AJÁNLÁS az 1992. évi nemzetközi cukormegállapodás módosításainak megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

7.9.2022 - (07978/2022 – C9‑0181/2022 – 2022/0082(NLE)) - ***

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
Előadó: Bernd Lange

Eljárás : 2022/0082(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A9-0229/2022
Előterjesztett szövegek :
A9-0229/2022
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az 1992. évi nemzetközi cukormegállapodás módosításainak megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

(07978/2022 – C9‑0181/2022 – 2022/0082(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

 tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (07978/2022),

 tekintettel az 1992. évi nemzetközi cukormegállapodás módosítástervezeteire (07978/2022),

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 207. cikke (4) bekezdésének első albekezdésével és 218. cikke (6) bekezdésének második albekezdése a) pontja v. alpontjával összhangban a Tanács által benyújtott, egyetértésre irányuló kérelemre (C9‑0181/2022),

 tekintettel eljárási szabályzata 105. cikkének (1) és (4) bekezdésére, valamint 114. cikkének (7) bekezdésére,

 tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság ajánlására (A9-0229/2022),

1. egyetért a megállapodás módosításaival;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.


 

INDOKOLÁS

Az Európai Unió az Egyesült Nemzetek Szövetsége cukorról szóló konferenciája által 1992-ben elfogadott nemzetközi cukormegállapodás részes fele és a Nemzetközi Cukorszervezet tagja.

A Bizottság felhatalmazást kapott a Tanácstól arra, hogy tárgyalásokat kezdjen a megállapodás többi részes felével a nemzetközi cukormegállapodás korszerűsítése céljából, különös tekintettel azokra az ellentmondásokra, amelyek egyfelől a tagok szavazatainak száma és pénzügyi hozzájárulásai, másfelől a globális cukorpiacon elfoglalt relatív pozíciója között állnak fenn.

A változtatások a következő három területet érintik: az igazgatási költségvetés és a tagok hozzájárulásai (25. cikk); a célkitűzések, tanulmányok, értékelések és kutatási tevékenységek kiszélesítése annak érdekében, hogy az 1., a 32., a 33. és a 34. cikk hatálya más, cukorral kapcsolatos termékekre (különösen a bioetanolra) is kiterjedjen; az ügyvezető igazgató 23. cikk szerinti kinevezésének szabályai.

A Nemzetközi Cukortanács 2021. november 26-án megtartott 59. ülésén egyhangúlag amellett szavazott, hogy ajánlani fogja a Nemzetközi Cukorszervezet tagjainak, hogy módosítsák a megállapodást a tárgyalások eredményével összhangban.

A nemzetközi cukormegállapodás felülvizsgált célkitűzései a következők:

a) fokozott nemzetközi együttműködés biztosítása a cukorral és édesítőszerekkel kapcsolatos globális ügyekben, valamint a kapcsolódó kérdésekben, ideértve a cukornövényekből előállított bioenergiát és üzemanyagcélú etanolt;

b) fórum biztosítása a cukor- és édesítőszer-piacokkal, valamint a cukoripari melléktermékek és a cukornövényekből származó, üzemanyagcélú etanol piacával kapcsolatban folytatott kormányközi konzultációkhoz;

c) a kereskedelem megkönnyítése a világ cukorpiacára és más édesítőszerekre, valamint a cukornövényekből előállított bioenergiára és üzemanyagcélú etanolra vonatkozó információk összegyűjtése és rendelkezésre bocsátása révén;

d) a cukor és a cukornövények iránti kereslet növekedésének ösztönzése, különösen a nem élelmezési célú felhasználások esetében.

Az EUMSZ 207. cikkének (4) bekezdésével és 218. cikke (6) bekezdése a) pontjának v. alpontjával összhangban az Európai Parlament gyors egyetértésére van szükség ahhoz, hogy a Tanács határozatot fogadhasson el a megállapodás módosításainak lezárásáról, és ez utóbbi kellő időben hatályba léphessen.

A fentiek fényében az előadó azt ajánlja, hogy a Parlament – a folyamatos ellenőrzéshez való demokratikus jogának sérelme nélkül – adja egyetértését a módosított megállapodás megkötéséhez.

 

 

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az 1992. évi nemzetközi cukormegállapodás módosításainak megkötése

Hivatkozások

07978/2022 – C9-0181/2022 – 2022/0082(NLE)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

16.5.2022

 

 

 

Illetékes bizottság

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

18.5.2022

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

18.5.2022

AGRI

18.5.2022

 

 

Nem nyilvánított véleményt

 A határozat dátuma

BUDG

19.4.2022

AGRI

20.4.2022

 

 

Előadók

 A kijelölés dátuma

Bernd Lange

16.5.2022

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

13.7.2022

 

 

 

Az elfogadás dátuma

31.8.2022

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

31

1

7

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Geert Bourgeois, Saskia Bricmont, Markus Buchheit, Udo Bullmann, Jordi Cañas, Arnaud Danjean, Emmanouil Fragkos, Raphaël Glucksmann, Markéta Gregorová, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Karin Karlsbro, Bernd Lange, Margarida Marques, Emmanuel Maurel, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Sven Simon, Kathleen Van Brempt, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Juan Ignacio Zoido Álvarez

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Jérémy Decerle, José Manuel García-Margallo y Marfil, Enikő Győri, Miapetra Kumpula-Natri, Javier Moreno Sánchez, Manuela Ripa, Pedro Silva Pereira

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (209. cikk, (7) bekezdés)

Paolo Borchia, Pernille Weiss

Benyújtás dátuma

7.9.2022

 


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

31

+

ECR

Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos

ID

Paolo Borchia, Markus Buchheit, Roman Haider

NI

Enikő Győri, Carles Puigdemont i Casamajó

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Arnaud Danjean, José Manuel García-Margallo y Marfil, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Pernille Weiss, Iuliu Winkler, Juan Ignacio Zoido Álvarez

RENEW

Barry Andrews, Jordi Cañas, Jérémy Decerle, Karin Karlsbro, Samira Rafaela

S&D

Udo Bullmann, Miapetra Kumpula-Natri, Bernd Lange, Margarida Marques, Javier Moreno Sánchez, Inma Rodríguez-Piñero, Pedro Silva Pereira, Kathleen Van Brempt

 

1

-

THE LEFT

Emmanuel Maurel

 

7

0

ID

Herve Juvin

S&D

Raphaël Glucksmann

THE LEFT

Helmut Scholz

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Markéta Gregorová, Heidi Hautala, Manuela Ripa

 

Jelmagyarázat:

+ : mellette

- : ellene

0 : tartózkodás

 

 

Utolsó frissítés: 2022. szeptember 9.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat