AANBEVELING betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de vaststelling van de wijzigingen van de Internationale Suikerovereenkomst 1992

7.9.2022 - (07978/2022 – C9‑0181/2022 – 2022/0082(NLE)) - ***

Commissie internationale handel
Rapporteur: Bernd Lange

Procedure : 2022/0082(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A9-0229/2022
Ingediende teksten :
A9-0229/2022
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de vaststelling van de wijzigingen van de Internationale Suikerovereenkomst 1992

(07978/2022 – C9‑0181/2022 – 2022/0082(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

 gezien het ontwerp van besluit van de Raad (07978/2022),

 gezien de ontwerpwijzigingen van de Internationale Suikerovereenkomst 1992 (07978/2022),

 gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 207, lid 4, eerste alinea, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, punt a), v), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) (C9‑0181/2022),

 gezien artikel 105, leden 1 en 4, en artikel 114, lid 7, van zijn Reglement,

 gezien de aanbeveling van de Commissie internationale handel (A9-0229/2022),

1. hecht zijn goedkeuring aan de vaststelling van de wijzigingen van de overeenkomst;

2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten.


 

TOELICHTING

De Europese Unie is partij bij de in 1992 door de VN-Suikerconferentie gesloten Internationale Suikerovereenkomst en lid van de Internationale Suikerorganisatie (“ISO”).

De Commissie werd door de Raad gemachtigd om met de andere partijen bij de Internationale Suikerovereenkomst onderhandelingen te openen met het oog op de modernisering van de overeenkomst, met name wat betreft de discrepanties tussen het aantal stemmen en de financiële bijdragen van leden, enerzijds, en hun relatieve positie op de wereldmarkt voor suiker, anderzijds.

De wijzigingen hebben betrekking op de volgende drie gebieden: de administratieve begroting en de bijdragen van de leden uit hoofde van artikel 25; de verruiming van de doelstellingen, studies, evaluaties en onderzoeksactiviteiten om het mogelijk te maken andere suikergerelateerde producten (met name bio-ethanol) in het toepassingsgebied van de artikelen 1, 32, 33 en 34 op te nemen; en de regels voor de benoeming van de uitvoerend directeur uit hoofde van artikel 23.

Tijdens zijn 59e vergadering, die plaatsvond op 26 november 2021, heeft de Internationale Suikerraad er unaniem voor gestemd om de leden van de ISO aan te bevelen de overeenkomst te wijzigen in overeenstemming met de uitkomst van de onderhandelingen.

De herziene doelstellingen van de Internationale Suikerovereenkomst zijn als volgt:

(a) te zorgen voor nauwere internationale samenwerking in verband met mondiale kwesties aangaande suiker en zoetstoffen en daarmee samenhangende aangelegenheden, met inbegrip van bio-energie en de productie van brandstofethanol uit suikergewassen;

(b) een forum te bieden voor intergouvernementeel overleg over de markten voor suiker en zoetstoffen, de markten voor bijproducten van de suikerindustrie en brandstofethanol op basis van suikergewassen;

(c) de handel te vergemakkelijken door informatie te verzamelen en te verstrekken over de wereldmarkt voor suiker en andere zoetstoffen, over bio-energie en over brandstofethanol op basis van suikergewassen;

(d) de vraag naar suiker en suikergewassen, in het bijzonder voor niet-voedingsdoeleinden, te bevorderen.

Overeenkomstig artikel 207, lid 4, en artikel 218, lid 6, punt a), v), VWEU is een snelle goedkeuring door het Europees Parlement vereist om de Raad in staat te stellen een besluit te nemen tot vaststelling van de wijzigingen van de overeenkomst, en deze tijdig in werking te laten treden.

In het licht van het bovenstaande beveelt de rapporteur het Parlement aan zijn goedkeuring te hechten aan de vaststelling van de wijzigingen van de overeenkomst, onverminderd zijn democratisch recht van voortdurende controle.


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Vaststelling van de wijzigingen van de Internationale Suikerovereenkomst 1992

Document- en procedurenummers

07978/2022 – C9-0181/2022 – 2022/0082(NLE)

Datum raadpleging / verzoek om goedkeuring

16.5.2022

 

 

 

Bevoegde commissie

 Datum bekendmaking

INTA

18.5.2022

 

 

 

Adviserende commissies

 Datum bekendmaking

BUDG

18.5.2022

AGRI

18.5.2022

 

 

Geen advies

 Datum besluit

BUDG

19.4.2022

AGRI

20.4.2022

 

 

Rapporteurs

 Datum benoeming

Bernd Lange

16.5.2022

 

 

 

Behandeling in de commissie

13.7.2022

 

 

 

Datum goedkeuring

31.8.2022

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

31

1

7

Bij de eindstemming aanwezige leden

Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Geert Bourgeois, Saskia Bricmont, Markus Buchheit, Udo Bullmann, Jordi Cañas, Arnaud Danjean, Emmanouil Fragkos, Raphaël Glucksmann, Markéta Gregorová, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Karin Karlsbro, Bernd Lange, Margarida Marques, Emmanuel Maurel, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Sven Simon, Kathleen Van Brempt, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Jérémy Decerle, José Manuel García-Margallo y Marfil, Enikő Győri, Miapetra Kumpula-Natri, Javier Moreno Sánchez, Manuela Ripa, Pedro Silva Pereira

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 209, lid 7)

Paolo Borchia, Pernille Weiss

Datum indiening

7.9.2022

 


HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

31

+

ECR

Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos

ID

Paolo Borchia, Markus Buchheit, Roman Haider

NI

Enikő Győri, Carles Puigdemont i Casamajó

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Arnaud Danjean, José Manuel García-Margallo y Marfil, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Pernille Weiss, Iuliu Winkler, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Renew

Barry Andrews, Jordi Cañas, Jérémy Decerle, Karin Karlsbro, Samira Rafaela

S&D

Udo Bullmann, Miapetra Kumpula-Natri, Bernd Lange, Margarida Marques, Javier Moreno Sánchez, Inma Rodríguez-Piñero, Pedro Silva Pereira, Kathleen Van Brempt

 

1

-

The Left

Emmanuel Maurel

 

7

0

ID

Herve Juvin

S&D

Raphaël Glucksmann

The Left

Helmut Scholz

Verts/ALE

Saskia Bricmont, Markéta Gregorová, Heidi Hautala, Manuela Ripa

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+ : voor

- : tegen

0 : onthouding

 

 

Laatst bijgewerkt op: 8 september 2022
Juridische mededeling - Privacybeleid