RECOMANDARE referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea modificărilor la Acordul internațional din 1992 privind zahărul

7.9.2022 - (07978/2022 – C9‑0181/2022 – 2022/0082(NLE)) - ***

Comisia pentru comerț internațional
Raportor: Bernd Lange

Procedură : 2022/0082(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A9-0229/2022
Texte depuse :
A9-0229/2022
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea modificărilor la Acordul internațional din 1992 privind zahărul

(07978/2022 – C9‑0181/2022 – 2022/0082(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

 având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (07978/2022),

 având în vedere proiectul de modificări la Acordul internațional din 1992 privind zahărul (07978/2022),

 având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 207 alineatul (4) primul paragraf și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C9‑0181/2022),

 având în vedere articolul 105 alineatele (1) și (4) și articolul 114 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere recomandarea Comisiei pentru comerț internațional (A9-0229/2022),

1. aprobă încheierea modificărilor la acord;

2. încredințează Președintei sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.


 

EXPUNERE DE MOTIVE

Uniunea Europeană este parte la Acordul internațional privind zahărul adoptat în 1992 de Conferința Organizației Națiunilor Unite privind zahărul și membră a Organizației Internaționale a Zahărului (denumită în continuare „OIZ”).

Comisia a fost autorizată de Consiliu să înceapă negocieri cu celelalte părți la Acordul internațional privind zahărul, în vederea modernizării acordului, în special în ceea ce privește discrepanțele dintre numărul voturilor și contribuțiile financiare ale membrilor și poziția lor relativă pe piața mondială a zahărului.

Modificările vizează următoarele trei domenii: bugetul administrativ și contribuțiile membrilor în temeiul articolului 25; extinderea obiectivelor, studiilor, evaluărilor și activităților de cercetare, pentru a permite includerea altor produse legate de zahăr (în special bioetanol) în domeniul de aplicare al articolelor 1, 32, 33 și 34; precum și normele privind numirea directorului executiv în temeiul articolului 23.

La cea de a 59-a sesiune a sa, care a avut loc la 26 noiembrie 2021, Consiliul Internațional al Zahărului (denumit în continuare „CIZ”) a votat în unanimitate în favoarea recomandării adresate membrilor OIZ vizând modificarea acordului în conformitate cu rezultatul negocierilor.

Obiectivele revizuite ale Acordului internațional privind zahărul sunt următoarele:

(a) să intensifice cooperarea internațională în ceea ce privește aspectele legate direct sau indirect de zahăr și de îndulcitori la nivel mondial, inclusiv producția de bioenergie și de combustibil cu etanol din culturile de zahăr;

(b) să furnizeze un cadru pentru consultările interguvernamentale cu privire la piețele zahărului și îndulcitorilor, precum și cu privire la piețele subproduselor industriei zahărului și ale combustibilului cu etanol produs din culturile de zahăr;

(c) să faciliteze comerțul prin colectarea și furnizarea de informații privind piața mondială a zahărului și alți îndulcitori, precum și privind bioenergia și combustibilul cu etanol produs din culturile de zahăr;

(d) să încurajeze creșterea cererii de zahăr și de culturi de zahăr, în special pentru utilizări nealimentare.

În conformitate cu articolul 207 alineatul (4) și cu articolul 218 alineatul (6) litera (a) punctul (v) din TFUE, este necesară aprobarea rapidă de către Parlamentul European pentru ca Consiliul să adopte o decizie de încheiere a modificărilor la acord, iar acesta să intre în vigoare în timp util.

Având în vedere cele de mai sus, raportorul recomandă ca Parlamentul să aprobe încheierea modificărilor la acord, fără a se aduce atingere dreptului său democratic de control permanent.

 

 

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Încheierea modificărilor aduse Acordului internațional din 1992 privind zahărul

Referințe

07978/2022 – C9-0181/2022 – 2022/0082(NLE)

Data consultării/cererii de aprobare

16.5.2022

 

 

 

Comisie competentă

 Data anunțului în plen

INTA

18.5.2022

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

 Data anunțului în plen

BUDG

18.5.2022

AGRI

18.5.2022

 

 

Avize care nu au fost emise

 Data deciziei

BUDG

19.4.2022

AGRI

20.4.2022

 

 

Raportori

 Data numirii

Bernd Lange

16.5.2022

 

 

 

Examinare în comisie

13.7.2022

 

 

 

Data adoptării

31.8.2022

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

31

1

7

Membri titulari prezenți la votul final

Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Geert Bourgeois, Saskia Bricmont, Markus Buchheit, Udo Bullmann, Jordi Cañas, Arnaud Danjean, Emmanouil Fragkos, Raphaël Glucksmann, Markéta Gregorová, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Karin Karlsbro, Bernd Lange, Margarida Marques, Emmanuel Maurel, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Sven Simon, Kathleen Van Brempt, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Membri supleanți prezenți la votul final

Jérémy Decerle, José Manuel García-Margallo y Marfil, Enikő Győri, Miapetra Kumpula-Natri, Javier Moreno Sánchez, Manuela Ripa, Pedro Silva Pereira

Membri supleanți [articolul 209 alineatul (7)] prezenți la votul final

Paolo Borchia, Pernille Weiss

Data depunerii

7.9.2022

 


 

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

31

+

ECR

Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos

ID

Paolo Borchia, Markus Buchheit, Roman Haider

NI

Enikő Győri, Carles Puigdemont i Casamajó

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Arnaud Danjean, José Manuel García-Margallo y Marfil, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Pernille Weiss, Iuliu Winkler, Juan Ignacio Zoido Álvarez

RENEW

Barry Andrews, Jordi Cañas, Jérémy Decerle, Karin Karlsbro, Samira Rafaela

S&D

Udo Bullmann, Miapetra Kumpula-Natri, Bernd Lange, Margarida Marques, Javier Moreno Sánchez, Inma Rodríguez-Piñero, Pedro Silva Pereira, Kathleen Van Brempt

 

1

-

THE LEFT

Emmanuel Maurel

 

7

0

ID

Herve Juvin

S&D

Raphaël Glucksmann

THE LEFT

Helmut Scholz

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Markéta Gregorová, Heidi Hautala, Manuela Ripa

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri

 

 

Ultima actualizare: 9 septembrie 2022
Aviz juridic - Politica de confidențialitate