ODPORÚČANIE k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí zmien Medzinárodnej dohody o cukre z roku 1992

7.9.2022 - (07978/2022 – C9‑0181/2022 – 2022/0082(NLE)) - ***

Výbor pre medzinárodný obchod
Spravodajca: Bernd Lange

Postup : 2022/0082(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A9-0229/2022
Predkladané texty :
A9-0229/2022
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí zmien Medzinárodnej dohody o cukre z roku 1992

(07978/2022 – C9‑0181/2022 – 2022/0082(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

 so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (07978/2022),

 so zreteľom na návrhy zmien Medzinárodnej dohody o cukre z roku 1992 (07978/2022),

 so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 207 ods. 4 prvým pododsekom a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C9‑0181/2022),

 so zreteľom na článok 105 ods. 1 a 4 a článok 114 ods. 7 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na odporúčanie Výboru pre medzinárodný obchod (A9-0229/2022),

1. udeľuje súhlas s uzavretím zmien dohody;

2. poveruje svoju predsedníčku, aby postúpila túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.


 

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Európska únia je zmluvnou stranou Medzinárodnej dohody o cukre prijatej v roku 1992 Konferenciou OSN o cukre a členom Medzinárodnej organizácie pre cukor (ďalej len „organizácia ISO“).

Rada poverila Komisiu začať rokovania s ostatnými zmluvnými stranami Medzinárodnej dohody o cukre s cieľom modernizovať dohodu, najmä pokiaľ ide o nesúlad medzi počtom hlasov a finančnými príspevkami členov na jednej strane a ich relatívnym postavením na svetovom trhu s cukrom na druhej strane.

Zmeny sa týkajú týchto troch oblastí: administratívneho rozpočtu a príspevkov členov podľa článku 25; Rozšírenie cieľov, štúdií, hodnotení a výskumných činností s cieľom umožniť zahrnutie iných výrobkov cukrovarníckeho priemyslu (najmä bioetanolu) do rozsahu pôsobnosti článkov 1, 32, 33 a 34 a pravidiel vymenovania výkonného riaditeľa podľa článku 23.

Na 59. zasadnutí Medzinárodnej rady pre cukor, ktoré sa konalo 26. novembra 2021, Medzinárodná rada pre cukor jednomyseľne hlasovala za to, aby sa členom organizácie ISO odporučilo zmeniť dohodu v súlade s výsledkom rokovaní.

Revidované ciele Medzinárodnej dohody o cukre sú tieto:

a) zabezpečiť posilnenú medzinárodnú spoluprácu v súvislosti s celosvetovou problematikou cukru a sladidiel, ako aj so súvisiacimi otázkami vrátane výroby bioenergie a paliva s etanolom z cukrodarných rastlín;

b) poskytnúť fórum pre medzivládne konzultácie o trhoch s cukrom a sladidlami, o trhoch s vedľajšími produktmi cukrovarníckeho priemyslu, ako aj s palivom s etanolom z cukrodarných rastlín;

c) uľahčovať obchod zhromažďovaním a poskytovaním informácií o svetovom trhu s cukrom a ďalšími sladidlami, ako aj s bioenergiou a palivom s etanolom z cukrodarných rastlín;

d) podporovať zvýšený dopyt po cukre a cukrodarných rastlinách, najmä na nepotravinárske účely.

V súlade s článkom 207 ods. 4 a článkom 218 ods. 6 písm. a) bodom v) ZFEÚ je potrebný rýchly súhlas Európskeho parlamentu, aby Rada mohla prijať rozhodnutie o uzavretí zmien dohody a aby táto dohoda nadobudla platnosť včas.

Spravodajca vzhľadom na tieto konštatovania odporúča, aby Parlament udelil súhlas s uzavretím zmien tejto dohody bez toho, aby bolo dotknuté jeho demokratické právo neustálej kontroly.

 

 


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Uzavretie zmien Medzinárodnej dohody o cukre z roku 1992

Referenčné čísla

07978/2022 – C9-0181/2022 – 2022/0082(NLE)

Dátum predloženia/žiadosť o udelenie súhlasu

16.5.2022

 

 

 

Gestorský výbor

 dátum oznámenia na schôdzi

INTA

18.5.2022

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

 dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

18.5.2022

AGRI

18.5.2022

 

 

Bez predloženia stanoviska

 dátum rozhodnutia

BUDG –

19.4.2022

AGRI

20.4.2022

 

 

Spravodajcovia

 dátum vymenovania

Bernd Lange

16.5.2022

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

13.7.2022

 

 

 

Dátum prijatia

31.8.2022

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

31

1

7

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Geert Bourgeois, Saskia Bricmont, Markus Buchheit, Udo Bullmann, Jordi Cañas, Arnaud Danjean, Emmanouil Fragkos, Raphaël Glucksmann, Markéta Gregorová, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Karin Karlsbro, Bernd Lange, Margarida Marques, Emmanuel Maurel, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Sven Simon, Kathleen Van Brempt, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jérémy Decerle, José Manuel García-Margallo y Marfil, Enikő Győri, Miapetra Kumpula-Natri, Javier Moreno Sánchez, Manuela Ripa, Pedro Silva Pereira

Náhradníci (čl. 209 ods. 7) prítomní na záverečnom hlasovaní

Paolo Borchia, Pernille Weiss

Dátum predloženia

7.9.2022

 


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

31

+

ECR

Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos

ID

Paolo Borchia, Markus Buchheit, Roman Haider

NI

Enikő Győri, Carles Puigdemont i Casamajó

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Arnaud Danjean, José Manuel García-Margallo y Marfil, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Pernille Weiss, Iuliu Winkler, Juan Ignacio Zoido Álvarez

RENEW

Barry Andrews, Jordi Cañas, Jérémy Decerle, Karin Karlsbro, Samira Rafaela

S&D

Udo Bullmann, Miapetra Kumpula-Natri, Bernd Lange, Margarida Marques, Javier Moreno Sánchez, Inma Rodríguez-Piñero, Pedro Silva Pereira, Kathleen Van Brempt

 

1

-

THE LEFT

Emmanuel Maurel

 

7

0

ID

Herve Juvin

S&D

Raphaël Glucksmann

ĽAVICA

Helmut Scholz

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Markéta Gregorová, Heidi Hautala, Manuela Ripa

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+ : za

- : proti

0 : zdržali sa hlasovania

 

 

Posledná úprava: 9. septembra 2022
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia