RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi și de abrogare a Directivei 2014/94/UE a Parlamentului European și a Consiliului

4.10.2022 - (COM(2021)0559 – C9‑0331/2021 – 2021/0223(COD)) - ***I

Comisia pentru transport și turism
Raportor: Ismail Ertug


Procedură : 2021/0223(COD)
Stadiile documentului în şedinţă

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi și de abrogare a Directivei 2014/94/UE a Parlamentului European și a Consiliului

(COM(2021)0559 – C9‑0331/2021 – 2021/0223(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

 având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2021)0559),

 având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 91 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C9‑0331/2021),

 având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere avizul motivat prezentat de către Adunarea Națională din Franța în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

 având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 8 decembrie 2021,

 având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,

 având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere avizele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și Comisiei pentru dezvoltare regională,

 având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism (A9-0234/2022),

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3. încredințează Președintei sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

 

Amendamentul  1

 

Propunere de regulament

Considerentul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Directiva 2014/94/UE a Parlamentului European și a Consiliului43 a stabilit un cadru pentru instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi. Comunicarea Comisiei privind aplicarea directivei44 menționate indică dezvoltarea inegală a infrastructurii de reîncărcare și de realimentare la nivelul Uniunii, precum și lipsa interoperabilității și a ușurinței de utilizare. Aceasta ia act de faptul că absența unei metodologii comune clare pentru stabilirea obiectivelor și adoptarea de măsuri în temeiul cadrelor naționale de politică impuse de Directiva 2014/94/UE a condus la o situație în care nivelul de ambiție în ceea ce privește stabilirea obiectivelor și politicile de sprijin variază foarte mult de la un stat membru la altul.

(1) Directiva 2014/94/UE a Parlamentului European și a Consiliului43 a stabilit un cadru pentru instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi. Comunicarea Comisiei privind aplicarea directivei44 menționate indică dezvoltarea inegală a infrastructurii de reîncărcare și de realimentare la nivelul Uniunii, precum și lipsa interoperabilității și a ușurinței de utilizare. Aceasta ia act de faptul că absența unei metodologii comune clare pentru stabilirea obiectivelor și adoptarea de măsuri în temeiul cadrelor naționale de politică impuse de Directiva 2014/94/UE a condus la o situație în care nivelul de ambiție în ceea ce privește stabilirea obiectivelor și politicile de sprijin variază foarte mult de la un stat membru la altul. Acest lucru, la rândul său, a dus la incapacitatea de a crea o rețea cuprinzătoare și completă de infrastructură pentru combustibili alternativi în întreaga Uniune.

__________________

__________________

43 Directiva 2014/94/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2014 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi (JO L 307, 28.10.2014, p. 1).

43 Directiva 2014/94/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2014 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi (JO L 307, 28.10.2014, p. 1).

44 COM(2020) 789 final.

44 COM(2020)0789.

Amendamentul  2

 

Propunere de regulament

Considerentul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Regulamentul (UE) 2019/631 al Parlamentului European și al Consiliului46 și Regulamentul (UE) 2019/1242 al Parlamentului European și al Consiliului47 stabilesc deja standarde de performanță privind emisiile de CO2 pentru autoturismele noi și pentru vehiculele utilitare ușoare noi, precum și pentru anumite vehicule grele. Aceste instrumente ar trebui să accelereze adoptarea în special a vehiculelor cu emisii zero și, prin urmare, să creeze o cerere pentru infrastructura de reîncărcare și de realimentare.

(3) Regulamentul (UE) 2019/631 al Parlamentului European și al Consiliului46 și Regulamentul (UE) 2019/1242 al Parlamentului European și al Consiliului47 stabilesc deja standarde de performanță privind emisiile de CO2 pentru autoturismele noi și pentru vehiculele utilitare ușoare noi, precum și pentru anumite vehicule grele. Revizuirea acestor instrumente ar trebui să fie aliniată la revizuirea regulamentului actual, pentru a asigura un cadru coerent pentru utilizarea și introducerea combustibililor alternativi în transportul rutier, precum și pentru a accelera adoptarea în special a vehiculelor cu emisii zero și a combustibililor alternativi și, prin urmare, a crea o cerere pentru infrastructura de reîncărcare și de realimentare.

__________________

__________________

46 Regulamentul (UE) 2019/631 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2019 de stabilire a standardelor de performanță privind emisiile de CO2 pentru autoturismele noi și pentru vehiculele utilitare ușoare noi și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 443/2009 și (UE) nr. 510/2011, (JO L 111, 25.4.2019, p. 13).

46 Regulamentul (UE) 2019/631 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2019 de stabilire a standardelor de performanță privind emisiile de CO2 pentru autoturismele noi și pentru vehiculele utilitare ușoare noi și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 443/2009 și (UE) nr. 510/2011, (JO L 111, 25.4.2019, p. 13).

47 Regulamentul (UE) 2019/1242 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 de stabilire a standardelor de performanță privind emisiile de CO2 pentru vehiculele grele noi și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 595/2009 și (UE) 2018/956 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Directivei 96/53/CE a Consiliului, (JO L 198, 25.7.2019, p. 202).

47 Regulamentul (UE) 2019/1242 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 de stabilire a standardelor de performanță privind emisiile de CO2 pentru vehiculele grele noi și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 595/2009 și (UE) 2018/956 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Directivei 96/53/CE a Consiliului, (JO L 198, 25.7.2019, p. 202).

Amendamentul  3

 

Propunere de regulament

Considerentul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Inițiativele ReFuelEU în domeniul aviației48 și FuelEU în domeniul maritim49 ar trebui să stimuleze producția și utilizarea combustibililor alternativi durabili în transportul aerian și maritim. Deși cerințele privind utilizarea combustibililor pentru combustibilii de aviație derivați din surse regenerabile se pot baza în mare măsură pe infrastructura de realimentare existentă, sunt necesare investiții pentru alimentarea cu energie electrică a aeronavelor staționare. Inițiativa FuelEU în domeniul maritim stabilește cerințe, în special pentru utilizarea energiei electrice la mal, care pot fi îndeplinite numai dacă în porturile TEN-T este instalat un număr adecvat de infrastructuri de alimentare cu energie electrică la țărm. Totuși, aceste inițiative nu conțin dispoziții privind infrastructura necesară pentru combustibili, care reprezintă o condiție prealabilă pentru îndeplinirea obiectivelor.

(4) Inițiativele ReFuelEU în domeniul aviației48 și FuelEU în domeniul maritim49 ar trebui să stimuleze producția și utilizarea combustibililor alternativi durabili în transportul aerian și maritim. Deși cerințele privind utilizarea combustibililor pentru combustibilii de aviație derivați din surse regenerabile se pot baza în mare măsură pe infrastructura de realimentare existentă, sunt necesare investiții pentru alimentarea cu energie electrică a aeronavelor staționare. În plus, statele membre și Comisia ar trebui să evalueze starea actuală a pieței hidrogenului pentru aviație, precum și dezvoltarea sa în viitor și să prezinte un studiu de fezabilitate cu privire la instalarea infrastructurii aferente alimentării aeronavelor, inclusiv, după caz, un plan de instalare a infrastructurii pentru combustibilii alternativi în aeroporturi, în special pentru reîncărcarea cu energie electrică și pentru realimentarea cu hidrogen a aeronavelor. Inițiativa FuelEU în domeniul maritim stabilește cerințe, în special pentru utilizarea energiei electrice la mal, care pot fi îndeplinite numai dacă în porturile TEN-T este instalat un număr adecvat de infrastructuri de alimentare cu energie electrică la țărm. Totuși, aceste inițiative nu conțin dispoziții privind infrastructura necesară pentru combustibili, care reprezintă o condiție prealabilă pentru îndeplinirea obiectivelor.

__________________

__________________

48 COM(2021) 561.

48 COM(2021)0561.

49 COM(2021) 562.

49 COM(2021)0562.

Amendamentul  4

 

Propunere de regulament

Considerentul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Prin urmare, toate modurile de transport ar trebui abordate într-un singur instrument, care ar trebui să ia în considerare o varietate de combustibili alternativi. Utilizarea tehnologiilor de propulsie cu emisii zero se află în stadii diferite de maturitate în diferitele moduri de transport. În special, în sectorul rutier, se observă o adoptare rapidă a vehiculelor electrice pe bază de baterii și a vehiculelor electrice hibride reîncărcabile. Vehiculele cu pilă de combustie cu hidrogen sunt, de asemenea, disponibile pe piață. În plus, nave mai mici pe bază de hidrogen și de baterii electrice, precum și trenuri cu pilă de combustie cu hidrogen sunt utilizate în prezent în diferite proiecte și în cadrul primelor operațiuni comerciale, preconizându-se o lansare comercială completă în următorii ani. În schimb, sectoarele aviației și transportului naval continuă să fie dependente de combustibilii lichizi și gazoși, întrucât se preconizează că soluțiile de propulsie cu emisii zero și cu emisii scăzute vor intra pe piață abia în jurul anului 2030 și, în special, în sectorul aviației chiar și mai târziu, iar comercializarea integrală a acestora va necesita timp. Utilizarea combustibililor fosili gazoși sau lichizi este posibilă numai dacă este integrată în mod clar într-o traiectorie clară de decarbonizare care este în conformitate cu obiectivul pe termen lung al neutralității climatice în Uniune, necesitând creșterea amestecării cu combustibili din surse regenerabile sau înlocuirea acestora cu combustibili din surse regenerabile, cum ar fi biometanul, biocombustibilii avansați sau combustibilii gazoși și lichizi sintetici din surse regenerabile și cu emisii scăzute de dioxid de carbon.

(5) Prin urmare, toate modurile de transport ar trebui abordate într-un singur instrument, care ar trebui să ia în considerare o varietate de combustibili alternativi. Utilizarea tehnologiilor de propulsie cu emisii zero se află în stadii diferite de maturitate în diferitele moduri de transport și în diferite state membre și regiuni. În special, în sectorul rutier, se observă o adoptare rapidă a vehiculelor electrice pe bază de baterii și a vehiculelor electrice hibride reîncărcabile, drept care sunt necesare obiective mai ambițioase pentru aceste tehnologii mature. Vehiculele cu pilă de combustie cu hidrogen sunt și ele disponibile pe piață, deși într-o măsură mai mică. În plus, nave mai mici pe bază de hidrogen și de baterii electrice, precum și trenuri cu pilă de combustie cu hidrogen sunt utilizate în prezent în diferite proiecte și în cadrul primelor operațiuni comerciale, preconizându-se o lansare comercială completă în următorii ani. În schimb, sectoarele aviației și transportului naval continuă să fie dependente de combustibilii lichizi și gazoși, întrucât se preconizează că soluțiile de propulsie cu emisii zero și cu emisii scăzute vor intra pe piață abia în jurul anului 2030 și, în special, în sectorul aviației chiar și mai târziu, iar comercializarea integrală a acestora va necesita timp. Uniunea ar trebui să își intensifice eforturile de a elimina treptat combustibilii fosili gazoși sau lichizi și de a promova alte opțiuni din surse regenerabile, iar utilizarea combustibililor fosili ar trebui să fie posibilă numai dacă este integrată în mod clar într-o traiectorie clară de decarbonizare care este în conformitate cu obiectivul pe termen lung al neutralității climatice în Uniune, necesitând creșterea amestecării cu combustibili din surse regenerabile sau înlocuirea acestora cu combustibili din surse regenerabile, cum ar fi biometanul, biocombustibilii avansați sau combustibilii gazoși și lichizi sintetici din surse regenerabile și cu emisii scăzute de dioxid de carbon.

Amendamentul  5

 

Propunere de regulament

Considerentul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Astfel de biocombustibili și combustibili sintetici, care înlocuiesc motorina, benzina și combustibilii pentru avioane, pot fi produși din diferite materii prime și pot fi amestecați cu combustibili fosili la rate de amestec foarte mari. Aceștia pot fi practic utilizați în tehnologia actuală a vehiculelor, cu adaptări minore. Metanolul poate fi de asemenea utilizat pentru navigația interioară și transporturile maritime pe distanțe scurte. Combustibilii sintetici și parafinici au potențialul de a reduce utilizarea surselor de petrol la furnizarea de energie pentru transporturi. Toți acești combustibili pot fi distribuiți, stocați și utilizați împreună cu infrastructura existentă sau, dacă este necesar, cu o infrastructură de același tip.

(6) Pentru a maximiza potențialul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, astfel de biocombustibili, inclusiv biogazul, precum și combustibili sintetici, care înlocuiesc motorina, benzina și combustibilii pentru avioane, pot fi produși din diferite materii prime și pot fi amestecați cu combustibili fosili la rate de amestec foarte mari. Acest lucru este deosebit de important pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în sectorul aviației și în cel al transportului maritim, pentru care electrificarea va fi mai lentă. Acești combustibili pot fi practic utilizați cu tehnologia actuală a vehiculelor, cu adaptări minore. Metanolul poate fi de asemenea utilizat pentru navigația interioară și transporturile maritime pe distanțe scurte. Combustibilii sintetici și parafinici au potențialul de a reduce utilizarea surselor de petrol la furnizarea de energie pentru transporturi. Toți acești combustibili pot fi distribuiți, stocați și utilizați împreună cu infrastructura existentă sau, dacă este necesar, cu o infrastructură de același tip.

Amendamentul  6

 

Propunere de regulament

Considerentul 6 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a) Este important să se respecte principiul general al neutralității tehnologice și al „eficienței energetice înainte de toate” în ceea ce privește tehnologiile necesare pentru realizarea neutralității climatice, deoarece unele dintre tehnologiile care vor fi necesare în viitorul apropiat necesită în continuare investiții în cercetare și în dezvoltare, menținând, în același timp, concurența pe piață între diferitele tehnologii alternative și ținând seama în mod corespunzător de accesibilitatea financiară și de diferitele puncte de plecare ale statelor membre.

Amendamentul  7

 

Propunere de regulament

Considerentul 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Este probabil ca GNL să joace în continuare un rol în transportul maritim, unde, în prezent, nu există nicio tehnologie de propulsie cu emisii zero viabilă din punct de vedere economic. Comunicarea intitulată „Strategia pentru o mobilitate sustenabilă și inteligentă” indică faptul că, până în 2030, navele maritime cu emisii zero vor fi pregătite pentru lansarea pe piață. Conversia flotei ar trebui să aibă loc treptat, datorită duratei lungi de viață a navelor. Spre deosebire de transportul maritim, pentru căile navigabile interioare, cu nave în mod normal mai mici și distanțe mai scurte, tehnologiile de propulsie cu emisii zero, cum ar fi hidrogenul și energia electrică, ar trebui să pătrundă mai rapid pe piețe. Se preconizează că GNL nu va mai juca un rol semnificativ în acest sector. Combustibilii pentru transport, cum ar fi GNL, trebuie să fie decarbonizați din ce în ce mai mult prin amestecarea/înlocuirea cu biometan lichefiat (bio-GNL) sau cu combustibili gazoși sintetici (e-gaz) din surse regenerabile și cu emisii scăzute de dioxid de carbon, de exemplu. Acești combustibili decarbonizați pot fi utilizați în aceeași infrastructură precum combustibilii fosili gazoși, permițând astfel o trecere treptată la combustibili decarbonizați.

(7) Utilizarea susținută a gazului natural lichefiat (GNL) nu este compatibilă cu obiectivul Uniunii privind neutralitatea climatică. Prin urmare, GNL din transportul maritim ar trebui eliminat treptat cât mai curând posibil și înlocuit cu alte opțiuni mai durabile. Totuși, pe termen scurt, este probabil ca GNL să joace un rol de tranziție în transportul maritim, unde, în prezent, nu există nicio tehnologie de propulsie cu emisii zero viabilă din punct de vedere economic. Comunicarea intitulată „Strategia pentru o mobilitate sustenabilă și inteligentă” indică faptul că, până în 2030, navele maritime cu emisii zero vor fi pregătite pentru lansarea pe piață, lucrându-se deja la astfel de proiecte. Ar trebui ca evoluțiile ulterioare în acest sens să fie promovate, raportate și monitorizate corespunzător. Conversia flotei ar trebui să aibă loc treptat, datorită duratei lungi de viață a navelor. Având în vedere rolul GNL în tranziție, disponibilitatea infrastructurii pentru buncherajul GNL în porturi ar trebui să depindă de cerere, în special în ceea ce privește noile investiții publice. Spre deosebire de transportul maritim, pentru căile navigabile interioare, cu nave în mod normal mai mici și distanțe mai scurte, tehnologiile de propulsie cu emisii zero, cum ar fi hidrogenul și energia electrică, devin treptat tehnologii mature, ar trebui să pătrundă mai rapid pe piețe și ar putea avea un rol important pentru transportul maritim în ceea ce privește extinderea soluțiilor de propulsie cu emisii zero. Se preconizează că GNL nu va mai juca un rol semnificativ în acest sector. Combustibilii pentru transport, cum ar fi GNL, trebuie să fie decarbonizați din ce în ce mai mult prin amestecarea/înlocuirea cu biometan lichefiat (bio-GNL) sau cu combustibili gazoși sintetici (e-gaz) din surse regenerabile și cu emisii scăzute de dioxid de carbon, de exemplu. Acești combustibili decarbonizați pot fi utilizați în aceeași infrastructură precum combustibilii fosili gazoși, permițând astfel o trecere treptată la combustibili decarbonizați.

Amendamentul  8

 

Propunere de regulament

Considerentul 9

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Instalarea unei infrastructuri de reîncărcare accesibile publicului pentru vehiculele electrice ușoare a fost inegală la nivelul Uniunii. Continuarea distribuției inegale ar pune în pericol adoptarea unor astfel de vehicule, limitând conectivitatea în întreaga Uniune. Persistența divergențelor în ceea ce privește ambițiile și abordările politice la nivel național nu va crea certitudinea pe termen lung necesară pentru investiții substanțiale pe piață. Prin urmare, obiectivele minime obligatorii pentru statele membre la nivel național ar trebui să ofere orientări de politică și să completeze cadrele naționale de politică. Această abordare ar trebui să combine obiectivele bazate pe parcul de vehicule național cu obiectivele bazate pe distanță pentru rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T). Obiectivele bazate pe parcul de vehicule național ar trebui să asigure faptul că utilizarea vehiculelor în fiecare stat membru este corelată cu instalarea unei infrastructuri suficiente de reîncărcare accesibile publicului. Obiectivele bazate pe distanță pentru rețeaua TEN-T ar trebui să asigure acoperirea integrală a punctelor de reîncărcare cu energie electrică de-a lungul principalelor rețele rutiere ale Uniunii și, astfel, să asigure o călătorie ușoară și fără probleme în întreaga Uniune.

(9) Instalarea unei infrastructuri de reîncărcare accesibile publicului pentru vehiculele electrice ușoare a fost inegală la nivelul Uniunii și de la o regiune la alta. Continuarea distribuției inegale ar pune în pericol adoptarea unor astfel de vehicule, limitând conectivitatea în întreaga Uniune. Persistența divergențelor în ceea ce privește ambițiile și abordările politice la nivel național va împiedica tranziția sustenabilă atât de necesară a sectorului transporturilor și nu va contribui la crearea certitudinii pe termen lung necesară pentru investiții substanțiale pe piață. Prin urmare, obiectivele minime obligatorii pentru statele membre la nivel național ar trebui să ofere orientări de politică și să completeze cadrele naționale de politică. Această abordare ar trebui să combine obiectivele bazate pe parcul de vehicule național cu obiectivele bazate pe distanță pentru rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T). Obiectivele bazate pe parcul de vehicule național ar trebui să asigure faptul că utilizarea vehiculelor în fiecare stat membru este corelată cu instalarea unei infrastructuri suficiente de reîncărcare accesibile publicului, în special în zonele geografice în care este mai puțin probabil ca proprietarii de vehicule ușoare să dețină locuri de parcare private. Este necesar, de asemenea, să se acorde o atenție specială centrelor cu o densitate a populației relativ mai ridicată și cu o cotă de piață a vehiculelor electrice mai mare, precum și să crească ratele naționale de instalare a infrastructurii aferente. Odată ce se atinge o anumită cotă de utilizare a vehiculelor electrice într-un anumit stat membru, piața ar trebui să se regleze singură. Obiectivele bazate pe distanță pentru rețeaua TEN-T ar trebui să asigure acoperirea integrală a punctelor de reîncărcare cu energie electrică de-a lungul principalelor rețele rutiere ale Uniunii și, astfel, să asigure o călătorie ușoară și fără probleme în întreaga Uniune, inclusiv pe teritoriul insulelor și al regiunilor ultraperiferice ale UE și înspre acestea, cu excepția situațiilor în care costurile implicate nu sunt proporționale cu beneficiile, când statele membre pot să facă derogări sau să aibă în vedere dezvoltarea unei infrastructuri în afara rețelei. Dezvoltarea unei astfel de rețele de infrastructuri ar facilita accesibilitatea și conectivitatea tuturor regiunilor din Uniune, inclusiv ale regiunilor ultraperiferice și ale altor zone îndepărtate sau rurale, consolidând coeziunea socială, economică și teritorială între ele.

Amendamentul  9

 

Propunere de regulament

Considerentul 10

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Obiectivele bazate pe parcul de vehicule naționale ar trebui stabilite pe baza numărului total de vehicule electrice înmatriculate în statul membru respectiv, urmând o metodologie comună care să țină seama de evoluțiile tehnologice, cum ar fi creșterea autonomiei vehiculelor electrice sau pătrunderea tot mai mare pe piață a punctelor de încărcare rapidă care pot reîncărca un număr mai mare de vehicule per punct de reîncărcare decât la un punct de reîncărcare normal. Metodologia trebuie, de asemenea, să ia în considerare diferitele modele de reîncărcare ale vehiculelor electrice pe bază de baterii și ale vehiculelor electrice hibride reîncărcabile. O metodologie care să stabilească obiective pentru parcul de vehicule național în funcție de puterea maximă totală a infrastructurii de reîncărcare accesibile publicului ar trebui să permită flexibilitatea pentru punerea în aplicare a diferitelor tehnologii de reîncărcare în statele membre.

(10) Obiectivele bazate pe parcul de vehicule naționale ar trebui stabilite pe baza ponderii vehiculelor electrice înmatriculate în totalul parcului de vehicule al statului membru respectiv, urmând o metodologie comună care să țină seama de evoluțiile tehnologice, cum ar fi creșterea autonomiei vehiculelor electrice sau pătrunderea tot mai mare pe piață a punctelor de încărcare rapidă care pot reîncărca un număr mai mare de vehicule per punct de reîncărcare decât la un punct de reîncărcare normal. Metodologia trebuie, de asemenea, să ia în considerare diferitele modele de reîncărcare ale vehiculelor electrice pe bază de baterii și ale vehiculelor electrice hibride reîncărcabile, precum și populația și cotele de piață ale vehiculelor electrice. O metodologie care să stabilească obiective pentru parcul de vehicule național în funcție de puterea maximă totală a infrastructurii de reîncărcare accesibile publicului ar trebui să permită flexibilitatea pentru punerea în aplicare a diferitelor tehnologii de reîncărcare în statele membre. Mai mult, Comisia ar trebui să evalueze modul în care vehiculele cu panouri solare integrate pot influența instalarea unei infrastructuri de reîncărcare accesibile publicului și, dacă este cazul, orice modificare semnificativă a obiectivelor de instalare a infrastructurii de încărcare din prezentul regulament.

Amendamentul  10

 

Propunere de regulament

Considerentul 11

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Punerea în aplicare în statele membre ar trebui să asigure instalarea unui număr suficient de puncte de reîncărcare accesibile publicului, mai ales în stațiile de transport public, precum terminalele pentru pasageri din porturi, aeroporturile sau gările. Un număr suficient de puncte de reîncărcare rapidă accesibile publicului destinate vehiculelor ușoare ar trebui, de asemenea, să fie utilizate pentru a spori confortul consumatorilor, în special în cadrul rețelei TEN-T, pentru a asigura conectivitatea transfrontalieră deplină și pentru a permite vehiculelor electrice să circule în întreaga Uniune.

(11) Punerea în aplicare în statele membre ar trebui să asigure instalarea unui număr suficient de puncte de reîncărcare fixe, în afara rețelei sau mobile care să fie accesibile publicului, într-un mod care să sprijine echilibrul teritorial și călătoriile multimodale, să evite disparitățile regionale și să garanteze că niciun teritoriu nu este lăsat în urmă. Instalarea acestora este deosebit de importantă în zonele rezidențiale în care nu există spații de parcare în afara drumurilor publice și în care vehiculele sunt parcate de obicei perioade lungi, inclusiv în zonele de staționare a taxiurilor și în stațiile de transport public, precum terminalele pentru pasageri din porturi, aeroporturile sau gările. Un număr suficient de puncte de reîncărcare rapidă accesibile publicului destinate vehiculelor ușoare ar trebui, de asemenea, să fie utilizate pentru a spori confortul consumatorilor, în special în cadrul rețelei TEN-T, pentru a asigura conectivitatea transfrontalieră deplină și pentru a permite vehiculelor electrice să circule în întreaga Uniune.

Amendamentul  11

 

Propunere de regulament

Considerentul 11 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a) Instalarea unei infrastructuri de reîncărcare accesibile publicului ar trebui să rezulte în primul rând din investiții de pe piața privată. Totuși, până la crearea unei piețe competitive, statele membre ar trebui să sprijine instalarea infrastructurii în cazurile în care condițiile de piață impun acordarea de sprijin public, cu condiția ca acesta să respecte pe deplin normele privind ajutoarele de stat. Acolo unde este cazul, statele membre ar trebui să țină seama și de faptul că, în anumite părți ale teritoriului lor, cererea pentru un număr adecvat de puncte de încărcare poate varia pe tot parcursul anului, așa cum se întâmplă în multe destinații turistice. În astfel de cazuri, eventuala instalare a unei infrastructuri mobile temporare de încărcare în afara rețelei ar oferi mai multă flexibilitate și ar facilita satisfacerea cererii sezoniere, fără a necesita instalarea unei infrastructuri fixe.

Amendamentul  12

 

Propunere de regulament

Considerentul 11 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11b) După caz, Comisia ar trebui să revizuiască obiectivele stabilite în prezentul regulament pentru infrastructura de reîncărcare cu energie electrică destinată vehiculelor ușoare și, respectiv, grele pentru a le asigura compatibilitatea cu cerințele stabilite în regulamentele Uniunii referitoare la standardele de performanță privind emisiile de CO2 pentru vehiculele ușoare și, respectiv, grele.

Amendamentul  13

 

Propunere de regulament

Considerentul 11 c (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11c) Comisia ar trebui să revizuiască necesitatea de a include cerințe privind infrastructura de încărcare pentru a deservi bicicletele asistate electric și autovehiculele din categoria L, cum ar fi bicicletele electrice motorizate și mopedurile electrice, și, în special, posibilitatea de a dota infrastructura de încărcare cu prize de curent electric de uz casnic care să permită încărcarea cu ușurință a unor astfel de vehicule, deoarece acestea constituie un mod de transport care poate contribui la reducerea suplimentară a emisiilor de CO2 și a poluării aerului.

Amendamentul  14

 

Propunere de regulament

Considerentul 13

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) Vehiculele grele electrice au nevoie de o infrastructură de reîncărcare diferită de cea a vehiculelor ușoare. Cu toate acestea, infrastructura accesibilă publicului pentru vehiculele grele electrice este, în prezent, aproape indisponibilă în Uniune. O abordare combinată a obiectivelor bazate pe distanță de-a lungul rețelei TEN-T, a obiectivelor privind infrastructura de reîncărcare peste noapte și a obiectivelor pentru nodurile urbane ar trebui să asigure stabilirea unei acoperiri suficiente a infrastructurii accesibile publicului pentru vehiculele grele electrice în întreaga Uniune pentru a sprijini introducerea preconizată pe piață a vehiculelor grele electrice pe bază de baterii.

(13) Vehiculele grele electrice au nevoie de o infrastructură de reîncărcare diferită de cea a vehiculelor ușoare. Cu toate acestea, infrastructura accesibilă publicului pentru vehiculele grele electrice este, în prezent, aproape indisponibilă în Uniune și, prin urmare, este necesar să se accelereze instalarea infrastructurii. O abordare combinată a obiectivelor bazate pe distanță de-a lungul rețelei TEN-T, a obiectivelor privind infrastructura de reîncărcare peste noapte și a obiectivelor pentru nodurile urbane ar trebui să asigure stabilirea unei acoperiri suficiente a infrastructurii accesibile publicului pentru vehiculele grele electrice în întreaga Uniune pentru a sprijini în mod proactiv creșterea cotei de piață a vehiculelor grele electrice pe bază de baterii.

Amendamentul  15

 

Propunere de regulament

Considerentul 13 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a) Prin urmare, este necesară o investiție publică inițială în infrastructura pentru vehiculele grele electrice, iar orice dezvoltare suplimentară a infrastructurii în afara celei prevăzute în prezentul regulament ar trebui să fie condiționată de creșterea cotei lor de piață la nivelul Uniunii, la nivel național și la nivel regional, precum și de date pertinente privind traficul.

Amendamentul  16

 

Propunere de regulament

Considerentul 14 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14a) În prezent, se elaborează noi standarde privind infrastructura de încărcare pentru vehiculele grele. Este posibil din punct de vedere tehnic să se asigure capacitatea de modernizare a conexiunilor fizice și a protocoalelor de schimb de comunicații, astfel încât stațiile de încărcare și punctele de încărcare individuale să poată fi modernizate în conformitate cu un nou standard într-o etapă ulterioară. Prin urmare, Comisia ar trebui să aibă în vedere creșterea puterii de ieșire individuale a stațiilor de reîncărcare din grupurile de reîncărcare de îndată ce vor fi disponibile noile specificații tehnice comune.

Amendamentul  17

 

Propunere de regulament

Considerentul 17

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17) Punctele de reîncărcare sau de realimentare accesibile publicului includ, de exemplu, punctele private de reîncărcare sau de realimentare accesibile publicului care sunt situate pe proprietăți publice sau private, cum ar fi parcările publice sau parcările supermarketurilor. Un punct de reîncărcare sau de realimentare situat pe o proprietate privată accesibilă publicului larg ar trebui considerat ca fiind accesibil publicului și în cazurile în care accesul este limitat la un anumit grup general de utilizatori, de exemplu la clienți. Punctele de reîncărcare sau de realimentare pentru sistemele de folosire în comun a autoturismelor ar trebui considerate accesibile publicului numai dacă permit în mod explicit accesul utilizatorilor terți. Punctele de reîncărcare sau de realimentare situate pe proprietăți private, la care accesul este limitat la un cerc limitat și determinat de persoane, cum ar fi locurile de parcare din clădirile de birouri la care au acces numai angajații sau persoanele autorizate, nu ar trebui considerate puncte de reîncărcare sau de realimentare accesibile publicului.

(17) Punctele de reîncărcare sau de realimentare accesibile publicului includ, de exemplu, punctele private de reîncărcare sau de realimentare accesibile publicului care sunt situate pe proprietăți publice sau private, cum ar fi parcările publice sau parcările supermarketurilor. În astfel de locuri, în care spațiile de parcare au peste 30 de locuri de parcare, statele membre ar trebui să se asigure că se instalează un număr suficient de puncte de reîncărcare sau de realimentare accesibile publicului. Un punct de reîncărcare sau de realimentare situat pe o proprietate privată accesibilă publicului larg ar trebui considerat ca fiind accesibil publicului și în cazurile în care accesul este limitat la un anumit grup general de utilizatori, de exemplu la clienți. Punctele de reîncărcare sau de realimentare pentru sistemele de folosire în comun a autoturismelor ar trebui considerate accesibile publicului numai dacă permit în mod explicit accesul utilizatorilor terți. Punctele de reîncărcare sau de realimentare situate pe proprietăți private, la care accesul este limitat la un cerc limitat și determinat de persoane, cum ar fi locurile de parcare din clădirile de birouri la care au acces numai angajații sau persoanele autorizate, nu ar trebui considerate puncte de reîncărcare sau de realimentare accesibile publicului.

Amendamentul  18

 

Propunere de regulament

Considerentul 17 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(17a) Pentru a evita orice consecință nedorită a prezentului regulament care să conducă la descurajarea instalării infrastructurii de încărcare pentru parcurile de vehicule captive, cum ar fi transportul public, stațiile de reîncărcare accesibile publicului dedicate parțial flotelor de transport public pot fi luate în calcul pentru îndeplinirea obiectivelor pertinente stabilite în prezentul regulament. Punctele de reîncărcare pentru sistemele de folosire în comun a autoturismelor ar trebui considerate accesibile publicului numai dacă permit în mod explicit accesul utilizatorilor terți.

Amendamentul  19

 

Propunere de regulament

Considerentul 17 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(17b) Pentru a spori confortul consumatorilor, statele membre ar trebui să încurajeze operatorii de puncte de reîncărcare sau de realimentare accesibile publicului să se asigure că programul de lucru al serviciilor și perioada lor de funcționare răspund pe deplin nevoilor utilizatorilor finali.

Amendamentul  20

 

Propunere de regulament

Considerentul 20

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20) Sistemele de contorizare inteligentă, astfel cum sunt definite în Directiva (UE) 2019/944 a Parlamentului European și a Consiliului52, permit obținerea în timp real a datelor necesare pentru a asigura stabilitatea rețelei și a încuraja utilizarea rațională a serviciilor de reîncărcare. Furnizând contorizarea energiei în timp real și informații exacte și transparente cu privire la costuri, acestea încurajează, în combinație cu punctele de reîncărcare inteligente, reîncărcarea în perioadele în care cererea generală de energie electrică și prețurile energiei sunt scăzute. Utilizarea sistemelor de contorizare inteligentă în combinație cu punctele de reîncărcare inteligente poate optimiza reîncărcarea, generând beneficii pentru sistemul de energie electrică și pentru utilizatorul final. Statele membre ar trebui să încurajeze utilizarea sistemului de contorizare inteligentă pentru reîncărcarea vehiculelor electrice la stațiile de reîncărcare accesibile publicului, atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic și rezonabil din punct de vedere economic, și să se asigure că aceste sisteme respectă cerințele prevăzute la articolul 20 din Directiva (UE) 2019/444.

(20) Sistemele de contorizare inteligentă, astfel cum sunt definite în Directiva (UE) 2019/944 a Parlamentului European și a Consiliului52, permit obținerea în timp real a datelor necesare pentru a asigura stabilitatea rețelei și a încuraja utilizarea rațională a serviciilor de reîncărcare. Furnizând contorizarea energiei în timp real și informații exacte și transparente cu privire la costuri, acestea încurajează, în combinație cu punctele de reîncărcare inteligente, reîncărcarea în perioadele în care cererea generală de energie electrică și prețurile energiei sunt scăzute. Utilizarea sistemelor de contorizare inteligentă în combinație cu punctele de reîncărcare inteligente poate optimiza reîncărcarea, generând beneficii pentru sistemul de energie electrică și pentru utilizatorul final. Statele membre ar trebui să încurajeze utilizarea sistemului de contorizare inteligentă pentru reîncărcarea vehiculelor electrice la stațiile de reîncărcare accesibile publicului, atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic, și să se asigure că aceste sisteme respectă cerințele prevăzute la articolul 20 din Directiva (UE) 2019/444.

Amendamentul  21

 

Propunere de regulament

Considerentul 21

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21) Numărul tot mai mare de vehicule electrice din modurile de transport rutier, feroviar, maritim și din alte moduri de transport va necesita optimizarea și gestionarea operațiunilor de reîncărcare într-un mod care să nu cauzeze congestionare și să profite pe deplin de disponibilitatea energiei electrice din surse regenerabile și de prețurile scăzute ale energiei electrice în sistem. În special reîncărcarea inteligentă poate facilita și mai mult integrarea vehiculelor electrice în sistemul de energie electrică, deoarece permite răspunsul părții de consum prin agregare și prin răspunsul părții de consum bazat pe preț. Integrarea sistemului poate fi facilitată în continuare prin reîncărcare bidirecțională (vehicul-rețea). Toate punctele normale de reîncărcare în care vehiculele sunt staționate în mod normal pentru o perioadă mai lungă ar trebui, prin urmare, să accepte reîncărcarea inteligentă.

(21) Numărul tot mai mare de vehicule electrice din modurile de transport rutier, feroviar, maritim și din alte moduri de transport va necesita optimizarea și gestionarea operațiunilor de reîncărcare într-un mod care să nu cauzeze congestionare și să profite pe deplin de disponibilitatea energiei electrice din surse regenerabile și de prețurile scăzute ale energiei electrice în sistem. Punctele de reîncărcare inteligentă, precum și punctele de reîncărcare din afara rețelei, în special, pot facilita și mai mult integrarea vehiculelor electrice în sistemul de energie electrică și pot reduce impactul vehiculelor electrice asupra rețelei de distribuție a energiei electrice, deoarece permit răspunsul părții de consum prin agregare și prin răspunsul părții de consum bazat pe preț. Integrarea sistemului poate fi facilitată în continuare prin reîncărcare bidirecțională (vehicul-rețea). Toate punctele de reîncărcare ar trebui, prin urmare, să accepte reîncărcarea inteligentă.

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Considerentul 21 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21a) Încărcarea bidirecțională atât în infrastructura privată, cât și în cea accesibilă publicului ar putea încuraja oamenii să cumpere vehicule electrice, întrucât acestea pot fi utilizate apoi pentru mobilitate, dar și pentru stocarea energiei. Prin urmare, obstacolele legislative, cum ar fi dubla impozitare, ar trebui prevenite pentru a dezvolta în continuare argumentele economice ale încărcării bidirecționale și ar trebui pus la dispoziție un număr suficient de stații de încărcare private și accesibile publicului pentru o încărcare inteligentă bidirecțională.

Justificare

Disponibilitatea unei infrastructuri suficiente de reîncărcare bidirecțională (V2G), atât privată, cât și accesibilă publicului, permite proprietarului vehiculului să-l utilizeze atât pentru mobilitate, cât și pentru stocarea energiei. Prin urmare, aceasta stimulează adoptarea vehiculelor electrice și încurajează integrarea sectorului.

Amendamentul  23

 

Propunere de regulament

Considerentul 21 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21b) Pentru a asigura realizarea sustenabilă a tranziției rapide către electromobilitate, Uniunea ar trebui să își asume rolul de lider global în ceea ce privește produsele, tehnologiile, serviciile și inovațiile sustenabile, în special în ceea ce privește un lanț valoric al bateriilor care să fie circular, echitabil din punct de vedere social, sustenabil și responsabil din punctul de vedere al mediului, inclusiv în ceea ce privește securitatea și sustenabilitatea locurilor de muncă în tranziția către un sector al transportului rutier, maritim și aerian cu emisii zero și cu emisii scăzute.

Amendamentul  24

 

Propunere de regulament

Considerentul 22

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22) Dezvoltarea infrastructurii pentru vehiculele electrice, interacțiunea dintre această infrastructură și sistemul de energie electrică, precum și drepturile și responsabilitățile atribuite diferiților actori de pe piața electromobilității trebuie să fie în concordanță cu principiile stabilite în temeiul Directivei (UE) 2019/944. În acest sens, operatorii sistemului de distribuție trebuie să coopereze în mod nediscriminatoriu cu orice persoană care înființează sau exploatează puncte de reîncărcare accesibile publicului, iar statele membre trebuie să se asigure că alimentarea cu energie electrică pentru un punct de reîncărcare poate face obiectul unui contract cu un alt furnizor decât entitatea care furnizează energie electrică gospodăriei sau incintei în care se află acest punct de reîncărcare. Accesul furnizorilor de energie electrică din Uniune la punctele de reîncărcare nu trebuie să aducă atingere derogărilor în temeiul articolului 66 din Directiva (UE) 2019/944.

(22) Dezvoltarea infrastructurii pentru vehiculele electrice în rețea și în afara rețelei, interacțiunea dintre această infrastructură și sistemul de energie electrică, precum și drepturile și responsabilitățile atribuite diferiților actori de pe piața electromobilității trebuie să fie în concordanță cu principiile stabilite în temeiul Directivei (UE) 2019/944. În acest sens, operatorii sistemului de distribuție ar trebui să coopereze în mod nediscriminatoriu cu orice persoană care înființează sau exploatează puncte de reîncărcare accesibile publicului, iar statele membre ar trebui să se asigure că alimentarea cu energie electrică pentru un punct de reîncărcare poate face obiectul unui contract cu un alt furnizor decât entitatea care furnizează energie electrică gospodăriei sau incintei în care se află acest punct de reîncărcare. Accesul furnizorilor de energie electrică din Uniune la punctele de reîncărcare nu ar trebui să aducă atingere derogărilor în temeiul articolului 66 din Directiva (UE) 2019/944.

Amendamentul  25

 

Propunere de regulament

Considerentul 23

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23) Instalarea și operarea punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice ar trebui să se desfășoare pe o piață competitivă, care oferă acces liber tuturor părților interesate în lansarea sau operarea infrastructurilor de reîncărcare. Având în vedere numărul limitat de locuri alternative de pe autostrăzi, concesiunile existente pe autostrăzi, cum ar fi cele pentru stațiile de realimentare convenționale sau zonele de odihnă, reprezintă un motiv de îngrijorare, deoarece acestea se pot derula pe perioade foarte lungi și uneori chiar fără o dată de încheiere specificată. Statele membre ar trebui să încerce, în măsura în care este posibil și în conformitate cu Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului53, să atribuie în mod competitiv noi concesiuni specifice pentru stațiile de reîncărcare situate în zonele de repaus existente pe autostrăzi sau în apropierea acestora, pentru a limita costurile de instalare și pentru a permite intrarea pe piață a unor noi operatori.

(23) Instalarea și operarea punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice ar trebui să se desfășoare pe o piață competitivă, care oferă acces liber tuturor părților interesate în lansarea sau operarea infrastructurilor de reîncărcare. Prin urmare, statele membre ar trebui să prevină apariția unor operatori dominanți de infrastructură de încărcare în faza de dezvoltare a infrastructurii. Autoritățile regionale și locale sprijină acest obiectiv prin desemnarea unor zone pentru operatorii concurenți. Având în vedere numărul limitat de locuri alternative pentru operatorii de infrastructură de încărcare de pe autostrăzi, concesiunile existente pe autostrăzi, cum ar fi cele pentru stațiile de realimentare convenționale sau zonele de odihnă, reprezintă un motiv de îngrijorare, deoarece acestea se pot derula pe perioade foarte lungi și uneori chiar fără o dată de încheiere specificată. Statele membre ar trebui să încerce, în măsura în care este posibil și în conformitate cu Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului53, să atribuie în mod competitiv noi concesiuni specifice pentru stațiile de reîncărcare situate în zonele de repaus existente pe autostrăzi sau în apropierea acestora, pentru a preveni afectarea spațiilor verzi și pentru a limita costurile de instalare, precum și pentru a permite intrarea pe piață a unor noi operatori. Posibilitatea de a instala puncte de reîncărcare ale operatorilor concurenți într-o zonă de repaus pe autostradă poate fi, de asemenea, luată în considerare.

__________________

__________________

53 Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune (JO L 94, 28.3.2014, p. 1).

53 Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune (JO L 94, 28.3.2014, p. 1).

Amendamentul  26

 

Propunere de regulament

Considerentul 23 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(23a) Statele membre au la dispoziție o gamă vastă de surse de finanțare pentru a sprijini instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi, precum, în special, Mecanismul de redresare și reziliență instituit prin Regulamentul (UE) 2021/2411a, instrumentul de sprijin tehnic al Comisiei instituit prin Regulamentul (UE) 2021/2401b, Mecanismul pentru interconectarea Europei instituit prin Regulamentul (UE) 2021/11531c și parteneriatele și misiunile programului Orizont Europa, în special propunerea de misiune pentru orașe inteligente și neutre din punct de vedere climatic, care vizează ca 100 de orașe să devină neutre din punct de vedere climatic până în 2030. În plus, Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune, instituite prin Regulamentul (UE) 2021/10581d, sunt disponibile pentru sprijinirea investițiilor în cercetare, inovare și instalare, mai ales în statele membre și regiunile mai puțin dezvoltate, iar programul InvestEU, prin secțiunea sa pentru infrastructură sustenabilă, poate stimula investițiile adaptate exigențelor viitorului în Uniunea Europeană, poate contribui la mobilizarea investițiilor private și poate oferi servicii de consultanță promotorilor de proiecte și operatorilor care lucrează în domeniul infrastructurii sustenabile și al activelor mobile. În ultimii ani, Grupul BEI și-a intensificat sprijinul pentru a grăbi ritmul tehnologiilor mai noi, ca electromobilitatea și digitalizarea, în cadrul mecanismului pentru un transport mai curat și se așteaptă ca BEI să ofere în continuare o serie de structuri de finanțare pentru a contribui la accelerarea instalării. Statele membre ar trebui să valorifice aceste posibilități de finanțare, în special pentru a sprijini transportul în comun și soluțiile active de transport și pentru a finanța măsurile menite să îi sprijine pe cetățenii care se confruntă cu sărăcia energetică și în materie de mobilitate.

 

__________________

 

1a Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență

 

1b Regulamentul (UE) 2021/240 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 februarie 2021 de instituire a unui Instrument de sprijin tehnic

 

1c Regulamentul (UE) 2021/1153 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 iulie 2021 de instituire a Mecanismului pentru interconectarea Europei și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și (UE) nr. 283/2014

 

1d Regulamentul (UE) 2021/1058 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune.

Amendamentul  27

 

Propunere de regulament

Considerentul 24

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24) Transparența prețurilor este esențială pentru a asigura reîncărcarea și realimentarea fără întreruperi și cu ușurință. Utilizatorilor de vehicule alimentate cu combustibili alternativi ar trebui să li se furnizeze informații exacte privind prețurile înainte de începerea serviciului de reîncărcare sau de realimentare. Prețul ar trebui comunicat într-un mod clar structurat, pentru a permite utilizatorilor finali să identifice diferitele componente ale costurilor.

(24) Transparența și accesibilitatea prețurilor sunt esențiale pentru a asigura reîncărcarea și realimentarea fără întreruperi și cu ușurință. Utilizatorilor de vehicule alimentate cu combustibili alternativi ar trebui să li se furnizeze informații exacte privind prețurile înainte de începerea serviciului de reîncărcare sau de realimentare. Prețul ar trebui comunicat într-un mod clar structurat, afișând, acolo unde este cazul, costul per kWh sau per kg, pentru a permite utilizatorilor finali să identifice și să anticipeze costul total al operațiunii de reîncărcare sau de realimentare.

Amendamentul  28

 

Propunere de regulament

Considerentul 24 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(24a) Adoptarea vehiculelor electrice pe bază de baterii și a celor pe bază de hidrogen va conduce la o modificare substanțială a modelelor de reîncărcare, ceea ce face ca informațiile privind disponibilitatea punctelor de reîncărcare cu energie electrică și a stațiilor de realimentare să fie esențiale pentru a călători fără probleme în interiorul UE. Pentru a optimiza eficiența atât a planificării călătoriei, cât și a reîncărcării sau a realimentării, conducătorii auto ar trebui să beneficieze de informații cuprinzătoare cu privire la disponibilitatea punctelor specifice de reîncărcare și de realimentare și la perioadele de așteptare preconizate. Prin urmare, statele membre ar trebui să încurajeze operatorii să pună sisteme de informații la dispoziția utilizatorilor finali. Aceste sisteme ar trebui să fie precise, ușor de utilizat și disponibile în limbile oficiale ale statului membru și în limba engleză.

Amendamentul  29

 

Propunere de regulament

Considerentul 25

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25) Apar noi servicii, în special în sprijinul utilizării vehiculelor electrice. Entitățile care oferă aceste servicii, cum ar fi furnizorii de servicii de mobilitate, ar trebui să poată funcționa în condiții de piață echitabile. În special, operatorii punctelor de reîncărcare nu ar trebui să acorde un tratament preferențial nejustificat niciunuia dintre acești furnizori de servicii, de exemplu printr-o diferențiere nejustificată a prețurilor care ar putea împiedica concurența și, în cele din urmă, ar putea conduce la prețuri mai mari pentru consumatori. Comisia ar trebui să monitorizeze dezvoltarea pieței reîncărcărilor. La revizuirea regulamentului, Comisia va lua măsuri în cazul în care acest lucru va fi impus de evoluții ale pieței precum limitările serviciilor pentru utilizatorii finali sau practicile comerciale care pot limita concurența.

(25) Apar noi servicii, în special în sprijinul utilizării vehiculelor electrice. Entitățile care oferă aceste servicii, cum ar fi furnizorii de servicii de mobilitate, ar trebui să poată funcționa în condiții de piață echitabile. În special, operatorii punctelor de reîncărcare nu ar trebui să acorde un tratament preferențial nejustificat niciunuia dintre acești furnizori de servicii, de exemplu printr-o diferențiere nejustificată a prețurilor care ar putea împiedica concurența și, în cele din urmă, ar putea conduce la prețuri mai mari pentru consumatori. Autoritățile naționale de reglementare și Comisia ar trebui să monitorizeze dezvoltarea pieței reîncărcărilor. Cel târziu la revizuirea regulamentului, Comisia va lua măsuri în cazul în care acest lucru va fi impus de evoluții ale pieței precum limitările serviciilor pentru utilizatorii finali sau practicile comerciale care pot limita concurența.

Amendamentul  30

 

Propunere de regulament

Considerentul 26

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26) În prezent, vehiculele alimentate cu hidrogen au rate foarte scăzute de pătrundere pe piață. Cu toate acestea, crearea unei infrastructuri suficiente de realimentare cu hidrogen este esențială pentru a permite introducerea pe scară largă a vehiculelor alimentate cu hidrogen, astfel cum prevede Comisia în Strategia pentru hidrogen: pentru o Europă neutră climatic54. În prezent, există punctele de realimentare cu hidrogen instalate doar în câteva state membre și, în mare parte, acestea nu sunt adecvate pentru vehiculele grele, ceea ce nu permite circulația vehiculelor alimentate cu hidrogen în întreaga Uniune. Obiectivele obligatorii de instalare a punctelor de realimentare cu hidrogen accesibile publicului ar trebui să asigure instalarea, în întreaga rețea centrală TEN-T, a unei rețele suficient de dense de puncte de realimentare cu hidrogen pentru a permite deplasarea fără probleme a vehiculelor ușoare și grele alimentate cu hidrogen în întreaga Uniune.

(26) În prezent, vehiculele alimentate cu hidrogen au rate foarte scăzute de pătrundere pe piață. Cu toate acestea, crearea unei infrastructuri suficiente de realimentare cu hidrogen este esențială pentru a permite introducerea pe scară largă a vehiculelor alimentate cu hidrogen, astfel cum prevede Comisia în Strategia pentru hidrogen: pentru o Europă neutră climatic54. În prezent, există punctele de realimentare cu hidrogen instalate doar în câteva state membre și, în mare parte, acestea nu sunt adecvate pentru vehiculele grele, ceea ce nu permite circulația vehiculelor alimentate cu hidrogen în întreaga Uniune. Obiectivele obligatorii de instalare a punctelor de realimentare cu hidrogen accesibile publicului ar trebui să asigure instalarea, în întreaga rețea centrală TEN-T, a unei rețele suficient de dense de puncte de realimentare cu hidrogen pentru a permite deplasarea fără probleme a vehiculelor ușoare, a vehiculelor grele și a vehiculelor de transport colectiv de pasageri pe distanțe lungi alimentate cu hidrogen în întreaga Uniune.

__________________

__________________

54 COM(2020) 301 final.

54 COM(2020)0301.

Amendamentul  31

 

Propunere de regulament

Considerentul 27

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27) Vehiculele alimentate cu hidrogen ar trebui să poată fi realimentate la destinație sau în apropierea acesteia, care se află de obicei într-o zonă urbană. Pentru a se asigura că realimentarea la destinație accesibilă publicului este posibilă cel puțin în principalele zone urbane, toate nodurile urbane, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului55, ar trebui să furnizeze astfel de stații de realimentare. În cadrul nodurilor urbane, autoritățile publice ar trebui să ia în considerare instalarea stațiilor în centrele multimodale de transport de marfă, deoarece acestea nu reprezintă doar destinația tipică pentru vehiculele grele, ci ar putea, de asemenea, să furnizeze hidrogen pentru alte moduri de transport, cum ar fi transportul feroviar și transportul pe căi navigabile interioare.

(27) Vehiculele alimentate cu hidrogen ar trebui să poată fi realimentate la destinație sau în apropierea acesteia, care se află de obicei într-o zonă urbană. Pentru a se asigura că realimentarea la destinație accesibilă publicului este posibilă cel puțin în principalele zone urbane, toate nodurile urbane, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului55, ar trebui să furnizeze astfel de stații de realimentare. În cadrul nodurilor urbane, autoritățile publice ar trebui să ia în considerare instalarea stațiilor în centrele multimodale de transport de marfă, deoarece acestea nu reprezintă doar destinația tipică pentru vehiculele grele, ci ar putea, de asemenea, să furnizeze hidrogen pentru alte moduri de transport, cum ar fi transportul feroviar, transportul pe căi navigabile interioare și transportul colectiv de pasageri pe distanțe lungi.

__________________

__________________

55 Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport și de abrogare a Deciziei nr. 661/2010/UE (JO L 348, 20.12.2013, p. 1).

55 Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport și de abrogare a Deciziei nr. 661/2010/UE (JO L 348, 20.12.2013, p. 1).

Amendamentul  32

 

Propunere de regulament

Considerentul 28

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28) În stadiul incipient al introducerii pe piață, există încă un anumit grad de incertitudine cu privire la tipul de vehicule care vor intra pe piață și la tipul de tehnologii care vor fi utilizate pe scară largă. Astfel cum s-a subliniat în comunicarea Comisiei intitulată „O strategie pentru hidrogen: pentru o Europă neutră climatic”56, segmentul vehiculelor grele a fost identificat ca fiind segmentul cel mai predispus să introducă în masă de la început vehicule alimentate cu hidrogen. Prin urmare, infrastructura de realimentare cu hidrogen ar trebui să se concentreze, în prealabil, asupra acestui segment, permițând în același timp vehiculelor ușoare să se alimenteze la stațiile de realimentare cu hidrogen accesibile publicului. Pentru a asigura interoperabilitatea, toate stațiile de hidrogen accesibile publicului ar trebui să furnizeze cel puțin hidrogen în stare gazoasă la o presiune de 700 bari. Instalarea infrastructurii ar trebui să țină seama, de asemenea, de apariția unor noi tehnologii, cum ar fi cea privind furnizarea de hidrogen lichid, care permite alimentarea unei game mai largi de vehicule grele și reprezintă opțiunea tehnologică preferată de unii producători de vehicule. În acest scop, un număr minim de stații de realimentare cu hidrogen ar trebui să furnizeze, de asemenea, hidrogen lichid, pe lângă hidrogenul gazos, la o presiune de 700 bari.

(28) În stadiul incipient al introducerii pe piață, nu se știe încă cu certitudine ce fel de vehicule vor intra pe piață și ce tehnologii vor fi utilizate pe scară largă. Astfel cum s-a subliniat în comunicarea Comisiei intitulată „O strategie pentru hidrogen: pentru o Europă neutră climatic”56, segmentul vehiculelor grele a fost identificat ca fiind segmentul cel mai predispus să introducă în masă de la început vehicule alimentate cu hidrogen. Prin urmare, infrastructura de realimentare cu hidrogen ar trebui să se concentreze, în prealabil, asupra acestui segment, permițând în același timp vehiculelor ușoare să se alimenteze la stațiile de realimentare cu hidrogen accesibile publicului. Pentru a asigura interoperabilitatea, toate stațiile de hidrogen accesibile publicului ar trebui să furnizeze cel puțin hidrogen în stare gazoasă la o presiune de 700 bari. Instalarea infrastructurii ar trebui să țină seama, de asemenea, de apariția unor noi tehnologii, cum ar fi cea privind furnizarea de hidrogen lichid, care permite alimentarea unei game mai largi de vehicule grele și reprezintă opțiunea tehnologică preferată de unii producători de vehicule. În acest scop, un număr minim de stații de realimentare cu hidrogen ar trebui să furnizeze, de asemenea, hidrogen lichid, pe lângă hidrogenul gazos, la o presiune de 700 bari.

__________________

__________________

56 COM(2020) 301 final

56 COM(2020)0301.

Amendamentul  33

 

Propunere de regulament

Considerentul 28 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(28a) Este important să se sprijine instalarea efectivă prevăzută a infrastructurii de realimentare cu hidrogen în statele membre. Acest lucru va necesita coordonarea între toate părțile interesate, inclusiv între instituțiile europene, naționale și regionale, sindicate și industrie. Pentru a facilita și a mobiliza finanțarea privată, astfel încât aceasta să atingă obiectivele pertinente identificate în prezentul regulament, ar trebui, de asemenea, să fie utilizate inițiative precum întreprinderea comună pentru un hidrogen curat, instituită prin Regulamentul (UE) 2021/2085 al Consiliului.

Amendamentul  34

 

Propunere de regulament

Considerentul 30

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(30) Utilizatorii vehiculelor alimentate cu combustibili alternativi ar trebui să poată plăti cu ușurință și în mod convenabil la toate punctele de reîncărcare și de realimentare accesibile publicului, fără a fi nevoie să încheie un contract cu operatorul punctului de reîncărcare sau de realimentare sau cu un furnizor de servicii de mobilitate. Prin urmare, pentru reîncărcarea sau realimentarea ad-hoc, toate punctele de reîncărcare și de realimentare accesibile publicului ar trebui să accepte instrumente de plată care sunt utilizate pe scară largă în Uniune și, în special, plăți electronice prin terminale și dispozitive utilizate pentru serviciile de plată. Această metodă de plată ad-hoc ar trebui să fie întotdeauna la dispoziția consumatorilor, chiar și atunci când se oferă plăți pe bază de contract la punctul de reîncărcare sau de realimentare.

(30) Utilizatorii vehiculelor alimentate cu combustibili alternativi ar trebui să poată plăti cu ușurință și în mod convenabil la toate punctele de reîncărcare și de realimentare accesibile publicului, fără a fi nevoie să încheie un contract cu operatorul punctului de reîncărcare sau de realimentare sau cu un furnizor de servicii de mobilitate. Prin urmare, pentru reîncărcarea sau realimentarea ad-hoc, toate punctele de reîncărcare și de realimentare accesibile publicului ar trebui să accepte plata electronică cu cardul sau dispozitive cu o funcție contactless care permite cel puțin citirea cardurilor de plată și, dacă este posibil, instrumente de plată suplimentare care sunt utilizate pe scară largă în Uniune. Această metodă de plată ad-hoc ar trebui să fie întotdeauna la dispoziția consumatorilor, chiar și atunci când se oferă plăți pe bază de contract la punctul de reîncărcare sau de realimentare. Pentru a garanta că stațiile de încărcare și de realimentare oferă moduri de plată ușor de utilizat de către consumatori și fără sincope, Comisia ar trebui să fie încurajată să modifice Directiva (UE) 2015/2366 pentru a asigura că plata contactless cu cardul este posibilă la stațiile de încărcare și de realimentare.

Amendamentul  35

 

Propunere de regulament

Considerentul 30 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(30a) Pentru a asigura că infrastructura de reîncărcare este utilizată eficient și crește atât încrederea consumatorilor în electromobilitate, cât și fiabilitatea, este esențial să se asigure că toți utilizatorii au acces la stațiile de reîncărcare accesibile publicului, indiferent de marca autoturismului, într-un mod simplu și nediscriminatoriu.

Amendamentul  36

 

Propunere de regulament

Considerentul 31

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(31) Infrastructura de transport ar trebui să permită mobilitatea și accesibilitatea fără sincope pentru toți utilizatorii, inclusiv pentru persoanele cu handicap și persoanele în vârstă. În principiu, amplasarea tuturor stațiilor de reîncărcare și de realimentare, precum și stațiile de reîncărcare și de realimentare propriu-zise ar trebui proiectate astfel încât să poată fi utilizate de o cât mai mare parte a publicului, în special de către persoanele în vârstă, persoanele cu mobilitate redusă și persoanele cu handicap. Aceasta ar trebui să includă, de exemplu, asigurarea unui spațiu suficient în jurul parcării, asigurarea faptului că stația de reîncărcare nu este instalată pe o suprafață cu borduri, asigurarea faptului că butoanele sau ecranul stației de reîncărcare se află la o înălțime adecvată și că greutatea cablurilor de reîncărcare și de realimentare este de așa natură încât persoanele cu o putere limitată să le poată manipula cu ușurință. În plus, interfața pentru utilizatori a stațiilor de reîncărcare conexe trebuie să fie accesibilă. În acest sens, cerințele de accesibilitate din anexele I și III la Directiva 2019/88257 ar trebui să se aplice infrastructurii de reîncărcare și de realimentare.

(31) Infrastructura de transport ar trebui să permită mobilitatea și accesibilitatea fără sincope pentru toți utilizatorii, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități și persoanele în vârstă. Amplasarea tuturor stațiilor de reîncărcare și de realimentare, precum și stațiile de reîncărcare și de realimentare propriu-zise ar trebui proiectate astfel încât să poată fi accesibile și ușor de utilizat de către întregul public, în special de către persoanele în vârstă, persoanele cu mobilitate redusă și persoanele cu dizabilități. Aceasta ar trebui să includă, de exemplu, asigurarea unui spațiu suficient în jurul parcării, asigurarea faptului că stația de reîncărcare nu este instalată pe o suprafață cu borduri, asigurarea faptului că butoanele sau ecranul stației de reîncărcare se află la o înălțime adecvată și că greutatea cablurilor de reîncărcare și de realimentare este de așa natură încât persoanele cu o putere limitată să le poată manipula cu ușurință. În plus, interfața pentru utilizatori a stațiilor de reîncărcare conexe ar trebui să fie accesibilă. În acest sens, cerințele de accesibilitate din anexele I și III la Directiva 2019/88257 ar trebui să se aplice infrastructurii de reîncărcare și de realimentare.

__________________

__________________

57 Directiva (UE) 2019/882 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor (JO L 151, 7.6.2019, p. 70).

57 Directiva (UE) 2019/882 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor (JO L 151, 7.6.2019, p. 70).

Amendamentul  37

 

Propunere de regulament

Considerentul 32

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(32) Instalațiile de energie electrică de la mal pot constitui o sursă de alimentare cu energie nepoluantă pentru transportul maritim și pe căile navigabile interioare și pot contribui la reducerea impactului asupra mediului al navelor maritime și al celor de navigație interioară. În cadrul inițiativei FuelEU în domeniul maritim, operatorii de nave container și „de nave de pasageri trebuie să respecte dispozițiile de reducere a emisiilor la dană. Obiectivele obligatorii de instalare ar trebui să asigure faptul că sectorul găsește o infrastructură suficientă de alimentare cu energie electrică de la mal în porturile maritime centrale și globale TEN-T pentru a respecta aceste cerințe. Aplicarea acestor obiective tuturor porturilor maritime TEN-T ar trebui să asigure condiții de concurență echitabile între porturi.

(32) Instalațiile de energie electrică de la mal, fixe sau mobile, pot constitui o sursă de alimentare cu energie nepoluantă pentru transportul maritim și pe căile navigabile interioare și pot contribui la reducerea impactului asupra mediului al navelor maritime și al celor de navigație interioară. Beneficiile pentru sănătatea publică și pentru climă ale utilizării alimentării cu energie electrică de la mal față de alte opțiuni sunt importante în ceea ce privește calitatea aerului din zonele urbane din jurul porturilor. În cadrul inițiativei FuelEU în domeniul maritim, operatorii de nave container și „de nave de pasageri trebuie să respecte dispozițiile de reducere a emisiilor la dană. Obiectivele obligatorii de instalare ar trebui să asigure faptul că sectorul găsește o infrastructură suficientă de alimentare cu energie electrică de la mal în porturile maritime situate pe rețeaua centrală și globală TEN-T pentru a respecta aceste cerințe. Întrucât în Uniune există diverse cadre de guvernanță care reglementează porturile maritime, pentru a atinge aceste obiective, statele membre pot decide ca infrastructura să fie instalată în terminalele pertinente cu cel mai mare număr de escale în port pentru fiecare tip de navă în parte. Aplicarea acestor obiective tuturor porturilor maritime TEN-T ar trebui să asigure condiții de concurență echitabile între porturi. Având în vedere costul și complexitatea instalării infrastructurii de alimentare cu energie electrică de la mal în porturile maritime, este esențial să se acorde prioritate investițiilor în porturi și, acolo unde este cazul, între terminale, în special acolo unde aceste investiții au cel mai mult sens în ceea ce privește utilizarea, viabilitatea economică, reducerea gazelor cu efect de seră și a poluării aerului, precum și capacitatea rețelei. 

Amendamentul  38

 

Propunere de regulament

Considerentul 32 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(32a) Statele membre ar trebui să ia toate măsurile necesare pentru a asigura conversia suficientă a frecvenței, rezerva de energie electrică și extinderea suficientă a rețelei de energie electrică, în ceea ce privește conectivitatea și capacitatea, pentru a garanta că se furnizează o alimentare suficientă cu energie electrică de la mal pentru a satisface cererea de energie electrică care rezultă din furnizarea de energie electrică de la mal în porturi, astfel cum se prevede în prezentul regulament. Pentru a asigura continuitatea, statele membre ar trebui să modernizeze și să întrețină rețeaua, astfel încât aceasta să poată face față cererii crescute din prezent și din viitor de alimentare cu energie electrică de la mal în porturi. În cazul în care este imposibil să se furnizeze suficientă energie electrică de la mal din cauza capacității reduse a rețelei locale conectate la port, acest lucru ar trebui remediat de statul membru respectiv și nu ar trebui să fie considerat o nerespectare de către port sau de către proprietarul sau operatorul navei a cerințelor prezentului regulament, atât timp cât capacitatea insuficientă a rețelei locale este atestată în mod corespunzător de către administratorul rețelei.

Amendamentul  39

 

Propunere de regulament

Considerentul 32 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(32b) Dezvoltarea și introducerea combustibililor alternativi în sectorul maritim necesită o abordare coordonată pentru ca cererea și oferta să corespundă și pentru a evita deprecierea activelor. Prin urmare, toți actorii publici și privați pertinenți ar trebui să fie implicați în introducerea combustibililor alternativi și, în special, a energiei electrice de la mal, inclusiv, dar fără a se limita la autoritățile competente de la nivel local, regional și național, autoritățile portuare, operatorii de terminale, operatorii de rețea, operatorii de alimentare cu energie electrică de la mal, proprietarii de nave și alți actori pertinenți de pe piața maritimă.

Amendamentul  40

 

Propunere de regulament

Considerentul 32 c (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(32c) Pentru a asigura un cadru legislativ coerent pentru utilizarea și introducerea combustibililor alternativi, prezentul regulament ar trebui să fie aliniat la Regulamentul XXXX-XXX [FuelEU în domeniul maritim] și la Directiva 2003/96/CE [Directiva privind impozitarea energiei]. Această aliniere ar trebui să asigure faptul că dispozițiile privind furnizarea energiei electrice de la mal în porturi este însoțită de norme care impun navelor să utilizeze alimentarea cu energie electrică de la mal și care stimulează utilizarea acesteia prin intermediul unei scutiri fiscale.

Amendamentul  41

 

Propunere de regulament

Considerentul 32 d (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(32d) Acordarea de prioritate anumitor segmente ale transportului maritim pentru furnizarea și utilizarea energiei electrice de la mal pentru a reduce emisiile produse la dană nu ar trebui să scutească alte segmente să contribuie la obiectivele climatice și la cele de reducere la zero a poluării. Prin urmare, în cadrul revizuirii prezentului regulament, Comisia ar trebui să evalueze extinderea dispozițiilor referitoare la alimentarea minimă cu energie electrică de la mal în porturile maritime situate pe rețeaua centrală și globală TEN-T pentru a include și navele mai mici, precum și alte tipuri de nave. Comisia ar trebui să ia în considerare în special disponibilitatea datelor pertinente, reducerea potențială a emisiilor de gaze cu efect de seră și a poluării aerului, dezvoltarea tehnologică și eficacitatea extinderii domeniului de aplicare în ceea ce privește beneficiile pentru climă și sănătate, amploarea sarcinii administrative, precum și consecințele sale financiare și sociale. Mai mult, Comisia ar trebui să evalueze extinderea dispozițiilor pentru a cuprinde infrastructura care ar furniza energie electrică de la mal navelor ancorate într-o zonă portuară;

Amendamentul  42

 

Propunere de regulament

Considerentul 32 e (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(32e) Este important să se evite deprecierea activelor și să se asigure că investițiile publice și private care sunt realizate în prezent sunt adaptate exigențelor viitorului și contribuie la traiectoria neutră din punct de vedere climatic, așa cum a fost stabilită în Pactul verde european. Introducerea pe scară largă a energiei electrice de la mal în porturile maritime trebuie să fie luată în considerare împreună cu introducerea actuală și viitoare a tehnologiilor echivalente alternative cu emisii zero de gaze cu efect de seră și zero poluanți, în special a tehnologiilor care asigură reduceri ale emisiilor și ale poluanților atât la dană, cât și în timpul navigației.

Amendamentul  43

 

Propunere de regulament

Considerentul 34

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(34) Aceste obiective ar trebui să țină seama de tipurile de nave deservite și de volumele lor de trafic. Porturile maritime cu volume reduse de trafic pentru anumite categorii de nave ar trebui exceptate de la cerințele obligatorii pentru categoriile de nave corespunzătoare, pe baza unui nivel minim al volumului de trafic, astfel încât să se evite instalarea unei capacități insuficient utilizate. În mod similar, obiectivele obligatorii nu ar trebui să vizeze cererea maximă, ci un volum suficient de mare, pentru a evita utilizarea insuficientă a capacității și pentru a ține seama de caracteristicile operaționale ale portului. Transportul maritim este o legătură importantă pentru coeziunea și dezvoltarea economică a insulelor din Uniune. Este posibil ca capacitatea de producție de energie din aceste insule să nu fie întotdeauna suficientă pentru a ține seama de cererea de energie necesară pentru a sprijini furnizarea alimentării cu energie electrică de la mal. Într-un astfel de caz, insulele ar trebui să fie scutite de această cerință, cu excepția cazului și până în momentul în care o astfel de conexiune electrică cu continentul va fi finalizată sau până când va exista o capacitate suficientă generată la nivel local din surse de energie nepoluante.

(34) Aceste obiective ar trebui să țină seama de tipurile de nave deservite și de volumele lor de trafic. Porturile maritime cu volume reduse de trafic pentru anumite categorii de nave ar trebui exceptate de la cerințele obligatorii pentru categoriile de nave corespunzătoare, pe baza unui nivel minim al volumului de trafic, astfel încât să se evite instalarea unei capacități insuficient utilizate. În mod similar, obiectivele obligatorii nu ar trebui să vizeze cererea maximă, ci un volum suficient de mare, pentru a evita utilizarea insuficientă a capacității și pentru a ține seama de caracteristicile operaționale ale portului. Transportul maritim este o legătură importantă pentru coeziunea și dezvoltarea economică a insulelor din Uniune, precum și a regiunilor ultraperiferice, care folosesc transportul maritim pentru activitățile turistice. Este posibil ca, în aceste zone, capacitatea de producție de energie să nu fie întotdeauna suficientă pentru a ține seama de cererea de energie necesară pentru a sprijini furnizarea alimentării cu energie electrică de la mal. Într-un astfel de caz, aceste teritorii ar trebui să fie scutite de această cerință, cu excepția cazului și până în momentul în care o astfel de conexiune electrică cu continentul va fi finalizată sau până când va exista o capacitate suficientă generată la nivel local din surse de energie nepoluante.

Amendamentul  44

 

Propunere de regulament

Considerentul 35

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(35) O rețea centrală de puncte de realimentare cu GNL în porturile maritime ar trebui să fie disponibilă până în 2025. Punctele de realimentare cu GNL includ, printre altele, terminale GNL, rezervoare, containere mobile, nave de buncheraj și barje.

(35) O rețea centrală de puncte de realimentare cu GNL, hidrogen și amoniac în porturile maritime ar trebui să fie disponibilă până în 2025. Având în vedere rolul GNL de combustibil de tranziție, instalarea infrastructurii aferente ar trebui să fie determinată de cererea de pe piață, pentru a evita deprecierea activelor și capacitatea insuficient utilizată. Punctele de realimentare cu GNL includ, printre altele, terminale GNL, rezervoare, containere mobile, nave de buncheraj și barje.

Amendamentul  45

 

Propunere de regulament

Considerentul 36

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(36) Alimentarea cu energie electrică a aeronavelor staționare în aeroporturi ar trebui să înlocuiască consumul de combustibil lichid al aeronavelor cu o sursă de energie mai curată de la aeronavă (utilizarea unităților auxiliare de alimentare) sau prin unități de alimentare de la sol (GPU). Acest lucru ar trebui să reducă emisiile poluante și sonore, să îmbunătățească calitatea aerului și să reducă impactul asupra schimbărilor climatice. Prin urmare, toate operațiunile de transport comercial ar trebui să poată utiliza alimentarea externă cu energie electrică atunci când aeronavele staționează la porți sau în poziții de ieșire de pe aeroporturile TEN-T.

(36) Alimentarea cu energie electrică a aeronavelor staționare în aeroporturi ar trebui să înlocuiască consumul de combustibil lichid al aeronavelor cu o sursă de energie mai curată de la aeronavă (utilizarea unităților auxiliare de alimentare) sau prin unități de alimentare de la sol (GPU). Prin urmare, toate operațiunile de transport comercial cuprinse în domeniul de aplicare al prezentului regulament ar trebui să utilizeze alimentarea externă cu energie electrică atunci când aeronavele staționează la porți sau în poziții de ieșire de pe aeroporturi. În plus, pentru ca aeronavele comerciale de pasageri să își oprească complet motoarele în timpul staționării, ar trebui luată în considerare instalarea sistemelor de aer precondiționat în aeroporturile din rețeaua centrală TEN-T. Acest lucru ar reduce emisiile poluante și sonore, ar îmbunătăți calitatea aerului și ar reduce impactul asupra schimbărilor climatice. Prin urmare, toate operațiunile de transport comercial ar trebui să poată utiliza alimentarea externă cu energie electrică și sistemele de aer precondiționat atunci când aeronavele staționează la porți sau în poziții de ieșire de pe aeroporturile TEN-T.

Amendamentul  46

 

Propunere de regulament

Considerentul 37

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(37) În conformitate cu articolul 3 din Directiva 2014/94/UE, statele membre au instituit cadre naționale de politică în care își prezintă planurile și obiectivele pentru a asigura îndeplinirea acestor obiective. Atât evaluarea cadrului național de politică, cât și evaluarea Directivei 2014/94/UE au evidențiat necesitatea unor obiective mai ambițioase și a unei abordări mai bine coordonate la nivelul statelor membre, având în vedere accelerarea preconizată a adoptării vehiculelor alimentate cu combustibili alternativi, în special a vehiculelor electrice. În plus, vor fi necesare soluții alternative la combustibilii fosili în toate modurile de transport pentru a îndeplini obiectivele ambițioase ale Pactului verde european. Cadrele naționale de politică existente ar trebui revizuite pentru a descrie în mod clar modul în care va fi satisfăcută de către statele membre o nevoie mult mai mare de infrastructuri de reîncărcare și de realimentare accesibile publicului, astfel cum prevăd obiectivele obligatorii. Cadrele revizuite ar trebui să vizeze în egală măsură toate modurile de transport, inclusiv pe cele pentru care nu există obiective obligatorii de instalare.

(37) În conformitate cu articolul 3 din Directiva 2014/94/UE, statele membre au instituit cadre naționale de politică în care își prezintă planurile și obiectivele pentru a asigura îndeplinirea acestor obiective. Atât evaluarea cadrului național de politică, cât și evaluarea Directivei 2014/94/UE au evidențiat necesitatea unor obiective mai ambițioase și a unei abordări mai bine coordonate la nivelul statelor membre, având în vedere accelerarea preconizată a adoptării vehiculelor alimentate cu combustibili alternativi, în special a vehiculelor electrice. În plus, combustibilii fosili ar trebui eliminați treptat și vor fi necesare soluții alternative durabile în toate modurile de transport pentru a îndeplini obiectivele ambițioase ale Pactului verde european și obiectivele climatice ale Uniunii. Cadrele naționale de politică existente ar trebui revizuite pentru a descrie în mod clar modul în care va fi satisfăcută de către statele membre o nevoie mult mai mare de infrastructuri de reîncărcare și de realimentare accesibile publicului, astfel cum prevăd obiectivele obligatorii. Cadrele naționale de politică ar trebui să se bazeze pe analiza teritorială, identificarea diferitelor nevoi și luarea în considerare, dacă este cazul, a planurilor regionale și locale existente de instalare a infrastructurii de reîncărcare și de realimentare. Ar trebui să se acorde atenție zonelor rurale pentru a se asigura accesibilitatea deplină a acestui tip de infrastructură. Mai mult, cadrele revizuite ar trebui să vizeze în egală măsură toate modurile de transport, inclusiv pe cele pentru care nu există obiective obligatorii de instalare.

Amendamentul  47

 

Propunere de regulament

Considerentul 38

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(38) Cadrele naționale de politică revizuite trebuie să includă acțiuni de sprijin pentru dezvoltarea pieței în ceea ce privește combustibilii alternativi, inclusiv instalarea infrastructurii necesare care trebuie implementată, în strânsă cooperare cu autoritățile regionale și locale și cu sectorul industrial în cauză, luând de asemenea în considerare necesitățile întreprinderilor mici și mijlocii. În plus, cadrele revizuite ar trebui să descrie cadrul național general pentru planificarea, autorizarea și achiziționarea unei astfel de infrastructuri, inclusiv obstacolele identificate și acțiunile de eliminare a acestora, astfel încât să se poată realiza o instalare mai rapidă a infrastructurii.

(38) Cadrele naționale de politică revizuite ar trebui să fie aliniate la obiectivele climatice ale Uniunii și să includă cote de piață și de trafic detaliate, în special pentru traficul de tranzit, monitorizarea și evaluarea frecventă a datelor, prezentând proiecții privind evoluția pieței și acțiuni de sprijin pentru dezvoltarea pieței în ceea ce privește combustibilii alternativi, inclusiv instalarea infrastructurii necesare care trebuie implementată, în strânsă cooperare cu autoritățile regionale și locale și cu sectorul industrial în cauză, luând de asemenea în considerare nevoia de a asigura o tranziție justă din punct de vedere social și necesitățile întreprinderilor mici și mijlocii. În plus, cadrele revizuite ar trebui să descrie cadrul național general pentru planificarea, autorizarea și achiziționarea unei astfel de infrastructuri, inclusiv obstacolele identificate și acțiunile de eliminare a acestora, astfel încât să se poată realiza o instalare mai rapidă a infrastructurii. Cadrele naționale de politică revizuite ar trebui să țină seama în cea mai mare măsură de principiul „eficiența energetică înainte de toate”. Statele membre ar trebui să ia în considerare recomandarea și orientările privind aplicarea acestui principiu, lansate recent, care explică modul în care deciziile de planificare, de politică și de investiții pot reduce consumul de energie în mai multe sectoare esențiale, inclusiv în sectorul transporturilor.

Amendamentul  48

 

Propunere de regulament

Considerentul 39

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(39) Dezvoltarea și punerea în aplicare a cadrelor naționale de politică ale statelor membre ar trebui să fie facilitate de Comisie prin intermediul schimbului de informații și bune practici între statele membre.

(39) Dezvoltarea și punerea în aplicare a cadrelor naționale de politică ale statelor membre ar trebui să fie facilitate de Comisie prin intermediul schimbului de informații și bune practici între statele membre și autoritățile locale și regionale.

Amendamentul  49

 

Propunere de regulament

Considerentul 40

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(40) Pentru a promova combustibilii alternativi și a dezvolta infrastructura relevantă, cadrele naționale de politică ar trebui să fie compuse din strategii detaliate de promovare a combustibililor alternativi în sectoare dificil de decarbonizat, cum ar fi aviația, transportul maritim, transportul pe căi navigabile interioare, precum și transportul feroviar pe segmente de rețea care nu pot fi electrificate. În special, statele membre ar trebui să elaboreze strategii clare pentru decarbonizarea transportului pe căile navigabile interioare de-a lungul rețelei TEN-T, în strânsă cooperare cu statele membre în cauză. De asemenea, ar trebui elaborate strategii de decarbonizare pe termen lung pentru porturile TEN-T și pentru aeroporturile TEN-T, punând accentul în special pe instalarea infrastructurii pentru navele și aeronavele cu emisii scăzute și cu emisii zero, precum și pentru liniile de cale ferată care nu vor fi electrificate. Pe baza acestor strategii, Comisia ar trebui să revizuiască prezentul regulament în vederea stabilirii unor obiective mai stricte pentru sectoarele respective.

(40) Pentru a promova combustibilii alternativi și a dezvolta infrastructura relevantă, cadrele naționale de politică ar trebui să fie compuse din strategii detaliate de promovare a combustibililor alternativi în sectoare dificil de decarbonizat, cum ar fi aviația, transportul maritim și transportul pe căi navigabile interioare, precum și transportul feroviar pe segmente de rețea care nu pot fi electrificate. În special, statele membre ar trebui să elaboreze strategii clare pentru decarbonizarea transportului pe căile navigabile interioare de-a lungul rețelei TEN-T, în strânsă cooperare cu statele membre în cauză. De asemenea, ar trebui elaborate strategii de decarbonizare pe termen lung pentru porturile TEN-T și pentru aeroporturile TEN-T, punând accentul în special pe instalarea infrastructurii pentru navele și aeronavele cu emisii scăzute și cu emisii zero, precum și pentru liniile de cale ferată care nu vor fi electrificate. Pe baza acestor strategii și ținând seama de datele privind cota de piață și cota de trafic la nivel național, precum și de proiecțiile privind piața, Comisia ar trebui să revizuiască prezentul regulament în vederea stabilirii unor obiective mai stricte pentru sectoarele respective.

Amendamentul  50

 

Propunere de regulament

Considerentul 40 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

40a. Deși numai aproximativ 56 % din rețeaua feroviară europeană existentă este electrificată, trenurile alimentate cu energie electrică constituie peste 80 % din numărul total de tren-kilometri parcurși. Cu toate acestea, se estimează că, în prezent, sunt încă în exploatare 6 000 de trenuri diesel. Întrucât funcționează pe bază de combustibili fosili, acestea generează emisii de gaze cu efect de seră și poluare atmosferică. Prin urmare, este necesar și urgent să continue instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi în sectorul feroviar pentru a asigura tranziția de la trenurile alimentate cu combustibili fosili și, în consecință, pentru a garanta că toate sectoarele transporturilor își îndeplinesc rolul în tranziția către o economie neutră climatic. Astfel, este oportun ca prezentul regulament să propună obiective obligatorii. Sectorul feroviar are la dispoziție diferite tehnologii pentru a renunța la trenurile diesel, inclusiv electrificarea directă, trenurile alimentate cu baterii și aplicațiile hidrogenului, în cazul în care electrificarea directă a unui segment nu este posibilă din motive ce țin de rentabilitatea serviciului. Dezvoltarea acestor tehnologii necesită instalarea unei infrastructuri de reîncărcare și de realimentare adecvate în statele membre. Înainte de instalarea acestei infrastructuri, statele membre ar trebui să evalueze cu atenție cele mai bune locuri în care să fie amplasată și ar trebui, în special, să ia în considerare instalarea sa în nodurile multimodale și în nodurile urbane. Principiul „eficiența energetică înainte de toate” ar trebui să fie luat pe deplin în considerare în deciziile de planificare și de investiții.

Amendamentul  51

 

Propunere de regulament

Considerentul 41

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(41) Statele membre ar trebui să utilizeze o gamă largă de stimulente și măsuri de ordin normativ și de altă natură pentru a atinge obiectivele obligatorii și pentru a-și pune în aplicare cadrele naționale de politică, în strânsă cooperare cu actorii din sectorul privat, în strânsă cooperare cu actorii din sectorul privat, care ar trebui să aibă un rol esențial în sprijinirea dezvoltării infrastructurii pentru combustibili alternativi.

(41) Statele membre ar trebui să utilizeze o gamă largă de stimulente și măsuri de ordin normativ și bazate pe piață pentru a atinge obiectivele obligatorii și pentru a-și pune în aplicare cadrele naționale de politică, în strânsă cooperare cu autoritățile regionale și locale, precum și cu actorii din sectorul privat, care ar trebui să aibă un rol esențial în sprijinirea și finanțarea dezvoltării infrastructurii pentru combustibili alternativi.

Amendamentul  52

 

Propunere de regulament

Considerentul 41 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(41b) Statele membre ar trebui să introducă sisteme de stimulente și ar trebui să ia toate măsurile necesare atunci când încearcă să promoveze moduri de transport durabile. Ar trebui să se pună un accent deosebit pe rolul autorităților municipale sau regionale, care pot facilita adoptarea vehiculelor care utilizează combustibili alternativi prin stimulente fiscale specifice, achiziții publice sau reglementări locale în materie de trafic.

Amendamentul  53

 

Propunere de regulament

Considerentul 42

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(42) În temeiul Directivei 2009/33/CE a Parlamentului European și a Consiliului58, sunt rezervate cote naționale minime de achiziții publice pentru autobuze nepoluante și cu emisii zero, în cazul în care un autobuz nepoluant utilizează combustibili alternativi, astfel cum sunt definiți la articolul 2 punctul (3) din prezentul regulament. Având în vedere că tot mai multe autorități și operatori de transport public trec la autobuze nepoluante și cu emisii zero pentru a atinge aceste obiective, statele membre ar trebui să includă promovarea și dezvoltarea specifică a infrastructurii necesare pentru autobuze ca element-cheie în cadrele lor naționale de politică. Statele membre ar trebui să instituie și să mențină instrumente adecvate pentru a promova instalarea infrastructurii de încărcare și de realimentare și pentru parcurile de vehicule captive, în special pentru autobuzele nepoluante și cu emisii zero la nivel local.

(42) În temeiul Directivei 2009/33/CE a Parlamentului European și a Consiliului58, sunt rezervate cote naționale minime de achiziții publice pentru autobuze nepoluante și cu emisii zero, în cazul în care un autobuz nepoluant utilizează combustibili alternativi, astfel cum sunt definiți la articolul 2 punctul (3) din prezentul regulament. Având în vedere că tot mai multe autorități și operatori de transport public trec la autobuze nepoluante și cu emisii zero pentru a atinge aceste obiective, statele membre ar trebui să includă promovarea și dezvoltarea specifică a infrastructurii necesare pentru autobuze ca element-cheie în cadrele lor naționale de politică. Statele membre ar trebui să instituie și să mențină instrumente adecvate pentru a promova instalarea de-a lungul drumurilor a infrastructurii de încărcare și de realimentare și pentru parcurile de vehicule captive, în special pentru autobuzele și autocarele cu emisii zero și pentru covoiajare și ar trebui să poată contabiliza această instalare în cadrul obiectivelor stabilite în prezentul regulament.

__________________

__________________

58 Directiva 2009/33/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic (JO L 120, 15.5.2009, p. 5).

58 Directiva 2009/33/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic (JO L 120, 15.5.2009, p. 5).

Amendamentul  54

 

Propunere de regulament

Considerentul 43

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(43) Având în vedere diversitatea din ce în ce mai mare a tipurilor de combustibili pentru autovehicule, asociată cu creșterea continuă a mobilității rutiere a cetățenilor în întreaga Uniune, este necesar să se furnizeze utilizatorilor de vehicule informații clare și ușor de înțeles privind combustibilii disponibili la stațiile de realimentare și privind compatibilitatea vehiculelor lor cu diferiți combustibili sau privind punctele de reîncărcare de pe piața Uniunii. Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a decide să pună în aplicare măsurile de informare respective și în privința vehiculelor introduse pe piață înainte de 18 noiembrie 2016.

(43) Având în vedere diversitatea din ce în ce mai mare a tipurilor de combustibili pentru autovehicule, asociată cu creșterea continuă a mobilității rutiere a cetățenilor în întreaga Uniune, este necesar să se furnizeze utilizatorilor de vehicule informații clare și ușor de înțeles privind combustibilii disponibili la stațiile de realimentare și privind compatibilitatea vehiculelor lor cu diferiți combustibili sau privind punctele de reîncărcare de pe piața Uniunii. Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a decide să pună în aplicare măsurile de informare respective și în privința vehiculelor introduse anterior pe piață.

Amendamentul  55

 

Propunere de regulament

Considerentul 44

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(44) Informațiile simple și ușor de comparat privind prețul diverșilor combustibili ar putea juca un rol important pentru utilizatorii de vehicule în vederea unei mai bune evaluări a costului relativ al fiecărui combustibil disponibil pe piață. Prin urmare, o comparație a prețului unitar pentru anumiți combustibili alternativi și combustibili convenționali, exprimată sub forma „prețului combustibilului pe 100 km”, ar trebui afișată, în scop informativ, la toate stațiile de alimentare cu combustibil relevante.

(44) Informațiile simple și ușor de comparat privind prețul diverșilor combustibili ar putea juca un rol important pentru utilizatorii de vehicule în vederea unei mai bune evaluări a costului relativ al fiecărui combustibil disponibil pe piață. Prin urmare, o comparație a prețului unitar pentru anumiți combustibili alternativi și combustibili convenționali, exprimată sub forma „prețului combustibilului pe 100 km”, ar trebui afișată, în scop informativ, la toate stațiile de alimentare cu combustibil relevante. Consumatorilor ar trebui să li se clarifice faptul că această comparație a prețurilor se referă la prețurile medii ale carburanților din fiecare stat membru, care pot să difere de prețurile reale practicate la stația de alimentare cu combustibil în cauză. În plus, pentru reîncărcarea cu energie electrică și pentru realimentarea cu hidrogen ad-hoc, prețul perceput la stația în cauză ar trebui, de asemenea, să fie afișat per kWh și, respectiv, per kg.

Amendamentul  56

 

Propunere de regulament

Considerentul 46

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(46) Datele ar trebui să joace un rol fundamental în funcționarea adecvată a infrastructurii de reîncărcare și de realimentare. Formatul, frecvența și calitatea punerii la dispoziție și ale accesibilității acestor date ar trebui să determine calitatea globală a unui ecosistem de infrastructură pentru combustibili alternativi care să răspundă nevoilor utilizatorilor. În plus, aceste date ar trebui să fie accesibile în mod coerent în toate statele membre. Prin urmare, datele ar trebui furnizate în conformitate cu cerințele stabilite în Directiva 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului59 pentru punctele naționale de acces.

(46) Datele ar trebui să joace un rol fundamental în funcționarea adecvată a infrastructurii de reîncărcare și de realimentare. Formatul, frecvența și calitatea punerii la dispoziție și ale accesibilității acestor date ar trebui să determine calitatea globală a unui ecosistem de infrastructură pentru combustibili alternativi care să răspundă nevoilor utilizatorilor. În plus, aceste date ar trebui să fie accesibile în mod coerent în toate statele membre. Prin urmare, datele ar trebui furnizate ca date deschise în conformitate cu cerințele stabilite în Directiva 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului59 pentru punctele naționale de acces. Pentru serviciile care permit călătorii fără întreruperi pe teritoriul Uniunii, ar trebui creat și un sistem la nivelul Uniunii, importând informații standardizate din sistemele naționale. Prin urmare, Comisia ar trebui să înființeze un punct european comun de acces la nivelul Uniunii, care ar urma să funcționeze ca un portal de date care să le ofere utilizatorilor finali și furnizorilor de servicii de mobilitate posibilitatea de a accesa cu ușurință datele pertinente păstrate în punctele naționale de acces. Atunci când este posibil, acesta ar trebui să fie compatibil și interoperabil cu sistemele de informații și rezervare existente dezvoltate de statele membre. Punctul de acces european ar putea facilita îmbunătățirea comparațiilor între operatorii de reîncărcare și de realimentare accesibili publicului de pe piața internă în ceea ce privește prețurile pentru consumatori și le-ar putea oferi utilizatorilor informații privind accesibilitatea și disponibilitatea, timpul de așteptare și capacitatea rămasă a combustibililor alternativi pentru punctele de realimentare și reîncărcare. Acest lucru ar putea contribui la prevenirea perturbării traficului și ar favoriza siguranța rutieră. Aceste informații ar trebui să fie puse la dispoziție prin intermediul unei interfețe publice, actualizate, ușor de utilizat, accesibile și multilingve la nivelul UE.

__________________

__________________

59 Directiva 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport (JO L 207, 6.8.2010, p. 1).

59 Directiva 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport (JO L 207, 6.8.2010, p. 1).

Amendamentul  57

 

Propunere de regulament

Considerentul 52

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(52) În aplicarea prezentului regulament, Comisia ar trebui să consulte grupurile de experți relevante și, în special Forumul pentru transporturi durabile și Forumul european pentru un transport naval sustenabil („ESSF”). O astfel de consultare a experților este deosebit de importantă atunci când Comisia intenționează să adopte acte delegate sau de punere în aplicare în temeiul prezentului regulament.

(52) În aplicarea prezentului regulament, Comisia ar trebui să consulte o gamă vastă de organizații și părți interesate, inclusiv și fără a se limita la organizații ale consumatorilor, municipalități, orașe și regiuni, precum și la grupurile de experți relevante, în special Forumul pentru transporturi durabile și Forumul european pentru un transport naval sustenabil („ESSF”). O astfel de consultare a experților este deosebit de importantă atunci când Comisia intenționează să adopte acte delegate sau de punere în aplicare în temeiul prezentului regulament.

Amendamentul  58

 

Propunere de regulament

Considerentul 53

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(53) Infrastructura pentru combustibili alternativi este un domeniu care se dezvoltă cu rapiditate. Lipsa specificațiilor tehnice comune constituie un obstacol în calea creării unei piețe unice a infrastructurii pentru combustibili alternativi. Prin urmare, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei pentru a stabili norme privind specificațiile tehnice pentru domeniile în care specificațiile tehnice comune lipsesc, dar sunt necesare. În special, aceasta ar trebui să includă comunicarea dintre vehiculul electric și punctul de reîncărcare, comunicarea dintre punctul de reîncărcare și sistemul de gestionare a software-ului de reîncărcare (back-end); comunicarea privind serviciul de roaming pentru vehiculele electrice și comunicarea cu rețeaua electrică. De asemenea, este necesar să se definească cadrul de guvernanță adecvat și rolurile diferiților actori implicați în ecosistemul de comunicare vehicul-rețea. În plus, trebuie luate în considerare evoluțiile tehnologice emergente, cum ar fi sistemele rutiere electrice („ERS”). În ceea ce privește furnizarea datelor, este necesar să se prevadă tipuri de date și specificații tehnice suplimentare referitoare la formatul, frecvența și calitatea punerii la dispoziție și ale accesibilității acestor date.

(53) Infrastructura pentru combustibili alternativi este un domeniu care se dezvoltă cu rapiditate. Lipsa specificațiilor tehnice comune constituie un obstacol în calea creării unei piețe unice a infrastructurii pentru combustibili alternativi. Prin urmare, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei pentru a stabili norme privind specificațiile tehnice pentru domeniile în care specificațiile tehnice comune lipsesc, dar sunt necesare. În special, aceasta ar trebui să includă comunicarea dintre vehiculul electric și punctul de reîncărcare, comunicarea dintre punctul de reîncărcare și sistemul de gestionare a software-ului de reîncărcare (back-end); comunicarea privind serviciul de roaming pentru vehiculele electrice și comunicarea cu rețeaua electrică, asigurând, în același timp, un nivel înalt de securitate cibernetică și de protecție a datelor consumatorilor. De asemenea, este necesar să se definească rapid cadrul de guvernanță adecvat și rolurile diferiților actori implicați în ecosistemul de comunicare vehicul-rețea, sprijinind și ținând seama totodată de evoluțiile tehnologice emergente cu potențial ridicat de reducere a emisiilor de GES, cum ar fi sistemele rutiere electrice („ERS”), în special de soluțiile de încărcare pe bază de inducție sau de linii de contact aeriene. În ceea ce privește furnizarea datelor, este necesar să se prevadă tipuri de date și specificații tehnice suplimentare referitoare la formatul, frecvența și calitatea punerii la dispoziție și ale accesibilității acestor date. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Amendamentul  59

Propunere de regulament

Considerentul 54 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(54a) Având în vedere că prezentul regulament va genera costuri suplimentare de asigurare a conformității pentru sectoarele afectate, trebuie luate măsuri compensatorii pentru a preveni creșterea nivelului total al sarcinilor de reglementare. Prin urmare, Comisia ar trebui să aibă obligația de a prezenta, înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament, propuneri de compensare a sarcinilor de reglementare introduse de prezentul regulament, prin revizuirea și abrogarea dispozițiilor din alte regulamente ale UE care generează costuri inutile de conformitate în sectoarele afectate.

Amendamentul  60

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Prezentul regulament stabilește obiective naționale obligatorii pentru instalarea unei infrastructuri suficiente pentru combustibili alternativi în Uniune, pentru vehiculele rutiere, nave și aeronavele staționare. Acesta stabilește specificații tehnice și cerințe comune privind informarea utilizatorilor, furnizarea de date și cerințele de plată pentru infrastructura pentru combustibili alternativi.

1. Prezentul regulament stabilește obiective naționale minime pentru instalarea unei infrastructuri suficiente pentru combustibili alternativi în Uniune, pentru vehiculele rutiere, nave, trenuri și aeronavele staționare. Acesta stabilește specificații tehnice și cerințe comune privind informarea utilizatorilor, furnizarea de date și cerințele de plată pentru infrastructura pentru combustibili alternativi.

Amendamentul  61

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Prezentul regulament instituie un mecanism de raportare pentru a stimula cooperarea și asigură o monitorizare solidă a progreselor. Mecanismul cuprinde un proces structurat, transparent și iterativ între Comisie și statele membre în scopul finalizării cadrelor naționale de politică și al punerii în aplicare ulterioare a acestora, precum și al acțiunilor corespunzătoare ale Comisiei.

3. Prezentul regulament instituie un mecanism de raportare pentru a stimula cooperarea și asigură o monitorizare solidă a progreselor. Mecanismul cuprinde un proces de guvernare structurat, transparent, iterativ și pe mai multe niveluri între Comisie, statele membre și autoritățile locale și regionale în scopul finalizării cadrelor naționale de politică, ținând seama de strategiile locale și regionale existente pentru instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi, precum și de punerea în aplicare ulterioară a acestora și de acțiunile corespunzătoare ale Comisiei.

Amendamentul  62

 

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) „de-a lungul rețelei TEN-T” înseamnă, atunci când termenul este utilizat în ceea ce privește stațiile de reîncărcare cu energie electrică și stațiile de realimentare cu hidrogen, că acestea sunt situate în rețeaua TEN-T sau la o distanță de cel mult 1,5 km de la cea mai apropiată ieșire a unui drum TEN-T;

Amendamentul  63

 

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3 – litera a – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) „combustibili alternativi pentru vehicule cu emisii zero”:

(a) „combustibili alternativi pentru vehicule, nave și aeronave cu emisii zero”:

Amendamentul  64

 

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3 – litera b – liniuța 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 combustibilii din biomasă și biocombustibilii, astfel cum sunt definiți la articolul 2 punctele (27) și (33) din Directiva (UE) 2018/2001;

 combustibilii din biomasă, inclusiv biogazul, și biocombustibilii, astfel cum sunt definiți la articolul 2 punctele 27, 28 și 33 din Directiva (UE) 2018/2001;

Amendamentul  65

 

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3 – litera c – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) „combustibili fosili alternativi” pentru o etapă de tranziție:

(c) „combustibili fosili alternativi” pentru o etapă de tranziție limitată:

Amendamentul  66

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 9 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a) „comunitate de energie a cetățenilor” înseamnă o comunitate astfel cum este definită la articolul 2 alineatul (11) din Directiva (UE) 2019/944;

Amendamentul  67

 

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 17

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17) „sistem rutier electric” înseamnă o instalație fizică de-a lungul unui drum care permite transferul de energie electrică către un vehicul electric în timp ce vehiculul este în mișcare;

(17) „sistem rutier electric” înseamnă o instalație fizică de-a lungul unui drum care permite transferul de energie electrică către un vehicul pentru a-i furniza energia necesară pentru propulsie sau pentru încărcarea dinamică;

Amendamentul  68

 

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 17 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(17a) „încărcare dinamică” înseamnă încărcarea bateriei unui vehicul electric în timp ce vehiculul este în mișcare;

Amendamentul  69

 

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 19 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(19a) „principiul «eficiența energetică înainte de toate»” înseamnă „principiul «eficiența energetică înainte de toate»”, astfel cum este definit la articolul 2 punctul 18 din Regulamentul (UE) 2018/1999;

Amendamentul  70

 

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 19 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(19b) „neutralitate tehnologică” înseamnă „neutralitate tehnologică”, astfel cum se prevede în considerentul 25 din Directiva (UE) 2018/1972;

Amendamentul  71

 

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 35 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(35a) „card de plată” înseamnă un serviciu de plată care funcționează pe baza unui card de debit sau de credit fizic și digital și include carduri de plată încorporate într-o aplicație pentru un telefon inteligent;

Amendamentul  72

 

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 35 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(35b) „serviciu de plată” înseamnă un „serviciu de plată” astfel cum este definit la articolul 4 punctul 3 din Directiva (UE) 2015/2366;

Amendamentul  73

 

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 37 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(37a) „sistem de aer precondiționat” înseamnă un sistem fix sau mobil din aeroporturi care asigură alimentarea externă cu aer condiționat pentru răcirea, ventilarea sau încălzirea cabinelor aeronavelor staționare;

Amendamentul  74

 

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 38

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(38) infrastructură pentru combustibili alternativi „accesibilă publicului” înseamnă o infrastructură pentru combustibili alternativi care este situată într-un amplasament sau o incintă deschisă publicului larg, indiferent dacă infrastructura pentru combustibili alternativi este situată pe o proprietate publică sau privată, indiferent dacă se aplică limitări sau condiții în ceea ce privește accesul la amplasament sau incintă și indiferent de condițiile aplicabile de utilizare a infrastructurii pentru combustibili alternativi;

(38) infrastructură pentru combustibili alternativi „accesibilă publicului” înseamnă o infrastructură pentru combustibili alternativi care este situată într-un amplasament sau o incintă deschisă publicului larg, inclusiv persoanelor cu mobilitate redusă, indiferent dacă infrastructura pentru combustibili alternativi este situată pe o proprietate publică sau privată, indiferent dacă se aplică limitări sau condiții în ceea ce privește accesul la amplasament sau incintă și indiferent de condițiile aplicabile de utilizare a infrastructurii pentru combustibili alternativi.

Amendamentul  75

 

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 40

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(40) „reîncărcare ad-hoc” înseamnă un serviciu de reîncărcare achiziționat de un utilizator final fără a fi necesar ca utilizatorul final respectiv să se înregistreze, să încheie un acord scris sau o relație comercială de lungă durată cu operatorul punctului de reîncărcare respectiv, dincolo de simpla achiziționare a serviciului;

(40) „reîncărcare ad-hoc” înseamnă un serviciu de reîncărcare achiziționat de un utilizator final fără a fi necesar ca utilizatorul final respectiv să se înregistreze, să încheie un acord scris sau o relație comercială de lungă durată cu operatorul punctului de reîncărcare respectiv sau să se conecteze sau să se autentifice electronic pentru servicii de intermediere online, dincolo de simpla achiziționare a serviciului;

Amendamentul  76

 

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 41

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(41) „punct de reîncărcare” înseamnă o interfață fixă sau mobilă care permite transferul de energie electrică către un vehicul electric, care, deși poate avea unul sau mai mulți conectori adaptați diferiților tipuri de conectori, este capabilă să reîncarce un singur vehicul electric o dată și exclude dispozitivele cu o putere de ieșire mai mică sau egală cu 3,7 kW al căror scop principal nu este reîncărcarea vehiculelor electrice;

(41) „punct de reîncărcare” înseamnă o interfață fixă sau mobilă, conectată sau neconectată la rețea, care permite transferul de energie electrică către un vehicul electric, care, deși poate avea unul sau mai mulți conectori adaptați diferiților tipuri de conectori, este capabilă să reîncarce un singur vehicul electric o dată și exclude dispozitivele cu o putere de ieșire mai mică sau egală cu 3,7 kW al căror scop principal nu este reîncărcarea vehiculelor electrice;

Amendamentul  77

 

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 49

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(49) „punct de realimentare” înseamnă o instalație de realimentare pentru furnizarea oricărui combustibil lichid sau gazos alternativ, printr-o instalație fixă sau mobilă, care poate realimenta un singur vehicul o dată;

(49) „punct de realimentare” înseamnă o instalație de realimentare pentru furnizarea oricărui combustibil lichid sau gazos alternativ, printr-o instalație fixă sau mobilă, care poate realimenta un singur vehicul sau o singură navă o dată;

Amendamentul  78

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 54 (a)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(54a) „comunitate de energie din surse regenerabile” înseamnă o comunitate astfel cum este definită la articolul 2 alineatul (16) din Directiva (UE) 2018/2001;

Amendamentul  79

 

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 56

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(56) „parcare sigură și securizată” înseamnă o zonă de parcare și de odihnă, astfel cum este menționată la articolul 17 alineatul (1) litera (b), care este destinată staționării pe timp de noapte a vehiculelor grele;

(56) „parcare sigură și securizată” înseamnă o zonă de parcare și de odihnă, astfel cum este menționată la articolul 17 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1315/2013, care este destinată staționării pe timp de noapte a vehiculelor grele și care a fost certificată în conformitate cu dispozițiile articolului 8a din Regulamentul (CE) nr. 561/2006;

Amendamentul  80

 

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 57

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(57) „navă la dană” înseamnă navă aflată la dană, astfel cum este definită la articolul 3 litera (n) din Regulamentul (UE) 2015/757;

(57) „navă la dană” înseamnă o navă care acostează în siguranță la chei într-un port aflat sub jurisdicția unui stat membru în timp ce încarcă, descarcă, îmbarcă sau debarcă pasageri sau efectuează o escală, incluzând perioada de timp petrecută atunci când nu se angajează în operațiuni de transport de mărfuri sau pasageri;

Amendamentul  81

 

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 58

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(58) „alimentarea cu energie electrică de la mal” înseamnă furnizarea de energie electrică de la mal prin intermediul unei interfețe standardizate către navele maritime sau navele de navigație interioară în dană;

(58) „alimentarea cu energie electrică de la mal” înseamnă furnizarea de energie electrică de la mal prin intermediul unei instalații standardizate fixe, plutitoare sau mobile către navele maritime sau navele de navigație interioară în dană;

Amendamentul  82

 

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 66 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(66a) „centru multimodal” înseamnă o infrastructură de servicii de mobilitate, cum ar fi stațiile și terminalele feroviare, rutiere, aeriene, maritime și pe căi navigabile interioare, care permite desfășurarea de „transport multimodal”, astfel cum este definit la articolul 3 litera (n) din Regulamentul (UE) nr. 1315/2013;

Amendamentul  83

 

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 66 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(66b) „vehicule din categoria L” înseamnă vehicule motorizate cu două, trei și patru roți conform categoriilor definite în Regulamentul (UE) nr. 168/2013 și la anexa I, inclusiv bicicletele cu motor, mopedele cu două și trei roți, motocicletele cu două și trei roți, motocicletele cu ataș, vehiculele rutiere de tip „Quad” ușoare și grele și cvadrimobilele ușoare și grele.

Amendamentul  84

 

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – liniuța 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 pe teritoriul lor sunt instalate stații de reîncărcare accesibile publicului destinate vehiculelor ușoare care asigură o putere de ieșire suficientă pentru vehiculele respective.

 pe teritoriul lor sunt instalate stații de reîncărcare accesibile publicului destinate vehiculelor ușoare într-un mod care sprijină echilibrul teritorial și călătoriile multimodale și care asigură o putere de ieșire suficientă pentru vehiculele respective;

Amendamentul  85

 

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – liniuța 2 a (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

- un număr suficient de stații de reîncărcare accesibile publicului pentru vehiculele ușoare este instalat pe drumurile publice din zonele rezidențiale în care vehiculele staționează de obicei perioade lungi de timp;

Amendamentul  86

 

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – liniuța 2 b (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

- un număr suficient de stații de reîncărcare accesibile publicului pentru vehicule ușoare permite încărcarea inteligentă și bidirecțională;

Amendamentul  87

 

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – liniuța 2 c (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

- conexiunea la rețea și capacitatea rețelei sunt asigurate.

Amendamentul  88

 

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) pentru fiecare vehicul electric ușor pe bază de baterii înmatriculat pe teritoriul lor, este furnizată o putere de ieșire totală de cel puțin 1 kW prin intermediul unor stații de reîncărcare accesibile publicului și

(a) pentru fiecare vehicul electric ușor pe bază de baterii înmatriculat pe teritoriul lor, este furnizată o putere de ieșire totală de cel puțin 3 kW prin intermediul unor stații de reîncărcare accesibile publicului, dacă ponderea vehiculelor electrice ușoare pe bază de baterii în totalul parcului de vehicule ușoare anticipat din statul membru respectiv este mai mică de 1 %;

Amendamentul  89

 

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera aa (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) pentru fiecare vehicul electric ușor pe bază de baterii înmatriculat pe teritoriul lor, este furnizată o putere de ieșire totală de 2,5 kW prin intermediul unor stații de reîncărcare accesibile publicului dacă ponderea vehiculelor electrice ușoare pe bază de baterii în totalul parcului de vehicule ușoare anticipat din statul membru respectiv este de 1 % sau mai mare de 1 %, dar mai mică de 2,5 %;

Amendamentul  90

 

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera ab (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ab) pentru fiecare vehicul electric ușor pe bază de baterii înmatriculat pe teritoriul lor, este furnizată o putere de ieșire totală de cel puțin 2 kW prin intermediul unor stații de reîncărcare accesibile publicului dacă ponderea vehiculelor electrice ușoare pe bază de baterii în totalul parcului de vehicule ușoare anticipat din statul membru respectiv este de 2,5 % sau mai mare de 2,5 %, dar mai mică de 5 %;

Amendamentul  91

 

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera ac (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ac) pentru fiecare vehicul electric ușor pe bază de baterii înmatriculat pe teritoriul lor, este furnizată o putere de ieșire totală de cel puțin 1,5 kW prin intermediul unor stații de reîncărcare accesibile publicului dacă ponderea vehiculelor electrice ușoare pe bază de baterii în totalul parcului de vehicule ușoare anticipat din statul membru respectiv este de 5 % sau mai mare de 5 %, dar mai mică de 7,5 % și:

Amendamentul  92

 

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera ad (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ad) pentru fiecare vehicul electric ușor pe bază de baterii înmatriculat pe teritoriul lor, este furnizată o putere de ieșire totală de cel puțin 1 kW prin intermediul unor stații de reîncărcare accesibile publicului dacă ponderea vehiculelor electrice ușoare pe bază de baterii în totalul parcului de vehicule ușoare anticipat din statul membru respectiv este de 7,5 % sau mai mare;

Amendamentul  93

 

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) pentru fiecare vehicul ușor electric hibrid reîncărcabil înmatriculat pe teritoriul lor, se asigură o putere de ieșire totală de cel puțin 0,66 kW prin intermediul unor stații de reîncărcare accesibile publicului.

(b) pentru fiecare vehicul ușor electric hibrid reîncărcabil înmatriculat pe teritoriul lor, se asigură o putere de ieșire totală de cel puțin 2 kW prin intermediul unor stații de reîncărcare accesibile publicului dacă ponderea vehiculelor electrice în totalul parcului de vehicule anticipat din statul membru respectiv este mai mică de 1 %;

Amendamentul  94

 

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera ba (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) pentru fiecare vehicul ușor electric hibrid reîncărcabil înmatriculat pe teritoriul lor, este furnizată o putere de ieșire totală de cel puțin 1,65 kW prin intermediul unor stații de reîncărcare accesibile publicului dacă ponderea vehiculelor electrice în totalul parcului de vehicule anticipat din statul membru respectiv este de 1 % sau mai mare de 1 %, dar mai mică de 2,5 %;

Amendamentul  95

 

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera bb (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bb) pentru fiecare vehicul ușor electric hibrid reîncărcabil înmatriculat pe teritoriul lor, este furnizată o putere de ieșire totală de cel puțin 1,33 kW prin intermediul unor stații de reîncărcare accesibile publicului dacă ponderea vehiculelor electrice în totalul parcului de vehicule anticipat din statul membru respectiv este de 2,5 % sau mai mare de 2,5 %, dar mai mică de 5 %;

Amendamentul  96

 

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera bc (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bc) pentru fiecare vehicul ușor electric hibrid reîncărcabil înmatriculat pe teritoriul lor, este furnizată o putere de ieșire totală de cel puțin 1 kW prin intermediul unor stații de reîncărcare accesibile publicului dacă ponderea vehiculelor electrice în totalul parcului de vehicule anticipat din statul membru respectiv este de 5 % sau mai mare de 5 %, dar mai mică de 7,5 % și:

Amendamentul  97

 

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera bd (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bd) pentru fiecare vehicul ușor electric hibrid reîncărcabil înmatriculat pe teritoriul lor este furnizată o putere de ieșire totală de cel puțin 0,66 kW prin intermediul unor stații de reîncărcare accesibile publicului dacă ponderea vehiculelor electrice în totalul parcului de vehicule anticipat din statul membru respectiv este de 7,5 % sau mai mare.

Amendamentul  98

 

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a. Fără a aduce atingere dispozițiilor de la alineatul (1) al doilea paragraf litera (a), statele membre asigură instalarea unei infrastructuri de reîncărcare cu obiective minime în ceea ce privește puterea de ieșire, la nivel național, care este suficientă pentru:

 

- 3 % din totalul parcului de vehicule ușoare anticipat, până la 31 decembrie 2027;

 

- 5 % din totalul parcului de vehicule ușoare anticipat, până la 31 decembrie 2030;

Amendamentul  99

 

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera a – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) de-a lungul rețelei centrale TEN-T, în fiecare direcție de deplasare sunt instalate grupuri de reîncărcare accesibile publicului, destinate vehiculelor ușoare, la o distanță maximă de 60 km între ele și care îndeplinesc următoarele cerințe:

(a) de-a lungul rețelei centrale și al rețelei globale TEN-T, în fiecare direcție de deplasare sunt instalate grupuri de reîncărcare accesibile publicului, destinate vehiculelor ușoare, la o distanță maximă de 60 km între ele și care îndeplinesc următoarele cerințe:

Amendamentul  100

 

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera a – punctul i

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i) până la 31 decembrie 2025, fiecare grup de reîncărcare trebuie să furnizeze o putere de ieșire de cel puțin 300 kW și să includă cel puțin o stație de reîncărcare cu o putere de ieșire individuală de cel puțin 150 kW;

(i) până la 31 decembrie 2025, fiecare grup de reîncărcare trebuie să furnizeze o putere de ieșire de cel puțin 600 kW și să includă cel puțin o stație de reîncărcare cu o putere de ieșire individuală de cel puțin 300 kW;

Amendamentul  101

 

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera a – punctul ii

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii) până la 31 decembrie 2030, fiecare grup de reîncărcare trebuie să furnizeze o putere de ieșire de cel puțin 600 kW și să includă cel puțin două stații de reîncărcare cu o putere de ieșire individuală de cel puțin 150 kW;

(ii) până la 31 decembrie 2030, fiecare grup de reîncărcare trebuie să furnizeze o putere de ieșire de cel puțin 900 kW și să includă cel puțin două stații de reîncărcare cu o putere de ieșire individuală de cel puțin 350 kW;

Amendamentul  102

 

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) de-a lungul rețelei globale TEN-T, în fiecare direcție de deplasare sunt instalate grupuri de reîncărcare accesibile publicului, destinate vehiculelor ușoare, la o distanță maximă de 60 km între ele și care îndeplinesc următoarele cerințe:

eliminat

(i) până la 31 decembrie 2030, fiecare grup de reîncărcare trebuie să furnizeze o putere de ieșire de cel puțin 300 kW și să includă cel puțin o stație de reîncărcare cu o putere de ieșire individuală de cel puțin 150 kW;

 

(ii) până la 31 decembrie 2035, fiecare grup de reîncărcare trebuie să furnizeze o putere de ieșire de cel puțin 600 kW și să includă cel puțin două stații de reîncărcare cu o putere de ieșire individuală de cel puțin 150 kW.

 

Amendamentul  103

 

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a. În cazul introducerii rapide pe piață a vehiculelor electrice în orice perioadă de raportare pertinentă, statele membre ar trebui să scurteze termenele menționate la alineatul (2) și să mărească nivelul de ambiție al obiectivelor privind grupurile de reîncărcare, în mod corespunzător.

Amendamentul  104

 

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2b. În cazul în care costurile nu sunt proporționale cu beneficiile, inclusiv cu beneficiile pentru mediu, statele membre pot decide să nu aplice alineatele (1) și (2) din prezentul articol în cazul:

 

(a) regiunilor ultraperiferice ale Uniunii, astfel cum se menționează la articolul 349 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene sau

 

(b) insulelor care nu sunt conectate la rețelele energetice continentale, care se încadrează în definiția micilor sisteme conectate sau a sistemelor izolate în conformitate cu Directiva 2019/944.

 

În astfel de cazuri, statul membru respectiv își explică decizia în fața Comisiei și pune la dispoziție toate informațiile relevante în cadrele sale naționale de politică.

Amendamentul  105

 

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 c (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2c. În urma unei cereri motivate din partea unui stat membru, Comisia poate acorda o derogare de la cerința prevăzută la alineatul (2) pentru drumurile TEN-T cu un trafic zilnic mediu anual total mai mic de 2 000 de vehicule ușoare, cu condiția ca infrastructura să nu se justifice din punctul de vedere al rentabilității socioeconomice. În cazul în care primește o astfel de derogare, un stat membru poate să instaleze un singur grup de reîncărcare accesibil publicului pe aceste drumuri, care deservește ambele direcții de deplasare, îndeplinind în același timp cerințele prevăzute la alineatul (2) în ceea ce privește distanța, puterea totală de ieșire a grupului, numărul de puncte și puterea de ieșire a fiecărui punct care se aplică în cazul unei singure direcții de deplasare, cu condiția ca grupul de reîncărcare să fie ușor accesibil din ambele direcții de deplasare. Comisia acordă astfel de derogări în cazuri justificate în mod corespunzător, după o evaluare a cererii motivate prezentate de statul membru.

Amendamentul  106

 

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 d (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2d. În urma unei cereri motivate din partea unui stat membru, Comisia poate acorda o derogare de la cerința privind distanța maximă prevăzută la alineatul (2) din acest articol pentru drumurile TEN-T cu un trafic zilnic mediu anual total mai mic de 1 500 de vehicule ușoare, cu condiția ca infrastructura să nu se justifice din punctul de vedere al rentabilității socioeconomice. În cazul în care primesc o astfel de derogare, statele membre pot permite o distanță maximă mai mare, de până la 100 km, între punctele de reîncărcare. Comisia acordă astfel de derogări în cazuri justificate în mod corespunzător, după o evaluare a cererii motivate prezentate de statul membru.

Amendamentul  107

 

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 e (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2e. În zonele și regiunile dens populate în care nu sunt disponibile parcări în afara drumurilor publice sau în care nu există un nivel ridicat de utilizare a vehiculelor electrice ușoare înmatriculate, statele membre se asigură că majorează în consecință numărul stațiilor de reîncărcare accesibile publicului pentru a furniza infrastructura necesară și pentru a sprijini dezvoltarea pieței.

Amendamentul  108

 

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Statele membre învecinate se asigură că distanțele maxime menționate la literele (a) și (b) nu sunt depășite pentru tronsoanele transfrontaliere ale rețelei centrale TEN-T și ale rețelei globale TEN-T.

3. Statele membre învecinate iau măsurile necesare pentru a se asigura că distanțele maxime menționate la literele (a) și (b) nu sunt depășite pentru tronsoanele transfrontaliere ale rețelei centrale TEN-T și ale rețelei globale TEN-T.

Amendamentul  109

 

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a. Comisia adoptă măsurile necesare pentru a asigura cooperarea cu țările terțe, în special cu țările candidate și cu cele pe teritoriul cărora se află coridoare de tranzit care fac legătura între state membre.

Amendamentul  110

 

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – litera a – punctul i

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i) până la 31 decembrie 2025, fiecare grup de reîncărcare trebuie să furnizeze o putere de ieșire de cel puțin 1400 kW și să includă cel puțin o stație de reîncărcare cu o putere de ieșire individuală de cel puțin 350 kW;

(i) până la 31 decembrie 2025, fiecare grup de reîncărcare trebuie să furnizeze o putere de ieșire de cel puțin 2000 kW și să includă cel puțin două stații de reîncărcare cu o putere de ieșire individuală de cel puțin 800 kW;

Amendamentul  111

 

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – litera a – punctul ii

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii) până la 31 decembrie 2030, fiecare grup de reîncărcare trebuie să furnizeze o putere de ieșire de cel puțin 3500 kW și să includă cel puțin două stații de reîncărcare cu o putere de ieșire individuală de cel puțin 350 kW;

(ii) până la 31 decembrie 2030, fiecare grup de reîncărcare trebuie să furnizeze o putere de ieșire de cel puțin 5000 kW și să includă cel puțin patru stații de reîncărcare cu o putere de ieșire individuală de cel puțin 800 kW;

Amendamentul  112

 

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – litera b – punctul i

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i) până la 31 decembrie 2030, fiecare grup de reîncărcare trebuie să furnizeze o putere de ieșire de cel puțin 1400 kW și să includă cel puțin o stație de reîncărcare cu o putere de ieșire individuală de cel puțin 350 kW;

(i) până la 31 decembrie 2030, fiecare grup de reîncărcare trebuie să furnizeze o putere de ieșire de cel puțin 2000 kW și să includă cel puțin o stație de reîncărcare cu o putere de ieșire individuală de cel puțin 800 kW;

Amendamentul  113

 

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – litera b – punctul ii

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii) până la 1 decembrie 2035, fiecare grup de reîncărcare trebuie să furnizeze o putere de ieșire de cel puțin 3500 kW și să includă cel puțin două stații de reîncărcare cu o putere de ieșire individuală de cel puțin 350 kW;

(ii) până la 1 decembrie 2035, fiecare grup de reîncărcare trebuie să furnizeze o putere de ieșire de cel puțin 5000 kW și să includă cel puțin două stații de reîncărcare cu o putere de ieșire individuală de cel puțin 800 kW;

Amendamentul  114

 

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) în urma unei cereri motivate din partea unui stat membru, Comisia poate acorda o derogare de la cerința prevăzută la alineatul (1) pentru drumurile TEN-T cu un trafic zilnic mediu anual total mai mic de 800 de vehicule ușoare, cu condiția ca infrastructura să nu se justifice din punctul de vedere al rentabilității socioeconomice. În cazul în care primește o astfel de derogare, un stat membru poate să instaleze un singur grup de reîncărcare accesibil publicului pe aceste drumuri, care deservește ambele direcții de deplasare, îndeplinind în același timp cerințele prevăzute la alineatul (1) în ceea ce privește distanța, puterea totală de ieșire a grupului, numărul de puncte și puterea de ieșire a fiecărui punct care se aplică în cazul unei singure direcții de deplasare, cu condiția ca grupul de reîncărcare să fie ușor accesibil din ambele direcții de deplasare. Comisia acordă astfel de derogări în cazuri justificate în mod corespunzător, după o evaluare a cererii motivate prezentate de statul membru;

Amendamentul  115

 

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – litera bb (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bb) în urma unei cereri motivate din partea unui stat membru, Comisia poate acorda o derogare de la cerința privind distanța maximă prevăzută la alineatul (1) din acest articol pentru drumurile TEN-T cu un trafic zilnic mediu anual total mai mic de 600 de vehicule ușoare, cu condiția ca infrastructura să nu se justifice din punctul de vedere al rentabilității socioeconomice. În cazul în care primesc o astfel de derogare, statele membre pot permite o distanță maximă mai mare, de până la 100 km, între punctele de reîncărcare. Comisia acordă astfel de derogări în cazuri justificate în mod corespunzător, după o evaluare a cererii motivate prezentate de statul membru;

Amendamentul  116

 

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) până la 31 decembrie 2030, în fiecare zonă de parcare sigură și securizată, este instalată cel puțin o stație de reîncărcare destinată vehiculelor grele, cu o putere de ieșire de cel puțin 100 kW;

(c) până la 31 decembrie 2027, în fiecare zonă de parcare sigură și securizată, sunt instalate cel puțin două stații de reîncărcare destinate vehiculelor grele, cu o putere de ieșire de cel puțin 100 kW, care permit încărcarea inteligentă și bidirecțională;

Amendamentul  117

 

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) până la 31 decembrie 2030, în fiecare zonă de parcare sigură și securizată, sunt instalate cel puțin patru stații de reîncărcare destinate vehiculelor grele, cu o putere de ieșire de cel puțin 100 kW și care permit încărcarea inteligentă și bidirecțională;

Amendamentul  118

 

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – litera d

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) până la 31 decembrie 2025, în fiecare nod urban sunt instalate puncte de reîncărcare destinate vehiculelor grele, cu o putere de ieșire cumulată de cel puțin 600 kW, furnizate de stații de reîncărcare cu o putere de ieșire individuală de cel puțin 150 kW;

(d) până la 31 decembrie 2025, în fiecare nod urban sunt instalate puncte de reîncărcare destinate vehiculelor grele, cu o putere de ieșire cumulată de cel puțin 1 400 kW, furnizate de stații de reîncărcare cu o putere de ieșire individuală de cel puțin 350 kW;

Amendamentul  119

 

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – litera e

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) până la 31 decembrie 2030, în fiecare nod urban sunt instalate puncte de reîncărcare destinate vehiculelor grele, cu o putere de ieșire cumulată de cel puțin 1200 kW, furnizate de stații de reîncărcare cu o putere de ieșire individuală de cel puțin 150 kW.

(e) până la 31 decembrie 2030, în fiecare nod urban sunt instalate puncte de reîncărcare destinate vehiculelor grele, cu o putere de ieșire cumulată de cel puțin 3 500 kW, furnizate de stații de reîncărcare cu o putere de ieșire individuală de cel puțin 350 kW.

Amendamentul  120

 

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a. Cerințele menționate la alineatul (1) literele (c), (ca), (d) și (e) se aplică în plus față de cerințele prevăzute la alineatul (1) literele (a) și (b).

Amendamentul  121

 

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1b. Comisia analizează oportunitatea creșterii puterii de ieșire individuale menționate la alineatul (1) literele (a), (b), (d) și (e), odată ce specificațiile tehnice comune sunt disponibile și completate în conformitate cu anexa II în cadrul revizuirii prezentului regulament, în temeiul articolului 22.

Amendamentul  122

 

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 c (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1c. Statele membre veghează să se asigure necesarul în ceea ce privește conectarea la rețea și capacitatea rețelei. Prin urmare, statele membre ar trebui, în coordonare cu părțile interesate pertinente, să efectueze o analiză înainte de 2025 pentru a evalua și pentru a planifica consolidările necesare ale rețelelor de energie electrică.

Amendamentul  123

 

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Statele membre învecinate se asigură că distanțele maxime menționate la literele (a) și (b) nu sunt depășite pentru tronsoanele transfrontaliere ale rețelei centrale TEN-T și ale rețelei globale TEN-T.

2. Statele membre învecinate iau măsurile necesare pentru a se asigura că distanțele maxime menționate la literele (a) și (b) nu sunt depășite pentru tronsoanele transfrontaliere ale rețelei centrale TEN-T și ale rețelei globale TEN-T.

Amendamentul  124

 

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a. Comisia adoptă măsurile necesare pentru a asigura cooperarea cu țările terțe, în special cu țările candidate și cu cele pe teritoriul cărora se află coridoare de tranzit care fac legătura între state membre.

Amendamentul  125

 

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2b. În cazul în care costurile nu sunt proporționale cu beneficiile, inclusiv cu beneficiile pentru mediu, statele membre pot decide să nu aplice alineatele (1) și (2) din prezentul articol în cazul:

 

(a) regiunilor ultraperiferice ale Uniunii, astfel cum se menționează la articolul 349 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene sau

 

(b) insulelor care nu sunt conectate la rețelele energetice continentale, care se încadrează în definiția micilor sisteme conectate sau a sistemelor izolate în conformitate cu Directiva 2019/944.

 

În astfel de cazuri, statele membre își justifică deciziile în fața Comisiei și pun la dispoziție toate informațiile relevante în cadrele lor naționale de politică.

Amendamentul  126

 

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) operatorii punctelor de reîncărcare acceptă, la stațiile de reîncărcare accesibile publicului cu o putere de ieșire mai mică de 50 kW, instalate de la data menționată la articolul 24, plățile electronice prin terminale și dispozitive utilizate pentru servicii de plată, inclusiv cel puțin unul dintre următoarele:

În acest scop, operatorii punctelor de reîncărcare acceptă, la stațiile de reîncărcare accesibile publicului instalate începând cu [data intrării în vigoare a prezentului regulament], plățile electronice prin terminale și dispozitive utilizate pentru servicii de plată, inclusiv cel puțin cititoare de carduri de plată sau dispozitive cu o funcție contactless care permite cel puțin citirea cardurilor de plată. În plus, dacă este posibil, ar putea fi puse la dispoziție dispozitive care utilizează o conexiune la internet cu care, de exemplu, poate fi generat în mod specific un cod de răspuns rapid care să fie utilizat pentru operațiunea de plată.

Amendamentul  127

 

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a – punctul i

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i) cititoare de carduri de plată;

eliminat

Amendamentul  128

 

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a – punctul ii

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii) dispozitive cu o funcție contactless care permite cel puțin citirea cardurilor de plată;

eliminat

Amendamentul  129

 

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a – punctul iii

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iii) dispozitive care utilizează o conexiune la internet cu care, de exemplu, un cod de răspuns rapid poate fi generat în mod specific și utilizat pentru operațiunea de plată;

eliminat

Amendamentul  130

 

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) operatorii punctelor de reîncărcare acceptă, la stațiile de reîncărcare accesibile publicului cu o putere de ieșire mai mare sau egală cu 50 kW, instalate de la data menționată la articolul 24, plățile electronice prin terminale și dispozitive utilizate pentru servicii de plată, inclusiv cel puțin unul dintre următoarele:

eliminat

(i) cititoare de carduri de plată;

 

(ii) dispozitive cu o funcție contactless care permite cel puțin citirea cardurilor de plată.

 

Amendamentul  131

 

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Începând cu 1 ianuarie 2027, operatorii punctelor de reîncărcare se asigură că toate stațiile de reîncărcare accesibile publicului cu o putere de ieșire mai mare sau egală cu 50 kW exploatate de ei respectă cerința de la litera (b).

Începând cu 1 ianuarie 2027, operatorii punctelor de reîncărcare se asigură că toate stațiile de reîncărcare accesibile publicului exploatate de ei respectă cerințele de la prezentul alineat.

Amendamentul  132

 

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cerințele prevăzute la literele (a) și (b) nu se aplică punctelor de reîncărcare accesibile publicului care nu necesită efectuarea unei plăți pentru serviciul de reîncărcare.

Cerințele prevăzute la prezentul alineat nu se aplică punctelor de reîncărcare accesibile publicului care nu necesită efectuarea unei plăți pentru serviciul de reîncărcare.

Amendamentul  133

 

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Atunci când oferă autentificarea automată la un punct de reîncărcare accesibil publicului exploatat de ei, operatorii punctelor de reîncărcare se asigură că utilizatorii finali au întotdeauna dreptul de a nu utiliza autentificarea automată și pot fie să își reîncarce vehiculul ad-hoc, astfel cum se prevede la alineatul (3), fie să utilizeze o altă soluție de reîncărcare bazată pe contract oferită la punctul de reîncărcare respectiv. Operatorii punctelor de reîncărcare afișează în mod transparent opțiunea respectivă și o pun la dispoziția utilizatorului final într-un mod convenabil, la fiecare punct de reîncărcare accesibil publicului exploatat de ei și în care pun la dispoziție autentificarea automată.

3. Atunci când oferă autentificarea automată la un punct de reîncărcare accesibil publicului exploatat de ei, operatorii punctelor de reîncărcare se asigură că utilizatorii finali au întotdeauna dreptul de a nu utiliza autentificarea automată și pot fie să își reîncarce vehiculul ad-hoc, astfel cum se prevede la alineatul (3), fie să utilizeze o altă soluție de reîncărcare bazată pe contract oferită la punctul de reîncărcare respectiv. Operatorii punctelor de reîncărcare afișează în mod transparent opțiunea respectivă și o pun la dispoziția utilizatorului final și se asigură că serviciile de roaming electronic sunt disponibile într-un mod convenabil, la fiecare punct de reîncărcare accesibil publicului exploatat de ei și în care pun la dispoziție autentificarea automată.

Amendamentul  134

 

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. Prețurile practicate de operatorii punctelor de reîncărcare accesibile publicului trebuie să fie rezonabile, ușor și clar comparabile, transparente și nediscriminatorii. Operatorii punctelor de reîncărcare accesibile publicului nu fac discriminări între prețurile percepute utilizatorilor finali și prețurile percepute furnizorilor de servicii de mobilitate și nici între prețurile percepute diferiților furnizori de servicii de mobilitate. Dacă este cazul, nivelul prețurilor poate fi diferențiat numai în mod proporțional, pe baza unei justificări obiective.

4. Operatorii punctelor de reîncărcare accesibile publicului se asigură că orice furnizor de servicii de mobilitate are acces la stațiile de reîncărcare pe care le exploatează în mod nediscriminatoriu. Prețurile practicate de operatorii punctelor de reîncărcare accesibile publicului trebuie să fie rezonabile și accesibile, ușor și clar comparabile, transparente și nediscriminatorii. Operatorii punctelor de reîncărcare accesibile publicului nu fac discriminări între prețurile percepute utilizatorilor finali și prețurile percepute furnizorilor de servicii de mobilitate și nici între prețurile percepute diferiților furnizori de servicii de mobilitate. Dacă este cazul, nivelul prețurilor poate fi diferențiat numai în mod proporțional, pe baza unei justificări obiective sau pe baza clauzelor contractuale.

Amendamentul  135

 

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 4 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a. Statele membre iau măsurile corespunzătoare pentru a preveni practicile neloiale care îi vizează pe consumatori, inclusiv în ceea ce privește prețurile stabilite pentru utilizarea punctelor de încărcare accesibile publicului, cum ar fi blocarea prețurilor, cu obiectivul general de a proteja piața concurențială și drepturile consumatorilor. Adoptarea unor astfel de măsuri se bazează pe monitorizarea periodică a prețurilor și a practicilor producătorilor de vehicule și ale operatorilor punctelor de reîncărcare. Statele membre notifică Comisiei adoptarea unor astfel de măsuri de către autoritatea de reglementare competentă.

Amendamentul  136

 

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 5 – partea indroductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5. Operatorii punctelor de reîncărcare afișează în mod clar prețul ad-hoc și toate componentele sale la toate stațiile de reîncărcare accesibile publicului exploatate de ei, astfel încât acestea să fie cunoscute de utilizatorii finali înainte ca aceștia să inițieze o sesiune de reîncărcare. Cel puțin următoarele componente de preț, dacă este aplicabil la stația de reîncărcare, trebuie afișate în mod vizibil:

5. Operatorii punctelor de reîncărcare afișează în mod clar prețul ad-hoc per kWh și toate componentele sale la toate stațiile de reîncărcare accesibile publicului exploatate de ei, astfel încât aceste informații să fie cunoscute de utilizatorii finali înainte ca aceștia să inițieze o sesiune de reîncărcare.

Amendamentul  137

 

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 5 – liniuța 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 prețul pe sesiune;

eliminat

Amendamentul  138

 

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 5 – liniuța 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 prețul pe minut;

eliminat

Amendamentul  139

 

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 5 – liniuța 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 prețul pe kWh.

eliminat

Amendamentul  140

 

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6. Prețurile aplicate de furnizorii de servicii de mobilitate utilizatorilor finali trebuie să fie rezonabile, transparente și nediscriminatorii. Furnizorii de servicii de mobilitate pun la dispoziția utilizatorilor finali toate informațiile privind prețurile aplicabile, înainte de începerea sesiunii de reîncărcare și prețurile specifice sesiunii lor de reîncărcare prevăzute, prin mijloace electronice disponibile gratuit și larg acceptate, făcând o distincție clară între componentele de preț percepute de operatorul punctului de reîncărcare, costurile aplicabile pentru serviciile de roaming electronic și alte taxe sau tarife percepute de furnizorul de servicii de mobilitate. Taxele trebuie să fie rezonabile, transparente și nediscriminatorii. Nu se aplică niciun fel de tarife suplimentare pentru serviciile de roaming electronic transfrontalier.

6. Prețurile aplicate de furnizorii de servicii de mobilitate utilizatorilor finali trebuie să fie rezonabile și accesibile, transparente și nediscriminatorii. Furnizorii de servicii de mobilitate pun la dispoziția utilizatorilor finali toate informațiile privind prețurile aplicabile, înainte de începerea sesiunii de reîncărcare și prețurile specifice sesiunii lor de reîncărcare prevăzute, prin mijloace electronice disponibile gratuit și larg acceptate, afișând în mod clar prețul per kWh perceput de operatorul punctului de reîncărcare, costurile aplicabile pentru serviciile de roaming electronic și alte taxe sau tarife percepute de furnizorul de servicii de mobilitate. Taxele trebuie să fie rezonabile și accesibile, transparente și nediscriminatorii. Nu se aplică niciun fel de tarife suplimentare pentru serviciile de roaming electronic transfrontalier.

Amendamentul  141

 

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 6 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6a. Operatorii punctelor de reîncărcare inteligentă sau bidirecțională pun la dispoziție informațiile pe care le primesc de la operatorii sistemului de transport, de la furnizorii de energie electrică sau prin intermediul propriei lor producții de energie electrică, cu privire la procentul de energie electrică din surse regenerabile din sistemul de transport și la emisiile de gaze cu efect de seră asociate. Aceste informații sunt puse la dispoziție la intervale regulate în timp real și vor fi însoțite de previziuni, dacă este posibil și, acolo unde este cazul, se aplică termenele contractului cu furnizorul de energie electrică.

Amendamentul  142

 

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7. Începând cu data menționată la articolul 24, operatorii punctelor de reîncărcare se asigură că toate punctele de reîncărcare accesibile publicului exploatate de ei sunt puncte de reîncărcare conectate digital.

7. Începând cu [data intrării în vigoare a prezentului regulament], operatorii punctelor de reîncărcare se asigură că toate punctele de reîncărcare nou construite sau renovate accesibile publicului exploatate de ei sunt conectate digital, fiind dotate inclusiv cu funcția de roaming electronic și că amplasarea și starea lor sunt ușor detectabile online.

Amendamentul  143

 

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 8

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8. Începând cu data menționată la articolul 24, operatorii punctelor de reîncărcare se asigură că toate punctele de reîncărcare cu putere normală accesibile publicului pe care aceștia le exploatează au o capacitate de reîncărcare inteligentă.

8. Începând cu [data intrării în vigoare a prezentului regulament], operatorii punctelor de reîncărcare se asigură că toate punctele de reîncărcare nou construite sau renovate accesibile publicului pe care le exploatează au o capacitate de reîncărcare inteligentă.

Amendamentul  144

 

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 8 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

8a. Operatorii punctelor de reîncărcare accesibile publicului se asigură că:

 

(a) stațiile de reîncărcare funcționează într-o stare corespunzătoare pe toată durata lor de viață comercială și că funcțiile prevăzute la alineatele (2)-(5) sunt întotdeauna disponibile pentru utilizatorii finali, cu executarea periodică a operațiunilor de întreținere și de reparare de îndată ce este detectată orice defecțiune;

 

(b) toate punctele de reîncărcare accesibile publicului exploatate de ei respectă dispozițiile Directivei (UE) 2016/1148 a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iulie 2016 privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în Uniune.

Amendamentul  145

 

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 9

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

9. Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că este implementată o semnalizare corespunzătoare în zonele de parcare și de odihnă din rețeaua rutieră TEN-T în care este instalată infrastructura pentru combustibili alternativi, pentru a permite identificarea cu ușurință a amplasării exacte a infrastructurii pentru combustibili alternativi.

9. Începând cu [data intrării în vigoare a prezentului regulament], statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că este implementată o semnalizare corespunzătoare în zonele de parcare și de odihnă din rețeaua rutieră TEN-T în care este instalată infrastructura pentru combustibili alternativi, pentru a permite identificarea cu ușurință a amplasării exacte a infrastructurii pentru combustibili alternativi. Semnalizarea se instalează, de asemenea, la o distanță corespunzătoare pe rețeaua rutieră TEN-T care duce la zone de parcare și de odihnă în care este instalată o astfel de infrastructură pentru combustibili alternativi.

Amendamentul  146

 

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 9 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

9a. Statele membre încurajează operatorii să ia măsurile necesare pentru a oferi sisteme de informații standardizate și pe deplin interoperabile, care să furnizeze informații cu privire la disponibilitatea punctelor de reîncărcare. Aceste sisteme sunt precise, ușor de utilizat și disponibile în limbile oficiale ale statelor membre și în limba engleză.

Amendamentul  147

 

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 11 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

11a. Operatorii punctelor de reîncărcare accesibile publicului se asigură că datele necesare de contact ale serviciilor de urgență locale sunt afișate în mod clar la stațiile de încărcare.

Amendamentul  148

 

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 11 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

11b. La stațiile de încărcare nesupravegheate, statele membre facilitează instalarea sistemelor de supraveghere video și a unui buton de apel de urgență pentru a contacta imediat serviciile de urgență locale.

Amendamentul  149

 

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre se asigură că, pe teritoriul lor, un număr minim de stații de realimentare cu hidrogen accesibile publicului sunt instalate până la 31 decembrie 2030.

Statele membre se asigură că, pe teritoriul lor, un număr minim de stații de realimentare cu hidrogen accesibile publicului sunt instalate până la 31 decembrie 2027.

Amendamentul  150

 

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În acest scop, statele membre se asigură că, până la 31 decembrie 2030, stațiile de realimentare cu hidrogen accesibile publicului, cu o capacitate minimă de 2 t/zi și echipate cu un generator de 700 bari, sunt instalate la o distanță maximă de 150 km între ele de-a lungul rețelei centrale TEN-T și al rețelei globale TEN-T. Hidrogenul lichid trebuie pus la dispoziție la stații de realimentare accesibile publicului, amplasate la o distanță maximă de 450 km între ele.

În acest scop, statele membre se asigură că, până la 31 decembrie 2027, stațiile de realimentare cu hidrogen accesibile publicului, cu o capacitate minimă de 2 t/zi și echipate cu un generator de 700 bari, sunt instalate la o distanță maximă de 100 km între ele de-a lungul rețelei centrale TEN-T și al rețelei globale TEN-T. Hidrogenul lichid trebuie pus la dispoziție la stații de realimentare accesibile publicului, amplasate la o distanță maximă de 400 km între ele.

Amendamentul  151

 

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre se asigură că, până la 31 decembrie 2030, cel puțin o stație de realimentare cu hidrogen accesibilă publicului este instalată în fiecare nod urban. Pentru astfel de stații de realimentare trebuie efectuată o analiză a celei mai bune amplasări, care ia în considerare, în special, instalarea unor astfel de stații în noduri multimodale în care ar putea fi furnizate și alte moduri de transport.

Statele membre se asigură că, până la 31 decembrie 2027, cel puțin o stație de realimentare cu hidrogen accesibilă publicului este instalată în fiecare nod urban. Pentru astfel de stații de realimentare trebuie efectuată o analiză a celei mai bune amplasări, care ia în considerare, în special, instalarea unor astfel de stații în noduri multimodale în care ar putea fi furnizate și alte moduri de transport.

Amendamentul  152

 

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a. Statele membre publică o listă detaliată a nodurilor de transport multimodal, a clusterelor industriale și a porturilor adecvate pentru instalarea stațiilor de realimentare cu hidrogen până la 31 decembrie 2024.

Amendamentul  153

 

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Statele membre învecinate se asigură că distanța maximă menționată la alineatul (1) al doilea paragraf nu este depășită pentru tronsoanele transfrontaliere ale rețelei centrale TEN-T și ale rețelei globale TEN-T.

2. Statele membre învecinate iau măsurile necesare pentru ca distanța maximă menționată la alineatul (1) al doilea paragraf nu fie depășită pentru tronsoanele transfrontaliere ale rețelei centrale TEN-T și ale rețelei globale TEN-T.

Amendamentul  154

 

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a. În cazul în care costurile nu sunt proporționale cu beneficiile, inclusiv cu beneficiile pentru mediu, statele membre pot decide să nu aplice alineatul (1) din prezentul articol în cazul: (a) regiunilor ultraperiferice ale Uniunii, astfel cum se menționează la articolul 349 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene sau (b) insulelor care nu sunt conectate la rețelele energetice continentale, care se încadrează în definiția sistemelor conectate mici sau a sistemelor izolate mici, în conformitate cu Directiva 2019/944. În astfel de cazuri, statele membre respective își justifică deciziile în fața Comisiei și pun la dispoziție toate informațiile pertinente în cadrele lor naționale de politică.

Amendamentul  155

 

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3b. Comisia adoptă măsurile necesare pentru a asigura cooperarea cu țările terțe, în special cu țările candidate și cu cele pe teritoriul cărora se află coridoare de tranzit care fac legătura între state membre.

Amendamentul  156

 

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Începând cu data menționată la articolul 24, toți operatorii stațiilor de realimentare cu hidrogen accesibile publicului pe care aceștia le exploatează prevăd posibilitatea ca utilizatorii finali să realimenteze ad-hoc vehiculele cu ajutorul unui instrument de plată utilizat pe scară largă în Uniune. În acest scop, operatorii stațiilor de realimentare cu hidrogen se asigură că toate stațiile de realimentare cu hidrogen exploatate de ei acceptă plăți electronice prin terminale și dispozitive utilizate pentru servicii de plată, inclusiv cel puțin unul dintre următoarele:

Începând cu [data intrării în vigoare a prezentului regulament], toți operatorii stațiilor de realimentare cu hidrogen accesibile publicului pe care aceștia le exploatează prevăd posibilitatea ca utilizatorii finali să realimenteze ad-hoc vehiculele cu ajutorul unui instrument de plată utilizat pe scară largă în Uniune. În acest scop, operatorii stațiilor de realimentare cu hidrogen se asigură că toate stațiile de realimentare cu hidrogen exploatate de ei acceptă plăți electronice prin terminale și dispozitive utilizate pentru servicii de plată, inclusiv cel puțin cititoare de carduri de plată sau dispozitive cu o funcție contactless care permite citirea cardurilor de plată.

Amendamentul  157

 

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) cititoare de carduri de plată;

eliminat

Amendamentul  158

 

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) dispozitive cu o funcție contactless care permite cel puțin citirea cardurilor de plată.

eliminat

Amendamentul  159

 

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a. Statele membre încurajează operatorii să ofere sisteme de informații standardizate și pe deplin interoperabile, care să furnizeze informații cu privire la disponibilitatea punctelor de realimentare. Aceste sisteme sunt precise, ușor de utilizat și disponibile în limbile oficiale ale statelor membre și în limba engleză.

Amendamentul  160

 

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Operatorii punctelor de realimentare cu hidrogen pun la dispoziție informații privind prețurile înainte de începerea unei sesiuni de realimentare în stațiile de realimentare pe care le exploatează.

3. Operatorii punctelor de realimentare cu hidrogen pun la dispoziție informații privind prețurile înainte de începerea unei sesiuni de realimentare în stațiile de realimentare pe care le exploatează. Operatorii afișează în mod clar prețul ad-hoc și toate componentele sale la toate stațiile de realimentare accesibile publicului pe care le exploatează, astfel încât acestea să fie cunoscute de utilizatorii finali înainte să fie inițiată o sesiune de reîncărcare. Prețul per kg trebuie afișat în mod vizibil.

Amendamentul  161

 

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. Operatorii stațiilor de realimentare accesibile publicului pot furniza clienților servicii de realimentare cu hidrogen pe bază contractuală, inclusiv în numele și în contul altor furnizori de servicii de mobilitate. Furnizorii de servicii de mobilitate aplică utilizatorilor finali prețuri rezonabile, transparente și nediscriminatorii. Furnizorii de servicii de mobilitate pun la dispoziția utilizatorilor finali toate informațiile privind prețurile aplicabile, înainte de începerea sesiunii de reîncărcare și specifice sesiunii lor de reîncărcare preconizate, prin mijloace electronice disponibile gratuit și larg acceptate, făcând o distincție clară între componentele de preț percepute de operatorul punctului de realimentare cu hidrogen, costurile aplicabile de roaming electronic și alte taxe sau tarife aplicate de furnizorul de servicii de mobilitate.

4. Operatorii stațiilor de realimentare accesibile publicului pot furniza clienților servicii de realimentare cu hidrogen pe bază contractuală, inclusiv în numele și în contul altor furnizori de servicii de mobilitate. Furnizorii de servicii de mobilitate aplică utilizatorilor finali prețuri rezonabile, transparente și nediscriminatorii. Furnizorii de servicii de mobilitate pun la dispoziția utilizatorilor finali toate informațiile privind prețurile aplicabile, înainte de începerea sesiunii de realimentare și specifice sesiunii lor de realimentare preconizate, prin mijloace electronice disponibile gratuit și larg acceptate, făcând o distincție clară între componentele de preț percepute de operatorul punctului de realimentare cu hidrogen, costurile aplicabile de roaming electronic și alte taxe sau tarife aplicate de furnizorul de servicii de mobilitate.

Amendamentul  162

 

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Statele membre se asigură că în porturile maritime este furnizată o alimentare minimă cu energie electrică de la mal pentru containere maritime și nave de pasageri. În acest scop, statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că, până la 1 ianuarie 2030:

1. Statele membre se asigură că în porturile maritime situate pe rețeaua centrală și pe cea globală TEN-T este furnizată o alimentare minimă cu energie electrică de la mal pentru containere maritime și nave de pasageri. În acest scop și în deplină concordanță cu articolul 5 alineatele (1) și (2) din Regulamentul XXXX-XXX [FuelEU în domeniul maritim], statele membre, în cooperare cu organul de conducere sau cu autoritatea competentă, iau măsurile necesare pentru a se asigura că, până la 1 ianuarie 2030:

Amendamentul  163

 

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a. Statele membre se asigură că infrastructura de rețea, capacitatea rețelei, rezerva de putere și conversia frecvenței sunt puse la dispoziție în mod suficient pentru a îndeplini cerințele prevăzute la alineatul (1) literele (a), (b) și (c).

Amendamentul  164

 

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Pentru stabilirea numărului de escale în port nu se iau în considerare următoarele escale în port:

2. Pentru stabilirea numărului de escale în port și în deplină conformitate cu prevederile de la articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul XXXX-XXX [FuelEU în domeniul maritim], nu se iau în considerare următoarele escale în port:

Amendamentul  165

 

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(a a) escalele în port care estimau să fie la dană mai puțin de două ore și care au fost împiedicate să plece în intervalul de timp respectiv din cauza unor evenimente care nu puteau fi prevăzute la intrarea în port și care se aflau în mod clar în afara controlului sau responsabilității operatorului;

Amendamentul  166

 

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(c a) mai multe escale scurte în port pentru a încărca și a descărca la diferite dane în același port, fără a depăși limita de timp prevăzută la litera (a);

Amendamentul  167

 

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. În cazul în care portul maritim situat pe rețeaua centrală TEN-T și portul maritim situat pe rețeaua globală TEN-T este situat pe o insulă care nu este conectată direct la rețeaua de energie electrică, alineatul (1) nu se aplică înainte de finalizarea unei astfel de conexiuni sau de existența unei capacități suficiente generate la nivel local din surse de energie nepoluante.

3. În cazul în care portul maritim situat pe rețeaua centrală TEN-T și portul maritim situat pe rețeaua globală TEN-T este situat pe o insulă sau într-o regiune ultraperiferică a Uniunii, în sensul articolului 349 din TFUE, care nu este conectată direct la rețeaua de energie electrică, alineatul (1) nu se aplică înainte de finalizarea unei astfel de conexiuni sau de existența unei capacități suficiente generate la nivel local din surse de energie nepoluante.

Amendamentul  168

 

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a. Fără a aduce atingere alineatului (3), alineatul (1) nu se aplică teritoriului orașelor Ceuta și Melilla până la finalizarea unei conexiuni directe la rețeaua de energie electrică a continentului sau a unei țări învecinate sau până la finalizarea unei capacități suficiente generate la nivel local din surse de energie nepoluante.

Amendamentul  169

 

Propunere de regulament

Articolul 10 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) sunt puse la dispoziție în mod suficient conexiunea la rețea, capacitatea rețelei, rezerva de putere și conversia frecvenței.

 

Amendamentul  170

 

Propunere de regulament

Articolul 11 – titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Obiective privind aprovizionarea cu GNL în porturile maritime

Obiective de aprovizionare cu GNL, amoniac și hidrogen în porturile maritime

Amendamentul  171

 

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Statele membre se asigură că un număr adecvat de puncte de realimentare cu GNL sunt instalate în porturile maritime situate pe rețeaua centrală TEN-T menționate la alineatul (2), pentru a permite navelor maritime să circule în întreaga rețea centrală TEN-T până la 1 ianuarie 2025. Statele membre cooperează cu statele membre învecinate, atunci când este necesar, pentru a asigura acoperirea corespunzătoare a rețelei centrale TEN-T.

1. Statele membre se asigură că un număr adecvat de puncte de realimentare cu GNL, amoniac și hidrogen sunt instalate în porturile maritime situate pe rețeaua centrală TEN-T menționate la alineatul (2), pentru a satisface atât pe termen scurt, cât și pe termen lung cererea pieței de astfel de combustibili și pentru a permite navelor maritime să circule în întreaga rețea centrală TEN-T până la 1 ianuarie 2025. Statele membre cooperează cu statele membre învecinate, atunci când este necesar, pentru a asigura acoperirea corespunzătoare a rețelei centrale TEN-T.

Amendamentul  172

 

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Statele membre desemnează, în cadrele lor naționale de politică, porturile maritime situate pe rețeaua centrală TEN-T care urmează să asigure accesul la punctele de realimentare cu GNL menționate la alineatul (1), luând de asemenea în considerare necesitățile efective ale pieței.

2. Statele membre desemnează, în cadrele lor naționale de politică, porturile maritime situate pe rețeaua centrală TEN-T care urmează să asigure accesul la punctele de realimentare menționate la alineatul (1), luând de asemenea în considerare dezvoltarea portului, punctele de realimentare cu GNL deja existente și necesitățile și evoluțiile reale ale pieței, precum și obligațiile lor în raport cu obiectivul Uniunii privind neutralitatea climatică.

Amendamentul  173

 

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Statele membre se asigură că organele de administrare a aeroporturilor din toate aeroporturile din rețeaua centrală și globală TEN-T asigură alimentarea cu energie electrică a aeronavelor staționare până la:

1. Statele membre se asigură că organele de administrare a aeroporturilor și furnizorii de servicii de manutanță la sol din toate aeroporturile din rețeaua centrală și globală TEN-T asigură alimentarea cu energie electrică a aeronavelor staționare până la:

Amendamentul  174

 

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Cu toate acestea, alineatul (1) literele (a) și (b) nu se aplică pentru pozițiile de parcare pe termen scurt, pozițiile de dejivrare a aeronavelor, pozițiile de parcare în zonele militare și pozițiile de parcare pentru traficul aerian general (cu o greutate maximă la decolare sub 5,7 tone).

Amendamentul  175

 

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a. Prin derogare de la alineatul (1) literele (a) și (b), în cazul în care aeroportul situat în rețeaua centrală TEN-T sau în rețeaua globală TEN-T se află pe o insulă care nu este conectată direct la rețeaua de energie electrică sau într-o regiune ultraperiferică, alineatul respectiv nu se aplică înainte să se finalizeze o astfel de conexiune sau înainte de a dispune de capacități suficiente generate la nivel local din surse de energie nepoluante sau dacă costurile sunt disproporționate în raport cu beneficiile, inclusiv cu beneficiile pentru mediu.

Amendamentul  176

 

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2b. Statele membre veghează ca structurile de administrare a aeroporturilor sau furnizorii de servicii de manutanță la sol din aeroporturile din rețeaua centrală TEN-T să ofere sisteme de aer precondiționat.

Amendamentul  177

 

Propunere de regulament

Articolul 12 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 12 a

 

Obiective de infrastructură pentru liniile de cale ferată

 

1. Statele membre asigură o infrastructură suficientă pentru ca liniile de cale ferată din Uniune să îndeplinească obiectivele de electrificare din Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 [Regulamentul TEN-T].

 

2. În cazul în care electrificarea directă a liniilor de cale ferată nu este posibilă, inclusiv din motive legate de rentabilitatea serviciului, statele membre asigură un număr corespunzător de stații de încărcare pentru trenurile alimentate pe baterii și de stații de realimentare cu hidrogen pentru trenuri. În acest scop, statele membre se asigură că, de-a lungul rețelei centrale și al rețelei globale TEN-T, sunt instalate stații de reîncărcare pentru trenurile alimentate cu baterii și stații de realimentare pentru trenurile pe bază de hidrogen pe fiecare direcție de deplasare în secțiunile pentru care electrificarea nu este prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 [Regulamentul TEN T].

 

3. Statele membre se asigură că, atunci când se hotărăște ce infrastructură trebuie instalată pentru a respecta alineatul (2), se respectă la maxim principiul „eficiența energetică înainte de toate”.

 

4. Înainte de instalare, statele membre analizează care este cel mai bun amplasament pentru astfel de stații. În acest sens, statele membre iau în considerare, în special, instalarea stațiilor în nodurile urbane și în nodurile multimodale în care ar putea fi integrate și alte moduri de transport.

Amendamentul  178

 

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Până la 1 ianuarie 2024, fiecare stat membru pregătește și transmite Comisiei un proiect de cadru național de politică pentru dezvoltarea pieței în ceea ce privește combustibilii alternativi în sectorul transporturilor și pentru instalarea infrastructurii relevante.

Până la 1 ianuarie 2024, fiecare stat membru, în coordonare cu autoritățile naționale, regionale și locale, pregătește și transmite Comisiei un proiect de cadru național de politică pentru dezvoltarea pieței de combustibilii alternativi în sectorul transporturilor și pentru instalarea infrastructurii relevante.

Amendamentul  179

 

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) o evaluare a situației actuale și a dezvoltării viitoare a pieței în ceea ce privește combustibilii alternativi în sectorul transporturilor, precum și a dezvoltării infrastructurii pentru combustibili alternativi, luând în considerare accesul intermodal la infrastructura pentru combustibili alternativi și, acolo unde este relevant, continuitatea transfrontalieră;

(a) o evaluare a situației actuale și a dezvoltării viitoare a pieței de combustibili alternativi în sectorul transporturilor, precum și o evaluare a stadiului de dezvoltare a infrastructurii pentru combustibili alternativi, luând în considerare accesul intermodal la infrastructura pentru combustibili alternativi și, acolo unde este relevant, continuitatea transfrontalieră și mobilitatea și accesibilitatea între insule, între regiunile ultraperiferice și între acestea și continent;

Amendamentul  180

 

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera aa (nouă)

 

Textul propus de Comisie