BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94/EU

4.10.2022 - (COM(2021)0559 – C9‑0331/2021 – 2021/0223(COD)) - ***I

Utskottet för transport och turism
Föredragande: Ismail Ertug


FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94/EU

(COM(2021)0559 – C9‑0331/2021 – 2021/0223(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2021)0559),

 med beaktande av artiklarna 294.2 och 91 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C9‑0331/2021),

 med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

 med beaktande av det motiverade yttrande från den franska nationalförsamlingen som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilket utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

 med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 8 december 2021,

 med beaktande av Regionkommitténs yttrande,

 med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

 med beaktande av yttrandena från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, utskottet för industrifrågor, forskning och energi och utskottet för regional utveckling,

 med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A9-0234/2022).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

 

Ändringsförslag  1

 

Förslag till förordning

Skäl 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) I Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94/EU43 fastställs en ram för utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen. Kommissionens meddelande om tillämpningen av det direktivet44 pekar på den ojämna utvecklingen av laddnings- och tankningsinfrastruktur i hela unionen och bristen på driftskompatibilitet och användarvänlighet. Det påpekas att avsaknaden av en tydlig gemensam metod för att fastställa mål och anta åtgärder inom ramen för de nationella handlingsprogram som krävs enligt direktiv 2014/94/EU har lett till en situation där ambitionsnivån för målsättningar och politiska åtgärder varierar kraftigt mellan medlemsstaterna.

(1) I Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94/EU43 fastställs en ram för utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen. Kommissionens meddelande om tillämpningen av det direktivet44 pekar på den ojämna utvecklingen av laddnings- och tankningsinfrastruktur i hela unionen och bristen på driftskompatibilitet och användarvänlighet. Det påpekas att avsaknaden av en tydlig gemensam metod för att fastställa mål och anta åtgärder inom ramen för de nationella handlingsprogram som krävs enligt direktiv 2014/94/EU har lett till en situation där ambitionsnivån för målsättningar och politiska åtgärder varierar kraftigt mellan medlemsstaterna. Detta har i sin tur medfört att ett omfattande och fullständigt nät av infrastruktur för alternativa bränslen i unionen inte har kunnat tillhandahållas.

__________________

__________________

43 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94/EU av den 22 oktober 2014 om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen (EUT L 307, 28.10.2014, s. 1).

43 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94/EU av den 22 oktober 2014 om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen (EUT L 307, 28.10.2014, s. 1).

44 COM(2020) 789 final.

44 COM(2020) 789 final.

Ändringsförslag  2

 

Förslag till förordning

Skäl 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/63146 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/124247 fastställs redan utsläppsnormer för koldioxid för nya personbilar och nya lätta nyttofordon samt för vissa tunga fordon. Dessa instrument bör särskilt påskynda användningen av utsläppsfria fordon och därigenom skapa efterfrågan på laddnings- och tankningsinfrastruktur.

(3) I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/63146 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/124247 fastställs redan utsläppsnormer för koldioxid för nya personbilar och nya lätta nyttofordon samt för vissa tunga fordon. Översynen av dessa instrument bör ske i linje med översynen av den nuvarande förordningen för att säkerställa en konsekvent ram för användningen och utbyggnaden av alternativa bränslen för vägtransport och för att särskilt påskynda användningen av utsläppsfria fordon och alternativa bränslen och därigenom skapa efterfrågan på laddnings- och tankningsinfrastruktur.

__________________

__________________

46 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/631 av den 17 april 2019 om fastställande av normer för koldioxidutsläpp för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon och om upphävande av förordningarna (EG) nr 443/2009 och (EU) nr 510/2011 (EUT L 111, 25.4.2019, s. 13).

46 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/631 av den 17 april 2019 om fastställande av normer för koldioxidutsläpp för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon och om upphävande av förordningarna (EG) nr 443/2009 och (EU) nr 510/2011 (EUT L 111, 25.4.2019, s. 13).

47 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1242 av den 20 juni 2019 om fastställande av normer för koldioxidutsläpp från nya tunga fordon och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 595/2009 och (EU) 2018/956 och rådets direktiv 96/53/EG (EUT L 198, 25.7.2019, s. 202).

47 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1242 av den 20 juni 2019 om fastställande av normer för koldioxidutsläpp från nya tunga fordon och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 595/2009 och (EU) 2018/956 och rådets direktiv 96/53/EG (EUT L 198, 25.7.2019, s. 202).

Ändringsförslag  3

 

Förslag till förordning

Skäl 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) Initiativen ReFuelEU Aviation48 och FuelEU Maritime49 bör främja produktion och användning av hållbara alternativa bränslen inom luftfart respektive sjöfart. Kraven på användning av hållbara flygbränslen kan till stor del uppfyllas av den befintliga tankningsinfrastrukturen, men investeringar behövs för elförsörjning till stillastående luftfartyg. I initiativet FuelEU Maritime fastställs krav särskilt för användning av landström som endast kan uppfyllas om landströmsförsörjningen byggs ut i tillräcklig grad i hamnarna i TEN-T-nätet. Dessa initiativ innehåller dock inga bestämmelser om den nödvändiga bränsleinfrastruktur som är en förutsättning för att målen ska kunna uppnås.

(4) Initiativen ReFuelEU Aviation48 och FuelEU Maritime49 bör främja produktion och användning av hållbara alternativa bränslen inom luftfart respektive sjöfart. Kraven på användning av hållbara flygbränslen kan till stor del uppfyllas av den befintliga tankningsinfrastrukturen, men investeringar behövs för elförsörjning till stillastående luftfartyg. Dessutom bör medlemsstaterna och kommissionen bedöma det nuvarande läget och den framtida utvecklingen av vätgasmarknaden för luftfarten och tillhandahålla en genomförbarhetsstudie om utbyggnaden av relevant infrastruktur för att driva luftfartyg, inbegripet, i förekommande fall, en plan för utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen på flygplatser, särskilt för tankning och laddning av luftfartyg som drivs med vätgas respektive elektricitet. I initiativet FuelEU Maritime fastställs krav särskilt för användning av landström som endast kan uppfyllas om landströmsförsörjningen byggs ut i tillräcklig grad i hamnarna i TEN-T-nätet. Dessa initiativ innehåller dock inga bestämmelser om den nödvändiga bränsleinfrastruktur som är en förutsättning för att målen ska kunna uppnås.

__________________

__________________

48 COM(2021) 561.

48 COM(2021) 561.

49 COM(2021) 562.

49 COM(2021) 562.

Ändringsförslag  4

 

Förslag till förordning

Skäl 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) Därför bör alla transportsätt behandlas i ett enda instrument som bör ta hänsyn till en rad alternativa bränslen. Användningen av utsläppsfri framdrivningsteknik befinner sig i olika mognadsstadier för olika transportsätt. Framför allt inom vägsektorn sker en snabb ökning av batteridrivna elfordon och laddhybridfordon. Även vägfordon med vätgasbaserade bränsleceller finns tillgängliga på marknaden. Dessutom håller mindre vätgas- och batteridrivna elfartyg och vätgasdrivna bränslecellståg för närvarande på att tas i bruk i olika projekt och i inledande kommersiell drift, och en fullständig kommersiell utbyggnad förväntas under de kommande åren. Luftfarts- och sjöfartssektorerna är däremot fortfarande beroende av flytande och gasformiga bränslen, eftersom utsläppsfria och utsläppssnåla framdrivningslösningar förväntas komma in på marknaden först omkring 2030, och i fråga om luftfartssektorn ännu senare, och full kommersialisering tar också sin tid. Användning av fossila gasformiga eller flytande bränslen är möjlig endast om den tydligt ingår i en färdplan i riktning mot minskade koldioxidutsläpp som är i linje med det långsiktiga målet om klimatneutralitet i unionen, vilket kräver ökad inblandning av eller ersättning med förnybara bränslen, t.ex. biometan, avancerade biobränslen eller förnybara och koldioxidsnåla syntetiska gasformiga och flytande bränslen.

(5) Därför bör alla transportsätt behandlas i ett enda instrument som bör ta hänsyn till en rad alternativa bränslen. Användningen av utsläppsfri framdrivningsteknik befinner sig i olika mognadsstadier för olika transportsätt och i de olika medlemsstaterna och regionerna. Framför allt inom vägsektorn sker en snabb ökning av batteridrivna elfordon och laddhybridfordon, och därför behövs mer ambitiösa mål för denna mogna teknik. Även vägfordon med vätgasbaserade bränsleceller finns tillgängliga på marknaden, dock i mindre utsträckning. Dessutom håller mindre vätgas- och batteridrivna elfartyg och vätgasdrivna bränslecellståg för närvarande på att tas i bruk i olika projekt och i inledande kommersiell drift, och en fullständig kommersiell utbyggnad förväntas under de kommande åren. Luftfarts- och sjöfartssektorerna är däremot fortfarande beroende av flytande och gasformiga bränslen, eftersom utsläppsfria och utsläppssnåla framdrivningslösningar förväntas komma in på marknaden först omkring 2030, och i fråga om luftfartssektorn ännu senare, och full kommersialisering tar också sin tid. Unionen bör öka sina ansträngningar för att fasa ut fossila gasformiga eller flytande bränslen och främja förnybara alternativ, och användning av fossila bränslen bör endast vara möjlig om den tydligt ingår i en färdplan i riktning mot minskade koldioxidutsläpp som är i linje med det långsiktiga målet om klimatneutralitet i unionen, vilket kräver ökad inblandning av eller ersättning med förnybara bränslen, t.ex. biometan, avancerade biobränslen eller förnybara och koldioxidsnåla syntetiska gasformiga och flytande bränslen.

Ändringsförslag  5

 

Förslag till förordning

Skäl 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) Sådana biobränslen och syntetiska bränslen som ersätter diesel, bensin och flygbränsle kan produceras från olika råvaror och användas med mycket högt inblandningsförhållande i fossila bränslen. Tekniskt sett behövs endast smärre anpassningar för att de ska kunna användas tillsammans med nuvarande fordonsteknik. Förnybar metanol kan också användas för inlandssjöfart och närsjöfart. Syntetiska och paraffiniska bränslen kan minska användningen av fossila energikällor för energiförsörjning till transporter. Alla dessa bränslen kan distribueras, lagras och användas med befintlig infrastruktur eller vid behov med infrastruktur av samma slag.

(6) För att maximera möjligheterna att minska växthusgasutsläppen kan sådana biobränslen, inbegripet biogas, och syntetiska bränslen som ersätter diesel, bensin och flygbränsle produceras från olika råvaror och användas med mycket högt inblandningsförhållande i fossila bränslen. Detta är särskilt viktigt för att minska utsläppen av växthusgaser i luftfarts- och sjöfartssektorerna för vilka elektrifieringen kommer att gå långsammare. Tekniskt sett behövs endast smärre anpassningar för att dessa bränslen ska kunna användas tillsammans med nuvarande fordonsteknik. Förnybar metanol kan också användas för inlandssjöfart och närsjöfart. Syntetiska och paraffiniska bränslen kan minska användningen av fossila energikällor för energiförsörjning till transporter. Alla dessa bränslen kan distribueras, lagras och användas med befintlig infrastruktur eller vid behov med infrastruktur av samma slag.

Ändringsförslag  6

 

Förslag till förordning

Skäl 6a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a) Det är viktigt att iaktta de allmänna principerna för teknikneutralitet och energieffektivitet först bland de tekniker som krävs för att uppnå klimatneutralitet, eftersom en del av den teknik som kommer att behövas inom en överskådlig framtid fortfarande kräver investeringar i forskning och utveckling, samtidigt som marknadskonkurrensen mellan de olika alternativa teknikerna upprätthålls, med vederbörlig hänsyn till överkomlighet och medlemsstaternas olika utgångspunkter.

Ändringsförslag  7

 

Förslag till förordning

Skäl 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) LNG kommer sannolikt att spela en fortsatt roll för sjötransporter, där det för närvarande inte finns någon ekonomiskt hållbar utsläppsfri framdrivningsteknik tillgänglig. I meddelandet om strategin för hållbar och smart mobilitet framhålls att havsgående utsläppsfria fartyg kommer att finnas på marknaden senast 2030. Omställningen av flottan bör ske gradvis på grund av fartygens långa livslängd. Utsläppsfri framdrivningsteknik, baserad på t.ex. vätgas och el, för inre vattenvägar, med normalt mindre fartyg och kortare avstånd, bör nå marknaden snabbare än teknik för sjötransporter. LNG förväntas inte längre spela någon betydande roll inom denna sektor. Drivmedel som LNG måste i allt högre grad fasas ut genom att inblandning av eller ersättning med t.ex. flytande biogas (bio-LNG) eller förnybara och koldioxidsnåla syntetiska gasformiga e-bränslen (e-gas). Dessa koldioxidsnåla bränslen kan användas i samma infrastruktur som gasformiga fossila bränslen, vilket möjliggör en gradvis övergång till koldioxidsnåla bränslen.

(7) Långvarigt bruk av flytande naturgas (LNG) är inte förenligt med unionens klimatneutralitetsmål. Därför bör LNG inom sjötransporter fasas ut så snart som möjligt och ersättas av mer hållbara alternativ. På kort sikt är det dock sannolikt att det kan bli aktuellt med LNG under en övergångsperiod för sjötransporter, där det för närvarande inte finns någon ekonomiskt hållbar utsläppsfri framdrivningsteknik tillgänglig. I meddelandet om strategin för hållbar och smart mobilitet framhålls att havsgående utsläppsfria fartyg kommer att finnas på marknaden senast 2030, och sådana projekt har redan inletts. Ytterligare utveckling i detta avseende bör främjas, och på vederbörligt sätt övervakas och rapporteras. Omställningen av flottan bör ske gradvis på grund av fartygens långa livslängd. Med tanke på att det kan bli aktuellt med LNG under en övergångsperiod bör infrastruktur för bunkring av LNG i hamnar göras tillgänglig på grundval av efterfrågan, särskilt när det gäller nya offentliga investeringar. Utsläppsfri framdrivningsteknik, baserad på t.ex. vätgas och el, för inre vattenvägar, med normalt mindre fartyg och kortare avstånd, håller på att bli mogen teknik och bör nå marknaden snabbare än teknik för sjötransporter och skulle kunna spela en viktig roll för sjöfarten när det gäller att skapa mer omfattande åtgärder för utsläppsfri framdrivningsteknik. LNG förväntas inte längre spela någon betydande roll inom denna sektor. Drivmedel som LNG måste i allt högre grad fasas ut genom att inblandning av eller ersättning med t.ex. flytande biogas (bio-LNG) eller förnybara och koldioxidsnåla syntetiska gasformiga e-bränslen (e-gas). Dessa koldioxidsnåla bränslen kan användas i samma infrastruktur som gasformiga fossila bränslen, vilket möjliggör en gradvis övergång till koldioxidsnåla bränslen.

Ändringsförslag  8

 

Förslag till förordning

Skäl 9

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) Utbyggnaden av laddningsinfrastruktur som är tillgänglig för allmänheten och som är avsedd för lätta elfordon har varit ojämn i unionen. En fortsatt ojämn fördelning skulle äventyra användningen av sådana fordon och begränsa samfärdseln i hela unionen. Fortsatta skillnader i politiska ambitioner och strategier på nationell nivå kommer inte att skapa den långsiktiga säkerhet som krävs för betydande marknadsinvesteringar. Obligatoriska minimimål på nationell nivå för medlemsstaterna bör därför ge politiska riktlinjer och komplettera de nationella handlingsprogrammen. Denna strategi bör kombinera nationella fordonsparksbaserade mål med avståndsbaserade mål för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T). Nationella fordonsparksbaserade mål bör säkerställa att fordonens användning i respektive medlemsstat matchas med utbyggnaden av tillräcklig laddningsinfrastruktur som är tillgänglig för allmänheten. Avståndsbaserade mål för TEN-T-nätet bör säkerställa full täckning av elektriska laddningspunkter längs unionens viktigaste vägnät och därigenom säkerställa enkla och smidiga resor i hela unionen.

(9) Utbyggnaden av laddningsinfrastruktur som är tillgänglig för allmänheten och som är avsedd för lätta elfordon har varit ojämn i unionen och mellan olika regioner. En fortsatt ojämn fördelning skulle äventyra användningen av sådana fordon och begränsa samfärdseln i hela unionen. Fortsatta skillnader i politiska ambitioner och strategier på nationell nivå kommer att hindra den välbehövliga hållbara omställningen av transportsektorn och inte bidra till att skapa den långsiktiga säkerhet som krävs för betydande marknadsinvesteringar. Obligatoriska minimimål på nationell nivå för medlemsstaterna bör därför ge politiska riktlinjer och komplettera de nationella handlingsprogrammen. Denna strategi bör kombinera nationella fordonsparksbaserade mål med avståndsbaserade mål för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T). Nationella fordonsparksbaserade mål bör säkerställa att fordonens användning i respektive medlemsstat matchas med utbyggnaden av tillräcklig laddningsinfrastruktur som är tillgänglig för allmänheten, särskilt i geografiska områden där ägare av lätta motorfordon är mindre benägna att äga privata parkeringsplatser. Dessutom behöver man ägna särskild uppmärksamhet åt och tillämpa en högre nationell utbyggnadstakt för centrum som har en relativt sett högre befolkningstäthet och där elfordon har en större marknadsandel. När andelen elfordon väl har nått en viss användningskvot i den specifika medlemsstaten bör marknaden kunna reglera sig själv. Avståndsbaserade mål för TEN-T-nätet bör säkerställa full täckning av elektriska laddningspunkter längs unionens viktigaste vägnät och därigenom säkerställa enkla och smidiga resor i hela unionen, även i och till unionens yttersta randområden och öar, såvida inte kostnaderna är oproportionerliga i förhållande till fördelarna. I dessa fall får medlemsstaterna göra undantag eller överväga att utveckla infrastruktur utanför nätet. Utvecklingen av ett sådant infrastrukturnät skulle underlätta tillgängligheten och samfärdseln för alla regioner i unionen, inklusive de yttersta randområdena och andra avlägsna områden eller landsbygdsområden, vilket skulle stärka den sociala, ekonomiska och territoriella sammanhållningen mellan dem.

Ändringsförslag  9

 

Förslag till förordning

Skäl 10

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) Nationella fordonsparksbaserade mål bör fastställas på grundval av det totala antalet registrerade elfordon i den aktuella medlemsstaten enligt en gemensam metod som tar hänsyn till den tekniska utvecklingen, återspeglad i t.ex. elfordonens ökade räckvidd eller det ökade inslaget på marknaden av snabbladdningspunkter som kan ladda ett större antal fordon per laddningspunkt än en normal laddningspunkt. Metoden måste också ta hänsyn till de olika laddningsmönstren för batteridrivna elfordon och laddhybridfordon. En metod som fastställer normer för nationella fordonsparksbaserade mål i fråga om maximal uteffekt för den laddningsinfrastruktur som är tillgänglig för allmänheten bör ge möjlighet till flexibilitet så att olika laddningsteknik kan användas i olika medlemsstater.

(10) Nationella fordonsparksbaserade mål bör fastställas på grundval av andelen registrerade elfordon i den aktuella medlemsstatens totala fordonspark enligt en gemensam metod som tar hänsyn till den tekniska utvecklingen, återspeglad i t.ex. elfordonens ökade räckvidd eller det ökade inslaget på marknaden av snabbladdningspunkter som kan ladda ett större antal fordon per laddningspunkt än en normal laddningspunkt. Metoden måste också ta hänsyn till de olika laddningsmönstren för batteridrivna elfordon och laddhybridfordon samt till befolkningen och marknadsandelen för elfordon. En metod som fastställer normer för nationella fordonsparksbaserade mål i fråga om maximal uteffekt för den laddningsinfrastruktur som är tillgänglig för allmänheten bör ge möjlighet till flexibilitet så att olika laddningsteknik kan användas i olika medlemsstater. Dessutom bör kommissionen bedöma hur fordon med integrerade solpaneler kan påverka utbyggnaden av laddningsinfrastruktur som är tillgänglig för allmänheten och, om så är lämpligt, eventuella därav följande anpassningar av målen för utbyggnaden av laddningsinfrastruktur i denna förordning.

Ändringsförslag  10

 

Förslag till förordning

Skäl 11

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) Införandet i medlemsstaterna bör säkerställa installation av ett tillräckligt antal laddningspunkter som är tillgängliga för allmänheten, särskilt vid knutpunkter för kollektivtrafik, t.ex. hamnterminaler för passagerare, flygplatser eller järnvägsstationer. Ett tillräckligt antal snabba laddningspunkter som är tillgängliga för allmänheten och avsedda för lätta motorfordon bör också byggas ut för att öka konsumenternas bekvämlighet, särskilt inom TEN-T-nätet för att säkerställa fullständig gränsöverskridande samfärdsel och möjliggöra trafik med elfordon i hela unionen.

(11) Införandet i medlemsstaterna bör säkerställa installation av ett tillräckligt antal fasta, fristående eller mobila laddningspunkter som är tillgängliga för allmänheten, på ett sätt som främjar territoriell balans och multimodala resor, undviker regionala skillnader och säkerställer att inget territorium lämnas utanför. Utbyggnaden är särskilt viktig i bostadsområden som saknar parkeringsplatser utanför gatan och där fordon vanligtvis parkeras under längre perioder, inbegripet parkeringsplatser för taxibilar och vid knutpunkter för kollektivtrafik, t.ex. hamnterminaler för passagerare, flygplatser eller järnvägsstationer. Ett tillräckligt antal snabba laddningspunkter som är tillgängliga för allmänheten och avsedda för lätta motorfordon bör också byggas ut för att öka konsumenternas bekvämlighet, särskilt inom TEN-T-nätet för att säkerställa fullständig gränsöverskridande samfärdsel och möjliggöra trafik med elfordon i hela unionen.

Ändringsförslag  11

 

Förslag till förordning

Skäl 11a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11a) Utbyggnaden av laddningsinfrastruktur som är tillgänglig för allmänheten bör främst göras med hjälp av privata marknadsinvesteringar. Medlemsstaterna bör dock, fram till dess att en konkurrensutsatt marknad har etablerats, stödja utbyggnaden av infrastruktur i de fall då marknadsförhållandena kräver offentligt stöd, förutsatt att ett sådant offentligt stöd är helt förenligt med reglerna för statligt stöd. I förekommande fall bör medlemsstaterna ta hänsyn till att efterfrågan på ett lämpligt antal laddningspunkter i vissa delar av deras territorium kan variera under året, såsom det gör på många turistdestinationer. I sådana fall skulle möjligheten att bygga ut en tillfällig mobil laddningsinfrastruktur utanför nätet kunna erbjuda ytterligare flexibilitet och underlätta uppfyllandet av säsongsbetonad efterfrågan utan krav på installation av fast infrastruktur.

Ändringsförslag  12

 

Förslag till förordning

Skäl 11b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11b) Kommissionen borde vid behov se över de mål som fastställs i denna förordning när det gäller elinfrastruktur för laddning avsedd för lätta motorfordon respektive tunga fordon för att säkerställa att de är kompatibla med kraven i unionsförordningarna om normer för koldioxidutsläpp från lätta motorfordon respektive tunga fordon.

Ändringsförslag  13

 

Förslag till förordning

Skäl 11c (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11c) Kommissionen bör se över behovet av att inkludera krav på laddningsinfrastruktur för att betjäna eldrivna cyklar och fordon i kategori L, såsom eldrivna elcyklar och elmopeder, i synnerhet möjligheten att utrusta laddningsinfrastruktur med ett vanligt eluttag som gör det möjligt att enkelt ladda sådana fordon, eftersom de utgör ett transportsätt som kan bidra till att ytterligare minska koldioxidutsläppen och luftföroreningarna.

Ändringsförslag  14

 

Förslag till förordning

Skäl 13

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13) Eldrivna tunga fordon behöver en markant annorlunda laddningsinfrastruktur än lätta motorfordon. Infrastruktur som är tillgänglig för allmänheten och avsedd för eldrivna tunga fordon finns dock för närvarande nästan ingenstans i unionen. En kombinerad strategi med avståndsbaserade mål längs TEN-T-nätet, infrastrukturmål för laddning över natten och mål för urbana knutpunkter bör säkerställa att hela unionen får en tillräckligt god täckning i fråga om infrastruktur som är tillgänglig för allmänheten och avsedd för eldrivna tunga fordon, som stöd till den förväntade ökningen av batteridrivna tunga elfordon på marknaden.

(13) Eldrivna tunga fordon behöver en markant annorlunda laddningsinfrastruktur än lätta motorfordon. Infrastruktur som är tillgänglig för allmänheten och avsedd för eldrivna tunga fordon finns dock för närvarande nästan ingenstans i unionen, och infrastrukturen behöver därför byggas ut i snabbare takt. En kombinerad strategi med avståndsbaserade mål längs TEN-T-nätet, infrastrukturmål för laddning över natten och mål för urbana knutpunkter bör säkerställa att hela unionen får en tillräckligt god täckning i fråga om infrastruktur som är tillgänglig för allmänheten och avsedd för eldrivna tunga fordon, som proaktivt stöd till utvecklingen av marknadsandelar för batteridrivna tunga elfordon.

Ändringsförslag  15

 

Förslag till förordning

Skäl 13a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13a) Därför behövs en inledande offentlig investering i infrastruktur för tunga elfordon, samtidigt som all ytterligare infrastrukturutveckling utöver den som fastställs genom denna förordning bör vara villkorad av utvecklingen av marknadsandelen i hela unionen, på nationell och regional nivå samt av relevanta trafikuppgifter.

Ändringsförslag  16

 

Förslag till förordning

Skäl 14a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14a) Nya standarder för laddningsinfrastruktur för tunga fordon håller för närvarande på att utarbetas. Det är tekniskt möjligt att säkerställa de fysiska anslutningarnas och kommunikationsprotokollens uppgraderbarhet, så att enskilda laddningsstationer och laddningspunkter kan uppgraderas till en ny standard i ett senare skede. Av den anledningen bör kommissionen överväga att höja den individuella uteffekten hos laddningsstationer i laddningspooler så snart som de nya gemensamma tekniska specifikationerna finns att tillgå.

Ändringsförslag  17

 

Förslag till förordning

Skäl 17

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17) Laddnings- eller tankningspunkter som är tillgängliga för omfattar t.ex. privatägda laddnings- eller tankningspunkter som är tillgängliga för allmänheten och som är placerade på offentlig eller privat mark, i form av t.ex. allmänna parkeringsplatser eller parkeringsplatser vid köpcentrum. En laddnings- eller tankningspunkt som är placerad på privat mark och som är tillgänglig för allmänheten bör anses vara tillgänglig för allmänheten även när tillträdet är begränsat till en viss allmän användargrupp, t.ex. kunder. Laddnings- eller tankningspunkter för bildelningssystem bör anses vara tillgängliga för allmänheten endast om de uttryckligen ger tredjepartsanvändare tillträde. Laddnings- eller tankningspunkter som är placerade på privat mark och till vilka tillträdet är begränsat till en begränsad, bestämd personkrets, t.ex. parkeringsplatser i kontorsbyggnader som endast anställda eller behöriga personer har tillträde till, bör inte anses vara laddnings- eller tankningspunkter som är tillgängliga för allmänheten.

(17) Laddnings- eller tankningspunkter som är tillgängliga för allmänheten omfattar t.ex. privatägda laddnings- eller tankningspunkter som är tillgängliga för allmänheten och som är placerade på offentlig eller privat mark, i form av t.ex. allmänna parkeringsplatser eller parkeringsplatser vid köpcentrum. På sådana platser, där parkeringar har mer än 30 parkeringsplatser, bör medlemsstaterna säkerställa att ett tillräckligt antal laddnings- eller tankningspunkter som är tillgängliga för allmänheten byggs ut. En laddnings- eller tankningspunkt som är placerad på privat mark och som är tillgänglig för allmänheten bör anses vara tillgänglig för allmänheten även när tillträdet är begränsat till en viss allmän användargrupp, t.ex. kunder. Laddnings- eller tankningspunkter för bildelningssystem bör anses vara tillgängliga för allmänheten endast om de uttryckligen ger tredjepartsanvändare tillträde. Laddnings- eller tankningspunkter som är placerade på privat mark och till vilka tillträdet är begränsat till en begränsad, bestämd personkrets, t.ex. parkeringsplatser i kontorsbyggnader som endast anställda eller behöriga personer har tillträde till, bör inte anses vara laddnings- eller tankningspunkter som är tillgängliga för allmänheten.

Ändringsförslag  18

 

Förslag till förordning

Skäl 17a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(17a) För att undvika att oavsiktliga konsekvenser av denna förordning avskräcker från utbyggnaden av laddningsinfrastruktur för avgränsade fordonsparker, såsom kollektivtrafik, kan laddningsstationer som är tillgängliga för allmänheten och som delvis är avsedda för kollektivtrafikfordon räknas in i de relevanta mål som fastställs i denna förordning. Laddningspunkter för bildelningssystem bör anses vara tillgängliga för allmänheten endast om de uttryckligen ger tredjepartsanvändare tillträde.

Ändringsförslag  19

 

Förslag till förordning

Skäl 17b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(17b) I syfte att öka konsumenternas bekvämlighet bör medlemsstaterna uppmuntra ansvariga för laddnings- eller tankstationer som är tillgängliga för allmänheten att säkerställa att öppettiderna och drifttiden för deras tjänster fullt ut tillgodoser slutanvändarnas behov.

Ändringsförslag  20

 

Förslag till förordning

Skäl 20

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20) System med smarta mätare enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/94452 gör det möjligt att generera data i realtid för att säkerställa elnätets stabilitet och ge stimulans så att laddningstjänster används på ett rationellt sätt. Genom att tillhandahålla energimätning i realtid och korrekt och öppen information om kostnaden uppmuntrar de, tillsammans med smarta laddningspunkter, till laddning vid tidpunkter med låg allmän efterfrågan på el och låga energipriser. Användningen av smarta mätarsystem i kombination med smarta laddningspunkter kan optimera laddningen, vilket gynnar både elsystemet och slutanvändaren. Medlemsstaterna bör uppmuntra användningen av smarta mätarsystem för laddning av elfordon vid laddningsstationer som är tillgängliga för allmänheten, om det är tekniskt genomförbart och ekonomiskt rimligt, och säkerställa att dessa system uppfyller de krav som fastställs i artikel 20 i direktiv (EU) 2019/944.

(20) System med smarta mätare enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/94452 gör det möjligt att generera data i realtid för att säkerställa elnätets stabilitet och ge stimulans så att laddningstjänster används på ett rationellt sätt. Genom att tillhandahålla energimätning i realtid och korrekt och öppen information om kostnaden uppmuntrar de, tillsammans med smarta laddningspunkter, till laddning vid tidpunkter med låg allmän efterfrågan på el och låga energipriser. Användningen av smarta mätarsystem i kombination med smarta laddningspunkter kan optimera laddningen, vilket gynnar både elsystemet och slutanvändaren. Medlemsstaterna bör uppmuntra användningen av smarta mätarsystem för laddning av elfordon vid laddningsstationer som är tillgängliga för allmänheten, om det är tekniskt genomförbart, och säkerställa att dessa system uppfyller de krav som fastställs i artikel 20 i direktiv (EU) 2019/444.

Ändringsförslag  21

 

Förslag till förordning

Skäl 21

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21) Det ökande antalet elfordon på väg och järnväg och till sjöss, och inom andra transportsätt, kommer att kräva att laddningen optimeras och styrs ett sätt som inte orsakar överbelastning och som drar full nytta av tillgången på förnybar el och låga elpriser i systemet. Smart laddning kan särskilt underlätta integreringen av elfordon i elsystemet, eftersom den möjliggör efterfrågeflexibilitet genom aggregering och prisstyrning. Systemintegration kan underlättas ytterligare genom dubbelriktad laddning (V2G, Vehicle-to-Grid). Alla normala laddningspunkter där fordon vanligen är parkerade under en längre period bör därför stödja smart laddning.

(21) Det ökande antalet elfordon på väg och järnväg och till sjöss, och inom andra transportsätt, kommer att kräva att laddningen optimeras och styrs ett sätt som inte orsakar överbelastning och som drar full nytta av tillgången på förnybar el och låga elpriser i systemet. Smarta laddningspunkter och laddningspunkter utan anslutning till elnätet kan särskilt underlätta integreringen av elfordon i elsystemet och minska elfordons inverkan på eldistributionsnätet, eftersom den möjliggör efterfrågeflexibilitet genom aggregering och prisstyrning. Systemintegration kan underlättas ytterligare genom dubbelriktad laddning (V2G, Vehicle-to-Grid). Alla laddningspunkter bör därför stödja smart laddning.

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning

Skäl 21a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(21a) Dubbelriktad laddning med såväl privat infrastruktur som infrastruktur som är tillgänglig för allmänheten skulle kunna uppmuntra människor att köpa elfordon, eftersom de då kan användas för både mobilitet och energilagring. Lagstiftningsmässiga hinder såsom dubbelbeskattning bör därför förhindras för att ytterligare utveckla affärsnyttan för dubbelriktad laddning och ett tillräckligt antal privata och allmänt tillgängliga laddningsstationer bör göras tillgängliga för smart och dubbelriktad laddning.

Motivering

Tillräcklig tillgång till dubbelriktad laddning (V2G) inom både privat och allmänt tillgänglig infrastruktur gör det möjligt för fordonsägaren att använda sitt fordon för både mobilitet och energilagring. Det uppmuntrar därför användningen av elfordon och främjar sektorsintegration.

Ändringsförslag  23

 

Förslag till förordning

Skäl 21b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(21b) För att säkerställa att den snabba omställningen till e-mobilitet sker på ett hållbart sätt bör unionen inta en global ledarroll för hållbarhet när det gäller produkter, teknik, tjänster och innovationer, särskilt för en cirkulär, socialt rättvis, miljömässigt ansvarsfull och hållbar batterivärdekedja, inbegripet anställningstrygghet och hållbarhet i omställningen till en utsläppsfri och utsläppssnål sektor för vägtransport, sjöfart och luftfart.

Ändringsförslag  24

 

Förslag till förordning

Skäl 22

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22) Utvecklingen av infrastrukturen för elfordon, samspelet mellan denna infrastruktur och elsystemet samt de rättigheter och skyldigheter som tilldelats de olika aktörerna på e-mobilitetsmarknaden måste vara förenliga med de principer som fastställs i direktiv (EU) 2019/944. I detta avseende bör systemansvariga för distributionssystem samarbeta på ett icke-diskriminerande sätt med alla personer som inrättar eller ansvarar för laddningspunkter som är tillgängliga för allmänheten, och medlemsstaterna bör säkerställa att elförsörjning till en laddningspunkt kan omfattas av ett avtal med en annan leverantör än den som levererar el till det hushåll eller de lokaler där laddningspunkten är belägen. Tillgången för unionens elleverantörer till laddningspunkter bör inte påverka undantag enligt artikel 66 i direktiv (EU) 2019/944.

(22) Utvecklingen av infrastrukturen inom och utanför nätet för elfordon, samspelet mellan denna infrastruktur och elsystemet samt de rättigheter och skyldigheter som tilldelats de olika aktörerna på e-mobilitetsmarknaden måste vara förenliga med de principer som fastställs i direktiv (EU) 2019/944. I detta avseende bör systemansvariga för distributionssystem samarbeta på ett icke-diskriminerande sätt med alla personer som inrättar eller ansvarar för laddningspunkter som är tillgängliga för allmänheten, och medlemsstaterna bör säkerställa att elförsörjning till en laddningspunkt kan omfattas av ett avtal med en annan leverantör än den som levererar el till det hushåll eller de lokaler där laddningspunkten är belägen. Tillgången för unionens elleverantörer till laddningspunkter bör inte påverka undantag enligt artikel 66 i direktiv (EU) 2019/944.

Ändringsförslag  25

 

Förslag till förordning

Skäl 23

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23) Inrättandet och driften av laddningspunkter för elfordon bör utvecklas på en konkurrensutsatt marknad med fritt tillträde för alla parter som är intresserade av att starta eller ansvara för laddningsinfrastruktur. Med tanke på de begränsade alternativen för placering längs motorvägarna är befintliga motorvägskoncessioner, t.ex. för konventionella tankstationer eller rastplatser ett särskilt bekymmer eftersom de kan gälla mycket långa tidsperioder och ibland till och med helt saknar ett angivet slutdatum. Medlemsstaterna bör, i den mån det är möjligt och i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU53, sträva efter att på ett konkurrensbaserat sätt tilldela nya koncessioner, särskilt för laddningsstationer på eller i anslutning till befintliga rastplatser vid motorvägar, i syfte att begränsa utbyggnadskostnaderna och skapa möjligheter för nya marknadsaktörer.

(23) Inrättandet och driften av laddningspunkter för elfordon bör utvecklas på en konkurrensutsatt marknad med fritt tillträde för alla parter som är intresserade av att starta eller ansvara för laddningsinfrastruktur. Medlemsstaterna bör därför förhindra uppkomst av dominerande ansvariga för laddningsinfrastruktur under utvecklingsskedet av infrastrukturen. Regionala och lokala myndigheter stöder detta mål genom att utse områden för konkurrerande ansvariga. Med tanke på de begränsade alternativen för placering för laddningsansvariga längs motorvägarna är befintliga motorvägskoncessioner, t.ex. för konventionella tankstationer eller rastplatser ett särskilt bekymmer eftersom de kan gälla mycket långa tidsperioder och ibland till och med helt saknar ett angivet slutdatum. Medlemsstaterna bör, i den mån det är möjligt och i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU, sträva efter att på ett konkurrensbaserat sätt tilldela nya koncessioner, särskilt för laddningsstationer på eller i anslutning till befintliga rastplatser vid motorvägar, i syfte att förhindra inkräktande på grönområden och begränsa utbyggnadskostnaderna och skapa möjligheter för nya marknadsaktörer. Möjligheten att etablera laddningspunkter från konkurrerande ansvariga på en och samma rastplats kan också övervägas.

__________________

__________________

53 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av koncessioner (EUT L 94, 28.3.2014, s. 1).

53 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av koncessioner (EUT L 94, 28.3.2014, s. 1).

Ändringsförslag  26

 

Förslag till förordning

Skäl 23a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(23a) Det finns ett mängd olika finansieringskällor tillgängliga för medlemsstaterna för att stödja utbyggnaden av infrastruktur för alternativa bränslen, särskilt den facilitet för återhämtning och resiliens som inrättades genom förordning (EU) 2021/2411a, kommissionens tekniska stödinstrument som inrättades genom förordning (EU) 2021/2401b, Fonden för ett sammanlänkat Europa som inrättades genom förordning (EU) 2021/11531c, och partnerskap och delegationer inom Horisont Europa, särskilt den föreslagna delegationen för klimatneutrala och smarta städer, med målet att göra 100 städer klimatneutrala senast 2030. Dessutom är Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden, som inrättades genom förordning (EU) 2021/10581d, tillgängliga för att stödja investeringar i forskning, innovation och utbyggnad, särskilt i mindre utvecklade medlemsstater och regioner, och programmet Invest EU, genom politikområdet hållbar infrastruktur, kan främja framtidssäkrade investeringar i hela Europeiska unionen, bidra till att mobilisera privata investeringar och tillhandahålla rådgivningstjänster till initiativtagare till projekt och aktörer som arbetar med hållbar infrastruktur och mobila tillgångar. Under de senaste åren har EIB-gruppen också ökat sitt stöd för att påskynda nyare teknik såsom e-mobilitet och digitalisering inom ramen för initiativet för rena transportsystem och EIB förväntas fortsätta att tillhandahålla en rad finansieringsstrukturer för att bidra till att påskynda genomförandet. Medlemsstaterna bör utnyttja dessa finansieringsmöjligheter, särskilt för att stödja kollektivtrafik och aktiva transportlösningar samt finansiera åtgärder för att stödja medborgare i energi- och mobilitetsfattigdom.

 

__________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/241 av den 12 februari 2021 om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens.

 

1b Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/240 av den 10 februari 2021 om inrättande av ett instrument för tekniskt stöd.

 

1c Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1153 av den 7 juli 2021 om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa och om upphävande av förordningarna (EU) nr 1316/2013 och (EU) nr 283/2014.

 

1d Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058 av den 24 juni 2021 om Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden.

Ändringsförslag  27

 

Förslag till förordning

Skäl 24

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24) Pristransparens är avgörande för att säkerställa smidig och enkel laddning och tankning. Användare av fordon som drivs med alternativa bränslen bör få korrekt prisinformation innan laddnings- eller tankningstjänsten används. Priset bör meddelas på ett tydligt strukturerat sätt så att slutanvändarna kan identifiera de olika kostnadskomponenterna.

(24) Pristransparens och överkomlighet är avgörande för att säkerställa smidig och enkel laddning och tankning. Användare av fordon som drivs med alternativa bränslen bör få korrekt prisinformation innan laddnings- eller tankningstjänsten används. Priset bör meddelas på ett tydligt strukturerat sätt genom att i förekommande fall visa priset per kWh eller per kg så att slutanvändarna kan se och planera för den totala faktiska kostnaden för laddningen eller tankningen.

Ändringsförslag  28

 

Förslag till förordning

Skäl 24a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(24a) Användningen av batteridrivna elfordon och vätgasfordon kommer att leda till en betydande förändring av laddningsmönstren, vilket gör information om tillgången till elektriska laddningspunkter och tankstationer nödvändig för ett smidigt resande inom EU. För att optimera effektiviteten i både färdplanering och laddning eller tankning bör förarna få omfattande information om tillgången till specifika laddnings- och tankningspunkter och förväntade väntetider. Medlemsstaterna bör därför uppmuntra operatörerna att erbjuda slutanvändare informationssystem. Sådana system bör vara exakta och användarvänliga och kunna användas på medlemsstatens officiella språk och på engelska.

Ändringsförslag  29

 

Förslag till förordning

Skäl 25

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25) Nya tjänster uppstår, särskilt till stöd för användningen av elfordon. Enheter som erbjuder sådana tjänster, t.ex. leverantörer av mobilitetstjänster, bör kunna driva sin verksamhet på rättvisa marknadsvillkor. Framför allt bör ansvariga för laddningspunkter inte ge någon av dessa tjänsteleverantörer omotiverad förmånsbehandling, t.ex. genom omotiverad prisdifferentiering som kan hämma konkurrensen och i slutändan leda till högre priser för konsumenterna. Kommissionen bör övervaka utvecklingen av laddningsmarknaden. Vid översynen av förordningen kommer kommissionen att vidta åtgärder när marknadsutvecklingen så kräver, t.ex. begränsningar av tjänster för slutanvändare eller affärsmetoder som kan begränsa konkurrensen.

(25) Nya tjänster uppstår, särskilt till stöd för användningen av elfordon. Enheter som erbjuder sådana tjänster, t.ex. leverantörer av mobilitetstjänster, bör kunna driva sin verksamhet på rättvisa marknadsvillkor. Framför allt bör ansvariga för laddningspunkter inte ge någon av dessa tjänsteleverantörer omotiverad förmånsbehandling, t.ex. genom omotiverad prisdifferentiering som kan hämma konkurrensen och i slutändan leda till högre priser för konsumenterna. De nationella tillsynsmyndigheterna och kommissionen bör övervaka utvecklingen av laddningsmarknaden. Senast vid översynen av förordningen kommer kommissionen att vidta åtgärder när marknadsutvecklingen så kräver, t.ex. begränsningar av tjänster för slutanvändare eller affärsmetoder som kan begränsa konkurrensen.

Ändringsförslag  30

 

Förslag till förordning

Skäl 26

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26) Vätgasdrivna motorfordon har för närvarande en mycket liten andel av marknaden. Det är dock viktigt att bygga upp en tillräcklig tankningsinfrastruktur för vätgas för att möjliggöra en storskalig användning av vätgasdrivna motorfordon i enlighet med kommissionens vätgasstrategi för ett klimatneutralt Europa54. För närvarande finns installerade tankningspunkter för vätgas endast i ett fåtal medlemsstater och de är i stort sett olämpliga för tunga fordon, vilket omöjliggör trafik med vätgasfordon i hela unionen. Obligatoriska utbyggnadsmål för tankningspunkter för vätgas som är tillgängliga för allmänheten bör säkerställa att ett tillräckligt tätt nät av tankningspunkter för vätgas byggs ut i hela TEN-T:s stomnät för att möjliggöra smidiga resor med vätgasdrivna lätta motorfordon och tunga fordon i hela unionen.

(26) Vätgasdrivna motorfordon har för närvarande en mycket liten andel av marknaden. Det är dock viktigt att bygga upp en tillräcklig tankningsinfrastruktur för vätgas för att möjliggöra en storskalig användning av vätgasdrivna motorfordon i enlighet med kommissionens vätgasstrategi för ett klimatneutralt Europa54. För närvarande finns installerade tankningspunkter för vätgas endast i ett fåtal medlemsstater och de är i stort sett olämpliga för tunga fordon, vilket omöjliggör trafik med vätgasfordon i hela unionen. Obligatoriska utbyggnadsmål för tankningspunkter för vätgas som är tillgängliga för allmänheten bör säkerställa att ett tillräckligt tätt nät av tankningspunkter för vätgas byggs ut i hela TEN-T:s stomnät för att möjliggöra smidiga resor med vätgasdrivna lätta motorfordon, tunga fordon och långväga kollektivtrafik i hela unionen.

__________________

__________________

54 COM(2020) 301 final.

54 COM(2020) 301 final.

Ändringsförslag  31

 

Förslag till förordning

Skäl 27

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27) Vätgasdrivna fordon bör kunna tankas vid eller nära destinationen, som vanligtvis är belägen i ett stadsområde. För att säkerställa att destinationstankning som är tillgänglig för allmänheten möjliggörs åtminstone i de större stadsområdena bör alla urbana knutpunkter enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/201355 tillhandahålla sådana tankningsstationer. Inom de urbana knutpunkterna bör de offentliga myndigheterna överväga att bygga ut stationerna inom multimodala transportcentrum, eftersom de inte bara är den typiska destinationen för tunga fordon utan även kan användas för vätgasförsörjning till andra transportsätt, t.ex. järnväg och inlandssjöfart.

(27) Vätgasdrivna fordon bör kunna tankas vid eller nära destinationen, som vanligtvis är belägen i ett stadsområde. För att säkerställa att destinationstankning som är tillgänglig för allmänheten möjliggörs åtminstone i de större stadsområdena bör alla urbana knutpunkter enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/201355 tillhandahålla sådana tankningsstationer. Inom de urbana knutpunkterna bör de offentliga myndigheterna överväga att bygga ut stationerna inom multimodala transportcentrum, eftersom de inte bara är den typiska destinationen för tunga fordon utan även kan användas för vätgasförsörjning till andra transportsätt, t.ex. järnväg, inlandssjöfart och långväga kollektivtrafik.

__________________

__________________

55 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 av den 11 december 2013 om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet och om upphävande av beslut nr 661/2010/EU (EUT L 348, 20.12.2013, s. 1).

55 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 av den 11 december 2013 om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet och om upphävande av beslut nr 661/2010/EU (EUT L 348, 20.12.2013, s. 1).

Ändringsförslag  32

 

Förslag till förordning

Skäl 28

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28) I ett tidigt skede av marknadsuppbyggnaden råder det fortfarande viss osäkerhet om vilken typ av fordon som kommer att släppas ut på marknaden och vilken typ av teknik som kommer att användas i stor utsträckning. Såsom anges i kommissionens meddelande En vätgasstrategi för ett klimatneutralt Europa56 identifierades det tunga fordonssegmentet som det mest sannolika segmentet för en tidig och utbredd användning av vätgasfordon. Därför bör infrastrukturen för tankning av vätgas preliminärt inriktas mot det segmentet, samtidigt som tankning av lätta motorfordon bör tillåtas på tankningsstationer för vätgas som är tillgängliga för allmänheten. För att säkerställa driftskompatibilitet bör alla vätgasstationer som är tillgängliga för allmänheten åtminstone tillhandahålla vätgas med tryck på 700bar. Utbyggnaden av infrastruktur bör också ta hänsyn till framväxten av ny teknik, t.ex. för flytande väte, som möjliggör större räckvidd för tunga fordon och är det teknikalternativ som vissa fordonstillverkare satsar på. Därför bör ett mindre antal tankningsstationer även tillhandahålla flytande väte, utöver vätgas med tryck på 700 bar.

(28) I ett tidigt skede av marknadsuppbyggnaden råder det fortfarande osäkerhet om vilken typ av fordon som kommer att släppas ut på marknaden och vilken typ av teknik som kommer att användas i stor utsträckning. Såsom anges i kommissionens meddelande En vätgasstrategi för ett klimatneutralt Europa56 identifierades det tunga fordonssegmentet som det mest sannolika segmentet för en tidig och utbredd användning av vätgasfordon. Därför bör infrastrukturen för tankning av vätgas preliminärt inriktas mot det segmentet, samtidigt som tankning av lätta motorfordon bör tillåtas på tankningsstationer för vätgas som är tillgängliga för allmänheten. För att säkerställa driftskompatibilitet bör alla vätgasstationer som är tillgängliga för allmänheten åtminstone tillhandahålla vätgas med tryck på 700bar. Utbyggnaden av infrastruktur bör också ta hänsyn till framväxten av ny teknik, t.ex. för flytande väte, som möjliggör större räckvidd för tunga fordon och är det teknikalternativ som vissa fordonstillverkare satsar på. Därför bör ett mindre antal tankningsstationer även tillhandahålla flytande väte, utöver vätgas med tryck på 700 bar.

__________________

__________________

56 COM(2020) 301 final

56 COM(2020) 301 final

Ändringsförslag  33

 

Förslag till förordning

Skäl 28a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(28a) Det är viktigt att stödja en effektiv utbyggnad i medlemsstaterna av den infrastruktur för tankning av vätgas som planeras. Detta kommer att kräva samordning mellan alla berörda parter, däribland europeiska, nationella och regionala institutioner, arbetstagarorganisationer och branschen. Initiativ som det gemensamma företaget för förnybar vätgas, som bildades genom rådets förordning (EU) 2021/2085, bör också användas för att underlätta och utnyttja privat finansiering så att den når de relevanta mål som fastställs i denna förordning.

Ändringsförslag  34

 

Förslag till förordning

Skäl 30

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(30) Användare av fordon som drivs med alternativa bränslen bör enkelt och bekvämt kunna betala vid alla laddnings- och tankningspunkter som är tillgängliga för allmänheten, utan att behöva ingå avtal med den ansvarige för laddnings- eller tankningspunkten eller med en leverantör av mobilitetstjänster. För engångsladdning eller engångstankning bör därför alla laddnings- och tankningspunkter som är tillgängliga för allmänheten godta betalningsinstrument som används i stor utsträckning i unionen, och särskilt elektroniska betalningar via terminaler och enheter som används för betaltjänster. Denna metod för engångsbetalning bör alltid vara tillgänglig för konsumenterna, även när avtalsbaserade betalningar erbjuds vid laddnings- eller tankningspunkten.

(30) Användare av fordon som drivs med alternativa bränslen bör enkelt och bekvämt kunna betala vid alla laddnings- och tankningspunkter som är tillgängliga för allmänheten, utan att behöva ingå avtal med den ansvarige för laddnings- eller tankningspunkten eller med en leverantör av mobilitetstjänster. För engångsladdning eller engångstankning bör därför alla laddnings- och tankningspunkter som är tillgängliga för allmänheten godta elektroniska kortbetalningar eller enheter med kontaktlös funktion som åtminstone kan läsa betalkort, och om möjligt även ytterligare betalningsinstrument som används i stor utsträckning i unionen. Denna metod för engångsbetalning bör alltid vara tillgänglig för konsumenterna, även när avtalsbaserade betalningar erbjuds vid laddnings- eller tankningspunkten. För att garantera konsumentvänliga och smidiga betalningar vid laddnings- och tankstationer bör kommissionen uppmuntras att ändra direktiv (EU) 2015/2366 för att garantera att kontaktfri kortbetalning är möjlig vid laddnings- och tankstationer.

Ändringsförslag  35

 

Förslag till förordning

Skäl 30a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(30a) För att säkerställa att laddningsinfrastrukturen används effektivt och ökar tillförlitligheten och konsumenternas förtroende för e-mobilitet är det viktigt att se till att laddningsstationer för allmänheten finns tillgängliga för alla användare, oavsett bilmärke, på ett användarvänligt och icke-diskriminerande sätt.

Ändringsförslag  36

 

Förslag till förordning

Skäl 31

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(31) Transportinfrastrukturen bör möjliggöra smidig mobilitet och tillgänglighet för alla användare, inbegripet personer med funktionsnedsättning och äldre personer. I princip bör placeringen av alla laddnings- och tankningsstationer samt laddnings- och tankningsstationerna i sig utformas på ett sådant sätt att de kan användas av så stor del av allmänheten som möjligt, särskilt av äldre personer, personer med nedsatt rörlighet och personer med funktionsnedsättning. Detta bör t.ex. omfatta tillhandahållande av tillräckligt med utrymme runt parkeringsplatsen, säkerställande av att laddningsstationen inte installeras på en upphöjd yta med en trottoarkant, säkerställande av att laddningsstationens knappar eller skärm är på en lämplig höjd och att laddnings- och tankningskablarnas vikt är sådan att personer med begränsad styrka lätt kan hantera dem. Dessutom bör användargränssnittet för de berörda laddningsstationerna vara tillgängligt. I detta avseende bör tillgänglighetskraven i bilagorna I och III till direktiv 2019/88257 vara tillämpliga på laddnings- och tankningsinfrastruktur.

(31) Transportinfrastrukturen bör möjliggöra smidig mobilitet och tillgänglighet för alla användare, inbegripet personer med funktionsnedsättning och äldre personer. Placeringen av alla laddnings- och tankningsstationer samt laddnings- och tankningsstationerna i sig bör utformas på ett sådant sätt att de kan vara tillgängliga och användarvänliga för hela allmänheten, särskilt av äldre personer, personer med nedsatt rörlighet och personer med funktionsnedsättning. Detta bör t.ex. omfatta tillhandahållande av tillräckligt med utrymme runt parkeringsplatsen, säkerställande av att laddningsstationen inte installeras på en upphöjd yta med en trottoarkant, säkerställande av att laddningsstationens knappar eller skärm är på en lämplig höjd och att laddnings- och tankningskablarnas vikt är sådan att personer med begränsad styrka lätt kan hantera dem. Dessutom bör användargränssnittet för de berörda laddningsstationerna vara tillgängligt. I detta avseende bör tillgänglighetskraven i bilagorna I och III till direktiv 2019/88257 vara tillämpliga på laddnings- och tankningsinfrastruktur.

__________________

__________________

57 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/882 av den 17 april 2019 om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster (EUT L 151, 7.6.2019, s. 70).

57 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/882 av den 17 april 2019 om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster (EUT L 151, 7.6.2019, s. 70).

 

Ändringsförslag  37

 

Förslag till förordning

Skäl 32

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(32) Landbaserade elanläggningar kan användas för transporter till sjöss och på inre vattenvägar som ren kraftförsörjning och bidra till att minska miljöpåverkan från havsgående fartyg och fartyg i inlandssjöfart. Inom ramen för initiativet FuelEU Maritime måste fartygsoperatörer av container- och passagerarfartyg följa bestämmelserna för att minska utsläppen i hamn. Obligatoriska installationsmål bör säkerställa att sektorn har tillräcklig landströmsförsörjning i kusthamnar i TEN-T:s stomnät och övergripande nät för att uppfylla dessa krav. Tillämpningen av dessa mål på alla TEN-T-kusthamnar bör säkerställa lika villkor mellan hamnarna.

(32) Landbaserade elanläggningar, antingen fasta eller mobila, kan användas för transporter till sjöss och på inre vattenvägar som ren kraftförsörjning och bidra till att minska miljöpåverkan från havsgående fartyg och fartyg i inlandssjöfart. Det finns uppenbara folkhälso- och klimatfördelar med att använda landströmsförsörjning hellre än andra alternativ sett till luftkvaliteten i stadsområden kring hamnar. Inom ramen för initiativet FuelEU Maritime måste fartygsoperatörer av container- och passagerarfartyg följa bestämmelserna för att minska utsläppen i hamn. Obligatoriska installationsmål bör säkerställa att sektorn har tillräcklig landströmsförsörjning i kusthamnar i TEN-T:s stomnät och övergripande nät för att uppfylla dessa krav. Eftersom det finns olika styrningsramar som reglerar kusthamnarna i unionen får medlemsstaterna besluta att infrastrukturen ska byggas ut i de relevanta terminaler som har det högsta antalet hamnanlöp för varje enskild fartygstyp, i syfte att uppnå dessa mål. Tillämpningen av dessa mål på alla TEN-T-kusthamnar bör säkerställa lika villkor mellan hamnarna. Med tanke på hur dyrt och komplext det skulle vara att bygga ut landströmskapaciteten i kusthamnar är det mycket viktigt att prioritera investeringar inom hamnar och, i förekommande fall, mellan terminaler i de fall sådana investeringar är det klokaste valet med hänsyn till nyttjandet, den ekonomiska lönsamheten, minskningen av växthusgasutsläpp och luftföroreningar och nätkapaciteten.

Ändringsförslag  38

 

Förslag till förordning

Skäl 32a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(32a) Medlemsstaterna bör vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa det finns tillräcklig frekvensomvandling och effektreserv och att elnätet är tillräckligt utbyggt, sett till konnektivitet och kapacitet, för att kunna tillhandahålla tillräcklig landströmsförsörjning för att tillgodose den efterfrågan på el som uppstår till följd av landströmsförsörjning i hamnar enligt kraven i denna förordning. Medlemsstaterna bör för att säkerställa kontinuitet uppgradera och underhålla nätet så att det både nu och i framtiden kan hantera ökad efterfrågan på landbaserade eltjänster i hamnar. Om det är omöjligt att tillhandahålla tillräckligt med landström på grund av svag kapacitet inom det lokala nät som är anslutet till hamnen bör detta korrigeras av medlemsstaten och inte betraktas som en underlåtenhet att uppfylla kraven i denna förordning från hamnens, fartygsägarens eller fartygsoperatörens sida, förutsatt att nätförvaltaren vederbörligen styrker att den lokala nätkapaciteten är otillräcklig.

Ändringsförslag  39

 

Förslag till förordning

Skäl 32b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(32a) Utvecklingen och ibruktagandet av alternativa bränslen för sjöfartssektorn kräver ett samordnad tillvägagångssätt för att matcha utbudet och efterfrågan och förhindra strandade tillgångar. Därför bör alla relevanta offentliga och privata aktörer vara delaktiga i utbyggnaden av alternativa bränslen, särskilt landström, inbegripet men inte begränsat till relevanta myndigheter på lokal, regional och nationell nivå, hamnmyndigheter, terminaloperatörer, nätoperatörer, operatörer av landströmsförsörjning, fartygsägare och andra relevanta aktörer på sjöfartsmarknaden.

Ändringsförslag  40

 

Förslag till förordning

Skäl 32c (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(32c) För en enhetlig lagstiftningsram för användning och utbyggnad av alternativa bränslen bör denna förordning anpassas till förordning XXXX-XXX [FuelEU Maritime] och direktiv 2003/96/EG [energiskattedirektivet]. Denna anpassning bör säkerställa att tillhandahållandet av landströmsförsörjning i hamnar åtföljs av regler som kräver att fartyg använder landström samt regler som främjar användningen av sådan strömförsörjning genom skattelättnader.

Ändringsförslag  41

 

Förslag till förordning

Skäl 32d (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(32d) Prioriteringen av vissa sjöfartssegment för tillhandahållande och användning av landström för att minska utsläppen i hamn bör inte undanta övriga segment från att bidra till klimat- och nollutsläppsmålen. Därför bör kommissionen som ett led i översynen av denna förordning bedöma huruvida bestämmelserna om minsta landströmsförsörjning i kusthamnar i TEN-T:s stomnät och övergripande nät bör breddas till att omfatta även mindre fartyg och ytterligare fartygstyper. Kommissionen bör i synnerhet beakta tillgången till relevanta uppgifter, den potentiella minskningen av utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar, den tekniska utvecklingen och hur effektiv en utvidgning av tillämpningsområdet skulle vara sett till klimat- och hälsofördelar, omfattningen av den administrativa bördan samt de ekonomiska och sociala konsekvenserna. Dessutom bör kommissionen bedöma huruvida bestämmelserna bör breddas för att möjliggöra infrastruktur för landström till fartyg vid ankarplats inom ett hamnområde.

Ändringsförslag  42

 

Förslag till förordning

Skäl 32e (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(32e) Det är viktigt att förhindra strandade tillgångar och säkerställa att offentliga och privata investeringar som görs i dag är framtidssäkrade och bidrar till den klimatneutrala väg som fastställs i den europeiska gröna given. Utbyggnaden av landström i kusthamnar måste betraktas tillsammans med den pågående och framtida utbyggnaden av motsvarande alternativ växthusgasutsläpps- och föroreningsfri teknik, särskilt sådan teknik som leder till minskade utsläpp och föroreningar både i hamn och under färd.

Ändringsförslag  43

 

Förslag till förordning

Skäl 34

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(34) Dessa mål bör ta hänsyn till de typer av fartyg som betjänas och deras respektive trafikvolymer. Kusthamnar med låg trafikvolym för vissa fartygskategorier bör undantas från de obligatoriska kraven för motsvarande fartygskategorier på grundval av en lägsta trafikvolym, för att undvika att installerad kapacitet underutnyttjas. På samma sätt bör de bindande målens syfte inte vara inriktat mot maximal efterfrågan, utan mot en tillräckligt stor volym, för att undvika underutnyttjad kapacitet och ta hänsyn till hamnens operativa egenskaper. Sjötransporter är en viktig länk för sammanhållningen och den ekonomiska utvecklingen på öar i unionen. Energiproduktionskapaciteten på dessa öar är kanske inte alltid tillräcklig för att klara det energibehov som uppstår genom landströmsförsörjningen. I sådana fall bör öar undantas från detta krav, såvida inte och till dess att en sådan elförbindelse med fastlandet har slutförts eller det finns tillräcklig lokalt genererad kapacitet från rena energikällor.

(34) Dessa mål bör ta hänsyn till de typer av fartyg som betjänas och deras respektive trafikvolymer. Kusthamnar med låg trafikvolym för vissa fartygskategorier bör undantas från de obligatoriska kraven för motsvarande fartygskategorier på grundval av en lägsta trafikvolym, för att undvika att installerad kapacitet underutnyttjas. På samma sätt bör de bindande målens syfte inte vara inriktat mot maximal efterfrågan, utan mot en tillräckligt stor volym, för att undvika underutnyttjad kapacitet och ta hänsyn till hamnens operativa egenskaper. Sjötransporter är en viktig länk för sammanhållningen och den ekonomiska utvecklingen på öar i unionen samt i de yttersta randområdena, där sjötransporter används för turistverksamheter. Deras energiproduktionskapacitet är kanske inte alltid tillräcklig för att klara det energibehov som uppstår genom landströmsförsörjningen. I sådana fall bör dessa territorier undantas från detta krav, såvida inte och till dess att en sådan elförbindelse med fastlandet har slutförts eller det finns tillräcklig lokalt genererad kapacitet från rena energikällor.

Ändringsförslag  44

 

Förslag till förordning

Skäl 35

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(35) Ett stomnät av tankningspunkter för LNG i kusthamnar bör vara tillgängligt senast 2025. Tankningspunkter för LNG omfattar terminaler, tankar, transportbehållare, bunkerfartyg och bunkerpråmar för LNG.

(35) Ett stomnät av tankningspunkter för LNG, vätgas och ammoniak i kusthamnar bör vara tillgängligt senast 2025. Utbyggnaden av LNG-infrastrukturen bör, med hänsyn till bränslets roll som övergångsbränsle, styras av efterfrågan på marknaden, så att man undviker strandade tillgångar och underutnyttjad kapacitet. Tankningspunkter för LNG omfattar terminaler, tankar, transportbehållare, bunkerfartyg och bunkerpråmar för LNG.

Ändringsförslag  45

 

Förslag till förordning

Skäl 36

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(36) Elförsörjning till stillastående luftfartyg på flygplatser bör utnyttja en renare kraftkälla som ersätter förbrukningen av flytande bränsle i hjälpkraftaggregat i luftfartyget (APU, Auxiliary Power Unit) eller på marken (GPU, Ground Power Unit). Detta bör minska utsläppen av föroreningar och buller, förbättra luftkvaliteten och minska de effekter som bidrar till klimatförändringar. Därför bör alla kommersiella flygtransporter kunna använda sig av extern elförsörjning vid gater eller på remoteplatser (outfield position) på TEN-T-flygplatser.

(36) Elförsörjning till stillastående luftfartyg på flygplatser bör utnyttja en renare kraftkälla som ersätter förbrukningen av flytande bränsle i hjälpkraftaggregat i luftfartyget (APU, Auxiliary Power Unit) eller på marken (GPU, Ground Power Unit). Därför bör alla kommersiella flygtransporter som omfattas av denna förordnings tillämpningsområde använda sig av extern elförsörjning vid gater eller på remoteplatser (outfield position) på flygplatser. För att kommersiella passagerarluftfartyg ska stänga av sina motorer helt medan de står parkerade bör det dessutom tas hänsyn till system för luftförbehandling på flygplatser i TEN-T:s stomnät. Detta skulle minska utsläppen av föroreningar och buller, förbättra luftkvaliteten och minska de effekter som bidrar till klimatförändringar. Därför bör alla kommersiella flygtransporter kunna använda sig av extern elförsörjning och system för luftförbehandling vid gater eller på remoteplatser (outfield position) på TEN-T-flygplatser.

Ändringsförslag  46

 

Förslag till förordning

Skäl 37

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(37) I enlighet med artikel 3 i direktiv 2014/94/EU har I enlighet med artikel 3 i direktiv 2014/94/EU har medlemsstaterna inrättat nationella handlingsprogram med sina planer och mål för att säkerställa att dessa mål uppnås. Både bedömningen av de nationella handlingsprogrammen och utvärderingen av direktiv 2014/94/EU har visat på behovet av en högre ambitionsnivå och en bättre samordnad strategi i medlemsstaterna, med tanke på den förväntat ökade användningen av fordon som drivs med alternativa bränslen, särskilt elfordon. Dessutom kommer alternativ till fossila bränslen att behövas inom alla transportsätt för att uppfylla ambitionerna i den europeiska gröna given. De befintliga nationella handlingsprogrammen bör ses över för att tydligt beskriva hur medlemsstaterna kommer att uppfylla de bindande målen, vilka innebär ett mycket större behov av laddnings- och tankningsinfrastruktur som är tillgänglig för allmänheten. De reviderade programmen bör även omfatta alla transportsätt, även sådana för vilka det inte finns några obligatoriska utbyggnadsmål.

(37) I enlighet med artikel 3 i direktiv 2014/94/EU har I enlighet med artikel 3 i direktiv 2014/94/EU har medlemsstaterna inrättat nationella handlingsprogram med sina planer och mål för att säkerställa att dessa mål uppnås. Både bedömningen av de nationella handlingsprogrammen och utvärderingen av direktiv 2014/94/EU har visat på behovet av en högre ambitionsnivå och en bättre samordnad strategi i medlemsstaterna, med tanke på den förväntat ökade användningen av fordon som drivs med alternativa bränslen, särskilt elfordon. Dessutom bör fossila bränslen fasas ut, och hållbara alternativ kommer att behövas inom alla transportsätt för att uppfylla ambitionerna i den europeiska gröna given och unionens klimatmål. De befintliga nationella handlingsprogrammen bör ses över för att tydligt beskriva hur medlemsstaterna kommer att uppfylla de bindande målen, vilka innebär ett mycket större behov av laddnings- och tankningsinfrastruktur som är tillgänglig för allmänheten. De nationella handlingsprogrammen bör grundas på en territoriell analys som kartlägger de olika behoven och när så är relevant tar hänsyn till befintliga regionala och lokala planer för utbyggnad av laddnings- och tankningsinfrastruktur. Landsbygdsområden bör uppmärksammas i syfte att säkerställa full tillgång till sådan infrastruktur. Vidare bör de reviderade programmen även omfatta alla transportsätt, även sådana för vilka det inte finns några obligatoriska utbyggnadsmål.

Ändringsförslag  47

 

Förslag till förordning

Skäl 38

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(38) De reviderade nationella handlingsprogrammen bör omfatta stödåtgärder med avseende på marknadsutvecklingen för alternativa bränslen, inklusive inrättandet av den infrastruktur som behövs, i nära samarbete med regionala och lokala myndigheter och med den berörda industrin, samtidigt som hänsyn tas till små och medelstora företags behov. Dessutom bör de reviderade programmen beskriva det övergripande nationella programmet för planering, tillståndsgivning och upphandling av sådan infrastruktur, inklusive identifierade hinder och åtgärder för att undanröja dem, så att en snabbare utbyggnad av infrastrukturen kan åstadkommas.

(38) De reviderade nationella handlingsprogrammen bör anpassas till unionens klimatmål och inbegripa detaljerade marknads- och trafikandelar, särskilt för transittrafik, övervakning och utvärdering av data på frekvent basis, vilket möjliggör marknadsprognoser och stödåtgärder med avseende på marknadsutvecklingen för alternativa bränslen, inklusive inrättandet av den infrastruktur som behövs, i nära samarbete med regionala och lokala myndigheter och med den berörda industrin, samtidigt som hänsyn tas till behovet av att säkerställa en socialt rättvis omställning samt till små och medelstora företags behov. Dessutom bör de reviderade programmen beskriva det övergripande nationella programmet för planering, tillståndsgivning och upphandling av sådan infrastruktur, inklusive identifierade hinder och åtgärder för att undanröja dem, så att en snabbare utbyggnad av infrastrukturen kan åstadkommas. De reviderade nationella handlingsprogrammen bör i största möjliga mån ta hänsyn till principen om energieffektivitet först. Medlemsstaterna bör beakta den nyligen offentliggjorda rekommendationen och riktlinjerna om genomförandet av principen, som förklarar hur beslut om planering, strategier och investeringar kan minska energiförbrukningen inom ett antal nyckelsektorer, inbegripet transporter.

Ändringsförslag  48

 

Förslag till förordning

Skäl 39

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(39) Kommissionen bör underlätta utarbetandet och genomförandet av medlemsstaternas reviderade nationella handlingsprogram genom utbyte av information och bästa praxis mellan medlemsstaterna.

(39) Kommissionen bör underlätta utarbetandet och genomförandet av medlemsstaternas reviderade nationella handlingsprogram genom utbyte av information och bästa praxis mellan medlemsstaterna samt lokala och regionala myndigheter.

Ändringsförslag  49

 

Förslag till förordning

Skäl 40

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(40) För att främja alternativa bränslen och utveckla relevant infrastruktur bör de nationella handlingsprogrammen bestå av detaljerade strategier för att främja alternativa bränslen i sektorer där det är svårt att fasa ut fossila bränslen, t.ex. luftfart, sjötransport, transport på inre vattenvägar samt järnvägstransport i delar av järnvägsnätet som inte kan elektrifieras. Särskilt bör medlemsstaterna utarbeta tydliga strategier för minskade koldioxidutsläpp från transporter på inre vattenvägar längs TEN-T-nätet, i nära samarbete med de medlemsstater som berörs. Långsiktiga strategier för minskade koldioxidutsläpp bör också utvecklas för TEN-T-hamnar och TEN-T-flygplatser, särskilt inriktade på utbyggnaden av infrastruktur för utsläppssnåla och utsläppsfria fartyg och luftfartyg samt på järnvägslinjer som inte kommer att elektrifieras. På grundval av dessa strategier bör kommissionen se över denna förordning i syfte att fastställa fler bindande mål för dessa sektorer.

(40) För att främja alternativa bränslen och utveckla relevant infrastruktur bör de nationella handlingsprogrammen bestå av detaljerade strategier för att främja alternativa bränslen i sektorer där det är svårt att fasa ut fossila bränslen, t.ex. luftfart, sjötransport, transport på inre vattenvägar samt järnvägstransport i delar av järnvägsnätet som inte kan elektrifieras. Särskilt bör medlemsstaterna utarbeta tydliga strategier för minskade koldioxidutsläpp från transporter på inre vattenvägar längs TEN-T-nätet, i nära samarbete med de medlemsstater som berörs. Långsiktiga strategier för minskade koldioxidutsläpp bör också utvecklas för TEN-T-hamnar och TEN-T-flygplatser, särskilt inriktade på utbyggnaden av infrastruktur för utsläppssnåla och utsläppsfria fartyg och luftfartyg samt på järnvägslinjer som inte kommer att elektrifieras. På grundval av dessa strategier och med beaktande av de nationella uppgifterna om marknads- och trafikandelar och marknadsprognoser bör kommissionen se över denna förordning i syfte att fastställa fler bindande mål för dessa sektorer.

Ändringsförslag  50

 

Förslag till förordning

Skäl 40a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(40a) Endast omkring 56 % av det befintliga europeiska järnvägsnätet är elektrifierat, men eldrivna tåg står för mer än 80 % av det totala antalet tågkilometer. Det finns dock fortfarande uppskattningsvis 6 000 dieseltåg i bruk i dag. Eftersom de är beroende av fossila bränslen genererar de växthusgasutsläpp och luftföroreningar. Det är därför nödvändigt och brådskande att ytterligare bygga ut infrastrukturen för alternativa bränslen inom järnvägssektorn för att säkerställa en omställning från fossildrivna tåg och därigenom säkerställa att alla transportsektorer bidrar till omställningen till en klimatneutral ekonomi. Det är därför lämpligt att i denna förordning fastställa konkreta mål inom ramen för denna förordning. Järnvägssektorn har tillgång till olika tekniker för att övergå från dieseltåg, inbegripet direkt elektrifiering, batteridrivna tåg och vätgastillämpningar, där direkt elektrifiering av ett segment inte är möjlig med tanke på tjänstens kostnadseffektivitet. Utvecklingen av dessa tekniker innebär att det måste utvecklas en lämplig laddnings- och tankningsinfrastruktur i medlemsstaterna. Innan infrastrukturen tas i bruk bör medlemsstaterna noggrant bedöma den bästa placeringen av den och i synnerhet överväga att bygga ut den i multimodala och urbana knutpunkter. Principen om energieffektivitet först bör beaktas till fullo i planerings- och investeringsbeslut.

Ändringsförslag  51

 

Förslag till förordning

Skäl 41

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(41) För att uppnå de bindande målen och genomföra sina nationella handlingsprogram bör medlemsstaterna använda en rad olika slags rättsliga och icke-rättsliga incitament och åtgärder, i nära samarbete med aktörer i den privata sektorn, vilka bör spela en central roll för att ge stöd till utvecklandet av infrastruktur för alternativa bränslen.

(41) För att uppnå de bindande målen och genomföra sina nationella handlingsprogram bör medlemsstaterna använda en rad olika slags marknadsbaserade och rättsliga incitament och åtgärder, i nära samarbete med regionala och lokala myndigheter samt aktörer i den privata sektorn, vilka bör spela en central roll för att ge stöd och finansiering till utvecklandet av infrastruktur för alternativa bränslen.

Ändringsförslag  52

 

Förslag till förordning

Skäl 41b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(41b) Medlemsstaterna bör införa stimulansordningar och vidta alla nödvändiga åtgärder för att främja hållbara transportsätt. Särskilt fokus bör läggas vid kommunala eller regionala myndigheter, som via särskilda skatteincitament, offentliga upphandlingar eller lokala trafikföreskrifter kan främja användningen av fordon som drivs med alternativa bränslen.

Ändringsförslag  53

 

Förslag till förordning

Skäl 42

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(42) I enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/33/EG58 är nationella minimiandelar av offentlig upphandling reserverade för rena och utsläppsfria bussar, där en ren buss innebär användning av alternativa bränslen enligt definitionen i artikel 2.3 i den här förordningen. I och med att allt fler kollektivtrafikmyndigheter och operatörer byter till rena och utsläppsfria bussar för att nå dessa mål bör medlemsstaterna ta med en riktad satsning på att främja och utveckla nödvändig bussinfrastruktur som ett centralt inslag i sina nationella handlingsprogram. Medlemsstaterna bör inrätta och upprätthålla lämpliga instrument för att främja utbyggnaden av laddnings- och tankningsinfrastruktur även för avgränsade fordonsparker, särskilt för rena och utsläppsfria bussar på lokal nivå.

(42) I enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/33/EG58 är nationella minimiandelar av offentlig upphandling reserverade för rena och utsläppsfria bussar, där en ren buss innebär användning av alternativa bränslen enligt definitionen i artikel 2.3 i den här förordningen. I och med att allt fler kollektivtrafikmyndigheter och operatörer byter till rena och utsläppsfria bussar för att nå dessa mål bör medlemsstaterna ta med en riktad satsning på att främja och utveckla nödvändig bussinfrastruktur som ett centralt inslag i sina nationella handlingsprogram. Medlemsstaterna bör inrätta och upprätthålla lämpliga instrument för att främja utbyggnaden av laddnings- och tankningsinfrastruktur även för avgränsade fordonsparker, särskilt för utsläppsfria bussar, och samåkning längs vägar samt bör ges möjlighet att räkna in detta i samband med de mål som fastställs i denna förordning.

__________________

__________________

58 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/33/EG av den 23 april 2009 om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon (EUT L 120, 15.5.2009, s. 5).

58 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/33/EG av den 23 april 2009 om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon (EUT L 120, 15.5.2009, s. 5).

Ändringsförslag  54

 

Förslag till förordning

Skäl 43

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(43) Mot bakgrund av den ökande mångfalden av bränsletyper för motordrivna fordon kombinerat med den fortlöpande ökningen av resor på unionens vägar måste fordonsanvändare få klar och lättförståelig information om de bränslen som finns tillgängliga vid tankningsstationer och huruvida deras fordon och olika bränslen eller laddningspunkter på unionsmarknaden är kompatibla. Medlemsstaterna bör ha möjligheten att besluta att genomföra sådana informationsinsatser även när det gäller fordon som släppts ut på marknaden före den 18 november 2016.

(43) Mot bakgrund av den ökande mångfalden av bränsletyper för motordrivna fordon kombinerat med den fortlöpande ökningen av resor på unionens vägar måste fordonsanvändare få klar och lättförståelig information om de bränslen som finns tillgängliga vid tankningsstationer och huruvida deras fordon och olika bränslen eller laddningspunkter på unionsmarknaden är kompatibla. Medlemsstaterna bör ha möjligheten att besluta att genomföra sådana informationsinsatser även när det gäller fordon som tidigare släppts ut på marknaden.

Ändringsförslag  55

 

Förslag till förordning

Skäl 44

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(44) Lättfattlig och lätt jämförbar information om priser för olika bränslen kan spela en viktig roll i att göra det möjligt för fordonsanvändare att bättre värdera den relativa kostnaden för de olika bränslena på marknaden. Därför bör en jämförelse av enhetspriset för vissa alternativa bränslen och konventionella bränslen, uttryckt som ”bränslepris per 100 km”, visas i informationssyfte på alla relevanta tankstationer.

(44) Lättfattlig och lätt jämförbar information om priser för olika bränslen kan spela en viktig roll i att göra det möjligt för fordonsanvändare att bättre värdera den relativa kostnaden för de olika bränslena på marknaden. Därför bör en jämförelse av enhetspriset för vissa alternativa bränslen och konventionella bränslen, uttryckt som ”bränslepris per 100 km”, visas i informationssyfte på alla relevanta tankstationer. Det bör klargöras för konsumenterna att denna prisjämförelse avser de genomsnittliga bränslepriserna i medlemsstaten, vilka kan skilja sig från de faktiska priser som tas ut på den aktuella bensinstationen. För engångsladdning av el och tankning av vätgas bör dessutom det pris som tas ut på stationen i fråga också anges per kWh respektive kg.

Ändringsförslag  56

 

Förslag till förordning

Skäl 46

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(46) Data bör spela en grundläggande roll för att laddnings- och tankningsinfrastrukturen ska fungera korrekt. Att dessa data finns och är tillgängliga, samt deras format, frekvens och kvalitet, torde vara avgörande för den övergripande kvaliteten på ett ekosystem av infrastruktur för alternativa bränslen som uppfyller användarnas behov. Dessutom bör dessa data vara tillgängliga på ett enhetligt sätt i alla medlemsstater. Därför bör data tillhandahållas i enlighet med de krav för nationella åtkomstpunkter som fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40/EU59.

(46) Data bör spela en grundläggande roll för att laddnings- och tankningsinfrastrukturen ska fungera korrekt. Att dessa data finns och är tillgängliga, samt deras format, frekvens och kvalitet, torde vara avgörande för den övergripande kvaliteten på ett ekosystem av infrastruktur för alternativa bränslen som uppfyller användarnas behov. Dessutom bör dessa data vara tillgängliga på ett enhetligt sätt i alla medlemsstater. Därför bör data tillhandahållas som öppna data i enlighet med de krav för nationella åtkomstpunkter som fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40/EU59. För tjänster som möjliggör smidiga resor över hela unionen bör det också skapas ett unionsomfattande system som importerar standardiserad information från nationella system. Kommissionen bör därför upprätta en gemensam europeisk åtkomstpunkt på unionsnivå, som fungerar som en dataport, så att slutanvändare och leverantörer av mobilitetstjänster enkelt kan tillgå relevanta data som de nationella åtkomstpunkterna innehar. Den europeiska åtkomstpunkten bör, om möjligt, vara kompatibel med och kunna samköras med befintliga informations- och bokningssystem som medlemsstaterna utvecklat. Den skulle kunna underlätta för konsumenterna att på ett bättre sätt göra prisjämförelser mellan ansvariga för allmänt tillgänglig laddning och tankning på den inre marknaden och ge användarna information om tillgänglighet och tillgång, väntetider och återstående kapacitet för alternativa bränslen vid tanknings- och laddningspunkterna. Detta skulle kunna bidra till att förhindra trafikstörningar och gynna trafiksäkerheten. Denna information bör spridas via ett offentligt, uppdaterat, användarvänligt, lättillgängligt och flerspråkigt gränssnitt på EU-nivå.

__________________

__________________

59 Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40/EU av den 7 juli 2010 om ett ramverk för införande av intelligenta transportsystem på vägtransportområdet och för gränssnitt mot andra transportslag (EUT L 207, 6.8.2010, s. 1).

59 Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40/EU av den 7 juli 2010 om ett ramverk för införande av intelligenta transportsystem på vägtransportområdet och för gränssnitt mot andra transportslag (EUT L 207, 6.8.2010, s. 1).

Ändringsförslag  57

 

Förslag till förordning

Skäl 52

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(52) Vid tillämpningen av den här förordningen bör kommissionen samråda med relevanta expertgrupper, särskilt forumet för hållbara transporter (STF, Sustainable Transport Forum) och det europeiska forumet för hållbar sjötransport (ESSF, European Sustainable Shipping Forum). Sådant expertsamråd är särskilt viktigt när kommissionen avser att anta delegerade akter eller genomförandeakter enligt den här förordningen.

(52) Vid tillämpningen av den här förordningen bör kommissionen samråda med en bred uppsättning organisationer och berörda parter, inbegripet men inte begränsat till konsumentorganisationer, kommuner, städer och regioner, samt relevanta expertgrupper, särskilt forumet för hållbara transporter (STF, Sustainable Transport Forum) och det europeiska forumet för hållbar sjötransport (ESSF, European Sustainable Shipping Forum). Sådant expertsamråd är särskilt viktigt när kommissionen avser att anta delegerade akter eller genomförandeakter enligt den här förordningen.

Ändringsförslag  58

 

Förslag till förordning

Skäl 53

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(53) Infrastruktur för alternativa bränslen är ett område som utvecklas snabbt. Avsaknaden av gemensamma tekniska specifikationer utgör ett hinder för skapandet av en inre marknad för infrastruktur för alternativa bränslen. Därför bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen för att standardisera tekniska specifikationer på områden där gemensamma tekniska specifikationer ännu inte finns men är nödvändiga. Detta bör särskilt omfatta kommunikation mellan elfordon och laddningspunkter, kommunikation mellan laddningspunkter och dess styrsystem (back-end), kommunikation som avser roamingtjänster för elfordon och kommunikation med elnätet. Det är också nödvändigt att fastställa lämpliga ramar för styrning och roller för de olika aktörer som ingår i ekosystemet för kommunikation mellan fordon och elnät (V2G). Dessutom måste nya tekniska framsteg, i form av t.ex. elvägssystem, beaktas. När det gäller tillhandahållande av data är det nödvändigt att föreskriva ytterligare typer av data och tekniska specifikationer avseende format, frekvens och kvalitet för dessa data och deras tillgång och tillgänglighet.

(53) Infrastruktur för alternativa bränslen är ett område som utvecklas snabbt. Avsaknaden av gemensamma tekniska specifikationer utgör ett hinder för skapandet av en inre marknad för infrastruktur för alternativa bränslen. Därför bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen för att standardisera tekniska specifikationer på områden där gemensamma tekniska specifikationer ännu inte finns men är nödvändiga. Detta bör särskilt omfatta kommunikation mellan elfordon och laddningspunkter, kommunikation mellan laddningspunkter och dess styrsystem (back-end), kommunikation som avser roamingtjänster för elfordon och kommunikation med elnätet och samtidigt säkerställer en hög nivå av cybersäkerhet och skydd av konsumentuppgifter. Det är också nödvändigt att snabbt fastställa lämpliga ramar för styrning och roller för de olika aktörer som ingår i ekosystemet för kommunikation mellan fordon och elnät (V2G) och att samtidigt beakta och ge stöd till nya tekniska framsteg med stor potential för minskade växthusgasutsläpp, i form av t.ex. elvägssystem, särskilt laddningslösningar som bygger på induktion och luftledning. När det gäller tillhandahållande av data är det nödvändigt att föreskriva ytterligare typer av data och tekniska specifikationer avseende format, frekvens och kvalitet för dessa data och deras tillgång och tillgänglighet. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning. För att säkerställa ett jämlikt deltagande i utarbetandet av delegerade akter bör Europaparlamentet och rådet erhålla alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter bör ges systematiskt tillträde till möten i de av kommissionens expertgrupper som arbetar med utarbetande av delegerade akter.

Ändringsförslag  59

Förslag till förordning

Skäl 54a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(54a) Eftersom denna förordning kommer att medföra ytterligare efterlevnadskostnader för de berörda sektorerna måste det vidtas kompenserande åtgärder för att förhindra att den totala regleringsbördan ökar. Kommissionen bör därför vara skyldig att innan denna förordning träder i kraft lägga fram förslag om att kompensera de regelbördor som denna förordning ger upphov till genom att ändra eller avskaffa bestämmelser i andra EU-förordningar som medför onödiga efterlevnadskostnader inom de berörda sektorerna.

Ändringsförslag  60

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. I denna förordning fastställs bindande nationella mål för utbyggnaden av tillräcklig infrastruktur för alternativa bränslen i unionen, för vägfordon, fartyg och stillastående luftfartyg. Gemensamma tekniska specifikationer och krav fastställs avseende användarinformation, tillhandahållande av data och betalningsmetoder för infrastruktur för alternativa bränslen.

1. I denna förordning fastställs nationella minimimål för utbyggnaden av tillräcklig infrastruktur för alternativa bränslen i unionen, för vägfordon, fartyg, tåg och stillastående luftfartyg. Gemensamma tekniska specifikationer och krav fastställs avseende användarinformation, tillhandahållande av data och betalningsmetoder för infrastruktur för alternativa bränslen.

Ändringsförslag  61

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Genom denna förordning inrättas en rapporteringsmekanism för att stimulera samarbete och säkerställs en robust uppföljning av framstegen. Mekanismen ska omfatta en strukturerad, öppen och iterativ process mellan kommissionen och medlemsstaterna i syfte att färdigställa och därefter genomföra de nationella handlingsprogrammen, och motsvarande åtgärder från kommissionens sida.

3. Genom denna förordning inrättas en rapporteringsmekanism för att stimulera samarbete och säkerställs en robust uppföljning av framstegen. Mekanismen ska omfatta en strukturerad, öppen och iterativ process med flernivåstyre mellan kommissionen och medlemsstaterna samt regionala och lokala myndigheter i syfte att färdigställa och därefter genomföra de nationella handlingsprogrammen, med beaktande av befintliga lokala och regionala strategier för utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen, och motsvarande åtgärder från kommissionens sida.

Ändringsförslag  62

 

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 2a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a) längs TEN-T-nätet: med avseende på elektriska laddningsstationer och tankningsstationer för vätgas, att dessa laddnings- eller tankningsstationer är belägna i TEN-T-nätet eller inom ett köravstånd på högst 1,5 km från närmaste utfart från en TEN-T-väg.

Ändringsförslag  63

 

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 3 – led a – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) Alternativa bränslen för utsläppsfria fordon:

(a) Alternativa bränslen för utsläppsfria fordon, fartyg och luftfartyg:

Ändringsförslag  64

 

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 3 – led b – strecksats 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 Biomassabränslen och biodrivmedel enligt definitionerna i artikel 2.27 respektive 2.33 i direktiv (EU) 2018/2001.

 Biomassabränslen, inklusive biogas, och biodrivmedel enligt definitionerna i artikel 2.27, 2.28 och 2.33 i direktiv (EU) 2018/2001.

Ändringsförslag  65

 

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 3 – led c – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) Alternativa fossila bränslen under en övergångsperiod:

(c) Alternativa fossila bränslen under en begränsad övergångsperiod:

Ändringsförslag  66

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 9a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a) medborgarenergigemenskap: en gemenskap enligt definitionen i artikel 2.11 i direktiv (EU) 2019/944.

Ändringsförslag  67

 

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 17

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17) elvägssystem: en fysisk anläggning längs en väg som möjliggör överföring av el till ett elfordon medan fordonet är i rörelse.

(17) elvägssystem: en fysisk anläggning längs en väg som möjliggör överföring av el till ett elfordon för att förse det med en tillräcklig mängd energi för framdrivning eller dynamisk laddning.

Ändringsförslag  68

 

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 17a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(17a) dynamisk laddning: laddning av ett elfordons batteri medan fordonet är i rörelse.

Ändringsförslag  69

 

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 19a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(19a) energieffektivitet först: energieffektivitet först enligt definitionen i artikel 2.18 i förordning (EU) 2018/1999.

Ändringsförslag  70

 

Förslag till förordning

Artikel 19 – led 19b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(19b) teknikneutralitet: teknikneutralitet enligt skäl 25 i direktiv (EU) 2018/1972.

Ändringsförslag  71

 

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 35a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(35a) betalkort: en betaltjänst som baseras på ett fysiskt och digitalt debet- eller kreditkort och som inbegriper betalkort som är inbäddade i en applikation för smartmobiler.

Ändringsförslag  72

 

Förslag till förordning

Artikel 35 – led 35b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(35b) betaltjänst: en betaltjänst enligt definitionen i artikel 4.3 i direktiv (EU) 2015/2366.

Ändringsförslag  73

 

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 37a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(37a) system för luftförbehandling: ett fast eller mobilt system på flygplatser för extern tillförsel av förbehandlad luft för att kyla ned, ventilera eller värma upp kabinen i stillastående luftfartyg.

Ändringsförslag  74

 

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 38

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(38) tillgänglig för allmänheten: egenskap hos infrastruktur för alternativa bränslen som är belägen på en plats eller i en fastighet som är öppen för allmänheten, oavsett om infrastrukturen är belägen på allmän eller privat mark, oavsett om begränsningar eller villkor gäller för tillträde till platsen eller fastigheten och oberoende av de tillämpliga användningsvillkoren för infrastrukturen.

(38) tillgänglig för allmänheten: egenskap hos infrastruktur för alternativa bränslen som är belägen på en plats eller i en fastighet som är öppen för allmänheten, inklusive personer med nedsatt rörlighet, oavsett om infrastrukturen är belägen på allmän eller privat mark, oavsett om begränsningar eller villkor gäller för tillträde till platsen eller fastigheten och oberoende av de tillämpliga användningsvillkoren för infrastrukturen.

Ändringsförslag  75

 

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 40

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(40) engångsladdning: en laddningstjänst som köps av en slutanvändare utan krav på att denne ska registrera sig, ingå ett skriftligt avtal eller inleda ett längre kommersiellt förhållande med den ansvarige för laddningspunkten utöver själva inköpet av tjänsten.

(40) engångsladdning: en laddningstjänst som köps av en slutanvändare utan krav på att denne ska registrera sig, ingå ett skriftligt avtal eller inleda ett längre kommersiellt förhållande med den ansvarige för laddningspunkten eller elektroniskt logga in eller skriva in sig på onlinebaserade förmedlingstjänster utöver själva inköpet av tjänsten.

Ändringsförslag  76

 

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 41

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(41) laddningspunkt: ett fast eller mobilt gränssnitt som ger möjlighet till överföring av el till ett elfordon och som, även om den kan ha ett eller flera anslutningsdon av olika typer, kan ladda endast ett elfordon åt gången; dock ingår inte anordningar med en uteffekt på högst 3,7 kW vars primära syfte inte är laddning av elfordon.

(41) laddningspunkt: ett fast eller mobilt gränssnitt, via eller utan anslutning till elnät, som ger möjlighet till överföring av el till ett elfordon och som, även om den kan ha ett eller flera anslutningsdon av olika typer, kan ladda endast ett elfordon åt gången; dock ingår inte anordningar med en uteffekt på högst 3,7 kW vars primära syfte inte är laddning av elfordon.

Ändringsförslag  77

 

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 49

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(49) tankningspunkt: en tankningsanläggning för tillhandahållande av flytande eller gasformiga alternativa bränslen, via en fast eller mobil installation som kan tanka endast ett fordon åt gången.

(49) tankningspunkt: en tankningsanläggning för tillhandahållande av flytande eller gasformiga alternativa bränslen, via en fast eller mobil installation som kan tanka endast ett fordon eller ett fartyg åt gången.

Ändringsförslag  78

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 54a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(54a) gemenskap för förnybar energi: en gemenskap enligt definitionen i artikel 2.16 i direktiv (EU) 2018/2001.

Ändringsförslag  79

 

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 56

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(56) säker och skyddad parkering: ett parkerings- och viloområde som avses i artikel 17.1 b och som är avsett för nattparkering av tunga fordon.

(56) säker och skyddad parkering: ett parkerings- och viloområde som avses i artikel 17.1 b i förordning (EU) nr 1315/2013 och som är avsett för nattparkering av tunga fordon och har certifierats i enlighet med bestämmelserna i artikel 8a i förordning (EG) nr 561/2006.

Ändringsförslag  80

 

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 57

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(57) fartyg i hamn: ett fartyg i hamn enligt definitionen i artikel 3 n i förordning (EU) 2015/757.

(57) fartyg i hamn: ett fartyg som är säkert förtöjt vid kajen i en hamn som omfattas av en medlemsstats jurisdiktion medan det lastar, lossar, tar ombord eller landsätter passagerare eller endast ligger i hamn, inklusive den tid då det inte hanterar last eller passagerare.

Ändringsförslag  81

 

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 58

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(58) landströmsförsörjning: tillhandahållande av landström genom ett standardiserat gränssnitt till havsgående fartyg eller fartyg i inlandssjöfart när de är i hamn.

(58) landströmsförsörjning: tillhandahållande av landström genom en standardiserad fast, flytande eller mobil installation till havsgående fartyg eller fartyg i inlandssjöfart när de är i hamn.

Ändringsförslag  82

 

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 66a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(66a) multimodal knutpunkt: infrastruktur för mobilitetstjänster, till exempel stationer och terminaler för järnväg, väg, luftfart, sjöfart och inre vattenvägar, som möjliggör multimodal transport enligt definitionen i artikel 3 n i förordning (EU) nr 1315/2013.

Ändringsförslag  83

 

Förslag till förordning

Artikel 66 – led 66b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(66b) fordon i kategori L: motordrivna två-, tre- och fyrhjuliga fordon enligt uppdelningen i förordning (EU) nr 168/2013 och dess bilaga I, inklusive motordrivna cyklar, två- och trehjuliga mopeder, två- och trehjuliga motorcyklar, motorcyklar med sidovagn, lätta och tunga fyrhjulingar avsedda att framföras på väg samt lätta och tunga mopedbilar.

Ändringsförslag  84

 

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – strecksats 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 Att de laddningsstationer som är avsedda för lätta motorfordon, tillgängliga för allmänheten och tas i drift på medlemsstatens territorium ger tillräckligt uteffekt för dessa fordon.

 Att de för allmänheten tillgängliga laddningsstationer som är avsedda för lätta motorfordon och som tas i drift på medlemsstatens territorium på ett sätt som främjar territoriell balans och multimodala resor ger tillräcklig uteffekt för dessa fordon.

Ändringsförslag  85

 

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – strecksats 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

 Att tillräckligt många för allmänheten tillgängliga laddningsstationer för lätta motorfordon tas i drift på allmän väg i bostadsområden där fordon normalt parkeras under längre tidsperioder.

Ändringsförslag  86

 

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – strecksats 2b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

 Att tillräckligt många för allmänheten tillgängliga laddningsstationer för lätta fordon kan användas för smart och dubbelriktad laddning.

Ändringsförslag  87

 

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – strecksats 2c (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

 Att nätanslutningen och nätkapaciteten tillhandahålls.

Ändringsförslag  88

 

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) För varje lätt motorfordon med batterieldrift som är registrerat på deras respektive territorium tillhandahålls en total uteffekt på minst 1 kW via laddningsstationer som är tillgängliga för allmänheten.

(a) För varje lätt motorfordon med batterieldrift som är registrerat på deras respektive territorium tillhandahålls en total uteffekt på minst kW via laddningsstationer som är tillgängliga för allmänheten om andelen av den totala beräknade lätta fordonsparken som utgörs av lätta motorfordon med batterieldrift i den medlemsstaten understiger 1 %.

Ändringsförslag  89

 

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2 – led aa (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa) För varje lätt motorfordon med batterieldrift som är registrerat på deras respektive territorium tillhandahålls en total uteffekt på 2,5 kW via laddningsstationer som är tillgängliga för allmänheten om andelen lätta motorfordon med batterieldrift i förhållande till den totala beräknade lätta fordonsparken i den medlemsstaten är 1 % eller överstiger 1 % men understiger 2,5 %.

Ändringsförslag  90

 

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2 – led ab (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ab) För varje lätt motorfordon med batterieldrift som är registrerat på deras respektive territorium tillhandahålls en total uteffekt på minst 2 kW via laddningsstationer som är tillgängliga för allmänheten om andelen lätta motorfordon med batterieldrift i förhållande till den totala beräknade lätta fordonsparken i den medlemsstaten är 2,5 % eller överstiger 2,5 % men understiger 5 %.

Ändringsförslag  91

 

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2 – led ac (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ac) För varje lätt motorfordon med batterieldrift som är registrerat på deras respektive territorium tillhandahålls en total uteffekt på minst 1,5 kW via laddningsstationer som är tillgängliga för allmänheten om andelen lätta motorfordon med batterieldrift i förhållande till den totala beräknade lätta fordonsparken i den medlemsstaten är 5 % eller överstiger 5 % men understiger 7,5 %.

Ändringsförslag  92

 

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2 – led ad (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ad) För varje lätt motorfordon med batterieldrift som är registrerat på deras respektive territorium tillhandahålls en total uteffekt på minst 1 kW via laddningsstationer som är tillgängliga för allmänheten om andelen lätta motorfordon med batterieldrift i förhållande till den totala beräknade lätta fordonsparken i den medlemsstaten är minst 7,5 %.

Ändringsförslag  93

 

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) För varje lätt motorfordon med laddhybriddrift som är registrerat på deras respektive territorium tillhandahålls en total uteffekt på minst 0,66 kW via laddningsstationer som är tillgängliga för allmänheten.

(b) För varje lätt motorfordon med laddhybriddrift som är registrerat på deras respektive territorium tillhandahålls en total uteffekt på minst 2 kW via laddningsstationer som är tillgängliga för allmänheten om andelen elfordon i förhållande till den totala beräknade fordonsparken i den medlemsstaten understiger 1 %.

Ändringsförslag  94

 

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2 – led ba (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba) För varje lätt motorfordon med laddhybriddrift som är registrerat på deras respektive territorium tillhandahålls en total uteffekt på minst 1,65 kW via laddningsstationer som är tillgängliga för allmänheten, om andelen elfordon i förhållande till den totala beräknade fordonsparken i den medlemsstaten är 1 % eller överstiger 1 % men understiger 2,5 %.

Ändringsförslag  95

 

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2 – led bb (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(bb) För varje lätt motorfordon med laddhybriddrift som är registrerat på deras respektive territorium tillhandahålls en total uteffekt på minst 1,33 kW via laddningsstationer som är tillgängliga för allmänheten, om andelen elfordon i förhållande till den totala beräknade fordonsparken i den medlemsstaten är 2,5 % eller överstiger 2,5 % men understiger 5 %.

Ändringsförslag  96

 

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2 – led bc (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(bc) För varje lätt motorfordon med laddhybriddrift som är registrerat på deras respektive territorium tillhandahålls en total uteffekt på minst 1 kW via laddningsstationer som är tillgängliga för allmänheten, om andelen elfordon i förhållande till den totala beräknade fordonsparken i den medlemsstaten är 5 % eller överstiger 5 % men understiger 7,5 %.

Ändringsförslag  97

 

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2 – led bd (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(bd) För varje lätt motorfordon med laddhybriddrift som är registrerat på deras respektive territorium tillhandahålls en total uteffekt på minst 0,66 kW via laddningsstationer som är tillgängliga för allmänheten, om andelen elfordon i förhållande till den totala beräknade fordonsparken i den medlemsstaten är minst 7,5 %.

Ändringsförslag  98

 

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1 andra stycket a ska medlemsstaterna säkerställa att det på nationell nivå fastställs minimimål avseende lägsta uteffekt för laddningsinfrastruktur som är tillräckliga för:

 

– 3 % av den totala beräknade lätta fordonsparken senast den 31 december 2027,

 

– 5 % av den totala beräknade lätta fordonsparken senast den 31 december 2030.

Ändringsförslag  99

 

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led a – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) Längs TEN-T:s stomnät anläggs, för varje färdriktning och med ett maximalt mellanliggande avstånd på 60 km, laddningspooler som är avsedda för lätta motorfordon och tillgängliga för allmänheten och som uppfyller följande krav:

(a) Längs TEN-T:s stomnät och övergripande nät anläggs, för varje färdriktning och med ett maximalt mellanliggande avstånd på 60 km, laddningspooler som är avsedda för lätta motorfordon och tillgängliga för allmänheten och som uppfyller följande krav:

Ändringsförslag  100

 

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led a – led i

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i) Senast den 31 december 2025 ska varje laddningspool ha en uteffekt på minst 300 kW och omfatta minst en laddningsstation med en individuell uteffekt på minst 150 kW.

i) Senast den 31 december 2025 ska varje laddningspool ha en uteffekt på minst 600 kW och omfatta minst en laddningsstation med en individuell uteffekt på minst 300 kW.

Ändringsförslag  101

 

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led a – led ii

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii) Senast den 31 december 2030 ska varje laddningspool ha en uteffekt på minst 600 kW och omfatta minst två laddningsstationer med en individuell uteffekt på minst 150 kW.

ii) Senast den 31 december 2030 ska varje laddningspool ha en uteffekt på minst 900 kW och omfatta minst två laddningsstationer med en individuell uteffekt på minst 350 kW.

Ändringsförslag  102

 

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) Längs TEN-T:s övergripande nät anläggs, för varje färdriktning och med ett maximalt mellanliggande avstånd på 60 km, laddningspooler som är avsedda för lätta motorfordon och tillgängliga för allmänheten och som uppfyller följande krav:

utgår

i) Senast den 31 december 2030 ska varje laddningspool ha en uteffekt på minst 300 kW och omfatta minst en laddningsstation med en individuell uteffekt på minst 150 kW.

 

ii) Senast den 31 december 2035 ska varje laddningspool ha en uteffekt på minst 600 kW och omfatta minst två laddningsstationer med en individuell uteffekt på minst 150 kW.

 

Ändringsförslag  103

 

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Vid en snabb ökning på marknaden av elfordon under en relevant rapporteringsperiod bör medlemsstaterna förkorta de tidsfrister som anges i punkt 2 i enlighet med detta och öka målen för laddningspoolerna i enlighet med detta.

Ändringsförslag  104

 

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b. Om kostnaderna inte står i proportion till fördelarna, inbegripet miljöfördelarna, får medlemsstaterna besluta att inte tillämpa punkterna 1 och 2 i denna artikel på

 

(a) unionens yttersta randområden i enlighet med artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, eller

 

(b) de öar som inte är anslutna till energinät på fastlandet och som omfattas av definitionen av små anslutna system eller isolerade system enligt direktiv 2019/944.

 

I sådana fall ska den medlemsstaten motivera sina beslut för kommissionen och göra all relevant information tillgänglig i sina nationella handlingsprogram.

Ändringsförslag  105

 

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2c (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2c. Efter en motiverad begäran från en medlemsstat får kommissionen bevilja undantag från kravet i punkt 2 för TEN-T-vägar med en total årlig genomsnittlig daglig trafik på mindre än 2 000 lätta motorfordon, förutsatt att infrastrukturen inte kan motiveras av samhällsekonomiska kostnader och fördelar. Om begäran beviljas får en medlemsstat på sådana vägar bygga en enskild laddningspool som är tillgänglig för allmänheten och som betjänar båda färdriktningarna, samtidigt som den uppfyller kraven i punkt 2 i fråga om avstånd, poolens totala uteffekt, antal punkter och de enskilda punkternas uteffekt, tillämpliga på en färdriktning, förutsatt att laddningspoolen är lättillgänglig från båda färdriktningarna. Kommissionen ska bevilja sådana undantag i vederbörligen motiverade fall, efter en bedömning av en motiverad begäran från en medlemsstat.

Ändringsförslag  106

 

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2d (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2d. Efter en motiverad begäran från en medlemsstat får kommissionen bevilja undantag från kravet på ett maximalt mellanliggande avstånd enligt punkt 2 i denna artikel för TEN-T-vägar med en total årlig genomsnittlig daglig trafik på mindre än 1 500 lätta motorfordon, förutsatt att infrastrukturen inte kan motiveras av samhällsekonomiska kostnader och fördelar. Om ett sådant undantag beviljas får medlemsstaterna tillåta ett högre maximalt avstånd på upp till 100 km mellan laddningsstationer. Kommissionen ska bevilja sådana undantag i vederbörligen motiverade fall, efter en bedömning av medlemsstatens motiverade begäran.

Ändringsförslag  107

 

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2e (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2e. I tätbefolkade områden och regioner med brist på tillgängliga parkeringsplatser utanför gatorna eller där ett stort antal registrerade eldrivna lätta nyttofordon används ska medlemsstaterna i enlighet med detta säkerställa en ökning av antalet laddningsstationer som är tillgängliga för allmänheten för att tillhandahålla nödvändig infrastruktur och stödja marknadsutvecklingen.

Ändringsförslag  108

 

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Angränsande medlemsstater ska säkerställa att de maximala avstånd som anges i leden a och b inte överskrids för gränsöverskridande avsnitt av TEN-T-stomnätet och TEN-T:s övergripande nät.

3. Angränsande medlemsstater ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de maximala avstånd som anges i leden a och b inte överskrids för gränsöverskridande avsnitt av TEN-T-stomnätet och TEN-T:s övergripande nät.

Ändringsförslag  109

 

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Kommissionen ska vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa samarbete med tredjeländer, särskilt kandidatländer och de tredjeländer där transitkorridorer som förbinder medlemsstater är belägna.

Ändringsförslag  110

 

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led a – led i

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i) Senast den 31 december 2025 ska varje laddningspool ha en uteffekt på minst 1 400 kW och omfatta minst en laddningsstation med en individuell uteffekt på minst 350 kW.

(i) Senast den 31 december 2025 ska varje laddningspool ha en uteffekt på minst 2000 kW och omfatta minst två laddningsstationer med en individuell uteffekt på minst 800 kW.

Ändringsförslag  111

 

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led a – led ii

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii) Senast den 31 december 2030 ska varje laddningspool ha en uteffekt på minst 3 500 kW och omfatta minst två laddningsstationer med en individuell uteffekt på minst 350 kW.

ii) Senast den 31 december 2030 ska varje laddningspool ha en uteffekt på minst 5000 kW och omfatta minst fyra laddningsstationer med en individuell uteffekt på minst 800 kW.

Ändringsförslag  112

 

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led b – led i

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i) Senast den 31 december 2030 ska varje laddningspool ha en uteffekt på minst 1 400 kW och omfatta minst en laddningsstation med en individuell uteffekt på minst 350 kW.

i) Senast den 31 december 2030 ska varje laddningspool ha en uteffekt på minst 2000 kW och omfatta minst en laddningsstation med en individuell uteffekt på minst 800 kW.

Ändringsförslag  113

 

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led b – led ii

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii) Senast den 31 december 2035 ska varje laddningspool ha en uteffekt på minst 3 500 kW och omfatta minst två laddningsstationer med en individuell uteffekt på minst 350 kW.

ii) Senast den 31 december 2035 ska varje laddningspool ha en uteffekt på minst 5000 kW och omfatta minst två laddningsstationer med en individuell uteffekt på minst 800 kW.

Ändringsförslag  114

 

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led ba (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba) Efter en motiverad begäran från en medlemsstat får kommissionen bevilja undantag från kravet enligt punkt 1 för TEN-T-vägar med en total årlig genomsnittlig daglig trafik på mindre än 800 tunga fordon, förutsatt att infrastrukturen inte kan motiveras av samhällsekonomiska kostnader och fördelar. Om begäran beviljas får en medlemsstat på sådana vägar bygga en enskild laddningspool som är tillgänglig för allmänheten och som betjänar båda färdriktningarna, samtidigt som den uppfyller kraven i punkt 1 i fråga om avstånd, poolens totala uteffekt, antal punkter och de enskilda punkternas uteffekt, tillämpliga på en enda färdriktning, förutsatt att laddningspoolen är lättillgänglig från båda färdriktningarna. Kommissionen ska bevilja sådana undantag i vederbörligen motiverade fall, efter en bedömning av medlemsstatens motiverade begäran.

Ändringsförslag  115

 

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led bb (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(bb) Efter en motiverad begäran från en medlemsstat får kommissionen bevilja undantag från kravet på ett maximalt mellanliggande avstånd enligt punkt 1 i denna artikel för TEN-T-vägar med en total årlig genomsnittlig daglig trafik på mindre än 600 tunga fordon, förutsatt att infrastrukturen inte kan motiveras av samhällsekonomiska kostnader och fördelar. Om ett sådant undantag beviljas får medlemsstaterna tillåta ett högre maximalt avstånd på upp till 100 km mellan laddningsstationer. Kommissionen ska bevilja sådana undantag i vederbörligen motiverade fall, efter en bedömning av medlemsstatens motiverade begäran.

Ändringsförslag  116

 

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) Senast den 31 december 2030 finns i varje område för säker och skyddad parkering minst en installerad laddningsstation som är avsedd för tunga fordon och har en uteffekt på minst 100 kW.

(c) Senast den 31 december 2027 finns i varje område för säker och skyddad parkering minst två installerade laddningsstationer som är avsedda för tunga fordon och har en uteffekt på minst 100 kW och som är aktiverade för smart och dubbelriktad laddning.

Ändringsförslag  117

 

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led ca (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca) Senast den 31 december 2030 finns i varje område för säker och skyddad parkering minst fyra installerade laddningsstationer som är avsedda för tunga fordon med en uteffekt på minst 100 kW och som kan användas för smart och dubbelriktad laddning.

Ändringsförslag  118

 

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led d

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d) Senast den 31 december 2025 finns i varje urban knutpunkt installerade laddningspunkter som är tillgängliga för allmänheten och avsedda för tunga fordon och som tillhandahåller en sammanlagd uteffekt på minst 600 kW, via laddningsstationer med en individuell uteffekt på minst 150 kW.

(d) Senast den 31 december 2025 finns i varje urban knutpunkt installerade laddningspunkter som är tillgängliga för allmänheten och avsedda för tunga fordon och som tillhandahåller en sammanlagd uteffekt på minst 1 400 kW, via laddningsstationer med en individuell uteffekt på minst 350 kW.

Ändringsförslag  119

 

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led e

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e) Senast den 31 december 2030 finns i varje urban knutpunkt installerade laddningspunkter som är tillgängliga för allmänheten och avsedda för tunga fordon och som tillhandahåller en sammanlagd uteffekt på minst 1 200 kW, via laddningsstationer med en individuell uteffekt på minst 150 kW.

(e) Senast den 31 december 2030 finns i varje urban knutpunkt installerade laddningspunkter som är tillgängliga för allmänheten och avsedda för tunga fordon och som tillhandahåller en sammanlagd uteffekt på minst 3 500 kW, via laddningsstationer med en individuell uteffekt på minst 350 kW.

Ändringsförslag  120

 

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. De krav som avses i punkt 1 c, ca, d och e ska gälla utöver de krav som anges i punkt 1 a och b.

Ändringsförslag  121

 

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b. Kommissionen ska överväga en höjning av den individuella uteffekt som avses i punkt 1 a, b, d och e när de gemensamma tekniska specifikationerna finns att tillgå och har kompletterats i enlighet med bilaga II som en del av översynen av denna förordning, i enlighet med artikel 22.

Ändringsförslag  122

 

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1c (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1c. Medlemsstaterna ska säkerställa att den anslutning till elnätet som behövs och nödvändig nätkapacitet tillhandahålls. Medlemsstaterna bör därför, i samordning med berörda parter, genomföra en analys före 2025 för att utvärdera och planera de nödvändiga nätförstärkningarna av elnäten.

Ändringsförslag  123

 

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Angränsande medlemsstater ska säkerställa att de maximala avstånd som anges i leden a och b inte överskrids för gränsöverskridande avsnitt av TEN-T-stomnätet och TEN-T:s övergripande nät.

2. Angränsande medlemsstater ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de maximala avstånd som anges i leden a och b inte överskrids för gränsöverskridande avsnitt av TEN-T-stomnätet och TEN-T:s övergripande nät.

Ändringsförslag  124

 

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Kommissionen ska vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa samarbete med tredjeländer, särskilt kandidatländer och de tredjeländer där transitkorridorer som förbinder medlemsstater är belägna.

Ändringsförslag  125

 

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b. Om kostnaderna inte står i proportion till fördelarna, inbegripet miljöfördelarna, får en medlemsstat besluta att inte tillämpa punkterna 1 och 2 i denna artikel på

 

(a) unionens yttersta randområden i enlighet med artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, eller

 

(b) de öar som inte är anslutna till energinät på fastlandet och som omfattas av definitionen av små anslutna system eller isolerade system enligt direktiv 2019/944.

 

I sådana fall ska medlemsstaterna motivera sina beslut för kommissionen och göra all relevant information tillgänglig i sina nationella handlingsprogram.

Ändringsförslag  126

 

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led a – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) Ansvariga för laddningspunkter ska, vid laddningsstationer som är tillgängliga för allmänheten och har en uteffekt på mindre än 50 kW och som tas i bruk från och med den dag som avses i artikel 24, godta elektroniska betalningar via terminaler och enheter som används för betaltjänster, inklusive minst ett av följande:

Ansvariga för laddningspunkter ska därför, vid laddningsstationer som är tillgängliga för allmänheten som tas i bruk från och med [dagenför denna förordnings ikraftträdande], godta elektroniska betalningar via terminaler och enheter som används för betaltjänster, inklusive minst läsare för betalkort eller enheter med en kontaktlös funktion som minst kan läsa betalkort. Om möjligt kan dessutom enheter som använder en internetanslutning med vilken t.ex. en qr-kod kan genereras och användas specifikt för betalningstransaktionen tillhandahållas.

Ändringsförslag  127

 

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led a – led i

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i) Läsare för betalkort.

utgår

Ändringsförslag  128

 

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led a – led ii

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii) Enheter med en kontaktlös funktion som åtminstone kan läsa betalkort.

utgår

Ändringsförslag  129

 

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led a – led iii

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(iii) Enheter som använder en internetanslutning med vilken t.ex. en qr-kod kan genereras och användas specifikt för betalningstransaktionen.

utgår

Ändringsförslag  130

 

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) Ansvariga för laddningspunkter ska, vid laddningsstationer som är tillgängliga för allmänheten och har en uteffekt på minst 50 kW och som tas i bruk från och med den dag som avses i artikel 24, godta elektroniska betalningar via terminaler och enheter som används för betaltjänster, inklusive minst ett av följande:

utgår

i) Läsare för betalkort.

 

ii) Enheter med en kontaktlös funktion som åtminstone kan läsa betalkort.

 

Ändringsförslag  131

 

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Från och med den 1 januari 2027 ska ansvariga för laddningspunkter säkerställa att alla laddningsstationer som de ansvarar för och som är tillgängliga för allmänheten och har en uteffekt på minst 50 kW uppfyller kravet i led b.

Från och med den 1 januari 2027 ska ansvariga för laddningspunkter säkerställa att alla laddningsstationer som de ansvarar för och som är tillgängliga för allmänheten uppfyller kraven i denna punkt.

Ändringsförslag  132

 

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2 – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kraven i leden a och b ska inte tillämpas på laddningspunkter som är tillgängliga för allmänheten och som inte kräver betalning för laddningstjänsten.

Kraven i denna punkt ska inte tillämpas på laddningspunkter som är tillgängliga för allmänheten och som inte kräver betalning för laddningstjänsten.

Ändringsförslag  133

 

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Ansvariga för laddningspunkter ska, när de erbjuder automatisk autentisering vid en laddningspunkt som de ansvarar för och som är tillgänglig för allmänheten, säkerställa att slutanvändarna alltid har rätt att avstå från att använda automatisk autentisering och i stället får antingen engångsladda sitt fordon, i enlighet med punkt 3, eller använda en annan avtalsbaserad laddningslösning som erbjuds vid den laddningspunkten. Ansvariga för laddningspunkter ska öppet visa detta alternativ och erbjuda det på ett smidigt sätt för slutanvändaren, vid varje laddningspunkt som de ansvarar för och som är tillgänglig för allmänheten och vid vilken de erbjuder automatisk autentisering.

3. Ansvariga för laddningspunkter ska, när de erbjuder automatisk autentisering vid en laddningspunkt som de ansvarar för och som är tillgänglig för allmänheten, säkerställa att slutanvändarna alltid har rätt att avstå från att använda automatisk autentisering och i stället får antingen engångsladda sitt fordon, i enlighet med punkt 3, eller använda en annan avtalsbaserad laddningslösning som erbjuds vid den laddningspunkten. Ansvariga för laddningspunkter ska öppet visa detta alternativ och erbjuda det på ett smidigt sätt för slutanvändaren och ska säkerställa att e-roaming finns tillgänglig, vid varje laddningspunkt som de ansvarar för och som är tillgänglig för allmänheten och vid vilken de erbjuder automatisk autentisering.

Ändringsförslag  134

 

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  De priser som debiteras av ansvariga för laddningspunkter som är tillgängliga för allmänheten ska vara rimliga, lätt och tydligt jämförbara, transparenta och icke-diskriminerande. Ansvariga för laddningspunkter som är tillgängliga för allmänheten får inte göra skillnad mellan de priser som debiteras slutanvändare och de priser som debiteras leverantörer av mobilitetstjänster, och inte heller mellan de priser som debiteras olika leverantörer av mobilitetstjänster. Prisnivån får differentieras endast i relevanta fall, och då på ett proportionerligt sätt, i enlighet med en objektiv motivering.

4. Ansvariga för laddningspunkter som är tillgängliga för allmänheten ska säkerställa att de laddningsstationer som de ansvarar för ger icke-diskriminerande tillträde för alla leverantörer av mobilitetstjänster.  De priser som debiteras av ansvariga för laddningspunkter som är tillgängliga för allmänheten ska vara rimliga och överkomliga, lätt och tydligt jämförbara, transparenta och icke-diskriminerande. Ansvariga för laddningspunkter som är tillgängliga för allmänheten får inte göra skillnad mellan de priser som debiteras slutanvändare och de priser som debiteras leverantörer av mobilitetstjänster, och inte heller mellan de priser som debiteras olika leverantörer av mobilitetstjänster. Prisnivån får differentieras endast i relevanta fall, och då på ett proportionerligt sätt, i enlighet med en objektiv motivering eller på grundval av avtalsvillkor.

Ändringsförslag  135

 

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 4a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att förhindra otillbörliga metoder som påverkar konsumenterna, även i förhållande till de priser som fastställts för användning av laddningsstationer som är tillgängliga för allmänheten, såsom orimligt höga priser, med det övergripande målet att skydda konkurrensen på marknaden och konsumenters rättigheter. Antagandet av sådana åtgärder ska grundas på regelbunden övervakning av den prissättning och praxis som fordonstillverkare och de ansvariga för laddningspunkterna tillämpar. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om den berörda tillsynsmyndigheten antar sådana åtgärder.

Ändringsförslag  136

 

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 5 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Ansvariga för laddningspunkter ska tydligt visa engångspriset och alla dess komponenter på alla laddningsstationer som de ansvarar för och som är tillgängliga för allmänheten, så att slutanvändarna känner till dessa inför varje laddningstillfälle. Åtminstone följande priskomponenter, om de är tillämpliga på laddningsstationen, ska visas tydligt:

5. Ansvariga för laddningspunkter ska tydligt visa engångspriset per kWh och alla dess komponenter på alla laddningsstationer som de ansvarar för och som är tillgängliga för allmänheten, så att slutanvändarna känner till denna information inför varje laddningstillfälle.

Ändringsförslag  137

 

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 5 – strecksats 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 Pris per laddningstillfälle.

utgår

Ändringsförslag  138

 

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 5 – strecksats 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 Pris per minut.

utgår

Ändringsförslag  139

 

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 5 – strecksats 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 Pris per kWh.

utgår

Ändringsförslag  140

 

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. De priser som leverantörer av mobilitetstjänster debiterar slutanvändare ska vara rimliga, transparenta och icke-diskriminerande. Leverantörer av mobilitetstjänster ska inför varje laddningstillfälle göra all tillämplig prisinformation, inklusive sådan som är specifik för laddningstillfället, tillgänglig för slutanvändaren genom fritt tillgängliga och väl utbyggda elektroniska plattformar, med tydlig åtskillnad mellan de priskomponenter som debiteras av den ansvarige för laddningspunkten, tillämpliga kostnader för e-roaming och andra avgifter som tillämpas av leverantören av mobilitetstjänster. Avgifterna ska vara rimliga, öppna och icke-diskriminerande. Inga extra avgifter får tillämpas för gränsöverskridande e-roaming.

6. De priser som leverantörer av mobilitetstjänster debiterar slutanvändare ska vara rimliga och överkomliga, transparenta och icke-diskriminerande. Leverantörer av mobilitetstjänster ska inför varje laddningstillfälle göra all tillämplig prisinformation, inklusive sådan som är specifik för laddningstillfället, tillgänglig för slutanvändaren genom fritt tillgängliga och väl utbyggda elektroniska plattformar, genom att tydligt visa det pris per kWh som debiteras av den ansvarige för laddningspunkten, tillämpliga kostnader för e-roaming och andra avgifter som tillämpas av leverantören av mobilitetstjänster. Avgifterna ska vara rimliga och överkomliga, öppna och icke-diskriminerande. Inga extra avgifter får tillämpas för gränsöverskridande e-roaming.

Ändringsförslag  141

 

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 6a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a. Ansvariga för smarta eller dubbelriktade laddningspunkter ska tillgängliggöra information som de erhåller från ansvariga för överföringssystem, elleverantörer eller via sin egen elproduktion om andelen förnybar el i överföringssystemet och de tillhörande utsläppen av växthusgaser. Denna information ska göras tillgänglig i realtid med regelbundna tidsintervall och ska åtföljas av prognoser, om sådana finns tillgängliga, och i tillämpliga fall ska villkoren i avtalet med elleverantören vara tillämpliga.

Ändringsförslag  142

 

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7. Från och med den dag som avses i artikel 24 ska ansvariga för laddningspunkter säkerställa att alla laddningspunkter som de ansvarar för och som är tillgängliga för allmänheten är digitalt uppkopplade laddningspunkter.

7. Från och med [dagen för denna förordnings ikraftträdande] ska ansvariga för laddningspunkter säkerställa att alla nybyggda eller renoverade laddningspunkter som de ansvarar för och som är tillgängliga för allmänheten är digitalt uppkopplade och har funktioner för e-roaming och att deras placering och status är väl synliga online.

Ändringsförslag  143

 

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 8

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8. Från och med den dag som avses i artikel 24 ska ansvariga för laddningspunkter säkerställa att alla normala laddningspunkter som de ansvarar för och som är tillgängliga för allmänheten klarar smart laddning.

8. Från och med [dagen för denna förordnings ikraftträdande] ska ansvariga för laddningspunkter säkerställa att alla nybyggda eller renoverade laddningspunkter som de ansvarar för och som är tillgängliga för allmänheten klarar smart laddning.

Ändringsförslag  144

 

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 8a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

8a. Ansvariga för laddningspunkter som är tillgängliga för allmänheten ska säkerställa att

 

(a) laddningsstationerna fungerar på lämpligt sätt under hela sin kommersiella livstid och att de funktioner som anges i punkterna 2–5 alltid är tillgängliga för slutanvändarna, och att regelbundna underhålls- och reparationsarbeten utförs så snart ett funktionsfel upptäcks,

 

(b) alla de laddningspunkter som de är ansvariga för och som är tillgängliga för allmänheten följer bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 av den 6 juli 2016 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen.

Ändringsförslag  145

 

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 9

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att lämplig skyltning införs på parkerings- och rastplatser inom TEN-T-vägnätet där infrastruktur för alternativa bränslen är installerad, så att det är enkelt att identifiera den exakta placeringen av infrastrukturen för alternativa bränslen.

9. Från och med [dagen för denna förordnings ikraftträdande] ska medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att lämplig skyltning införs på parkerings- och rastplatser inom TEN-T-vägnätet där infrastruktur för alternativa bränslen är installerad, så att det är enkelt att identifiera den exakta placeringen av infrastrukturen för alternativa bränslen. Skyltar som visar var parkerings- och rastplatser med sådan infrastruktur för alternativa bränslen är installerade ska också sättas upp på lämpligt avstånd längs TEN-T-vägnätet.

Ändringsförslag  146

 

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 9a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

9a. Medlemsstaterna ska uppmuntra de ansvariga att vidta nödvändiga åtgärder för att erbjuda standardiserade och fullt driftskompatibla informationssystem som tillhandahåller information om tillgången till laddningsstationer. Sådana system ska vara exakta och användarvänliga och kunna användas på medlemsstatens officiella språk och på engelska.

Ändringsförslag  147

 

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 11a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

11a. Ansvariga för laddningspunkter som är tillgängliga för allmänheten ska säkerställa att den nödvändiga kontaktinformationen för lokala räddningstjänster tydligt visas på laddningsstationerna.

Ändringsförslag  148

 

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 11b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

11b. Vid obemannade laddningsstationer ska medlemsstaterna underlätta installation av kameraövervakningssystem och en knapp för nödsamtal för omedelbar kontakt med lokala räddningstjänster.

Ändringsförslag  149

 

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att det senast den 31 december 2030 på deras respektive territorium finns ett minsta antal tankningsstationer för vätgas som är tillgängliga för allmänheten.

Medlemsstaterna ska säkerställa att det senast den 31 december 2027 på deras respektive territorium finns ett minsta antal tankningsstationer för vätgas som är tillgängliga för allmänheten.

Ändringsförslag  150

 

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska därför säkerställa att det senast den 31 december 2030 har installerats tankningsstationer för vätgas längs TEN-T:s stomnät och TEN-T:s övergripande nät med ett maximalt mellanliggande avstånd på 150 km, och att dessa stationer är tillgängliga för allmänheten, har en kapacitet på minst 2 ton per dag och är utrustade med en dispenser för minst 700 bar. Flytande väte ska göras tillgängligt på tankningsstationer som är tillgängliga för allmänheten med ett maximalt mellanliggande avstånd på 450 km.

Medlemsstaterna ska därför säkerställa att det senast den 31 december 2027 har installerats tankningsstationer för vätgas längs TEN-T:s stomnät och TEN-T:s övergripande nät med ett maximalt mellanliggande avstånd på 100 km, och att dessa stationer är tillgängliga för allmänheten, har en kapacitet på minst 2 ton per dag och är utrustade med en dispenser för minst 700 bar. Flytande väte ska göras tillgängligt på tankningsstationer som är tillgängliga för allmänheten med ett maximalt mellanliggande avstånd på 400 km.

Ändringsförslag  151

 

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De ska säkerställa att minst en tankningsstation för vätgas som är tillgänglig för allmänheten finns installerad i varje urban knutpunkt senast den 31 december 2030. En analys av den bästa placeringen ska göras för sådana tankningsstationer, där man särskilt ska överväga installation av sådana stationer i multimodala knutpunkter där även andra transportsätt kan försörjas.

De ska säkerställa att minst en tankningsstation för vätgas som är tillgänglig för allmänheten finns installerad i varje urban knutpunkt senast den 31 december 2027. En analys av den bästa placeringen ska göras för sådana tankningsstationer, där man särskilt ska överväga installation av sådana stationer i multimodala knutpunkter där även andra transportsätt kan försörjas.

Ändringsförslag  152

 

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Medlemsstaterna ska senast den 31 december 2024 offentliggöra en detaljerad förteckning över multimodala transportknutpunkter, industrikluster och hamnar som lämpar sig för installation av tankningsstationer för vätgas.

Ändringsförslag  153

 

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Angränsande medlemsstater ska säkerställa att det maximala avstånd som anges i punkt 1 andra stycket inte överskrids för gränsöverskridande avsnitt av TEN-T-stomnätet och TEN-T:s övergripande nät.

2. Angränsande medlemsstater ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att det maximala avstånd som anges i punkt 1 andra stycket inte överskrids för gränsöverskridande avsnitt av TEN-T-stomnätet och TEN-T:s övergripande nät.

Ändringsförslag  154

 

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Om kostnaderna inte står i proportion till fördelarna, inbegripet miljöfördelarna, får medlemsstater besluta att inte tillämpa punkt 1 i denna artikel på (a) unionens yttersta randområden i enlighet med artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, eller b) öar som inte är anslutna till energinät på fastlandet och som omfattas av definitionen av små anslutna system eller isolerade system enligt direktiv 2019/944. I sådana fall ska medlemsstaterna motivera sina beslut för kommissionen och göra all relevant information tillgänglig i sina nationella handlingsprogram.

Ändringsförslag  155

 

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3b. Kommissionen ska vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa samarbete med tredjeländer, särskilt kandidatländer och de tredjeländer där transitkorridorer som förbinder medlemsstater är belägna.

Ändringsförslag  156

 

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Från och med den dag som avses i artikel 24 ska alla ansvariga för tankningsstationer för vätgas som de ansvarar för och som är tillgängliga för allmänheten ge slutanvändare möjlighet att engångstanka med hjälp av ett betalningsinstrument som används i stor utsträckning i unionen. Ansvariga för tankningsstationer för vätgas ska därför säkerställa att alla tankningsstationer för vätgas som de ansvarar för godtar elektroniska betalningar via terminaler och enheter som används för betaltjänster, inklusive minst ett av följande:

Från och med [dagen för denna förordnings ikraftträdande] ska alla ansvariga för tankningsstationer för vätgas som de ansvarar för och som är tillgängliga för allmänheten ge slutanvändare möjlighet att engångstanka med hjälp av ett betalningsinstrument som används i stor utsträckning i unionen. Ansvariga för tankningsstationer för vätgas ska därför säkerställa att alla tankningsstationer för vätgas som de ansvarar för godtar elektroniska betalningar via terminaler och enheter som används för betaltjänster, inklusive minst läsare för betalkort eller kontaktlösa enheter som kan läsa betalkort.

Ändringsförslag  157

 

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) Läsare för betalkort.

utgår

Ändringsförslag  158

 

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) Enheter med en kontaktlös funktion som åtminstone kan läsa betalkort.

utgår

Ändringsförslag  159

 

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Medlemsstaterna ska uppmuntra de ansvariga att erbjuda standardiserade och fullt driftskompatibla informationssystem som tillhandahåller information om tillgången till tankningsstationer. Sådana system ska vara exakta och användarvänliga och kunna användas på medlemsstatens officiella språk och på engelska.

Ändringsförslag  160

 

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Ansvariga för tankningspunkter för vätgas ska ge tillgång till prisinformation inför varje tankningstillfälle vid de tankningsstationer som de ansvarar för.

3. Ansvariga för tankningspunkter för vätgas ska ge tillgång till prisinformation inför varje tankningstillfälle vid de tankningsstationer som de ansvarar för. De ska tydligt visa engångspriset och alla dess komponenter på alla tankningsstationer som de ansvarar för och som är tillgängliga för allmänheten, så att slutanvändarna känner till dessa inför varje tankningstillfälle. Priset per kg ska visas tydligt.

Ändringsförslag  161

 

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Ansvariga för tankningsstationer som är tillgängliga för allmänheten får tillhandahålla sina kunder avtalsbaserade tankningstjänster för vätgas, även på uppdrag av leverantörer av mobilitetstjänster och i deras namn. Leverantörer av mobilitetstjänster ska debitera slutanvändare priser som är rimliga, transparenta och icke-diskriminerande. Leverantörer av mobilitetstjänster ska inför varje laddningstillfälle göra all tillämplig prisinformation, inklusive sådan som är specifik för laddningstillfället, tillgänglig för slutanvändaren genom fritt tillgängliga och väl utbyggda elektroniska plattformar, med tydlig åtskillnad mellan de priskomponenter som debiteras av den ansvarige för tankningspunkten för vätgas, tillämpliga kostnader för e-roaming och andra avgifter som tillämpas av leverantören av mobilitetstjänster.

4. Ansvariga för tankningsstationer som är tillgängliga för allmänheten får tillhandahålla sina kunder avtalsbaserade tankningstjänster för vätgas, även på uppdrag av leverantörer av mobilitetstjänster och i deras namn. Leverantörer av mobilitetstjänster ska debitera slutanvändare priser som är rimliga, transparenta och icke-diskriminerande. Leverantörer av mobilitetstjänster ska inför varje tankningstillfälle göra all tillämplig prisinformation, inklusive sådan som är specifik för tankningstillfället, tillgänglig för slutanvändaren genom fritt tillgängliga och väl utbyggda elektroniska plattformar, med tydlig åtskillnad mellan de priskomponenter som debiteras av den ansvarige för tankningspunkten för vätgas, tillämpliga kostnader för e-roaming och andra avgifter som tillämpas av leverantören av mobilitetstjänster.

Ändringsförslag  162

 

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att ett minimum av landströmsförsörjning tillhandahålls för havsgående container- och passagerarfartyg i kusthamnar. Medlemsstaterna ska därför vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att följande är uppfyllt senast den 1 januari 2030:

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att ett minimum av landströmsförsörjning tillhandahålls för havsgående container- och passagerarfartyg i kusthamnar i TEN-T:s stomnät och övergripande nät. I detta syfte, och i full överensstämmelse med artikel 5.1 och 5.2 i förordning XXXX-XXX [FuelEU Maritime], ska medlemsstaterna, i samarbete med ledningsenheten eller den behöriga myndigheten, vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att följande är uppfyllt senast den 1 januari 2030:

Ändringsförslag  163

 

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Medlemsstaterna ska säkerställa att tillräcklig nätinfrastruktur och nätkapacitet samt energireserv och frekvensomvandling görs tillgänglig för att uppfylla kraven i punkt 1 a, b och c.

Ändringsförslag  164

 

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Vid fastställandet av antalet hamnanlöp ska följande hamnanlöp inte beaktas:

2. Vid fastställandet av antalet hamnanlöp och i full överensstämmelse med artikel 5.3 i förordning XXXX-XXX [FuelEU Maritime] ska följande hamnanlöp inte beaktas:

Ändringsförslag  165

 

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2 – led aa (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa) Hamnanlöp där fartyget beräknas vara i hamn mindre än två timmar och som hindrades från att avgå inom den tidsramen på grund av händelser som inte kunde förutses vid ankomsten till hamnen och som uppenbart låg utanför verksamhetsutövaren kontroll eller ansvar.

Ändringsförslag  166

 

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2 – led ca (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca) Flera korta hamnanlöp för att lasta och lossa vid olika kajplatser i samma hamn utan att den tidsfrist som anges i led a överskrids.

Ändringsförslag  167

 

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Om en kusthamn i TEN-T:s stomnät eller TEN-T:s övergripande nät ligger på en ö som inte är direkt ansluten till elnätet ska punkt 1 inte tillämpas förrän en sådan anslutning har slutförts eller det finns tillräcklig lokalt genererad kapacitet från rena energikällor.

3. Om en kusthamn i TEN-T:s stomnät eller TEN-T:s övergripande nät ligger på en ö eller i ett av unionens yttersta randområden enligt artikel 349 i EUF-fördraget, vilka inte är direkt anslutna till elnätet, ska punkt 1 inte tillämpas förrän en sådan anslutning har slutförts eller det finns tillräcklig lokalt genererad kapacitet från rena energikällor.

Ändringsförslag  168

 

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 3 ska punkt 1 inte tillämpas på Ceutas och Melillas territorium förrän en anslutning direkt till elnätet på fastlandet eller till ett grannlands elnät har slutförts eller det finns tillräcklig lokalt genererad kapacitet från rena energikällor.

Ändringsförslag  169

 

Förslag till förordning

Artikel 10 – led ba (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba) Det finns tillräcklig nätkapacitet, nätanslutning, effektreserv och frekvensomvandling i hamnarna.

Ändringsförslag  170

 

Förslag till förordning

Artikel 11 – rubriken

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Mål för LNG-försörjning i kusthamnar

Mål för tillgång till LNG, ammoniak och vätgas i kusthamnar

Ändringsförslag  171

 

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska senast den 1 januari 2025 säkerställa att ett lämpligt antal tankningspunkter för LNG installeras i kusthamnar i TEN-T:s stomnät som avses i punkt 2, för att ge möjlighet för havsgående fartyg att trafikera hela TEN-T:s stomnät. Medlemsstaterna ska vid behov samarbeta med angränsande medlemsstater för att säkerställa att TEN-T:s stomnät har lämplig täckning.

1. Medlemsstaterna ska senast den 1 januari 2025 säkerställa att ett lämpligt antal tankningspunkter för LNG, ammoniak och vätgas installeras i kusthamnar i TEN-T:s stomnät som avses i punkt 2, för att tillgodose efterfrågan på marknaden på sådana bränslen, både på kort och på lång sikt, och för att ge möjlighet för havsgående fartyg att trafikera hela TEN-T:s stomnät. Medlemsstaterna ska vid behov samarbeta med angränsande medlemsstater för att säkerställa att TEN-T:s stomnät har lämplig täckning.

Ändringsförslag  172

 

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska i sina nationella handlingsprogram fastställa vilka kusthamnar i TEN-T:s stomnät som ska ge tillgång till de tankningspunkter för LNG som avses i punkt 1, med beaktande även av marknadens faktiska behov och dess utveckling.

2. Medlemsstaterna ska i sina nationella handlingsprogram fastställa vilka kusthamnar i TEN-T:s stomnät som ska ge tillgång till de tankningspunkter som avses i punkt 1, med beaktande även av hamnutveckling, LNG-tankningspunkter som redan finns och marknadens faktiska behov och dess utveckling liksom medlemsstaternas skyldigheter med avseende på unionens mål om klimatneutralitet.

Ändringsförslag  173

 

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att ledningsenheterna för alla flygplatser i TEN-T:s stomnät och övergripande nät säkerställer att elförsörjning tillhandahålls för stillastående luftfartyg enligt följande:

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att ledningsenheterna och leverantörerna av marktjänster vid alla flygplatser i TEN-T:s stomnät och övergripande nät säkerställer att elförsörjning tillhandahålls för stillastående luftfartyg enligt följande:

Ändringsförslag  174

 

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Punkt 1 a och b ska emellertid inte gälla kortvariga uppställningsplatser, avisningsplatser för luftfartyg, uppställningsplatser i militära områden och uppställningsplatser för allmän flygtrafik (under 5,7 till flygplanets högsta tillåtna startvikt).

Ändringsförslag  175

 

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Genom undantag från punkt 1 a och b, om en flygplats i TEN-T:s stomnät eller TEN-T:s övergripande nät ligger på en ö som inte är direkt ansluten till elnätet, eller i ett yttersta randområde, ska den punkten inte tillämpas förrän en sådan anslutning har slutförts eller det finns tillräcklig lokalt genererad kapacitet från rena energikällor, eller om kostnaderna är oproportionerligt höga i förhållande till fördelarna, inklusive miljöfördelarna.

Ändringsförslag  176

 

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b. Medlemsstaterna ska säkerställa att flygplatsernas ledningsenheter eller marktjänstleverantörer vid flygplatser i TEN-T:s stomnät tillhandahåller system för luftförbehandling.

Ändringsförslag  177

 

Förslag till förordning

Artikel 12a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 12a

 

Infrastrukturmål för järnvägslinjer

 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa tillhandahållandet av tillräcklig infrastruktur, i syfte att göra det möjligt för järnvägslinjer i hela unionen att uppfylla elektrifieringsmålen i förordning (EU) nr 1315/2013 [TEN-T-förordningen].

 

2. Om direkt elektrifiering av järnvägslinjer inte är möjlig, inbegripet av skäl som rör tjänstens kostnadseffektivitet, ska medlemsstaterna säkerställa att ett lämpligt antal laddningsstationer för batteridrivna tåg och tankningsstationer för vätgas för järnväg inrättas. I detta syfte ska medlemsstaterna säkerställa att laddningsstationer för batteridrivna tåg och tankningsstationer för vätgasdrivna tåg byggs ut längs TEN-T:s stomnät och övergripande nät i varje färdriktning i avsnitt för vilka elektrifiering inte föreskrivs i förordning (EU) nr 1315/2013 [TEN-T-förordningen].

 

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att principen om energieffektivitet först beaktas fullt ut när beslut fattas om nödvändig infrastruktur som ska sättas in för att uppfylla kraven i punkt 2.

 

4. Före utbyggnaden ska medlemsstaterna göra en analys av den bästa lokaliseringen av sådana stationer. I samband med detta ska medlemsstaterna särskilt beakta utbyggnaden av stationer i urbana och multimodala knutpunkter där även andra transportsätt skulle kunna integreras.

Ändringsförslag  178

 

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Varje medlemsstat ska senast den 1 januari 2024 ta fram ett utkast till nationellt handlingsprogram för utvecklingen av marknaden för alternativa bränslen inom transportsektorn och utbyggnaden av tillhörande infrastruktur och skicka detta till kommissionen.

Varje medlemsstat ska senast den 1 januari 2024, samordnat med nationella, regionala och lokala myndigheter, ta fram ett utkast till nationellt handlingsprogram för utvecklingen av marknaden för alternativa bränslen inom transportsektorn och utbyggnaden av tillhörande infrastruktur och skicka detta till kommissionen.

Ändringsförslag  179

 

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1 – stycke 2 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) En bedömning av den aktuella situationen och framtida utvecklingen av marknaden när det gäller alternativa bränslen inom transportsektorn, och av utvecklingen av infrastrukturen för alternativa bränslen, med beaktande av tillträde för olika transportsätt och, om så är relevant, gränsöverskridande kontinuitet.

(a) En bedömning av den aktuella situationen och framtida utvecklingen av marknaden när det gäller alternativa bränslen inom transportsektorn, och av utvecklingen av infrastrukturen för alternativa bränslen, med beaktande av tillträde för olika transportsätt och, om så är relevant, gränsöverskridande kontinuitet samt rörlighet och tillgänglighet mellan öar och de yttersta randområdena och mellan dem och fastlandet.

Ändringsförslag  180

 

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1 – stycke 2 – led aa (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa) En bedömning av hur åtgärder genomförs i full överensstämmelse med principen om energieffektivitet först. Medlemsstaterna ska redovisa hur principen om energieffektivitet först har tillämpats i samband med planerings- och investeringsbeslut vid utbyggnad av infrastruktur för laddning och tankning av alternativa bränslen.

Ändringsförslag  181

 

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1 – stycke 2 – led ab (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ab) En bedömning av det nuvarande läget och den framtida utvecklingen av nätanslutningar och nätkapaciteten, inklusive nödvändiga förbättrings- och resiliensåtgärder samt den finansiering som krävs.

Ändringsförslag  182

 

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1 – stycke 2 – led ac (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ac) En bedömning av möjligheterna till förändringar i den mängd el som finns tillgängliga för transportsektorn och av källorna för elen.

Ändringsförslag  183

 

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1 – stycke 2 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) Nationella mål i enlighet med artiklarna 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, och 12, för vilka bindande nationella mål fastställs i denna förordning.

(b) Nationella mål i enlighet med artiklarna 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 och 12a, för vilka bindande nationella mål fastställs i denna förordning.

Ändringsförslag  184

 

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1 – stycke 2 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) Nationella mål för utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen i samband med leden l, m, n, o och p i denna punkt, för vilka inga bindande mål fastställs i denna förordning.

(c) Nationella mål för utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen i samband med leden l, l a, m, n, o, p, p a och p b i denna punkt, för vilka inga bindande mål fastställs i denna förordning.

Ändringsförslag  185

 

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1 – stycke 2 – led e

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e) Åtgärder för att främja utbyggnaden av infrastruktur för alternativa bränslen för avgränsade fordonsparker, särskilt i form av elladdningsstationer och tankningsstationer för vätgas avsedda för kollektivtrafiktjänster och elladdningsstationer avsedda för bildelning.

(e) Åtgärder för att främja utbyggnaden av infrastruktur för alternativa bränslen för avgränsade fordonsparker, särskilt i form av elladdningsstationer och tankningsstationer för vätgas avsedda för kollektivtrafiktjänster och elladdningsstationer avsedda för bildelning samt för taxibilar.

Ändringsförslag  186

 

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1 – stycke 2 – led ga (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ga) Nationella mål och åtgärder för att främja infrastruktur för alternativa bränslen längs de vägnät som inte ingår i TEN-T:s stomnät och TEN-T:s övergripande nät, särskilt när det gäller laddningspunkter som är tillgängliga för allmänheten. Medlemsstaterna ska i synnerhet se till att vägnät som ligger på hög och medelhög höjd har tillräcklig laddningsinfrastruktur för både lätt och tung trafik.

Ändringsförslag  187

 

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1 – stycke 2 – led h

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(h) Åtgärder för att främja ett tillräckligt antal snabba laddningspunkter som är tillgängliga för allmänheten.

(h) Åtgärder för att främja ett tillräckligt antal snabba laddningspunkter som är tillgängliga för allmänheten med tillräcklig uteffekt för att öka konsumenternas bekvämlighet och säkerställa sammanhängande trafik med elfordon inom medlemsstatens territorium och, i tillämpliga fall, över gränserna.

Ändringsförslag  188

 

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1 – stycke 2 – led ia (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ia) Åtgärder för att garantera att alla territorier har tillgång till laddnings- och tankningsinfrastruktur, och i detta sammanhang lägga särskild vikt vid landsbygdsområden för att garantera deras tillgång och territoriella sammanhållning. Medlemsstaterna bör överväga och genomföra riktade politiska strategier och åtgärder för dessa territorier.

Ändringsförslag  189

 

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1 – stycke 2 – led j

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(j) Åtgärder som säkerställer att laddnings- och tankningspunkter vilka är tillgängliga för allmänheten är tillgängliga även för äldre personer och personer med nedsatt rörlighet och funktion, och som överensstämmer med tillgänglighetskraven i bilagorna I och III till direktiv 2019/882.

(j) Åtgärder som säkerställer att alla laddnings- och tankningspunkter vilka är tillgängliga för allmänheten är tillgängliga även för äldre personer och personer med nedsatt rörlighet och funktion, och som överensstämmer med tillgänglighetskraven i bilagorna I och III till direktiv 2019/882.

Ändringsförslag  190

 

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1 – stycke 2 – led ja (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ja) Åtgärder som är inriktade på de särskilda behoven i de yttersta randområdena, i tillämpliga fall.

Ändringsförslag  191

 

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1 – stycke 2 – led k

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(k) Åtgärder för att undanröja eventuella hinder för planering, tillståndsgivning och upphandling avseende infrastruktur för alternativa bränslen.

(k) Åtgärder för att undanröja eventuella hinder för planering, tillståndsgivning och upphandling avseende infrastruktur för alternativa bränslen och för att begränsa tidsperioden mellan den ursprungliga ansökan och den faktiska utbyggnaden till högst sex månader, med vederbörlig hänsyn tagen till samråd med berörda parter och förfaranden för miljökonsekvensbedömning. Godkännandeförfarandet ska vara helt digitaliserat.

Ändringsförslag  192

 

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1 – stycke 2 – led ka (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ka) Åtgärder för att säkerställa att tätheten av infrastruktur för alternativa bränslen som är tillgänglig för allmänheten på nationell nivå tar hänsyn till befolkningstätheten och antalet registreringar av fordon som drivs med alternativa bränslen i det lokala området baserat på Nuts 3-nivå i enlighet med den senaste Nuts-klassificeringen.

Ändringsförslag  193

 

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1 – stycke 2 – led kb (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(kb) Åtgärder för att främja användningen av elassisterade cyklar samt fordon i kategori L såsom motordrivna elcyklar och e-mopeder.

Ändringsförslag  194

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1 – stycke 2 – led kc (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(kc) Åtgärder för att stödja gemenskaper för förnybar energi, medborgarenergigemenskaper och icke-kommersiella aktörer när det gäller att bygga upp laddningsstationer, särskilt i glesbefolkade områden.

Ändringsförslag  195

 

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1 – stycke 2 – led l

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(l) En utbyggnadsplan för infrastruktur för alternativa bränslen på flygplatser som avser annat än elförsörjning till stillastående luftfartyg, särskilt i fråga om tankning och laddning av luftfartyg som drivs med vätgas respektive elektricitet.

(l) En bedömning av det nuvarande läget och den framtida utvecklingen av marknaden för luftfartyg som drivs med vätgas respektive elektricitet samt en genomförbarhetsstudie om utbyggnaden av relevant infrastruktur, och, om så är lämpligt, även en utbyggnadsplan för infrastruktur för alternativa bränslen på flygplatser, särskilt i fråga om tankning och laddning av luftfartyg som drivs med vätgas respektive elektricitet.

Ändringsförslag  196

 

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1 – stycke 2 – led la (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(la) En utbyggnadsplan med mål och den finansiering som krävs för system för luftförbehandling vid flygplatserna i TEN-T:s stomnät samt en genomförbarhetsstudie om utbyggnaden av den relevanta fasta eller mobila infrastrukturen.

Ändringsförslag  197

 

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1 – stycke 2 – led p

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(p) En utbyggnadsplan med mål, viktiga delmål och nödvändig finansiering avseende vätgas- eller batteridrivna elektriska tåg i delar av järnvägsnätet som inte kommer att elektrifieras.

(p) En utbyggnadsplan med mål, viktiga delmål och nödvändig finansiering avseende vätgas- eller batteridrivna elektriska tåg i delar av järnvägsnätet som inte kan elektrifieras, i tillämpliga fall.

Ändringsförslag  198

 

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1 – stycke 2 – led pa (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(pa) En övergripande investeringsplan, som grundar sig på en socioekonomisk och en miljörelaterad analys samt på en kostnads-nyttoanalys, och med de investeringar som krävs för att uppnå målen i det nationella handlingsprogrammet, och som även ska omfatta infrastrukturer utanför TEN-T-nätet.

Ändringsförslag  199

 

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1 – stycke 2 – led pb (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(pb) En karta över framtida lämpliga platser för att bygga anläggningar för all infrastruktur för alternativa bränslen, inklusive information om tillräcklig nätkapacitet, baserad på efterfrågan, som ska göras tillgänglig för allmänheten.

Ändringsförslag  200

 

Förslag till förordning

<