JELENTÉS a közös nyomozócsoportok működését támogató együttműködési platform létrehozásáról és az (EU) 2018/1726 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

13.10.2022 - (COM(2021)0756 – C9‑0448/2021 – 2021/0391(COD)) - ***I

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
A vélemény előadója: Malik Azmani


Eljárás : 2021/0391(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A9-0245/2022
Előterjesztett szövegek :
A9-0245/2022
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a közös nyomozócsoportok működését támogató együttműködési platform létrehozásáról és az (EU) 2018/1726 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2021)0756 – C9‑0448/2021 – 2021/0391(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

 tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2021)0756),

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 82. cikkének (1) bekezdésének d) pontjára, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C9‑0448/2021),

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

 tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

 tekintettel az Állampolgári jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A9-0245/2022),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát másik szöveggel váltja fel, lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

 

Módosítás  1

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az Unió célul tűzte ki maga elé, hogy egy belső határok nélküli, a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló közös térséget kínáljon polgárai számára, amelyben biztosított a személyek szabad mozgása. Az Uniónak ugyanakkor gondoskodnia kell arról, hogy ez a közös térség biztonságos maradjon. Ez a cél csakis a bűnmegelőzésre és a bűnüldözésre irányuló – köztük a szervezett bűnözés és a terrorizmus elleni – megfelelő intézkedések révén valósítható meg.

(1) Az Unió célul tűzte ki maga elé, hogy egy belső határok nélküli, a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló közös térséget kínáljon polgárai számára, amelyben biztosított a személyek szabad mozgása. Az Uniónak ugyanakkor gondoskodnia kell arról, hogy ez a közös térség biztonságos maradjon. Ez a cél csakis a nemzetközi igazságügyi hatóságok hatékonyabb, összehangolt együttműködése és a bűnmegelőzésre és a bűnüldözésre irányuló – köztük a szervezett bűnözés és a terrorizmus elleni – megfelelő intézkedések révén valósítható meg.

Módosítás  2

 

Rendeletre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) A közös nyomozócsoportok alapvető fontosságúnak bizonyultak a határokon átnyúló bűncselekmények – például a kiberbűnözés, a terrorizmus, valamint a súlyos és szervezett bűnözés – büntetőeljárás alá vonására irányuló nemzetközi együttműködés javításában azáltal, hogy megszüntetik a közös nyomozócsoportok tagjai közötti időigényes eljárásokat és formalitásokat. A közös nyomozócsoportok fokozott alkalmazása az uniós igazságügyi hatóságok között a büntetőügyekben folytatott nemzetközi együttműködés kultúráját is erősítette.

Módosítás  3

 

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az uniós vívmányok két jogi keretet biztosítanak a legalább két tagállam részvételével megalakuló közös nyomozócsoportok létrehozásához: az egyik a 2002/465/EK tanácsi kerethatározat19, a másik pedig a Tanács által az Európai Unióról szóló szerződés 34. cikkének megfelelően létrehozott, az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezmény 13. cikke20. Harmadik országok is részt vehetnek félként közös nyomozócsoportokban, ha a bevonásuknak van jogalapja, mint például az Európa Tanács 1959. évi egyezménye21 második kiegészítő jegyzőkönyvének 20. cikke és az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti, a kölcsönös jogsegélyről szóló megállapodás22 5. cikke.

(3) Az uniós vívmányok két jogi keretet biztosítanak a legalább két tagállam részvételével megalakuló közös nyomozócsoportok létrehozásához: az egyik a 2002/465/EK tanácsi kerethatározat19, a másik pedig a Tanács által az Európai Unióról szóló szerződés 34. cikkének megfelelően létrehozott, az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezmény20 13. cikke .Az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján létrehozott, a vámigazgatási szervek közötti kölcsönös segítségnyújtásról és együttműködésről szóló egyezmény20a (II. Nápolyi Egyezmény) szintén e rendelet hatálya alá tartozik azokban az esetekben, amikor speciális vámügyi közös nyomozócsoportokat hoznak létre. Harmadik országok is részt vehetnek félként közös nyomozócsoportokban, ha a bevonásuknak van jogalapja, mint például az Európa Tanács 1959. évi egyezménye második kiegészítő jegyzőkönyvének21 20. cikke és az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti, a kölcsönös jogsegélyről szóló megállapodás22 5. cikke.

__________________

__________________

19 Tanács 2002/465/IB kerethatározata (2002. június 13.) a közös nyomozócsoportokról (HL L 162., 2002.6.20., 1. o.).

19 Tanács 2002/465/IB kerethatározata (2002. június 13.) a közös nyomozócsoportokról (HL L 162., 2002.6.20., 1. o.).

20 HL C 197., 2000.7.12., 3. o.

20 HL C 197., 2000.7.12., 3. o.

 

20a HL C 24., 1998.1.23., 2. o.

21 CET 182.

21 CET 182.

22 HL L 181., 2003.7.19, 34. o.

22 HL L 181., 2003.7.19, 34. o.

Módosítás  4

 

Rendeletre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) Emellett a közös nyomozócsoportokban szoros együttműködést kell előirányozni bármely más olyan bírósággal, törvényszékkel vagy nemzetközi igazságügyi hatósággal, amelynek célja a nemzetközi békét és biztonságot érintő bűncselekmények kezelése, különös tekintettel a Nemzetközi Büntetőbíróságra (NBB). E rendelet ezért lehetővé teszi az ilyen szervezetek számára, hogy részt vegyenek a közös nyomozócsoportok együttműködési platformjában a nemzetközi bűncselekmények büntető eljárás alá vonására irányuló nemzetközi együttműködés fokozása érdekében.

Módosítás  5

 

Rendeletre irányuló javaslat

3 b preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b) Sürgősen szükség van egy együttműködési platformra a közös nyomozócsoportok számára a hatékony kommunikáció, valamint az információk és bizonyítékok biztonságos cseréje érdekében annak biztosítása céljából, hogy a legsúlyosabb bűncselekményekért felelős személyeket gyorsan felelősségre lehessen vonni. Ezt a szükségletet elégíti ki az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynökségének (Eurojust) az (EU) 2022/838 európai parlamenti és tanácsi rendeletben1a meghatározott megbízatásának módosítása, amely lehetővé teszi az ügynökség számára a népirtással, az emberiesség elleni bűncselekményekkel, a háborús bűncselekményekkel és a kapcsolódó bűncselekményekkel kapcsolatos bizonyítékok megőrzését, elemzését és tárolását, valamint a kapcsolódó bizonyítékok illetékes nemzeti hatóságokkal és nemzetközi igazságügyi hatóságokkal, különösen a Nemzetközi Büntetőbírósággal (NBB) való cseréjét.

 

__________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2022/838 rendelete (2022. Május 30.) az (EU) 2018/1727 rendeletnek a népirtással, az emberiesség elleni bűncselekményekkel, a háborús bűncselekményekkel és a kapcsolódó bűncselekményekkel összefüggő bizonyítékok Eurojustnál történő megőrzése, elemzése és tárolása tekintetében történő módosításáról (HL L 148., 2022.5.31., 1. o.).

Módosítás  6

 

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A meglévő uniós szintű jogi keretek nem határozzák meg a közös nyomozócsoportokban részt vevő szervezetek közötti információcsere és kommunikáció módját. Az említett szervezetek az igények és a rendelkezésre álló eszközök alapján megállapodnak az ilyen információcseréről és kommunikációról. Nincs azonban olyan célzott, biztonságos és hatékony csatorna, amelyhez minden résztvevő folyamodhatna, és amelyen keresztül gyorsan nagy mennyiségű információt és bizonyítékot cserélhetnének, vagy lehetővé tehetnék a biztonságos és hatékony kommunikációt. Ezenkívül nincs olyan rendszer, amely támogatná a közös nyomozócsoportok napi irányítását, beleértve a résztvevők között kicserélt bizonyítékok nyomonkövethetőségét.

(4) A meglévő uniós szintű jogi keretek nem határozzák meg a közös nyomozócsoportokban részt vevő szervezetek közötti információcsere és kommunikáció módját. Az említett szervezetek az igények és a rendelkezésre álló eszközök alapján megállapodnak az ilyen információcseréről és kommunikációról. Az egyre összetettebb és időérzékenyebb határokon átnyúló bűncselekmények elleni küzdelemhez alapvető fontosságú a gyorsaság, az együttműködés és a hatékonyság. Ma azonban nincs olyan rendszer, amely támogatná a közös nyomozócsoportok napi irányítását, és lehetővé tenné a bizonyítékok hatékonyabb felkutatását és nyilvántartását, valamint a résztvevők közötti biztonságos adatcserét. Nyilvánvalóan hiányzik egy olyan célzott, biztonságos és hatékony csatorna, amelyhez minden résztvevő folyamodhatna, és amelyen keresztül gyorsan nagy mennyiségű információt és bizonyítékot cserélhetnének, vagy lehetővé tehetnék a biztonságos és hatékony kommunikációt. Ezenkívül nincs olyan rendszer, amely támogatná a közös nyomozócsoportok napi irányítását, beleértve a résztvevők között a nemzeti bíróságok előtti jogi követelményeknek megfelelően kicserélt bizonyítékok nyomonkövethetőségét, valamint a közös nyomozócsoportok műveleteinek megtervezését és koordinálását.

Módosítás  7

 

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Tekintettel arra, hogy a bűnözés egyre inkább be tud szivárogni az informatikai rendszerekbe, a jelenlegi helyzet akadályozhatja a határokon átnyúló nyomozások hatékonyságát és eredményességét, valamint veszélyeztetheti és lelassíthatja az ilyen nyomozásokat és büntetőeljárásokat, ami költségesebbé is teszi azokat. Az igazságszolgáltatásnak és a bűnüldöző szerveknek különösen azt kell biztosítaniuk, hogy rendszereik a lehető legbiztonságosabbak legyenek, és hogy a közös nyomozócsoportok valamennyi tagja könnyen, nemzeti rendszerétől függetlenül kapcsolódhasson és kommunikálhasson egymással.

(5) Tekintettel arra, hogy a bűnözés egyre inkább be tud szivárogni az informatikai rendszerekbe, a jelenlegi helyzet akadályozhatja a határokon átnyúló nyomozások hatékonyságát és eredményességét, valamint veszélyeztetheti és lelassíthatja az ilyen nyomozásokat és büntetőeljárásokat az információk és bizonyítékok nem biztonságos és nem digitális cseréje miatt, ami költségesebbé teszi azokat. Az igazságszolgáltatásnak és a bűnüldöző szerveknek különösen azt kell biztosítaniuk, hogy rendszereik a lehető legkorszerűbbek és legbiztonságosabbak legyenek, és hogy a közös nyomozócsoportok valamennyi tagja könnyen, nemzeti rendszerétől függetlenül kapcsolódhasson és kommunikálhasson egymással.

Módosítás  8

 

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A közös nyomozócsoportokban részt vevő szervezetek közötti információcsere gyorsaságát és hatékonyságát jelentősen növelni lehetne egy, a közös nyomozócsoportok működését támogató célzott informatikai platform létrehozásával. Ezért szabályokat kell megállapítani egy uniós szintű központosított informatikai platform (a továbbiakban: a közös nyomozócsoportok együttműködési platformja) létrehozására annak érdekében, hogy segítsék a közös nyomozócsoportok együttműködését, biztonságos kommunikációját, valamint az információk és bizonyítékok megosztását.

(6) Fontos, hogy a közös nyomozócsoportok együttműködését modern informatikai eszközökkel javítsák és támogassák. A közös nyomozócsoportokban részt vevő szervezetek közötti információcsere gyorsaságát és hatékonyságát jelentősen növelni lehetne egy, a közös nyomozócsoportok működését támogató célzott informatikai platform létrehozásával. Ezért szabályokat kell megállapítani egy uniós szintű központosított informatikai platform (a továbbiakban: a közös nyomozócsoportok együttműködési platformja) létrehozására annak érdekében, hogy segítsék a közös nyomozócsoportok együttműködését, biztonságos kommunikációját, valamint az információk és bizonyítékok megosztását.

Módosítás  9

 

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) A közös nyomozócsoportok együttműködési platformjának használata csakis önkéntes alapon történhet. Tekintettel azonban arra, hogy a határokon átnyúló nyomozások szempontjából hozzáadott értéket képvisel, használata határozottan ajánlott. A közös nyomozócsoportok együttműködési platformjának használata vagy mellőzése nem sértheti és nem is lehet hatással a kommunikáció vagy információcsere egyéb formáinak jogszerűségére, és nem változtathatja meg a közös nyomozócsoportok létrehozásának, megszervezésének vagy működésének módját. A közös nyomozócsoportok együttműködési platformjának létrehozása nem érintheti sem a közös nyomozócsoportok mögöttes jogalapját, sem a bizonyítékok gyűjtésére és a megszerzett bizonyítékok felhasználására vonatkozó nemzeti eljárási jogszabályokat. A platformnak csak biztonságos informatikai eszközt kell biztosítania a közös nyomozócsoportok együttműködésének és hatékonyságának javításához.

(8) A közös nyomozócsoportok együttműködési platformjának használata csakis önkéntes alapon történhet. Tekintettel azonban arra, hogy a határokon átnyúló nyomozások szempontjából hozzáadott értéket képvisel, használata határozottan ajánlott. A közös nyomozócsoportok együttműködési platformjának használata vagy mellőzése nem sértheti és nem is lehet hatással a kommunikáció vagy információcsere egyéb formáinak jogszerűségére, és nem változtathatja meg a közös nyomozócsoportok létrehozásának, megszervezésének vagy működésének módját. A közös nyomozócsoportok együttműködési platformjának létrehozása nem érintheti sem a közös nyomozócsoportok mögöttes jogalapját, sem a bizonyítékok gyűjtésére és a megszerzett bizonyítékok felhasználására vonatkozó nemzeti eljárási jogszabályokat. A platformnak csak biztonságos informatikai eszközt kell biztosítania az együttműködés javításához, a felhasználói közötti információáramlás felgyorsításához, valamint az adatcsere biztonságának és a közös nyomozócsoportok hatékonyságának javításához.

Módosítás  10

 

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) A közös nyomozócsoportok együttműködési platformjának le kell fednie a közös nyomozócsoport működési és a működést követő szakaszait, attól a pillanattól kezdve, hogy a közös nyomozócsoportra vonatkozó megállapodást a csoport tagjai aláírják, egészen addig, amikor a közös nyomozócsoport értékelése lezárul. Mivel a közös nyomozócsoport létrehozásának folyamatában részt vevő szereplők különböznek a közös nyomozócsoport tagjaitól – miután a csoport megalakult –, a közös nyomozócsoport létrehozásának folyamatát – különösen a közös nyomozócsoport tartalmáról folytatott tárgyalásokat és a közös nyomozócsoportra vonatkozó megállapodás aláírását – nem irányíthatja a közös nyomozócsoportok együttműködési platformja. Miután azonban szükség van a közös nyomozócsoportok megalakításának folyamatát támogató elektronikus eszközre, a Bizottságnak meg kell fontolnia, hogy ezt a folyamatot az elektronikus bizonyítékok digitális cseréjére szolgáló rendszer (eEDES) keretébe utalja.

(9) A közös nyomozócsoportok együttműködési platformjának le kell fednie a közös nyomozócsoport működési és a működést követő szakaszait, attól a pillanattól kezdve, hogy a közös nyomozócsoportra vonatkozó megállapodást a csoport tagjai aláírják, egészen addig, amikor a közös nyomozócsoport értékelése lezárul. Mivel a közös nyomozócsoport létrehozásának folyamatában részt vevő szereplők különböznek a közös nyomozócsoport tagjaitól – miután a csoport megalakult –, a közös nyomozócsoport létrehozásának folyamatát – különösen a közös nyomozócsoport tartalmáról folytatott tárgyalásokat és a közös nyomozócsoportra vonatkozó megállapodás aláírását – nem irányíthatja a közös nyomozócsoportok együttműködési platformja. Miután azonban szükség van a közös nyomozócsoportok megalakításának folyamatát támogató elektronikus eszközre, a Bizottságnak meg kell fontolnia, hogy ezt a folyamatot az elektronikus bizonyítékok digitális cseréjére szolgáló rendszer (eEDES) keretébe utalja. Fontos, hogy a működést megelőző információcserék lehetősége az operatív szakasz kezdetén elérhetővé legyen a közös nyomozócsoportok együttműködési platformján.

Módosítás  11

 

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) A közös nyomozócsoportra vonatkozó megállapodás meglétét előfeltételül kell szabni a közös nyomozócsoportok együttműködési platformjának használatához. A közös nyomozócsoportokra vonatkozó valamennyi jövőbeli megállapodás tartalmát e rendelet vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével ki kell igazítani.

(11) A közös nyomozócsoportra vonatkozó, esetleg függelékeket tartalmazó megállapodás meglétét előfeltételül kell szabni a közös nyomozócsoportok együttműködési platformjának használatához. A közös nyomozócsoportokra vonatkozó valamennyi jövőbeli megállapodás tartalmát e rendelet vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével ki kell igazítani.

Módosítás  12

 

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13) Technikai szempontból a közös nyomozócsoportok együttműködési platformjának biztonságos internetes kapcsolaton keresztül hozzáférhetőnek kell lennie, és egy internetes portálon keresztül elérhető központosított információs rendszerből, mobil és asztali eszközökhöz való kommunikációs szoftverből, valamint a központosított információs rendszer és a vonatkozó informatikai eszközök közötti kapcsolatból kell állnia, amely támogatja a közös nyomozócsoportok működését, és amelyet a közös nyomozócsoportok titkársága kezel.

(13) Technikai szempontból a közös nyomozócsoportok együttműködési platformjának biztonságos internetes kapcsolaton keresztül hozzáférhetőnek kell lennie, és egy biztonságos internetes portálon keresztül elérhető központosított információs rendszerből, mobil és asztali eszközökhöz való kommunikációs szoftverből, így például az Unió munkanyelveihez használható gépi fordítási funkcióból, fejlett naplózásból, nyomonkövetési mechanizmusból, valamint a központosított információs rendszer és a vonatkozó informatikai eszközök közötti kapcsolatból kell állnia, amely támogatja a közös nyomozócsoportok működését, és amelyet a közös nyomozócsoportok hálózatának titkársága kezel.

Módosítás  13

 

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15) A közös nyomozócsoportok együttműködési platformja kiegészíti az igazságügyi hatóságok és a bűnüldöző szervek közötti biztonságos adatcserét lehetővé tevő meglévő eszközöket, például a Biztonságos Információcsere Hálózati Alkalmazást (SIENA).

(15) A bel- és igazságügyi ügynökségek, az igazságügyi együttműködésben tevékenykedő uniós szervek és a közös nyomozócsoportok tagjai közötti koordináció és adatcsere kulcsfontosságú a bűncselekményekre adott összehangolt uniós válasz biztosításához, valamint ahhoz, hogy a tagállamok kulcsfontosságú támogatást kapjanak a bűnözés elleni küzdelemben. A közös nyomozócsoportok együttműködési platformja kiegészíti az igazságügyi hatóságok és a bűnüldöző szervek közötti biztonságos adatcserét lehetővé tevő meglévő eszközöket, például a Biztonságos Információcsere Hálózati Alkalmazást (SIENA).

Módosítás  14

 

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16) A közös nyomozócsoportok együttműködési platformjának kommunikációval kapcsolatos funkcióit olyan szoftverrel kell biztosítani, amely lehetővé teszi a felhasználók eszközein helyben tárolt, vissza nem követhető kommunikációt.

(16) A közös nyomozócsoportok együttműködési platformjának kommunikációval kapcsolatos funkcióit olyan korszerű szoftverrel kell biztosítani, amely lehetővé teszi a felhasználók eszközein helyben tárolt, vissza nem követhető kommunikációt.

Módosítás  15

 

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17) Megfelelő funkciókat kell biztosítani, amelyek lehetővé teszik az információcserét és a bizonyítékok megosztását – köztük nagyméretű fájlokét is – egy olyan feltöltési/letöltési rendszeren keresztül, amelyet úgy terveztek, hogy az adatokat kizárólag a technikai adattovábbításhoz szükséges, korlátozott ideig tárolja központilag. Amint az adatokat valamennyi cím letöltötte, azoknak automatikusan törlődniük kell a közös nyomozócsoportok együttműködési platformjáról.

(17) Megfelelő funkciókat kell biztosítani, amelyek lehetővé teszik az információcserét és a bizonyítékok megosztását – köztük nagyméretű fájlokét is – egy olyan feltöltési/letöltési rendszeren keresztül, amelyet úgy terveztek, hogy az adatokat kizárólag a technikai adattovábbításhoz szükséges, korlátozott ideig tárolja központilag. Amint az adatokat valamennyi cím letöltötte, azoknak automatikusan és véglegesen törlődniük kell a közös nyomozócsoportok együttműködési platformjáról.

Módosítás  16

 

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18) Tekintettel a bel- és igazságügy területén működő nagyméretű rendszerek irányítása terén szerzett tapasztalataira, az (EU) 2018/1726 európai parlamenti és tanácsi rendelettel23 létrehozott, a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai uniós ügynökséget (eu-LISA) kell megbízni azzal a feladattal, hogy a kiegészítő jelleg és az interoperabilitás biztosítása érdekében a SIENA meglévő funkcióit és az Europolnál rendelkezésre álló egyéb funkciókat felhasználva megtervezze, kifejlessze és működtesse a közös nyomozócsoportok együttműködési platformját. Ennek érdekében az eu-LISA megbízatását módosítani kell, hogy tükrözze ezeket az új feladatokat, továbbá megfelelő finanszírozással és személyzettel kell ellátni az eu-LISA-t az e rendelet szerinti feladatainak ellátásához. E tekintetben szabályokat kell megállapítani az eu-LISA – mint a közös nyomozócsoportok együttműködési platformjának fejlesztésével, műszaki üzemeltetésével és karbantartásával megbízott ügynökség – feladataira vonatkozóan.

(18) Tekintettel a bel- és igazságügy területén működő nagy méretű rendszerek irányítása terén szerzett tapasztalataira, az (EU) 2018/1726 európai parlamenti és tanácsi rendelettel23 létrehozott, a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai uniós ügynökséget (eu-LISA) kell megbízni azzal a feladattal, hogy a kiegészítő jelleg és adott esetben az interoperabilitás biztosítása érdekében a SIENA meglévő funkcióit és az Europolnál rendelkezésre álló egyéb funkciókat felhasználva megtervezze, kifejlessze és működtesse a közös nyomozócsoportok együttműködési platformját. Ennek érdekében az eu-LISA megbízatását módosítani kell, hogy tükrözze ezeket az új feladatokat, továbbá megfelelő finanszírozással és személyzettel kell ellátni az eu-LISA-t az e rendelet szerinti feladatainak ellátásához. E tekintetben szabályokat kell megállapítani az eu-LISA – mint a közös nyomozócsoportok együttműködési platformjának fejlesztésével, műszaki üzemeltetésével és karbantartásával megbízott ügynökség – feladataira vonatkozóan.

__________________

__________________

23 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1726 rendelete (2018. november 14.) a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai uniós ügynökségről (eu-LISA), az 1987/2006/EK rendelet és a 2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2018.11.21., 99. o.).

23 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1726 rendelete (2018. november 14.) a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai uniós ügynökségről (eu-LISA), az 1987/2006/EK rendelet és a 2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2018.11.21., 99. o.).

Módosítás  17

 

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19) A közös nyomozócsoportok együttműködési platformjának kialakításakor az eu-LISA-nak biztosítania kell a SIENA-val való technikai interoperabilitást.

(19) Az érintett uniós szereplők lehető legszélesebb körű részvételének biztosítása, valamint az adatok különböző rendszerekben való párhuzamos felhasználásának elkerülése érdekében az eu-LISA-nak a közös nyomozócsoportok együttműködési platformjának kialakításakor biztosítania kell a SIENA-val való technikai interoperabilitást, lehetővé téve a tervezett platformmal való interakcióhoz kialakított biztonságos csatornák létrehozását. A Bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy az e rendeletre irányuló javaslathoz csatolt pénzügyi kimutatás tükrözze e követelmény költségvetési hatását.

Módosítás  18

 

Rendeletre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20) A közös nyomozócsoportokkal foglalkozó nemzeti szakértők hálózatának (a továbbiakban: a közös nyomozócsoportok hálózata) az 11037/05 tanácsi dokumentum24 szerinti létrehozása óta a közös nyomozócsoportok titkársága éves találkozók és képzések szervezésével, a közös nyomozócsoportok értékelő jelentéseinek gyűjtésével és elemzésével, valamint az Eurojust közös nyomozócsoportok finanszírozási programjának irányításával támogatja a közös nyomozócsoportok hálózatának munkáját. 2011 óta a közös nyomozócsoportok titkárságának mint önálló egységnek az Eurojust ad otthont. Annak érdekében, hogy a közös nyomozócsoport titkársága támogathassa a felhasználókat a közös nyomozócsoportok együttműködési platformjának gyakorlati alkalmazásában, valamint hogy technikai és adminisztratív támogatást tudjon nyújtani az egyes közös nyomozócsoportok felülete adminisztrátorainak, az Eurojust számára megfelelő személyzetet kell biztosítani ahhoz, hogy ellássa a közös nyomozócsoport titkárságát.

(20) A közös nyomozócsoportokkal foglalkozó nemzeti szakértők hálózatának (a továbbiakban: a közös nyomozócsoportok hálózata) a 11037/05 tanácsi dokumentum24 szerinti létrehozása óta a közös nyomozócsoportok hálózatának titkársága éves találkozók és képzések szervezésével, a közös nyomozócsoportok értékelő jelentéseinek gyűjtésével és elemzésével, valamint az Eurojust közös nyomozócsoportok finanszírozási programjának irányításával támogatja a közös nyomozócsoportok hálózatának munkáját. 2011 óta a közös nyomozócsoportok hálózata titkárságának mint önálló egységnek az Eurojust ad otthont. Annak érdekében, hogy a közös nyomozócsoport hálózatának titkársága támogathassa a felhasználókat a közös nyomozócsoportok együttműködési platformjának gyakorlati alkalmazásában, valamint hogy technikai és adminisztratív támogatást, a platform használatával kapcsolatos képzést, tájékoztatási tevékenységeket és adatvédelmi szakértelmet tudjon nyújtani a platform felhasználói számára, az Eurojust számára további költségvetést és személyzetet kell biztosítani ahhoz, hogy ellássa a közös nyomozócsoportok hálózata titkárságának új feladatait. A Bizottságnak biztosítania kell, hogy az e rendeletre irányuló javaslathoz csatolt pénzügyi kimutatás tükrözze a közös nyomozócsoportok hálózatának titkárságára háruló további feladatok költségvetési hatását, különösen azáltal, hogy elegendő személyzetet biztosít az Eurojust számára.

__________________

__________________

24 Az Európai Unió Tanácsa, a 36. cikk alapján létrehozott bizottság 2005. július 7–8-i eljárásának eredménye, 7. napirendi pont: Közös nyomozócsoportok – Javaslat a nemzeti szakértők kijelölésére, 11037/05.

24 Az Európai Unió Tanácsa, a 36. cikk alapján létrehozott bizottság 2005. július 7–8-i eljárásának eredménye, 7. napirendi pont: Közös nyomozócsoportok – Javaslat a nemzeti szakértők kijelölésére, 11037/05.

Módosítás  19

 

Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21) Tekintettel a közös nyomozócsoportok működését támogató, az Eurojustnál található és a közös nyomozócsoportok titkársága által kezelt, jelenleg meglévő informatikai eszközökre, a közös nyomozócsoportok irányításának megkönnyítése érdekében össze kell kapcsolni a közös nyomozócsoportok együttműködési platformját ezekkel az informatikai eszközökkel. E célból az Eurojustnak biztosítania kell rendszerei szükséges technikai kiigazítását az ilyen kapcsolat létrehozása érdekében. Az Eurojust számára megfelelő finanszírozást és személyzetet kell biztosítani ahhoz, hogy eleget tudjon tenni az ezzel kapcsolatos kötelezettségeinek.

(21) Tekintettel a közös nyomozócsoportok működését támogató, az Eurojustnál található és a közös nyomozócsoportok hálózatának titkársága által kezelt, jelenleg meglévő informatikai eszközökre, a közös nyomozócsoportok irányításának megkönnyítése érdekében össze kell kapcsolni a közös nyomozócsoportok együttműködési platformját ezekkel az informatikai eszközökkel. E célból az Eurojustnak biztosítania kell rendszerei szükséges technikai kiigazítását az ilyen kapcsolat létrehozása érdekében. Az Eurojust számára megfelelő finanszírozást és személyzetet is kell biztosítani ahhoz, hogy eleget tudjon tenni az ezzel kapcsolatos kötelezettségeinek is.

Módosítás  20

 

Rendeletre irányuló javaslat

21 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(21a) Valamely közös nyomozócsoport operatív szakaszában az Eurojust és az Europol felbecsülhetetlen értékű támogatást nyújt a közös nyomozócsoport tagjainak a támogató eszközök széles skálájának biztosításához, ideértve a mobil irodákat, a kölcsönös megfeleltetési és analitikai elemzéseket, a koordinációs és operatív központokat, az ügyészségek koordinálását, a szakértelmet és a finanszírozást.

Módosítás  21

 

Rendeletre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24) Ez a rendelet szabályokat állapít meg a közös nyomozócsoportok együttműködési platformjához való hozzáférésre és a szükséges biztosítékokra vonatkozóan. A közös nyomozócsoport felületének adminisztrátorát vagy adminisztrátorait meg kell bízni a közös nyomozócsoport egyes együttműködési területeihez való hozzáférési jogok kezelésével. Ezen adminisztrátorok feladata lesz, hogy a közös nyomozócsoport működési és működést követő szakaszai során hozzáférést biztosítsanak a közös nyomozócsoportok együttműködési platformjának felhasználói számára. A közös nyomozócsoportok felületének adminisztrátorai számára lehetővé kell tenni, hogy feladatukat átruházhassák a közös nyomozócsoport titkárságára.

(24) Ez a rendelet szabályokat állapít meg a közös nyomozócsoportok együttműködési platformjához való hozzáférésre és a szükséges biztosítékokra vonatkozóan. A közös nyomozócsoport felületének adminisztrátorát vagy adminisztrátorait meg kell bízni a közös nyomozócsoport egyes együttműködési területeihez való hozzáférési jogok kezelésével. Ezen adminisztrátorok feladata lesz, hogy a közös nyomozócsoport működési és működést követő szakaszai során hozzáférést biztosítsanak a közös nyomozócsoportok együttműködési platformjának felhasználói számára. A közös nyomozócsoportok felületének adminisztrátorai számára lehetővé kell tenni, hogy feladatukat átruházhassák a közös nyomozócsoportok hálózatának titkárságára.

Módosítás  22

 

Rendeletre irányuló javaslat

28 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(28) A személyes adatok illetékes nemzeti hatóságok általi, a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása –többek között a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni védelem és e veszélyek megelőzése – céljából végzett kezelésére az (EU) 2016/680 európai parlamenti és tanácsi irányelv25 alkalmazandó. Az uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek által végzett adatkezelés tekintetében az (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendeletet26 kell alkalmazni e rendelettel összefüggésben.

(28) A személyes adatok e rendelet szerinti kezelésének meg kell felelnie a személyes adatok védelmére vonatkozó uniós jogi keretnek. A személyes adatok illetékes nemzeti hatóságok általi, a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása –többek között a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni védelem és e veszélyek megelőzése – céljából végzett kezelésére az (EU) 2016/680 európai parlamenti és tanácsi irányelv25 alkalmazandó. Az uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek által végzett adatkezelés tekintetében az (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendeletet26 kell alkalmazni e rendelettel összefüggésben. E célból megfelelő adatvédelmi biztosítékokat kell biztosítani.

__________________

__________________

25 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/680 irányelve (2016. április 27.) a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről (HL L 119., 2016.5.4., 89. o.).

25 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/680 irányelve (2016. április 27.) a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről (HL L 119., 2016.5.4., 89. o.).

26 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.) a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2018.11.21., 39. o.).

26 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.) a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2018.11.21., 39. o.).

Módosítás  23

 

Rendeletre irányuló javaslat

28 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(28a) Az e rendelettel létrehozott együttműködési platform használata során a műveleti vonatkozású személyes adatok kezeléséért a tagállamok valamennyi illetékes nemzeti hatóságának, és adott esetben az Eurojustnak, az Europolnak, az Európai Ügyészségnek, az OLAF-nak vagy bármely más illetékes uniós szervnek, hivatalnak vagy ügynökségnek egyénileg kell felelnie. A közös nyomozócsoportok együttműködési platformjainak felhasználóit a nem operatív személyes adatok feldolgozása tekintetében közös adatkezelőknek kell tekinteni.

Módosítás  24

 

Rendeletre irányuló javaslat

29 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(29) Adott esetben lehetővé kell tenni a közös nyomozócsoport felületének adminisztrátorai számára, hogy a közös nyomozócsoportra vonatkozó megállapodásban részes harmadik országok számára hozzáférést biztosítsanak a közös nyomozócsoport együttműködési felületéhez. A közös nyomozócsoportra vonatkozó megállapodás keretében harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbításnak minden esetben feltétele az (EU) 2016/680 irányelv V. fejezetében foglalt rendelkezéseknek való megfelelés. A műveleti vonatkozású adatok harmadik országokkal való cseréjét azokra az adatokra kell korlátozni, amelyek a közös nyomozócsoportra vonatkozó megállapodás céljainak eléréséhez szükségesek.

(29) A közös nyomozócsoportra vonatkozó megállapodással összhangban lehetővé kell tenni a közös nyomozócsoport felületének adminisztrátorai számára, hogy a közös nyomozócsoportra vonatkozó megállapodásban részes harmadik országok vagy a közös nyomozócsoportban részt vevő nemzetközi igazságügyi hatóságok számára hozzáférést biztosítsanak a közös nyomozócsoport együttműködési felületéhez. A közös nyomozócsoportra vonatkozó megállapodás keretében harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbításnak minden esetben feltétele az (EU) 2016/680 irányelv V. fejezetében foglalt rendelkezéseknek való megfelelés. A műveleti vonatkozású adatok harmadik országokkal való cseréjét azokra az adatokra kell korlátozni, amelyek a közös nyomozócsoportra vonatkozó megállapodás céljainak eléréséhez feltétlenül szükségesek.

Módosítás  25

 

Rendeletre irányuló javaslat

31 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(31) Amennyiben a közös nyomozócsoport felületének több adminisztrátora van, ezen adminisztrátoroknak meg kell állapodniuk egymás között, amint harmadik országok részvételével létrehozták a közös nyomozócsoport együttműködési felületét, hogy melyikük legyen az adatkezelő a szóban forgó harmadik országok által feltöltött adatok tekintetében.

(31) Amennyiben a közös nyomozócsoport felületének több adminisztrátora van, ezen adminisztrátoroknak meg kell állapodniuk egymás között a közös nyomozócsoportról szóló megállapodás aláírásakor, mielőtt harmadik országok részvételével létrehoznák a közös nyomozócsoport együttműködési felületét, és ki kell jelölniük maguk közül az adatkezelőt a szóban forgó harmadik országok által feltöltött adatok tekintetében.

Módosítás  26

 

Rendeletre irányuló javaslat

32 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(32) Az eu-LISA-nak biztosítania kell, hogy a központosított információs rendszerhez való hozzáférést és a központosított információs rendszerben végzett valamennyi adatkezelési műveletet naplózzák az adatok sértetlenségének és biztonságának és az adatkezelés jogszerűségének nyomon követése, valamint önellenőrzés céljából.

(32) Az eu-LISA-nak biztosítania kell, hogy a központosított információs rendszerhez való hozzáférést és a központosított információs rendszerben végzett valamennyi adatkezelési műveletet naplózzák az adatok sértetlenségének és biztonságának és az adatkezelés jogszerűségének nyomon követése, valamint önellenőrzés céljából. Az eu-LISA nem férhet hozzá a közös nyomozócsoportok együttműködési felületének tartalmához.

Módosítás  27

 

Rendeletre irányuló javaslat

32 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(32a) Gépi fordítás biztosítása esetén, azt mindig a központosított információs rendszerben, házon belül kell üzemeltetni.

Módosítás  28

 

Rendeletre irányuló javaslat

33 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(33) Ez a rendelet jelentéstételi kötelezettségeket ró az eu-LISA-ra a közös nyomozócsoportok együttműködési platformjának fejlesztése és működése tekintetében a tervezéssel, a műszaki eredményekkel, a költséghatékonysággal, a biztonsággal és a szolgáltatás minőségével kapcsolatos célkitűzések fényében. A Bizottságnak továbbá négy évvel a közös nyomozócsoportok együttműködési platformja működésének megkezdését követően, majd ezután négyévente átfogó értékelést kell készítenie a közös nyomozócsoportok együttműködési platformjáról.

(33) Ez a rendelet jelentéstételi kötelezettségeket ró az eu-LISA-ra a közös nyomozócsoportok együttműködési platformjának fejlesztése és működése tekintetében a tervezéssel, a műszaki eredményekkel, a költséghatékonysággal, a biztonsággal és a szolgáltatás minőségével kapcsolatos célkitűzések fényében. A Bizottságnak továbbá két évvel a közös nyomozócsoportok együttműködési platformja működésének megkezdését követően, majd ezután kétévente átfogó értékelést kell készítenie a közös nyomozócsoportok együttműködési platformjáról, figyelembe véve az alkalmazási kör, a hatékonyság és a használhatóság szempontjából e rendeletben rögzített célkitűzéseket, valamint az egyes közös nyomozócsoportok értékelésének összesített eredményeit.

Módosítás  29

 

Rendeletre irányuló javaslat

34 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(34) Minden tagállamnak, valamint az Eurojustnak, az Europolnak, az Európai Ügyészségnek, az OLAF-nak és bármely más illetékes uniós szervnek, hivatalnak és ügynökségnek magának kell viselnie a közös nyomozócsoportok együttműködési platformjának használatából eredő saját költségeit.

(34) Míg a közös nyomozócsoportok együttműködési platformjának létrehozását és fenntartását, valamint ezt követően az Eurojust támogató szerepét az uniós költségvetésből kell fedezni, minden tagállamnak, valamint az Eurojustnak, az Europolnak, az Európai Ügyészségnek, az OLAF-nak és bármely más illetékes uniós szervnek, hivatalnak és ügynökségnek magának kell viselnie a közös nyomozócsoportok együttműködési platformjának használatából eredő saját költségeit.

Módosítás  30

 

Rendeletre irányuló javaslat

36 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(36) A Bizottságnak azt követően kell meghatároznia a közös nyomozócsoportok együttműködési platformja működésének kezdő időpontját, hogy elfogadták a közös nyomozócsoportok együttműködési platformjának műszaki fejlesztéséhez szükséges vonatkozó végrehajtási jogi aktusokat, és az eu-LISA a tagállamokkal együttműködve elvégezte a közös nyomozócsoportok együttműködési platformjának átfogó tesztelését.

(36) A Bizottságnak azt követően kell meghatároznia a közös nyomozócsoportok együttműködési platformja működésének kezdő időpontját, miután meggyőződött arról, hogy a közös nyomozócsoportok együttműködési platformjának műszaki fejlesztéséhez szükséges vonatkozó végrehajtási jogi aktusokban elfogadott műszaki követelményeket végrehajtották, és az eu-LISA a tagállamokkal együttműködve elvégezte a közös nyomozócsoportok együttműködési platformjának átfogó tesztelését. E rendelet elfogadását követően az eu-LISA haladéktalanul megkezdi a közös nyomozócsoportok együttműködési platformjának megtervezésével és végrehajtásával kapcsolatos tevékenységeit annak érdekében, hogy a projekt időben, de legkésőbb 2025. január 1-jéig működőképessé váljon, többek között testre szabott, egyedi késztermékek felhasználásával. Elismerve, hogy ez nyomást gyakorol az eu-LISA működésére, a Bizottságnak biztosítania kell, hogy az e követelményekhez kapcsolódó költségvetési hatás tükröződjön az e rendeletre irányuló javaslat pénzügyi kimutatásában, többek között azáltal, hogy lehetővé teszi az eu-LISA számára, hogy a lehető leghamarabb technikai személyzetet vegyen fel e projekt megtervezéséhez.

Módosítás  31

 

Rendeletre irányuló javaslat

36 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(36a) Amennyiben jelentős potenciális késedelmekről számolnak be a Bizottságnak és az Európai Parlamentnek, a Bizottságnak segítséget kell nyújtania az eu-LISA számára a közös nyomozócsoportok együttműködési platformjának megtervezésével és fejlesztésével kapcsolatos feladatainak végrehajtásában. Ebben az esetben az eu-LISA-nak és a Bizottságnak közös felelősséget kell vállalnia az e rendeletben meghatározott határidő betartásáért.

Módosítás  32

 

Rendeletre irányuló javaslat

39 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(39) Az európai adatvédelmi biztossal az (EU) 2018/1725 rendelet 42. cikkének (1) bekezdésével összhangban konzultációra került sor, és a biztos XXXX-án/én véleményt nyilvánított,

(39) Az európai adatvédelmi biztossal az (EU) 2018/1725 rendelet 42. cikkének (1) bekezdésével összhangban konzultációra került sor, és a biztos 2022. január 25-én formális észrevételeket tett.

Módosítás  33

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) létrehoz egy önkéntes alapon használható informatikai platformot (a továbbiakban: a közös nyomozócsoportok együttműködési platformja), amelynek célja a Tanács által az Európai Unióról szóló szerződés 34. cikkének megfelelően létrehozott, az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezmény 13. cikke vagy a 2002/465/IB kerethatározat alapján létrehozott közös nyomozócsoportokban részt vevő illetékes hatóságok közötti együttműködés elősegítése;

a) létrehoz egy önkéntes alapon használható informatikai platformot (a továbbiakban: a közös nyomozócsoportok együttműködési platformja), amelynek célja a Tanács által az Európai Unióról szóló szerződés 34. cikkének megfelelően létrehozott, az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezmény 13. cikke vagy a 2002/465/IB kerethatározat alapján létrehozott közös nyomozócsoportokban részt vevő illetékes hatóságok közötti együttműködés elősegítése, valamint azokra az esetekre vonatkozóan, amikor a II. Nápolyi Egyezmény 24. cikke alapján speciális vámügyi közös nyomozócsoportokat hoznak létre;

Módosítás  34

 

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Ez a rendelet információknak – köztük személyes adatoknak – egy közös nyomozócsoport keretében történő kezelésére vonatkozik. Ez magában foglalja műveleti vonatkozású információk és bizonyítékok, valamint nem műveleti vonatkozású információk cseréjét és tárolását. Ez a rendelet a közös nyomozócsoport működési és a működést követő szakaszaira vonatkozik, attól a pillanattól kezdve, hogy a közös nyomozócsoportra vonatkozó megállapodást a nyomozócsoport tagjai aláírják.

(1) Ez a rendelet információknak – köztük személyes adatoknak – egy közös nyomozócsoport keretében történő kezelésére vonatkozik. Ez magában foglalja műveleti vonatkozású információk és bizonyítékok, valamint nem műveleti vonatkozású információk cseréjét és tárolását.

Módosítás  35

 

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) Ez a rendelet a közös nyomozócsoport működési és a működést követő szakaszaira vonatkozik, attól a pillanattól kezdve, hogy a közös nyomozócsoportra vonatkozó megállapodást a nyomozócsoport tagjai aláírják, mindaddig, amíg a közös nyomozócsoport valamennyi operatív és nem operatív adatát el nem távolítják a közös nyomozócsoportok együttműködési platformjának központi tárolójából.

Módosítás  36

 

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Ez a rendelet nem módosítja és más módon sem érinti a közös nyomozócsoportok létrehozására, működésére vagy értékelésére vonatkozó hatályos jogi rendelkezéseket.

(2) A 2002/465/IB kerethatározat 1. cikkének (8) bekezdése ellenére a nemzetközi igazságügyi hatóságok részt vehetnek a közös nyomozócsoportokban. Ez a rendelet más módon nem módosítja és nem érinti a közös nyomozócsoportok létrehozására, működésére vagy értékelésére vonatkozó hatályos jogi rendelkezéseket.

Módosítás  37

 

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) „kommunikációs szoftver”: olyan szoftver, amely lehetővé teszi a rendszerekhez való távoli hozzáférést, valamint fájlok és üzenetek szöveg-, audio- vagy videoformátumban történő cseréjét a közös nyomozócsoportok együttműködési platformjának felhasználói között;

(2) „kommunikációs szoftver”: olyan szoftver, amely lehetővé teszi a fájlok és üzenetek szöveg-, audio- vagy videoformátumban történő cseréjét a közös nyomozócsoportok együttműködési platformjának felhasználói között;

Módosítás  38

 

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) „illetékes hatóságok”: a 2002/465/IB kerethatározat 1. cikkében és a Tanács által az Európai Unióról szóló szerződés 34. cikkének megfelelően létrehozott ,az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezmény 13. cikkében említett közös nyomozócsoportok létrehozására hatáskörrel rendelkező hatóságok, az (EU) 2017/1939 tanácsi rendelet 22., 23. és 25. cikkében meghatározott hatáskörei alapján eljárva az Európai Ügyészség, valamint azon harmadik országok illetékes hatóságai, amelyek egy további jogalap alapján a közös nyomozócsoportról szóló megállapodás részes felei;

(3) „illetékes hatóságok”: a 2002/465/IB kerethatározat 1. cikkének vagy a Tanács által az Európai Unióról szóló szerződés 34. cikkének megfelelően létrehozott, az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezmény 13. cikkének vagy a II. Nápolyi Egyezmény 24. cikkének megfelelően létrehozott közös nyomozócsoportban való részvételre hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok, az (EU) 2017/1939 tanácsi rendelet 22., 23. és 25. cikkében meghatározott hatáskörei alapján eljárva az Európai Ügyészség, valamint azon harmadik országok illetékes hatóságai, amelyek egy további jogalap alapján egy közös nyomozócsoportról szóló megállapodás részes felei;

Módosítás  39

 

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) „a közös nyomozócsoportok együttműködési platformjának felhasználói”: a közös nyomozócsoport tagjai, az Eurojust, az Europol, az OLAF és más illetékes uniós szervek, hivatalok és ügynökségek;

(5) „a közös nyomozócsoportok együttműködési platformjának felhasználói”: a közös nyomozócsoport tagjai, az Eurojust, az Europol, az OLAF és más illetékes uniós szervek, hivatalok és ügynökségek, vagy részt vevő nemzetközi igazságügyi hatóságok;

Módosítás  40

 

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5 a. „nemzetközi igazságügyi hatóság”: olyan nemzetközi szervezet, bíróság, törvényszék vagy mechanizmus, , amelyet abból a célból hoztak létre, hogy vizsgálja és büntetőeljárás alá vonja a nemzetközi közösség egészét érintő súlyos bűncselekményeket, nevezetesen a népirtást, az emberiesség elleni bűncselekményeket, a háborús bűncselekményeket és a kapcsolódó bűncselekményeket, amelyek kihatnak a nemzetközi békére és biztonságra;

Módosítás  41

 

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

7. „a közös nyomozócsoport felületének adminisztrátora”: a közös nyomozócsoport együttműködési felületéért felelős tagállam illetékes hatóságainak képviselője;

7. „a közös nyomozócsoport felületének adminisztrátora”: a tagállam illetékes hatóságainak vagy az Európai Ügyészségnek a közös nyomozócsoportról szóló megállapodás értelmében a közös nyomozócsoport együttműködési felületéért felelős képviselője;

Módosítás  42

 

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

8. „műveleti vonatkozású adatok”: a közös nyomozócsoportok együttműködési platformja által a közös nyomozócsoport működési szakaszában a határokon átnyúló nyomozások és büntetőeljárások támogatása céljából kezelt információk és bizonyítékok;

8. „műveleti vonatkozású adatok”: a közös nyomozócsoportok együttműködési platformja által a közös nyomozócsoport működési szakaszában a határokon átnyúló nyomozások és büntetőeljárások támogatása céljából kezelt információk;

Módosítás  43

 

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) kommunikációs szoftver, amely lehetővé teszi a kommunikációs adatok helyi tárolását;

b) kommunikációs szoftver, amely kommunikációs célokra lehetővé teszi a kommunikációs adatok biztonságos és bizalmas helyi tárolását és a helyi, azonnali, házon belüli gépi fordítást az uniós intézmények valamennyi munkanyelvén;

Módosítás  44

 

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) a központosított információs rendszer és a megfelelő informatikai eszközök közötti kapcsolat, amely támogatja a közös nyomozócsoportok működését, és amelyet a közös nyomozócsoportok titkársága kezel.

c) a központosított információs rendszer és a megfelelő informatikai eszközök közötti kapcsolat, amely támogatja a közös nyomozócsoportok működését, és amelyet a közös nyomozócsoportok hálózatának titkársága kezel;

Módosítás  45

 

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca) a központosított információs rendszerhez és a Biztonságos Információcsere Hálózati Alkalmazáshoz (SIENA) való kapcsolódás lehetősége.

Módosítás  46

 

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés (új)

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A központosított információs rendszert az eu-LISA helyezi el a saját technikai helyszínein.

Módosítás  47

 

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a közös nyomozócsoport napi koordinációja és irányítása a közös nyomozócsoporton belüli adminisztratív és pénzügyi folyamatokat támogató funkciók révén;

a) a közös nyomozócsoport koordinációja és irányítása a közös nyomozócsoporton belüli adminisztratív és pénzügyi folyamatokat támogató funkciók révén;

Módosítás  48

 

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) műveleti vonatkozású információk és bizonyítékok – köztük nagy fájlok – cseréje és átmeneti tárolása feltöltési és letöltési funkció révén;

b) műveleti vonatkozású információk – köztük nagy fájlok – gyors és biztonságos cseréje és átmeneti tárolása feltöltési és letöltési funkció révén;

Módosítás  49

 

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – d pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) a bizonyítékok nyomonkövethetősége egy tevékenység-naplózási mechanizmus révén, amely lehetővé teszi a közös nyomozócsoportok együttműködési platformján keresztül kicserélt valamennyi bizonyíték nyomon követését;

d) a bizonyítékok cseréjének nyomonkövethetősége egy fejlett tevékenység-naplózási és nyomonkövetési mechanizmus révén [AM 133 (Renew)], amely lehetővé teszi a közös nyomozócsoportok együttműködési platformján keresztül kicserélt valamennyi bizonyíték, többek között a bizonyítékokhoz való hozzáférések és a feldolgozások nyomon követését;

Módosítás  50

 

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A központosított információs rendszert az eu-LISA helyezi el a saját technikai helyszínein.

törölve

Módosítás  51

 

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a közös nyomozócsoportok napi koordinációjához és irányításához szükséges funkciók listája;

a) a közös nyomozócsoportok koordinációjához és irányításához szükséges funkciók listája;

Módosítás  52

 

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – f pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f) technikai statisztikák, a 22. cikkel összhangban;

f) technikai statisztikák és kiegészítő adatok, a 22. cikkel összhangban;

Módosítás  53

 

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az e cikk első albekezdésében említett végrehajtási jogi aktusokat a 25. cikkben említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

Az e cikk első albekezdésében említett végrehajtási jogi aktusokat a 25. cikkben említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni. A Bizottság gondoskodik arról, hogy az első végrehajtási jogi aktust, amely lehetővé teszi az eu-LISA számára tevékenységeinek megkezdését, legkésőbb e rendelet hatálybalépésétől számított hat hónapon belül elfogadják.

Módosítás  54

 

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 7 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) Az eu-LISA gondoskodik a közös nyomozócsoportok együttműködési platformjának gyakorlati használatára vonatkozó képzés biztosításáról.

(7) Az eu-LISA gondoskodik a közös nyomozócsoportok együttműködési platformjának technikai használatára vonatkozó képzés biztosításáról a közös nyomozócsoportok hálózatának titkársága számára, többek között online képzési anyagok biztosítása révén.

Módosítás  55

 

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 7 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a) Az eu-LISA külön támogatási szolgálatot hoz létre, amely felelős a számára bejelentett biztonsági események megfelelő időben történő enyhítéséért.

Módosítás  56

 

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 7 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7b) Az eu-LISA a közös nyomozócsoportok hálózatának titkárságától közvetlenül vagy a 9a. cikk e) pontjában említett éves jelentésében a platform felhasználóitól kapott információk alapján folyamatosan végrehajtja a közös nyomozócsoportok együttműködési platformjának megfelelő működéséhez szükséges fejlesztéseket.

Módosítás  57

 

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Minden tagállam megteszi az ahhoz szükséges technikai intézkedéseket, hogy illetékes hatóságai e rendelettel összhangban hozzáférjenek a közös nyomozócsoportok együttműködési platformjához.

Minden tagállam megteszi az ahhoz szükséges technikai intézkedéseket, hogy illetékes hatóságai e rendelettel összhangban hozzáférjenek a közös nyomozócsoportok együttműködési platformjához. A tagállamok biztosítják, hogy képviselőik részt vegyenek a közös nyomozócsoportok hálózatának titkársága által a 9a. cikk c) pontja szerint nyújtott képzésben, és képviselőik teljes mértékben tisztában legyenek az uniós jog szerinti adatvédelmi követelményekkel.

Módosítás  58

 

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az illetékes uniós szervek, hivatalok és ügynökségek feladatai

Az illetékes uniós szervek, hivatalok és ügynökségek, valamint a nemzetközi igazságügyi hatóságok feladatai

Módosítás  59

 

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b) A közös nyomozócsoportban önként részt vevő bármely nemzetközi igazságügyi hatóság, amellyel közös nyomozócsoportról szóló megállapodás született, megteszi a szükséges technikai intézkedéseket annak érdekében, hogy hozzáférhessen a közös nyomozócsoportok együttműködési platformjához.

Módosítás  60

 

Rendeletre irányuló javaslat

9 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

9a. cikk

 

A közös nyomozócsoportok hálózata titkárságának feladatai

 

A közös nyomozócsoportok hálózatának titkársága a következők révén támogatja a közös nyomozócsoportok együttműködési platformjának működését:

 

a)  a közös nyomozócsoport felülete adminisztrátorának vagy adminisztrátorainak kérésére adminisztratív, jogi és technikai támogatás nyújtása a közös nyomozócsoportok egyes együttműködési felületeinek telepítésével és hozzáférésijog-kezelésével összefüggésben, a 12. cikk (3a) bekezdésének megfelelően;

 

b)  napi iránymutatás, funkcionális támogatás és segítségnyújtás a gyakorló szakemberek számára a közös nyomozócsoportok együttműködési platformjának és funkcióinak használatához;

 

c)  képzési és tájékoztatási modulok kidolgozása és nyújtása a nemzeti hatóságok számára a közös nyomozócsoportok együttműködési platformja használatának előmozdítása és megkönnyítése céljából;

 

d)  az Unión belüli együttműködés kultúra erősítése a büntetőügyekben folytatott nemzetközi együttműködéssel kapcsolatban a tudatosság növelése és a közös nyomozócsoportok együttműködési platformja gyakorló szakemberek körében történő használatának előmozdítása, valamint a gyakorlati használatra vonatkozó visszajelzéseik összegyűjtése révén;

 

e)  a közös nyomozócsoportok együttműködési platformja működésének megkezdését követően az eu-LISA folyamatos tájékoztatása a rendszer további technikai követelményeiről azáltal, hogy a felhasználóktól kapott visszajelzések alapján évente jelentést készít a platform lehetséges fejlesztéseiről.

Módosítás  61

 

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A közös nyomozócsoportok együttműködési platformjának tervezési és fejlesztési szakaszát megelőzően az eu-LISA igazgatótanácsa programirányítási tanácsot hoz létre.

(1) A közös nyomozócsoportok együttműködési platformjának tervezési és fejlesztési szakaszát megelőzően az eu-LISA igazgatótanácsa programirányítási tanácsot hoz létre a tervezési és fejlesztési szakasz idejére.

Módosítás  62

 

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A programirányítási tanács legalább háromhavonta, szükség esetén pedig gyakrabban ülésezik. A programirányítási tanács biztosítja a közös nyomozócsoportok együttműködési platformja tervezési és fejlesztési szakaszának megfelelő irányítását. A programirányítási tanács rendszeresen, lehetőség szerint havonta írásos jelentést nyújt be az eu-LISA igazgatótanácsának a projekt előrehaladásáról. A programirányítási tanács nem rendelkezik döntéshozatali hatáskörrel, és az eu-LISA igazgatótanácsának tagjait nem képviselheti.

(5) A programirányítási tanács legalább háromhavonta, szükség esetén pedig gyakrabban ülésezik. A programirányítási tanács biztosítja a közös nyomozócsoportok együttműködési platformja tervezési és fejlesztési szakaszának megfelelő irányítását. A programirányítási tanács rendszeresen, lehetőség szerint havonta írásos jelentést nyújt be az eu-LISA igazgatótanácsának a projekt előrehaladásáról. A programirányítási tanács az eu-LISA éves jelentésében tájékoztatja a Bizottságot és az Európai Parlamentet a projekt előrehaladásáról. A programirányítási tanács nem rendelkezik döntéshozatali hatáskörrel, és az eu-LISA igazgatótanácsának tagjait nem képviselheti, amely továbbra is felelős marad a projekt előírt határidőn és az elkülönített költségvetés keretein belüli végrehajtásáért.

Módosítás  63

 

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A programirányítási tanács megállapítja eljárási szabályzatát, amely különösen az elnökségre, az ülések helyszínére, az ülések előkészítésére, a szakértőknek az üléseken való részvételére, valamint az eu-LISA igazgatótanácsában részt nem vevő tagállamok teljes körű tájékoztatását biztosító kommunikációs tervekre vonatkozóan tartalmaz szabályokat.

(6) A programirányítási tanács az eu-LISA igazgatótanácsával konzultálva megállapítja eljárási szabályzatát, amely különösen az elnökségre, az ülések helyszínére, az ülések előkészítésére, a szakértőknek az üléseken való részvételére, valamint az eu-LISA igazgatótanácsában részt nem vevő tagállamok teljes körű tájékoztatását biztosító kommunikációs tervekre vonatkozóan tartalmaz szabályokat. A programirányítási tanács megszűnésének időpontját az eljárási szabályzat határozza meg.

Módosítás  64

 

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 8 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) A programirányítási tanács titkárságát az eu-LISA biztosítja.

(A magyar változatot nem érinti.) 

Módosítás  65

 

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az eu-LISA tanácsadó csoportot hoz létre a közös nyomozócsoportok együttműködési platformjával kapcsolatos – különösen az eu-LISA éves munkaprogramjának és éves tevékenységi jelentésének elkészítésével összefüggő – szakértelem biztosítása érdekében.

(1) Az eu-LISA tanácsadó csoportot hoz létre a közös nyomozócsoportok együttműködési platformjával kapcsolatos – különösen az eu-LISA éves munkaprogramjának, éves tevékenységi jelentésének elkészítésével és a közös nyomozócsoportok együttműködési platformjával kapcsolatban végrehajtandó fejlesztések azonosításával összefüggő – szakértelem biztosítása érdekében.

Módosítás  66

 

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A közös nyomozócsoportok együttműködési platformjának tervezési és fejlesztési szakaszában a tanácsadó csoport a tagállamok, a Bizottság és a közös nyomozócsoportok titkárságának képviselőiből áll. Elnöki tisztét az eu-LISA tölti be. A tanácsadó csoport:

(2) A közös nyomozócsoportok együttműködési platformjának tervezési és fejlesztési szakaszában a tanácsadó csoport a tagállamoknak, a Bizottságnak és a közös nyomozócsoportok hálózata titkárságának a képviselőiből áll. Az Europol meghívást kaphat a tanácsadó csoport üléseire, amennyiben azok a közös nyomozócsoportok együttműködési platformjának a SIENA-val való összekapcsolását érintik. A tanácsadó csoport elnöki tisztét az eu-LISA tölti be. A tanácsadó csoport:

Módosítás  67

 

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 3 bekezdés (új)

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3) A közös nyomozócsoportok együttműködési platformja működésének megkezdését követően a tanácsadó csoport továbbra is tanácsadói szerepet vállal a platform gyakorlati használatával kapcsolatban, beleértve annak értékelését, az esetleges technikai kérdéseket és a meglévő rendszerek további fejlesztését is. Ez idő alatt a tanácsadó csoport rendszeresen, közvetlenül az eu-LISA igazgatótanácsának tesz jelentést.

Módosítás  68

 

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok illetékes hatóságainak hozzáférése a közös nyomozócsoportok együttműködési felületeihez

A közös nyomozócsoportok együttműködési felületeihez való általános hozzáférés és a közös nyomozócsoportra vonatkozó megállapodás ezzel összefüggő szabályai

Módosítás  69

 

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A közös nyomozócsoportra vonatkozó megállapodás aláírását követően minden egyes közös nyomozócsoport számára együttműködési felületet kell létrehozni a közös nyomozócsoportok együttműködési platformján belül.

(1) A közös nyomozócsoportra vonatkozó megállapodás aláírását követően, amennyiben a megállapodás e rendelettel összhangban rendelkezik a közös nyomozócsoportok együttműködési platformjának használatáról, az adott megállapodással létrehozott közös nyomozócsoport számára együttműködési felületet kell létrehozni a közös nyomozócsoportok együttműködési platformján belül.

Módosítás  70

 

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) A közös nyomozócsoport felületének adminisztrátora vagy adminisztrátorai meghatározzák a közös nyomozócsoport együttműködési felületéhez való hozzáférési jogokat a közös nyomozócsoportok együttműködési platformjának felhasználói számára a 12–14. cikkeknek megfelelően, kivéve, ha a közös nyomozócsoportról szóló megállapodás meghatározza a hozzáférésre vonatkozó szabályokat.

Módosítás  71

 

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b) A közös nyomozócsoportról szóló megállapodásban ki kell jelölni a közös nyomozócsoport felületének adminisztrátorát vagy adminisztrátorait a közös nyomozócsoport tagjai közül. Amennyiben több adminisztrátort jelölnek ki, a közös nyomozócsoportról szóló megállapodás meghatározza a döntéshozatalukra és a feladataik megosztására vonatkozó szabályokat, amelyek magukban foglalják az arra vonatkozó szabályokat is, hogy a közös nyomozócsoport felületének egyes adminisztrátorai milyen hatáskörrel rendelkeznek a hozzáférések 12a., 13. és 14. cikkel összhangban történő megadását illetően.

Módosítás  72

 

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A közös nyomozócsoport felületének adminisztrátora vagy adminisztrátorai a közös nyomozócsoportok együttműködési platformjának felhasználói számára a közös nyomozócsoport együttműködési felületéhez való hozzáférési jogokat a közös nyomozócsoportra vonatkozó megállapodás alapján állapítják meg.

(3) A közös nyomozócsoport felületének adminisztrátora vagy adminisztrátorai a közös nyomozócsoportra vonatkozó megállapodással összhangban kezeli(k) a közös nyomozócsoportok együttműködési platformja felhasználóinak a közös nyomozócsoport együttműködési felületére vonatkozó hozzáférési jogait.

Módosítás  73

 

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) A közös nyomozócsoportra vonatkozó megállapodásban elő lehet írni, hogy a közös nyomozócsoportok hálózatának titkársága technikai és adminisztratív támogatás – többek között a hozzáférési jogok kezelése – céljából hozzáféréssel rendelkezzen a közös nyomozócsoport együttműködési felületéhez.

Módosítás  74

 

Rendeletre irányuló javaslat

12 a cikk (új)

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

12a. cikk

 

A tagállamok illetékes hatóságainak és az Európai Ügyészségnek a hozzáférése a közös nyomozócsoportok együttműködési felületeihez

 

A közös nyomozócsoportra vonatkozó megállapodással összhangban a közös nyomozócsoport felületének adminisztrátora vagy adminisztrátorai köteles(ek) hozzáférést biztosítani az említett megállapodásban kijelölt illetékes hatóságok számára a közös nyomozócsoport együttműködési felületéhez.

Módosítás  75

 

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az illetékes uniós szervek, hivatalok és ügynökségek hozzáférése a közös nyomozócsoportok együttműködési felületeihez

Az illetékes uniós szervek, hivatalok és ügynökségek, valamint a közös nyomozócsoportban részt vevő nemzetközi igazságügyi hatóságok hozzáférése a közös nyomozócsoportok együttműködési felületeihez

Módosítás  76

 

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A közös nyomozócsoport felületének adminisztrátora vagy adminisztrátorai dönthetnek úgy, hogy az (EU) 2018/1727 európai parlamenti és tanácsi rendeletben29 meghatározott feladatainak ellátása céljából hozzáférést biztosítanak az Eurojust számára – a közös nyomozócsoportok titkárságát is beleértve – egy adott közös nyomozócsoport együttműködési felületéhez. A közös nyomozócsoport felületének adminisztrátora vagy adminisztrátorai dönthetnek úgy, hogy technikai és adminisztratív támogatás – többek között a hozzáférési jogok kezelése – céljából hozzáférést biztosítanak a közös nyomozócsoportok titkársága számára egy adott közös nyomozócsoport együttműködési felületéhez.

(1) A közös nyomozócsoport felületének adminisztrátora vagy adminisztrátorai az (EU) 2018/1727 európai parlamenti és tanácsi rendeletben29 meghatározott feladatainak ellátása céljából hozzáférést adhatnak az Eurojust számára – a közös nyomozócsoportok hálózatának titkárságát is beleértve – egy adott közös nyomozócsoport együttműködési felületéhez. A közös nyomozócsoport felületének adminisztrátora vagy adminisztrátorai dönthetnek úgy, hogy technikai és adminisztratív támogatás – többek között a hozzáférési jogok kezelése – céljából hozzáférést biztosítanak a közös nyomozócsoportok hálózatának titkársága számára egy adott közös nyomozócsoport együttműködési felületéhez.

__________________

__________________

29 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1727 rendelete (2018. november 14.) az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynökségéről (Eurojust) (HL L 295., 2018.11.21., 138. o.).

29 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1727 rendelete (2018. november 14.) az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynökségéről (Eurojust) és a 2002/187/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2018.11.21, 138. o.).

Módosítás  77

 

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A közös nyomozócsoportok felületével foglalkozó adminisztrátor vagy adminisztrátorok dönthetnek úgy, hogy az (EU) 2016/794 európai parlamenti és tanácsi rendeletben30 meghatározott feladatainak ellátása céljából hozzáférést biztosítanak az Europol számára egy adott közös nyomozócsoport együttműködési felületéhez.

(2) A közös nyomozócsoportok felületével foglalkozó adminisztrátor vagy adminisztrátorok az (EU) 2016/794 európai parlamenti és tanácsi rendeletben30 meghatározott feladatainak ellátása céljából hozzáférést adhatnak az Europol számára egy adott közös nyomozócsoport együttműködési felületéhez.

__________________

___________

30 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/794 rendelete (2016. május 11.) a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (Europol) (HL L 135., 2016.5.24., 53. o.).

30 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/794 rendelete (2016. május 11.) a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (Europol) (HL L 135., 2016.5.24., 53. o.).

Módosítás  78

 

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A közös nyomozócsoportok felületével foglalkozó adminisztrátor vagy adminisztrátorok dönthetnek úgy, hogy a 883/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletben31 meghatározott feladatainak ellátása céljából hozzáférést biztosítanak az OLAF számára egy adott közös nyomozócsoport együttműködési felületéhez.

(3) A közös nyomozócsoportok felületével foglalkozó adminisztrátor vagy adminisztrátorok a 883/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletben31 meghatározott feladatainak ellátása céljából hozzáférést adhatnak az OLAF számára egy adott közös nyomozócsoport együttműködési felületéhez.

__________________

___________

31 Az Európai Parlament és a Tanács 883/2013/EU, Euratom rendelete (2013. szeptember 11.) az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1074/1999/Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 248., 2013.9.18., 1. o.).

31 Az Európai Parlament és a Tanács 883/2013/EU, Euratom rendelete (2013. szeptember 11.) az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1074/1999/Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 248., 2013.9.18., 1. o.).

Módosítás  79

 

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A közös nyomozócsoport felületének adminisztrátora vagy adminisztrátorai dönthetnek úgy, hogy az (EU) 2017/1939 rendeletben meghatározott feladatainak ellátása céljából hozzáférést biztosítanak az Európai Ügyészség számára egy adott közös nyomozócsoport együttműködési felületéhez.

(4) A közös nyomozócsoport felületének adminisztrátora vagy adminisztrátorai az (EU) 2017/1939 rendeletben meghatározott feladatainak ellátása céljából hozzáférést adhatnak az Európai Ügyészség számára egy adott közös nyomozócsoport együttműködési felületéhez.

Módosítás  80

 

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A közös nyomozócsoport felületének adminisztrátora vagy adminisztrátorai dönthetnek úgy, hogy más illetékes uniós szervek, hivatalok és ügynökségek számára – az alap-jogiaktusaikban meghatározott feladatok ellátása céljából – hozzáférést biztosítanak egy adott közös nyomozócsoport együttműködési felületéhez.

(5) A közös nyomozócsoport felületének adminisztrátora vagy adminisztrátorai más illetékes uniós szervek, hivatalok és ügynökségek számára – az alap-jogiaktusaikban meghatározott feladatok ellátása céljából – hozzáférést adhatnak egy adott közös nyomozócsoport együttműködési felületéhez.

Módosítás  81

 

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 5 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) A közös nyomozócsoport felületének adminisztrátora vagy adminisztrátorai valamely közös nyomozócsoportra vonatkozó megállapodásban rögzített együttműködési célkitűzések elérése érdekében nemzetközi igazságügyi hatóságok számára is hozzáférést adhatnak az adott közös nyomozócsoport együttműködési felületéhez.

Módosítás  82

 

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az 5. cikkben felsorolt célokból a közös nyomozócsoport felületének adminisztrátora vagy adminisztrátorai dönthetnek úgy, hogy hozzáférést biztosítanak a közös nyomozócsoportok együttműködési felületéhez azon harmadik országok illetékes hatóságai számára, amelyek aláírtak egy konkrét, közös nyomozócsoportra vonatkozó megállapodást.

(1) Ha a közös nyomozócsoportra vonatkozó megállapodás úgy rendelkezik, az 5. cikkben felsorolt célokból a közös nyomozócsoport felületének adminisztrátora vagy adminisztrátorai hozzáférést adhatnak a közös nyomozócsoportok együttműködési felületéhez azon harmadik országok illetékes hatóságai számára, amelyek aláírtak egy konkrét, közös nyomozócsoportra vonatkozó megállapodást.

Módosítás  83

 

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A közös nyomozócsoport felületének adminisztrátora vagy adminisztrátorai biztosítják, hogy a műveleti vonatkozású adatoknak azon harmadik országbeli illetékes hatóságokkal való cseréje, amelyek a közös nyomozócsoport együttműködési felületéhez hozzáféréssel rendelkeznek, a közös nyomozócsoportra vonatkozó megállapodás céljaihoz szükséges mértékre korlátozódjon és az abban foglalt feltételekkel történjen.

(2) A közös nyomozócsoport felületének adminisztrátora vagy adminisztrátorai ellenőrzik és biztosítják, hogy a műveleti vonatkozású adatoknak azon harmadik országbeli illetékes hatóságokkal való cseréje, amelyek a közös nyomozócsoport együttműködési felületéhez hozzáféréssel rendelkeznek, a közös nyomozócsoportra vonatkozó megállapodás céljaihoz szükséges mértékre korlátozódjon és az abban foglalt feltételekkel történjen.

Módosítás  84

 

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) Az uniós szervek, hivatalok és ügynökségek biztosítják, hogy egy közös nyomozócsoport együttműködési felületéhez hozzáféréssel rendelkező harmadik országokba irányuló személyesadat-továbbításra csak akkor kerüljön sor, ha teljesülnek az (EU) 2018/1725 rendelet IX. fejezetében meghatározott feltételek.

Módosítás  85

 

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az (1) és (2) bekezdés alkalmazásában az eu-LISA biztonsági tervet, üzletmenet-folytonossági és katasztrófa utáni helyreállítási tervet fogad el annak biztosítása érdekében, hogy a központosított információs rendszer üzemzavar esetén helyreállítható legyen.

(3) Az (1) és (2) bekezdés alkalmazásában az eu-LISA biztonsági tervet, üzletmenet-folytonossági és katasztrófa utáni helyreállítási tervet fogad el annak biztosítása érdekében, hogy a központosított információs rendszer üzemzavar esetén helyreállítható legyen. Az eu-LISA munkamegállapodást köt az uniós intézmények, szervek és hivatalok számítógépes vészhelyzeteket elhárító csoportjával (CERT-EU), és az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökséggel (ENISA) konzultálva elfogadja a biztonsági tervet.

Módosítás  86

 

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett megőrzési idő lejártakor az adatrekordot automatikusan törölni kell a központosított rendszerből.

(2) Amint a közös nyomozócsoport együttműködési platformjának valamennyi érintett felhasználója befejezte a letöltést, vagy az (1) bekezdésben említett megőrzési idő lejártakor az adatot automatikusan és véglegesen törölni kell a központosított rendszerből.

Módosítás  87

 

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett megőrzési idő lejártakor az adatrekordot automatikusan törölni kell a központosított rendszerből.

(2) Az (1) bekezdésben említett megőrzési idő lejártakor az adatot automatikusan törölni kell a központosított rendszerből.

Módosítás  88

 

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Valamennyi illetékes tagállami hatóság, és adott esetben az Eurojust, az Europol, az Európai Ügyészség, az OLAF vagy bármely más illetékes uniós szerv, hivatal vagy ügynökség a személyes adatok e rendelet szerinti kezelésére alkalmazandó uniós adatvédelmi szabályokkal összhangban adatkezelőnek minősül.

(1) Valamennyi illetékes tagállami hatóság, és adott esetben az Eurojust, az Europol, az Európai Ügyészség, az OLAF vagy bármely más illetékes uniós szerv, hivatal vagy ügynökség a műveleti vonatkozású személyes adatok e rendelet szerinti kezelésére alkalmazandó uniós adatvédelmi szabályokkal összhangban adatkezelőnek minősül.

Módosítás  89

 

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Ami a harmadik országok illetékes hatóságai által a közös nyomozócsoportok együttműködési platformjára feltöltött adatokat illeti, a közös nyomozócsoportok együttműködési platformján keresztül kicserélt és ott tárolt személyes adatok tekintetében a közös nyomozócsoport felületének egyik adminisztrátora minősül adatkezelőnek.

(2) Ami a harmadik országok illetékes hatóságai által a közös nyomozócsoportok együttműködési platformjára feltöltött adatokat illeti, a közös nyomozócsoportok együttműködési platformján keresztül kicserélt és ott tárolt személyes adatok tekintetében a közös nyomozócsoport felületének a közös nyomozócsoportra vonatkozó megállapodás aláírásakor kijelölt adminisztrátorát kell adatkezelőnek kinevezni.

Módosítás  90

 

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) Amennyiben a közös nyomozócsoportra vonatkozó megállapodás egyetlen adminisztrátort sem nevez meg adatkezelőként, az (EU) 2018/1725 rendelettel összhangban a közös nyomozócsoport felületének valamennyi adminisztrátora közös adatkezelőként jár el a közös nyomozócsoportok együttműködési platformján keresztül kicserélt és ott tárolt személyes adatok tekintetében.

Módosítás  91

 

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A közös nyomozócsoportok együttműködési platformjának felhasználói közösen felelősek a nem műveleti vonatkozású adatoknak a közös nyomozócsoportok együttműködési platformján történő kezeléséért.

(4) A közös nyomozócsoportok együttműködési platformjának felhasználói a nem operatív személyes adatok feldolgozása tekintetében közös adatkezelők, amit a közös nyomozócsoportra vonatkozó megállapodásban ki kell emelni.

Módosítás  92

 

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 1 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) műveleti vonatkozású információk és bizonyítékok cseréje a közös nyomozócsoportok együttműködési platformjának felhasználói között;

a) műveleti vonatkozású információk és bizonyítékok cseréje a közös nyomozócsoportok együttműködési platformjának felhasználói között abból a célból, amely miatt az adott közös nyomozócsoportot létrehozták;

Módosítás  93

 

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A közös nyomozócsoportok együttműködési platformjához való hozzáférés a tagállamok és harmadik országok illetékes hatóságainak, az Eurojustnak, az Europolnak, az Európai Ügyészségnek, az OLAF-nak és más illetékes uniós szerveknek, hivataloknak vagy ügynökségeknek a megfelelő felhatalmazással rendelkező személyzetére korlátozódik, a feladataik (1) bekezdésben említett célokkal összhangban történő ellátásához szükséges, valamint a kitűzött célok eléréséhez szükséges és arányos mértékben.

(2) A közös nyomozócsoportok együttműködési platformjához való hozzáférés a tagállamok és harmadik országok illetékes hatóságainak, az Eurojustnak, az Europolnak, az Európai Ügyészségnek, az OLAF-nak, más illetékes uniós szerveknek, hivataloknak vagy ügynökségeknek, illetve a nemzetközi igazságügyi hatóságoknak a megfelelő felhatalmazással rendelkező személyzetére korlátozódik, a feladataik (1) bekezdésben említett célokkal összhangban történő ellátásához szükséges, valamint a kitűzött célok eléréséhez feltétlenül szükséges és arányos mértékben.

Módosítás  94

 

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 2 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a közös nyomozócsoport együttműködési platformja azon felhasználójának azonosító jele, aki belépett a központosított információs rendszerbe;

b) a közös nyomozócsoportok együttműködési platformjának felhasználói által foglalkoztatott azon alkalmazottak azonosító jele, akik beléptek a központosított információs rendszerbe;

Módosítás  95

 

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 2 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) a közös nyomozócsoport együttműködési platformjának felhasználója által végzett művelet dátuma, időzónája és a hozzáférés ideje;

c) a közös nyomozócsoportok együttműködési platformjának felhasználói által végzett minden művelet dátuma, időzónája és a hozzáférés ideje;

Módosítás  96

 

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 2 bekezdés – d pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) a közös nyomozócsoport együttműködési platformjának felhasználója által végzett művelet.

d) a közös nyomozócsoportok együttműködési platformjának felhasználói által végzett művelet.

Módosítás  97

 

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A naplókat megfelelő technikai intézkedésekkel kell védeni a jogosulatlan hozzáféréssel szemben, és azokat három évig vagy a folyamatban lévő ellenőrzési eljárások befejezéséhez szükséges, ennél hosszabb ideig meg kell őrizni.

(3) A naplókat megfelelő technikai intézkedésekkel kell védeni a módosítással, a jogosulatlan hozzáféréssel szemben, és azokat három évig vagy a folyamatban lévő ellenőrzési eljárások befejezéséhez szükséges, ennél hosszabb ideig meg kell őrizni.

Módosítás  98

 

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Kérésre az eu-LISA haladéktalanul a tagállamok illetékes hatóságai rendelkezésére bocsátja a naplókat.

(4) Kérésre az eu-LISA haladéktalanul azon tagállamok illetékes hatóságai rendelkezésére bocsátja a naplókat, amelyek részt vettek egy adott közös nyomozócsoportban.

Módosítás  99

 

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) Az eu-LISA olyan eljárásokat is kialakít, amelyek a közös nyomozócsoportok együttműködési platformja hatékonyságának nyomon követését és mérését szolgálják a platform alkalmazási köre, hatékonysága és használhatósága tekintetében.

Módosítás  100

 

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett eljárásoknak biztosítaniuk kell a rendszeres technikai statisztikák ellenőrzési célú készítésének lehetőségét.

(2) Az (1) bekezdésben említett eljárásoknak biztosítaniuk kell a rendszeres technikai statisztikák ellenőrzési célú készítésének lehetőségét, és hozzá kell járulniuk a közös nyomozócsoportok együttműködési platformjának átfogó értékeléséhez.

Módosítás  101

 

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A kifejlesztési folyamat bármely jelentős késedelme esetén az eu-LISA a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot a késedelem okairól, valamint annak időbeli és pénzügyi következményeiről.

(3) A kifejlesztési folyamat bármely esetleges jelentős késedelme esetén az eu-LISA a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot a késedelem okairól, annak időbeli és pénzügyi következményeiről, valamint a helyzet orvoslása érdekében hozandó intézkedéseiről.

Módosítás  102

 

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Két évvel a közös nyomozócsoportok együttműködési platformja működésének megkezdése után, majd azt követően évente az eu-LISA jelentést nyújt be a Bizottságnak a közös nyomozócsoportok együttműködési platformjának technikai működéséről, beleértve annak biztonságosságát is.

(6) Két évvel a közös nyomozócsoportok együttműködési platformja működésének megkezdése után, majd azt követően évente az eu-LISA jelentést nyújt be a Bizottságnak a közös nyomozócsoportok együttműködési platformjának technikai működéséről, beleértve annak biztonságosságát is. A jelentést közzé kell tenni.

Módosítás  103

 

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 7 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) Négy évvel a közös nyomozócsoportok együttműködési platformja működésének megkezdése után, majd azt követően négyévente a Bizottság átfogó értékelést készít a közös nyomozócsoportok együttműködési platformjáról. A Bizottság az átfogó értékelésről szóló jelentést megküldi az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

(7) Két évvel a közös nyomozócsoportok együttműködési platformja működésének megkezdése után, majd azt követően kétévente a Bizottság átfogó értékelést készít a közös nyomozócsoportok együttműködési platformjáról. A Bizottság az átfogó értékelésről szóló jelentést megküldi az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Módosítás  104

 

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 8 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) A tagállamok illetékes hatóságai, az Eurojust, az Europol, az Európai Ügyészség, az OLAF és más illetékes uniós szervek, hivatalok és ügynökségek az eu-LISA és a Bizottság rendelkezésére bocsátják a (4) és (7) bekezdésben említett jelentések elkészítéséhez szükséges információkat. Ezek az információk nem veszélyeztethetik a munkamódszereket, és nem tartalmazhatnak az információforrásokat, a személyzet tagjainak nevét, illetve a nyomozásokat felfedő információt.

(8) A tagállamok illetékes hatóságai, az Eurojust, az Europol, az Európai Ügyészség, az OLAF és más illetékes uniós szervek, hivatalok és ügynökségek a közös nyomozócsoport hálózatának titkársága által összegyűjtendő jelentéstétellel kapcsolatos követelményeket is tartalmazó nyomonkövetési és értékelési tervet dolgoznak ki a közös nyomozócsoportok együttműködési platformjának használatára vonatkozóan annak érdekében, hogy az eu-LISA és a Bizottság rendelkezésére bocsássák a (4) és (7) bekezdésben említett jelentések elkészítéséhez szükséges információkat. Ezek az információk nem veszélyeztethetik a munkamódszereket, és nem tartalmazhatnak az információforrásokat, a személyzet tagjainak nevét, illetve a nyomozásokat felfedő információt.

Módosítás  105

 

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Bizottság, miután meggyőződött az alábbi feltételek teljesüléséről, meghatározza azt az időpontot, amikor a közös nyomozócsoportok együttműködési platformja megkezdi működését:

(1) A működés megkezdésének időpontja nem lehet későbbi, mint 2025. január 1-je. A Bizottság, miután meggyőződött az alábbi feltételek teljesüléséről, meghatározza azt az időpontot, amikor a közös nyomozócsoportok együttműködési platformja megkezdi működését;

Módosítás  106

 

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 1 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) elfogadták a 6. cikkben említett vonatkozó végrehajtási jogi aktusokat;

a) végrehajtották a 6. cikkben említett végrehajtási jogi aktusokban elfogadott előírásokat;

Módosítás  107

 

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 1 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) az eu-LISA a tagállamokkal együttműködve, anonim tesztadatok felhasználásával elvégezte a közös nyomozócsoportok együttműködési platformjának átfogó tesztelését.

b) az eu-LISA a tagállamok bevonásával végzett tesztidőszak folyamán, anonim tesztadatok felhasználásával elvégezte a közös nyomozócsoportok együttműködési platformjának átfogó tesztelését;

Módosítás  108

 

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba) a b) pontban említett tesztidőszakot sikeresnek lebonyolították.

Módosítás  109

 

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Amennyiben a Bizottság az (1) bekezdéssel összhangban meghatározta a működés megkezdésének időpontját, ezt az időpontot közli a tagállamokkal, az Eurojusttal, az Europollal, az Európai Ügyészséggel és az OLAF-fal.

(2) Amennyiben a Bizottság az (1) bekezdéssel összhangban meghatározta a működés megkezdésének időpontját, ezt az időpontot közli az Európai Parlamenttel, a tagállamokkal, az Eurojusttal, az Europollal, az Európai Ügyészséggel és az OLAF-fal.

Módosítás  110

 

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 4 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) Amennyiben a 22. cikk (3) bekezdésével összhangban jelentős potenciális késedelmekről számolnak be, amelyek veszélyeztethetik a műveletek megkezdésére vonatkozóan előírt határidő betartását, a Bizottság az eu-LISA-val közösen felelősséget vállal a helyzet orvoslásáért és a műveletek megkezdésére vonatkozóan az (1) bekezdésben előírt határidő betartásáért, többek között vészhelyzeti terv kidolgozása és az eu-LISA-nak nyújtott segítség révén.

Módosítás  111

 

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

(EU) 2018/1726 rendelet

8b cikk – 1 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a közös nyomozócsoportok együttműködési platformjának technikai használatára vonatkozó képzéssel kapcsolatos feladatokat, beleértve az online képzési anyagok biztosítását is.

b) a közös nyomozócsoportok együttműködési platformjának technikai használatára vonatkozóan a közös nyomozócsoportok hálózatának titkársága számára nyújtott képzéssel kapcsolatos feladatokat, beleértve az online képzési anyagok biztosítását is.


 

INDOKOLÁS

A közös nyomozócsoportok különböző országokból származó ügyészeket, rendőrbírókat és nyomozóbírókat tömörítenek a határokon átnyúló nyomozások koordinálása és a büntetőeljárások gyors és sikeres lezárása érdekében. A büntetőügyekben folytatott nemzetközi igazságügyi együttműködés legsikeresebb eszközei közé tartoznak.

A Nemzetközi Büntetőbíróság ügyészi hivatalának (NBB) első részvétele az ukrajnai háborús bűncselekményeket vizsgáló közös nyomozócsoportban szintén azt mutatja, hogy a legsúlyosabb bűncselekményekre vonatkozó nemzetközi koordináció és információcsere egyre fontosabbá válik az elkövetkező években.

Az előadó által előterjesztett jelentéstervezet ezért olyan új rendelkezéseket javasol, amelyek lehetővé teszik a nemzetközi igazságügyi hatóságok, különösen a Nemzetközi Büntetőbíróság részvételét a közös nyomozócsoportok együttműködési platformjában.

Az információgyűjtési folyamat során világossá vált, hogy e platform létrehozása már jelentősen megkönnyítette volna a nemzetközi bűncselekmények büntetőeljárás alá vonása terén folytatott nemzetközi együttműködést, többek között a Nemzetközi Büntetőbírósággal való együttműködés keretében, valamint az Eurojustnak a háborús bűncselekményekkel kapcsolatos bizonyítékok gyűjtésére, megőrzésére és elemzésére vonatkozó aktualizált megbízatásával kapcsolatban.

Ezenkívül a közös nyomozócsoportokon belüli információ- és adatcsere jelenlegi módjai nem felelnek meg a mai biztonsági követelményeknek, ezért elengedhetetlen, hogy az Unió a lehető leghamarabb létrehozza a közös nyomozócsoportok együttműködési platformját. Az előadó ezért arra törekszik, hogy minél hamarabb létrejöjjön egy valóban működő platform.

E célból a jelentéstervezet célja, hogy legalább egy évvel előbbre hozza a közös nyomozócsoportok együttműködési platformjának működését, és a jelentés tartalmazza az időpontot, valamint a tervezési és fejlesztési szakasznak a személyzet és az erőforrások elosztásával történő felgyorsítását célzó rendelkezéseket.

Az előadó véleménye szerint az új platform létrehozását a lehető legtöbb illetékes hatóságnak kellene használnia, és annak meg kell erősítenie az EU általános biztonsági infrastruktúráját. Az előadó ezért azt javasolta, hogy tegyék lehetővé a II. Nápolyi Egyezmény alapján létrehozott speciális vámügyi közös nyomozócsoportok részvételét, amennyiben azok bűnügyi nyomozás keretében, igazságügyi hatóság felügyelete alatt működnek.

Az előadó meghatározta az adatvédelemre vonatkozó preambulumbekezdéseket és rendelkezéseket, hogy azok megfeleljenek az európai adatvédelmi biztos hivatalos észrevételeinek. A javaslat további rendelkezéseket tartalmaz a platform támogatásában és működésében részt vevő uniós ügynökségek szerepének meghatározására, különösen az Eurojust (és a közös nyomozócsoportok hálózatának titkársága) és az eu-LISA tekintetében. Az előadó felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy a pénzügyi kimutatás jobban tükrözze az ügynökségek e rendeletben javasolt követelményeit és új feladatait.


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA

Cím

a közös nyomozócsoportok működését támogató együttműködési platform létrehozásáról és az (EU) 2018/1726 rendelet módosításáról

Hivatkozások

COM(2021)0756 – C9-0448/2021 – 2021/0391(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

2.12.2021

 

 

 

Illetékes bizottság

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

17.1.2022

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

17.1.2022

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

 A határozat dátuma

BUDG

9.12.2021

 

 

 

Előadók

 A kijelölés dátuma

Malik Azmani

20.4.2022

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

27.6.2022

 

 

 

Az elfogadás dátuma

10.10.2022

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

56

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Abir Al-Sahlani, Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, Malin Björk, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Patricia Chagnon, Clare Daly, Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Assita Kanko, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Nuno Melo, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Karlo Ressler, Diana Riba i Giner, Isabel Santos, Birgit Sippel, Sara Skyttedal, Vincenzo Sofo, Ramona Strugariu, Tomas Tobé, Yana Toom, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Romeo Franz, Erik Marquardt, Michal Šimečka, Paul Tang, Róża Thun und Hohenstein, Miguel Urbán Crespo

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (209. cikk, (7) bekezdés)

Gilles Boyer, Deirdre Clune, Jonás Fernández, Vlad Gheorghe, Hannes Heide, Eero Heinäluoma, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Karsten Lucke, Aušra Maldeikienė, Peter Pollák, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Simone Schmiedtbauer, Ralf Seekatz, Ivan Štefanec

A benyújtás dátuma

13.10.2022

 


 

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

56

+

ECR

Assita Kanko, Vincenzo Sofo

ID

Patricia Chagnon, Antonio Maria Rinaldi

PPE

Deirdre Clune, Andrzej Halicki, Othmar Karas, Jeroen Lenaers, Aušra Maldeikienė, Lukas Mandl, Nuno Melo, Nadine Morano, Peter Pollák, Emil Radev, Paulo Rangel, Karlo Ressler, Simone Schmiedtbauer, Ralf Seekatz, Sara Skyttedal, Ivan Štefanec, Tomas Tobé, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Javier Zarzalejos

RENEW

Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Gilles Boyer, Vlad Gheorghe, Sophia in 't Veld, Georgios Kyrtsos, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Róża Thun und Hohenstein, Yana Toom

S&D

Jonás Fernández, Hannes Heide, Eero Heinäluoma, Evin Incir, Karsten Lucke, Javier Moreno Sánchez, Evelyn Regner, Isabel Santos, Birgit Sippel, Paul Tang, Elena Yoncheva

THE LEFT

Konstantinos Arvanitis, Malin Björk, Clare Daly, Miguel Urbán Crespo

VERTS/ALE

Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Romeo Franz, Alice Kuhnke, Erik Marquardt, Terry Reintke, Diana Riba i Giner

 

0

-

 

 

 

0

0

 

 

 

Jelmagyarázat:

+ : mellette

- : ellene

0 : tartózkodás

 

 

Utolsó frissítés: 2022. október 28.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat