VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een samenwerkingsplatform ter ondersteuning van de werking van gemeenschappelijke onderzoeksteams en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1726

13.10.2022 - (COM(2021)0756 – C9‑0448/2021 – 2021/0391(COD)) - ***I

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Rapporteur: Malik Azmani


Procedure : 2021/0391(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A9-0245/2022
Ingediende teksten :
A9-0245/2022
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een samenwerkingsplatform ter ondersteuning van de werking van gemeenschappelijke onderzoeksteams en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1726

(COM(2021)0756 – C9‑0448/2021 – 2021/0391(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

 gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2021)0756),

 gezien artikel 294, lid 2, en artikel 82, lid 1, punt d), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C9‑0448/2021),

 gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

 gezien artikel 59 van zijn Reglement,

 gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A9‑0245/2022),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

 

Amendement  1

 

Voorstel voor een verordening

Overweging 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1) De Unie heeft zich ten doel gesteld haar burgers een gemeenschappelijke ruimte van vrijheid, veiligheid en recht te bieden zonder binnengrenzen, waarin het vrije verkeer van personen gewaarborgd is. Tegelijkertijd moet de Unie ervoor zorgen dat deze gemeenschappelijke ruimte een veilige plaats blijft. Deze doelstelling kan alleen bereikt worden door passende maatregelen ter voorkoming en bestrijding van criminaliteit, waaronder georganiseerde misdaad en terrorisme.

(1) De Unie heeft zich ten doel gesteld haar burgers een gemeenschappelijke ruimte van vrijheid, veiligheid en recht te bieden zonder binnengrenzen, waarin het vrije verkeer van personen gewaarborgd is. Tegelijkertijd moet de Unie ervoor zorgen dat deze gemeenschappelijke ruimte een veilige plaats blijft. Deze doelstelling kan alleen bereikt worden door een meer doeltreffende, gecoördineerde samenwerking tussen de internationale justitiële instanties en door passende maatregelen ter voorkoming en bestrijding van criminaliteit, waaronder georganiseerde misdaad en terrorisme.

Amendement  2

 

Voorstel voor een verordening

Overweging 2 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 bis) GOT’s hebben bewezen een belangrijke bijdrage te leveren aan de verbetering van de internationale samenwerking voor de vervolging van grensoverschrijdende misdrijven, zoals cybercriminaliteit, terrorisme en zware en georganiseerde criminaliteit, door tijdrovende procedures en formaliteiten tussen leden van GOT’s uit te bannen. De intensievere inzet van GOT’s heeft de cultuur van internationale samenwerking in strafzaken tussen justitiële instanties in de Unie eveneens versterkt.

Amendement  3

 

Voorstel voor een verordening

Overweging 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3) Het acquis van de Unie voorziet in twee rechtskaders voor het opzetten van GOT’s waaraan ten minste twee lidstaten deelnemen: Kaderbesluit 2002/465/JBZ19 van de Raad en artikel 13 van de Overeenkomst door de Raad vastgesteld overeenkomstig artikel 34 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie20. Derde landen kunnen als partij bij GOT’s worden betrokken wanneer er een rechtsgrondslag bestaat voor een dergelijke betrokkenheid, zoals artikel 20 van het tweede aanvullend protocol bij het Verdrag van de Raad van Europa van 195921 en artikel 5 van de Overeenkomst betreffende wederzijdse rechtshulp tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika22.

(3) Het acquis van de Unie voorziet in twee rechtskaders voor het opzetten van GOT’s waaraan ten minste twee lidstaten deelnemen: Kaderbesluit 2002/465/JBZ19 van de Raad en artikel 13 van de Overeenkomst door de Raad vastgesteld overeenkomstig artikel 34 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie20. De Overeenkomst opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie inzake wederzijdse bijstand en samenwerking tussen de douaneadministraties20 bis (Napels II-overeenkomst) valt ook onder deze verordening voor gevallen waarin gespecialiseerde GOT’s op douanegebied worden ingesteld. Derde landen kunnen als partij bij GOT’s worden betrokken wanneer er een rechtsgrondslag bestaat voor een dergelijke betrokkenheid, zoals artikel 20 van het tweede aanvullend protocol bij het Verdrag van de Raad van Europa van 195921 en artikel 5 van de Overeenkomst betreffende wederzijdse rechtshulp tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika22.

__________________

__________________

19 Kaderbesluit 2002/465/JBZ van de Raad van 13 juni 2002 inzake gemeenschappelijke onderzoeksteams (PB L 162 van 20.6.2002, blz. 1).

19 Kaderbesluit 2002/465/JBZ van de Raad van 13 juni 2002 inzake gemeenschappelijke onderzoeksteams (PB L 162 van 20.6.2002, blz. 1).

20 PB C 197 van 12.7.2000, blz. 3.

20 PB C 197 van 12.7.2000, blz. 3.

 

20bis PB C 24 van 23.1.1998, blz. 2.

21 CET nr. 182.

21 CET nr. 182.

22 PB L 181 van 19.7.2003, blz. 34.

22 PB L 181 van 19.7.2003, blz. 34.

Amendement  4

 

Voorstel voor een verordening

Overweging 3 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 bis) Daarnaast is het noodzakelijk om in het kader van GOT’s te voorzien in nauwe samenwerking met andere rechtbanken, tribunalen of internationale justitiële instanties die tot doel hebben misdrijven aan te pakken die de internationale vrede en veiligheid aantasten, in het bijzonder het Internationaal Strafhof (ICC). Deze verordening stelt dergelijke entiteiten in staat deel te nemen aan het samenwerkingsplatform voor GOT’s, teneinde de internationale samenwerking bij de vervolging van internationale misdrijven te verbeteren.

Amendement  5

 

Voorstel voor een verordening

Overweging 3 ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 ter) Een samenwerkingsplatform voor GOT’s is dringend noodzakelijk om efficiënt te communiceren en op veilige wijze informatie en bewijsmateriaal uit te wisselen, teneinde ervoor te zorgen dat degenen die verantwoordelijk zijn voor de zwaarste misdrijven snel verantwoordelijk kunnen worden gesteld. Deze noodzaak wordt onderstreept door het gewijzigde mandaat van het Agentschap van de Europese Unie voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust), zoals neergelegd in Verordening (EU) 2022/838 van het Europees Parlement en de Raad1 bis, dat het agentschap in staat stelt bewijsmateriaal met betrekking tot genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en daarmee verband houdende strafbare feiten te bewaren, te analyseren en op te slaan, en dat het mogelijk maakt het daaraan gerelateerd bewijsmateriaal uit te wisselen met bevoegde nationale autoriteiten en internationale justitiële instanties, met name met het Internationaal Strafhof (ICC).

 

__________________

 

1 bis Verordening (EU) 2022/838 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2022 tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1727, wat betreft het bij Eurojust bewaren, analyseren en opslaan van bewijsmateriaal in verband met genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en daarmee verband houdende strafbare feiten (PB L 148 van 31.5.2022, blz. 1).

Amendement  6

 

Voorstel voor een verordening

Overweging 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4) De bestaande rechtskaders op het niveau van de Unie bepalen niet hoe de entiteiten die deelnemen aan GOT’s informatie uitwisselen en communiceren. Deze entiteiten bereiken overeenstemming over een dergelijke uitwisseling en communicatie op basis van de behoeften en de beschikbare middelen. Er ontbreekt echter een specifiek beveiligd en doeltreffend kanaal waarvan alle deelnemers gebruik kunnen maken en waarmee zij snel grote hoeveelheden informatie en bewijsmateriaal kunnen uitwisselen of beveiligde en doeltreffende communicatie mogelijk kunnen maken. Bovendien is er geen systeem dat het dagelijks beheer van GOT’s ondersteunt, ook niet wat betreft de traceerbaarheid van tussen de deelnemers uitgewisseld bewijsmateriaal.

(4) De bestaande rechtskaders op het niveau van de Unie bepalen niet hoe de entiteiten die deelnemen aan GOT’s informatie uitwisselen en communiceren. Deze entiteiten bereiken overeenstemming over een dergelijke uitwisseling en communicatie op basis van de behoeften en de beschikbare middelen. Om de steeds complexere en tijdsgevoelige grensoverschrijdende criminaliteit te bestrijden, zijn snelheid, samenwerking en efficiëntie van cruciaal belang. Momenteel bestaat er echter geen systeem dat het dagelijks beheer van GOT’s ondersteunt, waarmee gegevens efficiënter kunnen worden doorzocht en geregistreerd, en waarmee de tussen de deelnemers uitgewisselde gegevens kunnen worden beveiligd. Er ontbreekt duidelijk een specifiek beveiligd en doeltreffend kanaal waarvan alle deelnemers gebruik kunnen maken en waarmee zij snel grote hoeveelheden informatie en bewijsmateriaal kunnen uitwisselen of beveiligde en doeltreffende communicatie mogelijk kunnen maken. Bovendien is er geen systeem dat het dagelijks beheer van GOT’s ondersteunt, ook niet wat betreft de traceerbaarheid van tussen de deelnemers uitgewisseld bewijsmateriaal op een wijze die voldoet aan de wettelijke vereisten van nationale rechtbanken, en evenmin wat betreft de planning en coördinatie van GOT-werkzaamheden.

Amendement  7

 

Voorstel voor een verordening

Overweging 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5) In het licht van de toenemende mogelijkheden tot infiltratie van informatietechnologiesystemen (IT-systemen) door criminelen kan de huidige stand van zaken de doeltreffendheid en efficiëntie van grensoverschrijdende onderzoeken belemmeren en dergelijke onderzoeken en vervolgingen vertragen, waardoor ze duurder worden. De rechterlijke macht en de rechtshandhavingsinstanties moeten er met name voor zorgen dat hun systemen zo veilig mogelijk zijn en dat alle leden van een GOT gemakkelijk met elkaar in verbinding kunnen komen en met elkaar kunnen communiceren, onafhankelijk van hun nationale systemen.

(5) In het licht van de toenemende mogelijkheden tot infiltratie van informatietechnologiesystemen (IT-systemen) door criminelen kan de huidige stand van zaken de doeltreffendheid en efficiëntie van grensoverschrijdende onderzoeken belemmeren en dergelijke onderzoeken en vervolgingen vertragen vanwege de onbeveiligde en niet-digitale uitwisseling van informatie en bewijsmateriaal, waardoor ze duurder worden. De rechterlijke macht en de rechtshandhavingsinstanties moeten er met name voor zorgen dat hun systemen zo modern en veilig mogelijk zijn en dat alle leden van een GOT gemakkelijk met elkaar in verbinding kunnen komen en met elkaar kunnen communiceren, onafhankelijk van hun nationale systemen.

Amendement  8

 

Voorstel voor een verordening

Overweging 6

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6) De snelheid en efficiëntie van de uitwisselingen tussen de entiteiten die deelnemen aan GOT’s zouden aanzienlijk kunnen worden verbeterd door de oprichting van een specifiek IT-platform ter ondersteuning van hun functioneren. Daarom moeten regels worden vastgesteld voor de oprichting van een gecentraliseerd IT-platform (“samenwerkingsplatform voor GOT’s”) op het niveau van de Unie om GOT’s te helpen samenwerken, veilig te communiceren en informatie en bewijsmateriaal te delen.

(6) Het is belangrijk de samenwerking tussen GOT’s te verbeteren en te ondersteunen met moderne IT-instrumenten. De snelheid en efficiëntie van de uitwisselingen tussen de entiteiten die deelnemen aan GOT’s zouden aanzienlijk kunnen worden verbeterd door de oprichting van een specifiek IT-platform ter ondersteuning van hun functioneren. Daarom moeten regels worden vastgesteld voor de oprichting van een gecentraliseerd IT-platform (“samenwerkingsplatform voor GOT’s”) op het niveau van de Unie om GOT’s te helpen samenwerken, veilig te communiceren en informatie en bewijsmateriaal te delen.

Amendement  9

 

Voorstel voor een verordening

Overweging 8

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8) Het samenwerkingsplatform voor GOT’s moet op vrijwillige basis worden gebruikt. Gezien de toegevoegde waarde ervan voor grensoverschrijdende onderzoeken wordt het gebruik ervan echter sterk aangemoedigd. Het al dan niet gebruiken van het samenwerkingsplatform voor GOT’s mag geen afbreuk doen aan of van invloed zijn op de rechtmatigheid van andere vormen van communicatie of uitwisseling van informatie en mag geen veranderingen meebrengen voor de manier waarop de GOT’s worden opgezet, georganiseerd of functioneren. De oprichting van het samenwerkingsplatform voor GOT’s mag geen gevolgen hebben voor de onderliggende rechtsgrondslagen voor GOT’s noch voor de toepasselijke nationale procedurele wetgeving met betrekking tot de verzameling en het gebruik van het verkregen bewijsmateriaal. Het platform mag alleen een beveiligd IT-instrument bieden om de samenwerking en de doeltreffendheid van de GOT’s te verbeteren.

(8) Het samenwerkingsplatform voor GOT’s moet op vrijwillige basis worden gebruikt. Gezien de toegevoegde waarde ervan voor grensoverschrijdende onderzoeken wordt het gebruik ervan echter sterk aangemoedigd. Het al dan niet gebruiken van het samenwerkingsplatform voor GOT’s mag geen afbreuk doen aan of van invloed zijn op de rechtmatigheid van andere vormen van communicatie of uitwisseling van informatie en mag geen veranderingen meebrengen voor de manier waarop de GOT’s worden opgezet, georganiseerd of functioneren. De oprichting van het samenwerkingsplatform voor GOT’s mag geen gevolgen hebben voor de onderliggende rechtsgrondslagen voor GOT’s noch voor de toepasselijke nationale procedurele wetgeving met betrekking tot de verzameling en het gebruik van het verkregen bewijsmateriaal. Het platform mag alleen een beveiligd IT-instrument bieden om de samenwerking van de GOT’s te verbeteren, de informatiestroom tussen de gebruikers te versnellen alsook om de beveiliging van de uitgewisselde gegevens en de doeltreffendheid van de GOT’s te optimaliseren.

Amendement  10

 

Voorstel voor een verordening

Overweging 9

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9) Het samenwerkingsplatform voor GOT’s moet de operationele en postoperationele fasen van de GOT’s omvatten, lopend van het moment van ondertekening van de desbetreffende GOT-overeenkomst door de leden van het platform tot en met de afronding van de evaluatie van het GOT. Omdat de actoren die deelnemen aan het proces voor het opzetten van een GOT niet samenvallen met de actoren die lid van het eenmaal opgerichte GOT zullen zijn, moeten het proces van het opzetten van een GOT, en met name de onderhandelingen over de inhoud en de ondertekening van de GOT-overeenkomst, niet worden beheerd door het samenwerkingsplatform voor GOT’s. Aangezien er echter behoefte is aan een elektronisch instrument ter ondersteuning van het proces van overeenkomstsluiting inzake een GOT, moet de Commissie overwegen dit proces te laten verlopen via het digitale systeem voor de uitwisseling van elektronisch bewijsmateriaal (eEDES).

(9) Het samenwerkingsplatform voor GOT’s moet de operationele en postoperationele fasen van de GOT’s omvatten, lopend van het moment van ondertekening van de desbetreffende GOT-overeenkomst door de leden van het platform tot en met de afronding van de evaluatie van het GOT. Omdat de actoren die deelnemen aan het proces voor het opzetten van een GOT niet samenvallen met de actoren die lid van het eenmaal opgerichte GOT zullen zijn, moeten het proces van het opzetten van een GOT, en met name de onderhandelingen over de inhoud en de ondertekening van de GOT-overeenkomst, niet worden beheerd door het samenwerkingsplatform voor GOT’s. Aangezien er echter behoefte is aan een elektronisch instrument ter ondersteuning van het proces van overeenkomstsluiting inzake een GOT, moet de Commissie overwegen dit proces te laten verlopen via het digitale systeem voor de uitwisseling van elektronisch bewijsmateriaal (eEDES). Het is van belang dat de pre-operationele uitwisselingen aan het begin van de operationele fase vlot beschikbaar worden gesteld in het samenwerkingsplatform voor GOT’s.

Amendement  11

 

Voorstel voor een verordening

Overweging 11

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11) De GOT-overeenkomst moet een voorwaarde zijn voor het gebruik van het samenwerkingsplatform voor GOT’s. De inhoud van alle toekomstige GOT-overeenkomsten moet worden aangepast om rekening te houden met de desbetreffende bepalingen van deze verordening.

(11) De GOT-overeenkomst, met inbegrip van eventuele bijlagen, moet een voorwaarde zijn voor het gebruik van het samenwerkingsplatform voor GOT’s. De inhoud van alle toekomstige GOT-overeenkomsten moet worden aangepast om rekening te houden met de desbetreffende bepalingen van deze verordening.

Amendement  12

 

Voorstel voor een verordening

Overweging 13

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13) Vanuit technisch oogpunt moet het samenwerkingsplatform voor GOT’s toegankelijk zijn via een beveiligde verbinding via het internet en moet het bestaan uit een gecentraliseerd informatiesysteem dat toegankelijk is via een webportaal, communicatiesoftware voor mobiele en desktopapparaten, en een verbinding tussen het gecentraliseerde informatiesysteem en relevante IT-instrumenten waarmee de werking van GOT's wordt ondersteund en die worden beheerd door het secretariaat van het GOT-netwerk.

(13) Vanuit technisch oogpunt moet het samenwerkingsplatform voor GOT’s toegankelijk zijn via een beveiligde verbinding via het internet en moet het bestaan uit een gecentraliseerd informatiesysteem dat toegankelijk is via een veilig webportaal, communicatiesoftware voor mobiele en desktopapparaten, met inbegrip van een machinevertaling voor de werktalen van de Unie, een geavanceerd registratie- en trackingmechanisme, en een verbinding tussen het gecentraliseerde informatiesysteem en relevante IT-instrumenten waarmee de werking van GOT’s wordt ondersteund en die worden beheerd door het secretariaat van het GOT-netwerk.

Amendement  13

 

Voorstel voor een verordening

Overweging 15

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15) Het samenwerkingsplatform voor GOT’s vormt een aanvulling op bestaande instrumenten die een veilige uitwisseling van gegevens tussen justitiële autoriteiten en rechtshandhavingsinstanties mogelijk maken, zoals de applicatie voor veilige informatie-uitwisseling (Siena).

(15) De coördinatie en uitwisseling van gegevens tussen agentschappen op het gebied van justitie en binnenlandse zaken, organen van de Unie die actief zijn op het gebied van justitiële samenwerking en leden van GOT’s zijn van cruciaal belang voor een gecoördineerde respons van de Unie op criminele activiteiten en voor het verlenen van cruciale steun aan de lidstaten bij de bestrijding van criminaliteit. Het samenwerkingsplatform voor GOT’s vormt een aanvulling op bestaande instrumenten die een veilige uitwisseling van gegevens tussen justitiële autoriteiten en rechtshandhavingsinstanties mogelijk maken, zoals de applicatie voor veilige informatie-uitwisseling (Siena).

Amendement  14

 

Voorstel voor een verordening

Overweging 16

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(16) De communicatiegerelateerde functies van het samenwerkingsplatform voor GOT’s moeten worden verzorgd met behulp van software waarmee niet-traceerbare communicatie lokaal op de apparaten van de gebruikers kan worden opgeslagen.

(16) De communicatiegerelateerde functies van het samenwerkingsplatform voor GOT’s moeten worden verzorgd met behulp van hypermoderne software waarmee niet-traceerbare communicatie lokaal op de apparaten van de gebruikers kan worden opgeslagen.

Amendement  15

 

Voorstel voor een verordening

Overweging 17

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(17) Een upload-/downloadmechanisme dat is ontworpen om de gegevens centraal enkel centraal op te slaan voor de beperkte periode die nodig is voor de technische overdracht van de gegevens, moet voorzien in een passende functie die het mogelijk maakt operationele informatie en bewijsmateriaal, met inbegrip van grote bestanden, uit te wisselen. Zodra de gegevens door alle adressen zijn gedownload, moeten zij automatisch van het samenwerkingsplatform voor GOT’s worden gewist.

(17) Een upload-/downloadmechanisme dat is ontworpen om de gegevens centraal enkel centraal op te slaan voor de beperkte periode die nodig is voor de technische overdracht van de gegevens, moet voorzien in een passende functie die het mogelijk maakt operationele informatie en bewijsmateriaal, met inbegrip van grote bestanden, uit te wisselen. Zodra de gegevens door alle adressen zijn gedownload, moeten zij automatisch en voor altijd van het samenwerkingsplatform voor GOT’s worden gewist.

Amendement  16

 

Voorstel voor een verordening

Overweging 18

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(18) Gezien zijn ervaring met het beheer van grootschalige systemen op het gebied van justitie en binnenlandse zaken, moet het bij Verordening (EU) 2018/1726 van het Europees Parlement en de Raad opgerichte Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu‑LISA)23 worden belast met het ontwerpen, ontwikkelen en exploiteren van het samenwerkingsplatform voor GOT’s, waarbij gebruik moet worden gemaakt van de bestaande functies van Siena en andere functies bij Europol om complementariteit en, zo nodig, interoperabiliteit te waarborgen. Derhalve moet zijn mandaat worden gewijzigd om rekening te houden met die nieuwe taken en moet het worden voorzien van de financiële middelen en het personeel die nodig zijn om zijn verantwoordelijkheden uit hoofde van deze verordening te kunnen vervullen. In dat verband moeten regels worden vastgesteld met betrekking tot de verantwoordelijkheden van eu-LISA als het agentschap dat belast is met de ontwikkeling, de technische exploitatie en het onderhoud van het samenwerkingsplatform voor GOT’s.

(18) Gezien zijn ervaring met het beheer van grootschalige systemen op het gebied van justitie en binnenlandse zaken, moet het bij Verordening (EU) 2018/1726 van het Europees Parlement en de Raad opgerichte Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu‑LISA)23 worden belast met het ontwerpen, ontwikkelen en exploiteren van het samenwerkingsplatform voor GOT’s, waarbij gebruik moet worden gemaakt van de bestaande functies van Siena en andere functies bij Europol om complementariteit en, indien van toepassing, interoperabiliteit te waarborgen. Derhalve moet zijn mandaat worden gewijzigd om rekening te houden met die nieuwe taken en moet het worden voorzien van de financiële middelen en het personeel die nodig zijn om zijn verantwoordelijkheden uit hoofde van deze verordening te kunnen vervullen. In dat verband moeten regels worden vastgesteld met betrekking tot de verantwoordelijkheden van eu-LISA als het agentschap dat belast is met de ontwikkeling, de technische exploitatie en het onderhoud van het samenwerkingsplatform voor GOT’s.

__________________

__________________

23 Verordening (EU) 2018/1726 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA), tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1987/2006 en Besluit 2007/533/JBZ van de Raad en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1077/2011 (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 99).

23 Verordening (EU) 2018/1726 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA), tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1987/2006 en Besluit 2007/533/JBZ van de Raad en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1077/2011 (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 99).

Amendement  17

 

Voorstel voor een verordening

Overweging 19

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(19) Bij het ontwerpen van het samenwerkingsplatform voor GOT’s moet eu-LISA zorgen voor technische interoperabiliteit met Siena.

(19) Om ervoor te zorgen dat relevante actoren in de Unie zo breed mogelijk deelnemen en om dubbel gebruik van gegevens in verschillende systemen te voorkomen, moet eu-LISA bij het ontwerpen van het samenwerkingsplatform voor GOT’s zorgen voor technische interoperabiliteit met Siena, zodat beveiligde kanalen kunnen worden opgezet om met het beoogde platform te communiceren. Het is van belang dat de Commissie erop toeziet dat het aan het voorstel voor deze verordening gehechte financieel memorandum de budgettaire gevolgen van dit vereiste weerspiegelt.

Amendement  18

 

Voorstel voor een verordening

Overweging 20

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(20) Sinds de oprichting van het netwerk van nationale deskundigen inzake gemeenschappelijke onderzoeksteams (het “GOT-netwerk”) overeenkomstig document 11037/05 van de Raad24, ondersteunt het GOT-secretariaat de werkzaamheden van het GOT-netwerk door het organiseren van jaarlijkse vergaderingen en opleidingen, het verzamelen en analyseren van de GOT-evaluatieverslagen en het beheer van het financieringsprogramma voor GOT’s van Eurojust. Sinds 2011 is het GOT-secretariaat als afzonderlijke eenheid ondergebracht bij Eurojust. Om het GOT-secretariaat in staat te stellen de gebruikers te ondersteunen bij de praktische toepassing van het samenwerkingsplatform voor GOT’s en technische en administratieve ondersteuning te bieden aan de beheerders van de GOT-ruimte, moet Eurojust worden voorzien van passend personeel dat aan het JIT-secretariaat wordt toegewezen.

(20) Sinds de oprichting van het netwerk van nationale deskundigen inzake gemeenschappelijke onderzoeksteams (het “GOT-netwerk”) overeenkomstig document 11037/05 van de Raad, ondersteunt het secretariaat van het GOT-netwerk de werkzaamheden van het GOT-netwerk door het organiseren van jaarlijkse vergaderingen en opleidingen, het verzamelen en analyseren van de GOT-evaluatieverslagen en het beheer van het financieringsprogramma voor GOT’s van Eurojust. Sinds 2011 is het secretariaat van het GOT-netwerk als afzonderlijke eenheid ondergebracht bij Eurojust. Om het secretariaat van het GOT-netwerk in staat te stellen de gebruikers te ondersteunen bij de praktische toepassing van het samenwerkingsplatform voor GOT’s en technische en administratieve ondersteuning, opleiding in het gebruik van het platform, stimuleringsactiviteiten en expertise inzake gegevensbescherming te bieden aan gebruikers van het platform, moet Eurojust worden voorzien van extra budget en personeel, overeenkomstig de nieuwe taken van het secretariaat van het GOT-netwerk. De Commissie moet ervoor zorgen dat het aan het voorstel voor deze verordening gehechte financieel memorandum de budgettaire gevolgen weergeeft van de aanvullende taken voor het secretariaat van het GOT-netwerk, met name door voldoende personeel aan Eurojust toe te wijzen.

__________________

__________________

24 Raad van de Europese Unie, Resultaat van de werkzaamheden van het Comité van artikel 36 op 7 en 8 juli 2005, punt 7 van de agenda: Gemeenschappelijke onderzoeksteams – Voorstel voor de aanwijzing van nationale deskundigen, 11037/05.

24 Raad van de Europese Unie, Resultaat van de werkzaamheden van het Comité van artikel 36 op 7 en 8 juli 2005, punt 7 van de agenda: Gemeenschappelijke onderzoeksteams – Voorstel voor de aanwijzing van nationale deskundigen, 11037/05.

Amendement  19

 

Voorstel voor een verordening

Overweging 21

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(21) Aangezien er al IT-instrumenten bestaan ter ondersteuning van de operaties van GOT’s, die door Eurojust worden gehost en door het GOT-secretariaat worden beheerd, is het noodzakelijk het samenwerkingsplatform voor GOT’s met die IT-instrumenten te verbinden teneinde het beheer van GOT’s te vergemakkelijken. Daartoe moet Eurojust zorgen voor de technische aanpassing van zijn systemen die nodig is om een dergelijke verbinding tot stand te brengen. Eurojust moet worden voorzien van de nodige financiële en personele middelen om zijn verantwoordelijkheden dienaangaande te kunnen vervullen.

(21) Aangezien er al IT-instrumenten bestaan ter ondersteuning van de operaties van GOT’s, die door Eurojust worden gehost en door het secretariaat van het GOT-netwerk worden beheerd, is het noodzakelijk het samenwerkingsplatform voor GOT’s met die IT-instrumenten te verbinden teneinde het beheer van GOT’s te vergemakkelijken. Daartoe moet Eurojust zorgen voor de technische aanpassing van zijn systemen die nodig is om een dergelijke verbinding tot stand te brengen. Eurojust moet tevens worden voorzien van de nodige financiële en personele middelen om zijn verantwoordelijkheden ook dienaangaande te kunnen vervullen.

Amendement  20

 

Voorstel voor een verordening

Overweging 21 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(21 bis) Tijdens de operationele fase van een GOT verlenen Eurojust en Europol waardevolle steun aan leden van het GOT door een breed scala aan ondersteunende instrumenten ter beschikking te stellen, waaronder mobiele kantoren, cross-match- en analytische analyses, coördinatie- en operationele centra, de coördinatie van vervolging, expertise en financiering.

Amendement  21

 

Voorstel voor een verordening

Overweging 24

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(24) Bij deze verordening worden regels voor de toegang tot het samenwerkingsplatform voor GOT’s en de nodige waarborgen vastgesteld. De beheerder of beheerders van de GOT-ruimte moeten worden belast met het beheer van de toegangsrechten voor de individuele GOT-samenwerkingsruimten. Zij moeten verantwoordelijk zijn voor het verlenen van toegang, tijdens de operationele en postoperationele fasen van het GOT, aan de gebruikers van het samenwerkingsplatform voor GOT’s. Beheerders van GOT-ruimten moeten hun taak kunnen overdragen aan het GOT-secretariaat.

(24) Bij deze verordening worden regels voor de toegang tot het samenwerkingsplatform voor GOT’s en de nodige waarborgen vastgesteld. De beheerder of beheerders van de GOT-ruimte moeten worden belast met het beheer van de toegangsrechten voor de individuele GOT-samenwerkingsruimten. Zij moeten verantwoordelijk zijn voor het verlenen van toegang, tijdens de operationele en postoperationele fasen van het GOT, aan de gebruikers van het samenwerkingsplatform voor GOT’s. Beheerders van GOT-ruimten moeten hun taak kunnen overdragen aan het secretariaat van het GOT-netwerk.

Amendement  22

 

Voorstel voor een verordening

Overweging 28

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(28) Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad25 is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde nationale autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing of de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, met inbegrip van de bescherming tegen en de voorkoming van bedreigingen voor de openbare veiligheid. Wat de verwerking door de instellingen, organen en instanties van de Unie betreft, moet Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad26 in het kader van deze verordening van toepassing zijn.

(28) De verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze verordening moet in overeenstemming zijn met het rechtskader van de Unie inzake de bescherming van persoonsgegevens. Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad25 is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde nationale autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing of de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, met inbegrip van de bescherming tegen en de voorkoming van bedreigingen voor de openbare veiligheid. Wat de verwerking door de instellingen, organen en instanties van de Unie betreft, moet Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad26 in het kader van deze verordening van toepassing zijn. Daartoe moet voor passende waarborgen voor gegevensbescherming worden gezorgd.

__________________

__________________

25 Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 89).

25 Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 89).

26 Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39).

26 Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39).

Amendement  23

 

Voorstel voor een verordening

Overweging 28 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(28 bis) Elke bevoegde nationale autoriteit van een lidstaat en, waar van toepassing, Eurojust, Europol, het Europees Openbaar Ministerie, OLAF of een ander bevoegd orgaan of andere bevoegde instantie van de Unie moet individueel verantwoordelijk zijn voor de verwerking van operationele persoonsgegevens bij het gebruik van het bij deze verordening ingestelde samenwerkingsplatform. Gebruikers van het samenwerkingsplatform voor GOT’s moeten worden beschouwd als gezamenlijke verantwoordelijken voor de verwerking van niet-operationele persoonsgegevens.

Amendement  24

 

Voorstel voor een verordening

Overweging 29

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(29) Waar passend moet het voor beheerders van GOT-ruimten mogelijk zijn om derde landen die partij zijn bij een GOT-overeenkomst toegang te verlenen tot een GOT-samenwerkingsruimte. Bij elke doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen of internationale organisaties in het kader van een GOT-overeenkomst moeten de bepalingen van hoofdstuk V van Richtlijn (EU) 2016/680 worden nageleefd. De uitwisseling van operationele gegevens met derde landen moet beperkt blijven tot de gegevens die nodig zijn om de doelstellingen van de GOT-overeenkomst te verwezenlijken.

(29) Overeenkomstig de GOT-overeenkomst moet het voor beheerders van GOT-ruimten mogelijk zijn om derde landen die partij zijn bij een GOT-overeenkomst of internationale justitiële instanties die deelnemen aan een GOT toegang te verlenen tot een GOT-samenwerkingsruimte. Bij elke doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen of internationale organisaties in het kader van een GOT-overeenkomst moeten de bepalingen van hoofdstuk V van Richtlijn (EU) 2016/680 worden nageleefd. De uitwisseling van operationele gegevens met derde landen moet beperkt blijven tot de gegevens die strikt noodzakelijk zijn om de doelstellingen van de GOT-overeenkomst te verwezenlijken.

Amendement  25

 

Voorstel voor een verordening

Overweging 31

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(31) Wanneer een GOT-samenwerkingsruimte meerdere beheerders heeft, moeten die beheerders, zodra die ruimte tot stand is gebracht en daaraan ook derde landen deelnemen, onderling overeenkomen wie van hen de verwerkingsverantwoordelijke is voor de door die derde landen geüploade gegevens.

(31) Wanneer een GOT-samenwerkingsruimte meerdere beheerders heeft, moeten die beheerders bij het ondertekenen van een GOT-overeenkomst en voordat die ruimte tot stand is gebracht en daaraan ook derde landen deelnemen, onderling overeenkomen wie van hen de verwerkingsverantwoordelijke is voor de door die derde landen geüploade gegevens, en de betreffende persoon benoemen.

Amendement  26

 

Voorstel voor een verordening

Overweging 32

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(32) eu-LISA moet ervoor zorgen dat elk geval waarin toegang wordt verkregen tot het gecentraliseerde informatiesysteem en alle gegevensverwerkingsverrichtingen in het gecentraliseerde informatiesysteem worden geregistreerd teneinde de integriteit en beveiliging van de gegevens en de rechtmatigheid van de gegevensverwerking te controleren en interne controle uit te oefenen.

(32) eu-LISA moet ervoor zorgen dat elk geval waarin toegang wordt verkregen tot het gecentraliseerde informatiesysteem en alle gegevensverwerkingsverrichtingen in het gecentraliseerde informatiesysteem worden geregistreerd teneinde de integriteit en beveiliging van de gegevens en de rechtmatigheid van de gegevensverwerking te controleren en interne controle uit te oefenen. eu-LISA heeft geen toegang tot de inhoud van de GOT-samenwerkingsruimte.

Amendement  27

 

Voorstel voor een verordening

Overweging 32 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(32 bis) Wanneer machinevertaling ter beschikking wordt gesteld, moet deze altijd intern binnen het gecentraliseerde informatiesysteem worden gehost.

Amendement  28

 

Voorstel voor een verordening

Overweging 33

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(33) Deze verordening legt aan eu-LISA rapportageverplichtingen op met betrekking tot de ontwikkeling en werking van het samenwerkingsplatform voor GOT’s in het licht van de doelstellingen inzake planning, technische resultaten, kosteneffectiviteit, beveiliging en kwaliteit van de dienstverlening. Voorts moet de Commissie vier jaar na de ingebruikneming van het samenwerkingsplatform voor GOT’s en vervolgens om de vier jaar een algemene evaluatie uitvoeren van dat platform.

(33) Deze verordening legt aan eu-LISA rapportageverplichtingen op met betrekking tot de ontwikkeling en werking van het samenwerkingsplatform voor GOT’s in het licht van de doelstellingen inzake planning, technische resultaten, kosteneffectiviteit, beveiliging en kwaliteit van de dienstverlening. Voorts moet de Commissie twee jaar na de ingebruikneming van het samenwerkingsplatform voor GOT’s en vervolgens om de twee jaar een algemene evaluatie uitvoeren van dat platform, waarbij zowel rekening dient te worden gehouden met de doelstellingen van deze verordening op het vlak van toepassingsgebied, efficiëntie en bruikbaarheid, alsook met de verzamelde resultaten van de evaluaties van de afzonderlijke GOT’s.

Amendement  29

 

Voorstel voor een verordening

Overweging 34

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(34) De lidstaten moeten, evenals Eurojust, Europol, het Europees Openbaar Ministerie, OLAF en andere bevoegde organen en instanties van de Unie, elk hun eigen kosten dragen die voortvloeien uit hun gebruik van het samenwerkingsplatform voor GOT’s.

(34) Terwijl de oprichting en het onderhoud van het samenwerkingsplatform voor GOT’s en de ondersteunende rol van Eurojust na de ingebruikneming door de begroting van de Unie moeten worden gedragen, moeten de lidstaten, evenals Eurojust, Europol, het Europees Openbaar Ministerie, OLAF en andere bevoegde organen en instanties van de Unie, elk hun eigen kosten dragen die voortvloeien uit hun gebruik van het samenwerkingsplatform voor GOT’s.

Amendement  30

 

Voorstel voor een verordening

Overweging 36

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(36) Wanneer de relevante uitvoeringshandelingen zijn vastgesteld die nodig zijn voor de technische ontwikkeling van het samenwerkingsplatform voor GOT’s en eu-LISA, in samenwerking met de lidstaten, een uitgebreide test van het platform heeft uitgevoerd, moet de Commissie de datum bepalen waarop het platform in gebruik wordt genomen.

(36) Wanneer zij zich ervan heeft vergewist dat uitvoering is gegeven aan de technische vereisten zoals vastgesteld in de relevante uitvoeringshandelingen die nodig zijn voor de technische ontwikkeling van het samenwerkingsplatform voor GOT’s, en eu-LISA, in samenwerking met de lidstaten, een uitgebreide test van het platform heeft uitgevoerd, moet de Commissie de datum bepalen waarop het platform in gebruik wordt genomen. Na vaststelling van deze verordening dient eu-LISA onmiddellijk te starten met het ontwerpen en uitvoeren van het samenwerkingsplatform voor GOT’s, teneinde het project tijdig en uiterlijk op 1 januari 2025 operationeel te maken, onder meer door gebruik te maken van aangepaste en afgestemde standaardproducten. Met de erkenning dat dit de activiteiten van eu-LISA onder druk zet, moet de Commissie ervoor zorgen dat de budgettaire gevolgen in verband met deze vereisten worden weerspiegeld in het financieel memorandum van het voorstel voor deze verordening, onder meer door eu-LISA toe te staan zo spoedig mogelijk technisch personeel voor het ontwerp van dit project aan te werven.

Amendement  31

 

Voorstel voor een verordening

Overweging 36 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(36 bis) Wanneer mogelijke aanzienlijke vertragingen aan de Commissie en het Europees Parlement worden gemeld, moet de Commissie eu-LISA bijstand verlenen bij de uitvoering van zijn verantwoordelijkheden voor het ontwerp en de ontwikkeling van het samenwerkingsplatform voor GOT’s. In dat geval moeten eu-LISA en de Commissie gezamenlijk de verantwoordelijkheid op zich nemen om de in deze verordening vastgestelde termijn te halen.

Amendement  32

 

Voorstel voor een verordening

Overweging 39

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(39) Overeenkomstig artikel 42, lid 1, van Verordening (EU) 2018/1725 is de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming geraadpleegd, waarna hij op XXXX een advies uitgebracht,

(39) Overeenkomstig artikel 42, lid 1, van Verordening (EU) 2018/1725 is de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming geraadpleegd, waarna hij op 25 januari 2022 formeel commentaar heeft uitgebracht.

Amendement  33

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 1 – punt a

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) wordt een IT-platform opgericht (het “samenwerkingsplatform voor GOT’s”), dat op vrijwillige basis kan worden gebruikt, om de samenwerking te vergemakkelijken tussen de bevoegde autoriteiten die deelnemen aan gemeenschappelijke onderzoeksteams (GOT’s), die zijn opgericht op grond van artikel 13 van de Overeenkomst door de Raad vastgesteld overeenkomstig artikel 34 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie of op grond van Kaderbesluit 2002/465/JBZ;

a) wordt een IT-platform opgericht (het “samenwerkingsplatform voor GOT’s”), dat op vrijwillige basis kan worden gebruikt, om de samenwerking te vergemakkelijken tussen de bevoegde autoriteiten die deelnemen aan gemeenschappelijke onderzoeksteams (GOT’s), die zijn opgericht op grond van artikel 13 van de Overeenkomst door de Raad vastgesteld overeenkomstig artikel 34 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie of op grond van Kaderbesluit 2002/465/JBZ, en, voor gevallen waarin gespecialiseerde GOT’s op douanegebied worden opgericht, op grond van artikel 24 van de Napels II-overeenkomst;

Amendement  34

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 1

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Deze verordening is van toepassing op de verwerking van informatie, met inbegrip van persoonsgegevens, in het kader van een GOT. Daarbij gaat het om de uitwisseling en opslag van zowel operationele informatie en bewijsmateriaal als niet-operationele informatie. Deze verordening is van toepassing op de operationele en postoperationele fase van een GOT, vanaf het moment van de ondertekening van de desbetreffende GOT-overeenkomst door de leden ervan.

1. Deze verordening is van toepassing op de verwerking van informatie, met inbegrip van persoonsgegevens, in het kader van een GOT. Daarbij gaat het om de uitwisseling en opslag van zowel operationele informatie en bewijsmateriaal als niet-operationele informatie.

Amendement  35

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 1 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis. Deze verordening is van toepassing op de operationele en postoperationele fase van een GOT, vanaf het moment van de ondertekening van de desbetreffende GOT-overeenkomst door de leden ervan totdat alle operationele en niet-operationele gegevens van dat GOT zijn verwijderd uit de centrale opslag van het samenwerkingsplatform voor GOT’s.

Amendement  36

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Deze verordening omvat geen wijzigingen van de bestaande wettelijke bepalingen inzake de oprichting, uitvoering of evaluatie van GOT’s en heeft daar ook anderszins geen gevolgen voor.

2. Onverminderd artikel 1, lid 8, van Kaderbesluit 2002/465/JHA kunnen internationale justitiële instanties deelnemen aan GOT’s. Deze verordening omvat geen andere wijzigingen van de bestaande wettelijke bepalingen inzake de oprichting, uitvoering of evaluatie van GOT’s en heeft daar ook anderszins geen gevolgen voor.

Amendement  37

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – alinea 1 – punt 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2) “communicatiesoftware”: software die de toegang op afstand tot systemen en de uitwisseling van bestanden en berichten in tekst-, audio- of videoformaten tussen gebruikers van het samenwerkingsplatform van GOT’s vergemakkelijkt;

(2) “communicatiesoftware”: software die de uitwisseling van bestanden en berichten in tekst-, audio- of videoformaten tussen gebruikers van het samenwerkingsplatform van GOT’s vergemakkelijkt;

Amendement  38

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – alinea 1 – punt 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3) “bevoegde autoriteiten”: de autoriteiten die bevoegd zijn tot het opzetten van een GOT als bedoeld in artikel 1 van Kaderbesluit 2002/465/JBZ en artikel 13 van de Overeenkomst door de Raad vastgesteld overeenkomstig artikel 34 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie, het Europees Openbaar Ministerie wanneer het handelt op grond van zijn bevoegdheden als bedoeld in de artikelen 22, 23 en 25 van Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad, alsmede de bevoegde autoriteiten van een derde land wanneer zij op basis van een aanvullende rechtsgrondslag partij zijn bij een GOT-overeenkomst;

(3) “bevoegde autoriteiten”: de autoriteiten van de lidstaten die bevoegd zijn om deel uit te maken van een GOT dat is ingesteld overeenkomstig artikel 1 van Kaderbesluit 2002/465/JBZ, artikel 13 van de Overeenkomst, door de Raad vastgesteld overeenkomstig artikel 34 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie, of artikel 24 van de Napels II-overeenkomst, het Europees Openbaar Ministerie wanneer het handelt op grond van zijn bevoegdheden als bedoeld in de artikelen 22, 23 en 25 van Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad, alsmede de bevoegde autoriteiten van een derde land wanneer zij op basis van een aanvullende rechtsgrondslag partij zijn bij een GOT-overeenkomst;

Amendement  39

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – alinea 1 – punt 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5) “gebruikers van het samenwerkingsplatform voor GOT’s”: GOT-leden, Eurojust, Europol, OLAF en andere bevoegde organen en instanties van de Unie;

(5) “gebruikers van het samenwerkingsplatform voor GOT’s”: GOT-leden, Eurojust, Europol, OLAF en andere bevoegde organen en instanties van de Unie, of een deelnemende internationale justitiële instantie;

Amendement  40

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – alinea 1 – punt 5 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(5 bis) “internationale justitiële instantie”: een internationaal orgaan, rechtbank, tribunaal of mechanisme dat is ingesteld voor het onderzoeken en vervolgen van ernstige misdrijven die de internationale gemeenschap als geheel aangaan, te weten genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en daarmee verband houdende strafbare feiten die de internationale vrede en veiligheid aantasten;

Amendement  41

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – alinea 1 – punt 7

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7) “beheerder van de GOT-ruimte” een vertegenwoordiger van de bevoegde autoriteiten van de lidstaat die verantwoordelijk is voor de GOT-samenwerkingsruimte;

(7) “beheerder van de GOT-ruimte”: een vertegenwoordiger van de bevoegde autoriteiten van de lidstaat of van het Europees Openbaar Ministerie, die verantwoordelijk is voor de GOT-samenwerkingsruimte zoals bepaald in de GOT-overeenkomst;

Amendement  42

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – alinea 1 – punt 8

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8) “operationele gegevens”: informatie en bewijsmateriaal die door het samenwerkingsplatform voor GOT’s tijdens de operationele fase van een GOT worden verwerkt ter ondersteuning van grensoverschrijdende onderzoeken en vervolgingen;

(8) “operationele gegevens”: informatie die door het samenwerkingsplatform voor GOT’s tijdens de operationele fase van een GOT wordt verwerkt ter ondersteuning van grensoverschrijdende onderzoeken en vervolgingen;

Amendement  43

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – alinea 1 – punt b

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) communicatiesoftware die de lokale opslag van communicatiegegevens mogelijk maakt;

b) communicatiesoftware die de veilige en vertrouwelijke lokale opslag van communicatiegegevens en lokale, interne en onmiddellijke machinevertaling in alle werktalen van de instellingen van de Unie voor communicatiedoeleinden mogelijk maakt;

Amendement  44

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – alinea 1 – punt c

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c) een verbinding tussen het gecentraliseerde informatiesysteem en relevante IT-instrumenten waarmee de werking van de GOT’s wordt ondersteund en die worden beheerd door het GOT-secretariaat.

c) een verbinding tussen het gecentraliseerde informatiesysteem en relevante IT-instrumenten waarmee de werking van de GOT’s wordt ondersteund en die worden beheerd door het secretariaat van het GOT-netwerk;

Amendement  45

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – alinea 1 – punt c bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

c bis) een mogelijkheid tot verbinding tussen het gecentraliseerde informatiesysteem en de applicatie voor veilige informatie-uitwisseling (Siena).

Amendement  46

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – alinea 2 (nieuw)

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Het gecentraliseerde informatiesysteem wordt door eu-LISA op zijn technische locaties gehost.

Amendement  47

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 1 – punt a

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) de dagelijkse coördinatie en het dagelijks beheer van een GOT, door middel van een reeks functies ter ondersteuning van de administratieve en financiële processen binnen het GOT;

a) de coördinatie en het beheer van een GOT, door middel van een reeks functies ter ondersteuning van de administratieve en financiële processen binnen het GOT;

Amendement  48

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 1 – punt b

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) de uitwisseling en tijdelijke opslag van operationele informatie en bewijsmateriaal, met inbegrip van grote bestanden, via een upload- en downloadfunctie;

b) de snelle en veilige uitwisseling en tijdelijke opslag van operationele informatie, met inbegrip van grote bestanden, via een upload- en downloadfunctie;

Amendement  49

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 1 – punt d

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d) de traceerbaarheid van bewijsmateriaal door middel van een mechanisme voor bedrijfslogbestanden waarmee al het via het samenwerkingsplatform voor GOT’s uitgewisselde bewijsmateriaal kan worden bijgehouden;

d) de traceerbaarheid van de uitwisseling van bewijsmateriaal door middel van een geavanceerd mechanisme voor bedrijfslogbestanden en tracking [AM 133 (Renew)] waarmee al het via het samenwerkingsplatform voor GOT’s uitgewisselde bewijsmateriaal, alsook de toegang ertoe en de verwerking ervan, kan worden bijgehouden;

Amendement  50

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Het gecentraliseerde informatiesysteem wordt door eu-LISA op zijn technische locaties gehost.

Schrappen

Amendement  51

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – alinea 1 – punt a

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) de lijst van functies die nodig zijn voor de dagelijkse coördinatie en het dagelijks beheer van een GOT;

a) de lijst van functies die nodig zijn voor de coördinatie en het beheer van een GOT;

Amendement  52

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – alinea 1 – punt f

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

f) technische statistieken overeenkomstig artikel 22;

f) technische statistieken en aanvullende gegevens overeenkomstig artikel 22;

Amendement  53

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De in de eerste alinea van dit artikel bedoelde uitvoeringshandelingen worden aangenomen volgens de in artikel 25 bedoelde onderzoeksprocedure.

De in de eerste alinea van dit artikel bedoelde uitvoeringshandelingen worden aangenomen volgens de in artikel 25 bedoelde onderzoeksprocedure. De Commissie zorgt ervoor dat de eerste uitvoeringshandeling op grond waarvan eu-LISA zijn activiteiten kan initiëren, uiterlijk zes maanden na de inwerkingtreding van deze verordening wordt vastgesteld.

Amendement  54

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 7

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7. eu-LISA zorgt voor opleidingen over het praktische gebruik van het samenwerkingsplatform voor GOT’s.

7. eu-LISA zorgt ten behoeve van het secretariaat van het GOT-netwerk voor opleidingen over het technische gebruik van het samenwerkingsplatform voor GOT’s, met inbegrip van het verstrekken van online-opleidingsmateriaal.

Amendement  55

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 7 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

7 bis. eu-LISA richt een specifieke ondersteuningsdienst op, die verantwoordelijk is voor het indammen van gemelde incidenten binnen een redelijke termijn.

Amendement  56

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 7 ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

7 ter. Op basis van de input die het ontvangt van het secretariaat van het GOT-netwerk en van de gebruikers van het platform, hetzij rechtstreeks hetzij via het in artikel 9 bis, punt e), bedoelde jaarverslag, voert eu-LISA voortdurend verbeteringen door die nodig zijn voor de goede werking van het samenwerkingsplatform voor GOT’s.

Amendement  57

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Elke lidstaat treft de technische regelingen die nodig zijn voor de toegang van zijn bevoegde autoriteiten tot het samenwerkingsplatform voor GOT’s overeenkomstig deze verordening.

Elke lidstaat treft de technische regelingen die nodig zijn voor de toegang van zijn bevoegde autoriteiten tot het samenwerkingsplatform voor GOT’s overeenkomstig deze verordening. De lidstaten zorgen ervoor dat hun vertegenwoordigers de door het secretariaat van het GOT-netwerk overeenkomstig artikel 9 bis, punt c), verstrekte opleiding volgen en dat hun vertegenwoordigers volledig op de hoogte zijn van de gegevensbeschermingsvoorschriften uit hoofde van het Unierecht.

Amendement  58

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – titel

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Verantwoordelijkheden van bevoegde organen en instanties van de Unie

Verantwoordelijkheden van bevoegde organen en instanties van de Unie en van internationale justitiële instanties

Amendement  59

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 2 ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 ter. Elke internationale justitiële instantie waarmee een GOT-overeenkomst is gesloten en die vrijwillig deelneemt aan een GOT, treft de nodige technische regelingen om toegang te krijgen tot het samenwerkingsplatform voor GOT’s.

Amendement  60

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 9 bis

 

Verantwoordelijkheden van het secretariaat van het GOT-netwerk

 

Het secretariaat van het GOT-netwerk ondersteunt de werking van het samenwerkingsplatform voor GOT’s door:

 

a)  op verzoek van de beheerder(s) van de GOT-ruimte, administratieve, juridische en technische ondersteuning te verlenen in het kader van de instelling en het beheer van toegangsrechten van individuele GOT-samenwerkingsruimten, overeenkomstig artikel 12, lid 3 bis;

 

b)  dagelijkse begeleiding, functionele ondersteuning en bijstand aan beroepsbeoefenaars te bieden met betrekking tot het gebruik van het samenwerkingsplatform voor GOT’s en de functionaliteiten ervan;

 

c)  opleidings- en voorlichtingsmodules voor nationale autoriteiten te ontwerpen en aan te bieden, met als doel het gebruik van het samenwerkingsplatform voor GOT’s te bevorderen en te vergemakkelijken;

 

d)  een samenwerkingscultuur binnen de Unie met betrekking tot internationale samenwerking in strafzaken te versterken, door middel van bewustmaking en bevordering van het gebruik van het samenwerkingsplatform voor GOT’s onder beroepsbeoefenaars, en door hun feedback over het praktische gebruik ervan te verzamelen;

 

e)  eu-LISA, na ingebruikneming van het samenwerkingsplatform voor GOT’s, op de hoogte te houden van aanvullende technische vereisten van het systeem door, op basis van de feedback die het van gebruikers ontvangt, een jaarverslag op te stellen over de mogelijke verbeteringen van het platform.

Amendement  61

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Voorafgaand aan de ontwerp- en ontwikkelingsfase van het samenwerkingsplatform voor GOT’s stelt de raad van bestuur van eu-LISA een programmabestuursraad in.

1. Voorafgaand aan de ontwerp- en ontwikkelingsfase van het samenwerkingsplatform voor GOT’s stelt de raad van bestuur van eu-LISA een programmabestuursraad in voor de duur van de ontwerp- en ontwikkelingsfase.

Amendement  62

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. De programmabestuursraad komt ten minste eenmaal per kwartaal bijeen, en vaker indien nodig. Hij zorgt voor een passend beheer van de ontwerp- en ontwikkelingsfase van het samenwerkingsplatform voor GOT’s. De programmabestuursraad brengt regelmatig, en zo mogelijk maandelijks, schriftelijk verslag uit aan de raad van bestuur van eu-LISA over de voortgang van het project. De programmabestuursraad heeft geen beslissingsbevoegdheid of mandaat om de leden van de raad van bestuur van eu-LISA te vertegenwoordigen.

5. De programmabestuursraad komt ten minste eenmaal per kwartaal bijeen, en vaker indien nodig. Hij zorgt voor een passend beheer van de ontwerp- en ontwikkelingsfase van het samenwerkingsplatform voor GOT’s. De programmabestuursraad brengt regelmatig, en zo mogelijk maandelijks, schriftelijk verslag uit aan de raad van bestuur van eu-LISA over de voortgang van het project. De programmabestuursraad informeert de Commissie en het Europees Parlement door middel van het jaarverslag van eu-LISA over de voortgang van het project. De programmabestuursraad heeft geen beslissingsbevoegdheid of mandaat om de leden van de raad van bestuur van eu-LISA te vertegenwoordigen, die verantwoordelijk blijft voor de uitvoering van het project binnen de vereiste termijn en binnen de grenzen van de toegewezen begroting.

Amendement  63

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 6

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6. De programmabestuursraad stelt zijn reglement van orde vast, dat met name regels bevat inzake het voorzitterschap, de vergaderplaatsen, de voorbereiding van vergaderingen, de toelating van deskundigen tot de vergaderingen en communicatieplannen die ervoor zorgen dat niet-deelnemende leden van de raad van bestuur van eu-LISA volledig op de hoogte worden gehouden.

6. De programmabestuursraad stelt, in overleg met de raad van bestuur van eu-LISA, zijn reglement van orde vast, dat met name regels bevat inzake het voorzitterschap, de vergaderplaatsen, de voorbereiding van vergaderingen, de toelating van deskundigen tot de vergaderingen en communicatieplannen die ervoor zorgen dat niet-deelnemende leden van de raad van bestuur van eu-LISA volledig op de hoogte worden gehouden. In het reglement van orde wordt bepaald wanneer de programmabestuursraad wordt ontbonden.

Amendement  64

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 8

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

8. Het secretariaat van de programmabestuursraad wordt verzorgd door eu-LISA.

8. (Niet van toepassing op de Nederlandse versie)

Amendement  65

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. eu-LISA richt een adviesgroep op om daarvan expertise te verkrijgen met betrekking tot het samenwerkingsplatform voor GOT’s, in het bijzonder bij de opstelling van het jaarlijkse werkprogramma en van het jaarlijkse activiteitenverslag van eu-Lisa.

1. eu-LISA richt een adviesgroep op om daarvan expertise te verkrijgen met betrekking tot het samenwerkingsplatform voor GOT’s, in het bijzonder bij de opstelling van het jaarlijkse werkprogramma, het jaarlijkse activiteitenverslag van eu-LISA, en om in kaart te brengen welke verbeteringen moeten worden aangebracht in het samenwerkingsplatform voor GOT’s.

Amendement  66

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 2 – inleidende formule

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Tijdens de ontwerp- en ontwikkelingsfase van het samenwerkingsplatform voor GOT’s bestaat de adviesgroep uit vertegenwoordigers van de lidstaten, de Commissie en het secretariaat van het GOT-netwerk. Zij wordt voorgezeten door eu-LISA. De adviesgroep:

2. Tijdens de ontwerp- en ontwikkelingsfase van het samenwerkingsplatform voor GOT’s bestaat de adviesgroep uit vertegenwoordigers van de lidstaten, de Commissie en het secretariaat van het GOT-netwerk. Europol kan worden uitgenodigd voor de vergaderingen van de adviesgroep, voor zover deze betrekking hebben op de aansluiting van het samenwerkingsplatform voor GOT’s op Siena. De adviesgroep wordt voorgezeten door eu-LISA. De adviesgroep:

Amendement  67

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 3 (nieuw)

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3. Na de ingebruikneming van het samenwerkingsplatform voor GOT’s blijft de adviesgroep een adviserende rol vervullen inzake het operationele gebruik van het platform, met inbegrip van de evaluaties ervan, mogelijke technische kwesties en verdere ontwikkeling van de huidige systemen. Gedurende deze periode brengt de adviesgroep regelmatig rechtstreeks verslag uit aan de raad van bestuur van eu-LISA.

Amendement  68

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – titel

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Toegang van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten tot de GOT-samenwerkingsruimten

Algemene toegang tot de GOT-samenwerkingsruimten en daarmee verband houdende regels voor de GOT-overeenkomst

Amendement  69

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Na de ondertekening van een GOT-overeenkomst wordt voor elk GOT binnen het samenwerkingsplatform voor GOT’s een GOT-samenwerkingsruimte gecreëerd.

1. Na de ondertekening van een GOT-overeenkomst die voorziet in het gebruik van het samenwerkingsplatform voor GOT’s overeenkomstig deze verordening, wordt voor het op grond van deze overeenkomst opgerichte GOT binnen het samenwerkingsplatform voor GOT’s een GOT-samenwerkingsruimte gecreëerd.

Amendement  70

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 1 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis. De beheerder of beheerders van de GOT-ruimte stellen overeenkomstig de artikelen 12 tot en met 14 de toegangsrechten tot de GOT-samenwerkingsruimte vast voor de gebruikers van het samenwerkingsplatform voor GOT’s, tenzij in de GOT-overeenkomst regels voor die toegang zijn vastgesteld.

Amendement  71

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 1 ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 ter. In de GOT-overeenkomst worden onder de leden van het GOT een of meer beheerders van de GOT-ruimte aangewezen. Indien er meerdere beheerders van de GOT-ruimte worden aangewezen, worden in de GOT-overeenkomst regels opgenomen omtrent hun besluitvorming en de verdeling van hun taken, inclusief regels inzake de bevoegdheden van de respectieve beheerders van de GOT-ruimte om toegang te verlenen overeenkomstig de artikelen 12 bis, 13 en 14.

Amendement  72

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De beheerder of beheerders van de GOT-ruimte stellen op basis van de GOT-overeenkomst de toegangsrechten vast van de gebruikers van het samenwerkingsplatform voor GOT’s.

3. De beheerder of beheerders van de GOT-ruimte beheren in overeenstemming met de GOT-overeenkomst de toegangsrechten van de gebruikers van het samenwerkingsplatform voor GOT’s.

Amendement  73

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 3 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis. In de GOT-overeenkomst kan worden bepaald dat het secretariaat van het GOT-netwerk toegang heeft tot een GOT-samenwerkingsruimte met het oog op technische en administratieve ondersteuning, onder meer voor het beheer van de toegangsrechten.

Amendement  74

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 bis (nieuw)

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 12 bis

 

Toegang van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten en het Europees Openbaar Ministerie tot de GOT-samenwerkingsruimten

 

Overeenkomstig de GOT-overeenkomst verlenen de beheerder of de beheerders van de GOT-ruimte toegang tot een GOT-samenwerkingsruimte aan de in die GOT-overeenkomst aangewezen bevoegde autoriteiten.

Amendement  75

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – titel

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Toegang van de bevoegde organen en instanties van de Unie tot de GOT-samenwerkingsruimten

Toegang van de bevoegde organen en instanties van de Unie en van internationale justitiële instanties die aan een GOT deelnemen tot de GOT-samenwerkingsruimten

Amendement  76

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De beheerder of beheerders van de GOT-ruimte kunnen besluiten Eurojust, met inbegrip van het GOT-secretariaat, toegang te verlenen tot een GOT-samenwerkingsruimte met het oog op de uitvoering van zijn taken als omschreven in Verordening (EU) 2018/1727 van het Europees Parlement en de Raad29. De beheerder of beheerders van de GOT-ruimte kunnen met name besluiten om het GOT-secretariaat toegang te verlenen tot een GOT-samenwerkingsruimte met het oog op technische en administratieve ondersteuning, met inbegrip van het beheer van toegangsrechten.

1. De beheerder of beheerders van de GOT-ruimte kunnen Eurojust, met inbegrip van het secretariaat van het GOT-netwerk, toegang verlenen tot een GOT-samenwerkingsruimte met het oog op de uitvoering van zijn taken als omschreven in Verordening (EU) 2018/1727 van het Europees Parlement en de Raad29. De beheerder of beheerders van de GOT-ruimte kunnen met name besluiten om het secretariaat van het GOT-netwerk toegang te verlenen tot een GOT-samenwerkingsruimte met het oog op technische en administratieve ondersteuning, met inbegrip van het beheer van toegangsrechten.

__________________

__________________

29 Verordening (EU) 2018/1727 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust) (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 138).

29 Verordening (EU) 2018/1727 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust), en tot vervanging en intrekking van Besluit 2002/187/JBZ van de Raad (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 138).

Amendement  77

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De beheerder of beheerders van de GOT-ruimte kunnen besluiten om Europol toegang te verlenen tot een GOT-samenwerkingsruimte met het oog op de uitvoering van zijn taken als omschreven in Verordening (EU) 2016/794 van het Europees Parlement en de Raad30.

2. De beheerder of beheerders van de GOT-ruimte kunnen Europol toegang verlenen tot een GOT-samenwerkingsruimte met het oog op de uitvoering van zijn taken als omschreven in Verordening (EU) 2016/794 van het Europees Parlement en de Raad30.

__________________

___________

30 Verordening (EU) 2016/794 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) (PB L 135 van 24.5.2016, blz. 53).

30 Verordening (EU) 2016/794 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) (PB L 135 van 24.5.2016, blz. 53).

Amendement  78

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De beheerder of beheerders van de GOT-ruimte kunnen besluiten om OLAF toegang te verlenen tot een GOT-samenwerkingsruimte met het oog op de uitvoering van zijn taken als omschreven in Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 van het Europees Parlement en de Raad31.

3. De beheerder of beheerders van de GOT-ruimte kunnen OLAF toegang verlenen tot een GOT-samenwerkingsruimte met het oog op de uitvoering van zijn taken als omschreven in Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 van het Europees Parlement en de Raad31.

__________________

___________

31 Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 september 2013 betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1073/1999 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (Euratom) nr. 1074/1999 van de Raad (PB L 248 van 18.9.2013, blz. 1).

31 Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 september 2013 betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1073/1999 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (Euratom) nr. 1074/1999 van de Raad (PB L 248 van 18.9.2013, blz. 1).

Amendement  79

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. De beheerder of beheerders van de GOT-ruimte kunnen besluiten om het Europees Openbaar Ministerie toegang te verlenen tot een GOT-samenwerkingsruimte met het oog op de uitvoering van zijn taken als omschreven in Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad.

4. De beheerder of beheerders van de GOT-ruimte kunnen besluiten het Europees Openbaar Ministerie toegang verlenen tot een GOT-samenwerkingsruimte met het oog op de uitvoering van zijn taken als omschreven in Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad.

Amendement  80

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. De beheerder of beheerders van de GOT-ruimte kunnen besluiten om andere bevoegde organen en instanties van de Unie toegang te verlenen tot een GOT-samenwerkingsruimte met het oog op de uitvoering van taken als omschreven in hun basishandelingen.

5. De beheerder of beheerders van de GOT-ruimte kunnen andere bevoegde organen en instanties van de Unie toegang verlenen tot een GOT-samenwerkingsruimte met het oog op de uitvoering van taken als omschreven in hun basishandelingen.

Amendement  81

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 5 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 bis. De beheerder of beheerders van de GOT-ruimte kunnen internationale justitiële instanties toegang verlenen tot een GOT-samenwerkingsruimte met het oog op het verwezenlijken van de in de desbetreffende GOT-overeenkomst opgenomen samenwerkingsdoelstellingen.

Amendement  82

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Voor de in artikel 5 genoemde doeleinden kan door de beheerder of beheerders van de GOT-ruimte worden besloten om de bevoegde autoriteiten van derde landen die een bepaalde GOT-overeenkomst hebben ondertekend, toegang tot een GOT-samenwerkingsruimte te verlenen.

1. Indien dit voorzien is in de GOT-overeenkomst, verlenen de beheerder of beheerders van de GOT-ruimte, voor de in artikel 5 genoemde doeleinden, de bevoegde autoriteiten van derde landen die een bepaalde GOT-overeenkomst hebben ondertekend, toegang tot een GOT-samenwerkingsruimte.

Amendement  83

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De beheerder of beheerders van de GOT-ruimte zorgen ervoor dat de uitwisseling van operationele gegevens met de bevoegde autoriteiten van derde landen waaraan toegang tot een GOT-samenwerkingsruimte is verleend, beperkt blijft tot hetgeen vereist is voor de toepassing van de GOT-overeenkomst en onderworpen is aan de daarin vastgestelde voorwaarden.

2. De beheerder of beheerders van de GOT-ruimte controleren en zorgen ervoor dat de uitwisseling van operationele gegevens met de bevoegde autoriteiten van derde landen waaraan toegang tot een GOT-samenwerkingsruimte is verleend, beperkt blijft tot hetgeen vereist is voor de toepassing van de GOT-overeenkomst en onderworpen is aan de daarin vastgestelde voorwaarden.

Amendement  84

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 3 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis. De organen en instanties van de Unie zien erop toe dat de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen waaraan toegang tot een GOT-samenwerkingsruimte is verleend, alleen plaatsvindt wanneer is voldaan aan de voorwaarden van hoofdstuk IX van Verordening (EU) 2018/1725.

Amendement  85

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Voor de toepassing van de leden 1 en 2 stelt eu-LISA een beveiligingsplan, een bedrijfscontinuïteitsplan en een noodherstelplan vast om ervoor te zorgen dat het gecentraliseerde informatiesysteem in geval van onderbreking kan worden hersteld.

3. Voor de toepassing van de leden 1 en 2 stelt eu-LISA een beveiligingsplan, een bedrijfscontinuïteitsplan en een noodherstelplan vast om ervoor te zorgen dat het gecentraliseerde informatiesysteem in geval van onderbreking kan worden hersteld. eu-LISA voorziet in werkafspraken met het computercrisisresponsteam voor de instellingen, organen en instanties van de Unie (CERT-EU) en stelt het beveiligingsplan vast in overleg met het Agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging (Enisa).

Amendement  86

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde bewaringstermijn wordt het gegevensbestand automatisch uit het gecentraliseerde systeem verwijderd.

2. Zodra alle beoogde gebruikers van het samenwerkingsplatform voor GOT’s het downloadproces hebben voltooid, of na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde bewaringstermijn, worden de gegevens automatisch en permanent uit het gecentraliseerde systeem verwijderd.

Amendement  87

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde bewaringstermijn wordt het gegevensbestand automatisch uit het gecentraliseerde systeem verwijderd.

2. Na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde bewaringstermijn worden de gegevens automatisch uit het gecentraliseerde systeem verwijderd.

Amendement  88

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 19 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Elke bevoegde nationale autoriteit van een lidstaat en, waar van toepassing, Eurojust, Europol, het Europees Openbaar Ministerie, OLAF of een ander bevoegd orgaan of andere bevoegde instantie van de Unie, wordt overeenkomstig de toepasselijke regels voor gegevensbescherming van de Unie als verwerkingsverantwoordelijke beschouwd met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens uit hoofde van deze verordening.

1. Elke bevoegde nationale autoriteit van een lidstaat en, waar van toepassing, Eurojust, Europol, het Europees Openbaar Ministerie, OLAF of een ander bevoegd orgaan of andere bevoegde instantie van de Unie, wordt overeenkomstig de toepasselijke regels voor gegevensbescherming van de Unie als verwerkingsverantwoordelijke beschouwd met betrekking tot de verwerking van operationele persoonsgegevens uit hoofde van deze verordening.

Amendement  89

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 19 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Wat betreft gegevens die door de bevoegde autoriteiten van derde landen naar het samenwerkingsplatform voor GOT’s worden geüpload, wordt een van de beheerders van de GOT-ruimte beschouwd als verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de persoonsgegevens die via dat platform worden uitgewisseld en in dat platform worden opgeslagen.

2. Wat betreft gegevens die door de bevoegde autoriteiten van derde landen naar het samenwerkingsplatform voor GOT’s worden geüpload, wordt een van de beheerders van de GOT-ruimte, zoals aangewezen in de GOT-overeenkomst bij ondertekening ervan, benoemd tot verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de persoonsgegevens die via dat platform worden uitgewisseld en in dat platform worden opgeslagen.

Amendement  90

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 19 – lid 2 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis. Wanneer in de GOT-overeenkomst geen enkele beheerder als verwerkingsverantwoordelijke wordt genoemd, treden alle beheerders van de GOT-ruimte op als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken overeenkomstig Verordening (EU) 2018/1725 met betrekking tot de persoonsgegevens die worden uitgewisseld via en opgeslagen in het samenwerkingsplatform voor GOT’s.

Amendement  91

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 19 – lid 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. De gebruikers van het samenwerkingsplatform voor GOT’s zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het beheer van niet-operationele gegevens op het samenwerkingsplatform van de GOT’s.

4. De gebruikers van het samenwerkingsplatform voor GOT’s zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de verwerking van niet-operationele persoonsgegevens in het samenwerkingsplatform voor GOT’s, hetgeen in de GOT-overeenkomst onderstreept wordt.

Amendement  92

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – lid 1 – punt a

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) de uitwisseling van operationele informatie en bewijsmateriaal tussen de gebruikers van het samenwerkingsplatform voor GOT’s;

a) de uitwisseling van operationele informatie en bewijsmateriaal tussen de gebruikers van het samenwerkingsplatform voor GOT’s ten behoeve waarvan het specifieke GOT is opgericht;

Amendement  93

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De toegang tot het GOT-samenwerkingsplatform is beperkt tot naar behoren gemachtigde personeelsleden van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten en van derde landen, Eurojust, Europol, het Europees Openbaar Ministerie, OLAF en andere bevoegde organen of instanties van de Unie, die alleen toegang hebben voor de uitvoering van hun taken overeenkomstig de in lid 1 genoemde doeleinden, en voor zover dat nodig is voor en in verhouding staat tot de nagestreefde doelen.

2. De toegang tot het GOT-samenwerkingsplatform is beperkt tot naar behoren gemachtigde personeelsleden van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten en van derde landen, Eurojust, Europol, het Europees Openbaar Ministerie, OLAF, andere bevoegde organen of instanties van de Unie of internationale justitiële instanties, die alleen toegang hebben voor de uitvoering van hun taken overeenkomstig de in lid 1 genoemde doeleinden, en voor zover dat strikt noodzakelijk is voor en in verhouding staat tot de nagestreefde doelen.

Amendement  94

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 21 – lid 2 – punt b

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) het identificatiemerk van de gebruiker van het samenwerkingsplatform voor GOT’s die toegang heeft gehad tot het gecentraliseerde informatiesysteem;

b) het identificatiemerk van de vertegenwoordigers van de gebruikers van het samenwerkingsplatform voor GOT’s die toegang hebben gehad tot het gecentraliseerde informatiesysteem;

Amendement  95

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 21 – lid 2 – punt c

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c) de datum, de tijdzone en het tijdstip van toegang van de door de gebruiker van het samenwerkingsplatform voor GOT’s uitgevoerde verrichting;

c) de datum, de tijdzone en het tijdstip van toegang van elke door de gebruikers van het samenwerkingsplatform voor GOT’s uitgevoerde verrichting;

Amendement  96

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 21 – lid 2 – punt d

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d) de door de gebruiker van het samenwerkingsplatform voor GOT’s uitgevoerde verrichting.

d) de door de gebruikers van het samenwerkingsplatform voor GOT’s uitgevoerde verrichting.

Amendement  97

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 21 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De logbestanden worden met passende technische maatregelen beschermd tegen ongeoorloofde toegang, en worden bewaard gedurende drie jaar of zoveel langer als nodig is voor de beëindiging van de lopende monitoringprocedures.

3. De logbestanden worden met passende technische maatregelen beschermd tegen wijziging en ongeoorloofde toegang, en worden bewaard gedurende drie jaar of zoveel langer als nodig is voor de beëindiging van de lopende monitoringprocedures.

Amendement  98

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 21 – lid 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Op verzoek stelt eu-LISA de logbestanden zonder onnodige vertraging ter beschikking aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaten.

4. Op verzoek stelt eu-LISA de logbestanden zonder onnodige vertraging ter beschikking aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaten die deelnamen aan een bijzonder GOT.

Amendement  99

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 22 – lid 1 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis. eu-LISA stelt ook procedures vast om de doeltreffendheid van het samenwerkingsplatform voor GOT’s te monitoren en te meten op het vlak van het toepassingsgebied, de efficiëntie en de bruikbaarheid van het platform.

Amendement  100

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 22 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De in lid 1 bedoelde procedures voorzien in de mogelijkheid om regelmatig technische statistieken op te stellen voor monitoringdoeleinden.

2. De in lid 1 bedoelde procedures voorzien in de mogelijkheid om regelmatig technische statistieken op te stellen voor monitoringdoeleinden en dragen bij tot de algehele evaluatie van het samenwerkingsplatform voor GOT’s.

Amendement  101

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 22 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Indien het ontwikkelingsproces aanzienlijke vertraging oploopt, stelt eu-LISA het Europees Parlement en de Raad onmiddellijk op de hoogte van de redenen van deze vertraging, de gevolgen voor de tijdschema’s en de financiële consequenties.

3. Indien het ontwikkelingsproces mogelijkaanzienlijke vertraging oploopt, stelt eu-LISA het Europees Parlement en de Raad onmiddellijk op de hoogte van de redenen van deze vertraging, de gevolgen voor de tijdschema’s, de financiële consequenties en de stappen die het wil ondernemen om de situatie te verhelpen.

Amendement  102

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 22 – lid 6

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6. Twee jaar na de ingebruikneming van het samenwerkingsplatform voor GOT’s en daarna elk jaar dient eu-LISA bij de Commissie een verslag in over de technische werking van het samenwerkingsplatform voor GOT’s, met inbegrip van de beveiliging ervan.

6. Twee jaar na de ingebruikneming van het samenwerkingsplatform voor GOT’s en daarna elk jaar dient eu-LISA bij de Commissie een verslag in over de technische werking van het samenwerkingsplatform voor GOT’s, met inbegrip van de beveiliging ervan. Het verslag wordt openbaar gemaakt.

Amendement  103

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 22 – lid 7

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7. Vier jaar na de ingebruikneming van het samenwerkingsplatform voor GOT’s en vervolgens om de vier jaar voert de Commissie een algemene evaluatie uit van het samenwerkingsplatform voor GOT’s. De Commissie legt het algemene evaluatieverslag voor aan het Europees Parlement en de Raad.

7. Twee jaar na de ingebruikneming van het samenwerkingsplatform voor GOT’s en vervolgens om de twee jaar voert de Commissie een algemene evaluatie uit van het samenwerkingsplatform voor GOT’s. De Commissie legt het algemene evaluatieverslag voor aan het Europees Parlement en de Raad.

Amendement  104

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 22 – lid 8

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

8. De bevoegde autoriteiten van de lidstaten, Eurojust, Europol, het Europees Openbaar Ministerie, OLAF en andere bevoegde organen en instanties van de Unie verstrekken eu-LISA en de Commissie de informatie die nodig is om de in de leden 4 en 7 bedoelde verslagen op te kunnen stellen. Deze informatie mag de werkmethoden niet in gevaar brengen noch informatie bevatten waardoor bronnen, namen van personeelsleden of onderzoeken worden onthuld.

8. De bevoegde autoriteiten van de lidstaten, Eurojust, Europol, het Europees Openbaar Ministerie, OLAF en andere bevoegde organen en instanties van de Unie stellen een monitoring- en evaluatieplan op met betrekking tot het gebruik van het samenwerkingsplatform voor GOT’s, dat rapportagevereisten bevat over welke het secretariaat van het GOT-netwerk feedback verzamelt, teneinde eu-LISA en de Commissie de informatie te verstrekken die nodig is om de in de leden 4 en 7 bedoelde verslagen op te kunnen stellen. Deze informatie mag de werkmethoden niet in gevaar brengen noch informatie bevatten waardoor bronnen, namen van personeelsleden of onderzoeken worden onthuld.

Amendement  105

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 24 – lid 1 – inleidende formule

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De Commissie stelt de datum van ingebruikneming van het samenwerkingsplatform voor GOT’s vast, nadat zij zich ervan heeft vergewist dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

1. De datum van ingebruikneming is uiterlijk 1 januari 2025. De Commissie stelt de datum van ingebruikneming van het samenwerkingsplatform voor GOT’s vast, nadat zij zich ervan heeft vergewist dat aan de volgende voorwaarden is voldaan;

Amendement  106

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 24 – lid 1 – punt a

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) de in artikel 6 bedoelde uitvoeringshandelingen zijn vastgesteld;

a) de vereisten in de in artikel 6 bedoelde uitvoeringshandelingen zijn uitgevoerd;

Amendement  1

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 24 – lid 1 – punt b

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) eu-LISA heeft het samenwerkingsplatform voor GOT’s in samenwerking met de lidstaten uitgebreid getest aan de hand van anonieme testgegevens.

b) eu-LISA heeft het samenwerkingsplatform voor GOT’s tijdens een proefperiode waaraan de lidstaten hebben deelgenomen uitgebreid getest aan de hand van anonieme testgegevens;

Amendement  108

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 24 – lid 1 – punt b bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b bis) de in punt b) bedoelde proefperiode is met een goed resultaat afgesloten.

Amendement  109

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 24 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Wanneer de Commissie de datum van aanvang van de werkzaamheden overeenkomstig lid 1 heeft vastgesteld, deelt zij die datum mee aan de lidstaten, Eurojust, Europol, het Europees Openbaar Ministerie en OLAF.

2. Wanneer de Commissie de datum van aanvang van de werkzaamheden overeenkomstig lid 1 heeft vastgesteld, deelt zij die datum mee aan het Europees Parlement, de lidstaten, Eurojust, Europol, het Europees Openbaar Ministerie en OLAF.

Amendement  110

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 24 – lid 4 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 bis. Wanneer overeenkomstig artikel 22, lid 3, mogelijke aanzienlijke vertragingen worden gemeld die het risico met zich meebrengen dat de uiterste termijn voor de ingebruikneming niet wordt gehaald, neemt de Commissie samen met eu-LISA de verantwoordelijkheid op zich om deze situatie te verhelpen en de in lid 1 bedoelde termijn voor de ingebruikneming te halen, onder meer door middel van een noodplanning en ondersteuning van eu-LISA.

Amendement  111

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 26 – alinea 1 – punt 2

Verordening (EU) 2018/1726

Artikel 8 ter – alinea 1 – punt b

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) taken in verband met opleiding in het technische gebruik van het samenwerkingsplatform voor GOT’s, met inbegrip van het verstrekken van online opleidingsmateriaal.

b) taken in verband met opleiding in het technische gebruik van het samenwerkingsplatform voor GOT’s voor het secretariaat van het GOT-netwerk, met inbegrip van het verstrekken van online opleidingsmateriaal.


 

TOELICHTING

Gezamenlijke onderzoeksteams (GOT’s) brengen openbaar aanklagers, politieambtenaren en onderzoeksrechters uit verschillende landen bijeen om grensoverschrijdende onderzoeken te coördineren en snel en succesvol vervolging in te stellen. Zij behoren tot de meest succesvolle instrumenten voor internationale justitiële samenwerking in strafzaken.

Het feit dat het parket van de Aanklager van het Internationaal Strafhof (ICC) voor het eerst deelneemt aan het GOT dat onderzoek doet naar oorlogsmisdaden in Oekraïne, toont eens te meer aan dat internationale coördinatie en informatie-uitwisseling voor de ergste misdaden de komende jaren alleen maar belangrijker zullen worden.

In het ontwerpverslag van de rapporteur worden daarom nieuwe bepalingen voorgesteld die de deelname van internationale justitiële instanties, met name het ICC, aan het samenwerkingsplatform voor GOT’s mogelijk maken.

Bij het verzamelen van informatie werd duidelijk dat dit platform de internationale samenwerking op het gebied van de vervolging van internationale misdrijven reeds aanzienlijk zou hebben vergemakkelijkt, onder meer in samenwerking met het Internationaal Strafhof en met betrekking tot het geactualiseerde mandaat van Eurojust inzake het verzamelen, bewaren en analyseren van bewijsmateriaal met betrekking tot oorlogsmisdaden.

Bovendien voldoen de huidige communicatiemiddelen en de uitwisseling van informatie en gegevens in het kader van het GOT niet aan de huidige veiligheidseisen, en daarom is het van cruciaal belang dat de Unie het samenwerkingsplatform voor GOT’s zo snel mogelijk opricht. De rapporteur wil daarom eerder vroeger dan later tot een werkend platform komen.

Daarom wordt met het ontwerpverslag beoogd de ingebruikneming van het samenwerkingsplatform voor GOT’s met ten minste één jaar te vervroegen, een termijn waarvoor in het verslag de datum wordt genoemd, alsmede bepalingen die erop gericht zijn de ontwerp- en ontwikkelingsfase te bespoedigen door de toewijzing van personeel en middelen.

Volgens de rapporteur moet het nieuw opgerichte platform door zoveel mogelijk bevoegde autoriteiten worden gebruikt, terwijl het de veiligheidsinfrastructuur van de EU in het algemeen moet versterken. De rapporteur stelt daarom voor om de deelname van gespecialiseerde GOT’s op douanegebied mogelijk te maken die zijn opgericht in het kader van de Napels II-overeenkomst, op voorwaarde dat zij opereren in het kader van een strafrechtelijk onderzoek dat onder toezicht staat van een justitiële instantie.

De rapporteur heeft de overwegingen en bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming verduidelijkt om deze in overeenstemming te brengen met de formele opmerkingen van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming. Er worden verdere bepalingen voorgesteld om de rol te specificeren van EU-agentschappen die betrokken zijn bij de ondersteuning en werking van het platform, met name voor Eurojust (en het secretariaat van het GOT-netwerk) en eu-LISA. De rapporteur verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat het financieel memorandum beter aansluit bij de vereisten en nieuwe taken voor deze agentschappen, zoals voorgesteld in deze verordening.


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Oprichting van een samenwerkingsplatform ter ondersteuning van de werking van gemeenschappelijke onderzoeksteams en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1726

Document- en procedurenummers

COM(2021)0756 – C9-0448/2021 – 2021/0391(COD)

Datum indiening bij EP

2.12.2021

 

 

 

Bevoegde commissie

 Datum bekendmaking

LIBE

17.1.2022

 

 

 

Adviserende commissies

 Datum bekendmaking

BUDG

17.1.2022

 

 

 

Geen advies

 Datum besluit

BUDG

9.12.2021

 

 

 

Rapporteurs

 Datum benoeming

Malik Azmani

20.4.2022

 

 

 

Behandeling in de commissie

27.6.2022

 

 

 

Datum goedkeuring

10.10.2022

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

56

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Abir Al-Sahlani, Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, Malin Björk, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Patricia Chagnon, Clare Daly, Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Assita Kanko, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Nuno Melo, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Karlo Ressler, Diana Riba i Giner, Isabel Santos, Birgit Sippel, Sara Skyttedal, Vincenzo Sofo, Ramona Strugariu, Tomas Tobé, Yana Toom, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Romeo Franz, Erik Marquardt, Michal Šimečka, Paul Tang, Róża Thun und Hohenstein, Miguel Urbán Crespo

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 209, lid 7)

Gilles Boyer, Deirdre Clune, Jonás Fernández, Vlad Gheorghe, Hannes Heide, Eero Heinäluoma, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Karsten Lucke, Aušra Maldeikienė, Peter Pollák, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Simone Schmiedtbauer, Ralf Seekatz, Ivan Štefanec

Datum indiening

13.10.2022

 


HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

56

+

ECR

Assita Kanko, Vincenzo Sofo

ID

Patricia Chagnon, Antonio Maria Rinaldi

PPE

Deirdre Clune, Andrzej Halicki, Othmar Karas, Jeroen Lenaers, Aušra Maldeikienė, Lukas Mandl, Nuno Melo, Nadine Morano, Peter Pollák, Emil Radev, Paulo Rangel, Karlo Ressler, Simone Schmiedtbauer, Ralf Seekatz, Sara Skyttedal, Ivan Štefanec, Tomas Tobé, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Javier Zarzalejos

RENEW

Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Gilles Boyer, Vlad Gheorghe, Sophia in 't Veld, Georgios Kyrtsos, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Róża Thun und Hohenstein, Yana Toom

S&D

Jonás Fernández, Hannes Heide, Eero Heinäluoma, Evin Incir, Karsten Lucke, Javier Moreno Sánchez, Evelyn Regner, Isabel Santos, Birgit Sippel, Paul Tang, Elena Yoncheva

THE LEFT

Konstantinos Arvanitis, Malin Björk, Clare Daly, Miguel Urbán Crespo

VERTS/ALE

Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Romeo Franz, Alice Kuhnke, Erik Marquardt, Terry Reintke, Diana Riba i Giner

 

0

-

 

 

 

0

0

 

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+ : voor

- : tegen

0 : onthouding

 

 

Laatst bijgewerkt op: 28 oktober 2022
Juridische mededeling - Privacybeleid