ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro výkon práv Unie za účelem provedení a prosazování Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii a Dohody o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé

13.10.2022 - (COM(2022)0089 – C9‑0059/2022 – 2022/0068(COD)) - ***I

Výbor pro zahraniční věci
Výbor pro mezinárodní obchod
Výbor pro ústavní záležitosti
Zpravodajové: Andreas Schieder, Seán Kelly, Danuta Maria Hübner


Postup : 2022/0068(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A9-0248/2022
Předložené texty :
A9-0248/2022
Rozpravy :
Hlasování :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro výkon práv Unie za účelem provedení a prosazování Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii a Dohody o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé

(COM(2022)0089 – C9‑0059/2022 – 2022/0068(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

 s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2022)0089),

 s ohledem na čl. 294 odst. 2 a články 43, 91, 100, 173, 182, 188, 189 a 207 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu,

 s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

 s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

 s ohledem na stanoviska Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, Výboru pro dopravu a cestovní ruch a Výboru pro rybolov

 s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci, Výboru pro mezinárodní obchod a Výboru pro ústavní záležitosti (A9-0248/2022),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

 

3. pověřuje svou předsedkyni, aby předala postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

 

Pozměňovací návrh  1

 

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Unie a Spojené království mohou mezi sebou uzavírat další dvoustranné dohody, které jsou doplňujícími dohodami k dohodě o obchodu a spolupráci, a tyto doplňující dohody jsou nedílnou součástí celkových dvoustranných vztahů upravených touto dohodou a tvoří součást společného institucionálního rámce.

(4) Unie a Spojené království mohou mezi sebou uzavírat další dvoustranné dohody, které jsou doplňujícími dohodami k dohodě o obchodu a spolupráci, a tyto doplňující dohody jsou nedílnou součástí celkových dvoustranných vztahů upravených touto dohodou a tvoří součást společného institucionálního rámce. Dohoda o obchodu a spolupráci se podle svého článku 774 nevztahuje na Gibraltar ani nemá na tomto území žádné účinky; budoucí vztahy mezi EU a Gibraltarem budou podrobně stanoveny samostatnou dohodou. V souladu s prohlášením Evropské rady ze dne 25. listopadu 2018 bude tato nová dohoda vyžadovat předchozí souhlas Španělského království.

Pozměňovací návrh  2

 

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) V případě potřeby uplatnit svá práva při provádění a prosazování dohody o vystoupení a dohody o obchodu a spolupráci by Unie měla být schopna rychle a přiměřeně, účinně a pružně využít nástroje, které má k dispozici, a zároveň plně zapojit členské státy. Unie by rovněž měla mít možnost přijmout vhodná opatření, nelze-li účinně využít závazného mechanismu pro řešení sporů podle dohod z důvodu, že Spojené království při takovém postupu nespolupracuje. Je proto nezbytné stanovit pravidla a postupy pro přijímání těchto opatření.

(5) V případě potřeby uplatnit svá práva při provádění a prosazování dohody o vystoupení, včetně protokolu o Irsku a Severním Irsku a dohody o obchodu a spolupráci, by Unie měla být schopna rychle a přiměřeně, účinně a pružně využít nástroje, které má k dispozici, a zároveň plně zapojit členské státy a okamžitě poskytovat veškeré informace Evropskému parlamentu. Unie by rovněž měla mít možnost přijmout vhodná opatření, nelze-li účinně využít závazného mechanismu pro řešení sporů podle dohod z důvodu, že Spojené království při takovém postupu nespolupracuje. Je proto nezbytné stanovit pravidla a postupy pro přijímání těchto opatření.

Pozměňovací návrh  3

 

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a) Má-li Evropský parlament účinně vykonávat politickou kontrolu podle čl. 14 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii a čl. 218 odst. 10 Smlouvy o fungování Evropské unie, měl by být stejně jako Rada plně a včas informován o všech případných obtížích, zejména o možném porušení dohod a dalších situacích, které mohou vyústit v přijetí opatření podle tohoto nařízení, i o záměru Komise přijmout donucovací opatření podle dohod a návazných krocích na přijatá opatření, aby se zajistila smysluplná výměna názorů, mimo jiné v případech, kdy je nutné okamžitě přijmout opatření. Evropský parlament by měl mít možnost předat Komisi své stanovisko, které by Komise měla zvážit dříve, než přijme donucovací opatření.

Pozměňovací návrh  4

 

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5b) Aniž jsou dotčeny pravomoci Komise stanovené tímto nařízením, měly by být Evropský parlament a Rada schopny vykonávat své kontrolní pravomoci podle článku 11 nařízení (EU) č. 182/2011.

Pozměňovací návrh  5

 

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) Aby se zajistilo, že toto nařízení bude i nadále odpovídat svému účelu, měla by Komise do pěti let od jeho vstupu v platnost provést přezkum jeho oblasti působnosti a provádění a předložit svá zjištění Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.

(7) Aby se zajistilo, že toto nařízení bude i nadále odpovídat svému účelu, měla by Komise do tří let od jeho vstupu v platnost provést přezkum jeho oblasti působnosti a provádění a předložit svá zjištění Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů, případně spolu s příslušnými legislativními návrhy.

Pozměňovací návrh  6

 

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž stanovení pravidel a postupů upravujících výkon práv Unie podle dohody o vystoupení a dohody o obchodu a spolupráci a zmocnění Komise k přijetí nezbytných opatření, včetně případných omezení obchodu, investic nebo jiných činností v oblasti působnosti druhé z uvedených dohod, nemůže být dosaženo uspokojivě na úrovni členských států, ale spíše jej z důvodu jeho rozsahu a účinků může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. Vzhledem k tomu, že smluvní stranou dohody o obchodu a spolupráci a dohody o vystoupení je pouze Unie, může opatření na úrovni mezinárodního práva týkající se těchto dohod přijímat pouze Unie. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle,

(9) Jelikož smluvní stranou dohody o obchodu a spolupráci a dohody o vystoupení je pouze Unie, může opatření na úrovni mezinárodního práva týkající se těchto dohod přijímat pouze Unie, jestliže se týkají jejích výlučných pravomocí, a proto jelikož cíle tohoto nařízení, totiž stanovení pravidel a postupů upravujících výkon práv Unie podle dohody o vystoupení a dohody o obchodu a spolupráci a zmocnění Komise k přijetí nezbytných opatření, včetně případných omezení obchodu, investic nebo jiných činností v oblasti působnosti druhé z uvedených dohod, nemůže být dosaženo uspokojivě na úrovni členských států, ale spíše jej z důvodu jeho rozsahu a účinků může být efektivněji dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle,

Pozměňovací návrh  7

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) pozastavení příslušného preferenčního zacházení ve vztahu k dotčenému produktu či produktům podle článku 34 dohody o obchodu a spolupráci;

a) dočasné pozastavení příslušného preferenčního zacházení ve vztahu k dotčenému produktu či produktům podle článku 34 dohody o obchodu a spolupráci;

Pozměňovací návrh  8

 

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Opatření, která je třeba přijmout podle odstavce 1, se vymezí s přihlédnutím k dostupným informacím a obecnému zájmu Unie podle těchto kritérií:

2. Opatření, která je třeba přijmout podle odstavce 1, se vymezí na základě přiměřenosti vzhledem ke sledovaným cílům a účinnosti při zajišťování souladu Spojeného království s dohodami uvedenými v čl. 1 odst. 1 a s přihlédnutím k následujícím kritériím a specifickým kritériím, která jsou případně stanovena v dohodách uvedených v čl. 1 odst. 2 v souvislosti s opatřeními uvedenými v čl. 1 odst. 2, a k dostupným informacím a obecnému zájmu Unie:

Pozměňovací návrh  9

 

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) účinnost opatření pro dosažení toho, aby Spojené království dodržovalo dohody uvedené v čl. 1 odst. 1;

vypouští se

Pozměňovací návrh  10

 

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) potenciál opatření poskytnout úlevu hospodářským subjektům v Unii, které jsou dotčeny opatřeními Spojeného království;

b) potenciál opatření poskytnout úlevu hospodářským subjektům a všem zúčastněným stranám v Unii, které jsou dotčeny opatřeními Spojeného království;

Pozměňovací návrh  11

 

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. e

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) veškerá zvláštní kritéria, která mohou být stanovena v dohodách uvedených v čl. 1 odst. 1 v souvislosti s opatřeními uvedenými v čl. 1 odst. 2.

vypouští se

Pozměňovací návrh  12

 

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Komise včas a v plném rozsahu souběžně informuje Evropský parlament a Radu o všech případných obtížích, zejména o možném porušení dohod a dalších situacích, které mohou vyústit v přijetí opatření podle tohoto nařízení, i o svém záměru přijmout opatření uvedená v odstavci 1 a návazných krocích na přijatá opatření, aby se zajistila smysluplná výměna názorů. Evropský parlament má možnost předat Komisi své stanovisko, které Komise zváží dříve, než přijme donucovací opatření. Pokud se Komise neřídí postojem Evropského parlamentu, vysvětlí písemně své důvody.

Pozměňovací návrh  13

 

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. V případě zvláštního zájmu jednoho či více členských států mohou tyto členské státy požádat Komisi, aby přijala opatření uvedená v čl. 1 odst. 2. Pokud Komise na takovou žádost neodpoví kladně, sdělí Radě včas důvody.

4. V případě zvláštního zájmu může kterýkoli z členských států nebo Evropský parlament požádat Komisi, aby přijala opatření uvedená v čl. 1 odst. 2, nebo může Evropský parlament požádat Komisi, aby přezkoumala jeho zájem a posoudila, zda je třeba taková opatření přijmout. Pokud Komise na takovou žádost neodpoví kladně, sdělí Evropskému parlamentu a Radě včas důvody.

Pozměňovací návrh  14

 

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Pokud by z důvodu přetrvávajících významných rozdílů trvala vyrovnávací opatření uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. c) tohoto nařízení déle než jeden rok, může jeden nebo více členských států požádat Komisi, aby aktivovala doložku o přezkumu stanovenou v článku 411 dohody o obchodu a spolupráci. Komise tuto žádost včas posoudí a zváží případné postoupení dané záležitosti Radě partnerství v souladu s ustanoveními dohody o obchodu a spolupráci. Pokud Komise na takovou žádost neodpoví kladně, sdělí Radě včas důvody.

5. Pokud by z důvodu přetrvávajících významných rozdílů trvala vyrovnávací opatření uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. c) tohoto nařízení déle než jeden rok, může jeden nebo více členských států požádat Komisi, aby aktivovala doložku o přezkumu stanovenou v článku 411 dohody o obchodu a spolupráci, nebo Evropský parlament může vyjádřit své obavy a požádat Komisi, aby jeho obavy přezkoumala a posoudila potřebu aktivovat doložku o přezkumu. Komise tuto žádost včas posoudí a zváží případné postoupení dané záležitosti Radě partnerství v souladu s ustanoveními dohody o obchodu a spolupráci. Pokud Komise na takovou žádost neodpoví kladně, sdělí Evropskému parlamentu a Radě včas důvody.

Pozměňovací návrh  15

 

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Komisi je nápomocen výbor Spojeného království. Uvedený výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

1. Komisi je nápomocen výbor Spojeného království. Uvedený výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011. Podle ustanovení nařízení (EU) č. 182/2011 budou Evropský parlament a Rada pravidelně a bezodkladně informovány o činnosti výborů.

Pozměňovací návrh  16

 

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Evropský parlament a Rada mohou kdykoli uplatnit své kontrolní pravomoci podle článku 11 nařízení (EU) č. 182/2011.

Pozměňovací návrh  17

 

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Ve výročních zprávách o provádění a uplatňování dohody o obchodu a spolupráci a dohody o vystoupení, které předkládá Evropskému parlamentu a Radě, uvede Komise rovněž přehled o obdržených stížnostech týkajících se dohody o obchodu a spolupráci, o opatření přijatých v reakci na tyto stížnosti a o opatření přijatých podle článku 2.

Pozměňovací návrh  18

 

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b. Evropský parlament může do dvou měsíců od předložení zprávy pozvat Komisi na zasedání svého příslušného výboru, aby představila a objasnila veškeré otázky spojené s prováděním tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh  19

 

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Nejpozději do [Úřad pro publikace vloží datum, kdy uplyne pět let ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost] předloží Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů zprávu o uplatňování tohoto nařízení.

Nejpozději do [Úřad pro publikace vloží datum, kdy uplynou tři roky ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost] předloží Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů zprávu o uplatňování tohoto nařízení, k níž budou případně připojeny vhodné legislativní návrhy.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Návrh Komise

Projednávaný návrh Komise (COM(2022)0089) má Komisi svěřit pravomoci k přijímání, změnám, pozastavení nebo zrušení řady opatření dohody o vystoupení Spojeného království z EU[1] a dohody o obchodu a spolupráci[2] prostřednictvím prováděcích aktů.

Mezi opatření, která jsou předmětem návrhu, patří mimo jiné opatření, která mají přimět druhou stranu, aby dodržovala rozhodnutí rozhodčího soudu nebo tribunálu, kompenzační opatření, nápravná opatření, vyrovnávací opatření a protiopatření, ochranná opatření, nebo pozastavení povinností podle dohody o obchodu a spolupráci nebo jakékoli doplňující dohody v případě porušení některých ustanovení těchto dohod nebo nesplnění některých podmínek. Tato dočasná opatření mají být uplatňována do doby, než bude dosaženo plného souladu.

Tato opatření se přijímají v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí[3], přezkumným postupem podle článku 5 uvedeného nařízení.

Komise ve svém návrhu dále uvádí seznam kritérií pro přijímání příslušných prováděcích aktů a kromě zvláštních kritérií, která mohou být stanovena v dohodě o vystoupení a v dohodě o obchodu a spolupráci, pro účinnost opatření k dosažení toho, aby Spojené království dodržovalo dohody, a dostupnost alternativních zdrojů dodávek dotčeného zboží či služeb, aby se v rámci Unie zamezilo nežádoucímu dopadu na návazná odvětví, veřejné zadavatele nebo zadavatele či konečné spotřebitele nebo aby byl tento dopad co nejmenší.

 

Postoj zpravodajů

Vhodnost a načasování návrhu

 

Komise měla na základě čl. 3 odst. 1 rozhodnutí Rady (EU) 2021/689 ze dne 29. dubna 2021[4] předložit návrh týkající se opatření zavedených dohodou o obchodu a spolupráci. Tento postup by bylo vhodné rozšířit na všechna donucovací opatření, včetně opatření v kontextu dohody o vystoupení, neboť by se pro všechna donucovací opatření v rámci vztahů mezi EU a Spojeným královstvím zaručil jednotný postup. Použití prováděcích aktů ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011 je navíc v tomto kontextu vhodné a zajistí řádné zapojení členských států, Evropského parlamentu a Rady, a tak i jistotu a transparentnost.

 

Komise svůj návrh předkládá ve vhodnou dobu s ohledem na aktuální situaci a vývoj vztahů mezi EU a Spojeným královstvím po vstupu dohod v platnost, zejména pak v kontextu rozhovorů mezi EU a Spojeným královstvím o provádění Protokolu o Irsku/Severním Irsku.

 

Zajištění plného dodržování dohod sjednaných, podepsaných a ratifikovaných smluvními stranami má zásadní význam, má-li se v plné šíři zajistit dodržování právně závazných mezinárodních povinností a zachovat nejen vzájemná důvěra mezi stranami, ale i jistota pro jejich občany a podniky.

 

Monitorovací úloha Evropského parlamentu

 

Jak Parlament neustále zdůrazňuje, je naprosto nezbytné, aby byla zajištěna kontrola a demokratický dohled Parlamentu nad plněním dohod uzavřených se Spojeným královstvím. Parlament by měl být schopen v plném rozsahu plnit svou roli při monitorování a provádění dohod, jež spoluurčují zvláštní a bezprecedentní partnerství mezi EU a sousední zemí, která byla jejím členským státem.

 

Dotčený návrh Komise by měl zajistit, aby byl Parlament vždy včas a řádně informován – stejně jako Rada – o nástrojích, které jsou k dispozici pro řešení porušení dohody o vystoupení a dohody o obchodu a spolupráci, o situacích, které mohou vést k uložení donucovacích opatření stanovených v uvedených dohodách, o záměru Komise přijmout donucovací opatření podle dohody o vystoupení nebo dohody o obchodu a spolupráci a o krocích navazujících na přijatá opatření, aby se zajistila smysluplná výměna názorů.

 

Komise by měla maximálně zohledňovat názory Parlamentu.


 

DOPIS VÝBORU PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ (27.9.2022)

Pan David McAllister

předseda

Výbor pro zahraniční věci

BRUSEL

 

Pan Bernd LANGE

předseda

Výbor pro mezinárodní obchod

BRUSEL

 

Pan Antonio TAJANI

předseda

Výbor pro ústavní záležitosti

BRUSEL

Věc: Stanovisko k právům Unie při prosazování a uplatňování dohody o vystoupení Spojeného království (dále jen „dohoda o vystoupení“) a dohody o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím (dále jen „dohoda o obchodu a spolupráci“) (2022/0068(COD))

Vážený pane předsedo,

V souladu s dohodou ze dne 3. června 2022 (společný dopis D306125) o způsobech spolupráce mezi našimi výbory na legislativním návrhu nařízení, kterým se stanoví pravidla pro výkon práv Unie za účelem provedení a prosazování Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii a Dohody o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé,  (COM(2022)0089), Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO) tento návrh posoudil a přijal k němu na své schůzi dne 12. září 2022 stanovisko ve formě dopisu s níže uvedenými pozměňovacími návrhy a úvahami.

IMCO 1

Bod odůvodnění 7

(7) Aby se zajistilo, že toto nařízení bude i nadále odpovídat svému účelu, měla by Komise do pěti let od jeho vstupu v platnost nebo do dvou let od přijetí prvního prováděcího aktu podle tohoto nařízení, pokud bude přijat dříve, provést přezkum jeho oblasti působnosti a provádění a předložit svá zjištění Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.

IMCO 2

Bod odůvodnění 8

(8)
(Netýká se českého znění)
 Aby se zajistily jednotné podmínky pro provádění tohoto nařízení, a zejména aby se zajistil rychlý, účinný a pružný výkon příslušných práv Unie podle dohody o vystoupení a dohody o obchodu a spolupráci, měly by být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci k přijímání výše uvedených opatření  a případně k přijímání opatření omezujících obchod nebo jiné činnosti. Tyto pravomoci by se měly vztahovat i na změnu, pozastavení nebo zrušení přijatých opatření. Měly by být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 24. Vzhledem k tomu, že plánovaná opatření zahrnují přijetí aktů s obecnou působností a že většina plánovaných opatření se týká oblastí uvedených v čl. 2 odst. 2 písm. b) uvedeného nařízení, měl by být pro přijetí těchto opatření použit přezkumný postup. V řádně odůvodněných případech, kdy to vyžadují závažné a naléhavé důvody k náležité ochraně zájmů Unie, by Komise měla přijmout okamžitě použitelné prováděcí akty.

IMCO 3

Čl. 2 – odst. 3 a (nový)

3a. Komise neprodleně a plně informuje Evropský parlament a Radu o všech situacích, které mohou vést k přijetí opatření uvedených v čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení.

IMCO 4

Čl. 2 – odst. 3 b (nový)

 

3b. Po obdržení stížnosti Komise všechny stížnosti posoudí a může zahájit šetření s cílem přijmout opatření uvedená v čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení. Stížnosti mohou podávat všechny fyzické nebo právnické osoby, sdružení bez právní subjektivity, které jednají jménem hospodářského odvětví Unie, nebo odborové svazy. Stížnost musí obsahovat důkazy o podmínkách, jež jsou nezbytné k tomu, aby Unie mohla opatření uvedená v čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení přijmout. Je-li zřejmé, že existují dostatečné důkazy odůvodňující přijetí opatření uvedených v čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení, Komise je do 45 dnů ode dne podání stížnosti přijme. Pokud Komise dospěje k závěru, že opatření uvedené v čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení nepřijme, sdělí stěžovateli písemně příslušné důvody. Aniž je dotčen nový odstavec 3a, musí Komise ve své výroční zprávě o provádění a uplatňování dohody o obchodu a spolupráci informovat Evropský parlament a Radu o obdržených stížnostech a následných opatřeních.

IMCO 5

Čl. 2 - odst. 4

4. V případě zvláštního zájmu Parlamentu nebo jednoho či více členských států může Parlament nebo tyto členské státy požádat Komisi, aby přijala opatření uvedená v čl. 1 odst. 2. Pokud Komise na takovou žádost neodpoví kladně, sdělí jak Parlamentu, tak Radě včas důvody.

IMCO 6

Čl. 2 - odst. 7

 

7. V závažných, naléhavých a řádně odůvodněných případech přijme Komise postupem podle čl. 3 odst. 3 okamžitě použitelné prováděcí akty. Komise o rozhodnutí a jeho odůvodnění neprodleně informuje Evropský parlament.

IMCO 7

Článek 5

 

Nejpozději dva roky po přijetí prvního prováděcího aktu podle tohoto nařízení, nebo pokud podle tohoto nařízení nebyl přijat žádný prováděcí akt, pět let po vstupu tohoto nařízení v platnost a poté každých pět let předloží Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů zprávu o uplatňování tohoto nařízení, k níž případně připojí příslušné legislativní návrhy.

Kromě výše uvedených pozměňovacích návrhů bych jménem výboru ráda zdůraznila následující:

Vnitřní trh je jedním z hlavních úspěchů Unie, jenž posílil hospodářský rozvoj společnosti a vytvořil prostředí, v němž mohou hospodářské subjekty prosperovat a kde mají občané lepší vyhlídky na zaměstnanost a silnější ochranu jako spotřebitelé. Hospodářské partnerství mezi EU a Spojeným královstvím by se mělo zaměřit na vytváření příležitostí, které budou vzájemně prospěšné, zajistí právní jistotu pro podniky a ochranu pro spotřebitele a v žádném případě neumožní zhoršení integrity a fungování jednotného trhu a celní unie.

Protokol o Irsku a Severním Irsku je nedílnou součástí dohody o vystoupení, která umožňuje podnikům ze Severního Irska, aby zůstaly součástí vnitřního trhu Spojeného království a zároveň měly plný přístup na jednotný trh Evropské unie se zbožím. Tato ojedinělá situace vytváří pro občany a společnosti v Severním Irsku nebývalé příležitosti a tím, že brání vzniku tvrdé hranice na irském ostrově, představuje důležitou záruku pro Velkopáteční dohodu.

Kromě toho vidíme zvýšené zapojení společností se sídlem v Severním Irsku do obchodování se zbytkem vnitřního trhu EU. Tento vývoj je důsledkem úspěšného využití příležitostí, jež nabízí jeho začlenění do jednotného trhu EU se zbožím. Úplné provedení Protokolu o Severním Irsku je proto nezbytné k zajištění jeho nepřetržitého přístupu na jednotný trh.

Spojené království musí plně dodržovat mezinárodní závazky, které v oblasti celní politiky dobrovolně přijalo, zejména tím, že a) poskytne celním úředníkům EU přístup do celních databází týkajících se dovozu do Severního Irska v reálném čase, b) odstraní zjištěné nedostatky ve svém systému důvěryhodných obchodníků, c) zavede nezbytné kontroly zboží vyváženého z Velké Británie do Severního Irska, u něhož by hrozilo, že vstoupí na jednotný trh EU, a d) vybuduje nezbytná stanoviště hraniční kontroly.

Diskuse prostřednictvím stávajících kanálů, jež byly vytvořeny v dohodě o vystoupení a dohodě o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím jsou jedinou cestou, jak nalézt vhodné způsoby úprav možných oblastí napětí při uplatňování celních ujednání, a jednostranné iniciativy Spojeného království v tomto ohledu pouze vyvolaly nejistotu. Možnost projednat zavedení oddělených pruhů pro celní kontroly zboží představujícího riziko a zboží, u něhož nehrozí, že vstoupí na jednotný trh, jak navrhuje Komise, je vítána, ale tato řešení by měla být rozvíjena pouze prostřednictvím skutečných jednání mezi oběma stranami, na rozdíl od jednostranných iniciativ.

Porušení dohody o vystoupení, a zejména Protokolu o Irsku a Severním Irsku, může mít významný negativní dopad na Velkopáteční dohodu, na integritu vnitřního trhu EU i na ochranu evropských spotřebitelů, pracovníků a podniků.

Komise by při provádění a prosazování dohody o vystoupení a dohody o obchodu a spolupráci měla včas a účinně chránit své zájmy a současně zohledňovat Velkopáteční dohodu a dopad opatření přijatých za tímto účelem na právní jistotu pro navazující odvětví, veřejné či soukromé zadavatele nebo konečné spotřebitele v Unii.

***

 

Jsem přesvědčena, že Vaše výbory výše uvedené pozměňovací návrhy výboru IMCO řádně zohlední a budou o nich hlasovat. Jak bylo dohodnuto, zajistíte rovněž, aby z Vaší závěrečné zprávy nebyla odstraněna zásada, která je již obsažena v návrhu Komise, že se má zabránit negativním dopadům na navazující odvětví, zadavatele nebo konečné spotřebitele v Unii nebo je minimalizovat, a pokud by se to Rada snažila změnit, budete konzultovat výbor IMCO.

 

S pozdravem

Anna Cavazzini

předsedkyně

Konečného hlasování se zúčastnili

Anna Cavazzini

předsedkyně

Andrus Ansip

místopředa

Maria Grapini

místopředkyně

Krzysztof Hetman

místopředa

Marc Angel

 

Pablo Arias Echeverría

 

Alessandra Basso

 

Brando Benifei

 

Adam Bielan

 

Biljana Borzan

 

Vlad‑Marius Botoş

 

Marco Campomenosi

 

Maria da Graça Carvalho

 

Deirdre Clune

 

David Cormand

 

Alexandra Geese

 

Sandro Gozi

 

Virginie Joron

 

Eugen Jurzyca

 

Arba Kokalari

 

Marcel Kolaja

 

Moritz Körner

 

Andrey Kovatchev

 

Jean‑Lin Lacapelle

 

Morten Løkkegaard

 

Adriana Maldonado López

 

Antonius Manders

 

Beata Mazurek

 

Anne‑Sophie Pelletier

 

Miroslav Radačovský

 

René Repasi

 

Antonio Maria Rinaldi

 

Massimiliano Salini

 

Christel Schaldemose

 

Tomislav Sokol

 

Ivan Štefanec

 

Marc Tarabella

 

Kim Van Sparrentak

 

Loránt Vincze

 

Marion Walsmann

 

Kosma Złotowski

 

Carlos Zorrinho

 

Marco Zullo

 

 


 

DOPIS VÝBORU PRO DOPRAVU A CESTOVNÍ RUCH (3.10.2022)

Pan McAllister

předseda

Výbor pro zahraniční věci

BRUSEL

Pan Bernd Lange

předseda

Výbor pro mezinárodní obchod

BRUSEL

 

Pan Antonio Tajani

předseda

Výbor pro ústavní záležitosti

BRUSEL

Věc: Stanovisko výborů INTA, AFET a AFCO k nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro výkon práv Unie za účelem provedení a prosazování Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii a Dohody o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé (COM(2022)0089 – C9 0059/2022 – 2022/0068(COD)

Vážení předsedové,

v souladu s výše uvedeným postupem se Výbor pro dopravu a cestovní ruch rozhodl požádat o použití čl. 56 odst. 1 jednacího řádu za účelem předložení stanoviska Výboru pro zahraniční věci, Výboru pro mezinárodní obchod a Výboru pro ústavní záležitosti ve formě tohoto dopisu.

 

 

 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch tuto záležitost projednal a dne 3. října 2022 přijal stanovisko[5]. Vyzývá příslušné výbory, aby zohlednily níže uvedené úvahy.

 

 

S pozdravem

((podpis)) [Karima Delli]   [Peter Vitanov]

 

 

 

 

NÁVRHY

A. vzhledem k tomu, že dohoda o obchodu a spolupráci zajišťuje trvalé a neomezené propojení letecké, silniční i námořní dopravy a spravedlivou hospodářskou soutěž mezi provozovateli dopravy z EU a Spojeného království;

B. vzhledem k tomu, že dohoda o obchodu a spolupráci zavedla vzájemný přístup na trh a společná pravidla a normy, čímž zajišťuje vysokou úroveň bezpečnosti dopravy a práv cestujících;

C.  vzhledem k tomu, že na základě dohody o obchodu a spolupráci byly zřízeny tři zvláštní výbory pro oblast dopravy – výbor pro leteckou dopravu, leteckou bezpečnost a silniční dopravu –, které budou sledovat provádění dohody a zajišťovat její přezkum;

1. zdůrazňuje, že EU musí zůstat ostražitá, pokud jde o skutečnost, že Spojené království se nezavázalo k dynamickému sbližování svých pravidel v několika oblastech politiky, z nichž některé jsou důležité pro odvětví silniční a letecké dopravy; upozorňuje, že to znamená, že budoucí změny právních předpisů a norem v EU nepovedou automaticky k sladění příslušných pravidel a norem ze strany Spojeného království; vyzývá proto ke strukturovanému srovnávání a spolupráci při revizi legislativních aktů Unie s cílem zachovat spravedlivou hospodářskou soutěž mezi oběma stranami, vzájemně posílit globální konkurenceschopnost, omezit administrativní zátěž na minimum a zajistit hladké fungování přeshraniční dopravy;

2. zdůrazňuje silnou vzájemnou závislost Unie a Spojeného království, zejména v odvětví dopravy; opakuje proto, že Unie hodlá neochvějně dodržovat společná pravidla a normy, které stanovila v dohodě společně se Spojeným královstvím;

3.  upozorňuje na význam řádného provádění dohody; vítá v této souvislosti, že zvláštní výbory pro leteckou dopravu, leteckou bezpečnost a silniční dopravu pokračují ve své činnosti a sledují provádění dohody a zajišťují její přezkum; zdůrazňuje, že by Parlament měl vykonávat nejvyšší úroveň kontroly provádění dohody prostřednictvím své aktivní a trvalé účasti v parlamentním shromáždění pro partnerství zřízeném dohodou;

4. naléhavě vyzývá Komisi, aby byla připravena plně využívat závazné mechanismy řešení sporů a přijímat nápravná opatření stanovená v dohodě o obchodu a spolupráci pro případ, že ji Spojené království nebude plnit; konstatuje, že Unie by měla být schopna přijmout vhodná a včasná opatření, pokud by z důvodu nedostatečné spolupráce ze strany Spojeného království nebylo možné účinně využít závazný mechanismus řešení sporů; zdůrazňuje však, že tato opatření by se měla uplatnit pouze v případě, že byly vyčerpány veškeré pokusy o navázání konstruktivního dialogu a nalezení společného porozumění;

4.  vítá v tomto ohledu cíl návrhu Komise stanovit preventivně pravidla, která zajistí, že Unie bude moci včas a účinně chránit své zájmy při provádění dohody o vystoupení i dohody o obchodu a spolupráci; uznává, že je třeba zmocnit Komisi k tomu, aby v případě nedodržování dohody přijala nápravná, vyrovnávací a ochranná opatření v oblasti dopravy spadající do oblasti působnosti návrhu a stanovená v čl. 1 odst. 2 písm. d), e) a f);  vyzývá příslušné výbory, aby tato ustanovení přijaly v prvním čtení, a převzaly tak návrh Komise;

5. vyzývá Komisi, aby postupovala přiměřeným, účinným a flexibilním způsobem, pokud by vyvstala potřeba tato práva uplatňovat; vyzývá hlavní výbory, aby zvážily řádný mechanismus podávání zpráv Evropskému parlamentu, pokud jde o provádění navrhovaného nařízení;

 

 


 

DOPIS VÝBORU PRO RYBOLOV (12.9.2022)

Pan David McALLISTER

předseda

Výbor pro zahraniční věci

BRUSEL

 

Pan Bernd LANGE

předseda

Výbor pro mezinárodní obchod

BRUSEL

 

Pan Antonio TAJANI

předseda

Výbor pro ústavní záležitosti

BRUSEL

Věc: Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro výkon práv Unie za účelem provedení a prosazování Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii a Dohody o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé.(2022/0068(COD))

 

 

 

Výbor pro rybolov byl v rámci výše uvedeného postupu vyzván, aby vašim výborům předložil stanovisko. Vzhledem k předmětnému návrhu bylo rozhodnuto předložit toto stanovisko ve formě dopisu (čl. 56 odst. 1 druhý pododstavec jednacího řádu).

Toto stanovisko jsem vypracoval já a níže podepsaný pan François Xavier Bellamy (stálý zpravodaj Výboru pro rybolov pro záležitosti pro období po brexitu). Koordinátoři jej přijali jednomyslně na svém zasedání dne 1. září 2022 a následně jej schválili písemným postupem bez připomínek členů Výboru pro rybolov.

Jménem Výboru pro rybolov vám v příloze zasíláme stanovisko k návrhu pravidel pro výkon práv Unie za účelem provedení a prosazování dohody o vystoupení Spojeného království a dohody o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím.

 

 

S pozdravem

 

 

Pierre Karleskind

 

François‑Xavier Bellamy

 


NÁVRHY

– s ohledem na doporučení Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2021 o uzavření Dohody o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé (dále jen „dohoda o obchodu a spolupráci“), a zejména na stanovisko Výboru pro rybolov v této věci (P9 TA(2021)0140);

– s ohledem na rozhodnutí Rady (EU) 2021/689 ze dne 29. dubna 2021 o uzavření dohody o obchodu a spolupráci jménem Unie[6];

A. vzhledem k tomu, že dohoda o obchodu a spolupráci obsahuje řadu ustanovení, jejichž cílem je chránit zájmy Unie v případě nedostatečného provádění nebo neplnění závazků vyplývajících z této dohody ze strany Spojeného království; vzhledem k tomu, že v oblasti rybolovu může Unie zejména přijmout kompenzační, nápravná, ochranná nebo vyrovnávací opatření, jakož i opatření k pozastavení některých svých závazků podle článků 501, 506 a 773 dohody o obchodu a spolupráci (dále jen „opatření na ochranu zájmů Unie“);

B. vzhledem k tomu, že rozhodnutí Rady (EU) 2021/689 ze dne 29. dubna 2021 v článku 3 dočasně stanoví, že tato opatření na ochranu zájmů Unie může přijmout Komise, a to až do vstupu v platnost zvláštního legislativního aktu upravujícího přijetí těchto opatření;

C. vzhledem k tomu, že provádění dohody o obchodu a spolupráci v oblasti rybolovu dosud neprobíhalo hladce ani optimálně; vzhledem k tomu, že se Unie potýká se značnými problémy, zejména pokud jde o přístup do vod a udělování licencí k rybolovu nebo o dodatečná omezení vyplývající z technických opatření v oblasti rybolovu, která Spojené království přijalo jednostranně bez předchozí konzultace;

D. vzhledem k tomu, že článek 510 dohody o obchodu a spolupráci stanoví přezkum dohody, který by měl být proveden čtyři roky po uplynutí období přizpůsobování, jež končí dne 30. června 2026;

E. vzhledem k tomu, že Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 5. dubna 2022 o budoucnosti rybolovu v Lamanšském průlivu, Severním moři, Irském moři a Atlantském oceánu s ohledem na vystoupení Spojeného království z EU (P9 TA(2022)0103) opakuje řadu obav týkajících se provádění dohody o obchodu a spolupráci; vzhledem k tomu, že Evropský parlament v něm rovněž zdůrazňuje, že má-li být zajištěno plné uplatňování dohody o obchodu a spolupráci, měly by být použity všechny právní nástroje, včetně těch, které se týkají přístupu na trh, a veškerá vyrovnávací opatření, opatření pro reakci a mechanismy řešení sporů stanovené v dohodě o obchodu a spolupráci;

Výbor pro rybolov:

1. znovu připomíná své obavy ohledně rychlého, pečlivého, úplného a kompletního provádění dohody o obchodu a spolupráci v dobré víře, zejména pokud jde o rybolov; vyzývá Unii, aby využila všech prostředků, které má k dispozici, za tímto účelem a aby neváhala přijmout opatření na ochranu svých zájmů, pokud by k takovému provádění nedocházelo, a to jak v krátkodobém horizontu, tak i po adaptačním období;

2. vítá návrh Komise, který normotvůrcům připravuje půdu k vytvoření rámce pro přijetí opatření na ochranu zájmů Unie a k výkonu jejích práv za účelem provedení a prosazování dohody o vystoupení a dohody o obchodu a spolupráci nebo jakékoli dodatkové dohody; za tímto účelem podporuje vytvoření institucionálního rámce, který umožní přijímat rychlá, účinná a přiměřená opatření v souladu se Smlouvami;

3. připomíná, že zejména v oblasti rybolovu stanoví dohoda o obchodu a spolupráci možnost přijetí určitých ochranných opatření na ochranu zájmů Unie bez předchozího použití postupu řešení sporů; vítá, že návrh Komise na vymezení rámce pro přijímání opatření na ochranu zájmů Unie se vztahuje na rybolov stejně jako na ostatní odvětvové zájmy a podle obdobných institucionálních postupů; vyzývá Výbor pro zahraniční věci, Výbor pro mezinárodní obchod a Výbor pro ústavní záležitosti, aby v rámci působnosti navrhovaného nařízení zachovaly všechny příslušné odkazy na záležitosti rybolovu, zejména odkazy v článcích 501, 506 a 773 dohody o obchodu a spolupráci, bez jakýchkoli výjimek a aby během interinstitucionálních jednání odmítly případné návrhy na výjimky týkající se rybolovu;

4. bere na vědomí zejména to, že podle čl. 2 odst. 4 návrhu nařízení musí Komise sdělit Radě důvody, rozhodne-li se neodpovědět kladně na žádost jednoho či více členských států o přijetí opatření na ochranu zájmů Unie; vyzývá Výbor pro zahraniční věci, Výbor pro mezinárodní obchod a Výbor pro ústavní záležitosti, aby toto ustanovení upravily tak, aby postavení Evropského parlamentu bylo v tomto ohledu rovnocenné postavení Rady a aby byl Parlament co nejdříve informován o předložení žádosti jednoho či více členských států, jakož i o následných opatřeních, a to tím spíše, pokud tato žádost reaguje na nedostatečné provádění dohody o obchodu a spolupráci v oblasti rybolovu;

5. připomíná symbolický rozměr rybolovu v rozpravách souvisejících s vystoupením Spojeného království z Unie; zdůrazňuje význam, který Evropský parlament přikládá sledování vztahů mezi EU a Spojeným královstvím, a potřebu řádného provádění dohody o obchodu a spolupráci v dobré víře v této oblasti; připomíná pravomoc Evropského parlamentu přímo požádat Komisi, aby přijala opatření na ochranu zájmů Unie v případě konkrétních problémů, zejména v oblasti rybolovu;  závěrem zdůrazňuje, že Výbor pro rybolov považuje za velmi důležité, aby se Komise a Rada již nyní začaly připravovat na skončení adaptačního období, aby byla po 30. červnu 2026 zajištěna stabilní a uspokojivá situace v odvětví rybolovu.

 


 

 

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Stanovení pravidel pro výkon práv Unie za účelem provedení a prosazování Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii a Dohody o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé

Referenční údaje

COM(2022)0089 – C9-0059/2022 – 2022/0068(COD)

Datum předložení Parlamentu

11.3.2022

 

 

 

Příslušné výbory

 Datum oznámení na zasedání

AFET

23.3.2022

INTA

23.3.2022

AFCO

23.3.2022

 

Výbory požádané o stanovisko

 Datum oznámení na zasedání

ITRE

23.3.2022

IMCO

23.3.2022

TRAN

23.3.2022

AGRI

23.3.2022

 

PECH

23.3.2022

JURI

23.3.2022

 

 

Nezaujetí stanoviska

 Datum rozhodnutí

ITRE

22.3.2022

AGRI

20.4.2022

JURI

13.6.2022

 

Zpravodajové

 Datum jmenování

Andreas Schieder

22.3.2022

Seán Kelly

22.3.2022

Danuta Maria Hübner

22.3.2022

 

Článek 58 – Postup společných schůzí výborů

 Datum oznámení na zasedání

 

7.7.2022

Projednání ve výboru

13.7.2022

31.8.2022

 

 

Datum přijetí

10.10.2022

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

75

0

6

Členové přítomní při konečném hlasování

Alexander Alexandrov Yordanov, Barry Andrews, Gerolf Annemans, Maria Arena, Anna-Michelle Asimakopoulou, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Gabriele Bischoff, Geert Bourgeois, Udo Bullmann, Reinhard Bütikofer, Jordi Cañas, Katalin Cseh, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Gwendoline Delbos-Corfield, Salvatore De Meo, Pascal Durand, Raphaël Glucksmann, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Karin Karlsbro, Dietmar Köster, Bernd Lange, Miriam Lexmann, Nathalie Loiseau, Thierry Mariani, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Gheorghe-Vlad Nistor, Tonino Picula, Giuliano Pisapia, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Thijs Reuten, Catharina Rinzema, Massimiliano Salini, Andreas Schieder, Helmut Scholz, Pedro Silva Pereira, Jordi Solé, Sergei Stanishev, Dragoş Tudorache, Mihai Tudose, Marie-Pierre Vedrenne, Viola von Cramon-Taubadel, Jörgen Warborn, Charlie Weimers, Rainer Wieland, Isabel Wiseler-Lima, Jan Zahradil, Bernhard Zimniok

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Mazaly Aguilar, Attila Ara-Kovács, Gunnar Beck, Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Dacian Cioloş, Jérémy Decerle, Loucas Fourlas, Robert Hajšel, Pierrette Herzberger-Fofana, Rasa Juknevičienė, Liudas Mažylis, Alin Mituța, Alessandra Moretti, Juozas Olekas, Manuela Ripa, Christian Sagartz

Náhradníci (čl. 209 odst. 7) přítomní při konečném hlasování

Susanna Ceccardi, Rosanna Conte, Mónica Silvana González, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Caroline Roose, Christine Schneider, Nils Ušakovs, Lucia Vuolo, Lara Wolters

Datum předložení

13.10.2022

 


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

75

+

ECR

Geert Bourgeois, Charlie Weimers, Jan Zahradil

ID

Gerolf Annemans, Marco Campomenosi, Susanna Ceccardi, Rosanna Conte, Herve Juvin, Thierry Mariani

NI

Carles Puigdemont i Casamajó

PPE

Alexander Alexandrov Yordanov, Anna-Michelle Asimakopoulou, Traian Băsescu, Arnaud Danjean, Salvatore De Meo, Loucas Fourlas, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Rasa Juknevičienė, Miriam Lexmann, Marian-Jean Marinescu, Gabriel Mato, Liudas Mažylis, Francisco José Millán Mon, Gheorghe-Vlad Nistor, Christian Sagartz, Massimiliano Salini, Christine Schneider, Lucia Vuolo, Jörgen Warborn, Rainer Wieland, Isabel Wiseler-Lima

RENEW

Barry Andrews, Petras Auštrevičius, Jordi Cañas, Dacian Cioloş, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Pascal Durand, Nathalie Loiseau, Alin Mituța, Javier Nart, Samira Rafaela, Dragoş Tudorache, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Attila Ara-Kovács, Maria Arena, Gabriele Bischoff, Udo Bullmann, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Mónica Silvana González, Robert Hajšel, Dietmar Köster, Bernd Lange, Alessandra Moretti, Juozas Olekas, Tonino Picula, Giuliano Pisapia, Thijs Reuten, Andreas Schieder, Pedro Silva Pereira, Sergei Stanishev, Mihai Tudose, Nils Ušakovs, Lara Wolters

THE LEFT

Helmut Scholz

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Gwendoline Delbos-Corfield, Pierrette Herzberger-Fofana, Tilly Metz, Manuela Ripa, Caroline Roose, Jordi Solé, Viola von Cramon-Taubadel

 

0

-

 

 

 

6

0

ECR

Mazaly Aguilar

ID

Gunnar Beck, Markus Buchheit, Bernhard Zimniok

RENEW

Karin Karlsbro, Catharina Rinzema

 

Význam zkratek:

+ : pro

- : proti

0 : zdrželi se

 

 

Poslední aktualizace: 28. října 2022
Právní upozornění - Ochrana soukromí