Tuarascáil - A9-0248/2022Tuarascáil
A9-0248/2022

TUARASCÁIL  ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leagtar síos rialacha maidir le feidhmiú chearta an Aontais i ndáil le cur chun feidhme agus forfheidhmiú an Chomhaontaithe maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus an Chomhaontaithe Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt, agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann, den pháirt eile

13.10.2022 - (COM(2022)0089 – C9‑0059(2022) – 2022/0068(COD)) - ***I

An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha
An Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta
An Coiste um Ghnóthaí Bunreachtúla
Rapóirtéirí Andreas Schieder, Seán Kelly, Danuta Maria Hübner


Nós Imeachta : 2022/0068(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe :  
A9-0248/2022
Téacsanna arna gcur síos :
A9-0248/2022
Díospóireachtaí :
Téacsanna arna nglacadh :

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leagtar síos rialacha maidir le feidhmiú chearta an Aontais i ndáil le cur chun feidhme agus forfheidhmiú an Chomhaontaithe maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus an Chomhaontaithe Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt, agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann, den pháirt eile

(COM(2022)0089 – C9‑0059(2022) – 2022/0068(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

 ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2022)0089),

 ag féachaint d’Airteagal  294(2)  agus d’Airteagail 43, 91, 100, 173, 182, 188, 189 agus 207 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa,

 ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

 ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

 ag féachaint do na tuairimí ón gCoiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra, ón gCoiste um Iompar agus um Thurasóireacht, agus ón gCoiste um Iascach,

 ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Eachtracha, ón gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta agus ón gCoiste um Ghnóthaí Bunreachtúla (A9-0248/2022),

1. ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo é;

2. á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

 

3. á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

 

Leasú  1

 

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 4

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(4) Féadfaidh an tAontas agus an Ríocht Aontaithe comhaontuithe déthaobhacha eile a thabhairt i gcrích eatarthu, ar comhaontuithe iad atá ina gcomhaontuithe forlíontacha ar an gComhaontú Trádála agus Comhair agus tá na comhaontuithe forlíontacha sin ina gcuid ríthábhachtach den chaidreamh déthaobhach foriomlán de réir mar a rialaítear sa Chomhaontú seo agus tá siad ina gcuid den chreat foriomlán.

(4) Féadfaidh an tAontas agus an Ríocht Aontaithe comhaontuithe déthaobhacha eile a thabhairt i gcrích eatarthu, ar comhaontuithe iad atá ina gcomhaontuithe forlíontacha ar an gComhaontú Trádála agus Comhair agus tá na comhaontuithe forlíontacha sin ina gcuid ríthábhachtach den chaidreamh déthaobhach foriomlán de réir mar a rialaítear sa Chomhaontú seo agus tá siad ina gcuid den chreat foriomlán. I gcomhréir le hAirteagal 774 den Chomhaontú Trádála agus Comhair níl feidhm ag an gcomhaontú sin maidir le Giobráltar ná níl aon éifeachtaí aige sa chríoch sin, agus déanfar an caidreamh idir an tAontas agus Giobráltar amach anseo a mhionsonrú i gcomhaontú ar leith. I gcomhréir leis an ráiteas ón gComhairle Eorpach an 25 Samhain 2018 beidh gá le comhaontú roimh ré ó Ríocht na Spáinne;

Leasú  2

 

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 5

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(5) Más gá cearta an Aontais a fheidhmiú i ndáil leis an gComhaontú um Tharraingt Siar agus an Comhaontú Trádála agus Comhair a chur chun feidhme agus a fhorfheidhmiú, ba cheart don Aontas a bheith in ann úsáid iomchuí a bhaint as na hionstraimí atá ar fáil dó go pras agus ar bhealach comhréireach éifeachtach solúbtha, agus na Ballstáit rannpháirteach go hiomlán an tráth céanna. Ba cheart don Aontas a bheith in ann bearta iomchuí a dhéanamh freisin mura féidir dul ar iontaoibh réitigh cheangailtigh díospóidí faoi na Comhaontuithe sin ar bhealach éifeachtach toisc nach n-oibríonn an Ríocht Aontaithe i gcomhar chun an iontaoibh sin a bhaint amach. Dá bhrí sin, is gá rialacha agus nósanna imeachta a leagan síos lena rialófar glacadh na mbeart sin.

(5) Más gá don Aontas a chearta a fheidhmiú i ndáil leis an gComhaontú um Tharraingt Siar, lena n-áirítear an Prótacal maidir le hÉirinn agus Tuaisceart Éireann, agus an Comhaontú Trádála agus Comhair a chur chun feidhme agus a fhorfheidhmiú, ba cheart go mbeadh an tAontas in ann úsáid iomchuí a bhaint as na hionstraimí atá ar fáil dó go pras agus ar bhealach comhréireach éifeachtach solúbtha, agus na Ballstáit a bheith rannpháirteach go hiomlán agus Parlaimint na hEorpa á chur ar an eolas láithreach agus go hiomlán.  Ba cheart don Aontas a bheith in ann bearta iomchuí a dhéanamh freisin mura féidir dul ar iontaoibh réitigh cheangailtigh díospóidí faoi na Comhaontuithe sin ar bhealach éifeachtach toisc nach n-oibríonn an Ríocht Aontaithe i gcomhar chun an iontaoibh sin a bhaint amach. Dá bhrí sin, is gá rialacha agus nósanna imeachta a leagan síos lena rialófar glacadh na mbeart sin.

Leasú  3

 

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 5 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(5a) Chun éifeacht a thabhairt d’inniúlachtaí rialaithe polaitiúla Pharlaimint na hEorpa a leagtar síos in Airteagal 14(1) den Chonradh ar an Aontas Eorpach agus in Airteagal 218(10) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ba cheart Parlaimint na hEorpa a chur go hiomlán ar an eolas, in am trátha agus san am céanna leis an gComhairle, faoi na deacrachtaí ar fad a d’fhéadfadh teacht chun cinn, go háirithe sáruithe a d’fhéadfadh a bheith déanta ar na Comhaontuithe agus cásanna eile a bhféadfaí bearta a dhéanamh mar thoradh orthu de bhun an Rialacháin seo, faoin rún atá ag an gCoimisiún aon bhearta forfheidhmiúcháin a ghlacadh faoi na Comhaontuithe agus faoin obair a lean aon bhearta a rinneadh chun malartú fónta tuairimí a éascú, lena n-áirítear cásanna inar gá gníomh práinneach a dhéanamh. Ba cheart an deis a bheith ag Parlaimint na hEorpa a tuairim a chur in iúl don Choimisiún, agus ba cheart don Choimisiún é a bhreithniú sula nglacfaidh sé aon bhearta forfheidhmiúcháin.

Leasú  4

 

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 5 b (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(5b) Gan dochar do chumhachtaí an Choimisiúin a leagtar síos sa Rialachán seo, ba cheart Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle a bheith in ann a gceart chun grinnscrúdaithe a fheidhmiú faoi Airteagal 11 de Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

Leasú  5

 

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 7

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(7) Chun a áirithiú go leanfaidh an Rialachán seo de bheith oiriúnach dá fheidhm, ba cheart don Choimisiún, laistigh de chúig bliana tar éis a theacht i bhfeidhm, athbhreithniú a dhéanamh ar a raon feidhme agus ar a chur chun feidhme agus na torthaí uaidh sin a thuairisciú do Pharlaimint na hEorpa, don Chomhairle, do Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus do Choiste na Réigiún.

(7) D’fhonn a áirithiú go leanfaidh an Rialachán seo de bheith oiriúnach dá fheidhm, ba cheart don Choimisiún, laistigh de thrí bliana tar éis a theacht i bhfeidhm, athbhreithniú a dhéanamh ar a raon feidhme agus ar a chur chun feidhme agus na torthaí uaidh sin a thuairisciú do Pharlaimint na hEorpa, don Chomhairle, do Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus do Choiste na Réigiún, lena ngabhfaidh tograí ábhartha reachtacha i gcás inarb iomchuí.

Leasú  6

 

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 9

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(9) Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóir an Rialacháin seo a ghnóthú go leordhóthanach, eadhon rialacha agus nósanna imeachta a leagan síos lena rialaítear feidhmiú chearta an Aontais faoin gComhaontú um Tharraingt Siar agus faoin gComhaontú Trádála agus Comhair, agus an Coimisiún a chumhachtú na bearta is ga a ghlacadh, lena n-áirítear, de réir mar is iomchuí, srianta ar thrádáil, infheistíocht, nó gníomhaíochtaí eile laistigh de raon feidhme an dara Comhaontú sin, agus, de bharr a fhairsinge agus a éifeachtaí, gur fearr is féidir é a ghnóthú ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta mar a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach. Thairis sin, ós rud é gurb é an tAontas amháin atá ina Pháirtí sa Chomhaontú Trádála agus Comhair agus sa Chomhaontú um Tharraingt Siar, is é an tAontas amháin is féidir gníomhaíocht a dhéanamh ar leibhéal an dlí idirnáisiúnta i ndáil leis na comhaontuithe sin. I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a ghnóthú.

(9) Ós rud é gurb é an tAontas amháin atá ina pháirtí sa Chomhaontú Trádála agus Comhair agus sa Chomhaontú um Tharraingt Siar, is é an tAontas amháin is féidir gníomhaíocht a dhéanamh ar leibhéal an dlí idirnáisiúnta i ndáil leis na comhaontuithe sin, sa chás go mbaineann siad le hinniúlachtaí eisiacha an Aontais, ní féidir leis na Ballstáit cuspóir an Rialacháin seo a ghnóthú go leordhóthanach, eadhon rialacha agus nósanna imeachta a leagan síos lena rialaítear feidhmiú chearta an Aontais faoin gComhaontú um Tharraingt Siar agus faoin gComhaontú Trádála agus Comhair, agus an Coimisiún a chumhachtú na bearta is a ghlacadh, lena n-áirítear, de réir mar is iomchuí, srianta ar thrádáil, infheistíocht nó gníomhaíochtaí eile laistigh de raon feidhme an dara Comhaontú sin, agus, de bharr a fhairsinge agus a éifeachtaí, gur fearr is féidir é a ghnóthú ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta mar a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach. I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a ghnóthú.

Leasú  7

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 2 – pointe a

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a) cóir fhabhrach ábhartha an táirge/na dtáirgí lena mbaineann a fhionraí mar a leagtar amach in Airteagal 34 den Chomhaontú Trádála agus Comhair;

(a) cóir fhabhrach ábhartha an táirge nó na dtáirgí lena mbaineann a fhionraí go sealadach mar a leagtar amach in Airteagal 34 den Chomhaontú Trádála agus Comhair;

Leasú  8

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 2 – mír 2 – an chuid réamhráiteach

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2. Na bearta atá le glacadh de bhun mhír 1, cinnfear iad ar bhonn na gcritéar seo a leanas, i bhfianaise na faisnéise atá ar fáil agus leas ginearálta an Aontais:

2. Cinnfear na bearta atá le glacadh de bhun mhír 1 ar bhonn a gcomhréireachta leis na cuspóirí atá á saothrú, a n-éifeachtacht maidir leis na comhaontuithe dá dtagraítear in Airteagal 1(1) a bheith á gcomhlíonadh ag an Ríocht Aontaithe agus cuirfear san áireamh na critéir seo a leanas agus aon chritéir shonracha a fhéadfar a bhunú sna comhaontuithe dá dtagraítear in Airteagal 1(1) maidir leis na bearta dá dtagraítear in Airteagal 1(2), i bhfianaise na faisnéise atá ar fáil agus leas ginearálta an Aontais:

Leasú  9

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 2 – mír 2 – pointe a

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a) éifeachtacht na mbeart chun an Ríocht Aontaithe a spreagadh chun na comhaontuithe dá dtagraítear in Airteagal 1(1) a chomhlíonadh;

scriosta

Leasú  10

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 2 – mír 2 – pointe b

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b) acmhainneacht na mbeart faoiseamh a thabhairt d’oibreoirí eacnamaíocha san Aontas a ndéanann bearta na Ríochta Aontaithe difear dóibh;

(b) acmhainneacht na mbeart faoiseamh a thabhairt d’oibreoirí eacnamaíocha agus do gheallsealbhóirí san Aontas a ndéanann bearta na Ríochta Aontaithe difear dóibh;

Leasú  11

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 2 – mír 2 – pointe e

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(e) aon chritéir shonracha a d’fheadfaí a shuíomh sna comhaontuithe dá dtagraítear in Airteagal 1(1) i ndáil leis na bearta dá dtagraítear in Airteagal 1(2).

scriosta

Leasú  12

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 2 – mír 3 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

3a. Déanfaidh an Coimisiún Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle a chur go hiomlán ar an eolas san am céanna agus in am trátha faoi na deacrachtaí ar fad a d’fhéadfadh teacht chun cinn, go háirithe sáruithe a d’fhéadfadh a bheith déanta ar na Comhaontuithe agus cásanna eile a bhféadfaí bearta a dhéanamh mar thoradh orthu de bhun an Rialacháin seo, faoin rún atá aige aon bhearta dá dtagraítear i mír 1 a ghlacadh agus faoin obair a lean aon bhearta a rinneadh chun malartú fónta tuairimí a éascú.  Féadfaidh Parlaimint na hEorpa a tuairim a thabhairt don Choimisiún agus breithneoidh an Coimisiún é sula nglacfaidh sé aon bhearta forfheidhmiúcháin. Mura gcloífidh an Coimisiún le seasamh Pharlaimint na hEorpa, tabharfaidh sé míniú ar na cúiseanna nach ndearna sé amhlaidh.

Leasú  13

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 2 – mír 4

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

4. I gcás ina mbeidh ábhar imní ar leith ann do Bhallstát amháin nó níos mó, féadfaidh an Ballstát sin nó na Ballstáit sin a iarraidh ar an gCoimisiún na bearta dá dtagraítear in Airteagal 1(2) a ghlacadh. Mura dtabharfaidh an Coimisiún freagairt dhearfach ar iarraidh den sórt sin, ba cheart dó in am trátha na cúiseanna atá aige a chur in iúl don Chomhairle.

4. I gcás ábhar imní ar leith, féadfaidh aon Bhallstát Parlaimint na hEorpa a iarraidh ar an gCoimisiún bearta dá dtagraítear in Airteagal 1(2) a ghlacadh nó féadfaidh Parlaimint na hEorpa a iarraidh ar an gCoimisiún athbhreithniú a dhéanamh ar a ábhar imní agus measúnú a dhéanamh ar an ngá atá le bearta den sórt sin a ghlacadh. Mura dtabharfaidh an Coimisiún freagairt dhearfach ar iarraidh den sórt sin, ba cheart dó in am trátha na cúiseanna atá aige a chur in iúl do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle.

Leasú  14

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 2 – mír 5

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

5. I gcás, de bharr éagsúlachtaí suntasacha seasta, ina maireann bearta athchothromaithe dá dtagraítear in Airteagal 1(2), pointe (c), den Rialachán seo ar feadh níos mó ná bliain amháin, féadfaidh Ballstát amháin nó níos mó a iarraidh ar an gCoimisiún an clásal athbhreithnithe dá bhforáiltear in Airteagal 411 den Chomhaontú Trádála agus Comhair a ghníomhachtú. Scrúdóidh an Coimisiún an iarraidh sin go tráthúil agus breithneoidh sé an t-ábhar sin a chur os comhair na Comhairle Comhpháirtíochta de réir mar is iomchuí, i gcomhréir leis na forálacha a leagtar amach sa Chomhaontú Trádála agus Comhair. Mura dtabharfaidh an Coimisiún freagairt dhearfach ar iarraidh den sórt sin, ba cheart dó in am trátha na cúiseanna atá aige a chur in iúl don Chomhairle.

5. I gcás, de bharr éagsúlachtaí suntasacha seasta, ina maireann bearta athchothromaithe dá dtagraítear in Airteagal 1(2), pointe (c), den Rialachán seo ar feadh níos mó ná bliain amháin, féadfaidh Ballstát amháin nó níos mó a iarraidh ar an gCoimisiún an clásal athbhreithnithe dá bhforáiltear in Airteagal 411 den Chomhaontú Trádála agus Comhair a ghníomhachtú, nó féadfaidh Parlaimint na hEorpa a hábhar imní a chur in iúl agus a iarraidh ar an gCoimisiún breithniú ar a hábhar imní agus measúnú a dhéanamh an gá an clásal athbhreithnithe a ghníomhachtú. Scrúdóidh an Coimisiún an iarraidh sin go tráthúil agus breithneoidh sé an t-ábhar sin a chur os comhair na Comhairle Comhpháirtíochta de réir mar is iomchuí, i gcomhréir leis na forálacha a leagtar amach sa Chomhaontú Trádála agus Comhair. Mura dtabharfaidh an Coimisiún freagairt dhearfach ar iarraidh den sórt sin, ba cheart dó in am trátha na cúiseanna atá aige a chur in iúl do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle.

Leasú  15

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 3 – mír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1. Tabharfaidh coiste na Ríochta Aontaithe cúnamh don Choimisiún. Beidh an coiste sin ina choiste de réir bhrí Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

1. Tabharfaidh coiste na Ríochta Aontaithe cúnamh don Choimisiún. Beidh an coiste sin ina choiste de réir bhrí Rialachán (AE) Uimh. 182/2011. I gcomhréir le forálacha Rialachán (AE) Uimh. 182/2011, cuirfear Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle ar an eolas go rialta agus go pras maidir le himeachtaí na gcoistí.

Leasú  16

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 3 – mír 3 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

3a. Féadfaidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle a gceart chun grinnscrúdaithe a fheidhmiú aon tráth i gcomhréir le hAirteagal 11 de Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

Leasú  17

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 4 – mír 1 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

1a. Nuair a chuirfidh an Coimisiún a thuarascálacha bliantúla faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle maidir le cur chun feidhme agus cur i bhfeidhm an Chomhaontaithe Trádála agus Comhair agus an Chomhaontaithe um Tharraingt Siar, tabharfaidh sé achoimre iontu freisin ar na gearáin a fuarthas faoin gComhaontú Trádála agus Comhair, mar aon leis na bearta a rinneadh ina ndiaidh, agus faoi na bearta a glacadh faoi Airteagal 2.

Leasú  18

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 4 – mír 1 b (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

1b. Féadfaidh Parlaimint na hEorpa, laistigh de 2 mhí ó thaisceadh thuarascáil an Choimisiúin, a iarraidh ar an gCoimisiún teacht chuig cruinniú dá coiste freagrach chun aon saincheisteanna a bhaineann le cur chun feidhme an Rialacháin seo a chur i láthair agus a mhíniú.

Leasú  19

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 5 – mír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Faoin [Oifig na bhFoilseachán: Cuir isteach an dáta cúig bliana tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo], cuirfidh an Coimisiún tuarascáil faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle, Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus Choiste na Réigiún maidir le cur i bhfeidhm an Rialacháin seo.

Faoin [Oifig na bhFoilseachán: Cuir isteach an dáta cúig bliana tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo], cuirfidh an Coimisiún tuarascáil faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle, Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus Choiste na Réigiún maidir le cur i bhfeidhm an Rialacháin seo agus beidh tograí ábhartha gaolmhara ag gabháil léi nuair is iomchuí.


RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

An togra ón gCoimisiún

Tá sé mar aidhm leis an togra ón gCoimisiún atá á bhreithniú (COM(2022)0089) cumhacht a thabhairt don Choimisiún roinnt beart dá bhforáiltear sa Chomhaontú um Tharraingt Siar[1] agus sa Chomhaontú Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus an Ríocht Aontaithe[2] a ghlacadh, a leasú, a chur ar fionraí nó a aisghairm, de réir mar is iomchuí, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme.

I measc na mbeart a chlúdaítear sa togra tá bearta a bhfuil sé mar aidhm leo tabhairt ar an bPáirtí eile na Comhaontuithe a chomhlíonadh trí rialú arna thabhairt ag binse nó painéal eadrána, bearta cúitimh, bearta feabhais, bearta athchothromaithe, frithbhearta, bearta coimirce, nó na hoibleagáidí faoin gComhaontú Trádála agus Comhair nó faoi aon chomhaontú forlíontach a chur ar fionraí i gcás sárú ar fhorálacha áirithe de na comhaontuithe sin nó i gcás nach gcomhlíontar coinníollacha áirithe. Tá sé beartaithe na bearta sin a chur i bhfeidhm go sealadach go dtí go mbeidh na Comhaontuithe á gcomhlíonadh ina n-iomláine.

Glacfar na bearta sin i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 lena leagtar síos na rialacha agus na prionsabail ghinearálta a bhaineann leis na sásraí maidir le rialú ag na Ballstáit ar fheidhmiú cumhachtaí cur chun feidhme ag an gCoimisiún[3], ar bhonn an nós imeachta scrúdúcháin, dá bhforáiltear in Airteagal 5 den Rialachán sin.

Déantar cur síos sa togra ón gCoimisiún freisin ar na critéir le haghaidh na gníomhartha cur chun feidhme ábhartha a ghlacadh, lena n-áirítear, agus sa bhreis ar na critéir shonracha a d’fhéadfadh a bheith leagtha amach sa Chomhaontú um Tharraingt Siar nó sa Chomhaontú Trádála agus Comhair, éifeachtacht na mbeart ó thaobh tabhairt ar an Ríocht Aontaithe na Comhaontuithe a chomhlíonadh, agus fáil ar fhoinsí malartacha soláthair le haghaidh na n-earraí nó na seirbhísí lena mbaineann, chun aon drochthionchar ar thionscail iartheachtacha, ar údaráis nó eintitis chonarthacha, nó ar thomhaltóirí deiridh laistigh den Aontas a sheachaint nó a íoslaghdú.

 

Seasamh na Rapóirtéirí

Oiriúnacht agus tráthúlacht an togra

 

Bhíothas ag dréim leis an togra ón gCoimisiún i dtaca leis na bearta dá bhforáiltear sa Chomhaontú Trádála agus Comhair, agus mar thoradh ar Airteagal 3(1) de Chinneadh (AE) 2021/689 ón gComhairle an 29 Aibreán 2021[4]. Is díol sásaimh é go bhfuil na bearta forfheidhmiúcháin ar fad á gcur isteach faoin nós imeachta céanna, lena n-áirítear na bearta sin faoi chuimsiú an Chomhaontaithe um Tharraingt Siar, toisc go gcinntíonn sé go mbeidh nós imeachta aonfhoirmeach ann le haghaidh na mbeart forfheidhmiúcháin ar fad i gcomhthéacs an chaidrimh ina iomláine idir an tAontas Eorpach agus an Ríocht Aontaithe. Thairis sin, is cuí leas a bhaint as gníomhartha cur chun feidhme de réir bhrí Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 sa chomhthéacs sin agus cinnteoidh sé sin go mbeidh na Ballstáit, mar aon le Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle, rannpháirteach ar bhealach cuí agus, ar an gcaoi sin, beidh deimhneacht agus trédhearcacht ann.

 

Tá an togra ón gCoimisiún tráthúil freisin ag an bpointe seo agus i bhfianaise na n-athruithe a tháinig ar an gcaidreamh idir an tAontas agus an Ríocht Aontaithe tar éis theacht i bhfeidhm na gComhaontuithe, agus go háirithe i gcomhthéacs na gcainteanna idir an tAontas agus an Ríocht Aontaithe maidir le cur chun feidhme an Phrótacail maidir le hÉirinn/Tuaisceart Éireann.

 

Tá sé ríthábhachtach go gcomhlíonfaí na Comhaontuithe a ndearna na páirtithe caibidlíocht orthu agus a shínigh agus a dhaingnigh siad chun a chinntiú go dtabharfar lánurraim do na hoibleagáidí idirnáisiúnta atá ceangailteach ó thaobh dlí de, agus chun ní hamháin cosaint a thabhairt don mhuinín fhrithpháirteach atá idir na páirtithe, ach chun cinnteacht a chur ar fáil do shaoránaigh agus gnólachtaí an dá pháirtí freisin.

 

Ról faireacháin Pharlaimint na hEorpa

 

Mar atá athdhearbhaithe ag Parlaimint na hEorpa i rith an ama, tá sé ríthábhachtach an grinnscrúdú agus an mhaoirseacht dhaonlathach a dhéanann an Pharlaimint ar chur chun feidhme na gComhaontuithe leis an Ríocht Aontaithe a chinntiú. Ba cheart go mbeadh an Pharlaimint in ann an ról atá aige i bhfaireachán a dhéanamh ar na Comhaontuithe agus ina gcur chun feidhme a imirt ina iomláine, comhaontuithe atá mar chuid de chaidreamh speisialta nach bhfacthas a leithéid cheana idir AE agus tír chomharsanachta, tír a bhí ina Ballstát tráth.

 

I gcomhthéacs an togra ón gCoimisiún atá i dtrácht, ba cheart an Pharlaimint a choinneáil ar an eolas ar bhealach tráthúil agus cuí i gcónaí, ar comhchéim leis an gComhairle, faoi na hionstraimí atá ar fáil chun aghaidh a thabhairt ar sháruithe ar an gComhaontú um Tharraingt Siar agus ar an gComhaontú Trádála agus Comhair; faoi chásanna a bhféadfaí na bearta forfheidhmiúcháin dá bhforáiltear sna comhaontuithe sin a dhéanamh mar thoradh orthu; faoi aon rún atá ag an gCoimisiún bearta forfheidhmiúcháin a ghlacadh faoin gComhaontú um Tharraingt Siar nó faoin gComhaontú Trádála agus Comhair, agus faoin obair a lean aon bhearta a rinneadh, d’fhonn malartú fónta tuairimí a éascú.

 

Ba cheart don Choimisiún lánaird a thabhairt ar na tuairimí a chuirfidh Parlaimint na hEorpa in iúl.

 

 

LITIR ÓN gCOISTE UM AN MARGADH INMHEÁNACH AGUS UM CHOSAINT AN TOMHALTÓRA  (27.9.2022)

F. Uas. David McAllister

Cathaoirleach

An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha

AN BHRUISÉIL

 

F. Uas. Bernd LANGE

Cathaoirleach

An Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta

AN BHRUISÉIL

 

F. Uas. Antonio TAJANI

Cathaoirleach

An Coiste um Ghnóthaí Bunreachtúla

AN BHRUISÉIL

Ábhar: Tuairim maidir le cearta an Aontais i dtaca leis an gComhaontú um Tharraingt Siar na Ríochta Aontaithe agus an Comhaontú Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus an Ríocht Aontaithe a fhorfheidhmiú agus a chur chun feidhme (2022/0068(COD))

A Chathaoirleacha, a chairde,

I gcomhréir leis an gcomhaontú ar thángthas air an 3 Meitheamh 2022 (litir chomhpháirteach D306125) i ndáil leis na módúlachtaí comhair idir ár gcoistí maidir leis an togra reachtach le haghaidh rialachán lena leagtar síos rialacha maidir le feidhmiú chearta an Aontais i ndáil le cur chun feidhme agus forfheidhmiú an Chomhaontaithe maidir leis an gComhaontú um Tharringt Siar na Ríochta Aontaithe agus an Chomhaontaithe Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus Ríocht Aontaithe (COM(2022)0089), bhreithnigh an Coiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra (IMCO) an togra agus ghlac sé a thuairim i bhfoirm litir ina bhfuil na leasuithe agus breithnithe thíosluaite ag an gcruinniú a bhí aige an 12 Meán Fómhair 2022.

IMCO 1

Aithris 7

(7) Chun a áirithiú go leanfaidh an Rialachán seo de bheith oiriúnach dá fheidhm, ba cheart don Choimisiún, laistigh de 5 bliana tar éis dó teacht i bhfeidhm nó laistigh de 2 bhliain i ndiaidh ghlacadh an chéad ghnímh cur chun feidhme faoin Rialachán seo más é sin is túisce, athbhreithniú a dhéanamh ar a raon feidhme agus ar a chur chun feidhme, agus na torthaí uaidh sin a thuairisciú do Pharlaimint na hEorpa, don Chomhairle, do Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus do Choiste Eorpach na Réigiún.

IMCO 2

Aithris 8

(8)  Chun coinníollacha aonfhoirmeacha a áirithiú maidir le cur chun feidhme an Rialacháin seo, agus go háirithe chun feidhmiú tapa éifeachtach solúbtha chearta comhfhreagracha an Aontais faoin gComhaontú um Tharraingt Siar agus faoin gComhaontú Trádála agus Comhair a áirithiú, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún chun na bearta dá dtagraítear thuas a ghlacadh ▌agus chun bearta lena gcuirtear srian le trádáil nó le gníomhaíochtaí eile a ghlacadh, de réir mar is iomchuí. Ba cheart na cumhachtaí sin a leathnú freisin chun leasú, fionraí nó aisghairm na mbeart arna nglacadh a chumhdach. Ba cheart na cumhachtaí sin a fheidhmiú i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle24. Ós rud é go mbaineann glacadh gníomhartha a bhfuil raon feidhme ginearálta acu leis na bearta atá beartaithe, agus go mbaineann formhór na mbeart atá beartaithe leis na réimsí dá dtagraítear in Airteagal 2(2), pointe (b), den Rialachán sin, ba cheart an nós imeachta scrúdúcháin a úsáid chun na bearta sin a ghlacadh. Ba cheart don Choimisiún gníomhartha cur chun feidhme atá infheidhme láithreach a ghlacadh más rud é, i gcásanna a bhfuil údar cuí leo, go gceanglaítear amhlaidh ar mhórchúiseanna práinne chun leasanna an Aontais a chosaint ar bhealach iomchuí.

IMCO 3

Airteagal 2 – mír 3a nua

3a. Déanfaidh an Coimisiún Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle a chur ar an eolas láithreach agus go hiomlán faoi aon chásanna a d’fhéadfadh a bheith ina gcúis le bearta dá dtagraítear in Airteagal 1(2) den Rialachán seo a bheith á nglacadh.

IMCO 4

Airteagal 2 – mír 3b nua

 

3b. Ar ghearán a fháil, breithneoidh an Coimisiún gach gearán agus féadfaidh sé imscrúduithe a thionscnamh d’fhonn na bearta dá dtagraítear in Airteagal 1(2) den Rialachán seo a ghlacadh. Féadfaidh aon duine nádúrtha nó dlítheanach, aon chomhlachas nach bhfuil pearsantacht dhlítheanach aige, ag gníomhú dó thar ceann thionscal an Aontais, nó ceardchumainn, gearáin a thíolacadh. Áireofar i ngearán fianaise ar na dálaí is gá chun go bhféadfaidh an tAontas bearta dá dtagraítear in Airteagal 1(2) den Rialachán seo a ghlacadh. I gcás inar léir go bhfuil dóthain fianaise ann chun údar a thabhairt le glacadh na mbeart dá dtagraítear in Airteagal 1(2) den Rialachán seo, déanfaidh an Coimisiún amhlaidh laistigh de 45 lá ón dáta a taisceadh an gearán. I gcás ina gcinnfidh an Coimisiún gan beart dá dtagraítear in Airteagal 1(2) den Rialachán seo a ghlacadh, cuirfidh sé na cúiseanna atá aige i scríbhinn don ghearánach. Gan dochar do mhír 3a nua, caithfidh an Coimisiún Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle a chur ar an eolas, ina thuarascáil bhliantúil ar chur chun feidhme agus cur i bhfeidhm an Chomhaontaithe Trádála agus Comhair, faoi na gearáin a fuarthas agus faoi na bearta leantacha ina leith.

IMCO 5

Airteagal 2 – mír 4

4. I gcás ina mbeidh ábhar imní ar leith ann don Pharlaimint nó do Bhallstát amháin nó níos mó, féadfaidh an Pharlaimint nó, de réir mar a bheidh, an Ballstát sin nó na Ballstáit sin, a iarraidh ar an gCoimisiún na bearta dá dtagraítear in Airteagal 1(2) a ghlacadh. Mura dtabharfaidh an Coimisiún freagairt dhearfach ar an iarraidh sin, déanfaidh sé na cúiseanna atá aige a chur in iúl, in am trátha, don Pharlaimint agus don Chomhairle.

IMCO 6

Airteagal 2 – mír 7

 

7. Ar mhórfhorais phráinne a bhfuil údar cuí leo, déanfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme atá infheidhme láithreach a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 3(3). Cuirfidh an Coimisiún Parlaimint na hEorpa ar an eolas gan mhoill faoin gcinneadh agus faoin údar atá leis.

IMCO 7

Airteagal 5

 

Tráth nach déanaí ná 2 bhliain i ndiaidh ghlacadh an chéad ghnímh cur chun feidhme faoin Rialachán seo nó, i gcás nár glacadh aon ghníomh cur chun feidhme faoin Rialachán seo, 5 bliana i ndiaidh theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo agus gach 5 bliana ina dhiaidh sin, cuirfidh an Coimisiún tuarascáil faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle, Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus Choiste na Réigiún maidir le cur i bhfeidhm an Rialacháin seo, agus, i gcás inarb iomchuí, beidh tograí reachtacha ábhartha ag gabháil léi.

Sa bhreis ar na leasuithe a leagtar amach thuas, ba mhian liom, thar ceann an Choiste, an méid seo a leanas a chur i bhfáth:

Tá an margadh inmheánach ar cheann de phríomhéachtaí an Aontais, agus cuireadh feabhas, a bhuí leis, ar fhorbairt eacnamaíoch na sochaí agus cruthaíodh timpeallacht inar féidir rath a bheith ar oibreoirí eacnamaíocha, agus ina bhfuil deiseanna fostaíochta níos fearr ag na saoránaigh agus inar láidre an chosaint a thugtar dóibh mar thomhaltóirí. Ba cheart an chomhpháirtíocht eacnamaíoch idir an tAontas Eorpach agus an Ríocht Aontaithe a dhíriú ar dheiseanna a ghiniúint a rachaidh chun tairbhe don dá thaobh, agus ba cheart deimhneacht dhlíthiúil do ghnólachtaí agus cosaint do thomhaltóirí a áirithiú leis, ach níor cheart go gceadófaí leis, ar bhealach ar bith, aon chúlchéimniú ar shláine agus feidhmiú an mhargaidh aonair agus an aontais custaim.

Is dlúthchuid den Chomhaontú um Tharraingt Siar é an Prótacal maidir le hÉirinn agus Tuaisceart Éireann, lena gceadaítear do ghnólachtaí Thuaisceart Éireann fanacht ina gcuid de mhargadh inmheánach na Ríochta Aontaithe agus, san am céanna, rochtain iomlán a bheith acu freisin ar mhargadh aonair an Aontais Eorpaigh d’earraí. A bhuí leis an staid uathúil sin, tá deiseanna nach bhfacthas a leithéid roimhe seo á gcruthú do shaoránaigh agus cuideachtaí i dTuaisceart Éireann agus, trí theorainn chrua ar oileán na hÉireann a chosc, is coimirce thábhachtach do Chomhaontú Aoine an Chéasta í.

Thairis sin, feictear go bhfuil ag méadú ar rannpháirtíocht cuideachtaí atá lonnaithe i dTuaisceart Éireann i dtrádáil leis an gcuid eile de mhargadh inmheánach an Aontais. Tá an fhorbairt sin mar thoradh ar na deiseanna a chuirtear ar fáil trína chuimsiú i margadh aonair an Aontais d’earraí a bheith á réadú go rathúil. Dá bhrí sin, is gá Prótacal Thuaisceart Éireann a chur chun feidhme ina iomláine chun rochtain leanúnach ar an margadh aonair a ráthú.

Ní mór don Ríocht Aontaithe na hoibleagáidí idirnáisiúnta a ndeachaidh sí fúthu dá deoin féin i réimse an bheartais custaim a chomhlíonadh ina n-iomláine, go háirithe trí (a) rochtain fíor-ama a thabhairt d’oifigigh chustaim an Aontais ar bhunachair sonraí chustaim maidir le hallmhairí isteach i dTuaisceart Éireann, (b) na heasnaimh a aimsíodh ina scéim Trádálaithe Iontaofa a dhíothú, (c) na rialuithe is gá a bhunú ar earraí a onnmhairítear ón mBreatain Mhór go Tuaisceart Éireann a mbeadh an riosca ag gabháil leo go rachaidís isteach i margadh aonair an Aontais, agus (d) na poist rialaithe teorann is gá a thógáil.

Is é an plé a dhéantar trí na bealaí atá ann cheana, mar a cruthaíodh leis an gComhaontú um Tharraingt Siar agus leis an gComhaontú Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus an Ríocht Aontaithe, an t-aon bhealach amháin chun bealaí oiriúnacha a aimsiú chun réimsí aimhréireachta a d’fhéadfadh a bheith ann i gcur i bhfeidhm na socruithe custaim a choigeartú, agus ní raibh de thoradh ar na tionscnaimh aontaobhacha a rinne an Ríocht Aontaithe ach éiginnteacht a chruthú. Is díol sásaimh í an fhéidearthacht plé a dhéanamh ar lánaí ar leith le haghaidh rialuithe custaim ar earraí a bhfuil an riosca ag gabháil leo go rachaidís isteach sa mhargadh aonair agus ar earraí nach bhfuil an riosca sin ag gabháil leo, mar a mhol an Coimisiún, ach níor cheart na réitigh sin a thabhairt chun cinn ach amháin trí fhíorchaibidlíocht idir an dá thaobh, seachas trí thionscnaimh aontaobhacha.

Is féidir le sáruithe ar an gComhaontú um Tharraingt Siar, agus go háirithe ar an bPrótacal maidir le hÉirinn agus Tuaisceart Éireann, tionchar diúltach mór a imirt ar Chomhaontú Aoine an Chéasta, ar shláine mhargadh inmheánach an Aontais agus ar chosaint thomhaltóirí, oibrithe agus ghnólachtaí na hEorpa.

Ba cheart don Choimisiún gníomhú ar bhealach tráthúil agus éifeachtach chun a leasanna a chosaint maidir leis an gComhaontú um Tharraingt Siar agus an Comhaontú Trádála agus Comhair a chur chun feidhme agus a fhorfheidhmiú, agus Comhaontú Aoine an Chéasta agus tionchar na mbeart arna nglacadh chun na críche sin ar dheimhneacht dhlíthiúil do thionscail iartheachtacha, d’údaráis chonarthacha nó d’eintitis nó tomhaltóirí deiridh laistigh den Aontas á gcur san áireamh ag an am céanna.

***

 

Tá muinín agam go dtabharfaidh bhur gcoistí aird chuí ar na leasuithe thuas de chuid IMCO agus go vótálfaidh siad orthu. Mar a comhaontaíodh, áiritheoidh sibh freisin nach ndéanfar an prionsabal atá ar áireamh sa togra ón gCoimisiún cheana chun aon tionchar diúltach ar thionscail iartheachtacha, ar údaráis nó eintitis chonarthacha, nó ar thomhaltóirí deiridh laistigh den Aontas a sheachaint nó a íoslaghdú, a bhaint den tuarascáil deiridh agus, i gcás ina bhféachfaidh an Chomhairle lena leasú, rachaidh sibh i gcomhairle leis an gCoiste IMCO.

 

Le dea-mhéin,

Anna Cavazzini

Cathaoirleach


Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Anna Cavazzini

Cathaoirleach

Andrus Ansip

Leas-Chathaoirleach

Maria Grapini

Leas-Chathaoirleach

Krzysztof Hetman

Leas-Chathaoirleach

Marc Angel

 

Pablo Arias Echeverría

 

Alessandra Basso

 

Brando Benifei

 

Adam Bielan

 

Biljana Borzan

 

Vlad‑Marius Botoş

 

Marco Campomenosi

 

Maria da Graça Carvalho

 

Deirdre Clune

 

David Cormand

 

Alexandra Geese

 

Sandro Gozi

 

Virginie Joron

 

Eugen Jurzyca

 

Arba Kokalari

 

Marcel Kolaja

 

Moritz Körner

 

Andrey Kovatchev

 

Jean‑Lin Lacapelle

 

Morten Løkkegaard

 

Adriana Maldonado López

 

Antonius Manders

 

Beata Mazurek

 

Anne‑Sophie Pelletier

 

Miroslav Radačovský

 

René Repasi

 

Antonio Maria Rinaldi

 

Massimiliano Salini

 

Christel Schaldemose

 

Tomislav Sokol

 

Ivan Štefanec

 

Marc Tarabella

 

Kim Van Sparrentak

 

Loránt Vincze

 

Marion Walsmann

 

Kosma Złotowski

 

Carlos Zorrinho

 

Marco Zullo

 

 


 

LITIR ÓN gCOISTE UM IOMPAR AGUS UM THURASÓIREACHT  (03.10.2022)

David McAllister

A Chathaoirligh

An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha

AN BHRUISÉIL

Bernd Lange

A Chathaoirligh

An Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta

AN BHRUISÉIL

 

Antonio Tajani

A Chathaoirligh

An Coiste um Ghnóthaí Bunreachtúla

AN BHRUISÉIL

Ábhar: Tuairim chuig INTA, AFET agus AFCO maidir leis an Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leagtar síos rialacha maidir le feidhmiú chearta an Aontais i ndáil le cur chun feidhme agus forfheidhmiú an Chomhaontaithe maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus an Chomhaontaithe Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt, agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann, den pháirt eile (COM(2022)0089 – C9 0059/2022 – 2022/0068(COD)

A Chathaoirleacha, a chairde,

Faoin nós imeacht thuasluaite, chinn an Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht a iarraidh go gcuirfí Riail 56(1) i bhfeidhm chun tuairim a chur faoi bhráid an Choiste um Ghnóthaí Eachtrach, an Choiste um Thrádáil Idirnáisiúnta agus an Choiste um Ghnóthaí Bunreachtúla agus tá an tuairim á cur in iúl sa litir seo.

 

 

 

Bhreithnigh an Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht an t-ábhar agus ghlac sé a thuairim an 3 Deireadh Fómhair 2022[5] agus iarrann sé ar na príomhchoistí na breithnithe anseo thíos a chur i gcuntas.

Le dea-mhéin,

 

 

 

 

 

((sínithe)) [Karima Delli]   [Peter Vitanov]

 

 

 

 

MOLTÁÍ

A. de bhrí go bhforáiltear leis an gComhaontú Trádála agus Comhair nascacht leanúnach agus gan bhac le haghaidh aeriompair, iompar de bhóthar agus iompar muirí agus go n-áirithítear iomaíocht chóir idir oibreoirí iompair AE agus oibreoirí iompair na Ríochta Aontaithe;

B. de bhrí gur bunaíodh leis an gComhaontú Trádála agus Comhair rochtain chómhalartach ar an margadh agus rialacha agus caighdeáin chomhchoiteanna, lena n-áirithítear ardleibhéal sábháilteachta iompair agus cearta paisinéirí;

C.  de bhrí gur bunaíodh trí Choiste Speisialaithe i réimse an iompair - an t-aeriompar, an tsábháilteacht eitlíochta agus an t-iompar de bhóthar - leis an gComhaontú Trádála agus Comhair chun faireachán agus athbhreithniú a dhéanamh ar chur chun feidhme an Chomhaontaithe;

1. á chur i bhfios go láidir nach mór do AE a bheith ar an airdeall i gcónaí faoin bhfíoras nach bhfuil gealltanas tugtha ag an Ríocht Aontaithe go ndéanfar a rialacha a ailíniú go dinimiciúil maidir le roinnt réimsí beartais, ar beartais iad a bhfuil cuid acu tábhachtach d’earnálacha an iompair de bhóthar agus an aeriompair; á chur i bhfios go gciallaíonn sé sin nach mbeidh ailíniú rialacha agus chaighdeáin chomhfhreagracha na Ríochta Aontaithe mar thoradh uathoibríoch ar fhorbairtí reachtaíochta agus caighdeán amach anseo in AE; á iarraidh, dá bhrí sin, go ndéanfaí tagarmharcáil agus comhar struchtúrtha agus gníomhartha reachtacha an Aontais á n-athbhreithniú, d’fhonn iomaíocht chóir idir na páirtithe a choinneáil, iomaíochas domhanda a neartú go frithpháirteach, ualaí riaracháin a choinneáil chomh híseal agus is féidir, agus feidhmiú rianúil an iompair trasteorann a áirithiú;

2. á chur i bhfios go láidir go bhfuil idirspleáchas láidir ag an Aontas agus ag an Ríocht Aontaithe, go háirithe i réimse an iompair; á athdhearbhú, dá bhrí sin, go bhfuil an tAontas diongbháilte go seasfaidh sé leis na rialacha agus na caighdeáin choiteanna a bunaíodh leis an gComhaontú leis an Ríocht Aontaithe;

3.  ag tabhairt chun suntais a thábhachtaí atá cur chun feidhme cuí an Chomhaontaithe; á chur in iúl gur geal léi, ina leith sin, obair leanúnach na gCoistí Speisialaithe um aeriompar, um shábháilteacht eitlíochta agus um iompar de bhóthar chun faireachán agus athbhreithniú a dhéanamh ar chur chun feidhme an Chomhaontaithe; á chur i bhfáth gur cheart don Pharlaimint an leibhéal is airde grinnscrúdú a fheidhmiú maidir le cur chun feidhme an Chomhaontaithe trína rannpháirtíocht ghníomhach agus leanúnach sa Tionól Parlaiminteach Comhpháirtíochta arna bhunú leis an gComhaontú.

4. ag tathant ar an gCoimisiún a bheith réidh chun leas iomlán a bhaint as na sásraí ceangailteacha um réiteach díospóidí agus chun na bearta feabhais dá bhforáiltear sa Chomhaontú Trádála agus Comhair a dhéanamh i gcás neamhchomhlíonadh na Ríochta Aontaithe; ag tabhairt dá haire gur cheart don Aontas a bheith in ann bearta iomchuí agus tráthúla a dhéanamh mura bhféadfaí leas éifeachtach a bhaint as sásra réitigh ceangailteach mar gheall ar easpa comhair ón Ríocht Aontaithe; á chur i bhfáth, áfach, nár cheart na bearta sin a chur chun feidhme go dtí go mbeidh deireadh curtha leis na hiarrachtaí uile chun teacht ar idirphlé cuiditheach agus ar chomhthuiscint;

4.  á chur in iúl gur geal léi, ina leith sin, an aidhm atá leis an togra ón gCoimisiún, mar réamhchúram, rialacha a leagan síos chun a áirithiú gur féidir leis an Aontas gníomhú ar bhealach tráthúil agus éifeachtach chun a leas a chosaint chun an Comhaontú um Tharraingt Siar agus an Comhaontú Trádála agus Comhair araon a chur chun feidhme; ag aithint gur gá an chumhacht a thabhairt don Choimisiún, i gcás neamhchomhlíonadh an Chomhaontaithe, bearta athchothromaithe feabhais agus coimirce a chur chun feidhme i réimse an iompair a mheastar a bheith i raon feidhme an togra agus dá bhforáiltear in Airteagal 1(2) d, e, f;  á iarraidh ar na príomhchoistí na forálacha sin a ghlacadh ar an gcéad léamh, lena nglacfaidh siad leis an togra ón gCoimisiún;

5. á iarraidh ar an gCoimisiún gníomhú ar bhealach comhréireach, éifeachtach agus solúbtha i gcás inar gá na cearta sin a fheidhmiú; á iarraidh ar na príomhchoistí breithniú a dhéanamh ar shásra tuairiscithe cuí do Pharlaimint na hEorpa maidir leis an méid a bhaineann le cur chun feidhme an rialacháin atá beartaithe;


 

LITIR ÓN gCOISTE UM IASCACH (12.9.2022)

Uas. David McAllister

Cathaoirleach

An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha

AN BHRUISÉIL

 

Uas. Bernd LANGE

Cathaoirleach

An Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta

AN BHRUISÉIL

 

Uas. Antonio TAJANI

Cathaoirleach

An Coiste um Ghnóthaí Bunreachtúla

AN BHRUISÉIL

Ábhar: Tuairim ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leagtar síos rialacha maidir le feidhmiú chearta an Aontais i ndáil le cur chun feidhme agus forfheidhmiú an Chomhaontaithe maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus an Chomhaontaithe Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt, agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann, den pháirt eile(2022/0068(COD)b0

 

 

 

Faoin nós imeachta thuasluaite, iarradh ar an gCoiste um Iascach tuairim a chur faoi bhráid do choistí. I bhfianaise an togra atá i gceist, cinneadh an tuairim sin a chur ar fáil i bhfoirm litreach (Riail 56(1) an dara fomhír).

Dhréachtaigh mise, a bhfuil mo shíniú anseo thíos, agus an tUasal François Xavier Bellamy, (buanrapóirtéir PECH do chúrsaí tar éis Brexit) an tuairim seo. Ghlac na comhordaitheoirí d’aon toil leis ag an gcruinniú a bhí acu an 1.9.2022, agus d’fhormhuinigh Comhaltaí an Choiste um Iascach é ina dhiaidh sin trí nós imeachta i scríbhinn gan aon bharúlacha.

Thar ceann an Choiste um Iascach, tá i gceangal leis seo a thuairim ar an togra le haghaidh rialacha maidir le feidhmiú chearta an Aontais i dtaca le cur chun feidhme agus forfheidhmiú an Chomhaontaithe maidir leis an Ríocht Aontaithe a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus an Chomhaontaithe Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus an Ríocht Aontaithe.

 

 

Mise le meas,

 

 

Pierre Karleskind

 

François‑Xavier Bellamy

 


MOLTAÍ

- ag féachaint don mholadh ó Pharlaimint na hEorpa an 27 Aibreán 2021 maidir le tabhairt i gcrích an chomhaontaithe trádála agus comhair idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt, agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann (dá ngairtear ‘an Comhaontú Trádála agus Comhair’ anseo feasta), agus go háirithe an tuairim ón gCoiste um Iascach ina leith sin (P9 TA(2021)0140),

- ag féachaint do Chinneadh (AE) 2021/689 ón gComhairle an 29 Aibreán 2021 maidir leis an gComhaontú Trádála agus Comhair a thabhairt i gcrích thar ceann an Aontais[6],

A. de bhrí go bhfuil roinnt forálacha sa Chomhaontú Trádála agus Comhair atá ceaptha chun leasanna an Aontais a chosaint i gcás nach gcuirfidh an Ríocht Aontaithe a hoibleagáidí chun feidhme go leordhóthanach nó i gcás nach gcomhlíonfaidh an Ríocht Aontaithe na hoibleagáidí sin faoin gcomhaontú seo; de bhrí gur féidir leis an Aontas, go háirithe i réimse an iascaigh, bearta cúiteacha, feabhais, coimirce nó athchothromaithe a dhéanamh, chomh maith le bearta fionraíochta maidir le cuid dá oibleagáidí faoi Airteagail 501, 506 agus 773 den Chomhaontú Trádála agus Comhair (dá ngairtear ‘na bearta chun leasanna an Aontais a chosaint’ anseo feasta);

B. de bhrí go bhforáiltear go sealadach in Airteagal 3 de Chinneadh (AE) 2021/689 ón gComhairle an 29 Aibreán 2021 go bhféadfaidh an Coimisiún na bearta sin a dhéanamh chun leasanna an Aontais a chosaint go dtí go dtiocfaidh gníomh reachtach sonrach lena rialaítear glacadh na mbeart i bhfeidhm;

C. de bhrí nach raibh go dtí seo an cur chun feidhme is fearr a d’fhéadfaí a bheith ann chomh fada agus a bhaineann leis an gComhaontú Trádála agus Comhair i réimse an iascaigh; de bhrí go raibh fadhbanna suntasacha ag an Aontas go háirithe maidir le rochtain ar uiscí agus ceadúnais iascaireachta a dheonú, nó maidir le srianta breise ó bhearta teicniúla iascaigh arna nglacadh go haontaobhach ag an Ríocht Aontaithe gan réamhchomhairliúchán;

D. de bhrí go bhforáiltear le hAirteagal 510 den Chomhaontú Trádála agus Comhair go ndéanfaí athbhreithniú ar an gcomhaontú ceithre bliana tar éis dheireadh na tréimhse coigeartaithe dar críoch an 30 Meitheamh 2026;

E. de bhrí, i rún uaithi an 5 Aibreán 2022 maidir le a bhfuil i ndán don iascach i Muir nIocht, sa Mhuir Thuaidh, i Muir Éireann agus san Aigéan Atlantach i bhfianaise tharraingt siar na Ríochta Aontaithe as an Aontas Eorpach, athdhearbhaíonn Parlaimint na hEorpa go leor ábhar imní faoi chur chun feidhme an Chomhaontaithe Trádála agus Comhair; de bhrí go gcuireann sí bhfios go láidir sa rún freisin, chun cur chun feidhme iomlán an Chomhaontaithe Trádála agus Comhair a ráthú, gur cheart gach ionstraim dlí a úsáid, lena n-áirítear na hionstraimí sin a bhaineann le rochtain ar an margadh, chomh maith le gach beart frithchúitimh agus freagartha agus gach sásra um réiteach díospóidí dá bhforáiltear leis an gComhaontú Trádála agus Comhair;

Tá an Coiste um Iascach:

1. á athdhearbhú gur cheart go gcuirfí an Comhaontú Trádála agus Comhair  chun feidhme go tapa, go scrupallach, go hiomlán de mheon macánta, go háirithe maidir le hiascach; á iarraidh go n-úsáidfear na modhanna uile atá ar fáil don Aontas chun é sin a dhéanamh agus gan aon drogall a bheith air bearta a dhéanamh chun a leasanna a chosaint mura ndéanfar an cur chun feidhme, sa ghearrthéarma agus tar éis na tréimhse coigeartaithe chomh maith;

2. ag fáiltiú roimh an togra ón gCoimisiún lena réitítear an bealach do na reachtóirí chun an creat a leagan síos maidir le bearta a ghlacadh chun leasanna an Aontais a chosaint, agus feidhmiú a cheart an Comhaontú um Tharraingt Siar agus an Comhaontú Trádála agus Comhair nó aon chomhaontú forlíontach a chur chun feidhme agus a fhorfheidhmiú; ag tacú chun na críche sin le creat institiúideach a bhunú lena bhféadfar bearta tapa, éifeachtacha agus comhréireacha a dhéanamh, i gcomhréir leis na Conarthaí;

3. á mheabhrú, maidir le hiascaigh, go háirithe, go bhforáiltear leis an gComhaontú Trádála agus Comhair don fhéidearthacht do bhearta cosanta áirithe chun leasanna an Aontais a chosaint gan dul i muinín nós imeachta um réiteach díospóidí roimh ré; á chur in iúl gur geal leis go gcumhdaíonn an togra ón gCoimisiún an creat maidir le bearta a ghlacadh chun leasanna an Aontais a chosaint iascaigh ar an mbealach céanna le leasanna earnála eile, agus de réir nósanna imeachta institiúideacha comhchosúla; á iarraidh ar an gCoiste um Ghnóthaí Eachtracha, ar an gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta agus ar an gCoiste um Ghnóthaí Bunreachtúla na tagairtí ábhartha uile d’ábhair iascaigh a choimeád laistigh de raon feidhme an rialacháin atá beartaithe, go háirithe na tagairtí sin arna ndéanamh faoi Airteagail 501, 506 agus 773 den Chomhaontú Trádála agus Comhair, gan aon eisceacht - agus diúltú, le linn caibidlíochtaí idirinstitiúideacha, d’aon togra féideartha le haghaidh díolúintí maidir le hiascaigh;

4. á tabhairt dá haire go háirithe go bhforáiltear le hAirteagal 2(4) den rialachán atá beartaithe nach mór don Choimisiún a chúiseanna a chur in iúl don Chomhairle, más rud é go gcinnfeadh an Coimisiún gan freagra fabhrach a thabhairt ar iarraidh ó Bhallstát amháin nó níos mó bearta a dhéanamh chun leasanna an Aontais a chosaint; á iarraidh ar an gCoiste um Ghnóthaí Eachtracha, ar an gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta agus ar an gCoiste um Ghnóthaí Bunreachtúla an fhoráil sin a mhodhnú ionas go gcuirfear Parlaimint na hEorpa ar chomhchéim leis an gComhairle ina leith sin, agus go gcuirfear an Pharlaimint ar an eolas a luaithe is féidir faoi thíolacadh iarrata ó Bhallstát amháin nó níos mó mar aon leis an obair leantach a rinneadh, agus níos mó fós má fhreagraíonn an iarraidh sin do chur chun feidhme neamhleor an Chomhaontaithe Trádála agus Comhair maidir le hiascaigh;

5. ag meabhrú gné shuaitheanta an iascaigh sna díospóireachtaí a bhaineann le tarraingt siar na Ríochta Aontaithe as an Aontas. ag cur béim ar a thábhachtaí atá sé do Pharlaimint na hEorpa faireachán a dhéanamh ar an gcaidreamh idir AE agus an Ríocht Aontaithe agus ar an ngá atá le cur chun feidhme cuí agus de mheon macánta an Chomhaontaithe Trádála agus Comhair sa réimse sin; ag meabhrú údarás Pharlaimint na hEorpa iarraidh go díreach ar an gCoimisiún bearta a dhéanamh chun leasanna an Aontais a chosaint i bhfianaise ábhair shonracha imní, go háirithe i réimse an iascaigh;  ag cur béim ar a thábhachtaí atá sé don Choiste um Iascach go dtosóidh an Coimisiún agus an Chomhairle ag obair as seo amach chun ullmhú do dheireadh na tréimhse coigeartaithe, d’fhonn staid chobhsaí shásúil a bhaint amach d’earnáil an iascaigh tar éis an 30 Meitheamh 2026.

 


 

AN NÓS IMEACHTA - COISTE FREAGRACH

Teideal

Lena leagtar síos rialacha maidir le feidhmiú chearta an Aontais i ndáil le cur chun feidhme agus forfheidhmiú an Chomhaontaithe maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus an Chomhaontaithe Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt, agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann, den pháirt eile

Tagairtí

COM(2022)0089 – C9-0059/2022 – 2022/0068(COD)

Dáta tíolactha chun PE

11.3.2022

 

 

 

An Coiste Freagrach

 Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

AFET

23.3.2022

INTA*

23.3.2022

AFCO

23.3.2022

 

Coistí ar iarradh tuairim orthu

 Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

ITRE

23.3.2022

IMCO

23.3.2022

TRAN

23.3.2022

AGRI

23.3.2022

 

PECH

23.3.2022

JURI

23.3.2022

 

 

Gan tuairim a thabhairt

 Dáta an chinnidh

ITRE

22.3.2022

AGRI

20.4.2022

JURI

13.6.2022

 

Rapóirtéirí

 Dáta an cheapacháin

Andreas Schieder

22.3.2022

Seán Kelly

22.3.2022

Danuta Maria Hübner

22.3.2022

 

Riail 55 - Nós imeachta coiste comhlachaithe

 Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

 

7.7.2022

Pléite sa choiste

13.7.2022

31.8.2022

 

 

Dáta an ghlactha

10.10.2022

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

75

0

6

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Alexander Alexandrov Yordanov, Barry Andrews, Gerolf Annemans, Maria Arena, Anna-Michelle Asimakopoulou, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Gabriele Bischoff, Geert Bourgeois, Udo Bullmann, Reinhard Bütikofer, Jordi Cañas, Katalin Cseh, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Gwendoline Delbos-Corfield, Salvatore De Meo, Pascal Durand, Raphaël Glucksmann, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Karin Karlsbro, Dietmar Köster, Bernd Lange, Miriam Lexmann, Nathalie Loiseau, Thierry Mariani, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Gheorghe-Vlad Nistor, Tonino Picula, Giuliano Pisapia, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Thijs Reuten, Catharina Rinzema, Massimiliano Salini, Andreas Schieder, Helmut Scholz, Pedro Silva Pereira, Jordi Solé, Sergei Stanishev, Dragoş Tudorache, Mihai Tudose, Marie-Pierre Vedrenne, Viola von Cramon-Taubadel, Jörgen Warborn, Charlie Weimers, Rainer Wieland, Isabel Wiseler-Lima, Jan Zahradil, Bernhard Zimniok

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Mazaly Aguilar, Attila Ara-Kovács, Gunnar Beck, Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Dacian Cioloş, Jérémy Decerle, Loucas Fourlas, Robert Hajšel, Pierrette Herzberger-Fofana, Rasa Juknevičienė, Liudas Mažylis, Alin Mituța, Alessandra Moretti, Juozas Olekas, Manuela Ripa, Christian Sagartz

Comhaltaí ionaid faoi Riail 209(7) a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Susanna Ceccardi, Rosanna Conte, Mónica Silvana González, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Caroline Roose, Christine Schneider, Nils Ušakovs, Lucia Vuolo, Lara Wolters

Dáta don chur síos

13.10.2022

 


 

VÓTÁIL CHRÍOCHNAITHEACH LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

75

+

ECR

Geert Bourgeois, Charlie Weimers, Jan Zahradil

ID

Gerolf Annemans, Marco Campomenosi, Susanna Ceccardi, Rosanna Conte, Herve Juvin, Thierry Mariani

NI

Carles Puigdemont i Casamajó

PPE

Alexander Alexandrov Yordanov, Anna-Michelle Asimakopoulou, Traian Băsescu, Arnaud Danjean, Salvatore De Meo, Loucas Fourlas, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Rasa Juknevičienė, Miriam Lexmann, Marian-Jean Marinescu, Gabriel Mato, Liudas Mažylis, Francisco José Millán Mon, Gheorghe-Vlad Nistor, Christian Sagartz, Massimiliano Salini, Christine Schneider, Lucia Vuolo, Jörgen Warborn, Rainer Wieland, Isabel Wiseler-Lima

RENEW

Barry Andrews, Petras Auštrevičius, Jordi Cañas, Dacian Cioloş, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Pascal Durand, Nathalie Loiseau, Alin Mituța, Javier Nart, Samira Rafaela, Dragoş Tudorache, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Attila Ara-Kovács, Maria Arena, Gabriele Bischoff, Udo Bullmann, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Mónica Silvana González, Robert Hajšel, Dietmar Köster, Bernd Lange, Alessandra Moretti, Juozas Olekas, Tonino Picula, Giuliano Pisapia, Thijs Reuten, Andreas Schieder, Pedro Silva Pereira, Sergei Stanishev, Mihai Tudose, Nils Ušakovs, Lara Wolters

THE LEFT

Helmut Scholz

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Gwendoline Delbos-Corfield, Pierrette Herzberger-Fofana, Tilly Metz, Manuela Ripa, Caroline Roose, Jordi Solé, Viola von Cramon-Taubadel

 

0

-

 

 

 

6

0

ECR

Mazaly Aguilar

ID

Gunnar Beck, Markus Buchheit, Bernhard Zimniok

RENEW

Karin Karlsbro, Catharina Rinzema

 

Eochair do na siombailí:

+ : i bhfabhar

- : i gcoinne

0 : staonadh

 

 

An nuashonrú is déanaí: 28 Deireadh Fómhair 2022
Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais