JELENTÉS  a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodás, valamint az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, és másrészről Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodás végrehajtása és érvényesítése terén az Uniót megillető jogok gyakorlására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

13.10.2022 - (COM(2022)0089 – C9‑0059(2022) – 2022/0068(COD)) - ***I

Külügyi Bizottság
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
Alkotmányügyi Bizottság
Előadók: Andreas Schieder, Seán Kelly, Danuta Maria Hübner


Eljárás : 2022/0068(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A9-0248/2022
Előterjesztett szövegek :
A9-0248/2022
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodás, valamint az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, és másrészről Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodás végrehajtása és érvényesítése terén az Uniót megillető jogok gyakorlására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2022)0089 – C9‑0059(2022) – 2022/0068(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

 tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2022)0089),

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, valamint 43., 91., 100., 173., 182., 188., 189. és 207. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez,

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

 tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

 tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság, a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság és a Halászati Bizottság véleményére,

 tekintettel a Külügyi Bizottság, a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság és az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére (A9-0248/2022),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát másik szöveggel váltja fel, lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

 

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.


 

Módosítás  1

 

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az Unió és az Egyesült Királyság egymás között egyéb olyan kétoldalú megállapodásokat is köthet, amelyek a kereskedelmi és együttműködési megállapodást kiegészítő megállapodásoknak minősülnek, és az ilyen kiegészítő megállapodások az e megállapodás által szabályozott átfogó kétoldalú kapcsolatok szerves részét és az átfogó keret részét képezik.

(4) Az Unió és az Egyesült Királyság egymás között egyéb olyan kétoldalú megállapodásokat is köthet, amelyek a kereskedelmi és együttműködési megállapodást kiegészítő megállapodásoknak minősülnek, és az ilyen kiegészítő megállapodások az e megállapodás által szabályozott átfogó kétoldalú kapcsolatok szerves részét és az átfogó keret részét képezik. A kereskedelmi és együttműködési megállapodás 774. cikke értelmében a megállapodás Gibraltárra nem alkalmazandó, és területén semmilyen hatással nem bír, az Unió és Gibraltár közötti jövőbeli kapcsolatokat pedig egy külön megállapodás részletezi majd. Az Európai Tanács 2018. november 25-i nyilatkozatával összhangban az említett megállapodáshoz a Spanyol Királyság előzetes beleegyezése szükséges.

Módosítás  2

 

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Amennyiben szükségessé válik a kilépésről rendelkező megállapodás, valamint a kereskedelmi és együttműködési megállapodás végrehajtása és érvényesítése terén az Uniót megillető jogok gyakorlása, az Uniónak képesnek kell lennie arra, hogy a tagállamok teljes körű bevonása mellett gyorsan, arányos, hatékony és rugalmas módon megfelelően igénybe vehesse a rendelkezésére álló eszközöket. Az Uniónak abban az esetben is képesnek kell lennie megfelelő intézkedések meghozatalára, ha az említett megállapodások szerinti kötelező érvényű vitarendezés hatékony igénybevétele nem lehetséges, mert az Egyesült Királyság nem működik együtt az ilyen igénybevétel lehetővé tétele érdekében. Ezért meg kell állapítani az említett intézkedések elfogadására vonatkozó szabályokat és eljárásokat.

(5) Amennyiben szükségessé válik a kilépésről rendelkező megállapodás és azon belül az Írországról és Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv, valamint a kereskedelmi és együttműködési megállapodás végrehajtása és érvényesítése terén az Uniót megillető jogok gyakorlása, az Uniónak képesnek kell lennie arra, hogy a tagállamok teljes körű bevonása és az Európai Parlament azonnali és teljes körű tájékoztatása mellett gyorsan, arányos, hatékony és rugalmas módon megfelelően igénybe vehesse a rendelkezésére álló eszközöket. Az Uniónak abban az esetben is képesnek kell lennie megfelelő intézkedések meghozatalára, ha az említett megállapodások szerinti kötelező érvényű vitarendezés hatékony igénybevétele nem lehetséges, mert az Egyesült Királyság nem működik együtt az ilyen igénybevétel lehetővé tétele érdekében. Ezért meg kell állapítani az említett intézkedések elfogadására vonatkozó szabályokat és eljárásokat.

Módosítás  3

 

Rendeletre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) Az Európai Parlamentnek az Európai Unióról szóló szerződés 14. cikkének (1) bekezdésében és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 218. cikkének (10) bekezdésében meghatározott politikai ellenőrzési hatáskörei érvényre juttatása érdekében az Európai Parlamentet a Tanáccsal egyenrangú módon, teljes körűen és kellő időben tájékoztatni kell az esetlegesen felmerülő nehézségekről, különösen a megállapodások esetleges megsértéséről és más olyan helyzetekről, amelyek az e rendelet szerinti intézkedések meghozatalát eredményezhetik, valamint a Bizottság azon szándékáról, hogy a megállapodások alapján végrehajtási intézkedéseket fogadjon el, továbbá az érdemi véleménycsere lehetővé tétele érdekében hozott intézkedések nyomon követéséről, akkor is, ha sürgős fellépésre van szükség. Az Európai Parlament számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy véleményt nyilvánítson a Bizottságnak, amelyet a Bizottságnak figyelembe kell vennie, mielőtt bármilyen végrehajtási intézkedést elfogadna.

Módosítás  4

 

Rendeletre irányuló javaslat

5 b preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5b) A Bizottság e rendeletben meghatározott hatásköreinek sérelme nélkül az Európai Parlament és a Tanács számára lehetővé kell tenni, hogy gyakorolja a 182/2011/EU rendelet 11. cikke szerinti ellenőrzési jogát.

Módosítás  5

 

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) Annak biztosítása érdekében, hogy ez a rendelet továbbra is megfeleljen a célnak, a Bizottságnak a rendelet hatálybalépésétől számított öt éven belül felül kell vizsgálnia annak hatályát és végrehajtását, és megállapításairól jelentést kell tennie az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának.

(7) Annak biztosítása érdekében, hogy ez a rendelet továbbra is megfeleljen a célnak, a Bizottságnak a rendelet hatálybalépésétől számított három éven belül felül kell vizsgálnia annak hatályát és végrehajtását, és megállapításairól jelentést kell tennie az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának, adott esetben releváns jogalkotási javaslatokkal kiegészítve.

Módosítás  6

 

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) Mivel e rendelet célját – nevezetesen a kilépésről rendelkező megállapodás és a kereskedelmi és együttműködési megállapodás alapján az Uniót megillető jogok gyakorlására irányadó szabályok és eljárások megállapítását, valamint a Bizottság arra való felhatalmazását, hogy elfogadja a szükséges intézkedéseket, beleértve adott esetben az utóbbi megállapodás hatálya alá tartozó kereskedelemre, beruházásokra vagy egyéb tevékenységekre vonatkozó korlátozásokat – a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban e cél a terjedelme és hatásai miatt jobban megvalósítható, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Továbbá, mivel csak az Unió részes Fele a kereskedelmi és együttműködési megállapodásnak és a kilépésről rendelkező megállapodásnak, e megállapodások tekintetében a nemzetközi jog szintjén csak az Unió léphet fel. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az említett cél eléréséhez szükséges mértéket.

(9) Mivel csak az Unió részes fele a kereskedelmi és együttműködési megállapodásnak és a kilépésről rendelkező megállapodásnak, és e megállapodások tekintetében a nemzetközi jog szintjén csak az Unió léphet fel a kizárólagos uniós jogkört érintő területeken, és ezért e rendelet célját – nevezetesen a kilépésről rendelkező megállapodás és a kereskedelmi és együttműködési megállapodás alapján az Uniót megillető jogok gyakorlására irányadó szabályok és eljárások megállapítását, valamint a Bizottság arra való felhatalmazását, hogy elfogadja a szükséges intézkedéseket, beleértve adott esetben az utóbbi megállapodás hatálya alá tartozó kereskedelemre, beruházásokra vagy egyéb tevékenységekre vonatkozó korlátozásokat – a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban e cél a terjedelme és hatásai miatt hatékonyabban megvalósítható, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az említett cél eléréséhez szükséges mértéket.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) az érintett termékre vagy termékekre vonatkozó preferenciális elbánás felfüggesztése a kereskedelmi és együttműködési megállapodás 34. cikkében meghatározottak szerint;

a) az érintett termékre vagy termékekre vonatkozó preferenciális elbánás ideiglenes felfüggesztése a kereskedelmi és együttműködési megállapodás 34. cikkében meghatározottak szerint;

Módosítás  8

 

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az (1) bekezdés szerint elfogadandó intézkedéseket a rendelkezésre álló információknak és az Unió általános érdekeinek a figyelembevételével, az alábbi kritériumok alapján kell meghatározni:

(2) Az (1) bekezdés szerint elfogadandó intézkedéseket a rendelkezésre álló információknak és az Unió általános érdekeinek figyelembevételével a kitűzött célokkal való arányosságuk és az alapján kell meghatározni, mennyire hatékonyan képesek az Egyesült Királyságot az 1. cikk (1) bekezdésében említett megállapodásoknak való megfelelésre ösztönözni, és ezen intézkedéseknek figyelembe kell venniük az alábbi kritériumokat és az 1. cikk (2) bekezdésében említett intézkedésekkel kapcsolatosan az 1. cikk (1) bekezdésében említett megállapodásokban esetlegesen megállapított bármely konkrét kritériumot:

Módosítás  9

 

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) az intézkedések hatékonysága annak előmozdításában, hogy az Egyesült Királyság megfeleljen az 1. cikk (1) bekezdésében említett megállapodásoknak;

törölve

Módosítás  10

 

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) az intézkedésekben rejlő lehetőségek arra, hogy segítséget nyújtsanak az Egyesült Királyság intézkedései által érintett uniós gazdasági szereplőknek;

b) az intézkedésekben rejlő lehetőségek arra, hogy segítséget nyújtsanak az Egyesült Királyság intézkedései által érintett uniós gazdasági szereplőknek és érdekelt feleknek;

Módosítás  11

 

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – e pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) az 1. cikk (2) bekezdésében említett intézkedésekkel kapcsolatban az 1. cikk (1) bekezdésében említett megállapodásokban esetlegesen megállapított különleges kritériumok.

törölve

Módosítás  12

 

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) A Bizottság egyidejűleg és kellő időben teljes körűen tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot az esetlegesen felmerülő nehézségekről, különösen a megállapodások esetleges megsértéséről és az e rendelet alapján hozott intézkedésekhez vezető egyéb helyzetekről, valamint az (1) bekezdésben említett intézkedések elfogadására irányuló szándékáról, továbbá az érdemi véleménycsere lehetővé tétele érdekében hozott intézkedések nyomon követéséről. Az Európai Parlament véleményt nyilváníthat a Bizottságnak, amelyet a Bizottságnak figyelembe kell vennie, mielőtt bármilyen végrehajtási intézkedést elfogadna. Amennyiben a Bizottság nem követi az Európai Parlament álláspontját, írásban tájékoztatást nyújt ennek okairól.

Módosítás  13

 

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Amennyiben egy vagy több tagállamnak kifejezett aggályai vannak, az adott tagállam vagy tagállamok felkérhetik a Bizottságot az 1. cikk (2) bekezdésében említett intézkedések elfogadására. Ha a Bizottság nem válaszol pozitívan erre a felkérésre, időben tájékoztatja a Tanácsot annak okairól.

(4) Amennyiben kifejezett aggályok merülnek fel, bármely tagállam vagy az Európai Parlament felkérheti a Bizottságot az 1. cikk (2) bekezdésében említett intézkedések elfogadására, vagy az Európai Parlament felkérheti a Bizottságot, hogy vizsgálja felül aggályait, és értékelje, hogy szükség van-e ilyen intézkedések elfogadására. Ha a Bizottság nem válaszol pozitívan erre a felkérésre, időben tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot annak okairól.

Módosítás  14

 

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Amennyiben az ezen rendelet 1. cikke (2) bekezdésének c) pontjában említett, az egyensúly helyreállítását célzó intézkedések a tartósan fennálló jelentős eltérések okán egy évnél hosszabb ideig tartanak, egy vagy több tagállam felkérheti a Bizottságot, hogy aktiválja a kereskedelmi és együttműködési megállapodás 411. cikkében előírt felülvizsgálati záradékot. A Bizottság időben megvizsgálja ezt a kérelmet, és mérlegeli, hogy adott esetben – a kereskedelmi és együttműködési megállapodás rendelkezéseinek megfelelően – a partnerségi tanács elé terjeszti-e az ügyet. Ha a Bizottság nem válaszol pozitívan erre a felkérésre, időben tájékoztatja a Tanácsot annak okairól.

(5) Amennyiben az ezen rendelet 1. cikke (2) bekezdésének c) pontjában említett, az egyensúly helyreállítását célzó intézkedések a tartósan fennálló jelentős eltérések okán egy évnél hosszabb ideig tartanak, egy vagy több tagállam felkérheti a Bizottságot, hogy aktiválja a kereskedelmi és együttműködési megállapodás 411. cikkében előírt felülvizsgálati záradékot, vagy az Európai Parlament aggodalmát fejezheti ki, és felkérheti a Bizottságot, hogy vizsgálja felül aggályait, és értékelje, hogy szükség van-e a felülvizsgálati záradék aktiválására. A Bizottság időben megvizsgálja ezt a kérelmet, és mérlegeli, hogy adott esetben – a kereskedelmi és együttműködési megállapodás rendelkezéseinek megfelelően – a partnerségi tanács elé terjeszti-e az ügyet. Ha a Bizottság nem válaszol pozitívan erre a felkérésre, időben tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot annak okairól.

Módosítás  15

 

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Bizottságot az Egyesült Királysággal foglalkozó bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül.

(1) A Bizottságot az Egyesült Királysággal foglalkozó bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül. A 182/2011/EU rendelet rendelkezéseinek megfelelően az Európai Parlament és a Tanács rendszeresen és haladéktalanul tájékoztatást kap a bizottsági eljárásokról.

Módosítás  16

 

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) Az Európai Parlament és a Tanács a 182/2011/EU rendelet 11. cikkével összhangban bármikor gyakorolhatja ellenőrzési jogát.

Módosítás  17

 

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) Amikor a Bizottság benyújtja az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a kereskedelmi és együttműködési megállapodás és a kilépésről rendelkező megállapodás végrehajtásáról és alkalmazásáról szóló éves jelentéseit, a Bizottságnak áttekintést kell adnia a kereskedelmi és együttműködési megállapodással kapcsolatban beérkezett panaszokról és azok nyomon követéséről, valamint a 2. cikk alapján elfogadott intézkedésekről.

Módosítás  18

 

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b) Az Európai Parlament a Bizottság jelentésének benyújtását követő két hónapon belül meghívhatja a Bizottságot illetékes bizottságának ülésére, hogy ismertessen és megmagyarázzon bármely, az e rendelet végrehajtásával kapcsolatos kérdést.

Módosítás  19

 

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

[Kiadóhivatal: Kérjük, illesszék be az e rendelet hatálybalépését öt évvel követő dátumot]-ig a Bizottság jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának e rendelet alkalmazásáról.

[Kiadóhivatal: Kérjük, illesszék be az e rendelet hatálybalépését három évvel követő dátumot]-ig a Bizottság jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának e rendelet alkalmazásáról, adott esetben releváns jogalkotási javaslatokkal kiegészítve.


INDOKOLÁS

Az Európai Bizottság javaslata

A vizsgált bizottsági javaslat (COM(2022)0089) célja, hogy felhatalmazza a Bizottságot arra, hogy végrehajtási jogi aktusok révén elfogadja, módosítsa, felfüggessze vagy hatályon kívül helyezze az Európai Unió és az Egyesült Királyság közötti, a kilépésről rendelkező megállapodásban[1] és a kereskedelmi és együttműködési megállapodásban[2] előírt intézkedéseket.

A javaslat hatálya alá tartozó intézkedések közé tartoznak többek között azok, amelyek arra irányulnak, hogy a megállapodások egyes rendelkezéseinek megsértése vagy bizonyos feltételek teljesítésének elmulasztása esetén a másik Fél megfeleljen a választottbíróság vagy választottbírói testület határozatának, kompenzációs intézkedések, korrekciós intézkedések, az egyensúly helyreállítását célzó intézkedések, ellenintézkedések, védintézkedések, vagy a kereskedelmi és együttműködési megállapodás vagy bármely kiegészítő megállapodás szerinti kötelezettségek felfüggesztése formájában. Ezeket az intézkedéseket ideiglenesen kell alkalmazni mindaddig, amíg a megállapodásoknak teljes mértékben eleget nem tesznek.

Az intézkedéseket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel[3], nevezetesen a rendelet 14. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

A bizottsági javaslat továbbá felsorolja a vonatkozó végrehajtási jogi aktusok elfogadásának kritériumait, beleértve – a kilépésről rendelkező megállapodásban vagy a kereskedelmi és együttműködési megállapodásban esetlegesen megállapított konkrét kritériumokon túl – az intézkedések hatékonyságát az Egyesült Királyság megállapodásoknak való megfelelésre való ösztönzése tekintetében, valamint az érintett áruk vagy szolgáltatások alternatív beszerzési forrásainak rendelkezésre állását annak érdekében, hogy elkerüljék vagy a lehető legkisebbre csökkentsék az Unión belüli felhasználó iparágakra, ajánlatkérő szervekre vagy ajánlatkérőkre, illetve végső fogyasztókra gyakorolt kedvezőtlen hatásokat.

 

Az előadók álláspontja

A javaslat megfelelősége és időszerűsége

 

A Bizottság javaslata a kereskedelmi és együttműködési megállapodásban előírt intézkedések tekintetében és a 2021. április 29-i (EU) 2021/689 tanácsi határozat[4] 3. cikkének (1) bekezdéséből következően várható volt. Üdvözlendő ugyanannak az eljárásnak az összes végrehajtási intézkedésre történő kiterjesztése, beleértve a kilépésről rendelkező megállapodás keretében hozott intézkedéseket is, mivel ez egységes eljárást biztosít valamennyi végrehajtási intézkedés tekintetében az EU és az Egyesült Királyság közötti kapcsolatok egészével összefüggésben. Ezen túlmenően ebben az összefüggésben helyénvaló a 182/2011/EU rendelet értelmében vett végrehajtási jogi aktusok alkalmazása, mivel ez biztosítja a tagállamok, valamint az Európai Parlament és a Tanács megfelelő bevonását, ezáltal garantálva a bizonyosságot és az átláthatóságot.

 

A bizottsági javaslat a jelenlegi helyzetben és az EU és az Egyesült Királyság közötti kapcsolatokban a megállapodások hatálybalépését követően bekövetkezett fejleményeket követően, és különösen az EU és az Egyesült Királyság között az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv végrehajtásáról folytatott tárgyalásokkal összefüggésben is időszerű.

 

A felek által megtárgyalt, aláírt és megerősített megállapodások betartása elengedhetetlen a jogilag kötelező erejű nemzetközi kötelezettségek teljes körű tiszteletben tartásának biztosításához, valamint ahhoz, hogy ne csak a felek közötti kölcsönös bizalom legyen biztosítva, hanem a két fél polgárai és vállalkozásai számára a jogbiztonság is.

 

Az Európai Parlament ellenőrző szerepe

 

Amint azt a Parlament következetesen hangsúlyozza, alapvető fontosságú az Egyesült Királysággal kötött megállapodások végrehajtásának parlamenti ellenőrzése és demokratikus felügyelete. A Parlamentnek képesnek kell lennie arra, hogy teljes mértékben betöltse szerepét azon megállapodások nyomon követésében és végrehajtásában, amelyek az EU és egy korábbi tagállamként működő szomszédos ország közötti különleges és példa nélküli kapcsolat részét képezik.

 

A szóban forgó bizottsági javaslattal összefüggésben a Parlamentet mindig kellő időben és a Tanáccsal egyenrangú módon megfelelően tájékoztatni kell a kilépésről rendelkező megállapodás és a kereskedelmi és együttműködési megállapodás megsértésének kezelésére rendelkezésre álló eszközökről; azokról a helyzetekről, amelyek az említett megállapodásokban előírt végrehajtási intézkedések alapjául szolgálhatnak; a kilépésről rendelkező megállapodás vagy a kereskedelmi és együttműködési megállapodás szerinti végrehajtási intézkedések elfogadására irányuló szándékról, valamint a meghozott intézkedések nyomon követéséről, az érdemi véleménycsere lehetővé tétele érdekében.

 

A Bizottságnak a legteljesebb mértékben figyelembe kell vennie a Parlament által kinyilvánított véleményeket.

 

 


 

LEVÉL A BELSŐ PIACI ÉS FOGYASZTÓVÉDELMI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL (27.9.2022)

David McAllister

Elnök

Külügyi Bizottság

BRÜSSZEL

 

Bernd Lange

Elnök

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

BRÜSSZEL

 

Antonio TAJANI

Elnök

Alkotmányügyi Bizottság

BRÜSSZEL

Tárgy: vélemény az Egyesült Királyság kilépéséről rendelkező megállapodás és az EU és az Egyesült Királyság közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodás érvényesítése és végrehajtása terén az Uniót megillető jogokról (2022/0068(COD))

Tisztelt Elnökök!

Az Egyesült Királyság kilépéséről rendelkező megállapodás és az EU és az Egyesült Királyság közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodás érvényesítése és végrehajtása terén az Uniót megillető jogok gyakorlására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló rendeletre irányuló jogalkotási javaslattal (COM(2022)0089) kapcsolatos, bizottságaink közötti együttműködés módozatairól szóló, 2022. június 3-án elért megállapodással (D306125. sz. közös levél) összhangban a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság (IMCO) 2022. szeptember 12-i ülésén megvizsgálta a javaslatot, és levél formájában elfogadta véleményét az alábbi módosításokkal és megfontolásokkal.

IMCO 1

7 preambulumbekezdés

(7) Annak biztosítása érdekében, hogy ez a rendelet továbbra is megfeleljen a célnak, a Bizottságnak a rendelet hatálybalépésétől számított öt éven belül, illetve – ha ez korábbi időpontra esik – az e rendelet értelmében elfogadott első végrehajtási jogi aktus elfogadásától számított két éven belül felül kell vizsgálnia annak hatályát és végrehajtását, és megállapításairól jelentést kell tennie az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának.

IMCO 2

8 preambulumbekezdés

(8)  Annak biztosítása érdekében, hogy e rendelet végrehajtására egységes feltételek vonatkozzanak, különösen pedig a kilépésről rendelkező megállapodás és a kereskedelmi és együttműködési megállapodás szerint az Uniót megillető megfelelő jogok gyors, hatékony és rugalmas gyakorlásának biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni a fent említett intézkedések elfogadása, ▌valamint adott esetben a kereskedelmet vagy egyéb tevékenységeket korlátozó intézkedések elfogadása tekintetében. E hatásköröknek ki kell terjedniük az elfogadott intézkedések módosítására, felfüggesztésére vagy hatályon kívül helyezésére is. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek24 megfelelően kell gyakorolni. Mivel a tervezett intézkedések általános hatályú jogi aktusok elfogadását vonják maguk után, és a tervezett intézkedések többsége az e rendelet 2. cikke (2) bekezdésének b) pontjában említett területekre vonatkozik, ezen intézkedések elfogadására a vizsgálóbizottsági eljárást kell alkalmazni. A Bizottságnak azonnal alkalmazandó végrehajtási jogi aktusokat kell elfogadnia, ha – kellően indokolt esetekben – rendkívül sürgős okokból szükséges az Unió érdekeinek megfelelő védelme.

IMCO 3

2 cikk – 3a bekezdés (új)

(3a) A Bizottság haladéktalanul és teljes körűen tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot minden olyan helyzetről, amely az e rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében említett intézkedések elfogadásához vezethet.

IMCO 4

2 cikk – 3b bekezdés (új)

 

(3b) Egy panasz kézhezvételét követően a Bizottság minden panaszt megvizsgál, és vizsgálatot indíthat az e rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében említett intézkedések elfogadása céljából. Panaszt bármely természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező, az uniós gazdasági ágazat nevében eljáró szövetség, vagy szakszervezetek nyújthatnak be. A panasznak bizonyítékot kell tartalmaznia az ahhoz szükséges feltételekre vonatkozóan, hogy az Unió elfogadhassa az e rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében említett intézkedéseket. Amennyiben nyilvánvaló, hogy elegendő bizonyíték áll rendelkezésre az e rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében említett intézkedések elfogadásához, a Bizottság ezt a panasz benyújtásának napjától számított 45 napon belül teszi meg. Amennyiben a Bizottság arra a határozatra jut, hogy nem foganatosítja az e rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében említett intézkedést, indokait írásban közli a panaszossal. Az új (3a) bekezdés sérelme nélkül a Bizottságnak a kereskedelmi és együttműködési megállapodás végrehajtásáról és alkalmazásáról szóló éves jelentésében tájékoztatnia kell az Európai Parlamentet és a Tanácsot a beérkezett panaszokról és azok nyomon követéséről.

IMCO 5

2 cikk – 4 bekezdés

4. Amennyiben a Parlamentnek, vagy egy vagy több tagállamnak kifejezett aggályai vannak, a Parlament, vagy az adott tagállam vagy tagállamok felkérhetik a Bizottságot az 1. cikk (2) bekezdésében említett intézkedések elfogadására. Ha a Bizottság nem válaszol pozitívan erre a felkérésre, időben tájékoztatja mind az Európai Parlamentet, mind a Tanácsot annak okairól.

IMCO 6

2 cikk – 7 bekezdés

 

7. Kellően indokolt, rendkívül sürgős esetben a Bizottság azonnal alkalmazandó végrehajtási jogi aktusokat fogad el a 3. cikk (3) bekezdésében említett eljárás keretében. A Bizottság haladéktalanul tájékoztatja az Európai Parlamentet a határozatról és annak indokairól.

IMCO 7

5. cikk

 

A Bizottság legkésőbb két évvel az e rendelet szerinti első végrehajtási jogi aktus elfogadását követően, vagy – amennyiben e rendelet alapján nem fogadtak el végrehajtási jogi aktust – e rendelet hatálybalépését követően öt évvel, majd ezt követően ötévente jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának e rendelet alkalmazásáról, adott esetben a vonatkozó jogalkotási javaslatokkal együtt.

A fenti módosításokon kívül a bizottság nevében az alábbiakat szeretném kiemelni:

A belső piac az Unió egyik fő vívmánya, amely fokozta a társadalom gazdasági fejlődését, és olyan környezetet teremtett, amelyben a gazdasági szereplők boldogulhatnak, és amelyben a polgárok jobb foglalkoztatási kilátásokkal rendelkeznek, és fogyasztóként erősebb védelemben részesülnek. Az EU és az Egyesült Királyság közötti gazdasági partnerségnek olyan lehetőségek megteremtésére kell irányulnia, amelyek kölcsönösen előnyösek, jogbiztonságot teremtenek a vállalkozások számára és védelmet biztosítanak a fogyasztók számára, és semmiképpen sem engedik meg, hogy az egységes piac és a vámunió integritása és működése csorbuljon.

Az Írországról és Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv a kilépésről rendelkező megállapodás szerves részét képezi, amely lehetővé teszi az észak-írországi vállalkozások számára, hogy továbbra is az Egyesült Királyság belső piacának részét képezzék, miközben teljes körű hozzáférést kapnak az Európai Unió egységes árupiacához. Ez az egyedülálló helyzet páratlan lehetőségeket teremt az észak-írországi polgárok és vállalkozások számára, és azáltal, hogy megakadályozza az ellenőrzött határ létrejöttét az Ír-szigeten, fontos biztosítékot jelent a nagypénteki megállapodás szempontjából.

Emellett megfigyelhető, hogy az Észak-Írországban székhellyel rendelkező vállalatok egyre nagyobb mértékben vesznek részt az EU belső piacának többi részével folytatott kereskedelemben. Ez a fejlemény az EU egységes árupiacába való bevonása által kínált lehetőségek gyümölcsöző megvalósításának következménye. Ezért az egységes piachoz való folyamatos hozzáférés biztosítása érdekében az Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv teljes körű végrehajtására van szükség.

Az Egyesült Királyságnak teljes mértékben eleget kell tennie a vámpolitika területén önkéntesen vállalt nemzetközi kötelezettségeinek, különösen azáltal, hogy a) valós idejű hozzáférést biztosít az uniós vámtisztviselők számára az Észak-Írországba irányuló behozatalra vonatkozó vámadatbázisokhoz, b) megszünteti a megbízható kereskedőkre vonatkozó rendszerében feltárt hiányosságokat, c) ellenőrzi a Nagy-Britanniából Észak-Írországba exportált azon árukat, amelyek esetében fennáll annak a kockázata, hogy beléphetnek az EU egységes piacára, és d) létrehozza a szükséges határállomásokat.

A kilépésről rendelkező megállapodás és az EU és az Egyesült Királyság közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodás által létrehozott meglévő csatornákon keresztül folytatott megbeszélések jelentik az egyetlen utat ahhoz, hogy megfelelő módokat találjunk a vámrendelkezések alkalmazása során felmerülő esetleges súrlódási területek kiigazítására. Az Egyesült Királyság egyoldalú kezdeményezései csak bizonytalanságot teremtettek. A Bizottság által javasolt lehetőség, hogy a kockázatnak kitett áruk és az egységes piacra való belépés kockázata által nem érintett áruk vámellenőrzése tekintetében külön sávokat lehessen kialakítani, üdvözlendő, de ezeket a megoldásokat csak a két fél közötti érdemi tárgyalások útján kell megvalósítani, szemben az egyoldalú kezdeményezésekkel.

A kilépésről rendelkező megállapodás és különösen az Írországról és Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv megsértése jelentős negatív hatást gyakorolhat a nagypénteki megállapodásra, az EU belső piacának integritására, ▌az európai fogyasztók, munkavállalók és vállalkozások védelmére.

A Bizottságnak kellő időben és hatékonyan kell eljárnia annak érdekében, hogy megvédje érdekeit a kilépésről rendelkező megállapodás, valamint a kereskedelmi és együttműködési megállapodás végrehajtása és érvényesítése során, figyelembe véve a nagypénteki megállapodást és az e célból elfogadott intézkedések által az Unión belüli downstream iparágak, ajánlatkérő szervek vagy ajánlatkérők vagy végső fogyasztók jogbiztonságára gyakorolt hatást.

***

 

Bízom benne, hogy bizottságaik megfelelően figyelembe veszik és megszavazzák az IMCO fenti módosításait. A megállapodásnak megfelelően arról is gondoskodni kell, hogy a Bizottság javaslatában már szereplő, a downstream iparágakra, az ajánlatkérő szervekre, az ajánlatkérőkre vagy az Unión belüli végső fogyasztókra gyakorolt negatív hatások elkerülésére vagy minimalizálására vonatkozó elvet ne töröljék a végleges jelentésből, és amennyiben a Tanács módosítani kívánja azt, Önök konzultálni fognak az IMCO bizottsággal.

 

Kérem, Elnök Asszony, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem.

Anna Cavazzini

elnök

A zárószavazáson részt vevő képviselők

Anna Cavazzini

Elnök

Andrus Ansip

Alelnök

Maria Grapini

Alelnök

Krzysztof Hetman

Alelnök

Marc Angel

 

Pablo Arias Echeverría

 

Alessandra Basso

 

Brando Benifei

 

Adam Bielan

 

Biljana Borzan

 

Vlad‑Marius Botoş

 

Marco Campomenosi

 

Maria da Graça Carvalho

 

Deirdre Clune

 

David Cormand

 

Alexandra Geese

 

Sandro Gozi

 

Virginie Joron

 

Eugen Jurzyca

 

Arba Kokalari

 

Marcel Kolaja

 

Moritz Körner

 

Andrey Kovatchev

 

Jean‑Lin Lacapelle

 

Morten Løkkegaard

 

Adriana Maldonado López

 

Antonius Manders

 

Beata Mazurek

 

Anne‑Sophie Pelletier

 

Miroslav Radačovský

 

René Repasi

 

Antonio Maria Rinaldi

 

Massimiliano Salini

 

Christel Schaldemose

 

Tomislav Sokol

 

Ivan Štefanec

 

Marc Tarabella

 

Kim Van Sparrentak

 

Loránt Vincze

 

Marion Walsmann

 

Kosma Złotowski

 

Carlos Zorrinho

 

Marco Zullo

 

 


 

LEVÉL A KÖZLEKEDÉSI ÉS IDEGENFORGALMI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL (03.10.2022)

David McAllister

Elnök

Külügyi Bizottság

BRÜSSZEL

Bernd Lange

Elnök

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

BRÜSSZEL

 

Antonio Tajani

Elnök

Alkotmányügyi Bizottság

BRÜSSZEL

Tárgy: Vélemény az INTA, AFET és AFCO bizottság számára a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodás, valamint az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, és másrészről Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodás végrehajtása és érvényesítése terén az Uniót megillető jogok gyakorlására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletről (COM(2022)0089 – C9 0059/2022 – 2022/0068(COD)

Tisztelt Elnökök!

A fent említett eljárás keretében a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság úgy határozott, hogy az eljárási szabályzat 56. cikke (1) bekezdésének alkalmazását kéri annak érdekében, hogy e levél formájában nyilvánítson véleményt a Külügyi Bizottság, a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság és az Alkotmányügyi Bizottság számára.

 

 

 

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság megvizsgálta a kérdést, 2022. október 3-án elfogadta véleményét[5], és felkéri az illetékes bizottságokat, hogy vegyék figyelembe az alábbi megfontolásokat.

Tisztelettel:

 

 

 

 

 

((aláírás)) [Karima Delli]   [Peter Vitanov]

 

 

 

 

JAVASLATOK

A. mivel a kereskedelmi és együttműködési megállapodás folyamatos és akadálytalan összeköttetést biztosít a légi, közúti és tengeri közlekedés számára, és tisztességes versenyt biztosít az EU és az Egyesült Királyság fuvarozói között;

B. mivel a kereskedelmi és együttműködési megállapodás kölcsönös piacra jutást, valamint közös szabályokat és normákat állapított meg, biztosítva a közlekedés biztonságát és az utasok jogait;

C.  mivel a kereskedelmi és együttműködési megállapodás a közlekedés – a légi közlekedés, a légi közlekedés biztonsága és a közúti közlekedés – területén három szakbizottságot hozott létre a megállapodás végrehajtásának nyomon követésére és felülvizsgálatára;

1. hangsúlyozza, hogy az EU-nak továbbra is ébernek kell maradnia azzal kapcsolatban, hogy az Egyesült Királyság nem kötelezte el magát szabályainak dinamikus összehangolása mellett számos szakpolitikai területen, amelyek közül néhány a közúti és a légi közlekedési ágazat szempontjából fontos; rámutat arra, hogy ezek szerint az Unióban a szabályok és normák jövőbeli változása nem vezet automatikusan az Egyesült Királyság vonatkozó szabályainak és normáinak összehangolásához; ezért strukturált teljesítményértékelésre és együttműködésre szólít fel az uniós jogalkotási aktusok felülvizsgálata során a felek közötti tisztességes verseny fenntartása, a globális versenyképesség kölcsönös erősítése, az adminisztratív terhek minimálisra csökkentése és a határokon átnyúló közlekedés zökkenőmentes működésének biztosítása érdekében;

2. hangsúlyozza az Unió és az Egyesült Királyság erős kölcsönös függőségét, különösen a közlekedés területén; megismétli ezért az Unió szilárd akaratát a megállapodás által az Egyesült Királysággal létrehozott közös szabályok és normák fenntartására;

3.  hangsúlyozza a megállapodás megfelelő végrehajtásának fontosságát; üdvözli e tekintetben a légi közlekedéssel, a légi közlekedés biztonságával és a közúti közlekedéssel foglalkozó szakbizottságok folyamatban lévő munkáját, amelynek célja a megállapodás végrehajtásának nyomon követése és felülvizsgálata; hangsúlyozza, hogy a Parlamentnek a megállapodás végrehajtásával kapcsolatban a legmagasabb szintű ellenőrzést kell gyakorolnia a megállapodás által létrehozott Parlamenti Partnerségi Közgyűlésben való aktív és folyamatos részvétele révén;

4. nyomatékosan kéri a Bizottságot, hogy álljon készen arra, hogy teljes mértékben kihasználja a kötelező érvényű vitarendezési mechanizmusokat, és az Egyesült Királyság általi meg nem felelés esetén hozzon a kereskedelmi és együttműködési megállapodásban előírt korrekciós intézkedéseket; megjegyzi, hogy az Uniónak képesnek kell lennie arra, hogy megfelelő és időszerű intézkedéseket hozzon, ha az Egyesült Királyság együttműködésének hiánya miatt nem lenne lehetséges hatékonyan igénybe venni a kötelező erejű vitarendezési mechanizmust; hangsúlyozza azonban, hogy ezeket az intézkedéseket csak akkor szabad végrehajtani, ha a konstruktív párbeszédre és a közös megegyezésre irányuló összes kísérletet kimerítették;

4.  e tekintetben üdvözli, hogy a Bizottság elővigyázatosságból olyan szabályokat kíván lefektetni, amelyek biztosítják, hogy az Unió időben és hatékonyan felléphessen érdekei védelmében mind a kilépésről rendelkező megállapodás, mind a kereskedelmi és együttműködési megállapodás végrehajtása és érvényesítése során; elismeri, hogy a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a megállapodás be nem tartása esetén korrekciós, kiegyensúlyozó és védintézkedéseket hajtson végre a javaslat hatálya alá tartozó és az 1. cikk (2) bekezdésének d), e) és f) pontjában említett közlekedés területén;  felhívja a vezető bizottságokat, hogy első olvasatban fogadják el ezeket a rendelkezéseket, és vegyék át a Bizottság javaslatát;

5. felhívja a Bizottságot, hogy arányos, hatékony és rugalmas módon lépjen fel, amennyiben e jogok gyakorlása szükségessé válik; felhívja a vezető bizottságokat, hogy fontolják meg egy megfelelő jelentéstételi mechanizmus bevezetését az Európai Parlament számára a javasolt rendelet végrehajtásával kapcsolatban;


 

LEVÉL A HALÁSZATI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL (12.9.2022)

David McALLISTER

Elnök

Külügyi Bizottság

BRÜSSZEL

 

Bernd LANGE

Elnök

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

BRÜSSZEL

 

Antonio TAJANI

Elnök

Alkotmányügyi Bizottság

BRÜSSZEL

Tárgy: Vélemény a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodás, valamint az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, és másrészről Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodás végrehajtása és érvényesítése terén az Uniót megillető jogok gyakorlására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról(2022/0068(COD))

 

 

 

A tárgysorban említett eljárás keretében a Halászati Bizottság felkérést kapott, hogy nyilvánítson véleményt az Önök bizottságai számára. Tekintettel a szóban forgó javaslatra, úgy határoztunk, hogy ezt a véleményt levél formájában terjesztjük elő (az eljárási szabályzat 56. cikke (1) bekezdésének második albekezdése értelmében).

Alulírott François Xavier Bellamy (a PECH bizottság brexit utáni ügyekért felelős állandó előadója) és jómagam dolgoztuk ki ezt a véleményt. A határozatot a koordinátorok 2022. szeptember 1-jei ülésükön egyhangúlag elfogadták, majd ezt követően a Halászati Bizottság tagjai írásbeli eljárás keretében észrevétel nélkül jóváhagyták.

A Halászati Bizottság nevében mellékelten küldjük az Egyesült Királyság kilépéséről szóló megállapodás és az EU és az Egyesült Királyság közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodás végrehajtása és érvényesítése során az Uniót megillető jogok gyakorlására vonatkozó szabályokra irányuló javaslatról szóló véleményt.

 

 

Tisztelettel:

 

 

Pierre Karleskind

 

François‑Xavier Bellamy

 


JAVASLATOK

tekintettel az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, és másrészről Nagy-Britannia Bretagne és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodás (a továbbiakban: kereskedelmi és együttműködési megállapodás) megkötéséről szóló, 2021. április 27-i európai parlamenti ajánlásra és különösen a Halászati Bizottság ezzel kapcsolatos véleményére (P9 TA(2021)0140),

tekintettel a kereskedelmi és együttműködési megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló, 2021. április 29-i (EU) 2021/689 tanácsi határozatra[6],

A. tekintettel arra, hogy a kereskedelmi és együttműködési megállapodás számos olyan rendelkezést tartalmaz, amelyek célja az Unió érdekeinek védelme abban az esetben, ha az Egyesült Királyság nem megfelelően hajtja végre vagy nem tartja be az e megállapodás szerinti kötelezettségeit; tekintettel arra, hogy különösen a halászat területén az Unió hozhat kompenzációs, korrekciós, védő vagy az egyensúly helyreállítását célzó intézkedéseket, akárcsak a kereskedelmi és együttműködési megállapodás 501., 506. és 773. cikke szerinti egyes kötelezettségeit felfüggesztő intézkedéseket (a továbbiakban: az Unió érdekeinek védelmét szolgáló intézkedések) is;

B. tekintettel arra, hogy a 2021. április 29-i (EU) 2021/689 tanácsi határozat 3. cikke ideiglenesen úgy rendelkezik, hogy a Bizottság hozhat ilyen intézkedéseket az Unió érdekeinek védelme érdekében, az intézkedések elfogadását szabályozó konkrét jogalkotási aktus hatálybalépéséig;

C. tekintettel arra, hogy a kereskedelmi és együttműködési megállapodás halászatra vonatkozó végrehajtása eddig nem volt zökkenőmentes és optimális; tekintettel arra, hogy az Unió jelentős problémákkal szembesült, különösen a vizekhez való hozzáférés és a halászati engedélyek kiadása, illetve halászati technikai intézkedéseknek az Egyesült Királyság által egyoldalúan, előzetes konzultáció nélkül elfogadott további korlátozásai tekintetében;

D. mivel a kereskedelmi és együttműködési megállapodás 510. cikke előírja a megállapodás felülvizsgálatát, amelyet négy évvel a 2026. június 30-án végződő kiigazítási időszak végét követően kell elvégezni;

E. tekintettel arra, hogy a La Manche csatornán, az Északi-tengeren, az Ír-tengeren és az Atlanti-óceánon folytatott halászat jövőjéről az Egyesült Királyság EU-ból való kilépésének fényében című, 2022. április 5-i állásfoglalásában (P9 TA(2022)0103) az Európai Parlament megismétli a kereskedelmi és együttműködési megállapodás végrehajtásával kapcsolatos számos aggályát; tekintettel arra, hogy az Európai Parlament abban azt is hangsúlyozza, hogy a kereskedelmi és együttműködési megállapodás teljes körű végrehajtásának biztosítása érdekében minden jogi eszközt alkalmazni kell, beleértve a piacra jutással kapcsolatos jogi eszközöket, valamint a kereskedelmi és együttműködési megállapodásban előírt valamennyi kiegyenlítő és válaszintézkedést és vitarendezési mechanizmust,

a Halászati Bizottság

1. ismételten aggodalmának ad hangot a kereskedelmi és együttműködési megállapodás jóhiszemű, gyors, szigorú, hiánytalan és teljes körű végrehajtása kapcsán, különös tekintettel a halászatra; kéri, hogy ehhez használjanak fel minden, az Unió rendelkezésére álló eszközt, és ne habozzanak intézkedéseket hozni az Unió érdekeinek védelmében, ha ez a végrehajtás sem rövid távon, sem a kiigazítási időszakot követően nem valósul meg;

2. üdvözli a Bizottság javaslatát, amely megnyitja az utat a jogalkotók számára, hogy kereteket határozzanak meg az Unió érdekeit védő intézkedések elfogadásához, valamint a kilépésről rendelkező megállapodás, a kereskedelmi és együttműködési megállapodás vagy bármely kiegészítő megállapodás végrehajtására és érvényesítésére vonatkozó uniós jogok gyakorlásához; e célból támogatja egy olyan intézményi keret létrehozását, amely lehetővé teszi gyors, hatékony és arányos intézkedések meghozatalát a Szerződésekkel összhangban;

3. emlékeztet arra, hogy különösen a halászat tekintetében a kereskedelmi és együttműködési megállapodás rendelkezik bizonyos védelmi intézkedések lehetőségéről az Unió érdekeinek védelme érdekében, a vitarendezési eljárás előzetes igénybevétele nélkül; üdvözli, hogy a Bizottság javaslata az Unió érdekeinek védelmét szolgáló intézkedések elfogadásának keretének meghatározására, ugyanúgy vonatkozik a halászatra, mint más ágazati érdekekre, hasonló intézményi eljárásoknak megfelelően; felkéri a Külügyi Bizottságot, a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot és az Alkotmányügyi Bizottságot, hogy a javasolt rendelet hatályán belül tartsák fenn a halászati ügyekre vonatkozó valamennyi hivatkozást, különösen a kereskedelmi és együttműködési megállapodás 501., 506. és 773. cikkében foglaltakat, kivételek nélkül, és az intézményközi tárgyalások során utasítsanak el a halászatra vonatkozó mentességekre irányuló minden esetleges javaslatot;

4. megjegyzi különösen, hogy a javasolt rendelet 2. cikkének (4) bekezdése előírja, hogy amennyiben a Bizottság úgy dönt, hogy nem válaszol kedvezően egy vagy több tagállam azon kérésére, hogy hozzanak intézkedéseket az Unió érdekeinek védelmében, a Bizottságnak tájékoztatnia kell a Tanácsot ennek okairól; felkéri a Külügyi Bizottságot, a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot és az Alkotmányügyi Bizottságot, hogy módosítsák ezt a rendelkezést annak érdekében, hogy az Európai Parlament a Tanáccsal egyenrangú féllé váljon e tekintetben, és hogy a Parlamentet a lehető leghamarabb tájékoztassák egy vagy több tagállam kérelmének benyújtásáról, valamint az azok nyomán hozott intézkedésekről, annál is inkább, ha az ilyen kérelem a kereskedelmi és együttműködési megállapodásnak a halászat tekintetében elégtelen végrehajtására reagál;

5. emlékeztet a halászat jelképes dimenziójára az Egyesült Királyság Unióból való kilépésével kapcsolatos viták során; hangsúlyozza, hogy az Európai Parlament fontosnak tartja az EU és az Egyesült Királyság közötti kapcsolatok nyomon követését, valamint azt, hogy e téren a kereskedelmi és együttműködési megállapodás megfelelően és jóhiszeműen kell végrehajtani; emlékeztet az Európai Parlament azon hatáskörére, hogy közvetlenül kérje fel a Bizottságot intézkedések meghozatalára az Unió érdekeinek védelmére, különös tekintettel a halászat területére;  végezetül hangsúlyozza, hogy a Halászati Bizottság fontosnak tartja, hogy a Bizottság és a Tanács mostantól kezdjen felkészülni a kiigazítási időszak végére annak érdekében, hogy 2026. június 30. után stabil és kielégítő helyzet alakuljon ki a halászati ágazatban.

 


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodás, valamint az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, és másrészről Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodás végrehajtása és érvényesítése terén az Uniót megillető jogok gyakorlására vonatkozó szabályok megállapítása

Hivatkozások

COM(2022)0089 – C9-0059/2022 – 2022/0068(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

11.3.2022

 

 

 

Illetékes bizottságok

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

23.3.2022

INTA

23.3.2022

AFCO

23.3.2022

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

23.3.2022

IMCO

23.3.2022

TRAN

23.3.2022

AGRI

23.3.2022

 

PECH

23.3.2022

JURI

23.3.2022

 

 

Nem nyilvánított véleményt

 A határozat dátuma

ITRE

22.3.2022

AGRI

20.4.2022

JURI

13.6.2022

 

Előadók

 A kijelölés dátuma

Andreas Schieder

22.3.2022

Seán Kelly

22.3.2022

Danuta Maria Hübner

22.3.2022

 

58. cikk – Közös bizottsági eljárás

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

 

7.7.2022

Vizsgálat a bizottságban

13.7.2022

31.8.2022

 

 

Az elfogadás dátuma

10.10.2022

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

75

0

6

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Alexander Alexandrov Yordanov, Barry Andrews, Gerolf Annemans, Maria Arena, Anna-Michelle Asimakopoulou, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Gabriele Bischoff, Geert Bourgeois, Udo Bullmann, Reinhard Bütikofer, Jordi Cañas, Katalin Cseh, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Gwendoline Delbos-Corfield, Salvatore De Meo, Pascal Durand, Raphaël Glucksmann, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Karin Karlsbro, Dietmar Köster, Bernd Lange, Miriam Lexmann, Nathalie Loiseau, Thierry Mariani, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Gheorghe-Vlad Nistor, Tonino Picula, Giuliano Pisapia, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Thijs Reuten, Catharina Rinzema, Massimiliano Salini, Andreas Schieder, Helmut Scholz, Pedro Silva Pereira, Jordi Solé, Sergei Stanishev, Dragoş Tudorache, Mihai Tudose, Marie-Pierre Vedrenne, Viola von Cramon-Taubadel, Jörgen Warborn, Charlie Weimers, Rainer Wieland, Isabel Wiseler-Lima, Jan Zahradil, Bernhard Zimniok

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Mazaly Aguilar, Attila Ara-Kovács, Gunnar Beck, Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Dacian Cioloş, Jérémy Decerle, Loucas Fourlas, Robert Hajšel, Pierrette Herzberger-Fofana, Rasa Juknevičienė, Liudas Mažylis, Alin Mituța, Alessandra Moretti, Juozas Olekas, Manuela Ripa, Christian Sagartz

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (209. cikk, (7) bekezdés)

Susanna Ceccardi, Rosanna Conte, Mónica Silvana González, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Caroline Roose, Christine Schneider, Nils Ušakovs, Lucia Vuolo, Lara Wolters

Benyújtás dátuma

13.10.2022

 


 

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

75

+

ECR

Geert Bourgeois, Charlie Weimers, Jan Zahradil

ID

Gerolf Annemans, Marco Campomenosi, Susanna Ceccardi, Rosanna Conte, Herve Juvin, Thierry Mariani

NI

Carles Puigdemont i Casamajó

PPE

Alexander Alexandrov Yordanov, Anna-Michelle Asimakopoulou, Traian Băsescu, Arnaud Danjean, Salvatore De Meo, Loucas Fourlas, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Rasa Juknevičienė, Miriam Lexmann, Marian-Jean Marinescu, Gabriel Mato, Liudas Mažylis, Francisco José Millán Mon, Gheorghe-Vlad Nistor, Christian Sagartz, Massimiliano Salini, Christine Schneider, Lucia Vuolo, Jörgen Warborn, Rainer Wieland, Isabel Wiseler-Lima

RENEW

Barry Andrews, Petras Auštrevičius, Jordi Cañas, Dacian Cioloş, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Pascal Durand, Nathalie Loiseau, Alin Mituța, Javier Nart, Samira Rafaela, Dragoş Tudorache, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Attila Ara-Kovács, Maria Arena, Gabriele Bischoff, Udo Bullmann, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Mónica Silvana González, Robert Hajšel, Dietmar Köster, Bernd Lange, Alessandra Moretti, Juozas Olekas, Tonino Picula, Giuliano Pisapia, Thijs Reuten, Andreas Schieder, Pedro Silva Pereira, Sergei Stanishev, Mihai Tudose, Nils Ušakovs, Lara Wolters

THE LEFT

Helmut Scholz

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Gwendoline Delbos-Corfield, Pierrette Herzberger-Fofana, Tilly Metz, Manuela Ripa, Caroline Roose, Jordi Solé, Viola von Cramon-Taubadel

 

0

-

 

 

 

6

0

ECR

Mazaly Aguilar

ID

Gunnar Beck, Markus Buchheit, Bernhard Zimniok

RENEW

Karin Karlsbro, Catharina Rinzema

 

Jelmagyarázat:

+ : mellette

- : ellene

0 : tartózkodás

Utolsó frissítés: 2022. október 26.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat