RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind exercitarea drepturilor Uniunii pentru punerea în aplicare și asigurarea respectării Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și a Acordului comercial și de cooperare dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte

13.10.2022 - (COM(2022)0089 – C9‑0059(2022) – 2022/0068(COD)) - ***I

Comisia pentru afaceri externe
Comisia pentru comerț internațional
Comisia pentru afaceri constituționale
Raportori: Andreas Schieder, Seán Kelly, Danuta Maria Hübner


Procedură : 2022/0068(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A9-0248/2022
Texte depuse :
A9-0248/2022
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind exercitarea drepturilor Uniunii pentru punerea în aplicare și asigurarea respectării Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și a Acordului comercial și de cooperare dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte

(COM(2022)0089 – C9‑0059(2022) – 2022/0068(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

 având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2022)0089),

 având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolele 43, 91, 100, 173, 182, 188, 189 și 207 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie,

 având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere avizul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, al Comisiei pentru transport și turism și al Comisiei pentru pescuit,

 având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe, al Comisiei pentru comerț internațional și al Comisiei pentru afaceri constituționale (A9-0248/2022),

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

 

3. încredințează Președintei sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

 

Amendamentul  1

 

Propunere de regulament

Considerentul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Uniunea și Regatul Unit pot încheia între ele alte acorduri bilaterale, care constituie acorduri de completare a Acordului comercial și de cooperare, făcând parte integrantă din relațiile bilaterale generale reglementate de acest acord și formând cadrul general.

(4) Uniunea și Regatul Unit pot încheia între ele alte acorduri bilaterale, care constituie acorduri de completare a Acordului comercial și de cooperare, făcând parte integrantă din relațiile bilaterale generale reglementate de acest acord și formând cadrul general. În conformitate cu articolul 774 din Acordul comercial și de cooperare, acest acord nu se aplică Gibraltarului și nici nu are efecte pe teritoriul respectiv, în timp ce viitoarele relații UE-Gibraltar vor fi detaliate într-un acord separat. În conformitate cu declarația Consiliului European din 25 noiembrie 2018, acest acord va necesita acordul prealabil al Regatului Spaniei;

Amendamentul  2

 

Propunere de regulament

Considerentul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) În cazul în care apare nevoia de a-și exercita drepturile în ceea ce privește punerea în aplicare și asigurarea respectării Acordului de retragere și a Acordului comercial și de cooperare, Uniunea ar trebui să fie în măsură să utilizeze în mod adecvat instrumentele de care dispune în mod rapid și proporțional, eficace și flexibil, implicând totodată pe deplin statele membre. Uniunea ar trebui, de asemenea, să aibă capacitatea să ia măsuri adecvate dacă nu este posibilă recurgerea efectivă la un mecanism de soluționare a litigiilor cu caracter obligatoriu în temeiul acordurilor respective, deoarece Regatul Unit nu cooperează pentru a face posibilă o astfel de soluționare. Prin urmare, este necesar să se stabilească norme și proceduri care să reglementeze adoptarea acestor măsuri.

(5) În cazul în care apare nevoia de a-și exercita drepturile în ceea ce privește punerea în aplicare și asigurarea respectării Acordului de retragere, inclusiv a Protocolului privind Irlanda și Irlanda de Nord și a Acordului comercial și de cooperare, Uniunea ar trebui să fie în măsură să utilizeze în mod adecvat instrumentele de care dispune în mod rapid și proporțional, eficace și flexibil, implicând totodată pe deplin statele membre și informând Parlamentul European imediat și pe deplin. Uniunea ar trebui, de asemenea, să aibă capacitatea să ia măsuri adecvate dacă nu este posibilă recurgerea efectivă la un mecanism de soluționare a litigiilor cu caracter obligatoriu în temeiul acordurilor respective, deoarece Regatul Unit nu cooperează pentru a face posibilă o astfel de soluționare. Prin urmare, este necesar să se stabilească norme și proceduri care să reglementeze adoptarea acestor măsuri.

Amendamentul  3

 

Propunere de regulament

Considerentul 5 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) Pentru a pune în aplicare competențele de control politic ale Parlamentului European prevăzute la articolul 14 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană și la articolul 218 alineatul (10) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Parlamentul European ar trebui să fie informat pe deplin și în timp util, la fel ca Consiliul, cu privire la toate dificultățile care pot apărea, în special posibilele încălcări ale acordurilor și alte situații care ar putea duce la luarea de măsuri în temeiul prezentului regulament, precum și cu privire la intenția Comisiei de a adopta orice măsuri de executare în temeiul acordurilor și cu privire la acțiunile ulterioare oricăror măsuri luate pentru a permite un schimb de vederi semnificativ, inclusiv atunci când sunt necesare acțiuni urgente. Parlamentul European ar trebui să aibă posibilitatea de a-și exprima opinia în fața Comisiei, pe care Comisia ar trebui să o ia în considerare înainte de a adopta orice măsuri de executare.

Amendamentul  4

 

Propunere de regulament

Considerentul 5 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5b) Fără a aduce atingere competențelor Comisiei prevăzute în prezentul regulament, Parlamentul European și Consiliul ar trebui să își poată exercita dreptul de control în temeiul articolului 11 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Amendamentul  5

 

Propunere de regulament

Considerentul 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Pentru a se asigura că prezentul regulament rămâne adecvat scopului, Comisia ar trebui să efectueze, în termen de cinci ani de la intrarea în vigoare a acestuia, o revizuire a domeniului de aplicare și a punerii în aplicare ale acestuia și să raporteze constatările sale Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor.

(7) Pentru a se asigura că prezentul regulament rămâne adecvat scopului, Comisia ar trebui să efectueze, în termen de trei ani de la intrarea în vigoare a acestuia, o revizuire a domeniului de aplicare și a punerii în aplicare ale acestuia și să raporteze constatările sale Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor, însoțite, după caz, de propuneri legislative relevante.

Amendamentul  6

 

Propunere de regulament

Considerentul 9

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Întrucât obiectivul prezentului regulament, și anume de a stabili norme și proceduri care să reglementeze exercitarea drepturilor Uniunii în temeiul Acordului de retragere și al Acordului comercial și de cooperare, precum și de a împuternici Comisia să adopte măsurile necesare, inclusiv, după caz, restricții în ceea ce privește comerțul, investițiile sau alte activități care intră în domeniul de aplicare al Acordului comercial și de cooperare, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre, dar, având în vedere amploarea și efectele sale, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În plus, întrucât numai Uniunea este parte la Acordul comercial și de cooperare și la Acordul de retragere, numai Uniunea poate lua măsuri la nivelul dreptului internațional în ceea ce privește aceste acorduri. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv,

(9) Întrucât numai Uniunea este parte la ACC și la AR, acțiunile la nivelul dreptului internațional în ceea ce privește aceste acorduri nu pot fi întreprinse decât de Uniune atunci când se referă la competențele exclusive ale Uniunii și, prin urmare, obiectivul prezentului regulament, și anume de a stabili norme și proceduri care să reglementeze exercitarea drepturilor Uniunii în temeiul Acordului de retragere și al Acordului comercial și de cooperare, precum și de a împuternici Comisia să adopte măsurile necesare, inclusiv, după caz, restricții în ceea ce privește comerțul, investițiile sau alte activități care intră în domeniul de aplicare al Acordului comercial și de cooperare, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre, dar, având în vedere amploarea și efectele sale, poate fi realizat mai eficient la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv,

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) suspendarea tratamentului preferențial relevant al produsului sau produselor în cauză, astfel cum se prevede la articolul 34 din Acordul comercial și de cooperare;

(a) suspendarea temporară a tratamentului preferențial relevant al produsului sau produselor în cauză, astfel cum se prevede la articolul 34 din Acordul comercial și de cooperare;

Amendamentul  8

 

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Măsurile care trebuie adoptate în temeiul alineatului (1) se stabilesc pe baza următoarelor criterii, în lumina informațiilor disponibile și ținând cont de interesul general al Uniunii:

2. Măsurile care trebuie adoptate în temeiul alineatului (1) se stabilesc pe baza proporționalității lor cu obiectivele urmărite, a eficacității lor în a determina Regatul Unit să respecte acordurile menționate la articolul 1 alineatul (1) și țin seama de următoarele criterii și de orice criterii specifice care pot fi stabilite în acordurile menționate la articolul 1 alineatul (1) în legătură cu măsurile menționate la articolul 1 alineatul (2), având în vedere informațiile disponibile și interesul general al Uniunii:

Amendamentul  9

 

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) eficacitatea măsurilor pentru a determina Regatul Unit să respecte acordurile menționate la articolul 1 alineatul (1);

eliminat

Amendamentul  10

 

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) potențialul măsurilor de a oferi ajutor operatorilor economici din Uniune afectați de măsurile adoptate de Regatul Unit;

(b) potențialul măsurilor de a oferi ajutor operatorilor economici și tuturor părților interesate din Uniune afectate de măsurile adoptate de Regatul Unit;

Amendamentul  11

 

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2 – litera e

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) orice criterii specifice care pot fi stabilite în acordurile menționate la articolul 1 alineatul (1) în legătură cu măsurile menționate la articolul 1 alineatul (2).

eliminat

Amendamentul  12

 

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a. Comisia informează pe deplin Parlamentul European și Consiliul, simultan și în timp util, cu privire la toate dificultățile care pot apărea, în special posibilele încălcări ale acordurilor și alte situații care pot duce la adoptarea de măsuri în temeiul prezentului regulament, precum și cu privire la intenția sa de a adopta măsurile menționate la alineatul (1) și cu privire la acțiunile ulterioare oricăror măsuri luate pentru a permite desfășurarea unui schimb de vederi semnificativ. Parlamentul European își poate exprima opinia în fața Comisiei, pe care Comisia o ia în considerare înainte de a adopta orice măsuri de executare. În cazul în care Comisia nu urmează poziția Parlamentului European, ea explică în scris motivele pentru care nu face acest lucru.

Amendamentul  13

 

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. În cazul unei chestiuni de interes deosebit pentru unul sau mai multe state membre, statul membru sau statele membre în cauză pot solicita Comisiei să adopte măsurile menționate la articolul 1 alineatul (2). În cazul în care nu răspunde pozitiv la o astfel de solicitare, Comisia comunică în timp util Consiliului motivele.

4. În cazul unei chestiuni de interes deosebit, orice stat membru sau Parlamentul European poate solicita Comisiei să adopte măsurile menționate la articolul 1 alineatul (2) sau Parlamentul European poate solicita Comisiei să își reexamineze preocuparea și să evalueze necesitatea de a adopta astfel de măsuri. În cazul în care nu răspunde pozitiv la o astfel de solicitare, Comisia comunică în timp util Parlamentului European și Consiliului motivele.

Amendamentul  14

 

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5. În cazul în care, din cauza unor divergențe semnificative persistente, măsurile de reechilibrare menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (c) din prezentul regulament durează mai mult de un an, unul sau mai multe state membre pot solicita Comisiei să activeze clauza de revizuire prevăzută la articolul 411 din Acordul comercial și de cooperare. Comisia examinează solicitarea în timp util și ia în considerare, după caz, sesizarea Consiliului de parteneriat cu privire la chestiunea în cauză, în conformitate cu dispozițiile Acordului comercial și de cooperare. În cazul în care nu răspunde pozitiv la o astfel de solicitare, Comisia comunică în timp util Consiliului motivele.

5. În cazul în care, din cauza unor divergențe semnificative persistente, măsurile de reechilibrare menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (c) din prezentul regulament durează mai mult de un an, unul sau mai multe state membre pot solicita Comisiei să activeze clauza de revizuire prevăzută la articolul 411 din Acordul comercial și de cooperare sau Parlamentul European își poate exprima îngrijorarea și solicita Comisiei să își reexamineze preocuparea și să evalueze necesitatea de a activa clauza de reexaminare. Comisia examinează solicitarea în timp util și ia în considerare, după caz, sesizarea Consiliului de parteneriat cu privire la chestiunea în cauză, în conformitate cu dispozițiile Acordului comercial și de cooperare. În cazul în care nu răspunde pozitiv la o astfel de solicitare, Comisia comunică în timp util Parlamentului European și Consiliului motivele.

Amendamentul  15

 

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Comisia este asistată de Comitetul pentru Regatul Unit. Respectivul comitet este un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

1. Comisia este asistată de Comitetul pentru Regatul Unit. Respectivul comitet este un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011. În conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 182/2011, Parlamentul European și Consiliul vor fi informate periodic și prompt cu privire la lucrările comitetului.

Amendamentul  16

 

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a. Parlamentul European și Consiliul își pot exercita în orice moment dreptul de control în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Amendamentul  17

 

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a. Atunci când Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului rapoartele sale anuale cu privire la punerea în aplicare și aplicarea Acordului comercial și de cooperare și a Acordului de retragere, ea include, de asemenea, o prezentare generală a plângerilor primite cu privire la Acordul comercial și de cooperare, precum și a acțiunilor ulterioare acestora și a măsurilor adoptate în temeiul articolului 2.

Amendamentul  18

 

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1b. În termen de două luni de la prezentarea raportului de către Comisie, Parlamentul European poate să invite Comisia la o reuniune a comisiei sale competente pentru a prezenta și pentru a explica orice aspect legat de punerea în aplicare a prezentului regulament.

Amendamentul  19

 

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Până la data de [Oficiul pentru Publicații: a se introduce data – cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament], Comisia prezintă Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor un raport privind aplicarea prezentului regulament.

Până la [Oficiul pentru Publicații: a se introduce data – trei ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament], Comisia prezintă Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor un raport privind aplicarea prezentului regulament, însoțit, după caz, de propuneri legislative relevante.


EXPUNERE DE MOTIVE

Propunerea Comisiei

Propunerea Comisiei aflată în examinare [COM(2022)0089] urmărește să împuternicească Comisia să adopte, să modifice, să suspende sau să abroge, după caz, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, o serie de măsuri prevăzute atât în Acordul de retragere (AR)[1], cât și în Acordul comercial și de cooperare (ACC)[2] dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit.

Printre măsurile vizate de propunere se numără cele menite să determine respectarea de către cealaltă parte a unei hotărâri pronunțate de un tribunal sau de o comisie de arbitraj, măsuri compensatorii, măsuri de remediere, măsuri de reechilibrare, contramăsuri, măsuri de salvgardare sau suspendarea obligațiilor în temeiul Acordului comercial și de cooperare sau al oricărui acord de completare în cazul încălcării anumitor dispoziții ale unor astfel de acorduri sau al neîndeplinirii anumitor condiții. Se intenționează ca astfel de măsuri să fie aplicate temporar până la respectarea deplină a acordurilor.

Respectivele măsuri vor fi adoptate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie[3], pe baza procedurii de examinare astfel cum se prevede la articolul 5 din regulamentul respectiv.

Propunerea Comisiei enumeră în continuare criteriile pentru adoptarea actelor de punere în aplicare pertinente, inclusiv, și în plus față de criteriile specifice care pot fi stabilite în AR sau în ACC, eficacitatea măsurilor în ceea ce privește determinarea conformității Regatului Unit cu acordurile și disponibilitatea unor surse alternative de aprovizionare pentru bunurile sau serviciile în cauză, pentru a evita sau a reduce la minimum orice impact negativ asupra sectoarelor din aval, a autorităților sau entităților contractante sau a consumatorilor finali din Uniune.

 

Poziția raportorilor

Caracterul adecvat și actualitatea propunerii

 

Propunerea Comisiei era așteptată în ceea ce privește măsurile prevăzute în Acordul comercial și de cooperare și astfel cum rezultă din articolul 3 alineatul (1) din Decizia (UE) 2021/689 a Consiliului[4] din 29 aprilie 2021. Extinderea aceleiași proceduri la toate măsurile de asigurare a respectării legislației, inclusiv la cele din cadrul Acordului de retragere, ar trebui să fie binevenită, deoarece asigură o procedură uniformă pentru toate măsurile de executare în contextul relației dintre UE și Regatul Unit în ansamblu. În plus, utilizarea actelor de punere în aplicare în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011 în acest context este adecvată și va asigura implicarea adecvată a statelor membre, precum și a Parlamentului European și a Consiliului, oferind astfel certitudine și transparență.

 

Propunerea Comisiei este, de asemenea, oportună în conjunctura actuală și în urma evoluțiilor care au avut loc în relația dintre UE și Regatul Unit în urma intrării în vigoare a acordurilor și, în special, în contextul discuțiilor dintre UE și Regatul Unit privind punerea în aplicare a Protocolului privind Irlanda/Irlanda de Nord.

 

Respectarea acordurilor pe care părțile le-au negociat, semnat și ratificat este esențială pentru a asigura respectarea deplină a obligațiilor internaționale obligatorii din punct de vedere juridic și pentru a garanta nu numai încrederea reciprocă între părți, ci și securitatea pentru cetățenii și întreprinderile ambelor părți.

 

Rolul de monitorizare al Parlamentului European

 

Astfel cum a reiterat în mod constant Parlamentul, este esențial să se asigure controlul Parlamentului și supravegherea democratică a punerii în aplicare a acordurilor cu Regatul Unit. Parlamentul ar trebui să fie în măsură să își joace pe deplin rolul în monitorizarea și punerea în aplicare a acordurilor care fac parte dintr-o relație specială și fără precedent între UE și o țară vecină care a fost un stat membru.

 

În contextul propunerii în cauză a Comisiei, Parlamentul ar trebui să fie întotdeauna informat în timp util și în mod corespunzător, pe picior de egalitate cu Consiliul, cu privire la instrumentele disponibile pentru abordarea încălcărilor Acordului de retragere și ale Acordului comercial și de cooperare, la situațiile care pot duce la măsurile de executare prevăzute în acordurile respective; la intenția de a adopta măsuri de asigurare a respectării legislației în temeiul Acordului de retragere sau al Acordului comercial și de cooperare, precum și cu privire la monitorizarea oricăror măsuri luate, pentru a permite un schimb de vederi semnificativ.

 

Comisia ar trebui să țină seama în cea mai mare măsură posibilă de opiniile exprimate de Parlament.

 

 


 

SCRISOAREA COMISIEI PENTRU PIAȚA INTERNĂ ȘI PROTECȚIA CONSUMATORILOR (27.9.2022)

Dlui David McALLISTER

Președinte

Comisia pentru afaceri externe

BRUXELLES

 

Dlui Bernd LANGE

Președinte

Comisia pentru comerț internațional

BRUXELLES

 

Dlui Antonio TAJANI

Președinte

Comisia pentru afaceri constituționale

BRUXELLES

Subiect: Aviz referitor la drepturile Uniunii în ceea ce privește asigurarea respectării și punerea în aplicare a Acordului de retragere a Regatului Unit (AR) și a Acordului comercial și de cooperare dintre UE și Regatul Unit (ACC) (2022/0068(COD))

Domnilor președinți,

În conformitate cu acordul la care s-a ajuns la 3 iunie 2022 (scrisoarea comună D306125) privind modalitățile de cooperare între comisiile noastre cu privire la propunerea legislativă de regulament de stabilire a unor norme pentru exercitarea drepturilor Uniunii pentru punerea în aplicare și asigurarea respectării Acordului de retragere a Regatului Unit și a Acordului comercial și de cooperare UE-Regatul Unit [COM(2022)0089], în cadrul reuniunii sale din 12 septembrie 2022, Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor (IMCO) a examinat propunerea și și-a adoptat avizul sub forma unei scrisori, cu amendamentele și considerațiile de mai jos.

IMCO 1

Considerentul 7

(7) Pentru a se asigura că prezentul regulament rămâne adecvat scopului, Comisia ar trebui să efectueze, în termen de cinci ani de la intrarea în vigoare a acestuia sau la doi ani de la adoptarea primului act de punere în aplicare în temeiul prezentului regulament, dacă acesta este momentul inițial, o revizuire a domeniului de aplicare și a punerii în aplicare ale acestuia și să raporteze constatările sale Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor.

IMCO 2

Considerentul 8

(8)  În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament și, în special, pentru a asigura exercitarea rapidă, eficace și flexibilă a drepturilor corespunzătoare ale Uniunii în temeiul Acordului de retragere și al Acordului comercial și de cooperare, Comisiei ar trebui să i se confere competențe de executare pentru a adopta măsurile menționate mai sus ▌și, după caz, măsuri de restricționare a comerțului sau a altor activități. Aceste competențe ar trebui să se extindă, de asemenea, la modificarea, suspendarea sau abrogarea măsurilor adoptate. Acestea trebuie să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului24. Având în vedere că măsurile avute în vedere implică adoptarea unor acte care au un domeniu general de aplicare și că majoritatea măsurilor avute în vedere se referă la domeniile menționate la articolul 2 alineatul (2) litera (b) din regulamentul respectiv, pentru adoptarea măsurilor respective ar trebui utilizată procedura de examinare. Comisia ar trebui să adopte acte de punere în aplicare imediat aplicabile atunci când, în cazuri justificate în mod corespunzător, acest lucru este necesar din motive imperioase de urgență pentru protejarea corespunzătoare a intereselor Uniunii.

IMCO 3

Articolul 2 – alineatul 3a (nou)

3a. Comisia informează imediat și pe deplin Parlamentul European și Consiliul cu privire la orice situație care poate conduce la adoptarea măsurilor menționate la articolul 1 alineatul (2) din prezentul regulament.

IMCO 4

Articolul 2 - alineatul 3b (nou)

 

3b. La primirea unei plângeri, Comisia examinează toate plângerile și poate iniția investigații în vederea adoptării măsurilor menționate la articolul 1 alineatul (2) din prezentul regulament. Plângerile pot fi depuse de orice persoană fizică sau juridică, de orice asociație fără personalitate juridică, care acționează în numele unui sector din Uniune, sau de sindicate. O plângere include dovezi privind condițiile necesare pentru a permite Uniunii să adopte măsurile menționate la articolul 1 alineatul (2) din prezentul regulament. În cazul în care se constată că există suficiente dovezi pentru a justifica adoptarea măsurilor menționate la articolul 1 alineatul (2) din prezentul regulament, Comisia face acest lucru în termen de 45 de zile de la data depunerii plângerii. În cazul în care Comisia ajunge la concluzia de a nu adopta o măsură menționată la articolul 1 alineatul (2) din prezentul regulament, ea prezintă reclamantului motivele sale în scris. Fără a aduce atingere alineatului (3a) nou, Comisia trebuie să informeze Parlamentul European și Consiliul în raportul său anual cu privire la punerea în aplicare și aplicarea Acordului comercial și de cooperare cu privire la plângerile primite și la acțiunile întreprinse în urma acestora.

IMCO 5

Articolul 2 - alineatul 4

4. În cazul unei chestiuni de interes deosebit pentru Parlament sau pentru unul sau mai multe state membre, Parlamentul sau, în acel caz, statul membru sau statele membre în cauză pot solicita Comisiei să adopte măsurile menționate la articolul 1 alineatul (2). În cazul în care nu răspunde pozitiv la o astfel de solicitare, Comisia comunică în timp util atât Parlamentului cât și Consiliului motivele.

IMCO 6

Articolul 2 – alineatul 7

 

7. Din motive imperioase de urgență justificate corespunzător, Comisia adoptă acte de punere în aplicare imediat aplicabile în conformitate cu procedura menționată la articolul 3 alineatul (3). Comisia informează fără întârziere Parlamentul European cu privire la decizie și la justificarea acesteia.

IMCO 7

Articolul 5

 

În termen de cel mult doi ani de la adoptarea primului act de punere în aplicare în temeiul prezentului regulament sau, în cazul în care nu a fost adoptat niciun act de punere în aplicare în temeiul prezentului regulament, la fiecare cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament și la fiecare cinci ani după aceea, Comisia prezintă un raport Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor privind aplicarea prezentului regulament, însoțit, după caz, de propuneri legislative relevante.

Pe lângă amendamentele de mai sus, aș dori să subliniez, în numele comisiei, următoarele:

Piața internă este una dintre principalele realizări ale Uniunii și a consolidat dezvoltarea economică a societății și a creat un mediu în care operatorii economici pot prospera și în care cetățenii au perspective mai bune de ocupare a forței de muncă și o mai bună protecție în calitate de consumatori. Parteneriatul economic dintre UE și Regatul Unit ar trebui să fie orientat către generarea de oportunități care să fie reciproc avantajoase, să asigure securitatea juridică pentru întreprinderi și protecția consumatorilor și să nu permită în niciun caz un regres în ceea ce privește integritatea și funcționarea pieței unice și a uniunii vamale.

Protocolul privind Irlanda și Irlanda de Nord face parte integrantă din Acordul de retragere, care permite întreprinderilor din Irlanda de Nord să facă în continuare parte din piața internă a Regatului Unit, având, în același timp, acces deplin la piața unică a Uniunii Europene pentru mărfuri. Această situație unică creează oportunități fără precedent pentru cetățenii și întreprinderile din Irlanda de Nord și, prin prevenirea unei frontiere strict controlate pe insula Irlanda, reprezintă o garanție importantă pentru Acordul din Vinerea Mare.

În plus, se observă o participare sporită a întreprinderilor cu sediul în Irlanda de Nord la schimburile comerciale cu restul pieței interne a UE. Această evoluție este o consecință a realizării fructuoase a oportunităților oferite de includerea sa pe piața unică a bunurilor a UE. Prin urmare, punerea în aplicare deplină a Protocolului privind Irlanda de Nord este necesară pentru a garanta accesul continuu la piața unică.

Regatul Unit trebuie să respecte pe deplin obligațiile internaționale pe care și le-a asumat în mod voluntar în domeniul politicii vamale, în special prin a) asigurarea accesului în timp real al funcționarilor vamali din UE la bazele de date vamale privind importurile în Irlanda de Nord, b) eliminarea deficiențelor detectate în sistemul său de comercianți de încredere, c) instituirea controalelor necesare asupra mărfurilor exportate din Marea Britanie în Irlanda de Nord care ar fi expuse riscului de a intra pe piața unică a UE și d) construirea posturilor de inspecție la frontieră necesare.

Discuțiile prin intermediul canalelor existente, astfel cum au fost create prin Acordul de retragere și prin Acordul comercial și de cooperare dintre UE și Regatul Unit, reprezintă singura cale de a găsi modalități adecvate de adaptare a posibilelor zone de fricțiune în aplicarea acordurilor vamale, iar inițiativele unilaterale luate de Regatul Unit nu au făcut decât să creeze incertitudine. Posibilitatea de a discuta culoare separate pentru controalele vamale pentru mărfurile expuse riscului și pentru mărfurile care nu sunt expuse riscului de a intra pe piața unică, astfel cum a sugerat Comisia, este binevenită, însă astfel de soluții ar trebui să fie promovate numai prin negocieri veritabile între cele două părți, spre deosebire de inițiativele unilaterale.

Încălcările Acordului de retragere, în special ale Protocolului privind Irlanda și Irlanda de Nord, pot avea un impact negativ semnificativ asupra Acordului din Vinerea Mare, asupra integrității pieței interne a UE, asupra protecției consumatorilor, lucrătorilor și întreprinderilor europene.

Comisia ar trebui să acționeze în timp util și în mod eficace pentru a-și proteja interesele în ceea ce privește punerea în aplicare și asigurarea respectării Acordului de retragere și a Acordului comercial și de cooperare, ținând seama, în același timp, de Acordul din Vinerea Mare și de impactul măsurilor adoptate în acest scop asupra securității juridice pentru industriile din aval, autoritățile sau entitățile contractante sau consumatorii finali din Uniune.

***

 

Am convingerea că comisiile dumneavoastră vor lua în considerare și vor vota în mod corespunzător amendamentele IMCO menționate mai sus. După cum s-a convenit, vă veți asigura, de asemenea, că principiul deja inclus în propunerea Comisiei de a evita sau de a reduce la minimum orice impact negativ asupra industriilor din aval, a autorităților sau entităților contractante sau a consumatorilor finali din Uniune nu va fi eliminat din raportul dumneavoastră final și, în cazul în care Consiliul dorește să îl modifice, veți consulta Comisia IMCO.

 

Cu stimă,

Anna Cavazzini

Președintă

Membri care participă la votul final

Anna Cavazzini

Președintă

Andrus Ansip

Vicepreședinte

Maria Grapini

Vicepreședintă

Krzysztof Hetman

Vicepreședinte

Marc Angel

 

Pablo Arias Echeverría

 

Alessandra Basso

 

Brando Benifei

 

Adam Bielan

 

Biljana Borzan

 

Vlad‑Marius Botoș

 

Marco Campomenosi

 

Maria da Graça Carvalho

 

Deirdre Clune

 

David Cormand

 

Alexandra Geese

 

Sandro Gozi

 

Virginie Joron

 

Eugen Jurzyca

 

Arba Kokalari

 

Marcel Kolaja

 

Moritz Körner

 

Andrey Kovatchev

 

Jean‑Lin Lacapelle

 

Morten Løkkegaard

 

Adriana Maldonado López

 

Antonius Manders

 

Beata Mazurek

 

Anne‑Sophie Pelletier

 

Miroslav Radačovský

 

René Repasi

 

Antonio Maria Rinaldi

 

Massimiliano Salini

 

Christel Schaldemose

 

Tomislav Sokol

 

Ivan Štefanec

 

Marc Tarabella

 

Kim Van Sparrentak

 

Loránt Vincze

 

Marion Walsmann

 

Kosma Złotowski

 

Carlos Zorrinho

 

Marco Zullo

 

 


 

SCRISOAREA COMISIEI PENTRU TRANSPORT ȘI TURISM (3.10.2022)

Domnului David McAllister

Președinte

Comisia pentru afaceri externe

BRUXELLES

Domnului Bernd Lange

Președinte

Comisia pentru comerț internațional

BRUXELLES

 

Domnului Antonio Tajani

Președinte

Comisia pentru afaceri constituționale

BRUXELLES

Subiect: Aviz adresat comisiilor INTA, AFET și AFCO referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind exercitarea drepturilor Uniunii pentru punerea în aplicare și asigurarea respectării Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și a Acordului comercial și de cooperare dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte (COM(2022)0089 – C9 0059/2022 – 2022/0068(COD)

Domnilor președinți,

În cadrul procedurii menționate mai sus, Comisia pentru transport și turism a hotărât să ceară aplicarea articolului 56 alineatul (1) din Regulamentul de Procedură pentru a transmite un aviz Comisiei pentru afaceri externe, Comisiei pentru comerț internațional și Comisiei pentru afaceri constituționale sub forma prezentei scrisori.

 

 

 

Comisia pentru transport și turism a examinat chestiunea și și-a adoptat avizul la 3 octombrie 2022[5] și invită comisiile competente să țină seama de considerațiile de mai jos.

Vă asigur, domnilor președinți, de înalta mea considerație.

 

 

 

 

 

(semnătura) [Karima Delli]   [Peter Vitanov]

 

 

 

 

SUGESTII

A. întrucât Acordul comercial și de cooperare asigură o conectivitate continuă și neîngrădită pentru transportul aerian, rutier și maritim și asigură concurența loială între operatorii de transport din UE și din Regatul Unit;

B. întrucât Acordul comercial și de cooperare a stabilit accesul reciproc pe piață, precum și norme și standarde comune, asigurând un nivel ridicat de siguranță a transporturilor și de drepturi ale pasagerilor;

C.  întrucât au fost instituite trei comitete specializate în domeniul transporturilor (transportul aerian, siguranța aviației și transportul rutier) prin Acordul comercial și de cooperare pentru a monitoriza și a revizui punerea în aplicare a Acordului,

1. subliniază că UE trebuie să rămână vigilentă cu privire la faptul că Regatul Unit nu s-a angajat la alinierea dinamică a normelor sale în mai multe domenii de politică, printre care unele sunt importante pentru sectoarele transportului rutier și aerian; atrage atenția că acest lucru înseamnă că elaborarea în viitor a actelor legislative și a standardelor în UE nu va conduce în mod automat la alinierea normelor și standardelor corespunzătoare din Regatul Unit; solicită, prin urmare, analiza comparativă și cooperarea structurate atunci când se revizuiesc actele legislative ale Uniunii pentru a menține concurența loială între părți, a consolida reciproc competitivitatea globală, a menține la minimum a sarcinile administrative și a asigura funcționarea neîntreruptă transportului transfrontalier;

2. remarcă interdependența puternică între Uniune și Regatul Unit, în special în domeniul transporturilor; reiterează așadar voința fermă a Uniunii de a respecta normele și standardele comune stabilite cu Regatul Unit prin Acord;

3.  subliniază că un aspect important este implementarea corectă a Acordului; salută, în acest sens, activitatea în curs a comitetelor specializate pentru transportul aerian, siguranța aviației și transportul rutier pentru a monitoriza și a evalua punerea în aplicare a Acordului; subliniază că Parlamentul ar trebui să controleze cu cea mai mare strictețe implementarea Acordului, participând activ și neîntrerupt la Adunarea parlamentară a parteneriatului UE-Regatul Unit instituită prin Acord;

4. îndeamnă Comisia să fie pregătită să recurgă din plin la mecanismele obligatorii de soluționare a litigiilor și să ia măsurile de remediere prevăzute în Acordul comercial și de cooperare dacă Regatul Unit nu îl respectă; ia act de faptul că Uniunea ar trebui să fie în măsură să ia măsuri adecvate și în timp util dacă nu ar fi posibil să se recurgă efectiv la mecanismul de rezoluție obligatoriu din cauza lipsei de cooperare din partea Regatului Unit; evidențiază, cu toate acestea, că astfel de măsuri ar trebui puse în aplicare numai după ce au fost epuizate toate încercările de a stabili un dialog constructiv și a găsi o înțelegere comună;

4.  salută, în acest sens, obiectivul propunerii Comisiei de a stabili, ca măsură de precauție, norme pentru a se asigura că Uniunea poate acționa în timp util și în mod eficient pentru a-și proteja interesele în ceea ce privește punerea în aplicare atât a Acordului de retragere, cât și a Acordului comercial și de cooperare; recunoaște necesitatea de a împuternici Comisia să pună în aplicare, în caz de nerespectare a acordului, măsuri de remediere, de reechilibrare și de salvgardare în domeniul transporturilor, avute în vedere în domeniul de aplicare al propunerii și prevăzute la articolul 1 alineatul (2) literele (d), (e) și (f); invită comisiile competente să adopte aceste dispoziții în primă lectură, preluând propunerea Comisiei;

5. invită Comisia să acționeze în mod proporțional, eficace și flexibil în cazul în care este necesar să se exercite aceste drepturi; invită comisiile competente să aibă în vedere un mecanism adecvat de raportare către Parlamentul European în ceea ce privește punerea în aplicare a regulamentului propus.


 

SCRISOAREA COMISIEI PENTRU PESCUIT (12.9.2022)

Dlui David McALLISTER

Președinte

Comisia pentru afaceri externe

BRUXELLES

 

Dlui Bernd LANGE

Președinte

Comisia pentru comerț internațional

BRUXELLES

 

Dlui Antonio TAJANI

Președinte

Comisia pentru afaceri constituționale

BRUXELLES

Subiect: Aviz referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind exercitarea drepturilor Uniunii pentru punerea în aplicare și asigurarea respectării Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și a Acordului comercial și de cooperare dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte(2022/0068(COD))

 

 

 

În cadrul procedurii menționate în subiect, Comisia pentru pescuit a fost invitată să transmită un aviz comisiilor dumneavoastră. Având în vedere propunerea în cauză, s-a decis ca acest aviz să fie prezentat sub formă de scrisoare [articolul 56 alineatul (1) al doilea paragraf].

Subsemnatul, dl François Xavier Bellamy (raportorul permanent al PECH pentru chestiunile post-Brexit) și cu mine am redactat prezentul aviz. Acesta a fost adoptat în unanimitate de coordonatori în cadrul reuniunii lor din 1.9.2022 și aprobat ulterior prin procedură scrisă, fără observații din partea membrilor Comisiei pentru pescuit.

În numele Comisiei pentru pescuit, vă transmitem în anexă avizul său referitor la propunerea de norme pentru exercitarea drepturilor Uniunii pentru punerea în aplicare și asigurarea respectării Acordului de retragere a Regatului Unit și a Acordului comercial și de cooperare dintre UE și Regatul Unit.

 

 

Cu stimă,

 

 

Pierre Karleskind

 

François‑Xavier Bellamy

 


SUGESTII

- având în vedere recomandarea Parlamentului European din 27 aprilie 2021 privind încheierea Acordului comercial și de cooperare dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (denumit în continuare „Acordul comercial și de cooperare”), în special avizul Comisiei pentru pescuit în acest sens (P9-TA(2021)0140),

- având în vedere decizia (UE) 2021/689 a Consiliului din 29 aprilie 2021 privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului comercial și de cooperare[6],

A. având în vedere că Acordul comercial și de cooperare cuprinde o serie de dispoziții menite să protejeze interesele Uniunii în cazul unei puneri în aplicare insuficiente sau al nerespectării de către Regatul Unit a obligațiilor care îi revin în temeiul prezentului acord; având în vedere că, în domeniul pescuitului, este în special posibil ca Uniunea să ia măsuri compensatorii, de remediere, de salvgardare sau de reechilibrare, precum și măsuri de suspendare a unora dintre obligațiile care îi revin în temeiul articolelor 501, 506 și 773 din Acordul comercial și de cooperare (denumite în continuare „măsuri de apărare a intereselor Uniunii”);

B. ținând seama de faptul că Decizia (UE) 2021/689 a Consiliului din 29 aprilie 2021 prevede temporar, la articolul 3, că astfel de măsuri de apărare a intereselor Uniunii pot fi luate de către Comisie până la intrarea în vigoare a unui act legislativ specific care să reglementeze adoptarea măsurilor;

C. având în vedere că, până în prezent, punerea în aplicare a Acordului comercial și de cooperare în domeniul pescuitului nu a fost nici armonioasă, nici optimă; având în vedere că Uniunea s-a confruntat cu probleme semnificative, în special în ceea ce privește accesul la ape și acordarea de licențe de pescuit sau restricțiile suplimentare impuse de măsurile tehnice în domeniul pescuitului adoptate unilateral de Regatul Unit fără o consultare prealabilă;

D. întrucât articolul 510 din Acordul comercial și de cooperare prevede o reexaminare a acordului care ar trebui efectuată la patru ani de la încheierea perioadei de ajustare care se încheie la 30 iunie 2026;

E. având în vedere că, în rezoluția sa din 5 aprilie 2022 referitoare la viitorul pescuitului în Canalul Mânecii, Marea Nordului, Marea Irlandei și Oceanul Atlantic în contextul retragerii Regatului Unit din UE [P9-TA(2022)0103], Parlamentul European își reiterează multe preocupări cu privire la punerea în aplicare a Acordului comercial și de cooperare; având în vedere că Parlamentul European subliniază, de asemenea, că, pentru a garanta punerea în aplicare deplină a Acordului comercial și de cooperare, ar trebui utilizate toate instrumentele juridice, inclusiv cele referitoare la accesul pe piață, precum și toate măsurile compensatorii și de răspuns și mecanismele de soluționare a litigiilor prevăzute de Acordul comercial și de cooperare;

Comisia pentru pescuit:

1. își reiterează îngrijorarea cu privire la punerea în aplicare rapidă, scrupuloasă, deplină și completă, cu bună credință, a Acordului comercial și de cooperare, în special în ceea ce privește pescuitul; solicită utilizarea tuturor mijloacelor de care dispune Uniunea pentru a face acest lucru și să nu ezite să ia măsuri pentru a-și apăra interesele în cazul în care nu există această punere în aplicare, atât pe termen scurt, cât și după perioada de adaptare;

2. salută propunerea Comisiei care pregătește terenul pentru ca legiuitorii să stabilească cadrul pentru adoptarea de măsuri de apărare a intereselor Uniunii și pentru exercitarea drepturilor sale de a pune în aplicare și a asigura respectarea Acordului de retragere și a Acordului comercial și de cooperare sau a oricărui acord suplimentar; sprijină, în acest sens, instituirea unui cadru instituțional care să permită luarea de măsuri rapide, eficiente și proporționale în conformitate cu tratatele;

3. reamintește că, în special în domeniul pescuitului, Acordul comercial și de cooperare prevede posibilitatea aplicării anumitor măsuri de protecție pentru a apăra interesele Uniunii fără a recurge în prealabil la o procedură de soluționare a litigiilor; salută faptul că propunerea Comisiei de a defini cadrul pentru adoptarea măsurilor de apărare a intereselor Uniunii include pescuitul în același mod ca alte interese sectoriale și potrivit procedurilor instituționale similare; invită Comisia pentru afaceri externe, Comisia pentru comerț internațional și Comisia pentru afaceri constituționale să mențină în domeniul de aplicare al propunerii de regulament toate trimiterile pertinente la chestiunile legate de pescuit, în special cele făcute în temeiul articolelor 501, 506 și 773 din Acordul comercial și de cooperare, fără nicio excepție, și să respingă, în cursul negocierilor interinstituționale, orice posibilă propunere de derogare privind pescuitul;

4. constată, în special, că articolul 2 alineatul (4) din propunerea de regulament prevede că Comisia trebuie să informeze Consiliul cu privire la motivele sale, în cazul în care Comisia decide să nu răspundă favorabil unei cereri din partea unuia sau mai multor state membre de a lua măsuri de apărare a intereselor Uniunii. invită Comisia pentru afaceri externe, Comisia pentru comerț internațional și Comisia pentru afaceri constituționale să modifice această dispoziție, astfel încât Parlamentul European să fie pus pe picior de egalitate cu Consiliul în această privință, iar Parlamentul să fie informat cât mai curând posibil cu privire la prezentarea unei cereri din partea unuia sau mai multor state membre, precum și cu privire la acțiunile întreprinse, cu atât mai mult în cazul în care o astfel de solicitare răspunde unei puneri în aplicare insuficiente a Acordului comercial și de cooperare în domeniul pescuitului;

5. reamintește dimensiunea emblematică a pescuitului în dezbaterile legate de retragerea Regatului Unit din Uniune. subliniază importanța acordată de Parlamentul European monitorizării relațiilor dintre UE și Regatul Unit și necesitatea punerii în aplicare corespunzătoare și cu bună credință a Acordului comercial și de cooperare în acest domeniu; reamintește autoritatea Parlamentului European de a solicita în mod direct Comisiei să ia măsuri pentru a apăra interesele Uniunii în fața unor preocupări specifice, în special în domeniul pescuitului;  în final, subliniază importanța pe care Comisia pentru pescuit o acordă Comisiei și Consiliului pentru a începe să lucreze de pe acum la pregătirea pentru sfârșitul perioadei de adaptare, pentru a se ajunge la o situație stabilă și satisfăcătoare pentru sectorul pescuitului după 30 iunie 2026.

 


 

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Stabilirea unor norme privind exercitarea drepturilor Uniunii pentru punerea în aplicare și asigurarea respectării Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și a Acordului comercial și de cooperare dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte

Referințe

COM(2022)0089 – C9-0059/2022 – 2022/0068(COD)

Data prezentării în PE

11.3.2022

 

 

 

Comisii competente

 Data anunțului în plen

AFET

23.3.2022

INTA

23.3.2022

AFCO

23.3.2022

 

Comisii sesizate pentru aviz

 Data anunțului în plen

ITRE

23.3.2022

IMCO

23.3.2022

TRAN

23.3.2022

AGRI

23.3.2022

 

PECH

23.3.2022

JURI

23.3.2022

 

 

Avize care nu au fost emise

 Data deciziei

ITRE

22.3.2022

AGRI

20.4.2022

JURI

13.6.2022

 

Raportori

 Data numirii

Andreas Schieder

22.3.2022

Seán Kelly

22.3.2022

Danuta Maria Hübner

22.3.2022

 

Articolul 58 – Procedura reuniunilor comune ale comisiilor

 Data anunțului în plen

 

7.7.2022

Examinare în comisie

13.7.2022

31.8.2022

 

 

Data adoptării

10.10.2022

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

75

0

6

Membri titulari prezenți la votul final

Alexander Alexandrov Yordanov, Barry Andrews, Gerolf Annemans, Maria Arena, Anna-Michelle Asimakopoulou, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Gabriele Bischoff, Geert Bourgeois, Udo Bullmann, Reinhard Bütikofer, Jordi Cañas, Katalin Cseh, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Gwendoline Delbos-Corfield, Salvatore De Meo, Pascal Durand, Raphaël Glucksmann, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Karin Karlsbro, Dietmar Köster, Bernd Lange, Miriam Lexmann, Nathalie Loiseau, Thierry Mariani, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Gheorghe-Vlad Nistor, Tonino Picula, Giuliano Pisapia, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Thijs Reuten, Catharina Rinzema, Massimiliano Salini, Andreas Schieder, Helmut Scholz, Pedro Silva Pereira, Jordi Solé, Sergei Stanishev, Dragoş Tudorache, Mihai Tudose, Marie-Pierre Vedrenne, Viola von Cramon-Taubadel, Jörgen Warborn, Charlie Weimers, Rainer Wieland, Isabel Wiseler-Lima, Jan Zahradil, Bernhard Zimniok

Membri supleanți prezenți la votul final

Mazaly Aguilar, Attila Ara-Kovács, Gunnar Beck, Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Dacian Cioloş, Jérémy Decerle, Loucas Fourlas, Robert Hajšel, Pierrette Herzberger-Fofana, Rasa Juknevičienė, Liudas Mažylis, Alin Mituța, Alessandra Moretti, Juozas Olekas, Manuela Ripa, Christian Sagartz

Membri supleanți [articolul 209 alineatul (7)] prezenți la votul final

Susanna Ceccardi, Rosanna Conte, Mónica Silvana González, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Caroline Roose, Christine Schneider, Nils Ušakovs, Lucia Vuolo, Lara Wolters

Data depunerii

13.10.2022

 


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

75

+

ECR

Geert Bourgeois, Charlie Weimers, Jan Zahradil

ID

Gerolf Annemans, Marco Campomenosi, Susanna Ceccardi, Rosanna Conte, Herve Juvin, Thierry Mariani

NI

Carles Puigdemont i Casamajó

PPE

Alexander Alexandrov Yordanov, Anna-Michelle Asimakopoulou, Traian Băsescu, Arnaud Danjean, Salvatore De Meo, Loucas Fourlas, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Rasa Juknevičienė, Miriam Lexmann, Marian-Jean Marinescu, Gabriel Mato, Liudas Mažylis, Francisco José Millán Mon, Gheorghe-Vlad Nistor, Christian Sagartz, Massimiliano Salini, Christine Schneider, Lucia Vuolo, Jörgen Warborn, Rainer Wieland, Isabel Wiseler-Lima

RENEW

Barry Andrews, Petras Auštrevičius, Jordi Cañas, Dacian Cioloş, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Pascal Durand, Nathalie Loiseau, Alin Mituța, Javier Nart, Samira Rafaela, Dragoş Tudorache, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Attila Ara-Kovács, Maria Arena, Gabriele Bischoff, Udo Bullmann, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Mónica Silvana González, Robert Hajšel, Dietmar Köster, Bernd Lange, Alessandra Moretti, Juozas Olekas, Tonino Picula, Giuliano Pisapia, Thijs Reuten, Andreas Schieder, Pedro Silva Pereira, Sergei Stanishev, Mihai Tudose, Nils Ušakovs, Lara Wolters

THE LEFT

Helmut Scholz

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Gwendoline Delbos-Corfield, Pierrette Herzberger-Fofana, Tilly Metz, Manuela Ripa, Caroline Roose, Jordi Solé, Viola von Cramon-Taubadel

 

0

-

 

 

 

6

0

ECR

Mazaly Aguilar

ID

Gunnar Beck, Markus Buchheit, Bernhard Zimniok

RENEW

Karin Karlsbro, Catharina Rinzema

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri

 

 

Ultima actualizare: 28 octombrie 2022
Aviz juridic - Politica de confidențialitate