SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania práv Únie pri vykonávaní a presadzovaní Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu a Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej

13.10.2022 - (COM(2022)0089 – C9‑0059(2022) – 2022/0068(COD)) - ***I

Výbor pre zahraničné veci
Výbor pre medzinárodný obchod
Výbor pre ústavné veci
Spravodajcovia: Andreas Schieder, Seán Kelly, Danuta Maria Hübner


Postup : 2022/0068(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A9-0248/2022
Predkladané texty :
A9-0248/2022
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania práv Únie pri vykonávaní a presadzovaní Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu a Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej

(COM(2022)0089 – C9‑0059(2022) – 2022/0068(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

 so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2022)0089),

 so zreteľom na článok 294 ods. 2 a články 43, 91, 100, 173, 182, 188, 189 a 207 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu,

 so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

 so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na stanoviská Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, Výboru pre dopravu a cestovný ruch a Výboru pre rybárstvo,

 so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci, Výboru pre medzinárodný obchod a Výboru pre ústavné veci (A9-0248/2022),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

 

3. poveruje svoju predsedníčku, aby postúpila túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh  1

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4) Únia a Spojené kráľovstvo môžu medzi sebou uzatvárať iné dvojstranné dohody, ktoré tvoria doplnkové dohody k dohode o obchode a spolupráci, a takéto doplnkové dohody sú neoddeliteľnou súčasťou celkových dvojstranných vzťahov, ktoré sa riadia touto dohodou, a tvoria súčasť celkového rámca.

(4) Únia a Spojené kráľovstvo môžu medzi sebou uzatvárať iné dvojstranné dohody, ktoré tvoria doplnkové dohody k dohode o obchode a spolupráci, a takéto doplnkové dohody sú neoddeliteľnou súčasťou celkových dvojstranných vzťahov, ktoré sa riadia touto dohodou, a tvoria súčasť celkového rámca. V súlade s článkom 774 dohody o obchode a spolupráci sa uvedená dohoda neuplatňuje na Gibraltár ani nemá na tomto území žiadne účinky, zatiaľ čo budúce vzťahy medzi EÚ a Gibraltárom budú podrobne opísané v osobitnej dohode. V súlade s vyhlásením Európskej rady z 25. novembra 2018 si táto dohoda bude vyžadovať predchádzajúci súhlas Španielskeho kráľovstva.

Pozmeňujúci návrh  2

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5) Ak by bola Únia nútená uplatniť si svoje práva pri vykonávaní a presadzovaní dohody o vystúpení a dohody o obchode a spolupráci, mala by byť schopná urýchlene a primeraným, účinným a pružným spôsobom vhodne využiť nástroje, ktoré má k dispozícii, a plne pritom zapojiť členské štáty. Únia by takisto mala mať možnosť prijať vhodné opatrenia, ak nie je možné účinne využiť záväzný mechanizmus urovnávania sporov podľa uvedených dohôd, pretože Spojené kráľovstvo nespolupracuje, aby sa umožnilo využitie tohto mechanizmu. Preto je potrebné stanoviť pravidlá a postupy, ktorými sa riadi prijímanie takýchto opatrení.

(5) Ak by bola Únia nútená uplatniť si svoje práva pri vykonávaní a presadzovaní dohody o vystúpení vrátane protokolu o Írsku/Severnom Írsku a dohody o obchode a spolupráci, mala by byť schopná urýchlene a primeraným, účinným a pružným spôsobom vhodne využiť nástroje, ktoré má k dispozícii, a plne pritom zapojiť členské štáty a bezodkladne a úplne o tom informovať Európsky parlament. Únia by takisto mala mať možnosť prijať vhodné opatrenia, ak nie je možné účinne využiť záväzný mechanizmus urovnávania sporov podľa uvedených dohôd, pretože Spojené kráľovstvo nespolupracuje, aby sa umožnilo využitie tohto mechanizmu. Preto je potrebné stanoviť pravidlá a postupy, ktorými sa riadi prijímanie takýchto opatrení.

Pozmeňujúci návrh  3

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a) S cieľom uplatniť právomoci Európskeho parlamentu v oblasti politickej kontroly stanovené v článku 14 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii a v článku 218 ods. 10 Zmluvy o fungovaní Európskej únie by mal byť Európsky parlament rovnako ako Rada včas a v plnom rozsahu informovaný o všetkých ťažkostiach, ktoré môžu vzniknúť, najmä o možnom porušení dohôd a iných situáciách, ktoré by mohli viesť k prijatiu opatrení podľa tohto nariadenia, ako aj o zámere Komisie prijať akékoľvek opatrenia na presadzovanie podľa dohôd a o opatreniach nadväzujúcich na akékoľvek opatrenia prijaté s cieľom umožniť zmysluplnú výmenu názorov, ktorá sa má uskutočniť aj v prípade, že sa vyžaduje naliehavé opatrenie. Európsky parlament by mal mať možnosť vyjadriť svoje stanovisko Komisii, ktoré by Komisia mala zvážiť pred prijatím akýchkoľvek opatrení na presadzovanie práva.

Pozmeňujúci návrh  4

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5b) Bez toho, aby boli dotknuté právomoci Komisie stanovené v tomto nariadení, by Európsky parlament a Rada mali mať možnosť vykonávať svoju kontrolnú právomoc podľa článku 11 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Pozmeňujúci návrh  5

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7) S cieľom zabezpečiť, aby toto nariadenie neustále spĺňalo svoj účel, by Komisia mala do piatich rokov od nadobudnutia jeho účinnosti preskúmať jeho rozsah pôsobnosti a vykonávanie a predložiť správu o svojich zisteniach Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.

(7) S cieľom zabezpečiť, aby toto nariadenie neustále spĺňalo svoj účel, by Komisia mala do troch rokov od nadobudnutia jeho účinnosti preskúmať jeho rozsah pôsobnosti a vykonávanie a predložiť správu o svojich zisteniach Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov, ku ktorej v prípade potreby pripojí príslušné legislatívne návrhy.

Pozmeňujúci návrh  6

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9) Keďže cieľ tohto nariadenia, a to stanoviť pravidlá a postupy, ktorými sa riadi uplatňovanie práv Únie podľa dohody o vystúpení a dohody o obchode a spolupráci, a splnomocniť Komisiu na prijímanie potrebných opatrení vrátane prípadných obmedzení obchodu, investícií alebo iných činností v rozsahu pôsobnosti dohody o obchode a spolupráci, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov jeho rozsahu a dôsledkov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. Keďže zmluvnou stranou dohody o obchode a spolupráci a dohody o vystúpení je navyše len Únia, opatrenia na úrovni medzinárodného práva v súvislosti s týmito dohodami môže prijať len Únia. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie uvedeného cieľa,

(9) Keďže zmluvnou stranou dohody o obchode a spolupráci a dohody o vystúpení je len Únia, opatrenia na úrovni medzinárodného práva v súvislosti s týmito dohodami môže prijať len Únia, keď sa týkajú výlučných právomocí Únie, a keďže preto cieľ tohto nariadenia, a to stanoviť pravidlá a postupy, ktorými sa riadi uplatňovanie práv Únie podľa dohody o vystúpení a dohody o obchode a spolupráci, a splnomocniť Komisiu na prijímanie potrebných opatrení vrátane prípadných obmedzení obchodu, investícií alebo iných činností v rozsahu pôsobnosti dohody o obchode a spolupráci, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov jeho rozsahu a dôsledkov ho možno účinnejšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie uvedeného cieľa,

Pozmeňujúci návrh  7

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) pozastavenie príslušného preferenčného zaobchádzania s dotknutým výrobkom alebo s dotknutými výrobkami podľa článku 34 dohody o obchode a spolupráci;

a) dočasné pozastavenie príslušného preferenčného zaobchádzania s dotknutým výrobkom alebo s dotknutými výrobkami podľa článku 34 dohody o obchode a spolupráci;

Pozmeňujúci návrh  8

 

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Opatrenia, ktoré sa prijímajú podľa odseku 1, sa stanovia na základe týchto kritérií s prihliadnutím na dostupné informácie a všeobecný záujem Únie:

2. Opatrenia, ktoré sa prijímajú podľa odseku 1, sa stanovia na základe ich proporcionality k sledovaným cieľom a ich účinnosti z hľadiska dosiahnutia toho, aby Spojené kráľovstvo dodržiavalo dohody uvedené v článku 1 ods. 1, a zohľadňujú tieto kritériá a akékoľvek osobitné kritériá, ktoré môžu byť stanovené v dohodách uvedených v článku 1 ods. 1 v súvislosti s opatreniami uvedenými v článku 1 ods. 2, s prihliadnutím na dostupné informácie a všeobecný záujem Únie:

Pozmeňujúci návrh  9

 

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) účinnosť opatrení z hľadiska dosiahnutia toho, aby Spojené kráľovstvo dodržiavalo dohody uvedené v článku 1 ods. 1;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh  10

 

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) potenciál opatrení z hľadiska toho, či prinesú úľavu hospodárskym subjektom v Únii, ktorých sa dotýkajú opatrenia Spojeného kráľovstva;

b) potenciál opatrení z hľadiska toho, či prinesú úľavu hospodárskym subjektom a všetkým zainteresovaným stranám v Únii, ktorých sa dotýkajú opatrenia Spojeného kráľovstva;

Pozmeňujúci návrh  11

 

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno e

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e) akékoľvek osobitné kritériá, ktoré môžu byť stanovené v dohodách uvedených v článku 1 ods. 1 v súvislosti s opatreniami uvedenými v článku 1 ods. 2.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh  12

 

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a. Komisia súčasne a včas v plnom rozsahu informuje Európsky parlament a Radu o všetkých ťažkostiach, ktoré môžu vzniknúť, najmä o možnom porušení dohôd a iných situáciách, ktoré by mohli viesť k prijatiu opatrení podľa tohto nariadenia, ako aj o svojom zámere prijať opatrenia uvedené v odseku 1 a o opatreniach nadväzujúcich na akékoľvek opatrenia prijaté s cieľom umožniť zmysluplnú výmenu názorov. Európsky parlament môže Komisii poskytnúť svoje stanovisko, ktoré Komisia zváži pred prijatím akýchkoľvek opatrení na presadzovanie práva. Ak Komisia nekoná v súlade s pozíciou Európskeho parlamentu, písomne vysvetlí dôvody.

Pozmeňujúci návrh  13

 

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Ak má jeden alebo viaceré členské štáty osobitnú obavu, môže daný členský štát alebo dané členské štáty požiadať Komisiu, aby prijala opatrenia uvedené v článku 1 ods. 2. Ak Komisia tejto žiadosti nevyhovie, včas informuje Radu o svojich dôvodoch.

4. Ak má ktorýkoľvek členský štát alebo Európsky parlament osobitnú obavu, môže požiadať Komisiu, aby prijala opatrenia uvedené v článku 1 ods. 2, alebo Európsky parlament môže požiadať Komisiu, aby preskúmala jeho obavy a posúdila potrebu prijať takéto opatrenia. Ak Komisia tejto žiadosti nevyhovie, včas informuje Európsky parlament a Radu o svojich dôvodoch.

Pozmeňujúci návrh  14

 

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Ak z dôvodu pretrvávajúcich výrazných rozdielov vyrovnávacie opatrenia uvedené v článku 1 ods. 2 písm. c) tohto nariadenia trvajú dlhšie ako jeden rok, jeden alebo viacero členských štátov môže požiadať Komisiu, aby aktivovala doložku o preskúmaní stanovenú v článku 411 dohody o obchode a spolupráci. Komisia včas preskúma túto žiadosť a v súlade s ustanoveniami uvedenými v dohode o obchode a spolupráci podľa potreby zváži, či by sa touto záležitosťou mala zaoberať Rada pre partnerstvo. Ak Komisia tejto žiadosti nevyhovie, včas informuje Radu o svojich dôvodoch.

5. Ak z dôvodu pretrvávajúcich výrazných rozdielov vyrovnávacie opatrenia uvedené v článku 1 ods. 2 písm. c) tohto nariadenia trvajú dlhšie ako jeden rok, jeden alebo viacero členských štátov môže požiadať Komisiu, aby aktivovala doložku o preskúmaní stanovenú v článku 411 dohody o obchode a spolupráci, alebo Európsky parlament môže vyjadriť svoje obavy a požiadať Komisiu, aby preskúmala jeho obavy a posúdila potrebu aktivovať doložku o preskúmaní. Komisia včas preskúma túto žiadosť a v súlade s ustanoveniami uvedenými v dohode o obchode a spolupráci podľa potreby zváži, či by sa touto záležitosťou mala zaoberať Rada pre partnerstvo. Ak Komisia tejto žiadosti nevyhovie, včas informuje Európsky parlament a Radu o svojich dôvodoch.

Pozmeňujúci návrh  15

 

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Komisii pomáha Výbor Spojeného kráľovstva. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

1. Komisii pomáha Výbor Spojeného kráľovstva. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011. V súlade s ustanoveniami nariadenia (EÚ) č. 182/2011 budú Európsky parlament a Rada pravidelne a bez meškania informované o rokovaniach výboru.

Pozmeňujúci návrh  16

 

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a. Európsky parlament a Rada môžu kedykoľvek uplatniť svoju kontrolnú právomoc v súlade s článkom 11 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Pozmeňujúci návrh  17

 

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. Keď Komisia predkladá Európskemu parlamentu a Rade svoje výročné správy o vykonávaní a uplatňovaní dohody o obchode a spolupráci a dohody o vystúpení, zahrnie aj prehľad prijatých sťažností týkajúcich sa dohody o obchode a spolupráci, ako aj nadväzujúcich opatrení, a takisto prehľad opatrení prijatých podľa článku 2.

Pozmeňujúci návrh  18

 

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b. Európsky parlament môže do dvoch mesiacov od predloženia správy Komisie pozvať Komisiu na zasadnutie svojho gestorského výboru, aby uviedla a vysvetlila všetky problémy týkajúce sa vykonávania tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh  19

 

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia do [Úrad pre publikácie: Vložte dátum päť rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] predloží Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov správu o uplatňovaní tohto nariadenia.

Komisia do [Úrad pre publikácie: vložte dátum tri roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] predloží Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov správu o uplatňovaní tohto nariadenia, ku ktorej v prípade potreby pripojí príslušné legislatívne návrhy.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Návrh Komisie

Cieľom predloženého návrhu Komisie (COM(2022)0089) je splnomocniť Komisiu, aby prostredníctvom vykonávacích aktov v prípade potreby prijala, zmenila, pozastavila alebo zrušila isté množstvo opatrení stanovených v dohode o vystúpení[1] a dohode o obchode a spolupráci[2] medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom.

Medzi opatrenia uvedené v návrhu patria okrem iného opatrenia, ktorých účelom je dosiahnuť, aby druhá zmluvná strana splnila rozhodnutie vydané rozhodcovským súdom, kompenzačné opatrenia, nápravné opatrenia, vyrovnávacie opatrenia, protiopatrenia, ochranné opatrenia alebo pozastavenie plnenia povinností podľa dohody o obchode a spolupráci alebo akejkoľvek doplnkovej dohody v prípade porušenia určitých ustanovení uvedených dohôd alebo nesplnenia určitých podmienok. Tieto opatrenia sa majú uplatňovať dočasne dovtedy, kým sa nedosiahne úplný súlad s dohodami.

Tieto opatrenia sa prijmú v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmov, na základe ktorých členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie[3], na základe postupu preskúmania stanoveného v článku 5 uvedeného nariadenia.

V návrhu Komisie sa ďalej uvádza zoznam kritérií na prijatie príslušných vykonávacích aktov, medzi ktoré okrem osobitných kritérií, ktoré sa môžu stanoviť v dohode o vystúpení alebo dohode o obchode a spolupráci, patrí účinnosť opatrení z hľadiska dosiahnutia toho, aby Spojené kráľovstvo dodržiavalo dohody, a dostupnosť alternatívnych zdrojov dodávok príslušného tovaru alebo poskytovania príslušných služieb, aby sa predišlo akémukoľvek nepriaznivému vplyvu na nadväzujúce odvetvia, na verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov alebo na konečných spotrebiteľov v rámci Únie alebo aby sa takýto vplyv minimalizoval.

 

Stanovisko spravodajcov

Vhodnosť a včasnosť návrhu

 

Návrh Komisie sa očakával v súvislosti s opatreniami stanovenými v dohode o obchode a spolupráci a v súlade s článkom 3 ods. 1 rozhodnutia Rady (EÚ) 2021/689[4] z 29. apríla 2021. Rozšírenie toho istého postupu na všetky opatrenia na presadzovanie vrátane opatrení v rámci dohody o vystúpení by sa malo privítať, keďže sa tým zabezpečuje jednotný postup pre všetky opatrenia na presadzovanie v kontexte vzťahov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom ako celku. V tejto súvislosti je navyše vhodné využívať vykonávacie akty v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011, čím sa zabezpečí primerané zapojenie členských štátov, ako aj Európskeho parlamentu a Rady, a tým aj istota a transparentnosť.

 

Návrh Komisie prichádza v pravý čas aj vzhľadom na súčasnú situáciu a v nadväznosti na vývoj vo vzťahoch medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom po nadobudnutí účinnosti dohôd, a najmä v kontexte rozhovorov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom o vykonávaní protokolu o Írsku/Severnom Írsku.

 

Dodržiavanie dohôd, ktoré zmluvné strany prerokovali, podpísali a ratifikovali, je nevyhnutné na zabezpečenie plného dodržiavania právne záväzných medzinárodných záväzkov a zachovanie nielen vzájomnej dôvery medzi zmluvnými stranami, ale aj istoty pre občanov a podniky zmluvných strán.

 

Monitorovacia úloha Európskeho parlamentu

 

Ako Parlament neustále pripomína, v súvislosti s vykonávaním dohôd so Spojeným kráľovstvom je nevyhnutné zabezpečiť kontrolu Parlamentu a demokratický dohľad. Parlament by mal mať možnosť v plnej miere plniť svoju úlohu pri monitorovaní a vykonávaní dohôd, ktoré sú súčasťou osobitného a bezprecedentného vzťahu medzi EÚ a susednou krajinou, ktorá bola kedysi členským štátom.

 

V súvislosti s návrhom Komisie by mal byť Parlament rovnako ako Rada vždy včas a riadne informovaný o nástrojoch, ktoré sú k dispozícii na riešenie porušení dohody o vystúpení a dohody o obchode a spolupráci, o situáciách, ktoré by mohli viesť k prijatiu opatrení na presadzovanie stanovených v týchto dohodách; o zámere prijať opatrenia na presadzovanie podľa dohody o vystúpení alebo dohody o obchode a spolupráci a o opatreniach nadväzujúcich na akékoľvek opatrenia prijaté s cieľom umožniť zmysluplnú výmenu názorov.

 

Komisia by mala v čo najväčšej miere zohľadňovať stanoviská Parlamentu.

 


 

LIST VÝBORU PRE VNÚTORNÝ TRH A OCHRANU SPOTREBITEĽA (27.9.2022)

pán David McALLISTER

predseda

Výbor pre zahraničné veci

BRUSEL

 

pán Bernd LANGE

predseda

Výbor pre medzinárodný obchod

BRUSEL

 

pán Antonio TAJANI

predseda

Výbor pre ústavné veci

BRUSEL

Vec: Stanovisko k právam Únie pri presadzovaní a vykonávaní dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva a dohody o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom (2022/0068(COD))

Vážení kolegovia,

v súlade s dohodou dosiahnutou 3. júna 2022 (spoločný list D306125) o spôsoboch spolupráce medzi našimi výbormi v súvislosti s legislatívnym návrhom nariadenia, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania práv Únie pri vykonávaní a presadzovaní dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva a dohody o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom (COM(2022)0089), Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO) na svojom zasadnutí 12. septembra 2022 posúdil návrh a prijal svoje stanovisko vo forme listu s nižšie uvedenými zmenami a úvahami.

IMCO 1

Odôvodnenie 7

(7) S cieľom zabezpečiť, aby toto nariadenie neustále spĺňalo svoj účel, by Komisia mala do piatich rokov od nadobudnutia jeho účinnosti alebo dvoch rokov od prijatia prvého vykonávacieho aktu podľa tohto nariadenia, ak ide o skorší dátum, preskúmať jeho rozsah pôsobnosti a vykonávanie a predložiť správu o svojich zisteniach Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.

IMCO 2

Odôvodnenie 8

(8)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia, a najmä s cieľom zabezpečiť rýchle, účinné a pružné uplatňovanie zodpovedajúcich práv Únie podľa dohody o vystúpení a dohody o obchode a spolupráci by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci na prijímanie uvedených opatrení ▌a v prípade potreby na prijímanie opatrení obmedzujúcich obchod alebo iné činnosti. Uvedené právomoci by sa mali rozšíriť aj na zmenu, pozastavenie alebo zrušenie prijatých opatrení. Mali by sa vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/201124. Keďže plánované opatrenia zahŕňajú prijatie aktov so všeobecnou pôsobnosťou a väčšina plánovaných opatrení sa týka oblastí uvedených v článku 2 ods. 2 písm. b) uvedeného nariadenia, na prijatie týchto opatrení by sa mal použiť postup preskúmania. Komisia by mala prijať okamžite uplatniteľné vykonávacie akty, ak si to v riadne odôvodnených prípadoch vyžadujú vážne a naliehavé dôvody na primeranú ochranu záujmov Únie.

IMCO 3

Článok 2 – odsek 3 a (nový)

3a. Komisia bezodkladne a v plnom rozsahu informuje Európsky parlament a Radu o všetkých situáciách, ktoré môžu viesť k prijatiu opatrení uvedených v článku 1 ods. 2 tohto nariadenia.

IMCO 4

Článok 2 – odsek 3 b (nový)

 

3b. Komisia po prijatí sťažnosti posúdi všetky sťažnosti a môže začať vyšetrovanie s cieľom prijať opatrenia uvedené v článku 1 ods. 2 tohto nariadenia. Sťažnosť môže podať akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, akékoľvek združenie bez právnej subjektivity konajúce v mene výrobného odvetvia Únie alebo odborové zväzy. Sťažnosť musí obsahovať dôkazy o podmienkach potrebných na to, aby Únia mohla prijať opatrenia uvedené v článku 1 ods. 2 tohto nariadenia. Ak je zrejmé, že existujú dostatočné dôkazy na odôvodnenie prijatia opatrení uvedených v článku 1 ods. 2 tohto nariadenia, Komisia takéto opatrenia prijme do 45 dní odo dňa podania sťažnosti. Ak Komisia dospeje k záveru, že neprijme opatrenia uvedené v článku 1 ods. 2 tohto nariadenia, písomne oznámi sťažovateľovi svoje dôvody. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3a (nový), musí Komisia vo svojej výročnej správe o vykonávaní a uplatňovaní dohody o obchode a spolupráci informovať Európsky parlament a Radu o prijatých sťažnostiach a následných opatreniach.

IMCO 5

Článok 2 – odsek 4

4. Ak má Parlament alebo jeden alebo viaceré členské štáty osobitnú obavu, môže Parlament alebo prípadne daný členský štát alebo dané členské štáty požiadať Komisiu, aby prijala opatrenia uvedené v článku 1 ods. 2. Ak Komisia tejto žiadosti nevyhovie, včas informuje Parlament a Radu o svojich dôvodoch.

IMCO 6

Článok 2 – odsek 7

 

7. Komisia prijme z riadne odôvodnených vážnych a naliehavých dôvodov okamžite uplatniteľné vykonávacie akty v súlade s postupom uvedeným v článku 3 ods. 3. Komisia bezodkladne informuje Európsky parlament o rozhodnutí a jeho odôvodnení.

IMCO 7

Článok 5

 

Komisia najneskôr do dvoch rokov od prijatia prvého vykonávacieho aktu podľa tohto nariadenia alebo, ak nebol prijatý žiadny vykonávací akt podľa tohto nariadenia, piatich rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a potom každých päť rokov predloží Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov správu o uplatňovaní tohto nariadenia, ku ktorej v prípade potreby pripojí príslušné legislatívne návrhy.

Okrem uvedených pozmeňujúcich návrhov by som v mene výboru chcela zdôrazniť nasledovné:

Vnútorný trh patrí medzi hlavné úspechy Únie. Posilnil hospodársky rozvoj spoločnosti a vytvoril prostredie, v ktorom môžu hospodárske subjekty prosperovať a občania majú lepšie vyhliadky na zamestnanie, pričom sú ako spotrebitelia lepšie chránení. Hospodárske partnerstvo medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom by sa malo zameriavať na vytváranie príležitostí, ktoré budú vzájomne prospešné, zabezpečia právnu istotu pre podniky a ochranu pre spotrebiteľov a v žiadnom prípade neumožnia zhoršenie celistvosti a fungovania jednotného trhu a colnej únie.

Protokol o Írsku a Severnom Írsku, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou dohody o vystúpení, umožňuje podnikom zo Severného Írska zostať súčasťou vnútorného trhu Spojeného kráľovstva a zároveň mať plný prístup na jednotný trh Európskej únie s tovarom. Táto jedinečná situácia vytvára nevídané príležitosti pre občanov a podniky v Severnom Írsku a tým, že bráni vzniku tvrdej hranice na ostrove Írsko, predstavuje dôležitú záruku Veľkopiatkovej dohody.

Okrem toho možno pozorovať zvýšenú účasť spoločností so sídlom v Severnom Írsku na obchodovaní so zvyškom vnútorného trhu EÚ. Tento vývoj je dôsledkom plodnej realizácie príležitostí, ktoré ponúka začlenenie Severného Írska do jednotného trhu EÚ s tovarom. Plné vykonávanie protokolu o Severnom Írsku je preto potrebné na zaručenie nepretržitého prístupu na jednotný trh.

Spojené kráľovstvo musí v plnej miere dodržiavať medzinárodné záväzky, ktoré dobrovoľne prijalo v oblasti colnej politiky, najmä tým, že a) poskytne colným úradníkom EÚ prístup k colným databázam o dovoze do Severného Írska v reálnom čase, b) odstráni zistené nedostatky vo svojom systéme dôveryhodných obchodníkov, c) zavedie potrebné kontroly tovaru vyvážaného z Veľkej Británie do Severného Írska, v prípade ktorého hrozí, že sa dostane na jednotný trh EÚ, a d) vytvorí potrebné hraničné kontrolné stanice.

Diskusie prostredníctvom existujúcich kanálov vytvorených dohodou o vystúpení a dohodou o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom sú jedinou cestou, ako nájsť vhodné spôsoby, akými možno upraviť potenciálne oblasti napätia pri uplatňovaní colných režimov. Jednostranné iniciatívy Spojeného kráľovstva však vytvorili len neistotu. Možnosť diskutovať o samostatných koridoroch pre colné kontroly tovaru, v prípade ktorého hrozí, že sa dostane na jednotný trh, a tovaru, v prípade ktorého takéto riziko nehrozí, ako navrhuje Komisia, je vítaná, takéto riešenia by sa však mali vypracúvať len prostredníctvom skutočného rokovania medzi oboma stranami, a nie jednostrannými iniciatívami.

Porušenie dohody o vystúpení, a najmä protokolu o Írsku a Severnom Írsku, môže mať značný negatívny vplyv na Veľkopiatkovú dohodu, celistvosť vnútorného trhu EÚ, ochranu európskych spotrebiteľov a pracovníkov a podniky.

Komisia by mala podniknúť včasné a účinné kroky s cieľom chrániť svoje záujmy pri vykonávaní a presadzovaní dohody o vystúpení a dohody o obchode a spolupráci, pričom by mala zohľadniť Veľkopiatkovú dohodu a vplyv opatrení prijatých na tento účel na právnu istotu nadväzujúcich odvetví, verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov alebo konečných spotrebiteľov v Únii.

***

 

Verím, že Vaše výbory náležite zohľadnia uvedené pozmeňujúce návrhy výboru IMCO a budú o nich hlasovať. Ako bolo dohodnuté, zabezpečíte tiež, že sa vo Vašej záverečnej správe zachová zásada predísť akémukoľvek nepriaznivému vplyvu na nadväzujúce odvetvia, na verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov, alebo na konečných spotrebiteľov v rámci Únie alebo takýto vplyv minimalizovať, ktorá bola zahrnutá do návrhu Komisie. Ak by sa Rada usilovala o zmeny, budete konzultovať s výborom IMCO.

 

S úctou

Anna Cavazzini

predsedníčka

Poslanci zúčastnení na záverečnom hlasovaní

Anna Cavazzini

predsedníčka

Andrus Ansip

podpredseda

Maria Grapini

podpredsedníčka

Krzysztof Hetman

podpredseda

Marc Angel

 

Pablo Arias Echeverría

 

Alessandra Basso

 

Brando Benifei

 

Adam Bielan

 

Biljana Borzan

 

Vlad‑Marius Botoş

 

Marco Campomenosi

 

Maria da Graça Carvalho

 

Deirdre Clune

 

David Cormand

 

Alexandra Geese

 

Sandro Gozi

 

Virginie Joron

 

Eugen Jurzyca

 

Arba Kokalari

 

Marcel Kolaja

 

Moritz Körner

 

Andrey Kovatchev

 

Jean‑Lin Lacapelle

 

Morten Løkkegaard

 

Adriana Maldonado López

 

Antonius Manders

 

Beata Mazurek

 

Anne‑Sophie Pelletier

 

Miroslav Radačovský

 

René Repasi

 

Antonio Maria Rinaldi

 

Massimiliano Salini

 

Christel Schaldemose

 

Tomislav Sokol

 

Ivan Štefanec

 

Marc Tarabella

 

Kim Van Sparrentak

 

Loránt Vincze

 

Marion Walsmann

 

Kosma Złotowski

 

Carlos Zorrinho

 

Marco Zullo

 

 


 

LIST VÝBORU PRE DOPRAVU A CESTOVNÝ RUCH (03.10.2022)

David McAllister

predseda

Výbor pre zahraničné veci

BRUSEL

Bernd Lange

predseda

Výbor pre medzinárodný obchod

BRUSEL

 

Antonio Tajani

predseda

Výbor pre ústavné veci

BRUSEL

Vec: Stanoviská pre výbory INTA, AFET a AFCO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania práv Únie pri vykonávaní a presadzovaní Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu a Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej (COM(2022)0089 – C9 0059/2022 – 2022/0068(COD)

Vážení kolegovia,

v rámci predmetného postupu sa Výbor pre dopravu a cestovný ruch rozhodol požiadať o uplatnenie článku 56 ods. 1 s cieľom predložiť stanovisko Výboru pre zahraničné veci, Výboru pre medzinárodný obchod a Výboru pre ústavné veci vo forme tohto listu.

 

 

 

Výbor pre dopravu a cestovný ruch preskúmal túto záležitosť, prijal stanovisko 3. októbra 2022[5] a vyzýva výbory zodpovedné za príslušnú oblasť, aby zohľadnili ďalej uvedené úvahy.

S úctou

 

 

 

 

 

((podpis)) [Karima Delli]   [Peter Vitanov]

 

 

 

 

NÁVRHY

A. keďže dohoda o obchode a spolupráci poskytuje trvalú a neobmedzenú prepojenosť leteckej, cestnej a námornej dopravy a zabezpečuje spravodlivú hospodársku súťaž medzi prevádzkovateľmi dopravy z EÚ a Spojeného kráľovstva;

B. keďže v dohode o obchode a spolupráci sa ustanovil recipročný prístup na trh a spoločné pravidlá a normy, čím sa zabezpečila vysoká úroveň bezpečnosti dopravy a práv cestujúcich;

C.  keďže dohodou o obchode a spolupráci boli zriadené tri osobitné výbory v oblasti dopravy – výbor pre leteckú dopravu, výbor pre bezpečnosť letectva a výbor pre cestnú dopravu – ktoré budú monitorovať a skúmať vykonávanie dohody;

1. zdôrazňuje, že EÚ musí zostať ostražitá, pokiaľ ide o to, že Spojené kráľovstvo sa nezaviazalo k dynamickému zosúlaďovaniu svojich pravidiel vo viacerých oblastiach politiky, z ktorých niektoré sú dôležité pre odvetvie cestnej a leteckej dopravy; poukazuje na to, že to znamená, že budúci výboj v oblasti právnych predpisov a noriem v EÚ nebude automaticky viesť k zosúlaďovaniu príslušných pravidiel a noriem Spojeného kráľovstva; vyzýva preto na štruktúrované referenčné porovnávanie a spoluprácu pri revízii legislatívnych aktov Únie, aby sa zachovala spravodlivá hospodárska súťaž medzi zmluvnými stranami, vzájomne posilnila globálna konkurencieschopnosť, udržala administratívna záťaž na minimálnej úrovni a zabezpečilo sa bezproblémové fungovanie cezhraničnej dopravy;

2. zdôrazňuje silnú vzájomnú závislosť Únie a Spojeného kráľovstva, najmä v oblasti dopravy; opakuje preto neochvejnú vôľu Únie dodržiavať spoločné pravidlá a normy stanovené v dohode so Spojeným kráľovstvom;

3.  zdôrazňuje dôležitosť riadneho vykonávania dohody; v tejto súvislosti víta prebiehajúcu prácu osobitných výborov pre leteckú dopravu, bezpečnosť letectva a cestnú dopravu s cieľom monitorovať a skúmať vykonávanie dohody; zdôrazňuje, že Parlament by mal uplatňovať najvyššiu úroveň kontroly, pokiaľ ide o vykonávanie dohody, a to prostredníctvom svojej aktívnej a nepretržitej účasti v Parlamentnom zhromaždení partnerstva zriadenom dohodou.

4. naliehavo vyzýva Komisiu, aby bola pripravená v plnej miere využívať záväzné mechanizmy riešenia sporov a prijať nápravné opatrenia stanovené v dohode o obchode a spolupráci v prípade, že Spojené kráľovstvo nedodrží pravidlá; konštatuje, že Únia by mala byť schopná prijať vhodné a včasné opatrenia, ak by nebolo možné účinne využiť záväzný mechanizmus riešenia krízových situácií z dôvodu nedostatočnej spolupráce Spojeného kráľovstva; zdôrazňuje však, že takéto opatrenia by sa mali vykonávať až po vyčerpaní všetkých pokusov o nájdenie konštruktívneho dialógu a vzájomného porozumenia;

4.  víta v tejto súvislosti cieľ návrhu Komisie stanoviť preventívne pravidlá, ktoré zaistia, že Únia bude môcť včas a účinne konať v záujme ochrany svojich záujmov pri vykonávaní dohody o vystúpení a dohody o obchode a spolupráci; uznáva, že treba splnomocniť Komisiu, aby v prípade nedodržiavania dohody zaviedla nápravné, vyrovnávacie a ochranné opatrenia v oblasti dopravy, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti návrhu a sú stanovené v článku 1 ods. 2 písm. d), e), f);  vyzýva výbory zodpovedné za príslušnú oblasť, aby prijali tieto ustanovenia v prvom čítaní a prevzali návrh Komisie;

5. vyzýva Komisiu, aby konala primeraným, účinným a pružným spôsobom, ak by vznikla potreba uplatňovať tieto práva; vyzýva príslušné výbory, aby zvážili riadny mechanizmus podávania správ Európskemu parlamentu o tom, čo sa týka vykonávania navrhovaného nariadenia;


 

 

LIST VÝBORU PRE RYBÁRSTVO (12.9.2022)

pán David McALLISTER

predseda

Výbor pre zahraničné veci

BRUSEL

 

pán Bernd LANGE

predseda

Výbor pre medzinárodný obchod

BRUSEL

 

pán Antonio TAJANI

predseda

Výbor pre ústavné veci

BRUSEL

Vec: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania práv Únie pri vykonávaní a presadzovaní Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu a Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej(2022/0068(COD))

 

 

 

v rámci uvedeného postupu bol Výbor pre rybárstvo poverený predložením stanoviska Vášmu výboru. Vzhľadom na predmetný návrh sa rozhodol predložiť toto stanovisko vo forme listu (článok 56 ods. 1 druhý pododsek).

Toto stanovisko vypracovali dolupodpísaní François Xavier Bellamy (stály spravodajca výboru PECH pre záležitosti po brexite) a Pierre Karleskind. Koordinátori ho jednomyseľne prijali na svojej schôdzi 1.9.2022 a následne schválili písomným postupom bez akýchkoľvek pripomienok členov Výboru pre rybárstvo.

V mene Výboru pre rybárstvo Vám v prílohe zasielame stanovisko k návrhu pravidiel uplatňovania práv Únie pri vykonávaní a presadzovaní dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva a Dohody o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom.

 

 

S úctou

 

 

Pierre Karleskind

 

François‑Xavier Bellamy

 


NÁVRHY

– so zreteľom na odporúčanie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2021 o uzavretí Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej (ďalej len „dohoda o obchode a spolupráci“), a najmä na stanovisko Výboru pre rybárstvo v tejto súvislosti (P9_TA(2021)0140),

– so zreteľom na rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/689 z 29. apríla 2021 o uzavretí, v mene Únie, dohody o obchode a spolupráci[6],

A. keďže dohoda o obchode a spolupráci obsahuje niekoľko ustanovení určených na ochranu záujmov Únie v prípade nedostatočného vykonávania tejto dohody alebo neplnenia povinností vyplývajúcich z tejto dohody zo strany Spojeného kráľovstva; keďže čo sa týka oblasti rybárstva, Únia môže najmä prijať kompenzačné, nápravné, ochranné alebo vyrovnávacie opatrenia, ako aj opatrenia na pozastavenie niektorých svojich povinností podľa článkov 501, 506 a 773 dohody o obchode a spolupráci (ďalej len „opatrenia na ochranu záujmov Únie“);

B. keďže v článku 3 rozhodnutia Rady (EÚ) 2021/689 z 29. apríla 2021 sa dočasne stanovuje, že takéto opatrenia na ochranu záujmov Únie môže prijať Komisia, a to dovtedy, kým nenadobudne účinnosť osobitný legislatívny akt upravujúci prijatie opatrení;

C. keďže vykonávanie dohody o obchode a spolupráci, pokiaľ ide o rybárstvo, nebolo zatiaľ bezproblémové ani optimálne; keďže Únia čelila vážnym problémom, najmä pokiaľ ide o prístup do vôd a udeľovanie licencií na rybolov alebo dodatočné obmedzenia vyplývajúce z technických opatrení v oblasti rybolovu, ktoré Spojené kráľovstvo jednostranne prijalo bez predchádzajúcej konzultácie;

D. keďže v článku 510 dohody o obchode a spolupráci sa stanovuje preskúmanie dohody, ktoré by sa malo vykonať štyri roky po skončení prechodného obdobia, ktoré sa končí 30. júna 2026;

E. keďže Európsky parlament vo svojom uznesení z 5. apríla 2022 o budúcnosti rybolovu v Lamanšskom prielive, Severnom mori, Írskom mori a Atlantickom oceáne vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ (P9_TA(2022)0103) opätovne vyjadruje mnohé obavy týkajúce sa vykonávania dohody o obchode a spolupráci; keďže Európsky parlament v ňom tiež zdôrazňuje, že s cieľom zaručiť úplné vykonávanie dohody o obchode a spolupráci by sa mali použiť všetky právne nástroje vrátane tých, ktoré sa týkajú prístupu na trh, ako aj všetky vyrovnávacie a reakčné opatrenia a mechanizmy urovnávania sporov stanovené v dohode o obchode a spolupráci;

Výbor pre rybárstvo:

1. opakuje svoj záujem o skoré, dôsledné, úplné a kompletné lojálne vykonávanie dohody o obchode a spolupráci, najmä pokiaľ ide o rybárstvo; žiada, aby Únia na tento účel využila všetky prostriedky, ktoré má k dispozícii, a aby neváhala prijať opatrenia na ochranu svojich záujmov, ak k tomuto vykonávaniu nedochádza, a to v krátkodobom horizonte, ako aj po prechodnom období;

2. víta návrh Komisie, ktorý pripravuje pôdu pre zákonodarcov, aby mohli stanoviť rámec pre prijímanie opatrení na ochranu záujmov Únie a uplatňovanie práv na vykonávanie a presadzovanie dohody o vystúpení a dohody o obchode a spolupráci alebo akejkoľvek doplnkovej dohody; na tento účel podporuje vytvorenie inštitucionálneho rámca, ktorý umožní prijatie rýchlych, účinných a primeraných opatrení v súlade so zmluvami;

3. pripomína, že najmä pokiaľ ide o rybárstvo, v dohode o obchode a spolupráci sa stanovuje možnosť prijať určité ochranné opatrenia na ochranu záujmov Únie bez predchádzajúceho využitia postupu urovnávania sporov; víta skutočnosť, že návrh Komisie na vymedzenie rámca pre prijímanie opatrení na ochranu záujmov Únie sa vzťahuje rovnako na rybárstvo ako na iné odvetvové záujmy a v súlade s podobnými inštitucionálnymi postupmi; vyzýva Výbor pre zahraničné veci, Výbor pre medzinárodný obchod a Výbor pre ústavné veci, aby v rozsahu pôsobnosti navrhovaného nariadenia zachovali všetky relevantné odkazy na záležitosti rybárstva, najmä tie, ktoré sú uvedené v článkoch 501, 506 a 773 dohody o obchode a spolupráci, bez akýchkoľvek výnimiek, a aby počas medziinštitucionálnych rokovaní zamietli akýkoľvek možný návrh na udelenie výnimiek týkajúcich sa rybárstva;

4. konštatuje najmä, že v článku 2 ods. 4 navrhovaného nariadenia sa stanovuje, že Komisia musí informovať Radu o svojich dôvodoch, ak sa Komisia rozhodne nereagovať v súlade so žiadosťou jedného alebo viacerých členských štátov o prijatie opatrení na ochranu záujmov Únie; vyzýva Výbor pre zahraničné veci, Výbor pre medzinárodný obchod a Výbor pre ústavné veci, aby upravili toto ustanovenie tak, aby Európsky parlament mal v tejto veci rovnaké postavenie ako Rada, a aby bol Parlament čo najskôr informovaný o predložení žiadosti jedného alebo viacerých členských štátov, ako aj o následných opatreniach, čo je ešte potrebnejšie, ak takáto žiadosť reaguje na nedostatočné vykonávanie dohody o obchode a spolupráci v oblasti rybárstva;

5. pripomína symbolický rozmer rybárstva v diskusiách týkajúcich sa vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie; zdôrazňuje význam, ktorý Európsky parlament pripisuje monitorovaniu vzťahov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, a potrebu riadneho a lojálneho vykonávania dohody o obchode a spolupráci v tejto oblasti; pripomína právomoc Európskeho parlamentu priamo požiadať Komisiu, aby prijala opatrenia na ochranu záujmov Únie vzhľadom na osobitné obavy, najmä v oblasti rybárstva;  napokon zdôrazňuje, že Výbor pre rybárstvo prikladá dôležitosť tomu, aby Komisia a Rada začali už teraz prípravné práce na ukončenie prechodného obdobia s cieľom dosiahnuť stabilnú a uspokojivú situáciu v odvetví rybárstva po 30. júni 2026.

 

 


 

 

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Stanovenie pravidiel uplatňovania práv Únie pri vykonávaní a presadzovaní Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu a Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej

Referenčné čísla

COM(2022)0089 – C9-0059/2022 – 2022/0068(COD)

Dátum predloženia v EP

11.3.2022

 

 

 

Gestorské výbory

 Dátum oznámenia na rokovaní

AFET

23.3.2022

INTA

23.3.2022

AFCO

23.3.2022

 

Výbory požiadané o stanovisko

 Dátum oznámenia na rokovaní

ITRE

23.3.2022

IMCO

23.3.2022

TRAN

23.3.2022

AGRI

23.3.2022

 

PECH

23.3.2022

JURI

23.3.2022

 

 

Bez predloženia stanoviska

 Dátum rozhodnutia

ITRE

22.3.2022

AGRI

20.4.2022

JURI

13.6.2022

 

Spravodajcovia

 Dátum menovania

Andreas Schieder

22.3.2022

Seán Kelly

22.3.2022

Danuta Maria Hübner

22.3.2022

 

Článok 58 – Postup spoločných výborov

 Dátum oznámenia na rokovaní

 

7.7.2022

Prerokovanie vo výbore

13.7.2022

31.8.2022

 

 

Dátum prijatia

10.10.2022

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

75

0

6

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Alexander Alexandrov Yordanov, Barry Andrews, Gerolf Annemans, Maria Arena, Anna-Michelle Asimakopoulou, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Gabriele Bischoff, Geert Bourgeois, Udo Bullmann, Reinhard Bütikofer, Jordi Cañas, Katalin Cseh, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Gwendoline Delbos-Corfield, Salvatore De Meo, Pascal Durand, Raphaël Glucksmann, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Karin Karlsbro, Dietmar Köster, Bernd Lange, Miriam Lexmann, Nathalie Loiseau, Thierry Mariani, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Gheorghe-Vlad Nistor, Tonino Picula, Giuliano Pisapia, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Thijs Reuten, Catharina Rinzema, Massimiliano Salini, Andreas Schieder, Helmut Scholz, Pedro Silva Pereira, Jordi Solé, Sergei Stanishev, Dragoş Tudorache, Mihai Tudose, Marie-Pierre Vedrenne, Viola von Cramon-Taubadel, Jörgen Warborn, Charlie Weimers, Rainer Wieland, Isabel Wiseler-Lima, Jan Zahradil, Bernhard Zimniok

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Mazaly Aguilar, Attila Ara-Kovács, Gunnar Beck, Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Dacian Cioloş, Jérémy Decerle, Loucas Fourlas, Robert Hajšel, Pierrette Herzberger-Fofana, Rasa Juknevičienė, Liudas Mažylis, Alin Mituța, Alessandra Moretti, Juozas Olekas, Manuela Ripa, Christian Sagartz

Náhradníci (čl. 209 ods. 7) prítomní na záverečnom hlasovaní

Susanna Ceccardi, Rosanna Conte, Mónica Silvana González, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Caroline Roose, Christine Schneider, Nils Ušakovs, Lucia Vuolo, Lara Wolters

Dátum predloženia

13.10.2022

 

 


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

75

+

ECR

Geert Bourgeois, Charlie Weimers, Jan Zahradil

ID

Gerolf Annemans, Marco Campomenosi, Susanna Ceccardi, Rosanna Conte, Herve Juvin, Thierry Mariani

NI

Carles Puigdemont i Casamajó

PPE

Alexander Alexandrov Yordanov, Anna-Michelle Asimakopoulou, Traian Băsescu, Arnaud Danjean, Salvatore De Meo, Loucas Fourlas, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Rasa Juknevičienė, Miriam Lexmann, Marian-Jean Marinescu, Gabriel Mato, Liudas Mažylis, Francisco José Millán Mon, Gheorghe-Vlad Nistor, Christian Sagartz, Massimiliano Salini, Christine Schneider, Lucia Vuolo, Jörgen Warborn, Rainer Wieland, Isabel Wiseler-Lima

RENEW

Barry Andrews, Petras Auštrevičius, Jordi Cañas, Dacian Cioloş, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Pascal Durand, Nathalie Loiseau, Alin Mituța, Javier Nart, Samira Rafaela, Dragoş Tudorache, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Attila Ara-Kovács, Maria Arena, Gabriele Bischoff, Udo Bullmann, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Mónica Silvana González, Robert Hajšel, Dietmar Köster, Bernd Lange, Alessandra Moretti, Juozas Olekas, Tonino Picula, Giuliano Pisapia, Thijs Reuten, Andreas Schieder, Pedro Silva Pereira, Sergei Stanishev, Mihai Tudose, Nils Ušakovs, Lara Wolters

THE LEFT

Helmut Scholz

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Gwendoline Delbos-Corfield, Pierrette Herzberger-Fofana, Tilly Metz, Manuela Ripa, Caroline Roose, Jordi Solé, Viola von Cramon-Taubadel

 

0

-

 

 

 

6

0

ECR

Mazaly Aguilar

ID

Gunnar Beck, Markus Buchheit, Bernhard Zimniok

RENEW

Karin Karlsbro, Catharina Rinzema

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 27. októbra 2022
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia