POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil za uveljavljanje pravic Unije pri izvajanju in izvrševanju Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo ter Sporazuma o trgovini in sodelovanju med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska na drugi strani

13.10.2022 - (COM(2022)0089 – C9‑0059(2022) – 2022/0068(COD)) - ***I

Odbor za zunanje zadeve
Odbor za mednarodno trgovino
Odbor za ustavne zadeve
Poročevalci: Andreas Schieder, Seán Kelly, Danuta Maria Hübner


Postopek : 2022/0068(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A9-0248/2022
Predložena besedila :
A9-0248/2022
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil za uveljavljanje pravic Unije pri izvajanju in izvrševanju Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo ter Sporazuma o trgovini in sodelovanju med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska na drugi strani

(COM(2022)0089 – C9‑0059(2022) – 2022/0068(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

 ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2022)0089),

 ob upoštevanju člena 294(2) ter členov 43, 91, 100, 173, 182, 188, 189 in 207 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu,

 ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

 ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

 ob upoštevanju mnenj Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov, Odbora za promet in turizem in Odbora za ribištvo,

 ob upoštevanju poročil Odbora za zunanje zadeve, Odbora za mednarodno trgovino in Odbora za ustavne zadeve (A9-0248/2022),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

 

3. naroči svoji predsednici, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

 

Predlog spremembe  1

 

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Unija in Združeno kraljestvo lahko med seboj skleneta druge dvostranske sporazume, ki pomenijo dopolnilne sporazume k Sporazumu o trgovini in sodelovanju, taki dopolnilni sporazumi pa so sestavni del splošnih dvostranskih odnosov, kot jih ureja ta sporazum, in so del splošnega okvira.

(4) Unija in Združeno kraljestvo lahko med seboj skleneta druge dvostranske sporazume, ki pomenijo dopolnilne sporazume k Sporazumu o trgovini in sodelovanju, taki dopolnilni sporazumi pa so sestavni del splošnih dvostranskih odnosov, kot jih ureja ta sporazum, in so del splošnega okvira. V skladu s členom 774 Sporazuma o trgovini in sodelovanju se navedeni sporazum ne uporablja za Gibraltar niti nima nobenih učinkov na navedenem ozemlju, prihodnji odnosi med EU in Gibraltarjem pa bodo podrobno opredeljeni v ločenem sporazumu. V skladu z izjavo, priloženo zapisniku zasedanja Evropskega sveta z dne 25. novembra 2018, je za vsak sporazum potrebno predhodno soglasje Kraljevine Španije;

Predlog spremembe  2

 

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Če bi morala Unija uveljavljati svoje pravice pri izvajanju in izvrševanju Sporazuma o izstopu in Sporazuma o trgovini in sodelovanju, bi morala biti sposobna hitro, sorazmerno, učinkovito in prožno ustrezno uporabiti instrumente, ki so ji na voljo, pri tem pa v celoti vključiti države članice. Unija bi morala imeti tudi možnost, da sprejme ustrezne ukrepe, če zavezujočega reševanja sporov v okviru navedenih sporazumov ni mogoče učinkovito uporabiti, ker Združeno kraljestvo pri tem ne sodeluje. Zato je treba določiti pravila in postopke za sprejetje navedenih ukrepov.

(5) Če bi morala Unija uveljavljati svoje pravice pri izvajanju in izvrševanju Sporazuma o izstopu, vključno s Protokolom o Irski in Severni Irski, in Sporazuma o trgovini in sodelovanju, bi morala biti sposobna hitro, sorazmerno, učinkovito in prožno ustrezno uporabiti instrumente, ki so ji na voljo, pri tem pa v celoti vključiti države članice in nemudoma ter v celoti obveščati Evropski parlament. Unija bi morala imeti tudi možnost, da sprejme ustrezne ukrepe, če zavezujočega reševanja sporov v okviru navedenih sporazumov ni mogoče učinkovito uporabiti, ker Združeno kraljestvo pri tem ne sodeluje. Zato je treba določiti pravila in postopke za sprejetje navedenih ukrepov.

Predlog spremembe  3

 

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a) Da bi Evropski parlament lahko izvajal svoje pristojnosti političnega nadzora, določene v členu 14(1) Pogodbe o Evropski uniji in členu 218(10) Pogodbe o delovanju Evropske unije, bi moral biti enako kot Svet v celoti in pravočasno obveščen o vseh težavah, ki bi se lahko pojavile, zlasti o morebitnih kršitvah sporazumov in drugih okoliščinah, ki bi lahko privedle do sprejetja ukrepov na podlagi te uredbe, ter o nameri Komisije, da sprejme kakršne koli izvršilne ukrepe na podlagi sporazumov, in o nadaljnjem ukrepanju v zvezi z vsemi sprejetimi ukrepi, da bo mogoča smiselna izmenjava mnenj, tudi v primeru, ko je potrebno nujno ukrepanje.. Evropski parlament bi moral imeti možnost izraziti svoje mnenje, ki bi ga morala Komisija preučiti, preden sprejme izvršilne ukrepe.

Predlog spremembe  4

 

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5b) Brez poseganja v pooblastila Komisije, določena v tej uredbi, bi bilo treba Evropskemu parlamentu in Svetu omogočiti, da uveljavljata svojo pravico do nadzora v skladu s členom 11 Uredbe (EU) št. 182/2011.

Predlog spremembe  5

 

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) Da bi ta uredba še naprej ustrezala svojemu namenu, bi morala Komisija v petih letih od začetka njene veljavnosti pregledati njena področje uporabe in izvajanje ter o svojih ugotovitvah poročati Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij.

(7) Da bi ta uredba še naprej ustrezala svojemu namenu, bi morala Komisija v treh letih od začetka njene veljavnosti pregledati njena področje uporabe in izvajanje ter o svojih ugotovitvah poročati Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij, ki mu po potrebi priloži ustrezne zakonodajne predloge.

Predlog spremembe  6

 

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9) Ker cilja te uredbe, in sicer določiti pravila in postopke, ki urejajo uveljavljanje pravic Unije v skladu s Sporazumom o izstopu ter Sporazumom o trgovini in sodelovanju, ter pooblastiti Komisijo za sprejetje potrebnih ukrepov, vključno s, po potrebi, omejitvami trgovine, naložb ali drugih dejavnosti v okviru zadnjenavedenega sporazuma, države članice ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se ta cilj zaradi obsega in učinkov lažje doseže na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. Poleg tega lahko, ker je pogodbenica Sporazuma o trgovini in sodelovanju ter Sporazuma o izstopu le Unija, tudi ukrepe na ravni mednarodnega prava v zvezi s tema sporazumoma sprejme le Unija. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja –

(9) Ker je le Unija pogodbenica Sporazuma o trgovini in sodelovanju ter Sporazuma o izstopu, lahko le Unija sprejme ukrepe na ravni mednarodnega prava v zvezi s tema sporazumoma, kadar gre za zadeve v njeni izključni pristojnosti, zato cilja te uredbe, in sicer določiti pravila in postopke, ki urejajo uveljavljanje pravic Unije v skladu s Sporazumom o izstopu ter Sporazumom o trgovini in sodelovanju, ter pooblastiti Komisijo za sprejetje potrebnih ukrepov, vključno s, po potrebi, omejitvami trgovine, naložb ali drugih dejavnosti v okviru zadnjenavedenega sporazuma, države članice ne morejo zadovoljivo doseči, temveč je mogoče ta cilj zaradi obsega in učinkov bolje doseči na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja –

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) začasno opustitev ustrezne preferencialne obravnave zadevnega izdelka ali izdelkov iz člena 34 Sporazuma o trgovini in sodelovanju;

(a) (Predlog spremembe ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe  8

 

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Ukrepi, ki se sprejmejo v skladu z odstavkom 1, se določijo na podlagi naslednjih meril glede na razpoložljive informacije in splošni interes Unije:

2. Ukrepi, ki se sprejmejo v skladu z odstavkom 1, se določijo na podlagi njihove sorazmernosti z zastavljenimi cilji ter njihove učinkovitosti v zvezi s spodbujanjem skladnosti Združenega kraljestva s sporazumi iz člena 1(1) ter upoštevajo naslednja merila in morebitna posebna merila, ki se lahko določijo v sporazumih iz člena 1(1) v zvezi z ukrepi iz člena 1(2), glede na razpoložljive informacije in splošni interes Unije:

Predlog spremembe  9

 

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) učinkovitost ukrepov za spodbujanje skladnosti Združenega kraljestva s sporazumi iz člena 1(1);

črtano

Predlog spremembe  10

 

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) zmožnost ukrepov za zagotovitev olajšav gospodarskim subjektom v Uniji, na katere vplivajo ukrepi Združenega kraljestva;

(b) zmožnost ukrepov za zagotovitev olajšav gospodarskim subjektom in vsem deležnikom v Uniji, na katere vplivajo ukrepi Združenega kraljestva;

Predlog spremembe  11

 

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2 – točka e

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) katera koli posebna merila, ki so določena v sporazumih iz člena 1(1) v zvezi z ukrepi iz člena 1(2).

črtano

Predlog spremembe  12

 

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. Komisija sočasno in pravočasno izčrpno obvešča Evropski parlament in Svet o vseh težavah, ki bi se lahko pojavile, zlasti o morebitnih kršitvah sporazumov in drugih okoliščinah, ki bi lahko privedle do ukrepov, sprejetih na podlagi te uredbe, ter o svoji nameri, da sprejme ukrepe iz odstavka 1, in o nadaljnjem ukrepanju v zvezi z vsemi sprejetimi ukrepi, da bo mogoča smiselna izmenjava mnenj. Evropski parlament lahko izrazi svoje mnenje, ki ga Komisija preuči, preden sprejme katere koli izvršilne ukrepe. Če Komisija ne upošteva stališča Evropskega parlamenta, pisno pojasni razloge, zakaj tega ni storila.

Predlog spremembe  13

 

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Država članica ali države članice, ki imajo konkretne pomisleke, lahko od Komisije zahtevajo, da sprejme ukrepe iz člena 1(2). Če Komisija taki zahtevi ne ugodi, o razlogih za to pravočasno obvesti Svet.

4. Katera koli država članica, ki ima konkretne pomisleke, ali Evropski parlament, lahko od Komisije zahteva, da sprejme ukrepe iz člena 1(2), ali pa lahko Evropski parlament od Komisije zahteva, da pregleda njegove pomisleke in oceni potrebo po sprejetju takih ukrepov. Če Komisija taki zahtevi ne ugodi, o razlogih za to pravočasno obvesti Evropski parlament in Svet.

Predlog spremembe  14

 

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Če bi ukrepi za uravnoteženje iz člena 1(2), točka (c), te uredbe zaradi nepremostljivih znatnih razhajanj trajali več kot eno leto, lahko ena ali več držav članic od Komisije zahteva, da uporabi klavzulo o pregledu iz člena 411 Sporazuma o trgovini in sodelovanju. Komisija pravočasno preuči to zahtevo in razmisli, ali naj v skladu z določbami Sporazuma o trgovini in sodelovanju s to zadevo po potrebi seznani Partnerski svet. Če Komisija taki zahtevi ne ugodi, o razlogih za to pravočasno obvesti Svet.

5. Če bi ukrepi za uravnoteženje iz člena 1(2), točka (c), te uredbe zaradi nepremostljivih znatnih razhajanj trajali več kot eno leto, lahko ena ali več držav članic od Komisije zahteva, da uporabi klavzulo o pregledu iz člena 411 Sporazuma o trgovini in sodelovanju, Evropski parlament pa lahko izrazi svojo zaskrbljenost in Komisijo zaprosi, naj zadevo obravnava in oceni, ali je treba uporabiti klavzulo o pregledu. Komisija pravočasno preuči to zahtevo in razmisli, ali naj v skladu z določbami Sporazuma o trgovini in sodelovanju s to zadevo po potrebi seznani Partnerski svet. Če Komisija taki zahtevi ne ugodi, o razlogih za to pravočasno obvesti Evropski parlament in Svet.

Predlog spremembe  15

 

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Komisiji pomaga odbor Združenega kraljestva. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

1. Komisiji pomaga odbor Združenega kraljestva. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011. V skladu z določbami Uredbe (EU) št. 182/2011 bosta Evropski parlament in Svet redno in pravočasno obveščena o postopkih v odboru.

Predlog spremembe  16

 

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. Evropski parlament in Svet lahko kadar koli uveljavljata svojo pravico do nadzora v skladu s členom 11 Uredbe (EU) št. 182/2011.

Predlog spremembe  17

 

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Ko Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predloži letna poročila o izvajanju in uporabi Sporazuma o trgovini in sodelovanju ter Sporazuma o izstopu, vključi tudi pregled prejetih pritožb v zvezi s Sporazumom o trgovini in sodelovanju ter nadaljnjih ukrepov na podlagi teh pritožb, pa tudi ukrepov, sprejetih v skladu s členom 2.

Predlog spremembe  18

 

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1b. Evropski parlament lahko v dveh mesecih od predložitve poročila Komisije povabi Komisijo na sejo svojega pristojnega odbora, da predstavi in pojasni kakršna koli vprašanja, povezana z izvajanjem te uredbe.

Predlog spremembe  19

 

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija do [Urad za publikacije: vstaviti datum pet let po začetku veljavnosti te uredbe] Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij predloži poročilo o uporabi te uredbe.

Komisija do [Urad za publikacije: vstaviti datum tri leta po začetku veljavnosti te uredbe] Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij predloži poročilo o uporabi te uredbe, po potrebi s priloženimi ustreznimi zakonodajnimi predlogi.


OBRAZLOŽITEV

Predlog Komisije

Namen obravnavanega predloga Komisije (COM(2022)0089) je pooblastiti Komisijo, da z izvedbenimi akti po potrebi sprejme, spremeni, začasno ustavi ali razveljavi več ukrepov, določenih v Sporazumu o izstopu[1] in v Sporazumu o trgovini in sodelovanju[2] med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom.

Ukrepi, ki jih zajema predlog, med drugim vključujejo ukrepe, s katerimi se drugo pogodbenico spodbudi k izpolnjevanju odločitve arbitražnega razsodišča ali senata, izravnalne ukrepe, popravne ukrepe, ukrepe za uravnoteženje, protiukrepe, zaščitne ukrepe ali začasno prekinitev obveznosti iz Sporazuma o trgovini in sodelovanju ali katerega koli dopolnilnega sporazuma v primeru kršitve nekaterih določb teh sporazumov ali neizpolnjevanja nekaterih pogojev. Ti ukrepi naj bi se uporabljali začasno, dokler se ne doseže popolno izvajanje sporazumov.

Ti ukrepi se sprejmejo v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil[3] Komisije, na podlagi postopka pregleda, določenega v členu 5 te uredbe.

V predlogu Komisije so nadalje našteta merila za sprejetje ustreznih izvedbenih aktov, ki poleg posebnih meril, ki utegnejo biti določena v Sporazumu o izstopu ali Sporazumu o trgovini in sodelovanju, vključujejo učinkovitost ukrepov za spodbujanje skladnosti Združenega kraljestva s sporazumi in razpoložljivost alternativnih virov dobave za zadevno blago ali storitve, da se prepreči oziroma čim bolj zmanjša morebiten negativen učinek na panoge na koncu proizvodne verige, naročnike oziroma subjekte ali končne potrošnike v Uniji.

 

Stališče poročevalcev

Ustreznost in pravočasnost predloga

 

Predlog Komisije je bil pričakovan, kar zadeva ukrepe iz Sporazuma o trgovini in sodelovanju ter kot izhaja iz člena 3(1) Sklepa Sveta (EU) 2021/689[4] z dne 29. aprila 2021. Pozdraviti velja razširitev tega postopka na vse izvršilne ukrepe, vključno s tistimi v okviru Sporazuma o izstopu, saj se tako zagotovi enoten postopek za vse izvršilne ukrepe v okviru vseh odnosov med EU in Združenim kraljestvom. Poleg tega je v tem kontekstu primerna uporaba izvedbenih aktov v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011, saj bo zagotovila ustrezno sodelovanje držav članic ter Evropskega parlamenta in Sveta, s tem pa tudi gotovost in preglednost.

 

Predlog Komisije v tem trenutku prihaja tudi pravočasno glede na razvoj odnosov med EU in Združenim kraljestvom po začetku veljavnosti sporazumov in še zlasti glede na kontekst pogovorov med EU in Združenim kraljestvom o izvajanju Protokola o Irski/Severni Irski.

 

Skladnost s sporazumoma, o katerih sta se pogodbenici pogajali, ju podpisali in ratificirali, je bistvena za zagotovitev popolnega spoštovanja pravno zavezujočih mednarodnih obveznosti in za zaščito medsebojnega zaupanja med pogodbenicama ter tudi gotovosti za državljane in podjetja na obeh straneh.

 

Nadzorna vloga Evropskega parlamenta

 

Kot je Parlament dosledno poudarjal, je bistveno zagotoviti njegov nadzor in demokratično spremljanje izvajanja sporazumov z Združenim kraljestvom. Parlament bi moral imeti možnost, da v celoti odigra svojo vlogo pri spremljanju in izvajanju sporazumov, ki so del posebnega odnosa brez primere med EU in sosednjo državo, ki je nekdanja država članica.

 

V okviru tega predloga Komisije bi bilo treba Parlament vedno pravočasno in pod enakimi pogoji kot Svet ustrezno obveščati o instrumentih, ki so na voljo za obravnavanje kršitev Sporazuma o izstopu in Sporazuma o trgovini in sodelovanju; o okoliščinah, v katerih bi lahko prišlo do sprejetja izvršilnih ukrepov, določenih v teh sporazumih; o nameri sprejetja izvršilnih ukrepov na podlagi Sporazuma o izstopu ali Sporazuma o trgovini in sodelovanju ter o nadaljnjem ukrepanju v zvezi z vsemi sprejetimi ukrepi, da bo mogoča smiselna izmenjava mnenj.

 

Komisija bi morala v čim večji meri upoštevati mnenja, ki jih izrazi Parlament.

 

 


 

PISMO ODBORA ZA NOTRANJI TRG IN VARSTVO POTROŠNIKOV (27.9.2022)

David McAllister

predsednik

Odbor za zunanje zadeve

BRUSELJ

 

Bernd LANGE

predsednik

Odbor za mednarodno trgovino

BRUSELJ

 

Antonio TAJANI

predsednik

Odbor za ustavne zadeve

BRUSELJ

Zadeva: Mnenje o pravicah Unije pri izvrševanju in izvajanju Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva ter Sporazuma o trgovini in sodelovanju med EU in Združenim kraljestvom (2022/0068(COD))

Spoštovani gospodje predsedniki!

V skladu z dogovorom z dne 3. junija 2022 (skupno pismo D306125) o načinu sodelovanja med našimi odbori pri zakonodajnem predlogu uredbe o določitvi pravil za uveljavljanje pravic Unije pri izvajanju in izvrševanju Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva ter Sporazuma o trgovini in sodelovanju med EU in Združenim kraljestvom (COM(2022)0089) je Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov (IMCO) na svoji seji 12. septembra 2022 predlog obravnaval in sprejel mnenje v obliki pisma s spodnjimi predlogi sprememb in pripombami.

 

IMCO 1

Uvodna izjava 7

(7) Da bi ta uredba še naprej ustrezala svojemu namenu, bi morala Komisija v petih letih po začetku njene veljavnosti ali dveh letih po sprejetju prvega izvedbenega akta v skladu s to uredbo, če to nastopi prej, pregledati njena področje uporabe in izvajanje ter o svojih ugotovitvah poročati Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij.

IMCO 2

Uvodna izjava 8

(8)  Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja te uredbe ter zlasti za zagotovitev hitrega, učinkovitega in prožnega uveljavljanja ustreznih pravic Unije v skladu s Sporazumom o izstopu ter Sporazumom o trgovini in sodelovanju bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila za sprejetje navedenih ukrepov ter, po potrebi, za sprejetje ukrepov, ki omejujejo trgovino ali druge dejavnosti. Navedena pooblastila bi bilo treba razširiti tudi na spremembo, začasno prekinitev ali razveljavitev sprejetih ukrepov. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta24. Ker predvideni ukrepi vključujejo sprejetje splošnih aktov in ker se večina predvidenih ukrepov nanaša na področja iz člena 2(2), točka (b), navedene uredbe, bi bilo treba za sprejetje navedenih ukrepov uporabiti postopek pregleda. Kadar je to v ustrezno utemeljenih primerih potrebno iz izredno nujnih razlogov za ustrezno zaščito interesov Unije, bi morala Komisija sprejeti izvedbene akte, ki se začnejo uporabljati takoj.

IMCO 3

Člen 2 – odstavek 3a (novo)

3a. Komisija nemudoma in izčrpno obvesti Evropski parlament in Svet o vseh okoliščinah, zaradi katerih bi lahko bilo treba sprejeti ukrepe iz člena 1(2) te uredbe.

IMCO 4

Člen 2 – odstavek 3 b (novo)

 

3b. Ko Komisija prejme pritožbo, preuči vse pripombe in lahko začne preiskavo, da bi sprejela ukrepe iz člena 1(2) te uredbe. Pritožbo lahko vloži fizična ali pravna oseba, združenje, ki ni pravna oseba in deluje v imenu industrije Unije, ali sindikat. Pritožba vsebuje dokaze, da so izpolnjeni pogoji, ki so potrebni, da lahko Unija sprejme ukrepe iz člena 1(2) te uredbe. Kadar je očitno, da obstajajo zadostni dokazi, ki upravičujejo sprejetje ukrepov iz člena 1(2) te uredbe, Komisija to stori v 45 dneh od datuma vložitve pritožbe. Kadar Komisija sklene, da ne bo sprejela nobenega od ukrepov iz člena 1(2) te uredbe, to pritožniku pisno obrazloži. Brez poseganja v odstavek 3a (novo) mora Komisija v svojem letnem poročilu o izvajanju in uporabi Sporazuma o trgovini in sodelovanju Evropski parlament in Svet obvestiti o prejetih pritožbah in o tem, kako se je v zvezi z njimi nadalje ukrepalo.

IMCO 5

Člen 2 – odstavek 4

4. Če imajo Parlament ali država članica ali države članice konkretne pomisleke, lahko Parlament ali zadevna država članica od Komisije zahteva, da sprejme ukrepe iz člena 1(2). Če Komisija taki zahtevi ne ugodi, o razlogih za to pravočasno obvesti Evropski parlament in Svet.

IMCO 6

Člen 2 – odstavek 7

 

7. V izredno nujnih ustrezno utemeljenih primerih Komisija v skladu s postopkom iz člena 3(3) sprejme izvedbene akte, ki se začnejo uporabljati takoj. Komisija o svoji odločitvi in razlogih zanjo nemudoma obvesti Evropski parlament.

IMCO 7

Člen 5

 

Komisija najpozneje dve leti po sprejetju prvega izvedbenega akta v skladu s to uredbo ali, če ni bil sprejet noben izvedbeni akt v skladu s to uredbo, pet let po začetku veljavnosti te uredbe in nato vsakih pet let Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij predloži poročilo o uporabi te uredbe, ki mu po potrebi priloži ustrezne zakonodajne predloge.

Poleg zgoraj navedenih predlogov sprememb želim v imenu odbora poudariti naslednje:

Notranji trg je eden od glavnih dosežkov Unije, saj krepi gospodarski razvoj družbe in ustvarja okolje, v katerem lahko gospodarski subjekti uspevajo, državljani pa imajo boljše zaposlitvene možnosti in kot potrošniki uživajo večje varstvo. Gospodarsko partnerstvo med EU in Združenim kraljestvom bi moralo biti usmerjeno v ustvarjanje priložnosti, ki bodo koristile obema stranema, zagotavljati pravno varnost za podjetja in varstvo potrošnikov, nikakor pa ne sme dopustiti poslabšanja v smislu celovitosti in delovanja enotnega trga in carinske unije.

Protokol o Irski/Severni Irski je sestavni del Sporazuma o izstopu, ki severnoirskim podjetjem omogoča, da ostanejo del notranjega trga Združenega kraljestva, hkrati pa imajo tudi poln dostop do enotnega trga Evropske unije za blago. Ta izjemna situacija ustvarja edinstvene priložnosti za državljane in podjetja na Severnem Irskem ter s tem, ko preprečuje trdo mejo na irskem otoku, predstavlja pomembno jamstvo za spoštovanje Velikonočnega sporazuma.

Poleg tega je opaziti, da so podjetja s sedežem na Severnem Irskem bolj vključena v trgovanje s preostalim notranjim trgom EU. Ta trend je posledica uspešnega uresničevanja priložnosti, ki jih ponuja njena vključitev v enotni trg EU za blago. Zato je treba Protokol o Severni Irski v celoti izvajati, da bo zajamčen neprekinjen dostop do enotnega trga.

Združeno kraljestvo mora v celoti izpolnjevati mednarodne obveznosti, ki jih je prostovoljno prevzelo na področju carinske politike, zlasti tako, da (a) carinskim uradnikom EU omogoči dostop v realnem času do carinskih podatkovnih zbirk o uvozu na Severno Irsko, (b) odpravi pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene v njegovem sistemu zaupanja vrednih trgovcev, (c) vzpostavi potrebne kontrole blaga, izvoženega iz Velike Britanije v Severno Irsko, za katerega obstaja tveganje, da bi lahko vstopilo na enotni trg EU, in (d) vzpostavi potrebne mejne kontrolne točke.

Razprave prek obstoječih kanalov, vzpostavljenih s Sporazumom o izstopu ter Sporazumom o trgovini in sodelovanju med EU in Združenim kraljestvom, so edina pot, da se najdejo ustrezni načini za odpravo morebitnih trenj pri uporabi carinskih postopkov, enostranske pobude Združenega kraljestva pa ustvarjajo le negotovost. Možnost, ki jo predlaga Komisija, da bi razpravljali o ločenih vrstah za carinske kontrole za blago, za katero obstaja tveganje, da bi lahko vstopilo na enotni trg, in blago, za katero to tveganje ne obstaja, je dobrodošla, vendar bi bilo treba tovrstne rešitve doseči le z resničnimi pogajanji med obema stranema, ne pa z enostranskimi pobudami.

Kršitve Sporazuma o izstopu, zlasti Protokola o Irski/Severni Irski, lahko znatno negativno vplivajo na Velikonočni sporazum, celovitost notranjega trga EU, varstvo evropskih potrošnikov, delavce in podjetja.

Komisija bi morala pravočasno in učinkovito ukrepati, da bi zaščitila svoje interese pri izvajanju in izvrševanju Sporazuma o izstopu ter Sporazuma o trgovini in sodelovanju, pri tem pa upoštevati Velikonočni sporazum in učinek ukrepov, sprejetih v ta namen, na pravno varnost za panoge na koncu proizvodne verige, naročnike oziroma subjekte ali končne potrošnike v Uniji.

***

 

Verjamem, da bodo vaši odbori navedene predloge sprememb odbora IMCO ustrezno obravnavali in glasovali o njih. Kot je bilo dogovorjeno, boste tudi poskrbeli, da načelo, ki je že vključeno v predlog Komisije, da se prepreči oziroma čim bolj zmanjša morebiten negativen učinek na panoge na koncu proizvodne verige, naročnike oziroma subjekte ali končne potrošnike v Uniji, v vašem končnem poročilu ne bo črtano in da se boste, če bi ga Svet želel spremeniti, posvetovali z odborom IMCO.

 

S spoštovanjem!

Anna Cavazzini

predsednica


Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Anna Cavazzini

Predsednica

Andrus Ansip

Podpredsednik

Maria Grapini

Podpredsednica

Krzysztof Hetman

Podpredsednik

Marc Angel

 

Pablo Arias Echeverría

 

Alessandra Basso

 

Brando Benifei

 

Adam Bielan

 

Biljana Borzan

 

Vlad‑Marius Botoş

 

Marco Campomenosi

 

Maria da Graça Carvalho

 

Deirdre Clune

 

David Cormand

 

Alexandra Geese

 

Sandro Gozi

 

Virginie Joron

 

Eugen Jurzyca

 

Arba Kokalari

 

Marcel Kolaja

 

Moritz Körner

 

Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev)

 

Jean‑Lin Lacapelle

 

Morten Løkkegaard

 

Adriana Maldonado López

 

Antonius Manders

 

Beata Mazurek

 

Anne‑Sophie Pelletier

 

Miroslav Radačovský

 

René Repasi

 

Antonio Maria Rinaldi

 

Massimiliano Salini

 

Christel Schaldemose

 

Tomislav Sokol

 

Ivan Štefanec

 

Marc Tarabella

 

Kim Van Sparrentak

 

Loránt Vincze

 

Marion Walsmann

 

Kosma Złotowski

 

Carlos Zorrinho

 

Marco Zullo

 

 


 

PISMO ODBORA ZA PROMET IN TURIZEM (03.10.2022)

David McAllister

predsednik

Odbor za zunanje zadeve

BRUSELJ

Bernd Lange

predsednik

Odbor za mednarodno trgovino

BRUSELJ

 

Antonio Tajani

predsednik

Odbor za ustavne zadeve

BRUSELJ

Zadeva: Mnenje za odbore INTA, AFET in AFCO o Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil za uveljavljanje pravic Unije pri izvajanju in izvrševanju Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo ter Sporazuma o trgovini in sodelovanju med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska na drugi strani (COM(2022)0089 – C9 0059/2022 – 2022/0068(COD)

Spoštovani predsedniki,

Odbor za promet in turizem se je odločil, da v navedenem postopku zaprosi za uporabo člena 56(1) Poslovnika, da bi Odboru za zunanje zadeve, Odboru za mednarodno trgovino in Odboru za ustavne zadeve predložil mnenje v obliki tega pisma.

 

 

 

Odbor za promet in turizem je zadevo preučil in sprejel svoje mnenje 3. oktobra 2022[5] ter pristojne odbore poziva, naj upoštevajo spodaj navedene ugotovitve.

S spoštovanjem!

 

 

 

 

 

((p.)) [Karima Delli]   [Peter Vitanov]

 

 

 

 

POBUDE

A. ker Sporazum o trgovini in sodelovanju določa neprekinjeno in neovirano povezljivost za zračni, cestni in pomorski promet ter zagotavlja pošteno konkurenco med prevozniki iz EU in Združenega kraljestva;

B. ker ta sporazum določa vzajemni dostop do trga ter skupna pravila in standarde, ki zagotavljajo visoko raven prometne varnosti in pravic potnikov;

C.  ker so bili s tem sporazumom na področju prometa ustanovljeni trije specializirani odbori za spremljanje in pregled izvajanja sporazuma, in sicer za zračni promet, varnost v letalstvu in cestni promet;

1. poudarja, da mora EU ostati pozorna na dejstvo, da se Združeno kraljestvo ni zavezalo dinamičnemu usklajevanju svojih pravil na več področjih politike, med katerimi so nekatera pomembna za sektorja cestnega in zračnega prometa; poudarja, da to pomeni, da prihodnje spremembe zakonodaje in standardov v EU ne bo avtomatično pomenilo uskladitve ustreznih predpisov in standardov Združenega kraljestva; zato poziva k strukturirani primerjalni analizi in sodelovanju pri reviziji zakonodajnih aktov Unije, da bi ohranili pošteno konkurenco med stranmi, vzajemno krepili svetovno konkurenčnost, ohranjali kar najmanjšo upravno obremenitev in zagotovili nemoteno delovanje čezmejnega prometa;

2. poudarja, da sta Unija in Združeno kraljestvo med seboj močno soodvisna, zlasti na področju prometa; zato ponovno poudarja neomajno voljo Unije, da uveljavlja skupna pravila in standarde, ki sta jih z Združenim kraljestvom določila v sporazumu;

3.  poudarja pomen pravilnega izvajanja sporazuma; v zvezi s tem pozdravlja sedanje delo specializiranih odborov za zračni promet, varnost v letalstvu in cestni promet, kar zadeva spremljanje in pregled izvajanja sporazuma; poudarja, da bi moral Parlament najstrožje nadzorovati izvajanja sporazuma, in sicer z dejavnim in stalnim sodelovanjem v parlamentarni partnerski skupščini, ustanovljeni s sporazumom;

4. poziva Komisijo, naj bo pripravljena v celoti izkoristiti zavezujoče mehanizme za reševanje sporov ter uvesti popravne ukrepe, določene v Sporazumu o trgovini in sodelovanju, če ga Združeno kraljestvo ne bo spoštovalo; ugotavlja, da bi morala imeti Unija možnost, da sprejme ustrezne in pravočasne ukrepe, če zaradi nesodelovanja Združenega kraljestva ne bi bilo mogoče učinkovito uporabiti zavezujočega mehanizma za reševanje; vendar poudarja, da bi bilo treba te ukrepe izvajati šele, ko bodo izčrpani vsi poskusi konstruktivnega dialoga in skupnega razumevanja;

5.  v zvezi s tem pozdravlja namen predloga Komisije, da se zaradi previdnosti določijo pravila, s katerimi se zagotovi, da lahko Unija pravočasno in učinkovito ukrepa za zaščito svojih interesov pri izvajanju Sporazuma o izstopu ter Sporazuma o trgovini in sodelovanju; priznava, da je treba Komisijo pooblastiti, da v primeru nespoštovanja sporazuma izvaja popravne, izravnalne in zaščitne ukrepe na področju prometa, ki so predvideni na področju uporabe predloga in določeni v členu 1(2)(d), (e) in (f); poziva pristojne odbore, naj te določbe sprejmejo v prvi obravnavi in prevzamejo predlog Komisije;

6. poziva Komisijo, naj v primeru, da se pojavi potreba po uveljavljanju teh pravic, ukrepa sorazmerno, učinkovito in prožno; poziva pristojne odbore, naj razmislijo o ustreznem mehanizmu poročanja Evropskemu parlamentu, kar zadeva izvajanje predlagane uredbe.


 

PISMO ODBORA ZA RIBIŠTVO (12.9.2022)

David McAllister

predsednik

Odbor za zunanje zadeve

BRUSELJ

 

Bernd LANGE

predsednik

Odbor za mednarodno trgovino

BRUSELJ

 

Antonio TAJANI

predsednik

Odbor za ustavne zadeve

BRUSELJ

Zadeva: Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil za uveljavljanje pravic Unije pri izvajanju in izvrševanju Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo ter Sporazuma o trgovini in sodelovanju med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska na drugi strani (2022/0068 (COD))

 

 

 

Odbor za ribištvo je bil v okviru postopka iz naslova zadolžen, da pripravi mnenje in ga predloži vašemu odboru. Ob upoštevanju zadevnega predloga je bilo sklenjeno, da se mnenje pripravi v obliki pisma (člen 56(1)(2)).

To mnenje sta pripravila spodaj podpisana Pierre Karleskind in François Xavier Bellamy (stalni poročevalec odbora PECH za zadeve po izstopu Združenega kraljestva iz EU). Koordinatorji so ga soglasno sprejeli na sestanku 1.9.2022, nato pa so ga člani Odbora za ribištvo potrdili brez pripomb s pisnim postopkom.

V imenu Odbora za ribištvo vam pošiljamo mnenje o predlogu pravil za uveljavljanje pravic Unije pri izvajanju in izvrševanju Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva ter Sporazuma o trgovini in sodelovanju med EU in Združenim kraljestvom.

 

 

S spoštovanjem!

 

 

Pierre Karleskind

 

François‑Xavier Bellamy

 


POBUDE

  ob upoštevanju priporočila Evropskega parlamenta z dne 27. aprila 2021 o sklenitvi Sporazuma o trgovini in sodelovanju med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o trgovini in sodelovanju) in zlasti mnenja Odbora za ribištvo v zvezi s tem (P9_TA(2021)0140),

  ob upoštevanju Sklepa Sveta (EU) 2021/689 z dne 29. aprila 2021 o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o trgovini in sodelovanju[6],

ker Sporazum o trgovini in sodelovanju vsebuje številne določbe za zaščito interesov Unije v primeru, da bi Združeno kraljestvo nezadostno izvajalo ali neizpolnjevalo obveznosti iz tega sporazuma; ker lahko Unija zlasti na področju ribištva sprejme izravnalne, popravne, zaščitne ali poravnalne ukrepe ter ukrepe za začasno opustitev nekaterih svojih obveznosti iz členov 501, 506 in 773 Sporazuma o trgovini in sodelovanju (v nadaljnjem besedilu: ukrepi za obrambo interesov Unije); ker Sklep Sveta (EU) 2021/689 z dne 29. aprila 2021 v členu 3 začasno določa, da lahko te ukrepe za obrambo interesov Unije sprejme Komisija, dokler ne začne veljati poseben zakonodajni akt, ki bo urejal sprejetje ukrepov; ker izvajanje Sporazuma o trgovini in sodelovanju na področju ribištva doslej ni potekalo nemoteno ali optimalno; ker je Unija naletela na velike težave, zlasti v zvezi z dostopom do voda in izdajanjem ribolovnih dovoljenj ali dodatnimi omejitvami zaradi tehničnih ukrepov na področju ribištva, ki jih je Združeno kraljestvo sprejelo enostransko in brez predhodnega posvetovanja; ker člen 510 Sporazuma o trgovini in sodelovanju določa pregled sporazuma, ki naj bi ga opravili štiri leta po koncu prilagoditvenega obdobja, ki se bo končalo 30. junija 2026; ker je Evropski parlament v svoji resoluciji z dne 5. aprila 2022 o prihodnosti ribolova v Rokavskem prelivu, Severnem morju, Irskem morju in Atlantskem oceanu zaradi izstopa Združenega kraljestva iz EU (P9_TA(2022)0103) ponovno izrazil številne pomisleke o izvajanju sporazuma o trgovini in sodelovanju; ker v njej Evropski parlament tudi poudarja, da bi bilo treba, da bo izvajanje Sporazuma o trgovini in sodelovanju polno potekalo, uporabiti vse pravne instrumente, tudi tiste, ki se nanašajo na dostop do trga, ter vse izravnalne ukrepe in ukrepe za odzivanje ter mehanizme reševanja sporov, ki jih določa Sporazum o trgovini in sodelovanju;

 

Odbor za ribištvo:

ponovno izraža željo po hitrem, natančnem, celovitem in popolnem izvajanju Sporazuma o trgovini in sodelovanju v dobri veri, zlasti na področju ribištva; da bi to dosegli, poziva, naj se uporabijo vsa sredstva, ki so Uniji na voljo, in naj se ne okleva pri sprejemanju ukrepov za zaščito njenih interesov, kadar se sporazum ne izvaja, tako kratkoročno kot po prilagoditvenem obdobju; pozdravlja predlog Komisije, ki zakonodajalcema omogoča, da določita okvir za sprejetje ukrepov za zaščito interesov Unije ter uveljavljanje njenih pravic do izvajanja in izvrševanja sporazuma o izstopu in Sporazuma o trgovini in sodelovanju ali morebitnih dopolnilnih sporazumov; zato podpira vzpostavitev institucionalnega okvira, ki bo omogočal sprejetje hitrih, učinkovitih in sorazmernih ukrepov v skladu s Pogodbama; opozarja, da Sporazum o trgovini in sodelovanju prav v zvezi z ribištvom predvideva možnost nekaterih zaščitnih ukrepov za zaščito interesov Unije brez predhodne uporabe postopka za reševanje sporov; pozdravlja, da predlog Komisije za opredelitev okvira za sprejetje ukrepov za zaščito interesov Unije zajema ribištvo na enak način kot druge sektorske interese in v skladu s podobnimi institucionalnimi postopki; poziva Odbor za zunanje zadeve, Odbor za mednarodno trgovino in Odbor za ustavne zadeve, naj na področju uporabe predlagane uredbe brez izjem ohranijo vsa ustrezna sklicevanja na zadeve s področja ribištva, zlasti tista iz členov 501, 506 in 773 Sporazuma o trgovini in sodelovanju, med medinstitucionalnimi pogajanji pa zavrnejo vse morebitne predloge za izjeme na tem področju; zlasti ugotavlja, da člen 2(4) predlagane uredbe določa, da mora Komisija obvestiti Svet o svojih razlogih, če se odloči, da ne bo ugodila zahtevi ene ali več držav članic za sprejetje ukrepov za zaščito interesov Unije; poziva Odbor za zunanje zadeve, Odbor za mednarodno trgovino in Odbor za ustavne zadeve, naj to določbo spremenijo tako, da bo Evropski parlament enakopraven Svetu pri tem vprašanju in da bo Parlament čim prej obveščen o predložitvi zahteve ene ali več držav članic ter o nadaljnjih ukrepih, in to še toliko bolj, če do zahteve pride zaradi nezadostnega izvajanja Sporazuma o trgovini in sodelovanja na področju ribištva; želi spomniti na simbolno razsežnost, ki jo ima ribištvo v razpravah, povezanih z izstopom Združenega kraljestva iz Unije; poudarja pomen, ki ga Evropski parlament pripisuje spremljanju odnosov med EU in Združenim kraljestvom, ter potrebo po pravilnem in izvajanju Sporazuma o trgovini in sodelovanju na tem področju v dobri veri; opozarja, da lahko Evropski parlament neposredno zahteva od Komisije, da sprejme ukrepe za zaščito interesov Unije ob posebnih pomislekih, zlasti na področju ribištva; na koncu poudarja pomen, ki ga Odbor za ribištvo pripisuje temu, da bi se Komisija in Svet zdaj začela pripravljati na konec prilagoditvenega obdobja, da bi dosegli stabilne in zadovoljive razmere za ribiški sektor po 30. juniju 2026.

 

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Določitev pravil za uveljavljanje pravic Unije pri izvajanju in izvrševanju Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo ter Sporazuma o trgovini in sodelovanju med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska na drugi strani

Referenčni dokumenti

COM(2022)0089 – C9-0059/2022 – 2022/0068(COD)

Datum predložitve EP

11.3.2022

 

 

 

Pristojni odbor

 Datum razglasitve na zasedanju

AFET

23.3.2022

INTA

23.3.2022

AFCO

23.3.2022

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

 Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

23.3.2022

IMCO

23.3.2022

TRAN

23.3.2022

AGRI

23.3.2022

 

PECH

23.3.2022

JURI

23.3.2022

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

 Datum sklepa

ITRE

22.3.2022

AGRI

20.4.2022

JURI

13.6.2022

 

Poročevalec/-ka

 Datum imenovanja

Andreas Schieder

22.3.2022

Seán Kelly

22.3.2022

Danuta Maria Hübner

22.3.2022

 

Člen 58 – Postopek s skupnimi sejami odborov

 Datum razglasitve na zasedanju

 

7.7.2022

Obravnava v odboru

13.7.2022

31.8.2022

 

 

Datum sprejetja

10.10.2022

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

75

0

6

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Aleksander Aleksandrov Jordanov (Alexander Alexandrov Yordanov), Barry Andrews, Gerolf Annemans, Maria Arena, Anna-Michelle Asimakopulu (Anna-Michelle Asimakopoulou), Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Gabriele Bischoff, Geert Bourgeois, Udo Bullmann, Reinhard Bütikofer, Jordi Cañas, Katalin Cseh, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Gwendoline Delbos-Corfield, Salvatore De Meo, Pascal Durand, Raphaël Glucksmann, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Karin Karlsbro, Dietmar Köster, Bernd Lange, Miriam Lexmann, Nathalie Loiseau, Thierry Mariani, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Gheorghe-Vlad Nistor, Tonino Picula, Giuliano Pisapia, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Thijs Reuten, Catharina Rinzema, Massimiliano Salini, Andreas Schieder, Helmut Scholz, Pedro Silva Pereira, Jordi Solé, Sergej Stanišev (Sergei Stanishev), Dragoş Tudorache, Mihai Tudose, Marie-Pierre Vedrenne, Viola von Cramon-Taubadel, Jörgen Warborn, Charlie Weimers, Rainer Wieland, Isabel Wiseler-Lima, Jan Zahradil, Bernhard Zimniok

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Mazaly Aguilar, Attila Ara-Kovács, Gunnar Beck, Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Dacian Cioloş, Jérémy Decerle, Lukas Furlas (Loucas Fourlas), Robert Hajšel, Pierrette Herzberger-Fofana, Rasa Juknevičienė, Liudas Mažylis, Alin Mituța, Alessandra Moretti, Juozas Olekas, Manuela Ripa, Christian Sagartz

Namestniki (člen 209(7) Poslovnika), navzoči pri končnem glasovanju

Susanna Ceccardi, Rosanna Conte, Mónica Silvana González, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Caroline Roose, Christine Schneider, Nils Ušakovs, Lucia Vuolo, Lara Wolters

Datum predložitve

13.10.2022

 


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

75

+

ECR

Geert Bourgeois, Charlie Weimers, Jan Zahradil

ID

Gerolf Annemans, Marco Campomenosi, Susanna Ceccardi, Rosanna Conte, Herve Juvin, Thierry Mariani

NI

Carles Puigdemont i Casamajó

PPE

Aleksander Aleksandrov Jordanov (Alexander Alexandrov Yordanov), Anna-Michelle Asimakopulu (Anna-Michelle Asimakopoulou), Traian Băsescu, Arnaud Danjean, Salvatore De Meo, Lukas Furlas (Loucas Fourlas), Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Rasa Juknevičienė, Miriam Lexmann, Marian-Jean Marinescu, Gabriel Mato, Liudas Mažylis, Francisco José Millán Mon, Gheorghe-Vlad Nistor, Christian Sagartz, Massimiliano Salini, Christine Schneider, Lucia Vuolo, Jörgen Warborn, Rainer Wieland, Isabel Wiseler-Lima

RENEW

Barry Andrews, Petras Auštrevičius, Jordi Cañas, Dacian Cioloş, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Pascal Durand, Nathalie Loiseau, Alin Mituța, Javier Nart, Samira Rafaela, Dragoş Tudorache, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Attila Ara-Kovács, Maria Arena, Gabriele Bischoff, Udo Bullmann, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Mónica Silvana González, Robert Hajšel, Dietmar Köster, Bernd Lange, Alessandra Moretti, Juozas Olekas, Tonino Picula, Giuliano Pisapia, Thijs Reuten, Andreas Schieder, Pedro Silva Pereira, Sergej Stanišev (Sergei Stanishev), Mihai Tudose, Nils Ušakovs, Lara Wolters

THE LEFT

Helmut Scholz

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Gwendoline Delbos-Corfield, Pierrette Herzberger-Fofana, Tilly Metz, Manuela Ripa, Caroline Roose, Jordi Solé, Viola von Cramon-Taubadel

 

0

-

 

 

 

6

0

ECR

Mazaly Aguilar

ID

Gunnar Beck, Markus Buchheit, Bernhard Zimniok

RENEW

Karin Karlsbro, Catharina Rinzema

 

Uporabljeni znaki:

+ : za

- : proti

0 : vzdržani

 

 

Zadnja posodobitev: 28. oktober 2022
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov