ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με τη νέα στρατηγική της ΕΕ για τη διεύρυνση

17.10.2022 - (2022/2064(INI))

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
Εισηγητής: Tonino Picula


Διαδικασία : 2022/2064(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A9-0251/2022
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A9-0251/2022
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, σχετικά με τη νέα στρατηγική της ΕΕ για τη διεύρυνση

(2022/2064(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 49 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στην Κοπεγχάγη στις 21 και 22 Ιουνίου 1993, γνωστά και ως κριτήρια της Κοπεγχάγης,

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων, της 29ης και 30ής Απριλίου 1997, σχετικά με την εφαρμογή αιρεσιμότητας, με σκοπό την ανάπτυξη μιας συνεκτικής στρατηγικής της ΕΕ για τις σχέσεις με τις χώρες της περιοχής των Δυτικών Βαλκανίων,

 έχοντας υπόψη τη δήλωση που εγκρίθηκε στη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 21 Ιουνίου 2003, σχετικά με την προοπτική των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων να ενταχθούν στην ΕΕ,

 έχοντας υπόψη τη διαδικασία του Βερολίνου που δρομολογήθηκε στις 28 Αυγούστου 2014,

 έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του επί του θέματος, και ιδίως το ψήφισμα της 24ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά με την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία[1], τη σύστασή του της 19ης Ιουνίου 2020 προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με τα Δυτικά Βαλκάνια, σε συνέχεια της συνόδου κορυφής του 2020[2], τα ψηφίσματά του σχετικά με τις εκθέσεις της Επιτροπής του 2021 που αφορούν τις χώρες της διεύρυνσης καθώς και το ψήφισμά του της 23ης Ιουνίου 2022 σχετικά με το καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας για την Ουκρανία, τη Δημοκρατία της Μολδαβίας και τη Γεωργία[3],

 έχοντας υπόψη τη συνολική στρατηγική της ΕΕ του 2016, η οποία ορίζει ότι μια αξιόπιστη πολιτική διεύρυνσης αποτελεί στρατηγική επένδυση στην ασφάλεια και την ευημερία της Ευρώπης, και έχει ήδη συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην ειρήνη σε περιοχές που είχαν πληγεί από ένοπλες συγκρούσεις,

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Φεβρουαρίου 2018, με τίτλο «Μια αξιόπιστη προοπτική διεύρυνσης για τα Δυτικά Βαλκάνια και αυξημένη δέσμευση της ΕΕ απέναντί τους» (COM(2018)0065),

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 5ης Φεβρουαρίου 2020, με τίτλο «Ενίσχυση της διαδικασίας προσχώρησης – Μια αξιόπιστη προοπτική της ΕΕ για τα Δυτικά Βαλκάνια» (COM(2020)0057),

 έχοντας υπόψη τις συνόδους κορυφής ΕΕ - Δυτικών Βαλκανίων, που πραγματοποιήθηκαν στη Σόφια και στο Ζάγκρεμπ στις17 Μαΐου 2018 και στις 6 Μαΐου 2020, και τις αντίστοιχες δηλώσεις τους,

 έχοντας υπόψη τη δήλωση του Brdo που εγκρίθηκε στη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων, της 6ης Οκτωβρίου 2021,

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 24ης και 25ης Μαρτίου 2022,

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2022 σχετικά με την Ουκρανία, τη Δημοκρατία της Μολδαβίας και τη Γεωργία,

 έχοντας υπόψη τις αιτήσεις προσχώρησης στην ΕΕ που υποβλήθηκαν από την Ουκρανία, τη Μολδαβία και τη Γεωργία και τις σχετικές ευνοϊκές γνώμες της Επιτροπής και τα σχετικά συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, και συγκεκριμένα τα συμπεράσματα της 23ης και 24 Ιουνίου 2022 σχετικά με την ευρύτερη Ευρώπη, την Ουκρανία, τις αιτήσεις προσχώρησης της Ουκρανίας, της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και της Γεωργίας, τα Δυτικά Βαλκάνια, οικονομικά θέματα, τη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης και τις εξωτερικές σχέσεις, με τα οποία χορηγήθηκε καθεστώς υποψήφιας χώρας στην Ουκρανία και τη Δημοκρατία της Μολδαβίας και διατυπώθηκε η προθυμία να γίνει το ίδιο για τη Γεωργία,

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2018, της 18ης Ιουνίου 2019, της 25ης Μαρτίου 2020 και της 14ης Δεκεμβρίου 2021 σχετικά με τη διεύρυνση και τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2019 και της 14ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά με τις παράνομες δραστηριότητες γεώτρησης της Τουρκίας στην ανατολική Μεσόγειο, τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2019, της 1ης και 2ας Οκτωβρίου 2020 καθώς και της 15ης και 16ης Οκτωβρίου 2020, τη δήλωση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ της 15ης Μαΐου 2020 και τα κύρια αποτελέσματα της τηλεδιάσκεψής τους, της 14ης Αυγούστου 2020, σχετικά με την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, και το αποτέλεσμα της άτυπης συνόδου των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στο Gymnich της 27ης και 28ης Αυγούστου 2020,

 έχοντας υπόψη τη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου[4], καθώς και τη σφαιρική και σε βάθος ζώνη ελεύθερων συναλλαγών, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου 2017, και τη σχετική ατζέντα σύνδεσης,

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/1529 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Σεπτεμβρίου 2021, για τη θέσπιση Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ III)[5],

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Οκτωβρίου 2020, με τίτλο «Ένα οικονομικό και επενδυτικό σχέδιο για τα Δυτικά Βαλκάνια» (COM(2020)0641),

 έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, της 10ης Ιανουαρίου 2022, με τίτλο «Ενωσιακή στήριξη για το κράτος δικαίου στα Δυτικά Βαλκάνια: παρά τις προσπάθειες, εξακολουθούν να υπάρχουν θεμελιώδη προβλήματα»,

 έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, της 3ης Ιουνίου 2021, με τίτλο «Παραπληροφόρηση στην ΕΕ: υπό αντιμετώπιση όχι όμως και υπό απόλυτο έλεγχο»,

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 19ης Οκτωβρίου 2021, με τίτλο «Ανακοίνωση σχετικά με την πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ 2021» (COM(2021)0644),

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2020, με τίτλο «Προώθηση των αξιών και της βασιζόμενης σε κανόνες πανευρωπαϊκής συνεργασίας και στήριξη της αναζωογόνησης του Συμβουλίου της Ευρώπης»,

 έχοντας υπόψη τη στρατηγική πυξίδα για την ασφάλεια και την άμυνα, όπως εγκρίθηκε επίσημα από το Συμβούλιο στις 21 Μαρτίου 2022,

 έχοντας υπόψη την πολιτική συμφωνία της 12ης Ιουνίου 2022 σχετικά με τις αρχές για την εξασφάλιση μιας λειτουργικής Βοσνίας και Ερζεγοβίνης που σημειώνει πρόοδο όσον αφορά την ευρωπαϊκή της πορεία,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Φεβρουαρίου 2022 σχετικά με την εφαρμογή της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας – ετήσια έκθεση 2021[6],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Ιουνίου 2022, σχετικά με το αίτημα για σύγκληση Συνέλευσης για την αναθεώρηση των Συνθηκών[7],

 έχοντας υπόψη τη σύστασή του της 8ης Ιουνίου 2022 προς το Συμβούλιο και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας όσον αφορά την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας και άμυνας της ΕΕ μετά τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας[8],

 έχοντας υπόψη το άρθρο 118 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A9-0251/2022),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεύρυνση αποτελεί το αποτελεσματικότερο μέσο εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ και μία από τις πιο επιτυχημένες πολιτικές της Ένωσης, και εξακολουθεί να αποτελεί στρατηγική και μελλοντοστραφή γεωπολιτική επένδυση στην ειρήνη, την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ευημερία στην ευρωπαϊκή ήπειρο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, υπό το φως της αυξανόμενης ρωσικής απειλής για την ευρωπαϊκή ειρήνη και σταθερότητα, η ενισχυμένη πολιτική διεύρυνσης παραμένει το ισχυρότερο γεωπολιτικό εργαλείο που διαθέτει η ΕΕ·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεύρυνση είναι μια διαδικασία επωφελής για όλους και υπήρξε ένα πολύ αποτελεσματικό και επιτυχημένο μέσο για την προώθηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων τόσο εντός της ΕΕ όσο και στις υποψήφιες χώρες, συμβάλλοντας στην ενθάρρυνση του δημοκρατικού μετασχηματισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτελεσματικότητά της έχει μειωθεί σημαντικά με την πάροδο των ετών λόγω της αδυναμίας της ΕΕ να ανταποκριθεί στις δικές της υποσχέσεις·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική διεύρυνσης δεν θα πρέπει να θεωρείται αμιγώς πολιτική, διοικητική ή τεχνοκρατική διαδικασία, αλλά θα πρέπει να καταστεί περισσότερο προσανατολισμένη στην προσέγγιση και πιο δυναμική, δεδομένου ότι οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις συνεπάγονται τη σταδιακή μεταφορά και ενίσχυση των αξιών και των πολιτικών της ΕΕ στις υποψήφιες χώρες·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει δεσμευτεί να στηρίξει τις υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες χώρες που συμμερίζονται τις κοινές αξίες της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ εξακολουθεί να είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος και ο μεγαλύτερος πάροχος επενδυτικής και χρηματοδοτικής βοήθειας μέσω του ΜΠΒ ΙΙΙ, του οικονομικού και επενδυτικού σχεδίου για τα Δυτικά Βαλκάνια, του Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (NDICI) – Παγκόσμια Ευρώπη, και της μακροοικονομικής συνδρομής·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να εξετάσει διεξοδικά την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα της πολιτικής διεύρυνσης, μεταρρυθμίζοντας και ενισχύοντας τον εαυτό της, ιδίως τη λειτουργία των θεσμικών οργάνων, των πολιτικών και των διαδικασιών ψηφοφορίας·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται επειγόντως μια νέα, σαφώς καθορισμένη και στρατηγικά, πολιτικά και γεωπολιτικά εστιασμένη ώθηση, πολιτική δέσμευση και όραμα για να ξεπεραστεί το status quo, να αντιμετωπιστεί η έλλειψη πολιτικής βούλησης της ΕΕ κατά την τελευταία δεκαετία και να ενεργοποιηθεί εκ νέου η διαδικασία διεύρυνσης εντός της ΕΕ και ιδίως στις υποψήφιες χώρες, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συνέχεια, τη συνέπεια, την αξιοπιστία και τον αντίκτυπό της, επιτυγχάνοντας απτά αποτελέσματα στις χώρες που συμμετέχουν στη διαδικασία διεύρυνσης με την εφαρμογή συγκεκριμένων μεταρρυθμίσεων και την επίτευξη των κριτηρίων αναφοράς της νέας μεθοδολογίας διεύρυνσης·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παραμένει αξιόπιστος εταίρος των υπό ένταξη χωρών και υπέρμαχος της διαδικασίας διεύρυνσης επιτρέποντας θεσμικές και κοινωνικοοικονομικές μεταρρυθμίσεις προς όφελος των πολιτών·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω εσωτερικών κωλυμάτων, τα τελευταία χρόνια το Συμβούλιο απογοήτευσε τις χώρες που συμμετέχουν στη διαδικασία διεύρυνσης εμποδίζοντας την ενταξιακή διαδικασία και παραλείποντας την υλοποίηση των μακροχρόνιων υποσχέσεων της ΕΕ, με αποτέλεσμα καθυστερήσεις στην έναρξη των ενταξιακών συνομιλιών με την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία, καθώς και την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων για το Κόσοβο, παρά το γεγονός ότι, όπως επιβεβαιώθηκε από την Επιτροπή, οι εν λόγω χώρες πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια αναφοράς· λαμβάνοντας υπόψη ότι το κενό που δημιούργησε η έλλειψη δέσμευσης και αξιοπιστίας της ΕΕ κατά τα τελευταία έτη έχει διευρύνει το πεδίο δράσης για τη Ρωσία και την Κίνα καθώς και για άλλους κακόβουλους τρίτους παράγοντες·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιορισμένη πρόοδος οφείλεται επίσης στην έλλειψη πραγματικής πολιτικής βούλησης εκ μέρους ορισμένων πολιτικών ηγετών στις χώρες της διεύρυνσης να προωθήσουν θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις, δεδομένου ότι οι δηλώσεις στις οποίες προέβησαν δεν ήταν πάντα ανάλογες με το επίπεδο των μεταρρυθμίσεων στη διαδικασία προσχώρησης των αντίστοιχων χωρών·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική διεύρυνσης πρέπει να επικαιροποιηθεί ώστε να καταστεί πιο ευέλικτη, δυναμική και ικανοποιητική, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την πολιτική πραγματικότητα όσο και το νέο γεωπολιτικό πλαίσιο που δημιουργήθηκε από τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, διατηρώντας παράλληλα την αξιοκρατική ενταξιακή διαδικασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να καταστεί αποτελεσματικότερη, η πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ πρέπει να συνδυάσει μια ισχυρή εστίαση στα θεμελιώδη ζητήματα —κράτος δικαίου, δημοκρατικά πρότυπα, οικονομικές μεταρρυθμίσεις, θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες— με τη σταδιακή εισαγωγή των υποψήφιων χωρών σε διάφορους τομείς της ολοκλήρωσης της ΕΕ, με ορατή και συνεχή πορεία προς την πλήρη ένταξη, ώστε να διατηρηθεί η δυναμική των μεταρρυθμίσεων στις υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες χώρες·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα στρατηγική διεύρυνσης της ΕΕ θα πρέπει να βασίζεται αυστηρά στην τήρηση της αρχής της δυνατότητας κάθε χώρας να επιλέγει ελεύθερα τη δική της πορεία, λαμβάνοντας υπόψη τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την εν εξελίξει διαδικασία με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν θα πρέπει να επιτρέπεται σε τρίτα μέρη να εκβιάζουν ή να απειλούν την ΕΕ ισχυριζόμενοι ότι η διεύρυνση της ΕΕ στρέφεται εναντίον τους·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπό ένταξη στην ΕΕ χώρες αντιμετωπίζουν προκλήσεις που απορρέουν από κακόβουλες εξωτερικές παρεμβάσεις και εκστρατείες παραπληροφόρησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προηγούμενες εξελίξεις έδειξαν ότι η μη διεύρυνση έχει σοβαρό στρατηγικό κόστος και μπορεί να υπονομεύσει την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην ήπειρό μας·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διατλαντική εταιρική σχέση αποτελεί αξιόπιστη και σταθερή πλατφόρμα για τη στήριξη της διεύρυνσης της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας επιβεβαίωσε εκ νέου τη σημασία αυτής της εταιρικής σχέσης·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας ώθησε τρεις χώρες με συμφωνίες σύνδεσης με την ΕΕ —την Ουκρανία, τη Γεωργία και τη Μολδαβία— να υποβάλουν αιτήσεις προσχώρησης, εκφράζοντας την επιθυμία των λαών τους να ζουν σε ελεύθερες και δημοκρατικές χώρες, εδραιωμένες στην ευρωπαϊκή οικογένεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 17 Ιουνίου 2022, η Επιτροπή δημοσίευσε τις γνώμες της σχετικά με τις αιτήσεις προσχώρησης της Ουκρανίας, της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και της Γεωργίας, συνιστώντας στο Συμβούλιο να δοθεί στις τρεις χώρες η προοπτική να καταστούν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και συνιστώντας, συγκεκριμένα, να χορηγηθεί καθεστώς υποψήφιας χώρας στην Ουκρανία και τη Δημοκρατία της Μολδαβίας, καθώς και στη Γεωργία μόλις η χώρα εκπληρώσει ορισμένα κριτήρια·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 23 Ιουνίου 2022, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χορήγησε καθεστώς υποψήφιας χώρας στην Ουκρανία και τη Μολδαβία, αναγνωρίζοντας παράλληλα την ευρωπαϊκή προοπτική της Γεωργίας·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα Δυτικά Βαλκάνια αποτελούν περιοχή στρατηγικού και γεωπολιτικού ανταγωνισμού και ότι ορισμένες από τις χώρες τους είναι επιρρεπείς σε αποσταθεροποίηση, απειλώντας την ασφάλεια και τη σταθερότητα της ηπείρου μας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τρίτες χώρες εκμεταλλεύονται αυτά τα τρωτά σημεία, μεταξύ άλλων μέσω στρατηγικών επενδύσεων και εκστρατειών παραπληροφόρησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σταθερότητα, η ασφάλεια και η δημοκρατική ανθεκτικότητα των υποψήφιων προς ένταξη χωρών συνδέεται άρρηκτα με την ασφάλεια, τη σταθερότητα και τη δημοκρατική ανθεκτικότητα της ίδιας της ΕΕ·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στα συμπεράσματά του της 23ης και 24 Ιουνίου 2022, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέφρασε την πλήρη και αδιαμφισβήτητη προσήλωσή του στην ενωσιακή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων και ζήτησε την επιτάχυνση της διαδικασίας προσχώρησης·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στη στρατηγική πυξίδα για την ασφάλεια και την άμυνα, το Συμβούλιο τόνισε ότι οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων πρέπει να συνεχίσουν να σημειώνουν απτή πρόοδο όσον αφορά το κράτος δικαίου και τις μεταρρυθμίσεις που βασίζονται στις ευρωπαϊκές αξίες, κανόνες και πρότυπα, προκειμένου να προχωρήσουν στην ευρωπαϊκή τους πορεία·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι την απόφαση του Συμβουλίου θα πρέπει να στηρίξει συγκεκριμένο σχέδιο δράσης το οποίο δεν θα περιλαμβάνει μόνο τα αναμενόμενα αποτελέσματα από τις υποψήφιες χώρες, αλλά θα διασφαλίζει επίσης ότι η Δημοκρατία της Μολδαβίας και η Ουκρανία έχουν όλη την αναγκαία στήριξη για να καταστούν κράτη μέλη της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο θα πρέπει επίσης να παρέχει στη Γεωργία έναν σαφή χάρτη πορείας με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις που πρέπει να πληροί προκειμένου να της χορηγηθεί καθεστώς υποψήφιας χώρας και η προοπτική προσχώρησης στην ΕΕ·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία είναι υποψήφια προς ένταξη στην ΕΕ χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία εξακολουθεί να απέχει πολύ από τις αξίες της ΕΕ και το κανονιστικό της πλαίσιο, με το χάσμα να διευρύνεται σε θεμελιώδεις τομείς όπως ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι ατομικές ελευθερίες, τα ατομικά δικαιώματα και η ελευθερία της έκφρασης, καθώς και οι σχέσεις καλής γειτονίας και η περιφερειακή συνεργασία·

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε χώρα της διεύρυνσης θα πρέπει να κρίνεται με βάση την αξία της και ότι η πρόοδος στην πορεία της προς την ΕΕ θα πρέπει να εξαρτάται από τη διαρκή και αμετάκλητη πρόοδο που επιτυγχάνεται μέσω των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων που σχετίζονται με την ΕΕ, ιδίως στον τομέα του κράτους δικαίου·

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσχώρηση στην ΕΕ πρέπει να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 49 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, με βάση τον σεβασμό των σχετικών διαδικασιών και με την επιφύλαξη της εκπλήρωσης των καθορισμένων κριτηρίων·

ΚΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να υπερασπίζεται τις αρχές και τις αξίες της επιδεικνύοντας αλληλεγγύη προς όσους υπερασπίζονται κοινά ιδεώδη·

ΚΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει θέση στην ΕΕ ή σε χώρες που επιθυμούν να γίνουν κράτη μέλη της για εμπρηστική ρητορική, άρνηση γενοκτονίας ή εξύμνηση εγκληματιών πολέμου από οποιαδήποτε πλευρά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποδοχή του παρελθόντος είναι ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί η πραγματική συμφιλίωση, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για τις ευημερούσες κοινωνίες και την επιτυχή ολοκλήρωση·

1. συνιστά στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας:

Το γεωπολιτικό πλαίσιο, το μέλλον και η συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης

α) να αναγνωρίσουν ότι η ευημερία και η ασφάλεια της ΕΕ βασίζονται στην ικανότητά της να υπερασπίζεται και να προάγει την ειρήνη, τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, τις θεμελιώδεις ελευθερίες και αξίες και τη βασιζόμενη σε κανόνες πολυμερή τάξη, μεταξύ άλλων στην άμεση γειτονία της·

β) να προωθήσουν την πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ, ως το μόνο πλέον αποτελεσματικό μέσο της ΕΕ για τη διασφάλιση της ειρήνης, της ευημερίας και των θεμελιωδών αξιών στην ευρωπαϊκή ήπειρο·

γ) να διατηρήσουν τη γεωστρατηγική και γεωπολιτική σημασία και αξιοπιστία της ΕΕ με την ενίσχυση της ολοκλήρωσης των κρατών μελών και της συνεργασίας με ομόφρονες εταίρους, ιδίως με υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες χώρες, στους τομείς της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, και με τον εξορθολογισμό των διαδικασιών λήψης αποφάσεων με σκοπό να καταστεί ένας πιο αξιόπιστος και αποτελεσματικός παγκόσμιος παράγοντας, ενισχύοντας παράλληλα τη λειτουργία και τη διαφάνεια των εσωτερικών πολιτικών της, και διευκολύνοντας την υιοθέτησή τους από τις υποψήφιες χώρες·

δ) να ενισχύσουν την ικανότητα της ΕΕ να ενεργεί με τη μεταρρύθμιση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, μεταξύ άλλων με την καθιέρωση της ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία σε τομείς που σχετίζονται με την ενταξιακή διαδικασία, και με τη διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας της διευρυμένης ένωσης στο σύνολό της· να καταργήσουν την απαίτηση ομοφωνίας, ιδιαίτερα κατά τη λήψη αποφάσεων που αφορούν την έναρξη της διαπραγματευτικής διαδικασίας, καθώς και το άνοιγμα και την ολοκλήρωση των επιμέρους διαπραγματευτικών ομάδων και κεφαλαίων·

ε) να αναγνωρίσουν τη μετασχηματιστική δύναμη της ΕΕ καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ολοκλήρωσης και τους προηγούμενους επιτυχημένους γύρους διεύρυνσης της ΕΕ· να αποφέρουν θετικά αποτελέσματα τόσο για τις υποψήφιες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων στο πλαίσιο της διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης όσο και για τις υποψήφιες χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης στο πλαίσιο της διαδικασίας σύνδεσης·

στ) να αναγνωρίσουν την ανάγκη να ενισχύσει η ΕΕ την αποτελεσματικότητα της πολιτικής της για τη διεύρυνση, να αναβαθμίσει τη στρατηγική της για τη διεύρυνση και να προβεί σε ενδελεχή κριτική αξιολόγηση και αναθεώρηση της ικανότητας και των προοπτικών διεύρυνσης της ΕΕ, και να την ενισχύσει μέσω της νέας στρατηγικής της ΕΕ για τη διεύρυνση, μεταξύ άλλων με τον καθορισμό σαφών και διαφανών στόχων πολιτικής και την εφαρμογή των αναγκαίων και έγκαιρων θεσμικών μεταρρυθμίσεων, επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι η πλήρης προσχώρηση στην ΕΕ είναι αναντικατάστατη και ότι η διαδικασία διεύρυνσης θα ενθαρρύνει τις πολυαναμενόμενες μεταρρυθμίσεις της ΕΕ·

ζ) να επιβεβαιώσουν εκ νέου την εγκυρότητα των κριτηρίων της Κοπεγχάγης και τη συνάφεια της ικανότητας ολοκλήρωσης της Ένωσης· να συμπεριλάβουν τις υποψήφιες χώρες στις συζητήσεις για τις μεταρρυθμίσεις της ΕΕ· να συνεχίσουν τις τακτικές συνόδους κορυφής με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, προκειμένου να ενισχυθεί η ανάληψη πολιτικής ευθύνης και να καθοδηγηθεί καλύτερα η διαδικασία διεύρυνσης· να υλοποιήσουν την πρόθεση της Επιτροπής να αρχίσει τις απαραίτητες προετοιμασίες για τη δρομολόγηση μιας ευρωπαϊκής συνέλευσης και να αναγνωρίσουν τη σημασία της επιτυχίας της για την αποτελεσματική επίτευξη της διεύρυνσης της ΕΕ·

η) να διασφαλίσουν ότι η ΕΕ παραμένει μια εξελισσόμενη κοινότητα ευρωπαϊκών κρατών ανοικτή στην προσχώρηση ομόφρονων δημοκρατιών, η οποία έχει κοινές αξίες, αρχές και συμφέροντα που περιφρουρεί στο ακέραιο και σέβεται τις συνθήκες της ΕΕ·

θ) να ενισχύσουν την προσήλωση των κρατών μελών στη διεύρυνση, μέσω της εκπλήρωσης της δέσμευσης της ΕΕ έναντι των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων και της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης· να φέρουν εις πέρας τη διεύρυνση της ΕΕ ως αξιοκρατική πολιτική διαδικασία· να επιβεβαιώσουν την αταλάντευτη πολιτική τους βούληση να προχωρήσουν περαιτέρω στη διαδικασία προσχώρησης των χωρών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και να διατηρήσουν τη μακροχρόνια δέσμευσή τους έναντι των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, η οποία χρονολογείται από τη σύνοδο κορυφής της Θεσσαλονίκης του 2003 και τη σύνοδο κορυφής της Κοπεγχάγης του 1993· να διασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις για την υποκατάσταση της διεύρυνσης·

ι) να ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή των κρατών μελών στη διαδικασία διεύρυνσης, ώστε να διασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων της μέσω της νέας μεθοδολογίας της που συνδυάζει προϋποθέσεις και μέσα τεχνικής και χρηματοδοτικής στήριξης για τις υποψήφιες χώρες· να ενισχύσουν τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και των τοπικών και περιφερειακών αρχών τόσο των κρατών μελών της ΕΕ όσο και των υποψήφιων χωρών στη διαδικασία προσχώρησης·

ια) να αποφύγουν τη χρήση ανεπίλυτων διμερών και περιφερειακών διαφορών για να εμποδίσουν τις διαδικασίες προσχώρησης των υποψήφιων χωρών και να θεσπίσουν επίσημο μηχανισμό για την επίλυση και τη διαιτησία αυτών των διαφορών, προκειμένου να στηρίξουν την επίλυσή τους χωριστά από την προσχώρηση στην ΕΕ, καθώς οι εν λόγω διαφορές μπορούν να παρεμποδίσουν την εφαρμογή των ευρωπαϊκών πολιτικών και να αποδυναμώσουν την περιφερειακή και παγκόσμια επιρροή της ΕΕ·

ιβ) να αναγνωρίσουν ότι η χρήση διμερών ζητημάτων από τα κράτη μέλη προς όφελός τους αντίκειται στο πνεύμα των Συνθηκών της ΕΕ· να εργαστούν για την επίτευξη περιφερειακής συνεργασίας και την προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών·

ιγ) να ενισχύσουν τη στρατηγική επικοινωνία και να παράσχουν σχετικές πληροφορίες σχετικά με τα αμοιβαία οφέλη και τις ευκαιρίες της διεύρυνσης τόσο στις υπό ένταξη χώρες όσο και στα κράτη μέλη, προκειμένου να αυξηθεί περαιτέρω η στήριξη και να βελτιωθεί η κατανόηση της διαδικασίας προσχώρησης, ιδίως πέραν των μεγάλων πόλεων, με ιδιαίτερη έμφαση στη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και την ευημερία των πολιτών· να βελτιώσουν την προβολή της χρηματοδότησης της ΕΕ και των απτών αποτελεσμάτων της στις χώρες της διεύρυνσης·

ιδ) να εργαστούν στρατηγικά και προορατικά για να αντιμετωπίσουν υβριδικές απειλές και να συμβάλουν στην πρόληψη παρεμβάσεων τρίτων στις πολιτικές, εκλογικές και άλλες δημοκρατικές διαδικασίες των υπό ένταξη χωρών και, ειδικότερα, κακόβουλων πράξεων που αποσκοπούν στη χειραγώγηση της κοινής γνώμης και στην υπονόμευση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης· να αυξήσουν την ανθεκτικότητα έναντι της παραπληροφόρησης και των ανατρεπτικών εκστρατειών που έχουν σχεδιαστεί για την υπονόμευση των δημοκρατικών διαδικασιών και τη δημιουργία διαιρέσεων, και να ενθαρρύνουν τις υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες χώρες να λάβουν αποφασιστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της χειριστικής παραπληροφόρησης, της κακόβουλης προπαγάνδας και άλλων υβριδικών απειλών·

Διαδικασία προσχώρησης

ιε) να ξεπεράσουν την παράλυση της διεύρυνσης ανανεώνοντας τη διαδικασία προσχώρησης ώστε να προσδιορίζει σαφώς πολιτικούς και κοινωνικοοικονομικούς στόχους, αξιοποιώντας πλήρως τη νέα μεθοδολογία διεύρυνσης για να αυξηθεί η αξιοπιστία, η προβλεψιμότητα και ο δυναμισμός της· να εξετάσουν το ενδεχόμενο διορισμού επικεφαλής διαπραγματευτών της ΕΕ για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο ευρείας διαπραγματευτικής εντολής, οι οποίοι θα λογοδοτούν επίσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

ιστ) να επισπεύσουν την ένταξη των χωρών που επιδεικνύουν στρατηγικό προσανατολισμό και αταλάντευτη προσήλωση στις σχετικές με την ΕΕ μεταρρυθμίσεις, την εδραίωση της δημοκρατίας, τις θεμελιώδεις αξίες και την ευθυγράμμιση της εξωτερικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων·

ιζ) να διασφαλίσουν ότι η πρόοδος κάθε χώρας στην πορεία προς την προσχώρηση αξιολογείται με βάση τις επιδόσεις της και τον βαθμό στον οποίο έχει υιοθετήσει και εφαρμόσει θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις και το κεκτημένο της ΕΕ· να εστιάσουν εκ νέου τη διαδικασία προσχώρησης στους πολίτες·

ιη) να προσφέρουν χάρτες πορείας προσανατολισμένους στην προσχώρηση για κάθε επιμέρους υπό ένταξη χώρα που θα περιλαμβάνουν απτά και συγκεκριμένα βήματα, καθώς και τακτική ανατροφοδότηση σχετικά με τα επιτευχθέντα αποτελέσματα, βελτιώνοντας περαιτέρω την μεθοδολογία διεύρυνσης· να εδραιώσουν τη νέα μεθοδολογία της Επιτροπής ως μακροπρόθεσμη προσαρμογή της πολιτικής·

ιθ) να εφαρμόσουν σαφείς, διαφανείς και συνεπείς δείκτες αναφοράς επιδόσεων, συμπεριλαμβανομένων χρονοδιαγραμμάτων, να βελτιώσουν τη μέτρηση της προόδου και να εξασφαλίσουν συνεπή και συνεχή πολιτική και τεχνική υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας προσχώρησης με βάση τις ατομικές επιδόσεις· να βελτιώσουν την ποιότητα, την αναγνωσιμότητα και την προσβασιμότητα των εκθέσεων της Επιτροπής, ιδίως όσον αφορά το κράτος δικαίου· να υποβάλλουν τακτικές εκθέσεις σχετικά με την έλλειψη προόδου ή την οπισθοδρόμηση με συστηματικό και διαφανή τρόπο, συμπεριλαμβανομένων σαφών όρων για την αξιολόγηση και δεικτών για τη μέτρηση τυχόν σοβαρής ή παρατεταμένης στασιμότητας ή οπισθοδρόμησης· να καθορίσουν σαφείς προθεσμίες για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με τις υπό ένταξη χώρες το αργότερο έως το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας·

κα) να ενισχύσουν τα πολιτικά, οικονομικά και τεχνικά κίνητρα για τις υπό ένταξη χώρες, διασφαλίζοντας ότι τα ενδιάμεσα στάδια της ολοκλήρωσης δεν υποκαθιστούν αλλά διευκολύνουν τον τελικό στόχο της ένταξης στην ΕΕ·

κβ) να επιβραβεύουν τη βιώσιμη πρόοδο με την ευρύτερη σταδιακή ένταξη των υποψήφιων χωρών στις αντίστοιχες πολιτικές, πρωτοβουλίες και την ενιαία αγορά της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε κονδύλια της ΕΕ στους αντίστοιχους τομείς, επιτρέποντας στους πολίτες να αποκομίσουν τα οφέλη της προσχώρησης καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και όχι μόνο μετά την ολοκλήρωσή της· να καταβάλλουν προσπάθειες για τη μείωση του αναπτυξιακού χάσματος μεταξύ των κρατών μελών και των υποψήφιων προς ένταξη στην ΕΕ χωρών·

κγ) να διασφαλίσουν ότι η ολοκλήρωση εντός της ενιαίας αγοράς της ΕΕ και σε άλλους τομείς βασίζεται σε αυστηρούς όρους και απτή πρόοδο όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις, με παράλληλη επιβολή κυρώσεων σε πραγματικό χρόνο για τυχόν οπισθοδρόμηση ή αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στη μεταρρυθμιστική διαδικασία, ιδίως στους τομείς της δημοκρατίας, της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, της καταπολέμησης της διαφθοράς, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου·

κδ) να επεκτείνουν τις δυνατότητες των υποψήφιων χωρών να συμμετέχουν και να παρακολουθούν το έργο των θεσμικών οργάνων της ΕΕ·

κε) να καθιερώσουν ενισχυμένο διαρθρωμένο πολιτικό διάλογο με συνδεδεμένες, υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες χώρες, συμπεριλαμβανομένων συνόδων ηγετών στο περιθώριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου· να ξεκινήσουν ανοικτή τομεακή συνεργασία με τις υπό ένταξη χώρες και να εντατικοποιήσουν τις ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών προκειμένου να προωθηθεί περαιτέρω η οικονομική ολοκλήρωση και η νομοθετική εναρμόνιση και να διευκολυνθεί η σταδιακή ολοκλήρωση·

κστ) να αναγνωρίσουν τον ρόλο των υφιστάμενων διακυβερνητικών φορέων και φόρουμ, όπως η Πρωτοβουλία Αδριατικής-Ιονίου, η Κεντροευρωπαϊκή Πρωτοβουλία και η Διαδικασία του Βερολίνου, και να προωθήσουν συνέργειες μεταξύ τους, προκειμένου να ενισχυθούν οι πολυμερείς δεσμοί μεταξύ των Δυτικών Βαλκανίων και των κρατών μελών ως μέσο για την προώθηση της ολοκλήρωσης·

κζ) να επιδοκιμάσουν την έναρξη των προ πολλού αναγκαίων ενταξιακών συνομιλιών κατά τις πρώτες διακυβερνητικές διασκέψεις με τις Δημοκρατίες της Αλβανίας και της Βόρειας Μακεδονίας που πραγματοποιήθηκαν στις 19 Ιουλίου 2022· να αναγνωρίσουν εγκαίρως τα επιτεύγματα των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, μεταξύ άλλων με τη χορήγηση της ελευθέρωσης του καθεστώτος θεωρήσεων στο Κόσοβο χωρίς καθυστέρηση·

κη) να ενθαρρύνουν και να στηρίξουν τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη στη βελτίωση του νομοθετικού και θεσμικού της πλαισίου, ώστε να εξασφαλιστεί ουσιαστική πρόοδος στην αντιμετώπιση των 14 βασικών προτεραιοτήτων, όπως επαναλαμβάνεται στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 23ης και 24 Ιουνίου 2022· να χορηγήσουν καθεστώς υποψήφιας χώρας στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, μόλις υλοποιήσει επιτυχώς τη σημαντική σειρά μεταρρυθμίσεων ως σαφές μήνυμα στήριξης και αδιαμφισβήτητης προσήλωσης στην ευρωπαϊκή της προοπτική, καθώς και ως βήμα προόδου προς τη σταθεροποίηση της χώρας και της περιοχής·

κθ) να ενθαρρύνουν και να υποστηρίξουν την επίσπευση της προσχώρησης του Μαυροβουνίου, ως πρωτοπόρου στη διαδικασία προσχώρησης στην ΕΕ· να συνδράμουν τη χώρα στην εκπλήρωση όλων των αναγκαίων προϋποθέσεων, μεταξύ άλλων με τον καθορισμό των κριτηρίων αξιολόγησης για το κλείσιμο των διαπραγματευτικών κεφαλαίων· να ζητήσουν να γίνει σεβαστή η πολυεθνοτική ταυτότητα της χώρας·

λ) να χαιρετίσουν την εξαιρετικά ταχεία απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με τις αιτήσεις προσχώρησης στην ΕΕ της Ουκρανίας, της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και της Γεωργίας και να συνεχίσουν να τους παρέχουν πολιτική και τεχνική στήριξη στο πλαίσιο του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας· να καλέσουν τις αρχές των τριών χωρών να εκδηλώσουν με αδιαμφισβήτητο τρόπο την πολιτική τους βούληση να υλοποιήσουν τις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες των λαών τους σημειώνοντας σημαντική πρόοδο σχετικά με ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις, ειδικότερα δε, με τις προτεραιότητες που περιγράφονται στις γνώμες της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2022, προκειμένου να εκπληρωθούν αποτελεσματικά τα κριτήρια προσχώρησης στην ΕΕ το συντομότερο δυνατόν· να αρχίσουν να προβληματίζονται σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της χρηματοδοτικής και τεχνικής βοήθειας που σχετίζεται με την προσχώρηση σύμφωνα με τις δηλωθείσες μεταρρυθμιστικές προτεραιότητες·

λα) να ενθαρρύνουν τη συνεχή και αποτελεσματική εφαρμογή των συμφωνιών σύνδεσης και των σφαιρικών και σε βάθος ζωνών ελεύθερων συναλλαγών με την Ουκρανία, τη Δημοκρατία της Μολδαβίας και τη Γεωργία· να επανεξετάσουν τη στρατηγική της ΕΕ για την Ανατολική Εταιρική Σχέση και να ενισχύσουν την περιφερειακή συνεργασία·

λβ) να βοηθήσουν την Ουκρανία και τη Δημοκρατία της Μολδαβίας να εκπληρώσουν τις προϋποθέσεις που έχει θέσει η Επιτροπή για την ανάληψη περαιτέρω ενεργειών για την ένταξη στην ΕΕ, και τη Γεωργία να ολοκληρώσει τις αναγκαίες ενέργειες για την απόκτηση του καθεστώτος υποψήφιας χώρας· να εστιάσουν ιδίως στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, την καταπολέμηση της διαφθοράς, τη δημοκρατική εποπτεία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την απαλλαγή από τους ολιγάρχες· να διευκολύνουν τη μετάβαση των χωρών αυτών από την Ανατολική Εταιρική Σχέση στο πλαίσιο διεύρυνσης, συμπεριλαμβανομένης της μετάβασης από τον μηχανισμό NDICI – Global Europe στον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ)· να αυξήσουν επαρκώς τον συνολικό προϋπολογισμό του ΜΠΒ ΙΙΙ προκειμένου να διατηρηθεί η χρηματοδότηση για τους σημερινούς δικαιούχους του ΜΠΒ ΙΙΙ·

λγ) να εντείνουν την εποικοδομητική συνεργασία της ΕΕ με τις αρχές τόσο της Σερβίας όσο και του Κοσόβου προκειμένου να επιτευχθεί μια συνολική, νομικά δεσμευτική συμφωνία εξομάλυνσης, στη βάση της αμοιβαίας αναγνώρισης, μεταξύ των δύο στο πλαίσιο του διαλόγου Βελιγραδίου-Πρίστινας, γεγονός που έχει ζωτική σημασία, καθώς θα επιτρέψει και στις δύο χώρες να συνεχίσουν την ευρωπαϊκή τους πορεία και θα συμβάλει στην περιφερειακή σταθερότητα, την ευημερία και την εξομάλυνση των σχέσεων· να επαναλάβουν την καίρια σημασία της αντιμετώπισης όλων των εκκρεμών ζητημάτων μέσω του διαλόγου Βελιγραδίου-Πρίστινας ταχέως, με διαφάνεια και καλόπιστα·

λδ) να δώσουν προτεραιότητα στην ευθυγράμμιση των υπό ένταξη χωρών με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας της ΕΕ και στην πρόοδο των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Σερβία μόνο εάν η χώρα ευθυγραμμιστεί με τις κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας και σημειώσει σημαντική πρόοδο όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις που σχετίζονται με την ΕΕ· να καλέσουν τη Σερβία να ευθυγραμμίζεται συστηματικά με τα περιοριστικά μέτρα και τη γενική πολιτική της ΕΕ έναντι της Ρωσίας, να επιδείξει πρόοδο στη δημοκρατία και το κράτος δικαίου και να ενστερνιστεί τις αξίες και τις προτεραιότητες της ΕΕ· να επανεξετάσουν τα κονδύλια της ΕΕ για τη Σερβία υπό το πρίσμα αυτό, ιδίως τα έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Οικονομικού και Επενδυτικού Σχεδίου για τα Δυτικά Βαλκάνια, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλες οι δαπάνες της ΕΕ συνάδουν πλήρως με τους στρατηγικούς στόχους και τα συμφέροντα της ΕΕ·

λε) να παγώσουν τη διαδικασία των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Τουρκία, σύμφωνα με το διαπραγματευτικό πλαίσιο, έως ότου η χώρα συνεργαστεί πραγματικά με την ΕΕ και επιδείξει σαφή και σημαντική πρόοδο στον τομέα των θεμελιωδών ελευθεριών, των ατομικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, καθώς και άλλων μεταρρυθμίσεων που σχετίζονται με την ΕΕ, και σεβαστεί πλήρως την εδαφική ακεραιότητα των κρατών μελών, συνεχίζοντας παράλληλα μια εταιρική σχέση σε βασικούς τομείς κοινού ενδιαφέροντος και διατηρώντας την οικονομική και πολιτιστική συνεργασία, ιδίως με την κοινωνία των πολιτών·

λστ) να αναγνωρίσουν και να υποστηρίξουν τις φιλοευρωπαϊκές προσδοκίες του λαού της Λευκορωσίας, ο οποίος επιδιώκει να ζήσει σε μια ελεύθερη και δημοκρατική κοινωνία, και να συνεργαστούν επίσημα με τη δημοκρατική αντιπολίτευση της Λευκορωσίας·

Προϋποθέσεις

λζ) να επιβεβαιώσουν ότι ο δημοκρατικός μετασχηματισμός και το κράτος δικαίου διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη διαδικασία προσχώρησης στην ΕΕ, σύμφωνα με τη νέα μεθοδολογία· να δώσουν προτεραιότητα στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, την περιφερειακή και δικαστική συνεργασία, τη χρηστή διακυβέρνηση, την καταπολέμηση της διαφθοράς, της εμπορίας ανθρώπων, της παραπληροφόρησης, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και του οργανωμένου εγκλήματος, την εξάλειψη της αθέμιτης επιρροής των ολιγαρχών στις αρχές, τα μέσα ενημέρωσης και την οικονομία, και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, της ισότητας των φύλων, των θεμελιωδών ελευθεριών και της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, ως κρίσιμων, μη διαπραγματεύσιμων προϋποθέσεων για την πρόοδο στην πορεία προς την ΕΕ·

λη) να ενισχύσουν τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, των μη κυβερνητικών οργανώσεων και των εμπειρογνωμόνων στην παρακολούθηση της διαδικασίας προσχώρησης· να αναγνωρίσουν και να ενσωματώσουν στη στρατηγική διεύρυνσης το γεγονός ότι το κράτος δικαίου, οι ισχυροί ανεξάρτητοι δημοκρατικοί θεσμοί, η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και μια δυναμική κοινωνία των πολιτών συνδέονται άρρηκτα με τη δημοκρατική ανθεκτικότητα·

λθ) να εφαρμόσουν το καθεστώς κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα (ευρωπαϊκός νόμος Magnitsky) και να το επεκτείνουν ώστε να συμπεριλάβουν κυρώσεις για εγκλήματα διαφθοράς, καλύπτοντας τις υπό ένταξη χώρες·

μ) να διασφαλίσουν ότι τα δημοκρατικά και νομικά πρότυπα δεν υπονομεύονται ούτε υποβαθμίζονται εντός των θεσμικών οργάνων της ΕΕ ή από τα κράτη μέλη· να υπενθυμίσουν στους Ευρωπαίους Επιτρόπους την υποχρέωσή τους να ενεργούν με ακεραιότητα, διακριτική ευχέρεια και ανεξαρτησία σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας τους·

μα) να βελτιώσουν τη συνοχή, την αποτελεσματικότητα, την προβολή και τη διαφάνεια της προενταξιακής βοήθειας, αποτυπώνοντας σαφώς τις προτεραιότητες στους θεμελιώδεις τομείς κατά τη χορήγηση της χρηματοδότησης του ΜΠΒ ΙΙΙ· να λάβουν τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα και να αναπτύξουν κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ΜΠΒ ΙΙΙ σχετικά με τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με τα πορίσματα του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου στην ειδική έκθεσή του, της 10ης Ιανουαρίου 2022, σχετικά με τη στήριξη της ΕΕ για το κράτος δικαίου στα Δυτικά Βαλκάνια·

μβ) να υποβάλουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πλήρη και εμπεριστατωμένη αξιολόγηση της χρήσης όλων των προενταξιακών κονδυλίων, συμπεριλαμβανομένων των κονδυλίων και των έργων στις επιμέρους χώρες της περιοχής από το 2015 και μετά·

μγ) να εφαρμόσουν στρατηγικά στοχευμένες προϋποθέσεις βάσει σαφών δεικτών αναφοράς προόδου, επιβραβεύοντας τις μεταρρυθμίσεις και επιβάλλοντας κυρώσεις για την οπισθοδρόμηση ή τη συνεχιζόμενη έλλειψη προόδου·

μδ) να ενισχύσουν την υποβολή εκθέσεων για το κράτος δικαίου για όλες τις υπό ένταξη χώρες με την πλήρη εφαρμογή και ενίσχυση της μεθοδολογίας διεύρυνσης και της ετήσιας διαδικασίας υποβολής εκθέσεων, και με τη θέσπιση μηχανισμών παρακολούθησης, διαλόγου και προειδοποίησης για την αντιμετώπιση σημαντικών ελλείψεων στον τομέα του κράτους δικαίου, προσφέροντας θετικά προαπαιτούμενα με τη μορφή πρόσβασης στις πολιτικές της ΕΕ ή ενεργοποιώντας αρνητικά προαπαιτούμενα με τη μορφή αναστολής των ενταξιακών διαπραγματεύσεων και της προενταξιακής χρηματοδότησης, ιδίως καθιστώντας τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1529 για τον ΜΠΒ ΙΙΙ γρήγορα και πλήρως λειτουργικές, και επιτρέποντας το εκ νέου άνοιγμα των κεφαλαίων των διαπραγματεύσεων βάσει ρητρών αναστρεψιμότητας, καθώς και με τη στενή συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία·

με) να θεσπίσουν πλαίσιο αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και των υπό ένταξη χωρών· να ενθαρρύνουν τις υποψήφιες και τις δυνάμει υποψήφιες για προσχώρηση στην ΕΕ χώρες να συνάψουν ταχέως διμερείς συμφωνίες συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να διευκολυνθεί η στενή συνεργασία και η δίωξη της κατάχρησης κονδυλίων της ΕΕ, μεταξύ άλλων μέσω της απόσπασης εθνικών αξιωματικών συνδέσμων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία·

μστ) να αξιολογήσουν επισήμως τις υπό ένταξη χώρες στο πλαίσιο του μηχανισμού της ΕΕ για το κράτος δικαίου και της υποβολής εκθέσεων, καθώς και του πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης, χρησιμοποιώντας τους ίδιους δείκτες που ισχύουν για τα κράτη μέλη, με στόχο να δοθεί μια αντικειμενική και σαφής εικόνα της κατάστασης, ώστε να προλαμβάνονται η συνεχιζόμενη έλλειψη προόδου, οι σοβαρές ελλείψεις και η οπισθοδρόμηση·

μζ) να συστήσουν ειδική ομάδα για το κράτος δικαίου, η οποία θα επιφορτιστεί με την ανάπτυξη ουσιαστικότερης και αποτελεσματικότερης στήριξης προς τις υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες χώρες, με την ενεργό συμμετοχή δικαστών και εισαγγελέων από τα κράτη μέλη· να διασφαλίσουν ότι η συμμόρφωση με τις κοινές αξίες της ΕΕ επιβάλλεται με την εφαρμογή και την ενίσχυση των εσωτερικών διαδικασιών για την αποφασιστική αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με το κράτος δικαίου·

Δημοκρατικός και κοινωνικοοικονομικός μετασχηματισμός στις υποψήφιες χώρες

μη) να συμμετάσχουν ενεργά στην προώθηση μιας νοοτροπίας πολιτικού πλουραλισμού και ένταξης, καθώς και στον εποικοδομητικό πολιτικό διάλογο και στα κοινοβουλευτικά καθήκοντα όσον αφορά τη νομοθεσία, τον έλεγχο και την εποπτεία·

μθ) να προωθήσουν εκλογικές μεταρρυθμίσεις με στόχο τη διασφάλιση αδιαμφισβήτητων ελεύθερων, δίκαιων και δημοκρατικών εκλογικών διαδικασιών σε όλες τις υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες χώρες και την ενίσχυση της εκλογικής διαδικασίας όσον αφορά το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ, την Επιτροπή της Βενετίας και άλλες διεθνείς δεσμεύσεις, υποχρεώσεις και πρότυπα, τον δημοκρατικό πλουραλισμό, την ενδοκομματική δημοκρατία και την έγκριση εσωτερικών πλαισίων για την ακεραιότητα και την καταπολέμηση της διαφθοράς εντός των πολιτικών κομμάτων, τη διαφάνεια της χρηματοδότησης των κομμάτων και των μέσων ενημέρωσης, καθώς και την ανεξαρτησία και την ελευθερία της δικαιοσύνης και των μέσων ενημέρωσης, θέτοντας αυτά τα κριτήρια αναφοράς ως προϋποθέσεις για τη χρηματοδοτική στήριξη και οποιαδήποτε περαιτέρω πρόοδο στη διαδικασία προσχώρησης·

ν) να πραγματοποιούν τακτικές ενισχυμένες αποστολές εμπειρογνωμόνων σε θέματα κράτους δικαίου και παρακολούθησης εκλογών στις υπό ένταξη χώρες·

να) να λάβουν μέτρα κατά της ρητορικής μίσους, των εκστρατειών δυσφήμισης, των απειλών και του εκφοβισμού κατά δημοσιογράφων και μέσων ενημέρωσης, και να επιμείνουν στην έρευνα και τη δίωξη αυτών των αδικημάτων, δίνοντας τη δυνατότητα στους δημοσιογράφους να εργάζονται σε ένα ασφαλές περιβάλλον, και αντιμετωπίζοντας παράλληλα τα ζητήματα της συγκέντρωσης των μέσων ενημέρωσης, των πολιτικών και οικονομικών πιέσεων και της έλλειψης διαφάνειας όσον αφορά την ιδιοκτησία των μέσων ενημέρωσης· να συνεχίσουν τη συνεργασία τους με το Συμβούλιο της Ευρώπης για τη στήριξη των υπό ένταξη χωρών στην υλοποίηση ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων και κατάρτισης·

νβ) να υποστηρίξουν τη δημοκρατική λογοδοσία, να αυξήσουν τη διαφάνεια και τη συμπεριληπτικότητα και να ενισχύσουν την κοινοβουλευτική διάσταση, ιδίως την κοινοβουλευτική εποπτεία της ενταξιακής διαδικασίας· να στηρίξουν το κοινοβουλευτικό έργο στις υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες χώρες και να διευκολύνουν τον σχετικό με την προσχώρηση έλεγχο και τις δραστηριότητες στήριξης της δημοκρατίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τα εργαλεία στήριξης της δημοκρατίας, όπως ο διάλογος Jean Monnet και ο διακομματικός διάλογος· να στηρίξουν μια νέα γενιά πολιτικών ηγετών στις υπό ένταξη χώρες·

νγ) να διασφαλίσουν ότι τα εποπτικά όργανα και άλλοι ανεξάρτητοι δημοκρατικοί φορείς είναι σε θέση να ασκούν αποτελεσματικά τον ρόλο τους στις πολιτικές διαδικασίες των υποψήφιων χωρών, όπως προβλέπεται από τα συντάγματά τους·

νδ) να ενθαρρύνουν τις διμερείς κοινοβουλευτικές συναντήσεις μεταξύ των κοινοβουλίων τόσο των κρατών μελών όσο και των υπό ένταξη χωρών και να εξετάσουν τρόπους για να επισπευσθεί η περίοδος κατά την οποία παρατηρητές από υποψήφιες χώρες μπορούν να καταλάβουν τις έδρες τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για συγκεκριμένες ομάδες·

νε) να διασφαλίσουν ότι η διαδικασία διεύρυνσης επιτυγχάνει τους στόχους της εδραίωσης της δημοκρατίας, της θεσμικής ακεραιότητας, της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης και της κοινωνικοοικονομικής συνοχής, υπογραμμίζοντας παράλληλα την άμεση σχέση μεταξύ του κράτους δικαίου και της καταπολέμησης της διαφθοράς και της βιώσιμης και δίκαιης οικονομικής ανάπτυξης· να εστιάσουν στον μετριασμό των αρνητικών κοινωνικών επιπτώσεων των αναγκαίων διαδικασιών μετασχηματισμού στις υποψήφιες χώρες, προσθέτοντας στις ετήσιες εκθέσεις πληροφορίες σχετικά με την προσέγγιση με το κοινωνικό κεκτημένο της ΕΕ· να καταβάλουν προσπάθειες για την πρόληψη και την αντιστροφή της διαρροής εγκεφάλων από τις υποψήφιες χώρες·

νστ) να ενισχύσουν σημαντικά τις προσπάθειες για τη διευθέτηση των συγκρούσεων, την προώθηση της εμπιστοσύνης, την επίτευξη βιώσιμης συμφιλίωσης που θα καλύπτει την αποτελεσματική και αμερόληπτη δίωξη των εγκλημάτων πολέμου και τη διασφάλιση της πρόσβασης στην αλήθεια, τη δικαιοσύνη και σε ουσιαστικές και μη επιλεκτικές αποζημιώσεις, μεταξύ άλλων για τα θύματα σεξουαλικής βίας· να διευκολύνουν την πλήρη εφαρμογή των εγχώριων και διεθνών δικαστικών αποφάσεων και τη συμμόρφωση με τις διεθνείς υποχρεώσεις σχετικά με τα εγκλήματα πολέμου και τους αγνοούμενους, αντιμετωπίζοντας την εξύμνηση των εγκληματιών πολέμου και τον ιστορικό αναθεωρητισμό·

νζ) να εντείνουν τις προσπάθειες για σχέσεις καλής γειτονίας, αποτελεσματική και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικοοικονομική συνεργασία σε περιφερειακό επίπεδο και αλληλεγγύη στις υπό ένταξη στην ΕΕ χώρες, καθώς και περιφερειακή διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και των χωρών εταίρων κατά μήκος των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ· να ενισχύσουν την οικονομική ανταγωνιστικότητα και την κοινωνική συνοχή στα Δυτικά Βαλκάνια μέσω διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και την καθιέρωση περιφερειακής οικονομικής συνεργασίας, που να είναι αποδεκτή και από τις έξι χώρες, επιδιώκοντας την περαιτέρω ευθυγράμμιση με τα πρότυπα και το κεκτημένο της ΕΕ και συμβάλλοντας στη διαδικασία ολοκλήρωσης της ΕΕ· να εκφράσουν έντονες επιφυλάξεις για οποιαδήποτε πρωτοβουλία περιφερειακής οικονομικής συνεργασίας που δεν περιλαμβάνει και τις έξι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και δεν βασίζεται σε κανόνες της ΕΕ, όπως η πρωτοβουλία «Ανοικτά Βαλκάνια»·

νη) να επιμείνουν στην ανάγκη οικοδόμησης μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, απαλλαγμένης από διακρίσεις, ρατσισμό, βίαιο εθνικισμό και εξτρεμισμό· να εστιάσουν στην προστασία των μειονοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των Ρομά, των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ +, των εθνοτικών και θρησκευτικών κοινοτήτων και των ατόμων με αναπηρία, καθώς και στη διατήρηση της πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας· να ενσωματώσουν την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών, να ενδυναμώσουν και να επενδύσουν στις γυναίκες και τους νέους, και να εντείνουν την καταπολέμηση της έμφυλης βίας·

νθ) να εκφράσουν τη λύπη τους για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την απάνθρωπη μεταχείριση των αιτούντων άσυλο και των μεταναστών· να εργαστούν για τη διασφάλιση συνθηκών για τους κρατουμένους και τους φυλακισμένους, οι οποίες να είναι αξιοπρεπείς και σύμφωνες με τα διεθνή πρότυπα· να καταδικάσουν τα βασανιστήρια και την ατιμωρησία για σοβαρές καταχρήσεις από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου·

ξ) να ενισχύσουν τη συμμετοχή των πολιτών και την εμπλοκή της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία διεύρυνσης, αυξάνοντας τη συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών, τη στήριξή της και τη χρηματοδότηση που της διατίθεται· να διασφαλίσουν ότι οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών εξακολουθούν να λαμβάνουν επαρκή χρηματοδοτική στήριξη μετά την προσχώρηση στην ΕΕ·

ξα) να επενδύσουν στη νεολαία και στην ενδοπεριφερειακή κινητικότητα και συνδεσιμότητα, μεταξύ άλλων προσφέροντας ευρεία πρόσβαση στο Erasmus+ και αυξάνοντας τον προϋπολογισμό του, καθώς και σε άλλα προγράμματα κινητικότητας για νέους πανεπιστημιακούς, ειδικούς και ερευνητές από υποψήφιες χώρες· να προωθήσουν, επιπλέον, την περαιτέρω ενσωμάτωση των χωρών εταίρων σε προγράμματα της ΕΕ, όπως το Erasmus+, το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» και το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη», και να βελτιώσουν τη συνεργασία στο πλαίσιο των τρεχόντων και μελλοντικών προγραμμάτων· να εργαστούν για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων·

ξβ) να προωθήσουν τις διαπροσωπικές επαφές μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και των υποψήφιων χωρών και να ενισχύσουν τα προγράμματα ανταλλαγής νέων· να αναγνωρίσουν τη σημασία της διασυνοριακής κινητικότητας για την ενίσχυση των επαφών αυτών, και να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη συνοριακών υποδομών για τον σκοπό αυτό· να ενισχύσουν και, όπου είναι δυνατόν, να αυξήσουν τις κοινές προσπάθειες των χωρών της ΕΕ και των Δυτικών Βαλκανίων για επαφές και ανταλλαγές μεταξύ των ανθρώπων, προκειμένου να δημιουργήσουν αμοιβαία θετικές εικόνες στον πληθυσμό·

ξγ) να αυξήσουν τη στήριξη για την οικονομική ανάπτυξη, την οικονομία της αγοράς, τη συνδεσιμότητα των μεταφορών, την ανταγωνιστικότητα και την πράσινη μετάβαση·

ξδ) να ενισχύσουν τις εταιρικές σχέσεις μεταξύ των υποψήφιων χωρών και της ΕΕ μέσω βασικών έργων υποδομής, στο πλαίσιο των διευρωπαϊκών δικτύων ενέργειας και μεταφορών (ΔΕΔ-Ε και ΔΕΔ-Μ), με παράλληλη αύξηση της χρηματοδοτικής βοήθειας προς τις υποψήφιες χώρες για την αποφόρτιση των διασυνοριακών σημείων συμφόρησης και την ανάπτυξη μεταφορικών συνδέσεων για τις επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές·

ξε) να προωθήσουν την ενεργειακή απόδοση, τη συνδεσιμότητα και τη μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας, αυξάνοντας τη διαφοροποίηση και την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, καθώς και τη βιώσιμη ανάπτυξη· να διασφαλίσουν ότι η ενεργειακή μετάβαση πραγματοποιείται δίκαια και με κοινωνικά βιώσιμο τρόπο, με τις ευάλωτες ομάδες να υποστηρίζονται επαρκώς από την ΕΕ και τα κράτη μέλη· να συνδέσουν τις υποψήφιες χώρες με το ευρωπαϊκό δίκτυο μεταφοράς ενέργειας και να τις συμπεριλάβουν στις στρατηγικές ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ, με ιδιαίτερη έμφαση σε εκείνες που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το ρωσικό φυσικό αέριο και πλήττονται σοβαρά λόγω της ευρωπαϊκής τους επιλογής·

ξστ) να εφαρμόσουν χάρτη πορείας για τη σταδιακή κατάργηση των τελών περιαγωγής μεταξύ της ΕΕ και των υπό ένταξη χωρών·

2. αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, και, προς ενημέρωση, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των υπό ένταξη χωρών.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

13.10.2022

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

49

5

8

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alexander Alexandrov Yordanov, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Fabio Massimo Castaldo, Włodzimierz Cimoszewicz, Katalin Cseh, Anna Fotyga, Michael Gahler, Bernard Guetta, Sandra Kalniete, Dietmar Köster, Andrius Kubilius, Miriam Lexmann, Leopoldo López Gil, Jaak Madison, Claudiu Manda, Lukas Mandl, Thierry Mariani, Pedro Marques, Marisa Matias, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Sven Mikser, Matjaž Nemec, Κώστας Παπαδάκης, Tonino Picula, Manu Pineda, Giuliano Pisapia, Thijs Reuten, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Jacek Saryusz-Wolski, Mounir Satouri, Dominik Tarczyński, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Harald Vilimsky, Viola von Cramon-Taubadel, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Markéta Gregorová, Christophe Grudler, Andrzej Halicki, Evin Incir, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Γεώργιος Κύρτσος, Sergey Lagodinsky, Pierfrancesco Majorino, Juozas Olekas, Ramona Strugariu, Tom Vandenkendelaere, Mick Wallace

Αναπληρωτές (άρθρο 209 παράγραφος 7 του Κανονισμού) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Asim Ademov, Bas Eickhout, Javier Moreno Sánchez, Piernicola Pedicini, Miguel Urbán Crespo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

 


 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

49

+

NI

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Asim Ademov, Alexander Alexandrov Yordanov, Traian Băsescu, Michael Gahler, Andrzej Halicki, Sandra Kalniete, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Andrius Kubilius, Miriam Lexmann, Leopoldo López Gil, Lukas Mandl, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Tom Vandenkendelaere, Isabel Wiseler-Lima, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Željana Zovko

RENEW

Petras Auštrevičius, Katalin Cseh, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Γεώργιος Κύρτσος, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans

S&D

Maria Arena, Włodzimierz Cimoszewicz, Evin Incir, Dietmar Köster, Pierfrancesco Majorino, Claudiu Manda, Pedro Marques, Sven Mikser, Javier Moreno Sánchez, Matjaž Nemec, Juozas Olekas, Tonino Picula, Giuliano Pisapia, Thijs Reuten, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Markéta Gregorová, Sergey Lagodinsky, Piernicola Pedicini, Mounir Satouri, Viola von Cramon-Taubadel

 

5

-

ECR

Charlie Weimers

ID

Jaak Madison, Thierry Mariani, Harald Vilimsky

NI

Κώστας Παπαδάκης

 

8

0

ECR

Anna Fotyga, Jacek Saryusz-Wolski, Dominik Tarczyński, Witold Jan Waszczykowski

THE LEFT

Marisa Matias, Manu Pineda, Miguel Urbán Crespo, Mick Wallace

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 10 Νοεμβρίου 2022
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου