RAPORT referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind noua strategie de extindere a UE

17.10.2022 - (2022/2064(INI))

Comisia pentru afaceri externe
Raportor: Tonino Picula


Procedură : 2022/2064(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A9-0251/2022

PROIECT DE RECOMANDARE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind noua strategie de extindere a UE

(2022/2064(INI))

Parlamentul European,

 având în vedere articolul 49 din Tratatul privind Uniunea Europeană,

 având în vedere concluziile Președinției Consiliului European de la Copenhaga din 21 și 22 iunie 1993, cunoscute și sub denumirea de Criteriile de la Copenhaga,

 având în vedere concluziile Consiliului Afaceri Generale din 29 și 30 aprilie 1997 privind aplicarea condiționalității în vederea elaborării unei strategii coerente a UE pentru relațiile cu țările din regiunea Balcanilor de Vest,

 având în vedere declarația adoptată la summitul UE-Balcanii de Vest, care a avut loc la Salonic la 21 iunie 2003, privind perspectivele țărilor din Balcanii de Vest de aderare la Uniunea Europeană,

 având în vedere Procesul de la Berlin, lansat la 28 august 2014,

 având în vedere rezoluțiile sale anterioare pe această temă, în special cea din 24 octombrie 2019 referitoare la deschiderea negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord și Albania[1], recomandarea sa din 19 iunie 2020 adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind Balcanii de Vest, în urma summitului din 2020[2], rezoluțiile sale referitoare la rapoartele Comisiei din 2021 privind țările implicate în procesul de aderare și rezoluția sa din 23 iunie 2022 referitoare la statutul de țară candidată al Ucrainei, Republicii Moldova și Georgiei[3],

 având în vedere Strategia globală a UE din 2016, conform căreia o politică de extindere credibilă constituie o investiție strategică în securitatea și prosperitatea Europei și a contribuit deja în mare măsură la instaurarea păcii în zonele care, anterior, au fost devastate de război,

 având în vedere comunicarea Comisiei din 6 februarie 2018 intitulată „O perspectivă credibilă de aderare pentru Balcanii de Vest și un angajament sporit al UE în regiune” (COM(2018)0065),

 având în vedere comunicarea Comisiei din 5 februarie 2020 intitulată „Consolidarea procesului de aderare – O perspectivă credibilă de aderare la UE pentru Balcanii de Vest” (COM(2020)0057),

 având în vedere summiturile UE-Balcanii de Vest, care au avut loc la Sofia și Zagreb la 17 mai 2018 și la 6 mai 2020, precum și declarațiile respective ale acestora,

 având în vedere Declarația de la Brdo, adoptată la summitul UE-Balcanii de Vest din 6 octombrie 2021,

 având în vedere concluziile Consiliului European din 24 și 25 martie 2022,

 având în vedere concluziile Consiliului European din 30 mai 2022 referitoare la Ucraina, Republica Moldova și Georgia,

 având în vedere cererile de aderare la UE prezentate de Ucraina, Republica Moldova și Georgia, precum și avizele favorabile conexe ale Comisiei și concluziile Consiliului European, și anume cele din 23 și 24 iunie 2022 privind Europa în sens larg, Ucraina, cererile de aderare la UE prezentate de Ucraina, Republica Moldova și Georgia, Balcanii de Vest, chestiuni economice, Conferința privind viitorul Europei și relațiile externe, care au acordat Ucrainei și Republicii Moldova statutul de țară candidată și au exprimat disponibilitatea de a face același lucru pentru Georgia,

 având în vedere concluziile Consiliului din 26 iunie 2018, din 18 iunie 2019, din 25 martie 2020 și din 14 decembrie 2021 privind extinderea și procesul de stabilizare și de asociere, concluziile Consiliului din 15 iulie 2019 și din 14 octombrie 2019 privind activitățile ilegale de foraj ale Turciei în zona de est a Mării Mediterane, concluziile Consiliului European din 12 decembrie 2019, din 1 și 2 octombrie 2020 și din 15 și 16 octombrie 2020, declarația miniștrilor de externe ai UE din 15 mai 2020 și principalele rezultate ale videoconferinței lor din 14 august 2020 privind situația din estul Mării Mediterane, precum și rezultatul reuniunii informale a miniștrilor de externe ai UE de la Gymnich, din 27 și 28 august 2020,

 având în vedere Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte[4], inclusiv o Zonă de liber schimb aprofundată și cuprinzătoare, care a intrat în vigoare la 1 septembrie 2017, și programul de asociere aferent,

 având în vedere Regulamentul (UE) nr. 2021/1529 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 septembrie 2021 de instituire a Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA III)[5],

 având în vedere comunicarea Comisiei din 6 octombrie 2020 intitulată „Un plan economic și de investiții pentru Balcanii de Vest” (COM(2020)0641),

 având în vedere raportul special al Curții de Conturi Europene din 10 ianuarie 2022 intitulat „Sprijinul UE pentru supremația legii în Balcanii de Vest: în pofida eforturilor, persistă probleme fundamentale”,

 având în vedere raportul special al Curții de Conturi Europene din 3 iunie 2021 intitulat „Dezinformarea care afectează UE: un fenomen sub supraveghere, dar nu încă sub control”,

 având în vedere comunicarea Comisiei din 19 octombrie 2021 intitulată „Comunicarea din 2021 privind politica de extindere a UE” (COM(2021)0644),

 având în vedere concluziile Consiliului din 13 iulie 2020 intitulate „Promovarea unor valori și a unei cooperări paneuropene bazate pe norme și sprijinirea unui Consiliu al Europei redinamizat”,

 având în vedere Busola strategică pentru securitate și apărare, aprobată oficial de Consiliu la 21 martie 2022,

 având în vedere acordul politic din 12 iunie 2022 privind principiile pentru a asigura că Bosnia și Herțegovina este funcțională și avansează pe calea europeană,

 având în vedere rezoluția sa din 17 februarie 2022 referitoare la punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune – raportul anual pe 2021[6],

 având în vedere rezoluția sa din 9 iunie 2022 referitoare la convocarea unei convenții pentru revizuirea tratatelor[7],

 având în vedere recomandarea sa din 8 iunie 2022 adresată Consiliului și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind politica externă, de securitate și apărare a UE după războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei[8],

 având în vedere articolul 118 din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe (A9-0251/2022),

A. întrucât extinderea este cel mai eficient instrument de politică externă al UE și una dintre cele mai de succes politici ale Uniunii și continuă să fie o investiție geopolitică strategică și orientată spre viitor în pacea, securitatea, stabilitatea și prosperitatea continentului european; întrucât, având în vedere amenințarea tot mai mare a Rusiei la adresa păcii și stabilității europene, o politică de extindere consolidată rămâne cel mai puternic instrument geopolitic de care dispune UE;

B. întrucât extinderea constituie un proces reciproc avantajos și un instrument foarte eficient și de succes pentru stimularea reformelor necesare atât în interiorul UE, cât și în țările candidate, contribuind la încurajarea transformării democratice; întrucât eficacitatea sa a fost diminuată considerabil de-a lungul anilor din cauza faptului că UE nu a reușit să-și respecte promisiunile;

C. întrucât politica de extindere nu ar trebui considerată drept un proces pur politic, administrativ sau tehnocratic, ci ar trebui să devină mai dinamică și mai orientată spre exterior, deoarece negocierile de aderare implică transferul progresiv și consolidarea valorilor și politicilor UE în țările candidate;

D. întrucât UE s-a angajat să sprijine țările candidate și potențial candidate la UE care împărtășesc valorile comune ale UE; întrucât UE continuă să fie cel mai mare partener comercial și cel mai mare furnizor de investiții și asistență financiară prin intermediul IPA III, al Planului economic și de investiții pentru Balcanii de Vest, al Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională (IVCDCI) – „Europa globală” și al asistenței macrofinanciare;

E. întrucât UE ar trebui să întreprindă o reflecție cuprinzătoare asupra credibilității și a eficacității politicii de extindere, reformându-se și consolidându-se, în special în ceea ce privește funcționarea instituțiilor, a politicilor și a procedurilor sale de vot;

F. întrucât este nevoie urgentă de un impuls, de un angajament politic și de o viziune care să fie noi, clar definite și orientate strategic, politic și geopolitic pentru a depăși statu-quoul, pentru a aborda lipsa de voință politică a UE din ultimul deceniu și pentru a redinamiza procesul de extindere în UE și, în special, în țările candidate, asigurând totodată continuitatea, coerența, credibilitatea și impactul acestuia, obținând rezultate concrete în țările implicate în procesul de extindere prin punerea în aplicare a unor reforme concrete și îndeplinind criteriile de referință ale noii metodologii de extindere;

G. întrucât Parlamentul European rămâne un partener de încredere al țărilor în curs de aderare și un susținător al procesului de extindere, făcând posibilă realizarea de reforme instituționale și socioeconomice în beneficiul cetățenilor;

H. întrucât, din cauza blocajelor interne din ultimii câțiva ani, Consiliul nu și-a respectat angajamentele față de țările implicate în procesul de aderare, blocând procesul de aderare și neîndeplinind promisiunile restante ale UE, conducând la întârzieri în ceea ce privește începerea negocierilor de aderare cu Albania și Macedonia de Nord, precum și liberalizarea vizelor pentru Kosovo, în pofida faptului că aceste state îndeplinesc în mod consecvent criteriile de referință necesare, astfel cum a confirmat Comisia însăși; întrucât lipsa de implicare și de credibilitate a UE din ultimii câțiva ani a creat un vid, deschizând astfel calea pentru Rusia și China, precum și pentru alți actori terți răuvoitori;

I. întrucât progresele limitate înregistrate se datorează, de asemenea, lipsei unei voințe politice reale din partea unor lideri politici din țările implicate în procesul de aderare de a realiza reforme fundamentale, deoarece declarațiile pe care le-au făcut nu au fost întotdeauna proporționale cu nivelul reformelor din cadrul procesului de aderare a țărilor respective;

J. întrucât politica de extindere trebuie actualizată astfel încât să devină mai flexibilă, mai dinamică și mai avantajoasă, ținând seama atât de realitățile politice, cât și de noul context geopolitic creat de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, păstrând, în același timp, procesul de aderare pe bază de merit; întrucât, pentru a deveni mai eficace, politica de extindere a UE trebuie să îmbine axarea în mare măsură pe aspectele fundamentale, cum ar fi statul de drept, standardele democratice, reformele economice și drepturile și libertățile fundamentale, cu introducerea treptată a țărilor candidate în diferite sectoare ale integrării în UE, avansând în mod vizibil și constant către statutul de membru deplin, pentru a menține dinamica reformelor în țările candidate și potențial candidate;

K. întrucât noua strategie de extindere a UE ar trebui să se bazeze strict pe respectarea principiului conform căruia fiecare țară își poate alege în mod liber propria cale, ținând seama de lecțiile învățate în cadrul procesului în curs cu țările din Balcanii de Vest și din Parteneriatul estic; întrucât părților terțe nu ar trebui să li se permită să șantajeze sau să amenințe UE, susținând că extinderea UE este îndreptată împotriva lor;

L. întrucât țările în curs de aderare la UE se confruntă cu provocări generate de ingerințele străine răuvoitoare și de campaniile de dezinformare; întrucât evoluțiile din trecut au arătat că neextinderea UE are un cost strategic grav și poate submina securitatea și stabilitatea pe continentul nostru;

M. întrucât parteneriatul transatlantic a fost și este o platformă fiabilă și constantă pentru sprijinirea extinderii UE; întrucât războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei a reconfirmat importanța acestui parteneriat;

N. întrucât războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei a determinat trei țări care au încheiat acorduri de asociere cu UE – Ucraina, Georgia și Republica Moldova – să depună cereri de aderare, exprimând dorința popoarelor lor de a trăi în țări libere și democratice, ferm ancorate în familia europeană; întrucât, la 17 iunie 2022, Comisia și-a publicat avizele privind cererile de aderare ale Ucrainei, Republicii Moldova și Georgiei, recomandând Consiliului ca tuturor celor trei țări să li se ofere perspectiva de a deveni membre ale Uniunii Europene, precum și, în special, ca Ucrainei și Republicii Moldova să li se acorde statutul de țară candidată, iar Georgiei să îi fie atribuit odată ce îndeplinește anumite criterii;

O. întrucât, la 23 iunie 2022, Consiliul European a acordat statutul de țară candidată Ucrainei și Republicii Moldova, recunoscând, în același timp, perspectiva europeană a Georgiei;

P. întrucât Balcanii de Vest reprezintă o zonă de concurență strategică și geopolitică, iar unele țări din regiune sunt predispuse la destabilizare, constituind o amenințare pentru securitatea și stabilitatea continentului nostru; întrucât țările terțe exploatează aceste vulnerabilități, inclusiv prin investiții strategice și campanii de dezinformare; întrucât stabilitatea, securitatea și reziliența democratică a statelor în curs de aderare sunt legate în mod indisolubil de securitatea, stabilitatea și reziliența democratică a UE;

Q. întrucât, în concluziile sale din 23 și 24 iunie 2022, Consiliul European și-a exprimat angajamentul deplin și fără echivoc față de perspectiva europeană a Balcanilor de Vest și a solicitat accelerarea procesului de aderare;

R. întrucât, în Busola strategică pentru securitate și apărare, Consiliul a subliniat că este necesar ca țările din Balcanii de Vest să continue să realizeze progrese concrete privind statul de drept și reformele bazate pe valorile, normele și standardele europene pentru a avansa pe calea lor europeană;

S. întrucât decizia Consiliului ar trebui să se bazeze pe un plan de acțiune concret care nu doar să includă rezultatele preconizate din partea țărilor candidate, ci să și garanteze că Republica Moldova și Ucraina beneficiază de tot sprijinul necesar pentru a deveni state membre ale UE; întrucât planul ar trebui, de asemenea, să ofere Georgiei o foaie de parcurs clară cu cerințele concrete pe care trebuie să le îndeplinească pentru a obține statutul de țară candidată și perspectiva aderării la UE;

T. întrucât Turcia este o țară candidată la aderarea la UE; întrucât Turcia rămâne foarte departe de valorile și cadrul normativ ale UE, un decalaj care crește în domenii fundamentale, cum ar fi respectarea dreptului internațional, statul de drept, drepturile omului, libertățile individuale, drepturile civile și libertatea de exprimare, precum și relațiile de bună vecinătate și cooperarea regională;

U. întrucât fiecare țară implicată în procesul de aderare ar trebui să fie evaluată pe baza meritelor individuale, iar progresele pe calea aderării la UE ar trebui să depindă de realizarea unor progrese susținute și ireversibile prin reforme necesare în raport cu UE, în special în domeniul statului de drept;

V. întrucât aderarea la UE trebuie să aibă loc în conformitate cu articolul 49 din Tratatul privind Uniunea Europeană, pe baza respectării procedurilor pertinente și sub rezerva îndeplinirii criteriilor stabilite;

W. întrucât UE trebuie să își apere principiile și valorile, dând dovadă de solidaritate cu cei care susțin idealurile comune;

X. întrucât în UE sau în țările care aspiră să devină state membre nu trebuie tolerate în niciun fel retorica instigatoare, negarea genocidului sau glorificarea criminalilor de război din nicio parte; întrucât recunoașterea trecutului este singura modalitate de a realiza o reconciliere veritabilă, care este esențială pentru societățile prospere și pentru o integrare reușită;

1. recomandă Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate:

Contextul geopolitic și viitorul și coeziunea Uniunii Europene

(a) să recunoască faptul că prosperitatea și securitatea Uniunii Europene se bazează pe capacitatea sa de a apăra și de a promova pacea, democrația, statul de drept, drepturile omului, printre care și drepturile minorităților, libertățile și valorile fundamentale, precum și ordinea multilaterală bazată pe norme, inclusiv în vecinătatea sa imediată;

(b) să promoveze politica de extindere a UE ca instrument al UE cu cea mai mare eficacitate în ceea ce privește asigurarea păcii, a prosperității și a valorilor fundamentale pe continentul european;

(c) să mențină relevanța și credibilitatea UE din punct de vedere geostrategic și geopolitic prin consolidarea integrării statelor membre și a cooperării cu parteneri care împărtășesc aceeași viziune, în special cu țările candidate și potențial candidate, în domeniul politicilor externe, de securitate și de apărare comune și prin raționalizarea proceselor sale decizionale pentru a deveni un actor global mai credibil și mai eficient, îmbunătățind totodată funcționarea și transparența politicilor sale interne și facilitând adoptarea acestora de către țările candidate;

(d) să consolideze capacitatea UE de a acționa prin reformarea procesului decizional, inclusiv prin introducerea votului cu majoritate calificată în domenii pertinente pentru procesul de aderare și prin garantarea funcționării efective a Uniunii extinse în ansamblul său; să elimine, îndeosebi, cerința unanimității atunci când se decide cu privire la începerea procesului de negociere, precum și cu privire la deschiderea și închiderea grupurilor și capitolelor de negociere individuale;

(e) să recunoască puterea transformatoare a UE de-a lungul procesului de integrare și al rundelor anterioare reușite de extindere a UE; să obțină rezultate pozitive atât pentru țările candidate din Balcanii de Vest în cadrul procesului de stabilizare și de asociere, cât și pentru țările candidate la Parteneriatul estic în cadrul procesului de asociere;

(f) să recunoască necesitatea ca UE să crească nivelul de eficacitate a politicii sale de extindere, să își actualizeze strategia de extindere și să efectueze o evaluare critică și o revizuire în profunzime a capacității și a perspectivelor de extindere ale UE, precum și să o consolideze prin intermediul noii strategii pentru extindere a UE, inclusiv prin definirea unor obiective de politică clare și transparente și prin punerea în aplicare a reformelor instituționale necesare și oportune, confirmând, în același timp, că aderarea deplină la UE este de neînlocuit și că procesul de extindere va încuraja reformele mult-așteptate ale UE;

(g) să reconfirme valabilitatea criteriilor de la Copenhaga și relevanța capacității de integrare a UE; să implice țările candidate în discuțiile privind reformele UE; să continue summiturile periodice cu țările din Balcanii de Vest și din Parteneriatul estic pentru a consolida asumarea politică și pentru a direcționa mai bine procesul de extindere; să dea curs intenției Comisiei de a începe pregătirile necesare pentru lansarea unei convenții europene și să recunoască importanța succesului acesteia pentru realizarea efectivă a extinderii UE;

(h) să se asigure că UE rămâne o comunitate de state europene care continuă să evolueze, este deschisă aderării unor democrații care împărtășesc aceeași viziune, posedă valori, principii și interese comune pe care le protejează în totalitate și respectă tratatele UE;

(i) să consolideze angajamentul statelor membre față de extindere prin respectarea angajamentului UE față de țările din Balcanii de Vest și din Parteneriatul estic; să realizeze extinderea UE în cadrul unui proces politic pe bază de merit; să își reafirme voința politică neclintită de a continua procesul de aderare a țărilor din Parteneriatul estic și să își mențină angajamentul de lungă durată față de țările din Balcanii de Vest, care datează de la summitul de la Salonic din 2003 și de la summitul de la Copenhaga din 1993; să se asigure că nu vor exista alte variante pentru a înlocui extinderea;

(j) să încurajeze angajarea activă a statelor membre în procesul de extindere pentru a se asigura că obiectivele sale sunt îndeplinite prin noua sa metodologie, îmbinând condiționalitatea și instrumentele de sprijin tehnic și financiar pentru țările candidate; să intensifice implicarea în procesul de aderare a societății civile și a autorităților locale și regionale atât din statele membre ale UE, cât și din țările candidate;

(k) să evite utilizarea litigiilor bilaterale și regionale nesoluționate pentru a bloca procesele de aderare a țărilor candidate și să adopte un mecanism oficial de soluționare și arbitraj în cazul acestor litigii pentru a sprijini soluționarea lor separat de aderarea la UE, întrucât pot împiedica punerea în aplicare a politicilor europene și pot slăbi influența regională și mondială a UE;

(l) să recunoască faptul că utilizarea chestiunilor bilaterale de către statele membre în beneficiul lor este contrară spiritului tratatelor UE; să facă demersuri pentru cooperarea regională și promovarea valorilor europene;

(m) să consolideze comunicarea strategică și să furnizeze informații pertinente cu privire la beneficiile și oportunitățile reciproce ale extinderii, atât în țările în curs de aderare, cât și în statele membre, pentru a crește și mai mult nivelul de susținere și pentru a îmbunătăți înțelegerea procesului de aderare, în special în afara marilor orașe, cu un accent deosebit pe democrație, statul de drept și bunăstarea cetățenilor; să îmbunătățească vizibilitatea finanțării UE și a rezultatelor concrete ale acesteia în țările implicate în procesul de aderare;

(n) să depună eforturi în mod strategic și proactiv pentru a combate amenințările hibride și pentru a preveni ingerințele terților în procesele politice, electorale și în alte procese democratice ale țărilor în curs de aderare, în special actele răuvoitoare care vizează manipularea opiniei publice și subminarea integrării europene; să crească reziliența împotriva dezinformării și a campaniilor disruptive menite să submineze procesele democratice și să creeze diviziuni și să încurajeze țările candidate și potențial candidate să ia măsuri decisive pentru a combate dezinformarea manipulatoare, propaganda răuvoitoare și alte amenințări hibride;

Procesul de aderare

(o) să depășească blocajul extinderii prin restructurarea procesului de aderare pentru a defini în mod clar obiective politice și socioeconomice, utilizând pe deplin noua metodologie de extindere pentru a-i spori credibilitatea, previzibilitatea și dinamismul; să ia în considerare numirea unor negociatori-șefi din partea UE care să poarte negocieri în cadrul unui mandat de negociere extins și care să răspundă, de asemenea, în fața Parlamentului European;

(p) să accelereze integrarea țărilor care demonstrează o orientare strategică și un angajament ferm față de reformele legate de UE, consolidarea democrației, valorile fundamentale și alinierea politicii externe, inclusiv în ceea ce privește sancțiunile;

(q) să se asigure că progresele fiecărei țări pe calea aderării sunt evaluate în funcție de meritele individuale și de măsura în care fiecare a adoptat și a pus în aplicare reforme fundamentale și acquis-ul UE; să reorienteze procesul de aderare către cetățeni;

(r) să ofere fiecărui stat în curs de aderare în parte foi de parcurs care să vizeze aderarea care să cuprindă măsuri palpabile și concrete, precum și feedback periodic cu privire la rezultate obținute, prin consolidarea în continuare a metodologiei de extindere; să ancoreze noua metodologie a Comisiei ca ajustare a politicilor pe termen lung;

(s) să aplice criterii de performanță clare, transparente și coerente, inclusiv termene, să îmbunătățească măsurarea progreselor și să asigure continuitatea și coerența sprijinului politic și tehnic pe tot parcursul procesului de aderare, pe baza performanțelor individuale; să îmbunătățească lizibilitatea, calitatea și accesibilitatea rapoartelor Comisiei, în special în ceea ce privește statul de drept; să furnizeze rapoarte periodice cu privire la lipsa progreselor sau la regrese într-un mod sistematic și transparent, inclusiv condiții clare pentru evaluare și indicatori pentru a măsura orice stagnări sau regrese grave sau prelungite; să stabilească termene clare pentru încheierea negocierilor cu țările în curs de aderare până cel târziu la sfârșitul deceniului actual;

(t) să intensifice stimulentele politice, economice și tehnice pentru țările implicate în procesul de aderare, asigurându-se că măsurile intermediare de integrare nu înlocuiesc, ci facilitează obiectivul final al aderării la UE;

(u) să recompenseze progresele durabile în ceea ce privește introducerea treptată pe scară mai largă a țărilor candidate în politicile, inițiativele și piața unică ale UE, inclusiv prin accesul la fondurile UE în domeniile respective, oferindu-le cetățenilor posibilitatea de a beneficia de avantajele aderării pe tot parcursul procesului și nu numai după finalizarea acestuia; să depună eforturi pentru a reduce decalajele în materie de dezvoltare dintre statele membre și țările candidate la aderarea la UE;

(v) să se asigure că integrarea în piața unică a UE și în alte domenii se bazează pe o condiționalitate strictă și pe progrese concrete în ceea ce privește reformele, sancționând în timp real orice regres sau întârziere nejustificată în procesul de reformă, în special în domeniul democrației, al libertății mass-mediei, al combaterii corupției, al drepturilor omului și al statului de drept;

(w) să extindă posibilitățile țărilor candidate de a observa activitatea instituțiilor UE și de a participa;

(x) să stabilească un dialog politic structurat și consolidat cu țările asociate, candidate și potențial candidate, inclusiv reuniuni ale liderilor în cadrul Consiliului European; să inițieze o cooperare sectorială deschisă cu țările în curs de aderare și să intensifice schimburile de bune practici pentru a promova integrarea economică și armonizarea legislativă și pentru a facilita integrarea treptată;

(y) să recunoască rolul organismelor și forurilor interguvernamentale existente, precum Inițiativa adriatico-ionică, Inițiativa Central Europeană și Procesul de la Berlin și să promoveze sinergii între ele pentru a consolida legăturile multilaterale dintre Balcanii de Vest și statele membre ca mijloc de continuare a integrării;

(z) să salute începerea mult-așteptatelor negocieri de aderare în cadrul primelor conferințe interguvernamentale cu republicile Albania și Macedonia de Nord, care au avut loc la 19 iulie 2022; să recunoască în timp util realizările țărilor din Balcanii de Vest, inclusiv prin liberalizarea fără întârziere a regimului vizelor pentru Kosovo;

(aa) să încurajeze și să sprijine Bosnia și Herțegovina în îmbunătățirea cadrului său legislativ și instituțional pentru a asigura realizarea unor progrese semnificative în abordarea celor 14 priorități-cheie, astfel cum s-a reiterat în concluziile Consiliului European din 23 și 24 iunie 2022; să acorde Bosniei și Herțegovinei statutul de țară candidată odată ce pune în aplicare în mod corespunzător setul substanțial de reforme, ca un mesaj clar de susținere și de angajament fără echivoc față de perspectiva sa europeană, precum și ca un pas către stabilizarea țării și a regiunii;

(ab) să încurajeze și să sprijine accelerarea procesului de aderare a Muntenegrului, în calitate de lider în procesul de aderare la UE; să sprijine țara în îndeplinirea tuturor condițiilor necesare, inclusiv prin stabilirea criteriilor de referință pentru închiderea capitolelor de negociere; să solicite respectarea identității multietnice a țării;

(ac) să salute decizia deosebit de rapidă a Consiliului European cu privire la cererile de aderare la UE depuse de Ucraina, Republica Moldova și Georgia și să continue să furnizeze acestor state sprijin politic și tehnic în contextul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei; să invite autoritățile din cele trei țări să își demonstreze fără echivoc voința politică de a realiza aspirațiile europene ale cetățenilor lor prin înregistrarea unor progrese semnificative referitoare la reforme substanțiale și, în special, la prioritățile menționate în avizele Comisiei din 17 iunie 2022, pentru a îndeplini în mod eficient criteriile de aderare la UE cât mai curând posibil; să lanseze un proces de reflecție cu privire la modalitățile de sporire a eficacității asistenței financiare și tehnice legate de aderare, în conformitate cu prioritățile de reformă menționate;

(ad) să încurajeze punerea în aplicare continuă și eficace a acordurilor de asociere și a zonelor de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare în privința Ucrainei, a Republicii Moldova și a Georgiei; să revizuiască strategia UE privind Parteneriatul estic și să îmbunătățească cooperarea regională;

(ae) să sprijine Ucraina și Republica Moldova în îndeplinirea condițiilor stabilite de Comisie pentru a progresa în continuare pe calea către aderarea la UE și să asiste Georgia pentru a o ajuta să facă pașii necesari pentru a obține statutul de țară candidată; să se axeze în special pe independența sistemului judiciar, pe lupta împotriva corupției, pe controlul democratic, pe drepturile omului și pe dezoligarhizare; să faciliteze tranziția acestor țări de la Parteneriatul estic către cadrul de extindere, inclusiv trecerea de la instrumentul IVCDCI – Europa globală la Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA); să majoreze suficient bugetul total al IPA III pentru a menține finanțarea pentru beneficiarii actuali ai IPA III;

(af) să intensifice colaborarea constructivă a UE atât cu autoritățile din Serbia, cât și cu cele din Kosovo, pentru a ajunge la un acord de normalizare cuprinzător și obligatoriu din punct de vedere juridic, bazat pe recunoaștere reciprocă între cele două părți în cadrul dialogului Belgrad-Priștina, care este esențial pentru ca cele două țări să avanseze pe drumul lor european și care va contribui la stabilitatea, prosperitatea și normalizarea relațiilor; să reitereze importanța majoră a abordării în mod rapid și transparent și cu bună-credință prin dialogul Belgrad-Priștina a tuturor chestiunilor nesoluționate;

(ag) să acorde prioritate alinierii țărilor în curs de aderare la politica externă și de securitate comună a UE și să asigure progresul negocierilor de aderare cu Serbia numai dacă țara se aliniază la sancțiunile UE la adresa Rusiei și dacă înregistrează progrese semnificative privind reformele legate de UE; să invite Serbia să se alinieze în mod sistematic la măsurile restrictive ale UE și la politica sa generală față de Rusia, să demonstreze progrese în ceea ce privește democrația și statul de drept și să adopte valorile și prioritățile UE; să reexamineze, în acest context, orice fond UE alocat Serbiei, în special orice proiect finanțat prin planul economic și de investiții pentru Balcanii de Vest, pentru a garanta că toate cheltuielile UE sunt pe deplin conforme cu obiectivele și interesele strategice ale UE;

(ah) să blocheze în continuare derularea negocierilor de aderare cu Turcia, în conformitate cu cadrul de negociere, până când statul se implică cu adevărat în UE, demonstrează progrese clare și semnificative în domeniul libertăților fundamentale, al drepturilor civile și ale omului și al statului de drept, precum și al altor reforme legate de UE, și respectă pe deplin integritatea teritorială a statelor membre, continuând, în același timp, parteneriatul în domenii esențiale de interes comun și menținând cooperarea economică și culturală, în special cu societatea civilă;

(ai) să recunoască și să sprijine aspirațiile proeuropene ale poporului belarus, care caută să trăiască într-o societate liberă și democratică, și să colaboreze în mod oficial cu opoziția democratică din Belarus;

Condiționalitate

(aj) să confirme că transformarea democratică și statul de drept au un rol esențial în procesul de aderare la UE, în conformitate cu noua metodologie; să acorde prioritate independenței judiciare, cooperării regionale și judiciare, bunei guvernanțe, combaterii corupției, a traficului de persoane, a dezinformării, a spălării banilor și a criminalității organizate, eradicării influenței necorespunzătoare a oligarhilor asupra autorităților, mass-mediei și economiei și promovării drepturilor omului, inclusiv a drepturilor minorităților, a egalității de gen, a libertăților fundamentale și a libertății mass-mediei, drept condiții prealabile esențiale și nenegociabile pentru realizarea de progrese pe calea către UE;

(ak) să consolideze implicarea societății civile, a organizațiilor neguvernamentale și a specialiștilor în monitorizarea procesului de aderare; să recunoască și să includă în strategia sa de extindere faptul că statul de drept, instituțiile democratice independente puternice, libertatea mass-mediei și o societate civilă dinamică sunt legate în mod indisolubil de reziliența democratică;

(al) să pună în aplicare regimul de sancțiuni al UE în materie de drepturi ale omului (Legea europeană Magnițki) și să îl extindă pentru a include sancțiuni pentru infracțiunile de corupție, cuprinzând țările în curs de aderare;

(am) să garanteze că standardele democratice și juridice nu vor fi subminate sau minimalizate în instituțiile UE ori de către statele membre; să le reamintească comisarilor europeni obligația de a acționa cu integritate, discreție și independență, în conformitate cu codul lor de conduită;

(an) să aducă îmbunătățiri coerenței, eficienței, vizibilității și transparenței asistenței pentru preaderare, reflectând în mod clar prioritățile din domeniile fundamentale în ceea ce privește alocarea fondurilor IPA III; să ia măsurile corective necesare și să elaboreze orientări privind aplicarea dispozițiilor IPA III referitoare la condiționalitate, în conformitate cu constatările Curții de Conturi Europene din raportul său special din 10 ianuarie 2022 privind sprijinul UE pentru supremația legii în Balcanii de Vest;

(ao) să ofere Parlamentului European o evaluare amănunțită și completă a modului în care sunt folosite toate fondurile de preaderare, cuprinzând și fondurile și proiectele corespunzătoare fiecărei țări din regiune începând cu anul 2015;

(ap) să aplice în mod strategic o condiționalitate specifică bazată pe criterii de referință clare privind progresele, recompensând reformele și sancționând regresul sau lipsa persistentă a progreselor;

(aq) să consolideze raportarea privind statul de drept pentru toate țările în curs de aderare prin punerea în aplicare și prin consolidarea pe deplin a metodologiei de extindere și a procesului de raportare anuală, precum și prin instituirea unor mecanisme de monitorizare, dialog și avertizare pentru remedierea deficiențelor majore legate de statul de drept, oferind o condiționalitate pozitivă sub forma accesului la politicile UE sau declanșând o condiționalitate negativă sub forma suspendării negocierilor de aderare și a finanțării pentru preaderare, în special prin asigurarea faptului că dispozițiile pertinente din Regulamentul (UE) 2021/1529 privind IPA III sunt operaționale rapid și pe deplin și prin permiterea redeschiderii capitolelor de negociere în temeiul clauzelor de reversibilitate, precum și prin implicarea îndeaproape a societății civile în acest proces;

(ar) să stabilească cadru pentru o cooperare eficace între Parchetul European (EPPO) și țările în curs de aderare; să încurajeze țările candidate și potențial candidate la aderarea la UE să încheie rapid acorduri de lucru bilaterale cu EPPO pentru a facilita cooperarea strânsă și urmărirea penală a utilizării abuzive a fondurilor UE, inclusiv prin detașarea unor ofițeri naționali de legătură la EPPO;

(as) să evalueze în mod oficial țările implicate în procesul de aderare în cadrul mecanismului UE privind statul de drept și al raportului cu privire la acesta, precum și în cadrul tabloului de bord privind justiția în UE, folosind aceleași criterii care se aplică în cazul statelor membre, cu scopul de a oferi un obiectiv și o perspectivă clară în ceea ce privește situația actuală pentru a preveni lipsa persistentă a progreselor, existența unor deficiențe grave și regresul;

(at) să înființeze un grup operativ special privind statul de drept, care să aibă rolul de a elabora un sprijin mai substanțial și mai eficace pentru țările candidate și potențial candidate, cu implicarea activă a judecătorilor și a procurorilor din statele membre; să se asigure că respectarea valorilor comune ale UE este asigurată prin aplicarea și consolidarea procedurilor interne pentru a aborda în mod decisiv problemele legate de statul de drept;

Transformarea democratică și socioeconomică în țările candidate

(au) să se implice activ în promovarea unei culturi a pluralismului politic și a incluziunii, precum și a dialogului politic constructiv și a funcțiilor parlamentare în ceea ce privește legislația, controlul și supravegherea;

(av) să promoveze reformele electorale cu scopul de a asigura procese electorale libere, echitabile și democratice necontestate în toate țările candidate și care aspiră la aderare și de a consolida procesul electoral în ceea ce privește Biroul OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului, Comisia de la Veneția și alte angajamente, obligații și standarde internaționale, pluralismul democratic, democrația internă a partidelor și adoptarea unor cadre interne pentru integritate și combaterea corupției în cadrul partidelor politice, transparența finanțării partidelor și a mass-mediei, precum și independența și libertatea judiciară și a mass-mediei, stabilind aceste criterii de referință drept condiții prealabile pentru sprijinul financiar și pentru orice progres suplimentar în procesul de aderare;

(aw) să efectueze misiuni îmbunătățite și periodice ale experților în domeniul statului de drept și misiuni de observare a alegerilor în țările în curs de aderare;

(ax) să ia măsuri împotriva discursului de incitare la ură, a campaniilor de denigrare, a amenințărilor și a intimidărilor îndreptate împotriva jurnaliștilor și a mijloacelor de informare în masă și să insiste asupra anchetării și urmăririi penale a unor astfel de infracțiuni, asigurând un mediu sigur pentru jurnaliști și abordând totodată problemele legate de concentrare și de presiuni politice și economice privind mass-media și lipsa de transparență în ceea ce privește proprietatea asupra mass-mediei; să își continue cooperarea cu Consiliul Europei pentru a sprijini țările în curs de aderare în realizarea reformelor și a formărilor profesionale esențiale;

(ay) să susțină responsabilitatea democratică, să crească nivelul de transparență și incluziune și să consolideze dimensiunea parlamentară a procesului de aderare, în special controlul parlamentar; să sprijine activitatea parlamentară în țările candidate și potențial candidate și să faciliteze activitățile de control al procesului de aderare și de asistență pentru democrație ale Parlamentului European, alături de instrumentele de sprijinire a democrației, precum dialogul Jean Monnet și dialogul între partide; să sprijine o nouă generație de lideri politici în țările în curs de aderare;

(az) să garanteze că instituțiile de supraveghere și alte instituții democratice independente pot să își îndeplinească cu eficacitate rolul în procesele politice din țările candidate, în conformitate cu constituțiile acestora;

(ba) să încurajeze reuniunile parlamentare bilaterale între parlamentele statelor membre și ale țărilor în curs de aderare și să ia în considerare modalități de a avansa perioada în care observatorii din țările candidate pot să își preia locurile în Parlamentul European, precum și să încheie negocierile privind grupuri specifice;

(bb) să se asigure că procesul de extindere îndeplinește obiectivele de consolidare democratică, integritate instituțională, creștere pe termen lung și coeziune socioeconomică, subliniind, în același timp, legătura directă dintre statul de drept, combaterea corupției și dezvoltarea economică durabilă și echitabilă; să se concentreze pe atenuarea repercusiunilor sociale negative ale proceselor de transformare necesare în țările candidate, adăugând informații privind apropierea de acquis-ul social al UE în rapoartele anuale; să facă demersuri pentru a preveni și inversa exodul creierelor din țările candidate;

(bc) să intensifice în mod considerabil eforturile de soluționare a conflictelor, de promovare a încrederii, de realizare a unei reconcilieri durabile care să cuprindă urmărirea penală eficace și imparțială a crimelor de război și de asigurare a accesului la adevăr, la justiție și la despăgubiri eficace și neselective, inclusiv pentru victimele violenței sexuale; să faciliteze punerea în aplicare deplină a hotărârilor judecătorești interne și internaționale și respectarea obligațiilor internaționale privind crimele de război și persoanele dispărute, abordând glorificarea criminalilor de război și revizionismul istoric;

(bd) să intensifice eforturile în direcția unor relații de bună vecinătate, a unei cooperări socioeconomice eficiente și incluzive la nivel regional și a solidarității în țările în curs de aderare la UE, precum și a cooperării transfrontaliere regionale între statele membre ale UE și țările partenere de-a lungul frontierelor externe ale UE; să îmbunătățească competitivitatea economică și coeziunea socială în Balcanii de Vest prin reforme structurale și prin stabilirea unei cooperări economice regionale care să fie acceptabilă pentru toate cele șase țări, pentru a continua alinierea la standardele și la acquis-ul UE și pentru a contribui la procesul de integrare în UE; să își exprime rezerve puternice cu privire la orice inițiativă de cooperare economică regională care nu include toate cele șase țări din Balcanii de Vest și care nu se bazează pe normele UE, cum ar fi inițiativa Balcanilor deschiși;

(be) să insiste asupra necesității de a construi o societate incluzivă, fără discriminare, rasism, naționalism violent și extremism; să se concentreze pe protecția minorităților, inclusiv a romilor, a persoanelor LGBTIQ+, a comunităților etnice și religioase și a persoanelor cu dizabilități, precum și pe conservarea diversității culturale și lingvistice; să integreze egalitatea de gen și drepturile femeilor și ale fetelor, să consolideze capacitatea de acțiune a femeilor și tinerilor și să investească în aceștia și să intensifice lupta împotriva violenței de gen;

(bf) să regrete cazurile de încălcare a drepturilor omului și tratamentul inuman aplicat solicitanților de azil și migranților; să facă demersuri pentru a garanta că deținuții și prizonierii beneficiază de condiții demne și aliniate la standardele internaționale; să condamne tortura și impunitatea pentru abuzuri grave comise de agențiile de aplicare a legii;

(bg) să intensifice participarea cetățenilor și implicarea societății civile în procesul de extindere prin intensificarea cooperării cu societatea civilă și prin susținerea și finanțarea acesteia; să se asigure că organizațiile societății civile continuă să primească sprijin financiar adecvat după aderarea la UE;

(bh) să investească în tineret și în mobilitatea și conectivitatea la nivel intraregional, inclusiv prin oferirea unui acces larg la Erasmus+ și prin majorarea bugetului aferent, precum și la alte programe de mobilitate pentru tinerii din mediul academic, specialiștii și cercetătorii din țările candidate; să stimuleze, în plus, integrarea în continuare a țărilor partenere în programele UE, precum Erasmus+, Orizont Europa și Europa creativă și să consolideze cooperarea în cadrul programelor actuale și viitoare; să facă demersuri pentru a combate șomajul în rândul tinerilor;

(bi) să promoveze contactele interpersonale dintre statele membre ale UE și țările candidate și să consolideze programele de schimb de tineret; să ia act de importanța mobilității transfrontaliere în consolidarea acestor contacte și să încurajeze dezvoltarea infrastructurii de frontieră în acest sens; să consolideze și, dacă este posibil, să sporească eforturile comune depuse de UE și de țările din Balcanii de Vest cu privire la contactele și schimburile interpersonale pentru a construi imagini reciproc pozitive în rândul populației;

(bj) să crească sprijinul pentru dezvoltarea economică, economia de piață, conectivitatea transporturilor, competitivitatea și tranziția verde;

(bk) să consolideze parteneriatele dintre țările candidate și UE prin proiecte principale de infrastructură, în cadrul rețelelor transeuropene de energie (TEN-E) și de transport (TEN-T), crescând totodată sprijinul financiar acordat țărilor candidate pentru a atenua blocajele transfrontaliere și pentru a dezvolta legături de transport pentru pasageri și transportul de mărfuri;

(bl) să promoveze eficiența energetică, tranziția către o energie curată și conectivitatea, crescând diversificarea și securitatea aprovizionării cu energie, alături de dezvoltarea durabilă; să garanteze că tranziția energetică are loc într-un mod echitabil și durabil din punct de vedere social, în care UE și statele membre sprijină în mod adecvat grupurile vulnerabile; să conecteze țările candidate la rețeaua europeană de transport de energie și să le includă în strategiile de politică energetică ale UE, cu un accent special pe cele care depind în mare măsură de gazele rusești și sunt grav afectate din cauza faptului că au ales calea europeană;

(bm) să pună în aplicare o foaie de parcurs pentru eliminarea treptată a tarifelor de roaming între UE și țările implicate în procesul de aderare;

2. încredințează Președintei sarcina de a transmite prezenta recomandare Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, precum și guvernelor și parlamentelor țărilor în curs de aderare, pentru informare.

 


INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

13.10.2022

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

49

5

8

Membri titulari prezenți la votul final

Alexander Alexandrov Yordanov, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Fabio Massimo Castaldo, Włodzimierz Cimoszewicz, Katalin Cseh, Anna Fotyga, Michael Gahler, Bernard Guetta, Sandra Kalniete, Dietmar Köster, Andrius Kubilius, Miriam Lexmann, Leopoldo López Gil, Jaak Madison, Claudiu Manda, Lukas Mandl, Thierry Mariani, Pedro Marques, Marisa Matias, Vangelis Meimarakis, Sven Mikser, Matjaž Nemec, Kostas Papadakis, Tonino Picula, Manu Pineda, Giuliano Pisapia, Thijs Reuten, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Jacek Saryusz-Wolski, Mounir Satouri, Dominik Tarczyński, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Harald Vilimsky, Viola von Cramon-Taubadel, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko

Membri supleanți prezenți la votul final

Markéta Gregorová, Christophe Grudler, Andrzej Halicki, Evin Incir, Manolis Kefalogiannis, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Georgios Kyrtsos, Sergey Lagodinsky, Pierfrancesco Majorino, Juozas Olekas, Ramona Strugariu, Tom Vandenkendelaere, Mick Wallace

Membri supleanți [articolul 209 alineatul (7)] prezenți la votul final

Asim Ademov, Bas Eickhout, Javier Moreno Sánchez, Piernicola Pedicini, Miguel Urbán Crespo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

 


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL

ÎN COMISIA COMPETENTĂ

49

+

NI

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Asim Ademov, Alexander Alexandrov Yordanov, Traian Băsescu, Michael Gahler, Andrzej Halicki, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Andrius Kubilius, Miriam Lexmann, Leopoldo López Gil, Lukas Mandl, Vangelis Meimarakis, Tom Vandenkendelaere, Isabel Wiseler-Lima, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Željana Zovko

RENEW

Petras Auštrevičius, Katalin Cseh, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Georgios Kyrtsos, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans

S&D

Maria Arena, Włodzimierz Cimoszewicz, Evin Incir, Dietmar Köster, Pierfrancesco Majorino, Claudiu Manda, Pedro Marques, Sven Mikser, Javier Moreno Sánchez, Matjaž Nemec, Juozas Olekas, Tonino Picula, Giuliano Pisapia, Thijs Reuten, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Markéta Gregorová, Sergey Lagodinsky, Piernicola Pedicini, Mounir Satouri, Viola von Cramon-Taubadel

 

5

-

ECR

Charlie Weimers

ID

Jaak Madison, Thierry Mariani, Harald Vilimsky

NI

Kostas Papadakis

 

8

0

ECR

Anna Fotyga, Jacek Saryusz-Wolski, Dominik Tarczyński, Witold Jan Waszczykowski

THE LEFT

Marisa Matias, Manu Pineda, Miguel Urbán Crespo, Mick Wallace

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

 

Ultima actualizare: 10 noiembrie 2022
Aviz juridic - Politica de confidențialitate