RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2010/40/EL, mis käsitleb raamistikku intelligentsete transpordisüsteemide kasutuselevõtmiseks maanteetranspordis ja liideste jaoks teiste transpordiliikidega

28.10.2022 - (COM(2021)0813 – C9‑0471/2021 – 2021/0419(COD)) - ***I

Transpordi- ja turismikomisjon
Raportöör: Rovana Plumb


PR_COD_1amCom

 

 

Kasutatud tähised

 * nõuandemenetlus

 *** nõusolekumenetlus

 ***I seadusandlik tavamenetlus (esimene lugemine)

 ***II seadusandlik tavamenetlus (teine lugemine)

 ***III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine)

 

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

 

 

 

 

 

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

 

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. Teksti asendamine on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus tekst on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas.

 

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida osutavad läbivaadatava õigusakti eelnõu asjaomasele tekstiosale. Kui muudatusettepanek puudutab kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, märgitakse päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja neljandale reale viide muudetavale sättele.

 

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

 

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on tähistatud sümboliga ▌ või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi kriipsutatud.

Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi lõpliku teksti vormistamiseks.

 

 

 


SISUKORD

lk

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT........5

SELETUSKIRI

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONISEUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

 

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2010/40/EL, mis käsitleb raamistikku intelligentsete transpordisüsteemide kasutuselevõtmiseks maanteetranspordis ja liideste jaoks teiste transpordiliikidega

(COM(2021)0813 – C9‑0471/2021 – 2021/0419(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2021)0813),

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 91, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C9‑0471/2021),

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

 võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

 võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni raportit (A9-0265/2022),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

 

Muudatusettepanek  1

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1) Komisjoni teatises säästva ja aruka liikuvuse strateegia kohta33 on intelligentsete transpordisüsteemide kasutuselevõttu nimetatud peamiseks meetmeks ühendatud ja automatiseeritud mitmeliigilise liikuvuse saavutamisel ning selliste süsteemide kasutuselevõtt aitab seega kaasa Euroopa transpordisüsteemi ümberkujundamisele, et saavutada tõhusa, ohutu, säästva, aruka ja vastupidava liikuvuse eesmärk. See täiendab meetmeid, mis on välja kuulutatud kaubaveo keskkonnahoidlikumaks muutmise juhtalgatuse raames, et edendada mitmeliigilise transpordi logistikat. Strateegias teatati ka, et 2022. aastal vaadatakse läbi mitmeliigilise liikumise võimalusi käsitlevate teabeteenuste delegeeritud määrus (EL) 2017/1926, et lisada kohustus tagada dünaamiliste andmestike kättesaadavus, samuti hinnatakse vajadust võtta reguleerivaid meetmeid seoses digitaalsete mitmeliigilise liikuvuse teenuste pakkujate õiguste ja kohustustega ning esitatakse algatus piletimüügi, sealhulgas rongipiletite müügi kohta.

(1) Komisjoni teatises säästva ja aruka liikuvuse strateegia kohta33 on intelligentsete transpordisüsteemide kasutuselevõttu nimetatud peamiseks meetmeks ühendatud ja automatiseeritud mitmeliigilise liikuvuse saavutamisel ning selliste süsteemide kasutuselevõtt aitab seega kaasa Euroopa transpordisüsteemi ümberkujundamisele, et saavutada tõhusa, ohutu, säästva, aruka ja vastupidava liikuvuse eesmärk. See täiendab meetmeid, mis on välja kuulutatud kaubaveo keskkonnahoidlikumaks muutmise juhtalgatuse raames, et edendada mitmeliigilise transpordi logistikat. Strateegias teatati ka, et 2022. aastal vaadatakse läbi mitmeliigilise liikumise võimalusi käsitlevate teabeteenuste delegeeritud määrus (EL) 2017/1926, et lisada kohustus tagada dünaamiliste andmestike kättesaadavus, samuti hinnatakse vajadust võtta reguleerivaid meetmeid seoses digitaalsete mitmeliigilise liikuvuse teenuste pakkujate õiguste ja kohustustega ning esitatakse algatus piletimüügi, sealhulgas rongipiletite müügi kohta. Käesolev direktiiv peaks tagama, et intelligentsete transpordisüsteemide rakendused maanteetranspordis võimaldavad sujuvat integreerimist teiste transpordiliikidega, näiteks raudteetranspordi või aktiivse liikuvusega, hõlbustades seega võimaluse korral üleminekut nendele transpordiliikidele, et parandada tõhusust ja juurdepääsetavust.

__________________

__________________

33 COM(2020) 789 final.

33 COM(2020) 789 final.

Muudatusettepanek  2

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 3 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3a) Määruses (EL) 2020/852, millega kehtestatakse kestlike investeeringute hõlbustamise raamistik, ehk taksonoomiamääruses väljendatakse soovi hõlbustada ulatuslikumat investeerimist kestlikku liikuvusse, näiteks et suurendada elektrifitseerimist või toetada üleminekut puhtamatele transpordiliikidele, edendades ühelt transpordiliigilt teisele üleminekut ja paremat liikluskorraldust. Samal ajal tunnistatakse selles vajadust täiendavate tehniliste sõelumiskriteeriumide järele transpordi valdkonnas. Et hõlbustada investeeringuid intelligentsetesse transpordisüsteemidesse ja kajastada nende tähtsust kestliku liikuvuse jaoks, tuleks kaaluda intelligentsete transpordisüsteemide tehnilisi sõelumiskriteeriume.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4) Arvestades kasvavat vajadust kasutada andmeid paremini, et muuta transpordiahelad säästvamaks, tõhusamaks ja vastupidavamaks, tuleb intelligentsete transpordisüsteemide raamistikku paremini koordineerida muude algatustega, mille eesmärk on ühtlustada ja hõlbustada andmete jagamist mitmeliigiliste võimalustega liikuvuse, transpordi- ja logistikasektoris37.

(4) Arvestades kasvavat vajadust kasutada andmeid paremini, et muuta transpordiahelad säästvamaks, turvalisemaks, tõhusamaks ja vastupidavamaks, tuleb intelligentsete transpordisüsteemide raamistikku paremini koordineerida muude algatustega, mille eesmärk on ühtlustada ja hõlbustada andmete jagamist mitmeliigiliste võimalustega liikuvuse, transpordi- ja logistikasektoris37, võttes samal ajal arvesse andmekaitset ja eraelu puutumatust käsitlevaid eeskirju. Eelkõige on vaja edendada koostalitlusvõimet ja teabevahetust seoses intelligentsetel transpordisüsteemidel põhinevate teabe- ja ettetellimisteenustega seoses veoautodele ja tarbesõidukitele ettenähtud turvaliste parkimiskohtadega, nagu maanteeäärsed teenindus- ja puhkealad.

__________________

__________________

37 Näiteks liikuvuse ühtne Euroopa andmeruum ja selle osad, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. juuli 2020. aasta määrus (EL) 2020/1056 elektroonilise kaubaveoteabe kohta (ELT L 249, 31.7.2020, lk 33) ning digitaalse transpordi ja logistika foorumi (DTLF) töö.

37 Näiteks liikuvuse ühtne Euroopa andmeruum ja selle osad, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. juuli 2020. aasta määrus (EL) 2020/1056 elektroonilise kaubaveoteabe kohta (ELT L 249, 31.7.2020, lk 33) ning digitaalse transpordi ja logistika foorumi (DTLF) töö.

Muudatusettepanek  4

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5a) Digitaliseerimine ja innovatsioon maanteetranspordis loovad tööhõivevõimalusi, arendades tööstusharus uusi projekte.

Muudatusettepanek  5

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6) Paljudes liikmesriikides on nende süsteemide ja teenuste riigisisesed rakendused maanteetranspordi sektoris juba kasutusel. Vaatamata olukorra paranemisele pärast direktiivi 2010/40/EL vastuvõtmist 2010. aastal, leiti selle hindamise38 käigus siiski püsivaid puudusi, mille tõttu on intelligentsete transpordisüsteemide teenuste kasutuselevõtt ebaühtlane ja kooskõlastamata ning puudub geograafiline järjepidevus kogu liidus ja selle välispiiridel.

(6) Paljudes liikmesriikides on nende süsteemide ja teenuste riigisisesed rakendused maanteetranspordi sektoris juba kasutusel. Vaatamata olukorra paranemisele pärast direktiivi 2010/40/EL vastuvõtmist 2010. aastal, leiti selle hindamise38 käigus siiski püsivaid puudusi, mille tõttu on intelligentsete transpordisüsteemide teenuste kasutuselevõtt ebaühtlane ja kooskõlastamata ning puudub geograafiline järjepidevus kogu liidus ja selle välispiiridel. Intelligentsete transpordisüsteemide arendamine peaks katma linnalähi- ja maapiirkondade ning äärealade, samuti saarte ja äärepoolseimate piirkondade vajadused, tagades sotsiaalse ja majandusliku kaasamise, kuna elu sellistes piirkondades sõltub suuresti kvaliteetsete teenuste ja taristu kättesaadavusest ning kuna selliste teenuste ja taristu arendamine nendes piirkondades intelligentsete transpordisüsteemide kasutuselevõtu kaudu toob suurt kasu.

__________________

__________________

38 https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/intelligent-transport-systems/road/action-plan-and-directive_en

38 https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/intelligent-transport-systems/road/action-plan-and-directive_en

Muudatusettepanek  6

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 7

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7) Direktiivi 2010/40/EL täiendavate komisjoni delegeeritud määruste39 rakendamise kontekstis on liikmesriigid loonud riiklikud juurdepääsupunktid40. Riiklikud juurdepääsupunktid võimaldavad pääseda juurde transpordiga seotud andmetele ja neid taaskasutada, et aidata toetada kogu ELi hõlmavate koostalitlusvõimeliste intelligentsete transpordisüsteemide reisi- ja liiklusteenuste osutamist lõppkasutajatele. Riiklikud juurdepääsupunktid on Euroopa andmestrateegia kohase ühtse Euroopa liikuvusandmeruumi oluline osa41 ning neile tuleks tugineda eelkõige seoses andmete kättesaadavusega.

(7) Direktiivi 2010/40/EL täiendavate komisjoni delegeeritud määruste39 rakendamise kontekstis on liikmesriigid loonud riiklikud juurdepääsupunktid40 ning võidakse luua piirkondlikud ja kohalikud juurdepääsupunktid. Riiklikud juurdepääsupunktid võimaldavad pääseda juurde transpordiga seotud andmetele ja neid taaskasutada, et aidata toetada kogu ELi hõlmavate koostalitlusvõimeliste intelligentsete transpordisüsteemide reisi- ja liiklusteenuste osutamist lõppkasutajatele. Need transpordiga seotud andmed peaksid olema kättesaadavad masinloetavas vormingus. Riiklikud juurdepääsupunktid on Euroopa andmestrateegia kohase ühtse Euroopa liikuvusandmeruumi oluline osa41 ning neile tuleks tugineda eelkõige seoses andmete kättesaadavusega, et hõlbustada vastavalt vajadusele andmete turvalist ja tõhusat kasutamist.

__________________

__________________

39 Komisjoni 15. mai 2013. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 885/2013, millega täiendatakse intelligentseid transpordisüsteeme käsitlevat Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/40/EL seoses veoautodele ja tarbesõidukitele ettenähtud turvalisi parkimiskohti käsitleva teabeteenuse osutamisega (ELT L 247, 18.9.2013, lk 1); komisjoni 15. mai 2013. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 886/2013, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/40/EL, sätestades kasutajatele liiklusohutusega seotud minimaalse üldise liiklusteabe võimalusel tasuta edastamisega seotud andmed ja korra (ELT L 247, 18.9.2013, lk 6); komisjoni 18. detsembri 2014. aasta delegeeritud määrus (EL) 2015/962, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/40/EL kogu ELis reaalajas saadava liiklusteabe teenuste pakkumise osas (ELT L 157, 23.6.2015, lk 21); ja komisjoni 31. mai 2017. aasta delegeeritud määrus (EL) 2017/1926, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/40/EL seoses mitmeliigilisi liikumisvõimalusi käsitlevate teabeteenuste osutamisega kogu ELis (ELT L 272, 21.10.2017, lk 1).

39 Komisjoni 15. mai 2013. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 885/2013, millega täiendatakse intelligentseid transpordisüsteeme käsitlevat Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/40/EL seoses veoautodele ja tarbesõidukitele ettenähtud turvalisi parkimiskohti käsitleva teabeteenuse osutamisega (ELT L 247, 18.9.2013, lk 1); komisjoni 15. mai 2013. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 886/2013, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/40/EL, sätestades kasutajatele liiklusohutusega seotud minimaalse üldise liiklusteabe võimalusel tasuta edastamisega seotud andmed ja korra (ELT L 247, 18.9.2013, lk 6); komisjoni 18. detsembri 2014. aasta delegeeritud määrus (EL) 2015/962, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/40/EL kogu ELis reaalajas saadava liiklusteabe teenuste pakkumise osas (ELT L 157, 23.6.2015, lk 21); ja komisjoni 31. mai 2017. aasta delegeeritud määrus (EL) 2017/1926, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/40/EL seoses mitmeliigilisi liikumisvõimalusi käsitlevate teabeteenuste osutamisega kogu ELis (ELT L 272, 21.10.2017, lk 1).

40 https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/intelligent-transport-systems/road/action-plan-and-directive/national-access-points_en

40 https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/intelligent-transport-systems/road/action-plan-and-directive/national-access-points_en

41 COM(2020) 66 final.

41 COM(2020) 66 final.

Muudatusettepanek  7

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 7 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7a) Arvestades, et ühtse Euroopa liikuvusruumi loomine sõltub olulisel määral riiklikest juurdepääsupunktidest, peaksid liikmesriigid võtma vajalikke meetmeid, et täita direktiivis 2010/40/EL sätestatud kohustusi ja võimaluse korral kiirendada oma ülesannete täitmist.

Muudatusettepanek  8

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 7 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7b) Alternatiivkütuste taristu asukohta ja kättesaadavust käsitlevad andmed peaksid olema riiklike juurdepääsupunktide kaudu kättesaadavad.

Muudatusettepanek  9

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 8

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8) Intelligentsete transpordisüsteemide kooskõlastatud ja tõhusa kasutuselevõtmise tagamiseks kogu liidus tuleks kehtestada lisaks juba vastuvõetud spetsifikatsioonidele täiendavad spetsifikatsioonid, mis hõlmavad vajaduse korral selliseid standardeid, millega kehtestatakse täiendavad üksikasjalikud sätted ja menetlused. Enne täiendavate või läbivaadatud spetsifikatsioonide vastuvõtmist peaks komisjon hindama nende vastavust teatavatele kindlaksmääratud põhimõtetele, mis on esitatud II lisas. Esmalt tuleks prioriteetsena käsitleda nelja peamist intelligentsete transpordisüsteemide väljatöötamise ja kasutuselevõtmise valdkonda. Intelligentsete transpordisüsteemide edasise rakendamise käigus tuleks seoses tehnoloogia arengu ja tehtud finantskulutustega võtta arvesse konkreetses liikmesriigis kasutusele võetud olemasolevat intelligentsete transpordisüsteemide taristut. Asjakohasel juhul tuleks eelkõige koostöiste nutiliikluse süsteemide (edaspidi „C-ITS“) puhul tagada, et intelligentsetele transpordisüsteemidele esitatavate nõuetega ei nõuta ega eelistata teatavat liiki tehnoloogia kasutamist.

(8) Intelligentsete transpordisüsteemide kooskõlastatud, tulemusliku ja koostalitlusvõimelise kasutuselevõtmise tagamiseks kogu liidus tuleks kehtestada lisaks juba vastuvõetud spetsifikatsioonidele täiendavad spetsifikatsioonid, mis hõlmavad vajaduse korral selliseid standardeid, millega kehtestatakse täiendavad üksikasjalikud sätted ja menetlused. Enne täiendavate või läbivaadatud spetsifikatsioonide vastuvõtmist peaks komisjon hindama nende vastastikust täiendavust ühistranspordisüsteemidega osana üldist (majandus)huvi pakkuvatest teenustest ja nende vastavust teatavatele kindlaksmääratud põhimõtetele, mis on esitatud II lisas. Esmalt tuleks prioriteetsena käsitleda nelja peamist intelligentsete transpordisüsteemide väljatöötamise ja kasutuselevõtmise valdkonda. Intelligentsete transpordisüsteemide edasise rakendamise käigus tuleks seoses tehnoloogia arengu ja tehtud finantskulutustega võtta arvesse konkreetses liikmesriigis kasutusele võetud olemasolevat intelligentsete transpordisüsteemide taristut.

Muudatusettepanek  10

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 8 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(8a) Intelligentsete transpordisüsteemide ühilduvuse ja koostalitlusvõime garanteerimiseks on vaja eelkõige koostöiste nutiliikluse süsteemide (edaspidi „C-ITS“) puhul kooskõlas direktiivis (EL) 2018/19721a sätestatud tehnoloogianeutraalsuse põhimõttega tagada, et intelligentsetele transpordisüsteemidele esitatavate nõuetega ei nõuta ega eelistata teatavat liiki tehnoloogia kasutamist. Tehnoloogianeutraalsuse põhimõtte suhtes kohaldatavad piirangud peaksid olema asjakohased ja põhjendatud vajadusega vältida kahjulikke raadiohäireid. Sellised piirangud võivad seisneda näiteks spektrimaskide ja võimsustasemete kehtestamises, et tagada rahvatervise kaitse, piirates üldsuse kokkupuudet elektromagnetväljadega. Need saab kavandada selleks, et tagada teenuse piisava tehnilise kvaliteedi kindlustamise abil teenuste nõuetekohane toimimine, samal ajal välistamata võimalust kasutada samas raadiospektri sagedusalas rohkem kui üht teenust. Samuti saab need kavandada selleks, et tagada raadiospektri asjakohane jagamine, eelkõige juhtudel, kus selle kasutamiseks on vaja üksnes üldlube, kindlustada raadiospektri tõhus kasutamine või täita üldistest huvidest lähtuvaid eesmärke kooskõlas liidu õigusega.

 

__________________

 

1a Euroopa elektroonilise side seadustik

Muudatusettepanek  11

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 8 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(8b) Käimasolev intelligentsete transpordisüsteemide kasutuselevõtt tekitab sidusrühmades ja nende investeeringutes õiguspäraseid ootusi. Intelligentsetesse transpordisüsteemidesse investeerimise soodustamiseks ja õiguskindluse tagamiseks tuleks intelligentsete transpordisüsteemide valdkonna tehnoloogia edasise arengu arutamisel alati arvesse võtta sidusrühmade õiguspäraseid ootusi.

Muudatusettepanek  12

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 9

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9) Spetsifikatsioonides tuleks arvesse võtta kogemusi ja tulemusi, mis on juba saadud intelligentsete transpordisüsteemide, C-ITSi ning koostoimelise, ühendatud ja automatiseeritud liikuvuse (CCAM) valdkonnas, eelkõige C-ITSi42 ja CCAMi platvormide43, reisijate mitmeliigilise liikuvuse Euroopa foorumi44 ja Euroopa eCall-süsteemi rakendamise platvormi45 raames, ning tugineda nendele kogemustele ja tulemustele.

(9) Spetsifikatsioonides tuleks arvesse võtta kogemusi ja tulemusi, mis on juba saadud intelligentsete transpordisüsteemide, C-ITSi ning koostoimelise, ühendatud ja automatiseeritud liikuvuse (CCAM) valdkonnas, eelkõige C-ITSi42 ja CCAMi platvormide43, reisijate mitmeliigilise liikuvuse Euroopa foorumi44, digitaalse transpordi ja logistika foorumi44a ja Euroopa eCall-süsteemi rakendamise platvormi45 raames, ning tugineda nendele kogemustele ja tulemustele.

__________________

__________________

42 Komisjoni eksperdirühmade ja teiste sarnaste üksuste registri kood E03188.

42 Komisjoni eksperdirühmade ja teiste sarnaste üksuste registri kood E03188.

43 Komisjoni eksperdirühmade ja teiste sarnaste üksuste registri kood E03657.

43 Komisjoni eksperdirühmade ja teiste sarnaste üksuste registri kood E03657.

44 Komisjoni eksperdirühmade ja teiste sarnaste üksuste registri kood E03826.

44 Komisjoni eksperdirühmade ja teiste sarnaste üksuste registri kood E03826.

45 Komisjoni eksperdirühmade ja teiste sarnaste üksuste registri kood E02481.

45 Komisjoni eksperdirühmade ja teiste sarnaste üksuste registri kood E02481.

Muudatusettepanek  13

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 10

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10) Spetsifikatsioonid peaksid soodustama innovatsiooni. Andmete parem kättesaadavus peaks näiteks tooma kaasa uute intelligentsete transpordisüsteemide teenuste väljatöötamise ning vastupidi, innovatsioon peaks aitama kindlaks teha vajaduse tulevaste spetsifikatsioonide järele. Programmi „Euroopa horisont“ raames ellu viidav koostoimelist, ühendatud ja automatiseeritud liikuvust käsitlev Euroopa partnerlus peaks toetama C-ITSi teenuste järgmise etapi arendamist ja katsetamist, aidates lõimida ülimalt automatiseeritud sõidukid uutesse mitmeliigilise liikuvuse teenustesse.

(10) Spetsifikatsioonid peaksid soodustama innovatsiooni. Andmete parem kättesaadavus peaks näiteks tooma kaasa uute intelligentsete transpordisüsteemide teenuste väljatöötamise ning vastupidi, innovatsioon peaks aitama kindlaks teha vajaduse tulevaste spetsifikatsioonide järele. Usaldusväärsuse tagamiseks tuleks uusi tehnoloogiaid, eelkõige C-ITSi, enne kasutuselevõttu alati tegelikes tingimustes testida. Programmi „Euroopa horisont“ raames ellu viidav koostoimelist, ühendatud ja automatiseeritud liikuvust käsitlev Euroopa partnerlus peaks toetama C-ITSi teenuste järgmise etapi arendamist ja katsetamist, aidates lõimida ülimalt automatiseeritud sõidukid uutesse mitmeliigilise liikuvuse teenustesse.

Muudatusettepanek  14

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 11 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(11a) Euroopa Komisjon peaks viivitamata esitama C-ITSi spetsifikatsioonid.

Muudatusettepanek  15

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 13

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13) 2020. aasta uuring, mis käsitleb piiratud liikumisvõimega isikutele juurdepääsetava transpordi kaardistamist,47 näitab, et praegu takistab juurdepääsetavuselemente käsitlevate piisavate andmete puudumine usaldusväärset marsruudi planeerimist, kui otsingu tegemiseks kasutatakse juurdepääsetavusaspekte. Et veelgi parandada transpordisüsteemi juurdepääsetavust ning lihtsustada puuetega ja piiratud liikumisvõimega inimeste liikumist, on digitaalsete mitmeliigilise liikuvuse teenuste jaoks vaja andmeid juurdepääsusõlmede ja nende ligipääsetavuselementide kohta.

(13) 2020. aasta uuring, mis käsitleb piiratud liikumisvõimega isikutele juurdepääsetava transpordi kaardistamist,47 näitab, et praegu takistab juurdepääsetavuselemente käsitlevate piisavate andmete puudumine usaldusväärset marsruudi planeerimist, kui otsingu tegemiseks kasutatakse juurdepääsetavusaspekte. Samuti näitab see, et Euroopa ja liikmesriikide tasandil tuleks pidada väga oluliseks puuetega ja piiratud liikumisvõimega isikute teavitamise miinimumnõuete ja ‑standardite kehtestamist. Et veelgi parandada transpordisüsteemi juurdepääsetavust ning lihtsustada puuetega ja piiratud liikumisvõimega inimeste liikumist, on digitaalsete mitmeliigilise liikuvuse teenuste jaoks vaja andmeid juurdepääsusõlmede ja nende ligipääsetavuselementide kohta ligipääsetavas vormis.

__________________

__________________

47 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/dfa0c844-3b5f-11eb-b27b-01aa75ed71a1

47 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/dfa0c844-3b5f-11eb-b27b-01aa75ed71a1

Muudatusettepanek  16

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 14

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14) Intelligentsete transpordisüsteemide ja sõiduabisüsteemide või üldiselt sõidukite ja taristusüsteemide suurem lõimimine tähendab, et sellised süsteemid toetuvad üha enam omavahel jagatavale teabele. Eriti kehtib see C-ITSi puhul. Suurema automatiseerimisega selline sõltuvus suureneb. Suuremal automatiseerimisel tuleks kasutada sõidukite ja taristu vahelist teabevahetust toimingute kooskõlastamiseks ja liiklusvoogude sujuvamaks muutmiseks, aidates kaasa ka säästvamale transpordile. Intelligentsete transpordisüsteemide teenuste terviklikkuse häirimine võib seega avaldada tõsist mõju liiklusohutusele, näiteks kui teatatakse valest kiiruspiirangust või sõiduk teeb hädapidurduse, ehkki oht puudub. Selleks et tagada käesoleva direktiivi rakendamise ühetaolised tingimused, tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused võtta eriolukordades, kus intelligentsete transpordisüsteemide teenuste terviklikkus on häiritud, vastumeetmeid sellise olukorra põhjuste ja tagajärgedega tegelemiseks. Need meetmed tuleks võtta võimalikult kiiresti ja neid tuleks kohaldada viivitamata. Neid volitusi tuleks teostada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 182/201148. Võttes arvesse vajadust tagada transpordi järjepidevus, on asjakohane pikendada kõnealuse meetme kehtivusaega kauemaks kui kuus kuud, kasutades määruse (EL) nr 182/2011 artikli 8 lõikes 2 sätestatud võimalust. Sellised vastumeetmed peaksid lõppema niipea, kui rakendatakse alternatiivlahendust või eriolukord on lahendatud.

(14) Intelligentsete transpordisüsteemide ja sõiduabisüsteemide või üldiselt sõidukite ja taristusüsteemide suurem lõimimine tähendab, et sellised süsteemid toetuvad üha enam omavahel jagatavale teabele. Eriti kehtib see C-ITSi puhul. Suurema automatiseerimisega selline sõltuvus suureneb. Suuremal automatiseerimisel tuleks kasutada sõidukite ja taristu vahelist turvalist teabevahetust toimingute kooskõlastamiseks ja liiklusvoogude sujuvamaks muutmiseks, aidates kaasa ka säästvamale transpordile. Sõidukite ja taristu vaheline turvaline teabevahetus peaks tagama andmete usaldusväärsuse, täpsuse ja kättesaadavuse, seadmata ohtu eri sidusrühmade ja lõppkasutajate õiglast juurdepääsu andmetele. Intelligentsete transpordisüsteemide teenuste terviklikkuse häirimine võib seega avaldada tõsist mõju liiklusohutusele, näiteks kui teatatakse valest kiiruspiirangust või sõiduk teeb hädapidurduse, ehkki oht puudub. Selleks et tagada käesoleva direktiivi rakendamise ühetaolised tingimused, tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused eriolukordades, kus intelligentsete transpordisüsteemide teenuste terviklikkus on ühes või mitmes liikmesriigis häiritud või kus intelligentsete transpordisüsteemide teenuste terviklikkusel ühes või mitmes liikmesriigis on piiriülene mõju. Kui intelligentsete transpordisüsteemide teenused on häiritud ja hädaolukorra lahendamise kavad on olemas, peaksid pädevad asutused võtma viivitamata meetmeid. Need meetmed tuleks võtta võimalikult kiiresti ja neid tuleks kohaldada viivitamata. Komisjonile antud rakendamisvolitusi tuleks kasutada ainult hädaolukordades, kui muude ametiasutuste parandusmeetmed ei ole olnud edukad. Eeldatakse, et pädevad kohalikud ja kogu süsteemi hõlmavad ametiasutused võtavad kasutusele hädaolukorra lahendamise kavad, et tegeleda mitmesuguste võimalike süsteemitõrgetega, ja et nad on suutelised vajadusel nende kavade kohaselt tegutsema. Neid volitusi tuleks teostada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 182/201148. Võttes arvesse vajadust tagada transpordi järjepidevus, on asjakohane pikendada kõnealuse meetme kehtivusaega kauemaks kui kuus kuud, kasutades määruse (EL) nr 182/2011 artikli 8 lõikes 2 sätestatud võimalust. Sellised vastumeetmed peaksid lõppema niipea, kui rakendatakse alternatiivlahendust või eriolukord on lahendatud.

__________________

__________________

48 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).

48 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).

Muudatusettepanek  17

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 15

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15) Kui intelligentsete transpordisüsteemide rakenduste ja teenuste kasutuselevõtmise ja kasutamisega kaasneb isikuandmete töötlemine, peaks selline töötlemine toimuma kooskõlas isikuandmete ja eraelu puutumatuse kaitset käsitleva liidu õigusega, mis on sätestatud eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2016/67949 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2002/58/EÜ50.

(15) Kui intelligentsete transpordisüsteemide rakenduste ja teenuste kasutuselevõtmise ja kasutamisega kaasneb isikuandmete töötlemine, peaks selline töötlemine toimuma rangelt kooskõlas isikuandmete ja eraelu puutumatuse kaitset käsitleva liidu õigusega, mis on sätestatud eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2016/67949 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2002/58/EÜ50.

__________________

__________________

49 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

49 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

50 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuli 2002. aasta direktiiv 2002/58/EÜ, milles käsitletakse isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset elektroonilise side sektoris (eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlev direktiiv) (EÜT L 201, 31.7.2002, lk 37).

50 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuli 2002. aasta direktiiv 2002/58/EÜ, milles käsitletakse isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset elektroonilise side sektoris (eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlev direktiiv) (EÜT L 201, 31.7.2002, lk 37).

Muudatusettepanek  18

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 16

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16) Kui nendega kaasneb isikuandmete töötlemine, tuleks käesoleva direktiivi alusel väljatöötatavates spetsifikatsioonides võtta arvesse määruse (EL) 2016/679 ja direktiivi 2002/58/EÜ nõudeid. Eelkõige juhul, kui taotletavaid eesmärke on võimalik saavutada samamoodi, kasutades isikuandmete asemel anonüümseid andmeid, tuleks kooskõlas lõimitud andmekaitse põhimõttega toetada anonüümimist kui üht üksikisikute eraelu puutumatuse edendamise tehnikat.

(16) Kui nendega kaasneb isikuandmete töötlemine, tuleks käesoleva direktiivi alusel väljatöötatavates spetsifikatsioonides järgida määruse (EL) 2016/679 ja direktiivi 2002/58/EÜ nõudeid. Eelkõige niipea, kui töötlemise eesmärk on võimalik saavutada ka ilma isikule viitamata ja anonüümimine on tehniliselt võimalik, tuleks kooskõlas lõimitud andmekaitse põhimõttega kasutada anonüümimist kui üht üksikisikute eraelu puutumatuse edendamise tehnikat. Eelkõige tuleks selliste tehnoloogiate, nagu sõidukiandmete liikuvusnäitajad või näotuvastus, kasutamisel vältida igasugust diskrimineerimist.

Muudatusettepanek  19

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 21

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(21) Turvaliste ja usaldusväärsete aja- ja asukohamääramisteenuste osutamine on intelligentsete transpordisüsteemide rakenduste ja teenuste tõhusa toimimise oluline osa. Seepärast on asjakohane tagada nende ühilduvus Galileo programmi autentimismehhanismiga, et leevendada ülemaailmsete satelliitnavigatsioonisüsteemide (GNSS) signaali petteründeid.

(21) Turvaliste ja usaldusväärsete aja- ja asukohamääramisteenuste osutamine on intelligentsete transpordisüsteemide rakenduste ja teenuste tõhusa toimimise oluline osa. Seepärast on asjakohane tagada nende tagasiühilduvus Galileo programmi autentimismehhanismiga, et leevendada ülemaailmsete satelliitnavigatsioonisüsteemide (GNSS) signaali petteründeid, ning kasutada asjakohasel juhul ka muid järeleproovitud mehhanisme, et tagada asukohta ja aega puudutava teabe usaldusväärsus. Sellised mehhanismid võivad hõlmata usutavuse kontrollimist ja GNSSi teenuste kasutamist.

Muudatusettepanek  20

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 22

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(22) Komisjoni poolt direktiivi 2010/40/EL alusel vastu võetud tööprogrammide koostamisel tuleks konsulteerida liikmesriikide ja muude asjaomaste sidusrühmadega, sealhulgas muude komisjoni eksperdirühmade ja komiteedega, kes tegelevad transpordi digiaspektidega.

(22) Komisjoni poolt direktiivi 2010/40/EL alusel vastu võetud tööprogrammide koostamisel tuleks konsulteerida liikmesriikide või asjakohasel juhul muude pädevate asutustega ja muude asjaomaste sidusrühmadega, sealhulgas muude komisjoni eksperdirühmade ja komiteedega, kes tegelevad transpordi digiaspektidega, intelligentsete transpordisüsteemide teenuse pakkujatega, intelligentsete transpordisüsteemide kasutajate ühendustega, transpordiettevõtjate ja rajatiste käitajatega ning tootjate esindajatega.

Muudatusettepanek  21

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 22 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(22a) Komisjon ja liikmesriigid peaksid võtma vajalikud meetmed, et tagada koostöö kolmandate riikidega, eelkõige ELi kandidaatriikidega ja nende kolmandate riikidega, kus asuvad liikmesriike ühendavad transiidikoridorid. Komisjon peaks edendama ka koostööd rahvusvahelisel tasandil.

Muudatusettepanek  22

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 24

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(24) Käesoleva direktiivi eesmärkide saavutamiseks peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et muuta viie aasta jooksul alates käesoleva direktiivi jõustumisest selliste andmeliikide loetelu, mille puhul liikmesriigid peavad tagama andmete olemasolu, ning muuta intelligentsete transpordisüsteemide selliste teenuste loetelu, mille kasutuselevõtu peavad liikmesriigid tagama. Seda ajavahemikku tuleks vaikimisi pikendada sama pikkade ajavahemike kaupa, kui Euroopa Parlament või nõukogu ei ole sellise pikendamise vastu. Eriti oluline on, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil ja sidusrühmadega, ja et kõnealuseid konsultatsioone peetaks kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega59. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, kus arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

(24) Käesoleva direktiivi eesmärkide saavutamiseks peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et muuta viie aasta jooksul alates käesoleva direktiivi jõustumisest selliste andmeliikide loetelu, mille puhul liikmesriigid või asjakohasel juhul muud pädevad asutused peavad tagama andmete olemasolu, ning muuta intelligentsete transpordisüsteemide selliste teenuste loetelu, mille kasutuselevõtu peavad liikmesriigid tagama. Seda ajavahemikku tuleks vaikimisi pikendada sama pikkade ajavahemike kaupa, kui Euroopa Parlament või nõukogu ei ole sellise pikendamise vastu. Eriti oluline on, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil ja sidusrühmadega, kes esindavad kõiki liiklejate liike ja muid asjaomaseid pooli, ja et kõnealuseid konsultatsioone peetaks kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega59. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, kus arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

__________________

__________________

59 Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni vahel sõlmitud institutsioonidevaheline parema õigusloome kokkulepe (ELT L 123, 12.5.2016, lk 1).

59 Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni vahel sõlmitud institutsioonidevaheline parema õigusloome kokkulepe (ELT L 123, 12.5.2016, lk 1).

Muudatusettepanek  23

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 a (uus)

Direktiiv 2010/40/EL

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt g (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2a) artiklisse 3 lisatakse järgmine punkt:

 

„g) spetsifikatsioonide vastuvõtmine koostöiste intelligentsete transporditeenuste jaoks“;

Muudatusettepanek  24

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a a (uus)

Direktiiv 2010/40/EL

Artikkel 4 – punkt 2

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(aa) punkt 2 asendatakse järgmisega:

2) „koostalitlusvõime” – süsteemide ja nende aluseks olevate äriprotsesside suutlikkus vahetada andmeid ning jagada teavet ja teadmisi;

2) „koostalitlusvõime“ – süsteemide ja nende aluseks olevate äriprotsesside suutlikkus vahetada andmeid ning jagada teavet ja teadmisi, et tagada intelligentsete transpordisüsteemide teenuste järjepidevus;

Muudatusettepanek  25

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a a (uus)

Direktiiv 2010/40/EL

Artikkel 4 – punkt 14

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(aa)  punkt 14 asendatakse järgmisega:

 

„14) „maanteeandmed“ – andmed maanteede infrastruktuuri tunnusjoonte, sealhulgas (kuid mitte üksnes) statsionaarsete liiklusmärkide ja nende reguleeriva ohutusatribuutika ning laadimistaristu kohta;“

Muudatusettepanek  26

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt b

Direktiiv 2010/40/EL

Artikkel 4 – punkt 19

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(19) „koostöised nutiliikluse süsteemid“ või „C-ITS“ – intelligentsed transpordisüsteemid, mis võimaldavad intelligentsete transpordisüsteemide kasutajatel teha koostööd turvaliste ja usaldusväärsete sõnumite vahetamise teel;

19) „koostöised nutiliikluse süsteemid“ või „C-ITS“ – intelligentsed transpordisüsteemid, mis võimaldavad intelligentsete transpordisüsteemide kasutajatel suhelda ja teha koostööd sõidukite ja muude transpordiökosüsteemi elementide, sealhulgas sõidukite, taristu ja vähem kaitstud liiklejate vahel kommunikatsioonitehnoloogia abil mittediskrimineerival viisil turvaliste ja usaldusväärsete sõnumite vahetamise teel, ilma üksteist varem teadmata;

Muudatusettepanek  27

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt b

Direktiiv 2010/40/EL

Artikkel 4 – punkt 21

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

21) „andmete olemasolu“ – andmete olemasolu masinloetavas digivormingus;

21) „andmete olemasolu“ – andmete olemasolu ligipääsetavas masinloetavas digivormingus;

Muudatusettepanek  28

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt b

Direktiiv 2010/40/EL

Artikkel 4 – punkt 23

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

23) „andmete kättesaadavus“ – võimalus küsida ja saada masinloetavas digivormingus andmeid riiklike juurdepääsupunktide kaudu;

23) „andmete kättesaadavus“ – võimalus küsida ja saada ligipääsetavas masinloetavas digivormingus andmeid riiklike ning asjakohasel juhul piirkondlike ja kohalike juurdepääsupunktide kaudu;

Muudatusettepanek  29

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Direktiiv 2010/40/EL

Artikkel 5 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed selle tagamiseks, et intelligentsete transpordisüsteemide rakenduste ja teenuste kasutuselevõtmisel kohaldatakse nende suhtes komisjoni poolt artikli 6 kohaselt vastu võetud spetsifikatsioone vastavalt II lisas esitatud põhimõtetele. See ei piira liikmesriikide õigust otsustada selliste rakenduste ja teenuste kasutuselevõtmise üle oma territooriumil. See õigus ei piira artiklite 6a ja 6b kohaldamist. Vajaduse korral teevad liikmesriigid koostööd ka kõnealuste spetsifikatsioonide järgimise tagamisel.

1. Liikmesriigid ja/või pädevad asutused võtavad vajalikud meetmed selle tagamiseks, et intelligentsete transpordisüsteemide rakenduste ja teenuste kasutuselevõtmisel kohaldatakse nende suhtes komisjoni poolt artikli 6 kohaselt vastu võetud spetsifikatsioone vastavalt II lisas esitatud põhimõtetele. See ei piira liikmesriikide õigust otsustada selliste rakenduste ja teenuste kasutuselevõtmise üle oma territooriumil. See õigus ei piira artiklite 6a ja 6b kohaldamist. Vajaduse korral teevad liikmesriigid koostööd, sealhulgas asjaomaste sidusrühmadega, ka kõnealuste spetsifikatsioonide järgimise tagamisel. Komisjon võtab artikli 17 lõikes 5 osutatud tööprogrammi osana vastu metoodika riiklike juurdepääsupunktide arhitektuuris olevate andmete koostalitlusvõime tagamiseks.

Muudatusettepanek  30

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Direktiiv 2010/40/EL

Artikkel 5 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Lisaks teevad liikmesriigid koostööd prioriteetsetes valdkondades seni, kuni nende prioriteetsete valdkondade suhtes pole vastu võetud spetsifikatsioone.

2. Lisaks teevad liikmesriigid ja/või pädevad asutused koostööd, sealhulgas asjaomaste sidusrühmadega, prioriteetsetes valdkondades seni, kuni nende prioriteetsete valdkondade suhtes pole vastu võetud spetsifikatsioone.

Muudatusettepanek  31

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Direktiiv 2010/40/EL

Artikkel 5 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid teevad vajaduse korral ka koostööd asjaomaste sidusrühmadega komisjoni poolt vastu võetud spetsifikatsioonide rakendamise ja järgimise aspektides, nagu standardid ja ELi ühtlustatud profiilid, ühised määratlused, ühised metaandmed, riiklike juurdepääsupunktide arhitektuuri koostalitlusvõimega seotud ühised kvaliteedinõuded ja -aspektid, ühised andmevahetustingimused ning ühine koolitus- ja teavitustegevus.

3. Liikmesriigid ja/või pädevad asutused teevad koostööd, sealhulgas asjaomaste sidusrühmadega, ka komisjoni poolt vastu võetud spetsifikatsioonide rakendamise ja järgimise aspektides, nagu standardid ja ELi ühtlustatud profiilid, ühised määratlused, ühised metaandmed, riiklike juurdepääsupunktide arhitektuuri koostalitlusvõimega seotud ühised kvaliteedinõuded ja -aspektid, juurdepääs andmetele ja ühised andmevahetustingimused, turvaline juurdepääs ning ühine koolitus- ja teavitustegevus. Selleks jagavad nad parimaid tavasid ja töötavad välja ühisprojekte, eelkõige piiriülestel aladel.

Muudatusettepanek  32

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a

Direktiiv 2010/40/EL

Artikkel 6 – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Ilma et see piiraks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis (EL) 2015/1535* sätestatud menetluste kohaldamist, sätestatakse spetsifikatsioonides vajaduse korral tingimused, mille kohaselt võivad liikmesriigid pärast komisjoni teavitamist kehtestada täiendavaid eeskirju intelligentsete transpordisüsteemide teenuste osutamiseks kogu oma territooriumil või mõnes selle osas, kui see ei takista koostalitlust.

5. Ilma et see piiraks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis (EL) 2015/1535* sätestatud menetluste kohaldamist, sätestatakse spetsifikatsioonides vajaduse korral tingimused, mille kohaselt võivad liikmesriigid pärast komisjoni teavitamist kehtestada täiendavaid eeskirju intelligentsete transpordisüsteemide teenuste osutamiseks kogu oma territooriumil või mõnes selle osas. Selliseid eeskirju ei või esitada ega kinnitada, kui need takistaksid koostalitlust.

Muudatusettepanek  33

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6

Direktiiv 2010/40/EL

Artikkel 6a – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et iga III lisas loetletud andmeliigi kohta on andmed sellise andmeliigiga seotud geograafilises ulatuses olemas niipea kui võimalik, kuid hiljemalt kõnealuses lisas sätestatud vastaval kuupäeval.

Liikmesriigid ja/või pädevad asutused tagavad, tehes kõik endast oleneva, et iga III lisas loetletud andmeliigi kohta on andmed sellise andmeliigiga seotud geograafilises ulatuses olemas niipea kui võimalik, kuid hiljemalt kõnealuses lisas sätestatud vastaval kuupäeval.

Muudatusettepanek  34

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6

Direktiiv 2010/40/EL

Artikkel 6a – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad samaks kuupäevaks kõnealuste andmete kättesaadavuse riiklikes juurdepääsupunktides.

Liikmesriigid ja/või pädevad asutused tagavad samaks kuupäevaks kõnealuste andmete kättesaadavuse riiklikes juurdepääsupunktides. Selleks tagavad liikmesriigid ja/või pädevad asutused asjakohase kasutajaliidese.

Muudatusettepanek  35

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6

Direktiiv 2010/40/EL

Artikkel 6a – lõik 3 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Komisjon loob 31. detsembriks 2026 Euroopa ühise juurdepääsupunkti juurdepääsuks transpordiga seotud andmetele ja nende taaskasutamiseks, et aidata toetada kogu ELi hõlmavate koostalitlusvõimeliste intelligentsete transpordisüsteemide reisi- ja liiklusteenuste osutamist lõppkasutajatele. See Euroopa ühine juurdepääsupunkt ühendab kõik riiklikud juurdepääsupunktid ja võimaldab juurdepääsu kõigile direktiiviga 2010/40/EL hõlmatud andmetele. Komisjon tagab, et Euroopa ühine juurdepääsupunkt tehakse üldsusele kättesaadavaks ja see on kergesti ligipääsetav, pakkudes avatud andmeid tasuta ning avatud ja standarditud liideste kaudu. Liikmesriigid tagavad, et nende riiklikud juurdepääsupunktid võimaldavad automatiseeritud ja ühtset andmevahetust Euroopa ühise juurdepääsupunktiga ning ilma, et see piiraks kõigi asjakohaste liidu õigusaktide kohaldamist.

Muudatusettepanek  36

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6

Direktiiv 2010/40/EL

Artikkel 6b – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et IV lisas kindlaks määratud intelligentsete transpordisüsteemide teenused võetakse kõnealuses lisas sätestatud geograafilises ulatuses kasutusele samas lisas sätestatud kuupäevaks.

Liikmesriigid tagavad, et IV lisas kindlaks määratud intelligentsete transpordisüsteemide teenused võetakse kõnealuses lisas sätestatud geograafilises ulatuses kasutusele hiljemalt samas lisas sätestatud vastavaks kuupäevaks.

Muudatusettepanek  37

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt a

Direktiiv 2010/40/EL

Artikkel 7 – lõige 1a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1a. Pärast kulude-tulude analüüsi ja mõju hindamist, sealhulgas asjakohaseid konsultatsioone, on komisjonil õigus võtta kooskõlas artikliga 12 vastu delegeeritud õigusakte, et muuta III lisas esitatud andmeliikide loetelu, sealhulgas iga andmeliigi rakendamise kuupäeva ja geograafilist ulatust. Kõnealused muudatused peavad olema kooskõlas artikli 17 lõike 5 kohaselt vastu võetud viimases tööprogrammis sätestatud andmekategooriatega.

1a. Pärast kulude-tulude analüüsi ja mõju hindamist, mille juures keskendutakse eelkõige VKEdele avalduvale mõjule ja millega kaasneb konsulteerimine sidusrühmadega, sealhulgas kõigi liiklejate ja muude asjaomaste rühmade esindajatega võrdsetel alustel, on komisjonil õigus võtta kooskõlas artikliga 12 vastu delegeeritud õigusakte, et muuta III lisas esitatud andmeliikide loetelu, sealhulgas iga andmeliigi rakendamise kuupäeva ja geograafilist ulatust. Kõnealused muudatused peavad olema kooskõlas artikli 17 lõike 5 kohaselt vastu võetud viimases tööprogrammis sätestatud andmekategooriatega.

Muudatusettepanek  38

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt a

Direktiiv 2010/40/EL

Artikkel 7 – lõige 1b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1b. Pärast kulude-tulude analüüsi, milles võetakse nõuetekohaselt arvesse turu ja tehnoloogia arengut, ja mõju hindamist, sealhulgas asjakohaseid konsultatsioone, on komisjonil õigus võtta kooskõlas artikliga 12 vastu delegeeritud õigusakte, et muuta IV lisas esitatud intelligentsete transpordisüsteemide teenuste loetelu, sealhulgas iga intelligentse transpordisüsteemi teenuse rakendamise kuupäeva ja geograafilist ulatust. Kõnealused muudatused peavad olema kooskõlas artikli 17 lõike 5 kohaselt vastu võetud viimases tööprogrammis sätestatud intelligentsete transpordisüsteemide teenuste loeteluga.

1b. Pärast kulude-tulude analüüsi, milles võetakse nõuetekohaselt arvesse turu ja tehnoloogia arengut, ja mõju hindamist, mille juures keskendutakse eelkõige VKEdele avalduvale mõjule ja millega kaasneb konsulteerimine sidusrühmadega, on komisjonil õigus võtta kooskõlas artikliga 12 vastu delegeeritud õigusakte, et muuta IV lisas esitatud intelligentsete transpordisüsteemide teenuste loetelu, sealhulgas iga intelligentse transpordisüsteemi teenuse rakendamise kuupäeva ja geograafilist ulatust. Sellised ettepanekud peavad olema kooskõlas artikli 17 lõike 5 kohaselt vastu võetud viimases tööprogrammis sätestatud intelligentsete transpordisüsteemide teenuste loeteluga.

Muudatusettepanek  39

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 a (uus)

Direktiiv 2010/40/EL

Artikkel 9

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(9a) artikkel 9 asendatakse järgmisega:

Artikkel 9

Artikkel 9

Mittesiduvad meetmed

Mittesiduvad meetmed

Komisjon võib vastavalt artikli 15 lõikes 2 osutatud nõuandemenetlusele võtta vastu suuniseid ja mittesiduvaid meetmeid, et hõlbustada liikmesriikide koostööd seoses prioriteetsete valdkondadega.

Komisjon võtab vastavalt artikli 15 lõikes 2 osutatud nõuandemenetlusele vastu suunised ja mittesiduvad meetmed, et hõlbustada liikmesriikide koostööd seoses prioriteetsete valdkondadega. Nende suuniste eesmärk on aidata kindlaks määrata protsess, mille abil liikmesriigid jagavad omavahel III lisas loetletud andmeliike, mille intelligentsete transpordisüsteemide teenuse pakkujad on kättesaadavaks teinud, oma riiklike juurdepääsupunktide kaudu tsentraliseeritult ja koostöö korras.“

Muudatusettepanek  40

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10

Direktiiv 2010/40/EL

Artikkel 10 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui artikli 6 kohaselt vastu võetud spetsifikatsioonides käsitletakse selliste liiklus-, reisi- või maanteeandmete töötlemist, mis on määruse (EL) 2016/679* artikli 4 punktis 1 määratletud isikuandmed, sätestatakse neis selliste andmete kategooriad ja nähakse ette asjakohased isikuandmete kaitse meetmed kooskõlas määrusega (EL) 2016/679 ja direktiiviga 2002/58/EÜ. Vajaduse korral toetatakse anonüümsete andmete kasutamist.

Kui artikli 6 kohaselt vastu võetud spetsifikatsioonides käsitletakse selliste liiklus-, reisi- või maanteeandmete töötlemist, mis on määruse (EL) 2016/679* artikli 4 punktis 1 määratletud isikuandmed, sätestatakse neis selliste andmete kategooriad ja nähakse ette asjakohased isikuandmete kaitse meetmed kooskõlas määrusega (EL) 2016/679 ja direktiiviga 2002/58/EÜ. Niipea kui töötlemise eesmärk on võimalik saavutada ka ilma isikule viitamata ja anonüümimine on tehniliselt teostatav, on kõik kasutatavad andmed anonüümsed.

____________

____________

* Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

* Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

Muudatusettepanek  41

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12 a (uus)

Direktiiv 2010/40/EL

Artikkel 12 – lõige 4

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(12a) artikli 12 lõiget 4 muudetakse järgmiselt:

4. Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

4. Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega Euroopa intelligentsete transpordisüsteemide nõuanderühma, muude asjaomaste sidusrühmade ja iga liikmesriigi määratud ekspertidega.“;

(Direktiiv 2010/40/EL)

Muudatusettepanek  42

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 14

Direktiiv 2010/40/EL

Artikkel 17 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Pärast esialgset aruannet esitavad liikmesriigid iga kolme aasta järel aruande käesoleva direktiivi ja kõigi käesolevat direktiivi täiendavate delegeeritud õigusaktide rakendamisel tehtud edusammude kohta, nagu on osutatud lõikes 1.

3. Pärast esialgset aruannet esitavad liikmesriigid iga kahe aasta järel aruande käesoleva direktiivi ja kõigi käesolevat direktiivi täiendavate delegeeritud õigusaktide rakendamisel tehtud edusammude kohta, nagu on osutatud lõikes 1.

Muudatusettepanek  43

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 14

Direktiiv 2010/40/EL

Artikkel 17 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. 18 kuud pärast liikmesriikide iga aruande esitamise tähtaega esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande käesoleva direktiivi rakendamisel tehtud edusammude kohta. Aruandele lisatakse analüüs artiklite 5–11 ning artikli 16 toimimise ja rakendamise, sealhulgas kasutatud ja vajalike rahaliste vahendite kohta, ning vajaduse korral hinnatakse käesoleva direktiivi muutmise vajadust.

4. 12 kuud pärast liikmesriikide iga aruande esitamise tähtaega esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande käesoleva direktiivi rakendamisel tehtud edusammude kohta. Aruandele lisatakse analüüs artiklite 5–11 ning artikli 16 toimimise ja rakendamise, sealhulgas kasutatud ja vajalike rahaliste vahendite kohta, ning vajaduse korral hinnatakse käesoleva direktiivi muutmise vajadust.

Muudatusettepanek  44

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 14

Direktiiv 2010/40/EL

Artikkel 17 – lõige 5 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon võtab hiljemalt [jõustumiskuupäev + 12 kuud] pärast asjaomaste sidusrühmadega konsulteerimist rakendusaktiga vastu tööprogrammi. Nimetatud rakendusakt võetakse vastu kooskõlas artikli 15 lõikes 4 osutatud kontrollimenetlusega. Tööprogramm sisaldab eesmärke ja kuupäevi selle iga-aastase rakendamise kohta ning andmekategooriate ja intelligentsete transpordisüsteemide teenuste loetelu, mille kohta komisjon võib võtta vastu delegeeritud õigusakte kooskõlas artikli 7 lõigetega 1a ja 1b.

Komisjon võtab hiljemalt [jõustumiskuupäev + 12 kuud] pärast Euroopa intelligentsete transpordisüsteemide nõuanderühma ja asjaomaste sidusrühmadega konsulteerimist rakendusaktiga vastu tööprogrammi. Nimetatud rakendusakt võetakse vastu kooskõlas artikli 15 lõikes 4 osutatud kontrollimenetlusega. Tööprogramm sisaldab eesmärke ja kuupäevi selle iga-aastase rakendamise kohta ning andmekategooriate ja intelligentsete transpordisüsteemide teenuste loetelu, mille kohta komisjon võib võtta vastu delegeeritud õigusakte kooskõlas artikli 7 lõikega 1a või esitada uue seadusandliku ettepaneku.

Muudatusettepanek  45

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – punkt 1 – lõik 1 – punkt 1.1 – lõik 1 – punkt 1.1.4

 

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.1.4. mitmeliigilise liikuvuse võimalusi käsitleva teabe, sealhulgas transporditeenuste broneerimise ja ostmisega seotud teabe õigeaegne ajakohastamine intelligentsete transpordisüsteemide teenuse pakkujate poolt.

1.1.4. mitmeliigilise liikuvuse võimalusi käsitleva teabe, sealhulgas transporditeenuste broneerimise ja asjakohasel juhul ostmisega seotud teabe õigeaegne ajakohastamine intelligentsete transpordisüsteemide teenuse pakkujate poolt.

Muudatusettepanek  46

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – punkt 2 – lõik 1 – punkt 2.1 – lõik 1 – punkt 2.1.4

 

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.1.4. andmete olemasolu ja koostoime muude algatustega, mille eesmärk on andmete jagamise ühtlustamine ja hõlbustamine67, aga ka mitmeliigilise liikuvuse toetamine, transpordiliikide lõimimine ja Euroopa transpordivõrgu transpordiliikide tasakaalu optimeerimine.

2.1.4. andmete olemasolu ja koostoime muude algatustega, mille eesmärk on andmete jagamise ühtlustamine ja hõlbustamine67, aga ka mitmeliigilise liikuvuse toetamine, transpordiliikide lõimimine, Euroopa transpordivõrgu transpordiliikide tasakaalu optimeerimine.

__________________

__________________

67 Näiteks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. juuli 2020. aasta määrus (EL) 2020/1056 elektroonilise kaubaveoteabe kohta (ELT L 249, 31.7.2020, lk 33) ning digitaalse transpordi ja logistika foorumi (DTLF) töö.

67 Näiteks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. juuli 2020. aasta määrus (EL) 2020/1056 elektroonilise kaubaveoteabe kohta (ELT L 249, 31.7.2020, lk 33) ning digitaalse transpordi ja logistika foorumi (DTLF) töö.

Muudatusettepanek  47

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – punkt 2 – lõik 1 – punkt 2.2 – lõik 1 – punkt 2.2.1

 

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.2.1. liikuvuskorralduseks vajalike olemasolevate ja täpsete maantee-, mitmeliigilise liikuvuse võimaluste ja liiklusandmete olemasolu ja kättesaadavus asjaomastele ametiasutustele, ilma et see piiraks andmekaitsenõuete kohaldamist;

2.2.1. liikuvuskorralduseks vajalike olemasolevate täpsete maantee-, mitmeliigilise liikuvuse võimaluste ja liiklusandmete olemasolu ja standardses vormingus kättesaadavus asjaomastele ametiasutustele, ilma et see piiraks andmekaitsenõuete kohaldamist;

Muudatusettepanek  48

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – punkt 2 – lõik 1 – punkt 2.4 – lõik 1 – punkt 2.4.2

 

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.4.2. veosega seotud andmete olemasolu muude spetsiifiliste andmejagamisraamistike kaudu68;

2.4.2. veosega seotud andmete olemasolu muude spetsiifiliste andmejagamisraamistike kaudu68, millega soodustatakse elektroonilise saatelehe lahenduste koostalitlusvõimet;

__________________

__________________

68 Näiteks määrus (EL) 2020/1056.

68 Näiteks määrus (EL) 2020/1056.

Muudatusettepanek  49

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – punkt 3 – lõik 1 – punkt 3.1 – lõik 1 – punkt 3.1.3 a (uus)

 

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3.1.3a. määruse (EL) 2018/858 kiire kohandamise tagamine, et hõlmata järgmise põlvkonna eCall-tehnoloogiad.

Muudatusettepanek  50

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – punkt 3 – lõik 1 – punkt 3.1 – lõik 1 – punkt 3.1.3 b (uus)

 

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3.1.3b. Euroopa Komisjon ja liikmesriigid peaksid tegema koostööd mobiilsideoperaatorite ja muude sidusrühmadega, et leida lahendus eCall-süsteemide toimimiseks sõidukites, mis tulevad turule enne järgmise põlvkonna eCall-standardi heakskiitmist ja lisamist ELi tüübikinnitusmäärusesse. Ahelkommuteeritud eCall-süsteemide toimimine tagatakse vähemalt viimaste sellise süsteemiga turule lastud sõidukite eeldatava olelusringi jooksul.

Muudatusettepanek  51

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – punkt 3 – lõik 1 – punkt 3.2 – lõik 1 – punkt 3.2.3 a (uus)

 

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3.2.3a. alternatiivkütuste taristu kättesaadavus kasutajatele.

Muudatusettepanek  52

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – punkt 3 – lõik 1 – punkt 3.4 – alapunkt 3.4.1

 

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.4.1. Vajalike meetmete kindlaksmääramine, et toetada liiklejate ohutust seoses nende sõidukisisese inim-masin-liidese ja teisaldatavate seadmete kasutamisega juhtimisülesande ja/või veotoimingu toetamiseks, samuti sellise sõidukisisese side turvalisust, mis ei kuulu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/85869, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 167/201370 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 168/201371 kohaldamisalasse.

3.4.1. Vajalike meetmete kindlaksmääramine, et toetada liiklejate ohutust seoses nende sõidukisisese inim-masin-liidese ja teisaldatavate seadmete, sealhulgas mobiiltelefonide kasutamisega juhtimisülesande ja/või veotoimingu toetamiseks, samuti sellise sõidukisisese side turvalisust, mis ei kuulu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/85869, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 167/201370 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 168/201371 kohaldamisalasse. Vajalike meetmete määratlustes tunnistatakse ka vajadust tagada transpordiliikide vahel vahetatavate intelligentsete transpordisüsteemide sõnumite vastastikune tunnustamine, kui nende intelligentsete transpordisüsteemide seadmed ja neile paigaldatud andurid on välja töötatud erinevate kasutusohutusstandardite alusel.

__________________

__________________

69 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2018. aasta määrus (EL) 2018/858 mootorsõidukite ja mootorsõidukite haagiste ning nende jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnituse ja turujärelevalve kohta, ning millega muudetakse määruseid (EÜ) nr 715/2007 ja (EÜ) nr 595/2009 ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2007/46/EÜ (ELT L 151, 14.6.2018, lk 1).

69 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2018. aasta määrus (EL) 2018/858 mootorsõidukite ja mootorsõidukite haagiste ning nende jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnituse ja turujärelevalve kohta, ning millega muudetakse määruseid (EÜ) nr 715/2007 ja (EÜ) nr 595/2009 ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2007/46/EÜ (ELT L 151, 14.6.2018, lk 1).

70 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. veebruari 2013. aasta määrus (EL) nr 167/2013 põllu- ja metsamajanduses kasutatavate sõidukite kinnituse ja turujärelevalve kohta (ELT L 60, 2.3.2013, lk 1).

70 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. veebruari 2013. aasta määrus (EL) nr 167/2013 põllu- ja metsamajanduses kasutatavate sõidukite kinnituse ja turujärelevalve kohta (ELT L 60, 2.3.2013, lk 1).

71 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. jaanuari 2013. aasta määrus (EL) nr 168/2013 kahe-, kolme- ja neljarattaliste sõidukite kinnituse ja turujärelevalve kohta (ELT L 60, 2.3.2013, lk 52)

71 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. jaanuari 2013. aasta määrus (EL) nr 168/2013 kahe-, kolme- ja neljarattaliste sõidukite kinnituse ja turujärelevalve kohta (ELT L 60, 2.3.2013, lk 52)

Muudatusettepanek  53

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – punkt 4 – lõik 1 – punkt 4.1 – alapunkt 4.1.4

 

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.1.4. sidetaristu kindlaksmääramine sõidukitevahelise, taristutevahelise ning taristute ja sõidukite vahelise andme- või teabevahetuse jaoks;

4.1.4. turvalise, täpse ja usaldusväärse sidetaristu kindlaksmääramine sõidukitevahelise, taristutevahelise ning taristute ja sõidukite vahelise andme- või teabevahetuse jaoks;

Muudatusettepanek  54

Ettepanek võtta vastu direktiiv

II lisa – tabel 1 – punkt a

Direktiiv 2010/40/EL

II lisa – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a) Euroopa maanteetransporti mõjutavate peamiste probleemide lahendamisel konkreetsete tulemuste andmine (nt ummikute leevendamine, heite vähendamine, energiatõhususe suurendamine, suurema ohutuse ja turvalisuse saavutamine, sealhulgas vähekaitstud liiklejatele);

a) Euroopa maanteetransporti mõjutavate peamiste probleemide lahendamisel konkreetsete tulemuste andmine (nt ummikute leevendamine, hädaolukordade ja ilmastikunähtuste prognoosimine, heite vähendamine, energiatõhususe suurendamine, suurema ohutuse ja turvalisuse saavutamine, sealhulgas vähekaitstud liiklejatele);

Muudatusettepanek  55

Ettepanek võtta vastu direktiiv

II lisa – tabel 1 – punkt e

Direktiiv 2010/40/EL

II lisa – punkt e

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

e) selle tagamine, et süsteemid ja nende aluseks olevad äriprotsessid oleksid võimelised vahetama andmeid ning jagama teavet ja teadmisi, et tagada tõhus intelligentsete transpordisüsteemide teenuste osutamine;

e) selle tagamine, et süsteemide rakendused, teenused ja nende aluseks olevad äriprotsessid oleksid võimelised vahetama andmeid ning jagama teavet ja teadmisi turvalises ja usaldusväärses keskkonnas ja standardses vormingus, et tagada tõhus intelligentsete transpordisüsteemide teenuste osutamine;

Muudatusettepanek  56

Ettepanek võtta vastu direktiiv

II lisa – tabel 1 – punkt g

Direktiiv 2010/40/EL

II lisa – punkt g

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

g) arvestamine transpordivõrgu omaduste, eelkõige liiklusmahu suuruse ja maanteede ilmastikutingimuste loomupäraste erinevustega;

g) arvestamine transpordivõrgu omaduste, eelkõige liiklusmahu suuruse ja maanteede ilmastikutingimuste ning taristu automatiseerituse loomupäraste erinevustega;

Muudatusettepanek  57

Ettepanek võtta vastu direktiiv

II lisa – tabel 1 – punkt h

Direktiiv 2010/40/EL

II lisa – punkt h

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

h) vähekaitstud liiklejate juurdepääsu intelligentsete transpordisüsteemide rakendustele või teenustele ei takistata ning neid ei diskrimineerita selle suhtes. Vajaduse korral on need puuetega inimestele juurdepääsetavad kooskõlas direktiivi 2019/882 I lisas sätestatud ligipääsunõuetega, kui intelligentsete transpordisüsteemide rakendused ja teenused on mõeldud intelligentseid transpordisüsteeme kasutavatele puuetega kasutajatele ühenduse pakkumiseks või neile teabe andmiseks;

h) mis tahes liiklejate juurdepääsu intelligentsete transpordisüsteemide rakendustele või teenustele ei takistata ning neid ei diskrimineerita selle suhtes. Eelkõige vähekaitstud liiklejate puhul peavad intelligentsete transpordisüsteemide rakendused ja teenused olema puuetega inimestele juurdepääsetavad kooskõlas direktiivi 2019/882 I lisas sätestatud ligipääsunõuetega, kui intelligentsete transpordisüsteemide rakendused ja teenused on mõeldud intelligentseid transpordisüsteeme kasutavatele puuetega kasutajatele ühenduse pakkumiseks või neile teabe andmiseks;

Muudatusettepanek  58

Ettepanek võtta vastu direktiiv

II lisa – tabel 1 – punkt i

Direktiiv 2010/40/EL

II lisa – punkt i

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

i) pärast asjakohast riskihinnangut uuenduslike intelligentsete transpordisüsteemide töökindluse näitamine tehnilise arengu ja tööks kasutamise piisava taseme kaudu;

i) pärast asjakohast riskihinnangut, sealhulgas tegelikes tingimustes toimuvaid katsetusi, sõidukitootjate ja taristuettevõtjate juures uuenduslike intelligentsete transpordisüsteemide töökindluse näitamine tehnilise arengu ja tööks kasutamise piisava taseme kaudu, mis on aluseks vastavushindamise kavadele;

Muudatusettepanek  59

Ettepanek võtta vastu direktiiv

II lisa – tabel 1 – punkt k

Direktiiv 2010/40/EL

II lisa – punkt k

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

k) vajaduse korral eri transpordiliikide kooskõlastamisega arvestamine intelligentsete transpordisüsteemide kasutuselevõtmisel;

k) kõigi käesoleva direktiivi seisukohast asjakohaste transpordiliikide, eelkõige jalgrattasõidu ja kõndimise kooskõlastamisega arvestamine intelligentsete transpordisüsteemide kasutuselevõtmisel, tagades vähemalt süsteemide, andmevahetuse ja rakenduste koostalitlusvõime eri transpordiliikide vahel;

Muudatusettepanek  60

Ettepanek võtta vastu direktiiv

II lisa – tabel 1 – punkt l

Direktiiv 2010/40/EL

II lisa – punkt l

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

l) arvestamine intelligentsete transpordisüsteemide valdkonna, eelkõige standardimise valdkonna jaoks oluliste olemasolevate liidu eeskirjade, poliitika ja meetmetega;

l) intelligentsete transpordisüsteemide valdkonnas, eelkõige standardimise valdkonnas asjakohaste olemasolevate liidu eeskirjade, poliitika ja meetmete arvessevõtmine ning spetsifikatsioonide puhul direktiivis 2018/1972 sätestatud tehnoloogilise neutraalsuse põhimõtte arvessevõtmine;

Muudatusettepanek  61

Ettepanek võtta vastu direktiiv

II lisa – tabel 1 – punkt m

 

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

m) klientidele liikuvusvõimaluste pakkumisel nende järjestuse läbipaistvuse tagamine.

m) klientidele liikuvusvõimaluste pakkumisel nende järjestuse, sealhulgas keskkonnamõju seisukohast, läbipaistvuse tagamine.

Muudatusettepanek  62

Ettepanek võtta vastu direktiiv

III lisa – tabel

 

 

Komisjoni ettepanek

 

Muudatusettepanek

Andmeliikide loetelu

 

Andmeliik

Geograafiline ulatus

Kuupäev

 

 

 

Eeskirju ja piiranguid käsitlevate andmete liigid (nagu on osutatud komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2015/9626):

 

 

Staatilised ja dünaamilised liikluseeskirjad, kui see on asjakohane, mis hõlmavad järgmisi andmeliike:

– tunnelissepääsu tingimused;

– sillalepääsu tingimused;

– kiiruspiirangud;

– kaubaveoeeskirjad;

– raskeveokite möödasõidukeelud;

– muutsuunaliiklusega sõidurajad;

– massi-/pikkus-/laius-/kõrguspiirangud;

– ühesuunalised tänavad;

Üleeuroopaline teedevõrk, muud sellesse võrku mittekuuluvad kiirteed ja põhimaanteed

31. detsember 2025

 

Kogu ELi teedevõrk, mis on avalikult kättesaadav mootorsõidukiliiklusele, ning selle võrgu äärde jääv jalgrattataristu, välja arvatud erateed

31. detsember 2028

– liiklusskeemid;

Kogu teedevõrk, mis on avalikult kättesaadav mootorsõidukiliiklusele, ning selle võrgu äärde jääv jalgrattataristu

31. detsember 2025

sõidukite linnapiirkondadele juurdepääsu reguleerivad eeskirjad;

– teatavates tsoonides kohaldatavate piirangute, keeldude või kohustuste kehtivuspiirid ning reguleeritud liiklustsooni pääs ja seal liikumise tingimused.

Kogu teedevõrk, mis on avalikult kättesaadav mootorsõidukiliiklusele, ning selle võrgu äärde jääv jalgrattataristu

31. detsember 2025

Võrgu seisundit käsitlevate andmete liigid (nagu on osutatud komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2015/962):

 

 

– teede sulgemine;

– sõiduradade sulgemine;

– teetööd;

– ajutised liikluskorraldusmeetmed;

– halvad teeolud;

– õnnetused ja vahejuhtumid, mis hõlmavad vähekaitstud liiklejaid;

Üleeuroopaline teedevõrk, muud sellesse võrku mittekuuluvad kiirteed ja põhimaanteed

31. detsember 2025

 

Kogu ELi teedevõrk, mis on avalikult kättesaadav mootorsõidukiliiklusele, ning selle võrgu äärde jääv jalgrattataristu, välja arvatud erateed

31. detsember 2028

Veoautodele ja tarbesõidukitele ettenähtud turvalisi parkimiskohti käsitleva teabe liigid (nagu on osutatud komisjoni delegeeritud määruses (EL) nr 885/20137):

 

 

– staatilised parklaandmed;

– teave parkla ohutuse ja seadmete kohta, sealhulgas teave kehtestatud ning kõigi sõidukijuhtide, kaasa arvatud haavatavate isikute, ja veokijuhtide jaoks asjakohaste turvameetmete kohta;
– dünaamilised andmed vabade parkimiskohtade olemasolu kohta, sealhulgas selle kohta, kas parkla on täis või suletud, või vabade kohtade arv.

Üleeuroopaline teedevõrk ja muud sellesse võrku mittekuuluvad kiirteed

31. detsember 2025

Andmed liiklusohutust mõjutavate tuvastatud asjaolude ja tingimuste kohta (nagu on osutatud komisjoni delegeeritud määruses (EL) nr 886/20138):

 

 

– ajutiselt libe tee;

– loomad, inimesed, takistused, praht teel;

– kaitsmata õnnetusala;

– lühiajalised teetööd;

– piiratud nähtavus;

– vastassuunavööndis liikuv sõiduk;

– märgistamata takistus teel;

– erandlikud ilmastikutingimused;

– suure riskiga õnnetused, nagu mürgiseid heiteid põhjustavad õnnetused, mille tulemuseks on teede sulgemine.

Üleeuroopaline teedevõrk ja muud sellesse võrku mittekuuluvad kiirteed

31. detsember 2026

Mitmeliigilise liikuvuse võimalusi käsitlevate staatiliste andmete liigid (nagu on osutatud komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2017/19269):

 

 

kindlaksmääratud juurdepääsusõlmede asukoht kõigi plaanipäraste transpordiliikide puhul, sealhulgas teave juurdepääsusõlmedele juurdepääsu ja ümberistumiskoha ühendusteede kohta (nt liftide ja eskalaatorite olemasolu).

Kogu ELi transpordivõrk ning selle võrgu äärde jääv jalgrattataristu

31. detsember 2026

Eeskirju ja piiranguid käsitlevate andmete liigid (nagu on osutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) […./..][1] alternatiivkütuste taristu kasutuselevõtu kohta):

 

 

Alternatiivkütuste taristu

– staatilised andmed laadimisjaamade ja vesinikutanklate arvu kohta;

– dünaamilised andmed alternatiivkütuste taristu kättesaadavuse kohta.

Üleeuroopaline teedevõrk, muud sellesse võrku mittekuuluvad kiirteed ja põhimaanteed

31. detsember 2025

Alternatiivkütuste taristu veoautodele ja tarbesõidukitele ettenähtud turvaliste parkimiskohtade jaoks

– staatilised andmed laadimisjaamade ja vesinikutanklate arvu kohta igas veoautodele ja tarbesõidukitele ettenähtud turvalises parkimiskohas;

– dünaamilised andmed alternatiivkütuste taristu kättesaadavuse kohta.

Üleeuroopaline teedevõrk, muud sellesse võrku mittekuuluvad kiirteed ja põhimaanteed

31. detsember 2025


 

SELETUSKIRI

Julgen ette kujutada, et kunagi tulevikus jagavad ülimalt automatiseeritud sõidukid avalikku ruumi mitmesuguste robotite ja droonidega. Lähitulevikus, kui hetkel müüdavaid autosid võiks veel ringluses olla, koosneb liiklus ülimalt automatiseeritud sõidukite ja 2020. aastate alguses müüdud madala automatiseerimistasemega sõidukite kooslusest. Need kõik peavad mõistma üksteise olemasolu ning teadma, kus nad on, kuhu kavatsevad minna ja millise kiirusega. Need peavad üksteist usaldama, et mitte omavahel kokku puutuda – seda sõna otseses mõttes! See nõuab vahetut ad hoc teabevahetust eri osalejate vahel, kohe ja alati. Euroopas on praegu turule tulemas esimesed sellise maailma jaoks väljaarendatud autod ning teedehaldajad valmistavad oma teid ette ja hakkavad neid vastavalt varustama.

Sissejuhatus

Euroopa Komisjon teeb ettepaneku ajakohastada 2010. aasta intelligentsete transpordisüsteemide direktiivi, et kohandada seda teedega seotud uute liikuvusvõimaluste, mobiilirakenduste ning ühendatud ja automatiseeritud liikuvuse esilekerkimisega. Selle läbivaatamise eesmärk on ergutada uute intelligentsete teenuste kiiremat kasutuselevõttu, tehes ettepaneku muuta teatavad olulised tee-, reisi- ja liiklusandmed, nagu kiiruspiirangud, liiklusskeemid või teetööd, kättesaadavaks digitaalses vormingus.

Intelligentsete transpordisüsteemide puhul rakendatakse vedude valdkonnas selliseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaid nagu reisiplaneerimisvahendid, eCall ja automaatsõidusüsteem, muutes liikuvuse turvalisemaks, tõhusamaks ja kestlikumaks. Intelligentsed transpordisüsteemid võimaldavad kodanikel saada autos olevate rakenduste kaudu paremat teavet, nt liikluseeskirjade ja teetööde kohta.

Intelligentsete transpordisüsteemide rakendused hõlmavad kommunikatsioonialaste lähitoimetehnoloogiate kasutamist sama või erinevate tootjate sõidukite (vehicle to vehicle, V2V), taristu (vehicle to infrastructure, V2I) ja jalakäijate (vehicle to pedestrian, V2P) vahelise suhtluse loomiseks.

Läbivaatamine hõlmab direktiivi kohaldamisala laiendamist, et hõlmata tulemuslikumalt esilekerkivaid teenuseid, nagu mitmeliigiline teave, broneerimis- ja piletimüügiteenused (nt rakendused reiside leidmiseks ja broneerimiseks, mis ühendavad ühistranspordi-, ühisauto kasutamise või jalgrattateenuseid), teabevahetus sõidukite ja taristu vahel (ohutuse suurendamiseks) ning automatiseeritud liikuvus. See nõuab ka otsustava tähtsusega andmete kogumist ja oluliste teenuste osutamist, nagu reaalajas saadava teabe teenused, mille kaudu teavitatakse sõidukijuhte liiklusõnnetustest või teel esinevatest takistustest.

Intelligentsete transpordisüsteemide direktiivi läbivaatamine võib olla võimalus tagada kohalike omavalitsuste digitaalne suveräänsus, et kiirendada üleminekut teistele transpordiliikidele ja selliste digilahenduste väljatöötamist, mille puhul järgitakse kohalikku ökoloogilise ülemineku poliitikat.

Intelligentsete transpordisüsteemide edu sõltub häiretevabast keskkonnast, sujuvast teabevahetusest ning nende kiirest ja laialdasest kättesaadavusest kõigile liiklejatele. See on ohutusega seotud rakendus, mis päästab elusid: selles osas on juhtivad põhimõtted tehnoloogianeutraalsus, kooseksisteerimine, koostalitlusvõime ja ühilduvus.

Raportööri kavandatud põhielemendid intelligentsete transpordisüsteemide direktiivi läbivaatamisel

Raportöör pooldab intelligentsete transpordisüsteemide rakenduste tõhusat kasutamist. Intelligentsete transpordisüsteemide rakendused võivad pakkuda märkimisväärset mõõdetavat ohutuse, turvalisuse ja keskkonnaalast ning majanduslikku kasu. Intelligentsete transpordisüsteemide sektor peab uute rakenduste ja teenuste väljatöötamisel jätkuvalt arvestama autoveosektori kasutajatega. Liikmesriigid peaksid hõlbustama intelligentsete transpordisüsteemide ühtlustatud ja koostalitlusvõimelist kasutuselevõttu, mille eesmärk on muuta juurdepääs teabele ja teabevahetus kõigi liiklejate ja ametiasutuste vahel tõhusamaks.

Raportöör nõuab eelkõige järgmist:

 Tehnoloogianeutraalsus – spetsifikatsioonid peaksid kirjeldama saavutatavat tulemust, kuid nendega ei tohi tulemuse saavutamiseks nõuda ega eelistada teatavat liiki tehnoloogia kasutamist.

Intelligentseid transpordisüsteeme käsitleva õigusraamistikuga tuleks pakkuda turukindlust, lisades tehnoloogianeutraalsuse põhimõtte II lisasse. Vaja on välja töötada regulatiivne lähenemisviis, kus teenuseid ja nendega seotud eeliseid võrreldakse lõppkasutajale ja ökosüsteemile antava väärtuse alusel (sõltumata alustehnoloogiast). Keskenduda tuleks teenuste osutamisele ja õigusraamistik peaks jääma tehnoloogianeutraalseks, et edendada turupõhist innovatsiooni. Praeguses põhjenduses 8 on juba märgitud, et „intelligentsetele transpordisüsteemidele esitatavate nõuetega ei nõuta ega eelistata teatavat liiki tehnoloogia kasutamist“. Selle kohustuse tugevdamiseks on oluline see sõnaselgelt loetleda II lisas esitatud juhtpõhimõtete hulgas.

 Intelligentsete transpordisüsteemide arendamine peaks katma maapiirkondade vajadused küsimusena, mis ei ole seotud nende arendamisega linnapiirkondades, tagades sotsiaalse ja majandusliku kaasamise.

ELi tasandil on oluline pöörata eritähelepanu intelligentsete transpordisüsteemide laiendamisele maapiirkondadesse, kuna elu sellistes piirkondades sõltub suuresti kvaliteetsete avalike teenuste ja taristu kättesaadavusest. Seetõttu peaks ELi tasandil olema oluline tagada, et maapiirkonnad võiksid intelligentsete transpordisüsteemide pakutavatest lahendustest kasu saada.

 Riiklike juurdepääsupunktide kaudu pakutavad andmed peaksid olema kättesaadavad nii staatilises kui ka dünaamilises vormingus, mis sisaldavad ka andmeid sõidukite linnapiirkondadele juurdepääsu reguleerivate eeskirjade ja alternatiivkütuste taristu kohta. Riiklike juurdepääsupunktide jagatavad andmed peavad olema hõlpsasti loetavad ja kommertsveoettevõtjatele üldiselt arusaadavad.

Liikmesriikide kohustus esitada intelligentseid transpordisüsteeme käsitleva ettepaneku III lisas loetletud andmeliike ja osutada IV lisas loetletud intelligentsete transpordisüsteemide teenuseid rõhutab vajadust, et riiklikud juurdepääsupunktid oleksid koostalitlusvõimelised ja suurimal võimalikul määral ühtlustatud. Eeskirju ja piiranguid, võrgu seisukorda ja tuvastatud liiklusohutusega seotud sündmuseid või tingimusi käsitlevate jagatud andmete suurem hulk on oluline samm liiklussurmade arvu vähendamise suunas. III lisas esitatud andmeliikide loetelu edasine täiustamine, lisades sellesse teabe sõidukite linnapiirkondadele juurdepääsu reguleerivate eeskirjade ja alternatiivkütuste taristu kohta, hõlbustab kommerts-autoveoettevõtjate ja kõigi liikluses osalevate sõidukijuhtide äritegevust, võimaldades neil kavandada oma alternatiivkütustel töötavate sõidukite laadimist ja tankimist.

Probleemid püsivad, kuna riiklike juurdepääsupunktide rakendamise osas ei ole välja töötatud kogu ELi hõlmavat ühtlustatud lähenemisviisi. Täpsemalt väljendades on veoautodele ja tarbesõidukitele ettenähtud turvalisi parkimiskohti käsitlevate andmete kättesaadavus riiklikes juurdepääsupunktides endiselt ebapiisav. Praegu esitavad liikmesriigid riiklike juurdepääsupunktide kaudu mitmesugustes vormingutes andmeid. Nende hulka kuuluvad interaktiivsed kaardid, arvutustabelid ja tekstiline teave. Riiklikud juurdepääsupunktid peaksid tegema rohkemat ja kasutama kogutud andmeid, pakkudes lõppkasutajatele, nagu veoettevõtjad ja sõidukijuhid, kasutamiseks sobivat liidest. Võttes arvesse asjakohast seost alternatiivkütuste taristu määrusega, tuleks alternatiivkütuste taristut käsitlevad andmed teha riiklike juurdepääsupunktide kaudu kättesaadavaks nii staatilises kui ka dünaamilises vormingus.

 Tagada tuleb sõiduki kasutamist ja juhti käsitlevatele Euroopa Liidu (EL) ja siseriiklikele õigusnormidele vastavust kinnitava elektroonilise tõendi kasutamine.

Digiüleminek võimaldab kaubaveosektori ajakohastamist, aidates samal ajal kaasa transpordieeskirjade tõhusamale jõustamisele. Näiteks peaksid ametiasutused saama vastu võtta elektroonilist teavet, mis sisaldab kõiki autoveoeeskirjade täitmisega seotud asjakohaseid andmeid. Probleem seisneb selles, et kõike ei ole võimalik elektrooniliste vahendite abil tõestada ja paberi kasutamine on jätkuvalt tavapärane. Sel põhjusel tuleks uurida intelligentsete transpordisüsteemide eeskirjade ja elektroonilist kaubaveoteavet käsitleva määruse (EL) 2020/1056 (eFTI määrus) sätete ühilduvust. Sõiduki, juhi ja haagisega seotud andmete digitaliseerimise võimalust tuleks põhjalikumalt kaaluda. Sõiduki poolelt oleks võimalik digitaliseerida nii sõiduki registreerimisdokumendid kui ka tehnoülevaatuse tõendid ja aruanded, mis on seotud teeäärsete kontrollidega. Juhi osas võiks digitaliseerida ka ühenduse loa tõestatud koopiat puudutava teabe.

 Elektrooniline saateleht tuleb lõimida automaatsete hädaabikõnede (eCall) süsteemi, et päästetöötajatel oleks kogu vajalik teave sõidukis veetavate kaupade kohta.

Mis puudutab veosega seotud andmete kättesaadavust, tagaks elektroonilise saatelehe sidumine eCall-süsteemiga päästetöötajatele veost puudutava teabe täieliku nähtavuse. See on eriti oluline väärtuslike või ohtlike kaupade vedude korral. Vaatamata selgetele eelistele ei ole eCall raskeveokites ikka veel saadaval, kuna seda paigaldatakse ainult kuni kaheksakohaliste erasõiduautode ja kergsõidukite uutele mudelitele.

Määrusega (EL) 2020/1056 elektroonilise kaubaveoteabe kohta, millega luuakse õigusraamistik ettevõtjate ja liikmesriikide ametiasutuste vaheliseks elektrooniliseks teabevahetuseks kauba liikumise kohta ELis, tuleks tagada eri olemasolevate elektroonilise saatelehe lahenduste koostalitlusvõime.

 Digitaalsete mitmeliigilise liikuvuse teenuste abil tuleb pakkuda autoveoettevõtjatele võimalust valida ja sujuvalt üle minna teistele platvormidele, st koostalitlusvõime on keskse tähtsusega. Äriandmete jagamine peaks kommerts-autoveoettevõtjate puhul olema alati vabatahtlik ja kogutud andmeid tuleks kasutada üksnes konkreetsel eesmärgil. Tarbijate andmed peavad olema kaitstud, tagades täieliku kooskõla isikuandmete kaitse üldmäärusega ning hõlmates andmeid, mida jagatakse isikuandmete esitamisel, teenuste või piletite broneerimisel, samuti andmeid, mida tarbijate autod jagavad teenuseosutajate või taristuga.

Kasutajatele sujuva liikuvuskogemuse pakkumine, mis hõlmab kollektiivset ja jagatud liikuvust, aitab kaasa kestlikumatele liikuvussüsteemidele ja ummikute vähendamisele. Sõitjate autoveo-ettevõtjad, eriti liikuvuse kui teenuse (MaaS) süsteemi kasutavad ettevõtjad, saavad digiüleminekust kasu, kuid seda vaid juhul, kui lahendatakse hindade läbipaistvuse ja hinnakujundusega seotud teavet käsitlevad probleemid.

Äriandmete omamine on turul konkurentsis püsimiseks oluline vara. Seepärast tuleks juhul, kui intelligentsete transpordisüsteemide rakenduste ja teenuste kasutuselevõtul ja juurutamisel on vajalik mis tahes liiki andmete jagamine, muuta nende andmete jagamine nende omanike jaoks vabatahtlikuks. See suurendab äripartnerite vahelist usaldust. Lisaks tuleks juhul, kui äriandmete jagamine on vajalik, neid koguda üksnes konkreetsel eesmärgil. Sunni kehtestamisel äriandmete esitamise suhtes, muutes esitamise kohustuslikuks, pärsitakse innovatsiooni ja võidakse takistada ettevõtjate konkurentsivõimet. Andmete omanikul peaks olema võimalik valida, kellega andmeid vahetatakse, kellel on neile juurdepääs, millised andmed on kellele kättesaadavad ja kellel on õigus neid hiljem muuta.

Intelligentsete transpordisüsteemide kasutuselevõtuga seoses on vaja rõhutada ka tõhusa eraelu puutumatuse ja andmekaitse tähtsust. Isikuandmete kaitse üldmäärusega ei pakuta aga piisavat kaitset, kui andmete anonüümseks muutmisel kasutatakse tehnoloogiaid (nt sõiduki liikuvusmustrite andmed, näotuvastus jne), mis võimaldavad algoritmide kaudu teha üksikisikute kohta järeldusi või neid isegi diskrimineerida. Tarbijad peavad olema kesksel kohal ja nende andmed peavad olema kaitstud, olles täielikult kooskõlas isikuandmete kaitse üldmäärusega.

 Kindlaks tuleb määrata sidetaristu ja standarditud sõnumivorming, mida kasutatakse teabevahetuseks ühendatud ja automatiseeritud sõidukite, ametiasutuste, taristu ja üldise keskkonna vahel.

Koostoimeliste, ühendatud ja automatiseeritud sõidukite puhul eeldatakse tavasõidukitega võrreldes teatavaid eeliseid, näiteks liiklusohutuse paranemine, transpordi tõhususe suurenemine, transpordikulude ja heitkoguste vähenemine. Lahendada tuleb küsimused andmete turvalisuse ja andmete omandiõiguse, sealhulgas andmekaitse kohta nii väärtuslikke kliendiandmebaase omavate äriühingute kui ka klientide endi puhul. Kui turule lastakse sõiduki autonoomia kõrgem tase, nihkub vastutuse tasakaal juhilt tootele, mis viib lõpuks selleni, et täielik vastutus lasub sõidukitootjatel ja tehnoloogia pakkujatel. Osapoole vastutuse selgeks kindlaksmääramiseks on väga vajalik luua sujuv ja usaldusväärne andmete jagamise struktuur.

 Küberrünnete risk tuleks minimeerida, tagades samas andmeturbe ja järgides eraelu puutumatust käsitlevaid õigusakte. Lõppkokkuvõttes peaks veotoimingutega seotud andmete omandiõigus jääma veoettevõtjatele.

Sõidukid on omavahel paremini ühendatud ning suudavad suhelda üksteisega (sõiduk-sõiduk), taristuga (sõiduk-taristu) ja üldise keskkonnaga (sõiduk-kõik ümbritsev). Seetõttu on väga vajalik, et kõnealune teabevahetus toimuks turvaliselt, et mitte kahjustada liiklusohutust.

Põhjalikumalt tuleks käsitleda klientide andmete töötlemist / eraelu puutumatust, äriandmete kaitset ning andmete jagamise mõju veoettevõtjate ärimudelitele. ELi-üleste digitaalsete mitmeliigilise liikuvuse teenuste kasutuselevõtmine tähendab ka seda, et veoettevõtjad peavad uute tehnoloogiatega kohanemiseks tagama oma töötajate ümberõppe. Veoettevõtjad peavad digiülemineku edenedes konkurentsivõimeliseks jääma.

Järeldused

Intelligentsed transpordisüsteemid on olulised selleks, et saavutada ELi nägemus tõrgeteta veost nii reisijate kui ka kauba puhul. Avatud ja kvaliteetsete veoandmete kättesaadavus parandab oluliselt transpordivõrkude, -toimingute ja -teenuste tulemuslikkust, edendades samal ajal nende ühenduvust ja hõlbustades koostööd.

Viimastel aastatel on intelligentsetel transpordisüsteemidel olnud oluline osa ELi transpordiohutuse ja kestlikkuse alaste eesmärkide saavutamisel. Intelligentsete transpordisüsteemide teenuseid kasutatakse nüüd laialdaselt kogu Euroopas ja need suurendavad vedude tõhusust nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Intelligentsed transpordisüsteemid suurendavad parema koostalitlusvõime ja olemasoleva taristu tulemuslikuma kasutamise kaudu ohutust ja suutlikkust, mis toob kaasa hilisema rahalise ja keskkonnaalase kasu.

Tänu üleeuroopaliste teenuste ühtlustamisele ja järjepidevusele liikmesriikides aitavad intelligentsed transpordisüsteemid oluliselt kaasa ühtse Euroopa transpordipiirkonna loomisele.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Direktiivi 2010/40/EL (mis käsitleb raamistikku intelligentsete transpordisüsteemide kasutuselevõtmiseks maanteetranspordis ja liideste jaoks teiste transpordiliikidega) muutmine

Viited

COM(2021)0813 – C9-0471/2021 – 2021/0419(COD)

EP-le esitamise kuupäev

15.12.2021

 

 

 

Vastutav komisjon

  istungil teada andmise kuupäev

TRAN

27.1.2022

 

 

 

Raportöörid

  nimetamise kuupäev

Rovana Plumb

17.2.2022

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

16.6.2022

26.9.2022

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

26.10.2022

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

39

0

8

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Andris Ameriks, Erik Bergkvist, Izaskun Bilbao Barandica, Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Carlo Fidanza, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Vera Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Kosma Złotowski

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Vlad Gheorghe, Ondřej Kovařík, Dorien Rookmaker, Andreas Schieder, Annalisa Tardino

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 209 lg 7)

José Manuel Fernandes, Peter Jahr, Dan-Ştefan Motreanu, Theresa Muigg, Luisa Regimenti

Esitamise kuupäev

29.10.2022

 


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

39

+

NI

Mario Furore

PPE

Gheorghe Falcă, José Manuel Fernandes, Jens Gieseke, Peter Jahr, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Dan-Ştefan Motreanu, Luisa Regimenti, Massimiliano Salini, Barbara Thaler, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jörgen Warborn

RENEW

Izaskun Bilbao Barandica, Vlad Gheorghe, Elsi Katainen, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Erik Bergkvist, Ismail Ertug, Isabel García Muñoz, Theresa Muigg, Rovana Plumb, Andreas Schieder, Vera Tax, István Ujhelyi

THE LEFT

José Gusmão, Kateřina Konečná, Elena Kountoura

VERTS/ALE

Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz

 

0

-

 

 

 

8

0

ECR

Carlo Fidanza, Peter Lundgren, Dorien Rookmaker, Kosma Złotowski

ID

Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Philippe Olivier, Annalisa Tardino

 

Kasutatud tähised:

+ : poolt

- : vastu

0 : erapooletu

 

 

Viimane päevakajastamine: 17. november 2022
Õigusteave - Privaatsuspoliitika