POROČILO o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2010/40/EU o okviru za uvajanje inteligentnih prometnih sistemov v cestnem prometu in za vmesnike do drugih načinov prevoza

28.10.2022 - (COM(2021)0813 – C9‑0471/2021 – 2021/0419(COD)) - ***I

Odbor za promet in turizem
Poročevalka: Rovana Plumb

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2010/40/EU o okviru za uvajanje inteligentnih prometnih sistemov v cestnem prometu in za vmesnike do drugih načinov prevoza

(COM(2021)0813 – C9‑0471/2021 – 2021/0419(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

 ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2021)0813),

 ob upoštevanju člena 294(2) in člena 91 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C9‑0471/2021),

 ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

 ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

 ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem (A9‑0265/2022),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3. naroči svoji predsednici, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

 

Predlog spremembe  1

 

Predlog direktive

Uvodna izjava 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) V sporočilu Komisije o strategiji za trajnostno in pametno mobilnost33 je uvajanje inteligentnih prometnih sistemov (v nadaljnjem besedilu: ITS) opredeljeno kot ključni ukrep za doseganje povezane in avtomatizirane večmodalne mobilnosti ter s tem za prispevanje k preobrazbi evropskega prometnega sistema za doseganje cilja učinkovite, varne, trajnostne, pametne in odporne mobilnosti. To dopolnjuje ukrepe, napovedane v okviru vodilne pobude o ekologizaciji tovornega prometa za spodbujanje večmodalne logistike. V strategiji sta za leto 2022 napovedani tudi revizija Delegirane uredbe (EU) 2017/1926 o storitvah zagotavljanja večmodalnih potovalnih informacij za vključitev obvezne dostopnosti dinamičnih naborov podatkov in ocena potrebe po regulativnih ukrepih glede pravic in obveznosti ponudnikov digitalnih storitev večmodalne mobilnosti skupaj s pobudo za izdajanje vozovnic, vključno z izdajo vozovnic v železniškem prometu.

(1) V sporočilu Komisije o strategiji za trajnostno in pametno mobilnost33 je uvajanje inteligentnih prometnih sistemov (v nadaljnjem besedilu: ITS) opredeljeno kot ključni ukrep za doseganje povezane in avtomatizirane večmodalne mobilnosti ter s tem za prispevanje k preobrazbi evropskega prometnega sistema za doseganje cilja učinkovite, varne, trajnostne, pametne in odporne mobilnosti. To dopolnjuje ukrepe, napovedane v okviru vodilne pobude o ekologizaciji tovornega prometa za spodbujanje večmodalne logistike. V strategiji sta za leto 2022 napovedani tudi revizija Delegirane uredbe (EU) 2017/1926 o storitvah zagotavljanja večmodalnih potovalnih informacij za vključitev obvezne dostopnosti dinamičnih naborov podatkov in ocena potrebe po regulativnih ukrepih glede pravic in obveznosti ponudnikov digitalnih storitev večmodalne mobilnosti skupaj s pobudo za izdajanje vozovnic, vključno z izdajo vozovnic v železniškem prometu. S to direktivo bi bilo treba zagotoviti, da bodo aplikacije ITS v cestnem prometu omogočale nemoteno povezovanje z drugimi načini prevoza, kot sta železniški prevoz in aktivna mobilnost, in s tem lajšale prehod na te načine prevoza, če je mogoče, da bi izboljšali učinkovitost in dostopnost.

__________________

__________________

33 COM(2020) 789 final.

33 COM(2020) 789 final.

Predlog spremembe  2

 

Predlog direktive

Uvodna izjava 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a) Uredba (EU) 2020/852 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb vsebuje cilj spodbujanja večjega števila naložb v trajnostno mobilnost, na primer cilj o povečanju elektrifikacije ali podpiranju prehoda na čistejše vrste prevoza s spodbujanjem prehoda na druge oblike prevoza in boljše upravljanje prometa. V uredbi je priznano tudi, da so potrebna dodatna tehnična merila za pregled v prometnem sektorju. Razmisliti bi bilo treba o uvedbi tehničnih meril za ITS, ki bi izražala pomen teh sistemov za trajnostno mobilnost, da bi olajšali naložbe v to področje.

Predlog spremembe  3

Predlog direktive

Uvodna izjava 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Naraščajoča potreba po boljši uporabi podatkov za večjo trajnostnost, učinkovitost in odpornost prometnih verig zahteva boljše usklajevanje okvira ITS z drugimi pobudami, namenjenimi uskladitvi in olajšanju izmenjave podatkov v sektorjih mobilnosti, prometa in logistike iz večmodalnega vidika37.

(4) Naraščajoča potreba po boljši uporabi podatkov za večjo trajnostnost, varnost, učinkovitost in odpornost prometnih verig zahteva boljše usklajevanje okvira ITS z drugimi pobudami, namenjenimi uskladitvi in olajšanju izmenjave podatkov v sektorjih mobilnosti, prometa in logistike z večmodalnega vidika37, pri čemer je treba upoštevati pravila glede varstva podatkov in zasebnosti. Zlasti bi bilo treba izboljšati interoperabilnost in komunikacijo o informacijskih in rezervacijskih storitvah, ki temeljijo na ITS, za varna in varovana parkirišča za tovornjake in gospodarska vozila, na primer na bencinskih črpalkah in počivališčih ob cestah.

__________________

__________________

37 Kot so skupni evropski podatkovni prostor za mobilnost in njegovi sestavni deli, Uredba (EU) 2020/1056 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2020 o elektronskih informacijah o prevozu blaga (UL L 249, 31.7.2020, str. 33) in delo, ki ga opravlja Forum za digitalni promet in logistiko (DTLF).

37 Kot so skupni evropski podatkovni prostor za mobilnost in njegovi sestavni deli, Uredba (EU) 2020/1056 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2020 o elektronskih informacijah o prevozu blaga (UL L 249, 31.7.2020, str. 33) in delo, ki ga opravlja Forum za digitalni promet in logistiko (DTLF).

Predlog spremembe  4

 

Predlog direktive

Uvodna izjava 5 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a) Digitalizacija in inovacije v cestnem prometu ustvarjajo nove zaposlitvene možnosti, saj zaradi njih v tem sektorju nastajajo novi projekti.

Predlog spremembe  5

 

Predlog direktive

Uvodna izjava 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) V številnih državah članicah se nacionalne aplikacije takih sistemov in storitev že uporabljajo v sektorju cestnega prometa. Kljub izboljšavam od sprejetja Direktive 2010/40/EU38 leta 2010 pa so bile v oceni te direktive ugotovljene trajne pomanjkljivosti, ki povzročajo še vedno razdrobljeno in neusklajeno uvajanje ter pomanjkanje geografske kontinuitete storitev ITS po vsej Uniji in na njenih zunanjih mejah.

(6) V številnih državah članicah se nacionalne aplikacije takih sistemov in storitev že uporabljajo v sektorju cestnega prometa. Kljub izboljšavam od sprejetja Direktive 2010/40/EU38 leta 2010 pa so bile v oceni te direktive ugotovljene trajne pomanjkljivosti, ki povzročajo še vedno razdrobljeno in neusklajeno uvajanje ter pomanjkanje geografske kontinuitete storitev ITS po vsej Uniji in na njenih zunanjih mejah. Z razvojem ITS bi bilo treba zadostiti potrebam primestnih, podeželskih in obrobnih območij, pa tudi otoških in najbolj oddaljenih regij, in sicer z zagotavljanjem socialne in ekonomske vključenosti, saj je življenje na teh območjih odvisno zlasti od razpoložljivosti kakovostnih javnih storitev in infrastrukture, h katerim naj bi uvedba ITS močno pripomogla.

__________________

__________________

38 https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/intelligent-transport-systems/road/action-plan-and-directive_en

38 https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/intelligent-transport-systems/road/action-plan-and-directive_en

Predlog spremembe  6

 

Predlog direktive

Uvodna izjava 7

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) V okviru izvajanja delegiranih uredb Komisije39, ki dopolnjujejo Direktivo 2010/40/EU, so države članice vzpostavile nacionalne točke dostopa40. Nacionalne točke dostopa organizirajo dostop do podatkov, povezanih s prometom, in njihovo ponovno uporabo v podporo zagotavljanju interoperabilnih potovalnih in prometnih storitev ITS za končne uporabnike po vsej EU. Te nacionalne točke dostopa so pomemben sestavni del skupnega evropskega podatkovnega prostora za mobilnost v okviru evropske strategije za podatke41 in bi se bilo treba nanje opreti zlasti v zvezi z dostopnostjo podatkov.

(7) V okviru izvajanja delegiranih uredb Komisije39, ki dopolnjujejo Direktivo 2010/40/EU, so države članice vzpostavile nacionalne točke dostopa40, vzpostavijo pa lahko tudi regionalne in lokalne točke dostopa. Nacionalne točke dostopa organizirajo dostop do podatkov, povezanih s prometom, in njihovo ponovno uporabo v podporo zagotavljanju interoperabilnih potovalnih in prometnih storitev ITS za končne uporabnike po vsej EU. Ti podatki, povezani s prometom, bi morali biti na voljo v strojno berljivi obliki. Te nacionalne točke dostopa so pomemben sestavni del skupnega evropskega podatkovnega prostora za mobilnost v okviru evropske strategije za podatke41 in bi se bilo treba nanje opreti zlasti v zvezi z dostopnostjo podatkov, da bi ustrezno olajšali njihovo varno in učinkovito uporabo.

__________________

__________________

39 Delegirana uredba Komisije (EU) št. 885/2013 z dne 15. maja 2013 o dopolnitvi Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevami za zagotavljanje storitev obveščanja glede varnih in varovanih parkirišč za tovornjake in komercialna vozila (UL L 247, 18.9.2013, str. 1). Delegirana uredba Komisije (EU) št. 886/2013 z dne 15. maja 2013 o dopolnitvi Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podatki in postopki za, po možnosti, brezplačno zagotavljanje osnovnih splošnih informacij uporabnikom v zvezi z varnostjo v cestnem prometu (UL L 247, 18.9.2013, str. 6); Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/962 z dne 18. decembra 2014 o dopolnitvi Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z opravljanjem storitev zagotavljanja prometnih informacij v realnem času po vsej EU (UL L 157, 23.6.2015, str. 21) in Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1926 z dne 31. maja 2017 o dopolnitvi Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z opravljanjem storitev zagotavljanja večmodalnih potovalnih informacij po vsej EU (UL L 272, 21.10.2017, str. 1).

39 Delegirana uredba Komisije (EU) št. 885/2013 z dne 15. maja 2013 o dopolnitvi Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevami za zagotavljanje storitev obveščanja glede varnih in varovanih parkirišč za tovornjake in komercialna vozila (UL L 247, 18.9.2013, str. 1); Delegirana uredba Komisije (EU) št. 886/2013 z dne 15. maja 2013 o dopolnitvi Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podatki in postopki za, po možnosti, brezplačno zagotavljanje osnovnih splošnih informacij uporabnikom v zvezi z varnostjo v cestnem prometu (UL L 247, 18.9.2013, str. 6); Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/962 z dne 18. decembra 2014 o dopolnitvi Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z opravljanjem storitev zagotavljanja prometnih informacij v realnem času po vsej EU (UL L 157, 23.6.2015, str. 21) in Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1926 z dne 31. maja 2017 o dopolnitvi Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z opravljanjem storitev zagotavljanja večmodalnih potovalnih informacij po vsej EU (UL L 272, 21.10.2017, str. 1).

40 https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/intelligent-transport-systems/road/action-plan-and-directive/national-access-points_en

40 https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/intelligent-transport-systems/road/action-plan-and-directive/national-access-points_en

41 COM(2020) 66 final.

41 COM(2020) 66 final.

Predlog spremembe  7

 

Predlog direktive

Uvodna izjava 7 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a) Glede na to, da je vzpostavitev skupnega evropskega prostora mobilnosti zelo odvisna od nacionalnih točk dostopa, bi morale države članice sprejeti ukrepe, ki so potrebni za izpolnitev obveznosti iz Direktive 2010/40/EU, in po možnosti pospešiti izpolnjevanje svojih zavez.

Predlog spremembe  8

 

Predlog direktive

Uvodna izjava 7 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7b) Prek nacionalnih točk dostopa bi morali biti dostopni podatki o lokaciji in razpoložljivosti infrastrukture za alternativna goriva.

Predlog spremembe  9

 

Predlog direktive

Uvodna izjava 8

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) Za zagotovitev usklajenega in učinkovitega uvajanja ITS v Uniji kot celoti bi bilo treba poleg že sprejetih specifikacij uvesti specifikacije in po potrebi standarde, ki bi določali nadaljnje podrobne določbe in postopke. Pred sprejetjem kakršnih koli dodatnih ali spremenjenih specifikacij bi morala Komisija oceniti njihovo skladnost z nekaterimi opredeljenimi načeli iz Priloge II. Prednost bi bilo treba dati zlasti štirim glavnim področjem razvoja in uvajanja ITS. Pri nadaljnjem izvajanju ITS bi bilo treba upoštevati obstoječo infrastrukturo ITS, ki jo uporablja posamezna država članica, v smislu tehnološkega napredka in finančnih prizadevanj. Po potrebi bi bilo treba zagotoviti, zlasti za C-ITS, da z zahtevami za sisteme ITS ni določena ali diskriminirana uporaba določene vrste tehnologije.

(8) Za zagotovitev usklajenega, učinkovitega in interoperabilnega uvajanja ITS v Uniji kot celoti bi bilo treba poleg že sprejetih specifikacij uvesti specifikacije in po potrebi standarde, ki bi določali nadaljnje podrobne določbe in postopke. Pred sprejetjem kakršnih koli dodatnih ali spremenjenih specifikacij bi morala Komisija oceniti njihovo združljivost z javnimi prometnimi sistemi, ki spadajo k storitvam splošnega (gospodarskega) pomena, in skladnost z nekaterimi opredeljenimi načeli iz Priloge II. Prednost bi bilo treba dati zlasti štirim glavnim področjem razvoja in uvajanja ITS. Pri nadaljnjem izvajanju ITS bi bilo treba upoštevati obstoječo infrastrukturo ITS, ki jo uporablja posamezna država članica, v smislu tehnološkega napredka in finančnih prizadevanj.

Predlog spremembe  10

 

Predlog direktive

Uvodna izjava 8 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a) Da bodo sistemi ITS združljivi in interoperabilni, je treba zagotoviti, da zlasti za C-ITS zahteve za sisteme ITS ne nalagajo ali diskriminirajo uporabe določene vrste tehnologije v skladu z načelom tehnološke nevtralnosti iz Direktive (EU) 2018/19721a. Omejitve načela tehnološke nevtralnosti bi morale biti ustrezne in utemeljene s potrebo po preprečevanju škodljivega motenja. Take omejitve so lahko na primer v obliki uvedbe emisijskih mask in ravni moči, da se zagotovi varovanje javnega zdravja z omejevanjem izpostavljenosti javnosti elektromagnetnim poljem. Zasnovani so lahko tako, da zagotavljajo pravilno delovanje storitev z ustrezno ravnjo tehnične kakovosti storitev, pri čemer ni nujno izključena možnosti uporabe več kot ene storitve v istem radiofrekvenčnem pasu. Zasnovani so lahko tudi za zagotavljanje pravilne souporabe radiofrekvenčnega spektra, zlasti tam, kjer je njegova uporaba dovoljena samo na podlagi splošnih odobritev, da bi zaščitili učinkovito uporabo radiofrekvenčnega spektra, ali za izpolnitev cilja splošnega interesa v skladu s pravom Unije.

 

__________________

 

1a Evropski zakonik o elektronskih komunikacijah

Predlog spremembe  11

 

Predlog direktive

Uvodna izjava 8 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8b) Sedanje uvajanje ITS med deležniki ustvarja legitimna pričakovanja v zvezi z njihovimi naložbami. Pri razpravljanju o prihodnjem tehnološkem razvoju na področju ITS bi bilo treba vedno upoštevati legitimna pričakovanja deležnikov, da bi spodbujali naložbe v ITS in zagotovili pravno varnost.

Predlog spremembe  12

 

Predlog direktive

Uvodna izjava 9

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9) V specifikacijah bi bilo treba upoštevati in nadgraditi že pridobljene izkušnje in rezultate na področju ITS, kooperativnih inteligentnih prometnih sistemov (C-ITS) ter kooperativne, povezane in avtomatizirane mobilnosti (CCAM), zlasti v okviru platform C-ITS42 in CCAM43, Evropskega foruma za večmodalno mobilnost potnikov44 in evropske platforme za izvajanje storitve eCall45.

(9) V specifikacijah bi bilo treba upoštevati in nadgraditi že pridobljene izkušnje in rezultate na področju ITS, kooperativnih inteligentnih prometnih sistemov (C-ITS) ter kooperativne, povezane in avtomatizirane mobilnosti (CCAM), zlasti v okviru platform C-ITS42 in CCAM43, Evropskega foruma za večmodalno mobilnost potnikov44, Foruma za digitalni promet in logistiko44a in evropske platforme za izvajanje storitve eCall45.

__________________

__________________

42 Oznaka E03188 v registru strokovnih skupin Komisije in drugih podobnih subjektov.

42 Oznaka E03188 v registru strokovnih skupin Komisije in drugih podobnih subjektov.

43 Oznaka E03657 v registru strokovnih skupin Komisije in drugih podobnih subjektov.

43 Oznaka E03657 v registru strokovnih skupin Komisije in drugih podobnih subjektov.

44 Oznaka E03826 v registru strokovnih skupin Komisije in drugih podobnih subjektov.

44 Oznaka E03826 v registru strokovnih skupin Komisije in drugih podobnih subjektov.

45 Oznaka E02481 v registru strokovnih skupin Komisije in drugih podobnih subjektov.

45 Oznaka E02481 v registru strokovnih skupin Komisije in drugih podobnih subjektov.

Predlog spremembe  13

 

Predlog direktive

Uvodna izjava 10

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10) Specifikacije bi morale spodbujati inovacije. Večja razpoložljivost podatkov bi morala na primer privesti do razvoja novih storitev ITS in obratno, inovacije bi morale opredeliti potrebe po prihodnjih specifikacijah. Evropsko partnerstvo za kooperativno, povezano in avtomatizirano mobilnost v okviru programa Obzorje Evropa bi moralo podpirati razvoj in preskušanje naslednjega vala storitev C-ITS ter pomagati pri vključevanju visoko avtomatiziranih vozil v nove storitve večmodalne mobilnosti.

(10) Specifikacije bi morale spodbujati inovacije. Večja razpoložljivost podatkov bi morala na primer privesti do razvoja novih storitev ITS in obratno, inovacije bi morale opredeliti potrebe po prihodnjih specifikacijah. Nove tehnologije, zlasti C-ITS, bi bilo treba pred uporabo vedno preizkusiti v dejanskih razmerah, da se pred uvajanjem zagotovi, da so zanesljive. Evropsko partnerstvo za kooperativno, povezano in avtomatizirano mobilnost v okviru programa Obzorje Evropa bi moralo podpirati razvoj in preskušanje naslednjega vala storitev C-ITS ter pomagati pri vključevanju visoko avtomatiziranih vozil v nove storitve večmodalne mobilnosti.

Predlog spremembe  14

 

Predlog direktive

Uvodna izjava 11 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11a) Evropska komisija bi morala čim prej objaviti specifikacije za C-ITS.

Predlog spremembe  15

 

Predlog direktive

Uvodna izjava 13

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13) Študija iz leta 2020 z naslovom „Mapping accessible transport for persons with reduced mobility“47 (Evidentiranje dostopnega prevoza za osebe z omejeno mobilnostjo) kaže, da pomanjkanje zadostnih podatkov o značilnostih dostopnosti trenutno onemogoča zanesljivo načrtovanje potovanj, kadar se vidiki dostopnosti uporabljajo kot iskalne spremenljivke. Za dodatno izboljšanje dostopnosti prometnega sistema in olajšanje potovanj invalidom in osebam z omejeno mobilnostjo je za digitalne storitve večmodalne mobilnosti potrebna razpoložljivost podatkov o vozliščih dostopa in značilnostih njihove dostopnosti.

(13) Študija iz leta 2020 z naslovom „Mapping accessible transport for persons with reduced mobility“47 (Evidentiranje dostopnega prevoza za osebe z omejeno mobilnostjo) je pokazala, da pomanjkanje zadostnih podatkov o značilnostih dostopnosti trenutno onemogoča zanesljivo načrtovanje potovanj, kadar se vidiki dostopnosti uporabljajo kot iskalne spremenljivke, ter da bi morala biti določitev minimalnih zahtev in standardov za informacije, namenjene invalidom in osebam z omejeno mobilnostjo, obravnavana kot zelo pomembna naloga na evropski ravni in ravni držav članic. Za dodatno izboljšanje dostopnosti prometnega sistema in olajšanje potovanj invalidom in osebam z omejeno mobilnostjo morajo digitalne storitve večmodalne mobilnosti imeti podatke o vozliščih dostopa in značilnostih njihove dostopnosti v dostopni obliki.

__________________

__________________

47 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/dfa0c844-3b5f-11eb-b27b-01aa75ed71a1

47 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/dfa0c844-3b5f-11eb-b27b-01aa75ed71a1

Predlog spremembe  16

 

Predlog direktive

Uvodna izjava 14

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14) Večje vključevanje ITS in naprednih sistemov za pomoč voznikom ali sistemov vozil in infrastrukture na splošno pomeni, da bodo taki sistemi vse bolj odvisni od informacij, ki jih posredujejo drug drugemu. To še zlasti velja za C-ITS. Taka odvisnost se bo z višjimi stopnjami avtomatizacije še povečala. Pričakuje se, da bodo te višje stopnje avtomatizacije uporabljale komunikacijo med vozili in infrastrukturo za organiziranje manevrov in bolj nemotene prometne tokove, kar bo prispevalo tudi k bolj trajnostnemu prometu. Tako bi lahko ogrožanje celovitosti storitev ITS resno vplivalo na varnost v cestnem prometu, na primer, če bi bila sporočena napačna omejitev hitrosti ali če bi se vozilo v sili ustavilo zaradi neobstoječe nevarnosti. Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje te direktive bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila, da v izrednih razmerah, ko je ogrožena celovitost storitev ITS, sprejme protiukrepe za odpravo vzrokov in posledic takih razmer. Take ukrepe bi bilo treba sprejeti čim prej in jih takoj uporabiti. Navedena pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta48. Ob upoštevanju potrebe po zagotovitvi neprekinjenosti prometa je primerno, da se veljavnost takega ukrepa podaljša na več kot šest mesecev z uporabo možnosti iz člena 8(2) Uredbe (EU) št. 182/2011. Taki protiukrepi bi se morali končati takoj, ko se izvede alternativna rešitev ali ko se izredne razmere odpravijo.

(14) Večje vključevanje ITS in naprednih sistemov za pomoč voznikom ali sistemov vozil in infrastrukture na splošno pomeni, da bodo taki sistemi vse bolj odvisni od informacij, ki jih posredujejo drug drugemu. To še zlasti velja za C-ITS. Taka odvisnost se bo z višjimi stopnjami avtomatizacije še povečala. Pričakuje se, da bodo te višje stopnje avtomatizacije uporabljale varno komunikacijo med vozili in infrastrukturo za organiziranje manevrov in bolj nemotene prometne tokove, kar bo prispevalo tudi k bolj trajnostnemu prometu. Z varno komunikacijo med vozili in infrastrukturo bi morala zagotavljati zanesljivost, točnost in razpoložljivost podatkov, ne da bi bilo pri tem treba omejiti pravičen dostop do podatkov za različne deležnike in končne uporabnike. Tako bi lahko ogrožanje celovitosti storitev ITS resno vplivalo na varnost v cestnem prometu, na primer, če bi bila sporočena napačna omejitev hitrosti ali če bi se vozilo v sili ustavilo zaradi neobstoječe nevarnosti. Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje te direktive bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila v izrednih razmerah, ko je ogrožena celovitost storitev ITS v eni ali več državah članicah ali ko ima celovitost storitev ITS v eni ali več državah članicah čezmejne posledice. Kadar so storitve ITS ogrožene in se uporabijo načrti za izredne razmere, bi morali pristojni organi nemudoma ukrepati. Te ukrepe bi bilo treba sprejeti čim prej in jih takoj uporabiti. Izvedbena pooblastila, podeljena Komisiji, bi bilo treba uporabiti le v izrednih razmerah, ko druge oblike sanacije, ki so jih uporabili drugi organi, niso bile uspešne. Pričakuje se, da bodo pristojni lokalni in sistemski organi imeli vzpostavljene načrte za ravnanje v izrednih razmerah za odpravo različnih možnih sistemskih napak in bodo po potrebi sposobni ukrepati v zvezi s temi načrti. Navedena pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta48. Ob upoštevanju potrebe po zagotovitvi neprekinjenosti prometa je primerno, da se veljavnost takega ukrepa podaljša na več kot šest mesecev z uporabo možnosti iz člena 8(2) Uredbe (EU) št. 182/2011. Taki protiukrepi bi se morali končati takoj, ko se izvede alternativna rešitev ali ko se izredne razmere odpravijo.

__________________

__________________

48 Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

48 Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

Predlog spremembe  17

 

Predlog direktive

Uvodna izjava 15

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15) Kadar uvajanje in uporaba aplikacij in storitev ITS vključujeta obdelavo osebnih podatkov, bi bilo treba tako obdelavo izvajati v skladu s pravom Unije o varstvu osebnih podatkov in zasebnosti, kot je določeno zlasti v Uredbi (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta49 ter Direktivi 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta50.

(15) Kadar uvajanje in uporaba aplikacij in storitev ITS vključujeta obdelavo osebnih podatkov, bi bilo treba tako obdelavo izvajati strogo v skladu s pravom Unije o varstvu osebnih podatkov in zasebnosti, kot je določeno zlasti v Uredbi (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta49 ter Direktivi 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta50.

__________________

__________________

49 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

49 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

50 Direktiva 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij (Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah) (UL L 201, 31.7.2002, str. 37).

50 Direktiva 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij (Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah) (UL L 201, 31.7.2002, str. 37).

Predlog spremembe  18

 

Predlog direktive

Uvodna izjava 16

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16) Kadar specifikacije, ki jih je treba pripraviti v skladu s to direktivo, vključujejo obdelavo osebnih podatkov, bi morale upoštevati zahteve iz Uredbe (EU) 2016/679 in Direktive 2002/58/ES. Zlasti bi bilo treba v skladu z načelom vgrajenega varstva podatkov, kadar je zastavljene namene mogoče enako doseči z uporabo anonimnih namesto osebnih podatkov, spodbujati anonimizacijo kot eno od tehnik za krepitev zasebnosti posameznikov.

(16) Kadar specifikacije, ki jih je treba pripraviti v skladu s to direktivo, vključujejo obdelavo osebnih podatkov, bi morale biti skladne z zahtevami iz Uredbe (EU) 2016/679 in Direktive 2002/58/ES. Zlasti bi bilo treba v skladu z načelom vgrajenega varstva podatkov uporabiti anonimizacijo kot eno od tehnik za krepitev zasebnosti posameznikov takoj, ko je namen obdelave mogoče doseči tudi brez navedbe posameznika in je anonimizacija tehnično izvedljiva. Zlasti pri uporabi tehnologij, kot so vzorci mobilnosti podatkov o vozilih ali prepoznavanje obraza, bi se bilo treba izogibati vsem oblikam diskriminacije.

Predlog spremembe  19

 

Predlog direktive

Uvodna izjava 21

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21) Zagotavljanje varnih in zanesljivih storitev določanja časa in položaja je bistven element učinkovitega delovanja aplikacij in storitev ITS. Zato je primerno zagotoviti njihovo združljivost z mehanizmom avtentikacije, ki ga zagotavlja program Galileo, da se ublažijo napadi s potvarjanjem signalov globalnih satelitskih navigacijskih sistemov (GNSS).

(21) Zagotavljanje varnih in zanesljivih storitev določanja časa in položaja je bistven element učinkovitega delovanja aplikacij in storitev ITS. Zato je primerno zagotoviti njihovo povratno združljivost z mehanizmom avtentikacije, ki ga zagotavlja program Galileo, da se ublažijo napadi s potvarjanjem signalov globalnih satelitskih navigacijskih sistemov (GNSS) in da se po potrebi uporabijo drugi preizkušeni mehanizmi za zagotovitev zanesljivosti informacij o položaju in času. Taki mehanizmi lahko vključujejo preverjanje verodostojnosti in uporabo storitev GNSS.

Predlog spremembe  20

 

Predlog direktive

Uvodna izjava 22

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22) Pri pripravi delovnih programov, ki jih Komisija sprejme v skladu z Direktivo 2010/40/EU, bi se bilo treba posvetovati z državami članicami in drugimi ustreznimi deležniki, vključno z drugimi strokovnimi skupinami in odbori Komisije, ki se ukvarjajo z digitalnimi vidiki prometa.

(22) Pri pripravi delovnih programov, ki jih Komisija sprejme v skladu z Direktivo 2010/40/EU, bi se bilo treba posvetovati z državami članicami ali po potrebi drugimi pristojnimi organi ter drugimi ustreznimi deležniki, vključno z drugimi strokovnimi skupinami in odbori Komisije, ki se ukvarjajo z digitalnimi vidiki prometa, ponudniki storitev ITS, združenji uporabnikov ITS, prevozniki, upravljavci objektov in predstavniki proizvodne industrije.

Predlog spremembe  21

 

Predlog direktive

Uvodna izjava 22 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(22a) Komisija in države članice bi morale sprejeti ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev sodelovanja s tretjimi državami, zlasti z državami kandidatkami za članstvo v EU in tistimi tretjimi državami, v katerih so tranzitni koridorji, ki povezujejo države članice. Evropska komisija bi morala negovati tudi sodelovanje na mednarodni ravni.

Predlog spremembe  22

 

Predlog direktive

Uvodna izjava 24

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24) Za doseganje ciljev te direktive bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije za spremembo seznama vrst podatkov, za katere morajo države članice zagotoviti razpoložljivost podatkov, in za spremembo seznama storitev ITS, za katere morajo države članice zagotoviti uvedbo, za obdobje petih let od začetka veljavnosti te direktive. To obdobje bi bilo treba samodejno podaljšati za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet ne nasprotujeta takemu podaljšanju. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, tudi na ravni strokovnjakov in z deležniki, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje59. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.

(24) Za doseganje ciljev te direktive bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije za spremembo seznama vrst podatkov, za katere morajo države članice ali po potrebi drugi pristojni organi zagotoviti razpoložljivost podatkov, in za spremembo seznama storitev ITS, za katere morajo države članice zagotoviti uvedbo, za obdobje petih let od začetka veljavnosti te direktive. To obdobje bi bilo treba samodejno podaljšati za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet ne nasprotujeta takemu podaljšanju. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, tudi na ravni strokovnjakov in z deležniki, ki zastopajo vse vrste udeležencev v cestnem prometu in druge zainteresirane strani, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje59. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.

__________________

__________________

59 Medinstitucionalni sporazum med Evropskim parlamentom, Svetom Evropske unije in Evropsko komisijo o boljši pripravi zakonodaje (UL L 123, 12.5.2016, str. 1).

59 Medinstitucionalni sporazum med Evropskim parlamentom, Svetom Evropske unije in Evropsko komisijo o boljši pripravi zakonodaje (UL L 123, 12.5.2016, str. 1).

Predlog spremembe  23

 

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)

Direktiva 2010/40/EU

Člen 3 – odstavek 1 – točka g (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a) V členu 3 se doda naslednja točka:

 

„(g) sprejetje specifikacij za storitve kooperativnih inteligentnih prometnih sistemov“

Predlog spremembe  24

 

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a a (novo)

Direktiva 2010/40/EU

Člen 4 – točka 2

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(aa) točka 2 se nadomesti z naslednjim:

(2) „medobratovalnost“ pomeni zmogljivost sistemov ter osnovnih poslovnih procesov za izmenjavo podatkov ter informacij in znanja;

„(2)„interoperabilnost“ pomeni zmogljivost sistemov ter osnovnih poslovnih procesov za izmenjavo podatkov ter informacij in znanja, da se zagotovi kontinuiteta storitev ITS;

Predlog spremembe  25

 

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a a (novo)

Direktiva 2010/40/EU

Člen 4 – točka 14

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  točka 14 se nadomesti z naslednjim:

 

„(14) „cestni podatki“ pomenijo podatke o značilnostih cestne infrastrukture, kamor med drugim spadajo nepremični prometni znaki ali njihovi predpisani varnostni simboli in polnilna infrastruktura

Predlog spremembe  26

 

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka b

Direktiva 2010/40/EU

Člen 4 – točka 19

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19) „kooperativni inteligentni prometni sistemi“ ali „C-ITS“ pomeni inteligentne prometne sisteme, ki omogočajo uporabnikom ITS, da sodelujejo z izmenjavo varnih in zanesljivih sporočil;

(19) „kooperativni inteligentni prometni sistemi“ ali „C-ITS“ pomenijo inteligentne prometne sisteme, ki omogočajo uporabnikom ITS interakcijo in sodelovanje ne da bi se prej medsebojno poznali, in sicer z nediskriminatorno izmenjavo varnih in zanesljivih sporočil prek komunikacijskih tehnologij med vozili in drugimi elementi prometnega ekosistema, vključno z vozili, infrastrukturo in ranljivimi uporabniki cest;

Predlog spremembe  27

 

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka b

Direktiva 2010/40/EU

Člen 4 – točka 21

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21) „razpoložljivost podatkov“ pomeni obstoj podatkov v digitalni strojno berljivi obliki;

(21) „razpoložljivost podatkov“ pomeni obstoj podatkov v dostopni digitalni strojno berljivi obliki;

Predlog spremembe  28

 

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka b

Direktiva 2010/40/EU

Člen 4 – točka 23

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23) „dostopnost podatkov“ pomeni možnost zahtevati in pridobiti podatke v digitalni strojno berljivi obliki prek nacionalnih točk dostopa;

(23) „dostopnost podatkov“ pomeni možnost zahtevati in pridobiti podatke v dostopni digitalni strojno berljivi obliki prek nacionalnih in, kjer je primerno, regionalnih ali lokalnih točk dostopa;

Predlog spremembe  29

 

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Direktiva 2010/40/EU

Člen 5 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev, da se pri uvajanju aplikacij in storitev ITS v skladu z načeli iz Priloge II uporabijo specifikacije, ki jih je Komisija sprejela v skladu s členom 6. To ne posega v pravico posamezne države članice, da sama odloči o uvajanju takih aplikacij in storitev na svojem ozemlju. Ta pravica ne posega v člena 6a in 6b. Države članice po potrebi sodelujejo tudi pri izvajanju navedenih specifikacij.

1. Države članice in/ali pristojni organi sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev, da se pri uvajanju aplikacij in storitev ITS v skladu z načeli iz Priloge II uporabijo specifikacije, ki jih je Komisija sprejela v skladu s členom 6. To ne posega v pravico posamezne države članice, da sama odloči o uvajanju takih aplikacij in storitev na svojem ozemlju. Ta pravica ne posega v člena 6a in 6b. Države članice po potrebi sodelujejo, med drugim z ustreznimi deležniki, tudi pri izvajanju navedenih specifikacij. Komisija v okviru svojega delovnega programa iz člena 17(5) sprejme metodologijo za interoperabilnost podatkov v arhitekturi nacionalnih točk dostopa.

Predlog spremembe  30

 

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Direktiva 2010/40/EU

Člen 5 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Države članice sodelujejo tudi glede prednostnih področij, če v zvezi z navedenimi prednostnimi področji niso bile sprejete nobene specifikacije.

2. Države članice in/ali pristojni organi sodelujejo, med drugim z ustreznimi deležniki, tudi glede prednostnih področij, če v zvezi z navedenimi prednostnimi področji niso bile sprejete nobene specifikacije.

Predlog spremembe  31

 

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Direktiva 2010/40/EU

Člen 5 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Države članice sodelujejo tudi, po potrebi z ustreznimi deležniki, pri operativnih vidikih izvajanja specifikacij, ki jih je sprejela Komisija, kot so standardi in usklajeni profili EU, skupne opredelitve, skupni metapodatki, skupne zahteve glede kakovosti in vidiki, povezani z interoperabilnostjo arhitekture nacionalnih točk dostopa, skupni pogoji za izmenjavo podatkov ter skupne dejavnosti usposabljanja in ozaveščanja, ter zagotavljanja skladnosti z njimi.;

3. Države članice in/ali pristojni organi sodelujejo, med drugim z ustreznimi deležniki, tudi pri operativnih vidikih izvajanja specifikacij, ki jih je sprejela Komisija, kot so standardi in usklajeni profili EU, skupne opredelitve, skupni metapodatki, skupne zahteve glede kakovosti in vidiki, povezani z interoperabilnostjo arhitekture nacionalnih točk dostopa, dostopnost podatkov in skupni pogoji za izmenjavo podatkov, varen dostop ter skupne dejavnosti usposabljanja in ozaveščanja, ter zagotavljanja skladnosti z njimi. V ta namen si izmenjujejo primere dobre prakse in razvijajo skupne projekte, zlasti na čezmejnih območjih.

Predlog spremembe  32

 

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka a

Direktiva 2010/40/EU

Člen 6 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Brez poseganja v postopke iz Direktive (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta* so v specifikacijah po potrebi določeni pogoji, pod katerimi lahko države članice po uradni obvestitvi Komisije določijo dodatna pravila za zagotavljanje storitev ITS na vsem svojem ozemlju ali njegovem delu, če ta pravila ne ovirajo interoperabilnosti.;

5. Brez poseganja v postopke iz Direktive (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta* so v specifikacijah po potrebi določeni pogoji, pod katerimi lahko države članice po uradni obvestitvi Komisije določijo dodatna pravila za zagotavljanje storitev ITS na vsem svojem ozemlju ali njegovem delu. Ta pravila se ne smejo predlagati ali odobriti, če bi ovirala interoperabilnost.

Predlog spremembe  33

 

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6

Direktiva 2010/40/EU

Člen 6a – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da so za vsako vrsto podatkov iz Priloge III podatki na voljo za geografsko pokritost, ki se nanaša na to vrsto podatkov, čim prej in najpozneje do ustreznega datuma, določenega v navedeni prilogi.

Države članice in/ali pristojni organi čim prej, najpozneje pa do datuma, določenega v navedeni prilogi,po svojih najboljših prizadevanjih zagotovijo, da so za vsako vrsto podatkov iz Priloge III na voljo podatki o geografski pokritosti za to/omenjeno? vrsto podatkov.

Predlog spremembe  34

 

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6

Direktiva 2010/40/EU

Člen 6a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice do istega datuma zagotovijo dostopnost teh podatkov prek nacionalnih točk dostopa.

Države članice in/ali pristojni organi do istega datuma zagotovijo dostopnost teh podatkov prek nacionalnih točk dostopa. V ta namen države članice in/ali pristojni organi zagotovijo ustrezen uporabniški vmesnik.

Predlog spremembe  35

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6

Direktiva 2010/40/EU

Člen 6a – odstavek 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Komisija do 31. decembra 2026 vzpostavi skupno evropsko točko dostopa za dostop do podatkov, povezanih s prometom, in njihovo ponovno uporabo, da bi podprla zagotavljanje interoperabilnih potovalnih in prometnih storitev ITS za končne uporabnike po vsej EU. Ta skupna evropska točka dostopa povezuje vse nacionalne točke dostopa in omogoča dostop do vseh podatkov iz Direktive 2010/40/EU. Komisija zagotovi, da je skupna evropska točka dostopa na voljo javnosti in enostavno dostopna ter zagotavlja brezplačne odprte podatke prek odprtih in standardiziranih vmesnikov. Države članice zagotovijo, da njihove nacionalne točke dostopa brez poseganja v ustrezno pravo Unijo omogočajo avtomatizirano in enotno izmenjavo podatkov s skupno evropsko točko dostopa.

Predlog spremembe  36

 

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6

Direktiva 2010/40/EU

Člen 6b – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da se storitve ITS iz Priloge IV uvedejo za geografsko pokritost, določeno v navedeni prilogi, do datuma, določenega v navedeni prilogi.;

Države članice zagotovijo, da se storitve ITS iz Priloge IV uvedejo za geografsko pokritost, določeno v navedeni prilogi, najkasneje do datuma, določenega v tej prilogi.;

Predlog spremembe  37

 

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka a

Direktiva 2010/40/EU

Člen 7 – odstavek 1a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1a. Na podlagi analize stroškov in koristi ter ocene učinka, vključno z ustreznimi posvetovanji, se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 12 za spremembo seznama vrst podatkov iz Priloge III, vključno z datumom začetka izvajanja in geografsko pokritostjo za vsako vrsto podatkov. Navedene spremembe so skladne s kategorijami podatkov iz zadnjega delovnega programa, sprejetega v skladu s členom 17(5).

1a. Na podlagi analize stroškov in koristi ter ocene učinka, ki se posebej osredotoča na učinke na mala in srednja podjetja in jo spremlja posvetovanje med deležniki, med drugim s predstavniki vseh uporabnikov cest in drugih zainteresiranih skup na enakovreden način, se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 12 za spremembo seznama vrst podatkov iz Priloge III, vključno z datumom začetka izvajanja in geografsko pokritostjo za vsako vrsto podatkov. Navedene spremembe so skladne s kategorijami podatkov iz zadnjega delovnega programa, sprejetega v skladu s členom 17(5).

Predlog spremembe  38

 

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka a

Direktiva 2010/40/EU

Člen 7 – odstavek 1b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1b. Na podlagi analize stroškov in koristi se ob ustreznem upoštevanju razvoja trga in tehnologije ter ocene učinka, vključno z ustreznimi posvetovanji, na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 12 za spremembo seznama storitev ITS iz Priloge IV, vključno z datumom začetka izvajanja in geografsko pokritostjo za vsako storitev ITS. Navedene spremembe so skladne s seznamom storitev ITS iz zadnjega delovnega programa, sprejetega v skladu s členom 17(5).

1b. Na podlagi analize stroškov in koristi se ob ustreznem upoštevanju razvoja trga in tehnologije ter ocene učinka, ki se posebej osredotoča na učinek na mala in srednja podjetja ter jo spremljajo posvetovanja med deležniki, na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 12 za spremembo seznama storitev ITS iz Priloge IV, vključno z datumom začetka izvajanja in geografsko pokritostjo za vsako storitev ITS. Ti predlogi so skladni s seznamom storitev ITS iz zadnjega delovnega programa, sprejetega v skladu s členom 17(5).

Predlog spremembe  39

 

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 a (novo)

Direktiva 2010/40/EU

Člen 9

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(9a) člen 9 se nadomesti z naslednjim:

Člen 9

„Člen 9

Nezavezujoči ukrepi

Nezavezujoči ukrepi

Komisija lahko v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 15(2) sprejme smernice in druge nezavezujoče ukrepe za spodbujanje sodelovanja držav članic v zvezi s prednostnimi področji.

Komisija v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 15(2) sprejme smernice in druge nezavezujoče ukrepe za spodbujanje sodelovanja držav članic v zvezi s prednostnimi področji. Namen teh smernic je pomagati opredeliti postopek, po katerem si države članice med seboj na centraliziran in sodelovalen način izmenjujejo vrste podatkov iz Priloge III, ki so jih ponudniki storitev ITS dali na voljo, prek svojih nacionalnih točk dostopa.

Predlog spremembe  40

 

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10

Direktiva 2010/40/EU

Člen 10 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar se specifikacije, sprejete v skladu s členom 6, nanašajo na obdelavo prometnih, potovalnih ali cestnih podatkov, ki so osebni podatki, kot so opredeljeni v členu 4, točka 1, Uredbe (EU) 2016/679*, se v njih določijo vrste takih podatkov ter ustrezni zaščitni ukrepi za varstvo osebnih podatkov v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 in Direktivo 2002/58/ES. Kjer je ustrezno, se spodbuja uporaba anonimnih podatkov.

Kadar se specifikacije, sprejete v skladu s členom 6, nanašajo na obdelavo prometnih, potovalnih ali cestnih podatkov, ki so osebni podatki, kot so opredeljeni v členu 4, točka 1, Uredbe (EU) 2016/679*, se v njih določijo vrste takih podatkov ter ustrezni zaščitni ukrepi za varstvo osebnih podatkov v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 in Direktivo 2002/58/ES. Takoj ko je namen obdelave mogoče doseči brez navedbe posameznika in je anonimizacija tehnično izvedljiva, se uporabijo anonimni podatki.

____________

____________

* Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).“;

* Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).“;

Predlog spremembe  41

 

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12 a (novo)

Direktiva 2010/40/EU

Člen 12 – odstavek 4

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(12a) člen 12(4) se spremeni:

4. Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje.

„4. Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje z Evropsko svetovalno skupino za ITS, drugimi ustreznimi deležniki in strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje.

(Direktiva 2010/40/EU)

Predlog spremembe  42

 

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 14

Direktiva 2010/40/EU

Člen 17 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Po začetnem poročilu države članice vsaka tri leta poročajo o napredku pri izvajanju te direktive in vseh delegiranih aktov, ki dopolnjujejo to direktivo, kot je navedeno v odstavku 1.

3. Po začetnem poročilu države članice vsaki dve leti poročajo o napredku pri izvajanju te direktive in vseh delegiranih aktov, ki dopolnjujejo to direktivo, kot je navedeno v odstavku 1.

Predlog spremembe  43

 

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 14

Direktiva 2010/40/EU

Člen 17 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Komisija 18 mesecev po vsakem roku za poročila držav članic Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o napredku pri izvajanju te direktive. Poročilu je priložena analiza delovanja in izvajanja, vključno s uporabljenimi in potrebnimi finančnimi viri, členov 5 do 11 in člena 16, ter po potrebi se v njem oceni, ali so potrebne spremembe te direktive.

4. Komisija 12 mesecev po vsakem roku za poročila držav članic Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o napredku pri izvajanju te direktive. Poročilu je priložena analiza delovanja in izvajanja, vključno sz uporabljenimi in potrebnimi finančnimi viri, členov od 5 do 11 in člena 16 ter po potrebi se v njem oceni, ali so potrebne spremembe te direktive.

Predlog spremembe  44

 

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 14

Direktiva 2010/40/EU

Člen 17 – odstavek 5 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija do [datum začetka veljavnosti: + 12 mesecev] po posvetovanju z ustreznimi deležniki in z izvedbenim aktom sprejme delovni program. Navedeni izvedbeni akt se sprejme v skladu s postopkom pregleda iz člena 15(4). Delovni program vključuje cilje in datume za njegovo vsakoletno izvajanje ter seznam kategorij podatkov in storitev ITS, za katere lahko Komisija sprejme delegirane akte v skladu s členom 7(1a) in (1b).

Komisija do [datum začetka veljavnosti: + 12 mesecev] po posvetovanju z Evropsko svetovalno skupino za ITS in ustreznimi deležniki z izvedbenim aktom sprejme delovni program. Navedeni izvedbeni akt se sprejme v skladu s postopkom pregleda iz člena 15(4). Delovni program vključuje cilje in datume za njegovo vsakoletno izvajanje ter seznam kategorij podatkov in storitev ITS, za katere lahko Komisija sprejme delegirane akte v skladu s členom 7(1a) ali predloži nov zakonodajni predlog.

Predlog spremembe  45

Predlog direktive

Priloga I – točka 1 – odstavek 1 – točka 1.1 – odstavek 1 – točka 1.1.4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.1.4. pravočasnega posodabljanja večmodalnih potovalnih informacij, vključno z informacijami, povezanimi z rezervacijo in nakupom prevoznih storitev, s strani ponudnikov storitev ITS.

1.1.4. pravočasnega posodabljanja večmodalnih potovalnih informacij, vključno z informacijami, povezanimi z rezervacijo in, če je ustrezno, nakupom prevoznih storitev, s strani ponudnikov storitev ITS.

Predlog spremembe  46

 

Predlog direktive

Priloga I – točka 2 – odstavek 1 – točka 2.1 – odstavek 1 – točka 2.1.4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.1.4. razpoložljivosti podatkov in sinergij z drugimi pobudami, katerih cilj je uskladiti in olajšati izmenjavo podatkov67 ter podpirati večmodalnost, povezovanje različnih načinov prevoza in optimizacijo ravnovesja med različnimi načini prevoza v evropskem prometnem omrežju.

2.1.4. razpoložljivosti podatkov in sinergij z drugimi pobudami, katerih cilj je uskladiti in olajšati izmenjavo podatkov67 ter podpirati večmodalnost, povezovanje različnih načinov prevoza za optimizacijo ravnovesja med različnimi načini prevoza v evropskem prometnem omrežju.

__________________

__________________

67 Kot sta Uredba (EU) 2020/1056 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2020 o elektronskih informacijah o prevozu blaga (UL L 249, 31.7.2020, str. 33) in delo, ki ga opravlja Forum za digitalni promet in logistiko (DTLF).

67 Kot sta Uredba (EU) 2020/1056 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2020 o elektronskih informacijah o prevozu blaga (UL L 249, 31.7.2020, str. 33) in delo, ki ga opravlja Forum za digitalni promet in logistiko (DTLF).

Predlog spremembe  47

 

Predlog direktive

Priloga I – točka 2 – odstavek 1 – točka 2.2 – odstavek 1 – točka 2.2.1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.2.1. razpoložljivosti in dostopnosti obstoječih in natančnih cestnih in večmodalnih potovalnih in prometnih podatkov, potrebnih za upravljanje mobilnosti, za ustrezne javne organe brez poseganja v zahteve glede varstva podatkov;

2.2.1. razpoložljivosti in dostopnosti obstoječih, točnih cestnih in večmodalnih potovalnih in prometnih podatkov v standardizirani obliki, potrebnih za upravljanje mobilnosti, za ustrezne javne organe brez poseganja v zahteve glede varstva podatkov;

Predlog spremembe  48

 

Predlog direktive

Priloga I – točka 2 – odstavek 1 – točka 2.4 – odstavek 1 – točka 2.4.2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.4.2. razpoložljivosti podatkov, povezanih s tovorom, ki so dostopni prek drugih posebnih okvirov za izmenjavo podatkov68;

2.4.2. razpoložljivosti podatkov, povezanih s tovorom, ki so dostopni prek drugih posebnih okvirov za izmenjavo podatkov68, ki spodbujajo interoperabilnost rešitev eCMR;

__________________

__________________

68 Kot je Uredba (EU) 2020/1056.

68 Kot je Uredba (EU) 2020/1056.

Predlog spremembe  49

 

Predlog direktive

Priloga I – točka 3 – odstavek 1 – točka 3.1 – odstavek 1 – točka 3.1.3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3.1.3a. zagotovitvijo hitre prilagoditve Uredbe (EU) 2018/858, da se vanjo vključijo tehnologije eCall naslednje generacije.

Predlog spremembe  50

 

Predlog direktive

Priloga I – točka 3 – odstavek 1 – točka 3.1 – odstavek 1 – točka 3.1.3 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3.1.3b. Evropska komisija in države članice bi morale v sodelovanju z omrežnimi operaterji mobilne telefonije in drugimi deležniki poiskati rešitev za delovanje sistemov eCall v vozilih, ki bodo prišla na trg pred odobritvijo standarda za storitve eCall nove generacije in njegovo vključitvijo v Uredbo (EU) 2018/858. Delovanje vodovno komutiranih sistemov eCall se zagotovi vsaj za obdobje pričakovanega življenjskega kroga zadnjih vozil s tem sistemom, ki se dajo na trg.

Predlog spremembe  51

 

Predlog direktive

Priloga I – točka 3 – odstavek 1 – točka 3.2 – odstavek 1 – točka 3.2.3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3.2.3a. razpoložljivosti infrastrukture za alternativna goriva za uporabnike.

Predlog spremembe  52

 

Predlog direktive

Priloga I – točka 3 – odstavek 1 – točka 3.4 – točka 3.4.1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.4.1. Opredelitev potrebnih ukrepov za podporo varnosti udeležencev v cestnem prometu v zvezi z njihovim vmesnikom človek-stroj v vozilu in uporabo nomadskih naprav za podporo vožnji in/ali prevozu ter varnostjo komunikacij v vozilu, ki ne spadajo na področje uporabe Uredbe (EU) 2018/858 Evropskega parlamenta in Sveta69, Uredbe (EU) št. 167/2013 Evropskega parlamenta in Sveta70 ter Uredbe (EU) št. 168/2013 Evropskega parlamenta in Sveta71.

3.4.1. Opredelitev potrebnih ukrepov za podporo varnosti udeležencev v cestnem prometu v zvezi z njihovim vmesnikom človek-stroj v vozilu in uporabo nomadskih naprav, tudi mobilnih telefonov, za podporo vožnji in/ali prevozu ter varnostjo komunikacij v vozilu, ki ne spadajo na področje uporabe Uredbe (EU) 2018/858 Evropskega parlamenta in Sveta69, Uredbe (EU) št. 167/2013 Evropskega parlamenta in Sveta70 ter Uredbe (EU) št. 168/2013 Evropskega parlamenta in Sveta71. V opredelitvi potrebnih ukrepov se upošteva tudi, da je treba zagotoviti vzajemno sprejemanje sporočil ITS, izmenjanih med načini prevoza, napravami ITS in pritrjenimi senzorji, ki so bili zasnovani v skladu z različnimi standardi funkcionalne varnosti.

__________________

__________________

69 Uredba (EU) 2018/858 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o odobritvi in tržnem nadzoru motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila, spremembi uredb (ES) št. 715/2007 in (ES) št. 595/2009 ter razveljavitvi Direktive 2007/46/ES (UL L 151, 14.6.2018, str. 1).

69 Uredba (EU) 2018/858 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o odobritvi in tržnem nadzoru motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila, spremembi uredb (ES) št. 715/2007 in (ES) št. 595/2009 ter razveljavitvi Direktive 2007/46/ES (UL L 151, 14.6.2018, str. 1).

70 Uredba (EU) št. 167/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. februarja 2013 o odobritvi in tržnem nadzoru kmetijskih in gozdarskih vozil (UL L 60, 2.3.2013, str. 1).

70 Uredba (EU) št. 167/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. februarja 2013 o odobritvi in tržnem nadzoru kmetijskih in gozdarskih vozil (UL L 60, 2.3.2013, str. 1).

71 Uredba (EU) št. 168/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2013 o odobritvi in tržnem nadzoru dvo- ali trikolesnih vozil in štirikolesnikov (UL L 60, 2.3.2013, str. 52).

71 Uredba (EU) št. 168/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2013 o odobritvi in tržnem nadzoru dvo- ali trikolesnih vozil in štirikolesnikov (UL L 60, 2.3.2013, str. 52).

Predlog spremembe  53

Predlog direktive

Priloga I – točka 4 – odstavek 1 – točka 4.1 – točka 4.1.4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.1.4. opredelitvi komunikacijske infrastrukture za izmenjavo podatkov ali informacij med vozili, med infrastrukturami ter med vozili in infrastrukturami;

4.1.4. opredelitvi varne, točne in zanesljive komunikacijske infrastrukture za izmenjavo podatkov ali informacij med vozili, med infrastrukturami ter med vozili in infrastrukturami;

Predlog spremembe  54

Predlog direktive

Priloga 2 – tabela 1 – točka a

Direktiva 2010/40/EU

Priloga 2 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) konkretno prispevajo k reševanju ključnih izzivov, ki vplivajo na cestni promet v Evropi (npr. zmanjšanje preobremenjenosti cest in emisij, izboljšanje energijske učinkovitosti, doseganje višjih ravni varnosti in varovanja, tudi pri ranljivih udeležencih v cestnem prometu);

(a) konkretno prispevajo k reševanju ključnih izzivov, ki vplivajo na cestni promet v Evropi (npr. zmanjšanje preobremenjenosti cest, predvidevanje izrednih razmer in vremenskih pojavov, zmanjšanje emisij, izboljšanje energijske učinkovitosti, doseganje višjih ravni varnosti in varovanja, tudi pri ranljivih udeležencih v cestnem prometu);

Predlog spremembe  55

Predlog direktive

Priloga 2 – tabela 1 – točka e

Direktiva 2010/40/EU

Priloga 2 – točka e

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) zagotavljajo, da sistemi in povezani poslovni procesi omogočajo izmenjavo podatkov, informacij in znanja, da se omogoči učinkovito izvajanje storitev ITS;

(e) zagotavljajo, da sistemi, aplikacije, storitve in povezani poslovni procesi omogočajo izmenjavo podatkov, informacij in znanja v varnem in zanesljivem okolju in v standardizirani obliki, da se omogoči učinkovito izvajanje storitev ITS;

Predlog spremembe  56

Predlog direktive

Priloga 2 – tabela 1 – točka g

Direktiva 2010/40/EU

Priloga 2 – točka g

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g) upoštevajo razlike v značilnostih prometnega omrežja, zlasti glede velikosti obsega prometa in vremenskih razmer na cestah;

(g) upoštevajo razlike v značilnostih prometnega omrežja, zlasti glede velikosti obsega prometa in vremenskih razmer na cestah ter avtomatizacije infrastrukture;

Predlog spremembe  57

Predlog direktive

Priloga 2 – tabela 1 – točka h

Direktiva 2010/40/EU

Priloga 2 – točka h

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h) ne ovirajo ali diskriminirajo dostopa ranljivih udeležencev v cestnem prometu do aplikacij in storitev ITS. So po potrebi dostopni invalidom v skladu z zahtevami glede dostopnosti iz Priloge I k Direktivi (EU) 2019/882, kadar so aplikacije in storitve ITS namenjene povezovanju ali zagotavljanju informacij invalidnim uporabnikom ITS;

(h) ne ovirajo ali diskriminirajo dostopa katerih koli udeležencev v cestnem prometu do aplikacij in storitev ITS.Posebej za ranljive udeležence v cestnem prometu so aplikacije in storitve ITS dostopne invalidom v skladu z zahtevami glede dostopnosti iz Priloge I k Direktivi (EU) 2019/882, kadar so aplikacije in storitve ITS namenjene povezovanju ali zagotavljanju informacij invalidnim uporabnikom ITS;

Predlog spremembe  58

Predlog direktive

Priloga 2 – tabela 1 – točka i

Direktiva 2010/40/EU

Priloga 2 – točka i

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i) po ustrezni oceni tveganja dokažejo uspešnost inovativnih sistemov ITS, z ustrezno stopnjo tehničnega razvoja in operativne uporabe;

(i) po ustrezni oceni tveganja, ki vključuje preizkuse v dejanskih pogojih pri vseh proizvajalcih vozil in ponudnikih infrastrukture, dokažejo uspešnost inovativnih sistemov ITS, z ustrezno stopnjo tehničnega razvoja in operativne uporabe, na kateri temeljijo sistemi za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev;

Predlog spremembe  59

Predlog direktive

Priloga 2 – tabela 1 – točka k

Direktiva 2010/40/EU

Priloga 2 – točka k

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(k) pri uvajanju ITS po potrebi upoštevajo usklajevanje različnih načinov prevoza;

(k) pri uvajanju ITS upoštevajo usklajevanje vseh načinov prevoza, na katere se nanaša ta direktiva, zlasti kolesarjenja in hoje, med drugim z zagotavljanjem interoperabilnosti sistemov, izmenjave podatkov in aplikacij za različne načine prevoza;

Predlog spremembe  60

Predlog direktive

Priloga 2 – tabela 1 – točka l

Direktiva 2010/40/EU

Priloga 2 – točka l

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(l) upoštevajo obstoječe predpise, politike in dejavnosti Unije, ki so pomembni na področju ITS, zlasti na področju standardizacije;

(l) upoštevajo obstoječa pravila, politike in dejavnosti Unije, ki so pomembni na področju ITS, zlasti na področju standardizacije, pri specifikacijah pa načelo tehnološke nevtralnosti, kot je določeno v Direktivi 2018/1972;

Predlog spremembe  61

Predlog direktive

Priloga 2 – tabela 1 – točka m

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(m) zagotavljajo preglednost razvrščanja pri predlaganju možnosti mobilnosti strankam.

(m) zagotavljajo preglednost razvrščanja, tudi o učinkih na okolje, pri predlaganju možnosti mobilnosti strankam.

Predlog spremembe  62

Predlog direktive

Priloga III – tabela

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

 

Predlog spremembe

Seznam vrst podatkov

 

Vrsta podatkov

Geografska pokritost

Datum

 

 

 

Vrste podatkov o predpisih in omejitvah (iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/9626):

 

 

statični in dinamični prometni predpisi, kjer je to primerno, v zvezi z naslednjimi vrstami podatkov:

– pogoji za vožnjo v predorih

– pogoji za vožnjo čez mostove

– omejitvami hitrosti

– predpisi za dostavo blaga

– prepovedjo prehitevanja za težka tovorna vozila

– smerjo vožnje na voznih pasovih s spremenljivo smerjo vožnje

– omejitve glede teže/dolžine/širine/višine

– enosmerne ceste

Vseevropsko omrežje za ceste, druge avtoceste, ki niso vključene v to omrežje, in glavne ceste

31. december 2025

 

Celotno cestno omrežje EU, ki je javno dostopno za promet z motornimi vozili, in kolesarska infrastruktura v tem omrežju, razen zasebnih cest

december 2028

– načrti o pretoku prometa

Celotno cestno omrežje, ki je javno dostopno za promet z motornimi vozili, in kolesarska infrastruktura v tem omrežju

31. december 2025

predpisi o dostopu za vozila v mestih

– meje omejitev, prepovedi ali obveznosti z območno veljavnostjo, trenutno stanje dostopa in pogoji za promet na urejenih prometnih območjih

Celotno cestno omrežje, ki je javno dostopno za promet z motornimi vozili, in kolesarska infrastruktura v tem omrežju

31. december 2025

Vrste podatkov o stanju omrežja (iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/962):

 

 

– cestne zapore

– zapore voznih pasov

– dela na cesti

– začasni ukrepi za upravljanje prometa

– slabe razmere na cesti

nesreče in incidenti, v katerih so udeleženi ranljivi udeleženci v prometu

Vseevropsko omrežje za ceste, druge avtoceste, ki niso vključene v to omrežje, in glavne ceste

31. december 2025

 

Celotno cestno omrežje EU, ki je javno dostopno za promet z motornimi vozili in vključuje kolesarsko infrastrukturo v tem omrežju, razen zasebnih cest

december 2028

Vrste podatkov o varnih in varovanih parkiriščih za tovornjake in gospodarska vozila (iz Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 885/20137):

 

 

– statični podatki v zvezi s parkirišči

– informacije o varnosti in opremi parkirišča, vključno z informacijami o obstoječih in pomembnih varnostnih ukrepih za vse voznike, vključno z ranljivimi osebami, in voznike tovornjakov– dinamični podatki o razpoložljivosti parkirnih mest, vključno s tem, ali je parkirišče zasedeno/zaprto oziroma koliko ima prostih parkirnih mest

Vseevropsko omrežje za ceste in druge avtoceste, ki niso vključene v to omrežje

31. december 2025

Podatki o zaznanih dogodkih ali razmerah v zvezi z varnostjo v cestnem prometu (iz Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 886/20138):

 

 

– začasno spolzka cesta

– živali, osebe, ovire, razbitine na cesti

– nezaščiteno območje nesreče

– kratkotrajna dela na cesti

– zmanjšana vidljivost

– voznik, ki vozi v napačno smer

– neoznačena zapora ceste

– izjemne vremenske razmere

– nesreče z visokim tveganjem, kot so nesreče s strupenimi emisijami, ki imajo za posledico zaprtje cest

Vseevropsko omrežje za ceste in druge avtoceste, ki niso vključene v to omrežje

december 2026

Vrste večmodalnih statičnih potovalnih podatkov (iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/19269):

 

 

lokacija opredeljenih vozlišč dostopa za vse načine linijskega prevoza, vključno z informacijami o dostopnosti vozlišč dostopa in poti znotraj prestopne postaje (na primer obstoj dvigal, tekočih stopnic)

Celotno prometno omrežje EU, vključno s kolesarsko infrastrukturo v tem omrežju

december 2026

Vrste podatkov o predpisih in omejitvah (iz Uredbe (EU) [.../...] Evropskega parlamenta in Sveta[1] o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva):

 

 

Infrastruktura za alternativna goriva

– statični podatki o številu električnih polnilnih mest in oskrbovalnih postaj za vodik

– dinamični podatki o razpoložljivosti infrastrukture za alternativna goriva

Vseevropsko omrežje za ceste, druge avtoceste, ki niso vključene v to omrežje, in glavne ceste

31. december 2025

Infrastruktura za alternativna goriva za varna in varovana parkirišča za tovornjake in komercialna vozila

– statični podatki o številu električnih polnilnih mest in oskrbovalnih postaj za vodik na vsakem varnem in varovanem parkirišču za tovornjake in gospodarska vozila

– dinamični podatki o razpoložljivosti infrastrukture za alternativna goriva

Vseevropsko omrežje za ceste, druge avtoceste, ki niso vključene v to omrežje, in glavne ceste

31. december 2025


 

OBRAZLOŽITEV

Upam si predstavljati prihodnost, v kateri bodo v javnem prostoru visokoavtomatizirana vozila z različnimi roboti in brezpilotnimi zrakoplovi. V bližnji prihodnosti, ko bodo avtomobili, ki se prodajajo danes, morda še vedno v uporabi: v prometu bodo visokoavtomatizirana vozila in nizkoavtomatizirana vozila, prodana v začetku dvajsetih let 20. stoletja. Vsa vozila bodo morala biti obveščena, kje se nahajajo, kam nameravajo iti in kako hitro. Medsebojno si bodo morala zaupati, da ne bodo trčila, dobesedno! Za to bo med različnimi akterji potrebna neposredna ad hoc komunikacija, ki bo takojšna in stalna. Prvi avtomobili, opremljeni za tak svet, zdaj vstopajo na trg v Evropi, upravljavci cest pa pripravljajo svoje ceste in jih začenjajo opremljati.

Uvod

Evropska komisija predlaga posodobitev direktive o inteligentnih prometnih sistemih (ITS) iz leta 2010, da se zagotovi prilagoditev novim možnostim za cestno mobilnost, aplikacijam za mobilnost ter povezani in avtomatizirani mobilnosti. Cilj tega pregleda je spodbuditi hitrejše uvajanje novih inteligentnih storitev s predlogom, da se v digitalni obliki zagotovi dostop do nekaterih ključnih cestnih, potovalnih in prometnih podatkov, kot so omejitve hitrosti, načrti za kroženje prometa ali dela na cesti.

ITS uporabljajo informacijske in komunikacijske tehnologije, kot so načrtovalci potovanj, sistem eCall in avtomatizirana vožnja v prometu, s čimer bo mobilnost varnejša, učinkovitejša in bolj trajnostna. ITS državljanom zagotavljajo, da prek aplikacij v avtomobilu prejmejo boljše informacije, na primer o prometnih predpisih in delih na cesti.

Aplikacije ITS vključujejo uporabo komunikacijskih tehnologij „kratkega dosega“ za vzpostavitev komunikacije med vozili (V2V) istega ali različnih proizvajalcev, infrastrukturo (V2I) in pešci (V2P).

Revizija vključuje razširitev področja uporabe Direktive, da bi bolje zajela nastajajoče storitve, kot so multimodalne informacije, storitve rezervacij in izdajanja vozovnic (na primer prek aplikacij za iskanje in rezervacijo potovanj, ki združujejo javni prevoz, souporabo avtomobilov ali kolesarske storitve), komunikacijo med vozili in infrastrukturo (za povečanje varnosti) ter avtomatizirano mobilnost. Zajema tudi obvezno zbiranje ključnih podatkov in zagotavljanje bistvenih storitev, kot so storitve obveščanja v realnem času, ki voznika obveščajo o nesrečah ali ovirah na cesti.

Revizija direktive o ITS je lahko priložnost za zagotovitev digitalne suverenosti lokalnih organov, da se pospeši prehod na druge oblike prevoza in razvoj digitalnih rešitev, ki spoštujejo lokalne politike ekološkega prehoda.

Pogoj za uspeh ITS so okolje brez motenj, nemotena komunikacija ter hitra in široka dostopnost informacij vsem uporabnikom cest. Aplikacije ITS so povezane z varnostjo, ki bo rešila življenja: v tem smislu so tehnološka nevtralnost, soobstoj, interoperabilnost in združljivost vodilna načela.

Glavni elementi revizije direktive o ITS, ki jih predlaga poročevalka

Poročevalka podpira učinkovito uporabo aplikacij inteligentnih prometnih sistemov (ITS). Aplikacije ITS lahko zagotovijo znatne izmerljive koristi za varnost, zaščito, okolje in gospodarstvo. Sektor ITS bo moral pri razvoju novih aplikacij in novih storitev še naprej upoštevati uporabnike v sektorju cestnega prometa. Države članice bi morale olajšati usklajeno in interoperabilno uvajanje ITS, da bi bil dostop do informacij in njihova izmenjava med vsemi uporabniki v prometu in organi učinkovitejši.

Poročevalka izrecno poziva k temu:

 Tehnološka nevtralnost – specifikacije bi morale opisati rezultat, ki ga je treba doseči, vendar za dosego rezultata ne bi smele nalagati uporabe določene vrste tehnologije ali diskriminirati, da bi zagotovile uporabo te vrste tehnologije.

Regulativni okvir ITS bi moral zagotavljati tržno varnost z vključitvijo načela tehnološke nevtralnosti v Prilogo II. Potreben je regulativni pristop, pri katerem se storitve in z njimi povezane koristi primerjajo glede na njihovo vrednost za končnega uporabnika in ekosistem (ne glede na osnovno tehnologijo). Poudarek bi moral biti na zagotavljanju storitev, regulativni okvir pa bi moral ostati tehnološko nevtralen, da bi spodbujal tržno usmerjene inovacije. V osmi uvodni izjavi je že navedeno, da „z zahtevami za sisteme ITS ni določena ali diskriminirana uporaba določene vrste tehnologije“. Za okrepitev te zaveze je pomembno, da se izrecno navede med vodilnimi načeli v Prilogi II.

 Razvoj ITS bi moral zajemati potrebe podeželskih območij, poleg njihovega razvoja na mestnih območjih, z zagotavljanjem socialne in gospodarske vključenosti.

Na ravni EU je pomembno posebno pozornost nameniti razširitvi sistemov ITS na podeželska območja, saj je življenje na teh območjih v veliki meri odvisno od razpoložljivosti kakovostnih javnih storitev in infrastrukture. Zato bi bilo treba na ravni EU skrbeti, da lahko podeželska območja koristijo rešitve, ki jih ponujajo ITS.

 Podatki v nacionalnih točkah dostopa bi morali biti na voljo v statični in dinamični obliki, v kateri so vključeni tudi podatki o dostopu vozil na mestna območja in infrastrukturi za alternativna goriva. Podatki, ki se izmenjujejo med nacionalnimi točkami dostopa, morajo biti lahko berljivi in splošno razumljivi za komercialne prevoznike.

Obveznost držav članic, da zagotovijo vrste podatkov, navedene v Prilogi III, in storitve ITS, navedene v Prilogi IV k predlogu o ITS, krepi pomen interoperabilnih in v največji možni meri usklajenih nacionalnih točk dostopa. Večja količina skupnih podatkov v zvezi s predpisi in omejitvami, stanjem omrežja in odkritimi dogodki ali razmerami, povezanimi z varnostjo v cestnem prometu, je pomemben korak k zmanjšanju števila smrtnih žrtev na cesti. Nadaljnje izboljšanje seznama vrst podatkov iz Priloge III z vključitvijo informacij o dostopu vozil na mestna območja in o infrastrukturi za alternativna goriva bo olajšalo poslovanje cestnih prevoznikov in vseh voznikov, udeleženih v prometu, saj jim bo omogočilo načrtovanje polnjenja/oskrbe z gorivom njihovega vozila na alternativna goriva.

Izzivi ostajajo, saj ni usklajenega pristopa pri vzpostavitvi nacionalnih točk dostopa po vsej EU. Natančneje, razpoložljivost podatkov o varnih in varovanih parkiriščih za tovornjake in gospodarska vozila v nacionalnih točkah dostopa je še vedno nezadovoljiva. Države članice trenutno zagotavljajo podatke o nacionalnih točkah dostopa v različnih oblikah. To vključuje interaktivne zemljevide, preglednice in besedilne informacije. Nacionalne točke dostopa bi morale narediti korak naprej in uporabiti podatke, ki se zbirajo, ter jih prek primernega vmesnika zagotoviti končnim uporabnikom, kot so prevozniki in vozniki. Glede na relevantno povezavo z uredbo o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva bi morali biti podatki, osredotočeni na infrastrukturo za alternativna goriva, na voljo prek nacionalnih točk dostopa v statistični in dinamični obliki.

 Zagotoviti uporabo elektronskega dokazila o skladnosti s pravili Evropske unije (EU) in nacionalnimi predpisi v zvezi z uporabo vozila in vozniki.

Digitalizacija je priložnost za posodobitev sektorja tovornega prometa, hkrati pa mu omogoča učinkovitejše izvrševanje prometnih pravil. Organi bi morali na primer imeti možnost, da sprejmejo elektronske informacije z vsemi ustreznimi podatki, povezanimi s skladnostjo pravil o cestnem prevozu blaga. Izziv je, da vsega ni mogoče dokazati z elektronskimi sredstvi in da je uporaba papirja še vedno pravilo. Zato bi bilo treba preučiti združljivost med pravili ITS in določbami iz Uredbe (EU) 2020/1056 o elektronskih informacijah o prevozu blaga (uredba eFTI). Nadalje bi bilo treba preučiti možnost digitalizacije podatkov v zvezi z vozilom, voznikom in priklopnikom. Za vozila bi se lahko digitalizirali dokumenti o registraciji, potrdila o tehničnem pregledu in poročila v zvezi s cestnimi pregledi. Za voznike bi se lahko digitaliziral overjen izvod vozniškega dovoljenja Evropske unije.

 Vključitev elektronskega tovornega lista (eCMR) v sistem za klic v sili (eCall), da se zagotovi vse potrebne informacije o tem, katero blago se v vozilu prevaža.

Kar zadeva razpoložljivost podatkov v zvezi s tovorom, bi povezava eCMR s sistemom eCall operaterjem številke 112 zagotovila popolno prepoznavnost informacij o tovoru. To je zlasti pomembno v primeru prevoza dragocenega ali nevarnega blaga. Kljub očitnim koristim sistem eCall v težkih vozilih še vedno ni na voljo, saj je vgrajen le v nove modele osebnih avtomobilov z največ osmimi sedeži in lahkih tovornih vozil.

Uredba (EU) 2020/1056 o elektronskem prevozu blaga, ki vzpostavlja pravni okvir za elektronsko izmenjavo informacij o pretoku tovora v EU med gospodarskimi subjekti in organi držav članic, bi morala zagotoviti interoperabilnost različnih obstoječih rešitev za eCMR.

 Storitve multimodalne digitalne mobilnosti morajo cestnim prevoznikom omogočiti izbiro in nemoten prehod na druge platforme, kar pomeni, da je interoperabilnost ključnega pomena. Izmenjava podatkov, ki jih ustvarijo komercialni cestni prevozniki, bi morala biti vedno prostovoljna, zbrani podatki pa bi se morali uporabljati samo za določen namen. Kadar potrošniki ob rezervaciji storitev ali vozovnic navedejo svoje osebne podatke in kadar njihovi avtomobili izmenjujejo podatke s ponudniki storitev ali infrastrukturo, morajo biti podatki potrošnikov varovani ob celovitem spoštovanju splošne uredbe o varstvu podatkov.

Zagotavljanje nemotene mobilnosti uporabnikom, ki vključuje kolektivno in skupno mobilnost, bo prispevalo k bolj trajnostnim sistemom mobilnosti in zmanjšanju zastojev. Prevozniki v potniškem prometu, zlasti prevozniki v sistemu mobilnosti kot storitve (MaaS), bodo izkoristili prednosti digitalizacije, ko bodo rešena vprašanja v zvezi s preglednostjo cen in informacijami, povezanimi z določanjem cen.

Lastništvo podatkov, ki jih ustvarijo podjetja, je pomembno sredstvo za ohranjanje konkurenčnosti na trgu. Zato bi morala biti, kadar uvedba in uporaba aplikacij in storitev ITS predvidevata izmenjavo katerih koli vrst podatkov, ta izmenjava za lastnike prostovoljna. To bo spodbudilo zaupanje med poslovnimi partnerji. Poleg tega bi bilo treba podatke, ki jih ustvarijo podjetja, zbirati samo za poseben namen. Siljenje v obvezno zagotavljanje poslovnih podatkov bi oviralo inovacije in bi lahko oviralo konkurenčnost podjetij. Lastnik podatkov bi moral imeti možnost, da izbere, s kom se podatki izmenjujejo, kdo ima dostop do njih, kateri podatki so na voljo za koga in kdo jih lahko sčasoma spremeni.

Poudariti je treba pomen učinkovitega varstva zasebnosti in podatkov pri uvajanju ITS. Vendar splošna uredba o varstvu podatkov ne zagotavlja zadostne zaščite, kadar se pri anonimizaciji podatkov uporabljajo tehnologije (npr. vzorci mobilnosti podatkov o vozilih, prepoznavanje obraza itd.), ki omogočajo sklepanje o posameznikih ali celo diskriminiranje z algoritmi. Potrošniki morajo biti v središču in njihovi podatki morajo biti zaščiteni ob celovitem spoštovanju splošne uredbe o varstvu podatkov.

 Opredeliti komunikacijsko infrastrukturo in standardiziran format sporočil, ki ju je treba uporabljati med povezanimi in avtomatiziranimi vozili, organi, infrastrukturo in celotnim okoljem.

Kooperativna, povezana in avtomatizirana vozila naj bi imela nekatere prednosti v primerjavi s konvencionalnimi vozili, kot so izboljšanje varnosti v cestnem prometu, povečanje učinkovitosti prevoza, znižanje prevoznih stroškov in zmanjšanje emisij. Odgovoriti je treba na vprašanja o varnosti in lastništvu podatkov, vključno z varstvom podatkov, tako za podjetja, ki imajo v lasti dragocene zbirke podatkov o strankah, kot tudi za same stranke. Ker se v komercialne namene uvajajo višje ravni avtonomije vozil, se ravnovesje odgovornosti premakne z voznika na izdelek, kar na koncu privede do popolne odgovornosti proizvajalcev vozil in ponudnikov tehnologije. Nemotena in zanesljiva arhitektura za izmenjavo podatkov bo bistvena za jasno določitev odgovornosti stranke.

 Tveganje kibernetskih napadov bi bilo treba čim bolj zmanjšati, zagotoviti je treba varnost podatkov in spoštovati zakonodajo o zasebnosti. Nazadnje, lastništvo podatkov, povezanih s prevoznimi dejavnostmi, bi moralo ostati pri prevoznikih.

Vozila bodo med seboj bolj povezana in bodo lahko komunicirala med seboj (vozilo-vozilo), z infrastrukturo (vozilo-infrastruktura) in celotnim okoljem (vozilo-okolica). Zato je nujno, da ta komunikacija poteka varno, da ne bi ogrozili varnosti v cestnem prometu.

Nadalje bi bilo treba razmisliti o obravnavi podatkov/zasebnosti strank, varstvu komercialnih podatkov in učinku izmenjave podatkov na poslovne modele prevoznikov. Uvedba storitev multimodalne digitalne mobilnosti po vsej EU pomeni tudi, da bodo morala prevozna podjetja prekvalificirati svoje osebje, da se bodo lahko prilagodila novim tehnologijam. Prevozniki bodo morali med digitalnim prehodom ostati konkurenčni.

Sklepi

Inteligentni prometni sistemi (ITS) so bistveni za uresničitev vizije EU o nemotenem prevozu potnikov in tovora. Razpoložljivost odprtih in visokokakovostnih podatkov o prometu bo znatno izboljšala zmogljivost prometnih omrežij, dejavnosti in storitev, hkrati pa spodbujala njihovo povezljivost in olajšala sodelovanje.

V zadnjih letih so imeli ITS ključno vlogo pri doseganju ciljev EU glede varnosti in trajnosti prometa. Storitve ITS se zdaj široko uporabljajo po vsej Evropi in spodbujajo učinkovitost prometa na lokalni in mednarodni ravni.

ITS povečujejo varnost in zmogljivost z večjo interoperabilnostjo in boljšo uporabo obstoječe infrastrukture, kar posledično prinaša finančne in okoljske koristi.

Z usklajevanjem in kontinuiteto vseevropskih storitev v državah članicah bodo ITS znatno prispevali k oblikovanju enotnega evropskega prometnega prostora.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Sprememba Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. julija 2010 o okviru za uvajanje inteligentnih prometnih sistemov v cestnem prometu in za vmesnike do drugih načinov prevoza

Referenčni dokumenti

COM(2021)0813 – C9-0471/2021 – 2021/0419(COD)

Datum predložitve EP

15.12.2021

 

 

 

Pristojni odbor

 Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

27.1.2022

 

 

 

Poročevalec/-ka

 Datum imenovanja

Rovana Plumb

17.2.2022

 

 

 

Obravnava v odboru

16.6.2022

26.9.2022

 

 

Datum sprejetja

26.10.2022

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

39

0

8

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Andris Ameriks, Erik Bergkvist, Izaskun Bilbao Barandica, Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Carlo Fidanza, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, Elena Kundura (Elena Kountoura), Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Vera Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Henna Virkkunen, Elisavet Vozemberg-Vrionidi (Elissavet Vozemberg-Vrionidi), Kosma Złotowski

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Vlad Gheorghe, Ondřej Kovařík, Dorien Rookmaker, Andreas Schieder, Annalisa Tardino

Namestniki (člen 209(7)), navzoči pri končnem glasovanju

José Manuel Fernandes, Peter Jahr, Dan-Ştefan Motreanu, Theresa Muigg, Luisa Regimenti

Datum predložitve

29.10.2022

 


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

39

+

NI

Mario Furore

PPE

Gheorghe Falcă, José Manuel Fernandes, Jens Gieseke, Peter Jahr, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Dan-Ştefan Motreanu, Luisa Regimenti, Massimiliano Salini, Barbara Thaler, Henna Virkkunen, Elisavet Vozemberg-Vrionidi (Elissavet Vozemberg-Vrionidi), Jörgen Warborn

RENEW

Izaskun Bilbao Barandica, Vlad Gheorghe, Elsi Katainen, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Erik Bergkvist, Ismail Ertug, Isabel García Muñoz, Theresa Muigg, Rovana Plumb, Andreas Schieder, Vera Tax, István Ujhelyi

THE LEFT

José Gusmão, Kateřina Konečná, Elena Kundura (Elena Kountoura)

VERTS/ALE

Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz

 

0

-

 

 

 

8

0

ECR

Carlo Fidanza, Peter Lundgren, Dorien Rookmaker, Kosma Złotowski

ID

Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Philippe Olivier, Annalisa Tardino

 

Uporabljeni znaki:

+ : za

- : proti

0 : vzdržani

 

 

Zadnja posodobitev: 17. november 2022
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov