Betänkande - A9-0290/2022Betänkande
A9-0290/2022

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om transport av avfall och om ändring av förordningarna (EU) nr 1257/2013 och (EU) 2020/1056

8.12.2022 - (COM(2021)0709 – C9‑0426/2021 – 2021/0367(COD)) - ***I

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Föredragande av yttrande: Pernille Weiss


Förfarande : 2021/0367(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A9-0290/2022

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om transport av avfall och om ändring av förordningarna (EU) nr 1257/2013 och (EU) 2020/1056

(COM(2021)0709 – C9‑0426/2021 – 2021/0367(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2021)0709),

 med beaktande av artiklarna 294.2 och 192.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C9‑0426/2021),

 med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

 med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 23 februari 2022,

 efter att ha hört Regionkommittén,

 med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

 med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A9-0290/2022).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

 

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) För att skydda miljön och människors hälsa mot de skadliga effekter som avfallstransporter kan medföra måste regler fastställas på unionsnivå. Dessa regler bör även bidra till att underlätta en miljöriktig hantering av avfall i enlighet med den avfallshierarki som fastställs i artikel 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG31, till att minska de övergripande effekterna av resursanvändning och till en effektivare resursanvändning, som är avgörande för omställningen till en cirkulär ekonomi.

(1) För att skydda miljön och människors hälsa mot de skadliga effekter som avfallstransporter kan medföra måste regler fastställas på unionsnivå. Dessa regler bör även bidra till att underlätta en miljöriktig hantering av avfall i enlighet med den avfallshierarki som fastställs i artikel 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG, till att minska de övergripande effekterna av resursanvändning och till en effektivare resursanvändning, som är avgörande för omställningen till en cirkulär ekonomi och för uppnåendet av klimatneutralitet senast 2050. I detta avseende bör avfallshantering betraktas som ett av stegen i en produkts livscykel, från tillverkning till sekundära råvaror, där prioritet bör ges åt hållbar innovativ teknik som syftar till att förbättra resursåtervinningen, energieffektiviteten och avfallshanteringens totala bidrag till utfasningen av fossila bränslen.

_________________

 

31 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (EUT L 312, 22.11.2008, s. 3).

 

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a) Avfallshantering och bortskaffande av avfall kan vid olämplig hantering ha diverse negativa effekter på miljön och på människors livskvalitet, varav vissa är svåra att mildra. Mer information måste därför göras tillgänglig på nätet om de olika förfarandena för avfallshantering, med avseende på mängder och typer av avfall, transportvägar och destinationer, samt om inspektionen och övervakningen av avfallshanteringen. 

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 1b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1b) Framsteg med att förbättra avfallshanteringens ändamålsenlighet och effektivitet bör åtföljas av åtgärder för att minska genereringen av avfall genom att särskilt ta itu med avfallet i tidigare led vid produktion och konsumtion. 

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) Den europeiska gröna given34 är en långtgående färdplan avsedd att ställa om unionen till en hållbar, resurseffektiv och klimatneutral ekonomi. Den uppmanar kommissionen att se över de unionsbestämmelser om avfallstransporter som fastställs i förordning (EG) nr 1013/2006. I den nya handlingsplan för den cirkulära ekonomin35 som antogs i mars 2020 betonas behovet av insatser i syfte att säkerställa att transporter av avfall för återanvändning och materialåtervinning i unionen underlättas, att unionen inte exporterar sina avfallsproblem till tredjeländer och att olagliga avfallstransporter bekämpas på ett bättre sätt. Utöver de ekonomiska och sociala fördelarna kan detta också leda till en förbättring i fråga om EU:s strategiska beroende av råvaror. Dessutom har både rådet36 och Europaparlamentet37 efterlyst en översyn av unionens nuvarande regler om avfallstransporter enligt förordning (EG) nr 1013/2006.

(3) Den europeiska gröna given34 är en långtgående färdplan avsedd att ställa om unionen till en hållbar, resurseffektiv och klimatneutral ekonomi. Den uppmanar kommissionen att se över de unionsbestämmelser om avfallstransporter som fastställs i förordning (EG) nr 1013/2006. I den nya handlingsplan för den cirkulära ekonomin35 som antogs i mars 2020 betonas behovet av insatser i syfte att säkerställa att transporter av avfall för återanvändning och materialåtervinning i unionen underlättas, att unionen inte exporterar sina avfallsproblem till tredjeländer och att olagliga avfallstransporter bekämpas på ett bättre sätt. Utöver de ekonomiska och sociala fördelarna kan detta också leda till en förbättring i fråga om EU:s strategiska beroende av råvaror. När mer av det genererade avfallet behålls inom unionen kommer det dock att krävas förbättrad kapacitet för materialåtervinning och avfallshantering. Dessutom har både rådet36 och Europaparlamentet37 efterlyst en översyn av unionens nuvarande regler om avfallstransporter enligt förordning (EG) nr 1013/2006. För att stödja den cirkulära ekonomin bör stöd ges åt innovativa företagsinitiativ som att t.ex. ta tillbaka avfall för materialåtervinning, renovering, forskning eller förbättrad produktdesign. 

_________________

_________________

34 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Europeiska rådet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén Den europeiska gröna given, COM(2019) 640 final.

34 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Europeiska rådet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén Den europeiska gröna given, COM(2019) 640 final.

35 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén En ny handlingsplan för den cirkulära ekonomin – För ett renare och mer konkurrenskraftigt Europa, COM(2020) 98 final, 11.3.2020.

35 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén En ny handlingsplan för den cirkulära ekonomin – För ett renare och mer konkurrenskraftigt Europa, COM(2020) 98 final, 11.3.2020.

36 Rådets slutsatser om en cirkulär och grön återhämtning, 13852/20 OJ CONS 34.

36 Rådets slutsatser om en cirkulär och grön återhämtning, 13852/20 OJ CONS 34.

37 Europaparlamentets resolution av den 10 februari 2021 om den nya handlingsplanen för den cirkulära ekonomin, 2020/2077(INI).

37 Europaparlamentets resolution av den 10 februari 2021 om den nya handlingsplanen för den cirkulära ekonomin, 2020/2077(INI).

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 8

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) I oktober 2020 lämnade unionen in en anmälan om transport av avfall inom unionen till Baselkonventionens sekretariat enligt artikel 11 i den konventionen. I enlighet med den artikeln skulle unionen därför kunna fastställa sådana särskilda bestämmelser om transport av avfall inom unionen som inte är mindre miljöriktiga än dem i Baselkonventionen.

utgår

(Kopplat till samma ledamots ändringsförslag om strykning av koderna EU3011 och EU48.)

Motivering

Anmälan om transporter av plastavfall inom EU är mindre miljövänlig än den som föreskrivs i Baselkonventionen och är därför olaglig.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Skäl 10a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a) Forskning och innovation bör vara en integrerad del av den europeiska avfallshanteringssektorn. Forsknings- och innovationsnätverket för avfall bör omfatta industrin, universitet och andra forskningsinstitut. Därför bör översyner av denna förordning och dess relevanta tillhörande rättsakter beakta innovation inom avfallshanteringsteknik när sådan teknik bidrar till miljöriktig avfallshantering.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Skäl 10b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10b) För att säkerställa en verklig omställning till en cirkulär ekonomi för transport av avfall från dess ursprungsplats till den bästa platsen för behandling av sådant avfall bör närhetsprincipen, materialeffektivitet och behovet av att minska avfallets miljöavtryck tas i beaktande. 

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Skäl 11a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11a) Denna förordning bör skapa rättslig klarhet och säkerställa en enhetlig tillämpning av unionslagstiftningen om avfallshantering för att underlätta efterlevnaden av de relevanta bestämmelserna om skydd av miljön och människors hälsa. Man bör undvika att skapa en onödig administrativ börda, särskilt för små och medelstora företag.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Skäl 16a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16a) För att beakta innovation inom avfallshanteringsteknik i fråga om miljöriktig hantering, liksom förändringar i konsumenternas beteende i fråga om avfallssortering, är det nödvändigt att bilaga IIIB uppdateras fortlöpande. Kommissionen bör särskilt bedöma om det bör läggas till koder för begagnade skor, kläder och andra textilprodukter, mineralull och madrasser. 

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Skäl 16b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16b) En välfungerande unionsmarknad för avfallstransport bör som vägledande principer prioritera närhet, självförsörjning och användning av bästa tillgängliga teknik inom avfallshantering. En rättvis omställning till en cirkulär ekonomi är nödvändig för att få till stånd en klimatneutral, resurseffektiv och konkurrenskraftig unionsekonomi som är långsiktigt hållbar. 

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Skäl 20

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20) Av rättssäkerhetsskäl och för att säkerställa en enhetlig tillämpning av denna förordning och en väl fungerande inre marknad är det lämpligt att föreskriva förfaranden och garantier när en anmälare vill transportera avfall som omfattas av förfarandet med skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande. I enlighet med artikel 6.11 i Baselkonventionen är det även nödvändigt att säkerställa att kostnader som uppstår i situationer där transporter av avfall som omfattas av förfarandet med skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande inte kan slutföras eller är olagliga bärs av de berörda aktörerna. I detta syfte ska anmälaren tillhandahålla en ekonomisk säkerhet eller motsvarande försäkring för varje transport av sådant avfall.

(20) Av rättssäkerhetsskäl och för att säkerställa en enhetlig tillämpning av denna förordning och en väl fungerande inre marknad som bidrar till unionens långsiktiga konkurrenskraft är det nödvändigt att föreskriva förfaranden och garantier när en anmälare vill transportera avfall. I enlighet med artikel 6.11 i Baselkonventionen är det även nödvändigt att säkerställa att kostnader som uppstår i situationer där transporter av avfall som omfattas av förfarandet med skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande inte kan slutföras eller är olagliga bärs av de berörda aktörerna. I detta syfte bör anmälaren tillhandahålla en ekonomisk säkerhet eller motsvarande försäkring för varje transport av avfall.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Skäl 22

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22) För att minska förseningar i handläggningen av anmälningar om transport av avfall och underlätta informationsutbytet mellan de berörda myndigheterna bör utfärdande och utbyte av information och uppgifter som rör enskilda transporter av avfall inom unionen sker på elektronisk väg. Det är också nödvändigt att ge kommissionen befogenhet att fastställa förfarandemässiga och operativa krav för det praktiska genomförandet av de system som ska säkerställa anmälan och utbyte av information (såsom sammankoppling, uppbyggnad och säkerhet). Det är likaså nödvändigt att ge de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna och de ekonomiska aktörerna tillräcklig tid för att förbereda sig för omställningen från de pappersbaserade förfaranden som fastställs i förordning (EG) nr 1013/2006 till elektroniskt utbyte av information och dokument. Denna nya skyldighet bör därför bli tillämplig 24 månader efter den dag då den här förordningen börjar tillämpas.

(22) För att minska förseningar i handläggningen av anmälningar om transport av avfall och underlätta informationsutbytet mellan de berörda myndigheterna och de ekonomiska aktörerna är det helt nödvändigt att utfärdande och utbyte av information och uppgifter som rör enskilda transporter av avfall inom unionen sker på elektronisk väg. Det centrala systemet och det nationella systemet bör vara sammanlänkade och fullt operativa. För att underlätta minskningen av förseningar är det avgörande att dessa system möjliggör dokumentdelning och innehåller en fullt sökbar databas med information om avfallstransporter. Det är också nödvändigt att ge kommissionen befogenhet att fastställa förfarandemässiga och operativa krav för det praktiska genomförandet av de system som ska säkerställa anmälan och utbyte av information (såsom sammankoppling, uppbyggnad och säkerhet). Det är likaså nödvändigt att ge de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna och de ekonomiska aktörerna tillräcklig tid för att förbereda sig för omställningen från de pappersbaserade förfaranden som fastställs i förordning (EG) nr 1013/2006 till elektroniskt utbyte av information och dokument. Denna nya skyldighet bör därför bli tillämplig 24 månader efter den dag då den här förordningen träder i kraft, och innan dess bör berörda myndigheter få åtkomst till det centrala systemet i dess slutliga version i testnings- och inlärningssyfte.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Skäl 22a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(22a) De behöriga myndigheterna bör säkerställa att det finns alternativa förfaranden som skyddsåtgärder i det elektroniska systemet. I händelse av tillfälliga avbrott i det centrala systemet bör data förbli skyddade och tillgängliga, och förfaranden avseende transporter bör genomföras utan onödiga dröjsmål.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Skäl 30

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(30) För att säkerställa att de behöriga myndigheterna kan behandla dokument om avfallstransporter som lämnas in till dem på ett korrekt sätt, är det nödvändigt att fastställa en skyldighet för anmälaren att tillhandahålla en auktoriserad översättning till ett språk som de berörda behöriga myndigheterna kan godta om de så begär.

(30) För att säkerställa att de behöriga myndigheterna kan behandla dokument om avfallstransporter som lämnas in till dem på ett korrekt sätt, och samtidigt undvika en onödig administrativ börda, bör anmälaren tillhandahålla anmälningar, information, dokumentation eller annan kommunikation på det officiella språket i de berörda behöriga myndigheternas medlemsstat eller på engelska. En auktoriserad översättning av dessa dokument till ett språk som de berörda behöriga myndigheterna kan godta bör tillhandahållas om dessa myndigheter så begär, men endast i vederbörligen motiverade fall.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Skäl 31

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(31) För att undvika störningar i transporter av avfall eller varor till följd av att medlemsstaterna inte är överens om avfallets eller varornas status är det nödvändigt att fastställa ett förfarande för att lösa sådana tvister. I detta avseende är det viktigt att de behöriga myndigheterna grundar sina beslut på bestämmelserna i direktiv 2008/98/EG om fastställande av biprodukter och när avfall upphör att vara avfall. Det är även nödvändigt att fastställa ett förfarande för att lösa tvister mellan behöriga myndigheter om huruvida avfall bör omfattas av anmälningsförfarandet eller ej. För att säkerställa en bättre harmonisering i unionen av de villkor enligt vilka avfall bör omfattas av anmälningsförfarandet bör kommissionen även ges befogenhet att anta genomförandeakter om fastställande av kriterier för klassificering av specifikt avfall i de relevanta bilagorna till denna förordning, som avgör huruvida avfallet omfattas av anmälningsförfarandet eller ej. I syfte att undvika att avfall på oriktiga grunder deklareras som begagnade varor och skapa rättslig klarhet bör kommissionen dessutom ges befogenhet att anta genomförandeakter om fastställande av kriterier som gör det möjligt att skilja mellan begagnade varor och avfall, med avseende på särskilda råvaror för vilka en sådan åtskillnad är viktig, särskilt om de exporteras från unionen.

(31) För att undvika störningar i transporter av avfall eller varor till följd av att medlemsstaterna inte är överens om avfallets eller varornas status är det nödvändigt att fastställa ett förfarande för att lösa sådana tvister. I detta avseende är det viktigt att de behöriga myndigheterna grundar sina beslut på bestämmelserna i direktiv 2008/98/EG om fastställande av biprodukter och när avfall upphör att vara avfall. Det är även nödvändigt att fastställa kriterier för klassificering av specifikt avfall i bilagorna till denna förordning samt ett förfarande för att lösa tvister mellan behöriga myndigheter om huruvida avfall bör omfattas av anmälningsförfarandet eller ej. I syfte att skapa rättslig klarhet och undvika att avfall på oriktiga grunder deklareras som begagnade varor är det vidare nödvändigt att fastställa kriterier som gör det möjligt att skilja mellan begagnade varor och avfall, med avseende på särskilda råvaror för vilka en sådan åtskillnad är viktig, särskilt om de exporteras från unionen.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Skäl 36

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(36) I syfte att skydda miljön i de berörda länderna är det nödvändigt att förtydliga tillämpningsområdet för förbudet mot export av farligt avfall avsett för återvinning i tredjeländer som inte omfattas av OECD-beslutet, i enlighet med Baselkonventionen. Det är i synnerhet nödvändigt att förtydliga den förteckning över avfall som omfattas av det förbudet och att se till att förteckningen även omfattar det avfall som anges i bilaga II till Baselkonventionen, dvs. hushållsavfall, restprodukter från förbränning av hushållsavfall och plastavfall som är svårt att materialåtervinna.

(36) I syfte att skydda miljön i de berörda länderna är det nödvändigt att förtydliga tillämpningsområdet för förbudet mot export av farligt avfall avsett för återvinning i tredjeländer som inte omfattas av OECD-beslutet, i enlighet med Baselkonventionen. Det är i synnerhet nödvändigt att förtydliga den förteckning över avfall som omfattas av det förbudet och att se till att förteckningen även omfattar det avfall som anges i bilaga II till Baselkonventionen, dvs. hushållsavfall, restprodukter från förbränning av hushållsavfall och plastavfall som är svårt att materialåtervinna eller som är förorenat eller blandat.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Skäl 36a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(36a) Unionen bör grundligt ompröva hanteringen av sitt plastavfall, med utgångspunkt i förebyggande, och säkerställa att sådant avfall samlas in, återanvänds och materialåtervinns. 

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Skäl 36b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(36b) Plastavfall medför särskilda utmaningar. Det finns en lång rad olika polymerer, och dessa innehåller ofta farliga tillsatser och många förorenande ämnen. Att mäta halterna av farliga tillsatser och förorenande ämnen i exportkontrollsyfte skulle kräva kostsam testning. Materialåtervinningsgraden för plastavfall är låg, och materialåtervinning av plastavfall kan skapa stora mängder restavfall. Vissa större rederier är engagerade i att sluta transportera plastavfall för att hjälpa till att begränsa föroreningarna. Mot bakgrund av de olika problem som hanteringen av plastavfall i tredjeländer skapar bör unionen gradvis fasa ut exporten av alla typer av plastavfall till länder utanför unionen och Efta. 

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Skäl 36c (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(36c) För att säkerställa ändamålsenlig efterlevnadskontroll av utfasningen av export av plastavfall till länder utanför unionen och Efta är det nödvändigt att genomföra regelbunden övervakning och inspektion vid kontrollstationer, bland annat för att förhindra att utfasningskravet kringgås genom felaktiga påståenden om att det inte rör sig om avfall. 

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Skäl 36d (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(36d) För att främja materialåtervinning av plast i unionen bör en marknad för produkter som innehåller materialåtervunnen plast stödjas. Kommissionen bör studera införandet av mål för materialåtervunnet innehåll, särskilt, men inte enbart, för produkter som är gjorda av plast, och bör vid behov lägga fram ett lagstiftningsförslag om detta. 

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning

Skäl 37a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(37a) Det är nödvändigt att säkerställa att transport av avfall som behövs för att bygga upp starka värdekedjor underlättas på den inre marknaden och samtidigt se till att det finns adekvata kontroller. Förstärkningen av viktiga värdekedjor kommer att påskynda utvecklingen av vår resiliens och stärka unionens strategiska oberoende.

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning

Skäl 38

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(38) Länder som omfattas av OECD-beslutet måste följa de regler och rekommendationer som OECD har fastställt om transport och hantering av avfall, och har i allmänhet strängare normer för avfallshantering än länder som inte omfattas av OECD-beslutet. Det är dock viktigt att export från unionen av icke-farligt avfall för återvinning inte skadar miljön och folkhälsan i länder som omfattas av OECD-beslutet. Det är därför nödvändigt att inrätta en mekanism för att övervaka transporter av icke-farligt avfall till sådana länder. I fall där exporten av icke-farligt avfall från unionen till det berörda landet har ökat betydligt på kort tid, och det saknas information som visar att det berörda landet kan återvinna avfallet på ett miljöriktigt sätt, bör kommissionen inleda en dialog med det berörda landet. Om informationen inte är tillräcklig för att visa att avfallet återvinns på ett miljöriktigt sätt bör kommissionen ges befogenhet att avbryta sådan export.

(38) Länder som omfattas av OECD-beslutet måste följa de regler och rekommendationer som OECD har fastställt om transport och hantering av avfall, och har i allmänhet strängare normer för avfallshantering än länder som inte omfattas av OECD-beslutet. Det är dock viktigt att export från unionen av icke-farligt avfall för återvinning inte skadar miljön och folkhälsan i länder som omfattas av OECD-beslutet. Det är därför nödvändigt att inrätta en mekanism för att övervaka transporter av icke-farligt avfall till sådana länder. I fall där det saknas information som visar att det berörda landet kan återvinna avfallet på ett miljöriktigt sätt, samt information om de negativa effekterna av hanteringen av inhemskt avfall i det berörda landet, bör kommissionen inleda en dialog med det berörda landet. Om informationen inte är tillräcklig för att visa att avfallet återvinns på ett miljöriktigt sätt bör kommissionen ges befogenhet att avbryta sådan export.

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning

Skäl 49

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(49) För att stödja och komplettera medlemsstaternas tillsynsverksamhet bör kommissionen ges befogenhet att vidta utrednings- och samordningsåtgärder med avseende på olagliga transporter som kan ha allvarliga och negativa effekter på människors hälsa eller miljön. Kommissionen bör vidta dessa åtgärder med fullständig respekt för förfarandegarantierna. I sin interna organisation kan kommissionen överväga att anförtro vissa tillsynsåtgärder som föreskrivs i denna förordning till Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf), som har relevant sakkunskap i det avseendet.

(49) För att stödja och komplettera medlemsstaternas tillsynsverksamhet bör kommissionen ges befogenhet att vidta utrednings- och samordningsåtgärder med avseende på olagliga transporter som kan ha allvarliga och negativa effekter på människors hälsa eller miljön. Kommissionen bör vidta dessa åtgärder med fullständig respekt för förfarandegarantierna. I sin interna organisation kan kommissionen överväga att anförtro vissa tillsynsåtgärder som föreskrivs i denna förordning till Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf), som har relevant sakkunskap i det avseendet. Om de behöriga myndigheterna i avsändar- och mottagarmedlemsstaterna får anmälan om en olaglig avfallstransport bör de överväga hur de kan skärpa sina kontrollåtgärder för liknande transporter för att identifiera olagliga avfallstransporter i ett tidigt skede. 

Ändringsförslag  24

Förslag till förordning

Skäl 50

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(50) Medlemsstaterna bör förse kommissionen med uppgifter om genomförandet av denna förordning, både i form av de rapporter som skickas till Baselkonventionens sekretariat och på grundval av ett separat frågeformulär. Kommissionen bör vart fjärde år utarbeta en rapport om genomförandet av denna förordning, på grundval av den information som har lämnats av medlemsstaterna samt annan information, särskilt uppgifter som har samlats in i samband med kommissionens och Europeiska miljöbyråns särskilda rapporter om transport av plastavfall och andra specifika avfallsflöden som ger anledning till betänkligheter.

(50) Medlemsstaterna bör förse kommissionen med uppgifter om genomförandet av denna förordning, både i form av de rapporter som skickas till Baselkonventionens sekretariat och på grundval av ett separat frågeformulär. Kommissionen bör vart tredje år utarbeta en rapport om genomförandet av denna förordning, på grundval av den information som har lämnats av medlemsstaterna samt annan information, särskilt uppgifter som har samlats in i samband med kommissionens och Europeiska miljöbyråns särskilda rapporter om transport av plastavfall och andra specifika avfallsflöden som ger anledning till betänkligheter. Det centrala systemet för elektroniskt inlämnande och utbyte av uppgifter och dokument bör utformas på ett sådant sätt att data kan hämtas från systemet för att användas till dessa rapporter. 

Ändringsförslag  25

Förslag till förordning

Skäl 52

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(52) För att underlätta informationsutbytet och samarbetet för genomförandet av denna förordning bör medlemsstaterna utse behöriga myndigheter och kontaktpersoner och anmäla dem till kommissionen, som bör offentliggöra dessa uppgifter.

(52) För att underlätta informationsutbytet och samarbetet för ett harmoniserat genomförande av denna förordning bör medlemsstaterna utse behöriga myndigheter och kontaktpersoner och anmäla dem till kommissionen, som bör offentliggöra dessa uppgifter.

Ändringsförslag  26

Förslag till förordning

Skäl 54

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(54) I syfte att göra tillägg till eller ändra denna förordning bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på artiklarna 37.13, 40.8 och 72 i denna förordning. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 201652. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

(54) I syfte att göra tillägg till eller ändra denna förordning bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på artiklarna 14.3, 28.4, 38.1, 42.4 och 75 i denna förordning. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 201652. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

_________________

_________________

52 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

52 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

Ändringsförslag  27

Förslag till förordning

Skäl 55

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(55) För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter att anta åtgärder för en harmoniserad metod för att beräkna ekonomiska säkerheter eller motsvarande försäkringar, klargöra klassificeringen av avfall enligt denna förordning (bland annat för att fastställa ett tröskelvärde för föroreningar i fråga om visst avfall) och med avseende på vissa typer av råvaror, klargöra skillnaden mellan begagnade varor och avfall i fråga om gränsöverskridande transporter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/201153.

(55) För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter att anta en enkel, riskbaserad och harmoniserad metod för att beräkna ekonomiska säkerheter eller motsvarande försäkringar. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/201153. Om kommissionen slår fast att en harmoniserad metod för att beräkna ekonomiska säkerheter eller motsvarande försäkringar är lämplig bör den överväga hur det centrala systemet kan användas för att möjliggöra innovativa metoder för fastställande av ekonomiska säkerheter.

_________________

_________________

53 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

53 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

Ändringsförslag  28

Förslag till förordning

Skäl 55a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(55a) För att ytterligare underlätta en harmonisering av den inre marknaden och praxis mellan medlemsstaterna när det gäller avfallstransport bör kommissionen undersöka om ytterligare standardisering av avtal är möjlig i enlighet med subsidiaritetsprincipen.

Ändringsförslag  29

Förslag till förordning

Artikel 1 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I denna förordning fastställs bestämmelser för att skydda miljön och människors hälsa genom att förebygga och minska de skadliga effekter som avfallstransporter kan medföra. I denna förordning fastställs de förfaranden och kontrollsystem som ska användas för avfallstransporter, beroende på avfallets ursprung och destination och transportväg, det slags avfall som transporteras samt den typ av behandling som avfallet ska genomgå på destinationsorten.

I denna förordning fastställs bestämmelser för att skydda miljön och människors hälsa genom att förebygga och minska de skadliga effekter som avfallstransporter kan medföra, inbegripet i tredjeländer. I denna förordning fastställs de förfaranden och kontrollsystem som ska användas för avfallstransporter, beroende på avfallets ursprung och destination och transportväg, det slags avfall som transporteras samt den typ av behandling som avfallet ska genomgå på destinationsorten. Förordningen syftar till att bidra till att uppnå en cirkulär ekonomi, resurseffektivitet, klimatneutralitet och en nollföroreningsambition för en giftfri miljö genom att tillämpa principerna om närhet och självförsörjning i enlighet med direktiv 2008/98/EG. Den syftar även till att minska den administrativa bördan genom att harmonisera reglerna för avfallstransport inom unionen och genom att digitalisera informationsutbytet om avfallstransport.

Ändringsförslag  30

Förslag till förordning

Artikel 3 – stycke 1 – led 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) miljöriktig hantering: hantering som innebär att alla rimliga åtgärder vidtas för att se till att avfall hanteras på ett sätt som innebär skydd för människors hälsa och miljön mot skadliga effekter som sådant avfall kan medföra.

(4) miljöriktig hantering: hantering som innebär att alla rimliga åtgärder vidtas för att se till att avfall hanteras på ett sätt som innebär skydd för människors hälsa, klimatet och miljön mot skadliga effekter som sådant avfall och behandlingen av detta kan medföra.

Ändringsförslag  31

Förslag till förordning

Artikel 3 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Dessutom ska definitionerna av avfall, farligt avfall, behandling, bortskaffande, återvinning, förberedelse för återanvändning, återanvändning, materialåtervinning, avfallsproducent, avfallsinnehavare, handlare och mäklare som fastställs i artikel 3 punkterna 1, 2, 14, 19, 15, 16, 13, 17, 5, 6, 7 respektive 8 i direktiv 2008/98/EG gälla.

Dessutom ska definitionerna av avfall, farligt avfall, behandling, bortskaffande, återvinning, resursåtervinning, förberedelse för återanvändning, återanvändning, materialåtervinning, avfallsproducent, avfallsinnehavare, handlare och mäklare som fastställs i artikel 3 punkterna 1, 2, 14, 19, 15, 15a, 16, 13, 17, 5, 6, 7 respektive 8 i direktiv 2008/98/EG gälla.

Ändringsförslag  32

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2 – led aa (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa) Avfall som innehåller eller är förorenat med ett ämne som förtecknas i bilaga IV till förordning (EU) 2019/1021 om långlivade organiska föroreningar, om det inte förtecknas någon annanstans.

Ändringsförslag  33

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 4 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) Mängden avfall överskrider inte 150 kilo eller en större mängd som de berörda behöriga myndigheterna och anmälaren har kommit överens om från fall till fall.

(b) Mängden avfall överskrider inte 150 kilo för laboratorieanalys, 2 000 kilo för försök med experimentell behandling eller en större mängd som de berörda behöriga myndigheterna och anmälaren har kommit överens om från fall till fall.

Ändringsförslag  34

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Punkt 2 ska vara tillämplig på transporter av blandat kommunalt avfall som samlats in från privata hushåll, från andra avfallsproducenter eller från båda, samt på blandat kommunalt avfall som har genomgått avfallsbehandling som inte väsentligen har ändrat dess egenskaper, där sådant avfall är avsett för återvinning. Transporter av sådant avfall avsett för bortskaffande ska vara förbjudna.

5. Punkt 2 ska vara tillämplig på transporter av blandat kommunalt avfall som samlats in från privata hushåll, från andra avfallsproducenter eller från båda, samt på blandat kommunalt avfall som har genomgått avfallsbehandling som inte väsentligen har ändrat dess egenskaper, exempelvis avfallbaserade bränslen, där sådant avfall är avsett för återvinning. Transporter av sådant avfall avsett för bortskaffande ska vara förbjudna.

Ändringsförslag  35

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Endast anmälare som har erhållit ett tillstånd eller är registrerade i enlighet med kapitel IV i direktiv 2008/98/EG får lämna in en skriftlig förhandsanmälan (anmälan).

Endast anmälare som har erhållit ett tillstånd eller är registrerade i enlighet med kapitel IV i direktiv 2008/98/EG och aktörer som utför försök med experimentell behandling eller driver laboratorier för detta ändamål får lämna in en skriftlig förhandsanmälan (anmälan).

Ändringsförslag  36

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2 – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om anmälaren inte är den ursprungliga avfallsproducenten enligt artikel 3.6 a i, ska anmälaren se till att den ursprungliga avfallsproducenten eller någon av de personer som anges i artikel 3.6 a ii eller 3.6 a iii också undertecknar anmälningsdokumentet.

Om anmälaren inte är den ursprungliga avfallsproducenten enligt artikel 3.6 a i, ska anmälaren se till att den ursprungliga avfallsproducenten eller någon av de personer som anges i artikel 3.6 a ii, 3.6 a iii eller 3.6 a iv också undertecknar anmälningsdokumentet. En handlare eller mäklare ska se till att ha ett skriftligt tillstånd från någon av de personer som avses i artikel 3.6 a i, 3.6 a ii eller 3.6 a iii att agera på denna persons vägnar, och detta skriftliga tillstånd ska ingå i anmälan. 

Ändringsförslag  37

Förslag till förordning

Artikel 7 – led 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. Genom undantag från punkt 5 och om det avfall som transporteras är avsett för behandling i avvaktan på återvinning eller bortskaffande och ytterligare en återvinning eller ett bortskaffande äger rum i mottagarlandet får den ekonomiska säkerheten eller den motsvarande försäkringen frisläppas när avfallet lämnar anläggningen för behandling i avvaktan på återvinning eller bortskaffande och den behöriga myndigheten i fråga har erhållit det intyg som anges i artikel 16.4. I detta fall ska varje ny transport till en anläggning för återvinning eller bortskaffande omfattas av en ny ekonomisk säkerhet eller motsvarande försäkring, såvida inte den behöriga mottagarmyndigheten meddelat att en sådan ekonomisk säkerhet eller motsvarande försäkring inte är nödvändig. Under sådana omständigheter ska den behöriga mottagarmyndigheten ansvara för att uppfylla de skyldigheter som uppstår vid återtagning om transporten eller den vidare återvinningen eller bortskaffandet inte kan avslutas som planerat enligt artikel 22, eller när det gäller en olaglig transport, enligt artikel 24.

6. Genom undantag från punkt 5 och om det avfall som transporteras är avsett för behandling i avvaktan på återvinning eller bortskaffande och ytterligare en återvinning eller ett bortskaffande äger rum i mottagarlandet får den ekonomiska säkerheten eller den motsvarande försäkringen frisläppas när avfallet lämnar anläggningen för behandling i avvaktan på återvinning eller bortskaffande och den behöriga myndigheten i fråga har erhållit det intyg som anges i artikel 16.4. I detta fall ska varje ny transport till en anläggning för återvinning eller bortskaffande omfattas av en ny ekonomisk säkerhet eller motsvarande försäkring, såvida inte transporten utförs mellan två anläggningar som lyder under samma juridiska person eller såvida inte den behöriga mottagarmyndigheten meddelat att en sådan ekonomisk säkerhet eller motsvarande försäkring inte är nödvändig. Under sådana omständigheter ska den behöriga mottagarmyndigheten ansvara för att uppfylla de skyldigheter som uppstår vid återtagning om transporten eller den vidare återvinningen eller bortskaffandet inte kan avslutas som planerat enligt artikel 22, eller när det gäller en olaglig transport, enligt artikel 24.

Ändringsförslag  38

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 10 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska senast den [Publikationshandboken: För in datum två år från dagen för förordningens ikraftträdande] bedöma huruvida det är genomförbart att införa en harmoniserad beräkningsmetod för att fastställa beloppet för ekonomiska säkerheter eller motsvarande försäkringar, och ska om så är lämpligt, anta en genomförandeakt för att fastställa en sådan harmoniserad beräkningsmetod. Denna genomförandeakt ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 77.2.

Kommissionen ska senast den [Publikationshandboken: För in datum två år från dagen för förordningens ikraftträdande] bedöma huruvida det är genomförbart att införa en enkel, riskbaserad och harmoniserad beräkningsmetod för att fastställa beloppet för ekonomiska säkerheter eller motsvarande försäkringar, och ska om så är lämpligt, senast den ... [För in datum tre år från dagen för förordningens ikraftträdande], anta en genomförandeakt för att fastställa en sådan enkel, riskbaserad och harmoniserad beräkningsmetod. Denna genomförandeakt ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 77.2.

Ändringsförslag  39

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om den behöriga mottagarmyndigheten inte inom 30 dagar från det att den har mottagit anmälan har fattat ett beslut enligt punkt 1 ska den på anmälarens begäran ge anmälaren en motiverad förklaring till detta.

Om den behöriga mottagarmyndigheten inte kan fatta ett beslut enligt punkt 1 inom 30 dagar från det att den har mottagit anmälan ska den informera anmälaren om detta inom dessa 30 dagar och självmant ge anmälaren en motiverad förklaring till detta. Den behöriga myndigheten ska fatta ett slutligt beslut inom 60 dagar från det att den har mottagit anmälan.

Ändringsförslag  40

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Ett skriftligt godkännande av en planerad transport ska upphöra att vara giltigt från det senare datum som anges i anmälningsdokumentet. Det ska inte täcka en längre period än ett kalenderår eller en eventuell kortare period som de berörda myndigheterna anger i sitt beslut.

3. Ett skriftligt godkännande av en planerad transport ska upphöra att vara giltigt från det senare datum som anges i anmälningsdokumentet. Det ska täcka en period på två kalenderår eller en eventuell kortare period som de berörda myndigheterna anger i sitt beslut.

Ändringsförslag  41

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. En planerad transport får endast genomföras när de krav som anges i artikel 16.1 a och b är uppfyllda och under den tidsperiod då samtliga behöriga myndigheters underförstådda eller skriftliga godkännanden är giltiga. Transporten ska ha lämnat avsändarlandet vid utgången av giltighetsperioden för de behöriga myndigheternas underförstådda eller skriftliga godkännanden.

4. En planerad transport får endast genomföras när de krav som anges i artikel 16.1 är uppfyllda och under den tidsperiod då samtliga behöriga myndigheters underförstådda eller skriftliga godkännanden är giltiga. Transporten ska ha lämnat avsändarlandet vid utgången av giltighetsperioden för de behöriga myndigheternas underförstådda eller skriftliga godkännanden.

Ändringsförslag  42

Förslag till förordning

Artikel 9 – led 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7. Om godkännandet dras in ska detta göras i form av ett officiellt meddelande till anmälaren, berörda behöriga myndigheter och till mottagaren.

7. Om godkännandet dras in ska detta göras i form av ett officiellt meddelande, med angivande av orsaken, till anmälaren, berörda behöriga myndigheter och mottagaren samt till kommissionen i rapporteringssyfte.

Ändringsförslag  43

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1 – led a – led i

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i) avfallet inte kan återvinnas på ett tekniskt och ekonomiskt hållbart sätt eller måste bortskaffas på grund av rättsliga skyldigheter i unionen eller enligt internationell lagstiftning,

i) avfallet inte kan återvinnas på ett tekniskt genomförbart, ekonomiskt hållbart och miljöriktigt sätt eller måste bortskaffas på grund av rättsliga skyldigheter i unionsrätten eller internationell rätt,

Ändringsförslag  44

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1 – led a – led ii

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii) avfallet inte kan återvinnas på ett tekniskt och ekonomiskt hållbart sätt i det land där det genererades,

ii) avfallet inte kan återvinnas på ett tekniskt genomförbart, ekonomiskt hållbart och miljöriktigt sätt i det land där det genererades,

Ändringsförslag  45

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1 – led a – led iii

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iii) den planerade transporten eller det planerade bortskaffandet överensstämmer med avfallshierarkin och principerna om närhet och tillräcklig egenkapacitet på unionsnivå och nationell nivå enligt direktiv 2008/98/EG,

iii) den planerade transporten eller det planerade bortskaffandet överensstämmer med avfallshierarkin och principerna om närhet och självförsörjning enligt direktiv 2008/98/EG,

Ändringsförslag  46

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) anmälaren eller mottagaren har tidigare dömts för olagliga transporter eller någon annan olaglig handling på miljöskyddsområdet,

(b) anmälaren eller mottagaren har tidigare dömts för olagliga transporter eller någon annan olaglig handling på miljö- eller hälsoskyddsområdet,

Ändringsförslag  47

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Om de behöriga myndigheterna inte har godkänt en planerad transport av avfall avsett för bortskaffande inom den tidsfrist på 30 dagar som anges i artikel 9.1, ska anmälan av den transporten upphöra att gälla och transporten ska förbjudas i enlighet med artikel 4.1. Om anmälaren fortfarande avser att genomföra transporten ska en ny anmälan göras, såvida inte samtliga berörda behöriga myndigheter och anmälaren kommer överens om annat.

3. Om de behöriga myndigheterna inte har godkänt en planerad transport av avfall avsett för bortskaffande inom en tidsfrist på 60 dagar ska anmälan av den transporten upphöra att gälla och transporten ska förbjudas i enlighet med artikel 4.1. Om anmälaren fortfarande avser att genomföra transporten ska en ny anmälan göras, såvida inte samtliga berörda behöriga myndigheter och anmälaren kommer överens om annat.

Ändringsförslag  48

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1 – led d – led ii

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii) återvinningen i mottagarlandet äger rum på villkor som i stort sett motsvarar de villkor som föreskrivs i avsändarlandets nationella lagstiftning,

ii) återvinningen i mottagarlandet äger rum på villkor som anses motsvara de villkor som föreskrivs i avsändarlandets nationella lagstiftning,

Ändringsförslag  49

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1 – led e

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e) det är nödvändigt för en medlemsstat att begränsa inkommande transporter av avfall avsett för annan återvinning än materialåtervinning och förberedelse för återanvändning för att skydda dess system för avfallshantering, om det fastställs att sådana transporter skulle leda till att inhemskt avfall måste bortskaffas eller behandlas på ett sätt som inte är förenligt med medlemsstatens avfallshanteringsplaner,

(e) det är nödvändigt för en medlemsstat att begränsa inkommande transporter av avfall avsett för återvinning för att skydda dess system för avfallshantering, om det kan fastställas att sådana transporter skulle leda till att inhemskt avfall måste bortskaffas eller behandlas på ett sätt som inte är förenligt med medlemsstatens avfallshanteringsplaner,

Ändringsförslag  50

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1 – led f

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f) anmälaren eller mottagaren har tidigare dömts för olagliga transporter eller någon annan olaglig handling på miljöskyddsområdet,

(f) anmälaren eller mottagaren har tidigare dömts för olagliga transporter eller någon annan olaglig handling på miljö- eller hälsoskyddsområdet,

Ändringsförslag  51

Förslag till förordning

Artikel 12 – led 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Invändningar från de behöriga myndigheterna enligt de skäl som anges i punkt 1 c, d och e i denna artikel ska rapporteras av medlemsstaterna till kommissionen i enlighet med artikel 68.

5. Invändningar, med angivande av de specifika skälen till dessa, från de behöriga myndigheterna enligt de skäl som anges i punkt 1 i denna artikel ska rapporteras av medlemsstaterna till kommissionen i enlighet med artikel 68.

Ändringsförslag  52

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 5a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a. De behöriga myndigheterna ska informera anmälaren om de specifika skälen till sin invändning mot en planerad avfallstransport. 

Ändringsförslag  53

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) Avfallet i de olika transporterna har i huvudsak liknande fysikaliska och kemiska egenskaper.

(a) Avfallet i de olika transporterna har i huvudsak liknande fysikaliska och kemiska egenskaper, vilket ska tolkas i enlighet med artikel 28.

Ändringsförslag  54

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) En redogörelse för de metoder som används, inbegripet R-koder, för den återvinningsverksamhet som omfattas av begäran om förhandsgodkännande.

(c) En redogörelse för de metoder som används, inbegripet R-koder, för den återvinningsverksamhet som omfattas av begäran om förhandsgodkännande samt teknik som tillämpas för växthusgasminskningar, energiproduktion, resursåtervinning och effektiv resursanvändning och annan relevant teknik.

Ändringsförslag  55

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2 – led ea (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ea) Mängden restavfall som genereras genom återvinningsförfarandet och den efterföljande avfallshanteringen. 

Ändringsförslag  56

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2 – led g

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g) Bevis för eller intyg om att den juridiska eller fysiska person som äger eller utövar kontroll över anläggningen inte har dömts för olagliga transporter eller någon annan olaglig handling i samband med avfallshantering.

(g) Bevis för eller intyg om att den juridiska eller fysiska person som äger eller utövar kontroll över anläggningen inte har dömts för olagliga transporter eller någon annan olaglig handling i samband med avfallshantering, särskilt på miljö- eller hälsoskyddsområdet.

Ändringsförslag  57

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 9

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9. Om inget annat anges i beslutet om godkännande av begäran om förhandsgodkännande ska förhandsgodkännandet vara giltigt i sju år.

9. Om inget annat anges i beslutet om godkännande av begäran om förhandsgodkännande ska förhandsgodkännandet vara giltigt i sju år, och de berörda myndigheterna ska göra minst en inspektion under giltighetsperioden för att kontrollera att de senaste tillämpliga lagstiftningskraven efterlevs.

 

Ett förhandsgodkännande för en återvinningsanläggning som utfärdats av den behöriga myndigheten i en medlemsstat ska vara giltigt i alla medlemsstater. En behörig myndighet får emellertid besluta att inte godta förhandsgodkännandet från den behöriga mottagarmyndigheten. Ett sådant beslut och skälen till detta ska delges anläggningen och den behöriga myndighet som utfärdade förhandsgodkännandet. 

Ändringsförslag  58

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Inom en dag från det att avfallet har nått den anläggning där behandlingen i avvaktan på återvinning eller bortskaffande ska äga rum, ska den anläggningen skicka en bekräftelse till anmälaren om att den har tagit emot avfallet. Denna bekräftelse ska införas i eller bifogas transportdokumentet.

3. Inom två arbetsdagar från det att avfallet har nått den anläggning där behandlingen i avvaktan på återvinning eller bortskaffande ska äga rum, ska den anläggningen skicka en bekräftelse till anmälaren om att den har tagit emot avfallet. Denna bekräftelse ska införas i eller bifogas transportdokumentet.

Ändringsförslag  59

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Anläggningen ska inom en dag från det att avfallet har tagits emot skicka en bekräftelse till anmälaren och de berörda myndigheterna om att den har tagit emot avfallet.

3. Anläggningen ska inom två arbetsdagar från det att avfallet har tagits emot skicka en bekräftelse till anmälaren och de berörda myndigheterna om att den har tagit emot avfallet.

Ändringsförslag  60

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Om sådana väsentliga ändringar som avses i punkt 1 berör andra behöriga myndigheter än de som berördes av den ursprungliga anmälan ska en ny anmälan göras.

3. Om sådana väsentliga ändringar som avses i punkt 1 berör andra behöriga myndigheter än de som berördes av den ursprungliga anmälan ska en ny anmälan göras, såvida inte de berörda behöriga myndigheterna enhälligt kan komma överens om att någon ny anmälan inte ska behövas.

Ändringsförslag  61

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Återvinningsanläggningen eller laboratoriet och mottagaren, eller om de inte har tillgång till det system som avses i artikel 26, den person som avses i punkt 2, ska inom en dag från det att avfallet har mottagits skicka en bekräftelse till anmälaren och de berörda myndigheterna om att avfallet har tagits emot genom att fylla i den relevanta information som återfinns i bilaga VII.

4. Återvinningsanläggningen eller laboratoriet och mottagaren eller, om de inte har tillgång till det system som avses i artikel 26, den person som avses i punkt 2 ska inom två arbetsdagar från det att avfallet har mottagits skicka en bekräftelse till anmälaren och de berörda myndigheterna om att avfallet har tagits emot genom att fylla i den relevanta information som återfinns i bilaga VII.

Ändringsförslag  62

Förslag till förordning

Artikel 21

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De behöriga myndigheterna i avsändar- eller mottagarmedlemsstaten ska på lämpligt sätt offentliggöra uppgifter om anmälningar om transporter som den godkänt eller avslagit samt om avfallstransporter som omfattas av de allmänna informationskraven, förutsatt att sådan information inte är sekretessbelagd enligt nationell lagstiftning eller unionslagstiftning.

De behöriga myndigheterna i avsändarmedlemsstaten ska, utan onödigt dröjsmål och senast 30 dagar efter att ha gett ett godkännande eller gjort en invändning, göra uppgifter om anmälningar om transporter som de godkänt eller avslagit, samt om avfallstransporter som omfattas av de allmänna informationskraven, allmänt tillgängliga via det centrala system för elektroniskt inlämnande och utbyte som avses i artikel 26.2 eller i förekommande fall det nationella system som avses i artikel 26.3, såvida inte sådan information är sekretessbelagd enligt nationell lagstiftning eller unionslagstiftning eller personuppgifter skyddas i enlighet med förordning (EU) 2016/6791a.

 

De behöriga myndigheterna ska göra åtminstone följande uppgifter allmänt tillgängliga:

 

(a) Avfallsslaget, såsom detta betecknas enligt den europeiska avfallskoden i den europeiska avfallskatalogen.

 

(b) Den totala avfallsmängd som ska transporteras.

 

(c) Den behandling som avfallet ska genomgå. 

 

(d) Namnet på anläggningen på slutdestinationen.

 

(e) Angivande av huruvida anmälan godkänts eller ej. 

 

_________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

Ändringsförslag  63

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 3 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Återtagningskravet i punkt 2 ska inte tillämpas om de behöriga avsändar-, transit- och mottagarmyndigheterna i fråga har försäkrat sig om att avfallet kan återvinnas eller bortskaffas på ett alternativt sätt i mottagarlandet eller på annat håll av anmälaren eller, om detta inte är möjligt, av den behöriga avsändarmyndigheten själv eller av en fysisk eller juridisk person på dess vägnar.

Återtagningskravet i punkt 2 ska inte tillämpas om de behöriga avsändar-, transit- och mottagarmyndigheterna i fråga har försäkrat sig om att avfallet kan återvinnas eller bortskaffas på ett alternativt och miljöriktigt sätt och utan att äventyra människors hälsa i mottagarlandet eller på annat håll av anmälaren eller, om detta inte är möjligt, av den behöriga avsändarmyndigheten själv eller av en fysisk eller juridisk person på dess vägnar.

Ändringsförslag  64

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Om en behörig myndighet upptäcker en transport som den anser vara en olaglig transport ska den omgående informera övriga berörda behöriga myndigheter.

1. Om en behörig myndighet upptäcker en transport som den anser vara en olaglig transport ska den omgående informera övriga berörda behöriga myndigheter. De berörda behöriga avsändarmyndigheterna ska utöka inspektionerna av efterföljande transporter som är liknande med avseende på anmälare, avfallsproducent, insamlare, handlare, mäklare eller avfallsinnehavare för att förhindra ytterligare olagliga transporter. 

Ändringsförslag  65

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 1 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Följande uppgifter och dokument ska lämnas in och utbytas på elektronisk väg, antingen via det centrala system som avses i punkt 2, eller via ett nationellt system i enlighet med punkt 3.

1. Följande information, uppgifter och dokument ska lämnas in och utbytas på elektronisk väg, antingen via det centrala system som avses i punkt 2 eller via ett nationellt system som är sammanlänkat med det centrala systemet i enlighet med punkt 3.

Ändringsförslag  66

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 2 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska driva ett centralt system som möjliggör elektroniskt inlämnande och utbyte av de uppgifter och de dokument som avses i punkt 1. Detta centrala system ska fungera som ett nav som ska användas för utbyte i realtid av de uppgifter och dokument som avses i punkt 1 mellan befintliga nationella system för elektroniskt datautbyte.

Kommissionen ska driva ett centralt system som möjliggör elektroniskt inlämnande och utbyte av den information, de uppgifter och de dokument som avses i punkt 1. Detta centrala system ska fungera som ett nav som ska användas för utbyte i realtid av de uppgifter och dokument som avses i punkt 1 mellan befintliga nationella system för elektroniskt datautbyte. Det centrala systemet ska lagra uppgifter för att möjliggöra rapportering och analys avseende bland annat hur ofta invändningar görs, hur lång tid det tar från anmälan till beslut och hur många anmälningar som görs för de olika typerna av möjliga återvinningsförfaranden. 

Ändringsförslag  67

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Information som lagras i det centrala systemet ska offentliggöras på ett lättillgängligt sätt och i ett öppet dataformat, såvida inte informationen är sekretessbelagd enligt nationell lagstiftning eller unionslagstiftning.

Ändringsförslag  68

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 4 – stycke 1 – led ba (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba) alternativa förfaranden i händelse av tillfälliga avbrott i det centrala systemet. 

Ändringsförslag  69

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 4a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a. Kommissionen ska se över det centrala systemets funktion vartannat år. Resultaten från översynen ska föreläggas Europaparlamentet och medlemsstaterna.

 

Översynen ska bland annat beakta synpunkter från kontaktorganen. Översynen får dessutom beakta återkoppling från andra användare, såsom behöriga myndigheter och anmälare.

Ändringsförslag  70

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Anmälningar, information, dokumentation och andra meddelanden som lämnas in i enlighet med bestämmelserna i denna avdelning ska vara skrivna på ett språk som godtas av de berörda behöriga myndigheterna.

1. Anmälningar, information, dokumentation och andra meddelanden som lämnas in i enlighet med bestämmelserna i denna avdelning ska vara skrivna på ett språk som godtas av de berörda behöriga myndigheterna. Engelska ska under alla omständigheter betraktas som ett godtagbart språk, såvida inte den berörda behöriga myndigheten vederbörligen motiverar varför den inte godtar engelska.

Ändringsförslag  71

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Anmälaren ska tillhandahålla auktoriserade översättningar av de dokument som avses i punkt 1 till ett språk som de berörda behöriga myndigheterna kan godta om de så begär.

2. Anmälaren ska tillhandahålla auktoriserade översättningar av de dokument som avses i punkt 1 till ett språk som de berörda behöriga myndigheterna kan godta om de så begär. Engelska ska under alla omständigheter betraktas som ett godtagbart språk, såvida inte den berörda behöriga myndigheten vederbörligen motiverar varför den inte godtar engelska.

 

Det centraliserade databassystem som inrättats enligt artikel 26 ska underlätta maskinöversättning av all information som lämnas. Om maskinöversättning har använts ska detta anges i anslutning till den översatta informationen.

Ändringsförslag  72

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Vid oenighet i en klassificeringsfråga mellan behöriga myndigheter får frågan vidarebefordras till medlemsstaternas kontaktorgan, som får anordna möten för att granska frågan. Berörda parter ska bjudas in till dessa möten, eller till delar av dem, när detta är lämpligt.

Ändringsförslag  73

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 4 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

För att underlätta en harmoniserad klassificering i unionen av det avfall som förtecknas i bilaga III, IIIA, IIIB eller IV, ges kommissionen befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 76 i syfte att komplettera denna förordning genom att fastställa kriterier, såsom tröskelvärden för föroreningar, på grundval av vilka vissa avfallsslag ska klassificeras i bilaga III, IIIA, IIIB eller IV.

För att underlätta en harmoniserad klassificering i unionen av det avfall som förtecknas i bilaga III, IIIA, IIIB eller IV, ska kommissionen anta delegerade akter i enlighet med artikel 76 i syfte att komplettera eller ändra denna förordning genom att fastställa eller modifiera kriterier, såsom tröskelvärden för föroreningar, på grundval av vilka vissa avfallsslag ska klassificeras i bilaga III, IIIA, IIIB eller IV, och tröskelvärden för att karakterisera fysikaliska och kemiska egenskaper som i huvudsak liknande.

Ändringsförslag  74

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 4 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ges också befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 76 i syfte att komplettera denna förordning genom att fastställa kriterier för att göra åtskillnad mellan begagnade varor och avfall avseende specifika kategorier av råvaror för vilka denna åtskillnad är av särskild vikt för export av avfall från unionen.

Kommissionen ska även, senast två år efter denna förordnings ikraftträdande, anta delegerade akter i enlighet med artikel 76 i syfte att komplettera denna förordning genom att fastställa kriterier för att göra åtskillnad mellan begagnade varor och avfall avseende specifika kategorier av råvaror för vilka denna åtskillnad är av särskild vikt för export av avfall från unionen, bland annat för att undvika att bestämmelserna i denna förordning kringgås. De kriterier som föreskrivs i dessa delegerade akter ska vara samma som de som föreskrivs i direktiv 2008/98/EG.

Ändringsförslag  75

Förslag till förordning

Artikel 30 – rubriken

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Överenskommelser för gränsområden

Multilaterala överenskommelser

Ändringsförslag  76

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna kan i undantagsfall, och när den geografiska eller demografiska situationen så kräver, bilateralt överenskomma om ett mindre strikt anmälningsförfarande för transporter av särskilda avfallsflöden vad avser gränsöverskridande transporter till den närmast lämpliga anläggning som befinner sig i gränsområdet mellan de båda berörda medlemsstaterna.

1. Medlemsstaterna kan i undantagsfall, och när den geografiska eller demografiska situationen så kräver, bilateralt eller multilateralt överenskomma om ett mindre strikt anmälningsförfarande för transporter av särskilda avfallsflöden vad avser gränsöverskridande transporter till den närmast lämpliga anläggning som befinner sig i gränsområdet mellan två eller flera berörda medlemsstater.

 

Sådana överenskommelser får även ingås för transporter av avfall avsett för bortskaffande i enlighet med artikel 11, om den geografiska och demografiska situationen motiverar att sådana överenskommelser ingås. I detta avseende får villkoren i artikel 11.1 a–f vara mindre strikta avseende gränsöverskridande transporter till närmaste lämpliga anläggning för bortskaffande i enlighet med direktiv 2008/98/EG och miljöriktig avfallshantering.

 

Multilaterala överenskommelser ska påvisa att avfallet behandlas i enlighet med avfallshierarkin och principerna om närhet och självförsörjning på unionsnivå och nationell nivå enligt vad som fastställs i direktiv 2008/98/EG, att avfallet behandlas i enlighet med unionslagstiftningens miljöskyddsnormer, att bästa tillgängliga teknik enligt definitionen i artikel 3.10 i direktiv 2010/75/EU tillämpas i överensstämmelse med tillståndet för anläggningen, om anläggningen omfattas av det direktivet, och att överenskommelserna inte leder till en betydande fragmentering av unionsmarknaden för avfallstransporter. 

Ändringsförslag  77

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. De bilaterala överenskommelser som avses i punkt 1 kan också ingås om avfallet transporteras från och behandlas i avsändarlandet men transiteras genom en annan medlemsstat.

2. De överenskommelser som avses i punkt 1 kan också ingås om avfallet transporteras från och behandlas i avsändarlandet men transiteras genom en annan medlemsstat.

Ändringsförslag  78

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna kan även ingå de bilaterala överenskommelser som avses i punkt 1 med länder som är parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

3. Medlemsstaterna kan även ingå de överenskommelser som avses i punkt 1 med länder som är parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Ändringsförslag  79

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. De överenskommelser som avses i denna artikel ska anmälas till kommissionen innan de får verkan.

4. De överenskommelser som avses i denna artikel ska anmälas till kommissionen och kontaktorganen innan de får verkan. Frågor eller synpunkter till kontaktorganen avseende bilaterala eller multilaterala överenskommelser får tas upp vid kontaktorganens möten. Berörda parter ska bjudas in till dessa möten, eller till delar av dem, när detta är lämpligt.

Ändringsförslag  80

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 1 – led ba (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba) Avfall som innehåller eller är förorenat med ett ämne som överskrider de koncentrationer som föreskrivs i bilaga IV till förordning (EU) 2019/1021 om långlivade organiska föroreningar.

Motivering

Allt avfall som innehåller eller är förorenat med ett ämne som överskrider gränsvärdena i bilaga IV till förordning (EU) 2019/1021 om långlivade organiska föroreningar bör förbjudas för export från unionen till länder utanför OECD.

Ändringsförslag  81

Förslag till förordning

Artikel 37 – punkt 2 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Punkt 1 ska inte tillämpas på export av avfall avsett för återvinning till ett land som är upptaget i den förteckning över länder som upprättats i enlighet med artikel 38 för det avfall som anges i den förteckningen.

Punkt 1 ska inte tillämpas på export av avfall avsett för återvinning till ett land som är upptaget i den förteckning över länder som upprättats i enlighet med artikel 38 för det avfall som anges i den förteckningen. Export av plastavfall till länder som inte omfattas av OECD-beslutet, förutom Eftamedlemsstater, ska inte omfattas av artikel 38.

Ändringsförslag  82

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 4 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Kommissionen ska regelbundet, och minst vartannat år efter det att den upprättats, uppdatera förteckningen över länder till vilka export är tillåten för att

4. Kommissionen ska regelbundet, och minst varje år efter det att den upprättats, uppdatera förteckningen över länder till vilka export är tillåten för att

Ändringsförslag  83

Förslag till förordning

Artikel 40

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Kommissionen ska utan onödigt dröjsmål bedöma de ansökningar som lämnats in i enlighet med artikel 39 och, om den anser att kraven i den artikeln är uppfyllda, inkludera det land som lämnar in begäran i förteckningen över länder till vilka export är tillåten. Bedömningen ska grunda sig på den information och de styrkande handlingar som tillhandahållits av det land som lämnar in begäran, samt på annan relevant information, och syftar till att avgöra om det land som lämnar begäran har infört och genomför alla nödvändiga åtgärder för att se till att det berörda avfallet hanteras på ett miljöriktigt sätt i enlighet med artikel 56. För att göra denna bedömning ska kommissionen som referenspunkter använda de relevanta bestämmelserna i den lagstiftning och de riktlinjer som avses i bilaga IX.

1. Kommissionen ska utan onödigt dröjsmål bedöma de ansökningar som lämnats in i enlighet med artikel 39 och, om den anser att kraven i den artikeln är uppfyllda, inkludera det land som lämnar in begäran i förteckningen över länder till vilka export är tillåten. Bedömningen ska grunda sig på den information och de styrkande handlingar som tillhandahållits av det land som lämnar in begäran, samt på annan relevant information, och ska avgöra om det land som lämnar begäran har infört och genomför alla nödvändiga åtgärder för att se till att det berörda avfallet hanteras på ett miljöriktigt sätt i enlighet med artikel 56. För att göra denna bedömning ska kommissionen som referenspunkter använda de relevanta bestämmelserna i den lagstiftning och de riktlinjer som avses i bilaga IX. Kommissionen ska vid bedömningen även samråda med berörda parter, däribland nationella experter, relevanta industriföreträdare och icke-statliga organisationer. 

Ändringsförslag  84

Förslag till förordning

Artikel 41 – punkt 2 – led ca (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca) Export av plastavfall som förtecknas i bilaga III, IIIA, IIIB eller IV till länder som omfattas av OECD-beslutet, förutom Eftaländer, ska vara utfasad senast den ... [För in datum fyra år efter ikraftträdandet].

Ändringsförslag  85

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Kommissionen ska övervaka nivån på exporten av avfall från unionen till länder som omfattas av OECD-beslutet, i syfte att säkerställa att sådan export inte leder till allvarliga miljö- eller hälsoskador i mottagarlandet. Som ett led i övervakningen ska kommissionen bedöma fysiska och juridiska personers begäranden åtföljda av relevant information och data som visar att export av avfall från unionen leder till allvarliga miljö- eller hälsoskador i ett land för vilket OECD-beslutet är tillämpligt.

1. Kommissionen ska övervaka exporten av avfall från unionen till länder som omfattas av OECD-beslutet, i syfte att säkerställa att sådan export uppfyller kraven på miljöriktig hantering enligt artikel 56 i mottagarlandet och inte har betydande negativa effekter för hanteringen av inhemskt avfall i det landet. Som ett led i övervakningen ska kommissionen bedöma fysiska och juridiska personers begäranden åtföljda av relevant information och data som visar att export av avfall från unionen inte uppfyller kraven på miljöriktig hantering enligt artikel 56 i ett land som omfattas av OECD-beslutet eller att den har betydande negativa effekter för hanteringen av inhemskt avfall i det landet.

Ändringsförslag  86

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Om exporten av avfall från unionen till ett land som omfattas av OECD-beslutet har ökat avsevärt inom en kort tidsperiod och det inte finns tillräckliga bevis för att det berörda landet har möjlighet att återvinna detta avfall på ett miljöriktigt sätt enligt artikel 56, ska kommissionen begära att de behöriga myndigheterna i det berörda landet inom 60 dagar lämnar information om de förhållanden under vilka det berörda avfallet återvinns och det berörda landets förmåga att hantera avfallet. Kommissionen får bevilja en förlängning av denna tidsfrist om det berörda landet gör en motiverad begäran om en förlängning.

2. Om det inte finns tillräckliga bevis för att det berörda landet har möjlighet att återvinna detta avfall på ett miljöriktigt sätt enligt artikel 56, eller om det finns bevis för att det berörda landet inte uppfyller kraven i artikel 56 för detta avfall, eller bevis för att importen av avfall från unionen har betydande negativa effekter för hanteringen av inhemskt avfall i det landet, ska kommissionen begära att de behöriga myndigheterna i det berörda landet inom 60 dagar lämnar information om de förhållanden under vilka det berörda avfallet återvinns och det berörda landets förmåga att hantera avfallet, inklusive eventuellt inhemskt avfall som kan påverkas av import. Kommissionen får bevilja en förlängning av denna tidsfrist om det berörda landet gör en motiverad begäran om en förlängning.

Ändringsförslag  87

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 3 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) infört och genomfört en lämplig rättslig ram för import och hantering av det berörda avfallet samt lämpliga åtgärder för att säkerställa en miljöriktig hantering av det restavfall som genereras genom återvinning av det berörda avfallet,

(a) infört och genomfört en lämplig rättslig ram för hantering av inhemskt och importerat avfall samt lämpliga åtgärder för att säkerställa en miljöriktig hantering av det avfall som importeras till dess territorium och av det restavfall som genereras genom återvinning av det avfallet,

Ändringsförslag  88

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 3 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) tillräcklig kapacitet på sitt territorium för att det berörda avfallet ska kunna hanteras på ett miljöriktigt sätt, med beaktande av den ökade mängden avfall som importeras till dess territorium,

(b) tillräcklig kapacitet på sitt territorium för att det berörda avfallet ska kunna hanteras på ett miljöriktigt sätt, med beaktande av den ökade mängd avfall som kan förekomma på grund av det avfall som importeras till dess territorium,

Ändringsförslag  89

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 3 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) infört en lämplig strategi för att ta itu med den eventuella negativa inverkan av en ökning av importen av det berörda avfallet på insamling och hantering av det avfall som genereras på den inhemska marknaden, och

(c) infört lämpliga åtgärder, däribland separat rapportering av avfall som genereras på den inhemska marknaden och avfall som importeras, för att säkerställa att importen av det berörda avfallet inte har några betydande negativa effekter för insamlingen och hanteringen av det avfall som genereras på den inhemska marknaden, och

Ändringsförslag  90

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 3 – led d

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d) infört och genomfört lämpliga verkställighetsåtgärder för att hantera eventuella olagliga transporter eller olaglig behandling av det berörda avfallet.

(d) infört och genomfört lämpliga verkställighetsåtgärder för att hantera eventuella olagliga transporter eller icke miljöriktig behandling av det berörda avfallet.

Ändringsförslag  91

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. För genomförandet av de kontroller som avses i punkt 3 ska kommissionen i tillämpliga fall samråda med berörda parter. 

Ändringsförslag  92

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 4 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om det berörda landet på grund av den begäran som avses i punkt 2 inte lägger fram tillräckliga bevis enligt punkt 3 för att avfallet hanteras på ett miljöriktigt sätt i enlighet med artikel 56, ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 76 för att komplettera denna förordning genom att förbjuda export av det berörda avfallet till detta land.

Om det berörda landet på grund av den begäran som avses i punkt 2 inte lägger fram tillräckliga bevis enligt punkt 3 för att avfallet hanteras på ett miljöriktigt sätt i enlighet med artikel 56, eller bevis för att importen av avfall inte har betydande negativa effekter för hanteringen av inhemskt avfall, ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 76 för att komplettera denna förordning genom att förbjuda export av det berörda avfallet till detta land.

Ändringsförslag  93

Förslag till förordning

Artikel 43 – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. En fysisk eller juridisk person som exporterar avfall från unionen ska även se till att den anläggning som kommer att hantera avfallet i mottagarlandet har inrättat interna rapporteringskanaler, inklusive lämpligt skydd för visselblåsare. 

Ändringsförslag  94

Förslag till förordning

Artikel 43 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. För att uppfylla den skyldighet som avses i punkt 1 ska en fysisk eller juridisk person som avser att exportera avfall från unionen se till att de anläggningar som kommer att hantera avfallet i mottagarlandet har genomgått en revision av en oberoende och ackrediterad tredje part med lämpliga kvalifikationer.

2. För att uppfylla den skyldighet som avses i punkt 1 ska en fysisk eller juridisk person som avser att exportera avfall från unionen se till att de anläggningar som kommer att hantera avfallet i mottagarlandet har genomgått en revision av en oberoende och ackrediterad tredje part med lämpliga kvalifikationer. Den tredje part som utför revisionen ska vara certifierad i enlighet med unionens standarder eller internationellt erkända standarder, såsom ISO 19011:2018, och exportören ska få en skriftlig bekräftelse på denna certifiering före export. För att värna revisionens oberoende och objektivitet får den fysiska eller juridiska person som beställt revisionen inte på något vis ingripa i dess genomförande. 

Ändringsförslag  95

Förslag till förordning

Artikel 43 – punkt 4 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

En fysisk eller juridisk person som avser att exportera avfall ska se till att den anläggning som kommer att hantera avfallet i mottagarlandet har genomgått en sådan revision som avses i punkt 2 innan avfallet exporteras till den berörda anläggningen och att revisionen upprepas regelbundet, enligt en riskbaserad metod, med en minsta frekvens på tre år efter den första revisionen.

En fysisk eller juridisk person som avser att exportera avfall ska se till att den anläggning som kommer att hantera avfallet i mottagarlandet har genomgått en sådan revision som avses i punkt 2 högst två år innan avfallet exporteras till den berörda anläggningen. 

Ändringsförslag  96

Förslag till förordning

Artikel 43 – punkt 4 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

En fysisk eller juridisk person som exporterar avfall från unionen ska också utan dröjsmål utföra en ad hoc-revision om den får rimlig information om att en anläggning inte längre uppfyller kriterierna i bilaga X.

En fysisk eller juridisk person som exporterar avfall från unionen ska också utan dröjsmål utföra en ad hoc-revision om den tar emot bevis för att en anläggning inte längre uppfyller kriterierna i bilaga X.

Ändringsförslag  97

Förslag till förordning

Artikel 43 – punkt 7 – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Fysiska eller juridiska personer som exporterar avfall utanför unionen ska innan de exporterar avfallet förse kommissionen med en revisionsrapport som är utformad på grundval av den revision som avses i punkt 2.

Ändringsförslag  98

Förslag till förordning

Artikel 43 – punkt 7a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7a. Kommissionen ska upprätta och underhålla ett centralt, allmänt tillgängligt och aktuellt register över anläggningar som genomgått revision. Registret ska innehålla uppgifter om namnet på de anläggningar som genomgått revision, var de är belägna och när den senaste revisionen utfördes. Det ska inte innehålla konfidentiell företagsinformation eller information om den person som beställt revisionen. Även röjande av personuppgifter som är skyddade enligt förordning (EU) 2016/679 (den allmänna dataskyddsförordningen) ska förhindras. 

Ändringsförslag  99

Förslag till förordning

Artikel 43 – punkt 8

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8. Om det finns ett internationellt avtal mellan unionen och ett tredjeland som omfattas av OECD-beslutet, där det erkänns att anläggningarna i det tredjelandet kommer att hantera avfall på ett miljöriktigt sätt, i enlighet med kriterierna i bilaga X, ska fysiska och juridiska personer som avser att exportera avfall till det tredjelandet undantas från skyldigheten i punkt 2.

8. Om det finns ett internationellt avtal mellan unionen och ett tredjeland som omfattas av OECD-beslutet, där det erkänns att anläggningarna i det tredjelandet kommer att hantera avfall på ett miljöriktigt sätt, enligt vad som avses i artikel 56 och i enlighet med kriterierna i bilaga X, ska fysiska och juridiska personer som avser att exportera avfall till det tredjelandet undantas från skyldigheten i punkt 2.

 

En fysisk eller juridisk person som exporterar avfall från unionen till en anläggning i ett tredjeland med vilket unionen har ingått ett internationellt avtal ska utan dröjsmål utföra en ad hoc-revision om den tar emot bevis för att en anläggning inte längre uppfyller kriterierna i bilaga X. Den fysiska eller naturliga personen ska i sådana fall underrätta de behöriga avsändarmyndigheterna om dessa bevis och om sina planer på att utföra en ad hoc-revision.

Ändringsförslag  100

Förslag till förordning

Artikel 43 – punkt 9a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

9a. Kommissionen ska anta riktlinjer för tillämpningen av denna artikel. 

Ändringsförslag  101

Förslag till förordning

Artikel 56 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Vid export av avfall ska det transporterade avfallet anses vara miljöriktigt hanterat när det gäller berörda återvinnings- eller bortskaffandeförfaranden, om det kan visas att avfallet kommer att hanteras i enlighet med hälso- och miljöskyddskrav som i stort sett motsvarar de krav på människors hälsa och miljöskydd som fastställs i unionslagstiftningen. Vid bedömningen av sådan bred likvärdighet ska fullständig överensstämmelse med de krav som följer av unionslagstiftningen inte krävas, men det bör visas att de krav som tillämpas i bestämmelselandet säkerställer en liknande skyddsnivå för människors hälsa och miljön som de krav som följer av unionslagstiftningen.

2. Vid export av avfall ska det transporterade avfallet anses vara miljöriktigt hanterat när det gäller berörda återvinnings- eller bortskaffandeförfaranden, om det kan visas att avfallet, samt det eventuella restavfall som genereras genom återvinningsförfarandet, kommer att hanteras i enlighet med hälso- och miljöskyddskrav som anses motsvara de krav på människors hälsa och miljöskydd som fastställs i unionslagstiftningen, särskilt de som avses i del 1 i bilaga IX, och som använder den internationella vägledning som anges i del 2 i samma bilaga som referenspunkt och respekterar de internationella konventionerna om arbetstagares rättigheter, enligt vad som avses i del 2a i samma bilaga. Vid bedömningen av huruvida sådan likvärdighet ska anses föreligga ska fullständig överensstämmelse med de krav som följer av unionslagstiftningen inte krävas, men det ska visas att de krav som tillämpas och genomdrivs i mottagarlandet säkerställer en liknande skyddsnivå för människors hälsa och miljön som de krav som följer av unionslagstiftningen.

Ändringsförslag  102

Förslag till förordning

Artikel 56 – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Senast den [För in datum 18 månader efter dagen för denna förordnings offentliggörande] ska kommissionen anta riktlinjer som förtydligar användningen av relevant bästa tillgängliga teknik för bedömningen av likvärdighet.

Ändringsförslag  103

Förslag till förordning

Artikel 56 – punkt 2b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b. Senast den [För in datum två år efter denna förordnings ikraftträdande] ska kommissionen offentliggöra en rapport om fastställande av obligatoriska mål för materialåtervunnet innehåll i produkter, särskilt, men inte enbart, produkter som är gjorda av plast, om sådana inte redan är tillämpliga enligt unionslagstiftningen. Rapporten ska vid behov åtföljas av lagstiftningsförslag.

Ändringsförslag  104

Förslag till förordning

Artikel 56 – punkt 2c (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2c. Kommissionen ska senast den … [Publikationsbyrån: För in datum ett år från dagen för förordningens ikraftträdande] offentliggöra en rapport som bedömer konsekvenserna för en miljöriktig hantering av plastavfall inom unionen i samband med utfasningen av export av plastavfall till länder utanför unionen och Efta. Rapporten ska vid behov åtföljas av åtgärder för att begränsa identifierade negativa konsekvenser för unionens avfallshanteringskapacitet i fråga om en miljöriktig hantering av plastavfall samt främja innovation och investeringar i denna sektor.

Ändringsförslag  105

Förslag till förordning

Artikel 57 – punkt 2 – led aa (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa) Vid anläggningar för insamling, lagring och sortering. 

Ändringsförslag  106

Förslag till förordning

Artikel 57 – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Medlemsstaterna ska genomföra inspektioner för att förebygga och upptäcka olagliga avfallstransporter på grundval av unionens riskbaserade målinriktningsmekanism. 

 

I syfte att säkerställa harmonisering av inspektionerna ska kommissionen anta genomförandeakter för att i detalj fastställa beståndsdelarna i unionens riskbaserade målinriktningsmekanism. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 77.2. 

Ändringsförslag  107

Förslag till förordning

Artikel 58 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Inspektionerna av transporter ska minst omfatta inspektion av dokument, identitetskontroll av de aktörer som deltar i dessa transporter, och vid behov fysisk kontroll av avfallet.

1. Inspektionerna av transporter ska minst omfatta inspektion av dokument, identitetskontroll av de aktörer som deltar i dessa transporter, och fysisk kontroll av avfallet.

Ändringsförslag  108

Förslag till förordning

Artikel 58 – punkt 2 – stycke 1 – led aa (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa) revisionsrapporten enligt artikel 42. 

Ändringsförslag  109

Förslag till förordning

Artikel 58 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. För att kontrollera om en avfallstransport som omfattas av de allmänna informationskraven som fastställs i artikel 18 är avsedd för återvinning som är förenlig med artikel 56, får de myndigheter som deltar i inspektioner kräva att den person som organiserar transporten lämnar in relevant dokumentation från anläggningen för behandling i avvaktan på återvinning och anläggningen för slutlig återvinning, och som vid behov har godkänts av den behöriga mottagarmyndigheten.

5. För att kontrollera om en avfallstransport som omfattas av de allmänna informationskraven som fastställs i artikel 18 är avsedd för återvinning som är förenlig med artikel 56, ska de myndigheter som deltar i inspektioner kräva att den person som organiserar transporten lämnar in den revisionsrapport som krävs enligt artikel 42 samt i tillämpliga fall relevant dokumentation som kommit in från anläggningen för behandling i avvaktan på återvinning och anläggningen för slutlig återvinning, och som vid behov har godkänts av den behöriga mottagarmyndigheten.

Ändringsförslag  110

Förslag till förordning

Artikel 58 – punkt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. I de fall den dokumentation som avses i punkt 4 inte har inlämnats till de myndigheter som deltar i inspektioner inom den tidsfrist som de har fastställt, eller de bedömer att den dokumentation och de uppgifter som de har tillgång till är otillräckliga för att en slutsats ska kunna dras, ska transporten i fråga anses vara en olaglig transport och ska hanteras i enlighet med artiklarna 24 och 25. De myndigheter som deltar i inspektionerna ska utan dröjsmål informera den behöriga myndigheten i det land där inspektionen i fråga ägde rum om detta.

6. I de fall den dokumentation som avses i punkt 4 eller punkt 5 inte har inlämnats till de myndigheter som deltar i inspektioner inom den tidsfrist som de har fastställt, eller de bedömer att den dokumentation och de uppgifter som de har tillgång till är otillräckliga för att en slutsats ska kunna dras, ska transporten i fråga anses vara en olaglig transport och ska hanteras i enlighet med artiklarna 24 och 25. De myndigheter som deltar i inspektionerna ska utan dröjsmål informera den behöriga myndigheten i det land där inspektionen i fråga ägde rum om detta.

Ändringsförslag  111

Förslag till förordning

Artikel 59 – punkt 2 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Inspektionsplanerna ska minst omfatta följande:

2. Inspektionsplanerna ska omfatta ett minsta antal fysiska kontroller av anläggningar och avfallstransporter i överensstämmelse med den riskbedömning som gjorts enligt artikel 59.1. Planerna ska inte innehålla några detaljer om den operativa planeringen. Inspektionsplanerna ska minst omfatta följande:

Ändringsförslag  112

Förslag till förordning

Artikel 59 – punkt 2 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) Information om planerade inspektioner, inklusive fysiska kontroller.

(c) Information om antalet och typen av planerade inspektioner, inklusive fysiska kontroller.

Ändringsförslag  113

Förslag till förordning

Artikel 59 – punkt 2 – led ga (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ga) Information om hur betänkligheter och missförhållanden kan rapporteras till en förskriven organisation enligt vad som föreskrivs i relevant unionslagstiftning om visselblåsning. 

Ändringsförslag  114

Förslag till förordning

Artikel 59 – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Medlemsstaterna ska säkerställa att resultaten av de inspektioner som utförs utifrån de planer som avses i denna artikel, eventuella korrigeringsåtgärder som de berörda myndigheterna vidtar som uppföljning till dessa inspektioner, namnen på de aktörer som varit inblandade i olagliga transporter och de sanktioner som ålagts är tillgängliga för allmänheten, även i elektronisk form.

Motivering

Det är viktigt att veta om inspektionsplanerna fungerat bra eller dåligt och därför måste inspektionsresultaten offentliggöras. Dessutom bör medlemsstaterna informera om korrigeringsåtgärder som vidtagits och om namnen på dem som ertappats med olagliga transporter och om vilka påföljder de fått. En sådan offentlig rapportering torde få stor avskräckande verkan.

Ändringsförslag  115

Förslag till förordning

Artikel 59 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Kommissionen ska se över de inspektionsplaner som anmälts av medlemsstaterna i enlighet med punkt 4 och vid behov utarbeta rapporter, på grundval av översynen av dessa planer, om genomförandet av denna artikel. Sådana rapporter får bland annat innehålla rekommendationer om prioriteringar för inspektioner och om samarbete och samordning av tillsynen mellan de berörda myndigheter som deltar i inspektionerna. Sådana rapporter får också vid behov läggas fram vid mötena i den efterlevnadsgrupp för avfallstransporter som inrättats enligt artikel 63.

5. Kommissionen ska se över de inspektionsplaner som anmälts av medlemsstaterna i enlighet med punkt 4 och utarbeta rapporter, på grundval av översynen av dessa planer, om genomförandet av denna artikel inom ett år efter det att inspektionsplanerna mottagits. Sådana rapporter ska ta hänsyn till flödena, mängden och värdet av avfallet till tredjeländer för att fastställa relevanta prioriteringar. Sådana rapporter får bland annat innehålla rekommendationer om prioriteringar för inspektioner och om samarbete och samordning av tillsynen mellan de berörda myndigheter som deltar i inspektionerna. Sådana rapporter får också vid behov läggas fram vid mötena i den efterlevnadsgrupp för avfallstransporter som inrättats enligt artikel 63 och ska göras tillgängliga för Europaparlamentet och Europeiska rådet.

Ändringsförslag  116

Förslag till förordning

Artikel 63 – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Efterlevnadsgruppen för avfallstransporter ska offentliggöra en årlig rapport om trender inom olagliga transporter och bästa praxis för att hantera sådana transporter enligt vad medlemsstaternas behöriga myndigheter rekommenderar.

Ändringsförslag  117

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3b. Inom två år efter det att den inrättats ska efterlevnadsgruppen för avfallstransporter föreslå en handlingsplan för kommissionen för hur olagliga avfallstransporter ska hanteras. Förslaget till handlingsplan ska uppdateras minst vart fjärde år på grundval av nya eller bestående trender inom olagliga transporter och efterlevnadsåtgärder.

Ändringsförslag  118

Förslag till förordning

Artikel 63 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Efterlevnadsgruppen för avfallstransporter ska sammanträda minst två gånger om året. Förutom de ledamöter som avses i punkt 2 får ordföranden vid behov bjuda in företrädare för andra relevanta institutioner, organ, kontor, byråer eller nätverk till mötena.

4. Efterlevnadsgruppen för avfallstransporter ska sammanträda minst två gånger om året. Förutom de ledamöter som avses i punkt 2 får ordföranden vid behov bjuda in företrädare för andra relevanta institutioner, organ, kontor, byråer, nätverk eller andra berörda parter till mötena.

Ändringsförslag  119

Förslag till förordning

Artikel 64 – punkt 2 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) de befogenheter som tilldelas kommissionen eller Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) i andra rättsakter, särskilt i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/201365, rådets förordning 515/9766 eller rådets förordning 2185/9667.

(b) de befogenheter som tilldelas kommissionen, Europeiska åklagarmyndigheten eller Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) i andra rättsakter, särskilt i rådets förordning (EU) 2017/19391a, Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/201365, rådets förordning 515/9766 eller rådets förordning 2185/9667.

_________________

_________________

65 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av den 11 september 2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 (EUT L 248, 18.9.2013, s. 1).

65 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av den 11 september 2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 (EUT L 248, 18.9.2013, s. 1).

66 Rådets förordning 515/97 av den 13 mars 1997 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och om samarbete mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen (EGT L 82, 22.3.1997, s. 1).

66 Rådets förordning 515/97 av den 13 mars 1997 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och om samarbete mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen (EGT L 82, 22.3.1997, s. 1).

67 Rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter (EGT L 292, 15.11.1996, s. 2).

67 Rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter (EGT L 292, 15.11.1996, s. 2).

Ändringsförslag  120

Förslag till förordning

Artikel 69 – punkt 4 – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den rapport som avses i första stycket ska utarbetas för första gången senast den [Publikationsbyrån: För in datum för slutet av det femte året efter dagen för förordningens ikraftträdande] och därefter vart fjärde år.
 

Den rapport som avses i första stycket ska utarbetas för första gången senast den [Publikationsbyrån: För in datum för slutet av det tredje året efter dagen för förordningens ikraftträdande] och därefter vart tredje år. 

Ändringsförslag  121

Förslag till förordning

Artikel 69 – punkt 4a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a. Kommissionen ska göra en bedömning och lägga fram en rapport för rådet och Europaparlamentet om hur de ekonomiska skyldigheterna enligt utökat producentansvar bör tillämpas på begagnade varor eller avfall som transporteras från unionen. 

Ändringsförslag  122

Förslag till förordning

Artikel 69 – punkt 4b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4b. Med hjälp av uppgifter från det centrala systemet, samt uppgifter från rapporter från relevanta EU-byråer, ska denna rapport analysera transporter och behandling av specifika avfallsflöden som identifierats som olagliga metoder i detta avseende, genomförandet av denna förordning, bland annat hur de behöriga myndigheternas efterlever de tidsfrister som fastställs i den, samt sektorns bidrag till omställningen till en cirkulär ekonomi och klimatneutralitet senast 2050 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1119 (europeisk klimatlag). 

Ändringsförslag  123

Förslag till förordning

Artikel 69 – punkt 4c (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4c. Efterlevnadsgruppen för avfallstransporter, kontaktorganen och de sektorsspecifika klimatdialogerna och partnerskapen inom avfallssektorn ska bjudas in att granska och lämna synpunkter på rapporten innan den offentliggörs. 

Ändringsförslag  124

Förslag till förordning

Artikel 69 – punkt 4d (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4d. I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1119 ska kommissionen underlätta sektorsspecifika klimatdialoger och partnerskap inom ekonomins avfallssektor.

Ändringsförslag  125

Förslag till förordning

Artikel 72 – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kommissionen ska på begäran av medlemsstaterna eller när så annars är lämpligt regelbundet ordna sammanträden mellan kontaktorganen. Vid dessa möten ska kontaktorganen behandla de frågor som genomförandet av denna förordning gett upphov till och får även diskutera andra relevanta ämnen som rör genomförandet av förordningen. Särskild uppmärksamhet får ägnas åt diskussioner om övervakningen av situationen på unionsmarknaden för avfallstransporter, möjliggörande av utbyte av bästa praxis och information och underlättande av samarbete mellan behöriga myndigheter i syfte att undanröja hinder för harmoniseringen av metoder för avfallstransporter mellan medlemsstater och genomförandet av miljöriktig teknik för avfallshantering.

 

Berörda parter ska bjudas in till kontaktorganens möten, eller till delar av dem, när detta är lämpligt. 

Ändringsförslag  126

Förslag till förordning

Artikel 72 – stycke 1b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Berörda parter ska bjudas in till kontaktorganens möten, eller till delar av dem, när detta är lämpligt. 

Ändringsförslag  127

Förslag till förordning

Artikel 75 – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 76 för att ändra bilaga III, särskilt del I andra stycket led fa, genom att modifiera tröskelvärdena för föroreningar. 

Ändringsförslag  128

Förslag till förordning

Artikel 75 – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Senast den ... [För in datum 12 månader efter denna förordnings offentliggörande] ska kommissionen bedöma huruvida det i bilaga IIIB bör läggas till koder för blandningar av avfallsslag, såsom begagnade skor, kläder och andra textilprodukter, inklusive blandningar av dessa, samt mineralull och madrasser. Bedömningen ska vid behov åtföljas av en delegerad akt i enlighet med artikel 76 för att ändra bilaga IIIB. 

Ändringsförslag  129

Förslag till förordning

Artikel 80 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Senast den 31 december 2035 ska kommissionen, med beaktande av bland annat de rapporter som utarbetats i enlighet med artikel 69 och den översyn som avses i artikel 59.5, genomföra en översyn av denna förordning och överlämna en rapport om resultaten till Europaparlamentet och rådet, åtföljd av ett lagstiftningsförslag om kommissionen anser det vara lämpligt.

Senast den 31 december 2030 ska kommissionen, med beaktande av bland annat de rapporter som utarbetats i enlighet med artikel 69 och den översyn som avses i artikel 59.5, genomföra en översyn av denna förordning och överlämna en rapport om resultaten till Europaparlamentet och rådet, åtföljd av ett lagstiftningsförslag om kommissionen anser det vara lämpligt.

Ändringsförslag  130

Förslag till förordning

Artikel 80 – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Senast den 31 december [2038] ska kommissionen se över de uppgifter och motiveringar som ligger till grund för beslutet att begränsa exporten av plastavfall utanför unionen och Eftaländerna, i syfte att bedöma proportionaliteten i den åtgärden.

Ändringsförslag  131

Förslag till förordning

BILAGA IA – Fält 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

FÖRPACKNINGSTYPER (Fält 7)

FÖRPACKNINGSTYPER (Fält 7)

1.Fat

1.Fat

2.Trätunna

2.Trätunna

3.Dunk

3.Dunk

4.Låda

4.Låda

5.Säck

5.Säck

6.Kompositemballage

6.Kompositemballage

7.Tryckbehållare

7.Tryckbehållare

8.Bulk

8.Bulk

9.Annat (ange vad)

9. Bale

 

10. Annat (ange vad)

Ändringsförslag  132

Förslag till förordning

BILAGA IA – Fält 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

FÖRPACKNINGSTYPER (Fält 7)

FÖRPACKNINGSTYPER (Fält 7)

1.Fat

1.Fat

2.Trätunna

2.Trätunna

3.Dunk

3.Dunk

4.Låda

4.Låda

5.Säck

5.Säck

6.Kompositemballage

6.Kompositemballage

7.Tryckbehållare

7.Tryckbehållare

8.Bulk

8.Bulk

9.Annat (ange vad)

9. Bal

 

10. Annat (ange vad)

Ändringsförslag  133

Förslag till förordning

Bilaga IC – del V – led 46 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Fält 18: Detta fält ska fyllas i av en auktoriserad företrädare för bortskaffande- eller återvinningsanläggningen efter mottagandet av avfallssändningen. Kryssa för rutan för anläggningsslag. När det gäller mottagen kvantitet, se de särskilda anvisningarna om fält 5 (punkt 36). En undertecknad kopia av transportdokumentet ska lämnas till den sista transportören. Om transporten avvisas av något skäl måste företrädaren för bortskaffande- eller återvinningsanläggningen omedelbart ta kontakt med sin behöriga myndighet. Enligt artikel 16.3 eller, om så är lämpligt, 15.3 i denna förordning och OECD:s beslut måste bekräftelse till anmälaren och de behöriga myndigheterna om att avfallet har tagits emot tillhandahållas inom en dag (med undantag av transitländer i OECD som har informerat OECD:s sekretariat om att de inte vill ta emot sådana kopior av transportdokumentet). Originalet av transportdokumentet ska bevaras i bortskaffande- eller återvinningsanläggningen.

Fält 18: Detta fält ska fyllas i av en auktoriserad företrädare för bortskaffande- eller återvinningsanläggningen efter mottagandet av avfallssändningen. Kryssa för rutan för anläggningsslag. När det gäller mottagen kvantitet, se de särskilda anvisningarna om fält 5 (punkt 36). En undertecknad kopia av transportdokumentet ska lämnas till den sista transportören. Om transporten avvisas av något skäl måste företrädaren för bortskaffande- eller återvinningsanläggningen omedelbart ta kontakt med sin behöriga myndighet. Enligt artikel 16.3 eller, om så är lämpligt, 15.3 i denna förordning och OECD:s beslut måste bekräftelse till anmälaren och de behöriga myndigheterna om att avfallet har tagits emot tillhandahållas inom två arbetsdagar (med undantag av transitländer i OECD som har informerat OECD:s sekretariat om att de inte vill ta emot sådana kopior av transportdokumentet). Originalet av transportdokumentet ska bevaras i bortskaffande- eller återvinningsanläggningen.

Ändringsförslag  134

Förslag till förordning

Bilaga III – del I – stycke 2 – led fa (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(fa) För avfall som transporteras inom unionen ska hänvisningen till ”nästan fria från föroreningar och andra typer av avfall” [i Baselkonventionen kod B3011/ EU3011] förstås som att föroreningshalten totalt inte överstiger 6 % av sändningen. 

Ändringsförslag  135

Förslag till förordning

Bilaga III – del I – stycke 2 – led g

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g) För avfall som transporteras inom unionen gäller inte Baselkonventionens kod B3011. Följande kod gäller i stället:

utgår

[...]

 

 

(Denna ändring berör hela texten. Om den antas ska hänvisningar till EU3011 ersättas med hänvisningar till Baselkonventionens kod B3011.)

Motivering

The EU should fully adhere to the provisions of the Basel Convention. It should therefore maintain the Basel entry B3011 of Annex IX of the Basel Convention with regard to non-hazardous plastic waste. Only those waste fall under the green list procedure in the EU. The entry EU3011 would deviate from Basel entry B3011 by unduly adding problematic PTFE and PVC waste to the green listed waste. Such waste are listed under Basel Annex II for good reasons due to the problems they create and shipments thereof in the EU should therefore be controlled. This is necessary to ensure that Member States who do not wish to receive PTFE and PVC waste can object to such shipments.

Ändringsförslag  136

Förslag till förordning

Bilaga IIIA – punkt 2 – led ea (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ea) Blandningar av avfallsslag som klassificeras under Baselkonventionens koder B1010 och B2020.

Ändringsförslag  137

Förslag till förordning

Bilaga IIIA – punkt 2 – led eb (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(eb) Blandningar av avfallsslag som klassificeras under EU3011 och Baselkonventionens koder B3040 och B1010, begränsat till avfall från fönster- och dörrkarmar.

Ändringsförslag  138

Förslag till förordning

Bilaga IV – del I – stycke 1 – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Avfall som förtecknas som farligt i den förteckning över avfall som upprättats enligt artikel 7 i direktiv 2008/98/EG.

Ändringsförslag  139

Förslag till förordning

Bilaga IV – del I – stycke 2 – led f

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f) För avfall som transporteras inom unionen gäller inte Baselkonventionens kod Y48. I stället gäller följande kod:

utgår

[...]

 

 

(Denna ändring berör hela texten. Om den antas ska hänvisningar till EU48 ersättas med hänvisningar till Baselkonventionens kod Y48.)

Motivering

EU bör fullt ut följa bestämmelserna i Baselkonventionen. Den bör därför behålla Baselkonventionens kod Y48 när det gäller förorenat plastavfall och blandningar av plastavfall. Koden EU48 skulle vara mer överseende mot vissa blandningar av plastavfall, vilket inte är lämpligt.

Ändringsförslag  140

Förslag till förordning

Bilaga V – punkt 2 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Denna bilaga består av två delar. Artikel 36 innehåller en hänvisning till den förteckning över avfall som avses i artikel 7 i direktiv 2008/98/EG. Vid tillämpningen av denna förordning, och för att fastställa om ett specifikt avfallsslag omfattas av den förteckning som avses i artikel 36 i denna förordning, ska den förteckning över avfall som avses i artikel 7 i direktiv 2008/98/EG endast tillämpas när del 1 i denna bilaga inte är tillämplig. Endast i de fall ett avfallsslag varken ingår i förteckningen i del 1 i denna bilaga eller i den förteckning över avfall som avses i artikel 7 i direktiv 2008/98/EG ska det kontrolleras om det ingår i förteckningen i del 2 i denna bilaga.

Denna bilaga består av två delar. Artikel 36 innehåller en hänvisning till den förteckning över avfall som avses i artikel 7 i direktiv 2008/98/EG. Vid tillämpningen av denna förordning, och för att fastställa om ett specifikt avfallsslag omfattas av den förteckning som avses i artikel 36 i denna förordning, ska den förteckning över avfall som avses i artikel 7 i direktiv 2008/98/EG endast tillämpas när del 1 i denna bilaga inte är tillämplig. Endast i de fall ett avfallsslag inte ingår i förteckningen i del 1 i denna bilaga och inte ingår som farligt avfall i den förteckning över avfall som avses i artikel 7 i direktiv 2008/98/EG, alltså avfallsslag märkta med en asterisk, ska det kontrolleras om det ingår i förteckningen i del 2 i denna bilaga.

Ändringsförslag  141

Förslag till förordning

Bilaga VIII – del 2 – punkt 7a (ny)

 

Kommissionens förslag

 

 

 

Ändringsförslag

7a. Grundläggande ILO-konventioner

Undertecknade:  ja    nej   

Ratificerade: ja    nej   

Motivering

Länder som vill ingå i förteckningen över länder till vilka export av icke-farligt avfall avsett för återvinning från Europeiska unionen är tillåten bör också lämna information om medlemskapet i de grundläggande ILO-konventionerna, eftersom respekt för lagstiftningen om arbetstagare är en förutsättning för en miljövänlig avfallshantering.

Ändringsförslag  142

Förslag till förordning

Bilaga VIII – del 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Del 2a (ny)

 

Åtagande att säkerställa att avfall som tas emot från Europeiska unionen hanteras och behandlas i enlighet med artikel 56.

 

Härmed meddelar [den behöriga myndighetens namn och kontaktuppgifter] på [landets] (nedan kallat landet) vägnar att landet säkerställer att allt avfall som transporteras till dess territorium hanteras utan fara för människors hälsa och på ett miljöriktigt sätt i enlighet med artikel 56 i denna förordning.

Motivering

Länder som vill ingå i förteckningen över länder till vilka export av icke-farligt avfall avsett för återvinning från Europeiska unionen är tillåten bör underteckna ett åtagande om miljöriktig hantering av det importerade avfallet.

Ändringsförslag  143

Förslag till förordning

Bilaga IX – del 1 – punkt 2 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp.

(b) Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp, inklusive bästa tillgängliga teknik som antagits.

Ändringsförslag  144

Förslag till förordning

Bilaga IX – del 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a Internationella konventioner om arbetstagares rättigheter 

 

De åtta grundläggande ILO-konventionerna enligt definitionen i ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet1a.

 

_________________

 

1a https://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm

Ändringsförslag  145

Förslag till förordning

Bilaga X – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Den kontroll som avses i artikel 43.2 verifierar att den anläggning som hanterar avfallet i mottagarlandet uppfyller följande villkor:

1. Den kontroll som avses i artikel 43.2 verifierar att det faktiska utförandet av all verksamhet vid den anläggning som hanterar avfallet i mottagarlandet uppfyller följande villkor i tillämpliga fall:

Ändringsförslag  146

Förslag till förordning

Bilaga X – punkt 1 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) Den har utformats och konstruerats samt drivs på ett säkert och miljöriktigt sätt och den förfogar i synnerhet över de processer, den organisation och den infrastruktur som krävs för att hantera det berörda avfallet samt innehar försäkringar som täcker eventuella risker och eventuellt skadeståndsansvar. För detta ändamål ska minst information om avfallshanteringsmetoderna, inbegripet hur restavfall hanteras, särskilt genom spårbarhet nedströms, kontrolleras.

(b) Den har utformats och konstruerats samt drivs på ett säkert och miljöriktigt sätt och den förfogar i synnerhet över de processer, den lämpliga materialåtervinningsteknik, den organisation och den infrastruktur som krävs för att hantera det berörda avfallet samt innehar försäkringar som täcker eventuella risker och eventuellt skadeståndsansvar. För detta ändamål ska minst information om avfallshanteringsmetoderna, inbegripet hur restavfall hanteras, särskilt genom spårbarhet nedströms, kontrolleras.

Ändringsförslag  147

Förslag till förordning

Bilaga X – punkt 1 – led c – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) Den inrättar lednings- och övervakningssystem, förfaranden och tekniker som syftar till att förhindra, reducera, minimera och så långt det praktiskt är möjligt eliminera

(c) Den inrättar och driver lednings- och övervakningssystem, förfaranden och tekniker som syftar till att förhindra, reducera, minimera och så långt det praktiskt är möjligt eliminera

Ändringsförslag  148

Förslag till förordning

Bilaga X – punkt 1 – led f

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f) Den upprättar och kan uppvisa register över sin avfallshanterings- och avfallstransportverksamhet under de senaste fem åren.

(f) Den upprättar och kan uppvisa register över sin avfallshanterings- och avfallstransportverksamhet under de senaste fem åren; om en anläggning har varit i drift i mindre än fem år upprättar den och kan den uppvisa register över sin avfallshanterings- och avfallstransportverksamhet under den tid den har varit i drift.

Ändringsförslag  149

Förslag till förordning

Bilaga X – punkt 2 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Efter att en oberoende tredje part har kontrollerat uppfyllandet av ovanstående villkor, måste denne särskilt, som en referenspunkt och i tillämpliga fall, ta hänsyn till följande:

2. Efter att ha kontrollerat att all relevant verksamhet vid en anläggning uppfyller ovanstående villkor måste den oberoende tredje part som utfört revisionen särskilt, som en referenspunkt och i tillämpliga fall, ta hänsyn till följande:

Ändringsförslag  150

Förslag till förordning

Bilaga X – punkt 2 – led ba (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba) Annan unionslagstiftning enligt del 1 i bilaga IX.

 


MOTIVERING

Ett klimatneutralt EU senast 2050 är löftet för nuvarande och framtida européer. Omställningen till en verkligt cirkulär ekonomi är det verktyg som medborgarna, industrin och lagstiftarna redan har börjat använda för att ta sig dit. En stabil ram för transport av avfall från ursprungsorten till den bästa behandlingsorten är det nät som alla initiativ i detta avseende måste vila på.

Varje år transporteras ungefär 67 miljoner ton avfall mellan medlemsstaterna. Men knappt 13 procent av de materialresurser som används i EU kommer från återvunnet avfallsmaterial. Mot denna bakgrund är kommissionens förslag till förordning om transport av avfall ett värdefullt och sedan länge emotsett resultat av handlingsplanen för den cirkulära ekonomin. 

 

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag som en ambitiös och balanserad utgångspunkt för lagstiftningsarbetet. Föredraganden uppskattar särskilt den höga ambitionsnivån för klimatet, miljön och folkhälsan, de åtgärder som vidtagits för att bekämpa olagliga transporter och ta itu med denna fråga på ett tidigt stadium och de föreslagna förbättringarna av den föregående rättsliga ramen, som syftar till att öka andelen avfall som återanvänds och materialåtervinns i EU. På många områden i förslaget anser föredraganden också att kommissionen i rimlig utsträckning har gjort en avvägning mellan kontrollåtgärder och positiva incitament, mellan ansvarsområden som delegerats till medlemsstaterna respektive kommissionen, och mellan behovet av råvaror inom unionen och tillgången till internationella värdekedjor.

 

Föredraganden anser dock också att det behövs ytterligare åtgärder för att uppnå målet om en europeisk cirkulär ekonomi. I detta syfte föreslår föredraganden ett antal viktiga ändringsförslag som presenteras nedan. 

 

En attraktiv europeisk industrimiljö för materialåtervinning

Den cirkulära ekonomin är beroende av tillräcklig kapacitet och teknik för materialåtervinning för att mata in sekundära råmaterial i produktionen av nya varor. För miljön och för EU:s autonomi är det viktigt att det inrättas en rättslig ram som främjar en attraktiv miljö för materialåtervinningsindustrin.

 

I detta avseende stärks kommissionens förslag av föredraganden i flera avseenden. För det första när det gäller tillgång till laboratorieanalys eller försök med experimentell behandling. För det andra skapas ytterligare rättslig klarhet på flera områden för att minska osäkerheten angående rättsläget för de ekonomiska aktörerna. För det tredje görs ändringar för att se till att betungande förfaranden, t.ex. anmälningar av transporter, begränsas till vad som är vederbörligen motiverat.

 

Ett ambitiöst digitalt system

Kommissionens förslag om ett centralt system för elektroniskt datautbyte för avfallstransporter välkomnas. Systemet bör ge effektivare utbyten mellan medlemsstaternas myndigheter och ekonomiska aktörer, vilket bland annat kan leda till att tidsfristerna för förfarandena förkortas avsevärt.

 

Föredraganden föreslår dock ändringar som ytterligare kommer att stärka denna digitaliseringsansats. Det är mycket viktigt att se till att systemet verkligen tillhandahåller ett digitalt verktyg som kan underlätta mer än bara utbyte av handlingar.  Framför allt bör systemet också vara ett verktyg för effektiv ärendehantering och bör tillhandahålla uppgifter om avfallstransporter, vilket kan visa sig vara användbart för att förbättra den framtida rättsliga ramen. För att systemet ska fortsätta att vara användbart görs ändringar för att säkerställa utvärderingar och uppdateringar av systemet. Föredraganden föreslår också att det inrättas förfaranden för att se till att avfallstransporterna fortsätter om det centrala elektroniska systemet slutar fungera.

 

En verklig inre marknad för avfall i EU

För att skapa en verklig inre marknad för avfallstransporter välkomnas valet av förordning – snarare än ett direktiv. Detta kräver ett förfarande för tvister och klassificeringar, såsom anges av kommissionen och välkomnas av föredraganden. Förslaget till förordning syftar till att säkerställa att harmoniserade förfaranden tillämpas på alla medlemsstater och överensstämmer med internationella standarder med hänsyn till samarbete med tredjeländer.

 

De åtgärder som föreskrivs för att undanröja interna hinder och förbättra samarbetet mellan medlemsstaterna är dock inte tillräckliga. Föredraganden föreslår därför att man inrättar en ”samarbetsgrupp för avfallstransporter” bestående av företrädare för medlemsstaterna och kommissionen. Gruppen ska bland annat ha till uppgift att tillhandahålla lösningar på tvister i klassificeringsfrågor mellan medlemsstater, övervaka att bilaterala överenskommelser mellan medlemsstater inte orsakar en fragmentering av marknaden och offentliggöra en årlig rapport om den information som samlats in om läget på EU:s inre marknad för avfallstransporter.

 

Föredraganden anser vidare att kommissionens förslag om förbud mot transport av avfall för bortskaffande på EU:s inre marknad är alltför restriktivt. På vissa villkor bör medlemsstaterna tillåtas att ingå bi- eller multilaterala överenskommelser om transport av avfall för bortskaffande för att utnyttja delad avfallshanteringskapacitet.

 

Dessutom är efterlevnaden av den gemensamma rättsliga ramen en oumbärlig del av stärkandet av EU:s inre marknad för avfallstransporter. I detta avseende ska efterlevnadsgruppen för avfallstransporter inte begränsas till samarbete och informationsutbyte. Föredraganden föreslår i stället att gruppen också ska föreslå en handlingsplan för kommissionen för att ta itu med olagliga avfallstransporter.

 

Miljöriktig export

EU måste vara en global ledare i den gröna omställningen, som använder sitt inflytande och incitament för att främja omvälvande förändringar i tredjeländer även när det gäller avfallshantering. När det gäller export av avfall anser föredraganden att kommissionen har lagt fram ett kraftfullt och balanserat förslag.

 

Föredraganden föreslår ändringar i detta hänseende angående förteckningen över länder till vilka export är tillåten: För att stimulera investeringar i materialåtervinningsanläggningar i tredjeländer och säkerställa att länder som inte uppfyller kraven snabbt tas bort, bör förteckningen över godkända länder uppdateras minst varje år. Ytterligare ändringar föreslås för att säkerställa att revisioner endast utförs av certifierade och erfarna tredje parter och för att öka transparensen när det gäller granskade anläggningar och internationella avtal.

BILAGA: FÖRTECKNING ÖVER ENHETER ELLER PERSONER SOM FÖREDRAGANDEN HAR FÅTT INFORMATION FRÅN

Denna förteckning upprättas på helt frivillig grund och uteslutande på föredragandens ansvar. Föredraganden har fått information från följande enheter eller personer i samband med att förslaget till betänkandet utarbetades:

Enhet och/eller person

Advanced Waste Treatment Facilities (A2A, AVR and EEW)

Bureau of International Recycling

Cefic

CEMBUREAU

CMA CGM

Confederation of Danish Industries

Confederation of Finnish Industries (EK)

Danish Shipping

DIGITAL EUROPE

EUCOPRO

EuRIC

Eurits

EuroCommerce

Eurometaux

European Community Shipowners’ Associations (ECSA)

European Environmental Bureau (EEB)

European insulation Manufacturers Association (Eurima)

European Paper Packaging Alliance

EUROSHORE

FEAD

FNADE

Fortum

Green Transition Denmark

Hazardous Waste Europe

H&M Group

Inditex

Kvistgaard Jern & Metal

LyondellBasell

Maersk

Municipal Waste Europe

Plastic Recyclers Europe

Plastics Europe

Re-Match

Rethink Plastic Alliance (CIEL, ClientEarth, ECOS, EEB. EIA, Greenpeace, Seas at Risk. Surfrider Foundation, Zero Waste Europe)

Skylight

STENA RECYCLING

Sundolitt

Technical University of Denmark (DTU)

The Danish Chamber of Commerce

The Danish Society of Engineers (IDA)

The European Steel Association (EUROFER)

The Federation of German Industries (BDI)

The Federation of Norwegian Industries

The German Steel Federation (Wirtschaftsvereinigung Stahl)

The Policy Hub – Circularity for Apparel and Footwear

Trebo

Zero Waste Europe

 


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Transport av avfall och ändring av förordningarna (EU) nr 1257/2013 och (EU) 2020/1056

Referensnummer

COM(2021)0709 – C9-0426/2021 – 2021/0367(COD)

Framläggande för parlamentet

18.11.2021

 

 

 

Ansvarigt utskott

 Tillkännagivande i kammaren

ENVI

22.11.2021

 

 

 

Rådgivande utskott

 Tillkännagivande i kammaren

BUDG

22.11.2021

IMCO

22.11.2021

 

 

Inget yttrande avges

 Beslut

BUDG

9.12.2021

IMCO

1.12.2021

 

 

Föredragande

 Utnämning

Pernille Weiss

16.12.2021

 

 

 

Behandling i utskott

26.1.2022

11.5.2022

 

 

Antagande

1.12.2022

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

76

0

5

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Mathilde Androuët, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurélia Beigneux, Hildegard Bentele, Sergio Berlato, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Bas Eickhout, Cyrus Engerer, Agnès Evren, Pietro Fiocchi, Emmanouil Fragkos, Heléne Fritzon, Malte Gallée, Gianna Gancia, Teuvo Hakkarainen, Anja Hazekamp, Pär Holmgren, Jan Huitema, Yannick Jadot, Adam Jarubas, Petros Kokkalis, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Peter Liese, Sylvia Limmer, Marian-Jean Marinescu, Liudas Mažylis, Marina Mesure, Tilly Metz, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Grace O’Sullivan, Jutta Paulus, Stanislav Polčák, Erik Poulsen, Nicola Procaccini, Frédérique Ries, Silvia Sardone, Günther Sidl, Ivan Vilibor Sinčić, Nils Torvalds, Edina Tóth, Véronique Trillet-Lenoir, Achille Variati, Petar Vitanov, Mick Wallace, Pernille Weiss, Emma Wiesner, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska

Slutomröstning: närvarande suppleanter

João Albuquerque, Milan Brglez, Matthias Ecke, Jens Gieseke, Romana Jerković, Ondřej Knotek, Demetris Papadakis, João Pimenta Lopes, Manuela Ripa, Robert Roos, Róża Thun und Hohenstein, Grzegorz Tobiszowski, Sarah Wiener

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 209.7)

Attila Ara-Kovács, Karolin Braunsberger-Reinhold, Daniel Caspary, Andrzej Halicki, Agnes Jongerius, Nadine Morano, Caroline Nagtegaal, Ralf Seekatz, Susana Solís Pérez, Lucia Vuolo

Ingivande

9.12.2022

 


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

76

+

ECR

Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Joanna Kopcińska, Nicola Procaccini, Robert Roos, Grzegorz Tobiszowski, Anna Zalewska

ID

Mathilde Androuët, Simona Baldassarre, Aurélia Beigneux, Gianna Gancia, Silvia Sardone

NI

Ivan Vilibor Sinčić, Edina Tóth

PPE

Traian Băsescu, Hildegard Bentele, Karolin Braunsberger-Reinhold, Daniel Caspary, Agnès Evren, Jens Gieseke, Andrzej Halicki, Adam Jarubas, Ewa Kopacz, Peter Liese, Marian-Jean Marinescu, Liudas Mažylis, Dolors Montserrat, Nadine Morano, Ljudmila Novak, Stanislav Polčák, Ralf Seekatz, Lucia Vuolo, Pernille Weiss

RENEW

Pascal Canfin, Jan Huitema, Ondřej Knotek, Caroline Nagtegaal, Erik Poulsen, Frédérique Ries, Susana Solís Pérez, Róża Thun und Hohenstein, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Emma Wiesner, Michal Wiezik

S&D

João Albuquerque, Attila Ara-Kovács, Marek Paweł Balt, Milan Brglez, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Matthias Ecke, Cyrus Engerer, Heléne Fritzon, Romana Jerković, Agnes Jongerius, Alessandra Moretti, Demetris Papadakis, Günther Sidl, Achille Variati, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

THE LEFT

Anja Hazekamp, Petros Kokkalis, Mick Wallace

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Malte Gallée, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Tilly Metz, Ville Niinistö, Grace O'Sullivan, Jutta Paulus, Manuela Ripa, Sarah Wiener

 

0

-

 

 

 

5

0

ECR

Emmanouil Fragkos

ID

Teuvo Hakkarainen, Sylvia Limmer

THE LEFT

Marina Mesure, João Pimenta Lopes

 

 

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster

 

 

Senaste uppdatering: 11 januari 2023
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy