Tuarascáil - A9-0294/2022Tuarascáil
A9-0294/2022

TUARASCÁIL maidir le rialú ghníomhaíochtaí airgeadais an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta - tuarascáil bhliantúil 2021

12.12.2022 - (2022/2153(INI))

An Coiste um Rialú Buiséadach
Rapóirtéir: Angelika Winzig


Nós Imeachta : 2022/2153(INI)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe :  
A9-0294/2022
Téacsanna arna gcur síos :
A9-0294/2022
Téacsanna arna nglacadh :


PR_INI

CLÁR

Leathanach

TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

FAISNÉIS MAIDIR LE GLACADH SA CHOISTE FREAGRACH

VÓTÁIL CHRÍOCHNAITHEACH LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

 TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

maidir le rialú ghníomhaíochtaí airgeadais an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta - tuarascáil bhliantúil 2021

(2022/2153(INI))

Tá Parlaimint na hEorpa,

 ag féachaint do thuarascáil ar ghníomhaíocht 2021 ón mBanc Eorpach Infheistíochta dar teideal The Innovation Response [An Fhreagairt Nuálaíochta], a foilsíodh an 27 Eanáir 2022,

 ag féachaint do Thuarascáil Airgeadais 2021 BEI agus do thuarascáil 2021 BEI maidir le gníomhaíochtaí maoinithe agus iasachtaíochta, ar foilsíodh iad araon an 5 Bealtaine 2022,

 ag féachaint do Phlean Oibríochta 2021 Ghrúpa BEI, a foilsíodh an 20 Eanáir 2021,

 ag féachaint do Thuarascáil Infheistíochta 2020/2021 BEI: Building a smart and green Europe in the COVID-19 era [Eoraip chliste ghlas a thógáil i ré COVID-19], a foilsíodh an 21 Eanáir 2021,

 ag féachaint don phlean cur chun feidhme do Threochlár Ghrúpa BEI do Bhanc Aeráide 2021-2025, a ghlac Bord Stiúrthóirí BEI an 14 Samhain 2020 agus a foilsíodh an 14 Nollaig 2020,

 ag féachaint do Straitéis Aeráide BEI, a glacadh i mí na Samhna 2020 agus a foilsíodh an 15 Samhain 2020,

 ag féachaint do Thuarascáil Inbhuanaitheachta 2021 Ghrúpa BEI, a foilsíodh an 6 Iúil 2022,

 ag féachaint do Chreat Inbhuanaitheachta Comhshaoil agus Sóisialta Ghrúpa BEI, a glacadh an 2 Feabhra 2022,

 ag féachaint do Thuarascálacha Bliantúla Choiste Iniúchóireachta BEI don bhliain 2021, a foilsíodh an 21 Iúil 2022,

 ag féachaint do Thuarascáil ar Ghníomhaíochtaí 2021 ó BEI maidir le hImscrúduithe Calaoise, a foilsíodh an 7 Iúil 2022,

 ag féachaint do Tuarascáil Bhliantúil 2021 maidir le Gníomhaíocht um Ghearáin Soláthair agus maidir leis an gCoiste um Ghearáin Soláthair de chuid an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta a foilsíodh an 7 Aibreán 2022,

 ag féachaint don socrú oibre a shínigh BEI, an Ciste Eorpach Infheistíochta (CEI) agus Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh an 7 Nollaig 2021,

 ag féachaint do Thuarascáil ar Ghníomhaíochtaí 2021 ó BEI maidir le Comhlíonadh, a foilsíodh an 25 Lúnasa 2022,

 ag féachaint do Chreat PATH Ghrúpa BEI – Supporting the counterparties on their pathways to align with the Paris Agreement (Paris Alignment for Counterparties) [Tacú leis na contrapháirtithe ar a mbealach chun ailíniú le Comhaontú Pháras (Ailíniú Pháras le haghaidh Contrapháirtithe)], a foilsíodh an 26 Deireadh Fómhair 2021,

 ag féachaint do Bheartas Frith-Chalaoise Ghrúpa BEI, a foilsíodh an 5 Lúnasa 2021,

 ag féachaint do Thuarascáil Bhliantúil 2020 Choiste BEI um Eitic agus um Chomhlíonadh, a foilsíodh an 8 Aibreán 2022, agus do rialacha oibriúcháin an Choiste,

 ag féachaint do na cóid iompair d’fhoireann Ghrúpa BEI, do chomhaltaí dá Choiste Iniúchóireachta agus dá Choiste Bainistíochta,

 ag féachaint do Thuarascáil Nochta 2021 Ghrúpa BEI maidir le Bainistíocht Riosca, a foilsíodh an 9 Lúnasa 2022,

 ag féachaint do Rialacha Nós Imeachta BEI,

 ag féachaint don Chomhaontú Tríthaobhach idir an Coimisiún Eorpach, Cúirt Iniúchóirí na hEorpa (CIE) agus an Banc Eorpach Infheistíochta (an Comhaontú Tríthaobhach), a tháinig i bhfeidhm i mí na Samhna 2021,

 ag féachaint do Bheartas Trédhearcachta Ghrúpa BEI, a foilsíodh an 18 Samhain 2021, agus dá bheartas sceithireachta, a foilsíodh an 24 Samhain 2021,

 ag féachaint don Treosuíomh nua um Comhtháthú, 2021-2027 ó BEI, a foilsíodh an 13 Deireadh Fómhair 2021,

 ag féachaint do rún uaithi an 7 Iúil 2022 ar rialú ghníomhaíochtaí airgeadais an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta - tuarascáil bhliantúil 2020[1],

 ag féachaint do Riail 54 dá Rialacha Nós Imeachta,

 ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Rialú Buiséadach (A9-0294/2022),

A. de bhrí go bhfuil Grúpa BEI comhdhéanta de BEI agus CEI, go bhfuil sé ar an institiúid airgeadais iltaobhach is mó ar domhan agus ar cheann de na soláthraithe is mó de mhaoiniú don troid i gcoinne an athraithe aeráide; de bhrí go ndíríonn BEI ar réimsí tosaíochta na haeráide agus an chomhshaoil, na forbartha, na nuálaíochta agus scileanna, na bhfiontar beag agus meánmhéide, an bhonneagair agus an chomhtháthaithe; de bhrí go dtacaíonn CEI le fiontair bheaga agus mheánmhéide trí mhaoiniú a thabhairt don fhiontraíocht, don fhás, don nuálaíocht agus don taighde, don fhostaíocht agus don fhorbairt réigiúnach;

B. de bhrí go n-éilítear ar BEI, leis na conarthaí, rannchuidiú le lánpháirtiú AE, chomh maith le forbairt chothromaithe agus sheasta an mhargaidh inmheánaigh, agus spriocanna beartais phoiblí amhail comhtháthú sóisialta agus forbairt inbhuanaithe á gcur san áireamh, chun aghaidh a thabhairt ar neamhionannais trí dhálaí níos fearr a sholáthar chun rochtain a fháil ar phoist agus ar dheiseanna oideachais, ar bhonneagair phoiblí agus ar sheirbhísí poiblí, agus timpeallacht shláintiúil agus inbhuanaithe a chur chun cinn;

C. de bhrí go bhfuil BEI faoi cheangal ag Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh; de bhrí go ndéantar prionsabail chearta an duine a chomhtháthú ina nósanna imeachta agus caighdeáin díchill chuí, lena n-áirítear measúnuithe ex ante atá ar fáil go poiblí;

D. de bhrí go bhfuil sé d’acmhainn ag infheistíochtaí BEI tacú leis an earnáil shóisialta, lena n-áirítear sláinte, tithíocht agus oideachas;

E. de bhrí gur cheart go mbeadh comhtháthú críochach agus sóisialta, forbairt inbhuanaithe agus dul i ngleic leis an dífhostaíocht, leis an mbochtaineacht agus leis an eisiamh sóisialta i gcroílár ghníomhaíocht BEI; de bhrí go gceanglaítear an inbhuanaitheacht a chomhtháthú in aon ghníomhaíochtaí iasachtaithe, iasachtaíochta agus comhairleacha toisc gurb é sainchúram BEI fás inbhuanaithe a chothú laistigh den Aontas Eorpach agus thar lear; de bhrí go bhfuil tacaíocht don chomhtháthú cumhdaithe ina Reacht agus go bhfuil sé d’aidhm ag infheistíochtaí BEI rannchuidiú le forbairt chothromúil agus sheasta an mhargaidh inmheánaigh;

F. de bhrí go bhfuil ról lárnach ag BEI mar bhanc aeráide AE sa chomhrac i gcoinne éigeandálaí domhanda an athraithe aeráide, an díghrádaithe comhshaoil agus chailliúint na bithéagsúlachta; de bhrí go bhfuil BEI tiomanta a ghníomhaíochtaí uile a ailíniú le Comhaontú Pháras chun an maoiniú bliantúil don ghníomhú ar son na haeráide agus don inbhuanaitheacht chomhshaoil a mhéadú go dtí níos mó ná 50 % den iasachtú iomlán faoi 2025; de bhrí go bhfuil sé tiomanta EUR 1 trilliún ar a laghad a infheistiú i maoiniú don troid i gcoinne an athraithe aeráide sna deich mbliana amach romhainn;

G. de bhrí gur caibidlíodh an Comhaontú Ráthaíochta le Grúpa BEI (BEI agus CEI) faoi InvestEU in 2021 agus ag tús 2022 agus gur síníodh é an 7 Márta 2022;

H. de bhrí go bhféadfaidh na Ballstáit cur chun feidhme ionstraimí airgeadais a úsáideann siad chun cistí na Saoráide Téarnaimh agus Athléimneachta (RRF) a infheistiú i dtionscadail incháilithe a chur ar iontaoibh BEI; de bhrí go bhféadfaidh BEI tuilleadh maoinithe agus tacaíocht thiomnaithe chomhairleach a thairiscint do na Ballstáit chun a gcistí RRF a infheistiú;

I. de bhrí go rannchuidíonn BEI le spriocanna polaitiúla agus eacnamaíocha an Aontais Eorpaigh a chur chun feidhme agus go dtacaíonn sé le tosaíochtaí gníomhaíochta seachtraí an Aontais i ngach réigiún ar fud an domhain, lena n-áirítear i dtíortha atá íogair ó thaobh na polaitíochta de i réigiúin Chomharsanacht an Oirthir agus na Meánmhara;

J. de bhrí gurb é BEI an t-iasachtóir iltaobhach is mó i réigiúin Chomharsanacht AE, lena gcumhdaítear tíortha Chomharsanacht an Oirthir, na Balcáin Thiar, an Meánoirthear agus an Afraic Thuaidh; de bhrí go reáchtálann BEI oibríochtaí lasmuigh den Aontas Eorpach trí líonra de bheagnach 30 oifig sheachtrach atá lonnaithe san Afraic, i Meiriceá Laidineach agus san Áise;

K. de bhrí go n-oibríonn Grúpa BEI go dlúth le hinstitiúidí AE agus le comhpháirtithe eile chun tacú le cuspóirí agus tosaíochtaí beartais an Aontais; de bhrí, go háirithe faoi chuimsiú chreat airgeadais ilbhliantúil (CAI) 2021-2027, go n-oibríonn Grúpa BEI i gcomhar leis an gCoimisiún agus le bainc agus institiúidí náisiúnta le haghaidh spreagadh agus le hinstitiúidí maoinithe forbraíochta; de bhrí, chun prionsabail agus spriocanna Chomhaontú Pháras a bhaint amach faoi dheireadh 2020, gur oibrigh Grúpa BEI i gcomhar leis an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí agus leis an mBanc Eorpach Athfhoirgníochta agus Forbartha;

L. de bhrí go bhfuil BEI ar thús cadhnaíochta maidir le dul i ngleic le géarchéim COVID-19 san Aontas Eorpach agus go bhfuil iarracht shuntasach déanta aige tacaíocht bhreise a chur ar fáil go háirithe d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna) tríd an gCiste Ráthaíochta Uile-Eorpach (EGF) nua a bhunú chun caipiteal a sholáthar do FBManna, ar buaileadh go dona iad le héifeachtaí na géarchéime;

M. de bhrí go bhfuil gá le rátáil AAA BEI chun foinsí iomchuí maoinithe margaidh ar na rátaí is fabhraí a áirithiú agus, dá bhrí sin, nach mór í a chaomhnú;

N. de bhrí go n-éilítear le samhail ghnó BEI na leibhéil is airde sláine, trédhearcachta, cuntasachta agus dea-rialachais, chomh maith le bearta leormhaithe chun gach cineál sciúrtha airgid, maoiniú sceimhlitheoireachta, coireacht eagraithe agus cleachtais chánach dhíobhálacha a chomhrac go héifeachtach agus go héifeachtúil, chomh maith leis na cineálacha iompair thoirmiscthe arna sainaithin ina Bheartas Frith-Chalaoise a athbhreithníodh le déanaí;

Feidhmíocht idirbhearta airgeadais BEI

1. á chur i bhfios go láidir gur príomheisitheoir é BEI agus go rannchuidíonn sé go leanúnach le nuálaíochtaí agus le forbairtí sna margaí caipitil agus na caighdeáin is déine á gcur chun cinn ag an am céanna;

2. ag tabhairt dá haire, an 31 Nollaig 2021, gurbh ionann clár comhardaithe iomlán Ghrúpa BEI agus EUR 568 mbilliún, arbh ionann é agus méadú EUR 11.9 billiún i gcomparáid leis an 31 Nollaig 2020;

3. ag tabhairt dá haire gurbh ionann sínithe iasachta nua an bhainc agus EUR 65.4 billiún in 2021, a bhí i gcomhréir leis an sprioc a leagadh síos i bPlean Oibríochta 2021 agus gar do thorthaí na mblianta roimhe sin (EUR 66.1 billiún in 2020 agus EUR 63.3 billiún in 2019); ag aithint go raibh EUR 54.3 billiún den mhéid sin faoi acmhainní dílse an bhainc (i gcomparáid le EUR 64.6 billiún in 2020 atá faoi acmhainní dílse an bhainc freisin);

4. á chur i bhfios, mar a rinneadh sna blianta roimhe seo, gur leithdháileadh an sciar is mó don Iodáil, don Fhrainc agus don Spáinn (16 %, 14 % agus 12 % faoi seach de na sínithe iomlána) agus, mar a rinneadh sna blianta roimhe seo, go bhfuair na hearnálacha iompair, iasachtaí domhanda agus fuinnimh na sciartha is mó (30,2 %, 18,5 % agus 14,8 % faoi seach);

5. á thabhairt dá haire gurbh ionann na heisíocaíochtaí iomlána agus EUR 41.4 billiún in 2021, a raibh EUR 40.4 billiún de faoi acmhainní dílse an bhainc (in 2020, b’ionann eisíocaíochtaí agus EUR 58.3 billiún, a raibh EUR 56.8 billiún de faoi acmhainní dílse an bhainc);

6. ag tabhairt dá haire gur laghdaíodh beagánín líon na n-iasachtaí sínithe gan íoc ón 31 Nollaig 2021 i leith go EUR 556.4 billiún (ó EUR 558.7 agus EUR 560.3 billiún faoi seach in 2020 agus 2019), a raibh 82 % de i gcomhair tionscadail laistigh den Aontas (82.2 % in 2020 agus 81.4 % in 2019); ag tabhairt dá haire gurbh ionann punann iasachtaí eisíoctha BEI agus EUR 433.4 billiún, i gcomparáid le EUR 444.6 agus EUR 447.5 billiún ag deireadh 2020 agus 2019 faoi seach;

7. á chur i bhfios go láidir go léiríonn an treocht maoinithe thuas in 2021 fócas méadaitheach BEI ar chistí tríú páirtí a úsáid san Aontas Eorpach, amhail idirbhearta arna n-imlonnú faoi EGF agus ionstraimí airgeadais díláraithe, a chomhlánaíonn acmhainní dílse BEI agus a chuireann ar a chumas líon foriomlán na n-idirbheart ardriosca a mhéadú; ag tabhairt dá haire nach nglacann BEI ach le riosca creidmheasa, margaidh agus leachtachta a ghlacadh i gcomhréir lena fhonn riosca agus lena mhisean poiblí;

8. ag tabhairt dá haire go raibh BEI ar an eisitheoir banc forbartha iltaobhach is mó in 2021 maidir le bannaí glasa agus inbhuanaitheachta a úsáid, ag athdhearbhú a róil mar cheannaire i margaí domhanda na mbannaí glasa agus inbhuanaitheachta, le taifead nua de EUR 11.5 billiún i mbannaí feasachta aeráide agus inbhuanaitheachta (in aghaidh eisiúint choibhéiseach EUR 10.5 billiún i dtáirgí fiachais inbhuanaitheachta in 2020); ag tabhairt dá haire freisin gur mhéadaigh sé sin sciar an chistithe inbhuanaitheachta ina chistiú iomlán go 21 % ó 15 % in 2020 (agus bannaí feasachta aeráide agus bannaí feasachta inbhuanaitheachta araon á gcur san áireamh - CABanna agus SABanna);

9. á chur in iúl gur mór aici an tuarascáil dar teideal ‘Evaluation of the EIB’s Climate Awareness Bonds’ [Meastóireacht ar Bhannaí Feasachta Aeráide BEI], a ghlac Bord Stiúrthóirí BEI i mí an Mhárta 2021; á chur in iúl go dtuigeann sí go ndéanfar na CABanna agus na SABanna a ailíniú de réir a chéile le Caighdeán Bannaí Glasa an Aontais a bheidh ann amach anseo;

10. á chur in iúl gur eol di go dtiomsaíonn BEI cistí fadtéarmacha trí bhannaí a eisiúint ar na margaí caipitil idirnáisiúnta chun freastal ar a riachtanais iasachtaithe; ag tabhairt dá haire gur bhailigh BEI coibhéis EUR 55.3 billiún in 21 airgeadra le linn 2021;

11. ag tabhairt dá haire go ngineann BEI ioncam trí mhéideanna móra iasachtaí a mhaoiniú ag corrlach íseal agus gur thuairiscigh sé, an 31 Nollaig 2021, glanbhrabús EUR 2.5 billiún, arbh ionann é agus méadú i gcomparáid le EUR 1.7 billiún agus EUR 2.4 billiún in 2020 agus 2019 faoi seach;

12. ag tabhairt dá haire, toisc go gcoinnítear brabúis chun tacú le hoibríochtaí BEI, go bhfuil carnadh cúlchistí suntasacha thar na blianta mar thoradh ar bhrabúsacht chomhsheasmhach an bhainc; á chur in iúl gur geal léi go bhfuil méadú tagtha ar na cúlchistí ó EUR 73.5 billiún ag deireadh 2020 go EUR 76.1 billiún ag deireadh 2021;

13. ag tabhairt dá haire gur lean an phunann iasachtaí fhoriomlán d’fheidhmiú go maith, agus nach raibh ach 0.3 % d’iasachtaí bearnaithe ann ag deireadh 2021 (i gcomparáid le 0.4 % ag deireadh 2020 agus 2019 araon); ag tabhairt faoi deara go bhfuil cion na n-íocaíochtaí atá thar téarma níos mó ná 90 lá fós an-íseal, arb ionann é agus EUR 116.3 milliún san iomlán ag deireadh 2021 (i gcomparáid le EUR 117.1 milliún agus EUR 146.0 milliún ag deireadh 2020 agus 2019 faoi seach) agus, mar a tharla sna blianta roimhe sin, nach ionann é agus ach 0.03 % den phunann riosca;

14. á chur in iúl gur geal léi gur fhormheas an Bord Stiúrthóirí an 15 Nollaig 2021 Plean Oibríochta Ghrúpa BEI 2022-2024; á aithint go ndearbhaítear leis an bPlean Oibríochta nua go bhfuil BEI ag teacht le tosaíochtaí polaitiúla an Aontais agus go bhfuil sé tiomanta dlús a chur lena uaillmhian don aistriú digiteach agus don aistriú glas;

15. ag tabhairt dá haire go léiríonn an Plean Oibríochta an iasachtaíocht réamh-mheasta atá de dhíth chun a spriocanna oibríochta a bhaint amach agus go bhfuil iasachtaíocht domhanda suas le EUR 50 billiún údaraithe ag an mBord Stiúrthóirí le haghaidh 2022; ag tabhairt dá haire, thairis sin, gur fhógair BEI clár cistiúcháin a bhfuiltear ag dréim leis gurb ionann é agus EUR 45 bhilliún;

16. á iarraidh ar BEI ról gníomhach a ghlacadh i dtaobh tacú le tionscadail lena rannchuidítear leis an aistriú cóir, amhail taighde, nuálaíocht, digitiú, rochtain FBManna ar airgeadas, infheistíocht shóisialta agus scileanna;

Gníomhaíochtaí a bhaineann le paindéim COVID-19

17. á chur i bhfáth gur freagairt uathúil nach bhfacthas cheana é buiséad fadtéarmach 2021-2027 an Aontais Eorpaigh (EUR 1.2 trilliún i bpraghsanna reatha), in éineacht le hionstraim théarnaimh shealadach NextGenerationEU (NGEU) (EUR 806.9 billiún i bpraghsanna reatha), arb é is aidhm di cuidiú leis an damáiste eacnamaíoch agus sóisialta a rinne paindéim COVID-19 a dheisiú agus an t-aistriú digiteach agus an t-aistriú glas a éascú;

18. ag tabhairt dá haire gur chuir na ráigeanna paindéime éagsúla isteach ar ghníomhaíochtaí go leor de chliaint an bhainc in 2021, lena n-áirítear FBManna agus cuideachtaí móra chomh maith le hinstitiúidí airgeadais, as ar tháinig laghduithe ar mhéideanna agus ar eisíocaíochtaí;

19. ag tabhairt dá haire nach ndearna paindéim COVID-19 difear ábhartha do cháilíocht phunann iasachtaí BEI a bhuí lena straitéis bainistithe riosca creidmheasa;

20. ag tabhairt dá haire, agus is mór aici, go leanann BEI de sheasamh láidir leachtachta agus den rátáil chreidmheasa is airde a choinneáil in ainneoin chomhthéacs ginearálta na héiginnteachta sna margaí domhanda airgeadais, arb í paindéim COVID-19 is cúis léi;

21. ag tabhairt dá haire gur fhormheas BEI 109 n-idirbheart neamhspleácha in 2021 arb é is aidhm dóibh freagairt dhíreach a thabhairt ar ghéarchéim COVID-19, arb ionann iad agus EUR 12.9 billiún san iomlán (as méid iomlán formheasta de EUR 55.8 billiún); á chur i bhfios, ó thús phaindéim COVID-19, go bhfuil beagnach EUR 72 bhilliún i dtaobh tacaíocht spriocdhírithe formheasta ag Grúpa BEI d’earnáil na sláinte poiblí, do sheachadadh vacsaíní agus do ghnólachtaí ar bhuail an ghéarchéim go dona iad;

22. ag cur béim ar an tacaíocht shuntasach a sholáthraíonn BEI trí EGF, a chomhlánaíonn gníomhaíochtaí eile arna ndéanamh ar leibhéal an Aontais chun dul i ngleic leis an bpaindéim agus le géarchéimeanna iarphaindéime; á aithint go ngníomhaíonn an tacaíocht sin mar dhreasacht d’idirghabhálaithe airgeadais níos mó a thabhairt ar iasacht do chuideachtaí agus faoi dhálaí níos fearr, agus ar an gcaoi sin cabhrú le gnólachtaí rochtain a fháil go tapa ar mhaoiniú buntáisteach chun saincheisteanna a bhaineann le paindéim a shárú;

23. ag tabhairt dá haire gur chuir EGF ar chumas Ghrúpa BEI a thacaíocht do FBManna Eorpacha den chuid is mó a mhéadú, lenar cuireadh suas le EUR 200 billiún de mhaoiniú breise ar fáil; ag tréaslú le Grúpa BEI as tacú le go leor gnólachtaí ar fud an Aontais Eorpaigh; á chur i bhfios go láidir gur formheasadh, ón 31 Nollaig 2021 i leith, tionscadail arb ionann iad agus EUR 23.2 billiún san iomlán (a bhfuil EUR 18.1 billiún de sínithe cheana féin) agus go bhfuiltear ag dréim leis go slógfaidh sé sin infheistíocht iomlán de EUR 174.4 billiún;

24. ag aithint gur chumasaigh an méadú de EUR 6 bhilliún ar phíblíne cúraim sláinte BEI infheistíochtaí san earnáil cúraim sláinte agus i mbonneagair leighis, chomh maith le maoiniú a bhaineann le taighde, vacsaíní agus cóireáil; ag tabhairt dá haire gurbh ionann, an 31 Nollaig 2021, iasachtaí a síníodh faoin bpíblíne sin agus EUR 5.4 billiún, ar bhain cuid díobh le taighde ar vacsaíní COVID-19;

Tacaíocht BEI i bpríomhréimsí beartais

25. ag tabhairt dá haire go bhfuil clár InvestEU, arna theacht i gcomharbas ar an gCiste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha, le himlonnú faoi CAI 2021-2027 agus go mbeidh BEI mar an príomh-chomhpháirtí cur chun feidhme freisin, a bheidh freagrach as 75 % de bhuiséad foriomlán an tsainordaithe a bhainistiú; á chur in iúl go dtuigeann sí go bhfuiltear ag dréim leis go slógfaidh ráthaíocht InvestEU, arb ionann é agus EUR 26.2 billiúin, le soláthar ó CAI agus NGEU, níos mó ná EUR 372 bhilliún i dtaobh infheistíocht bhreise phríobháideach agus phoiblí san Eoraip le linn na tréimhse 2021-2027, go príomha le haghaidh bonneagar inbhuanaithe, nuálaíocht taighde, digitiú, rochtain FBManna ar airgeadas, infheistíocht shóisialta agus scileanna;

26. á iarraidh ar BEI tosaíochtaí AE a dtacaíonn InvestEU leo a urramú agus cosaint láidir leasanna airgeadais AE a áirithiú; ag dréim leis go dtuairisceoidh BEI don Pharlaimint maidir lena ghníomhaíochtaí agus a infheistíochtaí a bhaineann le clár InvestEU in 2022;

27. á chur i bhfáth gurb ionann 23 mhilliún gnólacht níos lú san Eoraip agus 99.8 % de ghnólachtaí neamhairgeadais agus go gcuireann siad thart ar dhá thrian de phoist uile ar fáil; á chur i bhfios go láidir go bhfuil FBManna ina gceann feadhna ar an bhforbairt eacnamaíoch ar fud an domhain agus gurb iad is mó a spreagann an nuálaíocht freisin; á chur in iúl go dtuigeann sí go raibh costais an digitithe agus na ngníomhaíochtaí ar son na haeráide ag an leibhéal is airde le linn phaindéim COVID-19 agus gur chuir siad brú breise ar FBManna, a bhfuil tacaíocht ó BEI faighte acu go príomha trí phacáiste maoiniúcháin maidir le COVID-19 agus trí EGF;

28. ag moladh Ghrúpa BEI, ar cothaíodh 4.5 milliún post trína thacaíocht airgeadais in 2021 do níos mó ná 431 000 FBM agus cuideachta mheánchaipitlithe; á mheabhrú gurb ionann tacaíocht ó BEI do FBManna agus 47 % de mhéid foriomlán an mhaoinithe arna shíniú ag BEI agus beagnach gach gníomhaíocht de chuid CEI; á mheabhrú, i ndearbhthéarmaí, gurbh ionann maoiniú FBManna in 2021 agus EUR 45 bhilliún d’iasachtú iomlán Ghrúpa BEI de EUR 94.9 billiún, arna thairiscint ar théarmaí maoinithe fabhracha i bhfoirm rátaí úis níos ísle agus/nó aibíochtaí níos faide agus seirbhísí comhairleacha; á iarraidh ar BEI leanúint dá ghníomhaíochtaí agus tacaíocht a fheabhsú le caipiteal fáis breise chun cur ar chumas FBManna a n-oibríochtaí a mhéadú;

29. á chur in iúl gur cúis bhuartha di go bhfuil tionchar tromchúiseach ag na praghsanna arda fuinnimh atá ann faoi láthair ar iomaíochas FBManna na hEorpa; á iarraidh ar BEI a mheas an leor an leibhéal tacaíochta atá ann faoi láthair do FBManna i gcomhthéacs praghsanna arda fuinnimh agus costais mhéadaitheacha amhábhar agus an chaoi a bhfuil sé i gceist aige a ghníomhaíochtaí a oiriúnú chun dul i ngleic leis na dúshláin nua sin a chur in iúl don Pharlaimint;

30. á athdhearbhú go bhfuil sí ag iarraidh go ndéantar tionscadail agus infheistíocht a leithdháileadh ar bhonn follasach agus geografach agus iad dírithe ar réigiúin bheagfhorbartha, go háirithe i nuálaíocht, digitiú agus bonneagar, d’fhonn fás ionchuimsitheach agus coinbhéirseacht agus comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus críche; á iarraidh ar BEI a bheith níos gníomhaí agus é ag tabhairt aghaidh ar easnaimh athfhillteacha lena gcuirtear cosc ar réigiúin nó tíortha áirithe as tairbhe iomlán a bhaint as gníomhaíochtaí airgeadais BEI;

31. ag tabhairt dá haire gur doimhníodh an bhearna idir cásanna agus cumais eacnamaíocha na mBallstát sa chomhthéacs deacair reatha (an ghéarchéim iar-phaindéimeach agus ionsaí na Rúise i gcoinne na hÚcráine) agus á chur i bhfios go láidir a thábhachtaí atá sé a áirithiú go rachaidh na réigiúin agus na tíortha is mó atá buailte in oiriúint do na himthosca nua ionas nach bhfágfar aon duine ar lár;

32. ag athdhearbhú a hiarrata ar BEI infheistíochtaí i nuálaíochtaí ceannródaíocha a mhéadú chun an t-aistriú digiteach agus glas a éascú;

33. á áitiú gur cheart do shreafaí airgeadais uile BEI a bheith ag teacht go hiomlán le glan-astaíochtaí nialasacha faoi 2050 ar a dhéanaí agus le cuspóir méadaithe aeráide an Aontais le haghaidh 2030; á áitiú nach mór don aistriú aeráide a bheith cuimsitheach agus cothrom agus nach mór infheistíochtaí glasa a bheith inmharthana; á mheabhrú go bhfuiltear ag dréim leis go ndéanfaidh BEI a iasachtú, a ionstraimí airgeadais, a chúnamh teicniúil agus a sheirbhísí comhairleacha a ghiaráil chun tacú le saoránaigh agus gnólachtaí a bhfuil dúshláin shocheacnamaíocha rompu mar thoradh ar an aistriú i dtreo geilleagar atá neodrach ó thaobh carbóin de;

34. ag athdhearbhú a hiarrata go neartófaí cúnamh teicniúil agus saineolas airgeadais na n-údarás áitiúil agus réigiúnach, go háirithe i réigiúin a bhfuil cumas íseal infheistíochta acu, agus tionscadail leasa choitinn do roinnt Ballstát nach féidir iad a mhaoiniú ina n-iomláine trí na modhanna éagsúla atá ar fáil sna Ballstáit aonair sula ndéanfar an tionscadal a fhormheas, chun inrochtaineacht ar chistiú BEI a fheabhsú;

35. ag athdhearbhú a hiarrata ar BEI dícheall cuí a dhéanamh i gcéim ullmhúcháin na dtionscadal uile chun breithniú cúramach agus urraim do chearta an duine agus do phobail dhúchasacha a áireamh;

36. á chur i bhfáth nár cheart go gcuirfeadh an ceanglas ar idirghabhálaithe airgeadais agus ar chliaint chorparáideacha maidir le pleananna dícharbónaithe a tharraingt suas a luaithe is féidir agus ar a dhéanaí faoi dheireadh 2025 cosc ar FBManna rochtain a fháil ar mhaoiniú; ag tabhairt dá haire, áfach, gur ceanglas ríthábhachtach é sin i bhfianaise uaillmhianta BEI a bheith ina bhanc aeráide AE agus ráta 50 % ar a laghad den mhaoiniú a bhaint amach chun tionscadail ghlasa agus inbhuanaithe a dhéanamh;

37. á iarraidh go ndíreofar ar inchreidteacht pleananna dícharbónaithe gearrthéarmacha, dá gcur chun feidhme docht agus dá spriocanna maidir le hastaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú agus go ndéanfar meastóireacht chun a fháil amach an féidir iad sin a áireamh i gclásail chonarthacha idir BEI agus a chliaint;

38. á chur in iúl gurb eol di go nascann gníomhaíochtaí BEI an aeráid, an nuálaíocht agus an fhorbairt agus ag aithint gur príomhchumasóirí iad an nuálaíocht agus an teicneolaíocht don aistriú chuig geilleagar astaíochtaí glan-nialasacha; á chur in iúl gur geal léi an chomhpháirtíocht idir an Coimisiún agus Breakthrough Energy Catalyst a bhfuil sé mar aidhm léi suas le USD 1 bhilliún a shlógadh thar an tréimhse 2022-2026 chun dlús a chur le himlonnú agus tráchtálú teicneolaíochtaí nuálacha a chuideoidh le huaillmhianta an Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip agus spriocanna aeráide 2030 an Aontais Eorpaigh a bhaint amach;

39. ag cur béim ar an ngá atá le leibhéal leordhóthanach slándála fuinnimh a bhaint amach chun neamhspleáchas tapa agus cobhsaí thíortha na hEorpa a bhaint amach;

40. á iarraidh ar BEI maoiniú a mhéadú chun borradh a chur faoin aistriú teicneolaíochta, cistí a chur ar fáil do FBManna le haghaidh taighde agus nuálaíocht fadtéarmach, tacú le forbairt scileanna arna n-oiriúnú d’fhíor-riachtanais mhargadh an tsaothair, agus infheistíocht a chur chun cinn i scileanna digiteacha fostaithe agus fiontraithe, i mbonneagar digiteach agus i bhfothú acmhainneachta don digitiú; á chur i bhfáth go bhfuil FBManna Eorpacha chun deiridh maidir le glacadh le teicneolaíochtaí digiteacha, gan ach 55 % de FBManna AE ag a bhfuil leibhéal bunúsach digitithe ar a laghad;

41. ag tabhairt dá haire go tuairiscítear go bhfuil méadú ar chéatadán sínithe BEI a bhaineann le sprioc chothrománach an bheartais phoiblí maidir le Comhtháthú Eacnamaíoch agus Sóisialta agus Cóineasú AE ó 34.5 % in 2020 go 41.5 % in 2021; á chur in iúl gur geal léi uaillmhian BEI arna leagan síos ina pháipéar nua maidir le Treoshuíomh Comhtháthaithe do 2021-2027 maidir le méadú ar mhaoiniú Ghrúpa BEI atá tiomnaithe do chomhtháthú agus treoshuíomh 40 % den mhaoiniú in AE do 2022 (a shroicheann 45 % faoi 2025), a bhfuil 20 % de i réigiúin bheagfhorbartha (a shroicheann 23 % faoi 2025); á iarraidh ar BEI leanúint de sheirbhísí comhairleacha a sholáthar do réigiúin chomhtháthaithe, rud a chabhraíonn leo úsáid níos fearr a bhaint as na hinfheistíochtaí atá ar fáil;

42. á iarraidh ar BEI chun leanúint de thús áite a thabhairt d’infheistíochtaí sa bhonneagar sláinte, in oiliúint foirne agus i gcáilíocht seirbhísí sláinte d’fhonn éagothroimí idir tíortha a laghdú;

43. á chur in iúl gur geal léi an cinneadh ó Bhord Stiúrthóirí BEI i mí Mheán Fómhair 2021 lenar formheasadh cruthú BEI Domhanda, an brainse nua atá freagrach ón 1 Eanáir 2022 i leith as gníomhaíochtaí uile BEI i réigiún an mhéadaithe agus i dtíortha Chomharsanacht an Oirthir agus an Deiscirt de chuid an Aontais Eorpaigh, i dtíortha na hAfraice fo-Shaháraí, na hÁise, Mheiriceá Laidinigh, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin;

44. á chreidiúint gur cheart go mbeadh an uathriail oibríochtúil is gá ag BEI Domhanda chun beartais AE a chur chun feidhme go rathúil lena nglactar le cultúr corparáideach iomchuí bainc forbartha, agus ag an am céanna tairbhe a bhaint as creat dlíthiúil an bhainc agus na beartais agus na hardchaighdeáin chéanna a chomhroinnt;

45. á chur i bhfios go láidir go bhfuil ról ríthábhachtach ag BEI maidir le spriocanna an tSásra um Aistriú Cóir a bhaint amach agus á iarraidh go mbeidh níos mó rannpháirtíochta agus gníomhaíochtaí nithiúla ann ina leith sin;

46. á chur i bhfios go láidir gur príomhghníomhaithe don fhás agus don fhorbairt i gceantair thuaithe iad earnálacha na talmhaíochta, na foraoiseachta agus an iascaigh; á iarraidh ar BEI cúnamh agus tacaíocht níos fearr a chur ar fáil don nuálaíocht sna hearnálacha ábhartha sin, rud a d’fhéadfadh cur go mór leis an tslándáil bia; á chur i bhfios go láidir go bhfuil riachtanais shuntasacha ag feirmeoirí, go speisialta feirmeoirí óga agus iontrálaithe nua san earnáil, agus go bhfuil ráta ratha níos lú ag feirmeoirí agus ag fiontair san earnáil sin agus iad ag cur isteach ar mhaoiniú; á iarraidh ar BEI leanúint d’obair bhreise a dhéanamh ar uirlisí airgeadais nua lena ndéanfar inrochtaineacht a threisiú d’earnáil na talmhaíochta;

47. ag cáineadh ionsaí agus ionradh míleata neamhdhleathach, gan chúis agus gan údar Chónaidhm na Rúise ar an Úcráin; á chur i bhfios go láidir gur cruthaíodh leis an gcogadh géarchéim dhaonnúil thromchúiseach agus go raibh tionchar bunúsach aige ar an staid eacnamaíoch agus slándála san Aontas agus ina chomharsanacht, agus go gcaithfear é sin a léiriú go forleathan i ngníomhaíochtaí agus pleananna infheistíochta BEI;

48. á chur in iúl gur cúis bhuartha di spleáchas fuinnimh agus leochaileacht Phoblacht na Moldóive atá tar éis dul in olcas mar gheall ar an ngéarchéim fuinnimh atá ann faoi láthair; ag tathant ar BEI tacú le hinfheistíochtaí i neamhspleáchas fadtéarmach agus éagsúlú fuinnimh Phoblacht na Moldóive;

Comhlíonadh, trédhearcacht agus cuntasacht BEI

49. á athdhearbhú go bhfuil gá le rátáil AAA BEI chun foinsí iomchuí maoinithe margaidh a áirithiú agus nach mór í a chaomhnú; á chreidiúint gur comhpháirteanna bunriachtanacha iad neart airgeadais, dea-rialachas, fonn coimeádach riosca, inbhuanaitheacht fhadtéarmach agus tacaíocht AE chomh maith le cáilíochtaí intreacha a shamhla gnó rathúla;

50. ag cur sonrú i mbarúlacha agus moltaí Choiste Iniúchóireachta BEI don bhanc le haghaidh 2021; á iarraidh ar BEI na moltaí sin a chur chun feidhme agus cur chun feidhme na moltaí sin atá ar feitheamh ó na blianta roimhe sin a thabhairt chun críche;

51. ag aontú le tuairim Choiste Iniúchóireachta BEI go bhfuil gá le faireachán, bainistiú agus formhaoirseacht fheabhsaithe ar rioscaí oibríochta agus teicneolaíochta, lena n-áirítear cibear-rioscaí agus rioscaí neamhairgeadais eile;

52. á chur in iúl gur geal léi go bhfuil BEI ag díriú ar straitéis digitithe, ar bhainistiú riosca maidir le slándáil faisnéise agus ar chibearshlándáil agus gur glacadh i mí na Bealtaine 2021 Straitéis Ghrúpa BEI maidir le hUaillmhian Digiteach (TFC); á mheabhrú go bhféadfadh rioscaí oibríochta, clú agus dlíthiúla a bheith mar thoradh ar chibirionsaithe; ag dréim leis go nglacfaidh BEI plean gníomhaíochta lena gcuimseofar cosaint i gcoinne cibirionsaithe agus téarnamh uathu araon, ina mbeidh spriocanna insoláthartha sonracha agus táscairí soiléire, agus lena ndéanfar cultúr cibearshlándála láidir a chur chun cinn i measc fostaithe;

53. ag tabhairt dá haire go ndearna BEI, an Coimisiún agus CIE an Comhaontú Tríthaobhach a athnuachan an 11 Samhain 2021; á chur in iúl gur oth léi nach gcuirtear ar fáil leis an gcomhaontú athbhreithnithe an réiteach fairsing atá iarrtha ag an bParlaimint; á chur in iúl gur geal léi, áfach, go lamháiltear leis an gcomhaontú nua rochtain níos fearr ar dhoiciméid iniúchta BEI agus cuíchóiriú níos fearr a dhéanamh orthu; á athdhearbhú go bhfuiltear ag dréim leis go mbeidh rochtain iomlán ag CIE ar an bhfaisnéis uile a bhaineann le hoibríochtaí BEI atá beartaithe chun beartais AE a chur chun feidhme agus chuige sin amháin;

54. ag tabhairt dá haire gur cláraíodh 64 chás nua le sásra gearán BEI in 2021 (i gcomparáid le 77 gcás in 2020), gur próiseáladh 107 gcás (i gcomparáid le 137 gcás in 2020) agus gur dúnadh 64 chás (i gcomparáid le 94 chás in 2020); ag spreagadh BEI chun faireachán a dhéanamh ar mholtaí an tsásra gearán agus iarrachtaí diana a dhéanamh chun teagmháil a dhéanamh le geallsealbhóirí chun imeachtaí saincheaptha a chur ar fáil;

55. á chur in iúl go bhfuil sí ar an eolas gur roinn inmheánach é Rannán Imscrúduithe na Cigireachta (IG/IN) a sheolann fiosrúcháin maidir leis na cineálacha mí-iompair a shainítear sa Bheartas Frithchalaoise chun fíricí agus moltaí ábhartha a chur ar fáil do Ghrúpa BEI mar bhonn do phróiseas cinnteoireachta BEI;

56. ag tabhairt dá haire go raibh tionchar ag na dúshláin a bhaineann le paindéim COVID-19, don dara bliain as a chéile, ar rannán inniúil an Ard-Chigireachta agus a gníomhaíochtaí á ndéanamh aici, rud a d’fhág go bhfuarthas níos lú líomhaintí (174 in 2021 agus 183 in 2020), go ndearnadh níos lú misean imscrúdaitheach (5 in 2021 agus 10 in 2020) agus gur eisíodh níos lú moltaí agus tuairimí (45 in 2021 agus 52 in 2020, i gcomparáid le líon níos mó cásanna a tugadh chun críche, i.e. 204 in 2021 agus 195 in 2020);

57. ag tabhairt faoi deara gur tháinig laghdú mór in 2021 ar líon na gcásanna inar tugadh bunús le líomhaintí tar éis imscrúdú a dhéanamh (17 gcás a raibh bunús leo as 67 n-imscrúdú a osclaíodh in 2021 agus 37 gcás a raibh bunús leo i gcoinne 91 imscrúdú a osclaíodh in 2020, ar laghdú é ó 41 % go 25 %);

58. á chur in iúl gur geal léi síniú an tsocraithe oibre idir BEI agus Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (EUROPOL) an 29 Deireadh Fómhair 2021, lenar cheart an bealach a réiteach chun rioscaí a bhaineann le cistiú Ghrúpa BEI a chosc agus a bhrath ar bhealach níos éifeachtaí;

59. á chur in iúl gur geal léi gur bunaíodh córas nua chun obair leantach agus tuairisciú a dhéanamh ar mholtaí agus ar thuairimí; á iarraidh ar IG/IN de chuid BEI tuarascáil níos mionsonraithe a thabhairt don Pharlaimint maidir le toradh a chuid imscrúduithe; á iarraidh go gcumhdófaí i dtuarascáil bhliantúil IG/IN de chuid BEI tionchair airgeadais na gcásanna a ndéanann sé imscrúdú orthu, ag dul níos faide ná an insint lom ar na cás-staidéir, chun léargas luachmhar a thabhairt i leith measúnú a dhéanamh ar chosaint leasanna airgeadais;

60. á chur in iúl gur mór aici obair leanúnach an Aonaid um Athbhreithniú Réamhghníomhach ar Shláine agus á mholadh comhar feabhsaithe idir cumais BEI maidir le heisiamh agus toirmeasc, Córas Luathbhraite agus Eisiaimh an Choimisiúin agus gníomhaithe ábhartha eile (amhail bunachar sonraí an Chórais Bainistíochta Neamhrialtachtaí de chuid na hOifige Eorpaí Frith-Chalaoise (OLAF) agus uirlis scórála riosca ARACHNE) chun feabhas a chur ar na gníomhaíochtaí coiscthe agus braite calaoise atá riachtanach chun leasanna airgeadais an Aontais a choimirciú;

61. á mheabhrú do BEI go ndéanann a chineál déach (comhlacht AE agus institiúid airgeadais) a ailíniú le dlí AE níos ábhartha fós, agus gur cheart rialachas, próisis agus sásraí iomchuí a cheapadh, a chur chun feidhme agus a chomhlíonadh go comhsheasmhach i gcomhréir le caighdeáin agus critéir an Aontais agus gur cheart iad a chomhtháthú go maith le caighdeáin agus critéir a leanann seirbhísí eile de chuid an Aontais lena n-idirghníomhaíonn BEI go minic;

62. ag tabhairt dá haire cóid nuashonraithe iompraíochta an Choiste Bainistíochta agus Bhord Stiúrthóirí BEI amhail Lúnasa 2021; á chur in iúl gur geal léi gur tugadh tréimhse mharana níos faide isteach do chomhaltaí an Choiste Bainistíochta (24 mhí seachas 12 mhí) agus do chomhaltaí an Bhoird Stiúrthóirí (12 mhí seachas 6 mhí); á chur in iúl gurb oth léi, áfach, nach bhfuil aon fhoráil ann lena n-eisiatar leas-uachtaráin ó mhaoirseacht agus cinntí a dhéanamh ar oibríochtaí ina dtíortha tionscnaimh agus á áitiú go dtabharfar aghaidh air sin sa chéad athbhreithniú eile;

63. á chur in iúl go bhfuil muinín aici go ndéantar measúnuithe tionscadail, atá ábhartha chun cinntí maoiniúcháin a dheonú, a tharraingt suas i gcomhréir le táscairí oibiachtúla teicniúla, airgeadais agus eacnamaíocha, agus gurb í cáilíocht tionscadail an toisc chinntitheach atá leo; á chreidiúint go neartaíonn an ‘pacáiste rialachais’ a ghlac an Bord Gobharnóirí i mí Lúnasa 2021 agus lena n-áirítear cóid nua iompair don Bhord Stiúrthóirí, don Choiste Bainistíochta agus don Choiste Iniúchóireachta, in éineacht le Rialacha athbhreithnithe Oibríochta an Choiste um Eitic agus um Chomhlíonadh, creat eiticiúil BEI, ós rud é go n-áirítear ann rialacha níos déine maidir le gníomhaíochtaí iarfhostaíochta; á iarraidh an athuair go dtabharfaí aghaidh ar na heasnaimh atá fós ann maidir le coinbhleacht leasa a sheachaint sa chéad athbhreithniú eile ar chód iompair an Choiste Bainistíochta;

64. á chur in iúl gur cúis bhuartha di na teipeanna sa chéad agus sa dara líne cosanta de chuid CEI a tuairiscíodh do Choiste Iniúchóireachta BEI i dtuarascálacha iniúchóireachta inmheánaí i mí na Nollag 2021 agus i mí Eanáir 2022; á iarraidh ar BEI gníomhaíocht cheartaitheach iomchuí a dhéanamh agus an Pharlaimint a chur ar an eolas faoi idirghabhálacha den sórt sin;

65. á chur in iúl gur geal léi beartas athbhreithnithe sceithireachta Ghrúpa BEI de mhí na Samhna 2021, lena dtugtar cosaint freisin do sceithirí nach baill foirne BEI iad;

66. á aithint gur colúin bhunúsacha de ghníomhaíochtaí agus d’oibríochtaí Ghrúpa BEI iad cearta an duine, cuimsitheacht agus inbhuanaitheacht; á chur in iúl gur geal léi an dul chun cinn a rinneadh in 2021 maidir le hathbhreithniú agus glacadh (arna thabhairt chun críche i mí Feabhra 2022) an Chreata inbhuanaitheachta Comhshaoil agus Sóisialta; á chur in iúl gur eol di go bhfuil an creat nua comhdhéanta de Bheartas Comhshaoil agus Sóisialta Ghrúpa BEI athbhreithnithe agus de Chaighdeáin Chomhshaoil agus Shóisialta BEI agus go gcuirtear ceachtanna a foghlaimíodh trí ghearáin a dhéantar leis an Sásra Gearán agus an tOmbudsman Eorpach san áireamh go cuí san athbhreithniú sin;

67. á chur in iúl go bhfuil sí den tuairim gur cheart go léireofaí le beartas frith-chalaoise neartaithe bealaí éifeachtacha chun mí-iompar a cheartú agus rioscaí a mhaolú agus gur cheart tacar uirlisí a sholáthar atá comhoiriúnach leis an gcreat rialála chun tionscadail a ndéanann amhras inchreidte difear dóibh a chalcadh go rathúil agus chun conarthaí le cliaint neamhchomhlíontacha a fhoirceannadh;

68. á athdhearbhú gur cúis bhuartha di roinnt cásanna a dhún OLAF in 2020 inar díríodh ar liúntais oideachais a deonaíodh go míchuí do bhaill foirne BEI; á chur in iúl gur díol sásaimh di an t-athbhreithniú agus an t-athchóiriú a rinne BEI ar an gcóras liúntas agus an ceartúchán a rinne sé ar roinnt earráidí a bhraith OLAF, lena n-áirítear bearta chun íocaíochtaí neamhdhlite a aisghabháil; ag athdhearbhú a hiarrata ar BEI tuarascáil a thabhairt don Pharlaimint maidir le toradh na hoibre leantaí ar mholtaí OLAF;

69. á chur in iúl gur geal léi gur glacadh beartas athbhreithnithe trédhearcachta Ghrúpa BEI an 17 Samhain 2021 tar éis comhairliúchán poiblí fairsing; ag tabhairt dá haire go leagtar síos leis an mbeartas sin forálacha maidir le faisnéis agus doiciméid a fhoilsiú go réamhghníomhach agus maidir lena nochtadh arna iarraidh sin;

70. á iarraidh ar BEI a bheartas trédhearcachta a chur chun feidhme ar bhealach níos fearr, moltaí an Ombudsman ó na trí chinneadh a foilsíodh an 21 Aibreán 2022 a chur chun feidhme ina n-iarrtar ar BEI cur chuige níos uaillmhianaí a ghlacadh maidir lena chleachtas nochta, i gcomhréir le reachtaíocht trédhearcachta AE, agus roinnt céimeanna trédhearcachta a ghlacadh;

71. ag tathant ar BEI freagairt go tapa d’iarrataí an Ombudsman chun a chur ar chumas an phobail an tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag na tionscadail a mhaoiníonn sé ar an gcomhshaol a fheiceáil ar bhealach níos éasca;

72. ag athdhearbhú a hiarrata go mbeadh níos mó trédhearcachta agus cuntasachta ann don Pharlaimint; á athdhearbhú, go háirithe, a thábhachtaí atá grinnscrúdú méadaithe ag an bParlaimint ar chinntí Bhord Stiúrthóirí BEI, le trédhearcacht fheabhsaithe ón gCoimisiún maidir leis na seasaimh a ghlacann sí i gcruinnithe Bhord Stiúrthóirí BEI; á iarraidh, i ndáil leis sin, go mbreithneofaí an fhéidearthacht go mbeadh stádas breathnóra ag an bParlaimint i gcruinnithe an Bhoird;

73. á mheas gur cheart don Choimisiún níos mó trédhearcachta a chur ar fáil maidir lena thuairimí maidir leis na tionscadail arna maoiniú ag BEI, ós rud é go gcabhródh sé sin lena ról i leith chuspóirí beartais an Aontais a shoiléiriú;

74. á chur in iúl gur eol di nach féidir leis na hiarrataí ar thrédhearcacht fheabhsaithe a bheith ina gcúis le cosaint laghdaithe ar leasanna airgeadais dlisteanacha cliant agus gur gá go dtiocfadh siad faoi chuimsiú na gcreataí dlíthiúla atá ann cheana agus an chórais cosanta sonraí;

75. á iarraidh ar ionadaithe an bhainc leibhéal na rannpháirtíochta agus na hidirghníomhaíochta leis an bParlaimint a mhéadú, go háirithe maidir le rialú gníomhaíochtaí airgeadais;

76. á chur in iúl gur cúis bhuartha di nár baineadh amach ina n-iomláine na spriocanna a leagadh síos i straitéis um éagsúlacht agus cuimsiú 2018-2021; á iarraidh ar BEI iarrachtaí nithiúla a dhéanamh chun feabhas a chur ar chothromaíocht inscne a fhoirne, go háirithe ar leibhéal na bainistíochta agus ar leibhéal na n-oifigeach sinsearach;

77. á chur in iúl go dtuigeann sí gur samplaí iad an earcaíocht laghdaithe le linn phaindéim COVID-19, cineál sonrach na bpróifílí a bhíonn á lorg ag an mbanc (i róil bainistíochta riosca, chomhlíonta agus TF, arna n-earcú i roinnt cásanna ón tionscal baincéireachta agus ó earnálacha speisialaithe nach gá go mbeadh siad éagsúil iad féin) agus iomaíochas mhargadh an tsaothair i Lucsamburg de na teorainneacha atá le cur san áireamh agus measúnú á dhéanamh ar an staid fhoriomlán;

78. ag aithint na n-ábhar imní agus na ngearán seanbhunaithe maidir leis na bearnaí móra pá idir catagóirí foirne riaracháin agus gairmiúla; ag tarraingt aird ar na costais arda maireachtála i Lucsamburg agus ag tabhairt dá haire go bhfuil an chomhéifeacht cheartúcháin do Lucsamburg socraithe ag 100 %, cé gur cheart go mbeadh sí níos airde; á chur i bhfios go bhfuil dúshláin roimh na baill foirne atá fostaithe faoin gcatagóir riaracháin agus conas a d’fhéadfadh tionchar diúltach a bheith acu ar tharraingteacht na hoibre ag BEI agus ar chaighdeán maireachtála a fhoirne;

79. ag spreagadh an bhainc leanúint de ghníomhaíocht a dhéanamh chun cothromaíocht inscne níos inbhraite a bhaint amach laistigh dá eagraíocht;

80. á chur in iúl gur geal léi go bhfuil faireachán leanúnach á dhéanamh ag BEI ar an gcothromaíocht gheografach agus go gcuirtear na sonraí ina leith sin san áireamh do phróisis earcaíochta atá ar siúl agus a bheidh ann amach anseo;

81. á athdhearbhú a hiarrata ar BEI ionadaíocht gheografach chuí ó na Ballstáit uile ina riarachán a áirithiú, agus inniúlachtaí agus buanna na n-iarrthóirí á gcur san áireamh; á iarraidh ar an mbanc miondealú inscne agus náisiúntachta ar phoist mheánbhainistíochta agus ardbhainistíochta a fhoilsiú go bliantúil;

82. ag tabhairt dá haire gurb ann do dhá thogra le haghaidh Creata maidir leis an gCeart chun Baint agus Creat maidir le Ceardchumainn a Aithint agus á chur in iúl go dtuigeann sí go nglacfaidh an Coiste Bainistíochta na creataí sin go tráthúil;

83. á iarraidh ar an mbanc tuarascáil bhreise a thabhairt ar na bearta cur chun feidhme a cuireadh i bhfeidhm ar bhonn shuirbhé 2021 maidir le sláinte agus folláine;

Obair leantach ar na moltaí ón bParlaimint

84. á iarraidh ar BEI leanúint de thuairisciú a dhéanamh ar staid na himeartha agus ar stádas na moltaí a d’eisigh an Pharlaimint roimhe seo ina rúin bhliantúla go háirithe maidir leis na nithe seo a leanas:

(a) tionchair (eacnamaíocha, chomhshaoil agus shóisialta) a straitéise infheistíochta agus na torthaí arna mbaint amach ó thaobh rannchuidiú le forbairt chothromaithe agus sheasta an mhargaidh inmheánaigh chun leasa an Aontais;

(b) gníomhaíochtaí arna nglacadh chun cur i gcoinne an mhí-iompair, na gcoinbhleachtaí leasa, na seachanta cánach, na calaoise agus an éillithe a fheabhsú;

(c) bearta chun tacaíocht do FBManna agus d’oibreoirí eacnamaíocha incháilithe a neartú agus beartais AE á gcur chun feidhme acu agus chun aon cheanglais nua a sheachaint a chruthódh tuilleadh maorlathais do FBManna;

(d) obair leantach ar na glaonna agus ar na hiarrataí a rinneadh sa rún seo;

°

° °

85. á threorú dá hUachtarán an rún seo a chur ar aghaidh chuig an gComhairle agus chuig an gCoimisiún, agus á iarraidh ar an gComhairle agus ar Bhord Stiúrthóirí BEI díospóireacht a reáchtáil maidir leis an rún seo.

FAISNÉIS MAIDIR LE GLACADH SA CHOISTE FREAGRACH

Dáta an ghlactha

5.12.2022

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

19

2

1

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Matteo Adinolfi, Gilles Boyer, Caterina Chinnici, Corina Crețu, José Manuel Fernandes, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Alin Mituța, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Eleni Stavrou, Angelika Winzig

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Marian-Jean Marinescu, Mikuláš Peksa, Sabrina Pignedoli, Simone Schmiedtbauer, Ramona Strugariu

Comhaltaí ionaid faoi Riail 209(7) a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Attila Ara-Kovács, Margrete Auken

 


 

VÓTÁIL CHRÍOCHNAITHEACH LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

19

+

NI

Sabrina Pignedoli

PPE

José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Marian-Jean Marinescu, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Simone Schmiedtbauer, Eleni Stavrou, Angelika Winzig

RENEW

Gilles Boyer, Alin Mituța, Ramona Strugariu

S&D

Attila Ara-Kovács, Caterina Chinnici, Corina Crețu, Isabel García Muñoz

VERTS/ALE

Margrete Auken, Daniel Freund, Mikuláš Peksa

 

2

-

ID

Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs

 

1

0

ID

Matteo Adinolfi

 

Eochair do na siombailí a úsáidtear:

+ : i bhfabhar

- : i gcoinne

0 : staonadh

 

 

An nuashonrú is déanaí: 10 Eanáir 2023
Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais