JELENTÉS az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok aktív és passzív választójogának az európai parlamenti választásokon történő gyakorlására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás)

13.12.2022 - (COM(2021)0732 – C9‑0021/2022 – 2021/0372(CNS)) - *

Alkotmányügyi Bizottság
Előadó: Damian Boeselager
(Átdolgozás – az eljárási szabályzat 110. cikke)


Eljárás : 2021/0372(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A9-0297/2022
Előterjesztett szövegek :
A9-0297/2022
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok aktív és passzív választójogának az európai parlamenti választásokon történő gyakorlására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás)

(COM(2021)0732 – C9‑0021/2022 – 2021/0372(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás – konzultáció – átdolgozás)

Az Európai Parlament,

 tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2021)0732),

 

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 22. cikkének (2) bekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C9-0021/2022),

 

 tekintettel a jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló, 2001. november 28-i intézményközi megállapodásra[1],

 

 tekintettel az eljárási szabályzata 110. cikkének (3) bekezdése értelmében a Jogi Bizottság által az Alkotmányügyi Bizottsághoz intézett, 2022. november 8-i levélre,

 

 tekintettel eljárási szabályzata 110. és 82. cikkére,

 

 tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére,

 

 tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére (A9-0297/2022),

 

A. mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport szerint a Bizottság javaslata a benne akként megjelölteken kívül egyéb érdemi módosítást nem tartalmaz, és mivel a meglévő jogi aktusok változatlanul hagyott rendelkezései és e módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a javaslat a meglévő jogi aktusok érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza,

1. jóváhagyja a Bizottságnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport ajánlásainak, valamint az alábbi módosításoknak megfelelően kiigazított javaslatát;

 

2. felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa javaslatát, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 293. cikke (2) bekezdésének megfelelően;

 

3. felszólítja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

 

4. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

 

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.


Módosítás  1

 

Irányelvre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés:

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 20. cikke (2) bekezdésének b) pontja és 22. cikkének (2) bekezdése az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok számára ugyanolyan feltételekkel biztosítja az aktív és passzív választójogot az európai parlamenti választásokon, mint a fogadó tagállam állampolgárainak. Az Európai Unió Alapjogi Chartájának (a továbbiakban: a Charta) 39. cikke is megerősíti ezt a jogot, amely konkrétan érvényre juttatja az egyenlőség elvét és a 21. cikkben foglalt állampolgárság alapján történő hátrányos megkülönböztetés tilalmát. E jog egyben az EUMSZ 20. cikke (2) bekezdésének a) pontjában és 21. cikkében, valamint a Charta 45. cikkében rögzített szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jog következménye is.

(2) Az Európai Unióról szóló 1992. évi szerződés (a Maastrichti Szerződés) új szakaszt jelentett az európai népek közötti egyre szorosabb unió megteremtésének folyamatában azáltal, hogy bevezette az uniós polgárság jogi fogalmát azzal a céllal, hogy megerősítse a tagállamok állampolgárai jogainak és érdekeinek védelmét azáltal, hogy a meglévő uniós jogosultságokat számos új politikai és választójoggal egészíti ki. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 20. cikke (2) bekezdésének b) pontja és 22. cikkének (2) bekezdése az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok számára ugyanolyan feltételekkel biztosítja az aktív és passzív választójogot az európai parlamenti választásokon, mint a fogadó tagállam állampolgárainak. Az Európai Unió Alapjogi Chartájának (a továbbiakban: a Charta) 39. cikke is megerősíti ezt a jogot, amely konkrétan érvényre juttatja az egyenlőség elvét és a 21. cikkben foglalt állampolgárság alapján történő hátrányos megkülönböztetés tilalmát. E jog egyben az EUMSZ 20. cikke (2) bekezdésének a) pontjában és 21. cikkében, valamint a Charta 45. cikkében rögzített szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jog következménye is. Az aktív és passzív választójog azt is lehetővé teszi a polgárok számára, hogy ténylegesen részt vegyenek az Unió demokratikus életében, és politikai entitásként érdekeltté váljanak az Európai Unióban. Elengedhetetlen, hogy minden uniós polgár – beleértve a mobilis uniós polgárokat, a fogyatékossággal élő és a hajléktalan polgárokat is – teljes mértékben, jelöltként és szavazóként egyaránt gyakorolhassa politikai jogait az európai parlamenti választásokkal összefüggésben. Fennáll annak a veszélye, hogy az európai mobilitás megakadályozhatja a mobilis uniós polgárokat abban, hogy gyakorolják az európai szerződések által biztosított alapvető politikai jogaikat, nevezetesen az európai parlamenti választásokon való részvételt. A mobilis polgárok aktív és passzív választójogát valamennyi választási listán és választókerületben alkalmazni kell, így az egész Unióra kiterjedő választókerület létrehozása esetén is.

Módosítás  2

 

Irányelvre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) Az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról, valamint a 76/787/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi határozat és az e határozathoz csatolt, az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány hatályon kívül helyezéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló, 2022. május 3-i európai parlamenti jogalkotási állásfoglalás szerint ezen irányelv célja, hogy az európai parlamenti választások hozzáférhetőbbek, versenyképesebbek és európaibbak legyenek.

Módosítás  3

Irányelvre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az uniós polgárságról szóló 2020. évi jelentésben24 a Bizottság hangsúlyozta, hogy frissíteni, pontosítani és erősíteni kell az európai parlamenti választásokon való aktív és passzív választójog gyakorlására vonatkozó szabályokat annak biztosítása érdekében, hogy a szabályok a mobilis uniós polgárok széles körű és inkluzív részvételét szolgálják. Figyelembe véve továbbá a 93/109/EK irányelv egymást követő választások során történő alkalmazása során szerzett tapasztalatokat, valamint szem előtt tartva a Szerződések módosításaival bevezetett változtatásokat, az említett irányelv több rendelkezését naprakésszé kell tenni.

(4) Az uniós polgárságról szóló 2020. évi jelentésben24 a Bizottság hangsúlyozta, hogy frissíteni, pontosítani és erősíteni kell az európai parlamenti választásokon való aktív és passzív választójog gyakorlására vonatkozó szabályokat annak biztosítása érdekében, hogy a szabályok az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok széles körű és inkluzív részvételét szolgálják. Figyelembe véve továbbá a 93/109/EK irányelv egymást követő választások során történő alkalmazása során szerzett tapasztalatokat, valamint szem előtt tartva a Szerződések módosításaival bevezetett változtatásokat, az említett irányelv több rendelkezését naprakésszé kell tenni.

_________________

_________________

24 https://ec.europa.eu/info/files/eu-citizenship-report-2020-empowering-citizens-and-protecting-their-rights_en

24 https://ec.europa.eu/info/files/eu-citizenship-report-2020-empowering-citizens-and-protecting-their-rights_en

Módosítás  4

Irányelvre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Az EUMSZ 20. cikkének (2) bekezdése nem sérti az EUMSZ 223. cikkének (1) bekezdését , amely a választásokra valamennyi tagállamban egységes eljárást ír elő valamennyi tagállamban közös elveknek megfelelően .

(5) Az EUMSZ 20. cikkének (2) bekezdése nem sérti az EUMSZ 223. cikkének (1) bekezdését, amely az európai parlamenti választásokra valamennyi tagállamban egységes eljárást ír elő valamennyi tagállamban közös elveknek megfelelően.

Módosítás  5

Irányelvre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Annak érdekében, hogy azok az uniós polgárok, akik olyan tagállamban rendelkeznek lakóhellyel, amelynek nem állampolgárai (a továbbiakban: állampolgársággal nem rendelkező uniós polgárok), az európai parlamenti választásokon ugyanolyan feltételek mellett gyakorolhassák aktív és passzív választójogukat, mint a fogadó tagállam állampolgárai, tisztázni kell az e választásokon való nyilvántartásba vételre és az azokon való részvételre irányadó feltételeket az állampolgárok és az állampolgársággal nem rendelkező uniós polgárok közötti egyenlő bánásmód biztosítása érdekében. Mindenekelőtt a lakóhelyük szerinti tagállamban az európai parlamenti választásokon aktív és passzív választójogukkal élni kívánó uniós polgárokat egyenlő bánásmódban kell részesíteni a választójog gyakorlásának feltételeként teljesítendő tartózkodási időtartamok és az e feltétel teljesítését igazoló bizonyítékok tekintetében.

(6) Annak érdekében, hogy azok az uniós polgárok, akik olyan tagállamban rendelkeznek lakóhellyel, amelynek nem állampolgárai (a továbbiakban: állampolgársággal nem rendelkező uniós polgárok), az európai parlamenti választásokon ugyanolyan feltételek mellett gyakorolhassák aktív és passzív választójogukat, mint a fogadó tagállam állampolgárai, tisztázni kell az e választásokon való nyilvántartásba vételre és az azokon való részvételre irányadó feltételeket az állampolgárok és az állampolgársággal nem rendelkező uniós polgárok közötti egyenlő bánásmód biztosítása érdekében. Mindenekelőtt a lakóhelyük szerinti tagállamban az európai parlamenti választásokon aktív és passzív választójogukkal élni kívánó uniós polgárokat ugyanolyan bánásmódban kell részesíteni, mint az adott tagállam állampolgárait a választójog gyakorlásának feltételeként teljesítendő tartózkodási időtartamok és az e feltétel teljesítését igazoló bizonyítékok tekintetében.

Módosítás  6

 

Irányelvre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a) Az állampolgársággal nem rendelkező uniós polgároknak tájékoztatást kell kapniuk a szavazás vagy a jelöltként indulás lehetőségéről, amikor olyan tagállamban veszik a lakcímüket nyilvántartásba, amelynek nem állampolgárai. A választóként vagy jelöltként történő névjegyzékbe vételre vonatkozó információkat az ezen irányelv értelmében aktív és passzív választójogra vonatkozó feltételekkel összhangban, az európai választások előtt rendszeresen és kellő időben meg kell adni az aktív és passzív választójoggal rendelkező valamennyi személynek. Ezenkívül az állampolgársággal nem rendelkező uniós polgárokat a választói névjegyzékbe való felvételkor megfelelően és a választások előtt kellő időben tájékoztatni kell az európai választási rendszerben őket megillető egyedi jogokról.

Módosítás  7

 

Irányelvre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) Tiszteletben kell tartani az uniós polgároknak azt a jogát, hogy maguk válasszák meg azt a tagállamot, amelyben részt kívánnak venni az európai parlamenti választásokon, ugyanakkor megfelelő intézkedéseket kell hozni annak biztosítására, hogy senki se szavazhasson vagy indulhasson jelöltként több mint egy országban;

(7) Tekintettel arra, hogy a legtöbb tagállam lehetővé teszi az állampolgársággal nem rendelkező uniós polgárok számára, hogy a nemzeti jog alapján megtartsák a saját országuk listájára vonatkozó szavazati jogukat, a két vagy több ország közötti választás lehetősége megköveteli, hogy az állampolgársággal nem rendelkező uniós polgárok egyértelmű tájékoztatást kapjanak, és a többszörös szavazás kockázatának csökkentése érdekében a tagállamok egyeztessenek egymással. Tiszteletben kell tartani az uniós polgároknak azt a jogát, hogy maguk válasszák meg azt a tagállamot, amelyben részt kívánnak venni az európai parlamenti választásokon, ugyanakkor megfelelő intézkedéseket kell hozni annak biztosítására, hogy senki se szavazhasson vagy indulhasson jelöltként több mint egy országban; Amikor tájékoztatást kapnak arról, hogy a lakóhelyük szerinti tagállamban szavazhatnak vagy jelöltként indulhatnak, az állampolgársággal nem rendelkező uniós polgárokat megfelelően tájékoztatni kell a lehetőségről, hogy – választásukkal és az alkalmazandó nemzeti rendelkezésekkel összhangban – saját országukban vagy a lakóhelyük szerinti országban szavazhatnak vagy jelöltként indulhatnak. Az állampolgársággal nem rendelkező uniós polgároknak kell végső soron dönteniük arról, hogy melyik tagállamban kívánnak szavazni.

Módosítás  8

 

Irányelvre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) A nemzetközi és az európai normáknak megfelelően, többek között a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányába foglalt követelményekkel, valamint az Emberi Jogok Európai Egyezményének jogával összhangban a tagállamoknak nem csupán el kell ismerniük és tiszteletben kell tartaniuk az uniós polgárok aktív és passzív választójogát, hanem meg is kell könnyíteniük választójoguk gyakorlását a választási részvétel útjában álló lehető legtöbb akadály megszüntetésével.

(8) A nemzetközi és az európai normáknak megfelelően, többek között a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányába foglalt követelményekkel, valamint az Emberi Jogok Európai Egyezményének jogával összhangban a tagállamoknak nem csupán el kell ismerniük és tiszteletben kell tartaniuk az uniós polgárok aktív és passzív választójogát, hanem a választási részvétel útjában álló valamennyi akadály megszüntetésével a lehető legdemokratikusabbá, arányosabbá és legkönnyebbé kell tenniük a választójoguk gyakorlását.

Módosítás  9

 

Irányelvre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) Annak megkönnyítése érdekében, hogy az uniós polgárok a lakóhelyük szerinti országban gyakorolhassák aktív és passzív választójogukat, e polgárokat a szavazás napja előtt kellő időben fel kell venni a választói névjegyzékbe. A névjegyzékbe való felvételre vonatkozó formai követelményeknek a lehető legegyszerűbbeknek kell lenniük. Elegendő, ha az érintett uniós polgárok érvényes személyazonosító igazolványt és hivatalos nyilatkozatot mutatnak be, amely tartalmazza a választásokon való részvételi jogosultságukat igazoló elemeket. A névjegyzékbe vételt követően az állampolgársággal nem rendelkező uniós polgároknak ugyanolyan feltételek mellett kell a választói névjegyzékben maradniuk, mint az érintett tagállam állampolgárságával rendelkező uniós polgároknak, mindaddig, amíg megfelelnek a választójog gyakorlásához szükséges feltételeknek. Ezen túlmenően az uniós polgároknak az illetékes hatóságok rendelkezésére kell bocsátaniuk a kapcsolattartási adataikat, hogy e hatóságok rendszeresen tájékoztathassák őket.

(9) Annak megkönnyítése érdekében, hogy az uniós polgárok a lakóhelyük szerinti országban gyakorolhassák aktív és passzív választójogukat, a lakcímük nyilvántartásba vételét követően – hozzájárulásuk esetén – lehetővé kell tenni a választói névjegyzékbe való azonnali felvételüket is. Ezeknek a polgároknak előzetes tájékoztatást kell kapniuk erről a választói névjegyzékbe való azonnali felvételről, nevezetesen arról, hogy tilos a kettős szavazás, és a választói névjegyzékbe való azonnali felvétel a származási helyük szerinti európai választások választói névjegyzékéből való törlést vonhatja maga után. Amennyiben a lakcím nyilvántartása vételekor nem került sor a választói névjegyzékbe való azonnali felvételre, e polgárokat a szavazás napja előtt kellő időben fel kell venni a választói névjegyzékbe. A névjegyzékbe való felvételre vonatkozó formai követelményeknek a lehető legegyszerűbbeknek kell lenniük. Elegendő, ha az érintett uniós polgárok érvényes személyazonosító igazolványt és – kellően indokolt esetekben – hivatalos és felhasználóbarát nyilatkozatot mutatnak be, amely tartalmazza a választásokon való részvételi jogosultságukat igazoló elemeket. A névjegyzékbe vételt követően az állampolgársággal nem rendelkező uniós polgároknak ugyanolyan feltételek mellett kell a választói névjegyzékben maradniuk, mint az érintett tagállam állampolgárságával rendelkező uniós polgároknak, mindaddig, amíg megfelelnek a választójog gyakorlásához szükséges feltételeknek. Ezen túlmenően az uniós polgároknak az illetékes hatóságok rendelkezésére kell bocsátaniuk a kapcsolattartási adataikat, hogy e hatóságok rendszeresen tájékoztathassák őket.

Módosítás  10

 

Irányelvre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) Annak érdekében, hogy egyenlő bánásmódot biztosítsanak azon állampolgársággal nem rendelkező uniós polgárok számára, akik a lakóhelyük szerinti tagállamban tarott választáson kívánják gyakorolni passzív választójogukat, ezeket a polgárokat ugyanazoknak az alátámasztó okiratoknak a bemutatására kell kötelezni, mint azokat a jelölteket, akik az érintett tagállam állampolgárai. Annak megállapítása érdekében azonban, hogy ezek a polgárok az EUMSZ 20. cikke (2) bekezdésének b) pontjában és 22. cikkének (2) bekezdésében meghatározott jog kedvezményezettjei-e, a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy megköveteljék olyan hivatalos nyilatkozat bemutatását, amely tartalmazza a szóban forgó választásokon való részvételi jogosultságuk igazolásához szükséges elemeket.

(11) Annak érdekében, hogy egyenlő bánásmódot biztosítsanak azon állampolgársággal nem rendelkező uniós polgárok számára, akik a lakóhelyük szerinti tagállamban tarott választáson kívánják gyakorolni passzív választójogukat, ezeket a polgárokat ugyanazoknak az alátámasztó okiratoknak a bemutatására kell kötelezni, mint azokat a jelölteket, akik az érintett tagállam állampolgárai. Annak megállapítása érdekében azonban, hogy ezek a polgárok az EUMSZ 20. cikke (2) bekezdésének b) pontjában és 22. cikkének (2) bekezdésében meghatározott jog kedvezményezettjei-e, a tagállamok számára kellően indokolt esetekben lehetővé kell tenni, hogy megköveteljék olyan hivatalos nyilatkozat bemutatását, amely tartalmazza a szóban forgó választásokon való részvételi jogosultságuk igazolásához szükséges elemeket.

Módosítás  11

Irányelvre irányuló javaslat

11 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11a) Annak érdekében, hogy az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok a gyakorlatban jogosultak legyenek az európai parlamenti választásokon való részvételre, a nemzeti politikai pártokat arra kell ösztönözni, hogy a tagságot ne tegyék függővé azon tagállam állampolgárságától, ahol a választásra sor kerül.

Módosítás  12

 

Irányelvre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12) A származásuk szerinti tagállamban és a lakóhelyük szerinti tagállamban egyaránt névjegyzékbe vett választópolgárok és jelöltek pontos azonosításának megkönnyítése érdekében, a lakóhely szerinti tagállamban a választói névjegyzékbe való felvétel vagy jelöltként való indulás iránti irányuló kérelem benyújtásakor az uniós polgároktól megkövetelt adatok jegyzékének tartalmaznia kell a személyi azonosító számot vagy az érvényes személyazonosító vagy úti okmány személyazonosító okmány sorszámát.

(12) A származásuk szerinti tagállamban és a lakóhelyük szerinti tagállamban egyaránt névjegyzékbe vett választópolgárok és jelöltek pontos azonosításának megkönnyítése érdekében, a választói névjegyzékbe való azonnali felvétel során vagy a lakóhely szerinti tagállamban a választói névjegyzékbe való felvétel vagy jelöltként való indulás iránti irányuló kérelem benyújtását követően az uniós polgároktól megkövetelt adatok jegyzékének tartalmaznia kell a személyi azonosító számot vagy az érvényes személyazonosító vagy úti okmány személyazonosító okmány sorszámát.

Módosítás  13

 

Irányelvre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13) Azok az uniós polgárok, akiket az illetékes hatóság által hozott egyedi büntetőjogi vagy polgári jogi határozattal megfosztottak aktív és passzív választójoguktól, a lakóhely szerinti tagállamban tartott európai parlamenti választásokon ennek a jognak a gyakorlásából ki van zárva. A választói névjegyzékbe vétel iránti kérelem kézhezvételekor a tagállamok olyan hivatalos nyilatkozatot követelhetnek az érintett polgártól, amely megerősíti, hogy nem fosztották meg őt szavazati jogától. Amennyiben az uniós polgárok a lakóhelyük szerinti országban jelöltként indulnak, olyan nyilatkozatot kell bemutatniuk, amely megerősíti, hogy nem fosztották meg őket az európai parlamenti választásokon való passzív választójoguktól.

(13) Azok az uniós polgárok, akiket az illetékes hatóság által hozott egyedi büntetőjogi vagy polgári jogi határozattal megfosztottak aktív és passzív választójoguktól, a lakóhely szerinti tagállamban tartott európai parlamenti választásokon ennek a jognak a gyakorlásából ki van zárva. Az azonnal névjegyzékbe vételkor vagy a választói névjegyzékbe vétel iránti kérelem kézhezvételekor a tagállamok kellően indokolt esetekben olyan hivatalos nyilatkozatot követelhetnek az érintett polgártól, amely megerősíti, hogy nem fosztották meg őt szavazati jogától. Amennyiben az uniós polgárok a lakóhelyük szerinti országban jelöltként indulnak, lehetővé kell tenni a lakóhely szerinti ország számára annak előírását, hogy e polgárok olyan nyilatkozatot mutassanak be, amely megerősíti, hogy nem fosztották meg őket az európai parlamenti választásokon való passzív választójoguktól.

Módosítás  14

Irányelvre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16) A többszörös szavazás vagy ugyanazon személy azonos választáson való többszörös jelöltségének elkerülése érdekében a tagállamoknak meg kell osztaniuk egymással az uniós választópolgárok és a passzív választójoggal rendelkező uniós választópolgárok által bemutatott hivatalos nyilatkozatokból összegyűjtött információkat. Mivel a tagállamok különböző adatok alapján azonosítják a polgárokat, tervbe kell venni közös adatkészlet kialakítását annak érdekében, hogy pontosan azonosítsák az uniós választópolgárokat és a passzív választójoggal rendelkező uniós választópolgárokat, valamint hogy megakadályozzák őket abban, hogy egynél többször szavazzanak vagy induljanak jelöltként. A kicserélt személyes adatokat az e célok eléréséhez szükséges minimumra kell korlátozni.

(16) A többszörös szavazás vagy ugyanazon személy azonos választáson való többszörös jelöltségének elkerülése érdekében a tagállamoknak koherens módon össze kell hangolniuk igazgatási rendszereiket. Ezért a tagállamok számára elő kell írni, hogy osszák meg egymással az állampolgársággal nem rendelkező uniós választópolgárok és a lakóhelyük szerinti tagállamban állampolgársággal nem rendelkező, de választásokon jelölhető uniós polgárok által bemutatott hivatalos nyilatkozatokból összegyűjtött információkat. Mivel a tagállamok különböző adatok alapján azonosítják a polgárokat, tervbe kell venni közös adatkészlet kialakítását annak érdekében, hogy pontosan azonosítsák az uniós választópolgárokat és a passzív választójoggal rendelkező uniós választópolgárokat, valamint hogy megakadályozzák őket abban, hogy egynél többször szavazzanak vagy induljanak jelöltként. A kicserélt személyes adatokat az e célok eléréséhez szükséges minimumra kell korlátozni.

Módosítás  15

Irányelvre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17) A többszörös szavazás vagy ugyanazon személy azonos választáson való többszörös jelöltségének elkerülése érdekében folytatott tagállamok közötti információcsere nem akadályozhatja meg állampolgáraikat abban, hogy más típusú választásokon szavazzanak vagy jelöltként induljanak. A nemzeti hatóságok közötti kommunikáció megkönnyítése érdekében a tagállamok számára elő kell írni, hogy jelöljenek ki egy kapcsolattartó pontot az említett információcseréhez. A Bizottság korábban kifejlesztett egy biztonságos eszközt, amelyet a tagállamok saját felelősségükre használhatnak a szükséges adatok cseréjéhez. Ezt a biztonságos eszközt be kell építeni ebbe az irányelvbe a tagállamok illetékes hatóságai közötti információcsere további támogatása érdekében. A tagállamok a személyes adatok ezzel kapcsolatos kezelése tekintetében külön adatkezelőként járnak el.

(17) A többszörös szavazás vagy ugyanazon személy azonos választáson való többszörös jelöltségének elkerülése érdekében folytatott tagállamok közötti információcsere nem akadályozhatja meg állampolgáraikat abban, hogy más típusú választásokon szavazzanak vagy jelöltként induljanak. A nemzeti hatóságok közötti kommunikáció megkönnyítése érdekében a tagállamok számára elő kell írni, hogy jelöljenek ki egy kapcsolattartó pontot az említett információcseréhez. A Bizottság kifejlesztett egy biztonságos eszközt, amelyet a tagállamok saját felelősségükre használhatnak a szükséges adatok cseréjéhez. Ezt a biztonságos eszközt be kell építeni ebbe az irányelvbe a tagállamok illetékes hatóságai közötti információcsere további támogatása érdekében. A tagállamok a személyes adatok ezzel kapcsolatos kezelése tekintetében külön adatkezelőként járnak el.

Módosítás  16

 

Irányelvre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20) A választási eljárások összefüggésében a megfelelő tájékoztatás hiánya érinti a polgárokat az őket uniós polgárként megillető jogok részét képező választójoguk gyakorlása során. Hatással van továbbá arra is, hogy az illetékes hatóságok képesek-e jogaik gyakorlására és kötelezettségeik teljesítésére. Elő kell írni a tagállamok számára, hogy jelöljenek ki olyan hatóságokat, amelyeknek kifejezetten az a feladata, hogy megfelelő tájékoztatást nyújtsanak az uniós polgárok számára, az őket az EUMSZ 20. cikke (2) bekezdésének b) pontja és 22. cikkének (2) bekezdése alapján megillető jogokról, valamint az európai parlamenti választásokon való részvételre és azok megszervezésére vonatkozó nemzeti szabályokról és eljárásokról. A kommunikáció hatékonysága érdekében a tájékoztatást világos és érthető módon kell nyújtani.

(20) A választási eljárások összefüggésében a megfelelő tájékoztatás hiánya érinti a polgárokat az őket uniós polgárként megillető jogok részét képező választójoguk gyakorlása során. Hatással van továbbá arra is, hogy az illetékes hatóságok képesek-e jogaik gyakorlására és kötelezettségeik teljesítésére. Elő kell írni a tagállamok számára, hogy jelöljenek ki olyan hatóságokat, amelyeknek kifejezetten az a feladata, hogy megfelelő tájékoztatást nyújtsanak az uniós polgárok számára, az őket az EUMSZ 20. cikke (2) bekezdésének b) pontja és 22. cikkének (2) bekezdése alapján megillető jogokról, valamint az európai parlamenti választásokon való részvételre és azok megszervezésére vonatkozó nemzeti szabályokról és eljárásokról. Annak érdekében, hogy arra ösztönözzék az állampolgársággal nem rendelkező uniós polgárokat, hogy aktívan keressék ezeket az információkat, a tagállamoknak azt is biztosítaniuk kell, hogy az információk széles körben hozzáférhetők legyenek a legkülönbözőbb csatornákon keresztül, többek között a civil társadalmi szervezetek, a kijelölt nemzeti hatóságok és – létrehozása esetén – az Európai választási hatóság közötti célzott együttműködési projektek révén. A kommunikáció hatékonysága érdekében a tájékoztatást világos és érthető módon, kellő időben kell nyújtani, figyelembe véve azokat az időpontokat, amikor a választói névjegyzékeket le kell zárni, és amikor a jelöltek listáját az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmánnyal összhangban közzé kell tenni.

Módosítás  17

 

Irányelvre irányuló javaslat

20 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(20a) Az állampolgársággal nem rendelkező uniós polgárok demokratikus részvételének előmozdítása érdekében a tagállamoknak megfelelő, egyértelmű és inkluzív tájékoztatást kell nyújtaniuk az uniós polgárok számára a szavazati jogról és az e jog gyakorlásával kapcsolatos lehetséges adminisztratív lépésekről, valamint a választási kultúrákról és a szavazási rendszerekről. Ezt a tájékoztatást az állampolgársággal nem rendelkező uniós polgárok nyilvántartásba vételekor kell azonnal nyújtani, vagy – kellő időben az európai választások előtt – kérésre, később. Különös figyelmet kell fordítani a kiszolgáltatott helyzetben lévő polgárok, például a fogyatékossággal élők és az idősek szükségleteire is;

Módosítás  18

 

Irányelvre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21) A választásra vonatkozó információk hozzáférhetőségének javítása érdekében ezt a tájékoztatást az Unió legalább egy másik olyan, a fogadó tagállam hivatalos nyelvétől eltérő hivatalos nyelvén is rendelkezésre kell bocsátani, amelyet a területén tartózkodó lehető legtöbb uniós polgár széles körben megért. A tagállamok területük vagy régióik meghatározott részein az Unió különböző hivatalos nyelveit használhatják, attól függően, hogy az ott tartózkodó uniós polgárok legnagyobb csoportja milyen nyelvet ért.

(21) A választásra vonatkozó információk hozzáférhetőségének javítása érdekében a választójoggal kapcsolatos ilyen alapvető tájékoztatást egyértelmű és inkluzív módon, és jóval a választások előtt, az Unió legalább egy másik olyan, a fogadó tagállam hivatalos nyelvétől eltérő hivatalos nyelvén is rendelkezésre kell bocsátani, amelyet a területén tartózkodó lehető legtöbb uniós polgár széles körben megért. A tagállamokat ösztönözni kell arra, hogy az állampolgársággal nem rendelkező uniós polgár anyanyelvén is nyújtsanak tájékoztatást. A tagállamok területük vagy régióik meghatározott részein az Unió különböző hivatalos nyelveit használhatják, attól függően, hogy az ott tartózkodó uniós polgárok legnagyobb csoportja milyen nyelvet ért.

Módosítás  19

 

Irányelvre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22) Az EUMSZ 22. cikke (2) bekezdésének megfelelően az ezen irányelv általános szabályaitól való bármely eltérést csak valamely tagállam sajátos problémái indokolhatják, és annak meg kell felelnie a Charta 52. cikkében foglalt követelményeknek, azt is beleértve, hogy az aktív és passzív választójog európai parlamenti választásokon való gyakorlása csak törvény által, valamint az arányosság és a szükségesség elveinek tiszteletben tartásával korlátozható . Ezenfelül, a Charta 47. cikkének előírásai szerint bármely eltérésnek felülvizsgálat tárgyát kell képeznie .

törölve

Módosítás  20

 

Irányelvre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23) Ilyen sajátos problémák különösen olyan tagállamokban merülhetnek fel, ahol a választójogi korhatárt elért uniós, ott lakóhellyel rendelkező, de nem saját állampolgárok aránya nagyon jelentősen meghaladja az átlagot. Az ilyen polgároknak a választójoggal rendelkező személyek teljes számának több mint 20 %-át kitevő számaránya indokolja az ottlakás időtartamának kritériumán alapuló , választójoggal kapcsolatos eltéréseket;

törölve

Módosítás  21

 

Irányelvre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24) Azoknak a tagállamoknak, amelyekben a választójogi korhatárt elért nem saját állampolgárságú uniós polgárok számaránya meghaladja az ott lakóhellyel rendelkező, választójogi korhatárt elért uniós polgárok 20 %-át , lehetővé kell tenni, hogy az EUMSZ 22. cikke (2) bekezdésének megfelelően különleges rendelkezéseket állapíthassanak meg a jelöltlisták összetétele tekintetében.

törölve

Módosítás  22

 

Irányelvre irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26) A jogok gyakorlására és az ezen irányelv alkalmazására vonatkozó adatok hasznosak lehetnek annak meghatározásához, hogy mely intézkedések szükségesek ahhoz, hogy az uniós polgárok hatékonyan gyakorolhassák választójogukat. Az európai parlamenti választásokra vonatkozó adatgyűjtés javítása érdekében be kell vezetni a tagállami végrehajtás rendszeres nyomon követését és az arra vonatkozó jelentéstételt. A Bizottságnak ezzel egyidejűleg értékelni kell ezen irányelv alkalmazását, és mindegyik európai parlamenti választást követően ilyen értékelést tartalmazó jelentést kell az Európai Parlament és a Tanács elé terjesztenie.

(26) A jogok gyakorlására és az ezen irányelv alkalmazására vonatkozó adatok kulcsfontosságúak a vonatkozó uniós szakpolitika értékeléséhez és annak meghatározásához, hogy mely intézkedések szükségesek ahhoz, hogy az uniós polgárok hatékonyan gyakorolhassák választójogukat. Az európai parlamenti választásokra vonatkozó tagállami adatgyűjtés és jelentéstétel fokozása és javítása érdekében be kell vezetni a tagállami végrehajtás közös mutatókon alapuló, rendszeres nyomon követését és az arra vonatkozó jelentéstételt. A Bizottságnak ezzel egyidejűleg értékelni kell ezen irányelv alkalmazását, és mindegyik európai parlamenti választást követően ilyen értékelést tartalmazó jelentést kell az Európai Parlament és a Tanács elé terjesztenie.

Módosítás  23

 

Irányelvre irányuló javaslat

27 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(27) A Bizottságnak legalább két európai parlamenti választást követően, észszerű határidőn belül saját értékelést kell végeznie ezen irányelv alkalmazásáról.

(27) A Bizottságnak minden európai parlamenti választás után legkésőbb 18 hónappal saját értékelést kell végeznie ezen irányelv alkalmazásáról, adott esetben az irányelv módosítására irányuló jogalkotási javaslat kíséretében.

Módosítás  24

 

Irányelvre irányuló javaslat

28 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(28) Annak érdekében, hogy az európai parlamenti választásokon aktív és passzív választójogukkal élni kívánó, állampolgársággal nem rendelkező uniós polgárok által benyújtandó hivatalos nyilatkozatok továbbra is releváns adatokat tartalmazzanak a választójog uniós polgárok általi gyakorlásával összefüggésben, a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el az említett nyilatkozatok mintájának módosítása céljából. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

(28) Annak érdekében, hogy az európai parlamenti választásokon aktív és passzív választójogukkal élni kívánó, állampolgársággal nem rendelkező uniós polgárok által benyújtandó hivatalos nyilatkozatok továbbra is releváns adatokat tartalmazzanak a választójog uniós polgárok általi gyakorlásával összefüggésben, a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el az említett nyilatkozatok mintájának módosítása céljából. Az európai parlamenti választásokra vonatkozó tagállami adatgyűjtés és jelentéstétel fokozása és javítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a 17. cikk (1) bekezdésének alkalmazásában gyűjtendő adatok mintájának és formájának kialakításával kiegészítse ezt az irányelvet. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

Módosítás  25

 

Irányelvre irányuló javaslat

29 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(29) A tagállamok a megerősítéssel, az Unió pedig a megkötéssel27 kötelezettséget vállaltak arra, hogy gondoskodnak a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény betartásáról. A fogyatékossággal élő személyek inkluzív és egyenlő választási részvételének támogatása érdekében, az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok aktív és passzív választójogának az európai parlamenti választásokon történő gyakorlására vonatkozó részletes szabályoknak megfelelően figyelembe kell venniük a fogyatékossággal élő polgárok és az idősebb polgárok szükségleteit.

(29) A tagállamok a megerősítéssel, az Unió pedig a megkötéssel27 kötelezettséget vállaltak arra, hogy gondoskodnak a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény, különösen annak 29. cikke betartásáról. A fogyatékossággal élő személyek inkluzív és egyenlő választási részvételének támogatása érdekében, az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok aktív és passzív választójogának az európai parlamenti választásokon történő gyakorlására vonatkozó részletes szabályoknak megfelelően figyelembe kell venniük a fogyatékossággal élő polgárok és az idősebb polgárok szükségleteit. Különösen a tagállamoknak a nemzeti választási eljárásaikhoz igazodó megfelelő intézkedéseket kell bevezetnie a fogyatékossággal élő polgárok szavazásának megkönnyítése érdekében, ideértve például a szavazóhelyiségek megválasztásának lehetőségét, zárt szavazóhelyiségeket a kulcsfontosságú helyeken, valamint olyan segítő technológiák, formátumok és technikák használatát, mint a Braille-írás, a nagybetűs írás, a hangalapú tájékoztatás, a tapintható írásrendszerek, a könnyen olvasható információk és a jelnyelvi kommunikáció. A tagállamoknak továbbá mérlegelniük kell a szavazást megkönnyítő kiegészítő eszközök bevezetését, például az előzetes fizikai szavazást és a meghatalmazott útján történő szavazást, valamint az elektronikus és online szavazást.

__________________

__________________

27 Tanács 2010/48/EK határozata (2009. november 26.) a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezménynek az Európai Közösség által történő megkötéséről (HL L 23., 2010.1.27., 35. o.).

27 Tanács 2010/48/EK határozata (2009. november 26.) a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezménynek az Európai Közösség által történő megkötéséről (HL L 23., 2010.1.27., 35. o.).

Módosítás  26

 

Irányelvre irányuló javaslat

29 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(29a) A tagállamoknak az európai parlamenti választások előtt figyelemfelkeltő és tájékoztató kampányokat kell előmozdítaniuk, ugyanakkor javítaniuk kell a fogyatékossággal élőket, az időseket és a kiszolgáltatott személyeket célzó akadálymentességi követelményeket.

Módosítás  27

Irányelvre irányuló javaslat

29 b preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(29b) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy azok a fogvatartottak, akik a nemzeti jogszabályokkal összhangban szavazati joggal rendelkeznek, akkor is gyakorolhassák e szavazati jogukat, ha olyan tagállamban tartózkodnak, amelynek nem állampolgárai.

Módosítás  28

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) az a személy, aki a referencia-időpontban TFEU 20. cikkének (1) bekezdése szerinti uniós polgár;

a) az a személy, aki a referencia-időpontban TFEU 20. cikkének (1) bekezdése szerinti uniós polgár, jogképességétől függetlenül;

Indokolás

A belső koherencia érdekében szükséges, a megkülönböztetésmentesség elvével összhangban. Kifejezetten kapcsolódik a (29) preambulumbekezdéshez, amely az átdolgozási eljárás hatálya alá tartozik, és amely kimondja, hogy az európai parlamenti választásokon megfelelően figyelembe kell venni a fogyatékossággal élő polgárok szükségleteit. Elválaszthatatlanul kapcsolódik, mivel tovább pontosítja, hogy a tagállamoknak hogyan kell biztosítaniuk, hogy az európai parlamenti választásokon megfelelően figyelembe vegyék a fogyatékossággal élő polgárok szükségleteit.

Módosítás  29

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az aktív választójoggal rendelkező uniós választópolgárok választójogukat vagy a lakóhelyük szerinti tagállamban vagy a származásuk szerinti tagállamban gyakorolhatják. Ugyanannak a választásnak az alkalmával senki nem szavazhat egynél több alkalommal.

(1) Az aktív választójoggal rendelkező uniós választópolgárok számára biztosítani kell azt a jogot, hogy megválaszthassák, hogy választójogukat a lakóhelyük szerinti tagállamban vagy a származásuk szerinti tagállamban gyakorolják. Ugyanannak a választásnak az alkalmával senki nem szavazhat egynél több alkalommal.

Indokolás

Az előadó 26. módosításával összhangban. A belső koherencia érdekében szükséges. Tisztázni kell a nyilvántartásba vételre és a részvételre vonatkozó feltételeket annak biztosítása érdekében, hogy az állampolgársággal nem rendelkező uniós polgároké legyen a végső szó a választói névjegyzék tekintetében.

Módosítás  30

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Azok az uniós polgárok, akik olyan tagállamban rendelkeznek lakóhellyel, amelynek nem állampolgárai, és akiket a lakóhely szerinti tagállam vagy a származás szerinti tagállam joga alapján valamely bírósági vagy – jogorvoslat lehetősége mellett – közigazgatási határozattal passzív választójoguktól megfosztottak, nem gyakorolhatják e jogukat a lakóhelyük szerinti tagállamban tartott európai parlamenti választásokon.

(1) Azok az uniós polgárok, akik olyan tagállamban rendelkeznek lakóhellyel, amelynek nem állampolgárai, és akiket a lakóhely szerinti tagállam vagy a származás szerinti tagállam joga alapján valamely bírósági vagy – jogorvoslat lehetősége mellett – közigazgatási határozattal passzív választójoguktól megfosztottak, nem gyakorolhatják e jogukat a lakóhelyük szerinti tagállamban tartott európai parlamenti választásokon. A származási tagállam által a jogképességtől fogyatékosság miatti megfosztásról hozott határozatok azonban nem foszthatják meg az uniós polgárokat a lakóhelyük szerinti tagállambeli passzív választójoguktól az európai parlamenti választásokon, ha e tagállam joga korlátozás nélkül minden fogyatékossággal élő személy számára biztosítja ezt a jogot.

Módosítás  31

 

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A tagállamok kapcsolattartó pontot neveznek ki a (3) bekezdés alkalmazásához szükséges információk kézhezvételére és továbbítására. A tagállamok értesítik a Bizottságot e kapcsolattartó pontok nevéről, elérhetőségéről és a velük kapcsolatos naprakész információkról és változásokról. A Bizottság nyilvántartást vezet a kapcsolattartó pontokról, és azt a tagállamok rendelkezésére bocsátja.

(5) A tagállamok kapcsolattartó pontot neveznek ki a (3) bekezdés alkalmazásához szükséges információk kézhezvételére és továbbítására. A tagállamok értesítik a Bizottságot e kapcsolattartó pontok nevéről, elérhetőségéről és – azok változása esetén – a velük kapcsolatos naprakész információkról. A Bizottság nyilvántartást vezet a kapcsolattartó pontokról, és azt a tagállamok rendelkezésére bocsátja.

Módosítás  32

 

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) Lehetővé kell tenni az állampolgársággal nem rendelkező uniós polgárok választói névjegyzékbe való azonnali felvételét.

Módosítás  33

 

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 2 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b) Az állampolgársággal nem rendelkező uniós polgároknak a lakcímük bejelentésekor lehetőséget kell biztosítani annak kifejezésére, hogy a lakóhelyük szerinti tagállamban kívánnak a választói névjegyzékbe kerülni, és tájékoztatni kell őket a jelöltként való indulás és az erre vonatkozó kérelem benyújtásának lehetőségéről.

 

Amennyiben az állampolgársággal nem rendelkező uniós polgárok úgy döntenek, hogy a lakcímük bejelentésekor nem kívánják választópolgárként felvetetni magukat a lakóhelyük szerinti tagállam választói névjegyzékébe, akkor a későbbiekben is is jogukban áll ezt megtenni. A szavazás vagy jelöltként indulás lehetőségéről szóló tájékoztatás során a tagállamok megfelelően tájékoztatják az állampolgársággal nem rendelkező uniós polgárokat arról, hogy választásuktól függően saját tagállamukban vagy a lakóhelyük szerinti tagállamban szavazhatnak vagy jelöltként indulhatnak.

Módosítás  34

 

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a választópolgárként való névjegyzékbe vételre irányuló akaratukat kinyilvánító, aktív választójoggal rendelkező uniós választópolgárokat a választás napja előtt kellő időben felvegyék a választói névjegyzékbe.

(1) A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a választópolgárként való névjegyzékbe vételre irányuló akaratukat kinyilvánító, aktív választójoggal rendelkező uniós választópolgárokat legkésőbb a választás napja előtt 14 héttel felvegyék a választói névjegyzékbe. A tagállamok lehetővé teszik a névjegyzékbe vételt, amint az érintett szavazó lakcímét nyilvántartásba veszik.

Módosítás  35

 

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca) amennyiben úgy kívánják, jelöljék meg azokat a nyelveket, amelyeken az 12. cikk (2) bekezdésében említett tájékoztatást meg kívánják kapni;

Módosítás  36

 

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Azok az aktív választójoggal rendelkező uniós választópolgárok , akiket a választói névjegyzékbe felvettek, szerepelnek a névjegyzékben – ugyanolyan feltételek szerint, mint azok a szavazók, akik állampolgárok – amíg a névjegyzékből való törlésüket nem kérik, vagy a névjegyzékből nem törlik őket, mert már nem teljesítik az aktív választójog gyakorlásához szükséges feltételeket. Amennyiben olyan rendelkezések vannak érvényben, amelyek szerint az állampolgárokat értesíteni kell a választói névjegyzékből való ilyen törlésről, az említett rendelkezések ugyanúgy alkalmazandók az uniós választópolgárokra is.

(4) Azok az aktív választójoggal rendelkező uniós választópolgárok, akiket a választói névjegyzékbe felvettek, szerepelnek a névjegyzékben – ugyanolyan feltételek szerint, mint azok a szavazók, akik állampolgárok – mindaddig, amíg a névjegyzékből való törlésüket nem kérik, vagy a névjegyzékből nem törlik őket, mert már nem teljesítik az aktív választójog gyakorlásához szükséges feltételeket. Amennyiben olyan rendelkezések vannak érvényben, amelyek szerint az állampolgárokat értesíteni kell a választói névjegyzékből való ilyen törlésről, az említett rendelkezések az uniós választópolgárokra is alkalmazandók. Az értesítéseket az Unió valamely olyan hivatalos nyelvén kell megküldeni, amely az érintett uniós szavazók számára érthető.

Módosítás  37

 

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) A nemzeti hatóságok biztosítják, hogy a jelöltek listájának benyújtásakor az állampolgársággal rendelkező uniós polgárokra alkalmazandó demokratikus, arányos és átlátható normák az állampolgársággal nem rendelkező uniós polgár jelöltekre is vonatkozzanak.

Módosítás  38

 

Irányelvre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A lakóhely szerinti tagállam időben , világosan és közérthetően tájékoztatja az érdekelt személyeket arról, hogy a választói névjegyzékbe történő felvételre irányuló kérelmük , illetve a jelöltként való részvételére irányuló kérelmük elfogadhatósága ügyében milyen határozatot hoztak.

(1) A lakóhely szerinti tagállam időben, világosan és közérthetően, az Unió egyik, általuk érthető hivatalos nyelvén tájékoztatja az érdekelt személyeket arról, hogy a választói névjegyzékbe történő azonnali felvételük vagy a felvételre irányuló kérelmük tekintetében, illetve a jelöltként való részvételére irányuló kérelmük elfogadhatósága ügyében milyen határozatot hoztak, kitérve a fellebbezés lehetőségére is.

Módosítás  39

 

Irányelvre irányuló javaslat

11 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A választói névjegyzékekben vagy az európai parlamenti választásokon induló jelöltek jegyzékeiben előforduló hibák esetén, az érintett személy hasonló feltételek szerint jogosult jogorvoslatra, mint amilyen feltételeket a lakóhely szerinti tagállam jogszabályai az aktív, illetve passzív választójoggal rendelkező saját állampolgárai számára biztosítanak.

(3) A választói névjegyzékekben vagy az európai parlamenti választásokon induló jelöltek jegyzékeiben előforduló hibák esetén, az érintett személyeket erről időben tájékoztatják, és hasonló feltételek szerint jogosultak jogorvoslatra, mint amilyen feltételeket a lakóhely szerinti tagállam jogszabályai az aktív, illetve passzív választójoggal rendelkező saját állampolgárai számára biztosítanak.

Módosítás  40

 

Irányelvre irányuló javaslat

11 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A tagállamok egyértelműen és kellő időben tájékoztatják az érintett személyt az (1) bekezdésben említett határozatról, valamint a (2) és (3) bekezdésben említett jogorvoslati lehetőségekről.

(4) A tagállamok egyértelműen és kellő időben tájékoztatják az érintett személyeket az Unió egyik, általuk érthető hivatalos nyelvén az (1) bekezdésben említett határozatról, valamint a (2) és (3) bekezdésben említett jogorvoslati lehetőségekről.

Módosítás  41

 

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok kijelölnek egy nemzeti hatóságot, amelynek feladata, hogy megtegye a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az állampolgársággal nem rendelkező uniós polgárok kellő időben tájékoztatást kapjanak az európai parlamenti választásokon választóként vagy jelöltként való névjegyzékbe vétel feltételeiről és részletes szabályairól.

(1) A tagállamok kijelölnek egy nemzeti hatóságot, amelynek feladata, hogy megtegye a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az állampolgársággal nem rendelkező uniós polgárok kellő időben tájékoztatást kapjanak az európai parlamenti választásokon választóként vagy jelöltként való névjegyzékbe vétel feltételeiről és részletes szabályairól, amint egy olyan tagállamban jelentik be lakcímüket, amelynek nem állampolgárai, valamint rendszeres időközönként, az európai választások előtt, figyelembe véve a jelöltlisták bejelentésére megállapított határidőket. E tájékoztatásnak jeleznie kell, hogy a polgárok preferenciáik szerint választhatnak, hogy a lakóhelyük szerinti tagállamban vetetik fel magukat a választói névjegyzékbe, vagy továbbra is a saját tagállamukban szerepelnek a névjegyzékben.

 

A kijelölt hatóság az érintettek rendelkezésére bocsátja továbbá az I. és II. mellékletben meghatározott, az állampolgársággal nem rendelkező uniós polgárok által a választóként vagy jelöltként történő nyilvántartásba vételhez benyújtandó hivatalos nyilatkozatok szabványosított mintáinak egy példányát.

Módosítás  42

 

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da) a szavazók kiszolgáltatott és marginalizált csoportjai, például a fogyatékossággal élő személyek szavazati jogának gyakorlását megkönnyítő konkrét intézkedések.

Módosítás  43

 

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) A tagállamok erőfeszítéseket tesznek a civil társadalmi szervezetek aktív bevonására az (1) és (2) bekezdésben említett információkkal kapcsolatos figyelemfelkeltésbe, valamint az állampolgársággal nem rendelkező uniós polgárok ösztönzésére, hogy aktívan keressék ezeket az információkat, amikor csak szükségük van azokra. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy erre a célra elegendő pénzügyi forrást különítsenek el.

Módosítás  44

 

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az európai parlamenti választásokon választópolgárként vagy jelöltként való névjegyzékbe vétel feltételeire és részletes szabályaira vonatkozó, a (2) bekezdésben említett információkat világosan és közérthetően kell megadni.

(3) Az európai parlamenti választásokon választópolgárként vagy jelöltként való névjegyzékbe vétel feltételeire és részletes szabályaira vonatkozó információkat, valamint a (2) bekezdésben említett információkat világosan és közérthetően kell megadni, az (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelet1a 9. cikkében foglalt minőségi követelményekkel összhangban.

 

__________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1724 rendelete (2018. október 2.) az információkhoz, eljárásokhoz, valamint segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokhoz hozzáférést biztosító egységes digitális kapu létrehozásáról, továbbá az 1024/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 295., 2018.11.21., 1. o.).

Módosítás  45

 

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az első albekezdésben említett, a fogadó tagállam egy vagy több hivatalos nyelvén közölt tájékoztatáshoz – az (EU) 2018/1724 európai parlamenti és tanácsi rendelet30 9. cikkében foglalt minőségi követelményekkel összhangban – fordítást is mellékelni kell az Unió legalább egy másik olyan hivatalos nyelvén, amelyet a területén tartózkodó lehető legtöbb uniós polgár széles körben megért.

Az első albekezdésben említett tájékoztatást az Unió valamely, a szóban forgó uniós szavazó vagy jelölt számára érthető hivatalos nyelvén kell megadni.

__________________

 

30 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1724 rendelete (2018. október 2.) az információkhoz, eljárásokhoz, valamint segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokhoz hozzáférést biztosító egységes digitális kapu létrehozásáról, továbbá az 1024/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 295., 2018.11.21., 1. o.).

 

Módosítás  46

 

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az európai parlamenti választásokon választópolgárként vagy jelöltként való névjegyzékbe vétel feltételeire és részletes szabályaira vonatkozó, a (2) bekezdésben említett információkat megfelelő kommunikációs eszközök, módok és formátumok használatával a fogyatékossággal élő és az idősebb személyek számára is hozzáférhetővé tegyék.

(4) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az európai parlamenti választásokon választópolgárként vagy jelöltként való névjegyzékbe vétel feltételeire és részletes szabályaira vonatkozó, a (2) bekezdésben említett információkat az (EU) 2019/882 irányelv I. mellékletében1a meghatározott akadálymentességi követelmények alkalmazása révén, megfelelő kommunikációs eszközök, módok és formátumok – például Braille-írás, nagy méretű nyomtatott, hangalapú információk, tapintható írásrendszerek, könnyen olvasható információk és jelnyelv használatával a kiszolgáltatott és marginalizált csoportok, például a fogyatékossággal élő, az idősebb, a hajléktalan és a börtönbüntetésüket töltő, szavazati joggal rendelkező személyek számára is hozzáférhetővé tegyék.

 

__________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/882 irányelve (2019. április 17.) a termékekre és a szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi követelményekről (HL L 151., 2019.6.7., 70. o.).

Módosítás  47

 

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – 4 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) Azok a 3. cikk szerinti aktív és passzív választójoggal rendelkező személyek, akik egy tagállamban lakóhellyel rendelkeznek, automatikusan tájékoztatást kapnak az ezen irányelv alapján őket megillető jogokról. Ezt a tájékoztatást rendszeresen és kellő időben az európai parlamenti választások előtt is meg kell kapniuk.

Módosítás  48

 

Irányelvre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok kellő idővel a szavazás napja előtt egymás között kicserélik a 4. cikk végrehajtásához szükséges információkat. Ebből a célból a lakóhely szerinti tagállam legkésőbb tizenhat héttel az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány 10. cikkének (1) bekezdésében említett választási időszak első napja előtt megkezdi a III. mellékletben említett adatkészlet átadását a származás szerinti tagállamnak. A származás szerinti tagállam nemzeti jogszabályaival összhangban megfelelő intézkedéseket tesz annak biztosítására, hogy állampolgárai ne szavazhassanak egynél többször, illetve ne indulhassanak jelöltként egynél több tagállamban.

(1) A tagállamok kellő idővel a szavazás napja előtt egymás között kicserélik a 4. cikk végrehajtásához szükséges információkat. Ebből a célból a lakóhely szerinti tagállam legkésőbb 16 héttel az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány 10. cikkének (1) bekezdésében említett választási időszak első napja előtt megkezdi a III. mellékletben említett adatkészlet átadását a származás szerinti tagállamnak. A származás szerinti tagállam nemzeti jogszabályaival összhangban megfelelő intézkedéseket tesz annak biztosítására, hogy állampolgárai ne szavazhassanak egynél többször, illetve ne indulhassanak jelöltként egynél több tagállamban.

Módosítás  49

 

Irányelvre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Azok a tagállamok, amelyek lehetővé teszik az előzetes szavazást, a levélszavazást, az elektronikus és az internetes szavazást az európai parlamenti választásokon, gondoskodnak arról, hogy ezek a szavazási módok a saját állampolgáraikra vonatkozókhoz hasonló feltételek mellett az uniós választópolgárok számára is rendelkezésre álljanak.

A tagállamok az európai parlamenti választásokon fontolóra veszik olyan kiegészítő szavazási eszközök bevezetését, mint a levélszavazás, az előzetes személyes szavazás, a meghatalmazott útján történő szavazás, a mobil szavazóhelyiségek azon szavazók számára, akik a választás napján nem tudnak eljutni a szavazóhelyiségekbe, valamint az elektronikus és az internetes szavazás. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy ezek a szavazási módok a saját állampolgáraikra vonatkozókkal azonos feltételek mellett az uniós választópolgárok számára is rendelkezésre álljanak.

Módosítás  50

 

Irányelvre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok kijelölik az állampolgársággal nem rendelkező uniós polgárok európai parlamenti választásokon való részvételére vonatkozó statisztikai adatok gyűjtéséért, valamint azoknak a nyilvánosság és a Bizottság rendelkezésére bocsátásáért felelős hatóságot.

A tagállamok kijelölik az állampolgársággal nem rendelkező uniós polgárok európai parlamenti választásokon való részvételére vonatkozó, közös mutatókon alapuló statisztikai adatok gyűjtéséért, valamint azoknak a nyilvánosság és a Bizottság rendelkezésére bocsátásáért felelős hatóságot.

Módosítás  51

 

Irányelvre irányuló javaslat

16 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

16 cikk

törölve

Eltérések

 

(1) Ha valamely tagállamban azoknak a választójogi korhatárt elért uniós polgároknak a számaránya, akik a tagállamban laknak, de annak nem állampolgárai, meghaladja az ott lakóhellyel rendelkező választójogi korhatárt elért , állampolgársággal rendelkező és azzal nem rendelkező uniós polgárok teljes számának 20 %-át, akkor e tagállam a 3., 9. és 10. cikktől eltérve:

 

a) az aktív választójogot azokra az aktív választójoggal rendelkező uniós választópolgárokra korlátozhatja, akik már egy minimális időtartamon keresztül a tagállamban rendelkeznek lakóhellyel; ez az időtartam legfeljebb öt év lehet;

 

b) a passzív választójogot azokra a passzív választójoggal rendelkező uniós választópolgárokra korlátozhatja, akik már egy minimális időtartamon keresztül a tagállamban rendelkeznek lakóhellyel;

 

ez az időtartam legfeljebb tíz év lehet. Ezek a rendelkezések nem érintik azokat a megfelelő intézkedéseket, amelyeket az említett tagállam a jelöltlisták összetétele tekintetében hozhat, és amelyek különösen a nem állampolgár uniós polgárok integrációját hivatottak elősegíteni.

 

Az ottlakás időtartamára vonatkozóan megállapított fenti feltételek azonban nem alkalmazhatók azokra az aktív, illetve passzív választójoggal rendelkező uniós választópolgárokra, akik – vagy mert a származásuk szerinti tagállamon kívül rendelkeznek lakóhellyel vagy ezen ottlakás időtartama miatt – a származásuk szerinti tagállamban nem rendelkeznek aktív vagy passzív választójoggal.

 

(2) Ha egy adott tagállam jogszabályai szerint egy másik tagállamban lakóhellyel rendelkező állampolgárai az adott állam nemzeti parlamenti választásain választójoggal rendelkeznek és e célból ugyanazon feltételekkel veszik fel őket a választói névjegyzékbe, mint a saját állampolgár választópolgárokat, akkor az első tagállam, ezen irányelvtől eltérve, tartózkodhat a 6–13. cikk alkalmazásától az ilyen állampolgárok vonatkozásában.

 

(3) A Bizottság 18 hónappal minden egyes európai parlamenti választás előtt jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé, amelyben megvizsgálja, hogy az érintett tagállamoknak az EUMSZ 22. cikk (2) pontja alapján biztosított eltérés indokai még mindig fennállnak-e, és adott esetben javaslatot tesz a megfelelő módosításokra.

 

Azoknak a tagállamoknak, amelyek az (1) bekezdés szerinti eltéréssel élnek, közölniük kell a Bizottsággal az ennek alátámasztásául szolgáló minden szükséges információt.

 

 

Módosítás  52

 

Irányelvre irányuló javaslat

16 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

16a. cikk

 

A megkülönböztetésmentesség elvének tiszteletben tartása érdekében az állampolgársággal nem rendelkező uniós polgárok az európai parlamenti választásokon való aktív és passzív választójogának gyakorlása az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmányban megállapított valamennyi választási listára és választókerületre vonatkozik, beleértve egy uniós szintű választókerület létrehozását is.

Módosítás  53

 

Irányelvre irányuló javaslat

17 cikk – cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Jelentéstétel

Adatgyűjtés és jelentéstétel

Módosítás  54

 

Irányelvre irányuló javaslat

17 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok minden európai parlamenti választást követően hat hónapon belül jelentést tesznek a Bizottságnak ezen irányelvnek a területükön történő alkalmazásáról. Az általános megállapítások mellett a jelentés statisztikai adatokat tartalmaz az uniós választópolgárok és a passzív választójoggal rendelkező uniós választópolgárok európai parlamenti választásokon való részvételéről, valamint magában foglalja az annak elősegítése érdekében hozott intézkedések összefoglalását.

(1) A tagállamok minden európai parlamenti választást követően hat hónapon belül jelentést tesznek a Bizottságnak ezen irányelvnek a területükön történő alkalmazásáról. Az általános megállapítások mellett a jelentés statisztikai adatokat tartalmaz az uniós választópolgárok és a passzív választójoggal rendelkező uniós választópolgárok európai parlamenti választásokon való részvételéről, valamint magában foglalja az annak elősegítése érdekében hozott intézkedések közös mutatók alapján történő részletes áttekintését. A tagállamok a kettős szavazás megelőzése érdekében részletes tájékoztatást nyújtanak az egymás közötti információcserék hatékonyságáról is.

Módosítás  55

 

Irányelvre irányuló javaslat

17 cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 20. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e cikk (1) bekezdésének alkalmazásában összegyűjtendő adatok mintájának és formájának meghatározása céljából.

Módosítás  56

 

Irányelvre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság a 2029. évi európai parlamenti választásokat követő két éven belül megvizsgálja ennek annak alkalmazását, és értékelési jelentést készít az irányelv célkitűzéseinek elérése tekintetében elért eredményekről. Az értékelésben a 13. cikk alkalmazását is át kell tekinteni.

A Bizottság az európai parlamenti választásokat követő 18 hónapon belül megvizsgálja ezen irányelv alkalmazását, és értékelési jelentést készít az irányelv célkitűzéseinek elérése tekintetében elért eredményekről, Az értékelésben a 13. cikk alkalmazását is át kell tekinteni. Az értékelést adott esetben az irányelv módosítására irányuló jogalkotási javaslat követi.

Módosítás  57

 

Irányelvre irányuló javaslat

20 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A 9., 10. és 13. cikkben említett felhatalmazást a Tanács bármikor visszavonhatja. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(3) A 9., 10. és 13. cikkben, valamint a 17. cikk (2a) bekezdésében említett felhatalmazást a Tanács bármikor visszavonhatja. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

Módosítás  58

 

Irányelvre irányuló javaslat

20 cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A 9., 10. és 13. cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. A Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

(6) A 9., 10. és 13. cikk, valamint a 17. cikk (2a) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. A Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

Módosítás  59

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 4 a sor (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Nyelvi preferenciák, amelyek szerint a választásokkal kapcsolatos információkat meg szeretné kapni.

Módosítás  60

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A származás szerinti tagállamban nem fosztottak meg passzív választójogomtól.

A származás szerinti tagállamban nem fosztottak meg passzív választójogomtól1a.

 

_________________

 

1a Csak abban az esetben, ha ezt a lakóhely szerinti tagállam állampolgárai számára is előírják.

Indokolás

A szöveg koherenciájának biztosításához szükséges.

 

 

 

 


INDOKOLÁS

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 20. cikke (2) bekezdésének b) pontja, az EUMSZ 22. cikkének (2) bekezdése és az Európai Unió Alapjogi Chartájának 39. cikke értelmében a saját tagállamuktól eltérő uniós tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok az európai és helyhatósági választásokon ugyanolyan feltételek mellett szavazhatnak és indulhatnak, mint az állampolgárok. Az uniós polgárság alapján biztosított politikai jogokra vonatkozó részletes rendelkezéseket az állampolgársággal nem rendelkező uniós polgároknak a lakóhelyük szerinti országban az európai parlamenti választásokon való részvételéről szóló 93/109/EK tanácsi irányelv tartalmazza.

 

A becslések szerint 13,3 millió nem állampolgár uniós polgár jogosult a választásra (brexit utáni adatok), ami összesítve megegyezik egy közepes méretű tagállam szavazati joggal rendelkező népességével. Mindazonáltal az állampolgársággal nem rendelkező uniós polgárok részvételi aránya továbbra is alacsony az állampolgárokhoz képest, annak ellenére, hogy valamennyi tagállam sikeresen átültette a 93/109/EK irányelvet. Hasonlóképpen, az európai választásokon induló, nem állampolgár jelöltek aránya rendkívül korlátozott (a 2019-es választásokon valamivel több mint 1%).

 

Egyértelművé válik tehát, hogy a 93/109/EK irányelv rendelkezései ellenére az állampolgársággal nem rendelkező uniós polgárok még mindig számos akadályba ütköznek, amikor az európai parlamenti választásokon gyakorolják választójogukat. Úgy tűnik, hogy a szavazati jog gyakorlásának legfőbb akadálya az aktív és passzív választójogra vonatkozó pontos és időszerű információkhoz való hozzáférés nehézsége, a választók nyilvántartásba vételének bonyolult folyamata, valamint a származás szerinti tagállamban tartott választások névjegyzékéből való törlés hatása.

 

A passzív választójog gyakorlása során az állampolgársággal nem rendelkező és az állampolgársággal rendelkező uniós polgárok még mindig sokféle választási kultúrával szembesülnek, ami számos különböző választási rendszert eredményez, ami gyakran lehetetlenné teszi valamely párt, választói egyesület vagy más választási entitások bejegyzését és a választásokon való indulást. Ez elsősorban a magas bírósági vagy pénzügyi küszöböknek vagy az aránytalan aláírási követelményeknek tudható be, ami különösen az új politikai elképzelések képviseletét lehetetleníti el mind az uniós, mind a helyhatósági választások szavazólistáján.

 

Emellett hiányoznak a nyilvános és összehasonlítható adatok. Több országban nem teszik közzé a mobilis uniós választók regisztrációs arányát. Több tagállam nem vezet nyilvántartást arról, hogy hány mobilis uniós polgár indul jelöltként az európai parlamenti választásokon. Amennyiben adatokat tárolnak és cserélnek, a jelentéstételi kötelezettségek hatóköre és formátuma következetlen és tagállamonként eltérő, ami összehasonlíthatatlan eredményekhez vezet.

 

A Bizottság által előterjesztett módosítások csak a tanácsi irányelvre korlátozódnak és vonatkoznak, és csak kis mértékben oldják meg a mobilis uniós polgárok nehézségeit. Bár az új javaslat célja a meglévő, elavult szabályok naprakésszé tétele, pontosítása és megerősítése, csak korlátozott hatású, mivel a főbb kérdésekkel – például az irányelv hatályának kiterjesztésével, valamint az uniós választásokhoz való hozzáférés tényleges javításával – nem foglalkoztak kellő mértékben.

 

Ambiciózusabb lépéseket kell tenni a) a 2024-es európai parlamenti választásokon való széles körű és inkluzív részvétel tényleges biztosítása, b) mind a szavazók, mind a jelöltek tekintetében a gátló és antidemokratikus regisztrációs követelmények csökkentése, c) a mobilis uniós polgárok jogaik gyakorlásában való támogatása, valamint d) a választások integritásának védelme érdekében.

 

Különösen annak érdekében, hogy a nem állampolgár uniós polgárok számára a lehető legkönnyebbé tegyék az európai parlamenti választásokon való szavazást és jelöltként való indulást, a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a mobilis polgárok aktív vagy passzív választójogával kapcsolatos információk az Unió valamennyi nyelvén rendelkezésre álljanak, és eljussanak a marginalizált csoportokhoz, különösen a fogyatékossággal élő személyekhez. Emellett foglalkozni kell a szavazófülkékhez és szavazóhelyiségekhez való hozzáférés akadályaival, felül kell vizsgálni a postai, meghatalmazotti, előzetes és elektronikus szavazás lehetőségét. El kell törölni az állampolgársággal nem rendelkező uniós polgárok tartózkodására vonatkozó minimumkövetelményeket, amennyiben ezek még léteznek, és a civil társadalmi szervezeteknek fontos szerepet kell játszaniuk abban, hogy a tagállamok kijelölt hatóságait segítsék a polgárok megfelelő tájékoztató kampányok révén való megszólításában, arra ösztönözve a nem állampolgár uniós polgárokat, hogy proaktívan tájékozódjanak az európai parlamenti választásokon való szavazási és jelölti jogaikról.

 

Ezen túlmenően ezen irányelv átdolgozása során figyelembe kell venni az európai választások reformjával kapcsolatos legújabb fejleményeket. A javasolt új szabályok – amennyiben azokat a tagállamok elfogadják és ratifikálják – valóban az európai összetartozást megerősítő hatást fejthetnek ki, ami megváltoztathatja azt, ahogyan a mobilis uniós polgárok érzékelik az uniós demokráciát. Következésképpen az ezen irányelvben követett irányvonalnak – a jogilag lehetséges mértékben – tükröznie kell ezeket a fejleményeket.


 

LEVÉL A JOGI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL (8.11.2022)

Salvatore De Meo

Elnök

Alkotmányügyi Bizottság

BRÜSSZEL

Tárgy: Vélemény az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok aktív és passzív választójogának az európai parlamenti választásokon történő gyakorlására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás) (COM2021(0372) – C9‑0021/2022 – 2021/0372(CNS))

Tisztelt Elnök Úr! A Jogi Bizottság a Parlament eljárási szabályzatának átdolgozásról szóló 110. cikke értelmében megvizsgálta a fent említett javaslatot.

E cikk (3) bekezdése a következőképpen szól:

 

„Ha a jogi ügyekben illetékes bizottság úgy ítéli meg, hogy a javaslat nem tartalmaz a benne akként megjelölteken kívül egyéb érdemi módosítást, erről tájékoztatja a téma szerint illetékes bizottságot.

 

Ebben az esetben a 180. és a 181. cikkben foglalt feltételeken túl a téma szerint illetékes bizottságban csak azok a módosítások elfogadhatók, amelyek a javaslat módosításokat tartalmazó részeire vonatkoznak.

 

A javaslatban változatlanul maradó részekre vonatkozó módosításokat kivételesen és eseti jelleggel a téma szerint illetékes bizottság elnöke azonban elfogadhatja, ha úgy ítéli meg, hogy a szöveg belső koherenciája vagy más elfogadható módosításokhoz való szoros kapcsolódásuk folytán erre nyomós indokok alapján szükség van. Ezen indokokat a módosításokhoz fűzött írásos indokolásban kell feltüntetni.”

 

A Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport mellékelt véleménye alapján, amely megvizsgálta az átdolgozásra irányuló javaslatot, valamint az előadó ajánlásaival összhangban a Jogi Bizottság úgy ítéli meg, hogy a szóban forgó javaslat nem tartalmaz érdemi módosításokat a javaslatban ekként feltüntetetteken kívül, valamint hogy a meglévő jogszabály változatlanul hagyott rendelkezései és ezen érdemi módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a javaslat a meglévő szöveg érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza.

Következésképpen 2022. október 27-i ülésén a Jogi Bizottság 21 támogató szavazattal, 3 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül[2] úgy határozott, hogy javasolja a Halászati Bizottságnak (AFCO) mint illetékes bizottságnak, hogy a 110. cikkel összhangban megvizsgálhatja a fent említett javaslatot.

 

Kérem, Elnök Asszony, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem.

Adrián Vázquez Lázara


Melléklet

 

 

 

A JOGI SZOLGÁLATOKBÓL ÁLLÓ

TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT

Brüsszel, 2022. július 7.

VÉLEMÉNY

A KÖVETKEZŐK FIGYELMÉBE: AZ EURÓPAI PARLAMENT

  A TANÁCS

  A BIZOTTSÁG

Az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok aktív és passzív választójogának az európai parlamenti választásokon történő gyakorlására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslat (átdolgozás)

COM(2021)732 of 25.11.2021 – 2021/0372(CNS)

Tekintettel a jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló, 2001. november 28-i intézményközi megállapodásra, és különösen annak 9. pontjára, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport 2022. február 1-jén azzal a szándékkal ült össze, hogy megvizsgálja – többek között – a Bizottság által benyújtott fent nevezett javaslatot.

 

Ezen ülés[3] alkalmával az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok aktív és passzív választójogának az európai parlamenti választásokon történő gyakorlására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1993. december 6-i 93/109/EK tanácsi irányelvet átdolgozó tanácsi irányelvre irányuló javaslat vizsgálatát követően a tanácsadó munkacsoport közös megegyezéssel az alábbiakat állapította meg.

1. A következő módosításokat az érdemi változtatások jelölésére általában használt szürke háttérrel kellett volna kiemelni:

– az (5) preambulumbekezdésben a „valamennyi tagállamban közös elveknek megfelelően” szövegrész beillesztését;

– a 3. cikk bevezető részében a „Minden olyan személynek, aki” szavak törlését, valamint az „A következő személyek” szavak beillesztését;

– a 3. cikk a) pontjának az „az a személy, aki” szavakkal történő kiegészítését;

– a 3. cikk b) pontjának az „az a személy, aki” szavakkal történő kiegészítését.

2. Az (5) preambulumbekezdésben az „EUMSZ 20. cikkének (2) bekezdése” szövegrész helyébe az „EUMSZ 22. cikkének (2) bekezdése” szöveget kell illeszteni.

 

A javaslat vizsgálata során a tanácsadó munkacsoport közös megegyezéssel megállapította, hogy a javaslat az akként megjelölteken kívül egyéb érdemi módosítást nem tartalmaz. A meglévő jogszabály változatlanul hagyott rendelkezései és az említett érdemi módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a tanácsadó munkacsoport megállapította továbbá, hogy a javaslat a meglévő jogszabály érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza.

 

 

 

 

 

F. DREXLER  T. BLANCHET  D. CALLEJA CRESPO

jogtanácsos  jogtanácsos  főigazgató

 

 


 

VÉLEMÉNY AZ ÁLLAMPOLGÁRI JOGI, BEL- ÉS IGAZSÁGÜGYI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL (26.10.2022)

az Alkotmányügyi Bizottság részére

az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok aktív és passzív választójogának az európai parlamenti választásokon történő gyakorlására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás)

(COM(2021)0732 – C9‑0021/2022 – 2021/0372(CNS))

A vélemény előadója: Domènec Ruiz Devesa

 

MÓDOSÍTÁS:

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felkéri az Alkotmányügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás  1

Irányelvre irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) Az Európai Unióról szóló 1992. évi szerződés (Maastrichti Szerződés) új szakaszt jelentett az Európa népei közötti egyre szorosabb egység létrehozásának folyamatában. Egyik feladata az volt, hogy a következetesség és a szolidaritás jegyében megszervezze a tagállamok népei közötti kapcsolatokat. Célja többek között a tagállamok állampolgárai jogainak és érdekeinek fokozottabb védelme az uniós polgárság bevezetése révén. E célból a Maastrichti Szerződés a tagállamok valamennyi állampolgára számára bevezette az uniós polgárságot, és ennek alapján számos jogot biztosított ezen állampolgárok számára.

Módosítás  2

Irányelvre irányuló javaslat

1 b preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b) A demokrácia egyike az Unió alapját képező értékeknek. Minden polgárnak joga van ahhoz, hogy részt vegyen az Unió demokratikus életében. Fontos annak biztosítása, hogy a mobilis uniós polgárok teljes mértékben gyakorolhassák politikai jogaikat a jövőbeli európai parlamenti választásokkal összefüggésben, ahol az uniós polgárok közvetlen képviselettel rendelkeznek. Az uniós polgárok szerzett politikai jogainak az európai mobilitás következtében történő elvesztése akadályozhatja a mobil szavazók részvételét az európai parlamenti választásokon. Az egyre szorosabb unió szükségszerűen együtt jár az uniós polgárok politikai jogainak fokozatos konvergenciájával, amikor az európai parlamenti választásokon szavaznak és jelöltként indulnak.

Módosítás  3

Irányelvre irányuló javaslat

1 c preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1c) Az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról, valamint a 76/787/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi határozat és az európai parlamenti képviselők közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló, az említett határozathoz csatolt okmány hatályon kívül helyezéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló, 2022. május 3-i jogalkotási állásfoglalásában az Európai Parlament az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 223. cikkének (1) bekezdése alapján új európai választási okmányra irányuló javaslatot fogadott el, amely további tagállami választási rendszereket harmonizál olyan elemek bevezetésével, amelyek célja a demokratikus legitimitás növelése és az Európai Parlament szerepének és hatásköreinek pontosabb tükrözése. A megkülönböztetés-mentesség elvének tiszteletben tartása érdekében a mobilis polgárok aktív és passzív választójogát a törvényben meghatározott valamennyi választási listán és választókerületben alkalmazni kell, így az egész Unióra kiterjedő választókerület létrehozása esetén is.

Módosítás  4

Irányelvre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 20. cikke (2) bekezdésének b) pontja és 22. cikkének (2) bekezdése az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok számára ugyanolyan feltételekkel biztosítja az aktív és passzív választójogot az európai parlamenti választásokon, mint a fogadó tagállam állampolgárainak. Az Európai Unió Alapjogi Chartájának (a továbbiakban: a Charta) 39. cikke is megerősíti ezt a jogot, amely konkrétan érvényre juttatja az egyenlőség elvét és a 21. cikkben foglalt állampolgárság alapján történő hátrányos megkülönböztetés tilalmát. E jog egyben az EUMSZ 20. cikke (2) bekezdésének a) pontjában és 21. cikkében, valamint a Charta 45. cikkében rögzített szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jog következménye is.

(2) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 20. cikke (2) bekezdésének b) pontja és 22. cikkének (2) bekezdése az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok számára ugyanolyan feltételekkel biztosítja az aktív és passzív választójogot az európai parlamenti választásokon, mint a fogadó tagállam állampolgárainak. Az Európai Unió Alapjogi Chartájának (a továbbiakban: a Charta) 39. cikke is megerősíti ezt a jogot, amely konkrétan érvényre juttatja az egyenlőség elvét és a 21. cikkben foglalt állampolgárság alapján történő hátrányos megkülönböztetés tilalmát. E jog egyben az EUMSZ 20. cikke (2) bekezdésének a) pontjában és 21. cikkében, valamint a Charta 45. cikkében rögzített szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jog következménye is.

Módosítás  5

Irányelvre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok aktív és passzív választójogának az európai parlamenti választásokon történő gyakorlására vonatkozó részletes szabályokat a 93/109/EK tanácsi irányelv határozza meg.

(3) Az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok aktív és passzív választójogának az európai parlamenti választásokon történő gyakorlására vonatkozó részletes szabályokat a 93/109/EK tanácsi irányelv határozza meg. E rendelkezéseknek összhangban kell lenniük az EUMSZ 223. cikkének (1) bekezdésével és a végrehajtására vonatkozó hatályos rendelkezésekkel. Az ilyen szabályok nem érinthetik az egyes tagállamok azon rendelkezéseit, amelyek az állam választási területén kívül lakóhellyel rendelkező állampolgárainak, valamint az állampolgáraitól vagy a tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgároktól eltérő, a tagállammal szoros kapcsolatban álló egyes személyeknek az aktív és passzív választójogát szabályozzák.

Módosítás  6

Irányelvre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az uniós polgárságról szóló 2020. évi jelentésben24 a Bizottság hangsúlyozta, hogy frissíteni, pontosítani és erősíteni kell az európai parlamenti választásokon való aktív és passzív választójog gyakorlására vonatkozó szabályokat annak biztosítása érdekében, hogy a szabályok a mobilis uniós polgárok széles körű és inkluzív részvételét szolgálják. Figyelembe véve továbbá a 93/109/EK irányelv egymást követő választások során történő alkalmazása során szerzett tapasztalatokat, valamint szem előtt tartva a Szerződések módosításaival bevezetett változtatásokat, az említett irányelv több rendelkezését naprakésszé kell tenni.

(4) Az uniós polgárságról szóló 2020. évi jelentésében24 a Bizottság hangsúlyozta, hogy frissíteni, pontosítani és erősíteni kell az európai parlamenti választásokon való aktív és passzív választójog gyakorlására vonatkozó szabályokat annak biztosítása érdekében, hogy a szabályok az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok széles körű és inkluzív részvételét szolgálják. Figyelembe véve továbbá a 93/109/EK irányelv egymást követő választások során történő alkalmazása során szerzett tapasztalatokat, valamint szem előtt tartva a Szerződések módosításaival bevezetett változtatásokat, az említett irányelv több rendelkezését naprakésszé kell tenni.

_________________

_________________

24 https://ec.europa.eu/info/files/eu-citizenship-report-2020-empowering-citizens-and-protecting-their-rights_en

24 https://ec.europa.eu/info/files/eu-citizenship-report-2020-empowering-citizens-and-protecting-their-rights_en

Módosítás  7

Irányelvre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Az EUMSZ 20. cikkének (2) bekezdése nem sérti az EUMSZ 223. cikkének (1) bekezdését , amely a választásokra valamennyi tagállamban egységes eljárást ír elő valamennyi tagállamban közös elveknek megfelelően .

(5) Az EUMSZ 20. cikkének (2) bekezdése nem sérti az EUMSZ 223. cikkének (1) bekezdését, amely az európai parlamenti választásokra valamennyi tagállamban egységes eljárást ír elő valamennyi tagállamban közös elveknek megfelelően.

Módosítás  8

Irányelvre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Annak érdekében, hogy azok az uniós polgárok, akik olyan tagállamban rendelkeznek lakóhellyel, amelynek nem állampolgárai (a továbbiakban: állampolgársággal nem rendelkező uniós polgárok), az európai parlamenti választásokon ugyanolyan feltételek mellett gyakorolhassák aktív és passzív választójogukat, mint a fogadó tagállam állampolgárai, tisztázni kell az e választásokon való nyilvántartásba vételre és az azokon való részvételre irányadó feltételeket az állampolgárok és az állampolgársággal nem rendelkező uniós polgárok közötti egyenlő bánásmód biztosítása érdekében. Mindenekelőtt a lakóhelyük szerinti tagállamban az európai parlamenti választásokon aktív és passzív választójogukkal élni kívánó uniós polgárokat egyenlő bánásmódban kell részesíteni a választójog gyakorlásának feltételeként teljesítendő tartózkodási időtartamok és az e feltétel teljesítését igazoló bizonyítékok tekintetében.

(6) Annak érdekében, hogy azok az uniós polgárok, akik olyan tagállamban rendelkeznek lakóhellyel, amelynek nem állampolgárai (a továbbiakban: állampolgársággal nem rendelkező uniós polgárok), az európai parlamenti választásokon ugyanolyan feltételek mellett gyakorolhassák aktív és passzív választójogukat, mint a fogadó tagállam állampolgárai, tisztázni kell az e választásokon való nyilvántartásba vételre és az azokon való részvételre irányadó feltételeket az állampolgárok és az állampolgársággal nem rendelkező uniós polgárok közötti egyenlő bánásmód biztosítása érdekében. Mindenekelőtt a lakóhelyük szerinti tagállamban az európai parlamenti választásokon aktív és passzív választójogukkal élni kívánó uniós polgárokat ugyanolyan bánásmódban kell részesíteni, mint az adott tagállam állampolgárait a választójog gyakorlásának feltételeként teljesítendő tartózkodási időtartamok és az e feltétel teljesítését igazoló bizonyítékok tekintetében.

Módosítás  9

Irányelvre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) Tiszteletben kell tartani az uniós polgároknak azt a jogát, hogy maguk válasszák meg azt a tagállamot, amelyben részt kívánnak venni az európai parlamenti választásokon, ugyanakkor megfelelő intézkedéseket kell hozni annak biztosítására, hogy senki se szavazhasson vagy indulhasson jelöltként több mint egy országban;

(7) Tiszteletben kell tartani az uniós polgároknak azt a jogát, hogy maguk válasszák meg azt a tagállamot, amelyben részt kívánnak venni az európai parlamenti választásokon, ugyanakkor megfelelő intézkedéseket kell hozni annak biztosítására, hogy senki se szavazhasson vagy indulhasson jelöltként több mint egy országban;

Módosítás  10

Irányelvre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) A nemzetközi és az európai normáknak megfelelően, többek között a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányába foglalt követelményekkel, valamint az Emberi Jogok Európai Egyezményének jogával összhangban a tagállamoknak nem csupán el kell ismerniük és tiszteletben kell tartaniuk az uniós polgárok aktív és passzív választójogát, hanem meg is kell könnyíteniük választójoguk gyakorlását a választási részvétel útjában álló lehető legtöbb akadály megszüntetésével.

(8) A nemzetközi és az európai normáknak megfelelően, többek között a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányába foglalt követelményekkel, valamint az Emberi Jogok Európai Egyezményének jogával és a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezménnyel összhangban a tagállamoknak nem csupán el kell ismerniük és tiszteletben kell tartaniuk az uniós polgárok aktív és passzív választójogát, hanem meg is kell könnyíteniük választójoguk gyakorlását a választási részvétel útjában álló valamennyi akadály megszüntetésével.

Módosítás  11

Irányelvre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) Annak megkönnyítése érdekében, hogy az uniós polgárok a lakóhelyük szerinti országban gyakorolhassák aktív és passzív választójogukat, e polgárokat a szavazás napja előtt kellő időben fel kell venni a választói névjegyzékbe. A névjegyzékbe való felvételre vonatkozó formai követelményeknek a lehető legegyszerűbbeknek kell lenniük. Elegendő, ha az érintett uniós polgárok érvényes személyazonosító igazolványt és hivatalos nyilatkozatot mutatnak be, amely tartalmazza a választásokon való részvételi jogosultságukat igazoló elemeket. A névjegyzékbe vételt követően az állampolgársággal nem rendelkező uniós polgároknak ugyanolyan feltételek mellett kell a választói névjegyzékben maradniuk, mint az érintett tagállam állampolgárságával rendelkező uniós polgároknak, mindaddig, amíg megfelelnek a választójog gyakorlásához szükséges feltételeknek. Ezen túlmenően az uniós polgároknak az illetékes hatóságok rendelkezésére kell bocsátaniuk a kapcsolattartási adataikat, hogy e hatóságok rendszeresen tájékoztathassák őket.

(9) Annak megkönnyítése érdekében, hogy az állampolgársággal nem rendelkező uniós polgárok a lakóhelyük szerinti országban gyakorolhassák aktív és passzív választójogukat, a tagállamoknak törekedniük kell arra, hogy lehetővé tegyék az automatikus választói nyilvántartásba vételt azt követően, hogy az uniós polgárok jelezték a lakóhelyük szerinti tagállamban való szavazás iránti szándékukat. Amennyiben nem került sor automatikus nyilvántartásba vételre, a szavazni kívánó, állampolgársággal nem rendelkező uniós polgárokat a szavazás napja előtt kellő időben fel kell venni a választói névjegyzékbe. A névjegyzékbe való felvételre vonatkozó formai követelményeknek a lehető legegyszerűbbeknek és leghasonlóbbnak kell lenniük minden tagállamban. Elegendő, ha az érintett uniós polgárok érvényes személyazonosító igazolványt és hivatalos nyilatkozatot mutatnak be, amely tartalmazza a választásokon való részvételi jogosultságukat igazoló elemeket. A névjegyzékbe vételt követően az állampolgársággal nem rendelkező uniós polgároknak ugyanolyan feltételek mellett kell a választói névjegyzékben maradniuk, mint az érintett tagállam állampolgárságával rendelkező uniós polgároknak, mindaddig, amíg megfelelnek a választójog gyakorlásához szükséges feltételeknek. Ezen túlmenően az uniós polgároknak az illetékes hatóságok rendelkezésére kell bocsátaniuk a kapcsolattartási adataikat, hogy e hatóságok rendszeresen tájékoztathassák őket.

Módosítás  12

Irányelvre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) Annak érdekében, hogy egyenlő bánásmódot biztosítsanak azon állampolgársággal nem rendelkező uniós polgárok számára, akik a lakóhelyük szerinti tagállamban tarott választáson kívánják gyakorolni passzív választójogukat, ezeket a polgárokat ugyanazoknak az alátámasztó okiratoknak a bemutatására kell kötelezni, mint azokat a jelölteket, akik az érintett tagállam állampolgárai. Annak megállapítása érdekében azonban, hogy ezek a polgárok az EUMSZ 20. cikke (2) bekezdésének b) pontjában és 22. cikkének (2) bekezdésében meghatározott jog kedvezményezettjei-e, a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy megköveteljék olyan hivatalos nyilatkozat bemutatását, amely tartalmazza a szóban forgó választásokon való részvételi jogosultságuk igazolásához szükséges elemeket.

(11) Annak érdekében, hogy egyenlő bánásmódot biztosítsanak azon állampolgársággal nem rendelkező uniós polgárok számára, akik a lakóhelyük szerinti tagállamban tarott választáson kívánják gyakorolni passzív választójogukat, ezeket a polgárokat ugyanazoknak az alátámasztó okiratoknak a bemutatására kell kötelezni, mint azokat a jelölteket, akik az érintett tagállam állampolgárai. Annak megállapításához azonban, hogy ezek a polgárok az EUMSZ 20. cikke (2) bekezdésének b) pontjában és 22. cikkének (2) bekezdésében meghatározott jog kedvezményezettjei-e, a tagállamoknak valódi érdekük fűződik. Ezért a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy kivételesen megköveteljék olyan hivatalos nyilatkozat bemutatását, amely tartalmazza a szóban forgó választásokon való részvételi jogosultságuk igazolásához szükséges elemeket.

Módosítás  13

Irányelvre irányuló javaslat

11 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11 a) Annak érdekében, hogy az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező európai polgárok a gyakorlatban jogosultak legyenek az európai parlamenti választásokon való részvételre, a nemzeti politikai pártokat arra kell ösztönözni, hogy a tagságot ne tegyék függővé azon tagállam állampolgárságától, ahol a választásra sor kerül.

Módosítás  14

Irányelvre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12) A származásuk szerinti tagállamban és a lakóhelyük szerinti tagállamban egyaránt névjegyzékbe vett választópolgárok és jelöltek pontos azonosításának megkönnyítése érdekében, a lakóhely szerinti tagállamban a választói névjegyzékbe való felvétel vagy jelöltként való indulás iránti irányuló kérelem benyújtásakor az uniós polgároktól megkövetelt adatok jegyzékének tartalmaznia kell a személyi azonosító számot vagy az érvényes személyazonosító vagy úti okmány személyazonosító okmány sorszámát.

(12) A származásuk szerinti tagállamban és a lakóhelyük szerinti tagállamban egyaránt névjegyzékbe vett választópolgárok és jelöltek pontos azonosításának megkönnyítése érdekében, az automatikus nyilvántartásba vételkor vagy a lakóhely szerinti tagállamban a választói névjegyzékbe való felvételre vagy jelöltként való indulásra irányuló szándékukról szóló hivatalos nyilatkozat benyújtásakor az uniós polgároktól megkövetelt adatok jegyzékének tartalmaznia kell a személyi azonosító számot vagy az érvényes személyazonosító vagy úti okmány személyazonosító okmány sorszámát.

Módosítás  15

Irányelvre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13) Azok az uniós polgárok, akiket az illetékes hatóság által hozott egyedi büntetőjogi vagy polgári jogi határozattal megfosztottak aktív és passzív választójoguktól, a lakóhely szerinti tagállamban tartott európai parlamenti választásokon ennek a jognak a gyakorlásából ki van zárva. A választói névjegyzékbe vétel iránti kérelem kézhezvételekor a tagállamok olyan hivatalos nyilatkozatot követelhetnek az érintett polgártól, amely megerősíti, hogy nem fosztották meg őt szavazati jogától. Amennyiben az uniós polgárok a lakóhelyük szerinti országban jelöltként indulnak, olyan nyilatkozatot kell bemutatniuk, amely megerősíti, hogy nem fosztották meg őket az európai parlamenti választásokon való passzív választójoguktól.

(13) Azok az uniós polgárok, akiket az illetékes hatóság által hozott egyedi büntetőjogi vagy polgári jogi határozattal megfosztottak aktív és passzív választójoguktól, a lakóhely szerinti tagállamban tartott európai parlamenti választásokon ennek a jognak a gyakorlásából ki van zárva. Az automatikus választói nyilvántartásba vételkor vagy a választói névjegyzékbe vétel iránti kérelem kézhezvételekor a tagállamok olyan hivatalos nyilatkozatot követelhetnek az érintett polgártól, amely megerősíti, hogy nem fosztották meg őt szavazati jogától. A jelöltként való indulásra irányuló kérelem kézhezvételekor a tagállamok az érintett állampolgárt olyan nyilatkozat bemutatására kötelezhetik, amely megerősíti, hogy nem fosztották meg őket az európai parlamenti választásokon való passzív választójoguktól. Ezek a követelmények csak akkor alkalmazandók, ha a lakóhely szerinti tagállam állampolgáraira is vonatkoznak.

Módosítás  16

Irányelvre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16) A többszörös szavazás vagy ugyanazon személy azonos választáson való többszörös jelöltségének elkerülése érdekében a tagállamoknak meg kell osztaniuk egymással az uniós választópolgárok és a passzív választójoggal rendelkező uniós választópolgárok által bemutatott hivatalos nyilatkozatokból összegyűjtött információkat. Mivel a tagállamok különböző adatok alapján azonosítják a polgárokat, tervbe kell venni közös adatkészlet kialakítását annak érdekében, hogy pontosan azonosítsák az uniós választópolgárokat és a passzív választójoggal rendelkező uniós választópolgárokat, valamint hogy megakadályozzák őket abban, hogy egynél többször szavazzanak vagy induljanak elöltként. A kicserélt személyes adatokat az e célok eléréséhez szükséges minimumra kell korlátozni.

(16) A többszörös szavazás vagy ugyanazon személy azonos választáson való többszörös jelöltségének elkerülése érdekében a tagállamoknak koherens módon össze kell hangolniuk igazgatási rendszereiket. Ezért a tagállamok számára elő kell írni, hogy osszák meg egymással a lakóhelyük szerinti tagállamban passzív választójoggal rendelkező,  állampolgársággal nem rendelkező uniós választópolgárok és uniós polgárok által bemutatott hivatalos nyilatkozatokból összegyűjtött információkat. Mivel a tagállamok különböző adatok alapján azonosítják a polgárokat, tervbe kell venni közös adatkészlet kialakítását annak érdekében, hogy pontosan azonosítsák az uniós választópolgárokat és a passzív választójoggal rendelkező uniós választópolgárokat, valamint hogy megakadályozzák őket abban, hogy egynél többször szavazzanak vagy induljanak elöltként. A kicserélt személyes adatokat az e célok eléréséhez szükséges minimumra kell korlátozni.

Módosítás  17

Irányelvre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17) A többszörös szavazás vagy ugyanazon személy azonos választáson való többszörös jelöltségének elkerülése érdekében folytatott tagállamok közötti információcsere nem akadályozhatja meg állampolgáraikat abban, hogy más típusú választásokon szavazzanak vagy jelöltként induljanak. A nemzeti hatóságok közötti kommunikáció megkönnyítése érdekében a tagállamok számára elő kell írni, hogy jelöljenek ki egy kapcsolattartó pontot az említett információcseréhez. A Bizottság korábban kifejlesztett egy biztonságos eszközt, amelyet a tagállamok saját felelősségükre használhatnak a szükséges adatok cseréjéhez. Ezt a biztonságos eszközt be kell építeni ebbe az irányelvbe a tagállamok illetékes hatóságai közötti információcsere további támogatása érdekében. A tagállamok a személyes adatok ezzel kapcsolatos kezelése tekintetében külön adatkezelőként járnak el.

(17) A többszörös szavazás vagy ugyanazon személy azonos választáson való többszörös jelöltségének elkerülése érdekében folytatott tagállamok közötti információcsere nem akadályozhatja meg állampolgáraikat abban, hogy más típusú választásokon szavazzanak vagy jelöltként induljanak. A nemzeti hatóságok közötti kommunikáció megkönnyítése érdekében a tagállamok számára elő kell írni, hogy jelöljenek ki egy kapcsolattartó hatóságot az említett információcseréhez. A Bizottság korábban kifejlesztett egy biztonságos eszközt, amelyet a tagállamok saját felelősségükre használhatnak a szükséges adatok cseréjéhez. Ezt a biztonságos eszközt be kell építeni ebbe az irányelvbe a tagállamok illetékes hatóságai közötti információcsere további támogatása érdekében. A tagállamok a személyes adatok ezzel kapcsolatos kezelése tekintetében külön adatkezelőként járnak el.

Módosítás  18

Irányelvre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20) A választási eljárások összefüggésében a megfelelő tájékoztatás hiánya érinti a polgárokat az őket uniós polgárként megillető jogok részét képező választójoguk gyakorlása során. Hatással van továbbá arra is, hogy az illetékes hatóságok képesek-e jogaik gyakorlására és kötelezettségeik teljesítésére. Elő kell írni a tagállamok számára, hogy jelöljenek ki olyan hatóságokat, amelyeknek kifejezetten az a feladata, hogy megfelelő tájékoztatást nyújtsanak az uniós polgárok számára, az őket az EUMSZ 20. cikke (2) bekezdésének b) pontja és 22. cikkének (2) bekezdése alapján megillető jogokról, valamint az európai parlamenti választásokon való részvételre és azok megszervezésére vonatkozó nemzeti szabályokról és eljárásokról. A kommunikáció hatékonysága érdekében a tájékoztatást világos és érthető módon kell nyújtani.

(20) A választási eljárások összefüggésében a megfelelő tájékoztatás hiánya érinti a polgárokat az őket uniós polgárként megillető jogok részét képező választójoguk gyakorlása során. Hatással van továbbá arra is, hogy az illetékes hatóságok képesek-e jogaik gyakorlására és kötelezettségeik teljesítésére. Elő kell írni a tagállamok számára, hogy jelöljenek ki olyan hatóságokat, amelyeknek kifejezetten az a feladata, hogy megfelelő tájékoztatást nyújtsanak az uniós polgárok számára, az őket az EUMSZ 20. cikke (2) bekezdésének b) pontja és 22. cikkének (2) bekezdése alapján megillető jogokról, valamint az európai parlamenti választásokon való részvételre és azok megszervezésére vonatkozó nemzeti szabályokról és eljárásokról. Az ilyen hatóságoknak lehetőség szerint össze kell hangolniuk a tájékoztató kampányokat a helyi hatóságokkal és a civil társadalmi szervezetekkel. A kommunikáció hatékonysága érdekében a tájékoztatást világos és érthető módon kell nyújtani, ideális esetben anélkül, hogy annak összetettsége meghaladná az Európa Tanács közös európai nyelvi referenciakeretének B1 (középfokú) szintjét. A tájékoztatást időben rendelkezésre kell bocsátani, figyelembe véve, hogy a választói névjegyzékeket a szavazás napja előtt 14 héttel le kell zárni, és a jelölteket 12 héttel a szavazás napja előtt be kell jelenteni annak érdekében, hogy a tagállamok a 13. cikk (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően információcserét folytathassanak.

Módosítás  19

Irányelvre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21) A választásra vonatkozó információk hozzáférhetőségének javítása érdekében ezt a tájékoztatást az Unió legalább egy másik olyan, a fogadó tagállam hivatalos nyelvétől eltérő hivatalos nyelvén is rendelkezésre kell bocsátani, amelyet a területén tartózkodó lehető legtöbb uniós polgár széles körben megért. A tagállamok területük vagy régióik meghatározott részein az Unió különböző hivatalos nyelveit használhatják, attól függően, hogy az ott tartózkodó uniós polgárok legnagyobb csoportja milyen nyelvet ért.

(21) A választásra vonatkozó információk hozzáférhetőségének javítása érdekében ezt a tájékoztatást az Unió valamennyi hivatalos nyelvén rendelkezésre kell bocsátani.

Módosítás  20

Irányelvre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22) Az EUMSZ 22. cikke (2) bekezdésének megfelelően az ezen irányelv általános szabályaitól való bármely eltérést csak valamely tagállam sajátos problémái indokolhatják, és annak meg kell felelnie a Charta 52. cikkében foglalt követelményeknek, azt is beleértve, hogy az aktív és passzív választójog európai parlamenti választásokon való gyakorlása csak törvény által, valamint az arányosság és a szükségesség elveinek tiszteletben tartásával korlátozható . Ezenfelül, a Charta 47. cikkének előírásai szerint bármely eltérésnek felülvizsgálat tárgyát kell képeznie ; törölve

törölve

Módosítás  21

Irányelvre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23) Ilyen sajátos problémák különösen olyan tagállamokban merülhetnek fel, ahol a választójogi korhatárt elért uniós, ott lakóhellyel rendelkező, de nem saját állampolgárok aránya nagyon jelentősen meghaladja az átlagot. Az ilyen polgároknak a választójoggal rendelkező személyek teljes számának több mint 20 %-át kitevő számaránya indokolja az ottlakás időtartamának kritériumán alapuló , választójoggal kapcsolatos eltéréseket;

törölve

Módosítás  22

Irányelvre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24) Azoknak a tagállamoknak, amelyekben a választójogi korhatárt elért nem saját állampolgárságú uniós polgárok számaránya meghaladja az ott lakóhellyel rendelkező, választójogi korhatárt elért uniós polgárok 20 %-át , lehetővé kell tenni, hogy az EUMSZ 22. cikke (2) bekezdésének megfelelően különleges rendelkezéseket állapíthassanak meg a jelöltlisták összetétele tekintetében.

törölve

Módosítás  23

Irányelvre irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26) A jogok gyakorlására és az ezen irányelv alkalmazására vonatkozó adatok hasznosak lehetnek annak meghatározásához, hogy mely intézkedések szükségesek ahhoz, hogy az uniós polgárok hatékonyan gyakorolhassák választójogukat. Az európai parlamenti választásokra vonatkozó adatgyűjtés javítása érdekében be kell vezetni a tagállami végrehajtás rendszeres nyomon követését és az arra vonatkozó jelentéstételt. A Bizottságnak ezzel egyidejűleg értékelni kell ezen irányelv alkalmazását, és mindegyik európai parlamenti választást követően ilyen értékelést tartalmazó jelentést kell az Európai Parlament és a Tanács elé terjesztenie.

(26) A jogok gyakorlására és az ezen irányelv alkalmazására vonatkozó adatok hasznosak lehetnek annak meghatározásához, hogy mely intézkedések szükségesek ahhoz, hogy az uniós polgárok hatékonyan gyakorolhassák választójogukat. Az európai parlamenti választásokra vonatkozó adatgyűjtés javítása és összehangolása érdekében be kell vezetni a tagállami végrehajtás rendszeres nyomon követését és az arra vonatkozó jelentéstételt. Ezeket az adatokat átlátható és összehangolt módon, valamennyi tagállamban és közös mutatók alapján kell gyűjteni. A Bizottságnak ezzel egyidejűleg értékelni kell ezen irányelv alkalmazását, és mindegyik európai parlamenti választást követően ilyen értékelést tartalmazó jelentést kell az Európai Parlament és a Tanács elé terjesztenie.

Módosítás  24

Irányelvre irányuló javaslat

27 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(27) A Bizottságnak legalább két európai parlamenti választást követően, észszerű határidőn belül saját értékelést kell végeznie ezen irányelv alkalmazásáról.

(27) A Bizottságnak minden egyes európai parlamenti választást követően, észszerű határidőn belül saját értékelést kell végeznie ezen irányelv alkalmazásáról, adott esetben az irányelv módosítására irányuló jogalkotási javaslat kíséretében.

Módosítás  25

Irányelvre irányuló javaslat

29 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(29) A tagállamok a megerősítéssel, az Unió pedig a megkötéssel27 kötelezettséget vállaltak arra, hogy gondoskodnak a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény betartásáról. A fogyatékossággal élő személyek inkluzív és egyenlő választási részvételének támogatása érdekében, az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok aktív és passzív választójogának az európai parlamenti választásokon történő gyakorlására vonatkozó részletes szabályoknak megfelelően figyelembe kell venniük a fogyatékossággal élő polgárok és az idősebb polgárok szükségleteit.

(29) A tagállamok a megerősítéssel, az Unió pedig a megkötéssel27 kötelezettséget vállaltak arra, hogy gondoskodnak a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény betartásáról. A fogyatékossággal élő személyek inkluzív és egyenlő választási részvételének biztosítása érdekében, az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok aktív és passzív választójogának az európai parlamenti választásokon történő gyakorlására vonatkozó részletes szabályoknak megfelelően figyelembe kell venniük a fogyatékossággal élő polgárok és az idősebb polgárok egyedi szükségleteit. Továbbá a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a fogyatékossággal élő személyek – kérésükre – segítséget kaphassanak a szavazás során egy általuk kiválasztott személytől. A tagállamoknak biztosítaniuk kell a postai úton történő szavazás lehetőségét, és rendelkezhetnek az előzetes fizikai szavazás lehetőségéről.

_________________

_________________

27 Tanács 2010/48/EK határozata (2009. november 26.) a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezménynek az Európai Közösség által történő megkötéséről (HL L 23., 2010.1.27., 35. o.).

27 Tanács 2010/48/EK határozata (2009. november 26.) a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezménynek az Európai Közösség által történő megkötéséről (HL L 23., 2010.1.27., 35. o.).

Módosítás  26

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Valamennyi tagállam törekszik az állampolgársággal nem rendelkező uniós választópolgárok választói névjegyzékbe való automatikus felvételének bevezetésére, miután az érintett uniós polgárok a lakóhely szerinti tagállamban lakóhellyel rendelkezőként való nyilvántartásba vételükkor ehhez hozzájárultak. Azokat az állampolgársággal nem rendelkező uniós választókat, akik úgy döntöttek, hogy nem kérik a választói névjegyzékbe való automatikus felvételüket, jóval a választási időszak előtt fel kell kérni arra, hogy vetessék fel magukat a választói névjegyzékbe.

Módosítás  27

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha a lakóhely szerinti tagállam állampolgárainak egy meghatározott minimális időtartamon keresztül az adott állam választási területén lakóhellyel kell rendelkezniük ahhoz, hogy választók vagy választhatók legyenek, akkor az aktív vagy passzív választójoggal rendelkező uniós polgárt , amennyiben már ugyanennyi időtartamon keresztül rendelkezett lakóhellyel valamely másik tagállamban, úgy kell tekinteni, mint aki ezt a feltételt teljesíti. Ez a rendelkezés egyetlen olyan sajátos feltételt sem érint, amely egy adott választókerületben vagy településen való lakóhellyel rendelkezés időtartamára vonatkozik.

Ha a lakóhely szerinti tagállam állampolgárainak egy meghatározott minimális időtartamon keresztül az adott állam választási területén lakóhellyel kell rendelkezniük ahhoz, hogy választók vagy választhatók legyenek, akkor az aktív vagy passzív választójoggal rendelkező uniós polgárt , amennyiben már ugyanennyi időtartamon keresztül rendelkezett lakóhellyel valamely másik tagállamban, úgy kell tekinteni, mint aki ezt a feltételt teljesíti. Ez a rendelkezés egyetlen olyan sajátos feltételt sem érint, amely egy adott választókerületben vagy településen való lakóhellyel rendelkezés időtartamára vonatkozik.

Módosítás  28

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Azok az uniós polgárok, akik olyan tagállamban rendelkeznek lakóhellyel, amelynek nem állampolgárai, és akiket a lakóhely szerinti tagállam vagy a származás szerinti tagállam joga alapján valamely bírósági vagy – jogorvoslat lehetősége mellett – közigazgatási határozattal passzív választójoguktól megfosztottak, nem gyakorolhatják e jogukat a lakóhelyük szerinti tagállamban tartott európai parlamenti választásokon.

(1) Azok az uniós polgárok, akik olyan tagállamban rendelkeznek lakóhellyel, amelynek nem állampolgárai, és akiket a lakóhely szerinti tagállam vagy a származás szerinti tagállam joga alapján valamely bírósági vagy – jogorvoslat lehetősége mellett – közigazgatási határozattal passzív választójoguktól megfosztottak, nem gyakorolhatják e jogukat a lakóhelyük szerinti tagállamban tartott európai parlamenti választásokon. A származási tagállam által a jogképességtől fogyatékosság miatti megfosztásról hozott határozatok azonban nem foszthatják meg az uniós polgárokat a lakóhelyük szerinti tagállambeli passzív választójoguktól az európai parlamenti választásokon, ha e tagállam joga korlátozás nélkül minden fogyatékossággal élő személy számára biztosítja ezt a jogot.

Módosítás  29

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A tagállamok kapcsolattartó pontot neveznek ki a (3) bekezdés alkalmazásához szükséges információk kézhezvételére és továbbítására. A tagállamok értesítik a Bizottságot e kapcsolattartó pontok nevéről, elérhetőségéről és a velük kapcsolatos naprakész információkról és változásokról. A Bizottság nyilvántartást vezet a kapcsolattartó pontokról, és azt a tagállamok rendelkezésére bocsátja.

(5) A tagállamok kapcsolattartó hatóságot neveznek ki a (3) bekezdés alkalmazásához szükséges információk kézhezvételére és továbbítására. A tagállamok értesítik a Bizottságot e kapcsolattartó hatóság nevéről, elérhetőségéről és a velük kapcsolatos naprakész információkról és változásokról. A Bizottság nyilvántartást vezet a kapcsolattartó hatóságokról, és azt a tagállamok rendelkezésére bocsátja.

Módosítás  30

Irányelvre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A lakóhely szerinti tagállam ellenőrizheti, hogy azokat az uniós polgárokat, akik kifejezésre juttatták azon óhajukat, hogy aktív választójogukkal élni kívánnak, nem fosztották-e meg ettől a joguktól valamely egyedi büntetőjogi vagy polgári jogi határozat által a származásuk szerinti tagállamban.

(1) A lakóhely szerinti tagállam ellenőrizheti, hogy azokat az uniós polgárokat, akik kifejezésre juttatták azon óhajukat, hogy aktív választójogukkal élni kívánnak, nem fosztották-e meg ettől a joguktól valamely egyedi büntetőjogi vagy polgári jogi határozat által a származásuk szerinti tagállamban. A származási tagállam által a jogképességtől fogyatékosság miatti megfosztásról hozott határozatok azonban nem zárják ki az uniós polgárokat a lakóhelyük szerinti tagállamban az európai parlamenti választásokon való szavazásból, ha az adott tagállam joga korlátozás nélkül minden fogyatékossággal élő személy számára biztosítja ezt a jogot.

Módosítás  31

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a választópolgárként való névjegyzékbe vételre irányuló akaratukat kinyilvánító, aktív választójoggal rendelkező uniós választópolgárokat a választás napja előtt kellő időben felvegyék a választói névjegyzékbe.

(1) A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a választópolgárként való névjegyzékbe vételre irányuló akaratukat kinyilvánító, aktív választójoggal rendelkező uniós választópolgárokat legkésőbb 14 héttel a szavazás napja előtt felvegyék a választói névjegyzékbe annak érdekében, hogy a tagállamok a 13. cikk (1) bekezdésében foglalt rendelkezésekkel összhangban kellő időben információt cserélhessenek a többszörös szavazás megakadályozása érdekében.

Módosítás  32

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 3 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a (2) bekezdés szerinti nyilatkozatban nyilatkozzanak arról, hogy aktív választójoguktól a származásuk szerinti tagállamban nem fosztották meg;

a) a (2) bekezdés szerinti nyilatkozatban nyilatkozzanak arról, hogy aktív választójoguktól a származásuk szerinti tagállamban nem fosztották meg őket, ha ez a követelmény a lakóhely szerinti tagállam állampolgáraira is vonatkozik;

Módosítás  33

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca) amennyiben úgy kívánják, tüntessék fel az Unió azon hivatalos nyelvei közül azokat az általuk preferált nyelveket, amelyeken a 12. cikk (2) bekezdésében említett tájékoztatást meg kívánják kapni.

Módosítás  34

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Azok az aktív választójoggal rendelkező uniós választópolgárok , akiket a választói névjegyzékbe felvettek, szerepelnek a névjegyzékben – ugyanolyan feltételek szerint, mint azok a szavazók, akik állampolgárok – amíg a névjegyzékből való törlésüket nem kérik, vagy a névjegyzékből nem törlik őket, mert már nem teljesítik az aktív választójog gyakorlásához szükséges feltételeket. Amennyiben olyan rendelkezések vannak érvényben, amelyek szerint az állampolgárokat értesíteni kell a választói névjegyzékből való ilyen törlésről, az említett rendelkezések ugyanúgy alkalmazandók az uniós választópolgárokra is.

(4) Azok az aktív választójoggal rendelkező uniós választópolgárok , akiket a választói névjegyzékbe felvettek, szerepelnek a névjegyzékben – ugyanolyan feltételek szerint, mint azok a szavazók, akik állampolgárok – amíg a névjegyzékből való törlésüket nem kérik, vagy a névjegyzékből nem törlik őket, mert már nem teljesítik az aktív választójog gyakorlásához szükséges feltételeket. Amennyiben  a lakóhely szerinti tagállamban olyan rendelkezések vannak érvényben, amelyek szerint az állampolgárokat értesíteni kell a választói névjegyzékből való ilyen törlésről, az említett rendelkezések ugyanúgy alkalmazandók az uniós választópolgárokra is, és az értesítéseket az Unió valamely olyan hivatalos nyelvén kell megküldeni, amely érthető a szóban forgó uniós szavazók számára.

Módosítás  35

Irányelvre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A lakóhely szerinti tagállam időben , világosan és közérthetően tájékoztatja az érdekelt személyeket arról, hogy a választói névjegyzékbe történő felvételre irányuló kérelmük , illetve a jelöltként való részvételére irányuló kérelmük elfogadhatósága ügyében milyen határozatot hoztak.

(1) A lakóhely szerinti tagállam világosan, időben, és az Unió egyik, az érintettek által érthető hivatalos nyelvén tájékoztatja az érdekelt személyeket arról, hogy az automatikus névjegyzékbe vételük vagy a választói névjegyzékbe történő felvételre irányuló kérelmük, illetve a jelöltként való részvételére irányuló kérelmük elfogadhatósága ügyében milyen határozatot hoztak.

Módosítás  36

Irányelvre irányuló javaslat

11 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A választói névjegyzékekben vagy az európai parlamenti választásokon induló jelöltek jegyzékeiben előforduló hibák esetén, az érintett személy hasonló feltételek szerint jogosult jogorvoslatra, mint amilyen feltételeket a lakóhely szerinti tagállam jogszabályai az aktív, illetve passzív választójoggal rendelkező saját állampolgárai számára biztosítanak.

(3) A választói névjegyzékekben vagy az európai parlamenti választásokon induló jelöltek jegyzékeiben előforduló hibák esetén, az érintett személy hasonló feltételek szerint jogosult hatékony jogorvoslatra, mint amilyen feltételeket a lakóhely szerinti tagállam jogszabályai az aktív, illetve passzív választójoggal rendelkező saját állampolgárai számára biztosítanak.

Módosítás  37

Irányelvre irányuló javaslat

11 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A tagállamok egyértelműen és kellő időben tájékoztatják az érintett személyt az (1) bekezdésben említett határozatról, valamint a (2) és (3) bekezdésben említett jogorvoslati lehetőségekről.

(4) A tagállamok egyértelműen és kellő időben tájékoztatják az érintett személyt az Unió egyik, általa érthető hivatalos nyelvén az (1) bekezdésben említett határozatról, valamint a (2) és (3) bekezdésben említett jogorvoslati lehetőségekről.

Módosítás  38

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok kijelölnek egy nemzeti hatóságot, amelynek feladata, hogy megtegye a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az állampolgársággal nem rendelkező uniós polgárok kellő időben tájékoztatást kapjanak az európai parlamenti választásokon választóként vagy jelöltként való névjegyzékbe vétel feltételeiről és részletes szabályairól.

(1) A tagállamok kijelölnek egy illetékes hatóságot, amelynek feladata, hogy megtegye a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az állampolgársággal nem rendelkező uniós polgárok kellő időben tájékoztatást kapjanak az európai parlamenti választásokon választóként vagy jelöltként való névjegyzékbe vétel feltételeiről és részletes szabályairól. A tájékoztatást helyi és nemzeti szinten összehangolt módon, lehetőség szerint civil társadalmi szervezetekkel együttműködésben, az automatikus nyilvántartásba vételkor vagy a választói névjegyzékbe való felvétel iránti kérelem benyújtását követően kell nyújtani, figyelembe véve, hogy a választói névjegyzékeket a szavazás napja előtt 14 héttel le kell zárni, és a jelölteket a szavazás napja előtt 12 héttel be kell jelenteni annak érdekében, hogy a tagállamok a 13. cikk (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően kellő időben információt cserélhessenek.

Módosítás  39

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca) tájékoztatás az európai parlamenti képviselők megválasztását lehetővé tevő európai uniós választási rendszerről, valamint az európai parlamenti választásokon való részvételre és azok megszervezésére vonatkozó nemzeti szabályokról és eljárásokról;

Módosítás  40

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da) a szavazati jog gyakorlását megkönnyítő konkrét intézkedések a szavazók meghatározott csoportjai, például a fogyatékossággal élő személyek vagy a választás napján a szavazásban részt venni nem tudó szavazók számára.

Módosítás  41

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az európai parlamenti választásokon választópolgárként vagy jelöltként való névjegyzékbe vétel feltételeire és részletes szabályaira vonatkozó, a (2) bekezdésben említett információkat világosan és közérthetően kell megadni.

(3) Az európai parlamenti választásokon választópolgárként vagy jelöltként való névjegyzékbe vétel feltételeire és részletes szabályaira vonatkozó információkat és az ezen irányelv rendelkezései szerint közölt bármely információt világosan és közérthetően kell megadni. a (2) bekezdésben említett információkat az Unió valamennyi hivatalos nyelvén biztosítani kell. A Bizottság hozzáférést biztosít ezekhez az információkhoz és segítséget nyújt a polgárok számára ezek megértéséhez, többek között a Europe Direct-en és a Your Europe-on keresztül.

Módosítás  42

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az európai parlamenti választásokon választópolgárként vagy jelöltként való névjegyzékbe vétel feltételeire és részletes szabályaira vonatkozó, a (2) bekezdésben említett információkat megfelelő kommunikációs eszközök, módok és formátumok használatával a fogyatékossággal élő és az idősebb személyek számára is hozzáférhetővé tegyék.

(4) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az európai parlamenti választásokon választópolgárként vagy jelöltként való névjegyzékbe vétel feltételeire és részletes szabályaira vonatkozó, és a (2) bekezdésben említett információkat megfelelő kommunikációs eszközök, módok és formátumok, például jelnyelv, Braille-írás vagy könnyen olvasható formátum használatával a fogyatékossággal élők, az idősebb személyek, a távoli területeken élő személyek, a kisebbségi csoportok, és általában véve a szavazás során nehézségekkel szembesülő személyek számára is hozzáférhetővé tegyék az (EU) 2019/882 irányelv1a I. mellékletében meghatározott akadálymentességi követelmények alkalmazásával. A tagállamok biztosíthatják, hogy a fogyatékossággal élő személyek – kérésükre – segítséget kaphassanak a szavazás során egy általuk kiválasztott személytől.

 

_________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/882 irányelve (2019. április 17.) a termékekre és a szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi követelményekről (HL L 151., 2019.6.7., 70. o.).

Módosítás  43

Irányelvre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok kellő idővel a szavazás napja előtt egymás között kicserélik a 4. cikk végrehajtásához szükséges információkat. Ebből a célból a lakóhely szerinti tagállam legkésőbb tizenhat héttel az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány 10. cikkének (1) bekezdésében említett választási időszak első napja előtt megkezdi a III. mellékletben említett adatkészlet átadását a származás szerinti tagállamnak. A származás szerinti tagállam nemzeti jogszabályaival összhangban megfelelő intézkedéseket tesz annak biztosítására, hogy állampolgárai ne szavazhassanak egynél többször, illetve ne indulhassanak jelöltként egynél több tagállamban.

(1) A tagállamok kellő idővel a szavazás napja előtt, és a jelöltek bejelentése és a választási névjegyzék lezárása dátumának figyelembevételével egymás között kicserélik a 4. cikk végrehajtásához szükséges információkat. Ebből a célból a lakóhely szerinti tagállam legkésőbb tizenhat héttel az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány 10. cikkének (1) bekezdésében említett választási időszak első napja előtt megkezdi a III. mellékletben említett adatkészlet átadását a származás szerinti tagállamnak. A származás szerinti tagállam nemzeti jogszabályaival összhangban megfelelő intézkedéseket tesz annak biztosítására, hogy állampolgárai ne szavazhassanak egynél többször, illetve ne indulhassanak jelöltként egynél több tagállamban.

Módosítás  44

Irányelvre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Azok a tagállamok, amelyek lehetővé teszik az előzetes szavazást, a levélszavazást, az elektronikus és az internetes szavazást az európai parlamenti választásokon, gondoskodnak arról, hogy ezek a szavazási módok a saját állampolgáraikra vonatkozókhoz hasonló feltételek mellett az uniós választópolgárok számára is rendelkezésre álljanak.

A tagállamok biztosítják a postai úton történő szavazás lehetőségét az európai parlamenti választásokon. Levélszavazás esetén, és amennyiben állampolgáraik számára az európai parlamenti választásokon lehetőség van az előzetes szavazásra, valamint az elektronikus és internetes szavazásra, a tagállamok gondoskodnak arról, hogy ezek a szavazási módok a saját állampolgáraikra vonatkozókkal azonos feltételek mellett az uniós választópolgárok számára is rendelkezésre álljanak. A tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek a szavazás megbízhatóságának és titkosságának biztosítása érdekében.

Módosítás  45

Irányelvre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok kijelölik az állampolgársággal nem rendelkező uniós polgárok európai parlamenti választásokon való részvételére vonatkozó statisztikai adatok gyűjtéséért, valamint azoknak a nyilvánosság és a Bizottság rendelkezésére bocsátásáért felelős hatóságot.

A tagállamok kijelölik az állampolgársággal nem rendelkező uniós polgárok európai parlamenti választásokon való részvételére vonatkozó statisztikai adatok gyűjtéséért, valamint azoknak a nyilvánosság és a Bizottság rendelkezésére bocsátásáért felelős hatóságot. Ezeket a statisztikai adatokat átlátható és összehangolt módon, valamennyi tagállamban és közös mutatók alapján kell gyűjteni.

 

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy végrehajtási jogi aktusokat fogadjon el a jelentésre vonatkozó, (1) bekezdésben említett adatok formátumáról. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 19. cikkben említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

Módosítás  46

Irányelvre irányuló javaslat

16 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

16 cikk

törölve

Eltérések

 

(1) Ha valamely tagállamban azoknak a választójogi korhatárt elért uniós polgároknak a számaránya, akik a tagállamban laknak, de annak nem állampolgárai, meghaladja az ott lakóhellyel rendelkező választójogi korhatárt elért , állampolgársággal rendelkező és azzal nem rendelkező uniós polgárok teljes számának 20 %-át, akkor e tagállam a 3., 9. és 10. cikktől eltérve:

 

a) az aktív választójogot azokra az aktív választójoggal rendelkező uniós választópolgárokra korlátozhatja, akik már egy minimális időtartamon keresztül a tagállamban rendelkeznek lakóhellyel; ez az időtartam legfeljebb öt év lehet;

 

b) a passzív választójogot azokra a passzív választójoggal rendelkező uniós választópolgárokra korlátozhatja, akik már egy minimális időtartamon keresztül a tagállamban rendelkeznek lakóhellyel;

 

ez az időtartam legfeljebb tíz év lehet. Ezek a rendelkezések nem érintik azokat a megfelelő intézkedéseket, amelyeket az említett tagállam a jelöltlisták összetétele tekintetében hozhat, és amelyek különösen a nem állampolgár uniós polgárok integrációját hivatottak elősegíteni.

 

Az ottlakás időtartamára vonatkozóan megállapított fenti feltételek azonban nem alkalmazhatók azokra az aktív, illetve passzív választójoggal rendelkező uniós választópolgárokra, akik – vagy mert a származásuk szerinti tagállamon kívül rendelkeznek lakóhellyel vagy ezen ottlakás időtartama miatt – a származásuk szerinti tagállamban nem rendelkeznek aktív vagy passzív választójoggal.

 

(2) Ha egy adott tagállam jogszabályai szerint egy másik tagállamban lakóhellyel rendelkező állampolgárai az adott állam nemzeti parlamenti választásain választójoggal rendelkeznek és e célból ugyanazon feltételekkel veszik fel őket a választói névjegyzékbe, mint a saját állampolgár választópolgárokat, akkor az első tagállam, ezen irányelvtől eltérve, tartózkodhat a 6–13. cikk alkalmazásától az ilyen állampolgárok vonatkozásában.

 

(3) A Bizottság 18 hónappal minden egyes európai parlamenti választás előtt jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé, amelyben megvizsgálja, hogy az érintett tagállamoknak az EUMSZ 22. cikk (2) pontja alapján biztosított eltérés indokai még mindig fennállnak-e, és adott esetben javaslatot tesz a megfelelő módosításokra.

 

Azoknak a tagállamoknak, amelyek az (1) bekezdés szerinti eltéréssel élnek, közölniük kell a Bizottsággal az ennek alátámasztásául szolgáló minden szükséges információt.

 

Módosítás  47

Irányelvre irányuló javaslat

17 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok minden európai parlamenti választást követően hat hónapon belül jelentést tesznek a Bizottságnak ezen irányelvnek a területükön történő alkalmazásáról. Az általános megállapítások mellett a jelentés statisztikai adatokat tartalmaz az uniós választópolgárok és a passzív választójoggal rendelkező uniós választópolgárok európai parlamenti választásokon való részvételéről, valamint magában foglalja az annak elősegítése érdekében hozott intézkedések összefoglalását.

(1) A tagállamok minden európai parlamenti választást követően hat hónapon belül jelentést tesznek a Bizottságnak és az Európai Parlamentnek ezen irányelvnek a területükön történő alkalmazásáról. Az általános megállapítások mellett a jelentés a 15. cikkben meghatározottak szerint statisztikai adatokat tartalmaz az uniós választópolgárok és a passzív választójoggal rendelkező uniós választópolgárok európai parlamenti választásokon való részvételéről, valamint magában foglalja az annak elősegítése érdekében hozott intézkedések összefoglalását.

Módosítás  48

Irányelvre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság a 2029. évi európai parlamenti választásokat követő két éven belül megvizsgálja ennek annak alkalmazását, és értékelési jelentést készít az irányelv célkitűzéseinek elérése tekintetében elért eredményekről. Az értékelésben a 13. cikk alkalmazását is át kell tekinteni.

A Bizottság minden európai parlamenti választást követő két éven belül megvizsgálja az irányelv alkalmazását, és értékelési jelentést készít az irányelv célkitűzéseinek elérése tekintetében elért eredményekről. Az értékelő jelentésnek tartalmaznia kell a 13. cikk működésének értékelését is. Az értékeléshez adott esetben az irányelv módosítására irányuló jogalkotási javaslatot mellékelnek.

Módosítás  49

Irányelvre irányuló javaslat

20 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottságnak a 9., 10. és 13. cikkekben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól ezen irányelv hatálybalépésétől kezdődő hatállyal.

(2) A Bizottságnak a 9. cikk (5) bekezdésében, a 10. cikk (3) bekezdésében és a 13. cikk (4) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól ezen irányelv hatálybalépésétől kezdődő hatállyal.

Módosítás  50

Irányelvre irányuló javaslat

20 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A 9., 10. és 13. cikkben említett felhatalmazást a Tanács bármikor visszavonhatja. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(3) A 9. cikk (5) bekezdésében, a 10. cikk (3) bekezdésében és a 13. cikk (4) bekezdésében említett felhatalmazást a Tanács bármikor visszavonhatja. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

Módosítás  51

Irányelvre irányuló javaslat

20 cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A 9., 10. és 13. cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. A Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

(6) A 9. cikk (5) bekezdésében, a 10. cikk (3) bekezdésében és a 13. cikk (4) bekezdésében értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. A Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

Módosítás  52

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 4 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az európai parlamenti választásokkal kapcsolatos valamennyi jövőbeli tájékoztatást a következő nyelvek egyikén szeretném megkapni:

Módosítás  53

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A származás szerinti tagállamban nem fosztottak meg passzív választójogomtól. A származás szerinti tagállamban nem fosztottak meg passzív választójogomtól.

A származás szerinti tagállamban nem fosztottak meg passzív választójogomtól1a.

 

_________________

 

1aCsak abban az esetben, ha ezt a lakóhely szerinti tagállam állampolgárai számára is előírják.

Módosítás  54

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet – 4 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az európai parlamenti választásokkal kapcsolatos valamennyi jövőbeli tájékoztatást a következő nyelvek egyikén szeretném megkapni:


A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA

Cím

Az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok aktív és passzív választójogának az európai parlamenti választásokon történő gyakorlására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (átdolgozás)

Hivatkozások

COM(2021)0732 – C9-0021/2022 – 2021/0372(CNS)

Illetékes bizottság

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFCO

27.1.2022

 

 

 

Véleményt nyilvánított

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

27.1.2022

A vélemény előadója

 A kijelölés dátuma

Domènec Ruiz Devesa

20.4.2022

Vizsgálat a bizottságban

27.6.2022

 

 

 

Az elfogadás dátuma

25.10.2022

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

49

3

5

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Abir Al-Sahlani, Konstantinos Arvanitis, Pietro Bartolo, Vladimír Bilčík, Malin Björk, Vasile Blaga, Karolin Braunsberger-Reinhold, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Damien Carême, Caterina Chinnici, Lena Düpont, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Fabienne Keller, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Theresa Muigg, Maite Pagazaurtundúa, Paulo Rangel, Karlo Ressler, Birgit Sippel, Sara Skyttedal, Vincenzo Sofo, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Yana Toom, Milan Uhrík, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Susanna Ceccardi, Gwendoline Delbos-Corfield, José Gusmão, Erik Marquardt, Matjaž Nemec, Janina Ochojska, Sira Rego, Franco Roberti, Rob Rooken, Róża Thun und Hohenstein

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (209. cikk, (7) bekezdés)

Asim Ademov, Mohammed Chahim, Morten Løkkegaard

 


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

49

+

PPE

Asim Ademov, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Karolin Braunsberger-Reinhold, Lena Düpont, Andrzej Halicki, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Janina Ochojska, Paulo Rangel, Karlo Ressler, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Javier Zarzalejos

S&D

Pietro Bartolo, Mohammed Chahim, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Łukasz Kohut, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Theresa Muigg, Matjaž Nemec, Franco Roberti, Birgit Sippel, Elena Yoncheva

RENEW

Abir Al-Sahlani, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Morten Løkkegaard, Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Róża Thun und Hohenstein, Yana Toom

VERTS/ALE

Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Gwendoline Delbos-Corfield, Erik Marquardt, Tineke Strik

THE LEFT

Konstantinos Arvanitis, Malin Björk, José Gusmão, Sira Rego

 

3

-

ID

Susanna Ceccardi, Annalisa Tardino

NI

Milan Uhrík

 

5

0

ECR

Joachim Stanisław Brudziński, Patryk Jaki, Rob Rooken, Vincenzo Sofo, Jadwiga Wiśniewska

 

Jelmagyarázat:

+ : mellette

- : ellene

0 : tartózkodás

 

 


 

 


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA

Cím

Az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok aktív és passzív választójogának az európai parlamenti választásokon történő gyakorlására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (átdolgozás)

Hivatkozások

COM(2021)0732 – C9-0021/2022 – 2021/0372(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

25.11.2021

 

 

 

Illetékes bizottság

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFCO

27.1.2022

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

27.1.2022

 

 

 

Előadók

 A kijelölés dátuma

Damian Boeselager

10.2.2022

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

28.3.2022

20.6.2022

13.7.2022

17.10.2022

Az elfogadás dátuma

1.12.2022

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

18

4

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Gabriele Bischoff, Damian Boeselager, Włodzimierz Cimoszewicz, Salvatore De Meo, Charles Goerens, Sandro Gozi, Laura Huhtasaari, Zdzisław Krasnodębski, Giuliano Pisapia, Antonio Maria Rinaldi, Domènec Ruiz Devesa, Helmut Scholz, Pedro Silva Pereira, Sven Simon, Loránt Vincze, Rainer Wieland

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

François Alfonsi, Gunnar Beck, Alin Mituța, Niklas Nienaß, Maite Pagazaurtundúa

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (209. cikk, (7) bekezdés)

Javier Zarzalejos

A benyújtás dátuma

13.12.2022

 


 

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

18

+

PPE

Salvatore De Meo, Sven Simon, Loránt Vincze, Rainer Wieland, Javier Zarzalejos

RENEW

Charles Goerens, Sandro Gozi, Alin Mituța, Maite Pagazaurtundúa

S&D

Gabriele Bischoff, Włodzimierz Cimoszewicz, Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Pedro Silva Pereira

THE LEFT

Helmut Scholz

Verts/ALE

François Alfonsi, Damian Boeselager, Niklas Nienaß

 

 

 

4

-

ECR

Zdzisław Krasnodębski

ID

Gunnar Beck, Laura Huhtasaari, Antonio Maria Rinaldi

 

 

 

0

0

 

 

 

Jelmagyarázat:

+ : mellette

- : ellene

0 : tartózkodás

 

 

Utolsó frissítés: 2023. február 1.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat