BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forbedring af arbejdsvilkårene for platformsarbejde

21.12.2022 - (COM(2021)0762 – C9‑0454/2021 – 2021/0414(COD)) - ***I

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
Ordfører for udtalelse: Elisabetta Gualmini


Procedure : 2021/0414(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A9-0301/2022
Indgivne tekster :
A9-0301/2022
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forbedring af arbejdsvilkårene for platformsarbejde

(COM(2021)0762 – C9‑0454/2021 – 2021/0414(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2021)0762),

 der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 153, stk. 2, litra b), sammenholdt med artikel 153, stk. 1, litra b), og artikel 16, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Europa-Parlamentet (C9-0454/2021),

 der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

 der henviser til forretningsordenens artikel 59,

 der henviser til udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget,

 der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A9-0301/2022),

 under henvisning til Kommissionens arbejdsdokument om konsekvensanalysen (SWD(2021)0396),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

 

Ændringsforslag  1

 

Forslag til direktiv

Betragtning 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) I henhold til artikel 3 i traktaten om Den Europæiske Union er Unionens mål bl.a. at fremme befolkningernes velfærd og at arbejde for en bæredygtig udvikling i Europa baseret på en social markedsøkonomi med høj konkurrenceevne, hvor der tilstræbes fuld beskæftigelse og sociale fremskridt.

(1) I henhold til artikel 3 i traktaten om Den Europæiske Union er Unionens mål bl.a. at fremme befolkningernes velfærd og at arbejde for en bæredygtig udvikling i Europa baseret på afbalanceret økonomisk vækst og en social markedsøkonomi med høj konkurrenceevne, hvor der tilstræbes fuld beskæftigelse og sociale fremskridt.

Ændringsforslag  2

 

Forslag til direktiv

Betragtning 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) Dette direktiv respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, der er anerkendt i navnlig Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder ("chartret"). Chartrets artikel 31 fastsætter navnlig, at enhver arbejdstager har ret til sunde, sikre og værdige arbejdsvilkår. Chartrets artikel 27 beskytter arbejdstagernes ret til information og høring i virksomheden. Chartrets artikel 8 bestemmer, at enhver har ret til beskyttelse af personoplysninger, der vedrører den pågældende. Chartrets artikel 16 anerkender friheden til at oprette og drive egen virksomhed.

(2) Dette direktiv respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, der er anerkendt i navnlig Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder ("chartret"). Chartrets artikel 31 fastsætter navnlig, at enhver arbejdstager har ret til sunde, sikre og værdige arbejdsvilkår, der er retfærdige og rimelige. Chartrets artikel 27 beskytter arbejdstagernes ret til information og høring i virksomheden. Chartrets artikel 8 bestemmer, at enhver har ret til beskyttelse af personoplysninger samt adgang til indsamlede data, der vedrører den pågældende, samt ret til berigtigelse. Chartrets artikel 12 bestemmer, at enhver har ret til forsamlings- og foreningsfrihed på alle niveauer. Chartrets artikel 15 anerkender, at enhver har ret til at arbejde og til at udøve et frit valgt eller accepteret erhverv samt at levere tjenester. Chartrets artikel 16 anerkender friheden til at oprette og drive egen virksomhed. Chartrets artikel 21 fastlægger retten til ikkeforskelsbehandling.

Ændringsforslag  3

 

Forslag til direktiv

Betragtning 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) Af princip nr. 5 i den europæiske søjle for sociale rettigheder, som blev proklameret i Göteborg den 17. november 201753, fremgår det, at uanset ansættelsesforholdets art og varighed har arbejdstagere ret til rimelig og lige behandling, for så vidt angår arbejdsvilkår, adgang til social beskyttelse og uddannelse, at den nødvendige fleksibilitet hos arbejdsgiverne til hurtigt at tilpasse sig ændringer i de økonomiske forhold skal sikres i overensstemmelse med lovgivningen og kollektive overenskomster, og at innovative arbejdsformer, der sikrer gode arbejdsvilkår, skal fremmes, at der skal tilskyndes til iværksætterånd og selvstændig erhvervsvirksomhed, og at erhvervsmæssig mobilitet skal lettes. På det sociale topmøde i Porto i maj 2021 blev handlingsplanen, der ledsager den sociale søjle54, hilst velkommen som rettesnor for dens gennemførelse.

(3) Af princip nr. 5 i den europæiske søjle for sociale rettigheder ("søjlen"), som blev proklameret i Göteborg den 17. november 201753, fremgår det, at uanset ansættelsesforholdets art og varighed har arbejdstagere ret til rimelig og lige behandling, for så vidt angår arbejdsvilkår, adgang til social beskyttelse og uddannelse, at den nødvendige fleksibilitet hos arbejdsgiverne til hurtigt at tilpasse sig ændringer i de økonomiske forhold skal sikres i overensstemmelse med lovgivningen og kollektive overenskomster, og at innovative arbejdsformer, der sikrer gode arbejdsvilkår, skal fremmes, at der skal tilskyndes til iværksætterånd og selvstændig erhvervsvirksomhed, og at erhvervsmæssig mobilitet skal lettes, hvilket bekræfter retten i henhold til artikel 15 i chartret, og at ansættelsesforhold, der fører til usikre arbejdsvilkår, skal undgås, herunder ved at forbyde misbrug af atypiske kontrakter. På det sociale topmøde i Porto i maj 2021 blev handlingsplanen, der ledsager den sociale søjle54, hilst velkommen som rettesnor for dens gennemførelse.

__________________

__________________

53 Interinstitutionel proklamation om den europæiske søjle for sociale rettigheder (EUT C 428 af 13.12.2017, s. 10).

53 Interinstitutionel proklamation om den europæiske søjle for sociale rettigheder (EUT C 428 af 13.12.2017, s. 10).

54 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget "Handlingsplanen for den europæiske søjle for sociale rettigheder" (COM(2021) 102 final af 4.3.2021).

54 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget "Handlingsplanen for den europæiske søjle for sociale rettigheder" (COM(2021) 102 final af 4.3.2021).

Ændringsforslag  4

 

Forslag til direktiv

Betragtning 3 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a) Princip nr. 7 i søjlen fastsætter, at arbejdstagere har ret til ved ansættelsesforholdets start at blive underrettet skriftligt om deres rettigheder og pligter i forbindelse hermed; at arbejdstagere forud for en opsigelse har ret til at blive underrettet om årsagerne hertil og få et rimeligt varsel, samt at de har ret til adgang til effektiv og upartisk tvistbilæggelse og i tilfælde af ubegrundet opsigelse ret til at klage, herunder ret til passende kompensation. Princip nr. 10 i søjlen fastsætter, at arbejdstagere har ret til en høj grad af beskyttelse af deres sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og ret til at få deres personoplysninger beskyttet i et ansættelsesforhold. Det følger af princip nr. 12 i søjlen, at uanset arten og varigheden af ansættelsesforholdet har arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende på sammenlignelige vilkår ret til passende social beskyttelse.

Ændringsforslag  5

 

Forslag til direktiv

Betragtning 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) Digitaliseringen ændrer arbejdslivet, forbedrer produktiviteten og øger fleksibiliteten, samtidig med at den indebærer visse risici for beskæftigelse og arbejdsvilkår. Algoritmebaserede teknologier, herunder automatiserede overvågnings- og beslutningssystemer, har muliggjort fremkomsten af og væksten i digitale arbejdsplatforme.

(4) Digitalisering ændrer arbejdslivet, forbedrer produktiviteten og øger fleksibiliteten. Innovation inden for digitale værktøjer kan bidrage til vækst i krise- og genoprettelsestider. Nye former for digital interaktion og nye teknologier på arbejdsmarkedet, herunder tendensen til fjernarbejde i mange sektorer, kan, hvis de er velregulerede og gennemført, skabe muligheder for adgang til anstændige job af høj kvalitet for personer, der traditionelt ikke har en sådan adgang, herunder personer med handicap. Digitaliseringen udgør imidlertid også en risiko for ansættelses- og arbejdsvilkårene, for arbejdstagernes sundhed og sikkerhed og for beskyttelsen af deres grundlæggende rettigheder, herunder retten til privatlivets fred, samt for den effektive gennemførelse af gældende national arbejdsmarkeds- og skattelovgivning, hvorved det solidaritetsbaserede sociale beskyttelsessystem for nuværende og kommende generationer også sættes under pres. Algoritmebaserede teknologier, herunder automatiserede overvågnings- og beslutningssystemer, har muliggjort fremkomsten af og væksten i digitale arbejdsplatforme, men kan skabe ulighed i indflydelse og uigennemsigtighed med hensyn til beslutningstagningen samt teknologibaseret overvågning, som kan forværre forskelsbehandling og indebære risici for privatlivet, arbejdstagernes sundhed og sikkerhed samt den menneskelige værdighed og kan have negative konsekvenser for arbejdsvilkårene og føre til udnyttelse af arbejdstagere.

Ændringsforslag  6

 

Forslag til direktiv

Betragtning 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) Platformsarbejde udføres af enkeltpersoner gennem digital infrastruktur på digitale arbejdsplatforme, der leverer en tjeneste til deres kunder. Ved hjælp af algoritmerne kan de digitale arbejdsplatforme i mindre eller større omfang afhængigt af deres forretningsmodel — kontrollere arbejdets udførelse, vederlaget og forholdet mellem deres kunder og de personer, der udfører arbejdet. Platformsarbejde kan udelukkende udføres online ved hjælp af elektroniske værktøjer ("onlineplatformsarbejde") eller på en hybrid måde, hvor en onlinekommunikationsproces kombineres med en efterfølgende aktivitet i den fysiske verden ("platformsarbejde på stedet"). Mange af de eksisterende digitale arbejdsplatforme er internationale erhvervsaktører, der har deres aktiviteter og forretningsmodeller i flere medlemsstater eller på tværs af grænserne.

(5) Platformsarbejde udføres af enkeltpersoner gennem digital infrastruktur på digitale arbejdsplatforme, der leverer en tjeneste til deres kunder. Platformsarbejde leveres, i det mindste delvist, ved hjælp af elektroniske midler, såsom et websted eller en mobilapplikation, som endda kan være usynlig for kunden, fordi den er integreret i det websted, som tjenestemodtageren anvender. Platformsarbejde optræder på en lang række områder og er kendetegnet ved en høj grad af forskelligartethed i typerne af digitale arbejdsplatforme, de omfattede sektorer og de aktiviteter, der udføres, samt i profilerne for personer, der udfører platformsarbejde. Ved hjælp af algoritmerne og kunstig intelligens fører de digitale arbejdsplatforme i mindre eller større omfang afhængigt af deres forretningsmodel – tilsyn med og overvåger og evaluerer arbejdets udførelse, vederlaget og forholdet mellem deres kunder og de personer, der udfører arbejdet, samt arbejdstagerne selv, mens de udfører arbejdet og i nogle tilfælde også uden for deres arbejdstid i strid med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/6791a national lovgivning om databeskyttelse. Traditionelle lovregulerede liberale erhverv er i princippet fri for tilsyn, ledelse og kontrol fra andre virksomheder. Platformsarbejde udføres oftest udelukkende online ved hjælp af elektroniske værktøjer ("onlineplatformsarbejde") eller på en hybrid måde, hvor en onlinekommunikationsproces kombineres med en efterfølgende aktivitet i den fysiske verden ("platformsarbejde på stedet"). Mange af de eksisterende digitale arbejdsplatforme er internationale erhvervsaktører, der har deres aktiviteter og forretningsmodeller i flere medlemsstater eller på tværs af grænserne.

 

__________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

Ændringsforslag  7

 

Forslag til direktiv

Betragtning 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) Platformsarbejde giver mulighed for lettere adgang til arbejdsmarkedet, opnåelse af yderligere indtægter gennem en biaktivitet eller en vis fleksibilitet i tilrettelæggelsen af arbejdstiden. Samtidig medfører platformsarbejde udfordringer, da det kan udviske grænserne mellem ansættelsesforhold og selvstændig erhvervsvirksomhed og arbejdsgivernes og arbejdstagernes ansvar. Forkert klassificering af beskæftigelsesstatus har konsekvenser for de berørte personer, da det sandsynligvis vil begrænse adgangen til eksisterende arbejdstagerrettigheder og sociale rettigheder. Det fører også til ulige vilkår for virksomheder, der klassificerer deres arbejdstagere korrekt, og det har konsekvenser for medlemsstaternes arbejdsmarkedsrelationer, deres skattegrundlag og deres sociale beskyttelsessystemers dækning og bæredygtighed. Selv om sådanne udfordringer er bredere end platformsarbejde som sådan, er de særligt akutte og presserende i platformsøkonomien.

(6) Platformsarbejde giver mulighed for beskæftigelse og lettere adgang til arbejdsmarkedet, særligt for sårbare grupper, opnåelse af yderligere indtægter gennem en biaktivitet eller en vis fleksibilitet i tilrettelæggelsen af arbejdstiden. De fleste personer, der udfører platformsarbejde, har et andet job eller en anden indtægtskilde og har tendens til at være lavtlønnede1a. Der bør lægges særlig vægt på unge ved at sikre, at de nyder den højeste grad af social beskyttelse, når de udfører platformsarbejde. Samtidig medfører platformsarbejde udfordringer, da det kan medføre uforudsigeligheden i arbejdstiden og udviske grænserne mellem ansættelsesforhold og selvstændig erhvervsvirksomhed og arbejdsgivernes og arbejdstagernes ansvar. Forkert klassificering af beskæftigelsesstatus har konsekvenser for de berørte personer, da det vil begrænse adgangen til eksisterende arbejdstagerrettigheder og sociale rettigheder. Det kan også føre til udnyttelse af arbejdskraft, urimelig konkurrence, som navnlig påvirker SMV'er, og ulige vilkår for virksomheder, der klassificerer deres arbejdstagere korrekt, og det har konsekvenser for medlemsstaternes arbejdsmarkedsrelationer, deres skattegrundlag og deres sociale beskyttelsessystemers dækning og bæredygtighed. Selv om sådanne udfordringer er bredere end platformsarbejde som sådan, er de særligt akutte og presserende i platformsøkonomien.

 

__________________

 

1a Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, Konsekvensanalyserapport, Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forbedring af arbejdsvilkårene for platformsarbejde i Den Europæiske Union (SWD (2021) 396 final/2, s. 6. The Social Protection of Workers in the Platform Economy, Study commissioned by the EMPL Committee, European Parliament, 2017 (https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/614184/IPOL_STU(2017)614184_EN.pdf)

Ændringsforslag  8

 

Forslag til direktiv

Betragtning 6 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a) Lovgivningen om arbejdsmarkedet og social sikring i de fleste medlemsstater er generelt uforberedt på udfordringerne i forbindelse med den digitale verden og navnlig det digitaliserede arbejdsmarked, hvilket indebærer alvorlige risici for såvel de mennesker, der er involveret i digitalt baseret arbejde, som for de eksisterende solidaritetsbaserede sundheds- og socialsikringsmodeller. Hvis disse udfordringer ikke bliver håndteret på passende vis, risikerer de at sætte den europæiske sociale model og målene for søjlen på spil, mens en tilpasning til teknologiske fremskridt også kan levere løsningerne for tilpasningen af den europæiske sociale model til virkeligheden i det 21. århundrede. De foreslåede løsninger bør derfor bidrage til at beskytte situationen for personer, der udfører platformsarbejde, og forbedre deres arbejdsvilkår.

Ændringsforslag  9

 

Forslag til direktiv

Betragtning 7

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) Retssager i flere medlemsstater har vist, at der fortsat sker en fejlklassificering af beskæftigelsesstatus inden for visse typer platformsarbejde, navnlig i sektorer, hvor digitale arbejdsplatforme udøver en vis grad af kontrol over løn og arbejdsindsats. Digitale arbejdsplatforme klassificerer ofte personer, der arbejder via disse, som selvstændige eller "uafhængige kontrahenter", men mange domstole har konstateret, at platformene udøver de facto-ledelse og kontrol over disse personer og ofte integrerer dem i deres vigtigste forretningsaktiviteter og ensidigt fastsætter lønniveauet. Disse domstole har derfor omklassificeret de påståede selvstændige erhvervsdrivende til arbejdstagere, der er ansat af platformene. National retspraksis har imidlertid resulteret i forskellige resultater, og digitale arbejdsplatforme har tilpasset deres forretningsmodel på forskellige måder, hvilket har øget den manglende retssikkerhed med hensyn til beskæftigelsesstatus.

(7) Retssager i flere medlemsstater har vist, at der fortsat sker en fejlklassificering af beskæftigelsesstatus inden for visse typer platformsarbejde, navnlig i sektorer, hvor digitale arbejdsplatforme udøver en vis grad af ledelse eller kontrol over løn og arbejdsindsats. Digitale arbejdsplatforme klassificerer ofte personer, der arbejder via disse, som selvstændige eller "uafhængige kontrahenter", men mange domstole har konstateret, at platformene udøver de facto-ledelse og kontrol over disse personer og ofte integrerer dem i deres vigtigste forretningsaktiviteter og ensidigt fastsætter lønniveauet. Disse domstole har derfor omklassificeret de påståede selvstændige erhvervsdrivende til arbejdstagere, der er ansat af platformene. National retspraksis har imidlertid resulteret i forskellige resultater, og digitale arbejdsplatforme har tilpasset deres forretningsmodel på forskellige måder, hvilket har øget den manglende retssikkerhed med hensyn til deres beskæftigelsesstatus samt hæmmet de lige konkurrencevilkår både på det indre marked og mellem digitale arbejdsplatforme og traditionelle virksomheder.

Ændringsforslag  10

 

Forslag til direktiv

Betragtning 8

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) Automatiserede overvågnings- og beslutningssystemer, der drives af algoritmer, erstatter i stigende grad funktioner, som ledere normalt udfører i virksomheder, såsom tildeling af opgaver, instrukser, evaluering af det udførte arbejde, incitamenter eller pålæggelse af sanktioner. Digitale arbejdsplatforme anvender sådanne algoritmiske systemer som en standardmetode til at tilrettelægge og styre platformsarbejde gennem deres infrastruktur. Personer, der udfører platformsarbejde, der er underlagt en sådan algoritmisk styring, mangler ofte oplysninger om, hvordan algoritmerne fungerer, hvilke personoplysninger der anvendes, og hvordan deres adfærd påvirker beslutninger truffet af automatiserede systemer. Arbejdstagerrepræsentanter og arbejdstilsyn har heller ikke adgang til disse oplysninger. Personer, der udfører platformsarbejde, kender desuden ofte ikke begrundelserne for de beslutninger, der træffes eller støttes af automatiserede systemer, og de har ikke mulighed for at drøfte disse beslutninger med en kontaktperson eller anfægte dem.

(8) Automatiserede overvågnings- og beslutningssystemer, der drives af algoritmer, erstatter i stigende grad funktioner, som ledere normalt udfører i virksomheder, såsom tildeling af opgaver, prisfastsættelsen af individuelle opgaver og arbejdstider, instrukser, evaluering af det udførte arbejde, incitamenter eller pålæggelse af sanktioner. Digitale arbejdsplatforme anvender især sådanne algoritmiske systemer som en standardmetode til at tilrettelægge og styre platformsarbejde gennem deres infrastruktur. Personer, der udfører platformsarbejde, der er underlagt en sådan algoritmisk styring, har ofte ikke adgang til oplysninger om, hvordan algoritmerne fungerer, hvilke personoplysninger der anvendes, og hvordan deres adfærd påvirker beslutninger truffet af automatiserede systemer. Arbejdstagerrepræsentanter, repræsentanter for personer, der udfører platformsarbejde, arbejdstilsyn og kompetente tilsynsmyndigheder har heller ikke adgang til disse oplysninger. Desuden kender personer, der udfører platformsarbejde, ofte ikke årsagerne til de afgørelser, der er truffet eller understøttes af automatiserede systemer, og de har ikke mulighed for at få en forklaring på disse afgørelser, drøfte disse afgørelser med en kontaktperson eller anfægte dem og anmode om berigtigelse og, hvor det er relevant, klageadgang. Personer, der udfører platformsarbejde, og deres repræsentanter får ofte ikke rettidig information eller mulighed for at drøfte, blive hørt effektivt, forhandle og gennemgå de algoritmiske systemer, der ikke desto mindre har en direkte indvirkning på deres arbejdsvilkår

Ændringsforslag  11

 

Forslag til direktiv

Betragtning 9

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) Når platformene opererer i flere medlemsstater eller på tværs af grænserne, er det ofte uklart, hvor platformsarbejdet udføres og af hvem. De nationale myndigheder har heller ikke let adgang til data om digitale arbejdsplatforme, herunder antallet af personer, der udfører platformsarbejde, deres beskæftigelsesstatus og deres arbejdsvilkår. Dette komplicerer håndhævelsen af gældende regler, herunder med hensyn til arbejdsret og social beskyttelse.

(9) Når platformene opererer i flere medlemsstater eller på tværs af grænserne, er det ofte uklart, hvor platformsarbejdet udføres og af hvem., navnlig onlinebaseret platformsarbejde. De nationale myndigheder har heller ikke let adgang til data om digitale arbejdsplatforme, herunder antallet af personer, der udfører platformsarbejde, deres beskæftigelsesstatus og deres arbejdsvilkår. Dette komplicerer håndhævelsen af gældende nationale og europæiske regler, herunder med hensyn til arbejds- og skatteret og social beskyttelse.

Ændringsforslag  12

 

Forslag til direktiv

Betragtning 9 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a) Antallet af aktive platforme i Unionen er steget fra 463 i 2016 til 516 i marts 2021. Platformsøkonomien i Unionen er næsten femdoblet i samme periode fra skønsmæssigt 3,4 mia. EUR i 2016 til cirka 14 mia. EUR i 2020. Størstedelen af disse platformes aktiviteter vedrører taxi- og fødevareleveringstjenester, som begge var stærkt påvirket af covid-19-pandemien (henholdsvis -35 % og +125 %). Platforme, der har deres oprindelse uden for Unionen, spiller en vigtig rolle i Unionens platformsøkonomi.

Ændringsforslag  13

 

Forslag til direktiv

Betragtning 10

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) En række retlige instrumenter fastsætter minimumsstandarder for arbejdsvilkår og arbejdstagerrettigheder i hele Unionen. Dette omfatter navnlig Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/115255 om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/88/EF56 om arbejdstid, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/104/EF57 om vikararbejde og andre specifikke instrumenter vedrørende aspekter som bl.a. sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, gravide arbejdstagere, balancen mellem arbejdsliv og privatliv, tidsbegrænset ansættelse, deltidsarbejde, udstationering af arbejdstagere, information og høring af arbejdstagere. Selv om disse instrumenter sikrer arbejdstagerne et vist beskyttelsesniveau, finder de ikke anvendelse på ægte selvstændige erhvervsdrivende.

(10) En række retlige instrumenter fastsætter minimumsstandarder for arbejdsvilkår og arbejdstagerrettigheder i hele Unionen. Dette omfatter navnlig Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/115255 om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/88/EF56 om arbejdstid, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/104/EF57 om vikararbejde og andre specifikke instrumenter vedrørende aspekter som bl.a. sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, gravide arbejdstagere, balancen mellem arbejdsliv og privatliv, tidsbegrænset ansættelse, deltidsarbejde, udstationering af arbejdstagere, information og høring af arbejdstagere. Disse retlige instrumenter er blevet fortolket af Den Europæiske Unions Domstols (Domstolen) i særligt relevant praksis, hvoraf det følger, at "stand-by"-tid, hvor arbejdstagernes muligheder for at udføre andre opgaver er begrænset væsentligt, skal betragtes som arbejdstid57a. Domstolens fortolkning er særlig relevant for platformsarbejdere, som bruger 8,9 timer om ugen57b på ubetalte opgaver såsom undersøgelsesopgaver, ventetid i forbindelse med opgaver, deltagelse i konkurrencer for at få opgaver og gennemgang af jobannoncer, hvilket ikke medregnes som arbejdstid, når de er fejlagtigt klassificeret som selvstændige. Selv om disse instrumenter sikrer arbejdstagerne et vist beskyttelsesniveau, finder de ikke anvendelse på reelt selvstændige erhvervsdrivende.

__________________

__________________

55 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1152 af 20. juni 2019 om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår i Den Europæiske Union (EUT L 186 af 11.7.2019, s. 105).

55 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1152 af 20. juni 2019 om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår i Den Europæiske Union (EUT L 186 af 11.7.2019, s. 105).

56 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/88/EF af 4. november 2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden (EUT L 299 af 18.11.2003, s. 9).

56 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/88/EF af 4. november 2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden (EUT L 299 af 18.11.2003, s. 9).

57 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/104/EF af 19. november 2008 om vikararbejde (EUT L 327 af 5.12.2008, s. 9).

57 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/104/EF af 19. november 2008 om vikararbejde (EUT L 327 af 5.12.2008, s. 9).

 

57a Domstolens dom af 21. februar 2018, Ville de Nivelles mod Rudy Matzak, C-518/15, ECLI: EU:C:2018:82). Denne argumentation blev bekræftet og uddybet i to domme fra 2021 (Domstolens dom (Store Afdeling) af 9. marts 2021 i RJ mod Stadt Offenbach am Main, C-580/19, ECLI:EU:C:2021:183, og Domstolens dom (Store Afdeling) af 9. marts 2021 i D.J. mod Radiotelevizija Slovenija, C-344/19, ECLI:EU:C:2021:182).

 

57b ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE, Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forbedring af arbejdsvilkårene for platformsarbejde i Den Europæiske Union (SWD (2021) 396 final/396, s. 2.

Ændringsforslag  14

 

Forslag til direktiv

Betragtning 11

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) Rådets henstilling 2019/C 387/0158 om adgang til social beskyttelse for arbejdstagere og selvstændige henstiller til medlemsstaterne at træffe foranstaltninger til at sikre formel og effektiv dækning samt tilstrækkelighed og gennemsigtighed i de sociale beskyttelsesordninger for alle arbejdstagere og selvstændige. Medlemsstaterne har på nuværende tidspunkt forskellige grader af social beskyttelse til selvstændige erhvervsdrivende.

(11) Social beskyttelse er et solidaritetsbaseret sikkerhedsnet, som gavner ikke blot den enkelte, men også samfundet som helhed. Rådets henstilling 2019/C 387/0158 om adgang til social beskyttelse for arbejdstagere og selvstændige henstiller til medlemsstaterne at træffe foranstaltninger til at sikre formel og effektiv dækning samt tilstrækkelighed og gennemsigtighed i de sociale beskyttelsesordninger for alle arbejdstagere og selvstændige. Medlemsstaterne har på nuværende tidspunkt forskellige grader af social beskyttelse til selvstændige erhvervsdrivende. Det er vigtigt at sikre og om nødvendigt udvide adgangen til social beskyttelse til personer, der udfører platformsarbejde, herunder for personer, der skifter fra en status til en anden, for at sikre overførsel af akkumulerede sociale rettigheder og rettigheder.

__________________

__________________

58 Rådets henstilling af 8. november 2019 om adgang til social beskyttelse for arbejdstagere og selvstændige (2019/C 387/01) (EUT C 387 af 15.11.2019, s. 1).

58 Rådets henstilling af 8. november 2019 om adgang til social beskyttelse for arbejdstagere og selvstændige (2019/C 387/01) (EUT C 387 af 15.11.2019, s. 1).

Ændringsforslag  15

 

Forslag til direktiv

Betragtning 12

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/67959 ("generel forordning om databeskyttelse") sikrer beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og fastsætter navnlig visse rettigheder og forpligtelser samt garantier vedrørende lovlig, rimelig og gennemsigtig behandling af personoplysninger, herunder med hensyn til automatiseret individuel beslutningstagning. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/115060 fremmer retfærdighed og gennemsigtighed for brugere af onlineformidlingstjenester, der leveres af onlineplatformsoperatører. Europa-Kommissionen har foreslået yderligere lovgivning, der fastsætter harmoniserede regler for udbydere og brugere af kunstig intelligens-systemer61.

(12) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 sikrer beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og fastsætter navnlig visse rettigheder og forpligtelser samt garantier vedrørende lovlig, rimelig og gennemsigtig behandling af personoplysninger, herunder med hensyn til automatiseret individuel beslutningstagning. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/115060 fremmer retfærdighed og gennemsigtighed for brugere af onlineformidlingstjenester, der leveres af onlineplatformsoperatører. Europa-Kommissionen har foreslået yderligere lovgivning om harmoniserede regler for udbydere og brugere af systemer for kunstig intelligens61, som finder anvendelse, uden at dette berører de mere specifikke regler i dette direktiv.

__________________

__________________

59 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

 

60 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1150 af 20. juni 2019 om fremme af retfærdighed og gennemsigtighed for brugere af onlineformidlingstjenester (EUT L 186 af 11.7.2019, s. 57).

60 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1150 af 20. juni 2019 om fremme af retfærdighed og gennemsigtighed for brugere af onlineformidlingstjenester (EUT L 186 af 11.7.2019, s. 57).

61 COM(2021) 206 final af 21.4.2021.

61 COM(2021)0206 af 21.4.2021.

Ændringsforslag  16

 

Forslag til direktiv

Betragtning 13

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13) Selv om de nuværende eller foreslåede EU-retsakter indeholder visse generelle garantier, kræver en række udfordringer i forbindelse med platformsarbejde yderligere specifikke foranstaltninger. For at sikre en passende ramme for udviklingen af platformsarbejde på en bæredygtig måde er det nødvendigt, at Unionen fastsætter nye minimumsstandarder for arbejdsvilkår for at imødegå de udfordringer, der opstår som følge af platformsarbejde. Personer, der udfører platformsarbejde i Unionen, bør tildeles en række minimumsrettigheder med henblik på at sikre korrekt fastsættelse af deres beskæftigelsesstatus, fremme gennemsigtighed, retfærdighed og ansvarlighed i forbindelse med algoritmisk styring og forbedre gennemsigtigheden i platformsarbejde, herunder i grænseoverskridende situationer. Dette bør gøres med henblik på at forbedre retssikkerheden, skabe lige vilkår mellem digitale arbejdsplatforme og offlineudbydere af tjenester og støtte bæredygtig vækst i digitale arbejdsplatforme i Unionen.

(13) Selv om de nuværende eller foreslåede EU-retsakter indeholder visse generelle garantier, kræver en række udfordringer i forbindelse med platformsarbejde yderligere specifikke foranstaltninger. For at sikre en passende ramme for udviklingen af platformsarbejde på en bæredygtig måde er det nødvendigt, at Unionen fastsætter nye minimumsstandarder for arbejdsvilkår for at imødegå de udfordringer, der opstår som følge af platformsarbejde, og for at beskytte platformsarbejderes rettigheder. Platformsarbejdere og, hvor det er relevant, personer, der udfører platformsarbejde, bør have en række minimumsrettigheder, en korrekt fastlæggelse af deres kontraktmæssige status samt rimelige og retfærdige arbejdsvilkår, som fremmer gennemsigtighed, retfærdighed, ansvarlighed og ikkeforskelsbehandling samt forebyggelse af sundheds- og sikkerhedsrisici i algoritmisk styring forbedring af gennemsigtigheden i platformsarbejde, herunder i grænseoverskridende situationer, og sikring af retten til at forhandle kollektivt i overensstemmelse med national lovgivning og praksis. Dette bør gøres med henblik på at forbedre retssikkerheden, skabe lige vilkår mellem digitale arbejdsplatforme og offlineudbydere af tjenester og støtte bæredygtig vækst i digitale arbejdsplatforme i Unionen. For at opnå dette bør personer, der arbejder via en digital arbejdsplatform, klassificeres korrekt i henhold til deres kontraktmæssige status for at få adgang til den gældende nationale lovgivning om arbejdsmarkedet og social sikring.

Ændringsforslag  17

 

Forslag til direktiv

Betragtning 14

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14) Kommissionen har gennemført en høring i to faser af arbejdsmarkedets parter i overensstemmelse med artikel 154 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde om forbedring af arbejdsvilkårene i forbindelse med platformsarbejde. Der var ingen enighed blandt arbejdsmarkedets parter om at indlede forhandlinger om disse emner. Det er imidlertid vigtigt at træffe foranstaltninger på EU-plan på dette område ved at tilpasse den nuværende retlige ramme til fremkomsten af platformsarbejde.

(14) Kommissionen har gennemført en høring i to faser af arbejdsmarkedets parter i overensstemmelse med artikel 154 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde om forbedring af arbejdsvilkårene i forbindelse med platformsarbejde. Der var ingen enighed blandt arbejdsmarkedets parter om at indlede forhandlinger om disse emner. Det er imidlertid vigtigt at træffe foranstaltninger på EU-plan på dette område ved at tilpasse den nuværende retlige ramme til fremkomsten af platformsarbejde og brugen af automatiseret overvågnings- og beslutningssystemer.

Ændringsforslag  18

 

Forslag til direktiv

Betragtning 15

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15) Desuden havde Kommissionen omfattende drøftelser med relevante interessenter, herunder digitale arbejdsplatforme, sammenslutninger af personer, der udfører platformsarbejde, eksperter fra den akademiske verden, medlemsstaterne og internationale organisationer og repræsentanter for civilsamfundet.

(15) Desuden havde Kommissionen omfattende drøftelser med relevante interessenter, herunder digitale arbejdsplatforme, sammenslutninger af personer, der udfører platformsarbejde, arbejdsmarkedets parter, de eksperter fra den akademiske verden, medlemsstaterne og internationale organisationer og repræsentanter for civilsamfundet.

Ændringsforslag  19

 

Forslag til direktiv

Betragtning 16

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16) Dette direktiv bør finde anvendelse på personer, der udfører platformsarbejde i Unionen, og som har eller på grundlag af en vurdering af de faktiske omstændigheder kan anses for at have en ansættelseskontrakt eller et ansættelsesforhold som defineret i gældende lov, kollektive overenskomster eller gældende praksis i medlemsstaterne, under hensyntagen til EU-Domstolens retspraksis. Dette bør omfatte situationer, hvor beskæftigelsesstatus for den person, der udfører platformsarbejde, ikke er klar, således at denne status kan fastslås korrekt. Bestemmelserne om algoritmisk styring, som vedrører behandling af personoplysninger, bør også finde anvendelse på reelt selvstændige og andre personer, der udfører platformsarbejde i Unionen, og som ikke har et ansættelsesforhold.

(16) Dette direktiv bør finde anvendelse på personer, der udfører platformsarbejde i Unionen, og som har eller på grundlag af en vurdering af de faktiske omstændigheder kan anses for at have en ansættelseskontrakt eller et ansættelsesforhold som defineret i gældende lov, kollektive overenskomster eller gældende praksis i hver enkelt medlemsstat, under hensyntagen til EU-Domstolens retspraksis. Dette bør omfatte situationer, hvor beskæftigelsesstatus for den person, der udfører platformsarbejde, ikke er klar, således at denne status kan fastslås korrekt. Bestemmelserne om algoritmisk styring, som vedrører behandling af personoplysninger, bør også finde anvendelse på reelt selvstændige erhvervsdrivende og andre personer, der udfører platformsarbejde i Unionen, og som ikke har et ansættelsesforhold.

Ændringsforslag  20

 

Forslag til direktiv

Betragtning 17 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17a) Selvstændige mellemmænd, der er omfattet af Rådets direktiv 86/653/EØF1a, og som fortsat har bemyndigelse til at forhandle om salg eller køb af varer på vegne af en anden person eller til at forhandle og indgå sådanne transaktioner på dennes vegne og i dennes navn, bør ikke være omfattet af dette direktivs anvendelsesområde, forudsat at en digital arbejdsplatform ikke organiserer handelsagenters eller mellemmænds arbejde mellem sådanne handelsagenter og deres agenturgivere.

 

__________________

 

1a Rådets direktiv 86/653/EØF om samordning af medlemsstaternes lovgivning om selvstændige handelsagenter (EFT L 382 af 31.12.1986, s. 17).

Ændringsforslag  21

 

Forslag til direktiv

Betragtning 17 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17b) Taxaudsendelsestjenester, som er reguleret i national ret og praksis, adskiller sig fra prajning af køretøjer ("ride hailing") fra digitale arbejdsplatforme, når de blot er en "tilføjelse" til en allerede eksisterende tjeneste og kun forbinder reelt selvstændige taxichauffører med deres kunder, idet de sender meddelelser fra personer, der søger en taxatjeneste, til autoriserede taxachauffører, forudsat at de ikke udøver nogen form for kontrol eller ledelse i overensstemmelse med dette direktiv over de autoriserede taxachauffører, dvs. at tjenesteyderen bl.a. ikke fastsætter og opkræver billetprisen for rejsen og ikke har kontrol over køretøjernes kvalitet eller over chaufførerne og deres udførelse af arbejdet. Selvstændige taxachauffører kan normalt frit vælge, hvordan de vil generere deres omsætning på grund af de rettigheder, der typisk modtages med deres licens, såsom retten til frit at få adgang til kunder ved hjælp af prajning på gaden ("street-hailing"), dedikerede offentlige taxastop eller tilsvarende måder.

Ændringsforslag  22

 

Forslag til direktiv

Betragtning 17 c (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17c) Crowdwork kan defineres som organisering af outsourcing eller tildeling af opgaver, der potentielt kan leveres til en stor pulje af kunder eller arbejdsgivere, via onlineplatforme. Crowdwork har mange ligheder med andre former for atypisk beskæftigelse såsom vikararbejde, deltidsarbejde eller vikararbejde. Det udføres typisk via internettet gennem en teknologisk mellemmand, som ofte er en platform. Mikroarbejde eller crowdwork platforme koordinerer små online opgaver. Disse mikrotaskplatforme er en type online digital arbejdsplatform, der giver virksomheder og andre kunder adgang til en stor, fleksibel arbejdsstyrke (en "crowd") til udførelse af små opgaver, der kan udføres på afstand ved hjælp af en computer- og internetforbindelse. Opgaverne fordeles til et stort antal personer – den såkaldte crowd – som kan udføre individuelle aktiviteter asynkront og eksternt via deres personlige computere. Digitale arbejdsplatforme, der organiserer crowdwork, bør være omfattet af dette direktivs anvendelsesområde.

Ændringsforslag  23

 

Forslag til direktiv

Betragtning 18

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18) Digitale arbejdsplatforme adskiller sig fra andre onlineplatforme, idet de tilrettelægger arbejde, der udføres af enkeltpersoner anmodning, som enkeltstående eller gentagne opgaver, fra modtageren af en tjeneste, der leveres af platformen. Tilrettelæggelse af det arbejde, der udføres af enkeltpersoner, bør som minimum indebære en væsentlig rolle med hensyn til at matche efterspørgslen efter tjenesteydelsen med udbuddet af arbejdskraft fra en person, der har et kontraktforhold med den digitale arbejdsplatform, og som står til rådighed til at udføre en bestemt opgave, og kan omfatte andre aktiviteter såsom behandling af betalinger. Onlineplatforme, der ikke tilrettelægger det arbejde, der udføres af enkeltpersoner, men blot tilvejebringer de midler, hvormed tjenesteudbydere kan nå frem til slutbrugeren, f.eks. ved at reklamere eller anmode om tjenester eller ved at samle og vise tilgængelige tjenesteudbydere på et bestemt område uden yderligere inddragelse, bør ikke betragtes som en digital arbejdsplatform. Definitionen af digitale arbejdsplatforme bør ikke omfatte udbydere af en tjeneste, hvis primære formål er at udnytte eller dele aktiver, såsom korttidsudlejning af indkvartering. Den bør begrænses til tjenesteydere, for hvilke tilrettelæggelsen af det arbejde, der udføres af enkeltpersoner, såsom person- eller varetransport eller rengøring, udgør en nødvendig og væsentlig og ikke blot en mindre og rent accessorisk komponent.

(18) Digitale arbejdsplatforme adskiller sig fra andre onlineplatforme, idet de tilrettelægger det arbejde, der udføres af enkeltpersoner efter anmodning fra en tjenestemodtager eller ved tildeling af arbejde gennem et offentligt udbud, som enkeltstående eller gentagne opgaver, f.eks. et websted eller en mobilapplikation. Tilrettelæggelse af arbejde udført af enkeltpersoner bør som minimum indebære en rolle med hensyn til at matche efterspørgslen med udbuddet af arbejdskraft fra en person, der har et kontraktforhold med den digitale arbejdsplatform, uanset den kontraktmæssige betegnelse af forholdet mellem den pågældende og den fysiske eller juridiske person, der leverer tjenesteydelsen, og som er til rådighed til at udføre en specifik opgave, og kan omfatte andre aktiviteter såsom behandling af betalinger. Onlineplatforme, der ikke tilrettelægger det arbejde, der udføres af enkeltpersoner, men blot tilvejebringer midlerne til at reklamere eller anmode om tjenester eller ved at samle og vise tilgængelige tjenesteudbydere på et bestemt område uden yderligere inddragelse, bør ikke betragtes som en digital arbejdsplatform. Definitionen af digitale arbejdsplatforme bør ikke omfatte udbydere af en tjeneste, hvis formål er at udnytte eller dele aktiver såsom korttidsudlejning af indkvartering eller at videresælge varer.

Ændringsforslag  24

 

Forslag til direktiv

Betragtning 18 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(18a) Den hyppigt forekommende forkerte klassificering af personer, der udfører platformsarbejde, sammen med manglen på en fælles arbejdsplads, hvor arbejdstagerne kan lære hinanden at kende og kommunikere med hinanden, også med henblik på at forsvare deres interesser over for arbejdsgiveren, gør fænomenet med virksomhedsfagforeninger eller arbejdstagerrepræsentanter, der oprettes eller kontrolleres i arbejdsgiverens interesse snarere end i arbejdstagernes interesse1a, særligt alvorligt i forbindelse med platformsarbejde. Sådanne virksomhedsfagforeninger eller arbejdstagerrepræsentanter er i modstrid med artikel 2 i Den Internationale Arbejdsorganisations konvention nr. 98 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/14/EF1b. Ved fastsættelse eller gennemførelse af praktiske ordninger for information og høring bør arbejdsgivere og arbejdstagerrepræsentanter arbejde i en ånd af samarbejde og under behørig hensyntagen til deres gensidige rettigheder og forpligtelser, idet der tages højde for interesserne hos både virksomheden eller forretningsstedet og arbejdstagerne. Digitale arbejdsplatforme bør sikre, sammen med de mest repræsentative fagforeninger, at valgene af arbejdstagerrepræsentanter overholder de grundlæggende rettigheder og friheder og er i overensstemmelse med gældende nationale love og praksis.

 

__________________

 

1a Eurofound definition, https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/industrial-relations-dictionary/company-union

 

1b Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/14/EF af 11. marts 2002 om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab - Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring om arbejdstagerrepræsentation (EFT L 80 af 23.3.2002, s. 2).

Ændringsforslag  25

 

Forslag til direktiv

Betragtning 18 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(18b) Det er yderst vigtigt med den sociale dialog og kollektive overenskomstforhandlinger for at opfylde målene i dette direktiv. Fagforeningernes enekompetence bør bevares som f.eks. deres ret til at deltage i kollektive forhandlinger og til at indgå kollektive overenskomster. De rettigheder og prærogativer for fagforeninger og andre arbejdstagerrepræsentanter, der er fastsat i dette direktiv, bør sikres og respekteres i overensstemmelse med ILO-konventionerne1a og Europarådets europæiske socialpagt.

 

__________________

 

1a Navnlig konvention nr. 87 om foreningsfrihed og beskyttelse af retten til at organisere sig, ILO-konvention nr. 98 om retten til at organisere sig og føre kollektive forhandlinger og under behørig hensyntagen til ILO's konvention nr. 135 om arbejdstagernes repræsentanter, ILO-konvention nr. 151 om arbejdsmarkedsforhold (offentlig tjeneste), ILO-konvention nr. 154 om kollektive forhandlinger og de dertil knyttede ILO-henstillinger.

Ændringsforslag  26

 

Forslag til direktiv

Betragtning 18 c (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(18c) Automatiserede beslutnings- og overvågningssystemer bør omfatte enhver databehandlingsmekanisme, der anvender datalogiske teknikker eller datasæt, som kan påvirke arbejdsvilkårene, arbejdstilrettelæggelsen og muliggøre problemløsningshandlinger eller -anbefalinger, der har en betydelig indvirkning på de personer, der udfører platformsarbejde. En sådan automatiseret beslutningstagning omfatter bl.a. overvågning, resultatevaluering, individuel profilering og tildeling af opgaver. Anvendelsen af computerbaserede applikationer til udveksling af meddelelser (f.eks. e-mails) betragtes i princippet som et kommunikationsmiddel og indebærer således ikke, at disse applikationer i sig selv er automatiserede afgørelser.

Ændringsforslag  27

 

Forslag til direktiv

Betragtning 19

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19) For at bekæmpe falske selvstændige i forbindelse med platformsarbejde og for at fremme en korrekt fastsættelse af beskæftigelsesstatus bør medlemsstaterne have passende procedurer til at forebygge og imødegå fejlklassificering af beskæftigelsesstatus for personer, der udfører platformsarbejde. Formålet med disse foranstaltninger bør være at fastslå, om der foreligger et ansættelsesforhold som defineret i national ret, kollektive overenskomster eller praksis, under hensyntagen til Domstolens retspraksis, og, hvis et sådant ansættelsesforhold eksisterer, at sikre fuld overholdelse af den EU-ret, der finder anvendelse på arbejdstagere, samt national arbejdsret, kollektive overenskomster og regler om social beskyttelse. Hvis selvstændig virksomhed eller midlertidig beskæftigelse — som defineret på nationalt plan er den korrekte beskæftigelsesstatus, bør rettigheder og forpligtelser i henhold til denne status finde anvendelse.

(19) En person, der udfører platformsarbejde, er enten en platformsarbejder eller en reelt selvstændig erhvervsdrivende. For at bekæmpe falske selvstændige i forbindelse med platformsarbejde og for at fremme en korrekt fastsættelse af beskæftigelsesstatus bør medlemsstaterne have effektive procedurer til at forebygge og imødegå fejlklassificering af beskæftigelsesstatus for personer, der udfører platformsarbejde. Formålet med disse foranstaltninger bør være at sikre en korrekt fastlæggelse af ansættelsesstatussen, vurdering af, om der foreligger et ansættelsesforhold som defineret i national og gældende international ret, kollektive overenskomster eller praksis, under hensyntagen til Domstolens retspraksis, og, hvis et sådant ansættelsesforhold eksisterer, at sikre fuld overholdelse af den EU-ret, der finder anvendelse på arbejdstagere, samt national arbejdsret, kollektive overenskomster og regler om social beskyttelse. Hvis selvstændig virksomhed som defineret på nationalt plan er den korrekte beskæftigelse, bør rettigheder og forpligtelser i henhold til denne status finde anvendelse.

Ændringsforslag  28

 

Forslag til direktiv

Betragtning 20

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20) Domstolen har i sin praksis fastsat kriterier for fastlæggelse af status som arbejdstager62. Domstolens fortolkning af disse kriterier bør tages i betragtning ved gennemførelsen af dette direktiv. Misbrug af betegnelsen selvstændig erhvervsdrivende som defineret i national ret, enten på nationalt plan eller i grænseoverskridende situationer, er en form for forkert indberettet arbejde, som ofte forbindes med sort arbejde. Betegnelsen "falske selvstændige" anvendes om personer, der erklæres at være selvstændige, selv om de opfylder de kriterier, som karakteriserer et ansættelsesforhold, for at undgå bestemte retlige eller skattemæssige forpligtelser.

(20) Domstolen har i sin praksis fastsat kriterier for fastlæggelse af status som arbejdstager62. Domstolens fortolkning af disse kriterier bør tages i betragtning ved gennemførelsen af dette direktiv. Misbrug af betegnelsen selvstændig erhvervsdrivende som defineret i national ret, enten på nationalt plan eller i grænseoverskridende situationer, er en form for forkert indberettet arbejde, som ofte forbindes med sort arbejde. Betegnelsen "falske selvstændige" anvendes om personer, der erklæres at være selvstændige, selv om de opfylder de kriterier, som karakteriserer et ansættelsesforhold, for at undgå bestemte retlige eller skattemæssige forpligtelser og skaber en situation med illoyal konkurrence med andre virksomheder, der overholder loven. Sådanne personer bør være omfattet af dette direktivs anvendelsesområde.

__________________

__________________

62 Domstolens dom af 3. juli 1986, Deborah Lawrie-Blum mod Land Baden-Württemberg, C-66/85, ECLI:EU:C:1986:284, 14. oktober 2010, Union Syndicale Solidaires Isère mod Premier ministre m.fl., C-428/09, ECLI:EU:C:2010:612, 4. december 2014, FNV Kunsten Informatie en Media mod Staat der Nederlanden, C-413/13, ECLI:EU:C:2014:2411, 9. juli 2015, Ender Balkaya mod Kiesel Abbruch- und Recycling Technik GmbH, C-229/14, ECLI:EU:C:2015:455, 17. november 2016, Betriebsrat der Ruhrlandklinik gGmbH mod Ruhrlandklinik gGmbH, C-216/15, ECLI:EU:C:2016:883, 16. juli 2020, UX mod Governo della Repubblica italiana, C-658/18, ECLI:EU:C:2020:572, og Domstolens dom af 22. april 2020, B mod Yodel Delivery Network Ltd, C-692/19, ECLI:EU:C:2020:288.

62 Domstolens dom af 3. juli 1986, Deborah Lawrie-Blum mod Land Baden-Württemberg, C-66/85, ECLI:EU:C:1986:284, 14. oktober 2010, Union Syndicale Solidaires Isère mod Premier ministre m.fl., C-428/09, ECLI:EU:C:2010:612, 4. december 2014, FNV Kunsten Informatie en Media mod den nederlandske stat, C-413/13, ECLI:EU:C:2014:2411, 9. juli 2015, Ender Balkaya mod Kiesel Abbruch- und Recycling Technik GmbH, C-229/14, ECLI:EU:C:2015:455, 17. november 2016, Betriebsrat der Ruhrlandklinik gGmbH mod Ruhrlandklinik gGmbH, C-216/15, ECLI:EU:C:2016:883, 16. juli 2020, UX mod Governo della Repubblica italiana, C-658/18, ECLI:EU:C:2020:572, og Domstolens dom af 22. april 2020, B mod Yodel Delivery Network Ltd, C-692/19, ECLI:EU:C:2020:288.

Ændringsforslag  29

 

Forslag til direktiv

Betragtning 22

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22) Hvis det på grundlag af kendsgerninger fastslås, at der foreligger et ansættelsesforhold, bør den part, der optræder som arbejdsgiver, klart udpeges, og denne part bør opfylde alle de forpligtelser, der følger af rollen som arbejdsgiver.

(22) Hvis det på grundlag af kendsgerninger fastslås, at der foreligger et ansættelsesforhold, bør den part eller de parter, der optræder som arbejdsgiver, klart udpeges og bør opfylde alle de forpligtelser, der følger af deres rolle som arbejdsgiver i henhold til national lov og relevante nationale eller sektorielle kollektive overenskomster, der gælder for det pågældende aktivitetsområde, som skal fastsættes af medlemsstaterne i samarbejder med arbejdsmarkedets parter i overensstemmelse med national lov og praksis.

Ændringsforslag  30

 

Forslag til direktiv

Betragtning 23

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23) Sikring af korrekt fastsættelse af beskæftigelsesstatus bør ikke forhindre en forbedring af arbejdsvilkårene for reelt selvstændige, der udfører platformsarbejde. Hvis en digital arbejdsplatform — på rent frivilligt grundlag eller efter aftale med de berørte personer — beslutter at betale for social beskyttelse, ulykkesforsikring eller andre former for forsikring, uddannelsesforanstaltninger eller lignende ydelser til selvstændige, der arbejder via denne platform, bør disse ydelser ikke som sådan anses for at være afgørende for, om der foreligger et ansættelsesforhold.

(23) Sikring af korrekt fastsættelse af beskæftigelsesstatus bør ikke forhindre en forbedring af arbejdsvilkårene for reelt selvstændige, der udfører platformsarbejde. Kollektive forhandlinger er et vigtigt redskab til at forbedre arbejdsvilkårene for personer, der udfører platformsarbejde, uanset den kontraktmæssige betegnelse af forholdet, og bør tilskyndes af Kommissionen og medlemsstaterne. Kommissionens meddelelse af 30. september 2022 med retningslinjer for anvendelsen af EU's konkurrenceret på kollektive aftaler om arbejdsvilkår for selvstændige erhvervsdrivende kan med henblik herpå tjene som nyttig vejledning, uden at dette berører national lovgivning og praksis med hensyn til anvendelsesområdet og formen for kollektiv repræsentation, og forudsat at disse aftaler omfatter reelt selvstændige erhvervsdrivende. Medlemsstaterne bør træffe foranstaltninger til at sikre effektiv beskyttelse af personer, der udfører platformsarbejde, navnlig kvindelige arbejdstagere, samt de mest sårbare arbejdstagere, unge arbejdstagere, ældre arbejdstagere, arbejdstagere i den uformelle økonomi, vandrende arbejdstagere og arbejdstagere med handicap.

Ændringsforslag  31

 

Forslag til direktiv

Betragtning 24

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24) Når digitale arbejdsplatforme kontrollerer visse elementer af arbejdets udførelse, fungerer de som arbejdsgivere i et ansættelsesforhold. Ledelse og kontrol eller juridisk underordnelse er et væsentligt element i definitionen af et ansættelsesforhold i medlemsstaterne og i Domstolens praksis. Derfor bør kontraktforhold, hvor digitale arbejdsplatforme udøver en vis grad af kontrol over visse elementer af arbejdets udførelsen i kraft af en retlig formodning, anses for at være et ansættelsesforhold mellem platformen og den person, der udfører platformsarbejde via platformen. Som følge heraf bør denne person klassificeres som en arbejdstager, der har alle rettigheder og forpligtelser i overensstemmelse med denne status som fastsat i national ret og EU-ret, kollektive aftaler og praksis. Den retlige formodning bør gælde i alle relevante administrative og retlige procedurer og bør være til gavn for den person, der udfører platformsarbejde. Myndigheder med ansvar for at kontrollere overholdelsen eller håndhævelsen af relevant lovgivning, såsom arbejdstilsyn, socialsikringsorganer eller skattemyndigheder, bør også kunne påberåbe sig denne formodning. Medlemsstaterne bør indføre en national ramme for at mindske antallet af tvister og øge retssikkerheden.

(24) Når digitale arbejdsplatforme overvåger eller udøver en eller anden form for kontrol over visse elementer af arbejdets udførelse, fungerer de som arbejdsgivere i et ansættelsesforhold. Ledelse og kontrol eller underordnelse er et væsentligt element i definitionen af et ansættelsesforhold i medlemsstaterne og i Domstolens praksis. Derfor bør kontraktforholdet mellem personer, der udfører platformsarbejde, og den digitale arbejdsplatform i henhold til en retlig formodning anses for at være et ansættelsesforhold. De nationale myndigheder skal anvende den formodning, når de mener, at der kan være tale om ukorrekt klassificering af personer, der udfører platformsarbejde. Formodningen bør også anvendes, når en person, der udfører platformsarbejde, eller en fagforening, der handler på vegne af eller til støtte for flere personer, der udfører platformsarbejde, bestrider deres klassificering i administrative eller retslige procedurer. Den retlige formodning bør gælde i alle relevante administrative og retlige procedurer og bør være til gavn for den person, der udfører platformsarbejde. Myndigheder med ansvar for at kontrollere overholdelsen eller håndhævelsen af relevant lovgivning, såsom arbejdstilsyn, socialsikringsorganer eller skattemyndigheder, bør anvende formodningen. Medlemsstaterne bør indføre en national ramme for at mindske retssager og øge retssikkerheden, der sikrer en korrekt klassificering af personer, der udfører platformsarbejde, fra begyndelsen af kontraktforholdet. Den retlige formodning om et ansættelsesforhold bør ikke føre til en automatisk klassificering af alle personer, der udfører platformsarbejde, som arbejdstagere, da platformen altid har mulighed for at afkræfte formodningen, før en afgørelse om omklassificering træffes af den kompetente administrative eller juridiske myndighed. Formodningen bør ikke omfatte situationer, hvor personer, der udfører platformsarbejde, er reelt selvstændige erhvervsdrivende. Personer, der udfører platformsarbejde, og som er reelt selvstændige erhvervsdrivende, bør have lov til at forblive det og have adgang til arbejde gennem platforme. De reelt selvstændige erhvervsdrivende er selv ansvarlige over for deres kunder for, hvordan de udfører deres arbejde, og for kvaliteten af deres produktion.

Ændringsforslag  32

 

Forslag til direktiv

Betragtning 25

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25) Direktivet bør omfatte kriterier for, hvornår en digital arbejdsplatform anses for at kontrollere arbejdets udførelse, for at gøre den retlige formodning operationel og lette håndhævelsen af arbejdstagernes rettigheder. Disse kriterier bør være inspireret af EU-retlig praksis og national retspraksis og tage hensyn til nationale begreber vedrørende ansættelsesforhold. Kriterierne bør omfatte konkrete elementer, der viser, at den digitale arbejdsplatform f.eks. i praksis bestemmer, og ikke blot anbefaler arbejdsvilkårene eller vederlaget eller begge dele, giver instrukser om, hvordan arbejdet skal udføres, eller forhindrer den person, der udfører platformsarbejde, i at udvikle forretningsforbindelser med potentielle kunder. For at gøre det effektivt i praksis, bør to kriterier altid være opfyldt for at udløse anvendelsen af formodningen. Samtidig bør kriterierne ikke omfatte situationer, hvor personer, der udfører platformsarbejde, reelt er selvstændige. Reelt selvstændige er selv ansvarlige over for deres kunder for, hvordan de udfører deres arbejde, og for kvaliteten af deres produktion. Friheden til at vælge arbejdstid eller fraværsperioder, nægte at udføre opgaver, benytte underleverandører eller stedfortrædere eller arbejde for tredjemand er karakteristisk for reel selvstændig virksomhed. Derfor bør en de facto-begrænsning af sådanne valg i kraft af en række betingelser eller gennem et sanktionssystem også betragtes som et kontrolelement i forhold til arbejdets udførelse. Nøje overvågning af arbejdets udførelse eller omfattende kontrol af kvaliteten af arbejdsresultatet, herunder ad elektronisk vej, som ikke blot består i, at tjenestemodtagerne foretager evalueringer eller vurderinger, bør også betragtes som et kontrolelement i forhold til arbejdets udførelse. Samtidig bør digitale arbejdsplatforme kunne udforme deres tekniske grænseflader på en måde, der sikrer en god forbrugeroplevelse. Foranstaltninger eller regler, der kræves ved lov, eller som er nødvendige for at beskytte tjenestemodtagerens sundhed og sikkerhed, bør ikke forstås som kontrol med udførelsen af arbejdet.

(25) De myndigheder og kompetente institutioner, der på grundlag af en objektiv vurdering fastlægger den korrekte klassificering af personer, der udfører platformsarbejde, for så vidt angår eksistensen af et ansættelsesforhold som defineret i den gældende lovgivning, kollektive overenskomster eller gældende praksis i den pågældende medlemsstat under hensyntagen til Domstolens praksis, bør styres af faktuelle elementer, der tyder på, at den digitale arbejdsplatform udøver kontrol og ledelse over udførelsen af arbejdet. Disse elementer bør være inspireret af EU-retlig praksis og national retspraksis samt af ILO's henstilling fra 2006 om ansættelsesforhold (nr. 198) og tage hensyn til nationale begreber vedrørende ansættelsesforhold, og den konstante udvikling heraf, og også følge udviklingen inden for automatiske overvågnings- og beslutningssystemer. Blandt de konkrete elementer, der kan angive, at den digitale arbejdsplatform udøver kontrol og ledelse over arbejdets udførelse, er der tale om dem, der viser, at den digitale arbejdsplatform f.eks.: i praksis fastlægger arbejdsvilkårene eller aflønningen eller begge dele, udsteder periodiske betalinger til arbejdstageren, kræver overholdelse af regler med hensyn til udseende eller adfærd, giver instruktioner om, hvordan arbejdet skal udføres, forhindrer personen, der udfører platformsarbejde, i at udvikle forretningskontakter med potentielle kunder, herunder ved at kontrollere eller begrænse kommunikationen mellem personen, der udfører platformsarbejde, og modtageren af varer eller tjenester under eller efter arbejdets udførelse, fører tilsyn med udførelsen af arbejdet, herunder via elektroniske midler, sporer eller overvåger personen, der udfører platformsarbejde, under arbejdets udførelse, kontrollerer og tilrettelægger erhvervsaktiviteter i tilknytning til platformsarbejde, der udføres af enkeltpersoner, eller har ansvaret for tilhørende investeringer og ledelse, giver personen, der udfører platformsarbejde, værktøjer, digitale midler, materialer eller maskineri, som er nødvendige for arbejdets udførelse, eller begrænser friheden for personen, der udfører platformsarbejde, til at vælge social beskyttelse, ulykkesforsikring, pensionsordning eller andre former for forsikring, herunder gennem negative konsekvenser. Friheden til at vælge arbejdstid eller fraværsperioder, nægte at udføre opgaver, benytte underleverandører eller stedfortrædere eller arbejde for tredjemand er karakteristisk for reel selvstændig virksomhed, selv om den ikke i sig selv beviser den. Derfor bør der også tages hensyn til en faktisk begrænsning af sådanne skønsbeføjelser til at tilrettelægge sit arbejde, navnlig beføjelsen til at vælge ens arbejdstid eller fraværsperioder, til at acceptere eller afvise opgaver eller anvende underentreprenører eller erstatninger, ved hjælp af en række betingelser eller gennem et sanktionssystem, herunder begrænsning af adgangen til arbejde, eller anvendelse af kunderatingsystemer som kontrolværktøj og grundlag for sanktioner eller som et redskab til at tildele arbejdsopgaver, som et element, der angiver kontrol og ledelse i forbindelse med udførelsen af arbejdet. Kontrol af kvaliteten af arbejdsresultatet, herunder via elektroniske midler, bør også tages i betragtning som et element, der angiver kontrol og ledelse i forbindelse med udførelsen af arbejdet. Denne liste er ikke udtømmende, og andre relevante elementer kan tyde på, at den digitale arbejdsplatform udøver kontrol og ledelse over udførelsen af arbejdet. Samtidig bør digitale arbejdsplatforme kunne udforme deres tekniske grænseflader på en måde, der sikrer, at foranstaltninger eller regler, der er påkrævet ved lov, ikke bør forstås som tilsyn med udførelsen af arbejdet.

Ændringsforslag  33

 

Forslag til direktiv

Betragtning 26

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(26) Effektiv gennemførelse af den retlige formodning gennem passende foranstaltninger såsom formidling af oplysninger til offentligheden, udarbejdelse af retningslinjer og styrkelse af kontrollen og inspektionerne på stedet er afgørende for at sikre retssikkerhed og gennemsigtighed for alle involverede parter. Disse foranstaltninger bør tage hensyn til den særlige situation for nystartede virksomheder for at støtte iværksætterpotentialet og betingelserne for digitale arbejdsplatformes bæredygtige vækst i Unionen.

(26) En effektiv gennemførelse af den retlige formodning ved hjælp af passende foranstaltninger er afgørende for at sikre retssikkerhed og gennemsigtighed for alle involverede parter. Sådanne foranstaltninger bør omfatte formidling af oplysninger til offentligheden, udvikling af omfattende vejledning i form af konkrete og praktiske anbefalinger, styrkelse af kontrollen, samarbejde mellem forskellige nationale myndigheder, mekanismer for personer, der udfører platformsarbejde, og digitale arbejdsplatforme for at høre relevante myndigheder og markinspektioner. Disse foranstaltninger bør tage hensyn til SMV'ers særlige situation i forbindelse med bæredygtig udvikling af digitale arbejdsplatforme. Af hensyn til retfærdigheden bør den retlige formodning ikke have til følge, at nogle digitale arbejdsplatforme omfatter en underleverandørvirksomhed mellem platformen og den tjeneste, der leverer personer, med henblik på at omgå forpligtelserne i dette direktiv. Den digitale arbejdsplatform, som arbejdsgiveren er underleverandør til, bør ud over eller i arbejdsgiverens sted holdes ansvarlig for enhver krænkelse af platformens arbejdstageres rettigheder i henhold til dette direktiv, herunder med hensyn til udestående lønninger og bidrag til arbejdsmarkedsparternes fælles fonde eller institutioner.

Ændringsforslag  34

 

Forslag til direktiv

Betragtning 26 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(26a) For at sikre, at arbejdstilsynet udføres effektivt, bør medlemsstaterne have tilstrækkeligt mange arbejdsinspektører i henhold til ILO-konvention nr. 81 om arbejdstilsyn og ILO-rapport III om den 95. Internationale Arbejdskonference i 2006, hvor det anbefales, at der er én arbejdsinspektør pr. 10 000 arbejdstagere. Medlemsstaterne bør hvert år fastsætte et nationalt mål for antallet af inspektioner, der skal udføres inden for de aktivitetssektorer, hvor digitale arbejdsplatforme opererer, for at fastlægge den korrekte klassificering af arbejdstagere. Omklassificeringen af en person, der udfører platformsarbejde, fra selvstændig til platformsarbejder bør straks medføre en inspektion fra de relevante myndigheders side med henblik på hurtigt at kontrollere status for alle øvrige personer, der udfører platformsarbejde for den samme digitale arbejdsplatform.

Ændringsforslag  35

 

Forslag til direktiv

Betragtning 26 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(26b) For at øge effektiviteten af de inspektioner, der foretages med henblik på gennemførelsen af dette direktiv, bør medlemsstaterne sikre, at den nationale lovgivning giver de kompetente myndigheder tilstrækkelige beføjelser til at foretage inspektionerne, at oplysninger om falske selvstændige, herunder resultaterne af tidligere inspektioner, indsamles og behandles med henblik på en effektiv gennemførelse af dette direktiv, og at der er tilstrækkeligt personale med de nødvendige færdigheder og kvalifikationer til effektivt at foretage inspektionerne. Set i lyset af den høje forekomst af fejlklassificering bør arbejdsinspektører pålægges at udvikle proaktive kontroller.

Ændringsforslag  36

 

Forslag til direktiv

Betragtning 27

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(27) Af hensyn til retssikkerheden bør den retlige formodning ikke have nogen tilbagevirkende kraft før gennemførelsesdatoen for dette direktiv og bør derfor kun finde anvendelse på perioden fra denne dato, herunder for kontraktforhold, der er indgået før og stadig er gældende på denne dato. Krav vedrørende et eventuelt ansættelsesforhold før denne dato og deraf følgende rettigheder og forpligtelser indtil denne dato bør derfor kun vurderes på grundlag af national ret og EU-ret, der ligger forud for dette direktiv.

(27) Af hensyn til retssikkerheden bør den retlige formodning ikke have nogen retsvirkninger med tilbagevirkende kraft og bør derfor kun finde anvendelse fra den dato, der er fastsat i gennemførelseslovgivningen, herunder for kontraktforhold, der er indgået før og stadig i gang på denne dato. Krav vedrørende et eventuelt ansættelsesforhold før denne dato og deraf følgende rettigheder og forpligtelser indtil denne dato bør derfor kun vurderes på grundlag af national ret og EU-ret, der ligger forud for dette direktiv, og navnlig af direktiv (EU) 2019/1152.

Ændringsforslag  37

 

Forslag til direktiv

Betragtning 28

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28) Forholdet mellem en person, der udfører platformsarbejde, og en digital arbejdsplatform opfylder muligvis ikke kravene til et ansættelsesforhold i overensstemmelse med den definition, der er fastsat i den pågældende medlemsstats lovgivning, kollektive overenskomster eller gældende praksis, under hensyntagen til Domstolens praksis, selv om den digitale arbejdsplatform kontrollerer udførelsen af arbejdet på et givet område. Medlemsstaterne bør sikre muligheden for at afkræfte den retlige formodning i retssager eller administrative procedurer eller begge ved på grundlag af ovennævnte definition at bevise, at det pågældende forhold ikke er et ansættelsesforhold. Dette skift i bevisbyrden til digitale arbejdsplatforme er begrundet i, at de har et fuldstændigt overblik over alle faktuelle elementer, der bestemmer forholdet, navnlig de algoritmer, hvorigennem de forvalter deres aktiviteter. Retssager og administrative procedurer, som de digitale arbejdsplatforme har indledt for at afkræfte den retlige formodning, bør ikke have opsættende virkning for anvendelsen af den retlige formodning. En vellykket afkræftelse af formodningen i administrative procedurer bør ikke udelukke anvendelsen af formodningen i efterfølgende retslige procedurer. Når den person, der udfører platformsarbejde, og som er omfattet af formodningen, forsøger at afkræfte den retlige formodning, bør den digitale arbejdsplatform være forpligtet til at bistå den pågældende person, navnlig ved at fremlægge alle relevante oplysninger, som platformen er i besiddelse af, for så vidt angår den pågældende person. Medlemsstaterne bør fastlægge de nødvendige retningslinjer for procedurer til at afkræfte den retlige formodning.

(28) Forholdet mellem en person, der udfører platformsarbejde, og en digital arbejdsplatform opfylder muligvis ikke kravene til et ansættelsesforhold i overensstemmelse med den definition, der er fastsat i den pågældende medlemsstats lovgivning, kollektive overenskomster eller gældende praksis, under hensyntagen til Domstolens praksis. Medlemsstaterne bør sikre muligheden for enhver af parterne for at afkræfte den retlige formodning i retssager eller administrative procedurer eller begge ved på grundlag af ovennævnte definition at bevise, at det pågældende forhold ikke er et ansættelsesforhold. Dette skift i bevisbyrden til digitale arbejdsplatforme er begrundet i, at de har et fuldstændigt overblik over alle faktuelle elementer, der bestemmer forholdet, navnlig de algoritmer, hvorigennem de forvalter deres aktiviteter. Hvis en digital arbejdsplatform gør indsigelse mod en administrativ eller retlig afgørelse om fastsættelse af beskæftigelsesstatus for en person, der udfører platformsarbejde, bør procedurer som følge af en sådan indsigelse ikke have opsættende virkning for afgørelsen. En vellykket afkræftelse af formodningen i administrative procedurer bør ikke udelukke anvendelsen af formodningen i efterfølgende retslige procedurer. Når den person, der udfører platformsarbejde, og som er omfattet af formodningen, forsøger at afkræfte den retlige formodning, bør den digitale arbejdsplatform være forpligtet til at bistå ved proceduren, navnlig ved at fremlægge alle relevante oplysninger, som platformen er i besiddelse af, for så vidt angår den pågældende person. Inden for en fælles europæisk ramme bør medlemsstaterne give de nødvendige retningslinjer for procedurer til at afkræfte den retlige formodning og bevise, at en person, der udfører platformsarbejde, reelt er selvstændig erhvervsdrivende. Dette direktiv bør omfatte visse elementer, der angiver kontrol og ledelse, der skal tages i betragtning i processen med tilbagevisning. Disse kriterier bør regelmæssigt vurderes af medlemsstaterne, revideres og om nødvendigt suppleres i samråd med arbejdsmarkedets parter.

Ændringsforslag  38

 

Forslag til direktiv

Betragtning 28 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(28a) Medlemsstaterne bør have håndhævelsesbestemmelser, der sikrer brugen af gunstige formodninger i forbindelse med fejlklassificering af personer, der udfører platformsarbejde, når de skal omklassificeres, herunder, hvis det er relevant, en formodning om, at platformsarbejderen befinder sig i et ansættelsesforhold uden en aftalt slutdato, at der ikke er nogen prøvetid, og at arbejdstageren er fuldtidsansat i virksomheden.

Ændringsforslag  39

 

Forslag til direktiv

Betragtning 30

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(30) Ud over de rettigheder og forpligtelser, der er fastsat i dette direktiv, gælder de rettigheder og forpligtelser, der er fastsat i forordning (EU) 2016/679, fortsat, når personoplysninger behandles. I henhold til artikel 13, 14 og 15 i forordning (EU) 2016/679 skal de dataansvarlige sikre gennemsigtighed over for de registrerede i forbindelse med indsamling og behandling af personoplysninger. Desuden indeholder artikel 22, stk. 1, i forordning (EU) 2016/679, en beskyttelse af den registreredes ret til ikke at være genstand for en beslutning, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling, herunder profilering, har retsvirkning eller på tilsvarende vis i væsentlig grad påvirker den pågældende, med forbehold af de undtagelser, der er fastsat i samme artikels stk. 2. Disse forpligtelser gælder også for digitale arbejdsplatforme.

(30) Ud over de rettigheder og forpligtelser, der er fastsat i dette direktiv, gælder de rettigheder og forpligtelser, der er fastsat i forordning (EU) 2016/679, fortsat, når personoplysninger behandles. Artikel 9 i forordning (EU) 2016/679 indeholder specifikke regler for behandling af særlige kategorier af personoplysninger. I betragtning af den indgribende karakter af behandlingen af biometriske data, navnlig i et arbejdsforhold, bør biometrisk identifikation aldrig være obligatorisk. Arbejdsgiverne bør altid garantere mindre indgribende metoder til at opnå det tilsigtede formål med identifikation. Personer, der udfører platformsarbejde, bør altid tilbydes en let tilgængelig, frit tilgængelig og effektiv alternativ måde at identificere sig på, f.eks. med identitet, rejse eller andre dokumenter eller personlig kontrol, og de bør ikke tilbydes incitamenter til at anvende den biometriske identifikationsmekanisme eller lide under nogen form for negative konsekvenser. I henhold til artikel 13, 14 og 15 i forordning (EU) 2016/679 skal de dataansvarlige sikre gennemsigtighed over for de registrerede i forbindelse med indsamling og behandling af personoplysninger. Artikel 16-21 i forordning (EU) 2016/679 indfører retten til berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling af oplysninger, dataportabilitet og til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger. Desuden indeholder artikel 22, stk. 1, i forordning (EU) 2016/679, en beskyttelse af den registreredes ret til ikke at være genstand for en beslutning, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling, herunder profilering, har retsvirkning eller på tilsvarende vis i væsentlig grad påvirker den pågældende, med forbehold af de undtagelser, der er fastsat i samme artikels stk. 2. Derfor er algoritmisk forvaltning, der indebærer automatiseret beslutningstagning, der har betydelige virkninger for enkeltpersoner uden input fra menneskelige ledere, ulovlig i henhold til EU-retten. Artikel 22, stk. 3, i forordning (EU) 2016/679 pålægger den dataansvarlige at indføre egnede foranstaltninger til at beskytte den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder samt legitime interesser, i det mindste den registreredes ret til menneskelig indgriben fra den dataansvarliges side, til at fremkomme med sine synspunkter og til at bestride afgørelsen. Disse rettigheder og forpligtelser gælder også for digitale arbejdsplatforme samt for personer, der udfører platformsarbejde.

Ændringsforslag  40

 

Forslag til direktiv

Betragtning 30 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(30a) Brugen af algoritmiske planlægningssystemer øger brugen af usikre, korte vagter og ustabile og uforudsigelige arbejdstider1a. Algoritmisk styring, evaluering og disciplinering intensiverer arbejdsindsatsen ved at øge overvågningen, øge tempoet, der kræves af arbejdstagerne, minimere hullerne i arbejdsgangen og udvide arbejdsaktiviteten ud over den konventionelle arbejdsplads og arbejdstid. Brugen af uigennemsigtige algoritmer til at træffe ledelsesmæssige beslutninger skaber en følelse af usikkerhed blandt arbejdstagerne og kan føre til uretfærdig behandling og nægtelse af retfærdig proceduremæssig behandling på arbejdspladsen. Den begrænsede læring på arbejdspladsen og den begrænsede indflydelse på opgaverne som følge af brugen af uigennemsigtige algoritmer, arbejdsintensivering og usikkerhed, som er fremhævet ovenfor, vil sandsynligvis øge arbejdstagernes stress og angst og være skadelig for trivsel og sundhed samt for den menneskelige værdighed og andre grundlæggende rettigheder.

 

__________________

 

1a Algoritmisk ledelse. Konsekvenser for arbejdstilrettelæggelse og arbejdsvilkår, Det Fælles Forskningscenter, Europa-Kommissionen (Seville, Spanien)

Ændringsforslag  41

 

Forslag til direktiv

Betragtning 31

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(31) Dette direktiv berører ikke artikel 13, 14, 15 og 22 i forordning (EU) 2016/679, med undtagelse af artikel 13, stk. 2, litra f), artikel 14, stk. 2, litra g), og artikel 15, stk. 1, litra h), for hvilke artikel 6 i dette direktiv fastsætter mere specifikke regler i forbindelse med platformsarbejde, herunder for at sikre beskyttelsen af rettigheder og frihedsrettigheder i forbindelse med behandling af arbejdstageres personoplysninger som omhandlet i artikel 88 i forordning (EU) 2016/679.

(31) Dette direktiv berører ikke artikel 13, 14, 15 og 22 i forordning (EU) 2016/679, med undtagelse af artikel 13, stk. 2, litra f), artikel 14, stk. 2, litra g), og artikel 15, stk. 1, litra h), for hvilke artikel 6 i dette direktiv fastsætter mere specifikke regler i forbindelse med platformsarbejde, herunder for at sikre beskyttelsen af rettigheder og frihedsrettigheder i forbindelse med behandling af arbejdstageres personoplysninger som omhandlet i artikel 88 i forordning (EU) 2016/679, som giver mulighed for mere specifikke regler for at sikre beskyttelsen af rettigheder og frihedsrettigheder i forbindelse med behandling af arbejdstageres personoplysninger i ansættelsesforhold, navnlig med henblik på ansættelse, opfyldelse af ansættelseskontrakten, herunder opfyldelse af forpligtelser i lovgivningen eller i kollektive overenskomster, ledelse, planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet, ligestilling og mangfoldighed på arbejdspladsen, sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, beskyttelse af arbejdsgiverens eller kundens ejendom og med henblik på udøvelse og udnyttelse, på individuelt eller kollektivt grundlag, af rettigheder og fordele i forbindelse med ansættelsesforhold og med henblik på opsigelse af ansættelsesforhold. Artikel 88 i forordning (EU) 2016/679 giver mulighed for mere specifikke regler i forbindelse med beskæftigelse. Dette direktiv fastsætter specifikke foranstaltninger i forbindelse med platformsarbejde for at beskytte den menneskelige værdighed, legitime interesser og grundlæggende rettigheder for personer, der udfører platformsarbejde, navnlig med hensyn til gennemsigtighed i behandlingen, overførsel af personoplysninger inden for en gruppe af virksomheder eller en gruppe af virksomheder, der udøver en fælles økonomisk aktivitet, og overvågningssystemer på arbejdspladsen. For at sikre magtbalancen i gennemsigtigheden af algoritmer og i ansættelsesforholdet må arbejdstagerens informerede samtykke ikke erstatte virksomhedernes forpligtelser med hensyn til databeskyttelse som fastsat i dette direktiv.

Ændringsforslag  42

 

Forslag til direktiv

Betragtning 32

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(32) Digitale arbejdsplatforme bør være underlagt gennemsigtighedsforpligtelser i forbindelse med automatiserede overvågnings- og beslutningssystemer, der anvendes til at overvåge, kontrollere eller evaluere arbejdsresultaterne ved hjælp af elektroniske midler, og automatiserede beslutningssystemer, der anvendes til at træffe eller støtte beslutninger, der i væsentlig grad påvirker arbejdsvilkårene, herunder adgang for personer, der udfører platformsarbejde, til arbejdsopgaver, deres indtjening, deres sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, deres arbejdstid, deres forfremmelse og deres kontraktmæssige status, herunder begrænsning, suspension eller opsigelse af deres konto. Ud over, hvad der er fastsat i forordning (EU) 2016/679, bør der også gives oplysninger om sådanne systemer, når beslutninger ikke udelukkende er baseret på automatiseret behandling, forudsat at de understøttes af automatiserede systemer. Det bør også præciseres, hvilken type oplysninger der bør gives til personer, der udfører platformsarbejde vedrørende sådanne automatiserede systemer, samt i hvilken form og hvornår de bør gives. Den dataansvarliges forpligtelse i henhold til artikel 13, 14 og 15 i forordning (EU) 2016/679 til at give den registrerede visse oplysninger i forbindelse med behandling af personoplysninger om den registrerede samt adgang til sådanne oplysninger bør fortsat finde anvendelse i forbindelse med platformsarbejde. Der bør også gives oplysninger om automatiserede overvågnings- og beslutningssystemer til repræsentanter for personer, der udfører platformsarbejde, og til nationale arbejdsmyndigheder på disses anmodning, således at de kan udøve deres funktioner.

(32) Digitale arbejdsplatforme bør være underlagt gennemsigtighedsforpligtelser i forbindelse med automatiserede overvågnings- og beslutningssystemer, der anvendes til at overvåge, kontrollere eller evaluere arbejdsresultaterne ved hjælp af elektroniske midler eller til selv at overvåge personerne, der udfører platformsarbejde, og automatiserede beslutningssystemer, der anvendes til at træffe eller støtte beslutninger, der i væsentlig grad påvirker arbejdsvilkårene, herunder adgang for personer, der udfører platformsarbejde, til arbejdsopgaver, deres indtjening, deres sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, deres arbejdstid, deres forfremmelse, deres rettigheder vedrørende social beskyttelse og deres kontraktmæssige status, herunder begrænsning, suspension eller opsigelse af deres konto. Ud over, hvad der er fastsat i forordning (EU) 2016/679, bør der også gives oplysninger og sørges for høring om sådanne systemer, når beslutninger ikke udelukkende er baseret på automatiseret behandling, forudsat at de understøttes af automatiserede systemer. Det bør også præciseres, hvilken type oplysninger der bør gives til personer, der udfører platformsarbejde vedrørende sådanne automatiserede systemer, samt i hvilken form og hvornår de bør gives. Den dataansvarliges forpligtelse i henhold til artikel 13, 14 og 15 i forordning (EU) 2016/679 til at give den registrerede visse oplysninger i forbindelse med behandling af personoplysninger om den registrerede samt adgang til sådanne oplysninger bør fortsat finde anvendelse i forbindelse med platformsarbejde. Der bør også gives oplysninger om automatiserede overvågnings- og beslutningssystemer til repræsentanter for personer, der udfører platformsarbejde, og til nationale arbejdsmyndigheder og kompetente tilsynsmyndigheder, således at de kan udøve deres funktioner, og til kompetente myndigheder på disses anmodning. De enkelte platformsarbejdere bør modtage disse oplysninger i en kortfattet, enkel og forståelig form, for så vidt som systemerne og deres karakteristika direkte påvirker dem og deres arbejdsvilkår, således at de informeres effektivt. Da mere detaljerede oplysninger er nødvendige for fuld gennemsigtighed, for effektiv høring og forhandling mellem parterne og for håndhævelse, bør digitale arbejdsplatforme også fremlægge en detaljeret og solid rapport, der indeholder disse oplysninger til platformsarbejdere, deres repræsentanter og de kompetente myndigheder.

Ændringsforslag  43

 

Forslag til direktiv

Betragtning 32 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(32a) Visse afgørelser, f.eks. afgørelser, der har indvirkning på sundhed og sikkerhed og på kontraktforholdet eller indfører ændringer i ansættelsesforholdet, samt afgørelser om at anvende disciplinære foranstaltninger eller begrænse, suspendere eller opsige kontraktforholdet og kontoen tilhørende den person, der udfører platformsarbejde, eller enhver afgørelse om tilsvarende skade, bør altid træffes af mennesker og ikke af automatiserede systemer. I kraft af sådanne beslutningers indvirkninger på arbejdstagere, herunder deres livsgrundlag og grundlæggende rettigheder, herunder sociale rettigheder, bør et menneske altid have ansvaret for disse beslutninger.

Ændringsforslag  44

 

Forslag til direktiv

Betragtning 32 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(32b) Visse former for behandling af data på digitale arbejdsplatforme kan medføre en høj risiko for arbejdstagernes rettigheder og frihedsrettigheder. Artikel 35 i forordning (EU) 2016/679 fastsætter, at den dataansvarlige forud for behandlingen skal foretage en vurdering af de påtænkte behandlingsprocedurers indvirkning på beskyttelsen af personoplysninger. Det fastsættes også, at den dataansvarlige, hvor det er relevant, skal indhente de registreredes eller deres repræsentanters synspunkter om den påtænkte behandling, uden at dette berører oplysninger, der videregives fortroligt. Denne høring bør gennemføres på en hensigtsmæssig måde og med et passende indhold, så navnlig arbejdstagerrepræsentanterne får mulighed for at foretage en passende undersøgelse og om nødvendigt forberede sig på høringen. Inden hver indførelse af et automatiseret overvågningssystem eller et system, der skal træffe eller bistå med beslutningstagningen, og inden ændringer, der påvirker arbejdsvilkårene, tilrettelæggelse af arbejdet eller overvågning af arbejdsindsatsen, bør digitale arbejdsplatforme foretage en konsekvensanalyse af systemets indvirkning på databeskyttelsen.

Ændringsforslag  45

 

Forslag til direktiv

Betragtning 33

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(33) Digitale arbejdsplatforme bør ikke forpligtes til at offentliggøre den detaljerede funktionsmåde for deres automatiserede overvågnings- og beslutningssystemer, herunder algoritmer, eller andre detaljerede data, der indeholder forretningshemmeligheder eller er beskyttet af intellektuelle ejendomsrettigheder. Denne vurdering bør dog ikke resultere i en afvisning af at give alle de oplysninger, der kræves i henhold til dette direktiv.

(33) Digitale arbejdsplatforme bør forpligtes til at offentliggøre den detaljerede funktion af deres automatiske overvågnings- og beslutningssystemer, herunder algoritmer, som kan påvirke de rettigheder, der er omfattet af dette direktiv. Oplysninger, der videregives som fortrolige til repræsentanterne for personer, der udfører platformsarbejde, og eventuelle eksperter, der bistår dem, bør ikke begrunde et afslag på at give alle de oplysninger, der kræves i henhold til dette direktiv. Medlemsstaterne bør opstille en liste over objektive kriterier for at fastslå den fortrolige karakter af disse oplysninger, som repræsentanter for personer, der udfører platformsarbejde, og eventuelle eksperter ikke er bemyndiget til at afsløre, som de udtrykkeligt har fået stillet til rådighed i fortrolighed.

Ændringsforslag  46

 

Forslag til direktiv

Betragtning 34 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(34a) Digitale arbejdsplatforme bør under ingen omstændigheder give anledning til forskelsbehandling, når de behandler personoplysninger. Digitale arbejdsplatforme bør sikre arbejdstageres og arbejdstagerrepræsentanters værktøjer til at fremme effektiv, maskinlæsbar dataportabilitet, som er gratis med henblik på at udøve deres rettigheder i henhold til dette direktiv og forordning (EU) 2016/679, navnlig rettighederne i henhold til kapitel 3 i nævnte forordning. Personer, der udfører platformsarbejde, bør have ret til både at overføre data og ikke at overføre data, da det kan bringe dem i fare, f.eks. i forbindelse med oplysninger om omdømme.

Ændringsforslag  47

 

Forslag til direktiv

Betragtning 35

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(35) Digitale arbejdsplatforme gør udstrakt brug af automatiserede overvågnings- og beslutningssystemer til at forvalte deres menneskelige ressourcer. Elektronisk overvågning kan være indgribende, og beslutninger, der træffes eller støttes af sådanne systemer, kan direkte påvirke personer, der udfører platformsarbejde, og som måske ikke har direkte kontakt med en person, som er leder eller tilsynsførende. Digitale arbejdsplatforme bør derfor regelmæssigt overvåge og evaluere indvirkningen af individuelle beslutninger, der træffes eller støttes af automatiserede overvågnings- og beslutningssystemer, på arbejdsvilkårene. Digitale arbejdsplatforme bør sikre tilstrækkelige menneskelige ressourcer til dette formål. Personer, der af den digitale arbejdsplatform pålægges denne opgave, skal have den nødvendige kompetence, uddannelse og beføjelse til at udøve denne funktion og skal beskyttes mod afskedigelse, disciplinære foranstaltninger eller andre negative konsekvenser af tilsidesættelsen af automatiserede beslutninger eller forslag til beslutninger. Ud over forpligtelserne i henhold til artikel 22 i forordning (EU) 2016/679 fastsætter artikel 7, stk. 1 og 3, i dette direktiv særlige forpligtelser, der finder anvendelse som specifikke regler i forbindelse med platformsarbejde, for digitale arbejdsplatforme med hensyn til menneskelig overvågning af virkningen af individuelle beslutninger, der træffes eller støttes af automatiserede systemer, herunder for at sikre beskyttelsen af rettigheder og frihedsrettigheder i forbindelse med behandling af ansattes personoplysninger som omhandlet i artikel 88 i forordning (EU) 2016/679.

(35) Digitale arbejdsplatforme gør udstrakt brug af automatiserede overvågnings- og beslutningssystemer til at forvalte deres menneskelige ressourcer. Elektronisk overvågning kan være indgribende, og beslutninger, der træffes eller støttes af sådanne systemer, kan direkte påvirke personer, der udfører platformsarbejde, og som måske ikke har direkte kontakt med en person, som er leder eller tilsynsførende. Digitale arbejdsplatforme bør derfor sikre menneskeligt tilsyn og sammen med arbejdstagernes repræsentanter evaluere virkningen af individuelle beslutninger, der træffes eller understøttes af automatiske overvågnings- og beslutningssystemer, på arbejdsvilkårene og arbejdstagernes grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, herunder deres menneskelige værdighed og sundhed og sikkerhed. Digitale arbejdsplatforme bør sikre tilstrækkelige menneskelige ressourcer til dette formål. Personer, der af den digitale arbejdsplatform pålægges denne tilsynsopgave, skal have den nødvendige kompetence, uddannelse og beføjelse til at udøve denne funktion og skal beskyttes mod afskedigelse, disciplinære foranstaltninger eller andre negative konsekvenser af tilsidesættelsen af automatiserede beslutninger eller forslag til beslutninger. Ud over forpligtelserne i henhold til artikel 22 i forordning (EU) 2016/679 fastsætter artikel 7, stk. 1 og 3, i dette direktiv særlige forpligtelser, der finder anvendelse som specifikke regler i forbindelse med platformsarbejde, for digitale arbejdsplatforme med hensyn til menneskelig overvågning af virkningen af individuelle beslutninger, der træffes eller støttes af automatiserede systemer, herunder for at sikre beskyttelsen af rettigheder og frihedsrettigheder i forbindelse med behandling af ansattes personoplysninger som omhandlet i artikel 88 i forordning (EU) 2016/679.

Ændringsforslag  48

 

Forslag til direktiv

Betragtning 36 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(36a) De personer, der er ansvarlige for at gennemgå afgørelser, der i væsentlig grad påvirker arbejdsvilkårene, bør inddrages i kontrollen af systemets anbefaling og bør ikke rutinemæssigt anvende den automatiserede anbefaling på en person. Evaluatorernes inddragelse bør være aktiv og ikke blot en symbolsk gestus. De bør have en reel konkret indflydelse på beslutningen, herunder myndighed og kompetence til at afvise, ophæve og erstatte anbefalingen. Evaluatorer bør afveje og fortolke anbefalingen, overveje alle tilgængelige oplysninger og også tage andre yderligere faktorer i betragtning for at beskytte rettigheder for personer, der udfører platformsarbejde, samt deres sundhed og sikkerhed.

Ændringsforslag  49

 

Forslag til direktiv

Betragtning 37

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(37) I den forbindelse bør personer, der udfører platformsarbejde, have ret til at få en forklaring fra den digitale arbejdsplatform på en beslutning, manglende beslutning eller en række beslutninger, der er truffet eller støttet af automatiserede systemer, som i væsentlig grad påvirker deres arbejdsvilkår. Med henblik herpå bør den digitale arbejdsplatform give dem mulighed for at drøfte og afklare fakta, omstændigheder og begrundelser for sådanne beslutninger med en menneskelig kontaktperson på den digitale arbejdsplatform. Desuden bør digitale arbejdsplatforme give den person, der udfører platformsarbejde, en skriftlig begrundelse for enhver beslutning om at begrænse, suspendere eller opsige den pågældende persons konto, nægte at betale for arbejde, der er udført af den pågældende person, eller ændre vedkommendes kontraktmæssige status, da sådanne beslutninger sandsynligvis vil have betydelige negative konsekvenser for personer, der udfører platformsarbejde, navnlig deres potentielle indtjening. Hvis den modtagne forklaring eller begrundelse ikke er tilfredsstillende, eller hvis de personer, der udfører platformsarbejde, mener, at deres rettigheder krænkes, har de også ret til at anmode den digitale arbejdsplatform om at genoverveje beslutningen og få et begrundet svar inden for en rimelig tid. Hvis sådanne beslutninger krænker disse personers rettigheder, såsom arbejdstagerrettigheder eller retten til ikkeforskelsbehandling, bør den digitale arbejdsplatform straks rette op på sådanne beslutninger eller, hvis dette ikke er muligt, yde passende kompensation.

(37) I den forbindelse bør personer, der udfører platformsarbejde, have ret til at få en forklaring fra den digitale arbejdsplatform på en beslutning, manglende beslutning eller en række beslutninger, der er truffet eller støttet af automatiserede systemer, som påvirker deres arbejdsvilkår, hurtigst muligt og senest på datoen, hvor sådanne beslutninger træder i kraft. Med henblik herpå bør den digitale arbejdsplatform give dem mulighed for at drøfte og afklare fakta, omstændigheder og begrundelser for sådanne beslutninger med en menneskelig kontaktperson på den digitale arbejdsplatform. Desuden bør digitale arbejdsplatforme give den person, der udfører platformsarbejde, en skriftlig begrundelse for enhver beslutning om at begrænse adgangen til arbejdsopgaver, begrænse eller suspendere den pågældende persons konto, afvise arbejde og nægte at betale for arbejde, der er udført af den pågældende person, eller ændre vedkommendes kontraktmæssige status, hurtigst muligt og senest på datoen, hvor sådanne beslutninger træder i kraft, da sådanne beslutninger sandsynligvis vil have betydelige negative konsekvenser for personer, der udfører platformsarbejde, navnlig deres potentielle indtjening. Den skriftlige erklæring kan afgives og fremsendes på papir eller i elektronisk form, forudsat at den er tilgængelig for den person, der udfører platformsarbejde, at den kan lagres og udskrives, og at platformen bevarer bevis for transmission eller modtagelse. Hvis forklaringen eller årsagerne ikke er tilfredsstillende, eller hvis personer, der udfører platformsarbejde, mener, at de er blevet diskrimineret eller har fået deres rettigheder krænket, bør de også have ret til at anmode den digitale arbejdsplatform om at gennemgå afgørelsen og få et begrundet svar uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder inden for to uger efter modtagelsen af anmodningen eller en måned for mikrovirksomheder, små eller mellemstore virksomheder. Hvis sådanne beslutninger krænker disse personers rettigheder, såsom grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, arbejdstagerrettigheder eller retten til ikkeforskelsbehandling, bør den digitale arbejdsplatform straks rette op på sådanne beslutninger eller, hvis dette ikke er muligt, yde passende kompensation.

Ændringsforslag  50

 

Forslag til direktiv

Betragtning 38

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(38) 63 Rådets direktiv 89/391/EØF indfører foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet, herunder arbejdsgiverens forpligtelse til at vurdere sundheds- og sikkerhedsrisici på arbejdspladsen. Da automatiserede overvågnings- og beslutningssystemer potentielt har en betydelig indvirkning på den fysiske og mentale sundhed for personer, der udfører platformsarbejde, bør digitale arbejdsplatforme evaluere disse risici, vurdere, om garantierne i systemerne er hensigtsmæssige til at imødegå disse risici, og træffe passende forebyggende og beskyttende foranstaltninger.

(38) Rådets direktiv 89/391/EØF63 indfører foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet, herunder arbejdsgiverens forpligtelse til at vurdere sundheds- og sikkerhedsrisici på arbejdspladsen. Da automatiserede overvågnings- og beslutningssystemer potentielt har en betydelig indvirkning på arbejdstagernes sikkerhed og på den fysiske og mentale sundhed for personer, der udfører platformsarbejde, bør digitale arbejdsplatforme undgå og evaluere de risici, der ikke kan undgås, bekæmpe risiciene ved kilden, vurdere, om garantierne i systemerne er hensigtsmæssige til at imødegå disse risici, og træffe passende forebyggende, beskyttende og korrigerende foranstaltninger. Særlig relevant i denne forbindelse er arbejdsgiverens forpligtelse til at tilpasse arbejdet til den enkelte person, særlig med hensyn til indretning af arbejdspladser, valg af arbejdsudstyr og valg af arbejds- og produktionsmetoder, navnlig med henblik på at afhjælpe ensformigt arbejde og arbejde i en forudbestemt rytme samt reducere dets konsekvenser for sundheden. Dette direktiv kræver, at arbejdsgiverne hører arbejdstagerne og arbejdstagernes repræsentanter og tillader deres deltagelse i behandlingen af alle spørgsmål, der vedrører sikkerheden og sundheden under arbejdet. Navnlig planlægning og indførelse af ny teknologi bør ske efter høring af arbejdstagerne og arbejdstagernes repræsentanter for så vidt angår de konsekvenser for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed, der er forbundet med valget af udstyr, tilpasningen af arbejdsforholdene og arbejdsmiljøet. Dette forudsætter høring af arbejdstagerne, arbejdstagernes ret og arbejdstagernes repræsentanters ret til at stille forslag og en afbalanceret deltagelse i henhold til dette direktiv og i henhold til national lovgivning og praksis. Arbejdsgiveren bør desuden sikre, at den enkelte arbejdstager modtager passende uddannelse i sikkerhed og sundhed, navnlig i form af information og instruktioner, der er specifikke for vedkommendes arbejdsstation eller job, såfremt der indføres ny teknologi.

__________________

__________________

63 Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet (EFT L 183 af 29.6.1989, s. 1).

63 Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet (EFT L 183 af 29.6.1989, s. 1).

 

 

Ændringsforslag  51

 

Forslag til direktiv

Betragtning 38 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(38a) De digitale arbejdsplatforme bør mindst en gang om året foretage en vurdering af virkningen af individuelle beslutninger, der træffes eller understøttes af automatiske overvågnings- og beslutningssystemer for arbejdsvilkår, sundhed og sikkerhed og grundlæggende rettigheder, og omfatte foranstaltninger til bekæmpelse af enhver indvirkning på grundlæggende rettigheder og sundhed og sikkerhed, herunder mental sundhed. Hvis potentielle indvirkninger på grundlæggende rettigheder, sundhed og sikkerhed, herunder mental sundhed, ikke kan afhjælpes, bør systemerne ikke tages i brug.

Ændringsforslag  52

 

Forslag til direktiv

Betragtning 38 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(38b) Platformsarbejde, navnlig onlineplatformsarbejde, udgør en række allerede eksisterende og nye sundheds og sikkerhedsrisici på arbejdspladsen, både fysiske og psykosociale. Desuden er personer, der arbejder gennem platforme, udsat for særlige sundheds- og sikkerhedsrisici. De får ofte kun lidt eller ingen uddannelse og har ringe udsigter til karriereudvikling1a. Digitale arbejdsplatforme bør ikke anvende automatiserede overvågnings- og beslutningssystemer på en måde, der lægger unødigt pres på personer, der udfører platformsarbejde, eller på anden måde bringer platformsarbejdernes fysiske og mentale sundhed i fare, f.eks. gennem brug af incitamenter såsom ekstraordinære bonusser eller strafpraksis, f.eks. bedømmelser, der påvirker arbejdstiden og fører til tildeling af mindre arbejde. De bør sikre, at automatiserede overvågnings- og beslutningssystemer undgår eventuelle diskriminerende afgørelser, der træffes på grundlag af eksisterende skævheder eller praksis.

 

__________________

 

1a Protecting Workers in EU Platform Economy, EU OSHA 2017, s. 28

Ændringsforslag  53

 

Forslag til direktiv

Betragtning 39

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(39) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/14/EF64 indfører en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Unionen. Digitale arbejdsplatformes indførelse af eller væsentlige ændringer i brugen af automatiserede overvågnings- og beslutningssystemer har direkte indvirkning på tilrettelæggelsen af arbejdet og de individuelle arbejdsvilkår for platformsarbejdere. Der er behov for yderligere foranstaltninger for at sikre, at digitale arbejdsplatforme informerer og hører platformsarbejdere eller deres repræsentanter, inden sådanne beslutninger træffes, på et passende niveau og, i betragtning af de algoritmiske styringssystemers tekniske kompleksitet, med bistand fra en ekspert udvalgt af platformens arbejdstagere eller deres repræsentanter på en samordnet måde, hvor det er nødvendigt.

(39) Direktiv 2002/14/EF om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Unionen. Digitale arbejdsplatformes indførelse af eller væsentlige ændringer i brugen af automatiserede overvågnings- og beslutningssystemer har direkte indvirkning på tilrettelæggelsen af arbejdet og de individuelle arbejdsvilkår for platformsarbejdere. Der er behov for yderligere foranstaltninger for at sikre, at digitale arbejdsplatforme informerer og effektivt hører platformsarbejdere og arbejdstagernes repræsentanter i god tro, inden sådanne beslutninger træffes, på et passende niveau og, i betragtning af de algoritmiske styringssystemers tekniske kompleksitet, i god tid for at give mulighed for effektive høringer og med bistand fra en ekspert udvalgt af platformens arbejdstagere og arbejdstagernes repræsentanter på en samordnet måde, hvor det er nødvendigt. I henhold til direktiv 2002/14/EF er formålet med disse bestemmelser at fremme en effektiv social dialog om disse spørgsmål, og eftersom automatiserede overvågnings- og beslutningssystemer har en direkte indvirkning på arbejdsvilkårene, bør det være muligt at gøre dem til genstand for kollektiv forhandling.

__________________

 

64 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/14/EF af 11. marts 2002 om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab (EFT L 80 af 23.3.2002, s. 29).

 

Ændringsforslag  54

 

Forslag til direktiv

Betragtning 39 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(39a) I sin handlingsplan for den sociale økonomi for 2021 anerkendte Kommissionen den betydelige økonomiske og sociale rolle, som socialøkonomiske enheder spiller som et eksempel på deltagelsesstyrede virksomheder, der anvender digitale platforme til at lette borgernes engagement og salg af lokalt producerede varer og tjenesteydelser med henblik på at opnå bedre arbejdsvilkår for deres medlemmer. Kooperativer kan derfor udgøre et vigtigt instrument til bundstyret tilrettelæggelse af platformsarbejde og kunne tilskynde til konkurrence mellem platforme. Medlemsstaterne bør beskytte og fremme kooperative virksomheder og små virksomheder ved hjælp af midler, der bevarer beskæftigelsen og sikrer deres bæredygtige udviklings- og vækstkapacitet.

Ændringsforslag  55

 

Forslag til direktiv

Betragtning 40

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(40) Personer, der ikke har et ansættelsesforhold, udgør en væsentlig del af de personer, der udfører platformsarbejde. Virkningen af automatiserede overvågnings- og beslutningssystemer, der anvendes af digitale arbejdsplatforme, på deres arbejdsvilkår og indtjeningsmuligheder svarer til indvirkningen på platformsarbejdere. Rettighederne i artikel 6, 7 og 8 i dette direktiv vedrørende beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i tilfælde af algoritmisk styring, nemlig dem, der vedrører gennemsigtighed i automatiserede overvågnings- og beslutningssystemer, begrænsninger i behandlingen eller indsamlingen af personoplysninger, menneskelig overvågning og revision af væsentlige beslutninger, bør derfor også finde anvendelse på personer i Unionen, der udfører platformsarbejde, og som ikke har en ansættelseskontrakt eller et ansættelsesforhold. De rettigheder vedrørende sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og information og høring af platformsarbejdere eller deres repræsentanter, som er specifikke for arbejdstagere i lyset af EU-retten, bør ikke finde anvendelse på dem. Forordning (EU) 2019/1150 fastsætter garantier for retfærdighed og gennemsigtighed for selvstændige, der udfører platformsarbejde, forudsat at de betragtes som erhvervsbrugere i henhold til nævnte forordning. Hvis sådanne garantier er i strid med elementer af specifikke rettigheder og forpligtelser, der er fastsat i dette direktiv, bør de specifikke bestemmelser i forordning (EU) 2019/1150 have forrang for erhvervsbrugere.

(40) Rettighederne i artikel 6, 7 og 8 i dette direktiv vedrørende beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i tilfælde af algoritmisk styring, nemlig dem, der vedrører gennemsigtighed i automatiserede overvågnings- og beslutningssystemer, begrænsninger i behandlingen eller indsamlingen af personoplysninger, menneskelig overvågning og revision af væsentlige beslutninger, bør også finde anvendelse på personer i Unionen, der udfører platformsarbejde, og som ikke har en ansættelseskontrakt eller et ansættelsesforhold. De rettigheder vedrørende sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og information og høring af platformsarbejdere eller deres repræsentanter, som er specifikke for arbejdstagere i lyset af EU-retten, bør ikke finde anvendelse på dem. Forordning (EU) 2019/1150 fastsætter garantier for retfærdighed og gennemsigtighed for selvstændige, der udfører platformsarbejde, forudsat at de betragtes som erhvervsbrugere i henhold til nævnte forordning. Hvis sådanne garantier er i strid med elementer af specifikke rettigheder og forpligtelser, der er fastsat i dette direktiv, bør de specifikke bestemmelser i forordning (EU) 2019/1150 have forrang for erhvervsbrugere.

Ændringsforslag  56

 

Forslag til direktiv

Betragtning 41

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(41) For at sikre, at digitale arbejdsplatforme overholder arbejdsmarkedslovgivning og -bestemmelser, forpligtelser vedrørende bidrag til sociale sikringsordninger, koordinering af social sikring og andre relevante regler, navnlig hvis de er etableret i et andet land end den medlemsstat, hvor platformsarbejderen udfører arbejde, bør digitale arbejdsplatforme indberette arbejde udført af platformsarbejdere til de kompetente arbejdsmarkeds- og socialsikringsmyndigheder i den medlemsstat, hvor arbejdet udføres, i overensstemmelse med de regler og procedurer, der er fastsat i lovgivningen i de berørte medlemsstater.

(41) For at sikre, at digitale arbejdsplatforme overholder arbejdsmarkedslovgivning og -bestemmelser, forpligtelser vedrørende beskatning og socialsikringsbidrag, koordinering af social sikring og andre relevante regler, og med henblik på at forebygge illoyal konkurrence, navnlig hvis de er etableret i et andet land end den medlemsstat, hvor platformsarbejderen udfører arbejde, bør digitale arbejdsplatforme indberette arbejde udført af platformsarbejdere til de kompetente arbejdsmarkeds- og socialsikringsmyndigheder i den medlemsstat, hvor arbejdet udføres, i overensstemmelse med de regler og procedurer, der er fastsat i lovgivningen i de berørte medlemsstater. For så vidt angår sådanne grænseoverskridende sager blev Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed oprettet for at lette og støtte samarbejdet mellem de kompetente nationale myndigheder i forbindelse med håndhævelsen af relevant EU-ret, sikre arbejdsgivere og arbejdstagere adgang til oplysninger om deres rettigheder og forpligtelser inden for rammerne af arbejdskraftens mobilitet, koordinere det europæiske arbejdsformidlingsnet (Eures) og fremme udvekslingen af oplysninger mellem medlemsstaterne, herunder ved at fremme anvendelsen af elektroniske dataudvekslingsværktøjer mellem nationale myndigheder, såsom Kommissionens informationssystem for det indre marked, elektronisk udveksling af oplysninger om sociale sikringsordninger, og koordinere og støtte samordnede eller fælles inspektioner med henblik på at håndhæve relevant EU-ret.

Ændringsforslag  57

 

Forslag til direktiv

Betragtning 42

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(42) Oplysninger om antallet af personer, der regelmæssigt udfører platformsarbejde gennem digitale arbejdsplatforme, deres kontraktmæssige eller beskæftigelsesmæssige status og de generelle vilkår og betingelser, der gælder for disse kontraktforhold, er afgørende for at støtte arbejdstilsyn, organer for social beskyttelse og andre relevante myndigheder i korrekt fastlæggelse af beskæftigelsesstatus for personer, der udfører platformsarbejde, og for at sikre overholdelse af retlige forpligtelser, samt for repræsentanter for personer, der udfører platformsarbejde, i forbindelse med udøvelsen af deres repræsentative funktioner, og sådanne oplysninger bør derfor gøres tilgængelige for dem. Disse myndigheder og repræsentanter bør også have ret til at anmode digitale arbejdsplatforme om yderligere præciseringer og detaljer, såsom grundlæggende data om arbejdsvilkår med hensyn til arbejdstid og aflønning.

(42) De digitale arbejdsplatforme skal opføres i det offentlige virksomhedsregister, herunder relevante oplysninger om alle de digitale arbejdsplatforme, der er aktive i landet. Oplysninger om antallet af personer, der udfører platformsarbejde via digitale arbejdsplatforme, deres kontraktmæssige eller beskæftigelsesmæssige status, kopi af ansættelseskontrakten, den gennemsnitlige varighed af aktiviteten og den gennemsnitlige erhvervsindkomst samt de generelle vilkår og betingelser, der gælder for disse kontraktforhold. Sådanne oplysninger er afgørende for at støtte arbejdstilsyn, sociale beskyttelsesorganer og andre relevante myndigheder med korrekt fastlæggelse af beskæftigelsesstatus for personer, der udfører platformsarbejde, og for at sikre overholdelse af retlige forpligtelser samt repræsentanter for personer, der udfører platformsarbejde, herunder fagforeninger, i udøvelsen af deres repræsentative funktioner og bør derfor gøres tilgængelige for dem. Disse myndigheder og repræsentanter bør også have ret til at anmode digitale arbejdsplatforme om yderligere præciseringer og detaljer, såsom grundlæggende data om arbejdsvilkår med hensyn til arbejdstid og aflønning. Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) og Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed bør i overensstemmelse med deres respektive beføjelser og mandater støtte indsamlingen og udvekslingen af disse data med henblik på at udvikle passende risikovurderingsværktøjer.

Ændringsforslag  58

 

Forslag til direktiv

Betragtning 42 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(42a) Erfaringerne viser, at når der i national lovgivning er indført en formodning om et ansættelsesforhold for digitale arbejdsplatforme, er underkontrahentkæder blevet anvendt til at omgå anvendelsen af arbejdsretten på platformsarbejdere1a. Brugen af sort arbejde på leveringsplatforme er også blevet dokumenteret i adskillige medlemsstater. Denne praksis udføres gennem lejede identiteter: Platformsarbejdere eller personer med arbejdstilladelse, som lader sig registrere på platformen, udlejer deres profil til især migranter uden papirer og mindreårige1b. For at forhindre sort arbejde og misbrug af underentrepriser som et middel til at omgå dette direktiv bør medlemsstaterne indføre retlige bestemmelser om underentrepriser, der giver mulighed for solidarisk hæftelse og effektiv adgang til erstatning på tværs af underleverandørkæder, og som sikrer, at kontrahenterne i en underleverandørkæde kan holdes ansvarlige for at betale lønninger, socialsikringsbidrag og økonomiske sanktioner ud over eller i stedet for den direkte arbejdsgiver. I specifikke tilfælde, der omfatter tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold, kan alle kontrahenter i underkontrahentkæden stilles til ansvar for straffelovsovertrædelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/52/EF1c. Medlemsstaterne bør sikre, at migranter uden papirer kan få adgang til retsvæsenet uden at frygte gengældelse eller risiko for deportation, også i overensstemmelse med direktiv 2009/52/EF. For at bekæmpe sort platformsarbejde bør digitale arbejdsplatforme sikre pålidelige verifikationsprocesser for platformsarbejderes identitet.

 

__________________

 

1a EU-OSHA, "Spain: the "riders’ law", new regulation on digital platform work", 16.02.2022

 

1b EESC, "The definition of worker in the platform economy: Exploring workers’ risks and regulatory solutions”, 13.09.2021, European Platform tackling undeclared work (ELA WG), "Thematic review workshop: Undeclared work in the collaborative economy", 19-20.05.2021.

 

1c Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/52/EF af 18. juni 2009 om minimumsstandarder for sanktioner og foranstaltninger over for arbejdsgivere, der beskæftiger tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (EUT L 168 af 30.6.2009, s. 24).

Ændringsforslag  59

 

Forslag til direktiv

Betragtning 43

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(43) Der er udviklet et omfattende system af håndhævelsesbestemmelser for gældende EU-ret på det sociale område, hvoraf visse elementer bør finde anvendelse inden for rammerne af dette direktiv for at sikre, at personer, der udfører platformsarbejde, har adgang til effektiv og upartisk tvistbilæggelse og klageadgang, herunder passende erstatning. Navnlig bør personer, der udfører platformsarbejde, under hensyntagen til den grundlæggende karakter af retten til effektiv retsbeskyttelse fortsat være omfattet af denne beskyttelse selv efter ophøret af det ansættelsesforhold eller kontraktforhold, der giver anledning til en påstået tilsidesættelse af arbejdstagerens rettigheder i henhold til dette direktiv.

(43) Der er udviklet et omfattende system af håndhævelsesbestemmelser for gældende EU-ret på det sociale område, hvoraf visse elementer bør finde anvendelse inden for rammerne af dette direktiv for at sikre, at personer, der udfører platformsarbejde, har adgang til passende, rettidig, effektiv og upartisk tvistbilæggelse og klageadgang, herunder passende erstatning. Adgangen til en sådan tvistbilæggelse og klageadgang bør være gratis, i det mindste for arbejdstagere, der ikke har tilstrækkelige midler. Navnlig bør personer, der udfører platformsarbejde, under hensyntagen til den grundlæggende karakter af retten til effektiv retsbeskyttelse fortsat være omfattet af denne beskyttelse selv efter ophøret af det ansættelsesforhold eller kontraktforhold, der giver anledning til en påstået tilsidesættelse af arbejdstagerens rettigheder i henhold til dette direktiv.

Ændringsforslag  60

 

Forslag til direktiv

Betragtning 44

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(44) Repræsentanter for personer, der udfører platformsarbejde, bør kunne repræsentere en eller flere personer, der udfører platformsarbejde, i enhver retslig eller administrativ procedure til håndhævelse af rettigheder eller forpligtelser i henhold til dette direktiv. Indgivelse af krav på vegne af eller støtte til flere personer, der udfører platformsarbejde, er en måde at lette retssager, der ellers ikke ville være blevet anlagt på grund af proceduremæssige og økonomiske hindringer eller frygt for repressalier.

(44) Repræsentanter for personer, der udfører platformsarbejde, herunder fagforeninger, bør kunne repræsentere en eller flere personer, der udfører platformsarbejde, i enhver retslig eller administrativ procedure til håndhævelse af rettigheder eller forpligtelser i henhold til dette direktiv. Indgivelse af krav på vegne af eller støtte til flere personer, der udfører platformsarbejde, er en måde at lette retssager, der ellers ikke ville være blevet anlagt på grund af proceduremæssige og økonomiske hindringer eller frygt for repressalier.

Ændringsforslag  61

 

Forslag til direktiv

Betragtning 45

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(45) Platformsarbejde er kendetegnet ved manglen på en fælles arbejdsplads, hvor arbejdstagerne kan lære hinanden at kende og kommunikere med hinanden og med deres repræsentanter, også med henblik på at forsvare deres interesser over for arbejdsgiveren. Det er derfor nødvendigt at skabe digitale kommunikationskanaler i overensstemmelse med de digitale arbejdsplatformes arbejdstilrettelæggelse, hvor personer, der udfører platformsarbejde, kan udveksle erfaringer og kontaktes af deres repræsentanter. Digitale arbejdsplatforme bør skabe sådanne kommunikationskanaler inden for deres digitale infrastruktur eller ved hjælp af tilsvarende effektive midler og samtidig respektere beskyttelsen af personoplysninger og afstå fra at få adgang til eller overvåge denne kommunikation.

(45) Platformsarbejde er kendetegnet ved manglen på en fælles arbejdsplads, hvor arbejdstagerne kan lære hinanden at kende og kommunikere med hinanden og med deres repræsentanter, også med henblik på at forsvare deres interesser over for arbejdsgiveren. På visse områder, der er almindelige inden for platformsarbejde, f.eks. digitale fjerntjenester eller designarbejde, mangler mange medlemsstater etablerede repræsentanter for arbejdstagerorganisationer eller fagforeninger. I overensstemmelse med national lovgivning og praksis bør personer, der udfører platformsarbejde, frit kunne tilrettelægge og vælge repræsentanter, og der bør tages hensyn til dem i social dialog og kollektive forhandlinger, uanset deres beskæftigelsesstatus. Personer, der udfører platformsarbejde, kan også blive udsat for øget risiko for vold, herunder kønsbaseret vold og chikane. Det er derfor nødvendigt at skabe private, sikre digitale, muligvis gennem kryptering, kommunikations- og indberetningskanaler i overensstemmelse med de digitale arbejdsplatformes arbejdstilrettelæggelse, hvor personer, der udfører platformsarbejde, kan udveksle erfaringer og kontaktes af deres repræsentanter og indberette vold og chikane. Digitale arbejdsplatforme bør skabe sådanne kommunikations- og indberetningskanaler inden for deres digitale infrastruktur eller ved hjælp af tilsvarende effektive midler og samtidig respektere beskyttelsen af personoplysninger og afstå fra at få adgang til eller overvåge denne kommunikation. Af samme årsag bør kollektiv forhandling fremmes for at sikre, at fagforeningerne er i stand til at udføre deres rolle effektivt.

Ændringsforslag  62

 

Forslag til direktiv

Betragtning 46

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(46) I administrative eller retslige procedurer vedrørende korrekt fastsættelse af beskæftigelsesstatus for personer, der udfører platformsarbejde, kan elementerne vedrørende tilrettelæggelsen af arbejdet, der gør det muligt at fastslå beskæftigelsesstatus, og navnlig hvorvidt den digitale arbejdsplatform kontrollerer visse elementer af udførelsen af arbejdet, være i den digitale arbejdsplatforms besiddelse og ikke være let tilgængelige for personer, der udfører platformsarbejde, og kompetente myndigheder. De nationale domstole eller kompetente myndigheder bør derfor kunne pålægge den digitale arbejdsplatform at fremlægge alle relevante beviser, som de råder over, herunder fortrolige oplysninger, med forbehold af effektive foranstaltninger til beskyttelse af sådanne oplysninger.

(46) I administrative eller retslige procedurer vedrørende korrekt fastsættelse af beskæftigelsesstatus for personer, der udfører platformsarbejde, kan elementerne vedrørende tilrettelæggelsen af arbejdet, der gør det muligt at fastslå beskæftigelsesstatus, og navnlig hvorvidt den digitale arbejdsplatform kontrollerer eller leder visse elementer af udførelsen af arbejdet, være i den digitale arbejdsplatforms besiddelse og ikke være let tilgængelige for personer, der udfører platformsarbejde, og kompetente myndigheder. De nationale domstole eller kompetente myndigheder bør derfor kunne pålægge den digitale arbejdsplatform at fremlægge alle relevante beviser, som de råder over, herunder fortrolige oplysninger, med forbehold af effektive foranstaltninger til beskyttelse af sådanne oplysninger.

Ændringsforslag  63

 

Forslag til direktiv

Betragtning 47

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(47) Eftersom artikel 6, artikel 7, stk. 1 og 3, og artikel 8 i dette direktiv fastsætter specifikke regler i forbindelse med platformsarbejde for at sikre beskyttelsen af arbejdstagernes personoplysninger som omhandlet i artikel 88 i forordning (EU) 2016/679, og artikel 10 i nærværende direktiv også anvender disse garantier i tilfælde af personer uden ansættelseskontrakt eller ansættelsesforhold, bør de nationale tilsynsmyndigheder, der er omhandlet i artikel 51 i forordning (EU) 2016/679, have kompetence til at overvåge anvendelsen af disse garantier. Kapitel VI, VII og VIII i forordning (EU) 2016/679 bør finde anvendelse med hensyn til de proceduremæssige rammer for håndhævelsen af disse garantier, navnlig for så vidt angår tilsyns-, samarbejds- og sammenhængsmekanismer, retsmidler, ansvar og sanktioner, herunder kompetencen til at pålægge administrative bøder op til det beløb, der er omhandlet i artikel 83, stk. 5, i nævnte forordning.

(47) Eftersom artikel 6, artikel 7, stk. 1 og 3, og artikel 8 i dette direktiv fastsætter specifikke regler i forbindelse med platformsarbejde for at sikre beskyttelsen af arbejdstagernes personoplysninger som omhandlet i artikel 88 i forordning (EU) 2016/679, og artikel 10 i nærværende direktiv også anvender disse garantier i tilfælde af personer uden ansættelseskontrakt eller ansættelsesforhold, bør de nationale tilsynsmyndigheder, der er omhandlet i artikel 51 i forordning (EU) 2016/679, have kompetence til at overvåge anvendelsen af disse garantier. Kapitel VI, VII og VIII i forordning (EU) 2016/679 bør finde anvendelse med hensyn til de proceduremæssige rammer for håndhævelsen af disse garantier samt for de kommunikations- og rapporteringskanaler, som er fastsat i artikel 15 i dette direktiv, navnlig for så vidt angår tilsyns-, samarbejds- og sammenhængsmekanismer, retsmidler, ansvar og sanktioner, herunder kompetencen til at pålægge administrative bøder op til det beløb, der er omhandlet i artikel 83, stk. 5, i nævnte forordning.

Ændringsforslag  64

 

Forslag til direktiv

Betragtning 48

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(48) Automatiserede overvågnings- og beslutningssystemer, der anvendes i forbindelse med platformsarbejde, omfatter behandling af personoplysninger og påvirker arbejdsvilkårene og rettighederne for personer, der udfører platformsarbejde. De rejser derfor spørgsmål om databeskyttelseslovgivning samt arbejdsret og social beskyttelse. Datatilsynsmyndigheder og relevante arbejdsmarkeds- og socialsikringsmyndigheder bør derfor samarbejde om håndhævelsen af dette direktiv, herunder ved at udveksle relevante oplysninger med hinanden, uden at dette berører datatilsynsmyndighedernes uafhængighed.

(48) Automatiserede overvågnings- og beslutningssystemer, der anvendes i forbindelse med platformsarbejde, omfatter behandling af personoplysninger og påvirker arbejdsvilkårene og rettighederne for personer, der udfører platformsarbejde. De rejser derfor spørgsmål om databeskyttelseslovgivning samt arbejdsret og social beskyttelse. Datatilsynsmyndigheder og relevante arbejdsmarkeds- og socialsikringsmyndigheder bør derfor samarbejde, herunder på tværs af grænserne, om håndhævelsen af dette direktiv, herunder ved at udveksle relevante oplysninger med hinanden, uden at dette berører datatilsynsmyndighedernes uafhængighed.

Ændringsforslag  65

 

Forslag til direktiv

Betragtning 48 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(48a) Eftersom enkeltpersoners rettigheder og friheder kan blive alvorligt undermineret af automatiserede overvågnings- eller beslutningssystemer, er det afgørende, at berørte enkeltpersoner har meningsfuld adgang til indberetnings- og klagemekanismer hos den relevante nationale myndighed, uanset om det er databeskyttelsesmyndigheden eller arbejdstilsynet. De bør kunne indberette mulige overtrædelser af dette direktiv til den kompetente nationale tilsynsmyndighed og have ret til at blive hørt og orienteret om resultatet af deres klage samt ret til en rettidig afgørelse.

Ændringsforslag  66

Forslag til direktiv

Betragtning 49

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(49) Målet for dette direktiv, nemlig at forbedre arbejdsvilkår inden for platformsarbejde, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af behovet for at fastsætte fælles mindstekrav bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(49) Et af målene for dette direktiv, nemlig at forbedre arbejdsvilkår inden for platformsarbejde, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af behovet for at fastsætte fælles mindstekrav bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. Det er nødvendigt med et minimum af harmonisering på EU-plan for at forbedre arbejdsvilkårene for platformsarbejde og beskytte arbejdstagernes rettigheder i hele Unionen, i betragtning af at mange digitale arbejdsplatforme er EU-omspændende, for at undgå et kapløb mod bunden i hele Unionen for så vidt angår arbejdsvilkår og for at skabe lige konkurrencevilkår for virksomheder, der overholder sociale standarder. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

Ændringsforslag  67

Forslag til direktiv

Betragtning 51

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(51) Medlemsstaterne bør ved gennemførelsen af dette direktiv undgå at pålægge administrative, økonomiske og retlige byrder af en sådan art, at de hæmmer oprettelse og udvikling af mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder. Medlemsstaterne bør derfor vurdere virkningen af deres gennemførelsesforanstaltninger på nystartede virksomheder samt små og mellemstore virksomheder for at sikre, at de ikke rammes uforholdsmæssigt hårdt, med særlig vægt på mikrovirksomheder og på den administrative byrde. Medlemsstaterne bør også offentliggøre resultaterne af disse vurderinger.

udgår

Ændringsforslag  68

 

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Dette direktivs formål er at forbedre arbejdsvilkårene for personer, der udfører platformsarbejde, ved at sikre korrekt fastsættelse af deres beskæftigelsesstatus, ved at fremme gennemsigtighed, retfærdighed og ansvarlighed i forbindelse med algoritmisk styring af platformsarbejde og ved at forbedre gennemsigtigheden i platformsarbejde, herunder i grænseoverskridende situationer, samtidig med at betingelserne for de digitale arbejdsplatformes bæredygtige vækst i Unionen støttes.

1. Dette direktivs formål er at forbedre arbejdsvilkårene for personer, der udfører platformsarbejde, ved at sikre korrekt fastsættelse af deres beskæftigelsesstatus, ved at fremme gennemsigtighed, retfærdighed, menneskelig kontrol, sikkerhed og ansvarlighed i forbindelse med algoritmisk styring af platformsarbejde og ved at forbedre gennemsigtigheden i platformsarbejde, herunder i grænseoverskridende situationer, samtidig med at de digitale arbejdsplatformes bæredygtige vækst i Unionen fremmes.

Ændringsforslag  69

 

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 2 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel 10 finder rettighederne i dette direktiv vedrørende beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i tilfælde af algoritmisk styring også anvendelse på enhver person, der udfører platformsarbejde i Unionen, og som ikke har en ansættelseskontrakt eller et ansættelsesforhold.

I overensstemmelse med artikel 10 finder rettighederne i dette direktiv vedrørende beskyttelse af fysiske personer i tilfælde af algoritmisk styring også anvendelse på enhver person, der udfører platformsarbejde i Unionen, og som ikke har en ansættelseskontrakt eller et ansættelsesforhold.

Ændringsforslag  70

 

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) den leveres på anmodning af en tjenestemodtager

b) den leveres på anmodning af en tjenestemodtager eller indebærer fordeling af arbejde gennem en åben indkaldelse

Ændringsforslag  71

 

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c) den omfatter som en nødvendig og væsentlig del tilrettelæggelsen af det arbejde, der udføres af enkeltpersoner, uanset om arbejdet udføres online eller på et bestemt sted

c) den omfatter som en nødvendig og væsentlig del tilrettelæggelsen af det arbejde, der udføres af enkeltpersoner, uanset om arbejdet udføres online eller på et bestemt sted, og uanset den kontraktlige betegnelse af forholdet mellem denne enkeltperson og den fysiske eller juridiske person, der leverer tjenesten

Ændringsforslag  72

 

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) "platformsarbejde": ethvert arbejde, der er tilrettelagt via en digital arbejdsplatform og udføres i Unionen af en person på grundlag af et kontraktforhold mellem den digitale arbejdsplatform og den enkelte person, uanset om der foreligger et kontraktforhold mellem personen og tjenestemodtageren

2) "platformsarbejde": ethvert arbejde, der er tilrettelagt via en digital arbejdsplatform og udføres i Unionen af en enkeltperson, uanset om der foreligger et kontraktforhold mellem personen og tjenestemodtageren

Ændringsforslag  73

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) "repræsentanter": arbejdstagerorganisationer eller -repræsentanter i henhold til national lovgivning eller praksis eller begge dele

5) "arbejdstagerrepræsentanter": repræsentanter fra anerkendte fagforeninger i henhold til national lovgivning og praksis eller andre personer, der er frit valgt, eller som er udpeget af arbejdstagerne i en organisation til at repræsentere dem i henhold til national lovgivning eller praksis eller begge dele

Ændringsforslag  74

 

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a) "repræsentanter for personer, der udfører platformsarbejde": repræsentanter for anerkendte fagforeninger i overensstemmelse med national lovgivning og praksis eller andre personer, der er frit valgt eller er udpeget af arbejdstagerne eller de selvstændige, som udfører platformsarbejde i en organisation, til at repræsentere dem i overensstemmelse med national lovgivning eller praksis eller begge dele

Ændringsforslag  75

 

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5b) "automatiserede overvågningssystemer": alle automatiserede systemer, der anvendes til eller støtter overvågning, kontrol eller evaluering af arbejdsresultater

Ændringsforslag  76

 

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 c (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5c) "automatiserede beslutningssystemer": alle automatiserede systemer, der anvendes til at tage beslutninger eller støtte beslutningstagning

Ændringsforslag  77

 

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 d (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5d) "biometriske data": biometriske data som defineret i artikel 4, nr. 14), i forordning (EU) 2016/679

Ændringsforslag  78

 

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 e (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5e) "biometribaserede data": data, der hidrører fra specifik teknisk behandling vedrørende en fysisk persons fysiske, fysiologiske eller adfærdsmæssige egenskaber, signaler eller karakteristika såsom ansigtsudtryk, bevægelser, pulsfrekvens, stemme, tasteanslag eller gangart

Ændringsforslag  79

 

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Definitionen af digitale arbejdsplatforme i stk. 1, nr. 1), omfatter ikke udbydere af en tjeneste, hvis primære formål er at udnytte eller dele aktiver. Den er begrænset til tjenesteydere, for hvilke tilrettelæggelsen af det arbejde, der udføres af enkeltpersoner, ikke blot udgør en mindre og rent accessorisk komponent.

2. Definitionen af digitale arbejdsplatforme i stk. 1, nr. 1), omfatter ikke udbydere af en tjeneste, hvis primære formål er at udnytte eller dele aktiver, eller som gør det muligt for privatpersoner at videresælge varer. Den er begrænset til tjenesteydere, for hvilke tilrettelæggelsen af det arbejde, der udføres af enkeltpersoner, ikke blot udgør en mindre og rent accessorisk komponent.

Ændringsforslag  80

 

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal have indført passende procedurer til at kontrollere og sikre en korrekt fastlæggelse af beskæftigelsesstatus for personer, der udfører platformsarbejde, med henblik på at fastslå, om der foreligger et ansættelsesforhold som defineret i medlemsstaternes gældende lovgivning, kollektive overenskomster eller gældende praksis under hensyntagen til Domstolens praksis, og sikre, at de har de rettigheder, der følger af den EU-ret, der finder anvendelse på arbejdstagere.

1. Medlemsstaterne skal have indført passende og effektive procedurer til at kontrollere og sikre en korrekt fastlæggelse af beskæftigelsesstatus for personer, der udfører platformsarbejde, med henblik på at anvende formodningen om et ansættelsesforhold i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, med det formål at fastslå, om der foreligger et sådant forhold, som defineret i medlemsstaternes gældende lovgivning, kollektive overenskomster og gældende praksis under hensyntagen til Domstolens praksis, og sikre, at sådanne personer har de rettigheder, der følger af den EU-ret, der finder anvendelse på arbejdstagere.

Ændringsforslag  81

 

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Fastlæggelsen af, om der foreligger et ansættelsesforhold, baseres primært på fakta vedrørende den faktiske udførelse af arbejdet, idet der tages hensyn til brugen af algoritmer i forbindelse med tilrettelæggelse af platformsarbejdet, uanset hvordan forholdet klassificeres i en eventuel kontraktmæssig aftale mellem de involverede parter. Hvis det på grundlag af faktiske omstændigheder fastslås, at der foreligger et ansættelsesforhold, skal den part, der påtager sig arbejdsgiverens forpligtelser, klart identificeres i overensstemmelse med de nationale retssystemer.

2. Fastlæggelsen af, om der foreligger et ansættelsesforhold, baseres primært på fakta vedrørende den faktiske udførelse af arbejdet, idet der tages hensyn til brugen af algoritmer i forbindelse med tilrettelæggelse af platformsarbejdet, uanset hvordan forholdet klassificeres i en eventuel kontraktmæssig aftale mellem de involverede parter. Hvis det på grundlag af sådanne faktiske omstændigheder fastslås, at der foreligger et ansættelsesforhold, skal den part eller de parter, der påtager sig arbejdsgiverens forpligtelser, klart identificeres i overensstemmelse med de nationale retssystemer og med artikel 12b og opfylde disse forpligtelser på behørig vis.

Ændringsforslag  82

 

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Hvis det anerkendes, at digitale arbejdsplatforme udøver en arbejdsgivers beføjelser, skal de opfylde de tilsvarende arbejdsgiverforpligtelser i henhold til den nationale lovgivning og de kollektive overenskomster, der gælder for det pågældende aktivitetsområde, herunder i forhold til arbejdsret, indkomstskat og finansiering af social beskyttelse. Platformsarbejdere skal fuldt ud have status som arbejdstagere i overensstemmelse med national lovgivning, kollektive overenskomster eller gældende praksis i medlemsstaterne, herunder ret til at melde sig ind i en fagforening, organisere sig og forhandle kollektivt.

Ændringsforslag  83

 

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b. Dette direktiv finder fuldt ud anvendelse på digitale arbejdsplatforme, der varetager funktionen som vikarbureauer, i tillæg til direktiv 2008/104/EF.

Ændringsforslag  84

 

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kontraktforholdet mellem en digital arbejdsplatform, der som omhandlet i stk. 2 kontrollerer udførelsen af arbejdet, og en person, der udfører platformsarbejde via denne platform, formodes retligt at være et ansættelsesforhold. Med henblik herpå fastlægger medlemsstaterne en ramme med foranstaltninger i overensstemmelse med deres nationale retsorden og retssystemer.

En person, der udfører platformsarbejde, er enten en platformsarbejder eller en ægte selvstændig erhvervsdrivende. Kontraktforholdet mellem en digital arbejdsplatform og en person, der udfører platformsarbejde via denne platform, formodes retligt at være et ansættelsesforhold, hvorfor digitale arbejdsplatforme skal formodes at være arbejdsgivere. Med henblik herpå fastlægger medlemsstaterne en ramme med foranstaltninger i overensstemmelse med deres nationale retsorden og retssystemer for at sikre, at de kompetente myndigheder, der kontrollerer overholdelsen eller håndhævelsen af relevant lovgivning, samt personer, der udfører platformsarbejde, og som bestrider klassificeringen af deres beskæftigelsesstatus, kan påberåbe sig den retlige formodning.

Ændringsforslag  85

 

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Mener kompetente myndigheder og organer, herunder myndigheder og organer med ansvar for registrering af administrative procedurer, at en person, som udfører platformsarbejde, kan være fejlklassificeret, anvender de formodningen. Anfægter en person, der udfører platformsarbejde, eller en fagforening, som optræder på vegne af eller til støtte for flere personer, der udfører platformsarbejde, i overensstemmelse med national lovgivning eller praksis deres klassificering i en administrativ eller retlig procedure, anvendes formodningen.

Ændringsforslag  86

 

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den retlige formodning finder anvendelse i alle relevante administrative og retlige procedurer. De kompetente myndigheder, der kontrollerer overholdelsen eller håndhævelsen af relevant lovgivning, skal kunne påberåbe sig denne formodning.

Anvendelsen af den retlige formodning leder ikke til en automatisk til en omklassificering af alle personer, der udfører platformsarbejde, som platformsarbejdere. Digitale arbejdsplatforme skal have mulighed for at afkræfte formodningen om ansættelsesforhold, inden en beslutning om omklassificering træffes i administrative eller retlige procedurer. Den afkræftelige formodning om ansættelsesforhold finder anvendelse i alle relevante administrative og retlige procedurer. De kompetente myndigheder og organer, herunder myndigheder og organer med ansvar for registrering af administrative procedurer, der kontrollerer overholdelsen eller håndhævelsen af relevant lovgivning, herunder kollektive overenskomster, skal anvende denne formodning effektivt. De kompetente myndigheder og organer skal med henblik herpå kræve, at digitale arbejdsplatforme tilvejebringer alle relevante oplysninger, så myndighederne på grundlag af en objektiv vurdering kan træffe afgørelse om den korrekte klassificering af personer, der udfører platformsarbejde.

Ændringsforslag  87

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Ved kontrol af arbejdets udførelse i henhold til stk. 1 forstås, at mindst to af følgende betingelser er opfyldt:

udgår

(a) at aflønningsniveauet fastsættes, eller at der fastlægges øvre grænser herfor i praksis

 

(b) at det kræves, at den person, der udfører platformsarbejde, overholder specifikke regler med hensyn til udseende, adfærd over for modtageren af tjenesten eller udførelse af arbejdet

 

(c) at arbejdets udførelse overvåges, eller at kvaliteten af arbejdsresultatet kontrolleres ad elektronisk vej

 

(d) at friheden til at tilrettelægge arbejdet i praksis begrænses, navnlig friheden til at vælge arbejdstid eller fraværsperioder, til at acceptere eller afvise opgaver eller til at benytte underleverandører eller stedfortrædere

 

(e) at muligheden for at etablere en kundebase eller udføre arbejde for tredjemand i praksis begrænses.

 

Ændringsforslag  88

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 3 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne træffer støtteforanstaltninger for at sikre en effektiv gennemførelse af den retlige formodning, der er omhandlet i stk. 1, samtidig med at de tager hensyn til indvirkningen på nystartede virksomheder, undgår at reelle selvstændige erhvervsdrivende bliver omfattet og støtter de digitale arbejdsplatformes bæredygtige vækst. De skal navnlig:

3. Medlemsstaterne træffer støtteforanstaltninger for at sikre en effektiv gennemførelse af den retlige formodning, der er omhandlet i stk. 1, for at sikre effektiv beskyttelse af arbejdstagere, som udfører arbejde inden for rammerne af et ansættelsesforhold. De skal navnlig:

Ændringsforslag  89

 

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 3 – litra 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) udvikle retningslinjer for digitale arbejdsplatforme, personer, der udfører platformsarbejde, og arbejdsmarkedets parter med henblik på, at de forstår og gennemfører den retlige formodning, herunder om procedurerne for at afkræfte den i overensstemmelse med artikel 5

b) udvikle omfattende retningslinjer, herunder i form af konkrete og praktiske anbefalinger, for digitale arbejdsplatforme, personer, der udfører platformsarbejde, og arbejdsmarkedets parter med henblik på, at de forstår og gennemfører den retlige formodning, herunder om procedurerne for at afkræfte den i overensstemmelse med artikel 5

Ændringsforslag  90

 

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 3 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c) udvikle vejledning til håndhævende myndigheder med henblik på en målrettet proaktiv indsats og forfølgelse af de digitale arbejdsplatforme, der ikke overholder reglerne

c) udvikle vejledning, kapacitetsudvikling og uddannelse til og fastsætte procedurer for nationale kompetente myndigheder og håndhævende myndigheder med henblik på en målrettet proaktiv indsats til identificering og forfølgelse af de digitale arbejdsplatforme for at sikre effektiv overholdelse af bestemmelserne i dette direktiv, herunder ved at pålægge de digitale arbejdsplatforme, der ikke overholder reglerne, afskrækkende sanktioner

Ændringsforslag  91

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 3 – litra c a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca) udvikle vejledning og fastlægge procedurer, så kompetente administrative myndigheder og institutioner proaktivt kan anvende den retlige formodning i administrative procedurer og dele data med andre relevante myndigheder med henblik på anvendelse af den retlige formodning ved registreringen og behandlingen af oplysninger vedrørende kontraktforhold og social sikring

Ændringsforslag  92

 

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 3 – litra d

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(d) styrke de kontroller og inspektioner på stedet, der udføres af arbejdstilsyn eller organer med ansvar for håndhævelse af arbejdsretten, samtidig med at det sikres, at sådanne kontroller og inspektioner er forholdsmæssige og ikkediskriminerende.

d) styrke de kontroller og inspektioner på stedet, der udføres af arbejdstilsyn eller organer med ansvar for håndhævelse af arbejdsretten, samtidig med at det sikres, at sådanne kontroller og inspektioner er forholdsmæssige og ikkediskriminerende, og hvert år fastsætte et nationalt mål for antallet af inspektioner, som skal udføres i de erhvervssektorer, inden for hvilke digitale arbejdsplatforme opererer, med henblik på at klassificere arbejdstagerne korrekt.

Ændringsforslag  93

 

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 3 – litra d a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da) sikre, at arbejdstilsyn eller de organer, der har ansvaret for håndhævelse af arbejdsretten, hver gang en person, som udfører platformsarbejde, på ny anerkendes som platformsarbejder, foretager en inspektion med henblik på at kontrollere status hos de øvrige personer, der udfører platformsarbejde for den samme digitale arbejdsplatform, inden for en måned efter en sådan anerkendelse.

Ændringsforslag  94

 

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 3 – litra d b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

db) tilvejebringe tilstrækkelige ressourcer og uddannelse for arbejdstilsyn og andre organer med ansvar for håndhævelse af arbejdsretten for at styrke deres kompetencer, navnlig på det teknologiske område, med henblik på at gøre det muligt for dem på effektiv vis at overholde litra d) og da), herunder ved at foretage rutinemæssige og anmeldte besøg

Ændringsforslag  95

 

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 3 – litra d c (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

dc) sikre, at behørigt kvalificerede tekniske eksperter og specialister, navnlig med hensyn til algoritmisk styring, bistår arbejdstilsynene i deres arbejde, når det er nødvendigt

Ændringsforslag  96

 

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. For så vidt angår kontraktforhold, der er indgået før og stadig er i kraft på den dato, der er fastsat i artikel 21, stk. 1, finder den i stk. 1 omhandlede retlige formodning kun anvendelse på perioden fra denne dato.

4. For så vidt angår kontraktforhold, der er indgået før og stadig er i kraft på den dato, der er fastsat i artikel 21, stk. 1, finder den i stk. 1 omhandlede retlige formodning kun anvendelse på perioden fra denne dato, uden at dette berører direktiv (EU) 2019/1152, som måtte være gældende inden denne dato.

Ændringsforslag  97

 

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at parterne har mulighed for at afkræfte den retlige formodning, der er omhandlet i artikel 4, i retlige eller administrative procedurer eller begge.

1. Medlemsstaterne sikrer, at parterne har mulighed for at afkræfte den retlige formodning, der er omhandlet i artikel 4, i retlige eller administrative procedurer eller begge.

(Stk. 1 i Kommissionens tekst er blevet til stk. 1, afsnit 1, i Parlamentets ændringsforslag).

Ændringsforslag  98

 

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis den digitale arbejdsplatform gør gældende, at det pågældende kontraktforhold ikke er et ansættelsesforhold som defineret i den lovgivning, kollektive overenskomster eller praksis, der er gældende i den pågældende medlemsstat, påhviler bevisbyrden under hensyntagen til Domstolens praksis den digitale arbejdsplatform. Sådanne procedurer har ikke opsættende virkning for anvendelsen af den retlige formodning.

Hvis den digitale arbejdsplatform gør gældende, at det pågældende kontraktforhold ikke er et ansættelsesforhold i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, og som defineret i den gældende lovgivning, kollektive overenskomster eller praksis, der er gældende i den pågældende medlemsstat, påhviler bevisbyrden under hensyntagen til Domstolens praksis den digitale arbejdsplatform.

(Stk. 2 i Kommissionens tekst er blevet til stk. 1, afsnit 2, i Parlamentets ændringsforslag).

Ændringsforslag  99

 

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis den person, der udfører platformsarbejdet, gør gældende, at det pågældende kontraktforhold ikke er et ansættelsesforhold som defineret i den lovgivning, kollektive overenskomster eller praksis, der er gældende i den pågældende medlemsstat, er den digitale arbejdsplatform under hensyntagen til Domstolens praksis forpligtet til at bidrage til en korrekt afvikling af procedurerne, navnlig ved at fremlægge alle relevante oplysninger, som den er i besiddelse af.

Hvis den person, der udfører platformsarbejdet, gør gældende, at det pågældende kontraktforhold ikke er et ansættelsesforhold i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, og som defineret i den gældende lovgivning, kollektive overenskomster eller praksis, der er gældende i den pågældende medlemsstat, samt Domstolens retspraksis, er den digitale arbejdsplatform forpligtet til at bidrage til en korrekt afvikling af procedurerne, navnlig ved at fremlægge alle relevante oplysninger, som den er i besiddelse af.

(Stk. 3 i Kommissionens tekst var blevet til stk. 1, afsnit 3, i Parlamentets ændringsforslag).

Ændringsforslag  100

 

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Medlemsstaterne sikrer muligheden for at afkræfte den i artikel 4 omhandlede formodning ved at dokumentere, at personen, der udfører platformsarbejde, er ægte selvstændig, idet begge følgende kriterier er opfyldt:

Ændringsforslag  101

 

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 3 a – litra a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

a) det pågældende kontraktforhold er ikke et ansættelsesforhold som defineret i lovgivningen, de kollektive overenskomster eller praksis i den pågældende medlemsstat, under hensyntagen til Domstolens retspraksis, og personen, der udfører platformsarbejde, kontrolleres og styres hverken i henhold til kontrakten eller i praksis af den digitale arbejdsplatform under udførelsen af arbejdet

Ændringsforslag  102

 

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 3 a – litra b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

b) den person, der udfører platformsarbejde, er normalt beskæftiget i et selvstændigt etableret erhverv eller fag eller en selvstændigt etableret virksomhed af samme art som det arbejde, der udføres, vedrører.

Ændringsforslag  103

 

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 3 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b. Følgende elementer, der angiver kontrol og styring i forbindelse med udførelsen af arbejdet, jf. artikel 5, stk. 2, litra a), skal tages under overvejelse:

Ændringsforslag  104

 

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 3 b – litra a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

a)  i praksis fastsætte lønningsniveauet eller øvre grænser herfor eller foretage periodiske lønudbetalinger

Ændringsforslag  105

 

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 3 b – litra b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

b)  i praksis fastsætte eller kontrollere arbejdsvilkårene, herunder begrænse tidsplanen og arbejdstidens varighed, eller gennemtvinge arbejdets udførelse, herunder ved hjælp af sanktioner eller incitamenter, begrænse adgangen til arbejdet eller anvende bedømmelsessystemer som kontrolredskab og grundlag for sanktioner og som redskab for tildeling af arbejdsopgaver

Ændringsforslag  106

 

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 3 b – litra c (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

c)  i praksis forhindre personen, der udfører platformsarbejde, i at udvikle forretningskontakter med potentielle kunder, herunder ved at kontrollere eller begrænse kommunikationen mellem personen, der udfører platformsarbejde, og modtageren af varer eller tjenester under eller efter arbejdets udførelse

Ændringsforslag  107

 

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 3 b – litra d (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

d)  spore eller overvåge personen, der udfører platformsarbejde, under arbejdets udførelse

Ændringsforslag  108

 

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 3 b – litra e (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

e)  kræve, at personen, der udfører platformsarbejde, overholder specifikke regler med hensyn til fremtoning, sin adfærd over for modtageren af tjenesten eller udførelsen af arbejdet

Ændringsforslag  109

 

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 3 b – litra f

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

f)  i praksis begrænse brugen af underleverandører eller stedfortrædere til at udføre arbejdet

Ændringsforslag  110

 

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 3 b – litra g

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

g)  i praksis begrænse muligheden for personen, der udfører platformsarbejde, for at udføre arbejde for en tredjepart, herunder konkurrenter til de digitale arbejdsplatforme

Ændringsforslag  111

 

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 3 b – litra h

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

h)  begrænse friheden for personen, der udfører platformsarbejde, til at vælge social beskyttelse, ulykkesforsikring, pensionsordning eller andre former for forsikring, herunder gennem negative konsekvenser.

Ændringsforslag  112

 

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 3 c (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1c.  Medlemsstaterne reviderer og vurderer regelmæssigt elementerne i stk. 1b og supplerer dem om nødvendigt i samråd med arbejdsmarkedets parter. Hvis en digital arbejdsplatform gør indsigelse mod en administrativ eller retlig afgørelse om fastsættelse af beskæftigelsesstatus for en person, der udfører platformsarbejde, har procedurer som følge af en sådan indsigelse ikke opsættende virkning for afgørelsen.

Ændringsforslag  113

 

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Uden at det berører de forpligtelser og rettigheder, som digitale arbejdsplatforme og platformsarbejdere har i henhold til direktiv (EU) 2019/1152, kræver medlemsstaterne, at digitale arbejdsplatforme informerer platformsarbejdere om:

1. Uden at det berører de forpligtelser og rettigheder, som digitale arbejdsplatforme og platformsarbejdere har i henhold til forordning (EU) 2016/679, direktiv 89/391/EØF, direktiv 2009/38/EF og direktiv (EU) 2019/1152, kræver medlemsstaterne, at digitale arbejdsplatforme informerer platformsarbejdere, arbejdstagerrepræsentanter samt arbejdstilsynet og kompetente myndigheder om:

Ændringsforslag  114

 

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) automatiserede overvågningssystemer, der anvendes til at overvåge, kontrollere eller evaluere platformsarbejderes arbejdsresultater ved hjælp af elektroniske midler

a) automatiserede overvågningssystemer, der anvendes til eller støtter overvågning, kontrol eller evaluering af platformsarbejderes arbejdsresultater ved hjælp af elektroniske midler

Ændringsforslag  115

 

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) automatiserede beslutningssystemer, der anvendes til at træffe eller støtte beslutninger, der i væsentlig grad påvirker disse platformsarbejderes arbejdsvilkår, navnlig deres adgang til arbejdsopgaver, deres indtjening, deres sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, deres arbejdstid, deres forfremmelse og deres kontraktmæssige status, herunder begrænsning, suspension eller opsigelse af deres konto.

b) automatiserede beslutningssystemer, der anvendes til at træffe eller støtte beslutninger, der i væsentlig grad påvirker disse platformsarbejderes arbejdsvilkår, navnlig deres rekruttering, deres adgang til og tilrettelæggelse af arbejdsopgaver, deres indtjening, herunder prissætningen af de enkelte opgaver, deres sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, deres arbejdstid, deres forfremmelse og deres kontraktmæssige status, herunder begrænsning, suspension eller opsigelse af deres konto.

Ændringsforslag  116

 

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

De i litra a) og b) omhandlede oplysninger stilles til rådighed, uanset om de automatiserede overvågnings- og beslutningssystemer forvaltes af den digitale arbejdsplatform eller af en tjenesteudbyder, der sælger sine forvaltningsydelser til platformen.

Ændringsforslag  117

 

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 2 – litra a – nr. ii

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(ii) de kategorier af handlinger, der overvåges, kontrolleres eller evalueres af sådanne systemer, herunder evaluering foretaget af tjenestemodtageren

ii) de kategorier af data og handlinger, der overvåges, kontrolleres eller evalueres af sådanne systemer, herunder evaluering foretaget af tjenestemodtageren

Ændringsforslag  118

 

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 2 – litra a – nr. ii a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

iia) formålet med det automatiserede overvågningssystem, og hvordan systemet skal opnå det

Ændringsforslag  119

 

Forslag til direktiv

Artikel 6 - stk. 2 - litra a - nr. ii b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

iib) virke- og betjeningsmåden af funktioner, der indvirker på ansættelsesforholdet, navnlig rekruttering, adgang til arbejdsopgaver, indtjening, sikkerhed og sundhed, arbejdstid, forfremmelser og rangordning samt begrænsning, suspension eller opsigelse af konti

Ændringsforslag  120

 

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 2 – litra b – nr. iii

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(iii) de vigtigste parametre, som sådanne systemer tager i betragtning, og den relative betydning af disse vigtigste parametre i den automatiserede beslutningstagning, herunder den måde, hvorpå platformsarbejderens personoplysninger eller adfærd påvirker beslutningerne

iii) de kategorier af data og de vigtigste parametre, som sådanne systemer tager i betragtning, og den relative betydning af disse vigtigste parametre i den automatiserede beslutningstagning, herunder den måde, hvorpå platformsarbejderens personoplysninger eller adfærd påvirker beslutningerne, samt eventuelle præstationsevalueringsmekanismer

Ændringsforslag  121

 

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 2 – litra b – nr. iv

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(iv) begrundelsen for beslutninger om at begrænse, suspendere eller opsige platformsarbejderens konto, nægte at betale for arbejde, der er udført af platformsarbejderen, og beslutninger om platformsarbejderens kontraktmæssige status eller enhver beslutning med tilsvarende virkninger.

iv) begrundelsen for beslutninger om at begrænse, suspendere eller opsige platformsarbejderens konto, nægte at betale for arbejde, der er udført af platformsarbejderen, og beslutninger om platformsarbejderens kontraktmæssige status eller enhver beslutning med tilsvarende virkninger, begrundelsen for forfremmelse, fordeling af opgaver og, hvis beslutningstagning støttes eller baseres på overvågning og evaluering af præstationer, hvordan og af hvilke grunde adfærden er blevet evalueret.

Ændringsforslag  122

 

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Afgørelser, der har indvirkning på sundhed og sikkerhed og på kontraktforholdet, eller som indfører ændringer i de aftalte vilkår for ansættelsesforholdet, samt afgørelser om at anvende disciplinære foranstaltninger eller begrænse, suspendere eller opsige kontraktforholdet og platformsarbejderens konto eller tilsvarende ugunstige afgørelser, må ikke træffes ved hjælp af automatiske overvågnings- og beslutningssystemer og skal træffes i overensstemmelse med national lovgivning og kollektive overenskomster.

Ændringsforslag  123

 

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Digitale arbejdsplatforme giver de oplysninger, der er omhandlet i stk. 2, i form af et dokument, der kan være i elektronisk format. De fremlægger disse oplysninger senest den første arbejdsdag samt i tilfælde af væsentlige ændringer og når som helst efter anmodning fra platformsarbejderen. Oplysningerne skal præsenteres i en kortfattet, gennemsigtig, letforståelig og lettilgængelig form i et klart og enkelt sprog.

3. Digitale arbejdsplatforme giver de oplysninger, der er omhandlet i stk. 2, i form af et dokument, der kan være i elektronisk format. Oplysningerne skal præsenteres i en kortfattet, gennemsigtig, letforståelig og lettilgængelig form i et klart og enkelt sprog. For nyligt indførte automatiserede systemers vedkommende skal oplysningerne fremlægges, inden de tages i brug og forud for ændringer, der påvirker arbejdsvilkårene, tilrettelæggelsen af arbejdet eller overvågningen af arbejdsresultaterne.

 

Individuelle platformsarbejdere modtager, for så vidt systemerne og deres funktioner direkte påvirker dem og deres arbejdsvilkår, disse oplysninger via den digitale arbejdsplatform senest den første arbejdsdag eller forud for indførelsen af de ændringer, der påvirker arbejdsvilkårene, arbejdets tilrettelæggelse eller overvågningen af arbejdsindsatsen, og når som helst efter anmodning fra platformsarbejderne. Oplysningerne skal præsenteres i en kortfattet, gennemsigtig, letforståelig og lettilgængelig form i et klart og enkelt sprog. Disse oplysninger er ikke omfattet af fortrolighedsreglerne i artikel 6a.

Ændringsforslag  124

 

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Digitale arbejdsplatforme stiller de oplysninger, der er omhandlet i stk. 2, til rådighed for platformsarbejderens repræsentanter og de nationale arbejdsmyndigheder på deres anmodning.

4. Digitale arbejdsplatforme stiller altid de oplysninger, der er omhandlet i stk. 2, til rådighed for de nationale arbejdsmyndigheder samt for andre nationale kompetente myndigheder på deres anmodning.

Ændringsforslag  125

 

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 5 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) behandle personoplysninger om platformsarbejderens følelsesmæssige eller psykologiske tilstand

a) behandle personoplysninger om platformsarbejderens følelsesmæssige eller psykologiske tilstand eller udlede platformsarbejderens følelsesmæssige eller psykologiske tilstand ved hjælp af de indsamlede personoplysninger

Ændringsforslag  126

 

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 5 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c) behandle personoplysninger i forbindelse med private samtaler, herunder udvekslinger med repræsentanter for platformsarbejdere

c) behandle personoplysninger i forbindelse med private samtaler, herunder udvekslinger med eller mellem platformsarbejdere og arbejdstagerrepræsentanter, også med hensyn til muligheden for at organisere sig kollektivt og forsvare deres rettigheder

Ændringsforslag  127

 

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 5 – litra c a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca) behandle personoplysninger om race eller etnisk oprindelse, migrationsstatus, politiske anskuelser, religiøs eller filosofisk overbevisning, handicap, sundhedstilstand, herunder status med hensyn til kroniske sygdomme og hiv, eller køns- eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, eller behandle genetiske data og biometriske data med det formål entydigt at identificere en fysisk person eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering

Ændringsforslag  128

 

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 5 – litra d a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da) gøre brug af obligatorisk biometrisk identifikation eller uforholdsmæssig eller uberettiget overvågning af arbejdsindsatsen

Ændringsforslag  129

 

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 5 – litra d b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

db) under nogen omstændigheder forskrive diskriminerende praksis i forbindelse med behandling af personoplysninger

Ændringsforslag  130

 

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 5 – litra d c (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

dc) behandle personoplysninger med henblik på at forudsige, forhindre eller begrænse udøvelsen af grundlæggende rettigheder, navnlig sociale rettigheder såsom retten til foreningsfrihed, retten til forhandling og kollektive skridt eller retten til information og høring

Ændringsforslag  131

 

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 5 – litra d d (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

dd) behandle biometribaserede data.

Ændringsforslag  132

 

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 5 – afsnit 1a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Den beskyttelse af personoplysninger, der er omhandlet i dette stykke, finder anvendelse på alle platformsarbejdere lige fra rekrutteringsfasen, inden ansættelsesforholdet begynder.

Ændringsforslag  133

 

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 5 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a. Digitale arbejdsplatforme foretager en konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse og indhenter de registreredes eller deres repræsentanters synspunkter om den påtænkte behandling. Analysen foretages én gang, inden de pågældende behandlingsaktiviteter indføres og inden eventuelle ændringer, der indvirker på arbejdsvilkårene, arbejdets tilrettelæggelse eller overvågningen af arbejdsindsatsen. Oplysningerne i konsekvensanalysen præsenteres i en kortfattet, gennemsigtig, letforståelig og lettilgængelig form i et klart og enkelt sprog, så platformsarbejdere og disses repræsentanter om nødvendigt kan forberede sig på høring.

Ændringsforslag  134

 

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 5 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5b. Digitale arbejdsplatforme orienterer platformsarbejdere og arbejdstagerrepræsentanter om enhver videregivelse af personoplysninger inden for en koncern eller en gruppe af virksomheder, som deltager i en fælles økonomisk aktivitet, hvor der anvendes automatiserede overvågningssystemer.

Ændringsforslag  135

 

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 5 c (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5c. Medlemsstaterne sikrer, at digitale arbejdsplatforme giver platformsarbejdere adgang til en gratis grænseflade og gratis værktøjer til at lette effektiv, maskinlæsbar dataportabilitet, herunder med hensyn til oplysninger vedrørende omdømme, retten til berigtigelse, sletning og til at blive glemt, i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679. Platformsarbejdere har også ret til ikke at få disse oplysninger overført.

Ændringsforslag  136

 

Forslag til direktiv

Artikel 6 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 6a

 

Fortrolige oplysninger

 

1. Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om, at repræsentanter for personer, der udfører platformsarbejde, og eventuelle eksperter, som bistår disse, med forbehold af alle de betingelser og begrænsninger, der er fastsat i EU-retten og national ret, og med forbehold af objektive kriterier, i forbindelse med informations- og høringsprocesser ikke er bemyndiget til at afsløre oplysninger, som de i virksomhedens eller forretningsstedets legitime interesse udtrykkeligt har modtaget i fortrolighed.

 

Nærværende stykke finder ikke anvendelse på:

 

a)  kommunikation mellem arbejdstagerrepræsentanter og europæiske, nationale eller lokale samarbejdsudvalg og de kompetente anerkendte fagforeningsorganisationer om oplysninger, der kan påvirke arbejdstagernes job eller arbejdsvilkår

 

b)  oplysninger om forhold, der kan påvirke de rettigheder, som dette direktiv beskytter.

 

2.  Den digitale arbejdsplatform skal over for arbejdstagerrepræsentanterne angive de objektive kriterier, der anvendes til at træffe afgørelse om oplysningernes fortrolige karakter, samt hvor længe fortroligheden gælder. Medlemsstaterne fastsætter ved lov listen over sådanne objektive kriterier og sikrer, at arbejdstagerrepræsentanterne har mulighed for at revidere klassificeringen af en sag ved hjælp af en administrativ eller retlig hasteafgørelse.

Ændringsforslag  137

 

Forslag til direktiv

Artikel 7 – overskrift

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Menneskelig overvågning af automatiserede systemer

Menneskeligt tilsyn med automatiserede systemer

Ændringsforslag  138

 

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. -1 (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1. Medlemsstaterne sikrer, at digitale arbejdsplatforme foreskriver menneskeligt tilsyn med alle afgørelser med indvirkning på arbejdsvilkår.

Ændringsforslag  139

 

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at digitale arbejdsplatforme regelmæssigt overvåger og evaluerer indvirkningen på arbejdsvilkårene af individuelle beslutninger, der træffes eller støttes af automatiserede overvågnings- og beslutningssystemer som omhandlet i artikel 6, stk. 1.

1. Medlemsstaterne sikrer, at digitale arbejdsplatforme, med inddragelse af arbejdstagerrepræsentanter fører tilsyn med og regelmæssigt og mindst én gang om året foretager en vurdering af indvirkningen på arbejdsvilkårene af individuelle beslutninger, der træffes eller støttes af automatiserede overvågnings- og beslutningssystemer som omhandlet i artikel 6, stk. 1, på arbejdsvilkår, sundhed og sikkerhed og grundlæggende rettigheder.

Ændringsforslag  140

 

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) evaluere risiciene ved automatiserede overvågnings- og beslutningssystemer for platformsarbejderes sikkerhed og sundhed, navnlig med hensyn til mulige risici for arbejdsrelaterede ulykker, psykosociale og ergonomiske risici

a) undgå risiciene ved automatiserede overvågnings- og beslutningssystemer for platformsarbejderes sikkerhed og sundhed eller evaluere og bekæmpe de risici, der ikke kan undgås, herunder med hensyn til mulige risici for arbejdsrelaterede ulykker, psykosociale og ergonomiske risici

Ændringsforslag  141

 

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa) evaluere risiciene for forskelsbehandling som følge af afgørelser truffet af sådanne systemer, herunder for at gentage køns- eller racemæssige og andre former for sociale bias ved udvælgelsen og behandlingen af forskellige grupper

Ændringsforslag  142

 

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1 – point c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c) indføre passende forebyggende og beskyttende foranstaltninger.

c) indføre passende forebyggende, korrigerende og beskyttende foranstaltninger.

Ændringsforslag  143

 

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Den i stk. 1 omhandlede konsekvensanalyse skal omfatte de spørgsmål, der er omhandlet i stk. 1 og 2, og forelægges de kompetente arbejds- og databeskyttelsesmyndigheder og arbejdstagerrepræsentanterne.

Ændringsforslag  144

 

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 2 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b. Hvis der i forbindelse med den i stk. 1 omhandlede konsekvensanalyse konstateres risici for sundhed og sikkerhed eller grundlæggende rettigheder, som ikke kan undgås eller afbødes, jf. stk. 2, ophører den digitale arbejdsplatform straks med at anvende det automatiserede system.

Ændringsforslag  145

 

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 2 c (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2c. Digitale arbejdsplatforme må ikke anvende automatiserede overvågnings- eller beslutningssystemer på en måde, der lægger unødigt pres på platformsarbejdere eller på anden måde bringer platformsarbejdernes fysiske og mentale sundhed i fare.

Ændringsforslag  146

 

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kræver, at digitale arbejdsplatforme sikrer tilstrækkelige menneskelige ressourcer til at overvåge indvirkningen af individuelle beslutninger, der træffes eller støttes af automatiserede overvågnings- og beslutningssystemer, i overensstemmelse med denne artikel. De personer, som den digitale arbejdsplatform giver til opgave at forestå overvågningen, skal have den nødvendige kompetence, uddannelse og beføjelse til at udøve denne funktion. De skal være beskyttet mod afskedigelse, disciplinære foranstaltninger eller andre negative konsekvenser som følge af, at automatiserede beslutninger eller forslag til beslutninger tilsidesættes.

3. Medlemsstaterne kræver, at digitale arbejdsplatforme sikrer tilstrækkelige menneskelige ressourcer til et effektivt tilsyn med indvirkningen af individuelle beslutninger, der træffes eller støttes af automatiserede overvågnings- og beslutningssystemer, i overensstemmelse med denne artikel. De personer, som den digitale arbejdsplatform giver til opgave at forestå den i denne artikel omhandlede vurdering og overvåge eller revidere beslutninger truffet eller støttet af automatiseret overvågning eller automatiserede beslutningssystemer, skal have den nødvendige kompetence, uddannelse og beføjelse til at udøve denne funktion, herunder mulighed for at gribe ind i og omgøre de pågældende beslutninger. De skal være beskyttet mod afskedigelse, disciplinære foranstaltninger eller andre negative konsekvenser som følge af, at automatiserede beslutninger eller forslag til beslutninger tilsidesættes.

Ændringsforslag  147

 

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Hvis det konstateres, at en konsekvensanalyse som omhandlet i stk. 1 ikke opfylder kravene i denne artikel, træffer de relevante sundheds- og sikkerheds-, databeskyttelses- og arbejdsmarkedsmyndigheder og andre kompetente myndigheder koordinerede foranstaltninger for at håndhæve disse krav.

Ændringsforslag  148

 

Forslag til direktiv

Artikel 8 – overskrift

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Menneskelig gennemgang af væsentlige beslutninger

Menneskelig gennemgang af beslutninger, der påvirker arbejdsvilkårene væsentligt

Ændringsforslag  149

 

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at platformsarbejdere har ret til at få en forklaring fra den digitale arbejdsplatform på enhver beslutning, der træffes eller støttes af et automatiseret beslutningssystem, som i væsentlig grad påvirker platformsarbejderens arbejdsvilkår, jf. artikel 6, stk. 1, litra b). Medlemsstaterne sikrer navnlig, at digitale arbejdsplatforme giver platformsarbejdere adgang til en kontaktperson, der er udpeget af den digitale arbejdsplatform, med henblik på at drøfte og præcisere de forhold, omstændigheder og årsager, der har ført til beslutningen. Digitale arbejdsplatforme skal sikre, at sådanne kontaktpersoner har den nødvendige kompetence, uddannelse og beføjelse til at udøve denne funktion.

Medlemsstaterne sikrer, at platformsarbejdere har ret til at få en forklaring fra den digitale arbejdsplatform på enhver beslutning, der træffes eller støttes af et automatiseret beslutningssystem, som i væsentlig grad påvirker platformsarbejderens arbejdsvilkår, jf. artikel 6, stk. 1, litra b). Forklaringen skal præsenteres på en gennemsigtig og letforståelig måde i et klart og enkelt sprog rettidigt og senest på beslutningens første anvendelsesdato. Medlemsstaterne sikrer navnlig, at digitale arbejdsplatforme giver platformsarbejdere adgang til en kontaktperson, der er udpeget af den digitale arbejdsplatform, med henblik på at drøfte og præcisere de forhold, omstændigheder og årsager, der har ført til beslutningen. Digitale arbejdsplatforme skal sikre, at sådanne kontaktpersoner har den nødvendige kompetence, uddannelse og beføjelse til at udøve denne funktion.

Ændringsforslag  150

 

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Digitale arbejdsplatforme giver platformsarbejderen en skriftlig begrundelse for enhver beslutning, der træffes eller støttes af et automatiseret beslutningssystem, om at begrænse, suspendere eller opsige platformsarbejderens konto, enhver beslutning om at nægte at betale for arbejde, der er udført af platformsarbejderen, enhver beslutning om platformsarbejderens kontraktmæssige status eller enhver beslutning med tilsvarende virkninger.

Digitale arbejdsplatforme giver rettidigt og senest på den første anvendelsesdato platformsarbejderen en skriftlig begrundelse for enhver beslutning, der støttes af et automatiseret eller halvautomatiseret beslutningssystem, om at begrænse adgangen til arbejdsopgaver eller begrænse, suspendere eller opsige platformsarbejderens konto, enhver beslutning om at nægte at betale for arbejde, der er udført af platformsarbejderen, enhver beslutning om platformsarbejderens kontraktmæssige status, enhver beslutning, som indebærer en ændring af de aftalte vilkår i beskæftigelsesforholdet, eller enhver beslutning med tilsvarende virkninger. Disse beslutninger træffes i overensstemmelse med national ret eller praksis og gældende kollektive aftaler.

Ændringsforslag  151

 

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis platformsarbejdere ikke er tilfredse med den forklaring eller den skriftlige begrundelse, der er opnået, eller mener, at den beslutning, der er omhandlet i stk. 1, krænker deres rettigheder, har de ret til at anmode den digitale arbejdsplatform om at tage den pågældende beslutning op til fornyet overvejelse. Den digitale arbejdsplatform skal besvare en sådan anmodning ved at give platformsarbejderen et begrundet svar uden unødigt ophold og under alle omstændigheder senest en uge efter modtagelsen af anmodningen.

Platformsarbejdere og arbejdstageres repræsentanter har ret til at anmode den digitale arbejdsplatform om at tage de beslutninger, der er omhandlet i stk. 1, op til fornyet overvejelse. Den digitale arbejdsplatform skal besvare en sådan anmodning ved at give platformsarbejderen et tilstrækkeligt præcist og begrundet svar uden unødigt ophold og under alle omstændigheder senest to uger efter modtagelsen af anmodningen.

Ændringsforslag  152

 

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

For så vidt angår digitale arbejdsplatforme, som er mikrovirksomheder eller små og mellemstore virksomheder, kan medlemsstaterne fastsætte, at svarfristen i første afsnit forlænges til to uger.

For så vidt angår digitale arbejdsplatforme, som er mikrovirksomheder eller små og mellemstore virksomheder, kan medlemsstaterne fastsætte, at denne frist forlænges til en måned.

Ændringsforslag  153

 

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Hvis den i stk. 1 omhandlede beslutning krænker platformsarbejderens rettigheder, skal den digitale arbejdsplatform straks rette op på beslutningen eller, hvis det ikke er muligt at rette op, tilbyde passende kompensation.

3. Hvis den i stk. 1 omhandlede beslutning krænker platformsarbejderens rettigheder, skal den digitale arbejdsplatform straks rette op på beslutningen eller, hvis det ikke er muligt at rette op, yde passende kompensation, som skal stå i et rimeligt forhold til overtrædelsens grovhed.

Ændringsforslag  154

 

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Denne artikel berører ikke de afskedigelsesprocedurer, der er fastsat i national ret.

4. Denne artikel berører ikke de afskedigelsesprocedurer eller andre disciplinære procedurer, der er fastsat i national ret, praksis eller gældende kollektive overenskomster.

Ændringsforslag  155

 

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Uden at det berører rettighederne og forpligtelserne i henhold til direktiv 2002/14/EF, sikrer medlemsstaterne information og høring af platformsarbejdernes repræsentanter eller, hvis der ikke findes sådanne repræsentanter, af de platformsarbejdere, der er berørt af digitale arbejdsplatforme, om beslutninger, der kan føre til indførelse af eller væsentlige ændringer i brugen af automatiserede overvågnings- og beslutningsordninger som omhandlet i artikel 6, stk. 1, i overensstemmelse med denne artikel.

1. Uden at det berører rettighederne og forpligtelserne i henhold til direktiv 89/391/EØF, 2002/14/EF og 2009/38/EF, sikrer medlemsstaterne rettidig information og effektiv høring af platformsarbejdere og arbejdstagerrepræsentanter om beslutninger, der kan føre til indførelse af eller væsentlige ændringer, der påvirker arbejdsvilkår og sundhed og sikkerhed i brugen af automatiserede overvågnings- og beslutningsordninger som omhandlet i artikel 6, stk. 1, i overensstemmelse med denne artikel. Ved fastsættelse eller gennemførelse af praktiske ordninger for information og høring skal den digitale arbejdsplatform og arbejdstagerrepræsentanterne arbejde i en ånd af samarbejde og under behørig hensyntagen til deres gensidige rettigheder og forpligtelser, idet der tages højde for interesserne hos både den digitale arbejdsplatform og arbejdstagerne.

Ændringsforslag  156

 

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. I denne artikel finder definitionerne af "information" og "høring" i artikel 2, litra f) og g), i direktiv 2002/14/EF anvendelse. Reglerne i artikel 4, stk. 1, 3 og 4, artikel 6 og artikel 7 i direktiv 2002/14/EF finder tilsvarende anvendelse.

2. I denne artikel finder definitionerne af "information" og "høring" i artikel 2, litra f) og g), i direktiv 2002/14/EF anvendelse. Reglerne i artikel 4, stk. 1, 3 og 4, og artikel 7 i direktiv 2002/14/EF finder tilsvarende anvendelse.

Ændringsforslag  157

 

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Digitale arbejdsplatforme skal stille de oplysninger, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1, 2, 5a og 5b, og artikel 7, til rådighed for arbejdstagerrepræsentanterne med tilstrækkelig tid til at muliggøre en grundig undersøgelse og en effektiv høring. For nye automatiserede systemers vedkommende skal høringen finde sted, inden de anvendes, og forud for ændringer, der påvirker arbejdsvilkårene, arbejdets tilrettelæggelse eller overvågningen af arbejdsresultaterne.

Ændringsforslag  158

 

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Repræsentanter for platformsarbejdere eller de berørte platformsarbejdere kan bistås af en ekspert efter eget valg, i det omfang det er nødvendigt for dem for at undersøge det spørgsmål, der er genstand for information og høring, og afgive en udtalelse. Hvis en digital arbejdsplatform har mere end 500 platformsarbejdere i en medlemsstat, afholdes udgifterne til eksperten af den digitale arbejdsplatform, forudsat at de er forholdsmæssige.

3. Repræsentanter for platformsarbejdere eller de berørte platformsarbejdere kan bistås af en ekspert efter eget valg, i det omfang det er nødvendigt for dem for at undersøge det spørgsmål, der er genstand for information og høring, og afgive en udtalelse. Hvis en digital arbejdsplatform har mere end 250 arbejdstagere i en medlemsstat, afholdes udgifterne til eksperten af den digitale arbejdsplatform, forudsat at de er forholdsmæssige.

Ændringsforslag  159

 

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Der sikres information og effektiv høring uden hensyntagen til de automatiserede overvågnings- og beslutningssystemer, som forvaltes af den digitale arbejdsplatform eller en tjenesteudbyder, der sælger sine forvaltningsydelser til platformen.

Ændringsforslag  160

 

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Artikel 6, artikel 7, stk. 1 og 3, og artikel 8 finder også anvendelse på personer, der udfører platformsarbejde, og som ikke har en ansættelseskontrakt eller et ansættelsesforhold.

1. Artikel 6, 7 og 8 finder også anvendelse på personer, der udfører platformsarbejde, og som ikke har en ansættelseskontrakt eller et ansættelsesforhold.

Ændringsforslag  161

 

Forslag til direktiv

Kapitel III a – overskrift

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Kapitel IIIa

 

FREMME AF KOLLEKTIVE FORHANDLINGER

Ændringsforslag  162

 

Forslag til direktiv

Artikel 10 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 10a

 

Fremme af kollektive forhandlinger inden for platformsarbejde

 

1. I overensstemmelse med national lovgivning og praksis fremmer medlemsstaterne under inddragelse af arbejdsmarkedets parter kollektive forhandlinger inden for platformsarbejde, herunder om funktionerne i automatiserede overvågnings- og beslutningssystemer, med henblik på at forbedre arbejdsvilkårene, ved at:

 

a) sikre, at digitale arbejdsplatforme under hensyntagen til størrelsen og kapaciteten af den berørte virksomhed forsyner arbejdstageres repræsentanter med relevant information, så de kan udøve deres ret til kollektive forhandlinger

 

b) sikre, at fagforeninger har ret til at henvende sig til platformsarbejdere og til at møde og kontakte arbejdstagere enkeltvis eller kollektivt med henblik på organisering af arbejdstagerne og forhandling af løn på deres vegne og at repræsentere dem, og

 

c) træffe foranstaltninger med henblik på at sikre, at retten til kollektive forhandlinger på ingen måde undermineres.

 

2. Dette direktiv berører hverken den fulde respekt for arbejdsmarkedets parters autonomi eller deres ret til at forhandle og indgå kollektive overenskomster.

Ændringsforslag  163

 

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Med forbehold af Europa-Parla