MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työolojen parantamisesta alustatyössä

21.12.2022 - (COM(2021)0762 – C9‑0454/2021 – 2021/0414(COD)) - ***I

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
Esittelijä: Elisabetta Gualmini


Menettely : 2021/0414(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A9-0301/2022
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A9-0301/2022
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työolojen parantamisesta alustatyössä

(COM(2021)0762 – C9‑0454/2021 – 2021/0414(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2021)0762),

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 153 artiklan 2 kohdan b alakohdan sekä 153 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 16 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C9-0454/2021),

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

 ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon,

 ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön (A9‑0301/2022),

 ottaa huomioon komission yksiköiden valmisteluasiakirjan ja vaikutustenarviointiraportin (SWD(2021)0396),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

 

Tarkistus  1

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(1) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklan mukaisesti unionin tavoitteena on muun muassa edistää kansojensa hyvinvointia ja pyrkiä Euroopan kestävään kehitykseen, jonka perustana on täystyöllisyyttä ja sosiaalista edistystä tavoitteleva erittäin kilpailukykyinen sosiaalinen markkinatalous.

(1) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklan mukaisesti unionin tavoitteena on muun muassa edistää kansojensa hyvinvointia ja pyrkiä Euroopan kestävään kehitykseen, jonka perustana ovat tasapainoinen talouskasvu ja täystyöllisyyttä ja sosiaalista edistystä tavoitteleva erittäin kilpailukykyinen sosiaalinen markkinatalous.

Tarkistus  2

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(2) Tässä direktiivissä kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, jäljempänä ’perusoikeuskirja’, tunnustetut periaatteet. Perusoikeuskirjan 31 artiklassa määrätään erityisesti, että jokaisella työntekijällä on oikeus työoloihin, jotka ovat hänen terveytensä, turvallisuutensa ja ihmisarvonsa mukaisia. Perusoikeuskirjan 27 artiklalla turvataan työntekijöiden oikeus saada tietoja ja tulla kuulluiksi yrityksessä. Perusoikeuskirjan 8 artiklan mukaan jokaisella on oikeus henkilötietojensa suojaan. Perusoikeuskirjan 16 artiklassa tunnustetaan elinkeinovapaus.

(2) Tässä direktiivissä kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, jäljempänä ’perusoikeuskirja’, tunnustetut periaatteet. Perusoikeuskirjan 31 artiklassa määrätään erityisesti, että jokaisella työntekijällä on oikeus oikeudenmukaisiin ja kohtuullisiin, terveellisiin, turvallisiin ja ihmisarvoisiin työoloihin ja työehtoihin. Perusoikeuskirjan 27 artiklalla turvataan työntekijöiden oikeus saada tietoja ja tulla kuulluiksi yrityksessä. Perusoikeuskirjan 8 artiklan mukaan jokaisella on oikeus henkilötietojensa suojaan sekä oikeus tutustua niihin tietoihin, joita hänestä on kerätty, ja saada ne oikaistuksi. Perusoikeuskirjan 12 artiklan mukaan jokaisella on oikeus rauhanomaiseen kokoontumisvapauteen ja yhdistymisvapauteen kaikilla tasoilla. Perusoikeuskirjan 15 artiklassa tunnustetaan jokaisen oikeus tehdä työtä ja harjoittaa vapaasti valitsemaansa tai hyväksymäänsä ammattia sekä tarjota palveluja. Perusoikeuskirjan 16 artiklassa tunnustetaan elinkeinovapaus. Perusoikeuskirjan 21 artiklassa määrätään oikeudesta syrjimättömyyteen.

Tarkistus  3

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(3) Göteborgissa 17 päivänä marraskuuta 2017 julistetun Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin53 periaatteessa 5 todetaan, että työntekijöillä on työsuhteen tyypistä ja kestosta riippumatta oikeus oikeudenmukaiseen ja yhdenvertaiseen kohteluun työehtojen, sosiaalisen suojelun saatavuuden ja koulutuksen osalta; että työnantajille varmistetaan riittävä joustavuus lainsäädännön ja työehtosopimusten mukaisesti, jotta ne voivat mukautua nopeasti taloustilanteen muutoksiin; ja että edistetään laadukkaita työehtoja varmistavia innovatiivisia työsuhteen muotoja, kannustetaan yrittäjyyttä ja itsenäistä ammatinharjoittamista ja helpotetaan ammatillista liikkuvuutta. Toukokuussa 2021 järjestetyssä Porton sosiaalialan huippukokouksessa suhtauduttiin myönteisesti Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria koskevaan toimintasuunnitelmaan54 pilarin täytäntöönpanon ohjenuorana.

(3) Göteborgissa 17 päivänä marraskuuta 2017 julistetun Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin53 periaatteessa 5 todetaan, että työntekijöillä on työsuhteen tyypistä ja kestosta riippumatta oikeus oikeudenmukaiseen ja yhdenvertaiseen kohteluun työehtojen, sosiaalisen suojelun saatavuuden ja koulutuksen osalta; että työnantajille varmistetaan riittävä joustavuus lainsäädännön ja työehtosopimusten mukaisesti, jotta ne voivat mukautua nopeasti taloustilanteen muutoksiin; että edistetään laadukkaita työehtoja varmistavia innovatiivisia työsuhteen muotoja, kannustetaan yrittäjyyttä ja itsenäistä ammatinharjoittamista ja helpotetaan ammatillista liikkuvuutta, millä vahvistetaan perusoikeuskirjan 15 artiklan mukainen oikeus, ja että estetään epävarmoihin työoloihin johtavat työsuhteet esimerkiksi kieltämällä epätyypillisten sopimusten väärinkäyttö. Toukokuussa 2021 järjestetyssä Porton sosiaalialan huippukokouksessa suhtauduttiin myönteisesti Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria koskevaan toimintasuunnitelmaan54 pilarin täytäntöönpanon ohjenuorana.

__________________

__________________

53 Toimielinten välinen julistus Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista (EUVL C 428, 13.12.2017, s. 10).

53 Toimielinten välinen julistus Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista (EUVL C 428, 13.12.2017, s. 10).

54 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria koskeva toimintasuunnitelma, COM(2021) 102 final, 4.3.2021.

54 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria koskeva toimintasuunnitelma, COM(2021) 102 final, 4.3.2021.

Tarkistus  4

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a) Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin periaatteen 7 mukaan työntekijöillä on työsuhteensa alussa oikeus saada kirjallisesti tiedot työsuhteesta johtuvista oikeuksistaan ja velvoitteistaan, työntekijöillä on ennen irtisanomista oikeus saada tietää irtisanomisen syyt, heihin on sovellettava kohtuullista irtisanomisaikaa ja heillä on oikeus tehokkaaseen ja puolueettomaan riitojenratkaisuun ja, jos kyseessä on perusteeton irtisanominen, oikeus hakea muutosta, mukaan lukien oikeus asianmukaiseen korvaukseen. Pilarin periaatteen 10 mukaan työntekijöillä on oikeus korkeatasoiseen työterveyteen ja -turvallisuuteen sekä oikeus henkilötietojensa suojaan työsuhteen yhteydessä. Pilarin periaatteen 12 mukaan työntekijöillä ja vastaavin ehdoin myös itsenäisillä ammatinharjoittajilla on työsuhteen tyypistä ja kestosta riippumatta oikeus riittävään sosiaaliseen suojeluun.

Tarkistus  5

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(4) Digitalisaatio muuttaa työelämää ja lisää tuottavuutta ja joustavuutta, mutta se tuo mukanaan myös riskejä, jotka kohdistuvat työllisyyteen ja työoloihin. Työtä välittävien digitaalisten alustojen syntyminen ja kasvu on ollut mahdollista algoritmeihin perustuvien teknologioiden, kuten automatisoitujen seuranta- ja päätöksentekojärjestelmien, ansiosta.

(4) Digitalisaatio muuttaa työelämää ja lisää tuottavuutta ja joustavuutta. Digitaalisiin välineisiin liittyvä innovointi voi luoda kasvua kriisien aikana ja niistä elvyttäessä. Työelämän uudet digitaalisen vuorovaikutuksen muodot ja uudet teknologiat, mukaan lukien etätyön yleistyminen monilla aloilla, voivat hyvin säänneltyinä ja toteutettuina luoda mahdollisuuksia ihmisarvoisiin ja laadukkaisiin työpaikkoihin ihmisille, joilla ei perinteisesti ole ollut tällaisia mahdollisuuksia ja joihin kuuluvat esimerkiksi vammaiset henkilöt. Digitalisaatio aiheuttaa kuitenkin myös riskejä, jotka kohdistuvat työllisyyteen ja työoloihin, työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen sekä heidän perusoikeuksiensa, myös yksityisyyttä koskevan oikeuden, turvaamiseen sekä sovellettavan kansallisen työ- ja verolainsäädännön tehokkaaseen soveltamiseen, mikä aiheuttaa paineita nykyisten ja tulevien sukupolvien solidaarisuuteen perustuvalle sosiaalisen suojelun järjestelmälle. Työtä välittävien digitaalisten alustojen syntyminen ja kasvu on ollut mahdollista algoritmeihin perustuvien teknologioiden, kuten automatisoitujen seuranta- ja päätöksentekojärjestelmien, ansiosta, mutta niiden tuloksena voi olla valtasuhteiden epätasainen jakautuminen ja päätöksenteon läpinäkymättömyys sekä teknologia-avusteinen valvonta, joka saattaa pahentaa syrjiviä käytäntöjä ja aiheuttaa riskejä yksityisyydelle, työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle ja ihmisarvolle ja voi johtaa epäsuotuisiin seurauksiin työoloille ja työntekijöiden hyväksikäyttöön.

Tarkistus  6

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(5) Alustatyön tekijöitä ovat yksityishenkilöt, jotka käyttävät työtä välittävien, omille asiakkailleen palvelua tarjoavien digitaalisten alustojen digitaalista infrastruktuuria. Algoritmien avulla työtä välittävät digitaaliset alustat voivat liiketoimintamallistaan riippuen enemmän tai vähemmän määrätä työn tekemisestä, siitä maksettavasta korvauksesta ja omien asiakkaidensa ja työn tekevien henkilöiden välisestä suhteesta. Alustatyötä voidaan tehdä pelkästään verkossa sähköisten työkalujen avulla (”verkossa tapahtuva alustatyö”) tai hybridimuodossa, jossa viestintä tapahtuu verkossa, mutta itse toiminta fyysisessä maailmassa (”itse paikalla tehtävä alustatyö”). Monet nykyisistä työtä välittävistä digitaalisista alustoista ovat kansainvälisiä liike-elämän toimijoita, joiden toiminta ulottuu ja liiketoimintamallit ovat käytössä useissa jäsenvaltioissa tai rajat ylittävästi.

(5) Alustatyön tekijöitä ovat yksityishenkilöt, jotka käyttävät työtä välittävien, omille asiakkailleen palvelua tarjoavien digitaalisten alustojen digitaalista infrastruktuuria. Palvelu tarjotaan ainakin osittain etänä sähköisillä välineillä, kuten verkkosivuston tai mobiilisovelluksen kautta, jotka saattavat olla asiakkaalle näkymättömissä, koska ne on integroitu palvelun vastaanottajan käyttämään verkkosivustoon. Alustatyötä tehdään monilla eri aloilla, ja sille on ominaista työtä välittävien digitaalisten alustojen, toiminta-alojen ja toiminnan tyyppien sekä alustatyötä tekevien henkilöiden profiilien suuri kirjavuus. Algoritmien ja tekoälyn avulla työtä välittävät digitaaliset alustat liiketoimintamallistaan riippuen enemmän tai vähemmän valvovat, seuraavat ja arvioivat työn tekemistä, siitä maksettavaa korvausta ja omien asiakkaidensa ja työn tekevien henkilöiden välistä suhdetta sekä kyseisten henkilöiden keskinäistä suhdetta työssä ja joskus myös työajan ulkopuolella, mikä on vastoin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/6791 a ja kansallista tietosuojalainsäädäntöä. Perinteisten säänneltyjen vapaiden ammattien harjoittajia ei periaatteessa valvo, johda eikä määrää mikään muu yritys. Alustatyötä tehdään enimmäkseen pelkästään verkossa sähköisten työkalujen avulla (”verkossa tapahtuva alustatyö”) tai hybridimuodossa, jossa viestintä tapahtuu verkossa, mutta itse toiminta fyysisessä maailmassa (”itse paikalla tehtävä alustatyö”). Monet nykyisistä työtä välittävistä digitaalisista alustoista ovat kansainvälisiä liike-elämän toimijoita, joiden toiminta ulottuu ja liiketoimintamallit ovat käytössä useissa jäsenvaltioissa tai rajat ylittävästi.

 

__________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

Tarkistus  7

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(6) Alustatyö voi tarjota mahdollisuuksia päästä helpommin työmarkkinoille, saada lisätuloja sivutoimesta tai päästä järjestämään omat työaikansa joustavasti. Toisaalta alustatyö tuottaa myös haasteita, sillä se voi hämärtää työsuhteen ja itsenäisen ammatinharjoittamisen välisiä rajoja sekä työnantajan ja työntekijän välistä vastuunjakoa. Ammattiaseman virheellisestä luokittelusta on seurauksia henkilöille itselleen, sillä se todennäköisesti rajoittaa heidän mahdollisuuttaan päästä osalliseksi työntekijöiden oikeuksista ja sosiaalisista oikeuksista. Se heikentää myös toimintaedellytysten tasapuolisuutta niiden yritysten osalta, jotka luokittelevat työntekijänsä oikein, ja vaikuttaa jäsenvaltioiden työnarkkinasuhdejärjestelmiin, veropohjaan ja sosiaaliturvajärjestelmien kattavuuteen ja kestävyyteen. Vaikka haasteet eivät koske pelkästään alustatyötä, ne ovat alustataloudessa erityisen akuutteja ja uhkaavia.

(6) Alustatyö voi tarjota mahdollisuuksia työllistyä ja päästä helpommin työmarkkinoille, varsinkin heikossa asemassa oleville ryhmille, saada lisätuloja sivutoimesta tai päästä järjestämään omat työaikansa joustavasti. Useimmilla alustatyötä tekevillä henkilöillä on toinen työpaikka tai jokin muu tulolähde, ja he ovat yleensä matalapalkkaisia1 a. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä nuoriin turvaamalla heille mahdollisimman korkea sosiaalisen suojelun taso alustatyössä. Toisaalta alustatyö tuottaa myös haasteita, sillä se voi johtaa vaikeasti ennakoitaviin työaikoihin ja hämärtää työsuhteen ja itsenäisen ammatinharjoittamisen välisiä rajoja sekä työnantajan ja työntekijän välistä vastuunjakoa. Ammattiaseman virheellisestä luokittelusta on seurauksia henkilöille itselleen, sillä se rajoittaa heidän mahdollisuuttaan päästä osalliseksi työntekijöiden oikeuksista ja sosiaalisista oikeuksista. Se voi myös johtaa työvoiman hyväksikäyttöön ja epäreiluun kilpailuun, joka vaikuttaa etenkin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, ja heikentää toimintaedellytysten tasapuolisuutta niiden yritysten osalta, jotka luokittelevat työntekijänsä oikein, ja se vaikuttaa jäsenvaltioiden työnarkkinasuhdejärjestelmiin, veropohjaan ja sosiaaliturvajärjestelmien kattavuuteen ja kestävyyteen. Vaikka haasteet eivät koske pelkästään alustatyötä, ne ovat alustataloudessa erityisen akuutteja ja uhkaavia.

 

__________________

 

1 a Komission yksiköiden valmisteluasiakirja, Impact Assessment Report Accompanying the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council to improve the working conditions in platform work in the European Union, (SWD(2021) 396 final/2, s. 6); The Social Protection of Workers in the Platform Economy, EMPL-valiokunnan tilaama tutkimus, Euroopan parlamentti, 2017 (https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/614184/IPOL_STU(2017)614184_EN.pdf).

Tarkistus  8

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a) Useimpien jäsenvaltioiden työ- ja sosiaaliturvalainsäädäntö ei yleensä ole digitaalisen maailman ja erityisesti digitaalisten työmarkkinoiden haasteiden tasalla, mikä aiheuttaa vakavia riskejä sekä digitaalisiin välineisiin tai järjestelmiin perustuvaa työtä tekeville että olemassa oleville solidaarisuuteen perustuville terveydenhuolto- ja sosiaaliturvamalleille. Jos näihin riskeihin ei puututa asianmukaisesti, ne voivat vaarantaa Euroopan sosiaalisen mallin ja Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin tavoitteet, mutta toisaalta teknologian kehitys voi myös tarjota ratkaisuja Euroopan sosiaalisen mallin mukauttamiseksi 2000-luvun realiteetteihin. Siksi ehdotettujen ratkaisujen pitäisi auttaa suojaamaan alustatyötä tekevien henkilöiden tilanne ja parantamaan heidän työolojaan ja -ehtojaan.

Tarkistus  9

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(7) Oikeudenkäynnit useissa jäsenvaltioissa ovat osoittaneet, että ammattiaseman virheellinen luokittelu on jatkuva ongelma tietyntyyppisessä alustatyössä, etenkin aloilla, joilla työtä välittävillä digitaalisilla alustoilla on tietynasteista määräysvaltaa työn suorittamiseen ja siitä maksettavaan korvaukseen. Työtä välittävät digitaaliset alustat luokittelevat niiden kautta työskentelevät henkilöt yleensä itsenäisiksi ammatinharjoittajiksi tai ”itsenäisiksi toimeksisaajiksi”, mutta tuomioistuimissa on todettu, että alustat tosiasiallisesti käyttävät määräysvaltaa näihin henkilöihin, joiden työsuoritus on keskeinen osa alustojen perusliiketoimintaa, ja ohjaavat heitä, vaikka alusta määrittää yksipuolisesti heille maksettavan korvauksen. Tuomioistuimet ovatkin luokitelleet itsenäisinä ammatinharjoittajina pidetyt henkilöt uudelleen alustojen palveluksessa oleviksi työntekijöiksi. Kansallisessa oikeuskäytännössä tulokset ovat kuitenkin vaihdelleet, ja työtä välittävät digitaaliset alustat ovat mukauttaneet liiketoimintamallejaan eri tavoin, mikä on entisestään vähentänyt ammattiasemaa koskevaa oikeusvarmuutta.

(7) Oikeudenkäynnit useissa jäsenvaltioissa ovat osoittaneet, että ammattiaseman virheellinen luokittelu on jatkuva ongelma tietyntyyppisessä alustatyössä, etenkin aloilla, joilla työtä välittävillä digitaalisilla alustoilla on tietynasteista työnjohto- tai määräysvaltaa työn suorittamiseen ja siitä maksettavaan korvaukseen. Työtä välittävät digitaaliset alustat luokittelevat niiden kautta työskentelevät henkilöt yleensä itsenäisiksi ammatinharjoittajiksi tai ”itsenäisiksi toimeksisaajiksi”, mutta tuomioistuimissa on todettu, että alustat tosiasiallisesti käyttävät työnjohto- ja määräysvaltaa näihin henkilöihin, joiden työsuoritus on keskeinen osa alustojen perusliiketoimintaa, vaikka alusta määrittää yksipuolisesti heille maksettavan korvauksen. Tuomioistuimet ovatkin luokitelleet itsenäisinä ammatinharjoittajina pidetyt henkilöt uudelleen alustojen palveluksessa oleviksi työntekijöiksi. Kansallisessa oikeuskäytännössä tulokset ovat kuitenkin vaihdelleet, ja työtä välittävät digitaaliset alustat ovat mukauttaneet liiketoimintamallejaan eri tavoin, mikä on entisestään vähentänyt ammattiasemaa koskevaa oikeusvarmuutta ja heikentänyt tasapuolisia toimintaedellytyksiä sekä sisämarkkinoilla että työtä välittävien digitaalisten alustojen ja perinteisten yritysten välillä.

Tarkistus  10

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(8) Algoritmeja hyödyntävillä automatisoiduilla seuranta- ja päätöksentekojärjestelmillä korvataan entistä enemmän toimintoja, joita yrityksissä tavallisesti hoitavat esimiehet, kuten työtehtävien jakamista, ohjeiden antamista, tehdyn työn arviointia, kannustimien tarjoamista tai seuraamusten määräämistä. Työtä välittäville digitaalisille alustoille tällaisten algoritmijärjestelmien käyttö on vakiomuotoinen tapa organisoida ja hallinnoida alustatyötä infrastruktuurinsa kautta. Tällaisen algoritmijohtamisen kohteena olevilla alustatyötä tekevillä henkilöillä ei useinkaan ole tietoa siitä, miten algoritmit toimivat, mitä henkilötietoja käytetään ja miten heidän käyttäytymisensä vaikuttaa automatisoitujen järjestelmien tekemiin päätöksiin. Tietoihin ei ole pääsyä myöskään työntekijöiden edustajilla tai työsuojeluviranomaisilla. Alustatyötä tekevät henkilöt eivät myöskään useinkaan tunne automatisoiduilla järjestelmillä tai niiden tukemana tehtyjen päätösten syitä, eikä heillä ole mahdollisuutta keskustella näistä päätöksistä yhteyshenkilön kanssa tai riitauttaa niitä.

(8) Algoritmeja hyödyntävillä automatisoiduilla seuranta- ja päätöksentekojärjestelmillä korvataan entistä enemmän toimintoja, joita yrityksissä tavallisesti hoitavat esimiehet, kuten työtehtävien jakamista, yksittäisten toimeksiantojen ja työajan hinnoittelua, ohjeiden antamista, tehdyn työn arviointia, kannustimien tarjoamista tai seuraamusten määräämistä. Etenkin työtä välittäville digitaalisille alustoille tällaisten algoritmijärjestelmien käyttö on vakiomuotoinen tapa organisoida ja hallinnoida alustatyötä infrastruktuurinsa kautta. Tällaisen algoritmijohtamisen kohteena olevilla alustatyötä tekevillä henkilöillä ei useinkaan ole käytettävissään tietoa siitä, miten algoritmit toimivat, mitä henkilötietoja käytetään ja miten heidän käyttäytymisensä vaikuttaa automatisoitujen järjestelmien tekemiin päätöksiin. Tietoihin ei ole pääsyä myöskään työntekijöiden edustajilla, alustatyötä tekevien henkilöiden edustajilla, työsuojeluviranomaisilla ja toimivaltaisilla valvontaviranomaisilla. Alustatyötä tekevät henkilöt eivät myöskään useinkaan tunne automatisoiduilla järjestelmillä tai niiden tukemana tehtyjen päätösten syitä, eikä heillä ole mahdollisuutta saada selitystä näille päätöksille, keskustella näistä päätöksistä yhteyshenkilön kanssa tai riitauttaa niitä ja hakea niihin oikaisua tai tarvittaessa muutosta. Alustatyötä tekevät henkilöt ja heidän edustajansa eivät useinkaan saa oikea-aikaista tietoa tai mahdollisuutta keskustella, tulla tosiasiallisesti kuulluiksi, neuvotella ja arvioida algoritmisia järjestelmiä, jotka kuitenkin vaikuttavat suoraan kyseisten henkilöiden työoloihin.

Tarkistus  11

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(9) Jos alusta toimii useassa jäsenvaltiossa tai yli rajojen, on usein epäselvää, kuka alustatyötä tekee ja missä. Kansallisilla viranomaisilla voi myöskin olla vaikeuksia saada tietoja työtä välittävistä digitaalisista alustoista, esimerkiksi alustatyötä tekevien henkilöiden lukumäärästä tai heidän ammattiasemastaan tai työoloistaan. Tämä vaikeuttaa esimerkiksi työlainsäädäntöä tai sosiaaliturvaa koskevien sääntöjen noudattamisen valvontaa.

(9) Jos alusta toimii useassa jäsenvaltiossa tai yli rajojen, on usein epäselvää, kuka alustatyötä tekee ja missä, erityisesti kun on kyse verkkopohjaisesta alustatyöstä. Kansallisilla viranomaisilla voi myöskin olla vaikeuksia saada tietoja työtä välittävistä digitaalisista alustoista, esimerkiksi alustatyötä tekevien henkilöiden lukumäärästä tai heidän ammattiasemastaan tai työoloistaan. Tämä vaikeuttaa sovellettavien kansallisten ja unionin tason sääntöjen, esimerkiksi työ- ja verolainsäädännön tai sosiaaliturvaa koskevien sääntöjen, noudattamisen valvontaa.

Tarkistus  12

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 a) Unionissa toimivien alustojen määrä on kasvanut: vuonna 2016 niitä oli 463 mutta maaliskuussa 2021 jo 516. Samalla ajanjaksolla unionin alustatalous lähes viisinkertaistui arviolta 3,4 miljardista eurosta vuonna 2016 noin 14 miljardiin euroon vuonna 2020. Suurin osa tällaisten alustojen toiminnasta liittyy taksipalveluihin ja elintarvikkeiden jakelupalveluihin, joihin covid-19-epidemia vaikutti voimakkaasti (ensiksi mainittuun -35 prosenttia ja jälkimmäiseen + 125 prosenttia). Unionin ulkopuolelle sijoittautuneilla alustoilla on suuri merkitys unionin alustataloudessa.

Tarkistus  13

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(10) Työoloja ja työntekijöiden oikeuksia koskevista vähimmäisvaatimuksista kaikkialla unionissa on annettu useita säädöksiä. Näitä ovat etenkin avoimia ja ennakoitavia työehtoja koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/115255, työaikaa koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/88/EY56, vuokratyötä koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/104/EY57 sekä muut erityissäännökset, jotka koskevat esimerkiksi työterveyttä ja -turvallisuutta, raskaana olevia työntekijöitä, työ- ja yksityiselämän tasapainottamista, määräaikaista ja osa-aikatyötä, työntekijöiden lähettämistä sekä työntekijöille tiedottamista ja heidän kuulemistaan. Nämä välineet antavat suojaa työntekijöille, mutta niitä ei sovelleta aidosti itsenäisiin ammatinharjoittajiin.

(10) Työoloja ja työntekijöiden oikeuksia koskevista vähimmäisvaatimuksista kaikkialla unionissa on annettu useita säädöksiä. Näitä ovat etenkin avoimia ja ennakoitavia työehtoja koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/115255, työaikaa koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/88/EY56, vuokratyötä koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/104/EY57 sekä muut erityissäännökset, jotka koskevat esimerkiksi työterveyttä ja -turvallisuutta, raskaana olevia työntekijöitä, työ- ja yksityiselämän tasapainottamista, määräaikaista ja osa-aikatyötä, työntekijöiden lähettämistä sekä työntekijöille tiedottamista ja heidän kuulemistaan. Euroopan unionin tuomioistuin, jäljempänä ’unionin tuomioistuin’, on tulkinnut kyseisiä säädöksiä erityisen relevantissa oikeuskäytännössä, jonka mukaan varallaoloaikaa, jonka aikana työntekijän mahdollisuuksia tehdä mitään muuta rajoitetaan merkittävästi, on pidettävä työaikana57 a. Unionin tuomioistuimen tulkinta on erityisen relevantti alustatyöntekijöiden tapauksessa, sillä he suorittavat 8,9 viikkotunnin edestä57 b palkattomia tehtäviä, kuten tekevät selvitystyötä, odottavat toimeksiantoja, kilpailevat toimeksiannoista ja tutkivat työtarjouksia, ilman että tätä lasketaan työajaksi, kun heidät luokitellaan virheellisesti itsenäisiksi ammatinharjoittajiksi. Nämä välineet antavat suojaa työntekijöille, mutta niitä ei sovelleta aidosti itsenäisiin ammatinharjoittajiin.

__________________

__________________

55 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/1152, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2019, avoimista ja ennakoitavista työehdoista Euroopan unionissa (EUVL L 186, 11.7.2019, s. 105).

55 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/1152, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2019, avoimista ja ennakoitavista työehdoista Euroopan unionissa (EUVL L 186, 11.7.2019, s. 105).

56 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/88/EY, annettu 4 päivänä marraskuuta 2003, tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista (EUVL L 299, 18.11.2003, s. 9).

56 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/88/EY, annettu 4 päivänä marraskuuta 2003, tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista (EUVL L 299, 18.11.2003, s. 9).

57 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/104/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, vuokratyöstä (EUVL L 327, 5.12.2008, s. 9).

57 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/104/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, vuokratyöstä (EUVL L 327, 5.12.2008, s. 9).

 

57 a Unionin tuomioistuimen tuomio 21.2.2018, Ville de Nivelles v. Rudy Matzak, C-518/15, ECLI: EU:C:2018:82). Tämä päättely vahvistettiin ja sitä kehitettiin kahdessa vuonna 2021 annetussa tuomiossa: unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 9.3.2021, RJ v. Stadt Offenbach am Main, C-580/19, ECLI:EU:C:2021:183; unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 9.3.2021, D.J. v Radiotelevizija Slovenija, C-344/19, ECLI:EU:C:2021:182.

 

57 b Komission yksiköiden valmisteluasiakirja, Impact Assessment Report Accompanying the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council to improve the working conditions in platform work in the European Union, (SWD(2021) 396 final/2).

Tarkistus  14

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(11) Sosiaalisen suojelun saatavuudesta työntekijöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien kannalta annetussa neuvoston suosituksessa 2019/C 387/0158 jäsenvaltioille suositetaan, että ne toteuttaisivat toimenpiteitä varmistaakseen kaikille työntekijöille ja itsenäisille ammatinharjoittajille sosiaalisen suojelun järjestelmien virallisen ja tosiasiallisen kattavuuden, riittävyyden ja avoimuuden. Jäsenvaltiot tarjoavat sosiaaliturvaa itsenäisille ammatinharjoittajille tällä hetkellä vaihtelevasti.

(11) Sosiaalinen suojelu on solidaarisuuteen pohjaava turvaverkko, joka hyödyttää niin yksilöä kuin koko yhteiskuntaakin. Sosiaalisen suojelun saatavuudesta työntekijöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien kannalta annetussa neuvoston suosituksessa 2019/C 387/0158 jäsenvaltioille suositetaan, että ne toteuttaisivat toimenpiteitä varmistaakseen kaikille työntekijöille ja itsenäisille ammatinharjoittajille sosiaalisen suojelun järjestelmien virallisen ja tosiasiallisen kattavuuden, riittävyyden ja avoimuuden. Jäsenvaltiot tarjoavat sosiaaliturvaa itsenäisille ammatinharjoittajille tällä hetkellä vaihtelevasti. On olennaisen tärkeää varmistaa sosiaalisen suojelun saatavuus alustatyötä tekeville henkilöille ja tarvittaessa ulottaa se koskemaan heitä, myös henkilöitä, joiden asema on vaihtumassa, jotta voidaan varmistaa sosiaaliturvaoikeuksien ja -etuuksien siirrettävyys.

__________________

__________________

58 Neuvoston suositus, annettu 8 päivänä marraskuuta 2019, sosiaalisen suojelun saatavuudesta työntekijöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien kannalta, 2019/C 387/01 (EUVL C 387, 15.11.2019, s. 1).

58 Neuvoston suositus, annettu 8 päivänä marraskuuta 2019, sosiaalisen suojelun saatavuudesta työntekijöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien kannalta, 2019/C 387/01 (EUVL C 387, 15.11.2019, s. 1).

Tarkistus  15

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(12) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2016/67959 (”yleinen tietosuoja-asetus”) varmistetaan luonnollisten henkilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyssä ja säädetään erityisesti tietyistä oikeuksista ja velvollisuuksista sekä suojatoimista, jotka koskevat henkilötietojen lainmukaista, asianmukaista ja läpinäkyvää käsittelyä myös automaattisesti tehtävissä yksittäispäätöksissä. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2019/115060 edistetään oikeudenmukaisuutta ja avoimuutta sellaisten yrityskäyttäjien kannalta, jotka käyttävät verkkoalustojen ylläpitäjien tarjoamia verkossa toimivia välityspalveluja. Euroopan komissio on ehdottanut uutta lainsäädäntöä, jossa vahvistettaisiin tekoälyjärjestelmien tarjoajia ja käyttäjiä koskevat yhdenmukaistetut säännöt61.

(12) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2016/67959 varmistetaan luonnollisten henkilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyssä ja säädetään erityisesti tietyistä oikeuksista ja velvollisuuksista sekä suojatoimista, jotka koskevat henkilötietojen lainmukaista, asianmukaista ja läpinäkyvää käsittelyä myös automaattisesti tehtävissä yksittäispäätöksissä. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2019/115060 edistetään oikeudenmukaisuutta ja avoimuutta sellaisten yrityskäyttäjien kannalta, jotka käyttävät verkkoalustojen ylläpitäjien tarjoamia verkossa toimivia välityspalveluja. Euroopan komissio on ehdottanut uutta lainsäädäntöä, jossa vahvistettaisiin tekoälyjärjestelmien tarjoajia ja käyttäjiä koskevat yhdenmukaistetut säännöt61, joita sovelletaan rajoittamatta tässä direktiivissä säädettyjen yksityiskohtaisempien sääntöjen soveltamista.

__________________

__________________

59 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

 

60 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/1150, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2019, oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistämisestä verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten (EUVL L 186, 11.7.2019, s. 57).

60 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/1150, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2019, oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistämisestä verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten (EUVL L 186, 11.7.2019, s. 57).

61 COM(2021) 206 final, 21.4.2021.

61 COM(2021) 206 final, 21.4.2021.

Tarkistus  16

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(13) Vaikka nykyisissä tai ehdotetuissa unionin säädöksissä säädetään tietyistä yleisistä suojatoimista, alustatyössä esiintyvät haasteet edellyttävät vielä uusia erityistoimenpiteitä. Jotta alustatyön kehitykselle saataisiin asianmukaiset ja kestävät puitteet, unionin olisi asetettava työoloja koskevia uusia vähimmäisvaatimuksia, jotta alustatyöstä johtuviin haasteisiin voidaan vastata. Unionissa alustatyötä tekeville henkilöille olisi annettava tietyt vähimmäisoikeudet, joilla pyritään varmistamaan heidän ammattiasemansa määrittäminen oikein, edistämään läpinäkyvyyttä, oikeudenmukaisuutta ja vastuuvelvollisuutta algoritmijohtamisessa ja parantamaan alustatyön läpinäkyvyyttä myös rajat ylittävissä tilanteissa. Tässä tavoitteena olisi oltava oikeusvarmuuden parantaminen, työtä välittävien digitaalisten alustojen ja palveluja verkon ulkopuolella tarjoavien toimijoiden toimintaedellytysten tasapuolistaminen sekä työtä välittävien digitaalisten alustojen kestävän kasvun tukeminen unionissa.

(13) Vaikka nykyisissä tai ehdotetuissa unionin säädöksissä säädetään tietyistä yleisistä suojatoimista, alustatyössä esiintyvät haasteet edellyttävät vielä uusia erityistoimenpiteitä. Jotta alustatyön kehitykselle saataisiin asianmukaiset ja kestävät puitteet, unionin olisi asetettava työoloja koskevia uusia vähimmäisvaatimuksia, jotta voidaan vastata alustatyöstä johtuviin haasteisiin ja turvata alustatyöntekijöiden oikeudet. Alustatyöntekijöille ja tapauksen mukaan alustatyötä tekeville henkilöille olisi taattava tietyt vähimmäisoikeudet, heidän sopimusasemansa määrittäminen oikein sekä oikeudenmukaiset ja kohtuulliset työolot ja -ehdot, ja samalla olisi edistettävä läpinäkyvyyttä, oikeudenmukaisuutta, vastuuvelvollisuutta ja syrjimättömyyttä, ehkäistävä terveys- ja turvallisuusriskejä algoritmijohtamisessa, parannettava alustatyön läpinäkyvyyttä myös rajat ylittävissä tilanteissa sekä taattava oikeus käydä työehtosopimusneuvotteluja kansallisen lainsäädännön tai käytäntöjen mukaisesti. Tässä tavoitteena olisi oltava oikeusvarmuuden parantaminen, työtä välittävien digitaalisten alustojen ja palveluja verkon ulkopuolella tarjoavien toimijoiden toimintaedellytysten tasapuolistaminen sekä työtä välittävien digitaalisten alustojen kestävän kasvun tukeminen unionissa. Tätä varten työtä välittävän digitaalisen alustan kautta työskentelevät henkilöt olisi luokiteltava oikein sopimusasemansa perusteella, jotta he voivat päästä sovellettavan kansallisen työ- ja sosiaaliturvalainsäädännön piiriin.

Tarkistus  17

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 14 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(14) Komissio on toteuttanut Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 154 artiklan mukaisesti työmarkkinaosapuolten kaksivaiheisen kuulemisen työolojen parantamisesta alustatyössä. Työmarkkinaosapuolet eivät päässeet sopimukseen neuvottelujen aloittamisesta näistä asioista. On kuitenkin tärkeää toteuttaa asiaa koskevia toimia unionin tasolla mukauttamalla nykyistä oikeudellista kehystä alustatyön kasvuun.

(14) Komissio on toteuttanut Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 154 artiklan mukaisesti työmarkkinaosapuolten kaksivaiheisen kuulemisen työolojen parantamisesta alustatyössä. Työmarkkinaosapuolet eivät päässeet sopimukseen neuvottelujen aloittamisesta näistä asioista. On kuitenkin tärkeää toteuttaa asiaa koskevia toimia unionin tasolla mukauttamalla nykyistä oikeudellista kehystä alustatyön kasvuun ja automatisoitujen seuranta- ja päätöksentekojärjestelmien lisääntyvään käyttöön.

Tarkistus  18

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 15 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(15) Komissio on lisäksi käynyt laajoja keskusteluja asianosaisten sidosryhmien kanssa. Sidosryhmiä olivat muun muassa työtä välittävät digitaaliset alustat, alustatyötä tekevien henkilöiden järjestöt, tiedeyhteisön asiantuntijat, jäsenvaltiot ja kansainväliset järjestöt sekä kansalaisyhteiskunnan edustajat.

(15) Komissio on lisäksi käynyt laajoja keskusteluja asianosaisten sidosryhmien kanssa. Sidosryhmiä olivat muun muassa työtä välittävät digitaaliset alustat, alustatyötä tekevien henkilöiden järjestöt, työmarkkinaosapuolet, tiedeyhteisön asiantuntijat, jäsenvaltiot ja kansainväliset järjestöt sekä kansalaisyhteiskunnan edustajat.

Tarkistus  19

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 16 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(16) Tätä direktiiviä olisi sovellettava alustatyötä unionissa tekeviin henkilöihin, joilla on tai joilla tosiseikkojen arvioinnin perusteella voidaan katsoa olevan jäsenvaltioissa voimassa olevassa lainsäädännössä, työehtosopimuksissa tai käytännöissä määritelty työsopimus tai työsuhde, Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö huomioon ottaen. Tähän olisi sisällyttävä myös tilanteet, joissa alustatyötä tekevän henkilön ammattiasema ei ole selvä, jotta kyseinen asema voidaan määrittää oikein. Henkilötietojen käsittelyyn liittyviä algoritmijohtamista koskevia säännöksiä olisi sovellettava myös aidosti itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja muihin alustatyötä unionissa tekeviin henkilöihin, joilla ei ole työsuhdetta.

(16) Tätä direktiiviä olisi sovellettava alustatyötä unionissa tekeviin henkilöihin, joilla on tai joilla tosiseikkojen arvioinnin perusteella voidaan katsoa olevan kunkin jäsenvaltion voimassa olevassa lainsäädännössä, työehtosopimuksissa tai käytännöissä, unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö huomioon ottaen, määritelty työsopimus tai työsuhde. Tähän olisi sisällyttävä myös tilanteet, joissa alustatyötä tekevän henkilön ammattiasema ei ole selvä, jotta kyseinen asema voidaan määrittää oikein. Henkilötietojen käsittelyyn liittyviä algoritmijohtamista koskevia säännöksiä olisi sovellettava myös aidosti itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja muihin alustatyötä unionissa tekeviin henkilöihin, joilla ei ole työsuhdetta.

Tarkistus  20

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(17 a) Neuvoston direktiivin 86/653/ETY1 a soveltamisalaan kuuluvien itsenäisten välittäjien, joilla on pysyvä valtuutus neuvotella tavaroiden myynnistä tai ostamisesta toisen henkilön puolesta tai neuvotella ja tehdä sopimuksia tällaisista liiketoimista kyseisen henkilön nimissä ja lukuun, ei pitäisi kuulua tämän direktiivin soveltamisalaan edellyttäen, että työtä välittävä digitaalinen alusta ei järjestä kauppaedustajien tai välittäjien työtä tällaisten kauppaedustajien ja heidän päämiestensä välillä.

 

__________________

 

1 a Neuvoston direktiivi 86/653/ETY, annettu 18 päivänä joulukuuta 1986, jäsenvaltioiden itsenäisiä kauppaedustajia koskevan lainsäädännön yhteensovittamisesta (EYVL L 382, 31.12.1986, s. 17).

Tarkistus  21

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 17 b kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(17 b) Taksinvälityspalvelut, sellaisina kuin niitä säännellään kansallisessa lainsäädännössä ja käytännöissä, voidaan erottaa työtä välittävien digitaalisten alustojen kyytipalveluista, kun ne vain täydentävät olemassa olevaa palvelua ja saattavat aidosti itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivia liikenneluvan saaneita taksinkuljettajia yhteyteen asiakkaidensa kanssa välittämällä taksia tarvitsevilta henkilöiltä saadut viestit liikenneluvan saaneille taksinkuljettajille, edellyttäen, että palvelun tarjoaja ei käytä minkäänlaista tämän direktiivin mukaista määräys- tai työnjohtovaltaa liikenneluvan saaneisiin taksinkuljettajiin eli että se ei muun muassa määritä matkan hintaa ja peri maksua eikä valvo ajoneuvojen kuntoa tai kuljettajia ja heidän työn suorittamistaan. Itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat taksinkuljettajat voivat yleensä vapaasti valita, miten he tuottavat liikevaihtonsa, koska liikennelupa tuo heille tiettyjä oikeuksia, kuten oikeuden ottaa asiakkaita vapaasti suoraan kadulta, julkiselta taksiasemalta tai muilla vastaavilla tavoilla.

Tarkistus  22

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 17 c kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(17 c) Joukkotyö voidaan määritellä sellaisten työtehtävien ulkoistamisen tai jakamisen organisoimiseksi verkkoalustojen kautta, joita voidaan suorittaa suurelle asiakas- tai työnantajajoukolle. Joukkotyöllä on monia yhteisiä piirteitä epätyypillisen työn muiden muotojen, kuten tilapäistyön, osa-aikatyön tai vuokratyön, kanssa. Se suoritetaan tyypillisesti internetissä käyttäen teknistä välittäjäjärjestelmää, joka on usein alusta. Mikrotyö- tai joukkotyöalustat koordinoivat pieniä verkossa suoritettavia työtehtäviä. Nämä mikrotehtäväalustat ovat yksi työtä välittävien digitaalisten verkkoalustojen tyyppi, joka tarjoaa yritysten ja muiden asiakkaiden käyttöön laajan ja joustavan työvoiman eli ”joukon” suorittamaan sellaisia pieniä työtehtäviä, jotka on mahdollista tehdä etänä tietokone- ja internetyhteyden avulla. Tehtäviä jaetaan suurelle ”joukolle” henkilöitä, jotka voivat suorittaa yksittäisiä toimintoja eriaikaisesti ja etänä oman tietokoneensa kautta. Joukkotyötä organisoivien työtä välittävien digitaalisten alustojen olisi kuuluttava tämän direktiivin soveltamisalaan.

Tarkistus  23

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 18 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(18) Työtä välittävät digitaaliset alustat eroavat muista verkkoalustoista siinä, että ne organisoivat työtä, jota yksityishenkilöt tekevät alustan tarjoaman palvelun vastaanottajan kertaluonteisesta tai toistuvasta pyynnöstä. Yksityishenkilöiden tekemän työn organisoinnilla olisi oltava vähintään merkittävä rooli palvelun kysynnän ja sellaisen työvoiman tarjonnan yhteensovittamisessa, jota tarjoavalla yksityishenkilöllä on sopimussuhde työtä välittävän digitaalisen alustan kanssa ja joka on käytettävissä tietyn tehtävän suorittamiseen, minkä lisäksi alusta voi huolehtia muista toiminnoista, kuten maksujen käsittelystä. Työtä välittäviksi digitaalisiksi alustoiksi ei pitäisi katsoa verkkoalustoja, jotka eivät organisoi yksityishenkilöiden tekemää työtä, vaan pelkästään tarjoavat keinot, joilla palveluntarjoajat voivat tavoittaa loppukäyttäjät, esimerkiksi mainostavat tarjolla olevia palveluita tai palvelupyyntöjä tai kokoavat yhteen ja näyttävät tietoja tietyllä alueella saatavilla olevista palveluntarjoajista, mutta eivät muuten osallistu palveluiden tuottamiseen. Työtä välittävien digitaalisten alustojen määritelmään ei pitäisi sisällyttää sellaisten palveluiden tarjoajia, joissa ensisijaisena tarkoituksena on omaisuuden hyödyntäminen tai jakaminen, kuten lyhytaikainen asunnonvuokraus. Määritelmä olisi rajattava sellaisen palvelun tarjoajiin, joissa yksityishenkilön tekemän työn, kuten siivoustyön tai henkilöiden tai tavaroiden kuljetuksen, organisointi on palvelun välttämätön ja keskeinen, ei pelkästään vähäinen ja puhtaasti täydentävä osa.

(18) Työtä välittävät digitaaliset alustat eroavat muista verkkoalustoista siinä, että ne organisoivat työn, jonka yksityishenkilöt tekevät palvelun vastaanottajan pyynnöstä, tai töiden jakamisen asettamalla sähköisin välinein, kuten verkkosivuston tai mobiilisovelluksen kautta, avoimesti saataville kertaluonteisia tai toistuvia työtehtäviä. Yksityishenkilöiden tekemän työn organisointiin olisi kuuluttava vähintään kysynnän ja sellaisen työvoiman tarjonnan yhteensovittaminen, jota tarjoavalla yksityishenkilöllä on sopimussuhde työtä välittävän digitaalisen alustan kanssa riippumatta siitä, mitä nimitystä kyseisen yksityishenkilön ja palvelun tarjoajana olevan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön välisestä suhteesta sitä koskevissa asiakirjoissa käytetään, ja joka on käytettävissä tietyn tehtävän suorittamiseen, minkä lisäksi siihen voi kuulua muita toimintoja, kuten maksujen käsittelyä. Työtä välittäviksi digitaalisiksi alustoiksi ei pitäisi katsoa verkkoalustoja, jotka eivät organisoi yksityishenkilöiden tekemää työtä, vaan pelkästään tarjoavat keinot, joilla mainostaa tarjolla olevia palveluita tai palvelupyyntöjä tai kokoavat yhteen ja näyttävät tietoja tietyllä alueella saatavilla olevista palveluntarjoajista, mutta eivät muuten osallistu palveluiden tuottamiseen. Työtä välittävien digitaalisten alustojen määritelmään ei pitäisi sisällyttää sellaisten palveluiden tarjoajia, joissa tarkoituksena on omaisuuden hyödyntäminen tai jakaminen, kuten lyhytaikainen asunnonvuokraus, tai tavaroiden jälleenmyynti.

Tarkistus  24

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(18 a) Koska alustatyötä tekevät henkilöt luokitellaan usein virheellisesti eikä heillä ole sellaista yhteistä työpaikkaa, jossa he voisivat tutustua toisiinsa ja keskustella keskenään, myös puolustaakseen etujaan työnantajaansa nähden, yrityskohtaiset ammattijärjestöt tai työntekijöiden edustuselinten perustaminen tai valvominen työnantajan toimesta ja tämän eikä niinkään työntekijöiden etujen mukaisesti1 a ovat erityisen ongelmallinen ilmiö alustatyössä. Tällaiset yrityskohtaiset ammattijärjestöt tai työntekijöiden edustuselimet ovat Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimuksen nro 98 2 artiklan ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/14/EY1 b vastaisia. Tiedottamista ja kuulemista koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä laadittaessa tai toteutettaessa työnantajien ja työntekijöiden edustajien olisi toimittava yhteistyön hengessä ja toistensa oikeuksia ja velvollisuuksia kunnioittaen ja ottaen samalla huomioon sekä yrityksen tai toimipaikan että työntekijöiden edut. Työtä välittävien digitaalisten alustojen olisi varmistettava yhdessä edustavimpien ammattijärjestöjen kanssa, että työntekijöiden edustajien vaaleissa kunnioitetaan perusoikeuksia ja -vapauksia ja noudatetaan sovellettavia kansallista lainsäädäntöä ja käytäntöjä.

 

__________________

 

1a Eurofoundin määritelmä, https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/industrial-relations-dictionary/company-union.

 

1 b Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/14/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2002, työntekijöille tiedottamista ja heidän kuulemistaan koskevista yleisistä puitteista Euroopan yhteisössä – Luonnos työntekijöiden edustusta koskevaksi Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteiseksi julistukseksi (EYVL L 80, 23.3.2002, s. 2).

Tarkistus  25

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 18 b kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(18 b) Työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu ja työehtosopimusneuvottelut ovat äärimmäisen tärkeitä tämän direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi. Ammattijärjestöjen yksinomaiset oikeudet, kuten oikeus osallistua kollektiivisiin neuvotteluihin ja tehdä työehtosopimuksia, olisi säilytettävä. Tässä direktiivissä säädetyt ammattijärjestöjen ja muiden työntekijöiden edustajien oikeudet ja erioikeudet olisi turvattava ja niitä olisi kunnioitettava ILO:n yleissopimusten1 a ja Euroopan neuvoston Euroopan sosiaalisen peruskirjan mukaisesti.

 

__________________

 

1 a Erityisesti yleissopimus nro 87 ammatillisesta järjestäytymisvapaudesta ja ammatillisen järjestäytymisoikeuden suojelusta ja ILO:n yleissopimus nro 98 järjestäytymisoikeuden ja kollektiivisen neuvotteluoikeuden periaatteiden soveltamisesta, joiden lisäksi olisi otettava asianmukaisesti huomioon ILO:n yleissopimus nro 135 työntekijöiden edustajista, ILO:n yleissopimus nro 151 julkisen sektorin järjestäytymisoikeudesta ja ILO:n yleissopimus nro 154 kollektiivisesta neuvottelumenettelystä ja niihin liittyvät ILO:n suositukset.

Tarkistus  26

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 18 c kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(18 c) Automatisoituihin päätöksenteko- ja seurantajärjestelmiin olisi luettava kaikki tietojenkäsittelymekanismit, joissa käytetään tietojenkäsittelytieteen tekniikoita tai datajoukkoja, jotka voivat vaikuttaa työoloihin tai työn organisointiin ja jotka mahdollistavat sellaiset ongelmanratkaisutoimet tai suositukset, joilla on merkittävä vaikutus alustatyötä tekeviin henkilöihin. Tällainen automatisoitu päätöksenteko käsittää muun muassa seurannan, työsuorituksen arvioinnin, yksilöllisen profiloinnin ja työtehtävien jakamisen. Tietokonesovellusten käyttöä viestien (kuten sähköpostien) vaihtoon pidetään lähtökohtaisesti viestintäkeinona, eikä niiden käyttö näin ollen merkitse, että kyseiset sovellukset itsessään muodostaisivat automaattisesti tehtyjä päätöksiä.

Tarkistus  27

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 19 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(19) Näennäisesti itsenäisen ammatinharjoittamisen torjumiseksi alustatyössä ja ammattiaseman oikein määrittämisen helpottamiseksi jäsenvaltioilla olisi oltava käytössään asianmukaiset menettelyt, joilla ehkäistään alustatyötä tekevien henkilöiden ammattiaseman virheellinen luokittelu ja puututaan tähän ongelmaan. Näiden menettelyiden tavoitteena olisi oltava sen selvittäminen, onko kyseessä työsuhde sellaisena kuin se on määritelty kansallisessa lainsäädännössä, työehtosopimuksissa tai käytännöissä, unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö huomioon ottaen. Jos kyseessä on tällainen työsuhde, olisi varmistettava, että työntekijöihin sovellettavaa unionin lainsäädäntöä, kansallista työnlainsäädäntöä, työehtosopimuksia ja sosiaaliturvaa koskevia sääntöjä noudatetaan kaikilta osin. Jos ammattiasemana on itsenäinen ammatinharjoittaminen tai jokin kansallisessa lainsäädännössä määritelty välimuodon ammattiasema, olisi sovellettava kyseiseen asemaan liittyviä oikeuksia ja velvoitteita.

(19) Alustatyötä tekevä henkilö voi olla joko alustatyöntekijä tai aidosti itsenäinen ammatinharjoittaja. Näennäisesti itsenäisen ammatinharjoittamisen torjumiseksi alustatyössä ja ammattiaseman oikein määrittämisen helpottamiseksi jäsenvaltioilla olisi oltava käytössään tehokkaat menettelyt, joilla ehkäistään alustatyötä tekevien henkilöiden ammattiaseman virheellinen luokittelu ja puututaan tähän ongelmaan. Näiden menettelyiden tavoitteena olisi oltava varmistaa, että ammattiasema määritetään oikein, ja selvittää, onko kyseessä työsuhde sellaisena kuin se on määritelty kansallisessa lainsäädännössä ja sovellettavassa kansainvälisessä oikeudessa, työehtosopimuksissa tai käytännöissä, unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö huomioon ottaen. Jos kyseessä on tällainen työsuhde, olisi varmistettava, että työntekijöihin sovellettavaa unionin lainsäädäntöä, kansallista työnlainsäädäntöä, työehtosopimuksia ja sosiaaliturvaa koskevia sääntöjä noudatetaan kaikilta osin. Jos oikea ammattiasema on itsenäinen ammatinharjoittaminen, olisi sovellettava kyseiseen asemaan liittyviä oikeuksia ja velvoitteita.

Tarkistus  28

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 20 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(20) Unionin tuomioistuin on oikeuskäytännössään vahvistanut työntekijän aseman määrittämisperusteet62. Unionin tuomioistuimen tulkinta näistä arviointiperusteista olisi otettava huomioon tämän direktiivin täytäntöönpanossa. Kansallisessa lainsäädännössä määritellyn itsenäisen ammatinharjoittajan aseman väärinkäyttö joko jäsenvaltion tasolla tai rajat ylittävissä tilanteissa on yksi väärin ilmoitetun työn muoto, joka liittyy usein pimeään työhön. Näennäisellä itsenäisellä ammatinharjoittamisella tarkoitetaan sitä, että tiettyjen lakisääteisten tai verovelvollisuuksien välttämiseksi henkilö ilmoitetaan itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi, vaikka hän täyttää tyypilliset työsuhteessa olevaa työntekijää koskevat edellytykset.

(20) Unionin tuomioistuin on oikeuskäytännössään vahvistanut työntekijän aseman määrittämisperusteet62. Unionin tuomioistuimen tulkinta näistä arviointiperusteista olisi otettava huomioon tämän direktiivin täytäntöönpanossa. Kansallisessa lainsäädännössä määritellyn itsenäisen ammatinharjoittajan aseman väärinkäyttö joko jäsenvaltion tasolla tai rajat ylittävissä tilanteissa on yksi väärin ilmoitetun työn muoto, joka liittyy usein pimeään työhön. Näennäisellä itsenäisellä ammatinharjoittamisella tarkoitetaan sitä, että tiettyjen lakisääteisten tai verovelvollisuuksien välttämiseksi henkilö ilmoitetaan itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi, vaikka hän täyttää tyypilliset työsuhteessa olevaa työntekijää koskevat edellytykset, mikä asettaa lakia noudattavat yritykset epäreiluun kilpailuasemaan. Tällaisten henkilöiden olisi kuuluttava tämän direktiivin soveltamisalaan.

__________________

__________________

62 Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 3.7.1986, Deborah Lawrie-Blum v. Land Baden-Württemberg, C-66/85, ECLI:EU:C:1986:284, yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 14.10.2010, Union Syndicale Solidaires Isère v. Premier ministre ym., C-428/09, ECLI:EU:C:2010:612, unionin tuomioistuimen tuomio 4.12.2014, FNV Kunsten Informatie en Media v. Staat der Nederlanden, C-413/13, ECLI:EU:C:2014:2411, unionin tuomioistuimen tuomio 9.7.2015, Ender Balkaya v. Kiesel Abbruch- und Recycling Technik GmbH, C-229/14, ECLI:EU:C:2015:455, unionin tuomioistuimen tuomio 17.11.2016, Betriebsrat der Ruhrlandklinik gGmbH v. Ruhrlandklinik gGmbH, C-216/15, ECLI:EU:C:2016:883, unionin tuomioistuimen tuomio, 16.7.2020, UX v. Governo della Repubblica italiana, C-658/18, ECLI:EU:C:2020:572, ja unionin tuomioistuimen määräys, 22.4.2020, B v. Yodel Delivery Network Ltd, C-692/19, ECLI:EU:C:2020:288.

62 Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 3.7.1986, Deborah Lawrie-Blum v. Land Baden-Württemberg, C-66/85, ECLI:EU:C:1986:284, yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 14.10.2010, Union Syndicale Solidaires Isère v. Premier ministre ym., C-428/09, ECLI:EU:C:2010:612, unionin tuomioistuimen tuomio 4.12.2014, FNV Kunsten Informatie en Media v. Staat der Nederlanden, C-413/13, ECLI:EU:C:2014:2411, unionin tuomioistuimen tuomio 9.7.2015, Ender Balkaya v. Kiesel Abbruch- und Recycling Technik GmbH, C-229/14, ECLI:EU:C:2015:455, unionin tuomioistuimen tuomio 17.11.2016, Betriebsrat der Ruhrlandklinik gGmbH v. Ruhrlandklinik gGmbH, C-216/15, ECLI:EU:C:2016:883, unionin tuomioistuimen tuomio, 16.7.2020, UX v. Governo della Repubblica italiana, C-658/18, ECLI:EU:C:2020:572, ja unionin tuomioistuimen määräys, 22.4.2020, B v. Yodel Delivery Network Ltd, C-692/19, ECLI:EU:C:2020:288.

Tarkistus  29

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 22 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(22) Jos työsuhteen olemassaolo todetaan tosiseikkojen perusteella, työnantajana toimiva osapuoli olisi selkeästi yksilöitävä, ja kyseisen osapuolen olisi täytettävä kaikki sen työnantajaroolista johtuvat velvoitteet.

(22) Jos työsuhteen olemassaolo todetaan tosiseikkojen perusteella, työnantajana toimiva yksi tai useampi osapuoli olisi selkeästi yksilöitävä ja sen olisi täytettävä kaikki velvoitteet, jotka johtuvat sen kansalliseen lainsäädäntöön ja asianomaiseen toimialaan sovellettaviin asiaankuuluviin kansallisiin tai alakohtaisiin työehtosopimuksiin perustuvasta työnantajaroolista, joka jäsenvaltioiden on määritettävä yhteistyössä työmarkkinaosapuolten kanssa kansallisen lainsäädännön ja käytäntöjen mukaisesti.

Tarkistus  30

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 23 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(23) Sen varmistaminen, että ammattiasema määritetään oikein, ei saisi estää alustatyötä tekevien aidosti itsenäisten ammatinharjoittajien työolojen kohentamista. Jos työtä välittävä digitaalinen alusta päättää täysin vapaaehtoisesti tai asianomaisten henkilöiden suostumuksella maksaa alustan kautta työskentelevien itsenäisten ammatinharjoittajien sosiaaliturvamaksuja, tapaturma- tai muita vakuutusmaksuja, koulutusmaksuja tai muita etuuksia, näitä etuuksia ei pitäisi sellaisenaan pitää työsuhteen olemassaoloa osoittavina tekijöinä.

(23) Sen varmistaminen, että ammattiasema määritetään oikein, ei saisi estää alustatyötä tekevien aidosti itsenäisten ammatinharjoittajien työolojen kohentamista. Työehtosopimusneuvottelut ovat keskeinen väline, jolla parantaa alustatyötä tekevien henkilöiden työoloja, riippumatta siitä, mitä nimitystä suhteesta käytetään sitä koskevissa asiakirjoissa, ja komission ja jäsenvaltioiden olisi kannustettava käymään tällaisia neuvotteluja. Komission 30 päivänä syyskuuta 2022 antama tiedonanto suuntaviivoista unionin kilpailulainsäädännön soveltamiseksi yksinyrittäjien työoloja koskeviin työehtosopimuksiin voi toimia tässä tarkoituksessa hyödyllisenä ohjeena rajoittamatta kuitenkaan kollektiivisen edustuksen soveltamisalaa ja muotoa koskevan kansallisen lainsäädännön ja käytäntöjen soveltamista ja edellyttäen, että kyseiset sopimukset kattavat aidosti itsenäiset ammatinharjoittajat. Jäsenvaltioiden olisi toteutettava toimenpiteitä, joilla varmistetaan tosiasiallinen suoja alustatyötä tekeville henkilöille, erityisesti naispuolisille työntekijöille sekä heikoimmassa asemassa oleville työntekijöille, nuorille työntekijöille, ikääntyneille työntekijöille, epävirallisen talouden työntekijöille, siirtotyöläisille ja vammaisille työntekijöille.

Tarkistus  31

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 24 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(24) Kun työtä välittävät digitaaliset alustat määräävät työn tekemisen tietyistä osatekijöistä, ne toimivat samoin kuin työnantaja toimii työsuhteessa. Ohjaus ja määräysvalta, eli lakiin perustuva alisteinen asema, on keskeinen osa työsuhteen määritelmää jäsenvaltioissa sekä unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä. Sen vuoksi sopimussuhteita, joissa työtä välittävä digitaalinen alusta käyttää tietynasteista määräysvaltaa työn tekemisen tiettyihin osatekijöihin, olisi pidettävä oikeudellisen olettaman perusteella alustan sekä sen kautta alustatyötä tekevän henkilön välisinä työsuhteina. Näin ollen henkilö olisi luokiteltava työntekijäksi, jolla on kaikki tämän aseman mukaiset, kansallisessa ja unionin lainsäädännössä, työehtosopimuksissa ja käytännössä vahvistetut oikeudet ja velvoitteet. Oikeudellista olettamaa olisi sovellettava kaikissa kyseeseen tulevissa hallinnollisissa ja oikeudellisissa menettelyissä alustatyötä tekevän henkilön hyväksi. Viranomaisten, jotka vastaavat asiaa koskevan lainsäädännön noudattamisen todentamisesta tai täytäntöönpanosta, kuten työsuojelu-, sosiaaliturva- ja veroviranomaisten, olisi myös voitava luottaa tähän olettamaan. Jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön kansallinen kehys oikeustapausten määrän vähentämiseksi ja oikeusvarmuuden parantamiseksi.

(24) Kun työtä välittävät digitaaliset alustat valvovat työn tekemisen tiettyjä osatekijöitä tai käyttävät tiettyä määräysvaltaa näihin osatekijöihin, ne toimivat samoin kuin työnantaja toimii työsuhteessa. Työnjohto- ja määräysvalta eli alisteinen asema ovat keskeinen osa työsuhteen määritelmää jäsenvaltioissa sekä unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä. Sen vuoksi alustatyötä tekevien henkilöiden ja työtä välittävän digitaalisen alustan välisiä sopimussuhteita olisi pidettävä oikeudellisen olettaman perusteella työsuhteina. Kansallisten viranomaisten on sovellettava olettamaa, jos ne katsovat, että alustatyötä tekeviä henkilöitä on saatettu luokitella virheellisesti. Olettamaa olisi sovellettava myös, kun alustatyötä tekevä henkilö tai useiden alustatyötä tekevien henkilöiden puolesta tai tukemiseksi toimiva ammattijärjestö riitauttaa henkilön luokittelun hallinnollisessa tai oikeudellisessa menettelyssä. Oikeudellista olettamaa olisi sovellettava kaikissa kyseeseen tulevissa hallinnollisissa prosesseissa ja hallinnollisissa ja oikeudellisissa menettelyissä alustatyötä tekevän henkilön hyväksi. Viranomaisten, jotka vastaavat asiaa koskevan lainsäädännön noudattamisen todentamisesta tai täytäntöönpanosta, kuten työsuojelu-, sosiaaliturva- ja veroviranomaisten, olisi myös sovellettava olettamaa. Jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön kansallinen kehys oikeustapausten määrän vähentämiseksi ja oikeusvarmuuden parantamiseksi, jotta varmistetaan alustatyötä tekevien henkilöiden luokittelu oikein sopimussuhteen alusta alkaen. Työsuhteen olemassaoloa koskevan oikeudellisen olettaman ei pitäisi johtaa kaikkien alustatyötä tekevien henkilöiden automaattiseen luokitteluun työntekijöiksi, koska alustalla on aina mahdollisuus kumota olettama ennen kuin toimivaltainen hallinto- tai oikeusviranomainen tekee päätöksen uudelleenluokittelusta. Olettaman ei pitäisi käsittää tilanteita, joissa alustatyötä tekevät henkilöt ovat aidosti itsenäisiä ammatinharjoittajia. Alustatyötä tekevien henkilöiden, jotka ovat aidosti itsenäisiä ammatinharjoittajia, olisi voitava pysyä sellaisina ja saada työtilaisuuksia alustojen kautta. Aidosti itsenäiset ammatinharjoittajat vastaavat itse asiakkailleen työnsä tekemisen tavoista ja työnsä laadusta.

Tarkistus  32

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 25 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(25) Direktiiviin olisi sisällytettävä kriteerit, joiden perusteella todetaan, että työtä välittävä digitaalinen alusta käyttää määräysvaltaa työn tekemiseen, jotta oikeudellista olettamaa tosiasiassa noudatetaan ja työntekijöiden oikeuksien täytäntöönpano helpottuu. Näiden kriteerien olisi perustuttava unionin ja kansalliseen oikeuskäytäntöön, ja niissä olisi otettava huomioon työsuhdetta koskevat kansalliset käsitteet. Kriteeristön olisi sisällettävä konkreettisia seikkoja, jotka osoittavat, että työtä välittävä digitaalinen alusta esimerkiksi käytännössä määrittää työolot tai työstä maksettavan korvauksen tai molemmat, eikä pelkästään anna niistä suosituksia, antaa ohjeita siitä, miten työ on suoritettava, tai estää alustatyötä tekevää henkilöä luomasta liikesuhteita mahdollisiin asiakkaisiin. Olettaman toimiminen käytännössä edellyttää, että kriteereistä kahden olisi aina täytyttävä, jotta olettamaa sovelletaan. Toisaalta kriteerien ei pitäisi täyttyä tilanteissa, joissa alustatyötä tekevät henkilöt ovat aidosti itsenäisiä ammatinharjoittajia. Aidosti itsenäiset ammatinharjoittajat vastaavat itse asiakkailleen työnsä tekemisen tavoista ja työnsä laadusta. Aidosti itsenäiselle ammatinharjoittamiselle tunnusomaista on vapaus valita omat työaikansa ja poissaolojaksonsa, kieltäytyä työtehtävistä, käyttää alihankkijoita tai sijaisia tai työskennellä kenelle tahansa ulkopuoliselle. Sen vuoksi näitä asioita koskevan harkintavallan tosiasiallista rajoittamista ehtojen tai seuraamusjärjestelmän avulla olisi myös pidettävä työn tekemiseen kohdistuvana määräysvaltana. Työn tekemiseen kohdistuvaan määräysvaltaan tulisi katsoa kuuluvan myös työn tekemisen tarkka valvonta tai työn tulosten laadun perusteellinen todentaminen, myös sähköisiä välineitä käyttäen, silloin kun tähän kuuluu muutakin kuin palvelun vastaanottajien antamien arvioiden käyttämistä. Samalla työtä välittävien digitaalisten alustojen olisi voitava suunnitella tekniset rajapintansa siten, että laadukas kuluttajakokemus voidaan varmistaa. Toimenpiteitä tai sääntöjä, jotka perustuvat lakiin tai jotka ovat välttämättömiä palvelun vastaanottajien terveyden tai turvallisuuden takaamiseksi, ei tulisi pitää osoituksena työn suorittamiseen kohdistuvasta määräysvallasta.

(25) Viranomaisten ja toimivaltaisten laitosten, jotka määrittävät objektiivisen arvioinnin perusteella alustatyötä tekevien henkilöiden oikean luokittelun sen perusteella, onko kyseisen jäsenvaltion voimassa olevissa sovellettavassa lainsäädännössä, työehtosopimuksissa tai käytännöissä, unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö huomioon ottaen, määritelty työsuhde olemassa, olisi käytettävä perusteena tosiseikkoja, jotka osoittavat, että työtä välittävä digitaalinen alusta käyttää määräys- ja työnjohtovaltaa työn tekemiseen. Näiden seikkojen olisi perustuttava unionin ja kansalliseen oikeuskäytäntöön sekä työsuhteita koskevaan ILO:n suositukseen vuodelta 2006 (nro 198), ja niissä olisi otettava huomioon työsuhdetta koskevat kansalliset käsitteet ja käsitteen jatkuva kehitys, myös automatisoitujen seuranta- ja päätöksentekojärjestelmien kehityksen seurauksena. Konkreettisia seikkoja, joiden perusteella voidaan päätellä, että työtä välittävä digitaalinen alusta käyttää määräys- ja työnjohtovaltaa työn tekemiseen, ovat seikat, jotka osoittavat että työtä välittävä digitaalinen alusta esimerkiksi: käytännössä määrittää työolot tai työstä maksettavan korvauksen tai molemmat; maksaa työntekijälle määräajoin palkkaa; edellyttää ulkoista olemusta tai käyttäytymistä koskevien sääntöjen noudattamista; antaa ohjeita siitä, miten työ on suoritettava; estää alustatyötä tekevää henkilöä luomasta liikesuhteita mahdollisiin asiakkaisiin muun muassa valvomalla tai rajoittamalla alustatyötä tekevän henkilön ja tavaroiden tai palvelujen vastaanottajan välistä viestintää työn suorittamisen aikana ja sen jälkeen; valvoo työn tekemistä, myös sähköisillä välineillä; jäljittää tai valvoo alustatyötä tekevää henkilöä tämän suorittaessa työtä; käyttää määräysvaltaa liiketoimintaan, joka liittyy yksityishenkilöiden tekemään alustatyöhön, ja organisoi kyseistä liiketoimintaa tai vastaa asiaan liittyvistä investoinneista ja työnjohdosta; tarjoaa alustatyötä tekevälle henkilölle työn suorittamiseen tarvittavat työkalut, digitaaliset välineet, materiaalit tai koneet; tai rajoittaa alustatyötä tekevän henkilön vapautta valita sosiaaliturvajärjestelmä, tapaturmavakuutus, eläkejärjestelmä tai muu vakuutusmuoto, myös epäsuotuisien seurausten avulla. Aidosti itsenäiselle ammatinharjoittamiselle tunnusomaista on vapaus valita omat työaikansa ja poissaolojaksonsa, kieltäytyä työtehtävistä, käyttää alihankkijoita tai sijaisia tai työskennellä kenelle tahansa ulkopuoliselle, mutta tämä vapaus ei itsessään riitä todisteeksi itsenäisestä ammatinharjoittamisesta. Sen vuoksi yhtenä osoituksena määräys- ja työnjohtovallan käyttämisestä työn tekemiseen olisi pidettävä myös näitä asioita koskevan harkintavallan – eli vapauden organisoida oma työnsä, etenkin valita omat työaikansa ja poissaolojaksonsa, ottaa vastaan työtehtäviä tai kieltäytyä niistä taikka käyttää alihankkijoita tai sijaisia – tosiasiallista rajoittamista ehtojen tai seuraamusjärjestelmän avulla, myös rajoittamalla työtilaisuuksien saantia tai käyttämällä asiakasarviointijärjestelmiä valvontavälineenä ja seuraamusten perustana tai työnjaon välineenä. Työn tekemiseen kohdistuvaa määräys- ja työnjohtovaltaa osoittavana seikkana tulisi ottaa huomioon myös työn tulosten laadun todentaminen, myös sähköisiä välineitä käyttäen. Tämä luettelo ei ole tyhjentävä, ja mikä tahansa muu merkityksellinen seikka voi osoittaa, että työtä välittävä digitaalinen alusta käyttää määräys- ja työnjohtovaltaa työn tekemiseen. Samalla työtä välittävien digitaalisten alustojen olisi voitava suunnitella tekniset rajapintansa siten, että voidaan varmistaa, että toimenpiteitä tai sääntöjä, jotka perustuvat lakiin, ei tulisi pitää osoituksena työn suorittamiseen kohdistuvasta valvonnasta.

Tarkistus  33

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 26 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(26) Oikeudellisen olettaman tosiasiallinen täytäntöönpano asianmukaisin toimenpitein, kuten yleisölle tiedottamalla, ohjeita laatimalla sekä valvontaa ja paikalla tehtäviä tarkastuksia tehostamalla, on olennaisen tärkeää oikeusvarmuuden ja läpinäkyvyyden takaamiseksi kaikkien osapuolten kannalta. Toimenpiteissä olisi otettava huomioon startup-yritysten erityinen tilanne ja tuettava yrittäjäpotentiaalia sekä työtä välittävien digitaalisten alustojen kestävän kasvun edellytyksiä unionissa.

(26) Oikeudellisen olettaman tosiasiallinen täytäntöönpano asianmukaisin toimenpitein on olennaisen tärkeää oikeusvarmuuden ja läpinäkyvyyden takaamiseksi kaikkien osapuolten kannalta. Tällaisiin toimenpiteisiin olisi kuuluttava yleisölle tiedottaminen, kattavien ohjeiden laatiminen konkreettisten käytännön suositusten muodossa, valvonnan tehostaminen, eri kansallisten viranomaisten välinen yhteistyö, mekanismit, joiden avulla alustatyötä tekevät henkilöt tai työtä välittävät digitaaliset alustat voivat konsultoida asiaankuuluvia viranomaisia, sekä paikalla tehtävät tarkastukset. Toimenpiteissä olisi otettava huomioon pk-yritysten erityinen tilanne työtä välittävien digitaalisten alustojen kestävässä kehityksessä. Oikeudenmukaisuuden vuoksi oikeudellisen olettaman ei pitäisi johtaa siihen, että jotkin työtä välittävät digitaaliset alustat käyttävät alustan ja palveluja tarjoavan henkilön välissä alihankintayritystä kiertääkseen tässä direktiivissä säädettyjä velvoitteitaan. Työtä välittävää digitaalista alustaa, jonka alihankkija työnantaja on, olisi pidettävä velvollisena vastaamaan työnantajan ohella tai tämän sijasta alustatyöntekijöiden tässä direktiivissä säädettyjen oikeuksien rikkomisesta, myös velvollisena maksamaan mahdolliset palkkasaatavat ja maksamatta olevat maksut työmarkkinaosapuolten yhteisiin rahastoihin tai instituutioihin.

Tarkistus  34

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(26 a) Jotta voitaisiin varmistaa, että työsuojelutarkastukset toteutetaan tehokkaasti, jäsenvaltioilla olisi oltava riittävästi työsuojelutarkastajia, mikä vastaa ILO:n yleissopimusta nro 81 ammattientarkastuksesta ja vuonna 2006 järjestetystä 95. kansainvälisestä työkonferenssista annettua ILO:n raporttia III, jossa suositetaan, että 10 000:ta työntekijää kohden olisi oltava yksi työsuojelutarkastaja. Jäsenvaltioiden olisi asetettava vuosittain kansallinen tavoite työtä välittävien digitaalisten alustojen toimialoilla tehtävien tarkastusten lukumäärälle, jotta voidaan varmistaa työntekijöiden luokittelu oikein. Alustatyötä tekevän henkilön uudelleenluokittelun itsenäisestä ammatinharjoittajasta alustatyöntekijäksi olisi välittömästi johdettava asiaankuuluvien viranomaisten suorittamaan tarkastukseen, jotta voidaan nopeasti todentaa muiden samalle työtä välittävälle digitaaliselle alustalle alustatyötä tekevien henkilöiden asema.

Tarkistus  35

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 26 b kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(26 b) Jotta voidaan lisätä tarkastusten tehokkuutta tämän direktiivin soveltamiseksi, jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että kansallisessa lainsäädännössä annetaan toimivaltaisille viranomaisille riittävä toimivalta tehdä tarkastuksia, että tämän direktiivin tehokkaan soveltamisen varmistamiseksi kerätään ja käsitellään näennäisesti itsenäistä ammatinharjoittamista koskevia tietoja, mukaan lukien aiempien tarkastusten tulokset, ja että käytettävissä on riittävästi henkilöstöä, jolla on tarvittava ammattitaito ja pätevyys suorittaa tarkastukset tehokkaasti. Koska virheellinen luokittelu on yleistä, työsuojelutarkastajia olisi vaadittava kehittämään ennakoivaa valvontaa.

Tarkistus  36

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 27 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(27) Oikeusvarmuuden vuoksi oikeudellisella olettamalla ei saisi olla takautuvia oikeusvaikutuksia, jotka edeltävät määräaikaa, joka tämän direktiivin saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä on asetettu, minkä vuoksi oikeudellista olettamaa olisi sovellettava vasta kyseisestä päivästä lähtien myös silloin, kun sopimussuhde on alkanut ennen kyseistä päivää ja se on kyseisenä päivänä edelleen voimassa. Kanteita, jotka liittyvät työsuhteen mahdolliseen olemassaoloon ja siitä johtuviin oikeuksiin ja velvollisuuksiin kyseistä päivää edeltävänä aikana, olisi siksi arvioitava pelkästään tätä direktiiviä edeltäneen kansallisen lainsäädännön ja unionin lainsäädännön nojalla.

(27) Oikeusvarmuuden vuoksi oikeudellisella olettamalla ei saisi olla takautuvia oikeusvaikutuksia, minkä vuoksi oikeudellista olettamaa olisi sovellettava vasta täytäntöönpanolainsäädännössä vahvistetusta päivästä lähtien myös silloin, kun sopimussuhde on alkanut ennen kyseistä päivää ja se on kyseisenä päivänä edelleen voimassa. Kanteita, jotka liittyvät työsuhteen mahdolliseen olemassaoloon ja siitä johtuviin oikeuksiin ja velvollisuuksiin kyseistä päivää edeltävänä aikana, olisi siksi arvioitava pelkästään tätä direktiiviä edeltäneen kansallisen lainsäädännön ja unionin lainsäädännön ja erityisesti direktiivin (EU) 2019/1152 nojalla.

Tarkistus  37

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 28 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(28) Alustatyötä tekevän henkilön ja työtä välittävän digitaalisen alustan välinen suhde ei välttämättä täytä työsuhteen edellytyksiä sen määritelmän mukaisesti, joka on vahvistettu kyseisessä jäsenvaltiossa voimassa olevassa lainsäädännössä, työehtosopimuksissa tai käytännöissä, unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö huomioon ottaen, vaikka työtä välittävä digitaalinen alusta käyttää määräysvaltaa työn tekemisen johonkin osa-alueeseen. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että oikeudellinen olettama voidaan kumota oikeudellisissa tai hallinnollisissa menettelyissä tai molemmissa osoittamalla edellä mainitun määritelmän mukaisesti, että kyseessä ei ole työsuhde. Perusteena todistustaakan siirtämiselle työtä välittäville digitaalisille alustoille on se, että niillä on kattava yleiskuva kaikista suhdetta määrittävistä tosiseikoista, etenkin algoritmeista, joilla ne toimintaansa hoitavat. Työtä välittävien digitaalisten alustojen oikeudellisen olettaman kumoamiseksi käynnistämillä oikeudellisilla ja hallinnollisilla menettelyillä ei pitäisi olla lykkäävää vaikutusta oikeudellisen olettaman soveltamiseen. Vaikka olettama saadaan kumottua hallinnollisessa menettelyssä, se ei saisi estää olettaman soveltamista myöhemmissä tuomioistuinmenettelyissä. Jos olettaman kohteena oleva alustatyötä tekevä henkilö pyrkii saamaan oikeudellisen olettaman kumottua, työtä välittävältä digitaaliselta alustalta olisi edellytettävä, että se avustaa kyseistä henkilöä etenkin toimittamalla kaikki alustan hallussa olevat, kyseistä henkilöä koskevat asiaankuuluvat tiedot. Jäsenvaltioiden olisi annettava tarvittavat ohjeet oikeudellisen olettaman kumoamiseksi käynnistettävistä menettelyistä.

(28) Alustatyötä tekevän henkilön ja työtä välittävän digitaalisen alustan välinen suhde ei välttämättä täytä työsuhteen edellytyksiä sen määritelmän mukaisesti, joka on vahvistettu kyseisen jäsenvaltion voimassa olevassa lainsäädännössä, työehtosopimuksissa tai käytännöissä, unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö huomioon ottaen. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että mikä tahansa osapuoli voi kumota oikeudellisen olettaman oikeudellisessa tai hallinnollisessa menettelyssä tai molemmissa osoittamalla edellä mainitun määritelmän mukaisesti, että kyseessä oleva suhde ei ole työsuhde. Perusteena todistustaakan siirtämiselle työtä välittäville digitaalisille alustoille on se, että niillä on kattava yleiskuva kaikista suhdetta määrittävistä tosiseikoista, etenkin algoritmeista, joilla ne toimintaansa hoitavat. Jos työtä välittävä digitaalinen alusta riitauttaa hallinnollisen tai oikeudellisen päätöksen alustatyötä tekevän henkilön ammattiaseman määrittämisestä, riitauttamisesta alkavalla menettelyllä ei pitäisi olla lykkäävää vaikutusta kyseiseen päätökseen. Vaikka olettama saadaan kumottua hallinnollisessa menettelyssä, se ei saisi estää olettaman soveltamista myöhemmissä tuomioistuinmenettelyissä. Jos olettaman kohteena oleva alustatyötä tekevä henkilö pyrkii saamaan oikeudellisen olettaman kumottua, työtä välittävältä digitaaliselta alustalta olisi edellytettävä, että se avustaa menettelyssä etenkin toimittamalla kaikki alustan hallussa olevat, kyseistä henkilöä koskevat asiaankuuluvat tiedot. Jäsenvaltioiden olisi annettava osana yhteistä eurooppalaista kehystä tarvittavat ohjeet oikeudellisen olettaman kumoamiseksi käynnistettävistä menettelyistä, joilla osoitetaan, että alustatyötä tekevä henkilö on aidosti itsenäinen ammatinharjoittaja. Tähän direktiiviin olisi sisällytettävä joitakin määräys- ja työnjohtovaltaa osoittavia seikkoja, jotka on otettava huomioon kumoamisen käsittelyssä. Jäsenvaltioiden olisi arvioitava näitä kriteerejä säännöllisesti, tarkistettava niitä ja tarvittaessa täydennettävä niitä työmarkkinaosapuolia kuullen.

Tarkistus  38

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(28 a) Jäsenvaltioiden olisi annettava täytäntöönpanosäännöksiä, joilla varmistetaan alustatyötä tekeville henkilöille suotuisien olettamien käyttö tapauksissa, joissa heidät on virheellisen luokittelun jälkeen luokiteltava uudelleen, mukaan lukien tarvittaessa olettama, että alustatyöntekijällä on toistaiseksi voimassa oleva työsuhde, että koeaikaa ei ole ja että alustatyöntekijä on kokoaikaisesti yrityksen palveluksessa.

Tarkistus  39

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 30 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(30) Tässä direktiivissä säädettyjen oikeuksien ja velvoitteiden lisäksi asetuksessa (EU) 2016/679 vahvistettuja oikeuksia ja velvoitteita sovelletaan edelleen henkilötietojen käsittelyssä. Asetuksen (EU) 2016/679 13, 14 ja 15 artiklassa edellytetään, että rekisterinpitäjät huolehtivat läpinäkyvyydestä rekisteröityihin nähden, kun henkilötietoja kerätään ja käsitellään. Lisäksi asetuksen (EU) 2016/679 22 artiklan 1 kohdassa säädetään rekisteröityjen oikeudesta olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on häntä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa häneen vastaavalla tavalla merkittävästi, ellei kyseisen artiklan 2 kohdassa säädetyistä poikkeuksista muuta johdu. Näitä velvoitteita sovelletaan myös työtä välittäviin digitaalisiin alustoihin.

(30) Tässä direktiivissä säädettyjen oikeuksien ja velvoitteiden lisäksi asetuksessa (EU) 2016/679 vahvistettuja oikeuksia ja velvoitteita sovelletaan edelleen henkilötietojen käsittelyssä. Asetuksen (EU) 2016/679 9 artiklassa säädetään erityisten henkilötietoryhmien käsittelyä koskevista erityissäännöistä. Kun otetaan huomioon biometristen tietojen käsittelyn yksityisyyttä loukkaava luonne etenkin työsuhteessa, biometrisen tunnistuksen ei pitäisi koskaan olla pakollista. Työnantajien olisi aina taattava vähemmän yksityisyyteen puuttuvia tapoja saavuttaa suunniteltu tunnistamistarkoitus. Alustatyötä tekeville henkilöille olisi aina tarjottava helposti ja vapaasti saatavilla oleva ja tehokas vaihtoehtoinen tapa tunnistautua, esimerkiksi henkilötodistuksen, matkustus- tai muiden asiakirjojen tai henkilökohtaisen todentamisen avulla, heille ei saisi tarjota kannustimia biometrisen tunnistusmekanismin käyttöön eikä heille saisi aiheutua minkäänlaisia epäsuotuisia seurauksia. Asetuksen (EU) 2016/679 13, 14 ja 15 artiklassa edellytetään, että rekisterinpitäjät huolehtivat läpinäkyvyydestä rekisteröityihin nähden, kun henkilötietoja kerätään ja käsitellään. Asetuksen (EU) 2016/679 16–21 artiklassa säädetään oikeudesta tietojen oikaisemiseen, poistamiseen ja niiden käsittelyn rajoittamiseen sekä oikeudesta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen ja vastustaa henkilötietojen käsittelyä. Lisäksi asetuksen (EU) 2016/679 22 artiklan 1 kohdassa säädetään rekisteröityjen oikeudesta olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on häntä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa häneen vastaavalla tavalla merkittävästi, ellei kyseisen artiklan 2 kohdassa säädetyistä poikkeuksista muuta johdu. Tämän vuoksi algoritmijohtaminen, johon kuuluu automatisoitu ja ilman ihmisesihenkilön myötävaikutusta tapahtuva päätöksenteko, joka vaikuttaa yksityishenkilöihin merkittävästi, on unionin oikeuden vastaista. Asetuksen (EU) 2016/679 22 artiklan 3 kohdassa rekisterinpitäjä velvoitetaan toteuttamaan asianmukaiset toimenpiteet rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien sekä oikeutettujen etujen suojaamiseksi. Tämä koskee vähintään oikeutta vaatia, että tiedot käsittelee rekisterinpitäjän puolesta luonnollinen henkilö, sekä oikeutta esittää kantansa ja riitauttaa päätös. Näitä oikeuksia ja velvoitteita sovelletaan myös työtä välittäviin digitaalisiin alustoihin sekä alustatyötä tekeviin henkilöihin.

Tarkistus  40

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 30 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(30 a) Algoritmipohjaisten aikataulujärjestelmien käyttö lisää epävarmojen ja lyhyiden työvuorojen sekä vaihtelevien ja vaikeasti ennakoitavien aikataulujen käyttöä1 a. Algoritmipohjainen työnjohto, arviointi ja kurinpito tehostavat työntekoa lisäämällä seurantaa, kiristämällä työntekijöiltä vaadittavaa tahtia, minimoimalla työnkulun aukkoja ja laajentamalla työntekoa perinteisen työpaikan ja tavanomaisten työaikojen ulkopuolelle. Läpinäkymättömien algoritmien käyttö työnjohdon päätösten tekemiseen luo työntekijöille turvattomuuden tunnetta ja voi johtaa epäoikeudenmukaiseen kohteluun ja asianmukaista menettelyä koskevan oikeuden epäämiseen työssä. Läpinäkymättömien algoritmien käytöstä, työtahdin kiihtymisestä ja edellä mainitusta epävarmuudesta johtuvat vähäiset mahdollisuudet oppia työssä ja vaikuttaa työtehtäviin todennäköisesti lisäävät työntekijöiden stressiä ja ahdistusta, heikentävät heidän hyvinvointiaan ja terveyttään ja loukkaavat heidän ihmisarvoaan ja muita perusoikeuksiaan.

 

__________________

 

1 a Algorithmic Management. Consequences for Work Organisation and Working Conditions, Yhteinen tutkimuskeskus, Euroopan komissio (Sevilla, Espanja)

Tarkistus  41

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 31 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(31) Tällä direktiivillä ei rajoiteta asetuksen (EU) 2016/679 13, 14, 15 ja 22 artiklan soveltamista, lukuun ottamatta sen 13 artiklan 2 kohdan f alakohtaa, 14 artiklan 2 kohdan g alakohtaa ja 15 artiklan 1 kohdan h alakohtaa, joiden osalta tämän direktiivin 6 artiklassa säädetään yksityiskohtaisemmista alustatyötä koskevista säännöistä, joiden tarkoituksena on muun muassa oikeuksien ja vapauksien suojan varmistaminen, kun työntekijöiden henkilötietoja käsitellään asetuksen (EU) 2016/679 88 artiklassa tarkoitetulla tavalla.

(31) Tällä direktiivillä ei rajoiteta asetuksen (EU) 2016/679 13, 14, 15 ja 22 artiklan soveltamista, lukuun ottamatta sen 13 artiklan 2 kohdan f alakohtaa, 14 artiklan 2 kohdan g alakohtaa ja 15 artiklan 1 kohdan h alakohtaa, joiden osalta tämän direktiivin 6 artiklassa säädetään yksityiskohtaisemmista alustatyötä koskevista säännöistä, joiden tarkoituksena on muun muassa oikeuksien ja vapauksien suojan varmistaminen, kun työntekijöiden henkilötietoja käsitellään asetuksen (EU) 2016/679 88 artiklassa tarkoitetulla tavalla, mikä mahdollistaa yksityiskohtaisemmat säännöt oikeuksien ja vapauksien suojan varmistamisesta työntekijöiden henkilötietojen käsittelyssä työsuhteen yhteydessä, erityisesti kun käsittelyn tarkoituksena on palvelukseenotto tai työsopimuksen täytäntöönpano, mukaan lukien lakisääteisten tai työehtosopimukseen perustuvien velvollisuuksien täyttäminen, työnjohto, työn suunnittelu ja organisointi, yhdenvertaisuus, sukupuolten tasa-arvo ja monimuotoisuus työpaikalla, työterveys ja -turvallisuus ja työnantajan tai asiakkaan omaisuuden suoja, taikka työntekoon liittyvien oikeuksien ja etuuksien yksilöllinen tai kollektiivinen käyttö tai nautinta tai työsuhteen päättäminen. Asetuksen (EU) 2016/679 88 artiklassa vahvistetaan tarkempia sääntöjä käsittelylle työsuhteen yhteydessä. Tässä direktiivissä vahvistetaan alustatyötä koskevia erityisiä toimenpiteitä, joilla suojataan alustatyötä tekevien henkilöiden ihmisarvoa, oikeutettuja etuja ja perusoikeuksia siten, että erityistä huomiota kiinnitetään tietojenkäsittelyn läpinäkyvyyteen, henkilötietojen siirtämiseen saman konsernin tai yhteistä taloudellista toimintaa harjoittavan yritysryhmän sisällä ja työpaikalla käytössä oleviin valvontajärjestelmiin. Jotta voidaan varmistaa voimasuhteiden tasapaino algoritmien läpinäkyvyyden osalta ja työsuhteissa, työntekijän tietoinen suostumus ei vapauta yritystä tässä artiklassa säädettyjen tietosuojavelvoitteiden täyttämisestä.

Tarkistus  42

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 32 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(32) Työtä välittäviin digitaalisiin alustoihin olisi sovellettava läpinäkyvyyttä koskevia velvoitteita, jotka koskevat automatisoituja seuranta- ja päätöksentekojärjestelmiä, joita käytetään työsuoritusten seurantaan, valvontaan tai arviointiin sähköisillä välineillä, sekä automatisoituja päätöksentekojärjestelmiä, joita käytetään sellaisten päätösten tekemiseen tai joiden tukemana tehdään sellaisia päätöksiä, jotka vaikuttavat merkittävästi työoloihin, etenkin alustatyötä tekevien henkilöiden mahdollisuuteen saada työtehtäviä, heidän ansioihinsa, työterveyteensä ja -turvallisuuteensa, työaikoihinsa, ylenemiseensä ja sopimusasemaansa, mukaan lukien heidän käyttäjätilinsä rajoittaminen tai tilapäinen tai pysyvä sulkeminen. Sen lisäksi, mitä asetuksessa (EU) 2016/679 säädetään, tietoa näistä järjestelmistä olisi annettava myös silloin, kun päätökset eivät perustu pelkästään automatisoituun tietojenkäsittelyyn, jos ne kuitenkin tehdään automatisoitujen järjestelmien tukemana. Olisi myös täsmennettävä, millaista tietoa alustatyötä tekeville henkilöille olisi annettava tällaisista automatisoiduista järjestelmistä sekä missä muodossa ja milloin tiedot olisi annettava. Alustatyön yhteydessä olisi edelleen sovellettava asetuksen (EU) 2016/679 13, 14 ja 15 artiklan mukaista rekisterinpitäjän velvoitetta toimittaa rekisteröidylle tietyt tiedot rekisteröityä koskevasta henkilötietojen käsittelystä sekä antaa rekisteröidylle mahdollisuus tutustua näihin tietoihin. Tiedot automatisoiduista seuranta- ja päätöksentekojärjestelmistä olisi annettava pyynnöstä myös alustatyötä tekevien henkilöiden edustajille sekä kansallisille työvoimaviranomaisille, jotta nämä voivat hoitaa tehtävänsä.

(32) Työtä välittäviin digitaalisiin alustoihin olisi sovellettava läpinäkyvyyttä koskevia velvoitteita, jotka koskevat automatisoituja seuranta- ja päätöksentekojärjestelmiä, joita käytetään työsuoritusten seurantaan, valvontaan tai arviointiin sähköisillä välineillä taikka alustatyötä tekevien henkilöiden seurantaan, sekä automatisoituja päätöksentekojärjestelmiä, joita käytetään sellaisten päätösten tekemiseen tai joiden tukemana tehdään sellaisia päätöksiä, jotka vaikuttavat merkittävästi työoloihin, etenkin alustatyötä tekevien henkilöiden mahdollisuuteen saada työtehtäviä, heidän ansioihinsa, työterveyteensä ja -turvallisuuteensa, työaikoihinsa, ylenemiseensä, sosiaaliturvaetuuksiinsa ja sopimusasemaansa, mukaan lukien heidän käyttäjätilinsä rajoittaminen tai tilapäinen tai pysyvä sulkeminen. Sen lisäksi, mitä asetuksessa (EU) 2016/679 säädetään, tietoa ja mahdollisuus tulla kuulluksi näistä järjestelmistä olisi annettava myös silloin, kun päätökset eivät perustu pelkästään automatisoituun tietojenkäsittelyyn, jos ne kuitenkin tehdään automatisoitujen järjestelmien tukemana. Olisi myös täsmennettävä, millaista tietoa alustatyötä tekeville henkilöille olisi annettava tällaisista automatisoiduista järjestelmistä sekä missä muodossa ja milloin tiedot olisi annettava. Alustatyön yhteydessä olisi edelleen sovellettava asetuksen (EU) 2016/679 13, 14 ja 15 artiklan mukaista rekisterinpitäjän velvoitetta toimittaa rekisteröidylle tietyt tiedot rekisteröityä koskevasta henkilötietojen käsittelystä sekä antaa rekisteröidylle mahdollisuus tutustua näihin tietoihin. Tiedot automatisoiduista seuranta- ja päätöksentekojärjestelmistä olisi annettava pyynnöstä myös alustatyötä tekevien henkilöiden edustajille sekä kansallisille työvoimaviranomaisille ja toimivaltaisille valvontaviranomaisille, jotta ne voivat hoitaa tehtävänsä, sekä toimivaltaisille viranomaisille näiden pyynnöstä. Yksittäisten alustatyöntekijöiden olisi saatava nämä tiedot tiiviissä, yksinkertaisessa ja ymmärrettävässä muodossa, sikäli kuin järjestelmät ja niiden ominaisuudet vaikuttavat suoraan heihin ja heidän työoloihinsa, jotta he tosiasiallisesti saavat tietoa. Koska tarkemmat tiedot ovat tarpeen täyden läpinäkyvyyden, tehokkaan kuulemisen ja osapuolten välisten neuvottelujen sekä täytäntöönpanon valvonnan varmistamiseksi, työtä välittävien digitaalisten alustojen olisi myös annettava alustatyöntekijöille, heidän edustajilleen ja toimivaltaisille viranomaisille yksityiskohtainen ja pätevä raportti, joka sisältää nämä tiedot.

Tarkistus  43

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 32 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(32 a) Tiettyjen päätösten olisi aina oltava ihmisten eikä automatisoitujen järjestelmien tekemiä. Tällaisia ovat päätökset, jotka vaikuttavat terveyteen ja turvallisuuteen ja sopimussuhteeseen tai joilla muutetaan työsuhdetta, sekä kurinpitotoimien soveltamista koskevat päätökset, päätökset sopimussuhteen ja alustatyötä tekevän henkilön käyttäjätilin rajoittamisesta tai tilapäisestä tai pysyvästä sulkemisesta tai mitkä tahansa muut päätökset, joista aiheutuu vastaavaa haittaa. Kun otetaan huomioon tällaisten päätösten vaikutus työntekijöihin, mukaan lukien heidän toimeentuloonsa ja perusoikeuksiinsa, myös sosiaalisiin oikeuksiin, ihmisen olisi aina oltava vastuussa näistä päätöksistä.

Tarkistus  44

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 32 b kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(32 b) Tietyntyyppiset tietojen käsittelytoimet työtä välittävillä digitaalisilla alustoilla voivat aiheuttaa suuren riskin työntekijöiden oikeuksille ja vapauksille. Asetuksen (EU) 2016/679 35 artiklassa säädetään, että rekisterinpitäjän on ennen käsittelyä toteutettava arviointi suunniteltujen käsittelytoimien vaikutuksista henkilötietojen suojaan. Lisäksi siinä säädetään, että rekisterinpitäjän on tarvittaessa pyydettävä rekisteröityjen tai näiden edustajien näkemyksiä suunnitelluista käsittelytoimista, ilman että tämä saa vaikuttaa luottamuksellisesti toimitettuihin tietoihin. Kuuleminen olisi toteutettava asianmukaisin tavoin ja asianmukaisen sisältöisenä erityisesti, jotta työntekijöiden edustajat voivat riittävästi perehtyä asiaan ja tarvittaessa valmistautua kuulemiseen. Aina ennen kuin otetaan käyttöön automatisoitu seurantajärjestelmä taikka päätöksentekoon tai sen tukena käytettävä järjestelmä ja ennen kuin tehdään muutoksia, jotka vaikuttavat työoloihin, työn organisointiin tai työsuoritusten seurantaan, työtä välittävän digitaalisen alustan olisi tehtävä vaikutustenarviointi järjestelmän vaikutuksista tietosuojaan.

Tarkistus  45

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 33 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(33) Tietoa välittäviltä digitaalisilta alustoilta ei pitäisi edellyttää, että ne julkistavat niiden automatisoitujen seuranta- ja päätöksentekojärjestelmien toimintaa koskevia yksityiskohtaisia tietoja, kuten algoritmeja, tai muuta yksityiskohtaista tietoa, joka sisältää liikesalaisuuksia tai on suojattu teollis- ja tekijänoikeuksien nojalla. Näiden seikkojen huomioon ottaminen ei kuitenkaan saisi johtaa siihen, että kaikkia tässä direktiivissä edellytettyjä tietoja kieltäydytään toimittamasta.

(33) Tietoa välittäviltä digitaalisilta alustoilta pitäisi edellyttää, että ne julkistavat niiden automatisoitujen seuranta- ja päätöksentekojärjestelmien toimintaa koskevia yksityiskohtaisia tietoja, kuten algoritmeja, jotka voivat vaikuttaa tässä direktiivissä tarkoitettuihin oikeuksiin. Tietojen toimittamista luottamuksellisesti alustatyötä tekevien henkilöiden edustajille ja heitä mahdollisesti avustaville asiantuntijoille ei saisi käyttää perusteena kieltäytyä toimittamasta kaikkia tässä direktiivissä edellytettyjä tietoja. Jäsenvaltioiden olisi laadittava luettelo objektiivisista kriteereistä niiden tietojen luottamuksellisuuden määrittämiseksi, joita alustatyötä tekevien henkilöiden edustajat ja mahdolliset asiantuntijat eivät saa ilmaista, koska ne on nimenomaisesti annettu heille luottamuksellisina.

Tarkistus  46

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 34 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(34 a) Työtä välittävien digitaalisten alustojen ei pitäisi missään tapauksessa mahdollistaa syrjiviä käytäntöjä henkilötietojen käsittelyssä. Työtä välittävien digitaalisten alustojen olisi tarjottava työntekijöille ja työntekijöiden edustajille välineet, joilla helpotetaan koneluettavien tietojen tosiasiallista ja maksutonta siirrettävyyttä, jotta he voivat käyttää tämän direktiivin ja asetuksen (EU) 2016/679 mukaisia oikeuksiaan, erityisesti mainitun asetuksen III luvun mukaisia oikeuksia. Alustatyötä tekevillä henkilöillä olisi oltava sekä oikeus siirtää tiedot että olla siirtämättä niitä, sillä tietojen siirtäminen voi vaarantaa heidän asemansa, esimerkiksi kun on kyse maineeseen liittyvistä tiedoista.

Tarkistus  47

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 35 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(35) Työtä välittävät digitaaliset alustat hyödyntävät laajasti automatisoituja seuranta- ja päätöksentekojärjestelmiä henkilöstöresurssiensa hallinnoinnissa. Sähköisillä välineillä tehty seuranta voi olla yksityisyyttä loukkaavaa, ja näillä järjestelmillä tai niiden tukemana tehdyillä päätöksillä on välitön vaikutus alustatyötä tekeviin henkilöihin, jotka eivät välttämättä saa otettua suoraan yhteyttä ihmisesimieheen. Työtä välittävien digitaalisten alustojen olisi sen vuoksi seurattava ja arvioitava sellaisten työoloihin liittyvien päätösten vaikutuksia, joita tehdään automatisoiduilla seuranta- ja päätöksentekojärjestelmillä tai niiden tukemana. Työtä välittävien digitaalisten alustojen olisi huolehdittava, että tehtävään on käytettävissä riittävästi henkilöstöresursseja. Henkilöillä, joiden tehtäväksi työtä välittävä digitaalinen alusta antaa seurannan, olisi oltava tarvittava pätevyys, koulutus ja valtuudet kyseisen tehtävän hoitamiseen, ja heitä olisi suojeltava irtisanomiselta, kurinpitomenettelyltä tai muulta epäsuotuisalta kohtelulta, jonka perusteena on automaattisesti tehtyjen päätösten tai päätösehdotusten hylkääminen. Asetuksen (EU) 2016/679 22 artiklan mukaisten velvoitteiden lisäksi tämän direktiivin 7 artiklan 1 ja 3 kohdassa säädetään työtä välittävien digitaalisten alustojen erillisistä velvoitteista, jotka liittyvät automatisoiduilla järjestelmillä tai niiden tukemana tehtyjen päätösten vaikutusten ihmisen suorittamaan seurantaan. Näitä sovelletaan alustatyöhön liittyvinä erityissääntöinä, joihin sisältyy velvoite varmistaa oikeuksien ja vapauksien suojelu asetuksen (EU) 2016/679 88 artiklassa tarkoitetussa työntekijöiden henkilötietojen käsittelyssä.

(35) Työtä välittävät digitaaliset alustat hyödyntävät laajasti automatisoituja seuranta- ja päätöksentekojärjestelmiä henkilöstöresurssiensa hallinnoinnissa. Sähköisillä välineillä tehty seuranta voi olla yksityisyyttä loukkaavaa, ja näillä järjestelmillä tai niiden tukemana tehdyillä päätöksillä on välitön vaikutus alustatyötä tekeviin henkilöihin, jotka eivät välttämättä saa otettua suoraan yhteyttä ihmisesimieheen. Työtä välittävien digitaalisten alustojen olisi sen vuoksi varmistettava, että ihminen valvoo kaikkia päätöksiä, ja arvioitava yhdessä työtekijöiden edustajien kanssa automatisoiduilla seuranta- ja päätöksentekojärjestelmillä tai niiden tukemana tehtyjen yksittäisten päätösten vaikutuksia työoloihin ja työntekijöiden perusoikeuksiin ja -vapauksiin, myös heidän ihmisarvoonsa, terveyteensä ja turvallisuuteensa. Työtä välittävien digitaalisten alustojen olisi huolehdittava, että tehtävään on käytettävissä riittävästi henkilöstöresursseja. Henkilöillä, joiden tehtäväksi työtä välittävä digitaalinen alusta antaa valvonnan, olisi oltava tarvittava pätevyys, koulutus ja valtuudet kyseisen tehtävän hoitamiseen, ja heitä olisi suojeltava irtisanomiselta, kurinpitomenettelyltä tai muulta epäsuotuisalta kohtelulta, jonka perusteena on automaattisesti tehtyjen päätösten tai päätösehdotusten hylkääminen. Asetuksen (EU) 2016/679 22 artiklan mukaisten velvoitteiden lisäksi tämän direktiivin 7 artiklan 1 ja 3 kohdassa säädetään työtä välittävien digitaalisten alustojen erillisistä velvoitteista, jotka liittyvät automatisoiduilla järjestelmillä tai niiden tukemana tehtyjen yksittäisten päätösten vaikutusten ihmisen suorittamaan seurantaan. Näitä sovelletaan alustatyöhön liittyvinä erityissääntöinä, joihin sisältyy velvoite varmistaa oikeuksien ja vapauksien suojelu asetuksen (EU) 2016/679 88 artiklassa tarkoitetussa työntekijöiden henkilötietojen käsittelyssä.

Tarkistus  48

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 36 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(36 a) Työoloihin merkittävästi vaikuttavien päätösten arvioinnista vastaavien henkilöiden olisi osallistuttava järjestelmän suositusten tarkistamiseen eivätkä he saisi rutiininomaisesti soveltaa automatisoitua suositusta yksittäiseen henkilöön. Arvioijien osallistumisen olisi oltava aktiivista eikä vain näennäistä. Heillä olisi oltava todellinen ja konkreettinen mahdollisuus vaikuttaa päätökseen, myös valta ja valtuudet hylätä, kumota ja korvata päätös. Arvioijien olisi punnittava ja tulkittava suositusta ja otettava huomioon kaikki saatavilla olevat syöttötiedot sekä muut lisätekijät alustatyötä tekevien henkilöiden oikeuksien ja heidän terveytensä ja turvallisuutensa turvaamiseksi.

Tarkistus  49

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 37 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(37) Alustatyötä tekevillä henkilöillä olisi tässä yhteydessä oltava oikeus saada työtä välittävältä digitaaliselta alustalta selvitys automatisoiduilla järjestelmillä tai niiden tukemana tehdyistä tai tekemättä jätetyistä päätöksistä, jotka vaikuttavat merkittävästi alustatyötä tekevien henkilöiden työoloihin. Tätä varten työtä välittävän digitaalisen alustan olisi tarjottava alustatyötä tekeville henkilöille mahdollisuus keskustella työtä välittävän digitaalisen alustan yhteyshenkilön kanssa ja saada selkoa päätökseen johtaneista tosiseikoista, olosuhteista ja syistä. Lisäksi työtä välittävien digitaalisten alustojen olisi annettava alustatyötä tekevälle henkilölle kirjallinen ilmoitus, jossa esitetään perusteet päätöksille rajoittaa tai sulkea tilapäisesti tai pysyvästi alustatyöntekijän käyttäjätili, päätöksille kieltäytyä maksamasta korvausta kyseisen henkilön tekemästä työstä, tai alustatyöntekijän sopimusasemaa koskeville päätöksille, sillä tällaisilla päätöksillä on todennäköisesti merkittäviä kielteisiä vaikutuksia alustatyötä tekeviin henkilöihin ja etenkin heidän ansaitsemismahdollisuuksiinsa. Jos saatu selvitys tai saadut perustelut eivät ole tyydyttäviä tai jos alustatyötä tekevät henkilöt katsovat oikeuksiaan loukatun, heillä olisi myös oltava oikeus pyytää työtä välittävää digitaalista alustaa tarkistamaan päätöstään ja saada perusteltu vastaus kohtuullisessa ajassa. Silloin kun tällaisilla päätöksillä loukataan kyseisten henkilöiden oikeuksia, kuten työntekijöiden oikeuksia tai oikeutta syrjimättömyyteen, työtä välittävän digitaalisen alustan olisi oikaistava tällaiset päätökset viipymättä tai, jos oikaiseminen ei ole mahdollista, tarjottava riittävä korvaus.

(37) Alustatyötä tekevillä henkilöillä olisi tässä yhteydessä oltava oikeus ihmisen suorittamaan päätöksen arviointiin ja oikeus saada työtä välittävältä digitaaliselta alustalta mahdollisimman pian ja viimeistään sinä päivänä, jona tällaiset päätökset tulevat voimaan, selvitys automatisoiduilla järjestelmillä tai niiden tukemana tehdyistä tai tekemättä jätetyistä päätöksistä, jotka vaikuttavat merkittävästi alustatyötä tekevien henkilöiden työoloihin. Tätä varten työtä välittävän digitaalisen alustan olisi tarjottava alustatyötä tekeville henkilöille mahdollisuus keskustella työtä välittävän digitaalisen alustan yhteyshenkilön kanssa ja saada selkoa päätökseen johtaneista tosiseikoista, olosuhteista ja syistä. Lisäksi työtä välittävien digitaalisten alustojen olisi annettava alustatyötä tekevälle henkilölle mahdollisimman pian ja viimeistään sinä päivänä, jona tällaiset päätökset tulevat voimaan, kirjallinen ilmoitus, jossa esitetään perusteet päätöksille rajoittaa työtilaisuuksien saantia, rajoittaa tai sulkea tilapäisesti tai pysyvästi alustatyöntekijän käyttäjätili, evätä työtilaisuudet ja kieltäytyä maksamasta korvausta kyseisen henkilön tekemästä työstä taikka alustatyöntekijän sopimusasemaa koskeville päätöksille, sillä tällaisilla päätöksillä on todennäköisesti merkittäviä kielteisiä vaikutuksia alustatyötä tekeviin henkilöihin ja etenkin heidän ansaitsemismahdollisuuksiinsa. Kirjallinen ilmoitus voidaan antaa ja toimittaa paperimuodossa tai sähköisesti edellyttäen, että se on alustatyötä tekevän henkilön saatavilla, että se voidaan tallentaa ja tulostaa ja että alusta saa todistuksen tietojen toimittamisesta tai vastaanottamisesta. Jos saatu selvitys tai saadut perustelut eivät ole tyydyttäviä tai jos alustatyötä tekevät henkilöt katsovat heitä syrjityn tai heidän oikeuksiaan loukatun, heillä olisi myös oltava oikeus pyytää työtä välittävää digitaalista alustaa tarkistamaan päätöstään ja saada perusteltu vastaus ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa kahden viikon kuluessa pyynnön vastaanottamisesta tai, kun on kyse mikroyrityksistä tai pienistä ja keskisuurista yrityksistä, kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Silloin kun tällaisilla päätöksillä loukataan kyseisten henkilöiden oikeuksia, kuten perusoikeuksia ja -vapauksia, työntekijöiden oikeuksia tai oikeutta syrjimättömyyteen, työtä välittävän digitaalisen alustan olisi oikaistava tällaiset päätökset viipymättä tai, jos oikaiseminen ei ole mahdollista, tarjottava riittävä korvaus.

Tarkistus  50

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 38 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(38) Neuvoston direktiivissä 89/391/ETY63 säädetään toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä, muun muassa työnantajien velvoitteesta arvioida työterveyteen ja -turvallisuuteen kohdistuvia riskejä. Koska automatisoiduilla seuranta- ja päätöksentekojärjestelmillä voi olla merkittävä vaikutus alustatyötä tekevien henkilöiden fyysiseen terveyteen ja mielenterveyteen, työtä välittävien digitaalisten alustojen olisi arvioitava näitä riskejä ja sitä, ovatko järjestelmien suojatoimet riittäviä näiden riskien torjumiseksi, sekä toteutettava asianmukaisia ennaltaehkäisevä ja suojaavia toimenpiteitä.

(38) Neuvoston direktiivissä 89/391/ETY63 säädetään toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä, muun muassa työnantajien velvoitteesta arvioida työterveyteen ja -turvallisuuteen kohdistuvia riskejä. Koska automatisoiduilla seuranta- ja päätöksentekojärjestelmillä voi olla merkittävä vaikutus työntekijöiden turvallisuuteen ja alustatyötä tekevien henkilöiden fyysiseen terveyteen ja mielenterveyteen, työtä välittävien digitaalisten alustojen olisi vältettävä näitä riskejä, arvioitava ja torjuttava niitä riskejä, jotka eivät ole vältettävissä, torjuttava riskejä niiden lähteellä, arvioitava sitä, ovatko järjestelmien suojatoimet riittäviä näiden riskien torjumiseksi, sekä toteutettava asianmukaisia ennaltaehkäisevä, suojaavia ja korjaavia toimenpiteitä. Tässä yhteydessä merkitystä on erityisesti työnantajan velvollisuudella sopeuttaa työ yksilöllisesti varsinkin työpaikkojen suunnittelun, työvälineiden valinnan sekä työ- ja tuotantomenetelmien valinnan osalta niin, että erityisesti kiinnitetään huomiota yksitoikkoisen ja pakkotahtisen työn lieventämiseen ja tällaisesta työstä aiheutuvien terveyshaittojen vähentämiseen. Tämän direktiivin mukaan työnantajien on kuultava työntekijöitä ja työntekijöiden edustajia ja sallittava heidän ottaa osaa keskusteluihin, joissa käsitellään työsuojelukysymyksiä. Etenkin uutta teknologiaa suunniteltaessa ja käyttöön otettaessa olisi kuultava työntekijöitä tai työntekijöiden edustajia siitä, mitä vaikutuksia työvälineiden valinnalla, työoloilla ja työympäristöllä on työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen. Tämä edellyttää, että työntekijöitä kuullaan, että työntekijöillä tai työntekijöiden edustajilla on oikeus tehdä ehdotuksia ja että osallistuminen on tasapuolista tämän direktiivin sekä kansallisen lainsäädännön ja käytäntöjen mukaisesti. Lisäksi työnantajan olisi huolehdittava siitä, että jokainen työntekijä saa riittävästi koulutusta turvallisuus- ja terveysasioissa, erityisesti juuri omaa työpistettään tai työtään koskevan tiedon ja ohjeiden muodossa otettaessa käyttöön uutta teknologiaa.

__________________

__________________

63 Neuvoston direktiivi 89/391/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1989, toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä (EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1).

63 Neuvoston direktiivi 89/391/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1989, toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä (EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1).

 

 

Tarkistus  51

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 38 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(38 a) Työtä välittävien digitaalisten alustojen olisi vähintään kerran vuodessa arvioitava automatisoiduilla seuranta- ja päätöksentekojärjestelmillä tai niiden tukemana tehtyjen yksittäisten päätösten vaikutuksia työoloihin, terveyteen ja turvallisuuteen sekä perusoikeuksiin ja otettava käyttöön toimenpiteitä perusoikeuksiin ja terveyteen ja turvallisuuteen, myös mielenterveyteen, mahdollisesti kohdistuvien vaikutusten torjumiseksi. Jos mahdollisia perusoikeuksiin, terveyteen ja turvallisuuteen, myös mielenterveyteen, kohdistuvia vaikutuksia ei voida lieventää, järjestelmiä ei pitäisi ottaa käyttöön.

Tarkistus  52

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 38 b kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(38 b) Alustatyöhön, erityisesti verkossa tapahtuvaan alustatyöhön, liittyy sekä tunnettuja että uusia työterveys- ja työturvallisuusriskejä, jotka voivat olla fyysisiä ja psykososiaalisia. Lisäksi alustojen kautta työskentelevät henkilöt altistuvat erityisille terveys- ja turvallisuusriskeille. He saavat yleensä vain vähän tai eivät lainkaan koulutusta, ja heidän mahdollisuutensa uralla etenemiseen ovat huonot1 a. Työtä välittävien digitaalisten alustojen ei pitäisi käyttää automatisoituja seuranta- ja päätöksentekojärjestelmiä tavalla, joka aiheuttaa kohtuutonta painetta alustatyötä tekeville henkilöille tai muulla tavoin vaarantaa alustatyöntekijöiden fyysisen terveyden ja mielenterveyden, esimerkiksi käyttämällä kannustimia, kuten poikkeuksellisia bonuksia, tai rankaisukäytäntöjä, kuten arviointeja, jotka vaikuttavat työaikaan ja joiden tuloksena työtilaisuuksien saanti vähenee. Niiden olisi varmistettava, että automatisoiduilla seuranta- ja päätöksentekojärjestelmillä vältetään tekemästä mahdollisesti syrjiviä päätöksiä olemassa olevien vinoumien tai käytäntöjen perusteella.

 

__________________

 

1 a Protecting Workers in EU Platform Economy, EU OSHA, 2017, s. 28

Tarkistus  53

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 39 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(39) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2002/14/EY64 säädetään työntekijöille tiedottamista ja heidän kuulemistaan koskevista yleisistä puitteista unionissa. Automatisoitujen seuranta- ja päätöksentekojärjestelmien käyttöönotolla työtä välittävissä digitaalisissa alustoissa tai merkittävillä muutoksilla niiden käyttötavoissa on välittömiä vaikutuksia alustatyöntekijöiden työn organisointiin ja yksilökohtaisiin työoloihin. Lisätoimenpiteet ovat tarpeen sen varmistamiseksi, että työtä välittävät digitaaliset alustat tiedottavat alustatyöntekijöille tai heidän edustajilleen sekä kuulevat näitä asianmukaisella tasolla ennen kuin tällaisia päätöksiä tehdään ja, koska algoritmijohtamisjärjestelmät ovat teknisesti monimutkaisia, tarvittaessa alustatyöntekijöiden tai heidän edustajiensa yhteisesti valitseman asiantuntijan avustuksella.

(39) Direktiivissä 2002/14/EY säädetään työntekijöille tiedottamista ja heidän kuulemistaan koskevista yleisistä puitteista unionissa. Automatisoitujen seuranta- ja päätöksentekojärjestelmien käyttöönotolla työtä välittävissä digitaalisissa alustoissa tai merkittävillä muutoksilla niiden käyttötavoissa on välittömiä vaikutuksia alustatyöntekijöiden työn organisointiin ja yksilökohtaisiin työoloihin. Lisätoimenpiteet ovat tarpeen sen varmistamiseksi, että työtä välittävät digitaaliset alustat tiedottavat työntekijöiden edustajille sekä tosiasiallisesti kuulevat näitä vilpittömässä mielessä asianmukaisella tasolla ennen kuin tällaisia päätöksiä tehdään ja, koska algoritmijohtamisjärjestelmät ovat teknisesti monimutkaisia, kuuleminen olisi tehtävä hyvissä ajoin, jotta se olisi tosiasiallista, ja tarvittaessa työntekijöiden edustajien yhteisesti valitseman asiantuntijan avustuksella. Direktiivin 2002/14/EY mukaisesti kyseisten säännösten tarkoituksena on edistää työmarkkinaosapuolten tosiasiallista vuoropuhelua järjestelmien ominaisuuksista, ja koska automatisoidut seuranta- ja päätöksentekojärjestelmät vaikuttavat suoraan työoloihin, niistä olisi voitava neuvotella kollektiivisesti.

__________________

 

64 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/14/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2002, työntekijöille tiedottamista ja heidän kuulemistaan koskevista yleisistä puitteista Euroopan yhteisössä (EYVL L 80, 23.3.2002, s. 29).

 

Tarkistus  54

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 39 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(39 a) Komissio on vuoden 2021 yhteisötalouden toimintasuunnitelmassaan tunnustanut yhteisötalouden toimijoiden merkittävän taloudellisen ja sosiaalisen roolin esimerkkinä osallistuvaan hallinnointiin perustuvista yrityksistä, jotka helpottavat digitaalisten alustojen avulla kansalaisten osallistumista ja myyvät paikallisesti valmistettuja tavaroita ja palveluja, minkä tarkoituksena on parantaa osuuskunnan jäsenten työolosuhteita. Osuuskunnat voisivatkin tarjota merkittävän välineen alustatyön organisoimiseksi alhaalta ylöspäin ja edistää alustojen välistä kilpailua. Jäsenvaltioiden olisi suojeltava ja edistettävä osuustoiminnallisia yrityksiä ja pienyrityksiä tavoilla, joilla turvattaisiin työllisyys ja varmistettaisiin niiden kestävän kehityksen ja kasvun mahdollisuudet.

Tarkistus  55

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 40 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(40) Merkittävän osuuden alustatyötä tekevistä henkilöistä muodostavat henkilöt, joilla ei ole työsuhdetta. Työtä välittävien digitaalisten alustojen käyttämät automatisoidut seuranta- ja päätöksentekojärjestelmät vaikuttavat heidän työoloihinsa ja ansiomahdollisuuksiinsa samalla tavoin kuin alustatyöntekijöilläkin. Sen vuoksi alustatyötä unionissa tekeviin henkilöihin, joilla ei ole työsopimusta tai työsuhdetta, olisi myös sovellettava tämän direktiivin 6, 7 ja 8 artiklassa säädettyjä oikeuksia, jotka koskevat luonnollisten henkilöiden suojelua henkilötietojen käsittelyssä algoritmijohtamisen yhteydessä eli automatisoitujen seuranta- ja päätöksentekojärjestelmien läpinäkyvyyttä, henkilötietojen käsittelyn tai keräämisen rajoittamista sekä sitä, että merkittävien päätösten seurannan ja arvioinnin on oltava ihmisen suorittamaa. Heihin ei pitäisi soveltaa työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyviä oikeuksia tai alustatyöntekijöiden tai heidän edustajiensa oikeutta saada tietoa ja tulla kuulluksi, sillä nämä oikeudet koskevat unionin oikeuden nojalla nimenomaan työntekijöitä. Asetuksessa (EU) 2019/1150 säädetään oikeudenmukaisuutta ja avoimuutta koskevista suojakeinoista alustatyötä tekeville itsenäisille ammatinharjoittajille edellyttäen, että heitä pidetään kyseisessä asetuksessa tarkoitettuina yrityskäyttäjinä. Jos nämä suojakeinot ovat ristiriidassa tässä direktiivissä säädettyjen erityisoikeuksien ja -velvoitteiden kanssa, asetuksen (EU) 2019/1150 erityissäännösten olisi oltava ensisijaisia yrityskäyttäjien osalta.

(40) Alustatyötä unionissa tekeviin henkilöihin, joilla ei ole työsopimusta tai työsuhdetta, olisi myös sovellettava tämän direktiivin 6, 7 ja 8 artiklassa säädettyjä oikeuksia, jotka koskevat luonnollisten henkilöiden suojelua henkilötietojen käsittelyssä algoritmijohtamisen yhteydessä eli automatisoitujen seuranta- ja päätöksentekojärjestelmien läpinäkyvyyttä, henkilötietojen käsittelyn tai keräämisen rajoittamista sekä sitä, että merkittävien päätösten seurannan ja arvioinnin on oltava ihmisen suorittamaa. Heihin ei pitäisi soveltaa työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyviä oikeuksia tai alustatyöntekijöiden tai heidän edustajiensa oikeutta saada tietoa ja tulla kuulluksi, sillä nämä oikeudet koskevat unionin oikeuden nojalla nimenomaan työntekijöitä. Asetuksessa (EU) 2019/1150 säädetään oikeudenmukaisuutta ja avoimuutta koskevista suojakeinoista alustatyötä tekeville itsenäisille ammatinharjoittajille edellyttäen, että heitä pidetään kyseisessä asetuksessa tarkoitettuina yrityskäyttäjinä. Jos nämä suojakeinot ovat ristiriidassa tässä direktiivissä säädettyjen erityisoikeuksien ja -velvoitteiden kanssa, asetuksen (EU) 2019/1150 erityissäännösten olisi oltava ensisijaisia yrityskäyttäjien osalta.

Tarkistus  56

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 41 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(41) Sen varmistamiseksi, että työtä välittävät digitaaliset alustat noudattavat työlainsäädäntöä ja aiheesta annettuja määräyksiä, sosiaaliturvamaksuja koskevia velvoitteitaan sekä sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevia ja muita aiheeseen liittyviä sääntöjä, etenkin jos ne ovat sijoittautuneet toiseen maahan kuin siihen jäsenvaltioon, jossa alustatyöntekijä tekee työtä, työtä välittävien digitaalisten alustojen olisi ilmoitettava alustatyöntekijöiden tekemä työ toimivaltaisille työvoima- ja sosiaaliturvaviranomaisille siinä jäsenvaltiossa, jossa työ tehdään, kyseeseen tulevien jäsenvaltioiden lainsäädännössä vahvistettujen sääntöjen ja menettelyiden mukaisesti.

(41) Sen varmistamiseksi, että työtä välittävät digitaaliset alustat noudattavat työlainsäädäntöä ja aiheesta annettuja määräyksiä, verotusta ja sosiaaliturvamaksuja koskevia velvoitteitaan sekä sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevia ja muita aiheeseen liittyviä sääntöjä, ja epäreilun kilpailun estämiseksi, etenkin jos alustat ovat sijoittautuneet toiseen maahan kuin siihen jäsenvaltioon, jossa alustatyöntekijä tekee työtä, työtä välittävien digitaalisten alustojen olisi ilmoitettava alustatyöntekijöiden tekemä työ toimivaltaisille työvoima- ja sosiaaliturvaviranomaisille siinä jäsenvaltiossa, jossa työ tehdään, kyseeseen tulevien jäsenvaltioiden lainsäädännössä vahvistettujen sääntöjen ja menettelyiden mukaisesti. Euroopan työviranomainen perustettiin tällaisia rajat ylittäviä tapauksia silmällä pitäen helpottamaan ja tukemaan toimivaltaisten kansallisten viranomaisten välistä yhteistyötä asiaa koskevan unionin lainsäädännön täytäntöönpanon valvonnassa, varmistamaan työnantajien ja työntekijöiden tiedonsaanti työvoiman liikkuvuuteen liittyvistä oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan, koordinoimaan Euroopan työnvälitysverkostoa (Eures-verkostoa) ja edistämään jäsenvaltioiden välistä tietojenvaihtoa muun muassa edistämällä sähköisten tiedonvaihtovälineiden, kuten komission sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmän ja sosiaaliturvatietojen sähköisen vaihtojärjestelmän, käyttöä kansallisten viranomaisten välillä sekä koordinoimaan ja tukemaan samanaikaisia tai yhteisiä tarkastuksia asiaa koskevan unionin lainsäädännön täytäntöönpanon valvomiseksi.

Tarkistus  57

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 42 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(42) Tieto työtä välittävien digitaalisten alustojen kautta alustatyötä säännöllisesti tekevien henkilöiden lukumäärästä, sopimus- tai ammattiasemasta ja näihin sopimussuhteisiin sovellettavista yleisistä ehdoista on olennaisen tärkeää sen tukemiseksi, että työsuojelu- ja sosiaaliturvaviranomaiset sekä muut asiaa käsittelevät viranomaiset pystyvät määrittämään oikein alustatyötä tekevien henkilöiden ammattiaseman ja varmistamaan oikeudellisten velvoitteiden noudattamisen, ja että alustatyötä tekevien henkilöiden edustajat kykenevät hoitamaan edustuksellisia tehtäviään, minkä vuoksi näiden tietojen olisi oltava mainittujen tahojen saatavilla. Näillä viranomaisilla ja edustajilla olisi oltava myös oikeus pyytää työtä välittäviltä digitaalisilta alustoilta lisäselvityksiä ja tarkempia yksityiskohtia, kuten perustietoja työoloista työajan ja korvauksen osalta.

(42) Työtä välittävät digitaaliset alustat olisi kirjattava sovellettavaan julkiseen yritysrekisteriin, jossa olisi oltava asiaankuuluvat tiedot kaikista maassa toimivista työtä välittävistä digitaalisista alustoista: tieto työtä välittävien digitaalisten alustojen kautta alustatyötä tekevien henkilöiden lukumäärästä sekä sopimus- tai ammattiasemasta, kopio työsopimuksista, tieto työskentelyn keskimääräisestä kestosta ja keskiansioista ja näihin sopimussuhteisiin sovellettavista yleisistä ehdoista. Tällaiset tiedot ovat olennaisen tärkeitä sen tukemiseksi, että työsuojelu- ja sosiaaliturvaviranomaiset sekä muut asiaa käsittelevät viranomaiset pystyvät määrittämään oikein alustatyötä tekevien henkilöiden ammattiaseman ja varmistamaan oikeudellisten velvoitteiden noudattamisen ja että alustatyötä tekevien henkilöiden edustajat, myös ammattijärjestöt, kykenevät hoitamaan edustuksellisia tehtäviään, minkä vuoksi näiden tietojen olisi oltava mainittujen tahojen saatavilla. Näillä viranomaisilla ja edustajilla olisi oltava myös oikeus pyytää työtä välittäviltä digitaalisilta alustoilta lisäselvityksiä ja tarkempia yksityiskohtia, kuten perustietoja työoloista työajan ja korvauksen osalta. Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön (Eurofound) ja Euroopan työviranomaisen olisi kunkin omien oikeuksiensa ja toimeksiantonsa mukaisesti tuettava näiden tietojen keräämistä ja jakamista asianmukaisten riskinarviointivälineiden kehittämiseksi.

Tarkistus  58

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 42 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(42 a) Kokemus on osoittanut, että kun kansallisessa lainsäädännössä on työtä välittävien digitaalisten alustojen tapauksessa otettu käyttöön työsuhdeolettama, työlainsäädännön soveltamista alustatyöntekijöihin on pyritty kiertämään käyttämällä alihankintaketjuja1 a. Pimeän työn käytöstä jakelupalvelualustoilla on myös näyttöä useissa jäsenvaltioissa. Käytännössä tämä toteutetaan henkilöllisyyttä vuokraamalla: alustatyöntekijät tai henkilöt, joilla on oikeus tehdä työtä ja jotka rekisteröityvät alustalle, vuokraavat käyttäjätilinsä pääasiassa paperittomille muuttajille ja alaikäisille1 b. Jotta voidaan estää pimeä työ ja alihankinnan väärinkäyttö tämän direktiivin säännösten kiertämiseen, jäsenvaltioiden olisi annettava alihankintaa koskevia oikeudellisia säännöksiä, joissa säädetään yhteisvastuusta ja tehokkaista oikeussuojakeinoista kaikissa alihankintaketjuissa ja varmistetaan, että alihankintaketjun toimeksiantajia voidaan pitää velvollisina maksamaan palkkoja, sosiaaliturvamaksuja ja taloudellisia seuraamuksia välittömän työnantajan ohella tai tämän sijasta. Erityistapauksissa, joissa on osallisina maassa laittomasti oleskelevia kolmansien maiden kansalaisia, kaikki alihankintaketjun toimeksiantajat voidaan saattaa vastuuseen rikoksista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/52/EY1 c mukaisesti. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että paperittomat muuttajat voivat käyttää oikeussuojakeinoja ilman kostotoimien pelkoa tai maastakarkotuksen riskiä, niin ikään direktiivin 2009/52/EY mukaisesti. Pimeän alustatyön torjumiseksi työtä välittävien digitaalisten alustojen olisi taattava alustatyöntekijöiden henkilöllisyyden luotettavat todentamistavat.

 

__________________

 

1 a EU-OSHA, ”Spain: the ’riders’ law’, new regulation on digital platform work”, 16.2.2022.

 

1 b ESTK, ”The definition of worker in the platform economy: Exploring workers’ risks and regulatory solutions”, 13.9.2021; Pimeän työn vastainen eurooppalainen foorumi (Euroopan työviranomaisen työryhmä), ”Thematic review workshop: Undeclared work in the collaborative economy”, 19.–20.5.2021.

 

1 c Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/52/EY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009, maassa laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten työnantajiin kohdistettavia seuraamuksia ja toimenpiteitä koskevista vähimmäisvaatimuksista (EUVL L 168, 30.6.2009, s. 24).

Tarkistus  59

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 43 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(43) Unionin sosiaalialan säännöstön täytäntöönpanon valvontaa varten on laadittu laaja säännösten järjestelmä, ja sen osia olisi sovellettava tässä direktiivissä sen varmistamiseksi, että työntekijöillä on oikeus tehokkaaseen ja puolueettomaan riitojenratkaisuun ja muutoksenhakuun, myös asianmukaiseen korvaukseen. Erityisesti tehokasta oikeussuojaa koskeva perusluonteinen oikeus huomioon ottaen alustatyötä tekevien henkilöiden olisi saatava tällainen suoja myös työ- tai muun sopimussuhteen suhteen päättymisen jälkeen, kun päättymisellä väitetään loukattavan tämän direktiivin mukaisia oikeuksia.

(43) Unionin sosiaalialan säännöstön täytäntöönpanon valvontaa varten on laadittu laaja säännösten järjestelmä, ja sen osia olisi sovellettava tässä direktiivissä sen varmistamiseksi, että työntekijöillä on oikeus asianmukaiseen, oikea-aikaiseen, tehokkaaseen ja puolueettomaan riitojenratkaisuun ja muutoksenhakuun, myös asianmukaiseen korvaukseen. Riitojenratkaisun ja muutoksenhakuoikeuden olisi oltava maksuttomia ainakin vähävaraisille henkilöille. Erityisesti tehokasta oikeussuojaa koskeva perusluonteinen oikeus huomioon ottaen alustatyötä tekevien henkilöiden olisi saatava tällainen suoja myös työ- tai muun sopimussuhteen suhteen päättymisen jälkeen, kun päättymisellä väitetään loukattavan tämän direktiivin mukaisia oikeuksia.

Tarkistus  60

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 44 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(44) Alustatyötä tekevien henkilöiden edustajien olisi voitava edustaa yhtä tai useampaa alustatyötä tekevää henkilöä missä tahansa oikeudellisessa tai hallinnollisessa menettelyssä tästä direktiivistä johtuvien oikeuksien tai velvoitteiden täytäntöönpanemiseksi. Kanteita nostamalla useiden alustatyötä tekevien henkilöiden puolesta tai heidän tukemisellaan voidaan tehdä mahdolliseksi menettely, johon ei olisi muuten ryhdytty menettelyllisten tai taloudellisten esteiden tai vastatoimien pelon vuoksi.

(44) Alustatyötä tekevien henkilöiden edustajien, myös ammattijärjestöjen, olisi voitava edustaa yhtä tai useampaa alustatyötä tekevää henkilöä missä tahansa oikeudellisessa tai hallinnollisessa menettelyssä tästä direktiivistä johtuvien oikeuksien tai velvoitteiden täytäntöönpanemiseksi. Kanteita nostamalla useiden alustatyötä tekevien henkilöiden puolesta tai heidän tukemisellaan voidaan tehdä mahdolliseksi menettely, johon ei olisi muuten ryhdytty menettelyllisten tai taloudellisten esteiden tai vastatoimien pelon vuoksi.

Tarkistus  61

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 45 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(45) Alustatyölle on ominaista, ettei ole olemassa yhteistä työpaikkaa, jossa työntekijät voivat tutustua toisiinsa sekä keskustella keskenään ja edustajiensa kanssa, myös puolustaakseen etujaan työnantajaan nähden. Sen vuoksi on tarpeen perustaa digitaalisia viestintäkanavia, jotka myötäilevät työn organisointia työtä välittävissä digitaalisissa alustoissa ja joiden välityksellä alustatyötä tekevät henkilöt voivat keskustella keskenään ja joiden kautta heidän edustajansa voivat ottaa heihin yhteyttä. Työtä välittävien digitaalisten alustojen olisi perustettava tällaiset viestintäkanavat oman digitaalisen infrastruktuurinsa sisään tai käyttäen muita yhtä tehokkaita keinoja, mutta noudatettava tässä henkilötietojen suojaa, eikä niiden pitäisi päästä näkemään tai seuraamaan näitä keskusteluja.

(45) Alustatyölle on ominaista, ettei ole olemassa yhteistä työpaikkaa, jossa työntekijät voivat tutustua toisiinsa sekä keskustella keskenään ja edustajiensa kanssa, myös puolustaakseen etujaan työnantajaan nähden. Joillakin yleisillä alustatyön aloilla, kuten digitaalisissa etäpalveluissa tai suunnittelutyössä, monissa jäsenvaltioissa ei ole vakiintuneita työntekijöiden edustusjärjestöjä tai ammattijärjestöjä. Alustatyötä tekevien henkilöiden olisi kansallisen lainsäädännön ja käytäntöjen mukaisesti voitava vapaasti järjestäytyä ja valita itselleen edustajia ja heidät olisi otettava huomioon työmarkkinaosapuolten vuoropuhelussa ja työehtosopimusneuvotteluissa ammattiasemasta riippumatta. Alustatyötä tekevät henkilöt voivat myös altistua kasvavalle väkivallan, myös sukupuolistuneen väkivallan ja häirinnän, riskille. Sen vuoksi on tarpeen perustaa yksityisiä, suojattuja, mahdollisesti salattuja, digitaalisia viestintä- ja ilmoituskanavia, jotka myötäilevät työn organisointia työtä välittävissä digitaalisissa alustoissa ja joiden välityksellä alustatyötä tekevät henkilöt voivat keskustella keskenään, joiden kautta heidän edustajansa voivat ottaa heihin yhteyttä ja joiden välityksellä he voivat ilmoittaa kokemastaan väkivallasta ja häirinnästä. Työtä välittävien digitaalisten alustojen olisi perustettava tällaiset viestintä- ja ilmoituskanavat oman digitaalisen infrastruktuurinsa sisään tai käyttäen muita yhtä tehokkaita keinoja, mutta noudatettava tässä henkilötietojen suojaa, eikä niiden pitäisi päästä näkemään tai seuraamaan näitä keskusteluja. Samoista syistä olisi edistettävä työehtosopimusneuvotteluja varmistaen, että ammattijärjestöt voivat tosiasiallisesti täyttää tehtävänsä.

Tarkistus  62

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 46 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(46) Hallinnollisissa tai oikeudellisissa menettelyissä, jotka koskevat alustatyötä tekevien henkilöiden ammattiaseman määrittämistä oikein, tieto työn organisointiin liittyvistä tekijöistä, jonka perusteella ammattiasema määritetään, ja etenkin tieto siitä, käyttääkö työtä välittävä digitaalinen alusta määräysvaltaa työn tekemisen tiettyihin osatekijöihin, saattaa olla työtä välittävän digitaalisen alustan hallussa, eivätkä alustatyötä tekevien henkilöiden tai toimivaltaisten viranomaisten helposti saatavilla. Kansallisten tuomioistuinten tai toimivaltaisten viranomaisten olisi sen vuoksi voitava määrätä työtä välittävä digitaalinen alusta luovuttamaan kaikki sen hallussa olevat merkitykselliset todisteet, mukaan lukien luottamukselliset tiedot, kunhan tällaisten tietojen suojaamiseksi toteutetaan tehokkaita toimenpiteitä.

(46) Hallinnollisissa tai oikeudellisissa menettelyissä, jotka koskevat alustatyötä tekevien henkilöiden ammattiaseman määrittämistä oikein, tieto työn organisointiin liittyvistä tekijöistä, jonka perusteella ammattiasema määritetään, ja etenkin tieto siitä, käyttääkö työtä välittävä digitaalinen alusta määräys- tai työnjohtovaltaa työn tekemisen tiettyihin osatekijöihin, saattaa olla työtä välittävän digitaalisen alustan hallussa, eivätkä alustatyötä tekevien henkilöiden tai toimivaltaisten viranomaisten helposti saatavilla. Kansallisten tuomioistuinten tai toimivaltaisten viranomaisten olisi sen vuoksi voitava määrätä työtä välittävä digitaalinen alusta luovuttamaan kaikki sen hallussa olevat merkitykselliset todisteet, mukaan lukien luottamukselliset tiedot, kunhan tällaisten tietojen suojaamiseksi toteutetaan tehokkaita toimenpiteitä.

Tarkistus  63

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 47 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(47) Koska tämän direktiivin 6 artiklassa, 7 artiklan 1 ja 3 kohdassa ja 8 artiklassa säädetään alustatyötä koskevista erityisistä säännöistä, joiden tarkoituksena on varmistaa työntekijöiden henkilötietojen suojaaminen asetuksen (EU) 2016/679 88 artiklassa tarkoitetulla tavalla ja koska tämän direktiivin 10 artiklalla näitä suojakeinoja sovelletaan myös henkilöihin, joilla ei ole työsopimusta tai työsuhdetta, asetuksen (EU) 2016/679 51 artiklassa tarkoitetuilla kansallisilla valvontaviranomaisilla olisi oltava toimivalta valvoa näiden suojakeinojen soveltamista. Asetuksen (EU) 2016/679 VI, VII ja VIII lukuja olisi sovellettava näiden suojakeinojen täytäntöönpanoa koskevaan menettelykehykseen etenkin valvonnan, yhteistyö- ja yhdenmukaisuusmekanismien, oikeussuojakeinojen, vastuun ja seuraamusten osalta, mukaan lukien toimivalta määrätä hallinnollisia sakkoja enintään kyseisen asetuksen 83 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuun määrään asti.

(47) Koska tämän direktiivin 6 artiklassa, 7 artiklan 1 ja 3 kohdassa ja 8 artiklassa säädetään alustatyötä koskevista erityisistä säännöistä, joiden tarkoituksena on varmistaa työntekijöiden henkilötietojen suojaaminen asetuksen (EU) 2016/679 88 artiklassa tarkoitetulla tavalla ja koska tämän direktiivin 10 artiklalla näitä suojakeinoja sovelletaan myös henkilöihin, joilla ei ole työsopimusta tai työsuhdetta, asetuksen (EU) 2016/679 51 artiklassa tarkoitetuilla kansallisilla valvontaviranomaisilla olisi oltava toimivalta valvoa näiden suojakeinojen soveltamista. Asetuksen (EU) 2016/679 VI, VII ja VIII lukuja olisi sovellettava näiden suojakeinojen täytäntöönpanoa koskevaan menettelykehykseen ja tämän direktiivin 15 artiklan nojalla perustettaviin viestintä- ja ilmoituskanaviin etenkin valvonnan, yhteistyö- ja yhdenmukaisuusmekanismien, oikeussuojakeinojen, vastuun ja seuraamusten osalta, mukaan lukien toimivalta määrätä hallinnollisia sakkoja enintään kyseisen asetuksen 83 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuun määrään asti.

Tarkistus  64

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 48 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(48) Alustatyössä käytettyihin automatisoituihin seuranta- ja päätöksentekojärjestelmiin liittyy henkilötietojen käsittelyä, ja ne vaikuttavat alustatyötä tekevien henkilöiden työoloihin ja oikeuksiin. Sen vuoksi niihin liittyy tietosuojalainsäädäntöön sekä työ- ja sosiaaliturvalainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä. Tietosuojavalvontaviranomaisten sekä asiaa käsittelevien työ- ja sosiaaliturvaviranomaisten olisi sen vuoksi tehtävä yhteistyötä tämän direktiivin täytäntöönpanossa esimerkiksi vaihtamalla keskenään asiaa koskevia tietoja, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tietosuojavalvontaviranomaisten riippumattomuutta.

(48) Alustatyössä käytettyihin automatisoituihin seuranta- ja päätöksentekojärjestelmiin liittyy henkilötietojen käsittelyä, ja ne vaikuttavat alustatyötä tekevien henkilöiden työoloihin ja oikeuksiin. Sen vuoksi niihin liittyy tietosuojalainsäädäntöön sekä työ- ja sosiaaliturvalainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä. Tietosuojavalvontaviranomaisten sekä asiaa käsittelevien työ- ja sosiaaliturvaviranomaisten olisi sen vuoksi tehtävä yhteistyötä, myös yli rajojen, tämän direktiivin täytäntöönpanossa esimerkiksi vaihtamalla keskenään asiaa koskevia tietoja, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tietosuojavalvontaviranomaisten riippumattomuutta.

Tarkistus  65

 

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 48 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(48 a) Koska automatisoidut seuranta- tai päätöksentekojärjestelmät voivat vakavasti heikentää yksilöiden oikeuksia ja vapauksia, on olennaisen tärkeää, että asianomaisilla henkilöillä on mielekäs pääsy toimivaltaisen kansallisen viranomaisen ilmoitus- ja muutoksenhakumekanismeihin, olipa kyse tietosuoja- tai työsuojeluviranomaisista. Heidän olisi voitava ilmoittaa tämän direktiivin mahdollisesta rikkomisesta toimivaltaiselle kansalliselle valvontaviranomaiselle, ja heillä olisi oltava oikeus tulla kuulluksi, saada tietoa kantelunsa tuloksesta ja saada päätös ajoissa.

Tarkistus  66

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 49 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(49) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitetta eli parantaa työoloja alustatyössä, vaan tavoite voidaan yhteisten vähimmäisvaatimusten vahvistamistarpeen vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

(49) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa yhtä tämän direktiivin tavoitteista eli parantaa työoloja alustatyössä, vaan tavoite voidaan yhteisten vähimmäisvaatimusten vahvistamistarpeen vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Koska monet työtä välittävät digitaaliset alustat toimivat koko unionin laajuisesti, alustatyön työolojen ja -ehtojen parantamiseksi ja työntekijöiden oikeuksien suojelemiseksi kaikkialla unionissa unionin tasolla tarvitaan vähimmäistason yhdenmukaistamista, jotta ei ajauduttaisi unionin laajuiseen kilpailuun huonoimmista työoloista ja -ehdoista ja jotta voitaisiin luoda tasapuoliset toimintaedellytykset sosiaalisia normeja noudattaville yrityksille. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Tarkistus  67

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 51 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(51) Jäsenvaltioiden olisi tätä direktiiviä täytäntöönpantaessa vältettävä säätämästä sellaisia hallinnollisia, rahoituksellisia ja oikeudellisia rajoituksia, jotka vaikeuttaisivat mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten perustamista ja kehittämistä. Jäsenvaltioiden olisi arvioitava täytäntöönpanotoimiensa vaikutusta startup-yrityksiin sekä pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sen varmistamiseksi, etteivät niihin kohdistuvat vaikutukset ole kohtuuttomia, ja kiinnitettävä erityistä huomiota mikroyrityksiin ja hallinnolliseen rasitteeseen. Jäsenvaltioiden olisi myös julkaistava tällaisten arviointien tulokset.

Poistetaan.

Tarkistus  68

 

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Tämän direktiivin tarkoituksena on parantaa alustatyötä tekevien henkilöiden työoloja varmistamalla heidän ammattiasemansa määrittäminen oikein, edistämällä läpinäkyvyyttä, oikeudenmukaisuutta ja vastuuvelvollisuutta alustatyön algoritmijohtamisessa ja parantamalla alustatyön läpinäkyvyyttä myös rajat ylittävissä tilanteissa, mutta tukea samalla työtä välittävien digitaalisten alustojen kestävän kasvun edellytyksiä unionissa.

1. Tämän direktiivin tarkoituksena on parantaa alustatyötä tekevien henkilöiden työoloja varmistamalla heidän ammattiasemansa määrittäminen oikein, edistämällä läpinäkyvyyttä, oikeudenmukaisuutta, ihmisen suorittamaa valvontaa, turvallisuutta ja vastuuvelvollisuutta alustatyön algoritmijohtamisessa ja parantamalla alustatyön läpinäkyvyyttä myös rajat ylittävissä tilanteissa, mutta edistää samalla työtä välittävien digitaalisten alustojen kestävää kasvua unionissa.

Tarkistus  69

 

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Tässä direktiivissä säädettyjä oikeuksia, jotka koskevat luonnollisten henkilöiden suojelua henkilötietojen käsittelyssä algoritmijohtamisen yhteydessä, sovelletaan 10 artiklan mukaisesti myös kaikkiin unionissa alustatyötä tekeviin henkilöihin, joilla ei ole työsopimusta tai työsuhdetta.

Tässä direktiivissä säädettyjä oikeuksia, jotka koskevat luonnollisten henkilöiden suojelua algoritmijohtamisen yhteydessä, sovelletaan 10 artiklan mukaisesti myös kaikkiin unionissa alustatyötä tekeviin henkilöihin, joilla ei ole työsopimusta tai työsuhdetta.

Tarkistus  70

 

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(b) palvelu tarjotaan palvelun vastaanottajan pyynnöstä;

(b) palvelu tarjotaan palvelun vastaanottajan pyynnöstä tai työt jaetaan asettamalla avoimesti saataville työtehtäviä;

Tarkistus  71

 

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(c) palveluun kuuluu välttämättömänä ja olennaisena osana yksityishenkilöiden tekemän työn organisointi riippumatta siitä, tehdäänkö työ verkossa vai jossain tietyssä paikassa;

(c) palveluun kuuluu yksityishenkilöiden tekemän työn organisointi riippumatta siitä, tehdäänkö työ verkossa vai jossain tietyssä paikassa, ja riippumatta siitä, mitä nimitystä kyseisen yksityishenkilön ja palvelun tarjoajana olevan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön välisestä suhteesta sitä koskevissa asiakirjoissa käytetään;

Tarkistus  72

 

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2) ’alustatyöllä’ työtä välittävän digitaalisen alustan välityksellä organisoitua työtä, jota yksityishenkilö tekee unionissa työtä välittävän digitaalisen alustan ja yksityishenkilön välisen sopimussuhteen perusteella riippumatta siitä, onko yksityishenkilön ja palvelun vastaanottajan välillä sopimussuhdetta;

2) ’alustatyöllä’ työtä välittävän digitaalisen alustan välityksellä organisoitua työtä, jota yksityishenkilö tekee unionissa riippumatta siitä, onko yksityishenkilön ja palvelun vastaanottajan välillä sopimussuhdetta;

Tarkistus  73

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5) ’edustajilla’ kansallisen lainsäädännön tai käytäntöjen mukaisia työntekijäjärjestöjä tai työntekijöiden edustajia tai molempia;

5) työntekijöiden edustajilla’ kansallisen lainsäädännön ja käytäntöjen mukaisten tunnustettujen ammattijärjestöjen edustajia tai muita henkilöitä, jotka organisaation työntekijät ovat vapaasti valinneet tai jotka he ovat nimenneet edustamaan heitä kansallisen lainsäädännön tai käytäntöjen mukaisesti, tai molempia;

Tarkistus  74

 

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a) ’alustatyötä tekevien henkilöiden edustajilla’ kansallisen lainsäädännön ja käytäntöjen mukaisten tunnustettujen ammattijärjestöjen edustajia tai muita henkilöitä, jotka alustatyötä organisaatiossa tekevät työntekijät tai itsenäiset ammatinharjoittajat ovat vapaasti valinneet tai jotka he ovat nimenneet edustamaan heitä kansallisen lainsäädännön tai käytäntöjen mukaisesti, tai molempia;

Tarkistus  75

 

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 5 b alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

5 b) ’automatisoiduilla seurantajärjestelmillä’ automatisoituja järjestelmiä, joita käytetään työsuoritusten seurantaan, valvontaan tai arviointiin tai tukena näissä toiminnoissa;

Tarkistus  76

 

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 5 c alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

5 c) ’automatisoiduilla päätöksentekojärjestelmillä’ automatisoituja järjestelmiä, joita käytetään päätöksentekoon tai tukena päätöksenteossa;

Tarkistus  77

 

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 5 d alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

5 d) ’biometrisillä tiedoilla’ asetuksen (EU) 2016/679 4 artiklan 14 alakohdassa määriteltyjä biometrisiä tietoja;

Tarkistus  78

 

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 5 e alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

5 e) ’biometriikkaan perustuvilla tiedoilla’ tietoja, jotka saadaan luonnollisen henkilön fyysisten, fysiologisten tai käyttäytymiseen liittyvien erityispiirteiden, signaalien tai ominaisuuksien, kuten kasvonilmeiden, liikkeiden, pulssin, äänen, näppäinpainallusten tai kävelytyylin, tietyllä teknisellä käsittelyllä;

Tarkistus  79

 

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan 1 alakohdassa vahvistettuun työtä välittävien digitaalisten alustojen määritelmään eivät kuulu sellaisen palvelun tarjoajat, joissa ensisijaisena tarkoituksena on omaisuuden hyödyntäminen tai jakaminen. Määritelmä on rajattava sellaisen palvelun tarjoajiin, joissa yksityishenkilön tekemän työn organisointi ei ole pelkästään vähäinen ja puhtaasti täydentävä osa.

2. Edellä 1 kohdan 1 alakohdassa vahvistettuun työtä välittävien digitaalisten alustojen määritelmään eivät kuulu sellaisen palvelun tarjoajat, joissa ensisijaisena tarkoituksena on omaisuuden hyödyntäminen tai jakaminen tai jotka tarjoavat yksityishenkilöille mahdollisuuden tavaroiden jälleenmyyntiin. Määritelmä on rajattava sellaisen palvelun tarjoajiin, joissa yksityishenkilön tekemän työn organisointi ei ole pelkästään vähäinen ja puhtaasti täydentävä osa.

Tarkistus  80

 

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioilla on oltava käytössään asianmukaiset menettelyt, joilla ne todentavat ja varmistavat alustatyötä tekevien henkilöiden ammattiaseman määrittämisen oikein ja vahvistavat jäsenvaltioissa voimassa olevassa lainsäädännössä, työehtosopimuksissa tai käytännöissä, unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö huomioon ottaen, määritellyn työsuhteen olemassaolon sekä varmistavat, että näillä henkilöillä on työntekijöihin sovellettavan unionin lainsäädännön perusteella heille kuuluvat oikeudet.

1. Jäsenvaltioilla on oltava käytössään asianmukaiset ja tehokkaat menettelyt, joilla ne todentavat ja varmistavat alustatyötä tekevien henkilöiden ammattiaseman määrittämisen oikein, jotta voidaan soveltaa olettamaa 4 artiklan 1 kohdan mukaisesta työsuhteesta ja vahvistaa tällaisen työsuhteen olemassaolo, sellaisena kuin se määritellään jäsenvaltioiden voimassa olevassa sovellettavassa lainsäädännössä, työehtosopimuksissa tai käytännöissä ja unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön huomioon ottaen, sekä varmistaa, että tällaisilla henkilöillä on työntekijöihin sovellettavan unionin lainsäädännön perusteella heille kuuluvat oikeudet.

Tarkistus  81

 

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Työsuhteen olemassaolon määrittämisen on perustuttava ensisijaisesti työn varsinaiseen tekemiseen liittyviin tosiseikkoihin ja ottaen huomioon algoritmien käyttö alustatyön organisoinnissa, riippumatta siitä, miten suhde on luokiteltu osapuolten kesken mahdollisesti sovituissa sopimusjärjestelyissä. Jos työsuhteen olemassaolo todetaan tosiseikkojen perusteella, työnantajan velvoitteista vastaava osapuoli on yksilöitävä selkeästi kansallisten oikeusjärjestelmien mukaisesti.

2. Työsuhteen olemassaolon määrittämisen on perustuttava ensisijaisesti työn varsinaiseen tekemiseen liittyviin tosiseikkoihin ja ottaen huomioon algoritmien käyttö alustatyön organisoinnissa, riippumatta siitä, miten suhde on luokiteltu osapuolten kesken mahdollisesti sovituissa sopimusjärjestelyissä. Jos työsuhteen olemassaolo todetaan tällaisten tosiseikkojen perusteella, työnantajan velvoitteista vastaava yksi tai useampi osapuoli on yksilöitävä selkeästi kansallisten oikeusjärjestelmien ja 12 b artiklan mukaisesti ja sen on täytettävä mainitut velvoitteet.

Tarkistus  82

 

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Kun työtä välittävien digitaalisten alustojen todetaan käyttävän työnantajan oikeuksia, niiden on noudatettava vastaavia kansalliseen lainsäädäntöön ja asianomaisella toimialalla sovellettaviin työehtosopimuksiin perustuvia työnantajan velvoitteita, muun muassa työlainsäädännön, tuloverotuksen ja sosiaaliturvamaksujen osalta. Alustatyöntekijöiden on päästävä täysimääräisesti osalliseksi työntekijäasemasta jäsenvaltioiden voimassa olevien kansallisen lainsäädännön, työehtosopimusten tai käytäntöjen mukaisesti, ja heillä on muun muassa oltava oikeus liittyä ammattijärjestöön, oikeus järjestäytyä ja oikeus neuvotella kollektiivisesti.

Tarkistus  83

 

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b. Tätä direktiiviä sovelletaan kaikilta osin direktiivin 2008/104/EY ohella työtä välittäviin digitaalisiin alustoihin, jotka toimivat työvoiman vuokrausyrityksinä.

Tarkistus  84

 

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Työtä välittävän digitaalisen alustan, jolla on 2 kohdassa tarkoitettua määräysvaltaa työn tekemiseen, ja alustatyötä kyseisen alustan välityksellä tekevän henkilön välinen sopimussuhde on oikeudellisesti oletettava työsuhteeksi. Tätä varten jäsenvaltioiden on perustettava toimenpidekehys omien kansallisten oikeus- ja tuomioistuinjärjestelmiensä mukaisesti.

Alustatyötä tekevän henkilön on oltava joko alustatyöntekijä tai aidosti itsenäinen ammatinharjoittaja. Työtä välittävän digitaalisen alustan ja alustatyötä kyseisen alustan välityksellä tekevän henkilön välinen sopimussuhde on oikeudellisesti oletettava työsuhteeksi, joten työtä välittävä digitaalinen alusta on myös oletettava työnantajaksi. Tätä varten jäsenvaltioiden on perustettava toimenpidekehys omien kansallisten oikeus- ja tuomioistuinjärjestelmiensä mukaisesti sen varmistamiseksi, että toimivaltaiset viranomaiset ja elimet, jotka todentavat asiaa koskevan lainsäädännön noudattamisen tai valvovat sen täytäntöönpanoa, sekä alustatyötä tekevät henkilöt ja heidän edustajansa voivat vedota oikeudelliseen olettamaan.

Tarkistus  85

 

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Jos toimivaltaiset viranomaiset ja elimet, mukaan lukien hallinnollisten prosessien kirjaamisesta vastaavat viranomaiset ja elimet, katsovat, että alustatyötä tekevän henkilön ammattiasema saatetaan määrittää virheellisesti, niiden on sovellettava olettamaa. Jos alustatyötä tekevä henkilö tai useiden alustatyötä tekevien henkilöiden puolesta tai tukemiseksi toimiva ammattijärjestö kansallisen lainsäädännön tai käytäntöjen mukaisesti riitauttaa henkilön luokittelun hallinnollisessa tai oikeudellisessa menettelyssä, on sovellettava olettamaa.

Tarkistus  86

 

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Oikeudellista olettamaa sovelletaan kaikissa kyseeseen tulevissa hallinnollisissa ja oikeudellisissa menettelyissä. Toimivaltaisten viranomaisten, jotka todentavat asiaa koskevan lainsäädännön noudattamisen tai valvovat sen täytäntöönpanoa, on voitava luottaa tähän olettamaan.

Oikeudellisen olettaman soveltaminen ei saa johtaa kaikkien alustatyötä tekevien henkilöiden automaattiseen uudelleenluokitteluun alustatyöntekijöiksi. Työtä välittävillä digitaalisilla alustoilla on oltava mahdollisuus kumota työsuhdeolettama ennen kuin hallinnollisessa tai oikeudellisessa menettelyssä tehdään päätös uudelleenluokittelusta. Kumottavissa olevaa työsuhdeolettamaa sovelletaan kaikissa kyseeseen tulevissa hallinnollisissa prosesseissa ja hallinnollisissa ja oikeudellisissa menettelyissä. Toimivaltaisten viranomaisten ja elinten, mukaan lukien hallinnollisten prosessien kirjaamisesta vastaavat viranomaiset ja elimet, jotka todentavat asiaa koskevan lainsäädännön ja työehtosopimusten noudattamisen tai valvovat niiden täytäntöönpanoa, on tosiasiallisesti sovellettava tätä olettamaa. Tätä varten toimivaltaisten viranomaisten ja elinten on vaadittava, että työtä välittävät digitaaliset alustat toimittavat kaikki asiaankuuluvat tiedot, jotta viranomaiset voivat objektiivisen arvioinnin perusteella määrittää alustatyötä tekevien henkilöiden oikean luokittelun.

Tarkistus  87

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2. On katsottava, että 1 kohdassa tarkoitettu määräysvalta työn tekemiseen tarkoittaa, että vähintään kaksi seuraavista ehdoista täyttyy:

Poistetaan.

(a) korvauksen tason tosiasiallinen määrittäminen tai sen ylärajan asettaminen;

 

(b) ulkoista olemusta, käyttäytymistä palvelun vastaanottajaa kohtaan tai työn suorittamista koskevien sitovien erityissääntöjen noudattamisen edellyttäminen alustatyötä tekevältä henkilöltä;

 

(c) työn tekemisen valvonta tai työn tulosten laadun todentaminen, myös sähköisillä välineillä;

 

(d) työn organisointivapauden tosiasiallinen rajoittaminen, myös seuraamusten avulla, mikä koskee etenkin vapautta valita työaikansa tai poissaolojaksonsa, hyväksyä tai hylätä työtehtäviä tai käyttää alihankkijoita tai sijaisia;

 

(e) asiakaskunnan hankkimisen tai ulkopuolisille tahoille työn tekemisen tosiasiallinen rajoittaminen.

 

Tarkistus  88

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 3 kohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on tukitoimenpiteillä varmistettava 1 kohdassa tarkoitetun oikeudellisen olettaman tosiasiallinen täytäntöönpano, mutta otettava kuitenkin huomioon startup-yrityksiin kohdistuva vaikutus, vältettävä laajentamasta olettamaa aidosti itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja tuettava työtä välittävien digitaalisten alustojen kestävää kasvua. Jäsenvaltioiden on erityisesti

3. Jäsenvaltioiden on tukitoimenpiteillä varmistettava 1 kohdassa tarkoitetun oikeudellisen olettaman tosiasiallinen täytäntöönpano, jotta voidaan varmistaa työsuhteessa olevien työntekijöiden tehokas suoja. Jäsenvaltioiden on erityisesti

Tarkistus  89

 

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 3 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(b) laadittava ohjeita työtä välittäville digitaalisille alustoille, alustatyötä tekeville henkilöille ja työmarkkinaosapuolille, jotta nämä ymmärtävät oikeudellisen olettaman ja voivat panna sen täytäntöön, myös 5 artiklan mukaisia olettaman kumoamismenettelyitä koskevia ohjeita;

(b) laadittava kattavia ohjeita, myös konkreettisten käytännön suositusten muodossa, työtä välittäville digitaalisille alustoille, alustatyötä tekeville henkilöille ja työmarkkinaosapuolille, jotta ne ymmärtävät oikeudellisen olettaman ja voivat panna sen täytäntöön, myös 5 artiklan mukaisia olettaman kumoamismenettelyitä koskevia ohjeita;

Tarkistus  90

 

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 3 kohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(c) laadittava ohjeita valvontaviranomaisille, jotta ne voivat ennakoivasti kohdentaa toimintansa sääntöjä rikkoviin työtä välittäviin digitaalisiin alustoihin;

(c) laadittava ohjeita, kehitettävä valmiuksia ja koulutusta ja otettava käyttöön menettelyjä, joiden avulla kansalliset toimivaltaiset viranomaiset ja valvontaviranomaiset voivat ennakoivasti tunnistaa sääntöjä rikkovat työtä välittävät digitaaliset alustat ja kohdentaa toimintansa niihin, jotta voidaan varmistaa tämän direktiivin tosiasiallinen noudattaminen, muun muassa määräämällä varoittavia seuraamuksia sääntöjä rikkoville työtä välittäville digitaalisille alustoille;

Tarkistus  91

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(c a) laadittava ohjeita ja perustettava menettelyjä, joiden avulla toimivaltaiset hallintoviranomaiset ja hallinnolliset laitokset voivat ennakoivasti soveltaa oikeudellista olettamaa hallinnollisissa prosesseissa ja vaihtaa tietoja muiden asiaankuuluvien viranomaisten kanssa oikeudellisen olettaman soveltamiseksi sopimussuhteita ja sosiaaliturvaan liittyviä tietoja käsiteltäessä ja kirjattaessa;

Tarkistus  92

 

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 3 kohta – d alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(d) tehostettava työsuojeluviranomaisten tai työlainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien elinten suorittamaa valvontaa ja paikalla tehtäviä tarkastuksia, mutta varmistettava kuitenkin, että tällainen valvonta ja tarkastukset ovat oikeasuhteisia ja syrjimättömiä.

(d) tehostettava työsuojeluviranomaisten tai työlainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien elinten suorittamaa valvontaa ja paikalla tehtäviä tarkastuksia, mutta varmistettava kuitenkin, että tällainen valvonta ja tarkastukset ovat oikeasuhteisia ja syrjimättömiä, ja asetettava vuosittain kansallinen tavoite työtä välittävien digitaalisten alustojen toimialoilla tehtävien tarkastusten lukumäärälle, jotta voidaan määrittää työntekijöiden oikea luokittelu;

Tarkistus  93

 

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 3 kohta – d a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(d a) säädettävä työsuojeluviranomaisten tai työlainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien elinten suorittamasta tarkastuksesta aina, kun alustatyötä tekevä henkilö on vastikään todettu alustatyöntekijäksi, kuukauden kuluessa tällaisesta toteamisesta, jotta voidaan todentaa muiden samalle työtä välittävälle digitaaliselle alustalle alustatyötä tekevien henkilöiden asema;

Tarkistus  94

 

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 3 kohta – d b alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(d b) järjestettävä riittävästi resursseja ja koulutusta työsuojeluviranomaisille tai työlainsäädännön täytäntöönpanosta vastaaville elimille niiden valmiuksien, erityisesti teknisten valmiuksien, vahvistamiseksi, jotta ne voivat tosiasiallisesti noudattaa d ja d a alakohtaa, myös tekemällä rutiinikäyntejä ja ennalta ilmoitettuja käyntejä;

Tarkistus  95

 

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 3 kohta – d c alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(d c) varmistettava, että pätevät tekniset asiantuntijat, jotka ovat asiantuntevia erityisesti algoritmijohtamisen alalla, avustavat tarvittaessa työsuojeluviranomaisia näiden työssä.

Tarkistus  96

 

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4. Kun on kyse sopimussuhteista, jotka ovat alkaneet ennen 21 artiklan 1 kohdassa säädettyä päivää ja jotka ovat kyseisenä päivänä edelleen voimassa, 1 kohdassa tarkoitettua oikeudellista olettamaa sovelletaan ainoastaan kyseisestä päivästä alkavaan ajanjaksoon.

4. Kun on kyse sopimussuhteista, jotka ovat alkaneet ennen 21 artiklan 1 kohdassa säädettyä päivää ja jotka ovat kyseisenä päivänä edelleen voimassa, 1 kohdassa tarkoitettua oikeudellista olettamaa sovelletaan ainoastaan kyseisestä päivästä alkavaan ajanjaksoon, sanotun kuitenkaan rajoittamatta ennen kyseistä päivää mahdollisesti sovellettavan direktiivin (EU) 2019/1152 soveltamista.

Tarkistus  97

 

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikilla osapuolilla on mahdollisuus saada 4 artiklassa tarkoitettu oikeudellinen olettama kumottua oikeudellisissa tai hallinnollisissa menettelyissä tai molemmissa.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikilla osapuolilla on mahdollisuus saada 4 artiklassa tarkoitettu oikeudellinen olettama kumottua oikeudellisissa tai hallinnollisissa menettelyissä tai molemmissa.

(Parlamentin tarkistuksessa komission tekstin ensimmäisestä kohdasta tulee 1 kohdan ensimmäinen alakohta.)

Tarkistus  98

 

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jos työtä välittävä digitaalinen alusta väittää, että kyseinen sopimussuhde ei ole kyseisessä jäsenvaltiossa voimassa olevassa lainsäädännössä, työehtosopimuksissa tai käytännöissä, unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö huomioon ottaen, määritelty työsuhde, todistustaakka asiassa on työtä välittävällä digitaalisella alustalla. Tällaisella menettelyllä ei ole lykkäävää vaikutusta oikeudellisen olettaman soveltamiseen.

Jos työtä välittävä digitaalinen alusta väittää, että kyseinen sopimussuhde ei ole 4 artiklan 1 kohdan mukainen ja kyseisessä jäsenvaltiossa voimassa olevissa sovellettavassa lainsäädännössä, työehtosopimuksissa tai käytännöissä, unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö huomioon ottaen, määritelty työsuhde, todistustaakka asiassa on työtä välittävällä digitaalisella alustalla.

(Parlamentin tarkistuksessa komission tekstin toisesta kohdasta tulee 1 kohdan toinen alakohta.)

Tarkistus  99

 

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jos alustatyötä tekevä henkilö väittää, että kyseinen sopimussuhde ei ole kyseisessä jäsenvaltiossa voimassa olevassa lainsäädännössä, työehtosopimuksissa tai käytännöissä, unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö huomioon ottaen, määritelty työsuhde, työtä välittävältä digitaaliselta alustalta on edellytettävä, että tämä avustaa menettelyn asianmukaisessa ratkaisemisessa erityisesti toimittamalla kaikki hallussaan olevat merkitykselliset tiedot.

Jos alustatyötä tekevä henkilö väittää, että kyseinen sopimussuhde ei ole 4 artiklan 1 kohdan mukainen ja kyseisessä jäsenvaltiossa voimassa olevissa sovellettavassa lainsäädännössä, työehtosopimuksissa tai käytännöissä ja unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä määritelty työsuhde, työtä välittävältä digitaaliselta alustalta on edellytettävä, että tämä avustaa menettelyn asianmukaisessa ratkaisemisessa erityisesti toimittamalla kaikki hallussaan olevat merkitykselliset tiedot.

(Parlamentin tarkistuksessa komission tekstin kolmannesta kohdasta tulee 1 kohdan kolmas alakohta.)

Tarkistus  100

 

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 3 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Jäsenvaltioiden on varmistettava mahdollisuus kumota 4 artiklassa tarkoitettu olettama osoittamalla, että alustatyötä tekevä henkilö on aidosti itsenäinen ammatinharjoittaja sillä perusteella, että molemmat seuraavista kriteereistä täyttyvät:

Tarkistus  101

 

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 3 a kohta – a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(a) kyseinen sopimussuhde ei ole kyseisessä jäsenvaltiossa voimassa olevissa sovellettavassa lainsäädännössä, työehtosopimuksissa tai käytännöissä, unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö huomioon ottaen, määritelty työsuhde, eikä työtä välittävä digitaalinen alusta käytä alustatyötä tekevän henkilön suhteen määräys- ja työnjohtovaltaa työn tekemiseen sen enempää työn suorittamista koskevan sopimuksen nojalla kuin tosiasiallisestikaan;

Tarkistus  102

 

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 3 a kohta – b alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(b) alustatyötä tekevä henkilö harjoittaa yleensä itsenäisesti elinkeinoa, ammattia tai liiketoimintaa, joka on luonteeltaan samanlaista kuin mihin suoritettu työ liittyy.

Tarkistus  103

 

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 3 b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b. Seikkoina, jotka osoittavat, että työn tekemiseen käytetään 5 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettua määräys- ja työnjohtovaltaa, on otettava huomioon seuraavat:

Tarkistus  104

 

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 3 b kohta – a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(a) korvauksen tason tosiasiallinen määrittäminen tai sen ylärajan asettaminen taikka korvauksen maksaminen määräajoin;

Tarkistus  105

 

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 3 b kohta – b alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(b) työolojen tosiasiallinen määrittäminen tai valvominen, mukaan lukien aikataulun ja työajan keston rajoittaminen, tai työn suorittamisesta huolehtiminen, myös seuraamusten tai kannustimien avulla, työtilaisuuksien saannin rajoittaminen tai arviointijärjestelmien käyttö valvontavälineenä ja seuraamusten perustana sekä työnjaon välineenä;

Tarkistus  106

 

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 3 b kohta – c alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(c) sen tosiasiallinen estäminen, että alustatyötä tekevä henkilö luo liikesuhteita mahdollisiin asiakkaisiin, muun muassa valvomalla tai rajoittamalla alustatyötä tekevän henkilön ja tavaroiden tai palvelujen vastaanottajan välistä viestintää työn suorittamisen aikana tai sen jälkeen;

Tarkistus  107

 

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 3 b kohta – d alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(d) alustatyötä tekevän henkilön jäljittäminen tai valvominen tämän suorittaessa työtä;

Tarkistus  108

 

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 3 b kohta – e alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(e) ulkoista olemusta, käyttäytymistä palvelun vastaanottajaa kohtaan tai työn suorittamista koskevien erityissääntöjen noudattamisen edellyttäminen alustatyötä tekevältä henkilöltä;

Tarkistus  109

 

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 3 b kohta – f alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(f) sen tosiasiallinen rajoittaminen, että työn suorittamiseen käytetään alihankkijoita tai sijaisia;

Tarkistus  110

 

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 3 b kohta – g alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(g) sen mahdollisuuden tosiasiallinen rajoittaminen, että alustatyötä tekevä henkilö tekee työtä kolmannelle osapuolelle, työtä välittävien digitaalisten alustojen kilpailijat mukaan lukien;

Tarkistus  111

 

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 3 b kohta – h alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(h) sen rajoittaminen, että alustatyötä tekevä henkilö voi vapaasti valita sosiaaliturvajärjestelmän, tapaturmavakuutuksen, eläkejärjestelmän tai muun vakuutusmuodon, myös epäsuotuisien seurausten avulla.

Tarkistus  112

 

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 3 c kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 c. Jäsenvaltioiden on säännöllisesti tarkasteltava, arvioitava ja tarvittaessa täydennettävä 1 b kohdassa esitettyjä seikkoja työmarkkinaosapuolia kuullen. Jos työtä välittävä digitaalinen alusta riitauttaa hallinnollisen tai oikeudellisen päätöksen alustatyötä tekevän henkilön ammattiaseman määrittämisestä, riitauttamisesta alkavalla menettelyllä ei ole lykkäävää vaikutusta kyseiseen päätökseen.

Tarkistus  113

 

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Työtä välittävien digitaalisten alustojen ja alustatyöntekijöiden direktiivin (EU) 2019/1152 mukaisia oikeuksia ja velvollisuuksia rajoittamatta jäsenvaltioiden on edellytettävä, että työtä välittävät digitaaliset alustat antavat alustatyöntekijöille tietoa seuraavista:

1. Työtä välittävien digitaalisten alustojen ja alustatyöntekijöiden asetuksen (EU) 2016/679 ja direktiivien 89/391/ETY, 2009/38/EY ja (EU) 2019/1152 mukaisia oikeuksia ja velvollisuuksia rajoittamatta jäsenvaltioiden on edellytettävä, että työtä välittävät digitaaliset alustat antavat alustatyöntekijöille, työntekijöiden edustajille, työsuojeluviranomaisille ja muille toimivaltaisille viranomaisille tietoa seuraavista:

Tarkistus  114

 

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(a) automatisoidut seurantajärjestelmät, joita käytetään alustatyöntekijöiden työsuoritusten seurantaan, valvontaan tai arviointiin sähköisillä välineillä;

(a) automatisoidut seurantajärjestelmät, joita käytetään alustatyöntekijöiden työsuoritusten seurantaan, valvontaan tai arviointiin sähköisillä välineillä, tai tukena näissä toiminnoissa;

Tarkistus  115

 

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(b) automatisoidut päätöksentekojärjestelmät, joita käytetään sellaisten päätösten tekemiseen tai joiden tukemana tehdään sellaisia päätöksiä, jotka vaikuttavat merkittävästi kyseisten alustatyöntekijöiden työoloihin, etenkin työtehtävien saatavuuteen, ansioihin, työterveyteen ja -turvallisuuteen, työaikoihin, ylenemiseen ja sopimusasemaan, mukaan lukien käyttäjätilin rajoittaminen tai tilapäinen tai pysyvä sulkeminen.

(b) automatisoidut päätöksentekojärjestelmät, joita käytetään sellaisten päätösten tekemiseen tai joiden tukemana tehdään sellaisia päätöksiä, jotka vaikuttavat merkittävästi kyseisten alustatyöntekijöiden työoloihin, etenkin palvelukseenottoon, työtilaisuuksien saantiin ja työn organisointiin, ansioihin, myös yksittäisten toimeksiantojen hinnoitteluun, työterveyteen ja -turvallisuuteen, työaikoihin, ylenemiseen ja sopimusasemaan, mukaan lukien käyttäjätilin rajoittaminen tai tilapäinen tai pysyvä sulkeminen.

Tarkistus  116

 

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Edellä olevissa a ja b alakohdassa tarkoitetut tiedot on annettava riippumatta siitä, hallinnoiko automatisoituja seuranta- ja päätöksentekojärjestelmiä työtä välittävä digitaalinen alusta vai palveluntarjoaja, joka myy hallinnointipalveluja alustalle.

Tarkistus  117

 

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 2 kohta – a alakohta – ii alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

ii) tällaisilla järjestelmillä seurattujen, valvottujen tai arvioitujen toimien luokkia, mukaan lukien palvelun vastaanottajan tekemät arvioinnit;

ii) tällaisilla järjestelmillä seurattujen, valvottujen tai arvioitujen tietojen ja toimien luokkia, mukaan lukien palvelun vastaanottajan tekemät arvioinnit;

Tarkistus  118

 

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 2 kohta – a alakohta – ii a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

ii a) seurannan tavoitetta ja tapaa, jolla järjestelmän on määrä saavuttaa tämä tavoite;

Tarkistus  119

 

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 2 kohta – a alakohta – ii b alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

ii b) niiden ominaisuuksien toimintaa ja toimintatapaa, jotka vaikuttavat työsuhteeseen, erityisesti palvelukseenottoon, työtilaisuuksien saantiin, ansioihin, terveyteen ja turvallisuuteen, työaikaan, ylenemiseen, arviointiin sekä käyttäjätilien rajoittamiseen tai tilapäiseen tai pysyvään sulkemiseen;

Tarkistus  120

 

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 2 kohta – b alakohta – iii alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

iii) tärkeimpiä parametreja, jotka näissä järjestelmissä otetaan huomioon, ja näiden tärkeimpien parametrien suhteellista merkitystä automatisoidussa päätöksenteossa, mukaan lukien tapa, jolla alustatyöntekijän henkilötiedot tai käytös vaikuttavat päätöksiin;

iii) niiden tietojen luokkia ja tärkeimpiä parametreja, jotka näissä järjestelmissä otetaan huomioon, ja näiden tärkeimpien parametrien suhteellista merkitystä automatisoidussa päätöksenteossa, mukaan lukien tapa, jolla alustatyöntekijän henkilötiedot tai käytös vaikuttavat päätöksiin ja mahdollisiin työsuoritusten arviointimekanismeihin;

Tarkistus  121

 

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 2 kohta – b alakohta – iv alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

iv) perusteita päätöksille rajoittaa tai sulkea tilapäisesti tai pysyvästi alustatyöntekijän käyttäjätili tai kieltäytyä maksamasta korvausta alustatyöntekijän tekemästä työstä, sekä päätöksille, jotka koskevat alustatyöntekijän sopimusasemaa, tai muille päätöksille, joilla on vastaavia vaikutuksia.

iv) perusteita päätöksille rajoittaa tai sulkea tilapäisesti tai pysyvästi alustatyöntekijän käyttäjätili tai kieltäytyä maksamasta korvausta alustatyöntekijän tekemästä työstä, sekä päätöksille, jotka koskevat alustatyöntekijän sopimusasemaa, tai muille päätöksille, joilla on vastaavia vaikutuksia, ylenemisperusteita, työnjakoperusteita ja, kun päätöksenteon tukena tai perusteena käytetään työsuoritusten seurantaa ja arviointia, käyttäytymisen arviointitapoja ja sen arvioinnin syitä.

Tarkistus  122

 

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Päätöksiä, jotka vaikuttavat terveyteen ja turvallisuuteen ja sopimussuhteeseen tai joilla muutetaan työsuhteen sovittuja ehtoja, sekä kurinpitotoimien soveltamista koskevia päätöksiä, päätöksiä sopimussuhteen rajoittamisesta, keskeyttämisestä tai päättämisestä ja alustatyöntekijän käyttäjätilin rajoittamisesta tai tilapäisestä tai pysyvästä sulkemisesta tai mitä tahansa muita päätöksiä, joista aiheutuu vastaavaa haittaa, ei saa tehdä automatisoiduilla seuranta- ja päätöksentekojärjestelmillä, ja ne on tehtävä kansallista lainsäädäntöä ja työehtosopimuksia noudattaen.

Tarkistus  123

 

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3. Työtä välittävien digitaalisten alustojen on annettava 2 kohdassa tarkoitetut tiedot asiakirjana, joka voi olla sähköisessä muodossa. Niiden on toimitettava nämä tiedot viimeistään ensimmäisenä työpäivänä ja tietojen muuttuessa merkittävästi sekä aina alustatyöntekijöiden pyynnöstä. Tiedot on esitettävä tiiviissä, avoimessa, ymmärrettävässä ja helposti saatavilla olevassa muodossa käyttämällä selkeää ja yksinkertaista kieltä.

3. Työtä välittävien digitaalisten alustojen on annettava 2 kohdassa tarkoitetut tiedot asiakirjana, joka voi olla sähköisessä muodossa. Tiedot on esitettävä avoimessa, ymmärrettävässä ja helposti saatavilla olevassa muodossa käyttäen selkeää ja yksinkertaista kieltä. Vastaikään käyttöön otettujen automatisoitujen järjestelmien osalta tiedot on tiedot on toimitettava ennen niiden käyttöä ja ennen kuin tehdään muutoksia, jotka vaikuttavat työoloihin, työn organisointiin tai työsuoritusten seurantaan.

 

Yksittäisten alustatyöntekijöiden on saatava nämä tiedot työtä välittävältä digitaaliselta alustalta, sikäli kuin järjestelmät ja niiden ominaisuudet vaikuttavat suoraan heihin ja heidän työoloihinsa, viimeistään ensimmäisenä työpäivänä tai ennen kuin tehdään muutoksia, jotka vaikuttavat työoloihin, työn organisointiin tai työsuoritusten seurantaan, ja milloin tahansa alustatyöntekijöiden pyynnöstä. Tiedot on esitettävä tiiviissä, avoimessa, ymmärrettävässä ja helposti saatavilla olevassa muodossa käyttäen selkeää ja yksinkertaista kieltä. Näihin tietoihin ei sovelleta 6 a artiklassa säädettyjä luottamuksellisuutta koskevia sääntöjä.

Tarkistus  124

 

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4. Työtä välittävien digitaalisten alustojen on asetettava 2 kohdassa tarkoitetut tiedot alustatyöntekijöiden edustajien ja kansallisten työvoimaviranomaisten saataville näiden pyynnöstä.

4. Työtä välittävien digitaalisten alustojen on asetettava 2 kohdassa tarkoitetut tiedot aina kansallisten työvoimaviranomaisten saataville ja myös muiden kansallisten toimivaltaisten viranomaisten saataville näiden pyynnöstä.

Tarkistus  125

 

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 5 alakohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(a) käsitellä mitään henkilötietoja, jotka koskevat alustatyöntekijän emotionaalista tai psykologista tilaa;

(a) käsitellä mitään henkilötietoja, jotka koskevat alustatyöntekijän emotionaalista tai psykologista tilaa tai joista voi päätellä alustatyöntekijän emotionaalisen tai psykologisen tilan käyttämällä kerättyjä henkilötietoja;

Tarkistus  126

 

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 5 alakohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(c) käsitellä mitään henkilötietoja, jotka liittyvät yksityisiin keskusteluihin, mukaan lukien keskustelut alustatyöntekijöiden edustajien kanssa;

(c) käsitellä mitään henkilötietoja, jotka liittyvät yksityisiin keskusteluihin, mukaan lukien keskustelut alustatyöntekijöiden ja työntekijöiden edustajien kanssa tai välillä, myös koskien mahdollisuutta järjestäytyä ja puolustaa työntekijöiden oikeuksia;

Tarkistus  127

 

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 5 kohta – c a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

c a) käsitellä mitään henkilötietoja, joista ilmenee rotu tai etninen alkuperä, maahanmuuttaja-asema, poliittisia mielipiteitä, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus, vammaisuus tai terveydentila, myös krooninen sairaus tai hiv-positiivisuus, taikka ammattijärjestön jäsenyys, eivätkä käsitellä geneettisiä tietoja, biometrisia tietoja henkilön yksiselitteistä tunnistamista varten taikka henkilön seksuaalista käyttäytymistä ja seksuaalista suuntautumista koskevia tietoja;

Tarkistus  128

 

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 5 kohta – d a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

d a) käyttää pakollista biometristä tunnistusta tai harjoittaa työsuoritusten kohtuutonta tai perusteetonta valvontaa;

Tarkistus  129

 

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 5 kohta – d b alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

d b) mahdollistaa missään olosuhteissa syrjiviä käytäntöjä henkilötietojen käsittelyssä;

Tarkistus  130

 

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 5 kohta – d c alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

d c) käsitellä henkilötietoja, kun tarkoituksena on ennakoida, estää tai rajoittaa perusoikeuksien, erityisesti sosiaalisten oikeuksien, kuten järjestäytymisoikeuden, neuvottelu- ja työtaisteluoikeuden tai oikeuden saada tietoja ja tulla kuulluksi, käyttöä;

Tarkistus  131

 

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 5 kohta – d d alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

d d) käsitellä biometriikkaan perustuvia tietoja.

Tarkistus  132

 

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 5 kohta – 1 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Tässä kohdassa tarkoitettua henkilötietojen suojaa sovelletaan kaikkiin alustatyöntekijöihin työsuhteen alkamista edeltävistä palvelukseenoton vaiheista alkaen.

Tarkistus  133

 

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 5 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a. Työtä välittävien digitaalisten alustojen on tehtävä tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi ja pyydettävä rekisteröityjen tai heidän edustajiensa näkemyksiä suunnitelluista käsittelytoimista. Arviointi on tehtävä kerran, ja se on tehtävä ennen kyseisten käsittelytoimien käyttöönottoa ja ennen kuin tehdään muutoksia, jotka vaikuttavat työoloihin, työn organisointiin tai työsuoritusten seurantaan. Vaikutustenarvioinnin tiedot on esitettävä tiiviissä, avoimessa, ymmärrettävässä ja helposti saatavilla olevassa muodossa käyttäen selkeää ja yksinkertaista kieltä, jotta alustatyöntekijät ja työntekijöiden edustajat voivat tarvittaessa valmistautua kuulemiseen.

Tarkistus  134

 

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 5 b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

5 b. Työtä välittävien digitaalisten alustojen on tiedotettava alustatyöntekijöille ja työntekijöiden edustajille kaikesta henkilötietojen siirtämisestä saman konsernin sisällä tai sellaista yhteistä taloudellista toimintaa harjoittavan yritysryhmän sisällä, jossa käytetään automatisoituja seurantajärjestelmiä.

Tarkistus  135

 

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 5 c kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

5 c. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että työtä välittävät digitaaliset alustat tarjoavat alustatyöntekijöille rajapinnan ja välineet, joilla helpotetaan koneluettavien tietojen, myös maineeseen liittyvien tietojen, tosiasiallista ja maksutonta siirrettävyyttä, ja turvaavat oikeuden tietojen oikaisemiseen ja poistamiseen ja oikeuden tulla unohdetuksi asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti. Alustatyöntekijöillä on myös oltava oikeus olla siirtämättä kyseisiä tietoja.

Tarkistus  136

 

Ehdotus direktiiviksi

6 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a artikla

 

Tietojen luottamuksellisuus

 

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että jollei unionin ja kansallisessa lainsäädännössä säädetyistä edellytyksistä ja rajoituksista ja objektiivisista kriteereistä muuta johdu, alustatyötä tekevien henkilöiden edustajat ja heitä mahdollisesti avustavat asiantuntijat eivät saa tiedottamis- ja kuulemismenettelyjen yhteydessä ilmaista tietoja, jotka on yrityksen tai toimipaikan oikeutetun edun mukaisesti nimenomaisesti annettu heille luottamuksellisina.

 

Tätä kohtaa ei sovelleta

 

(a) työntekijöiden edustajien sekä eurooppalaisten, kansallisten tai paikallisten yritysneuvostojen ja toimivaltaisten tunnustettujen ammattijärjestöjen väliseen viestintään tiedoista, jotka voivat vaikuttaa työntekijöiden työpaikkoihin tai työoloihin;

 

(b) tietoihin seikoista, jotka voivat vaikuttaa tällä direktiivillä suojattuihin oikeuksiin.

 

2. Työtä välittävän digitaalisen alustan on täsmennettävä työntekijöiden edustajille ne objektiiviset kriteerit, joita käytetään päätettäessä tietojen luottamuksellisuudesta, sekä se, kuinka kauan luottamuksellisuutta sovelletaan. Jäsenvaltioiden on vahvistettava lailla luettelo tällaisista objektiivisista kriteereistä ja varmistettava, että työntekijöiden edustajilla on mahdollisuus tarkistaa asian luokittelua kiireellisellä hallinnollisella tai oikeudellisella päätöksellä.

Tarkistus  137

 

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – otsikko

 

Komission teksti

Tarkistus

Ihmisen suorittama automatisoitujen järjestelmien seuranta

Ihmisen suorittama automatisoitujen järjestelmien valvonta

Tarkistus  138

 

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – -1 kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

-1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että työtä välittävät digitaaliset alustat huolehtivat kaikkien sellaisten päätösten ihmisen suorittamasta valvonnasta, jotka vaikuttavat työoloihin.

Tarkistus  139

 

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että työtä välittävät digitaaliset alustat seuraavat ja arvioivat säännöllisesti 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilla automatisoiduilla seuranta- ja päätöksentekojärjestelmillä tai niiden tukemana tehtyjen yksittäisten päätösten vaikutusta työoloihin.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että työtä välittävät digitaaliset alustat seuraavat ja arvioivat yhteistyössä työntekijöiden edustajien kanssa säännöllisesti ja vähintään vuosittain 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilla automatisoiduilla seuranta- ja päätöksentekojärjestelmillä tai niiden tukemana tehtyjen yksittäisten päätösten vaikutusta työoloihin, terveyteen ja turvallisuuteen sekä perusoikeuksiin.

Tarkistus  140

 

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(a) arvioitava riskejä, joita automatisoidut seuranta- ja päätöksentekojärjestelmät aiheuttavat alustatyöntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle, erityisesti mahdollisten työtapaturmien sekä psykososiaalisten ja ergonomisten riskien osalta;

(a) vältettävä riskejä tai arvioitava ja torjuttava niitä riskejä, jotka eivät ole vältettävissä, joita automatisoidut seuranta- ja päätöksentekojärjestelmät aiheuttavat alustatyöntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle, muun muassa mahdollisten työtapaturmien sekä psykososiaalisten ja ergonomisten riskien osalta;

Tarkistus  141

 

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(a a) arvioitava syrjinnän riskiä, joka aiheutuu päätösten tekemisestä näillä järjestelmillä, myös koska niissä toistuvat sukupuoleen ja rotuun liittyvät ja muut sosiaaliset vinoumat vaikuttavat eri ryhmien valintaan ja kohteluun;

Tarkistus  142

 

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(c) otettava käyttöön asianmukaisia ennalta ehkäiseviä ja suojatoimenpiteitä.

(c) otettava käyttöön asianmukaisia ennalta ehkäiseviä, korjaavia ja suojaavia toimenpiteitä.

Tarkistus  143

 

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuun vaikutustenarviointiin on sisällyttävä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut seikat, ja se on toimitettava toimivaltaisille työvoima- ja tietosuojaviranomaisille sekä työntekijöiden edustajille.

Tarkistus  144

 

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 2 b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b. Jos 1 kohdassa tarkoitetussa vaikutustenarvioinnissa havaitaan terveyteen ja turvallisuuteen tai perusoikeuksiin kohdistuvia riskejä, joita ei voida välttää tai lieventää 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla, työtä välittävän digitaalisen alustan on välittömästi lopetettava automatisoidun järjestelmän käyttö.

Tarkistus  145

 

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 2 c kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 c. Työtä välittävät digitaaliset alustat eivät saa käyttää automatisoituja seuranta- tai päätöksentekojärjestelmiä tavalla, joka aiheuttaa kohtuutonta painetta alustatyöntekijöille tai muulla tavoin vaarantaa alustatyöntekijöiden fyysisen terveyden ja mielenterveyden.

Tarkistus  146

 

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että työtä välittävät digitaaliset alustat huolehtivat, että niillä on riittävät henkilöstöresurssit automatisoiduilla seuranta- ja päätöksentekojärjestelmillä tai niiden tukemana tehtyjen yksittäisten päätösten vaikutusten seurantaan tämän artiklan mukaisesti. Henkilöillä, joiden tehtäväksi työtä välittävä digitaalinen alusta on antanut seurannan, on oltava tarvittava pätevyys, koulutus ja valtuudet kyseisen tehtävän hoitamiseen. Heitä on suojeltava irtisanomiselta, kurinpitomenettelyltä tai muulta epäsuotuisalta kohtelulta, jonka perusteena on automaattisesti tehtyjen päätösten tai päätösehdotusten hylkääminen.

3. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että työtä välittävät digitaaliset alustat huolehtivat, että niillä on riittävät henkilöstöresurssit automatisoiduilla seuranta- ja päätöksentekojärjestelmillä tai niiden tukemana tehtyjen yksittäisten päätösten vaikutusten tosiasialliseen valvontaan tämän artiklan mukaisesti. Henkilöillä, joiden tehtäväksi työtä välittävä digitaalinen alusta on antanut tässä artiklassa tarkoitetun arvioinnin suorittamisen ja automatisoiduilla seurantajärjestelmillä tai automatisoiduilla päätöksentekojärjestelmillä taikka niiden tukemana tehtyjen päätösten valvonnan tai arvioinnin, on oltava tarvittava pätevyys, koulutus ja valtuudet kyseisen tehtävän hoitamiseen, mukaan lukien mahdollisuus puuttua kyseisiin päätöksiin ja kumota ne. Heitä on suojeltava irtisanomiselta, kurinpitomenettelyltä tai muulta epäsuotuisalta kohtelulta, jonka perusteena on automaattisesti tehtyjen päätösten tai päätösehdotusten hylkääminen.

Tarkistus  147

 

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 3 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a. Jos 1 kohdassa tarkoitetun vaikutustenarvioinnin todetaan olevan tämän artiklan säännösten vastainen, asiaankuuluvien terveys- ja turvallisuus-, tietosuoja- ja työvoimaviranomaisten ja muiden toimivaltaisten viranomaisten on toteutettava koordinoituja toimenpiteitä kyseisten säännösten täytäntöönpanemiseksi.

Tarkistus  148

 

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – otsikko

 

Komission teksti

Tarkistus

Ihmisen suorittama merkittävien päätösten arviointi

Ihmisen suorittama työoloihin merkittävästi vaikuttavien päätösten arviointi

Tarkistus  149

 

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että alustatyöntekijöillä on oikeus saada työtä välittävältä digitaaliselta alustalta selvitys kaikista automatisoiduilla päätöksentekojärjestelmillä tai niiden tukemana tehdyistä 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuista päätöksistä, jotka vaikuttavat merkittävästi alustatyöntekijän työoloihin. Jäsenvaltioiden on erityisesti varmistettava, että työtä välittävät digitaaliset alustat tarjoavat alustatyöntekijöille mahdollisuuden ottaa yhteyttä työtä välittävän digitaalisen alustan nimeämään yhteyshenkilöön, jonka kanssa he voivat keskustella ja saada selkoa päätökseen johtaneista tosiseikoista, olosuhteista ja syistä. Työtä välittävien digitaalisten alustojen on varmistettava, että tällaisilla yhteyshenkilöillä on tarvittava pätevyys, koulutus ja valtuudet kyseisen tehtävän hoitamiseen.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että alustatyöntekijöillä on oikeus saada työtä välittävältä digitaaliselta alustalta selvitys kaikista automatisoiduilla päätöksentekojärjestelmillä tai niiden tukemana tehdyistä 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuista päätöksistä, jotka vaikuttavat merkittävästi alustatyöntekijän työoloihin. Selvitys on annettava avoimella ja ymmärrettävällä tavalla käyttäen selkeää ja yksinkertaista kieltä hyvissä ajoin ja viimeistään päätöksen ensimmäisenä soveltamispäivänä. Jäsenvaltioiden on erityisesti varmistettava, että työtä välittävät digitaaliset alustat tarjoavat alustatyöntekijöille mahdollisuuden ottaa yhteyttä työtä välittävän digitaalisen alustan nimeämään yhteyshenkilöön, jonka kanssa he voivat keskustella ja saada selkoa päätökseen johtaneista tosiseikoista, olosuhteista ja syistä. Työtä välittävien digitaalisten alustojen on varmistettava, että tällaisilla yhteyshenkilöillä on tarvittava pätevyys, koulutus ja valtuudet kyseisen tehtävän hoitamiseen.

Tarkistus  150

 

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Työtä välittävien digitaalisten alustojen on annettava alustatyöntekijälle kirjallinen ilmoitus, jossa esitetään perusteet automatisoidulla seuranta- ja päätöksentekojärjestelmällä tai sen tukemana tehdyille päätöksille rajoittaa tai sulkea tilapäisesti tai pysyvästi alustatyöntekijän käyttäjätili tai kieltäytyä maksamasta korvausta alustatyöntekijän tekemästä työstä, sekä päätöksille, jotka koskevat alustatyöntekijän sopimusasemaa, tai muille päätöksille, joilla on vastaavia vaikutuksia.

Työtä välittävien digitaalisten alustojen on annettava alustatyöntekijälle hyvissä ajoin ja viimeistään päätöksen ensimmäisenä soveltamispäivänä kirjallinen ilmoitus, jossa esitetään perusteet automatisoidun seuranta- ja päätöksentekojärjestelmän tukemana tehdyille päätöksille rajoittaa työtilaisuuksien saantia taikka rajoittaa tai sulkea tilapäisesti tai pysyvästi alustatyöntekijän käyttäjätili, päätöksille kieltäytyä maksamasta korvausta alustatyöntekijän tekemästä työstä, päätöksille, jotka koskevat alustatyöntekijän sopimusasemaa, päätöksille, jotka vaikuttavat työsuhteen sovittuihin ehtoihin, tai muille päätöksille, joilla on vastaavia vaikutuksia. Nämä päätökset on tehtävä kansallisen lainsäädännön tai käytäntöjen ja sovellettavien työehtosopimusten mukaisesti.

Tarkistus  151

 

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jos alustatyöntekijät eivät ole tyytyväisiä saamaansa selvitykseen tai kirjalliseen ilmoitukseen, jossa esitetään perusteet päätöksille, tai katsovat, että 1 kohdassa tarkoitetulla päätöksellä loukataan heidän oikeuksiaan, heillä on oikeus pyytää työtä välittävää digitaalista alustaa tarkistamaan kyseistä päätöstä. Työtä välittävän digitaalisen alustan on vastattava tällaiseen pyyntöön esittämällä alustatyöntekijälle asiaa koskevat perustelut ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa viikon kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Alustatyöntekijöillä ja työntekijöiden edustajilla on oikeus pyytää työtä välittävää digitaalista alustaa tarkistamaan 1 kohdassa tarkoitettuja päätöksiä. Työtä välittävän digitaalisen alustan on vastattava tällaiseen pyyntöön esittämällä alustatyöntekijälle asiaa koskevat riittävän täsmälliset ja asianmukaiset perustelut ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa kahden viikon kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Tarkistus  152

 

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Niiden työtä välittävien digitaalisten alustojen, jotka ovat mikroyrityksiä tai pieniä ja keskisuuria yrityksiä, osalta jäsenvaltiot voivat säätää, että ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun vastauksen määräaikaa pidennetään kahteen viikkoon.

Niiden työtä välittävien digitaalisten alustojen, jotka ovat mikroyrityksiä tai pieniä ja keskisuuria yrityksiä, osalta jäsenvaltiot voivat säätää, että mainittua määräaikaa pidennetään yhteen kuukauteen.

Tarkistus  153

 

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3. Jos 1 kohdassa tarkoitetulla päätöksellä loukataan alustatyöntekijän oikeuksia, työtä välittävän digitaalisen alustan on oikaistava kyseinen päätös viipymättä tai, jos tällainen oikaisu ei ole mahdollinen, tarjottava riittävä korvaus.

3. Jos 1 kohdassa tarkoitetulla päätöksellä loukataan alustatyöntekijän oikeuksia, työtä välittävän digitaalisen alustan on oikaistava kyseinen päätös viipymättä tai, jos tällainen oikaisu ei ole mahdollinen, tarjottava riittävä korvaus, jonka on oltava oikeassa suhteessa loukkaamisen vakavuuteen.

Tarkistus  154

 

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4. Tällä artiklalla ei rajoiteta kansallisessa lainsäädännössä säädettyjen irtisanomismenettelyjen soveltamista.

4. Tällä artiklalla ei rajoiteta kansallisessa lainsäädännössä säädettyjen taikka kansallisten käytäntöjen tai sovellettavien työehtosopimusten mukaisten irtisanomismenettelyjen tai muiden kurinpitomenettelyjen soveltamista.

Tarkistus  155

 

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että työtä välittävät digitaaliset alustat tämän artiklan mukaisesti tiedottavat alustatyöntekijöiden edustajille, tai jos tällaisia edustajia ei ole, niille alustatyöntekijöille, joita asia koskee, sekä kuulevat niitä päätöksistä, jotka todennäköisesti johtavat 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen automatisoitujen seuranta- ja päätöksentekojärjestelmien käyttöönottoon tai merkittäviin muutoksiin niiden käytössä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 2002/14/EY mukaisia oikeuksia ja velvollisuuksia.

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että tämän artiklan mukaisesti alustatyöntekijöille ja työntekijöiden edustajille tiedotetaan oikea-aikaisesti ja että heitä ja niitä kuullaan tosiasiallisesti päätöksistä, jotka todennäköisesti johtavat 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen automatisoitujen seuranta- ja päätöksentekojärjestelmien käyttöönottoon tai sellaisiin merkittäviin muutoksiin niiden käytössä, jotka vaikuttavat työoloihin sekä terveyteen ja turvallisuuteen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivien 89/391/ETY, 2002/14/EY ja 2009/38/EY mukaisia oikeuksia ja velvollisuuksia. Tiedottamista ja kuulemista koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä laadittaessa tai toteutettaessa työtä välittävän digitaalisen alustan ja työntekijöiden edustajien on toimittava yhteistyön hengessä toistensa oikeuksia ja velvollisuuksia kunnioittaen ja ottaen samalla huomioon sekä työtä välittävän digitaalisen alustan että työntekijöiden edut.

Tarkistus  156

 

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Tässä artiklassa sovelletaan direktiivin 2002/14/EY 2 artiklan f ja g alakohdassa säädettyjä ”tiedottamisen” ja ”kuulemisen” määritelmiä. Direktiivin 2002/14/EY 4 artiklan 1, 3 ja 4 kohdassa sekä 6 ja 7 artiklassa vahvistettuja sääntöjä sovelletaan vastaavasti.

2. Tässä artiklassa sovelletaan direktiivin 2002/14/EY 2 artiklan f ja g alakohdassa säädettyjä ”tiedottamisen” ja ”kuulemisen” määritelmiä. Direktiivin 2002/14/EY 4 artiklan 1, 3 ja 4 kohdassa sekä 7 artiklassa vahvistettuja sääntöjä sovelletaan vastaavasti.

Tarkistus  157

 

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Työtä välittävien digitaalisten alustojen on annettava työntekijöiden edustajille 6 artiklan 1, 2, 5 a ja 5 b kohdassa sekä 7 artiklassa tarkoitetut tiedot riittävän ajoissa perusteellisen tarkastelun ja tosiasiallisen kuulemisen mahdollistamiseksi. Vastaikään käyttöön otettujen automatisoitujen järjestelmien osalta kuuleminen on toteutettava ennen niiden käyttöä ja ennen kuin tehdään muutoksia, jotka vaikuttavat työoloihin, työn organisointiin tai työsuoritusten seurantaan.

Tarkistus  158

 

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3. Alustatyöntekijöiden edustajia tai niitä alustatyöntekijöitä, joita asia koskee, voi avustaa niiden valitsema asiantuntija, jos tämä on tarpeen tiedottamisen ja kuulemisen kohteena olevan asian tarkastelemiseksi ja lausunnon laatimiseksi. Jos työtä välittävällä digitaalisella alustalla on yhdessä jäsenvaltiossa yli 500 alustatyöntekijää, työtä välittävän digitaalisen alustan on vastattava asiantuntijan kuluista, kunhan ne ovat oikeasuhteisia.

3. Alustatyöntekijöiden edustajia tai niitä alustatyöntekijöitä, joita asia koskee, voi avustaa niiden valitsema asiantuntija, jos tämä on tarpeen tiedottamisen ja kuulemisen kohteena olevan asian tarkastelemiseksi ja lausunnon laatimiseksi. Jos työtä välittävällä digitaalisella alustalla on yhdessä jäsenvaltiossa yli 250 työntekijää, työtä välittävän digitaalisen alustan on vastattava asiantuntijan kuluista, kunhan ne ovat oikeasuhteisia.

Tarkistus  159

 

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 3 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a. Tiedottaminen ja tosiasiallinen kuuleminen on varmistettava riippumatta siitä, hallinnoiko automatisoituja seuranta- ja päätöksentekojärjestelmiä työtä välittävä digitaalinen alusta vai palveluntarjoaja, joka myy hallinnointipalveluja alustalle.

Tarkistus  160

 

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Edellä olevaa 6 artiklaa, 7 artiklan 1 ja 3 kohtaa sekä 8 artiklaa sovelletaan myös alustatyötä tekeviin henkilöihin, joilla ei ole työsopimusta tai työsuhdetta.

1. Edellä olevaa 6, 7 ja 8 artiklaa sovelletaan myös alustatyötä tekeviin henkilöihin, joilla ei ole työsopimusta tai työsuhdetta.

Tarkistus  161

 

Ehdotus direktiiviksi

III a luku (uusi) – otsikko

 

Komission teksti

Tarkistus

 

III a luku

 

TYÖEHTOSOPIMUSNEUVOTTELUJEN EDISTÄMINEN

Tarkistus  162

 

Ehdotus direktiiviksi

10 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

10 a artikla

 

Alustatyötä koskevien työehtosopimusneuvottelujen edistäminen

 

1. Jäsenvaltioiden on työolojen parantamiseksi edistettävä yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa kansallisen lainsäädännön ja käytäntöjen mukaisesti alustatyötä koskevia työehtosopimusneuvotteluja, joissa käsitellään esimerkiksi automatisoitujen seuranta- ja päätöksentekojärjestelmien ominaisuuksia, kaikilla seuraavilla tavoilla:

 

(a) varmistamalla, että työtä välittävät digitaaliset alustat antavat työntekijöiden edustajille asianomaisen yrityksen koon ja kapasiteetin huomioon ottaen asiaankuuluvat tiedot, jotta nämä voivat käyttää oikeuttaan työehtosopimusneuvotteluihin;

 

(b) varmistamalla, että ammattijärjestöillä on oikeus lähestyä alustatyöntekijöitä sekä tavata työntekijöitä ja ottaa heihin yhteyttä yksittäin tai ryhmänä edistääkseen työntekijöiden järjestäytymistä, neuvotellakseen heidän puolestaan ja edustaakseen heitä;

 

(c) toteuttamalla toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että mikään käytäntö ei heikennä neuvotteluoikeutta ja oikeutta työtaistelutoimiin.

 

2. Tällä direktiivillä ei rajoiteta työmarkkinaosapuolten riippumattomuuden täysimääräistä kunnioittamista eikä niiden oikeutta neuvotella ja tehdä työehtosopimuksia.

Tarkistus  163

 

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että työtä välittävien digitaalisten alustojen, jotka ovat työnantajia, on ilmoitettava alustatyöntekijöiden tekemästä työstä toimivaltaisille työvoima- ja sosiaaliturvaviranomaisille siinä jäsenvaltiossa, jossa työ tehdään, ja jaettava asiaa koskevat tiedot näiden viranomaisten kanssa kyseeseen tulevien jäsenvaltioiden lainsäädännössä vahvistettujen sääntöjen ja menettelyiden mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 883/200469 ja (EY) N:o 987/200970 soveltamista.

Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että työtä välittävien digitaalisten alustojen on ilmoitettava alustatyöntekijöiden tekemästä työstä toimivaltaisille työvoima-, vero- ja sosiaaliturvaviranomaisille siinä jäsenvaltiossa, jossa työ tehdään, annettava kyseisille viranomaisille tieto alustatyötä tekevien henkilöiden tekemästä työstä ja heidän ammattiasemastaan ja jaettava asiaa koskevat tiedot näiden viranomaisten kanssa kyseeseen tulevien jäsenvaltioiden lainsäädännössä vahvistettujen sääntöjen ja menettelyiden mukaisesti myös, jotta ne noudattaisivat veroja ja sosiaaliturvamaksuja koskevia kansalliseen lainsäädäntöön tai käytäntöihin perustuvia velvoitteitaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 883/200469 ja (EY) N:o 987/200970 soveltamista.

__________________

__________________

69 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 883/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta (EUVL L 166, 30.4.2004, s. 1).

69 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 883/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta (EUVL L 166, 30.4.2004, s. 1).

70 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 987/2009, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009, sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä (EUVL L 284, 30.10.2009, s. 1).

70 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 987/2009, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009, sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä (EUVL L 284, 30.10.2009, s. 1).

Tarkistus  164

 

Ehdotus direktiiviksi

12 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Silloin kun työvoima-, sosiaaliturva- ja muut asiaankuuluvat viranomaiset virkatehtäviensä hoitamisen yhteydessä varmistavat, että alustatyötä tekevien henkilöiden ammattiasemaan sovellettavia oikeudellisia velvoitteita noudatetaan, ja silloin kun alustatyötä tekevien henkilöiden edustajat hoitavat edustuksellisia tehtäviään, jäsenvaltioiden on varmistettava, että työtä välittävät digitaaliset alustat asettavat niiden saataville seuraavat tiedot:

1. Silloin kun työvoima-, terveys- ja turvallisuus-, sosiaaliturva- ja muut asiaankuuluvat viranomaiset virkatehtäviensä hoitamisen yhteydessä varmistavat, että alustatyötä tekevien henkilöiden ammattiasemaan sovellettavia oikeudellisia velvoitteita noudatetaan, ja silloin kun alustatyötä tekevien henkilöiden edustajat hoitavat edustuksellisia tehtäviään, jäsenvaltioiden on varmistettava, että työtä välittävät digitaaliset alustat asettavat niiden saataville seuraavat tiedot riippumatta siitä, mihin maahan alusta on sijoittautunut:

(a) kyseisen työtä välittävän digitaalisen alustan kautta alustatyötä säännöllisesti tekevien henkilöiden lukumäärä ja heidän sopimus- tai ammattiasemansa;

(a) kyseisen työtä välittävän digitaalisen alustan kautta alustatyötä tekevien henkilöiden lukumäärä ja heidän sopimus- tai ammattiasemansa;

 

(a a) jäljennös työsopimuksista asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti;

(b) kyseisiin sopimussuhteisiin sovellettavat yleiset ehdot edellyttäen, että työtä välittävä digitaalinen alusta määrittää nämä ehdot yksipuolisesti ja niitä sovelletaan useisiin sopimussuhteisiin.

(b) kyseisiin sopimussuhteisiin sovellettavat yleiset ehdot;

 

(b a) työskentelyn keskimääräinen kesto, keskimääräinen viikoittainen työtuntimäärä henkilöä kohti ja niiden henkilöiden keskiansiot, jotka tekevät alustatyötä säännöllisesti kyseisen työtä välittävän digitaalisen alustan kautta.

Tarkistus  165

 

Ehdotus direktiiviksi