Pranešimas - A9-0301/2022Pranešimas
A9-0301/2022

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl darbo skaitmeninėse platformose sąlygų gerinimo

21.12.2022 - (COM(2021)0762 – C9‑0454/2021 – 2021/0414(COD)) - ***I

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
Pranešėja: Elisabetta Gualmini


Procedūra : 2021/0414(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A9-0301/2022
Pateikti tekstai :
A9-0301/2022
Debatai :
Priimti tekstai :

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl darbo skaitmeninėse platformose sąlygų gerinimo

(COM(2021)0762 – C9‑0454/2021 – 2021/0414(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2021)0762),

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 153 straipsnio 2 dalies b punktą siejant juos su 153 straipsnio 1 dalies b punktu ir 162 straipsnio 2 dalimi, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C9-0454/2021),

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

 atsižvelgdami į Transporto ir turizmo komiteto nuomonę,

 atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą (A9-0301/2022),

 atsižvelgdamas į Komisijos tarnybų darbo dokumentą „Poveikio vertinimo ataskaita“ (SWD(2021)0396);

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. paveda Pirmininkei perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

 

Pakeitimas  1

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1) pagal Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnį vienas iš Sąjungos tikslų yra, be kita ko, skatinti savo tautų gerovę ir siekti Europos, kurioje vystymasis būtų tvarus, pagrįstas didelio konkurencingumo socialine rinkos ekonomika, kuria siekiama visiško užimtumo ir socialinės pažangos;

(1) pagal Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnį vienas iš Sąjungos tikslų yra, be kita ko, skatinti savo tautų gerovę ir siekti tvaraus Europos vystymosi, pagrįsto subalansuotu ekonomikos augimu ir didelio konkurencingumo socialine rinkos ekonomika, kuria siekiama visiško užimtumo ir socialinės pažangos;

Pakeitimas  2

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2) šia direktyva užtikrinamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, ypač pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje (toliau – Chartija). Visų pirma Chartijos 31 straipsnyje numatyta kiekvieno darbuotojo teisė į saugias, jo sveikatą ir orumą atitinkančias darbo sąlygas. Chartijos 27 straipsniu užtikrinama darbuotojų teisė į informaciją ir konsultacijas įmonėje. Chartijos 8 straipsnyje nustatyta, kad kiekvienas turi teisę į jo asmens duomenų apsaugą. Chartijos 16 straipsnyje pripažįstama laisvė užsiimti verslu;

(2) šia direktyva užtikrinamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, ypač pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje (toliau – Chartija). Visų pirma Chartijos 31 straipsnyje numatyta kiekvieno darbuotojo teisė į saugias, jo sveikatą ir orumą atitinkančias sąžiningas ir teisingas darbo sąlygas. Chartijos 27 straipsniu užtikrinama darbuotojų teisė į informaciją ir konsultacijas įmonėje. Chartijos 8 straipsnyje nustatyta, kad kiekvienas turi teisę į jo asmens duomenų apsaugą, taip pat teisę susipažinti su surinktais su juo susijusiais duomenimis ir teisę reikalauti juos ištaisyti. Chartijos 12 straipsnyje nustatyta, kad kiekvienas turi teisę laisvai rinktis į susirinkimus ir burtis į asociacijas. 15 straipsnyje pripažįstama, kad kiekvienas turi teisę dirbti ir užsiimti laisvai pasirinkta profesija ar veikla, taip pat teikti paslaugas. Chartijos 16 straipsnyje pripažįstama laisvė užsiimti verslu. Chartijos 21 straipsnyje numatyta teisė į nediskriminavimą;

Pakeitimas  3

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) 2017 m. lapkričio 17 d. Geteborge paskelbto Europos socialinių teisių ramsčio53 5 principu nustatyta, kad darbuotojai, nepriklausomai nuo jų darbo santykių rūšies ir trukmės, turi teisę į sąžiningą ir vienodą požiūrį, kiek tai susiję su darbo sąlygomis, galimybe naudotis socialine apsauga ir galimybe mokytis, kad, atsižvelgiant į teisės aktus ir kolektyvines sutartis darbdaviams užtikrinamas reikiamas lankstumas, leidžiantis greitai prisitaikyti prie pasikeitusių ekonominių aplinkybių, ir kad turi būti skatinamos novatoriškos darbo formos, kuriomis užtikrinamos geros darbo sąlygos, palaikomas verslumas ir savarankiškas darbas ir sudaromos geresnės profesinio judumo galimybės. 2021 m. gegužės mėn. 2021 m. gegužės mėn. Porto socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikime kaip socialinių teisių ramsčio įgyvendinimo gairės palankiai įvertintas prie jo pridėtas veiksmų planas;

(3) 2017 m. lapkričio 17 d. Geteborge paskelbto Europos socialinių teisių ramsčio53 (toliau – Ramstis) 5 principu nustatyta, kad darbuotojai, nepriklausomai nuo jų darbo santykių rūšies ir trukmės, turi teisę į sąžiningą ir vienodą požiūrį, kiek tai susiję su darbo sąlygomis, galimybe naudotis socialine apsauga ir galimybe mokytis, kad, atsižvelgiant į teisės aktus ir kolektyvines sutartis darbdaviams užtikrinamas reikiamas lankstumas, leidžiantis greitai prisitaikyti prie pasikeitusių ekonominių aplinkybių, ir kad turi būti puoselėjamos novatoriškos darbo formos, kuriomis užtikrinamos kokybiškos darbo sąlygos, skatinamas verslumas ir savarankiškas darbas ir sudaromos geresnės profesinio judumo galimybės, taip dar kartą patvirtinant teisę pagal Chartijos 15 straipsnį, ir kad turi būti užkirstas kelias darbo santykiams, kurie lemia mažų garantijų darbo sąlygas, be kita ko, uždraudžiant piktnaudžiauti netipinėmis sutartimis. 2021 m. gegužės mėn. Porto socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikime kaip socialinių teisių ramsčio įgyvendinimo gairės palankiai įvertintas prie jo pridėtas veiksmų planas;

__________________

__________________

53 Tarpinstitucinė deklaracija dėl Europos socialinių teisių ramsčio (OL C 428, 2017 12 13, p. 10).

53 Tarpinstitucinė deklaracija dėl Europos socialinių teisių ramsčio (OL C 428, 2017 12 13, p. 10).

54 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos socialinių teisių ramsčio veiksmų planas“, COM(2021)102 final, 2021 3 4.

54 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos socialinių teisių ramsčio veiksmų planas“, COM(2021)102 final, 2021 3 4.

Pakeitimas  4

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a) pagal Ramsčio principą Nr. 7 įdarbinimo pradžioje darbuotojai turi teisę būti raštu informuoti apie su darbo santykiais susijusias jų teises ir pareigas, kad jie turi teisę prieš atleidimą iš darbo būti informuoti apie priežastis, kad jiems turi būti nustatytas pagrįstas įspėjimo laikotarpis ir kad jie turi teisę į veiksmingą ir nešališką ginčų sprendimą, o nepagrįsto atleidimo atveju – teisę į teisių gynimą, įskaitant tinkamą kompensaciją. Pagal Principą Nr. 10 darbuotojai turi teisę į aukšto lygio sveikatos ir saugos darbe apsaugą ir teisę į asmens duomenų apsaugą darbo santykių srityje. Pagal Ramsčio principą Nr. 12 darbuotojai (panašiomis sąlygomis – ir savarankiškai dirbantieji), nesvarbu, kokia jų darbo santykių rūšis ir trukmė, turi teisę į tinkamą socialinę apsaugą;

Pakeitimas  5

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) skaitmeninimas keičia darbo pasaulį, didina našumą ir lankstumą, bet kartu kelia tam tikrą pavojų užimtumui ir darbo sąlygoms. Algoritmais grindžiamos technologijos, įskaitant automatizuotas stebėsenos ir sprendimų priėmimo sistemas, sudarė sąlygas kurti ir plėtoti skaitmenines darbo platformas;

(4) skaitmeninimas keičia darbo pasaulį, didina našumą ir lankstumą. Su skaitmeninėmis priemonėmis susijusios inovacijos gali padėti paskatinti augimą krizės ir atsigavimo laikotarpiu. Naujos skaitmeninės sąveikos formos ir naujos technologijos darbo pasaulyje, įskaitant nuotolinio darbo daugelyje sektorių tendenciją, jei jos būtų gerai reglamentuojamos ir įgyvendintos, galėtų suteikti galimybių žmonėms, kurie tradiciškai tokios prieigos neturėjo, įskaitant neįgaliuosius, gauti deramas ir kokybiškas darbo vietas. Tačiau skaitmeninimas taip pat kelia pavojų užimtumui ir darbo sąlygoms, darbuotojų sveikatai ir saugai, jų pagrindinių teisių, įskaitant teisę į privatumą, apsaugai, taip pat veiksmingam taikytinos nacionalinės darbo ir mokesčių teisės įgyvendinimui, todėl kartu daro spaudimą solidarumu grindžiamai dabartinėms ir būsimoms kartoms skirtai socialinės apsaugos sistemai. Algoritmais grindžiamos technologijos, įskaitant automatizuotas stebėsenos ir sprendimų priėmimo sistemas, sudarė sąlygas kurti ir plėtoti skaitmenines darbo platformas, tačiau gali lemti galios disbalansą ir neskaidrumą priimant sprendimus, taip pat technologijomis pagrįstą sekimą, dėl kurio gali paaštrėti diskriminacinė praktika ir kilti pavojus privatumui, darbuotojų sveikatai ir saugai bei žmogaus orumui ir kuris gali turėti neigiamų pasekmių darbo sąlygoms ir lemti darbuotojų išnaudojimą;

Pakeitimas  6

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) skaitmeninėse darbo platformose fiziniai asmenys dirba naudodamiesi paslaugas klientams teikiančių skaitmeninių darbo platformų skaitmenine infrastruktūra. Priklausomai nuo pasirinkto verslo modelio, skaitmeninės darbo platformos pasinaudodamos algoritmais gali daugiau ar mažiau kontroliuoti darbą, atlyginimą už jį ir klientų bei dirbančių asmenų santykius. Darbas skaitmeninėse platformose gali būti atliekamas tik internetu, naudojantis elektroninėmis priemonėmis (darbas skaitmeninėse platformose internetu), arba mišriu būdu, derinant internetinės komunikacijos procesą su paskesne veikla fizinėje aplinkoje (darbas skaitmeninėse platformose vietoje). Daugelis esamų skaitmeninių darbo platformų yra tarptautiniai verslo subjektai, kurie vykdo veiklą ir įgyvendina verslo modelius keliose valstybėse narėse arba tarpvalstybiniu mastu;

(5) skaitmeninėse darbo platformose fiziniai asmenys dirba naudodamiesi paslaugas klientams teikiančių skaitmeninių darbo platformų skaitmenine infrastruktūra. Darbas bent iš dalies atliekamas nuotoliniu būdu elektroninėmis priemonėmis, pavyzdžiui, per interneto svetainę ar mobiliąją programėlę, kuri klientui gali būti net nematoma, nes yra integruota į paslaugos gavėjo naudojamą interneto svetainę. Jis vykdomas daugelyje įvairių sričių ir pasižymi dideliu skaitmeninių darbo platformų tipų, apimamų sektorių ir vykdomos veiklos, taip pat skaitmeninėse platformose dirbančių asmenų profilių nevienalytiškumu. Priklausomai nuo pasirinkto verslo modelio, skaitmeninės darbo platformos pasinaudodamos algoritmais ir dirbtiniu intelektus daugiau ar mažiau prižiūri, stebi ir vertina darbo atlikimą, atlyginimą už jį ir klientų bei dirbančių asmenų santykius, taip pat pačius darbuotojus, kai jie atlieka darbą ir kai kuriais atvejais ne darbo valandomis, pažeidžiant Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/6791a ir nacionalinius darbo apsaugos įstatymus. Tradicinėms reglamentuojamoms laisvosioms profesijoms iš esmės netaikoma jokia kitos įmonės priežiūra, vadovavimas ir kontrolė. Darbas skaitmeninėse platformose daugiausia atliekamas tik internetu, naudojantis elektroninėmis priemonėmis (darbas skaitmeninėse platformose internetu), arba mišriu būdu, derinant internetinės komunikacijos procesą su paskesne veikla fizinėje aplinkoje (darbas skaitmeninėse platformose vietoje). Daugelis esamų skaitmeninių darbo platformų yra tarptautiniai verslo subjektai, kurie vykdo veiklą ir įgyvendina verslo modelius keliose valstybėse narėse arba tarpvalstybiniu mastu;

 

__________________

 

1a 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

Pakeitimas  7

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) dirbant skaitmeninėse platformose galima lengviau patekti į darbo rinką, gauti papildomų pajamų iš antrinės veiklos arba lanksčiau organizuoti darbo laiką. Tačiau darbas skaitmeninėse platformose kelia ir sunkumų, kadangi taip dirbant gali išnykti ribos tarp darbo santykių ir savarankiškos veiklos ir tarp darbdavių ir darbuotojų atsakomybės. Neteisingas užimtumo statuso klasifikavimas gali turėti neigiamų pasekmių susijusiems asmenims, nes tikėtina, kad dėl to bus apribotos jų galimybės naudotis esamomis darbo ir socialinėmis teisėmis. Be to, taip sukuriamos nevienodos sąlygos įmonėms, kurios savo darbuotojų statusą klasifikuoja teisingai, ir daromas poveikis valstybių narių darbo santykių sistemoms, jų mokesčių bazei ir jų socialinės apsaugos sistemų aprėpčiai bei tvarumui. Šios problemos būdingos ne tik darbui skaitmeninėse platformose, tačiau būtent skaitmeninių platformų ekonomikoje jos ypač opios ir turi būti nedelsiant sprendžiamos;

(6) dirbant skaitmeninėse platformose galima lengviau įsidarbinti ir patekti į darbo rinką, ypač pažeidžiamoms grupėms priklausantiems asmenims, gauti papildomų pajamų iš antrinės veiklos arba lanksčiau organizuoti darbo laiką. Dauguma skaitmeninėse platformose dirbančių asmenų turi kitą darbą ar kitą pajamų šaltinį ir paprastai jų darbas yra mažai apmokamas1a. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas jaunimui užtikrinant, kad jiems dirbant skaitmeninėse platformose būtų užtikrinta aukščiausio lygio socialinė apsauga. Tačiau darbas skaitmeninėse platformose kelia ir sunkumų, kadangi taip dirbant darbo valandos gali tapti nebenuspėjamos ir gali išnykti ribos tarp darbo santykių ir savarankiškos veiklos ir tarp darbdavių ir darbuotojų atsakomybės. Neteisingas užimtumo statuso klasifikavimas gali turėti neigiamų pasekmių susijusiems asmenims, nes dėl to bus apribotos jų galimybės naudotis esamomis darbo ir socialinėmis teisėmis. Be to, gali atsirasti išnaudojimas darbe, nesąžininga konkurencija, visų pirma turinti įtakos MVĮ, ir netgi gali būti sukurtos nevienodos sąlygos įmonių, kurios savo darbuotojų statusą klasifikuoja teisingai, atžvilgiu ir daromas poveikis valstybių narių darbo santykių sistemoms, jų mokesčių bazei ir jų socialinės apsaugos sistemų aprėpčiai bei tvarumui. Šios problemos būdingos ne tik darbui skaitmeninėse platformose, tačiau būtent skaitmeninių platformų ekonomikoje jos ypač opios ir turi būti nedelsiant sprendžiamos;

 

__________________

 

1a Komisijos tarnybų darbinis dokumentas „Poveikio vertinimo ataskaita“, pridedamas prie pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl darbo skaitmeninėse platformose sąlygų gerinimo Europos Sąjungoje (SWD(2021) 396 final/2, p. 6; Socialinė darbuotojų apsauga platformų ekonomikoje, EMPL komiteto užsakytas tyrimas, Europos Parlamentas, 2017 m. (https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/614184/IPOL_STU(2017)614184_EN.pdf).

Pakeitimas  8

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a) daugumos valstybių narių darbo ir socialinės apsaugos teisės aktai apskritai nėra parengti skaitmeninio pasaulio ir ypač skaitmeninės darbo rinkos iššūkiams, o tai kelia didelį pavojų tiek žmonėms, dirbantiems skaitmeninį darbą, tiek esamiems solidarumo principais grindžiamiems sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos modeliams. Jei nebus imtasi atitinkamų veiksmų, dėl minėtų pavojų gali iškilti grėsmė visam Europos socialinės rinkos ekonomikos modeliui ir Ramsčio tikslams, o prisitaikant prie technologinės pažangos gali atsirasti sprendimų, kaip pritaikyti Europos socialinį modelį XXI a. realijoms. Todėl siūlomi sprendimai turėtų padėti apsaugoti skaitmeninėse platformose dirbančių asmenų padėtį ir pagerinti jų darbo sąlygas;

Pakeitimas  9

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) teismo bylos keliose valstybėse narėse parodė, kad vis dar neteisingai klasifikuojamas tam tikrų rūšių darbo skaitmeninėse platformose užimtumo statusas, visų pirma tuose sektoriuose, kuriuose skaitmeninės darbo platformos tam tikru mastu kontroliuoja darbo užmokestį ir darbo rezultatus. Nors skaitmeninėse darbo platformose dirbantys asmenys dažnai šių platformų klasifikuojami kaip savarankiškai dirbantys asmenys arba nepriklausomi rangovai, daug teismų yra nustatę, kad platformos de facto vadovauja tiems asmenims ir juos kontroliuoja – dažnai juos integruoja į savo pagrindinę verslo veiklą ir vienašališkai nustato darbo užmokesčio dydį. Todėl teismai tariamai savarankiškai dirbančius asmenis perklasifikavo į skaitmeninių platformų įdarbintus darbuotojus. Tačiau nacionalinių teismų praktika lėmė skirtingus rezultatus, o skaitmeninės darbo platformos savo verslo modelį taikė įvairiai, todėl vis labiau trūksta teisinio tikrumo dėl užimtumo statuso;

(7) teismo bylos keliose valstybėse narėse parodė, kad vis dar neteisingai klasifikuojamas tam tikrų rūšių darbo skaitmeninėse platformose užimtumo statusas, visų pirma tuose sektoriuose, kuriuose skaitmeninės darbo platformos tam tikru mastu teikia nurodymus dėl darbo užmokesčio ir darbo rezultatų ar juos kontroliuoja. Nors skaitmeninėse darbo platformose dirbantys asmenys dažnai šių platformų klasifikuojami kaip savarankiškai dirbantys asmenys arba nepriklausomi rangovai, daug teismų yra nustatę, kad platformos de facto vadovauja tiems asmenims ir juos kontroliuoja – dažnai juos integruoja į savo pagrindinę verslo veiklą ir vienašališkai nustato darbo užmokesčio dydį. Todėl teismai tariamai savarankiškai dirbančius asmenis perklasifikavo į skaitmeninių platformų įdarbintus darbuotojus. Tačiau nacionalinių teismų praktika lėmė skirtingus rezultatus, o skaitmeninės darbo platformos savo verslo modelį taikė įvairiai, todėl vis labiau trūksta teisinio tikrumo dėl užimtumo statuso ir trukdoma sudaryti vienodas sąlygas tiek bendrojoje rinkoje, tiek tarp skaitmeninių darbo platformų ir tradicinių įmonių;

Pakeitimas  10

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) algoritmais grindžiamos automatizuotos stebėsenos ir sprendimų priėmimo sistemos vis dažniau įmonėse atlieka vadybininkų funkcijas, pavyzdžiui, paskirsto užduotis, duoda nurodymus, vertina atliktą darbą, teikia paskatas ar skiria sankcijas. Skaitmeninėse darbo platformose tokios algoritminės sistemos naudojamos kaip standartinis būdas organizuoti ir valdyti darbą platformose per jų infrastruktūrą. Asmenims, dirbantiems skaitmeninėse platformose, kurioms taikomas toks algoritminis valdymas, dažnai trūksta informacijos apie algoritmų veikimą, apie tai, kokie asmens duomenys naudojami ir kaip jų elgesys daro poveikį automatizuotų sistemų priimamiems sprendimams. Darbuotojų atstovai ir darbo inspekcijos taip pat neturi galimybės susipažinti su šia informacija. Be to, skaitmeninėse platformose dirbantys asmenys dažnai nežino, dėl kokių priežasčių priimti arba palaikomi automatizuotos sistemos sprendimai, ir neturi galimybės tuos sprendimus aptarti su kontaktiniu asmeniu arba juos užginčyti;

(8) algoritmais grindžiamos automatizuotos stebėsenos ir sprendimų priėmimo sistemos vis dažniau įmonėse atlieka vadybininkų funkcijas, pavyzdžiui, paskirsto užduotis, nustato atskirų užduočių ir darbo laiko kainą, duoda nurodymus, vertina atliktą darbą, teikia paskatas ar skiria sankcijas. Skaitmeninėse darbo platformose tokios algoritminės sistemos visų pirma naudojamos kaip standartinis būdas organizuoti ir valdyti darbą platformose per jų infrastruktūrą. Asmenims, dirbantiems skaitmeninėse platformose, kurioms taikomas toks algoritminis valdymas, dažnai neturi galimybės susipažinti su informacija apie algoritmų veikimą, apie tai, kokie asmens duomenys naudojami ir kaip jų elgesys daro poveikį automatizuotų sistemų priimamiems sprendimams. Darbuotojų atstovai, platformose dirbančių asmenų atstovai ir darbo inspekcijos bei kompetentingos priežiūros institucijos taip pat neturi galimybės susipažinti su šia informacija. Be to, skaitmeninėse platformose dirbantys asmenys dažnai nežino, dėl kokių priežasčių priimti arba palaikomi automatizuotos sistemos sprendimai, ir neturi galimybės gauti tų sprendimų paaiškinimo, tuos sprendimus aptarti su kontaktiniu asmeniu arba juos užginčyti bei siekti atitaisymo ir, tam tikrais atvejais, žalos atlyginimo. Skaitmeninėse platformose dirbantys asmenys ir jų atstovai dažnai laiku negauna informacijos arba galimybės diskutuoti, veiksmingai konsultuoti, derėtis dėl algoritmų sistemų, kurios vis dėlto daro tiesioginį poveikį jų darbo sąlygoms, ir jas peržiūrėti;

Pakeitimas  11

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9) kai skaitmeninės platformos veikia keliose valstybėse narėse arba tarpvalstybiniu mastu, dažnai neaišku, kur ir kas atlieka darbą skaitmeninėje platformoje. Be to, nacionalinės valdžios institucijos neturi galimybės lengvai susipažinti su skaitmeninių darbo platformų duomenimis, tokiais kaip skaitmeninėse platformose dirbančių asmenų skaičius, jų užimtumo statusas ir darbo sąlygos. Dėl to sunkiau laikytis taikytinų taisyklių, be kita ko, susijusių su darbo teise ir socialine apsauga;

(9) kai skaitmeninės platformos veikia keliose valstybėse narėse arba tarpvalstybiniu mastu, dažnai neaišku, kur ir kas atlieka darbą skaitmeninėje platformoje, ypač kai darbas atliekamas internetu. Be to, nacionalinės valdžios institucijos neturi galimybės lengvai susipažinti su skaitmeninių darbo platformų duomenimis, tokiais kaip skaitmeninėse platformose dirbančių asmenų skaičius, jų užimtumo statusas ir darbo sąlygos. Dėl to sunkiau laikytis taikytinų nacionalinių ir Europos taisyklių, be kita ko, susijusių su darbo ir mokesčių teise bei socialine apsauga;

Pakeitimas  12

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a) Sąjungoje veikiančių platformų skaičius padidėjo nuo 463 (2016 m.) iki 516 (2021 m. kovo mėn.). Platformų ekonomika Sąjungoje per tą patį laikotarpį padidėjo beveik penkis kartus – nuo apytikriai 3,4 mlrd. EUR 2016 m. iki maždaug 14 mlrd. EUR 2020 m. Didžioji tokių platformų veiklos dalis yra susijusi su taksi ir maisto pristatymo paslaugomis – abu šiuos sektorius labai paveikė COVID-19 pandemija (atitinkamai -35 proc. ir +125 proc.). Svarbų vaidmenį Sąjungoje atlieka skaitmeninės platformos, kurių kilmės šalis yra ne Sąjungoje;

Pakeitimas  13

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) teisinių priemonių visuma numato būtiniausius darbo sąlygų ir darbo teisių standartus visoje Sąjungoje. Tai visų pirma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/1152 dėl skaidrių ir nuspėjamų darbo sąlygų55, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/88/EB dėl darbo laiko56, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/104/EB dėl darbo per laikinojo įdarbinimo įmones57 ir kitos konkrečios priemonės, be kita ko, susijusios su tokiais aspektais kaip sveikata ir sauga darbe, nėščios darbuotojos, profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra, darbas pagal terminuotas sutartis, darbas ne visą darbo dieną, darbuotojų komandiravimas, darbuotojų informavimas ir konsultavimasis su jais. Šiomis priemonėmis užtikrinamas darbuotojų apsaugos lygis, tačiau jos netaikomos tikrai savarankiškai dirbantiems asmenims;

(10) teisinių priemonių visuma numato būtiniausius darbo sąlygų ir darbo teisių standartus visoje Sąjungoje. Tai visų pirma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/1152 dėl skaidrių ir nuspėjamų darbo sąlygų55, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/88/EB dėl darbo laiko56, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/104/EB dėl darbo per laikinojo įdarbinimo įmones57 ir kitos konkrečios priemonės, be kita ko, susijusios su tokiais aspektais kaip sveikata ir sauga darbe, nėščios darbuotojos, profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra, darbas pagal terminuotas sutartis, darbas ne visą darbo dieną, darbuotojų komandiravimas, darbuotojų informavimas ir konsultavimasis su jais. Šias teisines priemones išaiškino Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (Teisingumo Teismas) ypač svarbioje teismo praktikos išvadoje, kad pasyviojo budėjimo laikas, per kurį darbuotojo galimybės vykdyti kitą veiklą yra gerokai apribotos, turi būti laikomas darbo laiku57a. Teisingumo Teismo išaiškinimas ypač aktualus platformų darbuotojams, kurie 8, 9 val. per savaitę57b atlieka neapmokamas užduotis, pavyzdžiui, atlieka tiriamąsias užduotis, laukia užduočių, dalyvauja konkursuose dėl užduočių gavimo ir peržiūri darbo skelbimus, o tai nelaikoma darbo laiku, kai jie neteisingai priskiriami savarankiškai dirbantiems asmenims. Šiomis priemonėmis užtikrinamas darbuotojų apsaugos lygis, tačiau jos netaikomos tikrai savarankiškai dirbantiems asmenims;

__________________

__________________

55 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/1152 dėl skaidrių ir nuspėjamų darbo sąlygų Europos Sąjungoje (OL L 186, 2019 7 11, p. 105).

55 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/1152 dėl skaidrių ir nuspėjamų darbo sąlygų Europos Sąjungoje (OL L 186, 2019 7 11, p. 105).

56 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/88/EB dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų (OL L 299, 2003 11 18, p. 9).

56 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/88/EB dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų (OL L 299, 2003 11 18, p. 9).

57 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/104/EB dėl darbo per laikinojo įdarbinimo įmones (OL L 327, 2008 12 5, p. 9).

57 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/104/EB dėl darbo per laikinojo įdarbinimo įmones (OL L 327, 2008 12 5, p. 9).

 

57a 2018 m. vasario 21 d. Teismo sprendimas Ville de Nivelles / Rudy Matzak, C-518/15, ECLI: EU:C:2018:82. Šie argumentai buvo patvirtinti ir išplėtoti dviejuose 2021 m. sprendimuose (2021 m. kovo 9 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas RJ / Stadt Offenbacham Main, C-580/19, ECLI:EU:C:2021:183; 2021 m. kovo 9 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas D.J. / Radiotelevizija Slovenija, C-344/19, ECLI:EU:C:2021:182.

 

57b Komisijos tarnybų darbinis dokumentas „Poveikio vertinimo ataskaita“, pridedamas prie pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl darbo skaitmeninėse platformose sąlygų gerinimo Europos Sąjungoje (SWD(2021) 396 final/2.

Pakeitimas  14

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11) Tarybos rekomendacijoje 2019/C 387/0158 dėl darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų socialinės apsaugos galimybių valstybėms narėms rekomenduojama imtis priemonių, kuriomis visiems darbuotojams ir savarankiškai dirbantiems asmenims būtų užtikrinta formali ir veiksminga socialinės apsaugos sistemų aprėptis, tinkamumas ir skaidrumas. Šiuo metu valstybėse narėse savarankiškai dirbančių asmenų socialinės apsaugos lygis yra nevienodas.

(11) socialinė apsauga yra solidarumu pagrįsta apsaugos sistema, kuri yra naudinga ne tik individualiems asmenims, bet ir visai visuomenei. Tarybos rekomendacijoje 2019/C 387/0158 dėl darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų socialinės apsaugos galimybių valstybėms narėms rekomenduojama imtis priemonių, kuriomis visiems darbuotojams ir savarankiškai dirbantiems asmenims būtų užtikrinta formali ir veiksminga socialinės apsaugos sistemų aprėptis, tinkamumas ir skaidrumas. Šiuo metu valstybėse narėse savarankiškai dirbančių asmenų socialinės apsaugos lygis yra nevienodas. Labai svarbu užtikrinti galimybes skaitmeninėse platformose dirbantiems asmenims, įskaitant asmenis, kurie pereina iš vieno statuso į kitą, naudotis socialine apsauga ir prireikus tas galimybes išplėsti, kad būtų užtikrintas sukauptų socialinių teisių ir teisių perkeliamumas;

__________________

__________________

58 2019 m. lapkričio 8 d. Tarybos rekomendacija dėl darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų socialinės apsaugos galimybių 2019/C 387/01 (OL C 387, 2019 11 15, p. 1).

58 2019 m. lapkričio 8 d. Tarybos rekomendacija dėl darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų socialinės apsaugos galimybių 2019/C 387/01 (OL C 387, 2019 11 15, p. 1).

Pakeitimas  15

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12) Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/67959 (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) užtikrinama fizinių asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis ir visų pirma nustatomos tam tikros teisės ir pareigos, taip pat apsaugos priemonės, susijusios su teisėtu, sąžiningu ir skaidriu asmens duomenų tvarkymu, be kita ko, kiek tai susiję su automatizuotu individualių sprendimų priėmimu. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/115060 skatinamas skaitmeninių platformų operatorių verslo klientams teikiamų internetinių tarpininkavimo paslaugų sąžiningumas ir skaidrumas. Europos Komisija pasiūlė papildomų teisės aktų, kuriais nustatomos suderintos taisyklės dirbtinio intelekto sistemų teikėjams ir naudotojams61;

(12) Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/67959 užtikrinama fizinių asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis ir visų pirma nustatomos tam tikros teisės ir pareigos, taip pat apsaugos priemonės, susijusios su teisėtu, sąžiningu ir skaidriu asmens duomenų tvarkymu, be kita ko, kiek tai susiję su automatizuotu individualių sprendimų priėmimu. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/115060 skatinamas skaitmeninių platformų operatorių verslo klientams teikiamų internetinių tarpininkavimo paslaugų sąžiningumas ir skaidrumas. Europos Komisija pasiūlė papildomų teisės aktų, kuriais nustatomos suderintos taisyklės dirbtinio intelekto sistemų teikėjams ir naudotojams61, kurie bus taikomi nedarant poveikio konkretesnėms šioje direktyvoje nustatytoms taisyklėms;

__________________

__________________

59 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

 

60 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1150 dėl verslo klientams teikiamų internetinių tarpininkavimo paslaugų sąžiningumo ir skaidrumo didinimo (OL L 186, 2019 7 11, p. 57).

60 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1150 dėl verslo klientams teikiamų internetinių tarpininkavimo paslaugų sąžiningumo ir skaidrumo didinimo (OL L 186, 2019 7 11, p. 57).

61 COM(2021)206 final, 2021 4 21.

61 COM(2021)206 final, 2021 4 21.

Pakeitimas  16

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13) galiojančiuose arba siūlomuose Sąjungos teisės aktuose numatytos tam tikros bendrosios apsaugos priemonės, tačiau, norint priimti su darbu skaitmeninėse platformose susijusius iššūkius, reikia konkrečių papildomų priemonių. Siekiant tinkamai ir tvariai apibrėžti darbo skaitmeninėse platformose plėtojimą, būtina, kad Sąjunga nustatytų naujus minimaliuosius darbo sąlygų standartus siekiant spręsti dėl darbo skaitmeninėse platformose kylančias problemas. Skaitmeninėse platformose dirbantiems asmenims Sąjungoje turėtų būti suteiktos tam tikros būtiniausios teisės, kuriomis būtų siekiama užtikrinti teisingą jų užimtumo statuso nustatymą, skatinti algoritminio valdymo skaidrumą, sąžiningumą bei atskaitomybę ir didinti darbo skaitmeninėse platformose skaidrumą, be kita ko, tarpvalstybiniais atvejais. Tai turėtų būti daroma siekiant padidinti teisinį tikrumą, sukurti vienodas sąlygas skaitmeninėms darbo platformoms ir neinternetiniams paslaugų teikėjams ir remti tvarų skaitmeninių darbo platformų augimą Sąjungoje;

(13) galiojančiuose arba siūlomuose Sąjungos teisės aktuose numatytos tam tikros bendrosios apsaugos priemonės, tačiau, norint priimti su darbu skaitmeninėse platformose susijusius iššūkius, reikia konkrečių papildomų priemonių. Siekiant tinkamai ir tvariai apibrėžti darbo skaitmeninėse platformose plėtojimą, būtina, kad Sąjunga nustatytų naujus minimaliuosius darbo sąlygų standartus siekiant spręsti dėl darbo skaitmeninėse platformose kylančias problemas ir apsaugoti platformų darbuotojų pagrindines teises. Skaitmeninių platformų darbuotojams ir, kai tinkama, skaitmeninėse platformose dirbantiems asmenims turėtų būti suteiktos tam tikros būtiniausios teisės, teisingai nustatytas jų sutartinis statusas ir sudarytos sąžiningos ir teisingos darbo sąlygos, kuriomis būtų skatinamas algoritminio valdymo skaidrumas, teisingumas, atskaitomybė ir nediskriminavimas, ir būtų užkertamas kelias jo keliamai rizikai darbuotojų saugai ir sveikatai, taip pat didinamas darbo skaitmeninėse platformose skaidrumas, be kita ko, tarpvalstybiniais atvejais, ir pagal nacionalinę teisę ir praktiką užtikrinama teisė į kolektyvines derybas. Tai turėtų būti daroma siekiant padidinti teisinį tikrumą, sukurti vienodas sąlygas skaitmeninėms darbo platformoms ir neinternetiniams paslaugų teikėjams ir remti tvarų skaitmeninių darbo platformų augimą Sąjungoje. Kad būtų pasiektas šis tikslas, skaitmeninėse platformose dirbantys asmenys turėtų būti tinkamai klasifikuojami pagal savo sutartinį statusą, kad galėtų naudotis taikomais nacionaliniais darbo ir socialinės apsaugos teisės aktais;

Pakeitimas  17

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 154 straipsnį Komisija surengė dviejų etapų konsultacijas su socialiniais partneriais dėl darbo sąlygų gerinimo skaitmeninėse platformose. Socialiniai partneriai nepasiekė susitarimo pradėti derybų šiais klausimais. Tačiau svarbu imtis veiksmų Sąjungos lygmeniu šioje srityje dabartinę teisinę sistemą pritaikant prie šio naujo reiškinio – darbo skaitmeninėse platformose;

(14) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 154 straipsnį Komisija surengė dviejų etapų konsultacijas su socialiniais partneriais dėl darbo sąlygų gerinimo skaitmeninėse platformose. Socialiniai partneriai nepasiekė susitarimo pradėti derybų šiais klausimais. Tačiau svarbu imtis veiksmų Sąjungos lygmeniu šioje srityje dabartinę teisinę sistemą pritaikant prie šio naujo reiškinio – darbo skaitmeninėse platformose ir automatizuotų arba pusiau automatizuotų stebėsenos ir sprendimų priėmimo sistemų naudojimo;

Pakeitimas  18

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15) be to, Komisija aktyviai keitėsi nuomonėmis su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant skaitmenines darbo platformas, skaitmeninėse platformose dirbančių asmenų asociacijas, akademinės bendruomenės ekspertus, valstybes nares ir tarptautines organizacijas bei pilietinės visuomenės atstovus;

(15) be to, Komisija aktyviai keitėsi nuomonėmis su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant skaitmenines darbo platformas, skaitmeninėse platformose dirbančių asmenų asociacijas, socialinius partnerius, akademinės bendruomenės ekspertus, valstybes nares ir tarptautines organizacijas bei pilietinės visuomenės atstovus;

Pakeitimas  19

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16) ši direktyva turėtų būti taikoma visiems skaitmeninėse platformose pagal darbo sutartis ar darbo santykius dirbantiems Sąjungos darbuotojams, kaip jie suprantami pagal kiekvienos valstybės narės galiojančią teisę, kolektyvines sutartis ar taikomą praktiką, atsižvelgiant į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką. Tai turėtų apimti atvejus, kai skaitmeninėse platformose dirbančio asmens užimtumo statusas nėra aiškus, kad tą statusą būtų galima teisingai nustatyti. Su asmens duomenų tvarkymu susijusios nuostatos dėl algoritminio valdymo taip pat turėtų būti taikomos tikrai savarankiškai dirbantiems asmenims ir kitiems skaitmeninėse platformose Sąjungoje ne pagal darbo santykius dirbantiems asmenims;

(16) ši direktyva turėtų būti taikoma visiems skaitmeninėse platformose pagal darbo sutartis ar darbo santykius dirbantiems Sąjungos darbuotojams, kaip jie suprantami pagal kiekvienos valstybės narės galiojančią teisę, kolektyvines sutartis ar taikomą praktiką, atsižvelgiant į Teisingumo Teismo praktiką. Tai turėtų apimti atvejus, kai skaitmeninėse platformose dirbančio asmens užimtumo statusas nėra aiškus, kad tą statusą būtų galima teisingai nustatyti. Su asmens duomenų tvarkymu susijusios nuostatos dėl algoritminio valdymo taip pat turėtų būti taikomos tikrai savarankiškai dirbantiems asmenims ir kitiems skaitmeninėse platformose Sąjungoje ne pagal darbo santykius dirbantiems asmenims;

Pakeitimas  20

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(17a) ši direktyva neturėtų būti taikoma savarankiškai dirbantiems tarpininkams, kuriems taikoma Tarybos direktyva 86/653/EEB1a, turintiems nuolatinius įgaliojimus derėtis dėl prekių pardavimo ar pirkimo kito asmens vardu arba derėtis ir sudaryti tokius sandorius to asmens vardu ir jo naudai, su sąlyga, kad skaitmeninė darbo platforma neorganizuoja prekybos agentų ar tarpininkų tarp tokių prekybos agentų ir jų vadovų darbo;

 

__________________

 

1a Tarybos direktyva 86/653/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su savarankiškai dirbančiais prekybos agentais, derinimo (OL L 382, 1986 12 31, p. 17).

Pakeitimas  21

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 b konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(17b) taksi siuntimo paslaugos, reglamentuojamos pagal nacionalinę teisę ir praktiką, gali būti atskirtos nuo pavėžėjimo paslaugas teikiančių skaitmeninių darbo platformų, kai jos yra tik jau teikiamos paslaugos priedas ir tik padeda iš tiesų savarankiškai dirbantiems ir licenciją turintiems taksi vairuotojams susisiekti su savo klientais, siunčiant iš taksi paslaugos ieškančių asmenų gautus pranešimus licenciją turintiems taksi vairuotojams, su sąlyga, kad jie niekaip nekontroliuoja licencijuotų taksi vairuotojų ir neduoda jiems nurodymų, t. y., inter alia, paslaugų teikėjas nenustato ir nerenka rinkliavų už kelionę ir nekontroliuoja transporto priemonių kokybės ar vairuotojų ir jų darbo rezultatų. Savarankiškai dirbantys taksi vairuotojai paprastai gali laisvai pasirinkti, kaip užsitikrinti apyvartą naudojantis teisėmis, kurios paprastai suteikiamos su jų licencija, pavyzdžiui, teisė laisvai rasti klientų šiems stabdant gatvėje, įlipant specialiuose viešuosiuose taksi sustojimuose ar kitais lygiaverčiais būdais;

Pakeitimas  22

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 c konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(17c) sutelktinis darbas (angl. crowdwork) gali būti apibrėžiamas kaip užsakomosios paslaugos organizavimas arba užduočių, kurios gali būti teikiamos dideliam klientų ratui ar darbdaviams, paskirstymas per interneto platformas. sutelktinis darbas turi daug panašumų su kitomis nestandartinio užimtumo formomis, pavyzdžiui, laikinuoju darbu, darbu ne visą darbo dieną arba darbu per laikinojo įdarbinimo įmones. Jis paprastai atliekamas internetu per technologinį tarpininką, kuris dažnai yra platforma. Mikrodarbo arba sutelktinio darbo platformos koordinuoja nedideles internetines užduotis. Tos mikroužduočių platformos yra tam tikros rūšies interneto skaitmeninės darbo platformos, kuriose įmonėms ir kitiems klientams suteikiama prieiga prie didelės, lanksčios darbo jėgos (angl. „crowd“) nedidelėms užduotims atlikti nuotoliniu būdu naudojant kompiuterį ir interneto ryšį. Užduotys paskirstomos daugeliui asmenų (vadinamoji patalka), kurie per savo asmeninius kompiuterius gali asinchroniškai ir nuotoliniu būdu atlikti atskiras užduotis. Patalkas organizuojančioms skaitmeninėms darbo platformoms ši direktyva turėtų būti taikoma;

Pakeitimas  23

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18) skaitmeninės darbo platformos skiriasi nuo kitų interneto platformų tuo, kad jų organizuojamą darbą fiziniai asmenys atlieka vienkartiniu ar pakartotiniu skaitmeninės platformos teikiamos paslaugos gavėjo prašymu. Fizinių asmenų darbo organizavimas turėtų reikšti, kad bent jau atliekamas svarbus vaidmuo derinant paslaugos paklausą su fizinio asmens, sudariusio sutartinius santykius su skaitmenine darbo platforma ir galinčio atlikti konkrečią užduotį, darbo pasiūla; taip pat gali būti atliekama kita veikla, pavyzdžiui, mokėjimų tvarkymas. Interneto platformos, kurios neorganizuoja fizinių asmenų darbo, o tik užtikrina priemones, kuriomis paslaugų teikėjai gali pasiekti galutinį naudotoją, pavyzdžiui, reklamuoja pasiūlymus ar prašymus teikti paslaugas arba sutelkia ir rodo esamus konkrečios srities paslaugų teikėjus, neturėtų būti laikomos skaitmeninėmis darbo platformomis. Skaitmeninėms darbo platformoms neturėtų būti priskirti paslaugų teikėjai, kurių pagrindinis tikslas yra naudoti turtą arba juo dalytis, pvz., trumpalaikė būsto nuoma. Ši apibrėžtis turėtų būti taikoma tik tiems paslaugų teikėjams, kuriems fizinio asmens darbo organizavimas, pavyzdžiui, asmenų ar prekių vežimas arba valymas, nėra tik smulki papildoma veikla;

(18) skaitmeninės darbo platformos nuo kitų interneto platformų skiriasi tuo, kad jos organizuoja fizinių asmenų atliekamą darbą paslaugos gavėjo prašymu arba paskirsto darbą paskelbdamos atvirą, vienkartinį ar kartotinį kvietimą elektroninėmis priemonėmis, pavyzdžiui, interneto svetainėje ar mobiliojoje programėlėje. Fizinių asmenų darbo organizavimas turėtų apimti bent darbo jėgos paklausos derinimą su darbo pasiūla, kurią teikia sutartinius santykius su skaitmenine darbo platforma sudaręs fizinis asmuo, galintis atlikti konkrečią užduotį, neatsižvelgiant į tai, kaip įvardijami to asmens ir paslaugą teikiančio fizinio arba juridinio asmens sutartiniai darbo santykiai; taip pat gali būti atliekama kita veikla, pavyzdžiui, mokėjimų tvarkymas. Interneto platformos, kurios neorganizuoja fizinių asmenų darbo, o tik suteikia priemones, kuriomis reklamuojami pasiūlymai ar prašymai teikti paslaugas, arba sutelkia ir rodo esamus konkrečios srities paslaugų teikėjus, neturėtų būti laikomos skaitmeninėmis darbo platformomis. Skaitmeninėms darbo platformoms neturėtų būti priskirti paslaugų teikėjai, kurių tikslas yra naudoti turtą arba juo dalytis, pvz., trumpalaikė būsto nuoma arba prekių perpardavimas;

Pakeitimas  24

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(18a) platformose dirbantys asmenys dažnai netinkamai klasifikuojami, be to, nėra bendros darbo vietos, kurioje platformos darbuotojai galėtų vieni su kitais susipažinti ir bendrauti, be kita ko, savo interesų gynybos prieš darbdavį tikslais, todėl įmonės profesinių sąjungų arba darbuotojų atstovų, kuriuos paskiria arba kontroliuoja pats darbdavys siekdamas patenkinti savo, o ne darbuotojų interesus1a, reiškinys tampa ypač sudėtingas darbo platformose atveju. Tokios įmonės profesinės sąjungos arba darbuotojų atstovai prieštarauja Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) konvencijos Nr. 98 2 straipsniui ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 2002/14/EB1b. Nustatant ar įgyvendinant praktinius informavimo ir konsultavimosi susitarimus, darbdaviai ir darbuotojų atstovai turėtų bendradarbiauti ir deramai paisyti abipusių teisių ir pareigų bei atsižvelgti tiek į įmonės arba įstaigos, tiek ir į darbuotojų interesus. Skaitmeninės darbo platformos kartu su dauguma atstovaujamųjų profesinių sąjungų turėtų užtikrinti, kad darbuotojų atstovų išrinkimas atitiktų pagrindines teises ir laisves, ir derėtų su taikoma nacionaline teise ir praktika;

 

__________________

 

1a EUROFOUND apibrėžtis, https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/industrial-relations-dictionary/company-union.

 

2002 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/14/EB dėl bendros darbuotojų informavimo ir konsultavimosi su jais sistemos sukūrimo Europos bendrijoje. Bendras Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimas dėl darbuotojų atstovavimo (OL L 80, 2002 3 23, p. 2).

Pakeitimas  25

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 b konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(18b) socialinis dialogas ir kolektyvinės derybos yra labai svarbūs siekiant šios direktyvos tikslų. Reikėtų išsaugoti išimtines profesinių sąjungų prerogatyvas, pvz., jų teisę dalyvauti kolektyvinėse derybose ir sudaryti kolektyvines sutartis. Šioje direktyvoje nustatytos profesinių sąjungų ir kitų darbuotojų atstovų teisės ir prerogatyvos turėtų būti užtikrinamos ir gerbiamos laikantis TDO konvencijų1a ir Europos Tarybos Europos socialinės chartijos;

 

__________________

 

1a Visų pirma Konvencija Nr. 87 dėl asociacijų laisvės ir teisės jungtis į organizacijas gynimo, TDO konvencija Nr. 98 dėl teisės jungtis į organizacijas ir vesti kolektyvines derybas, tinkamai atsižvelgiant į TDO konvenciją Nr. 135 dėl darbuotojų atstovų, TDO konvenciją Nr. 151 dėl darbo santykių (valstybės tarnybos), TDO konvenciją Nr. 154 dėl kolektyvinių derybų ir susijusias TDO rekomendacijas.

Pakeitimas  26

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 c konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(18c) automatizuotos sprendimų priėmimo ir stebėsenos sistemos turėtų apimti bet kokį kompiuterinį mechanizmą, kuriame naudojami kompiuteriniai metodai arba duomenų rinkiniai, kurie gali turėti įtakos darbo sąlygoms, darbo organizavimui ir sudaryti sąlygas imtis problemų sprendimo veiksmų ar rekomendacijų, kurie turi didelį poveikį skaitmeninėse platformose dirbantiems asmenims. Toks automatizuotas sprendimų priėmimas apima, be kita ko, stebėseną, veiklos rezultatų vertinimą, individualų profiliavimą ir užduočių skyrimą. Kompiuterinių taikomųjų programų naudojimas keitimosi pranešimais (pvz., e. laiškais) tikslu iš esmės laikomas ryšio priemone, todėl nereiškia, kad šios taikomosios programos pačios savaime yra automatizuoti sprendimai;

Pakeitimas  27

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19) siekiant kovoti su fiktyviu savarankišku darbu skaitmeninėse platformose ir sudaryti palankesnes sąlygas teisingai nustatyti užimtumo statusą, valstybės narės turėtų įdiegti tinkamas procedūras, kad užkirstų kelią neteisingam skaitmeninėse platformose dirbančių asmenų užimtumo statuso klasifikavimui ir spręstų šią problemą. Šiomis procedūromis turėtų būti siekiama nustatyti, ar egzistuoja darbo santykiai, kaip jie suprantami pagal nacionalinę teisę, kolektyvines sutartis ar taikomą praktiką, atsižvelgiant į Teisingumo Teismo praktiką, o jei tokie darbo santykiai egzistuoja, užtikrinti, kad būtų visapusiškai laikomasi darbuotojams taikytinos Sąjungos teisės, taip pat nacionalinės darbo teisės, kolektyvinių sutarčių ir socialinės apsaugos taisyklių. Kai savarankiškos veiklos arba tarpinis užimtumo statusas, kaip apibrėžta nacionaliniu lygmeniu, yra tinkamas užimtumo statusas, turėtų būti taikomos su tuo statusu susijusios teisės ir pareigos;

(19) platformoje dirbantis asmuo gali būti platformos darbuotojas arba tikrai savarankiškai dirbantis asmuo. Siekiant kovoti su fiktyviu savarankišku darbu skaitmeninėse platformose ir sudaryti palankesnes sąlygas teisingai nustatyti užimtumo statusą, valstybės narės turėtų įdiegti veiksmingas procedūras, kad užkirstų kelią neteisingam skaitmeninėse platformose dirbančių asmenų užimtumo statuso klasifikavimui ir spręstų šią problemą. Šiomis procedūromis turėtų būti siekiama užtikrinti teisingą užimtumo statuso nustatymą įsitikinant, ar egzistuoja darbo santykiai, kaip jie suprantami pagal nacionalinę ir taikytiną tarptautinę teisę, kolektyvines sutartis ar taikomą praktiką, atsižvelgiant į Teisingumo Teismo praktiką, o jei tokie darbo santykiai egzistuoja, užtikrinti, kad būtų visapusiškai laikomasi darbuotojams taikytinos Sąjungos teisės, taip pat nacionalinės darbo teisės, kolektyvinių sutarčių ir socialinės apsaugos taisyklių. Kai savarankiškos veiklos statusas, kaip apibrėžta nacionaliniu lygmeniu, yra tinkamas užimtumo statusas, turėtų būti taikomos su tuo statusu susijusios teisės ir pareigos;

Pakeitimas  28

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20) Teisingumo Teismas savo praktikoje yra nustatęs darbuotojo statuso nustatymo kriterijus62. Įgyvendinant šią direktyvą turėtų būti atsižvelgiama į Teisingumo Teismo pateiktą tų kriterijų aiškinimą. Piktnaudžiavimas savarankiškai dirbančio asmens statusu, kaip apibrėžta nacionalinėje teisėje, nacionaliniu lygmeniu arba tarpvalstybiniais atvejais yra fiktyviai deklaruojamo darbo forma, dažnai siejama su nedeklaruojamu darbu. Fiktyvaus savarankiško darbo atvejis fiksuojamas tada, kai asmuo nurodo, kad dirba savarankiškai, nors jo veikla atitinka darbo santykiams būdingus kriterijus, taip siekiant išvengti tam tikrų teisinių ar mokestinių pareigų;

(20) Teisingumo Teismas savo praktikoje yra nustatęs darbuotojo statuso nustatymo kriterijus62. Įgyvendinant šią direktyvą turėtų būti atsižvelgiama į Teisingumo Teismo pateiktą tų kriterijų aiškinimą. Piktnaudžiavimas savarankiškai dirbančio asmens statusu, kaip apibrėžta nacionalinėje teisėje, nacionaliniu lygmeniu arba tarpvalstybiniais atvejais yra fiktyviai deklaruojamo darbo forma, dažnai siejama su nedeklaruojamu darbu. Fiktyvaus savarankiško darbo atvejis fiksuojamas tada, kai asmuo nurodo, kad dirba savarankiškai, nors jo veikla atitinka darbo santykiams būdingus kriterijus, taip siekiant išvengti tam tikrų teisinių ar mokestinių pareigų, ir kai tokiu būdu sukuriama nesąžininga konkurencija su kitomis įmonėmis, kurios laikosi įstatymų. Tokiems asmenims ši direktyva turėtų būti taikoma;

__________________

__________________

1986 m. liepos 3 d. Teisingumo Teismo sprendimai: Deborah Lawrie-Blum / Land Baden-Württemberg, C-66/85, ECLI:EU:C:1986:284; 2010 m. spalio 14 d., Union syndicale Solidaires Isère / Premier ministre ir kt., C-428/09, ECLI:EU:C:2010:612; 2014 m. gruodžio 4 d., FNV Kunsten Informatie en Media / Staat der Nederlanden, C-413/13, ECLI:EU:C:2014:2411; 2015 m. liepos 9 d., Ender Balkaya / Kiesel Abbruch- und Recycling Technik GmbH, C-229/14, ECLI:EU:C:2015:455; 2016 m. lapkričio 17 d., Betriebsrat der Ruhrlandklinik gGmbH / Ruhrlandklinik gGmbH, C-216/15, ECLI:EU:C:2016:883; 2020 m. liepos 16 d., UX / Governo della Repubblica italiana, C-658/ 18 C-658/, ECLI: EU:C:2020:572; ir 2020 m. balandžio 22 d. Teisingumo Teismo nutartis B / Yodel Delivery Network Ltd, C-692/19, ECLI:EU:C:2020:288

1986 m. liepos 3 d. Teisingumo Teismo sprendimai: Deborah Lawrie-Blum / Land Baden-Württemberg, C-66/85, ECLI:EU:C:1986:284; 2010 m. spalio 14 d., Union syndicale Solidaires Isère / Premier ministre ir kt., C-428/09, ECLI:EU:C:2010:612; 2014 m. gruodžio 4 d., FNV Kunsten Informatie en Media / Staat der Nederlanden, byla C-413/13, ECLI:EU:C:2014:2411; 2015 m. liepos 9 d., Ender Balkaya / Kiesel Abbruch- und Recycling Technik GmbH, byla C-229/14, ECLI:EU:C:2015:455; 2016 m. lapkričio 17 d., Betriebsrat der Ruhrlandklinik gGmbH / Ruhrlandklinik gGmbH, byla C-216/15, ECLI:EU:C:2016:883; 2020 m. liepos 16 d., UX / Governo della Repubblica italiana, C-658/ 18 C-658/, ECLI: EU:C:2020:572; ir 2020 m. balandžio 22 d. Teisingumo Teismo nutartis B / Yodel Delivery Network Ltd, byla C-692/19, ECLI:EU:C:2020:288

Pakeitimas  29

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

22 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22) kai darbo santykių buvimas nustatomas remiantis faktais, turėtų būti aiškiai nurodyta šalis, veikianti kaip darbdavys, ir ta šalis turėtų vykdyti visas su jos, kaip darbdavio, vaidmeniu susijusias pareigas;

(22) kai darbo santykių buvimas nustatomas remiantis faktais, turėtų būti aiškiai nurodyta šalis (šalys), veikianti (-čios) kaip darbdavys, ir ta šalis turėtų vykdyti visas su jos, kaip darbdavio, vaidmeniu susijusias pareigas pagal nacionalinę teisę bei atitinkamas veiklos sektoriui taikomas nacionalines ar sektorines kolektyvines sutartis, kurias turi nustatyti valstybės narės, bendradarbiaudamos su socialiniais partneriais ir laikydamosi nacionalinės teisės ir praktikos;

Pakeitimas  30

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

23 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23) teisingo užimtumo statuso nustatymo užtikrinimas neturėtų trukdyti gerinti skaitmeninėse platformose tikrai savarankiškai dirbančių asmenų darbo sąlygų. Jei skaitmeninė darbo platforma savanoriškai arba susitarusi su atitinkamais asmenimis nusprendžia mokėti už toje platformoje savarankiškai dirbančių asmenų socialinę apsaugą, draudimą nuo nelaimingų atsitikimų ar kitokį draudimą, mokymo priemones ar skirti panašias išmokas, neturėtų būti laikoma, kad tokios išmokos yra esminiai darbo santykių egzistavimą patvirtinantys elementai;

(23) teisingo užimtumo statuso nustatymo užtikrinimas neturėtų trukdyti gerinti skaitmeninėse platformose tikrai savarankiškai dirbančių asmenų darbo sąlygų. kolektyvinės derybos yra pagrindinė priemonė skaitmeninėse platformose dirbančių asmenų darbo sąlygoms gerinti, nepriklausomai nuo to, kaip įvardijami sutartiniai santykiai, ir jas Komisija ir valstybės narės turėtų skatinti. Šiuo tikslu 2022 m. rugsėjo 30 d. Komisijos komunikatas, kuriame pateikiamos gairės dėl ES konkurencijos teisės taikymo kolektyviniams susitarimams dėl savarankiškai dirbančių asmenų darbo sąlygų gali pasitarnauti kaip naudingos rekomendacijos, nepažeidžiant nacionalinės teisės ir praktikos, susijusios su kolektyvinio atstovavimo apimtimi ir forma, ir su sąlyga, kad tie susitarimai taikomi tikrai savarankiškai dirbantiems asmenims. Valstybės narės turėtų imtis priemonių, kad užtikrintų veiksmingą skaitmeninėse platformose dirbančių asmenų, ypač moterų, taip pat pažeidžiamiausių darbuotojų, jaunimo, vyresnio amžiaus darbuotojų, neformalios ekonomikos sąlygomis dirbančių darbuotojų, darbuotojų migrantų ir neįgalių darbuotojų, apsaugą;

Pakeitimas  31

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

24 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24) kai skaitmeninės darbo platformos kontroliuoja tam tikrus darbo elementus, jos veikia kaip darbdaviai darbo santykiuose. Vadovavimas ir kontrolė arba teisinis pavaldumas yra labai svarbus valstybių narių ir Teisingumo Teismo praktikos apibrėžiamų darbo santykių elementas. Todėl sutartiniai santykiai, kai skaitmeninės darbo platformos tam tikru lygiu kontroliuoja tam tikrus darbo elementus, remiantis teisine prezumpcija turėtų būti laikomi skaitmeninės platformos ir skaitmeninėje platformoje dirbančio fizinio asmens darbo santykiais. Todėl tas fizinis asmuo turėtų būti laikomas darbuotoju, turinčiu visas su šiuo statusu susijusias teises ir pareigas, kaip nustatyta nacionalinėje ir Sąjungos teisėje, kolektyvinėse sutartyse ir praktikoje. Teisinė prezumpcija turėtų būti taikoma visuose atitinkamuose administraciniuose ir teismo procesuose ir turėtų būti naudinga skaitmeninėje platformoje dirbančiam asmeniui. Šia prezumpcija taip pat turėtų galėti remtis už atitinkamų teisės aktų laikymosi tikrinimą arba vykdymo užtikrinimą atsakingos institucijos, pavyzdžiui, darbo inspekcijos, socialinės apsaugos įstaigos ar mokesčių administratoriai. Kad sumažintų bylinėjimąsi ir padidintų teisinį tikrumą, valstybės narės turėtų sukurti nacionalinę sistemą;

(24) kai skaitmeninės darbo platformos prižiūri arba tam tikrais atžvilgiais kontroliuoja tam tikrus darbo elementus, jos veikia kaip darbdaviai darbo santykiuose. Vadovavimas ir kontrolė arba pavaldumas yra labai svarbus darbo santykių apibrėžties valstybėse narėse ir Teisingumo Teismo praktikoje elementas. Todėl skaitmeninėse platformose dirbančių asmenų ir skaitmeninės darbo platformos sutartiniai santykiai, remiantis teisine prezumpcija, turėtų būti laikomi darbo santykiais. Nacionalinės valdžios institucijos turi taikyti šią prezumpciją, kai mano, kad skaitmeninėse platformose dirbančių asmenų klasifikavimas gali būti neteisingas. Ši prezumpcija taip pat turėtų būti taikoma, kai skaitmeninėse platformose dirbantis asmuo arba profesinė sąjunga, veikianti kelių skaitmeninėse platformose dirbančių asmenų vardu arba juos remianti, ginčija jų klasifikavimą administraciniuose ar teisminiuose procesuose. Teisinė prezumpcija turėtų būti taikoma visose atitinkamose administracinėse procedūrose ir administraciniuose ir teismo procesuose ir turėtų būti naudinga skaitmeninėje platformoje dirbančiam asmeniui. Šią prezumpciją taip pat turėtų taikyti už atitinkamų teisės aktų laikymosi tikrinimą arba vykdymo užtikrinimą atsakingos institucijos, pavyzdžiui, darbo inspekcijos, socialinės apsaugos įstaigos ar mokesčių administratoriai. Valstybės narės turėtų nustatyti nacionalinę sistemą, kuria siekiama sumažinti bylinėjimąsi ir padidinti teisinį tikrumą, kad būtų užtikrintas teisingas skaitmeninėse platformose dirbančių asmenų klasifikavimas nuo sutartinių santykių pradžios. Teisinė darbo santykių prezumpcija neturėtų lemti automatiško visų skaitmeninėse platformose dirbančių asmenų priskyrimo darbuotojams, nes platforma visada turi galimybę paneigti prezumpciją prieš kompetentingai administracinei ar teisinei institucijai priimant sprendimą dėl perkvalifikavimo. Prezumpcija neturėtų būti taikoma tais atvejais, kai skaitmeninėse platformose dirbantys asmenys yra tikrai savarankiškai dirbantys asmenys. Skaitmeninėse platformose dirbantiems asmenims, kurie dirba tikrai savarankiškai, turėtų būti leidžiama tokiais likti ir galėti dirbti per platformas. Tikrai savarankiškai dirbantys asmenys prieš savo klientus patys atsako už tai, kaip atlieka savo darbą, ir už jo rezultatų kokybę;

Pakeitimas  32

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

25 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25) kad teisinė prezumpcija būtų veiksminga ir kad būtų lengviau užtikrinti darbuotojų teises, į direktyvą turi būti įtraukti kriterijai, pagal kuriuos skaitmeninė darbo platforma kontroliuoja atliekamą darbą. Tie kriterijai turėtų būti grindžiami Sąjungos ir nacionalinių teismų praktika ir jais turėtų būti atsižvelgiama į nacionalines darbo santykių sampratas. Kriterijai turėtų apimti konkrečius elementus, iš kurių būtų matyti, kad, pavyzdžiui, skaitmeninė darbo platforma ne tik rekomenduoja, bet ir praktiškai nustato darbo sąlygas arba atlygį, teikia nurodymus, kaip turi būti atliekamas darbas, arba užkerta kelią skaitmeninėje platformoje dirbančiam asmeniui plėtoti verslo ryšius su potencialiais klientais. Kad prezumpcija būtų taikoma praktiškai, visada turėtų būti tenkinami du kriterijai. Tačiau kriterijai neturėtų būti taikomi tais atvejais, kai skaitmeninėse platformose dirbantys asmenys yra tikrai savarankiškai dirbantys asmenys. Tikrai savarankiškai dirbantys asmenys prieš savo klientus patys atsako už tai, kaip atlieka savo darbą, ir už jo rezultatų kokybę. Tikrai savarankiško darbo požymiai yra laisvė pasirinkti darbo valandas ar nebuvimo darbe laikotarpius, atsisakyti atlikti užduotis, pasitelkti subrangovus ar pavaduojančius asmenis arba dirbti bet kuriai trečiajai šaliai. Todėl, jei šis pasirinkimas de facto ribojamas keliomis sąlygomis arba taikant sankcijų sistemą, tai taip pat turėtų būti laikoma atliekamo darbo kontrolės elementu. Atliekamo darbo kontrolės elementu taip pat turėtų būti laikoma atidi darbo priežiūra arba išsamus to darbo rezultatų kokybės tikrinimas, be kita ko, elektroninėmis priemonėmis, neapsiribojant tik paslaugos gavėjų atsiliepimais ar reitingais. be to, skaitmeninėms darbo platformoms turėtų būti sudarytos galimybės kurti savo technines sąsajas taip, kad būtų užtikrinta gera vartotojų patirtis. Priemonės ar taisyklės, kurių reikalaujama pagal teisės aktus arba kurios yra būtinos paslaugos gavėjų sveikatai apsaugoti ir saugai užtikrinti, neturėtų būti suprantamos kaip atliekamo darbo kontrolė;

(25) institucijos ir kompetentingos įstaigos, objektyvaus vertinimo pagrindu nustatydamos teisingą skaitmeninėse platformose dirbančių asmenų klasifikavimą atsižvelgiant į darbo santykių buvimą, kaip apibrėžta pagal taikytiną kiekvienoje valstybėje narėje galiojančią teisę, kolektyvines sutartis ar praktiką ir atsižvelgiant į Teisingumo Teismo praktiką, turėtų vadovautis faktiniais elementais, rodančiais, kad skaitmeninė darbo platforma kontroliuoja darbo atlikimą ir jam vadovauja. Tie elementai turėtų būti grindžiami Sąjungos ir nacionalinių teismų praktika, taip pat 2006 m. TDO rekomendacija dėl darbo santykių (Nr. 198), ir jais turėtų būti atsižvelgiama į nacionalines darbo santykių sampratas ir į nuolatinę jų raidą, kartu stebint automatizuotų stebėsenos ir sprendimų priėmimo sistemų raidą. Tarp konkrečių elementų, iš kurių būtų galima matyti, kad skaitmeninė darbo platforma kontroliuoja atliekamą darbą arba jam vadovauja, yra elementai rodantys, kad platforma, pavyzdžiui, praktiškai nustato darbo sąlygas arba atlygį, arba abu; periodiškai moka išmokas darbuotojui; reikalauja, kad būtų laikomasi išvaizdos ar elgesio taisyklių; teikia nurodymus, kaip turi būti atliekamas darbas; neleidžia skaitmeninėje platformoje dirbančiam asmeniui plėtoti verslo ryšių su potencialiais klientais, be kita ko, kontroliuodama arba ribodama skaitmeninėje platformoje dirbančio asmens ir prekių ar paslaugų gavėjo ryšius darbo atlikimo metu ir jam pasibaigus; prižiūri, kaip vykdomas darbas, taip pat ir elektroninėmis priemonėmis; seka arba prižiūri platformoje dirbantį asmenį jam dirbant; kontroliuoja arba organizuoja verslo veiklą, susijusią su asmenų atliekamu darbu platformoje, arba išlaiko atsakomybę už atitinkamas investicijas ir valdymą; suteikia platformoje dirbančiam asmeniui įrankius, skaitmenines priemones, medžiagas arba įrangą, kurie yra būtini darbui atlikti; arba riboja platformoje dirbančio asmens laisvę pasirinkti socialinę apsaugą, draudimą nuo nelaimingų atsitikimų, pensijų sistemą ar kitų formų draudimą, be kita ko, numatydama neigiamas pasekmes. Tikrai savarankiško darbo požymiai yra laisvė pasirinkti darbo valandas ar nebuvimo darbe laikotarpius, atsisakyti atlikti užduotis, pasitelkti subrangovus ar pavaduojančius asmenis arba dirbti bet kuriai trečiajai šaliai, tačiau patys savaime jie nėra tokį darbą įrodantys požymiai. Todėl, jei ši laisvė organizuoti savo darbą, visų pirma laisvė pasirinkti darbo valandas ar nebuvimo darbe laikotarpius, priimti ar atsisakyti atlikti užduotis arba pasitelkti subrangovus ar pavaduotojus, de facto ribojama nustatant tam tikras sąlygas arba taikant sankcijų sistemą, įskaitant galimybės įsidarbinti ribojimą, arba naudojimąsi klientų vertinimo sistemomis kaip kontrolės priemone ir sankcijų pagrindu arba kaip darbo užduočių paskirstymo priemone, tai taip pat turėtų būti laikoma darbo atlikimo kontrolę ir vadovavimą jam rodančiu elementu. Į darbo rezultatų kokybės tikrinimą, be kita ko, elektroninėmis priemonėmis, taip pat turėtų būti atsižvelgiama kaip į darbo atlikimo kontrolę ir vadovavimą jam rodantį elementą. Šis sąrašas neišsamus ir iš bet kurio kito susijusio konkretaus elemento galima matyti, kad skaitmeninė darbo platforma kontroliuoja atliekamą darbą ir jam vadovauja. Be to, skaitmeninėms darbo platformoms turėtų būti sudarytos galimybės kurti savo technines sąsajas taip, kad būtų užtikrinta, kad priemonės ar taisyklės, kurių reikalaujama pagal teisės aktus nebūtų suprantamos kaip atliekamo darbo priežiūra;

Pakeitimas  33

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

26 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26) siekiant užtikrinti teisinį tikrumą ir skaidrumą, visoms susijusioms šalims svarbu užtikrinti veiksmingą teisinės prezumpcijos įgyvendinimą taikant pagalbines priemones, pavyzdžiui, teikiant informaciją visuomenei, rengiant gaires ir stiprinant kontrolę bei patikrinimus vietoje. Taikant šias priemones turėtų būti atsižvelgiama į konkrečią startuolių padėtį, siekiant remti verslumo potencialą ir sąlygas tvariam skaitmeninių darbo platformų augimui Sąjungoje;

(26) siekiant užtikrinti teisinį tikrumą ir skaidrumą, visoms susijusioms šalims svarbu užtikrinti veiksmingą teisinės prezumpcijos įgyvendinimą taikant atitinkamas priemones. Tokios priemonės turėtų apimti informacijos sklaidą visuomenei, išsamių gairių, t. y. konkrečių ir praktinių rekomendacijų, rengimą, kontrolės stiprinimą, įvairių nacionalinių institucijų bendradarbiavimą, skaitmeninėse platformose dirbančių asmenims skirtus mechanizmus ir skaitmenines darbo platformas, kad jie galėtų konsultuotis su atitinkamomis institucijomis, ir patikrinimus vietoje. Šiomis priemonėmis turėtų būti atsižvelgiama į konkrečią MVĮ padėtį tvarios skaitmeninių darbo platformų plėtros srityje. Siekiant teisingumo, teisinė prezumpcija neturėtų lemti to, kad kai kurios skaitmeninės darbo platformos, siekdamos apeiti šioje direktyvoje numatytas prievoles, pasitelktų subrangovą, veikiantį tarp skaitmeninės darbo platformos ir paslaugas teikiančių asmenų. Skaitmeninė darbo platforma, kurios darbdavys yra subrangovas, kartu su darbdaviu arba vietoj jo turėtų būti laikoma atsakinga už bet kokį šioje direktyvoje numatytų skaitmeninių platformų darbuotojų teisių pažeidimą, įskaitant bet kokį nesumokėtą darbo užmokestį ir įmokas, mokėtinas į bendruosius fondus ar socialinių partnerių įstaigas;

Pakeitimas  34

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(26a) siekiant užtikrinti, kad darbo inspekcijų patikrinimai būtų atliekami veiksmingai, valstybės narės turėtų įdarbinti pakankamai darbo inspektorių, vadovaudamosi TDO konvencija Nr. 81 dėl darbo inspekcijos ir TDO III ataskaita dėl 95-osios Tarptautinės darbo konferencijos 2006 m., kurioje rekomenduojama numatyti vieną darbo inspektoriaus pareigybę 10 000 darbuotojų. Valstybės narės turėtų būti skatinamos kasmet nustatyti nacionalinį tikslą, susijusį su veiklos sektoriuose, kuriuose veiklą vykdo skaitmeninės darbo platformos, turimų atlikti patikrinimų skaičių, kad būtų užtikrinta teisinga darbuotojų klasifikacija. Be to, pakeitus skaitmeninėje platformoje dirbančio asmens statusą iš savarankiškai dirbančio asmens į platformos darbuotojo atitinkamos institucijos nedelsdamos turėtų atlikti patikrinimą, siekdamos kuo greičiau patikrinti kitų toje pačioje skaitmeninėje darbo platformoje dirbančių asmenų statusą;

Pakeitimas  35

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

26 b konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(26b) valstybės narės, atsižvelgdamos į didėjantį patikrinimų, atliekamų šios direktyvos taikymo tikslais, veiksmingumą, turėtų užtikrinti, kad nacionalinėje teisėje kompetentingoms institucijoms būtų numatyti reikiami įgaliojimai patikrinimams atlikti; kad būtų renkama ir tvarkoma informacija apie neteisingai klasifikuojamą savarankišką darbą, įskaitant ankstesnių patikrinimų rezultatus, siekiant veiksmingai įgyvendinti šią direktyvą; ir kad būtų pakankamai darbuotojų, turinčių įgūdžių ir kvalifikaciją, reikalingų siekiant veiksmingai atlikti patikrinimu. Atsižvelgiant į tai, kad neteisingas klasifikavimas yra paplitęs, darbo inspektoriai turėtų būti įpareigoti vykdyti aktyvią kontrolę;

Pakeitimas  36

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

27 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(27) siekiant teisinio tikrumo, teisinė prezumpcija neturėtų turėti teisinės galios atgaline data iki šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę dienos ir todėl turėtų būti taikoma tik laikotarpiui, kuris prasideda nuo tos dienos, įskaitant sutartinius santykius, kurie buvo užmegzti iki tos dienos ir tebegalioja tą dieną. Todėl pretenzijos, susijusios su galimu darbo santykių egzistavimu iki tos dienos ir atitinkamos iki tos dienos atsiradusios teisės bei pareigos turėtų būti vertinamos remiantis tik iki šios direktyvos priėmimo galiojusia nacionaline teise ir Sąjungos teise;

(27) siekiant teisinio tikrumo, teisinė prezumpcija neturėtų turėti teisinės galios atgaline data ir todėl turėtų būti taikoma tik nuo šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę teisės akte nustatytos dienos, įskaitant sutartinius santykius, kurie buvo užmegzti iki tos dienos ir tebegalioja tą dieną. Todėl pretenzijos, susijusios su galimu darbo santykių egzistavimu iki tos dienos, ir atitinkamos iki tos dienos atsiradusios teisės bei pareigos turėtų būti vertinamos remiantis tik iki šios direktyvos priėmimo galiojusia nacionaline teise ir Sąjungos teise, visų pirma Direktyva (ES) 2019/1152;

Pakeitimas  37

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

28 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28) skaitmeninėje platformoje dirbančio asmens ir skaitmeninės darbo platformos santykiai gali neatitikti darbo santykių reikalavimų pagal atitinkamos valstybės narės teisėje, kolektyvinėse sutartyse ar praktikoje nustatytą apibrėžtį, kaip tai suprantama pagal Teisingumo Teismo praktiką, net jei skaitmeninė darbo platforma kontroliuoja darbo atlikimą konkrečiu aspektu. Valstybės narės turėtų užtikrinti galimybę remiantis pirmiau pateikta apibrėžtimi nuginčyti teisinę prezumpciją teismo ar administraciniame procese arba abiejuose procesuose įrodant, kad atitinkami santykiai nėra darbo santykiai. Prievolės įrodyti perkėlimas skaitmeninėms darbo platformoms grindžiamas tuo, kad jos turi išsamų visų šį santykį sudarančių faktinių elementų, visų pirma veiklos valdymo algoritmų, vaizdą. Skaitmeninių darbo platformų pradėtas teismo procesas ir administraciniai procesai, kuriais siekiama nuginčyti teisinę prezumpciją, neturėtų stabdyti teisinės prezumpcijos taikymo. Sėkmingas prezumpcijos nuginčijimas administraciniame procese neturėtų trukdyti taikyti prezumpciją vėlesniuose teismo procesuose. Kai skaitmeninėje platformoje dirbantis asmuo, kuriam taikoma prezumpcija, siekia nuginčyti teisinę prezumpciją, turėtų būti reikalaujama, kad skaitmeninė darbo platforma suteiktų pagalbą tam asmeniui, visų pirma pateiktų visą su šiuo asmeniu susijusią platformos turimą svarbią informaciją. Valstybės narės turėtų pateikti reikiamas teisinės prezumpcijos nuginčijimo procedūrų gaires;

(28) skaitmeninėje platformoje dirbančio asmens ir skaitmeninės darbo platformos santykiai gali neatitikti darbo santykių reikalavimų pagal atitinkamos valstybės narės teisėje, kolektyvinėse sutartyse ar praktikoje nustatytą apibrėžtį, kaip tai suprantama pagal Teisingumo Teismo praktiką. Valstybės narės turėtų užtikrinti galimybę visoms šalims, remiantis pirmiau pateikta apibrėžtimi, nuginčyti teisinę prezumpciją teismo ar administraciniame procese arba abiejuose procesuose įrodant, kad atitinkami santykiai nėra darbo santykiai. Prievolės įrodyti perkėlimas skaitmeninėms darbo platformoms grindžiamas tuo, kad jos turi išsamų visų šį santykį sudarančių faktinių elementų, visų pirma veiklos valdymo algoritmų, vaizdą. Kai skaitmeninė darbo platforma ginčija administracinį ar teismo sprendimą, kuriuo nustatomas skaitmeninėje platformoje dirbančio asmens užimtumo statusas, dėl to užginčijimo prasidėjęs procesas neturėtų sustabdyti to sprendimo galiojimo. Sėkmingas prezumpcijos nuginčijimas administraciniame procese neturėtų trukdyti taikyti prezumpciją vėlesniuose teismo procesuose. Kai skaitmeninėje platformoje dirbantis asmuo, kuriam taikoma prezumpcija, siekia nuginčyti teisinę prezumpciją, turėtų būti reikalaujama, kad skaitmeninė darbo platforma suteiktų pagalbą proceso metu, visų pirma pateiktų visą su šiuo asmeniu susijusią platformos turimą svarbią informaciją. Bendroje Europos sistemoje valstybės narės turėtų pateikti reikiamas gaires dėl teisinės prezumpcijos paneigimo ir įrodymo, kad skaitmeninėse platformose dirbantis asmuo iš tiesų dirba savarankiškai, procedūrų. Į šią direktyvą turėtų būti įtraukti kai kurie kontrolę ir vadovavimą nurodantys elementai, į kuriuos turi būti atsižvelgiama sprendimo paneigimo proceso metu. Valstybės narės, konsultuodamosi su socialiniais partneriais, turėtų reguliariai vertinti šiuos kriterijus, juos peržiūrėti ir prireikus papildyti;

Pakeitimas  38

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

28 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(28a) valstybės narės turėtų būti nustačiusios vykdymo užtikrinimo nuostatas, kuriomis būtų užtikrinta, kad tais atvejais, kai perklasifikuojamas neteisingą statusą turintis skaitmeninėje platformoje dirbantis asmuo, būtų taikomos palankios prezumpcijos, įskaitant, kai taikytina, prezumpciją, kad platformos darbuotojo darbo santykiai yra neterminuoti, kad nėra bandomojo laikotarpio ir kad darbuotojas įmonėje dirba visu etatu;

Pakeitimas  39

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

30 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(30) be šioje direktyvoje nustatytų teisių ir pareigų, tvarkant asmens duomenis toliau taikomos Reglamente (ES) 2016/679 nustatytos teisės ir pareigos. Reglamento (ES) 2016/679 13, 14 ir 15 straipsniuose reikalaujama, kad duomenų valdytojai duomenų subjektams užtikrintų asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo skaidrumą. Be to, Reglamento (ES) 2016/679 22 straipsnio 1 dalyje numatyta duomenų subjekto teisė į tai, kad jam nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas, dėl kurio jam kiltų teisinių pasekmių arba kuris jam panašiai darytų didelį poveikį, išskyrus to straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis. Tos prievolės taip pat taikomos skaitmeninėms darbo platformoms;

30) be šioje direktyvoje nustatytų teisių ir pareigų, tvarkant asmens duomenis toliau taikomos Reglamente (ES) 2016/679 nustatytos teisės ir pareigos. Reglamento (ES) 2016/679 9 straipsnyje nustatomos konkrečios specialių kategorijų asmens duomenų tvarkymo taisyklės. Atsižvelgiant į intervencinį biometrinių duomenų tvarkymo pobūdį, ypač darbo santykių atveju, biometrinis tapatybės nustatymas niekada neturėtų būti privalomas. Darbdaviai visada turėtų užtikrinti mažiau intervencinius būdus numatytam identifikavimo tikslui pasiekti. Skaitmeninėse platformose dirbantiems asmenims visada turėtų būti siūlomas lengvai ir laisvai prieinamas bei veiksmingas alternatyvus jų tapatybės nustatymo būdas, pavyzdžiui, tapatybės, kelionės ar kiti dokumentai arba asmens atliekamas patikrinimas, ir jiems neturėtų būti siūloma jokių paskatų naudotis biometrinio tapatybės nustatymo mechanizmu ir jie neturėtų patirti jokių neigiamų pasekmių. Reglamento (ES) 2016/679 13, 14 ir 15 straipsniuose reikalaujama, kad duomenų valdytojai duomenų subjektams užtikrintų asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo skaidrumą. Reglamento (ES) 2016/679 16–21 straipsniuose nustatytos teisės ištaisyti ir ištrinti duomenis, apriboti jų tvarkymą, teisė į duomenų perkeliamumą ir teisė prieštarauti asmens duomenų tvarkymui. Be to, Reglamento (ES) 2016/679 22 straipsnio 1 dalyje numatyta duomenų subjekto teisė į tai, kad jam nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas, dėl kurio jam kiltų teisinių pasekmių arba kuris jam panašiai darytų didelį poveikį, išskyrus to straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis. . Todėl algoritminis valdymas, apimantis didelį poveikį asmenims turinčių automatizuotą sprendimų priėmimą be žmogiškojo vadovaujančiųjų asmenų indėlio pagal Sąjungos teisę yra neteisėtas. Pagal Reglamento (ES) 2016/679 22 straipsnio 3 dalį duomenų valdytojas įgaliojamas įgyvendinti tinkamas priemones, kad būtų apsaugotos duomenų subjekto teisės bei laisvės ir teisėti interesai, bent teisė iš duomenų valdytojo reikalauti žmogaus įsikišimo, teisė pareikšti savo požiūrį ir užginčyti sprendimą. Tos teisės ir prievolės taip pat taikomos skaitmeninėms darbo platformoms ir skaitmeninėse platformose dirbantiems asmenims;

Pakeitimas  40

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

30 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(30a) naudojant algoritmines planavimo sistemas, dažniau naudojami mažų garantijų, trumpų pamainų ir nestabilūs bei nenuspėjamos darbo grafikai1a. Algoritminis orientavimas, vertinimas ir drausmė prisideda prie intensyvesnių darbo pastangų, nes didinama stebėsena, iš darbuotojų reikalaujama dirbti didesniu tempu, kaip įmanoma labiau sumažinamos pertraukos tarp darbo srautų ir darbo veikla praplečiama taip, kad apima ne tik įprastą darbo vietą ir darbo valandas. Dėl neskaidrių algoritmų naudojimo vadovybės sprendimams priimti darbuotojai jaučiasi nesaugūs, todėl su jais gali būti elgiamasi nesąžiningai ir darbe panaikinamas tinkamas procedūrinis procesas. Tikėtina, kad dėl minėtų ribotų mokymosi darbe galimybių ir įtakos atliktinoms užduotims darymo naudojant neskaidrius algoritmus, darbo intensyvinimo ir nesaugumo padidės darbuotojų stresas ir baimė, taip pat bus pakenkta gerovei ir sveikatai bei žmogaus orumui ir kitoms pagrindinėms teisėms;

 

__________________

 

1aAlgorithmic Management. Consequences for Work Organisation and Working Conditions, Joint Research Centre, European Commission“ (Seville, Spain).

Pakeitimas  41

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

31 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(31) šia direktyva nedaromas poveikis Reglamento (ES) 2016/679 13, 14, 15 ir 22 straipsniams, išskyrus jo 13 straipsnio 2 dalies f punktą, 14 straipsnio 2 dalies g punktą ir 15 straipsnio 1 dalies h punktą, dėl kurių šios direktyvos 6 straipsnyje numatytos konkretesnės darbo platformose taisyklės, be kita ko, siekiant užtikrinti teisių ir laisvių apsaugą tvarkant darbuotojų asmens duomenis, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2016/679 88 straipsnyje;

(31) šia direktyva nedaromas poveikis Reglamento (ES) 2016/679 13, 14, 15 ir 22 straipsniams, išskyrus jo 13 straipsnio 2 dalies f punktą, 14 straipsnio 2 dalies g punktą ir 15 straipsnio 1 dalies h punktą, dėl kurių šios direktyvos 6 straipsnyje numatytos konkretesnės darbo platformose taisyklės, be kita ko, siekiant užtikrinti teisių ir laisvių apsaugą tvarkant darbuotojų asmens duomenis, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2016/679 88 straipsnyje, kurios sudaro sąlygas nustatyti konkretesnes taisykles, siekiant užtikrinti teisių ir laisvių, susijusių su darbuotojų asmens duomenų tvarkymu darbo santykių kontekste, apsaugą, visų pirma įdarbinant, vykdant darbo sutartį, įskaitant teisės aktuose ar kolektyvinėse sutartyse nustatytų pareigų vykdymą, valdymą, darbo planavimą ir organizavimą, lygybę, įskaitant lyčių lygybę, ir įvairovę darbo vietoje, darbuotojų saugą ir sveikatą, darbdavio arba kliento turto apsaugą ir siekiant individualiai ar kolektyviai įgyvendinti ir naudotis su darbu susijusiomis teisėmis ir nauda, ir siekiant nutraukti darbo santykius. Reglamento (ES) 2016/679 88 straipsniu numatomos konkretesnės užimtumo srities taisyklės. Šioje direktyvoje nustatomos konkrečios su darbu platformose susijusios priemonės, kuriomis saugomas platformose dirbančių asmenų žmogiškasis orumas, teisėti interesai ir pagrindinės teisės, ypatingą dėmesį skiriant asmens duomenų tvarkymo skaidrumui, perdavimui įmonių grupėje arba bendrą ekonominę veiklą vykdančių įmonių grupėje ir tarp darbo vietoje naudojamų stebėsenos sistemų. Siekiant užtikrinti galios pusiausvyrą algoritmų skaidrumo ir darbo santykių srityje, turint visą informaciją duotas darbuotojo sutikimas nepakeičia šioje direktyvoje numatytų įmonių pareigų, susijusių su duomenų apsauga;

Pakeitimas  42

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

32 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(32) skaitmeninėms darbo platformoms turėtų būti taikomos skaidrumo prievolės, susijusios su automatizuotomis stebėsenos ir sprendimų priėmimo sistemomis, kurios naudojamos darbui stebėti, prižiūrėti ar vertinti elektroninėmis priemonėmis, ir automatizuotomis sprendimų priėmimo sistemomis, kurios naudojamos priimant arba palaikant sprendimus, darančius didelį poveikį darbo sąlygoms, įskaitant skaitmeninėse platformose dirbančių asmenų prieigą prie darbo užduočių, jų pajamas, darbuotojų saugą ir sveikatą, darbo laiką, paaukštinimą ir sutartinį statusą, įskaitant teisių naudotis jų paskyra apribojimą, jos suspendavimą arba panaikinimą. Be to, kas numatyta Reglamente (ES) 2016/679, informacija apie tokias sistemas taip pat turėtų būti teikiama tais atvejais, kai sprendimai grindžiami ne vien automatizuotu duomenų tvarkymu, su sąlyga, kad juos palaiko automatizuotos sistemos; Taip pat turėtų būti nurodyta, kokia informacija apie tokias automatizuotas sistemas, kokia forma ir kada turėtų būti teikiama skaitmeninėse platformose dirbantiems asmenims. Duomenų valdytojo pareiga pagal Reglamento (ES) 2016/679 13, 14 ir 15 straipsnius duomenų subjektui suteikti tam tikrą informaciją, susijusią su duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymu, taip pat teisę susipažinti su tokiais duomenimis, turėtų būti toliau taikoma darbui skaitmeninėse platformose. Informacija apie automatizuotas stebėsenos ir sprendimų priėmimo sistemas taip pat turėtų būti teikiama skaitmeninėse platformose dirbančių asmenų atstovams ir nacionalinėms darbo institucijoms jų prašymu, kad jie galėtų vykdyti savo funkcijas;

(32) skaitmeninėms darbo platformoms turėtų būti taikomos skaidrumo prievolės, susijusios su automatizuotomis stebėsenos ir sprendimų priėmimo sistemomis, kurios naudojamos darbui stebėti, prižiūrėti ar vertinti elektroninėmis priemonėmis arba patiems platformoje dirbantiems darbuotojams stebėti; ir automatizuotomis sprendimų priėmimo sistemomis, kurios naudojamos priimant arba palaikant sprendimus, darančius poveikį darbo sąlygoms, įskaitant skaitmeninėse platformose dirbančių asmenų prieigą prie darbo užduočių, jų pajamas, darbuotojų saugą ir sveikatą, darbo laiką, paaukštinimą, socialinio draudimo išmokas ir sutartinį statusą, įskaitant teisių naudotis jų paskyra apribojimą, jos suspendavimą arba panaikinimą. Be to, kas numatyta Reglamente (ES) 2016/679, informacija ir konsultacijos apie tokias sistemas taip pat turėtų būti teikiamos tais atvejais, kai sprendimai grindžiami ne vien automatizuotu duomenų tvarkymu, su sąlyga, kad juos palaiko automatizuotos sistemos. Taip pat turėtų būti nurodyta, kokia informacija apie tokias automatizuotas sistemas, kokia forma ir kada turėtų būti teikiama skaitmeninėse platformose dirbantiems asmenims. Duomenų valdytojo pareiga pagal Reglamento (ES) 2016/679 13, 14 ir 15 straipsnius duomenų subjektui suteikti tam tikrą informaciją, susijusią su duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymu, taip pat teisę susipažinti su tokiais duomenimis, turėtų būti toliau taikoma darbui skaitmeninėse platformose. Informacija apie automatizuotas stebėsenos ir sprendimų priėmimo sistemas taip pat turėtų būti teikiama skaitmeninėse platformose dirbančių asmenų atstovams ir nacionalinėms darbo institucijoms bei kompetentingoms priežiūros institucijoms jų prašymu, kad jie galėtų vykdyti savo funkcijas, taip pat kompetentingoms institucijoms jų prašymu. Siekiant veiksmingai informuoti pavienius platformų darbuotojus, jie tą informaciją turėtų gauti glausta, paprasta ir suprantama forma, jei sistemos ir jų funkcijos daro tiesioginį poveikį jiems ir jų darbo sąlygoms. Kadangi visiškam skaidrumui, veiksmingoms šalių tarpusavio konsultacijoms, deryboms ir vykdymo užtikrinimui būtina išsamesnė informacija, skaitmeninės darbo platformos taip pat turėtų pateikti ir detalią bei išsamią ataskaitą, kurioje būtų pateikta ta informacija skaitmeninių platformų darbuotojams, jų atstovams ir kompetentingoms institucijoms;

Pakeitimas  43

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

32 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(32a) tam tikrus sprendimus, pavyzdžiui, tuos, kurie daro poveikį sveikatai ir saugai ir sutartiniams santykiams arba kuriais keičiami darbo santykiai, taip pat sprendimus taikyti drausmines priemones arba apriboti, sustabdyti ar nutraukti sutartinius santykius ir skaitmeninėse platformose dirbančio asmens paskyras, arba sprendimus, kuriais padaroma lygiavertė žala, visada turėtų priimti žmonės, o ne automatizuotos sistemos. Atsižvelgiant į tokių sprendimų poveikį darbuotojams, įskaitant jų pragyvenimo šaltinį ir pagrindines teises, be kita ko, socialines teises, už šiuos sprendimus visada turėtų būti atsakingas žmogus;

Pakeitimas  44

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

32 b konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(32b) kai kurių rūšių duomenų tvarkymas skaitmeninėse darbo platformose gali kelti didelį pavojų darbuotojų teisėms ir laisvėms. Reglamento (ES) 2016/679 35 straipsnyje nustatyta, kad duomenų valdytojas prieš pradėdamas tvarkyti duomenis turi atlikti numatomų duomenų tvarkymo operacijų poveikio asmens duomenų apsaugai vertinimą. Jame taip pat nustatyta, kad prireikus duomenų valdytojas siekia išsiaiškinti duomenų subjektų ar jų atstovų nuomonę apie numatytą duomenų tvarkymą, nedarydamas poveikio konfidencialiai perduotai informacijai. Šios konsultacijos turėtų būti vykdomos tinkamai ir naudojant tinkamą turinį, kad visų pirma darbuotojų atstovai galėtų atlikti pakankamą tyrimą ir prireikus pasirengti konsultacijoms. Prieš kiekvieną automatizuotos stebėsenos sistemos arba sistemos, skirtos priimti arba padėti priimti sprendimus, diegimą ir prieš bet kokius pokyčius, darančius poveikį darbo sąlygoms, darbo organizavimui arba darbo rezultatų stebėsenai, skaitmeninės darbo platformos turėtų atlikti sistemos poveikio duomenų apsaugai vertinimą;

Pakeitimas  45

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

33 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(33) neturėtų būti reikalaujama, kad skaitmeninės darbo platformos atskleistų išsamią informaciją apie savo automatizuotų stebėsenos ir sprendimų priėmimo sistemų, įskaitant algoritmus, veikimą, ar pateiktų kitus išsamius duomenis, kuriuose yra komercinių paslapčių arba kurie yra saugomi intelektinės nuosavybės teisių. Tačiau visa tai neturėtų būti pagrindas duomenų subjektui atsisakyti suteikti visą šios direktyvos reikalaujamą informaciją;

(33) neturėtų būti reikalaujama, kad skaitmeninės darbo platformos atskleistų išsamią informaciją apie savo automatizuotų stebėsenos ir sprendimų priėmimo sistemų, įskaitant algoritmus, kurie gali turėti įtakos šiose direktyvoje numatytoms teisėms. Informacija, kuri skaitmeninėse platformose dirbančių asmenų atstovams ir jiems padedantiems ekspertams perduodama kaip konfidenciali informacija, neturėtų pateisinti atsisakymo pateikti visą pagal šią direktyvą reikalaujamą informaciją. Valstybės narės turėtų nustatyti objektyvių kriterijų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti tos informacijos, kurią skaitmeninėse platformose dirbančių asmenų atstovai ir ekspertai neturi teisės atskleisti, konfidencialų pobūdį, sąrašą, kaip jiems aiškiai nurodyta konfidencialiai;

Pakeitimas  46

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

34 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(34a) skaitmeninės darbo platformos, tvarkydamos asmens duomenis, jokiomis aplinkybėmis neturėtų numatyti diskriminacinės praktikos. Skaitmeninės darbo platformos turėtų darbuotojams ir darbuotojų atstovams suteikti priemonių, kuriomis būtų galima veiksmingai ir nemokamai perkelti mašininiu būdu skaitomus duomenis, kad jie galėtų naudotis savo teisėmis pagal šią direktyvą ir Reglamentą (ES) 2016/679, visų pirma teisėmis pagal to reglamento 3 skyrių. Skaitmeninėse platformose dirbantys asmenys turėtų turėti teisę perduoti duomenis arba jų neperduoti, jei tai galėtų jiems kelti pavojų, pavyzdžiui, su reputacija susijusių duomenų atveju;

Pakeitimas  47

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

35 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(35) valdydamos savo žmogiškuosius išteklius skaitmeninės darbo platformos plačiai naudojasi automatizuotomis stebėsenos ir sprendimų priėmimo sistemomis. Stebėsena elektroninėmis priemonėmis gali būti intervencinė, o tokių sistemų priimami arba palaikomi sprendimai daro tiesioginį poveikį skaitmeninėse platformose dirbantiems asmenims, kurie gali neturėti tiesioginio kontakto su vadovu ar prižiūrėtoju. Todėl skaitmeninės darbo platformos turėtų reguliariai stebėti ir vertinti automatizuotų stebėsenos ir sprendimų priėmimo sistemų priimtų ar palaikomų sprendimų poveikį darbo sąlygoms. Šiuo tikslu skaitmeninės darbo platformos turėtų užtikrinti pakankamus žmogiškuosius išteklius. Asmenys, kuriems skaitmeninės darbo platformos pavesta vykdyti stebėseną, turėtų turėti tai užduočiai vykdyti reikiamą kompetenciją, kvalifikaciją bei įgaliojimus ir turėtų būti apsaugoti nuo atleidimo iš darbo, drausminių priemonių ar kitokio priešiško elgesio už automatizuotų sistemų sprendimų panaikinimą ar pasiūlymų dėl sprendimų atmetimą. Be įpareigojimų pagal Reglamento (ES) 2016/679 22 straipsnį, šios direktyvos 7 straipsnio 1 ir 3 dalyse numatytos aiškios su automatizuotų sistemų priimtų arba palaikytų sprendimų poveikio žmonėms stebėsena susijusios skaitmeninių darbo platformų pareigos, kurios taikomos kaip konkrečios su darbu platformose susijusios taisyklės, be kita ko, siekiant užtikrinti teisių ir laisvių apsaugą tvarkant darbuotojų asmens duomenis, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2016/679 88 straipsnyje;

(35) valdydamos savo žmogiškuosius išteklius skaitmeninės darbo platformos plačiai naudojasi automatizuotomis stebėsenos ir sprendimų priėmimo sistemomis. Stebėsena elektroninėmis priemonėmis gali būti intervencinė, o tokių sistemų priimami arba palaikomi sprendimai daro tiesioginį poveikį skaitmeninėse platformose dirbantiems asmenims, kurie gali neturėti tiesioginio kontakto su vadovu ar prižiūrėtoju. Todėl skaitmeninės darbo platformos turėtų užtikrinti žmogaus atliekamą priežiūrą ir kartu su darbuotojų atstovais įvertinti automatizuotų arba pusiau automatizuotų stebėsenos ir sprendimų priėmimo sistemų priimtų ar palaikomų sprendimų poveikį darbo sąlygoms ir darbuotojų pagrindinėms teisėms ir laisvėms, įskaitant jų žmogiškąjį orumą ir sveikatą bei saugą. Šiuo tikslu skaitmeninės darbo platformos turėtų užtikrinti pakankamus žmogiškuosius išteklius. Asmenys, kuriems skaitmeninės darbo platformos paveda vykdyti priežiūrą, turėtų turėti tai užduočiai vykdyti reikiamą kompetenciją, kvalifikaciją bei įgaliojimus ir turėtų būti apsaugoti nuo atleidimo iš darbo, drausminių priemonių ar kitokio priešiško elgesio už automatizuotų sistemų sprendimų panaikinimą ar pasiūlymų dėl sprendimų atmetimą. Be įpareigojimų pagal Reglamento (ES) 2016/679 22 straipsnį, šios direktyvos 7 straipsnio 1 ir 3 dalyse numatytos aiškios su automatizuotų sistemų priimtų arba palaikytų sprendimų poveikio žmonėms stebėsena susijusios skaitmeninių darbo platformų pareigos, kurios taikomos kaip konkrečios su darbu platformose susijusios taisyklės, be kita ko, siekiant užtikrinti teisių ir laisvių apsaugą tvarkant darbuotojų asmens duomenis, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2016/679 88 straipsnyje;

Pakeitimas  48

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

36 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(36a) asmenys, atsakingi už darbo sąlygoms didelį poveikį turinčių sprendimų peržiūrą, turėtų dalyvauti tikrinant sistemos pateiktą rekomendaciją ir neturėtų reguliariai taikyti automatizuotos rekomendacijos asmeniui. Peržiūrą atliekančių asmenų dalyvavimas turėtų būti aktyvus, o ne vien simbolinis gestas. Jie turėtų turėti galimybę daryti faktinę konkrečią įtaką sprendimui, įskaitant įgaliojimus ir kompetenciją atšaukti, panaikinti ar pakeisti rekomendaciją. Peržiūrą atliekantys asmenys turėtų įvertinti ir aiškinti rekomendaciją, išnagrinėti visus turimus įvesties duomenis, taip pat atsižvelgti į kitus papildomus veiksnius, kad apsaugotų skaitmeninėse platformose dirbančių darbuotojų teises ir sveikatą bei užtikrintų jų saugą;

Pakeitimas  49

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

37 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(37) tokiomis aplinkybėmis skaitmeninėje platformoje dirbantys asmenys turėtų turėti teisę gauti skaitmeninės darbo platformos paaiškinimą dėl didelį poveikį jų darbo sąlygoms darančio automatizuotų sistemų priimamo ar palaikomo sprendimo, sprendimo nebuvimo arba sprendimų rinkinio. Tuo tikslu skaitmeninė darbo platforma jiems turėtų būti suteikti galimybę su kontaktiniu asmeniu aptarti ir išsiaiškinti su šiais sprendimais susijusius faktus, aplinkybes ir priežastis. Be to, skaitmeninėse darbo platformose dirbančiam asmeniui turėtų būti pateiktas bet kokio sprendimo apriboti teises naudotis jo paskyra, ją suspenduoti ar panaikinti, atsisakyti mokėti atlyginimą už jo atliktą darbą arba daryti poveikį jo sutartiniam statusui motyvų rašytinis išaiškinimas, nes tokie sprendimai gali turėti didelį neigiamą poveikį skaitmeninėse platformose dirbantiems asmenims, visų pirma jų potencialioms pajamoms. Jei gautas paaiškinimas ar priežastys yra nepatenkinami arba jei skaitmeninėse platformose dirbantys asmenys mano, kad jų teisės pažeistos, jie taip pat turėtų turėti teisę prašyti, kad skaitmeninė darbo platforma peržiūrėtų sprendimą ir per pagrįstą laikotarpį pateiktų pagrįstą atsakymą. Tais atvejais, kai tokiais sprendimais pažeidžiamos tų asmenų teisės, pavyzdžiui, darbo teisės arba teisė į nediskriminavimą, skaitmeninė darbo platforma turėtų nedelsdama ištaisyti tokius sprendimus arba, jei tai neįmanoma, tinkamai atlyginti žalą;

(37) tokiomis aplinkybėmis skaitmeninėje platformoje dirbantys asmenys turėtų turėti teisę kuo anksčiau ir ne vėliau kaip tokių sprendimų įsigaliojimo dieną gauti žmogaus atliktą peržiūrą ir skaitmeninės darbo platformos paaiškinimą dėl didelį poveikį jų darbo sąlygoms darančio automatizuotų sistemų priimamo ar palaikomo sprendimo, sprendimo nebuvimo arba sprendimų rinkinio. Tuo tikslu skaitmeninė darbo platforma jiems turėtų būti suteikti galimybę su kontaktiniu asmeniu aptarti ir išsiaiškinti su šiais sprendimais susijusius faktus, aplinkybes ir priežastis. Be to, skaitmeninėse darbo platformose dirbančiam asmeniui kuo anksčiau ir ne vėliau kaip tokių sprendimų įsigaliojimo dieną turėtų būti pateiktas bet kokio sprendimo apriboti prieigą prie darbo užduočių, apriboti teises naudotis jo paskyra arba ją suspenduoti, atmesti to asmens atliktą darbą ir atsisakyti mokėti atlyginimą už jo atliktą darbą arba daryti poveikį jo sutartiniam statusui motyvų rašytinis išaiškinimas, nes tokie sprendimai gali turėti didelį neigiamą poveikį skaitmeninėse platformose dirbantiems asmenims, visų pirma jų potencialioms pajamoms. Rašytinis išaiškinimas gali būti pateikiamas ir perduodamas popierine arba elektronine forma, su sąlyga, kad jis bus prieinamas skaitmeninėje platformoje dirbančiam asmeniui, galės būti saugomas ir spausdinamas ir kad platforma išsaugos perdavimo arba gavimo įrodymą. Jei gautas paaiškinimas ar priežastys yra nepatenkinami arba jei skaitmeninėse platformose dirbantys asmenys mano, kad jie buvo diskriminuojami arba buvo pažeistos jų teisės, jie taip pat turėtų turėti teisę prašyti, kad skaitmeninė darbo platforma peržiūrėtų sprendimą ir nepagrįstai nedelsdamos ir bet kuriuo atveju per dvi savaites (arba per mėnesį labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių atveju) nuo prašymo gavimo dienos pateiktų pagrįstą atsakymą. Tais atvejais, kai tokiais sprendimais pažeidžiamos tų asmenų teisės, pavyzdžiui, pagrindinės teisės ir laisvės, darbo teisės arba teisė į nediskriminavimą, skaitmeninė darbo platforma turėtų nedelsdama ištaisyti tokius sprendimus arba, jei tai neįmanoma, tinkamai atlyginti žalą;

Pakeitimas  50

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

38 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(38) Tarybos direktyva 89/391/EEB63 nustatomos priemonės, kuriomis skatinama gerinti darbuotojų saugą ir sveikatą darbe, įskaitant darbdavių pareigą įvertinti riziką darbuotojų sveikatai ir saugai. Kadangi automatizuotos stebėsenos ir sprendimų priėmimo sistemos gali daryti didelį poveikį skaitmeninėse platformose dirbančių asmenų fizinei ir psichikos sveikatai, skaitmeninės darbo platformos turėtų įvertinti tą riziką, nustatyti, ar sistemų apsaugos priemonės yra tinkamos šiai rizikai pašalinti, ir imtis tinkamų prevencinių ir apsaugos priemonių;

(38) Tarybos direktyva 89/391/EEB63 nustatomos priemonės, kuriomis skatinama gerinti darbuotojų saugą ir sveikatą darbe, įskaitant darbdavių pareigą įvertinti riziką darbuotojų sveikatai ir saugai. Kadangi automatizuotos stebėsenos ir sprendimų priėmimo sistemos gali daryti didelį poveikį skaitmeninėse platformose dirbančių asmenų saugai ir fizinei bei psichikos sveikatai, skaitmeninės darbo platformos turėtų vengti tokios rizikos, įvertinti riziką, kurios negalima išvengti, ir su ja kovoti, taip pat kovoti su rizika jos atsiradimo vietoje, nustatyti, ar sistemų apsaugos priemonės yra tinkamos šiai rizikai pašalinti, ir imtis tinkamų prevencinių, apsaugos ir taisomųjų priemonių. Šiomis aplinkybėmis ypač svarbi darbdavio pareiga pritaikyti darbą prie asmens, visų pirma atsižvelgiant į darbo vietų įrengimą, darbo įrangos pasirinkimą ir darbo ir gamybos metodų pasirinkimą, visų pirma siekiant palengvinti monotonišką darbą ir darbą pagal iš anksto nustatytą tempą, taip pat sumažinti jų pasekmes sveikatai. Pagal šią direktyvą darbdaviai privalo konsultuotis su darbuotojais ir jų atstovais bei leidžia jiems dalyvauti diskusijose visais darbuotojų saugos ir sveikatos darbe klausimais. Visų pirma planuojant ir įdiegiant naujas technologijas, su darbuotojais ir jų atstovais reikėtų aptarti pasirinktos įrangos, darbo sąlygų ir darbo aplinkos poveikį darbuotojų saugai bei sveikatai. Tai reiškia konsultacijas su darbuotojais, darbuotojų ir jų atstovų teisę teikti pasiūlymus ir subalansuotai dalyvauti laikantis šios direktyvos ir nacionalinės teisės ir praktikos. Be to, darbdavys turėtų užtikrinti, kad kiekvienas darbuotojas dalyvautų tinkamuose darbuotojų saugos ir sveikatos mokymuose, visų pirma pateikdamas informaciją ir instrukcijas, susijusias su jo darbo vieta arba darbu tuo atveju, kai įdiegiama bet kokia nauja technologija;

__________________

__________________

63 1989 m. birželio 12 d. Tarybos direktyva 89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo (OL L 183, 1989 6 29, p. 1).

63 1989 m. birželio 12 d. Tarybos direktyva 89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo (OL L 183, 1989 6 29, p. 1).

 

 

Pakeitimas  51

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

38 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(38a) bent kartą per metus skaitmeninės darbo platformos turėtų atlikti individualių sprendimų, priimtų arba paremtų automatizuotomis stebėsenos ir sprendimų priėmimo sistemomis, poveikio darbo sąlygoms, sveikatai ir saugai bei pagrindinėms teisėms vertinimą ir įtraukti kovos su bet kokiu poveikiu pagrindinėms teisėms ir sveikatai bei saugai, įskaitant psichikos sveikatą, priemones. Jei galimo poveikio pagrindinėms teisėms, sveikatai ir saugai, įskaitant psichikos sveikatą, negalima sumažinti, sistemos neturėtų būti pradėtos naudoti;

Pakeitimas  52

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

38 b konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(38b) darbas interneto platformose, visų pirma, interneto platformose, kelia įvairią esamą ir naują – tiek fizinę, tiek psichosocialinę – riziką darbuotojų saugai ir sveikatą. Be to, platformose dirbantys žmonės susiduria su ypatinga rizika sveikatai ir saugai. Paprastai jie būna mažai apmokyti arba visai neapmokyti, o jų karjeros perspektyvos būna menkos1a. Skaitmeninėse darbo platformose neturėtų būti naudojamos automatizuotos stebėsenos ir sprendimų priėmimo sistemos tokiu būdu, kad būtų daromas nepagrįstas spaudimas skaitmeninėse platformose dirbantiems asmenims arba kitaip kiltų pavojus platformų darbuotojų fizinei ir psichinei sveikatai, pvz., taikant paskatas, pvz., skiriant išskirtines premijas, arba baudžiamąją praktiką, pvz., nustatant reitingus, kurie daro poveikį darbo laikui ir dėl kurių paskiriama mažiau darbo. Jos turėtų užtikrinti, kad automatizuotos stebėsenos ir sprendimų priėmimo sistemos vengtų bet kokių galimų diskriminacinių sprendimų, priimamų remiantis esamomis šališkumo apraiškomis ar praktika;

 

__________________

 

1aProtecting Workers in EU Platform Economy“, EU OSHA 2017, p. 28.

Pakeitimas  53

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

39 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(39) Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/14/EB64 Sąjungoje sukuriama bendra darbuotojų informavimo ir konsultavimosi su jais sistema. Įdiegus ar iš esmės pakeitus skaitmeninių darbo platformų automatizuotas stebėsenos ir sprendimų priėmimo sistemas daromas tiesioginis poveikis platformų darbuotojų darbo organizavimui ir individualioms darbo sąlygoms. Būtina imtis papildomų priemonių siekiant užtikrinti, kad prieš priimdamos tokius sprendimus skaitmeninės darbo platformos tinkamu lygmeniu informuotų platformų darbuotojus arba jų atstovus ir su jais konsultuotųsi, o atsižvelgiant į algoritminio valdymo sistemų techninį sudėtingumą, prireikus suderintai pasitelkti platformų darbuotojų arba jų atstovų pasirinktą ekspertą;

(39) Direktyva 2002/14/EB Sąjungoje sukuriama bendra darbuotojų informavimo ir konsultavimosi su jais sistema. Įdiegus ar iš esmės pakeitus skaitmeninių darbo platformų automatizuotas stebėsenos ir sprendimų priėmimo sistemas daromas tiesioginis poveikis platformų darbuotojų darbo organizavimui ir individualioms darbo sąlygoms. Būtina imtis papildomų priemonių siekiant užtikrinti, kad prieš priimdamos tokius sprendimus skaitmeninės darbo platformos tinkamu lygmeniu ir sąžiningai informuotų darbuotojų atstovus ir veiksmingai su jais konsultuotųsi, o atsižvelgiant į algoritminio valdymo sistemų techninį sudėtingumą, tai būtų daroma paliekant pakankamai laiko veiksmingoms konsultacijoms ir prireikus suderintai pasitelkiant darbuotojų atstovų pasirinktą ekspertą. Pagal Direktyvą 2002/14/EB šiomis nuostatomis siekiama skatinti veiksmingą socialinį dialogą dėl šių aspektų, o atsižvelgiant į tai, kad automatizuotos stebėsenos ir sprendimų priėmimo sistemos daro tiesioginį poveikį darbo sąlygoms, turėtų būti įmanoma dėl jų derėtis kolektyviai;

__________________

 

64 2002 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/14/EB dėl bendros darbuotojų informavimo ir konsultavimosi su jais sistemos sukūrimo Europos bendrijoje (OL L 80, 2002 3 23, p. 29).

 

Pakeitimas  54

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

39 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(39a) savo 2021 m. Socialinės ekonomikos veiksmų plane Komisija pripažino, kad socialinės ekonomikos subjektai atlieka svarbų ekonominį ir socialinį vaidmenį, nes jos teikia dalyvaujamųjų įmonių, kurios naudojasi skaitmeninėmis platformomis, kad palengvintų piliečių dalyvavimą ir vietoje pagamintų prekių bei paslaugų pardavimą, pavyzdį ir taip siekia užtikrinti geresnes darbo sąlygas savo nariams. Tad kooperatyvų kūrimas galėtų būti svarbi priemonė „iš apačios į viršų“ organizuojant skaitmeninių platformų darbą ir galėtų paskatinti platformų konkurenciją. Valstybės narės turėtų saugoti ir populiarinti kooperatines ir mažas įmones priemonėmis, kuriomis siekiama išsaugoti darbo vietas ir užtikrinti jų tvarios plėtros bei augimo galimybes;

Pakeitimas  55

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

40 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(40) didelė dalis skaitmeninėse platformose dirbančių asmenų dirba ne pagal darbo santykius. Skaitmeninių darbo platformų naudojamų automatizuotų stebėsenos ir sprendimų priėmimo sistemų poveikis jų darbo sąlygoms ir jų galimybėms uždirbti yra panašus į poveikį skaitmeninių platformų darbuotojams. Todėl šios direktyvos 6, 7 ir 8 straipsniuose nustatytos teisės, susijusios su fizinių asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis algoritminio valdymo kontekste, t. y. teisės, susijusios su automatizuotų stebėsenos ir sprendimų priėmimo sistemų naudojimo skaidrumu, asmens duomenų tvarkymo ar rinkimo apribojimais, žmogaus vykdoma stebėsena ir svarbių sprendimų peržiūra, taip pat turėtų būti taikomos Sąjungoje esantiems skaitmeninėse platformose ne pagal darbo sutartį ar darbo santykius dirbantiems asmenims. Jiems neturėtų būti taikomos teisės, susijusios su darbuotojų sveikata ir sauga ir su platformų darbuotojų ar jų atstovų informavimu ir konsultavimusi su jais, atsižvelgiant į Sąjungos teisę; Reglamente (ES) 2019/1150 numatytos apsaugos priemonės dėl skaitmeninėse darbo platformose savarankiškai dirbančių asmenų sąžiningumo ir skaidrumo, jeigu jie laikomi verslo klientais, kaip apibrėžta tame reglamente. Jei tokios apsaugos priemonės prieštarauja šioje direktyvoje nustatytoms konkrečioms teisėms ir pareigoms, verslo klientams turėtų būti taikomos konkrečios Reglamento (ES) 2019/1150 nuostatos;

(40) todėl šios direktyvos 6, 7 ir 8 straipsniuose nustatytos teisės, susijusios su fizinių asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis algoritminio valdymo kontekste, t. y. teisės, susijusios su automatizuotų stebėsenos ir sprendimų priėmimo sistemų naudojimo skaidrumu, asmens duomenų tvarkymo ar rinkimo apribojimais, žmogaus vykdoma stebėsena ir svarbių sprendimų peržiūra, taip pat turėtų būti taikomos Sąjungoje esantiems skaitmeninėse platformose ne pagal darbo sutartį ar darbo santykius dirbantiems asmenims. Jiems neturėtų būti taikomos teisės, susijusios su darbuotojų sveikata ir sauga ir su platformų darbuotojų ar jų atstovų informavimu ir konsultavimusi su jais, atsižvelgiant į Sąjungos teisę; Reglamente (ES) 2019/1150 numatytos apsaugos priemonės dėl skaitmeninėse darbo platformose savarankiškai dirbančių asmenų sąžiningumo ir skaidrumo, jeigu jie laikomi verslo klientais, kaip apibrėžta tame reglamente. Jei tokios apsaugos priemonės prieštarauja šioje direktyvoje nustatytoms konkrečioms teisėms ir pareigoms, verslo klientams turėtų būti taikomos konkrečios Reglamento (ES) 2019/1150 nuostatos;

Pakeitimas  56

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

41 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(41) siekiant užtikrinti, kad skaitmeninės darbo platformos laikytųsi darbo teisės aktų ir reglamentų, socialinio draudimo įmokų prievolių, socialinės apsaugos koordinavimo ir kitų atitinkamų taisyklių, visų pirma jei jos yra įsisteigusios kitoje šalyje nei valstybė narė, kurioje dirba skaitmeninės platformos darbuotojas, skaitmeninės darbo platformos, laikydamosi atitinkamos valstybės narės teisėje nustatytų taisyklių ir procedūrų, turėtų deklaruoti platformų darbuotojų darbą valstybės narės, kurioje atliekamas darbas, kompetentingoms darbo ir socialinės apsaugos institucijoms;

(41) siekiant užtikrinti, kad skaitmeninės darbo platformos laikytųsi darbo teisės aktų ir reglamentų, mokesčių ir socialinio draudimo įmokų prievolių, socialinės apsaugos koordinavimo ir kitų atitinkamų taisyklių, siekdamos užkirsti kelią nesąžiningai konkurencijai, visų pirma jei jos yra įsisteigusios kitoje šalyje nei valstybė narė, kurioje dirba skaitmeninės platformos darbuotojas, skaitmeninės darbo platformos, laikydamosi atitinkamos valstybės narės teisėje nustatytų taisyklių ir procedūrų, turėtų deklaruoti platformų darbuotojų darbą valstybės narės, kurioje atliekamas darbas, kompetentingoms darbo ir socialinės apsaugos institucijoms. Kalbant apie tokius tarpvalstybinius atvejus, Europos darbo institucija buvo įsteigta siekiant palengvinti ir remti kompetentingų nacionalinių institucijų bendradarbiavimą užtikrinant atitinkamos Sąjungos teisės vykdymą, užtikrinti darbdaviams ir darbuotojams prieigą prie informacijos apie jų teises ir pareigas darbo jėgos judumo srityje, koordinuoti Europos užimtumo tarnybų tinklą (EURES) ir skatinti valstybes nares keistis informacija, be kita ko, skatinant naudoti elektronines keitimosi duomenimis priemones tarp nacionalinių institucijų, pavyzdžiui, Komisijos vidaus rinkos informacinę sistemą, elektroninius socialinės apsaugos informacijos mainus, taip pat koordinuoti ir remti suderintus ar bendrus patikrinimus siekiant užtikrinti atitinkamos Sąjungos teisės vykdymą;

Pakeitimas  57

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

42 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(42) informacija apie reguliariai skaitmeninėse darbo platformose dirbančių asmenų skaičių, jų sutartinį arba užimtumo statusą ir tiems sutartiniams santykiams taikomas bendrąsias sąlygas yra labai svarbi siekiant padėti darbo inspekcijoms, socialinės apsaugos įstaigoms ir kitoms atitinkamoms institucijoms tinkamai nustatyti skaitmeninėse platformose dirbančių asmenų užimtumo statusą ir užtikrinti, kad būtų laikomasi teisinių prievolių; taip pat atstovaujamąsias funkcijas vykdantiems skaitmeninėse platformose dirbančių asmenų atstovams ir todėl turėtų būti jiems prieinama. Tos institucijos ir atstovai taip pat turėtų turėti teisę prašyti, kad skaitmeninės darbo platformos pateiktų papildomus paaiškinimus ir išsamesnę informaciją, pavyzdžiui, pagrindinius duomenis apie darbo sąlygas, susijusias su darbo laiku ir darbo užmokesčiu;

(42) skaitmeninės darbo platformos turėtų būti įtrauktos į taikytiną viešąjį įmonių registrą, įskaitant atitinkamą informaciją apie visas šalyje veikiančias skaitmenines darbo platformas. Informacija apie skaitmeninėse darbo platformose dirbančių asmenų skaičių, jų sutartinį arba užimtumo statusą, darbo sutarties kopiją, vidutinę veiklos trukmę ir vidutines pajamas iš veiklos ir tiems sutartiniams santykiams taikomas bendrąsias sąlygas. Tokia informacija yra labai svarbi siekiant padėti darbo inspekcijoms, socialinės apsaugos įstaigoms ir kitoms atitinkamoms institucijoms tinkamai nustatyti skaitmeninėse platformose dirbančių asmenų užimtumo statusą ir užtikrinti, kad būtų laikomasi teisinių prievolių; taip pat atstovaujamąsias funkcijas vykdantiems skaitmeninėse platformose dirbančių asmenų atstovams, be kita ko, profesinėms sąjungoms, ir todėl turėtų būti jiems prieinama. Tos institucijos ir atstovai taip pat turėtų turėti teisę prašyti, kad skaitmeninės darbo platformos pateiktų papildomus paaiškinimus ir išsamesnę informaciją, pavyzdžiui, pagrindinius duomenis apie darbo sąlygas, susijusias su darbo laiku ir darbo užmokesčiu. Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (EUROFOUND) ir Europos darbo institucija, atsižvelgdami į savo atitinkamas prerogatyvas ir įgaliojimus, turėtų remti šių duomenų rinkimą ir dalijimąsi jais siekiant sukurti tinkamas rizikos vertinimo priemones;

Pakeitimas  58

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

42 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(42a) iš patirties matyti, kad nacionalinėje teisėje nustačius darbo santykių skaitmeninėse darbo platformose prezumpciją, subrangos grandinės pradėtos naudoti siekiant apeiti darbo teisės taikymą platformos darbuotojams1a. Keliose valstybėse narėse buvo nustatytas nedeklaruojamo darbo teikimo platformose naudojimas. Ši praktika taikoma panaudojant „išnuomotas“ tapatybes: platformos darbuotojai arba teisę dirbti turintys asmenys, kurie užsiregistruoja platformoje, išnuomoja savo paskyras dažniausiai neteisėtiems migrantams ir nepilnamečiams1b. Siekdamos užkirsti kelią nedeklaruojamam darbui ir piktnaudžiavimui subranga, kaip priemone apeiti šią direktyvą, valstybės narės turėtų nustatyti teisines nuostatas dėl subrangos, kuriomis būtų numatyta solidarioji atsakomybė ir veiksminga galimybė pasinaudoti teisių gynimo priemonėmis visose subrangos grandinėse, užtikrinant, kad subrangos grandinėje veikiantys rangovai galėtų būti laikomi atsakingais už darbo užmokestį, socialinio draudimo įmokas ir finansines nuobaudas kartu su tiesioginiu darbdaviu arba vietoj jo. Konkrečiais atvejais, susijusiais su neteisėtu trečiųjų šalių piliečių buvimu, visi subrangos grandinėje dalyvaujantys rangovai gali atsakyti už nusikalstamas veikas, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/52/EB1c. Valstybės narės turėtų numatyti, kad dokumentų neturintys migrantai galėtų turėti teisę kreiptis į teismą nebijodami jokio keršto arba nesusidurdami su deportacijos rizika, be kita ko, pagal Direktyvą 2009/52/EB. Siekiant kovoti su nedeklaruojamu darbu skaitmeninėse platformose, skaitmeninės darbo platformos užtikrina patikimus platformų darbuotojų tapatybės patikrinimo procesus;

 

__________________

 

1a EU-OSHA, „Spain: the ‘riders’ law’, new regulation on digital platform work”, 2022 02 16.

 

1b EESRK, „The definition of worker in the platform economy: Exploring workers’ risks and regulatory solutions”, 2021 09 31; Europos kovos su nedeklaruojamu darbu platforma (ELA darbo grupė), „Thematic review workshop: Undeclared work in the collaborative economy”, 2021 05 19-20.

 

1c 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/52/EB, kuria numatomi sankcijų ir priemonių nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių darbdaviams būtiniausi standartai (OL L 168, 2009 6 30, p. 24).

Pakeitimas  59

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

43 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(43) sukurtos plačios Sąjungos socialinės acquis vykdymo užtikrinimo nuostatų sistemos elementai turėtų būti taikomi šiai direktyvai siekiant užtikrinti, kad skaitmeninėse platformose dirbantys asmenys turėtų teisę į veiksmingą ir nešališką ginčų sprendimą ir teisę į teisių gynimą, įskaitant tinkamą žalos atlyginimą. Konkrečiai atsižvelgiant į teisės į veiksmingą teisinę apsaugą esminį pobūdį, skaitmeninėse platformose dirbantiems asmenims ši apsauga turėtų būti užtikrinta net pasibaigus darbo santykiams, dėl kurių atsirado įtariamas šioje direktyvoje nustatytų darbuotojų teisių pažeidimas;

(43) sukurtos plačios Sąjungos socialinės acquis vykdymo užtikrinimo nuostatų sistemos elementai turėtų būti taikomi šiai direktyvai siekiant užtikrinti, kad skaitmeninėse platformose dirbantys asmenys turėtų teisę į veiksmingą ir nešališką ginčų sprendimą ir teisę į teisių gynimą, įskaitant tinkamą žalos atlyginimą. Galimybė naudotis tokiu ginčų sprendimu ir teise į teisių gynimą turėtų būti nemokama bent tiems asmenims, kurie neturi pakankamai lėšų. Konkrečiai atsižvelgiant į teisės į veiksmingą teisinę apsaugą esminį pobūdį, skaitmeninėse platformose dirbantiems asmenims ši apsauga turėtų būti užtikrinta net pasibaigus darbo santykiams, dėl kurių atsirado įtariamas šioje direktyvoje nustatytų darbuotojų teisių pažeidimas;

Pakeitimas  60

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

44 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(44) skaitmeninėse platformose dirbančių asmenų atstovai turėtų turėti galimybę atstovauti vienam ar keliems skaitmeninėse platformose dirbantiems asmenims bet kurioje teisminėje ar administracinėje procedūroje, kad būtų užtikrintas kurios nors iš šios direktyvos kylančių teisių ar pareigų vykdymas. Pateikiant ieškinį kelių skaitmeninėse platformose dirbančių asmenų vardu arba juos remiant palengvinamas procesas, kuris kitu atveju nebūtų pradėtas dėl procedūrinių ir finansinių kliūčių arba baimės, kad bus imtasi atsakomųjų veiksmų;

(44) skaitmeninėse platformose dirbančių asmenų atstovai, įskaitant profesines sąjungas, turėtų turėti galimybę atstovauti vienam ar keliems skaitmeninėse platformose dirbantiems asmenims bet kurioje teisminėje ar administracinėje procedūroje, kad būtų užtikrintas kurios nors iš šios direktyvos kylančių teisių ar pareigų vykdymas. Pateikiant ieškinį kelių skaitmeninėse platformose dirbančių asmenų vardu arba juos remiant palengvinamas procesas, kuris kitu atveju nebūtų pradėtas dėl procedūrinių ir finansinių kliūčių arba baimės, kad bus imtasi atsakomųjų veiksmų;

Pakeitimas  61

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

45 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(45) darbui skaitmeninėse platformose būdinga tai, kad nėra bendros darbo vietos, kurioje darbuotojai galėtų susipažinti ir bendrauti tarpusavyje ir su savo atstovais, be kita ko, kad apgintų savo interesus santykiuose su darbdaviu. Todėl, atsižvelgiant į skaitmeninių darbo platformų darbo organizavimą, būtina sukurti skaitmeninius ryšių kanalus, kad skaitmeninėse platformose dirbantys asmenys galėtų keistis informacija, o jų atstovai galėtų su jais susisiekti. Skaitmeninės darbo platformos tokius ryšių kanalus turėtų sukurti savo skaitmeninėje infrastruktūroje arba pasinaudodamos panašiomis veiksmingomis priemonėmis, o kartu užtikrinti asmens duomenų apsaugą, nesinaudoti prieiga prie tų ryšių ir nevykdyti jų stebėsenos;

(45) darbui skaitmeninėse platformose būdinga tai, kad nėra bendros darbo vietos, kurioje darbuotojai galėtų susipažinti ir bendrauti tarpusavyje ir su savo atstovais, be kita ko, kad apgintų savo interesus santykiuose su darbdaviu. Kai kuriose darbo platformose srityse, pvz., skaitmeninių nuotolinių paslaugų ar projektavimo darbų srityje, daugelyje valstybių narių trūksta įsteigtų darbuotojų atstovų organizacijų ar profesinių sąjungų. Pagal nacionalinę teisę ir praktiką skaitmeninėse platformose dirbantys asmenys turėtų turėti galimybę laisvai burtis į organizacijas, pasirinkti atstovus ir būti paisomiems socialiniame dialoge bei kolektyvinių derybų procesuose, nepriklausomai nuo jų užimtumo statuso. Skaitmeninėse platformose dirbantys asmenys taip pat gali patirti didesnę smurto, įskaitant smurtą dėl lyties ir priekabiavimą, riziką. Todėl, atsižvelgiant į skaitmeninių darbo platformų darbo organizavimą, būtina sukurti privačius, saugius (galbūt naudojant šifravimą) skaitmeninius ryšių ir pranešimų teikimo kanalus, kad skaitmeninėse platformose dirbantys asmenys galėtų tarpusavyje keistis informacija, o jų atstovai galėtų su jais susisiekti ir pranešti apie smurto ar priekabiavimo atvejus. Skaitmeninės darbo platformos tokius ryšių ir pranešimų teikimo kanalus turėtų sukurti savo skaitmeninėje infrastruktūroje arba pasinaudodamos panašiomis veiksmingomis priemonėmis, o kartu užtikrinti asmens duomenų apsaugą, nesinaudoti prieiga prie tų ryšių ir nevykdyti jų stebėsenos. Dėl tų pačių priežasčių reikėtų skatinti kolektyvines derybas užtikrinant, kad profesinės sąjungos galėtų veiksmingai atlikti savo vaidmenį;

Pakeitimas  62

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

46 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(46) su teisingu skaitmeninėse platformose dirbančių asmenų užimtumo statuso nustatymu susijusiuose administraciniuose ar teismo procesuose darbo organizavimo elementus, leidžiančius nustatyti užimtumo statusą, ir visų pirma tai, ar skaitmeninė darbo platforma kontroliuoja tam tikrus darbo elementus, gali turėti skaitmeninė darbo platforma ir jie gali nebūti lengvai prieinami skaitmeninėse platformose dirbantiems asmenims ir kompetentingoms institucijoms. Todėl nacionaliniai teismai arba kompetentingos institucijos turėtų turėti galimybę nurodyti skaitmeninei darbo platformai atskleisti visus jos kontroliuojamus susijusius duomenis, be kita ko, konfidencialią informaciją, taikant veiksmingas tokios informacijos apsaugos priemones;

(46) su teisingu skaitmeninėse platformose dirbančių asmenų užimtumo statuso nustatymu susijusiuose administraciniuose ar teismo procesuose darbo organizavimo elementus, leidžiančius nustatyti užimtumo statusą, ir visų pirma tai, ar skaitmeninė darbo platforma kontroliuoja ar valdo tam tikrus darbo elementus, gali valdyti skaitmeninė darbo platforma ir jie gali nebūti lengvai prieinami skaitmeninėse platformose dirbantiems asmenims ir kompetentingoms institucijoms. Todėl nacionaliniai teismai arba kompetentingos institucijos turėtų turėti galimybę nurodyti skaitmeninei darbo platformai atskleisti visus jos kontroliuojamus susijusius duomenis, be kita ko, konfidencialią informaciją, taikant veiksmingas tokios informacijos apsaugos priemones;

Pakeitimas  63

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

47 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(47) atsižvelgiant į tai, kad šios direktyvos 6 straipsnyje, 7 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 8 straipsnyje nustatytos konkrečios su darbu skaitmeninėse platformose susijusios taisyklės siekiant užtikrinti darbuotojų asmens duomenų apsaugą, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2016/679 88 straipsnyje, ir į tai, kad šios direktyvos 10 straipsniu tos apsaugos priemonės taikomos ir asmenims, dirbantiems ne pagal darbo sutartį ar darbo santykius, Reglamento (ES) 2016/679 51 straipsnyje nurodytos nacionalinės priežiūros institucijos turėtų būti kompetentingos stebėti, kaip tos apsaugos priemonės taikomos. Reglamento (ES) 2016/679 VI, VII ir VIII skyriai turėtų būti taikomi kaip procedūrinė šių apsaugos priemonių vykdymo užtikrinimo sistema, visų pirma kiek tai susiję su priežiūros, bendradarbiavimo ir nuoseklumo užtikrinimo mechanizmais, teisių gynimo priemonėmis, atsakomybe ir sankcijomis, įskaitant kompetenciją skirti administracines baudas, neviršijančias to reglamento 83 straipsnio 5 dalyje nurodytos sumos;

(47) atsižvelgiant į tai, kad šios direktyvos 6 straipsnyje, 7 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 8 straipsnyje nustatytos konkrečios su darbu skaitmeninėse platformose susijusios taisyklės siekiant užtikrinti darbuotojų asmens duomenų apsaugą, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2016/679 88 straipsnyje, ir į tai, kad šios direktyvos 10 straipsniu tos apsaugos priemonės taikomos ir asmenims, dirbantiems ne pagal darbo sutartį ar darbo santykius, Reglamento (ES) 2016/679 51 straipsnyje nurodytos nacionalinės priežiūros institucijos turėtų būti kompetentingos stebėti, kaip tos apsaugos priemonės taikomos. Reglamento (ES) 2016/679 VI, VII ir VIII skyriai turėtų būti taikomi kaip procedūrinė šių apsaugos priemonių laikymosi ir šios direktyvos 15 straipsnyje nustatytų ryšių ir pranešimų teikimo kanalų užtikrinimo sistema, visų pirma kiek tai susiję su priežiūros, bendradarbiavimo ir nuoseklumo užtikrinimo mechanizmais, teisių gynimo priemonėmis, atsakomybe ir sankcijomis, įskaitant kompetenciją skirti administracines baudas, neviršijančias to reglamento 83 straipsnio 5 dalyje nurodytos sumos;

Pakeitimas  64

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

48 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(48) skaitmeninėse darbo platformose naudojamos automatizuotos stebėsenos ir sprendimų priėmimo sistemos apima asmens duomenų tvarkymą ir daro poveikį skaitmeninėse platformose dirbančių asmenų darbo sąlygoms ir teisėms. Todėl su jomis siejami duomenų apsaugos teisės, taip pat darbo ir socialinės apsaugos teisės klausimai. Todėl užtikrinant šios direktyvos vykdymą turėtų bendradarbiauti duomenų apsaugos priežiūros institucijos ir atitinkamos darbo ir socialinės apsaugos institucijos, be kita ko, tarpusavyje keistis svarbia informacija, nedarant poveikio duomenų apsaugos priežiūros institucijų nepriklausomumui;

(48) skaitmeninėse darbo platformose naudojamos automatizuotos stebėsenos ir sprendimų priėmimo sistemos apima asmens duomenų tvarkymą ir daro poveikį skaitmeninėse platformose dirbančių asmenų darbo sąlygoms ir teisėms. Todėl su jomis siejami duomenų apsaugos teisės, taip pat darbo ir socialinės apsaugos teisės klausimai. Todėl užtikrinant šios direktyvos vykdymą turėtų bendradarbiauti, taip pat ir tarpvalstybiniu lygmeniu, duomenų apsaugos priežiūros institucijos ir atitinkamos darbo ir socialinės apsaugos institucijos, be kita ko, tarpusavyje keistis svarbia informacija, nedarant poveikio duomenų apsaugos priežiūros institucijų nepriklausomumui;

Pakeitimas  65

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

48 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(48a) kadangi automatizuotos stebėsenos arba sprendimų priėmimo sistemos gali rimtai pakenkti asmenų teisėms ir laisvėms, labai svarbu, kad nukentėję asmenys turėtų tikrą prieigą prie pranešimų teikimo ir teisių gynimo mechanizmų atitinkamoje nacionalinėje institucijoje – ar tai būtų duomenų apsaugos institucija, ar darbo inspekcija. Jie turėtų galėti pranešti apie šios direktyvos pažeidimus savo nacionalinei priežiūros institucijai ir turėti teisę būti išklausyti ir informuoti apie savo skundo nagrinėjimo rezultatus bei teisę į tai, kad sprendimas būtų priimtas laiku;

Pakeitimas  66

Pasiūlymas dėl direktyvos

49 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(49) kadangi šios direktyvos tikslo, t. y. gerinti skaitmeninių platformų darbo sąlygas, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl poreikio nustatyti bendrus būtiniausius reikalavimus to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo, Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina tam tikslui pasiekti;

(49) kadangi šios direktyvos tikslo, t. y. gerinti skaitmeninių platformų darbo sąlygas, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl poreikio nustatyti bendrus būtiniausius reikalavimus to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo, Sąjunga gali patvirtinti priemones. Būtinas bent minimalus suderinimas Sąjungos lygmeniu, kad būtų pagerintos darbo platformose sąlygos ir apsaugotos darbuotojų teisės visoje Sąjungoje, atsižvelgiant į tai, kad daugelis skaitmeninių darbo platformų yra Sąjungos masto, kad būtų išvengta Sąjungos masto lenktynių dėl žemesnių darbo sąlygų standartų ir būtų sukurtos vienodos sąlygos įmonėms, kurios laikosi socialinių standartų. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina tam tikslui pasiekti;

Pakeitimas  67

Pasiūlymas dėl direktyvos

51 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(51) įgyvendindamos šią direktyvą valstybės narės turėtų vengti nustatyti administracinius, finansinius ir teisinius apribojimus, kuriais būtų varžomas labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių kūrimas ir plėtra. Valstybės narės turėtų įvertinti perkėlimo į nacionalinę teisę priemonių poveikį startuoliams ir mažosioms bei vidutinėms įmonėms, siekdamos užtikrinti, kad joms nebūtų daromas neproporcingas poveikis, ir ypatingą dėmesį skirdamos labai mažoms įmonėms ir administracinei naštai. Be to, valstybės narės turėtų skelbti šių įvertinimų rezultatus;

Išbraukta.

Pakeitimas  68

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Šios direktyvos tikslas – pagerinti skaitmeninėse platformose dirbančių asmenų darbo sąlygas: užtikrinti teisingą jų užimtumo statuso nustatymą, skatinti algoritminio valdymo skaidrumą, sąžiningumą ir atskaitomybę vykdant darbą skaitmeninėse platformose, didinti darbo skaitmeninėse platformose skaidrumą, be kita ko, tarpvalstybiniais atvejais, o kartu remti tvaraus skaitmeninių darbo platformų augimo Sąjungoje sąlygas.

1. Šios direktyvos tikslas – pagerinti skaitmeninėse platformose dirbančių asmenų darbo sąlygas: užtikrinti teisingą jų užimtumo statuso nustatymą, skatinti algoritminio valdymo skaidrumą, sąžiningumą, žmogaus atliekamą priežiūrą, saugumą ir atskaitomybę vykdant darbą skaitmeninėse platformose, didinti darbo skaitmeninėse platformose skaidrumą, be kita ko, tarpvalstybiniais atvejais, o kartu skatinant tvarų skaitmeninių darbo platformų augimą Sąjungoje.

Pakeitimas  69

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pagal 10 straipsnį šioje direktyvoje nustatytos teisės, susijusios su fizinių asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis algoritminio valdymo kontekste, taip pat taikomos visiems asmenims, skaitmeninėse platformose Sąjungoje dirbantiems ne pagal darbo sutartį ar darbo santykius.

Pagal 10 straipsnį šioje direktyvoje nustatytos teisės, susijusios su fizinių asmenų apsauga algoritminio valdymo kontekste, taip pat taikomos visiems asmenims, skaitmeninėse platformose Sąjungoje dirbantiems ne pagal darbo sutartį ar darbo santykius.

Pakeitimas  70

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) ji teikiama paslaugos gavėjo prašymu;

(b) ji teikiama paslaugos gavėjo prašymu arba yra susijusi su darbo paskirstymu skelbiant atvirąjį kvietimą;

Pakeitimas  71

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies 1 punkto c papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) privalomai apima fizinių asmenų atliekamo darbo organizavimą, nesvarbu, ar tas darbas atliekamas internetu, ar konkrečioje vietoje;

(c) ji apima fizinių asmenų atliekamo darbo organizavimą, neatsižvelgiant į tai, ar tas darbas atliekamas internetu, ar tam tikroje vietoje, ir į tai, kaip to fizinio asmens ir paslaugą teikiančio fizinio ar juridinio asmens santykiai įvardijami sutartyje;

Pakeitimas  72

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies 2 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2) darbas skaitmeninėje platformoje – darbas, kuris organizuojamas per skaitmeninę darbo platformą ir kurį Sąjungoje atlieka fizinis asmuo, remdamasis sutartiniais skaitmeninės darbo platformos ir fizinio asmens santykiais, nepriklausomai nuo to, ar tarp fizinio asmens ir paslaugos gavėjo yra sutartiniai santykiai;

2) darbas skaitmeninėje platformoje – darbas, kuris organizuojamas per skaitmeninę darbo platformą ir kurį Sąjungoje atlieka fizinis asmuo, neatsižvelgiant į tai, ar tarp to fizinio asmens ir paslaugos gavėjo esama sutartinių santykių;

Pakeitimas  73

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies 5 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5) atstovai – darbuotojų organizacijos arba atstovai, numatyti nacionalinės teisės aktuose ar praktikoje, arba ir darbuotojų organizacijos, ir atstovai;

5) darbuotojų atstovai – pagal nacionalinės teisės aktus ir praktiką pripažintų profesinių sąjungų atstovai arba kiti asmenys, kurie yra laisvai išrinkti arba kuriuos darbuotojai paskyrė organizacijoje, kad jie jiems atstovautų pagal nacionalinės teisės aktus ar praktiką;

Pakeitimas  74

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies 5 a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a) skaitmeninėse platformose dirbančių asmenų atstovai – pagal nacionalinės teisės aktus ir praktiką pripažintos profesinės sąjungos atstovai arba kiti asmenys, kurie yra laisvai išrinkti arba kuriuos darbuotojai arba skaitmeninėse platformose savarankiškai dirbantys asmenys paskyrė organizacijoje, kad jie jiems atstovautų pagal nacionalinės teisės aktus ar praktiką;

Pakeitimas  75

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies 5 b punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5b) automatizuotos stebėsenos sistemos – automatizuotos sistemos, naudojamos darbo atlikimui stebėti, prižiūrėti ar vertinti arba padedančios tai daryti;

Pakeitimas  76

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies 5 c punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5c) automatizuotos sprendimų priėmimo sistemos – automatizuotos sistemos, naudojamos sprendimams priimti arba sprendimų priėmimui paremti;

Pakeitimas  77

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies 5 d punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5d) biometriniai duomenys – biometriniai duomenys, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2016/679 4 straipsnio 14 dalyje;

Pakeitimas  78

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies 5 e punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5e) biometriniais duomenimis grindžiami duomenys – specialaus techninio apdorojimo metu gauti duomenys, susiję su fizinių asmenų fizinėmis, fiziologinėmis ar elgesio savybėmis, signalais ar ypatybėmis, pavyzdžiui, veido išraiška, judesiais, pulso dažniu, balsu, klavišų paspaudimu ar eisena;

Pakeitimas  79

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. 1 dalies 1 punkte pateikta skaitmeninių darbo platformų apibrėžtis neapima paslaugų teikėjų, kurių pagrindinis tikslas – naudoti turtą ar juo dalytis. Ji taikoma tik tiems paslaugų teikėjams, kuriems fizinio asmens atliekamo darbo organizavimas, pavyzdžiui, asmenų ar prekių vežimas arba valymas, nėra tik smulki papildoma veikla.

2. 1 dalies 1 punkte pateikta skaitmeninių darbo platformų apibrėžtis neapima paslaugų teikėjų, kurių pagrindinis tikslas – naudoti turtą ar juo dalytis arba kurie sudaro galimybes privatiems asmenims perparduoti prekes. Ji taikoma tik tiems paslaugų teikėjams, kuriems fizinio asmens atliekamo darbo organizavimas, pavyzdžiui, asmenų ar prekių vežimas arba valymas, nėra tik smulki papildoma veikla.

Pakeitimas  80

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato tinkamas procedūras, kad patikrintų ir užtikrintų teisingą skaitmeninėse platformose dirbančių asmenų užimtumo statuso nustatymą, siekdamos nustatyti, ar esama darbo santykių, kaip jie suprantami pagal kiekvienos valstybės narės galiojančią teisę, kolektyvines sutartis ar taikomą praktiką, atsižvelgiant į Teisingumo Teismo praktiką, ir užtikrinti, kad jie galėtų naudotis teisėmis, kylančiomis iš darbuotojams taikomos Sąjungos teisės.

1. Valstybės narės nustato tinkamas ir veiksmingas procedūras, kad patikrintų ir užtikrintų teisingą skaitmeninėse platformose dirbančių asmenų užimtumo statuso nustatymą, siekdamos pritaikyti su darbo santykiais susijusią prezumpciją pagal 4 straipsnio 1 dalį siekiant nustatyti, ar esama darbo santykių, kaip jie suprantami pagal kiekvienos valstybės narės taikytiną teisę, kolektyvines sutartis ar taikomą praktiką, atsižvelgiant į Teisingumo Teismo praktiką, ir užtikrinti, tokie asmenys jie galėtų naudotis teisėmis, kylančiomis iš darbuotojams taikomos Sąjungos teisės.

Pakeitimas  81

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Nustatant, ar esama darbo santykių, pirmiausiai remiamasi faktais, susijusiais su faktiniu darbo atlikimu, atsižvelgiant į algoritmų naudojimą organizuojant darbą platformose, nepriklausomai nuo to, kaip santykiai klasifikuojami bet kokiame sutartimi įformintame susitarime, dėl kurio galėjo susitarti šalys. Jeigu darbo santykių buvimas nustatomas remiantis faktais, darbdavio pareigas prisiimanti šalis aiškiai nurodoma pagal nacionalinės teisės sistemas.

2. Nustatant, ar esama darbo santykių, pirmiausiai remiamasi faktais, susijusiais su faktiniu darbo atlikimu, atsižvelgiant į algoritmų naudojimą organizuojant darbą platformose, nepriklausomai nuo to, kaip santykiai klasifikuojami bet kokiame sutartimi įformintame susitarime, dėl kurio galėjo susitarti šalys. Jeigu darbo santykių buvimas nustatomas remiantis tokiais faktais, darbdavio pareigas prisiimanti (-čios) šalis (šalys) aiškiai nurodoma (-os) pagal nacionalinės teisės sistemas ir pagal 12b straipsnį ir deramai atlieka visas šias pareigas.

Pakeitimas  82

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Kai pripažįstama, kad skaitmeninės darbo platformos naudojasi darbdavių prerogatyvomis, jos turi laikytis atitinkamų darbdavių prievolių pagal veiklos sektoriui taikomus nacionalinės teisės aktus ir kolektyvines sutartis, be kita ko, susijusius su darbo teise, pajamų apmokestinimu ir socialinės apsaugos finansavimu. Platformų darbuotojai visapusiškai naudojasi darbuotojo statusu pagal nacionalinės teisės aktus ir sektoriaus kolektyvines sutartis, įskaitant teisę stoti į profesinę sąjungą, burtis į organizacijas ir kolektyviai derėtis.

Pakeitimas  83

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b. Be Direktyvos 2008/104/EB nuostatų, šios direktyvos nuostatos visapusiškai taikomos skaitmeninėms darbo platformoms, atliekančioms laikinojo įdarbinimo įmonių funkcijas.

Pakeitimas  84

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Skaitmeninės darbo platformos, kuri kontroliuoja atliekamą darbą, kaip apibrėžta 2 dalyje, ir asmens, kuris toje platformoje atlieka tai, kas vadinama darbu skaitmeninėje platformoje, sutartiniai santykiai teisiškai laikomi darbo santykiais. Tuo tikslu valstybės narės, atsižvelgdamos į savo nacionalines teisės ir teismų sistemas, nustato priemonių sistemą.

Platformoje dirbantis asmuo yra platformos darbuotojas arba tikrai savarankiškai dirbantis asmuo. Skaitmeninės darbo platformos ir asmens, kuris toje platformoje atlieka tai, kas vadinama darbu skaitmeninėje platformoje, santykiai teisiškai laikomi darbo santykiais, todėl laikoma, kad skaitmeninės darbo platformos yra darbdaviai. Tuo tikslu valstybės narės, atsižvelgdamos į savo nacionalines teisės ir teismų sistemas, nustato priemonių sistemą, siekdamos užtikrinti, kad kompetentingos institucijos, tikrinančios, kaip laikomasi atitinkamų teisės aktų arba užtikrinančios jų vykdymą, taip pat skaitmeninėse platformose dirbantys asmenys, kurie ginčija jų užimtumo statuso klasifikavimą, galėtų remtis teisine prezumpcija.

Pakeitimas  85

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Kai kompetentingos institucijos ir įstaigos, įskaitant tas, kurios atsakingos už administracinių procedūrų registravimą, mano, kad skaitmeninėse platformose dirbantis asmuo gali būti neteisingai klasifikuojamas, jos taiko prezumpciją. Ši prezumpcija taip pat turėtų būti taikoma, kai skaitmeninėse platformose dirbantis asmuo arba profesinė sąjunga, veikianti kelių skaitmeninėse platformose dirbančių asmenų vardu arba juos remianti, ginčija jų klasifikavimą administraciniuose ar teisminiuose procesuose.

Pakeitimas  86

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Teisinė prezumpcija taikoma visuose atitinkamuose administraciniuose ir teismo procesuose. Ta prezumpcija gali remtis kompetentingos institucijos, tikrinančios, kaip laikomasi atitinkamų teisės aktų, arba užtikrinančiosvykdymą.

Teisinės prezumpcijos taikymas nereiškia, kad visi skaitmeninėse platformose dirbantys asmenys automatiškai perklasifikuojami į skaitmeninių platformų darbuotojus. Skaitmeninės darbo platformos turi turėti galimybę paneigti užimtumo prezumpciją prieš priimant sprendimą dėl perklasifikavimo administraciniame ar teismo procese. Užginčijama teisinė užimtumo prezumpcija taikoma visose atitinkamose administracinėse procedūrose ir administraciniuose bei teismo procesuose. Tą prezumpciją turi veiksmingai taikyti kompetentingos institucijos ir įstaigos, atsakingos už administracinių procedūrų registraciją, atitikties atitinkamiems teisės aktams tikrinimą arbavykdymo užtikrinimą. Tuo tikslu kompetentingos institucijos ir įstaigos reikalauja, kad skaitmeninės darbo platformos pateiktų visą susijusią informaciją, kad institucijos, remdamosi objektyviu vertinimu, galėtų nustatyti teisingą skaitmeninėse platformose dirbančių asmenų klasifikavimą.

Pakeitimas  87

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Darbo kontrole, kaip apibrėžta 1 dalyje, laikoma veikla, atitinkanti bent du iš šių reikalavimų:

Išbraukta.

a) veiksmingai nustatyti arba apibrėžti viršutines darbo užmokesčio dydžio ribas;

 

b) reikalauti, kad skaitmeninėje platformoje dirbantis asmuo laikytųsi konkrečių privalomų atvykimo į darbą, elgesio su paslaugos gavėju arba darbo atlikimo taisyklių;

 

c) prižiūrėti, kaip atliekamas darbas, arba tikrinti darbo rezultatų kokybę, be kita ko, elektroninėmis priemonėmis;

 

d) veiksmingai, taip pat ir taikant sankcijas, riboti laisvę pačiam asmeniui organizuoti savo darbą, visų pirma galimybę savo nuožiūra pasirinkti darbo valandas ar nebuvimo darbe laikotarpius, priimti ar atsisakyti atlikti užduotis arba pasitelkti subrangovus ar pakaitinius darbuotojus;

 

e) veiksmingai riboti galimybę kurti klientų bazę arba atlikti darbą bet kuriai trečiajai šaliai.

 

Pakeitimas  88

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Valstybės narės imasi paramos priemonių, kad užtikrintų veiksmingą 1 dalyje nurodytos teisinės prezumpcijos įgyvendinimą, o kartu atsižvelgia į poveikį startuoliams, vengia samdyti tikrai savarankiškai dirbančius asmenis ir remia tvarų skaitmeninių darbo platformų augimą. Visų pirma jos:

3. Valstybės narės imasi paramos priemonių, kad užtikrintų veiksmingą 1 dalyje nurodytos teisinės prezumpcijos įgyvendinimą, o kartu ir veiksmingą darbo santykių pagrindu dirbančių asmenų apsaugą. Visų pirma jos:

Pakeitimas  89

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 3 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) rengia gaires skaitmeninėms darbo platformoms, skaitmeninėse platformose dirbantiems asmenims ir socialiniams partneriams, kad jie suprastų ir įgyvendintų teisinę prezumpciją, be kita ko, jos nuginčijimo procedūras pagal 5 straipsnį;

b) rengia išsamias gaires, įskaitant konkrečias ir praktines rekomendacijas, skaitmeninėms darbo platformoms, skaitmeninėse platformose dirbantiems asmenims ir socialiniams partneriams, kad jie suprastų ir įgyvendintų teisinę prezumpciją, be kita ko, jos nuginčijimo procedūras pagal 5 straipsnį;

Pakeitimas  90

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 3 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) rengia gaires vykdymo užtikrinimo institucijoms, kad jos tikslingai stebėtų ir persekiotų reikalavimų nesilaikančias skaitmenines darbo platformas;

c) rengia gaires, gebėjimų stiprinimo ir mokymo planą ir nustato procedūras nacionalinėms kompetentingoms ir vykdymo užtikrinimo institucijoms, kad jos imtųsi iniciatyvos nustatyti, stebėti ir sekti skaitmenines darbo platformas, siekiant užtikrinti veiksmingą šioje direktyvoje nustatytų nuostatų laikymąsi, be kita ko, taikant atgrasomąsias sankcijas reikalavimų nesilaikančioms skaitmeninėms darbo platformoms;

Pakeitimas  91

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca) rengia gaires ir nustato procedūras kompetentingoms administracinėms institucijoms ir įstaigoms siekiant administracinėse procedūrose aktyviai taikyti teisinę prezumpciją ir dalytis duomenimis su kitomis atitinkamomis institucijomis, kad administruojant ir registruojant sutartinius santykius ir su socialine apsauga susijusius duomenis būtų taikoma teisinė prezumpcija;

Pakeitimas  92

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 3 dalies d punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) stiprina darbo inspekcijų arba už darbo teisės aktų vykdymo užtikrinimą atsakingų įstaigų vykdomą kontrolę ir patikrinimus vietoje ir kartu užtikrina, kad tokia kontrolė ir patikrinimai būtų proporcingi ir nediskriminaciniai.

d) stiprina darbo inspekcijų arba už darbo teisės aktų vykdymo užtikrinimą atsakingų įstaigų vykdomą kontrolę ir patikrinimus vietoje ir kartu užtikrina, kad tokia kontrolė ir patikrinimai būtų proporcingi ir nediskriminaciniai, be to, kasmet nustato nacionalinį patikrinimų, kuriuos reikia atlikti veiklos sektoriuose, kuriuose veikia skaitmeninės darbo platformos, skaičiaus tikslinį rodiklį, siekiant nustatyti teisingą darbuotojų klasifikavimą;

Pakeitimas  93

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 3 dalies d a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da) numato darbo inspekcijų arba už darbo teisės vykdymo užtikrinimą atsakingų įstaigų atliekamas patikras kaskart, kai platformoje dirbantis asmuo pripažįstamas nauju platformos darbuotoju, ir per mėnesį nuo tokio pripažinimo, siekiant patikrinti kitų darbą toje pačioje skaitmeninėje platformoje dirbančių asmenų statusą;

Pakeitimas  94

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 3 dalies d b punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

db) skiria darbo inspekcijoms arba už darbo teisės vykdymo užtikrinimą atsakingoms įstaigoms pakankamai išteklių ir rengia mokymus, siekiant stiprinti jų gebėjimus, ypač technologijų srityje, kad joms būtų sudarytos sąlygos veiksmingai laikytis d ir da punktų, taip pat atlikti įprastus ar paskelbtus patikrinimus;

Pakeitimas  95

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 3 dalies d c punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

dc) užtikrina, kad tinkamai kvalifikuoti techniniai ekspertai ir specialistai, visų pirma su algoritmų valdymu susiję specialistai, prireikus padėtų darbo inspekcijoms atlikti savo darbą;

Pakeitimas  96

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Sutartinių santykių, prasidėjusių iki 21 straipsnio 1 dalyje nurodytos dienos ir tą dieną tebesitęsiančių, atžvilgiu 1 dalyje nurodyta teisinė prezumpcija taikoma tik laikotarpiui, prasidedančiam nuo tos dienos.

4. Sutartinių santykių, prasidėjusių iki 21 straipsnio 1 dalyje nurodytos dienos ir tą dieną tebesitęsiančių, atžvilgiu 1 dalyje nurodyta teisinė prezumpcija taikoma tik nuo tos dienos prasidedančiam laikotarpiui, nedarant poveikio Direktyvai (ES) 2019/1152) kuri gali būti taikoma iki tos dienos.

Pakeitimas  97

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės bet kuriai iš šalių užtikrina galimybę nuginčyti 4 straipsnyje nurodytą teisinę prezumpciją teismo ar administraciniame procese arba abiejuose procesuose.

1. Valstybės narės bet kuriai iš šalių užtikrina galimybę nuginčyti 4 straipsnyje nurodytą teisinę prezumpciją teismo ar administraciniame procese arba abiejuose procesuose.

(Komisijos teksto 1 pastraipa Parlamento pakeitime tapo 1 dalies 1 pastraipa.)

Pakeitimas  98

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu skaitmeninė darbo platforma teigia, kad atitinkami sutartiniai santykiai nėra darbo santykiai, kaip apibrėžta pagal kiekvienoje valstybėje narėje galiojančią teisę, kolektyvines sutartis ar praktiką ir atsižvelgiant į Teisingumo Teismo praktiką, prievolė įrodyti tenka skaitmeninei darbo platformai. Toks procesas nesustabdo teisinės prezumpcijos taikymo.

Jeigu skaitmeninė darbo platforma teigia, kad atitinkami sutartiniai santykiai nėra darbo santykiai pagal 4 straipsnio 1 dalį ir kaip apibrėžta pagal taikytiną kiekvienos valstybėje narėje galiojančią teisę, kolektyvines sutartis ar praktiką ir atsižvelgiant į Teisingumo Teismo praktiką, prievolė įrodyti tenka skaitmeninei darbo platformai.

(Komisijos teksto 2 pastraipa Parlamento pakeitime tapo 1 dalies 2 pastraipa.)

Pakeitimas  99

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 3 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei skaitmeninėje platformoje dirbantis asmuo teigia, kad atitinkami sutartiniai santykiai nėra darbo santykiai, kaip apibrėžta pagal kiekvienoje valstybėje narėje galiojančią teisę, kolektyvines sutartis ar praktiką ir atsižvelgiant į Teisingumo Teismo praktiką, skaitmeninė darbo platforma turi padėti tinkamai išspręsti bylą – visų pirma pateikti visą turimą svarbią informaciją.

Jei skaitmeninėje platformoje dirbantis asmuo teigia, kad atitinkami sutartiniai santykiai nėra darbo santykiai pagal 4 straipsnio 1 dalį ir kaip apibrėžta pagal taikytiną kiekvienoje valstybėje narėje galiojančią teisę, kolektyvines sutartis ir praktiką ir Teisingumo Teismo praktiką, skaitmeninė darbo platforma turi padėti tinkamai išspręsti bylą – visų pirma pateikti visą turimą svarbią informaciją.

(Komisijos teksto 3 pastraipa Parlamento pakeitime tapo 1 dalies 3 pastraipa.)

Pakeitimas  100

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Valstybės narės užtikrina galimybę paneigti 4 straipsnyje nurodytą prezumpciją įrodant, kad skaitmeninėse platformose dirbantis asmuo iš tiesų savarankiškai dirba, nes tenkinami abu šie kriterijai:

Pakeitimas  101

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 3 a dalies a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

a) atitinkami sutartiniai santykiai nėra darbo santykiai, kaip apibrėžta pagal taikytiną kiekvienoje valstybėje narėje galiojančią teisę, kolektyvines sutartis ar praktiką ir atsižvelgiant į Teisingumo Teismo praktiką, ir kad platformoje dirbančio asmens darbo atlikimo nekontroliuoja ir jam nevadovauja skaitmeninė darbo platforma tiek pagal sutarties dėl darbo atlikimo nuostatas, tiek faktiškai;

Pakeitimas  102

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 3 a dalies b punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

b) skaitmeninėje platformoje dirbantis asmuo paprastai savarankiškai užsiima to paties pobūdžio prekyba, profesine veikla arba verslu, su kuriuo susijęs atliktas darbas.

Pakeitimas  103

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 3 b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b. Atsižvelgiama į šiuos su darbo atlikimu susijusius valdymo ir vadovavimo elementus, kaip apibrėžta 5 straipsnio 2 dalies a punkte:

Pakeitimas  104

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 3 b dalies a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

a)  faktiškas darbo užmokesčio dydžio arba jo viršutinės ribos nustatymas arba reguliarus atlyginimo mokėjimas;

Pakeitimas  105

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 3 b dalies b punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

b)  faktiškas darbo sąlygų, įskaitant darbo grafiko ir darbo laiko apribojimus, nustatymas ir kontrolė arba darbo atlikimo užtikrinimas, be kita ko, taikant nuobaudas ar paskatas, ribojant galimybes dirbti arba naudojant reitingavimo sistemas kaip priemonę vykdyti kontrolę ar pagrindą skirti sankcijas bei kaip darbo užduočių paskirstymo priemonę;

Pakeitimas  106

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 3 b dalies c punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

c)  faktiškas draudimas skaitmeninėje platformoje dirbančiam asmeniui plėtoti verslo ryšius su potencialiais klientais, be kita ko, kontroliuojant arba ribojant skaitmeninėje platformoje dirbančio asmens ir prekių ar paslaugų gavėjo komunikaciją darbo atlikimo metu ir jam pasibaigus;

Pakeitimas  107

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 3 b dalies d punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

d)  skaitmeninėje platformoje dirbančio asmens sekimas arba priežiūra jam dirbant;

Pakeitimas  108

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 3 b dalies e punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

e)  reikalavimas, kad skaitmeninėje platformoje dirbantis asmuo laikytųsi konkrečių privalomų taisyklių susijusių su jo išvaizda, elgesiu su paslaugos gavėju arba darbo atlikimu;

Pakeitimas  109

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 3 b dalies f punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

f)  faktiškas subrangovų ar pakaitinių darbuotojų pasitelkimo darbams atlikti ribojimas;

Pakeitimas  110

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 3 b dalies g punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

g)  faktiškas skaitmeninėje platformoje dirbančio asmens galimybės dirbti bet kuriai trečiajai šaliai, įskaitant skaitmeninių darbo platformų konkurentus, ribojimas;

Pakeitimas  111

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 3 b dalies h punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

h)  skaitmeninėje platformoje dirbančio asmens laisvės pasirinkti socialinę apsaugą, draudimą nuo nelaimingų atsitikimų, pensijų sistemą ar kitas draudimo formas ribojimas, be kita ko, numatant neigiamas pasekmes.

Pakeitimas  112

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 3 c dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3c.  Valstybės narės, konsultuodamosi su socialiniais partneriais, reguliariai peržiūri, vertina ir, prireikus, papildo 1b dalyje nurodytas sąlygas. Kai skaitmeninė darbo platforma ginčija administracinį ar teismo sprendimą, kuriuo nustatomas skaitmeninėje platformoje dirbančio asmens užimtumo statusas, dėl to užginčijimo prasidėjęs procesas neturėtų sustabdyti to sprendimo galiojimo.

Pakeitimas  113

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Nedarant poveikio skaitmeninių darbo platformų ir jų darbuotojų pareigoms ir teisėms pagal Direktyvą (ES) 2019/1152, valstybės narės reikalauja, kad skaitmeninės darbo platformos informuotų skaitmeninių platformų darbuotojus apie:

1. Nedarant poveikio skaitmeninių darbo platformų ir jų darbuotojų pareigoms ir teisėms pagal Reglamentą (ES) 2016/679 ir Direktyvas 89/391/EEB, 2009/38/ES ir (ES) 2019/1152, valstybės narės reikalauja, kad skaitmeninės darbo platformos informuotų skaitmeninių platformų darbuotojus, darbuotojų atstovus ir darbo inspekciją bei kitas kompetentingas institucijas apie:

Pakeitimas  114

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) automatizuotas stebėsenos sistemas, naudojamas skaitmeninių platformų darbuotojų darbo rezultatams stebėti, prižiūrėti ar vertinti elektroninėmis priemonėmis;

a) automatizuotas stebėsenos sistemas, naudojamas skaitmeninių platformų darbuotojų darbo rezultatams paremti, stebėti, prižiūrėti ar vertinti elektroninėmis priemonėmis;

Pakeitimas  115

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) automatizuotas sprendimų priėmimo sistemas, naudojamas priimant arba palaikant didelį poveikį darbo sąlygoms darančius sprendimus, įskaitant skaitmeninių platformų darbuotojų prieigą prie darbo užduočių, jų pajamas, darbuotojų saugą ir sveikatą, darbo laiką, paaukštinimą ir sutartinį statusą, įskaitant teisių naudotis jų paskyra apribojimą, jos suspendavimą arba panaikinimą.

b) automatizuotas sprendimų priėmimo sistemas, naudojamas priimant arba palaikant didelį poveikį darbo sąlygoms darančius sprendimus, įskaitant skaitmeninių platformų darbuotojų įdarbinimą, jų prieigą prie darbo užduočių ir jų organizavimo, jų pajamas, įskaitant atskirų užduočių kainas, darbuotojų saugą ir sveikatą, darbo laiką, paaukštinimą ir sutartinį statusą, įskaitant teisių naudotis jų paskyra apribojimą, jos suspendavimą arba panaikinimą.

Pakeitimas  116

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Informacija, nurodyta a ir b punktuose, teikiama nepaisant automatizuotų stebėsenos ir sprendimų priėmimo sistemų, kurias valdo skaitmeninė darbo platforma arba paslaugų teikėjas, kuris platformai parduoda valdymo paslaugas.

Pakeitimas  117

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ii) stebimų, prižiūrimų ar vertinamų veiksmų kategorijomis, įskaitant paslaugos gavėjo atliekamą vertinimą;

ii) stebimų, prižiūrimų ar vertinamų duomenų ir veiksmų kategorijomis, įskaitant paslaugos gavėjo atliekamą vertinimą;

Pakeitimas  118

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 2 dalies a punkto ii a papunktis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

iia) stebėsenos tikslu ir kaip sistema jį pasiekia;

Pakeitimas  119

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 2 dalies a punkto ii b papunktis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

iib) su darbo santykiais susijusių savybių, įskaitant įdarbinimą, galimybę atlikti užduotis, pajamas, saugą ir sveikatą, darbo laiką, paaukštinimą pareigose, reitingavimą ir apribojimą, paskyrų naudojimo sustabdymą arba nutraukimą, veikimu ir veikimo būdu;

Pakeitimas  120

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 2 dalies b punkto iii papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

iii) įvertinamais pagrindiniais parametrais ir santykine tų pagrindinių parametrų svarba automatizuotam sprendimų priėmimui, įskaitant tai, kaip sprendimus veikia skaitmeninės platformos darbuotojo asmens duomenys ar elgesys;

iii) įvertinamomis duomenų kategorijomis ir pagrindiniais parametrais ir santykine tų pagrindinių parametrų svarba automatizuotam sprendimų priėmimui, įskaitant tai, kaip sprendimus veikia skaitmeninės platformos darbuotojo asmens duomenys ar elgesys ir visų vertinimo mechanizmų efektyvumas;

Pakeitimas  121

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 2 dalies b punkto iv papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

iv) sprendimų apriboti skaitmeninės platformos darbuotojo teises naudotis savo paskyra, ją suspenduoti arba panaikinti, atsisakyti mokėti darbo užmokestį už skaitmeninės platformos darbuotojo atliktą darbą remiantis darbuotojo sutartiniu statusu arba bet kokio panašaus poveikio sprendimo motyvais.

iv) sprendimų apriboti skaitmeninės platformos darbuotojo teises naudotis savo paskyra, ją suspenduoti arba panaikinti, atsisakyti mokėti darbo užmokestį už skaitmeninės platformos darbuotojo atliktą darbą remiantis darbuotojo sutartiniu statusu arba bet kokio panašaus poveikio sprendimo motyvais, sprendimų dėl paaukštinimo ir užduočių paskirstymo motyvais ir, jei sprendimų priėmimas yra palaikomas arba grindžiamas veiklos rezultatų stebėsena ir vertinimu, elgesio vertinimo metodais ir priežastimis.

Pakeitimas  122

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Sprendimai, kurie daro poveikį darbuotojų saugai ir sveikatai ir sutartiniams santykiams arba kuriais nustatomi sutartų darbo santykių sąlygų pakeitimai, taip pat sprendimai, pagal kuriuos taikomos drausminės priemonės, apribojami, sustabdomi arba nutraukiami sutartiniai santykiai ir platformos darbuotojo paskyra, arba sprendimai, kuriais padaroma lygiavertė žala, nepriimami naudojant automatizuotas stebėsenos ir sprendimų priėmimo sistemas ir priimami laikantis nacionalinės teisės ir kolektyvinių sutarčių.

Pakeitimas  123

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Skaitmeninės darbo platformos 2 dalyje nurodytą informaciją teikia kaip dokumentą, kuris gali būti elektroninis. Tą informaciją jos pateikia ne vėliau kaip pirmą darbo dieną, taip pat įvykus esminiams pokyčiams ir bet kuriuo metu skaitmeninės platformos darbuotojų prašymu. Informacija pateikiama glaustai, skaidriai, suprantamai ir yra lengvai prieinama, išdėstyta aiškia ir paprasta kalba.

3. Skaitmeninės darbo platformos 2 dalyje nurodytą informaciją teikia kaip dokumentą, kuris gali būti elektroninis. Informacija pateikiama skaidriai, suprantamai ir yra lengvai prieinama, išdėstyta aiškia ir paprasta kalba. Naujai įdiegtų automatizuotų sistemų atveju informacija pateikiama prieš jas naudojant ir prieš atliekant bet kokius pakeitimus, turinčius įtakos darbo sąlygoms, darbo organizavimui arba darbo rezultatų stebėsenai.

 

Jei sistemos ir jų funkcijos daro tiesioginį poveikį pavieniams skaitmeninių platformų darbuotojams ir jų darbo sąlygoms, jie tą informaciją turi gauti iš skaitmeninės darbo platformos ne vėliau kaip pirmą darbo dieną arba prieš atliekant pokyčius, darančius poveikį darbo sąlygoms, darbo organizavimui arba darbo rezultatų stebėsenai, taip pat bet kuriuo metu platformos darbuotojų prašymu. Informacija pateikiama glaustai, skaidriai, suprantamai ir yra lengvai prieinama, išdėstyta aiškia ir paprasta kalba. Tai informacijai netaikomos 6a straipsnyje nustatytos konfidencialumo taisyklės.

Pakeitimas  124

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Skaitmeninės darbo platformos 2 dalyje nurodytą informaciją pateikia skaitmeninių platformų darbuotojų atstovams ir nacionalinėms darbo institucijoms jų prašymu.

4. Skaitmeninės darbo platformos 2 dalyje nurodytą informaciją visada pateikia nacionalinėms darbo institucijoms, taip pat kitoms nacionalinėms kompetentingoms institucijoms, joms paprašius.

Pakeitimas  125

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 5 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) netvarko asmens duomenų, susijusių su skaitmeninės platformos darbuotojo emocine ar psichologine būkle;

a) netvarko asmens duomenų, susijusių su skaitmeninės platformos darbuotojo emocine ar psichologine būkle, ir nedaro išvadų apie platformos darbuotojo emocinę ar psichologinę būklę, pasinaudodamos surinktais asmens duomenimis;

Pakeitimas  126

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 5 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) netvarko su privačiais pokalbiais susijusių asmens duomenų, įskaitant keitimąsi informacija su skaitmeninių platformų darbuotojų atstovais;

c) netvarko su privačiais pokalbiais susijusių asmens duomenų, įskaitant keitimąsi informacija su skaitmeninių platformų darbuotojais ir jų atstovais bei keitimąsi informacija tarp jų, taip pat susijusių su galimybe jungtis į organizacijas ir ginti savo teises;

Pakeitimas  127

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 5 dalies c a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca) netvarko asmens duomenų, atskleidžiančių rasinę ar etninę kilmę, migracijos statusą, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus, negalią ar sveikatos būklę (įskaitant lėtines ligas arba ŽIV) arba narystę profesinėse sąjungose, taip pat netvarko genetinių duomenų, biometrinių duomenų, siekiant konkrečiai nustatyti asmens tapatybę, arba duomenų apie asmens lytinį gyvenimą ir seksualinę orientaciją;

Pakeitimas  128

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 5 dalies d a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da) nenaudoja privalomo biometrinio tapatybės nustatymo arba neproporcingo ar nepagrįsto darbo rezultatų stebėjimo;

Pakeitimas  129

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 5 dalies d b punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

db) jokiomis aplinkybėmis nenumato diskriminacinės praktikos tvarkant asmens duomenis;

Pakeitimas  130

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 5 dalies d c punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

dc) netvarko asmens duomenų siekdamos numatyti arba apriboti naudojimąsi pagrindinėmis teisėmis, visų pirma socialinėmis teisėmis (pavyzdžiui, teise jungtis į asociacijas, teise į kolektyvines derybas arba teise į informaciją ir konsultacijas), taip pat siekdamos užkirsti kelią naudojimuisi tokiomis teisėmis;

Pakeitimas  131

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 5 dalies d d punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

dd) netvarko biometrija pagrįstų duomenų.

Pakeitimas  132

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 5 dalies 1 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Šioje dalyje nurodyta asmens duomenų apsauga taikoma visiems skaitmeninių platformų darbuotojams nuo įdarbinimo etapų iki darbo santykių pradžios.

Pakeitimas  133

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 5 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a. Skaitmeninės darbo platformos atlieka poveikio duomenų apsaugai vertinimą ir prašo duomenų subjektų arba jų atstovų pateikti nuomonę apie numatomą duomenų tvarkymą. Vertinimas atliekamas vieną kartą prieš pradedant vykdyti tas duomenų tvarkymo operacijas ir prieš bet kokius pokyčius, turinčius įtakos darbo sąlygoms, darbo organizavimui arba darbo rezultatų stebėsenai. Poveikio vertinime esanti informacija pateikiama glaustai, skaidriai, suprantamai ir yra lengvai prieinama, išdėstyta aiškia ir paprasta kalba, siekiant sudaryti sąlygas platformos darbuotojams ir darbuotojų atstovams prireikus pasirengti konsultacijoms.

Pakeitimas  134

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 5 b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5b. Skaitmeninės darbo platformos informuoja platformų darbuotojus ir jų atstovus apie bet kokį asmens duomenų perdavimą įmonių grupėje arba bendrą ekonominę veiklą, kurioje naudojamos automatizuotos stebėsenos sistemos, vykdančių įmonių grupėje.

Pakeitimas  135

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 5 c dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5c. Valstybės narės užtikrina, kad skaitmeninės darbo platformos platformų darbuotojams suteiktų sąsają ir priemones, kuriomis būtų sudarytos palankesnės sąlygos veiksmingam, kompiuterio skaitomu būdu užtikrinamam duomenų perkeliamumui, kuris būtų nemokamas, įskaitant reputacijos duomenis, teisę ištaisyti duomenis, juos ištrinti ir teisę būti pamirštam pagal Reglamentą (ES) 2016/679. Platformų darbuotojai taip pat turi teisę į tai, kad tie duomenys nebūtų perduodami.

Pakeitimas  136

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6 a straipsnis

 

Konfidenciali informacija.

 

1. Valstybės narės nustato, kad vykdant informavimo ir konsultavimosi procesus, laikantis Sąjungos ir nacionalinės teisės aktuose nustatytų sąlygų bei apribojimų ir objektyvių kriterijų, platformose dirbančių asmenų atstovams ir jiems padedantiems ekspertams nebūtų leidžiama atskleisti jokios informacijos, kuri dėl teisėto įmonės ar įstaigos intereso jiems buvo aiškiai pateikta konfidencialiai.

 

Ši dalis netaikoma:

 

a)  darbuotojų atstovų ir Europos, nacionalinių ar vietos darbo tarybų bei pripažintų kompetentingų profesinių sąjungų organizacijų bendravimui dėl informacijos, kuri gali turėti įtakos darbuotojų darbo vietoms ar darbo sąlygoms;

 

b)  informacijai apie elementus, kurie gali turėti įtakos pagal šią direktyvą saugomoms teisėms.

 

2.  Skaitmeninė darbo platforma darbuotojų atstovams nurodo objektyvius kriterijus, pagal kuriuos sprendžiama dėl informacijos konfidencialumo, taip pat tai, kiek laiko taikomas konfidencialumas. Valstybės narės teisės aktais nustato tokių objektyvių kriterijų sąrašą ir užtikrina, kad darbuotojų atstovai turėtų galimybę peržiūrėti klausimo klasifikavimą skubiais administraciniais ar teismo sprendimais.

Pakeitimas  137

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio pavadinimas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Žmogaus vykdoma automatizuotų sistemų stebėsena

Žmogaus vykdoma automatizuotų sistemų priežiūra

Pakeitimas  138

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio -1 dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1. Valstybės narės užtikrina, kad skaitmeninėse darbo platformose būtų numatyta žmogaus vykdoma visų sprendimų, turinčių įtakos darbo sąlygoms, priežiūra.

Pakeitimas  139

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad skaitmeninės darbo platformos reguliariai stebėtų ir vertintų atskirų sprendimų, priimtų arba palaikomų automatizuotų stebėsenos ir sprendimų priėmimo sistemų, kaip nurodyta 6 straipsnio 1 dalyje, poveikį darbo sąlygoms.

1. Valstybės narės užtikrina, kad skaitmeninės darbo platformos kartu su darbuotojų atstovais prižiūrėtų bei reguliariai ir bent kartą per metus įvertintų atskirų sprendimų, priimtų arba palaikomų automatizuotų stebėsenos ir sprendimų priėmimo sistemų, kaip nurodyta 6 straipsnio 1 dalyje, poveikį darbo sąlygoms, sveikatai ir saugai bei pagrindinėms teisėms.

Pakeitimas  140

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) įvertina automatizuotų stebėsenos ir sprendimų priėmimo sistemų pavojų platformų darbuotojų saugai ir sveikatai, visų pirma dėl galimos nelaimingų atsitikimų darbe, psichosocialinės ir ergonominės rizikos;

a) vengia automatizuotų stebėsenos ir sprendimų priėmimo sistemų pavojų platformų darbuotojų saugai ir sveikatai, be kita ko, dėl galimos nelaimingų atsitikimų darbe, psichosocialinės ir ergonominės rizikos arba įvertina riziką, kurios negalima išvengti, ir su ja kovoja;

Pakeitimas  141

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa) įvertina tų sistemų priimtų sprendimų pavojų, be kita ko, susijusį su šališkumu lyčių, rasės ir kitų socialinių aspektų atžvilgiu, atrenkant įvairias grupes ir elgiantis su jomis;

Pakeitimas  142

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) nustato tinkamas prevencines ir apsaugos priemones.

c) nustato tinkamas prevencines, taisomąsias ir apsaugos priemones.

Pakeitimas  143

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Į 1 dalyje nurodytą poveikio vertinimą įtraukiami 1 ir 2 dalyse nurodyti klausimai. Jis pateikiamas kompetentingoms darbo ir duomenų apsaugos institucijoms bei darbuotojų atstovams.

Pakeitimas  144

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 2 b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b. Jei atlikus 1 dalyje nurodytą poveikio vertinimą nustatoma rizika sveikatai ir saugai arba pagrindinėms teisėms, kurios negalima išvengti ar sumažinti, kaip nurodyta 2 dalyje, skaitmeninė darbo platforma nedelsdama nutraukia atitinkamos automatizuotos sistemos naudojimą.

Pakeitimas  145

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 2 c dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2c. Skaitmeninės darbo platformos automatizuotas stebėsenos ir sprendimų priėmimo sistemas naudoja taip, kad nebūtų daromas nederamas spaudimas platformų darbuotojams ir kad nekiltų kitokių pavojų platformų darbuotojų fizinei ir psichikos sveikatai.

Pakeitimas  146

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Valstybės narės reikalauja, kad skaitmeninės darbo platformos užtikrintų pakankamai žmogiškųjų išteklių, kad būtų galima stebėti atskirų sprendimų, priimtų arba palaikomų automatizuotų stebėsenos ir sprendimų priėmimo sistemų, poveikį pagal šį straipsnį. Asmenys, kuriems skaitmeninės darbo platformos paveda vykdyti stebėseną, yra kompetentingi, kvalifikuoti ir įgalioti vykdyti šias funkcijas. Jie saugomi nuo atleidimo iš darbo, drausminių priemonių ar kitokio priešiško elgesio už automatizuotų sistemų sprendimų panaikinimą ar pasiūlymų dėl sprendimų atmetimą.

3. Valstybės narės reikalauja, kad skaitmeninės darbo platformos užtikrintų pakankamai žmogiškųjų išteklių, kad būtų veiksmingai prižiūrimas atskirų sprendimų, priimtų arba palaikomų automatizuotų stebėsenos ir sprendimų priėmimo sistemų, poveikis pagal šį straipsnį. Asmenys, kuriems skaitmeninė darbo platforma paveda atlikti šiame straipsnyje nurodytą vertinimą ir prižiūrėti arba peržiūrėti sprendimų, priimtų arba palaikomų automatizuotomis stebėsenos arba sprendimų priėmimo sistemomis, priėmimą, turi turėti reikiamos kompetencijos, kvalifikacijos ir įgaliojimų vykdyti tą funkciją, įskaitant galimybę įsikišti į sprendimus ir juos pakeisti. Jie saugomi nuo atleidimo iš darbo, drausminių priemonių ar kitokio priešiško elgesio už automatizuotų sistemų sprendimų panaikinimą ar pasiūlymų dėl sprendimų atmetimą.

Pakeitimas  147

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Jei nustatoma, kad 1 dalyje nurodytas poveikio vertinimas neatitinka šio straipsnio reikalavimų, atitinkamos sveikatos ir saugos, duomenų apsaugos, darbo ir kitos kompetentingos institucijos imasi suderintų priemonių, kad užtikrintų tų nuostatų vykdymą.

Pakeitimas  148

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio pavadinimas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Žmogaus atliekama svarbių sprendimų peržiūra

Žmogaus atliekama sprendimų, turinčių didelį poveikį darbo sąlygoms, peržiūra

Pakeitimas  149

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad skaitmeninių platformų darbuotojai turėtų teisę į skaitmeninės darbo platformos paaiškinimą dėl bet kokio automatizuotos sprendimų priėmimo sistemos priimto arba palaikomo sprendimo, kuris daro didelį poveikį skaitmeninės platformos darbuotojo darbo sąlygoms, kaip nurodyta 6 straipsnio 1 dalies b punkte. Visų pirma valstybės narės užtikrina, kad skaitmeninės darbo platformos platformų darbuotojams suteiktų galimybę susisiekti su skaitmeninės darbo platformos paskirtu kontaktiniu asmeniu, taip pat aptarti ir išsiaiškinti su sprendimo priėmimu susijusius faktus, aplinkybes ir priežastis. Skaitmeninės darbo platformos užtikrina, kad tokie kontaktiniai asmenys būtų kompetentingi, kvalifikuoti ir turėtų įgaliojimus vykdyti tokias funkcijas.

Valstybės narės užtikrina, kad platformų darbuotojai turėtų teisę gauti skaitmeninės darbo platformos paaiškinimą dėl bet kokio automatizuotos sprendimų priėmimo sistemos priimto arba palaikomo sprendimo, kuris daro didelį poveikį platformos darbuotojo darbo sąlygoms, kaip nurodyta 6 straipsnio 1 dalies b punkte. Paaiškinimas pateikiamas skaidriai ir suprantamai, tinkamu laiku ir ne vėliau kaip pirmą sprendimo taikymo dieną aiškia ir paprasta kalba. Visų pirma valstybės narės užtikrina, kad skaitmeninės darbo platformos platformų darbuotojams suteiktų galimybę susisiekti su skaitmeninės darbo platformos paskirtu kontaktiniu asmeniu, taip pat aptarti ir išsiaiškinti su sprendimo priėmimu susijusius faktus, aplinkybes ir priežastis. Skaitmeninės darbo platformos užtikrina, kad tokie kontaktiniai asmenys būtų kompetentingi, kvalifikuoti ir turėtų įgaliojimus vykdyti tokias funkcijas.

Pakeitimas  150

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Skaitmeninės darbo platformos raštu pateikia skaitmeninės platformos darbuotojui automatizuotos sprendimų priėmimo sistemos priimto ar palaikomo sprendimo apriboti skaitmeninės platformos darbuotojo teises naudotis savo paskyra, ją suspenduoti arba panaikinti, sprendimo atsisakyti mokėti darbo užmokestį už skaitmeninės platformos darbuotojo atliktą darbą, sprendimo dėl skaitmeninės platformos darbuotojo sutartinio statuso arba panašaus poveikio sprendimo motyvus.

Skaitmeninė darbo platforma raštu laiku ir ne vėliau kaip pirmą sprendimo taikymo dieną pateikia platformos darbuotojui automatizuotos sprendimų priėmimo sistemos palaikomo sprendimo apriboti prieigą prie darbo užduočių arba apriboti platformos darbuotojo teises naudotis savo paskyra, ją suspenduoti arba panaikinti, sprendimo atsisakyti mokėti darbo užmokestį už platformos darbuotojo atliktą darbą, sprendimo dėl platformos darbuotojo sutartinio statuso, sprendimo, kuris turi poveikį sutartoms darbo santykių sąlygoms, arba panašaus poveikio sprendimo motyvus. Šie sprendimai priimami laikantis nacionalinės teisės arba praktikos ir taikomų kolektyvinių sutarčių.

Pakeitimas  151

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei skaitmeninės platformos darbuotojai nėra patenkinti gautu žodiniu ar rašytiniu motyvų paaiškinimu arba mano, kad 1 dalyje nurodytu sprendimu pažeidžiamosteisės, jie turi teisę prašyti skaitmeninės darbo platformos peržiūrėti sprendimą. Gavusi tokį prašymą, skaitmeninė darbo platforma nepagrįstai nedelsdama ir bet kuriuo atveju per savaitę nuo prašymo gavimo dienos skaitmeninės platformos darbuotojui pateikia pagrįstą atsakymą.

Platformos darbuotojai iratstovai turi teisę prašyti skaitmeninės darbo platformos peržiūrėti 1 dalyje nurodytus sprendimus. Gavusi tokį prašymą, skaitmeninė darbo platforma nepagrįstai nedelsdama ir bet kuriuo atveju per dvi savaites nuo prašymo gavimo dienos skaitmeninės platformos darbuotojui pateikia pakankamai tikslų ir tinkamai pagrįstą atsakymą.

Pakeitimas  152

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei skaitmeninės darbo platformos yra labai mažos, mažosios ar vidutinės įmonės, valstybės narės gali pratęsti pirmoje pastraipoje nurodytą atsakymo pateikimo terminą iki dviejų savaičių.

Skaitmeninėms darbo platformoms, kurios yra labai mažos, mažosios ar vidutinės įmonės, valstybės narės gali pratęsti terminą iki mėnesio.

Pakeitimas  153

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Jeigu 1 dalyje nurodytu sprendimu pažeidžiamos skaitmeninės platformos darbuotojo teisės, skaitmeninė darbo platforma nedelsdama ištaiso tą sprendimą arba, jei toks ištaisymas neįmanomas, pasiūlo tinkamą žalos atlyginimą.

3. Jeigu 1 dalyje nurodytu sprendimu pažeidžiamos platformos darbuotojo teisės, skaitmeninė darbo platforma nedelsdama ištaiso tą sprendimą arba, jei toks ištaisymas neįmanomas, suteikia tinkamą žalos atlyginimą, kuris turi būti proporcingas pažeidimo sunkumui.

Pakeitimas  154

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Šis straipsnis nedaro poveikio nacionalinėje teisėje nustatytoms atleidimo iš darbo procedūroms.

4. Šis straipsnis nedaro poveikio nacionalinėje teisėje, praktikoje arba taikytinose kolektyvinėse sutartyse nustatytoms atleidimo iš darbo procedūroms arba bet kokioms kitokioms drausminėms procedūroms.

Pakeitimas  155

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Nedarant poveikio teisėms ir pareigoms pagal Direktyvą 2002/14/EB, valstybės narės užtikrina, kad skaitmeninės darbo platformos informuotų skaitmeninių platformų darbuotojų atstovus arba, jei tokių atstovų nėra, skaitmeninių platformų darbuotojus apie sprendimus, dėl kurių galėtų būti pradėtos naudoti 6 straipsnio 1 dalyje nurodytos automatizuotos stebėsenos ir sprendimų priėmimo sistemos arba jų naudojimas iš esmės pasikeistų, ir apie tai su jais konsultuotųsi.

1. Nedarant poveikio teisėms ir pareigoms pagal direktyvas 89/391/EEB, 2002/14/EB ir 2009/38/EB, valstybės narės užtikrina, kad platformų darbuotojai ir jų atstovai pagal šį straipsnį būtų laiku informuojami apie sprendimus, dėl kurių galėtų būti pradėtos naudoti 6 straipsnio 1 dalyje nurodytos automatizuotos stebėsenos ir sprendimų priėmimo sistemos arba jų naudojimas iš esmės pasikeistų ir turėtų poveikio darbo, sveikatos ir saugos sąlygoms, ir su jais būtų veiksmingai konsultuojamasi dėl tokių sprendimų. Nustatant ar įgyvendinant praktinius informavimo ir konsultavimosi susitarimus, skaitmeninė darbo platforma ir darbuotojų atstovai siekia bendradarbiauti ir deramai paiso abiejų pusių teisių ir pareigų bei atsižvelgia tiek į skaitmeninės darbo platformos, tiek ir į darbuotojų interesus.

Pakeitimas  156

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Šiame straipsnyje vartojamų terminų „informavimas“ ir „konsultavimasis“ apibrėžtys nustatytos Direktyvos 2002/14/EB 2 straipsnio f ir g punktuose. Atitinkamai taikomos Direktyvos 2002/14/EB 4 straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse, 6 ir 7 straipsniuose nustatytos taisyklės.

2. Šiame straipsnyje vartojamų terminų „informavimas“ ir „konsultavimasis“ apibrėžtys nustatytos Direktyvos 2002/14/EB 2 straipsnio f ir g punktuose. Atitinkamai taikomos Direktyvos 2002/14/EB 4 straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse bei 7 straipsnyje nustatytos taisyklės.

Pakeitimas  157

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Skaitmeninės darbo platformos darbuotojų atstovams teikia 6 straipsnio 1, 2, 5a ir 5b dalyse bei 7 straipsnyje nurodytą informaciją palikdamos pakankamai laiko, kad būtų galima atlikti išsamų tyrimą ir veiksmingai konsultuotis. Naujai įdiegtų automatizuotų sistemų atveju konsultuojamasi prieš jas naudojant ir prieš atliekant bet kokius pakeitimus, turinčius įtakos darbo sąlygoms, darbo organizavimui arba darbo rezultatų stebėsenai.

Pakeitimas  158

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Jei skaitmeninių platformų darbuotojų atstovams arba atitinkamiems skaitmeninių platformų darbuotojams būtina išnagrinėti klausimą, dėl kurio informuojama ir konsultuojamasi, ir suformuluoti nuomonę, jiems gali padėti jų pasirinktas ekspertas. Jei skaitmeninėje darbo platformoje valstybėje narėje dirba daugiau kaip 500 skaitmeninės platformos darbuotojų, eksperto išlaidas, jei jos yra proporcingos, padengia skaitmeninė darbo platforma.

3. Jei platformų darbuotojų atstovams arba atitinkamiems platformų darbuotojams būtina išnagrinėti klausimą, dėl kurio informuojama ir konsultuojamasi, ir suformuluoti nuomonę, jiems gali padėti jų pasirinktas ekspertas. Jei skaitmeninėje darbo platformoje valstybėje narėje dirba daugiau kaip 250 darbuotojų, eksperto išlaidas, jei jos yra proporcingos, padengia skaitmeninė darbo platforma.

Pakeitimas  159

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Informavimas ir veiksmingos konsultacijos užtikrinami nepaisant automatizuotų stebėsenos ir sprendimų priėmimo sistemų, kurias valdo skaitmeninė darbo platforma arba paslaugų teikėjas, kuris platformai parduoda valdymo paslaugas.

Pakeitimas  160

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. 6 straipsnis, 7 straipsnio 1 ir 3 dalys ir 8 straipsnis taikomi ir ne pagal darbo sutartį ar darbo santykius skaitmeninėse platformose dirbantiems asmenims.

1. 6, 7 ir 8 straipsniai taikomi ir ne pagal darbo sutartį ar darbo santykius platformose dirbantiems asmenims.

Pakeitimas  161

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

III a skyriaus (naujas) pavadinimas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

III a skyrius

 

KOLEKTYVINIŲ DERYBŲ SKATINIMAS

Pakeitimas  162

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

10 a straipsnis

 

Kolektyvinių derybų dėl darbo skaitmeninėse platformose skatinimas

 

1. Pagal nacionalinę teisę ir praktiką valstybės narės, dalyvaujant socialiniams partneriams, skatina kolektyvines derybas dėl darbo platformose, be kita ko, dėl automatizuotų stebėsenos ir sprendimų priėmimo sistemų funkcijų, kad būtų pagerintos darbo sąlygos, visais šiais būdais:

 

a) užtikrindamos, kad skaitmeninės darbo platformos , atsižvelgdamos į atitinkamos įmonės dydį ir pajėgumus, suteiktų darbuotojų atstovams atitinkamą informaciją, kad jie galėtų įgyvendinti savo teisę į kolektyvines derybas;

 

b) užtikrindamos, kad profesinės sąjungos turėtų teisę susisiekti su skaitmeninių platformų darbuotojais, susitikti su darbuotojais ir bendrauti su jais asmeniškai arba kolektyviai, siekiant organizuoti darbuotojus, derėtis dėl jų vardu ir jiems atstovauti;

 

c) numatydamos priemones, kuriomis būtų užtikrinta, kad jokia praktika nepažeistų teisės į kolektyvines derybas ir veiksmus.

 

2. Šia direktyva nedaromas poveikis visapusiškam socialinių partnerių autonomiškumo paisymui, taip pat jų teisei derėtis ir sudaryti kolektyvines sutartis.

Pakeitimas  163

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 straipsnio 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nedarant poveikio Europos Parlamento ir Tarybos reglamentams (EB) Nr. 883/200469 ir 987/200970, valstybės narės reikalauja, kad skaitmeninės darbo platformos, kurios yra darbdaviai, praneštų apie skaitmeninių platformų darbuotojų darbą valstybės narės, kurioje atliekamas darbas, kompetentingoms darbo ir socialinės apsaugos institucijoms ir dalytųsi atitinkamais duomenimis su tomis institucijomis pagal atitinkamų valstybių narių teisėje nustatytas taisykles ir procedūras.