SPRÁVA Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o zlepšení pracovných podmienok v oblasti práce pre platformy

21.12.2022 - (COM(2021)0762 – C9‑0454/2021 – 2021/0414(COD)) - ***I

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
Spravodajkyňa: Elisabetta Gualmini

Postup : 2021/0414(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A9-0301/2022
Predkladané texty :
A9-0301/2022
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o zlepšení pracovných podmienok v oblasti práce pre platformy

(COM(2021)0762 – C9‑0454/2021 – 2021/0414(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

 so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2021)0762),

 so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 153 ods. 2 písm. b) v spojení s článkom 153 ods. 1 písm. b) a článkom 16 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C9-0454/2021),

 so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

 so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch,

 so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A9-0301/2022),

 so zreteľom na správu o posudzovaní vplyvu pracovného dokument útvarov Komisie (SWD(2021)0396);

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. poveruje svoju predsedníčku, aby postúpila túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

 

Pozmeňujúci návrh  1

 

Návrh smernice

Odôvodnenie 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1) Podľa článku 3 Zmluvy o Európskej únii patrí medzi ciele Únie okrem iného presadzovať blaho svojich národov a usilovať sa o trvalo udržateľný rozvoj Európy založený na sociálnom trhovom hospodárstve s vysokou konkurencieschopnosťou zameranom na dosiahnutie plnej zamestnanosti a sociálneho pokroku.

(1) Podľa článku 3 Zmluvy o Európskej únii patrí medzi ciele Únie okrem iného presadzovať blaho svojich národov a usilovať sa o trvalo udržateľný rozvoj Európy založený na vyváženom ekonomickom raste a sociálnom trhovom hospodárstve s vysokou konkurencieschopnosťou zameranom na dosiahnutie plnej zamestnanosti a sociálneho pokroku.

Pozmeňujúci návrh  2

 

Návrh smernice

Odôvodnenie 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) Touto smernicou sa rešpektujú základné práva a dodržiavajú sa zásady uznané najmä Chartou základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“). Konkrétne v článku 31 charty sa stanovuje právo každého pracovníka na pracovné podmienky, ktoré zohľadňujú jeho zdravie, bezpečnosť a dôstojnosť. Článok 27 charty chráni právo pracovníkov na informácie a konzultácie v rámci podniku. Článok 8 charty stanovuje, že každý má právo na ochranu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú. V článku 16 charty sa uznáva sloboda podnikania.

(2) Touto smernicou sa rešpektujú základné práva a dodržiavajú sa zásady uznané najmä Chartou základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“). Konkrétne v článku 31 charty sa stanovuje právo každého pracovníka na spravodlivé a primerané pracovné podmienky, ktoré zohľadňujú jeho zdravie, bezpečnosť a dôstojnosť. Článok 27 charty chráni právo pracovníkov na informácie a konzultácie v rámci podniku. Článok 8 charty stanovuje, že každý má právo na ochranu osobných údajov, ako aj na prístup k údajom, ktoré boli zozbierané, ktoré sa ho týkajú, a právo na ich opravu. Článok 12 charty stanovuje, že každý má právo na slobodu združovania a zhromažďovania na všetkých úrovniach. V článku 15 charty sa uznáva, že každý má právo pracovať a vykonávať slobodne zvolené alebo prijaté povolanie, ako aj poskytovať služby. V článku 16 charty sa uznáva sloboda podnikania. V článku 21 charty sa stanovuje právo na nediskrimináciu.

Pozmeňujúci návrh  3

 

Návrh smernice

Odôvodnenie 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3) V zásade č. 5 Európskeho piliera sociálnych práv vyhláseného v Göteborgu 17. novembra 201753 sa stanovuje, že bez ohľadu na druh a trvanie pracovnoprávneho vzťahu majú pracovníci právo na spravodlivé a rovnaké zaobchádzanie vzhľadom na pracovné podmienky, prístup k sociálnej ochrane a odbornej príprave a a že v súlade s právnymi predpismi a kolektívnymi zmluvami sa má zabezpečiť nevyhnutná flexibilita pre zamestnávateľov, aby sa mohli rýchlo prispôsobiť meniacim sa hospodárskym podmienkam, a že sa majú podporovať inovatívne spôsoby práce, ktoré zaručujú kvalitné pracovné podmienky, že sa má podnecovať podnikanie a samostatná zárobková činnosť a že sa má uľahčovať pracovná mobilita. Na sociálnom samite v Porte sa v máji 2021 schválil akčný plán, ktorý sprevádza sociálny pilier54 ako usmernenie na jeho realizáciu.

(3) V zásade č. 5 Európskeho piliera sociálnych práv (ďalej len „pilier“) vyhláseného v Göteborgu 17. novembra 201753 sa stanovuje, že bez ohľadu na druh a trvanie pracovnoprávneho vzťahu majú pracovníci právo na spravodlivé a rovnaké zaobchádzanie vzhľadom na pracovné podmienky, prístup k sociálnej ochrane a odbornej príprave a a že v súlade s právnymi predpismi a kolektívnymi zmluvami sa má zabezpečiť nevyhnutná flexibilita pre zamestnávateľov, aby sa mohli rýchlo prispôsobiť meniacim sa hospodárskym podmienkam, a že sa majú podporovať inovatívne spôsoby práce, ktoré zaručujú kvalitné pracovné podmienky, že sa má podnecovať podnikanie a samostatná zárobková činnosť a že sa má uľahčovať pracovná mobilita, čím sa potvrdzuje právo podľa článku 15 charty, a že sa má predchádzať pracovnoprávnym vzťahom, ktoré vedú k neistým pracovným podmienkam, a to aj zákazom zneužívania atypických zmlúv. Na sociálnom samite v Porte sa v máji 2021 schválil akčný plán, ktorý sprevádza sociálny pilier54 ako usmernenie na jeho realizáciu.

__________________

__________________

53 Vyhlásenie európskeho piliera sociálnych práv (Ú. v. EÚ C 428, 13.12.2017, s. 10).

53 Vyhlásenie európskeho piliera sociálnych práv (Ú. v. EÚ C 428, 13.12.2017, s. 10).

54 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov Akčný plán na realizáciu Európskeho piliera sociálnych práv, COM(2021) 102 final, 4.3.2021.

54 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov Akčný plán na realizáciu Európskeho piliera sociálnych práv, COM(2021) 102 final, 4.3.2021.

Pozmeňujúci návrh  4

 

Návrh smernice

Odôvodnenie 3a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a) V zásade č. 7 piliera sa stanovuje, že pracovníci majú na začiatku zamestnania právo na písomné informácie o svojich právach a povinnostiach vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu, že pracovníci majú pred prepustením zo zamestnania právo byť oboznámení s dôvodmi prepustenia a na primeranú výpovednú dobu a že majú právo na prístup k účinnému a nestrannému riešeniu sporov a v prípade bezdôvodného prepustenia právo na nápravu vrátane primeranej náhrady. V zásade 10 piliera sa stanovuje, že pracovníci majú právo na vysokú úroveň ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci a právo na ochranu svojich osobných údajov v súvislosti so zamestnaním. V zásade 12 piliera sa uvádza, že bez ohľadu na druh a trvanie pracovnoprávneho vzťahu majú pracovníci a za porovnateľných podmienok samostatne zárobkovo činné osoby právo na primeranú sociálnu ochranu.

Pozmeňujúci návrh  5

 

Návrh smernice

Odôvodnenie 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4) Digitalizácia mení svet práce, zlepšuje produktivitu, zvyšuje flexibilitu a zároveň prináša určité riziká, pokiaľ ide o zamestnanosť a pracovné podmienky. Technológie založené na algoritmoch vrátane automatizovaných monitorovacích a rozhodovacích systémov umožnili vznik a rast digitálnych pracovných platforiem.

(4) Digitalizácia mení svet práce, zlepšuje produktivitu a zvyšuje flexibilitu. Inovácia digitálnych nástrojov môže v čase krízy a obnovy prispieť k rastu. Nové formy digitálnej interakcie a nové technológie vo svete práce vrátane trendu smerom k práci na diaľku v mnohých odvetviach, ak sú dobre regulované a zavedené, by mohli vytvoriť príležitosti na prístup k dôstojným a kvalitným pracovným miestam pre ľudí, ktorí takýto prístup tradične nemali, vrátane osôb so zdravotným postihnutím. Digitalizácia však predstavuje aj riziká pre zamestnanosť a pracovné podmienky, zdravie a bezpečnosť pracovníkov a pre ochranu ich základných práv vrátane práva na súkromie, ako aj pre účinné vykonávanie platného vnútroštátneho pracovného a daňového práva, čím sa vyvíja tlak na systém sociálnej ochrany založený na solidarite pre súčasné a budúce generácie. Technológie založené na algoritmoch vrátane automatizovaných monitorovacích a rozhodovacích systémov umožnili vznik a rast digitálnych pracovných platforiem, ale môžu viesť k nerovnováhe moci a neprehľadnosti pri rozhodovaní, ako aj k monitorovaniu založenému na technológiách, ktoré by mohlo zhoršiť diskriminačné praktiky a predstavovať riziko pre súkromie, zdravie a bezpečnosť pracovníkov a ľudskú dôstojnosť a mohlo by mať negatívne dôsledky na pracovné podmienky a vykorisťovanie pracovníkov.

Pozmeňujúci návrh  6

 

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5) Prácu pre platformy vykonávajú jednotlivci prostredníctvom digitálnej infraštruktúry digitálnych pracovných platforiem, ktoré poskytujú službu svojim zákazníkom. Prostredníctvom algoritmov môžu digitálne pracovné platformy v menšej alebo väčšej miere – v závislosti od svojho obchodného modelu – kontrolovať výkon práce, jej odmeňovanie a vzťah medzi zákazníkmi a osobami vykonávajúcimi prácu. Práca pre platformy sa môže vykonávať výlučne online prostredníctvom elektronických nástrojov („online práca pre platformy“) alebo hybridným spôsobom, ktorý spája online komunikáciu s následnou činnosťou vo fyzickom svete („práca pre platformy na mieste“). Mnohé z existujúcich digitálnych pracovných platforiem sú medzinárodnými podnikateľskými subjektmi, ktoré zavádzajú svoje činnosti a obchodné modely vo viacerých členských štátoch alebo cezhranične.

(5) Prácu pre platformy vykonávajú jednotlivci prostredníctvom digitálnej infraštruktúry digitálnych pracovných platforiem, ktoré poskytujú službu svojim zákazníkom. Poskytuje sa aspoň čiastočne na diaľku elektronickými prostriedkami, ako je webové sídlo alebo mobilná aplikácia, ktoré môžu byť pre klienta dokonca neviditeľné, pretože sú začlenené do webového sídla, ktoré používa príjemca služby. Vyskytuje sa v širokej škále oblastí a vyznačuje sa vysokou mierou rôznorodosti typov digitálnych pracovných platforiem, zahrnutých odvetví a vykonávaných činností, ako aj profilov jednotlivcov vykonávajúcich prácu pre platformy. Prostredníctvom algoritmov a umelej inteligencie digitálne pracovné platformy v menšej alebo väčšej miere – v závislosti od svojho obchodného modelu – vykonávajú dohľad a hodnotia výkon práce, jej odmeňovanie a vzťah medzi zákazníkmi a osobami vykonávajúcimi prácu, ako aj samotných osôb pri výkone práce a v niektorých prípadoch aj mimo pracovného času, čím sa porušuje nariadene Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/6791a a vnútroštátne právne predpisy o ochrane údajov. Tradičné regulované slobodné povolania sú v zásade oslobodené od dohľadu, riadenia a kontroly zo strany akéhokoľvek iného podniku. Práca pre platformy sa väčšinou vykonáva výlučne online prostredníctvom elektronických nástrojov („online práca pre platformy“) alebo hybridným spôsobom, ktorý spája online komunikáciu s následnou činnosťou vo fyzickom svete („práca pre platformy na mieste“). Mnohé z existujúcich digitálnych pracovných platforiem sú medzinárodnými podnikateľskými subjektmi, ktoré zavádzajú svoje činnosti a obchodné modely vo viacerých členských štátoch alebo cezhranične.

 

__________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh  7

 

Návrh smernice

Odôvodnenie 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6) Práca pre platformy môže byť príležitosťou ako jednoduchšie vstúpiť na trh práce, zarobiť si dodatočný príjem vedľajšou činnosťou alebo využívať určitú flexibilitu pri organizácii pracovného času. Práca pre platformy zároveň prináša výzvy, pretože môže stierať hranice medzi pracovnoprávnym vzťahom a samostatnou zárobkovou činnosťou, ako aj medzi povinnosťami zamestnávateľov a pracovníkov. Nesprávna klasifikácia postavenia v zamestnaní má dôsledky pre dotknuté osoby, keďže je pravdepodobné, že obmedzuje prístup k existujúcim pracovným a sociálnym právam. Takisto vedie k nerovnakým podmienkam, pokiaľ ide o podniky, ktoré svojich pracovníkov klasifikujú správne, a má vplyv na systémy pracovnoprávnych vzťahov v členských štátoch, na ich základ dane a pokrytie a udržateľnosť ich systémov sociálnej ochrany. Hoci majú tieto výzvy širší záber než je práca pre platformy, v platformovom hospodárstve sú obzvlášť naliehavé a závažné.

(6) Práca pre platformy môže byť príležitosťou na zamestnanie a príležitosťou ako jednoduchšie vstúpiť na trh práce, najmä pre zraniteľné skupiny, zarobiť si dodatočný príjem vedľajšou činnosťou alebo využívať určitú flexibilitu pri organizácii pracovného času. Väčšina osôb pracujúcich pre platformy má inú prácu alebo iný zdroj príjmu a zvyčajne je slabo platená1a. Osobitná pozornosť by sa mala venovať mladým ľuďom tým, že sa im zabezpečí najvyššia úroveň sociálnej ochrany pri vykonávaní práce pre platformy. Práca pre platformy zároveň prináša výzvy, pretože môže priniesť nepredvídateľnosť pracovného času, môže stierať hranice medzi pracovnoprávnym vzťahom a samostatnou zárobkovou činnosťou, ako aj medzi povinnosťami zamestnávateľov a pracovníkov. Nesprávna klasifikácia postavenia v zamestnaní má dôsledky pre dotknuté osoby, keďže obmedzuje prístup k existujúcim pracovným a sociálnym právam. Môže takisto viesť k pracovnému vykorisťovaniu, nekalej súťaži, najmä s vplyvom na MSP, a nerovnakým podmienkam, pokiaľ ide o podniky, ktoré svojich pracovníkov klasifikujú správne, a má vplyv na systémy pracovnoprávnych vzťahov v členských štátoch, na ich základ dane a pokrytie a udržateľnosť ich systémov sociálnej ochrany. Hoci majú tieto výzvy širší záber než je práca pre platformy, v platformovom hospodárstve sú obzvlášť naliehavé a závažné.

 

__________________

 

1a Pracovný dokument útvarov Komisie, Správa o posúdení vplyvu, sprievodný dokument k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o zlepšení pracovných podmienok v oblasti práce pre platformy v Európskej únii, SWD(2021)396 final/2, s. 6; The Social Protection of Workers in the Platform Economy (Sociálna ochrana pracovníkov v platformovom hospodárstve), štúdia, ktorej vypracovanie zadal výbor EMPL, Európsky parlament, 2017 (https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/614184/IPOL_STU(2017)614184_EN.pdf).

Pozmeňujúci návrh  8

 

Návrh smernice

Odôvodnenie 6a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a) Právne predpisy väčšiny členských štátov v oblasti práce a sociálnej ochrany sú vo všeobecnosti nepripravené na výzvy digitálneho sveta a najmä digitalizovaného trhu práce, čo predstavuje vážne riziko pre ľudí zapojených do digitálnej práce, ako aj pre existujúce modely solidárnej zdravotnej starostlivosti a sociálneho zabezpečenia. Ak sa tieto riziká nebudú primerane riešiť, môžu ohroziť celý európsky sociálny model a ciele Európskeho piliera sociálnych práv, zatiaľ čo technologický pokrok by tiež mohol priniesť riešenia na prispôsobenie európskeho sociálneho modelu realite 21. storočia. Navrhované riešenia by preto mali pomôcť chrániť situáciu osôb pracujúcich pre platformy a zlepšiť ich pracovné podmienky.

Pozmeňujúci návrh  9

 

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7) Súdne konania vo viacerých členských štátoch poukázali pri určitých druhoch práce pre platformy na pretrvávajúcu nesprávnu klasifikáciu postavenia v zamestnaní, najmä v odvetviach, v ktorých digitálne pracovné platformy majú určitú mieru kontroly, pokiaľ ide o odmeňovanie a výkon práce. Zatiaľ čo digitálne pracovné platformy často klasifikujú osoby, ktoré prostredníctvom nich pracujú, ako samostatne zárobkovo činné osoby alebo „nezávislých dodávateľov“, mnohé súdy zastávali názor, že platformy tieto osoby de facto riadia a kontrolujú, pričom ich často integrujú do svojich hlavných obchodných činností a jednostranne určujú úroveň odmeňovania. Tieto súdy preto preklasifikovali údajné samostatne zárobkovo činné osoby na pracovníkov zamestnaných platformami. Vnútroštátna judikatúra však dospela k rôznym výsledkom a digitálne pracovné platformy prispôsobili svoj obchodný model rôznymi spôsobmi, čím sa ešte zvýšila nedostatočná právna istota v súvislosti s postavením v zamestnaní.

(7) Súdne konania vo viacerých členských štátoch poukázali pri určitých druhoch práce pre platformy na pretrvávajúcu nesprávnu klasifikáciu postavenia v zamestnaní, najmä v odvetviach, v ktorých digitálne pracovné platformy majú určitú mieru riadenia alebo kontroly, pokiaľ ide o odmeňovanie a výkon práce. Zatiaľ čo digitálne pracovné platformy často klasifikujú osoby, ktoré prostredníctvom nich pracujú, ako samostatne zárobkovo činné osoby alebo „nezávislých dodávateľov“, mnohé súdy zastávali názor, že platformy tieto osoby de facto riadia a kontrolujú, pričom ich často integrujú do svojich hlavných obchodných činností a jednostranne určujú úroveň odmeňovania. Tieto súdy preto preklasifikovali údajné samostatne zárobkovo činné osoby na pracovníkov zamestnaných platformami. Vnútroštátna judikatúra však dospela k rôznym výsledkom a digitálne pracovné platformy prispôsobili svoj obchodný model rôznymi spôsobmi, čím sa ešte zvýšila nedostatočná právna istota v súvislosti s postavením v zamestnaní, a narušili rovnaké podmienky tak na vnútornom trhu, ako aj medzi digitálnymi pracovnými platformami a tradičnými podnikmi.

Pozmeňujúci návrh  10

 

Návrh smernice

Odôvodnenie 8

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8) Automatizované monitorovacie a rozhodovacie systémy riadené algoritmami čoraz viac nahrádzajú funkcie, ktoré v podnikoch zvyčajne vykonávajú manažéri, ako sú prideľovanie úloh, dávanie pokynov, hodnotenie vykonanej práce, poskytovanie stimulov alebo ukladanie sankcií. Digitálne pracovné platformy používajú takéto algoritmické systémy ako štandardný spôsob organizácie a riadenia práce pre platformy prostredníctvom svojej infraštruktúry. Osobám pracujúcim pre platformy, ktoré podliehajú takémuto algoritmickému riadeniu, často chýbajú informácie o tom, ako algoritmy fungujú, ktoré osobné údaje sa používajú a ako ich správanie ovplyvňuje rozhodnutia prijaté automatizovanými systémami. K týmto informáciám nemajú prístup ani zástupcovia pracovníkov a inšpektoráty práce. Okrem toho osoby pracujúce pre platformy často nepoznajú dôvody rozhodnutí prijatých alebo podporovaných automatizovanými systémami a nemajú možnosť o týchto rozhodnutiach diskutovať s kontaktnou osobou alebo ich napadnúť.

(8) Automatizované monitorovacie a rozhodovacie systémy riadené algoritmami čoraz viac nahrádzajú funkcie, ktoré v podnikoch zvyčajne vykonávajú manažéri, ako sú prideľovanie úloh, oceňovanie jednotlivých úloh a pracovného času, dávanie pokynov, hodnotenie vykonanej práce, poskytovanie stimulov alebo ukladanie sankcií. Najmä digitálne pracovné platformy používajú takéto algoritmické systémy ako štandardný spôsob organizácie a riadenia práce pre platformy prostredníctvom svojej infraštruktúry. Osobám pracujúcim pre platformy, ktoré podliehajú takémuto algoritmickému riadeniu, často chýba prístup k informáciám o tom, ako algoritmy fungujú, ktoré osobné údaje sa používajú a ako ich správanie ovplyvňuje rozhodnutia prijaté automatizovanými systémami. K týmto informáciám nemajú prístup ani zástupcovia pracovníkov, zástupcovia osôb pracujúcich pre platformy, inšpektoráty práce a príslušné dozorné orgány. Okrem toho osoby pracujúce pre platformy často nepoznajú dôvody rozhodnutí prijatých alebo podporovaných automatizovanými systémami a nemajú možnosť dostať vysvetlenie týchto rozhodnutí, o týchto rozhodnutiach diskutovať s kontaktnou osobou a požadovať nápravu prípadne náhradu. Osoby pracujúce pre platformy a ich zástupcovia často nedostávajú včasné informácie alebo príležitosť diskutovať, účinne konzultovať, rokovať a preskúmať algoritmické systémy, ktoré napriek tomu majú priamy vplyv na ich pracovné podmienky.

Pozmeňujúci návrh  11

 

Návrh smernice

Odôvodnenie 9

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9) Keď platformy pôsobia vo viacerých členských štátoch alebo cezhranične, často nie je jasné, kde sa práca pre platformy vykonáva ani kto ju vykonáva. Ani vnútroštátne orgány nemajú ľahký prístup k údajom o digitálnych pracovných platformách vrátane počtu osôb pracujúcich pre platformy, ich postavenia v zamestnaní a ich pracovných podmienok. Komplikuje to presadzovanie platných pravidiel, a to aj v oblasti pracovného práva a sociálnej ochrany.

(9) Keď platformy pôsobia vo viacerých členských štátoch alebo cezhranične, často nie je jasné, kde sa práca pre platformy vykonáva ani kto ju vykonáva, najmä pokiaľ ide o prácu pre online platformy. Ani vnútroštátne orgány nemajú ľahký prístup k údajom o digitálnych pracovných platformách vrátane počtu osôb pracujúcich pre platformy, ich postavenia v zamestnaní a ich pracovných podmienok. Komplikuje to presadzovanie platných vnútroštátnych a európskych pravidiel, a to aj v oblasti pracovného a daňového práva a sociálnej ochrany.

Pozmeňujúci návrh  12

 

Návrh smernice

Odôvodnenie 9a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9a) Počet platforiem aktívnych v Únii sa zvýšil zo 463 v roku 2016 na 516 v marci 2021. Platformové hospodárstvo v Únii sa v rovnakom období zvýšilo takmer päťnásobne, z odhadovaných 3,4 miliardy EUR v roku 2016 na približne 14 miliárd EUR v roku 2020. Väčšina činnosti týchto platforiem patrí pod taxislužby a služby dodávania potravín, ktoré boli výrazne ovplyvnené pandémiou COVID-19 (- 35 % taxislužby a + 125 % dodávka potravín). Platformy s pôvodom mimo Únie zohrávajú pre platformové hospodárstvo Únie dôležitú úlohu.

Pozmeňujúci návrh  13

 

Návrh smernice

Odôvodnenie 10

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10) Súbor právnych nástrojov stanovuje minimálne normy v oblasti pracovných podmienok a pracovných práv v celej Únii. Patrí k nim najmä smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/115255 o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES56 o pracovnom čase, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/104/ES57 o dočasnej agentúrnej práci a ďalšie osobitné nástroje týkajúce sa aspektov, ako sú bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, tehotné pracovníčky, rovnováha medzi pracovným a súkromným životom, práca na dobu určitú, práca na kratší pracovný čas, vysielanie pracovníkov, poskytovanie informácií pracovníkom a konzultácie s nimi, ako aj ďalších aspektov. Hoci tieto nástroje poskytujú pracovníkom určitú úroveň ochrany, nevzťahujú sa na pravé samostatne zárobkovo činné osoby.

(10) Súbor právnych nástrojov stanovuje minimálne normy v oblasti pracovných podmienok a pracovných práv v celej Únii. Patrí k nim najmä smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/115255 o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES56 o pracovnom čase, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/104/ES57 o dočasnej agentúrnej práci a ďalšie osobitné nástroje týkajúce sa aspektov, ako sú bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, tehotné pracovníčky, rovnováha medzi pracovným a súkromným životom, práca na dobu určitú, práca na kratší pracovný čas, vysielanie pracovníkov, poskytovanie informácií pracovníkom a konzultácie s nimi, ako aj ďalších aspektov. Tieto právne nástroje vyložil Súdny dvor Európskej únie (súdny dvor) v konkrétnej príslušnej judikatúre, v tom zmysle, že čas pohotovosti, počas ktorého sú príležitosti pracovníka na vykonávanie iných činností do značnej miery obmedzené, sa má považovať za pracovný čas57a. Výklad Súdneho dvora je obzvlášť dôležitý pre pracovníkov platforiem, ktorí trávia 8 či 9 hodín týždenne57b vykonávaním neplatených úloh, ako sú výskumné úlohy, čakanie na úlohy, účasť na súťažiach na získanie úloh a preskúmanie pracovných reklám, čo sa nepovažuje za pracovný čas, keď sa nesprávne klasifikujú ako samostatne zárobkovo činné. Hoci tieto nástroje poskytujú pracovníkom určitú úroveň ochrany, nevzťahujú sa na skutočne samostatne zárobkovo činné osoby.

__________________

__________________

55 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1152 z 20. júna 2019 o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 186, 11.7.2019, s. 105).

55 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1152 z 20. júna 2019 o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 186, 11.7.2019, s. 105).

56 Smernica 2003/88/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času (Ú. v. EÚ L 299, 18.11.2003, s. 9).

56 Smernica 2003/88/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času (Ú. v. EÚ L 299, 18.11.2003, s. 9).

57 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/104/ES z 19. novembra 2008 o dočasnej agentúrnej práci (Ú. v. EÚ L 327, 5.12.2008, s. 9).

57 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/104/ES z 19. novembra 2008 o dočasnej agentúrnej práci (Ú. v. EÚ L 327, 5.12.2008, s. 9).

 

57a Rozsudok Súdneho dvora z 21. februára 2018 vo veci Ville de Nivelles/Rudy Matzak, C-518/15, ECLI: EU:C:2018:82. Táto argumentácia bola potvrdená a rozpracovaná v dvoch rozsudkoch z roku 2021 [rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 9. marca 2021 vo veci RJ/Stadt Offenbacham Main, C-580/19, ECLI:EU:C:2021:183; rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 9. marca 2021 vo veci D.J./Radiotelevizija Slovenija, C-344/19, ECLI:EU:C:2021:182.

 

57b Pracovný dokument útvarov Komisie, Správa o posúdení vplyvu, sprievodný dokument k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o zlepšení pracovných podmienok v oblasti práce pre platformy v Európskej únii, SWD(2021)396 final/2.

Pozmeňujúci návrh  14

 

Návrh smernice

Odôvodnenie 11

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11) V odporúčaní Rady 2019/C 387/0158 o prístupe k sociálnej ochrane pre pracovníkov aj samostatne zárobkovo činné osoby sa členským štátom odporúča, aby prijali opatrenia na zabezpečenie formálneho a účinného pokrytia, primeranosti a transparentnosti systémov sociálnej ochrany pre všetkých pracovníkov a samostatne zárobkovo činné osoby. Členské štáty v súčasnosti poskytujú samostatne zárobkovo činným osobám rôzne stupne sociálnej ochrany.

(11) Sociálna ochrana je solidárna bezpečnostná sieť, ktorá je prospešná nielen pre jednotlivca, ale aj pre spoločnosť ako celok. V odporúčaní Rady 2019/C 387/0158 o prístupe k sociálnej ochrane pre pracovníkov aj samostatne zárobkovo činné osoby sa členským štátom odporúča, aby prijali opatrenia na zabezpečenie formálneho a účinného pokrytia, primeranosti a transparentnosti systémov sociálnej ochrany pre všetkých pracovníkov a samostatne zárobkovo činné osoby. Členské štáty v súčasnosti poskytujú samostatne zárobkovo činným osobám rôzne stupne sociálnej ochrany. Je nevyhnutné zabezpečiť a v prípade potreby rozšíriť prístup k sociálnej ochrane pre osoby pracujúce pre platformy, a to aj pre ľudí, ktorí prechádzajú z jedného postavenia do druhého, s cieľom zabezpečiť prenosnosť akumulovaných sociálnych práv a nárokov.

__________________

__________________

58 Odporúčanie Rady z 8. novembra 2019 o prístupe k sociálnej ochrane pre pracovníkov a samostatne zárobkovo činné osoby, 2019/C 387/01 (Ú. v. EÚ C 387, 15.11.2019, s. 1).

58 Odporúčanie Rady z 8. novembra 2019 o prístupe k sociálnej ochrane pre pracovníkov a samostatne zárobkovo činné osoby, 2019/C 387/01 (Ú. v. EÚ C 387, 15.11.2019, s. 1).

Pozmeňujúci návrh  15

 

Návrh smernice

Odôvodnenie 12

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12) Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/67959 (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“) sa zabezpečuje ochrana fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, a najmä sa v ňom stanovujú určité práva a povinnosti, ako aj záruky týkajúce sa zákonného, spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov, a to aj pokiaľ ide o automatizované individuálne rozhodovanie. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/115060 podporuje spravodlivosť a transparentnosť pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb poskytovaných prevádzkovateľmi online platforiem. Európska komisia navrhla ďalšie právne predpisy, ktorými sa stanovujú harmonizované pravidlá pre poskytovateľov a používateľov systémov umelej inteligencie61.

(12) Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 sa zabezpečuje ochrana fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, a najmä sa v ňom stanovujú určité práva a povinnosti, ako aj záruky týkajúce sa zákonného, spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov, a to aj pokiaľ ide o automatizované individuálne rozhodovanie. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/115060 podporuje spravodlivosť a transparentnosť pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb poskytovaných prevádzkovateľmi online platforiem. Európska komisia navrhla ďalšie právne predpisy, ktorými sa stanovujú harmonizované pravidlá pre poskytovateľov a používateľov systémov umelej inteligencie61, ktoré sa budú uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté konkrétnejšie pravidlá stanovené v tejto smernici.

__________________

__________________

59 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

 

60 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1150 z 20. júna 2019 o podpore spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb (Ú. v. EÚ L 186, 11.7.2019, s. 57).

60 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1150 z 20. júna 2019 o podpore spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb (Ú. v. EÚ L 186, 11.7.2019, s. 57).

61 COM(2021) 206 final, 21.4.2021.

61 COM(2021) 206 final, 21.4.2021.

Pozmeňujúci návrh  16

 

Návrh smernice

Odôvodnenie 13

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13) Zatiaľ čo existujúce alebo navrhované právne akty Únie stanovujú určité všeobecné záruky, výzvy v oblasti práci pre platformy si vyžadujú určité ďalšie osobitné opatrenia. V záujme primeraného zarámcovania rozvoja práce pre platformy udržateľným spôsobom je potrebné, aby Únia stanovila nové minimálne normy v oblasti pracovných podmienok s cieľom riešiť výzvy vyplývajúce z práce pre platformy. Osobám pracujúcim pre platformy v Únii by sa malo poskytnúť niekoľko minimálnych práv zameraných na zabezpečenie správneho určenia ich postavenia v zamestnaní, na podporu transparentnosti, spravodlivosti a zodpovednosti pri algoritmickom riadení a na zlepšenie transparentnosti práce pre platformy, a to aj v cezhraničných situáciách. Malo by sa to uskutočniť s cieľom zlepšiť právnu istotu, vytvoriť rovnaké podmienky medzi digitálnymi pracovnými platformami a offline poskytovateľmi služieb a podporiť udržateľný rast digitálnych pracovných platforiem v Únii.

(13) Zatiaľ čo existujúce alebo navrhované právne akty Únie stanovujú určité všeobecné záruky, výzvy v oblasti práci pre platformy si vyžadujú určité ďalšie osobitné opatrenia. V záujme primeraného zarámcovania rozvoja práce pre platformy udržateľným spôsobom je potrebné, aby Únia stanovila nové minimálne normy v oblasti pracovných podmienok s cieľom riešiť výzvy vyplývajúce z práce pre platformy a chrániť práva pracovníkov platforiem. Pracovníkom platforiem a prípadne osobám pracujúcim pre platformy by sa malo poskytnúť niekoľko minimálnych práv zameraných na správne určenie ich zmluvného postavenia, ako aj spravodlivých a primeraných pracovných podmienok, na podporu transparentnosti, spravodlivosti, zodpovednosti a nediskriminácie, a na predchádzanie zdravotným a bezpečnostným rizikám pri algoritmickom riadení a na zlepšenie transparentnosti práce pre platformy, a to aj v cezhraničných situáciách, a na zaručenie práva na kolektívne vyjednávanie, v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a postupmi. Malo by sa to uskutočniť s cieľom zlepšiť právnu istotu, vytvoriť rovnaké podmienky medzi digitálnymi pracovnými platformami a offline poskytovateľmi služieb a podporiť udržateľný rast digitálnych pracovných platforiem v Únii. Na dosiahnutie tohto cieľa by sa osoby pracujúce prostredníctvom digitálnej pracovnej platformy mali správne klasifikovať vo vzťahu k ich zmluvnému postaveniu, aby mali prístup k platným vnútroštátnym právnym predpisom v oblasti práce a sociálnej ochrany.

Pozmeňujúci návrh  17

 

Návrh smernice

Odôvodnenie 14

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14) Komisia v súlade s článkom 154 Zmluvy o fungovaní Európskej únie uskutočnila so sociálnymi partnermi dvojfázovú konzultáciu o zlepšení pracovných podmienok v oblasti práce pre platformy. Sociálni partneri sa nedohodli na začatí rokovaní o týchto otázkach. Je však dôležité prijať v tejto oblasti opatrenia na úrovni Únie, a to tak, že sa súčasný právny rámec prispôsobí vzniku práce pre platformy.

(14) Komisia v súlade s článkom 154 Zmluvy o fungovaní Európskej únie uskutočnila so sociálnymi partnermi dvojfázovú konzultáciu o zlepšení pracovných podmienok v oblasti práce pre platformy. Sociálni partneri sa nedohodli na začatí rokovaní o týchto otázkach. Je však dôležité prijať v tejto oblasti opatrenia na úrovni Únie, a to tak, že sa súčasný právny rámec prispôsobí vzniku práce pre platformy a používaniu automatizovaných monitorovacích a rozhodovacích systémov.

Pozmeňujúci návrh  18

 

Návrh smernice

Odôvodnenie 15

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15) Komisia okrem toho uskutočnila rozsiahle výmeny s príslušnými zainteresovanými stranami vrátane digitálnych pracovných platforiem, združení osôb pracujúcich pre platformy, odborníkov z akademickej obce, členských štátov a medzinárodných organizácií a zástupcov občianskej spoločnosti.

(15) Komisia okrem toho uskutočnila rozsiahle výmeny s príslušnými zainteresovanými stranami vrátane digitálnych pracovných platforiem, združení osôb pracujúcich pre platformy, sociálnych partnerov, odborníkov z akademickej obce, členských štátov a medzinárodných organizácií a zástupcov občianskej spoločnosti.

Pozmeňujúci návrh  19

 

Návrh smernice

Odôvodnenie 16

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16) Táto smernica by sa mala uplatňovať na osoby pracujúce pre platformy v Únii, ktoré majú, alebo o ktorých sa na základe posúdenia skutočností môže usúdiť, že majú pracovnú zmluvu alebo sú v pracovnoprávnom vzťahu v zmysle právnych predpisov, kolektívnych zmlúv alebo zaužívanej praxe platných v členských štátoch, s prihliadnutím na judikatúru Súdneho dvora Európskej únie. Malo by to zahŕňať situácie, keď postavenie v zamestnaní v prípade osoby pracujúcej pre platformy nie je jasné, aby sa umožnilo správne určenie tohto postavenia. Ustanovenia o algoritmickom riadení, ktoré sa týkajú spracúvania osobných údajov, by sa mali vzťahovať aj na pravé samostatne zárobkovo činné osoby a iné osoby pracujúce pre platformy v Únii, ktoré nemajú pracovnoprávny vzťah.

(16) Táto smernica by sa mala uplatňovať na osoby pracujúce pre platformy v Únii, ktoré majú, alebo o ktorých sa na základe posúdenia skutočností môže usúdiť, že majú pracovnú zmluvu alebo sú v pracovnoprávnom vzťahu v zmysle právnych predpisov, kolektívnych zmlúv alebo zaužívanej praxe platných v každom členskom štáte, s prihliadnutím na judikatúru Súdneho dvora. Malo by to zahŕňať situácie, keď postavenie v zamestnaní v prípade osoby pracujúcej pre platformy nie je jasné, aby sa umožnilo správne určenie tohto postavenia. Ustanovenia o algoritmickom riadení, ktoré sa týkajú spracúvania osobných údajov, by sa mali vzťahovať aj na skutočne samostatne zárobkovo činné osoby a iné osoby pracujúce pre platformy v Únii, ktoré nemajú pracovnoprávny vzťah.

Pozmeňujúci návrh  20

 

Návrh smernice

Odôvodnenie 17a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(17a) Samostatne zárobkovo činné sprostredkovateľské osoby, na ktoré sa vzťahuje smernica Rady 86/653/EHS1a, ktoré majú trvalé oprávnenie dojednávať predaj alebo nákup tovaru na účet inej osoby alebo dojednávať a uzatvárať takéto transakcie v mene a na účet tejto osoby, by nemali patriť do rozsahu pôsobnosti tejto smernice za predpokladu, že digitálna pracovná platforma neorganizuje prácu obchodných zástupcov alebo sprostredkovateľov medzi takýmito obchodnými zástupcami a ich zastúpenými.

 

__________________

 

1a Smernica Rady 86/653/EHS o koordinácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa samostatných obchodných zástupcov (Ú. v. ES L 382, 31.12.1986, s. 17).

Pozmeňujúci návrh  21

 

Návrh smernice

Odôvodnenie 17 b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(17b) Služby taxi dispečingu, ako ich upravujú vnútroštátne právne predpisy a prax, možno odlíšiť od digitálnych pracovných platforiem jazdy na objednávku, keď sú len „doplnkom“ už existujúcej služby a spájajú len skutočne samostatne zárobkovo činných vodičov taxislužieb s ich zákazníkmi, pričom posielajú správy prijaté od osôb hľadajúcich taxi službu vodičom taxislužby s licenciou za predpokladu, že nevykonávajú žiadnu kontrolu alebo riadenie v súlade s touto smernicou nad vodičmi taxislužby s licenciou, t. j. že poskytovateľ služieb okrem iného nestanovuje a nevyberá poplatok za cestu a nemá kontrolu nad kvalitou vozidiel alebo nad vodičmi a nad ich výkonom práce. Samostatne zárobkovo činní vodiči taxislužieb si zvyčajne môžu slobodne vybrať, ako generujú svoj obrat z dôvodu práv, ktoré zvyčajne získavajú s licenciou, ako je právo na slobodný prístup ku klientom prostredníctvom pouličného stanoviska, vyhradených verejných zastávok pre taxíky alebo rovnocennými spôsobmi.

Pozmeňujúci návrh  22

 

Návrh smernice

Odôvodnenie 17 c (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(17c) Hromadnú prácu (crowdwork) možno definovať ako organizovanie outsourcingu alebo prideľovania úloh potenciálne poskytovaných veľkému okruhu zákazníkov alebo zamestnávateľov prostredníctvom online platforiem. Hromadná práca má mnoho podobností s inými formami neštandardného zamestnania, ako je dočasná práca, práca na čiastočný úväzok alebo dočasná agentúrna práca. Zvyčajne sa vykonáva cez internet prostredníctvom technologického sprostredkovateľa, ktorý je často platformou. Mikropráca alebo platformy pre hromadnú prácu koordinujú malé online úlohy. Tieto mikroúlohové platformy sú typom online digitálnej pracovnej platformy, ktorá poskytuje podnikom a iným klientom prístup k veľkej a pružnej pracovnej sile („crowd“) na vykonávanie malých úloh, ktoré možno vykonávať na diaľku pomocou počítača a internetového pripojenia. Úlohy sú rozdelené veľkému počtu jednotlivcov, tzv. davu (crowd), ktorí môžu vykonávať jednotlivé činnosti asynchrónne a na diaľku prostredníctvom svojich osobných počítačov. Digitálne pracovné platformy, ktoré organizujú hromadnú prácu, by mali patriť do rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh  23

 

Návrh smernice

Odôvodnenie 18

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18) Digitálne pracovné platformy sa líšia od iných online platforiem tým, že organizujú prácu vykonávanú jednotlivcami na jednorazovú alebo opakovanú žiadosť príjemcu služby poskytovanej platformou. Organizácia práce vykonávanej jednotlivcami by mala zahŕňať významnú úlohu aspoň pri zosúladení dopytu po službe s ponukou pracovnej sily zo strany jednotlivca, ktorý má zmluvný vzťah s digitálnou pracovnou platformou a ktorý je k dispozícii na výkon konkrétnej úlohy, a môže zahŕňať aj iné činnosti, ako je spracovanie platieb. Za digitálne pracovné platformy, by sa nemali považovať online platformy, ktoré neorganizujú prácu vykonávanú jednotlivcami, ale poskytujú len prostriedky, ktorými sa poskytovatelia služieb môžu dostať ku koncovému používateľovi, napríklad prostredníctvom inzercie ponúk alebo žiadostí o služby alebo zhromažďovania a zobrazovania dostupných poskytovateľov služieb v konkrétnej oblasti bez akéhokoľvek ďalšieho zapojenia. Vymedzenie digitálnej pracovnej platformy by sa nemalo vzťahovať ani na poskytovateľov služieb, ktorých primárnym účelom je využívanie alebo spoločné využívanie majetku, ako je krátkodobý prenájom ubytovania. Malo by sa obmedziť na poskytovateľov služby, v prípade ktorých organizácia práce vykonávanej jednotlivcom (napr. preprava osôb alebo tovaru alebo čistenie) predstavuje nevyhnutnú a zásadnú, a nie len malú a čisto vedľajšiu zložku.

(18) Digitálne pracovné platformy sa líšia od iných online platforiem tým, že organizujú prácu vykonávanú jednotlivcami na žiadosť príjemcu služby alebo pridelením práce prostredníctvom otvorenej, jednorazovej alebo opakovanej výzvy prostredníctvom elektronických prostriedkov, ako je webové sídlo alebo mobilná aplikácia. Organizácia práce vykonávanej jednotlivcami by mala zahŕňať úlohu aspoň pri zosúladení dopytu s ponukou pracovnej sily zo strany jednotlivca, ktorý má zmluvný vzťah s digitálnou pracovnou platformou, bez ohľadu na povahu zmluvného vzťahu alebo zmluvné určenie vzťahu medzi uvedeným jednotlivcom a fyzickou alebo právnickou osobou poskytujúcou túto službu, a ktorý je k dispozícii na výkon konkrétnej úlohy, a môže zahŕňať aj iné činnosti, ako je spracovanie platieb. Za digitálne pracovné platformy, by sa nemali považovať online platformy, ktoré neorganizujú prácu vykonávanú jednotlivcami, ale poskytujú len prostriedky, napríklad prostredníctvom inzercie ponúk alebo žiadostí o služby alebo zhromažďovania a zobrazovania dostupných poskytovateľov služieb v konkrétnej oblasti bez akéhokoľvek ďalšieho zapojenia. Vymedzenie digitálnej pracovnej platformy by sa nemalo vzťahovať ani na poskytovateľov služieb, ktorých účelom je využívanie alebo spoločné využívanie majetku, ako je krátkodobý prenájom ubytovania alebo predaj tovaru.

Pozmeňujúci návrh  24

 

Návrh smernice

Odôvodnenie 18a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(18a) Častá nesprávna klasifikácia osôb vykonávajúcich prácu pre platformy spolu s neexistenciou spoločného pracoviska, kde by sa pracovníci platformy mohli navzájom spoznať a komunikovať, a to aj na účely obhajoby svojich záujmov voči zamestnávateľovi, spôsobujú, že fenomén podnikových odborových zväzov alebo zástupcov pracovníkov, ktoré sú založené alebo kontrolované a sú v záujme zamestnávateľa, a nie v záujme týchto pracovníkov1a, je pri práci pre platformy obzvlášť závažný. Takéto podnikové odborové zväzy alebo zástupcovia zamestnancov sú v rozpore s článkom 2 Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce (MOP) č. 98 a so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/14/ES1b. Pri zavádzaní alebo vykonávaní praktických opatrení na informovanie alebo konzultácie by zamestnávatelia a zástupcovia pracovníkov mali konať v duchu spolupráce a brať náležitý ohľad na svoje vzájomné práva a povinnosti, a tak zohľadňovať záujmy podniku alebo prevádzky, ako aj záujmy pracovníkov. Digitálne pracovné platformy by spolu s najreprezentatívnejšími odborovými zväzmi mali zabezpečiť, aby voľby zástupcov pracovníkov boli v súlade so základnými právami a slobodami a aby boli v súlade s platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi a praxou.

 

__________________

 

1a Vymedzenie nadácie Eurofound, https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/industrial-relations-dictionary/company-union

 

1b Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/14/ES z 11. marca 2002 ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre informovanie a porady so zamestnancami v Európskom spoločenstve – Spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie o zastúpení zamestnancov (Ú. v. ES L 80, 23.3.2002, s. 2).

Pozmeňujúci návrh  25

 

Návrh smernice

Odôvodnenie 18 b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(18b) Sociálny dialóg a kolektívne vyjednávanie sú mimoriadne dôležité pre dosiahnutie cieľov tejto smernice. Mali by sa zachovať výlučné výsady odborových zväzov, ako napríklad ich právo zúčastňovať sa na kolektívnom vyjednávaní a uzatvárať kolektívne zmluvy. Práva a výsady odborových zväzov a iných zástupcov pracovníkov stanovené v tejto smernici by sa mali zabezpečiť a rešpektovať v súlade s dohovormi MOP1a, ako aj s Európskou sociálnou chartou Rady Európy.

 

__________________

 

1a Najmä Dohovor č. 87 o slobode združovania a ochrane práva organizovať sa, Dohovor MOP č. 98 o práve organizovať sa a kolektívne vyjednávať a s náležitým zreteľom na dohovor MOP č. 135 o reprezentáciách pracovníkov, dohovor MOP č. 151 o pracovných vzťahoch (verejná služba), dohovor MOP č. 154 o kolektívnom vyjednávaní a súvisiace odporúčania MOP.

Pozmeňujúci návrh  26

 

Návrh smernice

Odôvodnenie 18 c (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(18c) Automatizované systémy rozhodovania a monitorovania by mali zahŕňať akýkoľvek výpočtový mechanizmus, ktorý využíva techniky alebo súbory údajov počítačovej vedy, ktoré môžu ovplyvniť pracovné podmienky, organizáciu práce a umožniť opatrenia alebo odporúčania na riešenie problémov, ktoré majú významný vplyv na osoby pracujúce pre platformy. Takéto automatizované rozhodovanie zahŕňa okrem iného monitorovanie, hodnotenie výkonnosti, individuálne profilovanie a prideľovanie úloh. Používanie počítačových aplikácií na výmenu správ (napríklad e-mailov) sa v zásade považuje za komunikačný prostriedok, a teda neznamená, že tieto aplikácie sú samy osebe automatizovanými rozhodnutiami.

Pozmeňujúci návrh  27

 

Návrh smernice

Odôvodnenie 19

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19) S cieľom bojovať proti nepravej samostatnej zárobkovej činnosti v oblasti práce pre platformy a uľahčiť správne určenie postavenia v zamestnaní by členské štáty mali mať zavedené vhodné postupy na predchádzanie nesprávnej klasifikácii postavenia v zamestnaní osôb pracujúcich pre platformy, ako aj postupy na jej riešenie. Cieľom týchto postupov by malo byť zistenie existencie pracovnoprávneho vzťahu, ako je vymedzený vo vnútroštátnych právnych predpisoch, kolektívnych zmluvách alebo zaužívanej praxi, s prihliadnutím na judikatúru Súdneho dvora a, ak takýto pracovnoprávny vzťah existuje, zabezpečenie úplného súladu s právom Únie, ktoré je uplatniteľné na pracovníkov, ako aj s vnútroštátnym pracovným právom, kolektívnymi zmluvami a predpismi v oblasti sociálnej ochrany. Ak samostatná zárobková činnosť alebo akékoľvek hybridné postavenie v zamestnaní – v zmysle vymedzenia na vnútroštátnej úrovni – skutočným postavením v zamestnaní danej osoby, mali by sa uplatňovať práva a povinnosti podľa daného postavenia.

(19) Osoba pracujúca pre platformy môže byť buď pracovníkom platformy alebo skutočne samostatne zárobkovo činnou osobou. S cieľom bojovať proti nepravej samostatnej zárobkovej činnosti v oblasti práce pre platformy a uľahčiť správne určenie postavenia v zamestnaní by členské štáty mali mať zavedené účinné postupy na predchádzanie nesprávnej klasifikácii postavenia v zamestnaní osôb pracujúcich pre platformy, ako aj postupy na jej riešenie. Cieľom týchto postupov by malo byť zaručenie správneho určenia postavenia v zamestnaní, zistenie existencie pracovnoprávneho vzťahu, ako je vymedzený vo vnútroštátnych právnych predpisoch a platných medzinárodných právnych predpisoch, kolektívnych zmluvách alebo zaužívanej praxi, s prihliadnutím na judikatúru Súdneho dvora a, ak takýto pracovnoprávny vzťah existuje, zabezpečenie úplného súladu s právom Únie, ktoré je uplatniteľné na pracovníkov, ako aj s vnútroštátnym pracovným právom, kolektívnymi zmluvami a predpismi v oblasti sociálnej ochrany. Ak je samostatná zárobková činnosť – v zmysle vymedzenia na vnútroštátnej úrovni – skutočným postavením v zamestnaní danej osoby, mali by sa uplatňovať práva a povinnosti podľa daného postavenia.

Pozmeňujúci návrh  28

 

Návrh smernice

Odôvodnenie 20

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20) Súdny dvor v judikatúre stanovil kritériá na určenie postavenia pracovníka62. Pri vykonávaní tejto smernice by sa mal zohľadniť výklad týchto kritérií Súdnym dvorom. Zneužívanie postavenia samostatne zárobkovo činných osôb, ako je vymedzené vo vnútroštátnych právnych predpisoch, či už na vnútroštátnej úrovni alebo v cezhraničných situáciách, je formou nepravdivo deklarovanej práce, ktorá je často spájaná s nedeklarovanou prácou. O nepravú samostatne zárobkovú činnosť ide vtedy, keď je osoba formálne samostatne zárobkovo činná, pričom spĺňa podmienky, ktoré sú charakteristické pre pracovnoprávny vzťah, s cieľom vyhnúť sa určitým právnym alebo daňovým povinnostiam.

(20) Súdny dvor v judikatúre stanovil kritériá na určenie postavenia pracovníka62. Pri vykonávaní tejto smernice by sa mal zohľadniť výklad týchto kritérií Súdnym dvorom. Zneužívanie postavenia samostatne zárobkovo činných osôb, ako je vymedzené vo vnútroštátnych právnych predpisoch, či už na vnútroštátnej úrovni alebo v cezhraničných situáciách, je formou nepravdivo deklarovanej práce, ktorá je často spájaná s nedeklarovanou prácou. O nepravú samostatne zárobkovú činnosť ide vtedy, keď je osoba formálne samostatne zárobkovo činná, pričom spĺňa podmienky, ktoré sú charakteristické pre pracovnoprávny vzťah, s cieľom vyhnúť sa určitým právnym alebo daňovým povinnostiam, ktoré by mohli vytvoriť situáciu nekalej súťaže vo vzťahu k spoločnostiam, ktoré dodržiavajú zákon. Takéto osoby by mali patriť do rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

__________________

__________________

62 Rozsudky Súdneho dvora z 3. júla 1986, Deborah Lawrie-Blum/Land Baden-Württemberg, C-66/85, ECLI:EU:C:1986:284; zo 14. októbra 2010, Union Syndicale Solidaires Isère/Premier ministre a i, C-428/09, ECLI:EU:C:2010:612; zo 4. decembra 2014, FNV Kunsten Informatie en Media/Staat der Nederlanden, C-413/13, ECLI:EU:C:2014:2411; z 9. júla 2015, Ender Balkaya/Kiesel Abbruch- und Recycling Technik GmbH, C-229/14, ECLI:EU:C:2015:455; zo 17. novembra 2016, Betriebsrat der Ruhrlandklinik gGmbH/Ruhrlandklinik gGmbH, C-216/15, ECLI:EU:C:2016:883; zo 16. júla 2020, UX/Governo della Repubblica italiana, C-658/18, ECLI:EU:C:2020:572 a uznesenie Súdneho dvora z 22. apríla 2020, B/Yodel Delivery Network Ltd, C-692/19, ECLI:EU:C:2020:288.

62 Rozsudky Súdneho dvora z 3. júla 1986, Deborah Lawrie-Blum/Land Baden-Württemberg, C-66/85, ECLI:EU:C:1986:284; zo 14. októbra 2010, Union Syndicale Solidaires Isère/Premier ministre a i, C-428/09, ECLI:EU:C:2010:612; zo 4. decembra 2014, FNV Kunsten Informatie en Media/Staat der Nederlanden, C-413/13, ECLI:EU:C:2014:2411; z 9. júla 2015, Ender Balkaya/Kiesel Abbruch- und Recycling Technik GmbH, C-229/14, ECLI:EU:C:2015:455; zo 17. novembra 2016, Betriebsrat der Ruhrlandklinik gGmbH/Ruhrlandklinik gGmbH, C-216/15, ECLI:EU:C:2016:883; zo 16. júla 2020, UX/Governo della Repubblica italiana, C-658/18, ECLI:EU:C:2020:572 a uznesenie Súdneho dvora z 22. apríla 2020, B/Yodel Delivery Network Ltd, C-692/19, ECLI:EU:C:2020:288.

Pozmeňujúci návrh  29

 

Návrh smernice

Odôvodnenie 22

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22) Ak sa existencia pracovnoprávneho vzťahu preukáže na základe skutočností, strana konajúca ako zamestnávateľ by mala byť jasne identifikovaná a táto strana by mala plniť všetky povinnosti vyplývajúce z jej úlohy zamestnávateľa.

(22) Ak sa existencia pracovnoprávneho vzťahu preukáže na základe skutočností, strana/strany konajúca/konajúce ako zamestnávateľ by mala/mali byť jasne identifikovaná/-é a mala/mali by plniť všetky povinnosti vyplývajúce z jej/ich úlohy zamestnávateľa podľa vnútroštátneho práva a príslušných vnútroštátnych alebo sektorových kolektívnych zmlúv platných pre odvetvie činnosti, ktoré musia určiť členské štáty v spolupráci so sociálnymi partnermi v súlade s vnútroštátnym právom a postupmi.

Pozmeňujúci návrh  30

 

Návrh smernice

Odôvodnenie 23

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23) Zabezpečenie správneho určenia postavenia v zamestnaní by nemalo brániť zlepšeniu pracovných podmienok pravých samostatne zárobkovo činných osôb pracujúcich pre platformy. Ak sa digitálna pracovná platforma rozhodne – na čisto dobrovoľnom základe alebo po dohode s dotknutými osobami – samostatne zárobkovo činným osobám pracujúcim pre danú platformu uhrádzať sociálnu ochranu, úrazové poistenie alebo iné formy poistenia, odbornú prípravu alebo podobné dávky, tieto dávky ako také by sa nemali považovať za určujúce prvky svedčiace o existencii pracovnoprávneho vzťahu.

(23) Zabezpečenie správneho určenia postavenia v zamestnaní by nemalo brániť zlepšeniu pracovných podmienok skutočne samostatne zárobkovo činných osôb pracujúcich pre platformy. Kolektívne vyjednávanie je kľúčovým nástrojom na zlepšenie pracovných podmienok osôb pracujúcich pre platformy bez ohľadu na zmluvné určenie vzťahu a Komisia a členské štáty by ho mali podporovať. Oznámenie Komisie z 30. septembra 2022, ktoré obsahuje usmernenia o uplatňovaní práva hospodárskej súťaže Únie na kolektívne zmluvy týkajúce sa pracovných podmienok samostatne zárobkovo činných osôb môže na tento účel slúžiť ako užitočné usmernenie bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne právne predpisy a postupy, pokiaľ ide o rozsah a formu kolektívneho zastúpenia a za podmienky, že tieto zmluvy sa týkajú skutočne samostatne zárobkovo činných osôb. Členské štáty by mali priať opatrenia na zabezpečenie účinnej ochrany osôb pracujúcich pre platformy, najmä pracovníčok, ako aj najzraniteľnejších pracovníkov, mladých pracovníkov, starších pracovníkov, pracovníkov v neformálnom hospodárstve, migrujúcich pracovníkov a pracovníkov so zdravotným postihnutím.

Pozmeňujúci návrh  31

 

Návrh smernice

Odôvodnenie 24

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24) Keď digitálne pracovné platformy kontrolujú určité prvky výkonu práce, konajú ako zamestnávatelia v pracovnoprávnom vzťahu. Riadenie a kontrola alebo právna podriadenosť predstavujú v členských štátoch a v judikatúre Súdneho dvora základný prvok vymedzenia pracovnoprávneho vzťahu. Zmluvné vzťahy, v ktorých digitálne pracovné platformy vykonávajú určitú úroveň kontroly nad určitými prvkami výkonu práce, by sa preto podľa právnej domnienky mali považovať za pracovnoprávny vzťah medzi platformou a osobou pracujúcou pre platformy prostredníctvom tejto platformy. V dôsledku toho by sa takáto osoba mala klasifikovať ako pracovník, ktorý má všetky práva a povinnosti v súlade s takýmto postavením, ako je stanovené vo vnútroštátnom práve a v práve Únie, kolektívnych zmluvách a zaužívanej praxi. Právna domnienka by sa mala uplatňovať vo všetkých príslušných správnych a súdnych konaniach a mala by byť v prospech osoby pracujúcej pre platformy. Na túto domnienku by mali mať možnosť odvolávať sa aj orgány zodpovedné za overovanie dodržiavania príslušných právnych predpisov alebo ich presadzovanie, ako sú inšpektoráty práce, orgány sociálnej ochrany alebo daňové orgány. Členské štáty by mali zaviesť vnútroštátny rámec na obmedzenie súdnych sporov a zvýšenie právnej istoty.

(24) Keď digitálne pracovné platformy dohliadajú alebo vykonávajú určitú kontrolu nad určitými prvkami výkonu práce, konajú ako zamestnávatelia v pracovnoprávnom vzťahu. Riadenie a kontrola alebo právna podriadenosť predstavujú v členských štátoch a v judikatúre Súdneho dvora základný prvok vymedzenia pracovnoprávneho vzťahu. Zmluvné vzťahy medzi osobami pracujúcimi pre platformy a digitálnou pracovnou platformou by sa preto podľa právnej domnienky mali považovať za pracovnoprávny vzťah. Domnienku majú uplatniť vnútroštátne orgány, keď sa domnievajú, že by mohlo dôjsť k nesprávnej klasifikácii osôb pracujúcich pre platformy. Domnienka by sa mala uplatňovať aj vtedy, keď osoba pracujúca pre platformy alebo odborová organizácia konajúca v mene alebo na podporu viacerých osôb pracujúcich pre platformy spochybňuje ich klasifikáciu v správnom alebo súdnom konaní. Právna domnienka by sa mala uplatňovať vo všetkých príslušných administratívnych postupoch a správnych a súdnych konaniach a mala by byť v prospech osoby pracujúcej pre platformy. Túto domnienku by mali uplatňovať orgány zodpovedné za overovanie dodržiavania príslušných právnych predpisov alebo ich presadzovanie, ako sú inšpektoráty práce, orgány sociálnej ochrany alebo daňové orgány. Členské štáty by mali zaviesť vnútroštátny rámec na obmedzenie počtu súdnych sporov a zvýšenie právnej istoty, ktorý zabezpečí správnu klasifikáciu osôb pracujúcich pre platformy od začiatku zmluvného vzťahu. Právna domnienka pracovnoprávneho vzťahu by nemala viesť k automatickej klasifikácii všetkých osôb pracujúcich pre platformy ako pracovníkov, keďže platforma má vždy možnosť vyvrátiť domnienku pred tým, ako príslušný správny alebo právny orgán prijme rozhodnutie o preklasifikovaní. Domnienka by sa nemala vzťahovať na situácie, keď sú osoby pracujúce pre platformy skutočne samostatne zárobkovo činné osoby. Osoby pracujúce pre platformy, ktoré sú skutočne samostatne zárobkovo činné, by mali mať možnosť zostať v nej a mať prístup k práci prostredníctvom platforiem. Skutočne samostatne zárobkovo činné osoby sú voči svojim zákazníkom samy zodpovedné za to, ako vykonávajú svoju prácu, a za kvalitu svojich výstupov.

Pozmeňujúci návrh  32

 

Návrh smernice

Odôvodnenie 25

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25) Kritériá, ktoré naznačujú, že digitálna pracovná platforma kontroluje výkon práce, by sa mali zahrnúť do smernice, aby sa právna domnienka stala funkčnou a aby sa uľahčilo presadzovanie práv pracovníkov. Tieto kritériá by mali byť inšpirované judikatúrou Únie a vnútroštátnou judikatúrou a mali by zohľadňovať vnútroštátne koncepcie pracovnoprávneho vzťahu. Kritériá by mali zahŕňať konkrétne prvky preukazujúce, že digitálna pracovná platforma napríklad v praxi určuje, a nielen odporúča, pracovné podmienky alebo odmeňovanie, alebo oboje, dáva pokyny týkajúce sa toho, ako sa má práca vykonávať, alebo bráni osobe pracujúcej pre platformy rozvíjať obchodné kontakty s potenciálnymi klientmi. Aby to fungovalo v praxi, na uplatnenie domnienky by mali byť vždy splnené aspoň dve kritériá. Kritériá by sa zároveň nemali vzťahovať na situácie, keď sú osoby pracujúce pre platformy pravé samostatne zárobkovo činné osoby. Pravé samostatne zárobkovo činné osoby sú voči svojim zákazníkom samy zodpovedné za to, ako vykonávajú svoju prácu a za kvalitu svojich výstupov. Pre pravú samostatnú zárobkovú činnosť je charakteristická sloboda zvoliť si pracovný čas alebo obdobia neprítomnosti, odmietnuť úlohy, využiť subdodávateľov alebo náhradníkov alebo pracovať pre akúkoľvek tretiu stranu. Preto by sa faktické obmedzenie takýchto právomocí viacerými podmienkami alebo systémom sankcií malo tiež považovať za prvok kontroly výkonu práce. Prísny dohľad nad výkonom práce alebo podrobné overovanie kvality výsledkov tejto práce, a to aj elektronickými prostriedkami, ktoré nespočívajú len na využívaní recenzií alebo hodnotení príjemcami služby, by sa preto mali tiež považovať za prvok kontroly výkonu práce. Digitálne pracovné platformy by zároveň mali byť schopné navrhnúť svoje technické rozhranie tak, aby zabezpečili dobrú skúsenosť spotrebiteľov. Ako kontrola výkonu práce by sa nemali chápať opatrenia alebo pravidlá, ktoré vyžaduje zákon alebo ktoré sú potrebné na ochranu zdravia a bezpečnosti príjemcov služby.

(25) Orgány a príslušné inštitúcie, ktoré na základe objektívneho posúdenia určujú správnu klasifikáciu osôb pracujúcich pre platformy, pokiaľ ide o existenciu pracovnoprávneho vzťahu, ako sa vymedzuje v platných právnych predpisoch, kolektívnych zmluvách alebo zaužívaných postupoch platných v dotknutom členskom štáte, s prihliadnutím na judikatúru Súdneho dvora, by sa mali riadiť skutkovými prvkami naznačujúcimi, že digitálna pracovná platforma vykonáva kontrolu a riadenie nad výkonom práce. Tieto prvky by mali byť inšpirované judikatúrou Únie a vnútroštátnou judikatúrou, ako aj odporúčaním MOP o pracovnoprávnych vzťahoch z roku 2006 (č. 198), a zohľadňujú vnútroštátne koncepcie pracovnoprávneho vzťahu ich neprestajná vývoj, a to aj v nadväznosti na vývoj automatizovaných monitorovacích a rozhodovacích systémov. Medzi konkrétnymi prvkami, ktoré môžu naznačovať, že digitálna pracovná platforma vykonáva kontrolu nad výkonom práce alebo naň dohliada, sú napríklad prvky, ktoré preukazujú, že digitálna pracovná platforma: v praxi určuje pracovné podmienky alebo odmeňovanie, alebo oboje; vydáva pravidelné platby pracovníkovi; vyžaduje dodržiavanie pravidiel týkajúcich sa vzhľadu alebo správania; poskytuje pokyny o tom, ako sa má práca vykonávať; bráni osobe pracujúcej pre platformy rozvíjať obchodné kontakty s potenciálnymi klientmi, a to aj prostredníctvom kontroly alebo obmedzenia komunikácie medzi osobou pracujúcou pre platformy a príjemcom tovaru alebo služieb počas výkonu práce a po nej; dohliada na výkon práce, a to aj pomocou elektronických prostriedkov; sleduje osobu pracujúcu pre platformy alebo dohliada na ňu  pri výkone práce; kontroluje a organizuje obchodnú činnosť spojenú s prácou pre platformy, ktorú vykonávajú jednotlivci, alebo nesie zodpovednosť za súvisiace investície a riadenie; poskytuje osobe pracujúcej pre platformy nástroje, digitálne prostriedky, materiály alebo stroje, ktoré sú potrebné na výkon práce alebo obmedzuje slobodu osoby pracujúcej pre platformy zvoliť si sociálne zabezpečenie, úrazové poistenie, dôchodkové zabezpečenie alebo iné formy poistenia, a to aj prostredníctvom nepriaznivých dôsledkov. Pre skutočnú samostatnú zárobkovú činnosť je charakteristická, hoci ju priamo nedokazuje, sloboda zvoliť si pracovný čas alebo obdobia neprítomnosti, odmietnuť úlohy, využiť subdodávateľov alebo náhradníkov alebo pracovať pre akúkoľvek tretiu stranu. Preto by sa de facto obmedzenie takejto diskrečnej právomoci pri organizácii práce, najmä pokiaľ ide o voľný výber pracovného času alebo období neprítomnosti, pri prijímaní alebo odmietaní úloh alebo využívaní subdodávateľov alebo substitútov na základe viacerých podmienok alebo prostredníctvom systému sankcií vrátane obmedzenia prístupu k práci alebo používania systémov hodnotenia zákazníkov ako nástroja kontroly a základu pre sankcie alebo ako nástroja na prideľovanie pracovných úloh, malo takisto brať do úvahy ako prvok naznačujúci kontrolu a riadenie výkonu práce. Overovanie kvality výsledkov tejto práce, a to aj elektronickými prostriedkami by sa malo tiež brať do úvahy ako prvok naznačujúci kontrolu a dohľad nad výkonom práce. Tento zoznam nie je vyčerpávajúci a akýkoľvek iný relevantný prvok by mohol naznačovať, že digitálna pracovná platforma vykonáva kontrolu nad výkonom práce alebo naň dohliada. Digitálne pracovné platformy by zároveň mali byť schopné navrhnúť svoje technické rozhranie tak, aby zabezpečili, aby tieto opatrenia alebo pravidlá, ktoré vyžadujú právne predpisy neboli chápané ako dohľad nad výkonom práce.

Pozmeňujúci návrh  33

 

Návrh smernice

Odôvodnenie 26

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26) Účinné vykonávanie právnej domnienky prostredníctvom vhodných opatrení, ako sú šírenie informácií verejnosti, vypracovanie usmernení a posilnenie kontrol a inšpekcií v teréne, je nevyhnutné na zabezpečenie právnej istoty a transparentnosti pre všetky zúčastnené strany. V rámci týchto opatrení by sa mala zohľadniť osobitná situácia startupov s cieľom podporiť podnikateľský potenciál a podmienky udržateľného rastu digitálnych pracovných platforiem v Únii.

(26) Účinné vykonávanie právnej domnienky prostredníctvom vhodných opatrení je nevyhnutné na zabezpečenie právnej istoty a transparentnosti pre všetky zúčastnené strany. Takéto opatrenia by mali zahŕňať šírenie informácií verejnosti, vypracovanie komplexných usmernení vo forme konkrétnych a praktických odporúčaní, posilnenie kontrol, spoluprácu medzi rôznymi vnútroštátnymi orgánmi, mechanizmy pre osoby pracujúce pre platformy a digitálne pracovné platformy na konzultácie s príslušnými orgánmi a inšpekcie v teréne. Tieto opatrenia by mali zohľadňovať osobitnú situáciu MSP pri udržateľnom rozvoji digitálnych pracovných platforiem. V záujme spravodlivosti by právna domnienka nemala mať za následok, že niektoré platformy digitálnej práce zahŕňajú subdodávky medzi platformou a osobami poskytujúcimi služby s cieľom obchádzať povinnosti stanované v tejto smernici. Digitálna pracovná platforma, ktorej je zamestnávateľ subdodávateľom, by mala byť okrem zamestnávateľa alebo namiesto neho zodpovedná za akékoľvek porušenie práv pracovníkov platforiem stanovených v tejto smernici, a to aj pokiaľ ide o všetky nevyplatené odmeny a príspevky splatné do spoločných fondov alebo inštitúcií sociálnych partnerov.

Pozmeňujúci návrh  34

 

Návrh smernice

Odôvodnenie 26a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(26a) S cieľom zabezpečiť účinné vykonávanie inšpekcií práce by členské štáty mali mať dostatok inšpektorov práce, a to v súlade s Dohovorom MOP č. 81 o inšpekcii práce a správou MOP III o 95. Medzinárodnej konferencii práce v roku 2006, v ktorej sa odporúča, aby bol na 10 000 pracovníkov jeden inšpektor práce. Členské štáty by mali každý rok stanoviť vnútroštátny cieľ pre počet kontrol, ktoré sa majú vykonať v odvetviach činnosti, v ktorých pôsobia digitálne pracovné platformy, s cieľom zabezpečiť správnu klasifikáciu pracovníkov. Preklasifikovanie osoby vykonávajúcej prácu pre platformy zo samostatne zárobkovo činnej osoby na pracovníka platformy malo okamžite vyvolať kontrolu príslušných orgánov s cieľom rýchlo overiť postavenie iných osôb vykonávajúcich prácu pre platformy pre tú istú digitálnu pracovnú platformu.

Pozmeňujúci návrh  35

 

Návrh smernice

Odôvodnenie 26 b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(26b) V záujme zvýšenia účinnosti kontrol na účely uplatňovania tejto smernice by členské štáty mali zabezpečiť, aby vnútroštátne právne predpisy poskytovali príslušným orgánom náležité právomoci na vykonávanie kontrol; aby sa informácie o nepravej samostatnej zárobkovej činnosti vrátane výsledkov predchádzajúcich kontrol zbierali a spracúvali na účinnejšie vykonávanie tejto smernice; a aby bol zaistený dostatočný počet zamestnancov so zručnosťami a kvalifikáciou potrebnými na účinné vykonávanie kontrol. Vzhľadom na vysoký výskyt nesprávnej klasifikácie by sa od inšpektorov práce malo vyžadovať, aby vypracovali proaktívne kontroly.

Pozmeňujúci návrh  36

 

Návrh smernice

Odôvodnenie 27

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(27) V záujme právnej istoty by právna domnienka nemala mať žiadne retroaktívne právne účinky pred dátumom transpozície tejto smernice, a mala by sa preto uplatňovať len na obdobie začínajúce týmto dátumom, a to aj na zmluvné vzťahy, ktoré vznikli pred uvedeným dátumom a ktoré stále k uvedenému dátumu trvajú. Nároky týkajúce sa možnej existencie pracovnoprávneho vzťahu pred uvedeným dátumom a z toho vyplývajúce práva a povinnosti do uvedeného dátumu by sa preto mali posudzovať len na základe vnútroštátneho práva a práva Únie, ktoré predchádzali tejto smernici.

(27) V záujme právnej istoty by právna domnienka nemala mať žiadne retroaktívne právne účinky pred dátumom transpozície tejto smernice, a mala by sa preto uplatňovať od dátumu transpozície právnych predpisov, a to aj na zmluvné vzťahy, ktoré vznikli pred uvedeným dátumom a ktoré stále k uvedenému dátumu trvajú. Nároky týkajúce sa možnej existencie pracovnoprávneho vzťahu pred uvedeným dátumom a z toho vyplývajúce práva a povinnosti do uvedeného dátumu by sa preto mali posudzovať len na základe vnútroštátneho práva a práva Únie, ktoré predchádzali tejto smernici, a najmä na základe smernice (EÚ) 2019/1152.

Pozmeňujúci návrh  37

 

Návrh smernice

Odôvodnenie 28

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28) Vzťah medzi osobou pracujúcou pre platformy a digitálnou pracovnou platformou nemusí spĺňať požiadavky pracovnoprávneho vzťahu v súlade s vymedzením stanoveným v platných právnych predpisoch, kolektívnych zmluvách alebo zaužívanej praxi príslušného členského štátu, s prihliadnutím na judikatúru Súdneho dvora, hoci digitálna pracovná platforma výkon práce z daného hľadiska kontroluje. Členské štáty by mali zabezpečiť možnosť vyvrátiť právnu domnienku v súdnych alebo správnych konaniach, alebo v oboch, tak, že na základe uvedeného vymedzenia preukážu, že predmetný vzťah nie je pracovnoprávnym vzťahom. Presun dôkazného bremena na digitálne pracovné platformy je odôvodnený skutočnosťou, že majú úplný prehľad o všetkých skutkových prvkoch určujúcich vzťah, najmä o algoritmoch, prostredníctvom ktorých riadia svoju činnosť. Súdne konania a správne konania iniciované digitálnymi pracovnými platformami s cieľom vyvrátiť právnu domnienku by nemali mať pozastavujúci účinok na uplatňovanie právnej domnienky. Úspešné vyvrátenie domnienky v správnom konaní by nemalo brániť uplatneniu domnienky v následnom súdnom konaní. Ak sa osoba pracujúca pre platformy, na ktorú sa vzťahuje domnienka, usiluje právnu domnienku vyvrátiť, od digitálnej pracovnej platformy by sa malo vyžadovať, aby tejto osobe pomáhala, a to najmä poskytnutím všetkých relevantných informácií, ktoré platforma má v súvislosti s danou osobou. Členské štáty by mali v súvislosti s konaniami na vyvrátenie právnej domnienky poskytnúť potrebné usmernenia.

(28) Vzťah medzi osobou pracujúcou pre platformy a digitálnou pracovnou platformou nemusí spĺňať požiadavky pracovnoprávneho vzťahu v súlade s vymedzením stanoveným v platných právnych predpisoch, kolektívnych zmluvách alebo zaužívanej praxi príslušného členského štátu, s prihliadnutím na judikatúru Súdneho dvora. Členské štáty by mali zabezpečiť možnosť pre hociktorú stranu vyvrátiť právnu domnienku v súdnych alebo správnych konaniach, alebo v oboch, tak, že na základe uvedeného vymedzenia preukážu, že predmetný vzťah nie je pracovnoprávnym vzťahom. Presun dôkazného bremena na digitálne pracovné platformy je odôvodnený skutočnosťou, že majú úplný prehľad o všetkých skutkových prvkoch určujúcich vzťah, najmä o algoritmoch, prostredníctvom ktorých riadia svoju činnosť. Ak digitálna pracovná platforma napadne správne alebo súdne rozhodnutie, ktorým sa určuje postavenie v zamestnaní v prípade osoby pracujúcej pre platformy, konanie vyplývajúce z takéhoto napadnutia nemá na uvedené rozhodnutie pozastavujúci účinok. Úspešné vyvrátenie domnienky v správnom konaní by nemalo brániť uplatneniu domnienky v následnom súdnom konaní. Ak sa osoba pracujúca pre platformy, na ktorú sa vzťahuje domnienka, usiluje právnu domnienku vyvrátiť, od digitálnej pracovnej platformy by sa malo vyžadovať, aby pomáhala v konaní, a to najmä poskytnutím všetkých relevantných informácií, ktoré platforma má v súvislosti s danou osobou. V spoločnom európskom rámci by členské štáty mali poskytnúť potrebné usmernenia pre postupy na vyvrátenie právnej domnienky a preukázanie toho, že osoba pracujúca pre platformy je skutočne samostatne zárobkovo činná. Táto smernica by mala obsahovať niektoré prvky naznačujúce kontrolu a smerovanie, ktoré sa majú zohľadniť v procese vyvracania domnienky. Tieto kritériá by mali členské štáty pravidelne posudzovať, preskúmavať a v prípade potreby dopĺňať po konzultácii so sociálnymi partnermi.

Pozmeňujúci návrh  38

 

Návrh smernice

Odôvodnenie 28a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(28a) Členské štáty by mali mať ustanovenia o presadzovaní, ktorými sa zabezpečí používanie priaznivých predpokladov v prípadoch nesprávnej klasifikácie osôb pracujúcich pre platformy pri ich reklasifikácii, prípadne vrátane predpokladu, že pracovník platformy má pracovný pomer na neurčitý čas, že neexistuje skúšobná lehota a že pracovník platformy má v podniku prácu na plný pracovný čas.

Pozmeňujúci návrh  39

 

Návrh smernice

Odôvodnenie 30

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(30) Okrem práv a povinností stanovených v tejto smernici sa pri spracúvaní osobných údajov naďalej uplatňujú práva a povinnosti stanovené v nariadení (EÚ) 2016/679. V článkoch 13, 14 a 15 nariadenia (EÚ) 2016/679 sa od prevádzkovateľov vyžaduje, aby zabezpečili transparentnosť voči dotknutým osobám, pokiaľ ide o získavanie a spracúvanie osobných údajov. Okrem toho sa v článku 22 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/679 stanovuje právo dotknutých osôb na to, aby sa na nich nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa ich týkajú alebo ktoré ich podobne významne ovplyvňujú, s výhradou výnimiek stanovených v odseku 2 uvedeného článku. Tieto povinnosti sa vzťahujú aj na digitálne pracovné platformy.

(30) Okrem práv a povinností stanovených v tejto smernici sa pri spracúvaní osobných údajov naďalej uplatňujú práva a povinnosti stanovené v nariadení (EÚ) 2016/679. V článku 9 nariadenia (EÚ) 2016/679 sa stanovujú osobitné pravidlá spracúvania osobitných kategórií osobných údajov. Vzhľadom na rušivý charakter spracúvania biometrických údajov, najmä v pracovnom vzťahu, by biometrická identifikácia nikdy nemala byť povinná. Zamestnávatelia by mali vždy zaručiť menej rušivé spôsoby dosiahnutia zamýšľaného účelu identifikácie. Osobám pracujúcim pre platformy by sa mal vždy ponúknuť ľahko prístupný, voľne dostupný a účinný alternatívny spôsob identifikácie, napríklad dokladmi totožnosti, cestovnými dokladmi alebo inými dokladmi alebo osobným overením, a nemali by sa im ponúkať žiadne stimuly na používanie mechanizmu biometrickej identifikácie, ani by nemali trpieť žiadnym druhom nepriaznivých dôsledkov. V článkoch 13, 14 a 15 nariadenia (EÚ) 2016/679 sa od prevádzkovateľov vyžaduje, aby zabezpečili transparentnosť voči dotknutým osobám, pokiaľ ide o získavanie a spracúvanie osobných údajov. Články 16 až 21 nariadenia (EÚ) 2016/679 zavádzajú právo na opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania údajov, prenosnosť údajov a právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Okrem toho sa v článku 22 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/679 stanovuje právo dotknutých osôb na to, aby sa na nich nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa ich týkajú alebo ktoré ich podobne významne ovplyvňujú, s výhradou výnimiek stanovených v odseku 2 uvedeného článku. . Algoritmické riadenie, ktoré zahŕňa automatizované rozhodovanie, ktoré má významný vplyv na jednotlivcov bez vstupov od riadiacich pracovníkov, je preto podľa práva Únie nezákonné. V článku 22 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2016/679 sa poveruje prevádzkovateľ, aby vykonal vhodné opatrenia na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, a to aspoň práva na zásah ľudského činiteľa zo strany prevádzkovateľa, vyjadriť svoje stanovisko a napadnúť rozhodnutie. Tieto práva a povinnosti sa vzťahujú aj na digitálnej pracovné platformy, ako aj na osoby pracujúce pre platformy.

Pozmeňujúci návrh  40

 

Návrh smernice

Odôvodnenie 30a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(30a) Používanie algoritmických systémov plánovania zvyšuje mieru používania neistých, krátkych zmien a nestabilných a nepredvídateľných rozvrhov1a. Algoritmické riadenie, hodnotenie a disciplína zvyšujú intenzitu pracovného nasadenia zvýšeným monitorovaním, zvýšeným tempom vyžadovaným od pracovníkov, minimalizáciou prestávok v pracovnej činnosti a rozširovaním pracovnej činnosti nad rámec obvyklého pracoviska a pracovného času. Používanie netransparentných algoritmov na prijímanie manažérskych rozhodnutí vyvoláva u pracovníkov pocit neistoty a môže viesť k nespravodlivému zaobchádzaniu a odopieraniu procesného práva v práci. Obmedzené učenie sa v práci a vplyv na úlohy v dôsledku používania netransparentných algoritmov, zintenzívnenia práce a neistoty, na ktoré sme poukázali vyššie, pravdepodobne zvýšia stres a úzkosť zamestnancov a poškodia pohodu a zdravie, ako aj ľudskú dôstojnosť a iné základné práva.

 

__________________

 

1a Algoritmické riadenie Dôsledky pre organizáciu práce a pracovné podmienky, Spoločné výskumné centrum, Európska komisia (Sevilla, Španielsko)

Pozmeňujúci návrh  41

 

Návrh smernice

Odôvodnenie 31

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(31) Touto smernicou nie sú dotknuté články 13, 14, 15 a 22 nariadenia (EÚ) 2016/679 s výnimkou jeho článku 13 ods. 2 písm. f), článku 14 ods. 2 písm. g) a článku 15 ods. 1 písm. h), v súvislosti s ktorými sa v článku 6 tejto smernice stanovujú konkrétnejšie pravidlá v kontexte práce pre platformy vrátane zabezpečenia ochrany práv a slobôd v súvislosti so spracúvaním osobných údajov zamestnancov v zmysle článku 88 nariadenia (EÚ) 2016/679.

(31) Touto smernicou nie sú dotknuté články 13, 14, 15 a 22 nariadenia (EÚ) 2016/679, s výnimkou jeho článku 13 ods. 2 písm. f), článku 14 ods. 2 písm. g) a článku 15 ods. 1 písm. h), v súvislosti s ktorými sa v článku 6 tejto smernice stanovujú konkrétnejšie pravidlá v kontexte práce na platforme, vrátane zabezpečenia ochrany práv a slobôd v súvislosti so spracúvaním osobných údajov zamestnancov v zmysle článku 88 nariadenia (EÚ) 2016/679, ktoré umožňuje stanoviť konkrétnejšie pravidlá na zabezpečenie ochrany práv a slobôd v súvislosti so spracúvaním osobných údajov zamestnancov v kontexte zamestnania, najmä na účely náboru, plnenia pracovnej zmluvy vrátane plnenia povinností stanovených zákonom alebo kolektívnymi zmluvami, riadenia, plánovania a organizácie práce, rovnosti vrátane rodovej rovnosti, a rozmanitosti na pracovisku, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany majetku zamestnávateľa alebo zákazníka a na účely uplatňovania a využívania práv a výhod súvisiacich so zamestnaním na individuálnom alebo kolektívnom základe a na účely ukončenia pracovného pomeru. V článku 88 nariadenia (EÚ) 2016/679 sa stanovujú konkrétnejšie pravidlá v zmysle zamestnania. Touto smernicou sa stanovujú konkrétne opatrenia v súvislosti s prácou pre platformy na zaistenie ľudskej dôstojnosti, oprávnených záujmov a základných práv osôb pracujúcich pre platformy s osobitným zameraním na transparentnosť spracúvania, prenos osobných údajov v rámci skupiny podnikov alebo podnikov zapojených do spoločnej hospodárskej činnosti a systémy monitorovania na pracovisku. S cieľom zabezpečiť rovnováhu moci v transparentnosti algoritmov, ako aj v pracovnoprávnych vzťahoch, informovaný súhlas pracovníka nenahrádza povinnosti podnikov, pokiaľ ide o ochranu údajov, ako sa stanovuje v tejto smernici.

Pozmeňujúci návrh  42

 

Návrh smernice

Odôvodnenie 32

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(32) Na digitálne pracovné platformy by sa mali vzťahovať povinnosti týkajúce sa transparentnosti v súvislosti s automatizovanými monitorovacími a rozhodovacími systémami, ktoré sa používajú na monitorovanie alebo hodnotenie pracovného výkonu alebo dozor nad ním elektronickými prostriedkami a v súvislosti s automatizovanými rozhodovacími systémami, ktoré sa používajú na prijímanie alebo podporu rozhodnutí, ktoré významne ovplyvňujú pracovné podmienky, vrátane prístupu osôb pracujúcich pre platformy k pracovným úlohám, ich odmeňovania, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovného času, ich povýšenia a zmluvného postavenia vrátane obmedzenia, pozastavenia alebo zrušenia ich účtu. Okrem ustanovení nariadenia (EÚ) 2016/679 by sa informácie týkajúce sa takýchto systémov mali poskytovať aj vtedy, ak rozhodnutia nie sú založené výlučne na automatizovanom spracúvaní údajov, za predpokladu, že sú podporované automatizovanými systémami. Malo by sa tiež spresniť, aký druh informácií by sa mal poskytovať osobám pracujúcim pre platformy v súvislosti s takýmito automatizovanými systémami, ako aj to, v akej forme a kedy by sa mali poskytovať. Povinnosť prevádzkovateľa podľa článkov 13, 14 a 15 nariadenia (EÚ) 2016/679 poskytovať dotknutej osobe určité informácie v súvislosti so spracúvaním osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ako aj s prístupom k takýmto údajom, by sa mala uplatňovať aj v kontexte práce pre platformy. Informácie o automatizovaných monitorovacích a rozhodovacích systémoch by sa mali na žiadosť týchto osôb poskytovať aj zástupcom osôb pracujúcich pre platformy a vnútroštátnym orgánom práce, aby mohli vykonávať svoje funkcie.

(32) Na digitálne pracovné platformy by sa mali vzťahovať povinnosti týkajúce sa transparentnosti v súvislosti s automatizovanými monitorovacími a rozhodovacími systémami, ktoré sa používajú na monitorovanie alebo hodnotenie pracovného výkonu alebo dozor nad ním elektronickými prostriedkami alebo na monitorovanie samotných osôb pracujúcich pre platformy; a v súvislosti s automatizovanými rozhodovacími systémami, ktoré sa používajú na prijímanie alebo podporu rozhodnutí, ktoré významne ovplyvňujú pracovné podmienky, vrátane prístupu osôb pracujúcich pre platformy k pracovným úlohám, ich odmeňovania, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovného času, ich povýšenia, nárokov sociálnej ochrany  a zmluvného postavenia vrátane obmedzenia, pozastavenia alebo zrušenia ich účtu. Okrem ustanovení nariadenia (EÚ) 2016/679 by sa informácie a konzultácie týkajúce sa takýchto systémov mali poskytovať aj vtedy, ak rozhodnutia nie sú založené výlučne na automatizovanom spracúvaní údajov, za predpokladu, že sú podporované automatizovanými systémami. Malo by sa tiež spresniť, aký druh informácií by sa mal poskytovať osobám pracujúcim pre platformy v súvislosti s takýmito automatizovanými systémami, ako aj to, v akej forme a kedy by sa mali poskytovať. Povinnosť prevádzkovateľa podľa článkov 13, 14 a 15 nariadenia (EÚ) 2016/679 poskytovať dotknutej osobe určité informácie v súvislosti so spracúvaním osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ako aj s prístupom k takýmto údajom, by sa mala uplatňovať aj v kontexte práce pre platformy. Informácie o automatizovaných monitorovacích a rozhodovacích systémoch by sa mali na žiadosť týchto osôb poskytovať aj zástupcom osôb pracujúcich pre platformy a vnútroštátnym orgánom práce a príslušným orgánom dohľadu, aby mohli vykonávať svoje funkcie, ako aj príslušným orgánom na ich žiadosť. Jednotliví pracovníci platforiem by mali dostávať tieto informácie v stručnej, jednoduchej a zrozumiteľnej forme, pokiaľ sa systémy a ich vlastnosti priamo týkajú ich samotných a ich pracovných podmienok, aby boli účinne informovaní. Keďže v záujme úplnej transparentnosti, účinných konzultácií a rokovaní medzi stranami a presadzovania práva sú potrebné podrobnejšie informácie, digitálne pracovné platformy by mali poskytovať aj podrobnú a spoľahlivú správu obsahujúcu uvedené informácie pre pracovníkov platforiem, ich zástupcov a príslušné orgány.

Pozmeňujúci návrh  43

 

Návrh smernice

Odôvodnenie 32a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(32a) Určité rozhodnutia, napríklad rozhodnutia, ktoré majú vplyv na zdravie a bezpečnosť a na zmluvný vzťah alebo ktorými sa zavádzajú zmeny pracovnoprávnych vzťahov, ako aj rozhodnutia o uplatnení disciplinárnych opatrení alebo o obmedzení, pozastavení alebo ukončení zmluvného vzťahu a účtu osoby pracujúcej pre platformy alebo akékoľvek rozhodnutie s rovnakým dosahom by mali vždy prijímať ľudia, a nie automatizované systémy. Vzhľadom na vplyv takýchto rozhodnutí na pracovníkov vrátane ich živobytia a základných práv vrátane sociálnych práv by za tieto rozhodnutia mal byť vždy zodpovedný človek.

Pozmeňujúci návrh  44

 

Návrh smernice

Odôvodnenie 32 b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(32b) Niektoré typy spracúvania údajov na digitálnych pracovných platformách môžu viesť k vysokému riziku pre práva a slobody pracovníkov. V článku 35 nariadenia (EÚ) 2016/679 sa stanovuje, že prevádzkovateľ má pred spracúvaním vykonať posúdenie vplyvu plánovaných spracovateľských operácií na ochranu osobných údajov. Stanovuje sa v ňom takisto, že prevádzkovateľ sa podľa potreby usiluje získať názory dotknutých osôb alebo ich zástupcov na zamýšľané spracúvanie bez toho, aby bola dotknutá dôverná povaha prenášaných údajov. Táto konzultácia by sa mala uskutočniť vhodným spôsobom a s primeraným obsahom, aby sa umožnilo najmä zástupcom pracovníkov vykonať primeranú štúdiu a v prípade potreby sa pripraviť na konzultáciu. Digitálne pracovné platformy by mali pred každým zavedením automatizovaného monitorovacieho systému alebo systému na prijímanie rozhodnutí alebo pomoc pri rozhodovaní a pred akýmikoľvek zmenami, ktoré majú vplyv na pracovné podmienky, organizáciu práce alebo monitorovanie pracovnej výkonnosti, vykonať posúdenie vplyvu systému na ochranu údajov.

Pozmeňujúci návrh  45

 

Návrh smernice

Odôvodnenie 33

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(33) Od digitálnych pracovných platforiem by sa nemalo vyžadovať, aby zverejňovali podrobné fungovanie svojich automatizovaných monitorovacích a rozhodovacích systémov vrátane algoritmov alebo iných podrobných údajov, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva alebo sú chránené právami duševného vlastníctva. Výsledkom zohľadnenia uvedených prvkov by však nemalo byť odmietnutie poskytnutia akýchkoľvek informácií požadovaných touto smernicou.

(33) Od digitálnych pracovných platforiem by sa malo vyžadovať, aby zverejňovali podrobné fungovanie svojich automatizovaných monitorovacích a rozhodovacích systémov vrátane algoritmov, ktoré môžu ovplyvniť práva, na ktoré sa vzťahuje táto smernica. Informácie prenášané ako dôverné zástupcom osôb pracujúcich pre platformy a všetkým odborníkom, ktorí im pomáhajú, by nemali byť dôvodom na odmietnutie poskytnutia všetkých informácií požadovaných v tejto smernici. Členské štáty by mali určiť zoznam objektívnych kritérií na určenie dôvernej povahy týchto informácií, ktoré zástupcovia osôb pracujúcich pre platformy a odborníci nie sú oprávnení prezradiť, pretože sa výslovne dôverne poskytujú im.

Pozmeňujúci návrh  46

 

Návrh smernice

Odôvodnenie 34a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(34a) Digitálne pracovné platformy by za žiadnych okolností nemali pri spracúvaní osobných údajov stanovovať diskriminačné postupy. Digitálne pracovné platformy by mali zabezpečiť nástroje pracovníkov a zástupcov pracovníkov na uľahčenie účinnej, strojovo čitateľnej prenosnosti údajov, ktorá je bezplatná, aby mohli uplatňovať svoje práva podľa tejto smernice a nariadenia (EÚ) 2016/679, najmä práva podľa kapitoly 3 uvedeného nariadenia. Osoby pracujúce pre platformy by mali mať právo na prenos údajov aj na jeho zamietnutie, pretože by ich to mohlo ohroziť, napríklad v súvislosti s údajmi o dobrom mene.

Pozmeňujúci návrh  47

 

Návrh smernice

Odôvodnenie 35

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(35) Digitálne pracovné platformy pri riadení svojich ľudských zdrojov vo veľkej miere využívajú automatizované monitorovacie a rozhodovacie systémy. Monitorovanie elektronickými prostriedkami môže zasahovať do súkromia a rozhodnutia prijaté alebo podporované takýmito systémami priamo ovplyvňujú osoby pracujúce pre platformy, ktoré nemusia mať priamy kontakt s manažérom – človekom alebo dozorujúcim pracovníkom – človekom. Digitálne pracovné platformy by preto mali pravidelne monitorovať a hodnotiť vplyv jednotlivých rozhodnutí prijatých alebo podporovaných automatizovanými monitorovacími a rozhodovacími systémami, ktoré sa týkajú pracovných podmienok. Digitálne pracovné platformy by mali na tento účel zabezpečiť dostatok ľudských zdrojov. Osoby poverené digitálnou pracovnou platformou monitorovaním by mali mať potrebnú spôsobilosť, odbornú prípravu a právomoc vykonávať túto funkciu a mali by byť chránené pred prepustením, disciplinárnymi opatreniami alebo iným nepriaznivým zaobchádzaním v prípade zrušenia automatizovaných rozhodnutí alebo návrhov rozhodnutí. Okrem povinností podľa článku 22 nariadenia (EÚ) 2016/679 sa v článku 7 ods. 1 a 3 tejto smernice stanovujú osobitné povinnosti digitálnych pracovných platforiem v súvislosti s monitorovaním vykonávaným človekom, pokiaľ ide o vplyv individuálnych rozhodnutí prijatých alebo podporovaných automatizovanými systémami, ktoré sa uplatňujú ako osobitné pravidlá v kontexte práce pre platformy vrátane zabezpečenia ochrany práv a slobôd v súvislosti so spracúvaním osobných údajov zamestnancov v zmysle článku 88 nariadenia (EÚ) 2016/679.

(35) Digitálne pracovné platformy pri riadení svojich ľudských zdrojov vo veľkej miere využívajú automatizované monitorovacie a rozhodovacie systémy. Monitorovanie elektronickými prostriedkami môže zasahovať do súkromia a rozhodnutia prijaté alebo podporované takýmito systémami priamo ovplyvňujú osoby pracujúce pre platformy, ktoré nemusia mať priamy kontakt s manažérom – človekom alebo dozorujúcim pracovníkom – človekom. Digitálne pracovné platformy by preto mali zabezpečiť ľudský dohľad a hodnotiť spoločne so zástupcami pracovníkov vplyv jednotlivých rozhodnutí prijatých alebo podporovaných automatizovanými monitorovacími a rozhodovacími systémami, ktoré sa týkajú pracovných podmienok a základných práv a slobôd pracovníkov vrátane ich ľudskej dôstojnosti, zdravia a bezpečnosti. Digitálne pracovné platformy by mali na tento účel zabezpečiť dostatok ľudských zdrojov. Osoby poverené digitálnou pracovnou platformou dohľadom by mali mať potrebnú spôsobilosť, odbornú prípravu a právomoc vykonávať túto funkciu a mali by byť chránené pred prepustením, disciplinárnymi opatreniami alebo iným nepriaznivým zaobchádzaním v prípade zrušenia automatizovaných rozhodnutí alebo návrhov rozhodnutí. Okrem povinností podľa článku 22 nariadenia (EÚ) 2016/679 sa v článku 7 ods. 1 a 3 tejto smernice stanovujú osobitné povinnosti digitálnych pracovných platforiem v súvislosti s monitorovaním vykonávaným človekom, pokiaľ ide o vplyv individuálnych rozhodnutí prijatých alebo podporovaných automatizovanými systémami, ktoré sa uplatňujú ako osobitné pravidlá v kontexte práce pre platformy vrátane zabezpečenia ochrany práv a slobôd v súvislosti so spracúvaním osobných údajov zamestnancov v zmysle článku 88 nariadenia (EÚ) 2016/679.

Pozmeňujúci návrh  48

 

Návrh smernice

Odôvodnenie 36a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(36a) Osoby zodpovedné za prehodnocovanie rozhodnutí, ktoré významne ovplyvňujú pracovné podmienky by mali byť zapojené do odporúčaní systému a nemali by jednotlivca rutinne uplatňovať automatizované odporúčania. Zapojenie kontrolórov by malo byť aktívne a nemalo by byť len symbolickým gestom. Mali by mať skutočný konkrétny vplyv na rozhodnutie vrátane právomoci a kompetencie zamietnuť, odvolať a nahradiť ho. Kontrolóri by mali zvážiť a vykladať odporúčanie, zvážiť všetky dostupné vstupné údaje a zohľadniť aj ďalšie dodatočné faktory s cieľom chrániť práva osôb pracujúcich pre platformy, ako aj ich zdravie a bezpečnosť.

Pozmeňujúci návrh  49

 

Návrh smernice

Odôvodnenie 37

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(37) V tejto súvislosti by osoby pracujúce pre platformy mali mať právo získať od digitálnej pracovnej platformy vysvetlenie rozhodnutia, absenciu rozhodnutia alebo súboru rozhodnutí prijatých alebo podporovaných automatizovanými systémami, ktoré významne ovplyvňujú ich pracovné podmienky. Na tento účel by im digitálna pracovná platforma mala poskytnúť možnosť diskutovať a objasniť skutočnosti, okolnosti a dôvody takýchto rozhodnutí s kontaktnou osobou – človekom na digitálnej pracovnej platforme. Okrem toho by digitálne pracovné platformy mali osobe pracujúcej pre platformu poskytnúť písomné odôvodnenie každého rozhodnutia obmedziť, pozastaviť alebo zrušiť účet tejto osoby, zamietnuť odmenu za prácu, ktorú táto osoba vykonala, alebo rozhodnutia, ktoré ovplyvňuje jej zmluvné postavenie, keďže takéto rozhodnutia budú mať pravdepodobne výrazný negatívny vplyv na osoby pracujúce pre platformy, najmä na ich potenciálne príjmy. Ak získané vysvetlenie alebo dôvody nie sú uspokojivé alebo ak osoby pracujúce pre platformy považujú svoje práva za porušené, mali by mať aj právo požiadať digitálnu pracovnú platformu o preskúmanie rozhodnutia a získanie odôvodnenej odpovede v primeranej lehote. Ak takéto rozhodnutia porušujú také práva týchto osôb, ako sú pracovné práva alebo právo na nediskrimináciu, digitálna pracovná platforma by mala takéto rozhodnutia bezodkladne napraviť, alebo ak to nie je možné, poskytnúť primeranú náhradu.

(37) V tejto súvislosti by osoby pracujúce pre platformy mať právo získať od digitálnej pracovnej platformy preskúmanie vykonané človekom a vysvetlenie rozhodnutia, absenciu rozhodnutia alebo súboru rozhodnutí prijatých alebo podporovaných automatizovanými systémami, ktoré významne ovplyvňujú ich pracovné podmienky, a to pri najbližšej príležitosti a najneskôr v deň, keď takéto rozhodnutia nadobudnú účinnosť. Na tento účel by im digitálna pracovná platforma mala poskytnúť možnosť diskutovať a objasniť skutočnosti, okolnosti a dôvody takýchto rozhodnutí s kontaktnou osobou – človekom na digitálnej pracovnej platforme. Okrem toho by digitálne pracovné platformy mali osobe pracujúcej pre platformu poskytnúť písomné odôvodnenie každého rozhodnutia obmedziť prístup k pracovným úlohám, obmedziť, pozastaviť alebo zrušiť účet tejto osoby, odmietnuť prácu a zamietnuť odmenu za prácu, ktorú táto osoba vykonala, alebo rozhodnutia, ktoré ovplyvňuje jej zmluvné postavenie pri najbližšej príležitosti a najneskôr v deň, keď takéto rozhodnutia nadobúdajú účinok, keďže takéto rozhodnutia budú mať pravdepodobne výrazný negatívny vplyv na osoby pracujúce pre platformy, najmä na ich potenciálne príjmy. Písomné vyhlásenie možno poskytnúť a zaslať v papierovej alebo elektronickej podobe za predpokladu, že je prístupné osobe pracujúcej pre platformy, že ho možno uložiť a vytlačiť a že platforma uchováva dôkaz o prenose alebo prijatí. Ak získané vysvetlenie alebo dôvody nie sú uspokojivé alebo ak sa osoby pracujúce pre platformy považujú za diskriminované alebo považujú svoje práva za porušené, mali by mať aj právo požiadať digitálnu pracovnú platformu o preskúmanie rozhodnutia a získanie odôvodnenej odpovede bez zbytočného odkladu a v každom prípade do dvoch týždňov od prijatia žiadosti alebo jedného mesiaca v prípade mikropodnikov alebo malých a stredných podnikov. Ak takéto rozhodnutia porušujú také práva týchto osôb, ako sú základné práva a slobody, pracovné práva alebo právo na nediskrimináciu, digitálna pracovná platforma by mali takéto rozhodnutia bezodkladne napraviť, alebo ak to nie je možné, poskytnúť primeranú náhradu.

Pozmeňujúci návrh  50

 

Návrh smernice

Odôvodnenie 38

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(38) Smernicou Rady 89/391/EHS63 sa zavádzajú opatrenia na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci vrátane povinnosti zamestnávateľov posudzovať riziká pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Keďže automatizované monitorovacie a rozhodovacie systémy majú potenciálne významný vplyv na fyzické a duševné zdravie osôb pracujúcich pre platformy, digitálne pracovné platformy by mali vyhodnotiť tieto riziká, posúdiť, či sú záruky systémov vhodné na riešenie týchto rizík, a prijať vhodné preventívne a ochranné opatrenia.

(38) Smernicou Rady 89/391/EHS63 sa zavádzajú opatrenia na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci vrátane povinnosti zamestnávateľov posudzovať riziká pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Keďže automatizované monitorovacie a rozhodovacie systémy majú potenciálne významný vplyv na bezpečnosť pracovníkov a na fyzické a duševné zdravie osôb pracujúcich pre platformy, digitálne pracovné platformy by sa mali vyhnúť týmto rizikám, mali by vyhodnotiť riziká ktorým sa nemožno vyhnúť, bojovať proti rizikám pri zdroji, posúdiť, či sú záruky systémov vhodné na riešenie týchto rizík, a prijať vhodné preventívne, ochranné a nápravné opatrenia. V tejto súvislosti je osobitne dôležitá povinnosť zamestnávateľa prispôsobiť prácu jednotlivcovi, najmä pokiaľ ide o usporiadanie pracovných miest, výber pracovných prostriedkov a výber pracovných a výrobných metód, najmä s cieľom zmierniť monotónnu prácu a prácu vo vopred stanovenom pracovnom tempe a znížiť ich dôsledky na zdravie. Táto smernica požaduje od zamestnávateľov konzultovať s pracovníkmi a zástupcami pracovníkov a umožňuje im zúčastňovať sa diskusií o všetkých otázkach týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Najmä plánovanie a zavádzanie nových technológií by malo podliehať konzultáciám s pracovníkmi a zástupcami pracovníkov s ohľadom na následky výberu pracovných prostriedkov, pracovných podmienok a pracovného prostredia na bezpečnosť a zdravie pracovníkov. To predpokladá konzultácie s pracovníkmi, právo pracovníkov a zástupcov pracovníkov predkladať návrhy a vyváženú účasť v súlade s touto smernicou, ako aj v súlade s vnútroštátnym právom a postupmi. Okrem toho by mal zamestnávateľ zabezpečiť, aby každý pracovník dostal primerané školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia, najmä vo forme informácií a pokynov špecifických pre jeho pracovisko alebo prácu v prípade zavedenia akejkoľvek novej technológie.

__________________

__________________

63 Smernica Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci (Ú. v. ES L 183, 29.6.1989, s. 1).

63 Smernica Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci (Ú. v. ES L 183, 29.6.1989, s. 1).

 

 

Pozmeňujúci návrh  51

 

Návrh smernice

Odôvodnenie 38a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(38a) Digitálne pracovné platformy by mali aspoň raz ročne vykonávať posúdenie vplyvu jednotlivých rozhodnutí prijatých alebo podporovaných automatizovanými systémami monitorovania a rozhodovania na pracovné podmienky, zdravie a bezpečnosť a základné práva a mali by zahŕňať opatrenia na boj proti akémukoľvek vplyvu na základné práva a zdravie a bezpečnosť vrátane duševného zdravia. Ak nie je možné zmierniť možné vplyvy na základné práva, zdravie a bezpečnosť vrátane duševného zdravia, systémy by sa nemali používať.

Pozmeňujúci návrh  52

 

Návrh smernice

Odôvodnenie 38 b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(38b) Práca pre platformy, najmä online práca pre platformy predstavuje celý rad už existujúcich aj nových pracovných rizík v oblasti BOZP, a to tak fyzických, ako aj psychosociálnych. Okrem toho sú ľudia pracujúci prostredníctvom platforiem vystavení osobitným zdravotným a bezpečnostným rizikám. Zvyčajne dostávajú len malú alebo žiadnu odbornú prípravu a majú nízke vyhliadky na kariérny postup1a. Digitálne pracovné platformy by nemali používať automatizované monitorovacie a rozhodovacie systémy žiadnym spôsobom, ktorý vytvára neprimeraný tlak na osoby pracujúce pre platformy alebo inak ohrozuje fyzické a duševné zdravie pracovníkov platforiem, napríklad využívaním motivačných faktorov, ako sú výnimočné bonusy alebo represívnych postupov, ako sú hodnotenia ovplyvňujúce pracovný čas a vedúce k prideľovaniu menšieho množstva práce. Mali by zabezpečiť, aby automatizované monitorovacie a rozhodovacie systémy zabránili akýmkoľvek potenciálnym diskriminačným rozhodnutiam vydaným na základe existujúcich predsudkov alebo postupov.

 

__________________

 

1aProtecting Workers in EU Platform Economy (Ochrana pracovníkov v platformovom hospodárstve EÚ), EU OSHA 2017, s. 28.

Pozmeňujúci návrh  53

 

Návrh smernice

Odôvodnenie 39

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(39) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/14/ES64, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre informovanie a porady so zamestnancami v Únii Zavedenie automatizovaných monitorovacích a rozhodovacích systémov alebo podstatné zmeny v ich používaní zo strany digitálnych pracovných platforiem priamo ovplyvňujú organizáciu práce a individuálne pracovné podmienky pracovníkov platforiem. Treba dodatočné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že digitálne pracovné platformy budú informovať pracovníkov platforiem alebo ich zástupcov a konzultovať s nimi pred prijatím takýchto rozhodnutí, a to na primeranej úrovni, a vzhľadom na technickú zložitosť systémov algoritmického riadenia v prípade potreby koordinovaným spôsobom a s pomocou experta vybraného pracovníkmi platformy alebo ich zástupcami.

(39) V smernici 2002/14/ES sa ustanovuje všeobecný rámec pre informovanie a porady so zamestnancami v Únii. Zavedenie automatizovaných monitorovacích a rozhodovacích systémov alebo podstatné zmeny v ich používaní zo strany digitálnych pracovných platforiem priamo ovplyvňujú organizáciu práce a individuálne pracovné podmienky pracovníkov platforiem. Treba dodatočné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že digitálne pracovné platformy budú informovať zástupcov pracovníkov a účinne konzultovať s nimi v dobrej viere pred prijatím takýchto rozhodnutí, a to na primeranej úrovni, a vzhľadom na technickú zložitosť systémov algoritmického riadenia včas, aby bolo možné uskutočniť účinné konzultácie, a v prípade potreby koordinovaným spôsobom a s pomocou experta vybraného a zástupcami pracovníkov. V súlade so smernicou 2002/14/ES majú tieto ustanovenia podporovať účinný sociálny dialóg o týchto prvkoch a keďže automatizované monitorovacie a rozhodovacie systémy priamo ovplyvňujú pracovné podmienky, malo by byť možné ich podrobiť kolektívnemu vyjednávaniu.

__________________

 

64 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/14/ES z 11. marca 2002, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre informovanie a porady so zamestnancami v Európskom spoločenstve (Ú. v. ES L 80, 23.3.2002, s. 29).

 

Pozmeňujúci návrh  54

 

Návrh smernice

Odôvodnenie 39a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(39a) Komisia vo svojom akčnom pláne pre sociálne hospodárstvo na rok 2021 uznala významnú hospodársku a sociálnu úlohu subjektov sociálneho hospodárstva ako príklad participatívnych podnikov, ktoré využívajú digitálne platformy na uľahčenie zapojenia občanov a predaja miestne vyrobeného tovaru a služieb s cieľom dosiahnuť lepšie pracovné podmienky pre svojich členov. Družstvá by preto mohli byť dôležitým nástrojom organizácie práce cez platformy zdola nahor a mohli by stimulovať hospodársku súťaž medzi platformami. Členské štáty by mali chrániť a podporovať družstevné a remeselné prostriedkami, ktoré sú zamerané na ochranu práce, a zaručiť ich kapacitu pre udržateľný rozvoj a rast.

Pozmeňujúci návrh  55

 

Návrh smernice

Odôvodnenie 40

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(40) Osoby, ktoré nemajú pracovnoprávny vzťah, tvoria významnú časť osôb pracujúcich pre platformy. Vplyv automatizovaných monitorovacích a rozhodovacích systémov, ktoré využívajú digitálne pracovné platformy, na ich pracovné podmienky a príležitosti zárobku je podobný ako vplyv na pracovníkov platforiem. Preto by sa práva uvedené v článkoch 6, 7 a 8 tejto smernice týkajúce sa ochrany fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v kontexte algoritmického riadenia, najmä práva týkajúce sa transparentnosti automatizovaných monitorovacích a rozhodovacích systémov, obmedzení spracúvania alebo získavania osobných údajov, monitorovania a preskúmania vykonaných človekom, ktoré sa týkajú významného rozhodnutia, mali vzťahovať aj na osoby pracujúce pre platformy v Únii, ktoré nemajú pracovnú zmluvu ani pracovnoprávny vzťah. Práva týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a poskytovania informácií pracovníkom platforiem alebo ich zástupcom a konzultácií s nimi, ktoré sú špecifické pre pracovníkov z hľadiska práva Únie, by sa na nich nemali vzťahovať. V nariadení (EÚ) 2019/1150 sa stanovujú záruky týkajúce sa spravodlivosti a transparentnosti pre samostatne zárobkovo činné osoby pracujúce pre platformy za predpokladu, že sa považujú za komerčných používateľov v zmysle uvedeného nariadenia. Ak sú takéto záruky v rozpore s prvkami osobitných práv a povinností stanovených v tejto smernici, mali by mať v prípade komerčných používateľov prednosť osobitné ustanovenia nariadenia (EÚ) 2019/1150.

(40) Práva uvedené v článkoch 6, 7 a 8 tejto smernice týkajúce sa ochrany fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v kontexte algoritmického riadenia, najmä práva týkajúce sa transparentnosti automatizovaných monitorovacích a rozhodovacích systémov, obmedzení spracúvania alebo získavania osobných údajov, monitorovania a preskúmania vykonaných človekom, ktoré sa týkajú významného rozhodnutia, by sa mali vzťahovať aj na osoby pracujúce pre platformy v Únii, ktoré nemajú pracovnú zmluvu ani pracovnoprávny vzťah. Práva týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a poskytovania informácií pracovníkom platforiem alebo ich zástupcom a konzultácií s nimi, ktoré sú špecifické pre pracovníkov z hľadiska práva Únie, by sa na nich nemali vzťahovať. V nariadení (EÚ) 2019/1150 sa stanovujú záruky týkajúce sa spravodlivosti a transparentnosti pre samostatne zárobkovo činné osoby pracujúce pre platformy za predpokladu, že sa považujú za komerčných používateľov v zmysle uvedeného nariadenia. Ak sú takéto záruky v rozpore s prvkami osobitných práv a povinností stanovených v tejto smernici, mali by mať v prípade komerčných používateľov prednosť osobitné ustanovenia nariadenia (EÚ) 2019/1150.

Pozmeňujúci návrh  56

 

Návrh smernice

Odôvodnenie 41

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(41) S cieľom zabezpečiť, aby digitálne pracovné platformy dodržiavali pracovné právne predpisy a nariadenia, povinnosti týkajúce sa príspevkov na sociálne zabezpečenie, koordináciu sociálneho zabezpečenia a ďalšie príslušné pravidlá, najmä ak sú usadené v inej krajine, než je členský štát, v ktorom pracovník platformy vykonáva prácu, mali by digitálne pracovné platformy deklarovať prácu vykonanú pracovníkmi platforiem príslušným orgánom práce a sociálnej ochrany členského štátu, v ktorom sa práca vykonáva, v súlade s pravidlami a postupmi stanovenými v právnych predpisoch dotknutých členských štátov.

(41) S cieľom zabezpečiť, aby digitálne pracovné platformy dodržiavali pracovné právne predpisy a nariadenia, povinnosti týkajúce sa daní a príspevkov na sociálne zabezpečenie, koordináciu sociálneho zabezpečenia a ďalšie príslušné pravidlá, a s cieľom zabrániť nekalej súťaži, najmä ak sú usadené v inej krajine, než je členský štát, v ktorom pracovník platformy vykonáva prácu, mali by digitálne pracovné platformy deklarovať prácu vykonanú pracovníkmi platforiem príslušným orgánom práce a sociálnej ochrany členského štátu, v ktorom sa práca vykonáva, v súlade s pravidlami a postupmi stanovenými v právnych predpisoch dotknutých členských štátov. Pokiaľ ide o takéto cezhraničné prípady, Európsky orgán práce bol zriadený s cieľom uľahčiť a podporiť spoluprácu medzi príslušnými vnútroštátnymi orgánmi pri presadzovaní príslušných právnych predpisov Únie, zabezpečiť prístup zamestnávateľov a pracovníkov k informáciám o ich právach a povinnostiach v rámci mobility pracovnej sily, koordinovať sieť európskych služieb zamestnanosti (EURES) a podporovať výmenu informácií medzi členskými štátmi, a to aj prostredníctvom podpory využívania nástrojov elektronickej výmeny údajov medzi vnútroštátnymi orgánmi, ako je informačný systém Komisie o vnútornom trhu, elektronický informačný systém sociálneho zabezpečenia, a koordinovať a podporovať zosúladené alebo spoločné inšpekcie s cieľom presadzovať príslušné právo Únie.

Pozmeňujúci návrh  57

 

Návrh smernice

Odôvodnenie 42

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(42) Informácie o počte osôb pravidelne pracujúcich pre platformy prostredníctvom digitálnych pracovných platforiem, o ich zmluvnom postavení alebo postavení v zamestnaní a o všeobecných podmienkach vzťahujúcich sa na tieto zmluvné vzťahy sú nevyhnutné na podporu inšpektorátov práce, orgánov sociálnej ochrany a ďalších príslušných orgánov pri správnom určovaní postavenia v zamestnaní v prípade osôb pracujúcich pre platformy a pri zabezpečovaní dodržiavania právnych povinností, ako aj na podporu zástupcov osôb pracujúcich pre platformy pri výkone ich zastupiteľských funkcií, a preto by sa im mali sprístupniť. Tieto orgány a zástupcovia by takisto mali mať právo požiadať digitálne pracovné platformy o ďalšie objasnenie a podrobnosti, ako sú základné údaje o pracovných podmienkach týkajúcich sa pracovného času a odmeňovania.

(42) Digitálne pracovné platformy by mali byť uvedené v príslušnom verejnom obchodnom registri, ktorý by mal obsahovať relevantné informácie o všetkých digitálnych pracovných platformách pôsobiacich v krajine. Informácie o počte osôb pracujúcich pre platformy prostredníctvom digitálnych pracovných platforiem, o ich zmluvnom postavení alebo postavení v zamestnaní, kópia pracovnej zmluvy, priemerné trvanie činnosti a priemerný príjem z činnosti a o všeobecných podmienkach vzťahujúcich sa na tieto zmluvné vzťahy. Takéto informácie sú nevyhnutné na podporu inšpektorátov práce, orgánov sociálnej ochrany a ďalších príslušných orgánov pri správnom určovaní postavenia v zamestnaní v prípade osôb pracujúcich pre platformy a pri zabezpečovaní dodržiavania právnych povinností, ako aj na podporu zástupcov osôb pracujúcich pre platformy vrátane odborových zväzov pri výkone ich zastupiteľských funkcií, a preto by sa im mali sprístupniť. Tieto orgány a zástupcovia by takisto mali mať právo požiadať digitálne pracovné platformy o ďalšie objasnenie a podrobnosti, ako sú základné údaje o pracovných podmienkach týkajúcich sa pracovného času a odmeňovania. Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) a Európsky orgán práce by mali v súlade so svojimi príslušnými výsadami a mandátmi podporovať zber a výmenu týchto údajov na účely vývoja vhodných nástrojov na hodnotenie rizika.

Pozmeňujúci návrh  58

 

Návrh smernice

Odôvodnenie 42a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(42a) Zo skúseností vyplýva, že keď vnútroštátne právne predpisy zaviedli domnienku pracovnoprávneho vzťahu pre digitálne pracovné platformy, používanie subdodávateľských reťazcov sa využívalo ako spôsob obchádzania uplatňovania pracovného práva na pracovníkov platforiem1a. Vo viacerých členských štátoch sa tiež preukázalo využívanie nelegálnej práce v rámci dodávateľských platforiem. Táto prax sa vykonáva prostredníctvom prenajatých identít: pracovníci platforiem alebo osoby s právom na prácu, ktoré sa zaregistrujú v platforme, prenajímajú svoje účty najmä migrantom bez dokladov a maloletým1b. S cieľom predchádzať nelegálnej práci, ako aj zneužívaniu subdodávok ako prostriedku na obchádzanie tejto smernice by členské štáty mali zaviesť právne ustanovenia o zadávaní zákaziek subdodávateľom, v ktorých sa stanoví spoločná a nerozdielna zodpovednosť a účinný prístup k náprave vo všetkých subdodávateľských reťazcoch, čím sa zabezpečí, že dodávatelia v subdodávateľskom reťazci môžu byť zodpovední za zaplatenie miezd, príspevkov na sociálne zabezpečenie a finančných sankcií popri priamom zamestnávateľovi alebo namiesto neho. V konkrétnych prípadoch, ktoré sa týkajú štátnych príslušníkov tretích krajín s nelegálnym pobytom, môžu byť všetci dodávatelia zapojení do subdodávateľského reťazca zodpovední za trestné činy podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES1c. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby migranti bez dokladov mali prístup k spravodlivosti bez toho, aby sa museli obávať odvetného opatrenia alebo rizika vyhostenia, a to aj v súlade so smernicou 2009/52/ES. V záujme boja proti nedeklarovanej práci by platformy digitálnej práce mali zabezpečiť spoľahlivé postupy overovania totožnosti pracovníkov platforiem.

 

__________________

 

1a EU-OSHA, Španielsko: zákon o vodičoch, nové nariadenie o práci pre digitálne platformy, 16.2.2022.

 

1b EHSV, Vymedzenie pojmu pracovník v platformovom hospodárstve: Preskúmanie rizík pracovníkov a regulačných riešení, 13.9.2021; Európska platforma na riešenie problému nedeklarovanej práce (ELA WG), seminár o tematickom preskúmaní: Nedeklarovaná práca v kolaboratívnom hospodárstve, 19. – 20.5.2021.

 

1cSmernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre informovanie a porady so zamestnancami v Európskom spoločenstve (Ú. v. ES L 168, 30.6.2009, s. 24).

Pozmeňujúci návrh  59

 

Návrh smernice

Odôvodnenie 43

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(43) Je vypracovaný rozsiahly systém ustanovení na presadzovanie súboru právnych predpisov EÚ v sociálnej oblasti, ktorého prvky by sa mali uplatňovať na túto smernicu s cieľom zabezpečiť, aby osoby pracujúce pre platformy mali prístup k účinnému a nestrannému urovnávaniu sporov a k právnemu prostriedku nápravy vrátane primeranej náhrady. So zreteľom na zásadnú povahu práva na účinnú právnu ochranu by osoby pracujúce pre platformy mali mať takúto ochranu aj po skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo iného zmluvného vzťahu, v ktorom došlo k údajnému porušeniu práv podľa tejto smernice.

(43) Je vypracovaný rozsiahly systém ustanovení na presadzovanie súboru právnych predpisov EÚ v sociálnej oblasti, ktorého prvky by sa mali uplatňovať na túto smernicu s cieľom zabezpečiť, aby osoby pracujúce pre platformy mali prístup k primeranému, včasnému, účinnému a nestrannému urovnávaniu sporov a k právnemu prostriedku nápravy vrátane primeranej náhrady. Prístup k takémuto riešeniu sporov a právo na nápravu by mali byť bezplatné aspoň pre osoby, ktoré nemajú dostatočné prostriedky. So zreteľom na zásadnú povahu práva na účinnú právnu ochranu by osoby pracujúce pre platformy mali mať takúto ochranu aj po skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo iného zmluvného vzťahu, v ktorom došlo k údajnému porušeniu práv podľa tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh  60

 

Návrh smernice

Odôvodnenie 44

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(44) Zástupcovia osôb pracujúcich pre platformy by mali mať možnosť zastupovať jednu alebo viacero osôb pracujúcich pre platformy v akomkoľvek súdnom alebo správnom konaní s cieľom vymáhať akékoľvek práva alebo povinnosti vyplývajúce z tejto smernice. Podanie žaloby v mene viacerých osôb pracujúcich pre platformy alebo ich podpora je spôsob, ako uľahčiť konania, ktoré by inak neboli podané z dôvodu procesných a finančných prekážok alebo strachu z represálií.

(44) Zástupcovia osôb pracujúcich pre platformy vrátane odborových zväzov by mali mať možnosť zastupovať jednu alebo viacero osôb pracujúcich pre platformy v akomkoľvek súdnom alebo správnom konaní s cieľom vymáhať akékoľvek práva alebo povinnosti vyplývajúce z tejto smernice. Podanie žaloby v mene viacerých osôb pracujúcich pre platformy alebo ich podpora je spôsob, ako uľahčiť konania, ktoré by inak neboli podané z dôvodu procesných a finančných prekážok alebo strachu z represálií.

Pozmeňujúci návrh  61

 

Návrh smernice

Odôvodnenie 45

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(45) Práca pre platformy je charakterizovaná neexistenciou spoločného pracoviska, na ktorom sa pracovníci vzájomne spoznávajú a komunikujú medzi sebou a so svojimi zástupcami, a to aj na účely obrany svojich záujmov vo vzťahu k zamestnávateľovi. Preto je potrebné vytvoriť digitálne komunikačné kanály v súlade s organizáciou práce digitálnych pracovných platforiem, v rámci ktorých osoby pracujúce pre platformy môžu navzájom komunikovať a byť kontaktovaní ich zástupcami. Digitálne pracovné platformy by mali takéto komunikačné kanály vytvárať v rámci svojej digitálnej infraštruktúry alebo prostredníctvom podobne účinných prostriedkov, pričom by mali rešpektovať ochranu osobných údajov a zdržať sa prístupu k tejto komunikácií alebo jej monitorovania.

(45) Práca pre platformy je charakterizovaná neexistenciou spoločného pracoviska, na ktorom sa pracovníci vzájomne spoznávajú a komunikujú medzi sebou a so svojimi zástupcami, a to aj na účely obrany svojich záujmov vo vzťahu k zamestnávateľovi. V niektorých oblastiach, ktoré prevládajú pri práci pre platformy, ako sú digitálne služby na diaľku alebo dizajnérska práca, v mnohých členských štátoch chýbajú zriadené organizácie zástupcov pracovníkov alebo odborové zväzy. V súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a praxou, osoby pracujúce pre platformy by mali mať možnosť slobodne sa organizovať, vyberať si zástupcov a byť zohľadňované v procese sociálneho dialógu a kolektívneho vyjednávania bez ohľadu na ich postavenie v zamestnaní. Osoby pracujúce pre platformy môžu byť vystavené aj zvýšenému riziku násilia vrátane rodovo motivovaného násilia a obťažovania. Preto je potrebné vytvoriť súkromné, bezpečné, možno šifrované, digitálne komunikačné a oznamovacie kanály v súlade s organizáciou práce digitálnych pracovných platforiem, v rámci ktorých osoby pracujúce pre platformy môžu navzájom komunikovať a byť kontaktovaní ich zástupcami a oznamovať prípady násilia alebo obťažovania. Digitálne pracovné platformy by mali takéto komunikačné a oznamovacie kanály vytvárať v rámci svojej digitálnej infraštruktúry alebo prostredníctvom podobne účinných prostriedkov, pričom by mali rešpektovať ochranu osobných údajov a zdržať sa prístupu k tejto komunikácií alebo jej monitorovania. Z rovnakých dôvodov by sa malo podporovať kolektívne vyjednávanie tým, že sa zabezpečí, aby odborové zväzy mohli účinne vykonávať svoju úlohu.

Pozmeňujúci návrh  62

 

Návrh smernice

Odôvodnenie 46

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(46) V správnych alebo súdnych konaniach týkajúcich sa správneho určenia postavenia v zamestnaní, pokiaľ ide o osoby pracujúce pre platformy, môžu byť prvky týkajúce sa organizácie práce, ktoré umožňujú stanoviť postavenie v zamestnaní, a najmä to, či digitálna pracovná platforma kontroluje určité prvky výkonu práce, v držbe digitálnej pracovnej platformy a nie sú ľahko dostupné osobám pracujúcim pre platformy a príslušným orgánom. Vnútroštátne súdy alebo príslušné orgány by preto mali mať možnosť nariadiť digitálnej pracovnej platforme, aby sprístupnila všetky relevantné dôkazy, ktoré má pod kontrolou, vrátane dôverných informácií, s výhradou účinných opatrení na ochranu takýchto informácií.

(46) V správnych alebo súdnych konaniach týkajúcich sa správneho určenia postavenia v zamestnaní, pokiaľ ide o osoby pracujúce pre platformy, môžu byť prvky týkajúce sa organizácie práce, ktoré umožňujú stanoviť postavenie v zamestnaní, a najmä to, či digitálna pracovná platforma kontroluje alebo riadi určité prvky výkonu práce, v držbe digitálnej pracovnej platformy a nie sú ľahko dostupné osobám pracujúcim pre platformy a príslušným orgánom. Vnútroštátne súdy alebo príslušné orgány by preto mali mať možnosť nariadiť digitálnej pracovnej platforme, aby sprístupnila všetky relevantné dôkazy, ktoré má pod kontrolou, vrátane dôverných informácií, s výhradou účinných opatrení na ochranu takýchto informácií.

Pozmeňujúci návrh  63

 

Návrh smernice

Odôvodnenie 47

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(47) Vzhľadom na to, že v článku 6, článku 7 ods. 1 a 3 a článku 8 tejto smernice sa stanovujú osobitné pravidlá v súvislosti s prácou pre platformy s cieľom zabezpečiť ochranu osobných údajov zamestnancov v zmysle článku 88 nariadenia (EÚ) 2016/679 a že v článku 10 tejto smernice sa tieto záruky uplatňujú aj v prípade osôb bez pracovnej zmluvy alebo pracovnoprávneho vzťahu, vnútroštátne dozorné orgány uvedené v článku 51 nariadenia (EÚ) 2016/679 by mali mať právomoc monitorovať uplatňovanie uvedených záruk. Kapitoly VI, VII a VIII nariadenia (EÚ) 2016/679 by sa mali uplatňovať z hľadiska procesného rámca na presadzovanie uvedených záruk, najmä pokiaľ ide o mechanizmy dozoru, spolupráce a konzistentnosti, prostriedky nápravy, zodpovednosť a sankcie vrátane právomoci ukladať správne pokuty do výšky uvedenej v článku 83 ods. 5 uvedeného nariadenia.

(47) Vzhľadom na to, že v článku 6, článku 7 ods. 1 a 3 a článku 8 tejto smernice sa stanovujú osobitné pravidlá v súvislosti s prácou pre platformy s cieľom zabezpečiť ochranu osobných údajov zamestnancov v zmysle článku 88 nariadenia (EÚ) 2016/679 a že v článku 10 tejto smernice sa tieto záruky uplatňujú aj v prípade osôb bez pracovnej zmluvy alebo pracovnoprávneho vzťahu, vnútroštátne dozorné orgány uvedené v článku 51 nariadenia (EÚ) 2016/679 by mali mať právomoc monitorovať uplatňovanie uvedených záruk. Kapitoly VI, VII a VIII nariadenia (EÚ) 2016/679 by sa mali uplatňovať z hľadiska procesného rámca na presadzovanie uvedených záruk, ako aj komunikačné a informačné kanály uvedené v článku 15 tejto smernice, najmä pokiaľ ide o mechanizmy dozoru, spolupráce a konzistentnosti, prostriedky nápravy, zodpovednosť a sankcie vrátane právomoci ukladať správne pokuty do výšky uvedenej v článku 83 ods. 5 uvedeného nariadenia.

Pozmeňujúci návrh  64

 

Návrh smernice

Odôvodnenie 48

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(48) Automatizované monitorovacie a rozhodovacie systémy používané v súvislosti s prácou pre platformy zahŕňajú spracúvanie osobných údajov a ovplyvňujú pracovné podmienky a práva osôb pracujúcich pre platformy. Preto v tejto súvislosti vznikajú otázky týkajúce sa práva na ochranu údajov, ako aj pracovného práva a práva v oblasti sociálnej ochrany. Dozorné orgány pre ochranu údajov a príslušné orgány v oblasti práce a sociálnej ochrany by preto mali pri presadzovaní tejto smernice spolupracovať, a to aj prostredníctvom vzájomnej výmeny relevantných informácií bez toho, aby bola dotknutá nezávislosť dozorných orgánov pre ochranu údajov.

(48) Automatizované monitorovacie a rozhodovacie systémy používané v súvislosti s prácou pre platformy zahŕňajú spracúvanie osobných údajov a ovplyvňujú pracovné podmienky a práva osôb pracujúcich pre platformy. Preto v tejto súvislosti vznikajú otázky týkajúce sa práva na ochranu údajov, ako aj pracovného práva a práva v oblasti sociálnej ochrany. Dozorné orgány pre ochranu údajov a príslušné orgány v oblasti práce a sociálnej ochrany by preto mali pri presadzovaní tejto smernice spolupracovať, a to aj na cezhraničnej úrovni a prostredníctvom vzájomnej výmeny relevantných informácií bez toho, aby bola dotknutá nezávislosť dozorných orgánov pre ochranu údajov.

Pozmeňujúci návrh  65

 

Návrh smernice

Odôvodnenie 48a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(48a) Keďže automatizované monitorovacie alebo rozhodovacie systémy môžu vážne ohroziť práva a slobody jednotlivcov, je nevyhnutné, aby dotknutí jednotlivci mali zmysluplný prístup k mechanizmom oznamovania a nápravy u príslušného vnútroštátneho orgánu, či už ide o orgán na ochranu údajov alebo inšpektorát práce. Mali by mať možnosť oznámiť možné porušenia tejto smernice príslušnému vnútroštátnemu orgánu a mali by mať právo byť vypočutí a informovaní o výsledku svojej sťažnosti a právo na včasné rozhodnutie.

Pozmeňujúci návrh  66

Návrh smernice

Odôvodnenie 49

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(49) Keďže cieľ tejto smernice, konkrétne zlepšiť pracovné podmienky v oblasti práce pre platformy, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodu potreby zavedenia spoločných minimálnych požiadaviek ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie uvedeného cieľa.

(49) Keďže jeden cieľ tejto smernice, konkrétne zlepšiť pracovné podmienky v oblasti práce pre platformy, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodu potreby zavedenia spoločných minimálnych požiadaviek ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. Minimálna harmonizácia na úrovni Únie je potrebná na zlepšenie pracovných podmienok v práci pre platformy a na ochranu práv pracovníkov v celej Únii vzhľadom na celoeurópsky rozmer mnohých digitálnych pracovných platforiem, aby sa zabránilo pretekom o dosiahnutie najnižšej úrovne v rámci celej Únie, pokiaľ ide o pracovné podmienky, a aby sa vytvorili rovnaké podmienky pre podniky, ktoré dodržiavajú sociálne normy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie uvedeného cieľa.

Pozmeňujúci návrh  67

Návrh smernice

Odôvodnenie 51

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(51) Pri vykonávaní tejto smernice by členské štáty nemali ukladať také správne, finančné a právne obmedzenia, ktoré by bránili vzniku a rozvoju mikropodnikov a malých a stredných podnikov. Členské štáty by mali posúdiť vplyv svojich transpozičných opatrení na startupy a malé a stredné podniky s cieľom zabezpečiť, že tieto podniky nebudú neprimerané zasiahnuté, pričom osobitnú pozornosť by mali venovať mikropodnikom a administratívnemu zaťaženiu. Členské štáty by takisto mali výsledky takýchto posúdení zverejňovať.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh  68

 

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Účelom tejto smernice je zlepšiť pracovné podmienky osôb pracujúcich pre platformy zabezpečením správneho určenia ich postavenia v zamestnaní, podporou transparentnosti, spravodlivosti a zodpovednosti pri algoritmickom riadení práce pre platformy a zlepšením transparentnosti práce pre platformy, a to aj v cezhraničných situáciách, a zároveň podporou podmienok pre udržateľný rast digitálnych pracovných platforiem v Únii.

1. Účelom tejto smernice je zlepšiť pracovné podmienky osôb pracujúcich pre platformy zabezpečením správneho určenia ich postavenia v zamestnaní, podporou transparentnosti, spravodlivosti, ľudského dohľadu, bezpečnosti a zodpovednosti pri algoritmickom riadení práce pre platformy a zlepšením transparentnosti práce pre platformy, a to aj v cezhraničných situáciách, a zároveň podporiť udržateľný rast digitálnych pracovných platforiem v Únii.

Pozmeňujúci návrh  69

 

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 2 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V súlade s článkom 10 sa práva stanovené v tejto smernici týkajúce sa ochrany fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v kontexte algoritmického riadenia vzťahujú aj na každú osobu pracujúcu pre platformy v Únii, ktorá nemá pracovnú zmluvu ani nie je v pracovnoprávnom vzťahu.

V súlade s článkom 10 sa práva stanovené v tejto smernici týkajúce sa ochrany fyzických osôb v kontexte algoritmického riadenia vzťahujú aj na každú osobu pracujúcu pre platformy v Únii, ktorá nemá pracovnú zmluvu ani nie je v pracovnoprávnom vzťahu.

Pozmeňujúci návrh  70

 

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) poskytuje sa na žiadosť príjemcu služby;

b) poskytuje sa na žiadosť príjemcu služby alebo zahŕňa pridelenie práce prostredníctvom otvorenej výzvy;

Pozmeňujúci návrh  71

 

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 1 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c) ako nevyhnutný a podstatný prvok zahŕňa organizáciu práce vykonávanej jednotlivcami bez ohľadu na to, či sa táto práca vykonáva online alebo na určitom mieste;

c) zahŕňa organizáciu práce vykonávanej jednotlivcami bez ohľadu na to, či sa táto práca vykonáva online alebo na určitom mieste, a bez ohľadu na zmluvné určenie vzťahu medzi touto osobou a fyzickou alebo právnickou osobou poskytujúcou službu;

Pozmeňujúci návrh  72

 

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) „práca pre platformy“ je akákoľvek práca organizovaná prostredníctvom digitálnej pracovnej platformy a vykonávaná v Únii jednotlivcom na základe zmluvného vzťahu medzi digitálnou pracovnou platformou a jednotlivcom bez ohľadu na to, či existuje zmluvný vzťah medzi jednotlivcom a príjemcom služby;

(2) „práca pre platformy“ je akákoľvek práca organizovaná prostredníctvom digitálnej pracovnej platformy a vykonávaná v Únii jednotlivcom bez ohľadu na to, či existuje zmluvný vzťah medzi jednotlivcom a príjemcom služby;

Pozmeňujúci návrh  73

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5) „zástupcovia“organizácie pracovníkov alebo zástupcovia pracovníkov, alebo oboje, ako sa stanovuje vo vnútroštátnom práve alebo postupoch;

(5) „zástupcovia pracovníkov“zástupcovia uznaných odborových zväzov v súlade s vnútroštátnym právom a praxou alebo iné osoby, ktoré sú slobodne zvolené alebo ktoré sú určené pracovníkmi v organizácii, aby ich zastupovali v súlade s vnútroštátnym právom alebo postupmi, alebo oboma;

Pozmeňujúci návrh  74

 

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 5 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a) „zástupcovia osôb pracujúcich pre platformy“ sú zástupcovia uznaných odborových zväzov v súlade s vnútroštátnym právom a praxou alebo iné osoby, ktoré sú slobodne zvolené alebo ktoré sú určené pracovníkmi alebo samostatne zárobkovo činnými osobami pracujúcimi pre platformy v organizácii, aby ich zastupovali v súlade s vnútroštátnym právom alebo postupmi, alebo oboma;

Pozmeňujúci návrh  75

 

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 5 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5b) „automatizované monitorovacie systémy“ sú akékoľvek automatizované systémy používané na monitorovanie, dohľad alebo hodnotenie výkonu práce alebo na ich podporu;

Pozmeňujúci návrh  76

 

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 5 c (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5c) „automatizované systémy rozhodovania“ sú akékoľvek automatizované systémy používané na prijímanie rozhodnutí alebo podporu rozhodovania;

Pozmeňujúci návrh  77

 

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 5 d (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5d) „biometrické údaje“ sú biometrické údaje v zmysle článku 4 odseku 14 nariadenia (EÚ) 2016/679;

Pozmeňujúci návrh  78

 

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 5 e (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5e) „biometrické údaje“ sú údaje vyplývajúce z osobitného technického spracúvania údajov týkajúcich sa fyzických, fyziologických alebo behaviorálnych znakov, signálov alebo vlastností fyzickej osoby, ako sú výrazy tváre, pohyby, frekvencia pulzu, hlas, stlačenie klávesov alebo chôdza.

Pozmeňujúci návrh  79

 

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Vymedzenie digitálnych pracovných platforiem stanovené v odseku 1 bode 1 nezahŕňa poskytovateľov služby, ktorej primárnym účelom je využívanie alebo spoločné využívanie aktív. Obmedzuje sa na poskytovateľov služby, v prípade ktorých organizácia práce vykonávanej jednotlivcom nie je len malou a čisto vedľajšou zložkou.

2. Vymedzenie digitálnych pracovných platforiem stanovené v odseku 1 bode 1 nezahŕňa poskytovateľov služby, ktorej primárnym účelom je využívanie alebo spoločné využívanie aktív alebo ktorá umožňuje súkromným osobám ďalej predávať tovar. Obmedzuje sa na poskytovateľov služby, v prípade ktorých organizácia práce vykonávanej jednotlivcom nie je len malou a čisto vedľajšou zložkou.

Pozmeňujúci návrh  80

 

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty musia mať zavedené vhodné postupy na overenie a zabezpečenie správneho určenia postavenia v zamestnaní v prípade osôb pracujúcich pre platformy s cieľom zistiť existenciu pracovnoprávneho vzťahu, ako je vymedzený v právnych predpisoch, kolektívnych zmluvách alebo zaužívanej praxi platných v členských štátoch, s prihliadnutím na judikatúru Súdneho dvora, a zabezpečiť, aby tieto osoby požívali práva vyplývajúce z práva Únie uplatniteľného na pracovníkov.

1. Členské štáty musia mať zavedené vhodné a účinné postupy na overenie a zabezpečenie správneho určenia postavenia v zamestnaní v prípade osôb pracujúcich pre platformy s cieľom zistiť uplatniť právnu domnienku pracovnoprávneho vzťahu v súlade s článkom 4 ods. 1 na účely zistenia existencie takéhoto vzťahu, ako je vymedzený v platných právnych predpisoch, kolektívnych zmluvách alebo zaužívanej praxi platných v členských štátoch a s prihliadnutím na judikatúru Súdneho dvora, a zabezpečiť, aby takéto osoby požívali práva vyplývajúce z práva Únie uplatniteľného na pracovníkov.

Pozmeňujúci návrh  81

 

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Určenie existencie pracovnoprávneho vzťahu sa riadi predovšetkým skutočnosťami týkajúcimi sa skutočného výkonu práce, pričom sa zohľadňuje používanie algoritmov pri organizácii práce pre platformy bez ohľadu na to, ako sa tento vzťah klasifikuje v akýchkoľvek zmluvných dojednaniach, na ktorých sa mohli zúčastnené strany medzi sebou dohodnúť. Ak sa na základe skutočností určí, že pracovnoprávny vzťah existuje, v súlade s vnútroštátnymi právnymi systémami sa jasne identifikuje strana, ktorá preberá povinnosti zamestnávateľa.

2. Určenie existencie pracovnoprávneho vzťahu sa riadi predovšetkým skutočnosťami týkajúcimi sa skutočného výkonu práce, pričom sa zohľadňuje používanie algoritmov pri organizácii práce pre platformy bez ohľadu na to, ako sa tento vzťah klasifikuje v akýchkoľvek zmluvných dojednaniach, na ktorých sa mohli zúčastnené strany medzi sebou dohodnúť. Ak sa na základe takýchto skutočností určí, že pracovnoprávny vzťah existuje, v súlade s vnútroštátnymi právnymi systémami a s článkom 12b sa jasne identifikuje strana alebo strany, ktorá/ktoré preberá/preberajú povinnosti zamestnávateľa a riadne tieto povinnosti plní/plnia.

Pozmeňujúci návrh  82

 

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a. Keď sú digitálne pracovné platformy uznané, že vykonávajú výsady zamestnávatelia, sú povinné dodržiavať príslušné povinnosti zamestnávateľov podľa vnútroštátneho práva a kolektívnych zmlúv platných v danom odvetví činnosti, a to aj vo vzťahu k pracovnoprávnym predpisom, dani z príjmu a financovaniu sociálnej ochrany. Pracovníci platforiem majú v plnej miere postavenie pracovníka v súlade s vnútroštátnym právom, kolektívnymi zmluvami alebo zavedenými postupmi v členských štátoch vrátane práv vstúpiť do odborových zväzov, organizovať sa a kolektívne vyjednávať.

Pozmeňujúci návrh  83

 

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b. Táto smernica sa popri smernici 2008/104/ES v plnom rozsahu uplatňuje na digitálne pracovné platformy, ktoré vykonávajú funkciu agentúr dočasného zamestnávania.

Pozmeňujúci návrh  84

 

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Zmluvný vzťah medzi digitálnou pracovnou platformou, ktorá v zmysle odseku 2 kontroluje výkon práce a osobu pracujúcu pre platformy prostredníctvom danej platformy, sa z právneho hľadiska považuje za pracovnoprávny vzťah. Na tento účel členské štáty stanovia rámec opatrení v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi a súdnymi systémami.

Osoba pracujúca pre platformy je buď pracovníkom platformy, alebo skutočnou samostatne zárobkovo činnou osobou. Zmluvný vzťah medzi digitálnou pracovnou platformou a osobou pracujúcou pre platformy prostredníctvom danej platformy sa z právneho hľadiska považuje za pracovnoprávny vzťah, a digitálne pracovné platformy sa preto považujú za zamestnávateľov. Na tento účel členské štáty stanovia rámec opatrení v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi a súdnymi systémami s cieľom zabezpečiť, aby sa na právnu domnienku mohli odvolávať príslušné orgány a subjekty, ktoré overujú dodržiavanie alebo presadzovanie príslušných právnych predpisov, ako aj osoby pracujúce pre platformy a ich zástupcovia.

Pozmeňujúci návrh  85

 

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Ak sa príslušné orgány a subjekty vrátane tých, ktoré sú zodpovedné za registráciu administratívnych postupov, domnievajú, že osoba pracujúca pre platformy by mohla byť nesprávne klasifikovaná, uplatnia domnienku. Ak osoba pracujúca pre platformy alebo odborová organizácia konajúca v mene alebo na podporu viacerých osôb pracujúcich pre platformy v súlade s vnútroštátnymi predpismi alebo praxou spochybňuje ich klasifikáciu v správnom alebo súdnom konaní, uplatní sa domnienka.

Pozmeňujúci návrh  86

 

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Právna domnienka sa uplatňuje vo všetkých príslušných správnych a súdnych konaniach. Príslušné orgány, ktoré overujú dodržiavanie alebo presadzovanie príslušných právnych predpisov, sa budú môcť odvolať na túto domnienku.

Uplatňovanie právnej domnienky nesmie viesť k automatickej reklasifikácii všetkých osôb pracujúcich pre platformy na pracovníkov platforiem. Digitálne pracovné platformy musia mať možnosť vyvrátiť domnienku zamestnania pred prijatím rozhodnutia o preklasifikovaní v správnom alebo súdnom konaní. Vyvrátiteľná domnienka zamestnania sa uplatňuje vo všetkých príslušných administratívnych postupoch a správnych a súdnych konaniach. Príslušné orgány a subjekty vrátane tých, ktoré sú zodpovedné za registráciu administratívnych postupov, ktoré overujú dodržiavanie alebo presadzovanie príslušných právnych predpisov vrátane kolektívnych zmlúv, účinne uplatňujú túto domnienku. Na tento účel príslušné orgány a subjekty vyžadujú od digitálnych pracovných platforiem, aby poskytli všetky relevantné informácie, aby mohli na základe objektívneho posúdenia určiť správnu klasifikáciu osôb pracujúcich pre platformy.

Pozmeňujúci návrh  87

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Kontrola výkonu práce v zmysle odseku 1 sa chápe tak, že spĺňa aspoň dve z týchto podmienok:

vypúšťa sa

a) faktické stanovenie alebo určenie hornej hranice výšky odmeny;

 

b) požiadavka, aby osoba pracujúca pre platformy dodržiavala osobitné záväzné pravidlá týkajúce sa vzhľadu, správania voči príjemcovi služby alebo výkonu práce;

 

c) dozor nad výkonom práce alebo overovanie kvality výsledkov práce, a to aj elektronickými prostriedkami;

 

d) faktické obmedzovanie slobody, a to aj prostredníctvom sankcií, pokiaľ ide o organizáciu vlastnej práce, najmä právomoc zvoliť si pracovný čas alebo obdobia neprítomnosti, prijať alebo odmietnuť úlohy alebo využiť subdodávateľov alebo náhradníkov;

 

e) faktické obmedzenie možnosti vybudovať si klientsku základňu alebo vykonávať prácu pre akúkoľvek tretiu stranu.

 

Pozmeňujúci návrh  88

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 3 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty prijmú podporné opatrenia na zabezpečenie účinného vykonávania právnej domnienky uvedenej v odseku 1, pričom zohľadnia vplyv na startupy, zabránia zahrnutiu pravých samostatne zárobkovo činných osôb a podporia udržateľný rast digitálnych pracovných platforiem. Najmä:

3. Členské štáty prijmú podporné opatrenia na zabezpečenie účinného vykonávania právnej domnienky uvedenej v odseku 1, s cieľom zabezpečiť účinnú ochranu pracovníkov vykonávajúcich prácu v rámci pracovnoprávneho vzťahu. Najmä:

Pozmeňujúci návrh  89

 

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 3 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) vypracujú usmernenia pre digitálne pracovné platformy, osoby pracujúce pre platformy a sociálnych partnerov, aby porozumeli právnej domnienke a vykonávali ju vrátane postupov na jej vyvrátenie v súlade s článkom 5;

b) vypracujú komplexné usmernenia, a to aj vo forme konkrétnych a praktických odporúčaní pre digitálne pracovné platformy, osoby pracujúce pre platformy a sociálnych partnerov, aby porozumeli právnej domnienke a vykonávali ju vrátane postupov na jej vyvrátenie v súlade s článkom 5;

Pozmeňujúci návrh  90

 

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 3 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c) vypracujú usmernenia pre orgány presadzovania práva, aby sa proaktívne zameriavali na digitálne pracovné platformy, ktoré nedodržiavajú predpisy, a postihovali ich;

c) vypracujú usmernenia, vytvoria kapacity, poskytnú odbornú prípravu a stanovia postupy pre príslušné vnútroštátne orgány a orgány presadzovania práva, aby proaktívne identifikovali a zameriavali sa na digitálne pracovné platformy a postihovali ich s cieľom zabezpečiť účinné dodržiavanie tejto smernice, a to aj ukladaním odrádzajúcich sankcií voči digitálnym pracovným platformám, ktoré nedodržiavajú predpisy;

Pozmeňujúci návrh  91

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 3 – písmeno c a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca) vypracujú usmernenia a stanovia postupy pre príslušné správne orgány a inštitúcie, aby proaktívne uplatňovali právnu domnienku v správnych konaniach a aby si vymieňali údaje s inými príslušnými orgánmi s cieľom uplatňovať právnu domnienku pri spracúvaní a registrácii zmluvných vzťahov a údajov týkajúcich sa sociálneho zabezpečenia;

Pozmeňujúci návrh  92

 

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 3 – písmeno d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d) posilnia kontroly a inšpekcie v teréne vykonávané inšpektorátmi práce alebo orgánmi zodpovednými za presadzovanie pracovného práva a zároveň zabezpečia, aby takéto kontroly a inšpekcie boli primerané a nediskriminačné.

d) posilnia kontroly a inšpekcie v teréne vykonávané inšpektorátmi práce alebo orgánmi zodpovednými za presadzovanie pracovného práva a zároveň zabezpečia, aby takéto kontroly a inšpekcie boli primerané a nediskriminačné, a každoročne stanoviť vnútroštátny cieľ týkajúci sa počtu inšpekcií, ktoré sa majú vykonať v súvislosti s odvetviami činnosti, v ktorých digitálne pracovné platformy pôsobia, s cieľom určiť správnu klasifikáciu pracovníkov;

Pozmeňujúci návrh  93

 

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 3 – písmeno d a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da) zabezpečia kontrolu zo strany inšpektorátov práce alebo orgánov zodpovedných za presadzovanie pracovného práva vždy, keď je osoba pracujúca pre platformu novo uznaná za pracovníka platformy, do jedného mesiace od takéhoto uznania, s cieľom overiť postavenie ostatných osôb pracujúcich pre tú istú digitálnu pracovnú platformu;

Pozmeňujúci návrh  94

 

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 3 – písmeno d b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

db) zabezpečia dostatočné zdroje a odbornú prípravu pre inšpektoráty práce alebo orgány zodpovedné za presadzovanie pracovného práva s cieľom posilniť ich kapacity, najmä v technologickej oblasti, aby mohli účinne dodržiavať písmená d) a da), a to aj prostredníctvom vykonávania pravidelných a ohlásených návštev;

Pozmeňujúci návrh  95

 

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 3 – písmeno d c (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

dc) zabezpečia, aby technickí odborníci a špecialisti s riadnou kvalifikáciou, najmä pokiaľ ide o algoritmické riadenie, v prípade potreby pomáhali inšpektorátom práce v ich práci;

Pozmeňujúci návrh  96

 

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Pokiaľ ide o zmluvné vzťahy, ktoré vznikli pred dátumom stanoveným v článku 21 ods. 1 a ktoré stále k uvedenému dátumu trvajú, právna domnienka uvedená v odseku 1 sa uplatňuje len na obdobie začínajúce uvedeným dátumom.

4. Pokiaľ ide o zmluvné vzťahy, ktoré vznikli pred dátumom stanoveným v článku 21 ods. 1 a ktoré stále k uvedenému dátumu trvajú, právna domnienka uvedená v odseku 1 sa uplatňuje len na obdobie začínajúce uvedeným dátumom bez toho, aby bola dotknutá smernica (EÚ) 2019/1152, ktorá by mohla platiť pred týmto dátumom.

Pozmeňujúci návrh  97

 

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby ktorákoľvek zo strán mohla vyvrátiť právnu domnienku uvedenú v článku 4 v súdnom alebo správnom konaní alebo v oboch konaniach.

1. Členské štáty zabezpečia, aby ktorákoľvek zo strán mohla vyvrátiť právnu domnienku uvedenú v článku 4 v súdnom alebo správnom konaní alebo v oboch konaniach.

(Odsek 1 v texte Komisie sa stal prvým pododsekom odseku 1 v pozmeňujúcom návrhu Parlamentu.)

Pozmeňujúci návrh  98

 

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak digitálna pracovná platforma tvrdí, že predmetný zmluvný vzťah nie je pracovnoprávnym vzťahom v zmysle právnych predpisov, kolektívnych zmlúv alebo zaužívanej praxe platných v príslušnom členskom štáte, s prihliadnutím na judikatúru Súdneho dvora, dôkazné bremeno spočíva na digitálnej pracovnej platforme. Takéto konanie nemá pozastavujúci účinok na uplatňovanie právnej domnienky.

Ak digitálna pracovná platforma tvrdí, že predmetný zmluvný vzťah nie je pracovnoprávnym vzťahom v súlade s článkom 4 ods. 1 v zmysle platných právnych predpisov, kolektívnych zmlúv alebo zaužívanej praxe platných v príslušnom členskom štáte, s prihliadnutím na judikatúru Súdneho dvora, dôkazné bremeno spočíva na digitálnej pracovnej platforme.

(Odsek 2 v texte Komisie sa stal druhým pododsekom odseku 1 v pozmeňujúcom návrhu Parlamentu.)

Pozmeňujúci návrh  99

 

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak osoba pracujúca pre platformu tvrdí, že predmetný zmluvný vzťah nie je pracovnoprávnym vzťahom vymedzeným v právnych predpisoch, kolektívnych zmluvách alebo zaužívanej praxi platných v danom členskom štáte, s prihliadnutím na judikatúru Súdneho dvora, od digitálnej pracovnej platformy sa vyžaduje, aby podporovala riadny priebeh a ukončenie konania, najmä poskytnutím všetkých relevantných informácií, ktoré má k dispozícii.

Ak osoba pracujúca pre platformu tvrdí, že predmetný zmluvný vzťah nie je pracovnoprávnym vzťahom v súlade s článkom 4 ods. 1 a podľa vymedzenia v platných právnych predpisoch, kolektívnych zmluvách alebo zaužívanej praxi platných v danom členskom štáte, a judikatúre Súdneho dvora, od digitálnej pracovnej platformy sa vyžaduje, aby podporovala riadny priebeh a ukončenie konania, najmä poskytnutím všetkých relevantných informácií, ktoré má k dispozícii.

(Odsek 3 v texte Komisie sa stal tretím pododsekom odseku 1 v pozmeňujúcom návrhu Parlamentu.)

Pozmeňujúci návrh  100

 

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Členské štáty zabezpečia možnosť vyvrátiť domnienku uvedenú v článku 4 preukázaním, že osoba pracujúca pre platformy je skutočne samostatne zárobkovo činná, lebo sú splnené obe tieto kritériá:

Pozmeňujúci návrh  101

 

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 3 a – písmeno a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

a) predmetný zmluvný vzťah nie je pracovnoprávnym vzťahom vymedzeným v platných právnych predpisoch, kolektívnych zmluvách alebo zaužívaných postupoch platných v danom členskom štáte, s prihliadnutím na judikatúru Súdneho dvora, a osoba pracujúca pre platformy je oslobodená od kontroly a riadenia digitálnej pracovnej platformy v súvislosti s vykonávaním práce, tak na základe zmluvy o vykonaní práce, ako aj v skutočnosti;

Pozmeňujúci návrh  102

 

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 3 a – písmeno b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

b) osoba pracujúca pre platformu spravidla vykonáva samostatnú živnosť, povolanie alebo podnikanie rovnakého charakteru ako to, s ktorým súvisí vykonávaná práca.

Pozmeňujúci návrh  103

 

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 3 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b. V súvislosti s výkonom práce v zmysle článku 5 ods. 2 písm. a) sa zohľadňujú tieto prvky, ktoré naznačujú kontrolu a riadenie:

Pozmeňujúci návrh  104

 

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 3 b – písmeno a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

a)  faktické stanovenie alebo určenie hornej hranice výšky odmeny alebo vydávanie pravidelných platieb odmeny;

Pozmeňujúci návrh  105

 

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 3 b – písmeno b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

b)  faktické určovanie alebo kontrola pracovných podmienok vrátane obmedzenia časového rozvrhu a trvania pracovného času alebo vymáhanie výkonu práce, a to aj prostredníctvom sankcií alebo stimulov, obmedzovanie prístupu k práci alebo používanie ratingových systémov ako nástroja kontroly a základu pre sankcie a ako nástroja na prideľovanie pracovných úloh;

Pozmeňujúci návrh  106

 

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 3 b – písmeno c (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

c)  faktické bránenie osobe pracujúcej pre platformy rozvíjať obchodné kontakty s potenciálnymi klientmi, a to aj prostredníctvom kontroly alebo obmedzenia komunikácie medzi osobou pracujúcou pre platformy a príjemcom tovaru alebo služieb počas výkonu práce alebo po nej;

Pozmeňujúci návrh  107

 

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 3 b – písmeno d (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

d)  sledovanie alebo dohliadanie na osobu pracujúcu pre platformy pri výkone práce;

Pozmeňujúci návrh  108

 

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 3 b – písmeno e (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

e)  požadovanie od osoby pracujúcej pre platformy, aby dodržiavala osobitné pravidlá týkajúce sa vzhľadu, správania voči príjemcovi služby alebo výkonu práce;

Pozmeňujúci návrh  109

 

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 3 b – písmeno f

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

f)  faktické obmedzovanie použitia subdodávateľov alebo náhradníkov na vykonanie práce;

Pozmeňujúci návrh  110

 

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 3 b – písmeno g

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

g)  faktické obmedzovanie možnosti osoby vykonávať prácu pre platformy pre akúkoľvek tretiu stranu vrátane konkurentov digitálnych pracovných platforiem;

Pozmeňujúci návrh  111

 

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 3 b – písmeno h

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

h)  obmedzovanie slobody osoby pracujúcej pre platformy zvoliť si sociálne zabezpečenie, úrazové poistenie, dôchodkové zabezpečenie alebo iné formy poistenia, a to aj prostredníctvom nepriaznivých dôsledkov.

Pozmeňujúci návrh  112

 

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 3 c (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1c.  Členské štáty pravidelne prehodnocujú a v prípade potreby dopĺňajú prvky uvedené v odseku 1b o konzultácii so sociálnymi partnermi. Ak digitálna pracovná platforma napadne správne alebo súdne rozhodnutie, ktorým sa určuje postavenie v zamestnaní v prípade osoby pracujúcej pre platformy, konanie vyplývajúce z takéhoto napadnutia nemá na uvedené rozhodnutie pozastavujúci účinok.

Pozmeňujúci návrh  113

 

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Bez toho, aby boli dotknuté povinnosti a práva digitálnych pracovných platforiem a pracovníkov platforiem podľa smernice (EÚ) 2019/1152, členské štáty vyžadujú, aby digitálne pracovné platformy informovali pracovníkov platforiem o:

1. Bez toho, aby boli dotknuté povinnosti a práva digitálnych pracovných platforiem a pracovníkov platforiem podľa nariadenia (EÚ) 2016/679 a smerníc 89/391/EHS, 2009/38/ES a (EÚ) 2019/1152členské štáty vyžadujú, aby digitálne pracovné platformy vopred informovali pracovníkov platforiem, zástupcov pracovníkov a inšpektoráty práce a príslušné orgány o:

Pozmeňujúci návrh  114

 

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno -a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) automatizovaných monitorovacích systémoch, ktoré sa používajú na monitorovanie, dozor alebo hodnotenie pracovného výkonu pracovníkov platforiem elektronickými prostriedkami;

a) automatizovaných monitorovacích systémoch, ktoré sa používajú na podporu, monitorovanie, dozor alebo hodnotenie pracovného výkonu pracovníkov platforiem elektronickými prostriedkami;

Pozmeňujúci návrh  115

 

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) automatizovaných rozhodovacích systémoch, ktoré sa používajú na prijímanie alebo podporu rozhodnutí, ktoré významne ovplyvňujú pracovné podmienky týchto pracovníkov platforiem, najmä ich prístup k pracovným úlohám, ich odmeny, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, pracovný čas, ich povýšenie a zmluvné postavenie vrátane obmedzenia, pozastavenia alebo zrušenia ich účtu.

b) automatizovaných rozhodovacích systémoch, ktoré sa používajú na prijímanie alebo podporu rozhodnutí, ktoré významne ovplyvňujú pracovné podmienky týchto pracovníkov platforiem, najmä ich prijímanie, prístup k pracovným úlohám a ich organizácia, ich odmeny vrátane ocenenia jednotlivých úloh, ich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, pracovný čas, ich povýšenie a zmluvné postavenie vrátane obmedzenia, pozastavenia alebo zrušenia ich účtu.

Pozmeňujúci návrh  116

 

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Informácie uvedené v písm. a) a b) sa poskytujú bez ohľadu na to, či  automatizované monitorovacie a rozhodovacie systémy riadi digitálna pracovná platforma alebo akýkoľvek poskytovateľ služieb, ktorý predáva platforme svoje služby riadenia.

Pozmeňujúci návrh  117

 

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 2 – písmeno a – bod ii

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ii) kategórií činností monitorovaných, dozorovaných alebo hodnotených týmito systémami vrátane hodnotenia príjemcom služby;

ii) kategórií údajov a činností monitorovaných, dozorovaných alebo hodnotených týmito systémami vrátane hodnotenia príjemcom služby;

Pozmeňujúci návrh  118

 

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 2 – písmeno a – bod ii a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

iia) cieľa monitorovania a ako ho systém dosiahne;

Pozmeňujúci návrh  119

 

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 2 – písmeno a – bod ii b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

iib) fungovania a spôsobu fungovania prvkov, ktoré ovplyvňujú pracovnoprávny vzťah, vrátane prijímania do zamestnania, prístupu k úlohám, príjmu, bezpečnosti a ochrany zdravia, pracovného času, povyšovania, poradia a obmedzenia, pozastavenia alebo zrušenia účtov;

Pozmeňujúci návrh  120

 

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 2 – písmeno b – bod iii

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

iii) hlavných parametrov, ktoré takéto systémy zohľadňujú, a relatívneho významu týchto hlavných parametrov v automatizovanom rozhodovaní vrátane spôsobu, akým osobné údaje alebo správanie pracovníka platformy ovplyvňujú dané rozhodnutia;

iii) kategórií údajov a hlavných parametrov, ktoré takéto systémy zohľadňujú, a relatívneho významu týchto hlavných parametrov v automatizovanom rozhodovaní vrátane spôsobu, akým osobné údaje alebo správanie pracovníka platformy ovplyvňujú dané rozhodnutia a akékoľvek mechanizmy hodnotiace výkon;

Pozmeňujúci návrh  121

 

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 2 – písmeno b – bod iv

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

iv) dôvodov rozhodnutí o obmedzení, pozastavení alebo zrušení účtu pracovníka platformy, o zamietnutí odmeny za prácu vykonanú pracovníkom platformy, o zmluvnom postavení pracovníka platformy alebo akomkoľvek rozhodnutí s podobnými účinkami.

iv) dôvodov rozhodnutí o obmedzení, pozastavení alebo zrušení účtu pracovníka platformy, o zamietnutí odmeny za prácu vykonanú pracovníkom platformy, o zmluvnom postavení pracovníka platformy alebo akomkoľvek rozhodnutí s podobnými účinkami, dôvodov povýšenia, pridelenia úloh a tam, kde je rozhodovanie podporované alebo založené na monitorovaní a hodnotení výkonu, kritérií použitých na hodnotenie správania.

Pozmeňujúci návrh  122

 

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a. Rozhodnutia, ktoré majú vplyv na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na zmluvný vzťah alebo zavádzajú zmeny dohodnutých podmienok pracovného vzťahu, a rozhodnutia o uplatnení disciplinárnych opatrení alebo obmedzení, pozastavení alebo ukončení zmluvného vzťahu a účtu pracovníka platformy, alebo akékoľvek rozhodnutia s rovnakým dosahom sa nesmú prijímať prostredníctvom automatizovaných monitorovacích a rozhodovacích systémov a musia sa prijímať v súlade s vnútroštátnym právom a kolektívnymi zmluvami.

Pozmeňujúci návrh  123

 

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Digitálne pracovné platformy poskytujú informácie uvedené v odseku 2 vo forme dokumentu, ktorý môže byť v elektronickom formáte. Tieto informácie poskytnú najneskôr v prvý pracovný deň, ako aj v prípade podstatných zmien a kedykoľvek na žiadosť pracovníkov platformy. Informácie sa predkladajú v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, pričom sa používa jasný a jednoduchý jazyk.

3. Digitálne pracovné platformy poskytujú informácie uvedené v odseku 2 vo forme dokumentu, ktorý môže byť v elektronickom formáte. Informácie sa predkladajú v transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, pričom sa používa jasný a jednoduchý jazyk. V prípade novozavedených automatizovaných systémov sa informácie poskytujú pred ich použitím a pred akýmikoľvek zmenami ovplyvňujúcimi pracovné podmienky, organizáciu práce alebo monitorovanie výkonu práce.

 

Jednotliví pracovníci platforiem dostanú tieto informácie od digitálnej pracovnej platformy, pokiaľ ich systémy a ich prvky priamo ovplyvňujú a pokiaľ priamo ovplyvňujú ich pracovné podmienky, a to najneskôr v prvý pracovný deň alebo pred zavedením zmien ovplyvňujúcich pracovné podmienky, organizáciu práce alebo monitorovanie výkonu práce, a to kedykoľvek na žiadosť pracovníkov platformy. Informácie sa predkladajú v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, pričom sa používa jasný a jednoduchý jazyk. Na tieto informácie sa nevzťahujú pravidlá dôvernosti stanovené v článku 6a.

Pozmeňujúci návrh  124

 

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Digitálne pracovné platformy sprístupňujú informácie uvedené v odseku 2 zástupcom pracovníkov platforiem a vnútroštátnym orgánom práce na ich žiadosť.

4. Digitálne pracovné platformy vždy sprístupňujú informácie uvedené v odseku 2 národným úradom práce a ostatným vnútroštátnym príslušným orgánom na ich žiadosť.

Pozmeňujúci návrh  125

 

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 5 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) nespracúvajú žiadne osobné údaje o emocionálnom alebo psychickom stave pracovníka platformy;

a) nespracúvajú žiadne osobné údaje o emocionálnom alebo psychickom stave pracovníka platformy ani  neodvodzujú emocionálny alebo psychický stav pracovníka platformy využitím akýchkoľvek zhromaždených osobných údajov;

Pozmeňujúci návrh  126

 

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 5 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c) nespracúvajú žiadne osobné údaje v súvislosti so súkromnými rozhovormi vrátane komunikácie so zástupcami pracovníkov platformy;

c) nespracúvajú žiadne osobné údaje v súvislosti so súkromnými rozhovormi vrátane komunikácie s pracovníkmi platforiem a zástupcami pracovníkov alebo medzi nimi, a to aj v súvislosti s možnosťou organizovať sa kolektívne a brániť svoje práva;

Pozmeňujúci návrh  127

 

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 5 – písmeno c a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca) nespracúvajú žiadne osobné údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, postavenie migranta, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie, zdravotné postihnutie alebo zdravotný stav vrátane chronických ochorení alebo HIV statusu, alebo členstvo v odborových organizáciách, a spracúvanie genetických údajov, biometrických údajov na individuálnu identifikáciu osoby, údajov týkajúcich sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie osoby;

Pozmeňujúci návrh  128

 

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 5 – písmeno d a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da) nevyužívajú povinnú biometrickú identifikáciu alebo neprimeraný alebo neodôvodnený dohľad nad výkonom práce;

Pozmeňujúci návrh  129

 

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 5 – písmeno d b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

db) za žiadnych okolností neumožňujú diskriminačné postupy pri spracúvaní osobných údajov;

Pozmeňujúci návrh  130

 

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 5 – písmeno d c (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

dc) nespracúvajú osobné údaje s cieľom predvídať, zabrániť alebo obmedziť výkon základných práv, najmä sociálnych práv, ako je právo na kolektívne vyjednávanie a kroky alebo právo na informácie a konzultácie;

Pozmeňujúci návrh  131

 

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 5 – písmeno d d (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

dd) nespracúvajú biometrické údaje.

Pozmeňujúci návrh  132

 

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 5 – pododsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Ochrana osobných údajov uvedená v tomto odseku sa vzťahuje na všetkých pracovníkov platforiem od fázy náboru pred začiatkom pracovného pomeru.

Pozmeňujúci návrh  133

 

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 5 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a. Digitálne pracovné platformy vykonávajú posúdenie vplyvu na ochranu údajov a získavajú názory dotknutých osôb alebo ich zástupcov na zamýšľané spracúvanie. Posúdenie sa vykonáva raz pred zavedením týchto operácií spracovania a pred akýmikoľvek zmenami ovplyvňujúcimi pracovné podmienky, organizáciu práce alebo monitorovanie výkonu práce. Informácie z posúdenia vplyvu sa predkladajú v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko prístupnej forme, pričom sa používa jasný a jednoduchý jazyk, aby sa pracovníci platforiem a zástupcovia pracovníkov mohli v prípade potreby pripraviť na konzultácie.

Pozmeňujúci návrh  134

 

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 5 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5b. Digitálne pracovné platformy informujú pracovníkov platforiem a zástupcov pracovníkov o každom prenose osobných údajov v rámci skupiny podnikov alebo skupiny podnikov zapojených do spoločnej hospodárskej činnosti s využitím automatizovaných monitorovacích systémov.

Pozmeňujúci návrh  135

 

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 5 c (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5c. Členské štáty zabezpečia, aby digitálne pracovné platformy poskytovali pracovníkom platforiem rozhranie a nástroje na uľahčenie účinnej, strojovo čitateľnej prenosnosti údajov, ktorá je bezplatná, a to aj pokiaľ ide o údaje týkajúce sa dobrej povesti, právo na opravu, vymazanie a právo byť zabudnutý, v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679. Pracovníci platforiem majú tiež právo na neprenesenie týchto údajov.

Pozmeňujúci návrh  136

 

Návrh smernice

Článok 6a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 6a

 

Dôverné informácie

 

1. Členské štáty stanovia, že v kontexte informačných a konzultačných procesov a za podmienok a obmedzení stanovených právom Únie a vnútroštátnym právom a objektívnymi kritériami zástupcovia osôb pracujúcich pre platformy a všetci odborníci, ktorí im pomáhajú, nie sú oprávnení prezradiť žiadne informácie, ktoré im boli v oprávnenom záujme podniku alebo prevádzky výslovne poskytnuté dôverne.

 

Tento odsek sa nevzťahuje na:

 

a)  komunikáciu medzi zástupcami pracovníkov a európskymi, národnými alebo miestnymi zamestnaneckými radami a príslušnými uznanými odborovými organizáciami o informáciách, ktoré môžu ovplyvniť pracovné miesta alebo pracovné podmienky pracovníkov;

 

b)  informácie týkajúce sa prvkov, ktoré môžu ovplyvniť práva chránené touto smernicou.

 

2.  Digitálna pracovná platformy spresní zástupcom pracovníkov objektívne kritériá použité pri rozhodovaní o dôvernej povahe informácií, ako aj dobu platnosti dôvernosti. Členské štáty zákonom určia zoznam takýchto objektívnych kritérií a zabezpečia, aby zástupcovia pracovníkov mali možnosť preskúmať klasifikáciu prostredníctvom naliehavého správneho alebo súdneho rozhodnutia.

Pozmeňujúci návrh  137

 

Návrh smernice

Článok 7 – nadpis

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Monitorovanie automatizovaných systémov vykonávané človekom

Ľudský dohľad nad automatizovanými systémami

Pozmeňujúci návrh  138

 

Návrh smernice

Článok 7 – odsek -1 (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1. Členské štáty zabezpečia, aby digitálne pracovné platformy zabezpečovali ľudský dohľad nad všetkými rozhodnutiami, ktoré majú vplyv na pracovné podmienky.

Pozmeňujúci návrh  139

 

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby digitálne pracovné platformy pravidelne monitorovali a hodnotili vplyv jednotlivých rozhodnutí prijatých alebo podporovaných automatizovanými monitorovacími a rozhodovacími systémami uvedenými v článku 6 ods. 1 na pracovné podmienky.

1. Členské štáty zabezpečia, aby digitálne pracovné platformy zapojením zástupcov pracovníkov pravidelne a aspoň raz ročne dohliadali a posudzovali vplyv jednotlivých rozhodnutí prijatých alebo podporovaných automatizovanými monitorovacími a rozhodovacími systémami uvedenými v článku 6 ods. 1 na pracovné podmienky, zdravie a bezpečnosť a základné práva.

Pozmeňujúci návrh  140

 

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) vyhodnotia riziká automatizovaných monitorovacích a rozhodovacích systémov, pokiaľ ide o bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov platforiem, najmä pokiaľ ide o možné riziká pracovných úrazov, psychosociálnych a ergonomických rizík;

a) sa vyhýbajú rizikám automatizovaných monitorovacích a rozhodovacích systémov, pokiaľ ide o bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov platforiem, ktorým sa nemožno vyhnúť, vyhodnocujú ich a bojujú proti nim, vrátane možných rizík pracovných úrazov, psychosociálnych a ergonomických rizík;

Pozmeňujúci návrh  141

 

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno a a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa) vyhodnotia riziká diskriminácie vyplývajúce z rozhodnutí prijatých týmito systémami, a to aj pri replikácií rodových, rasových a iných sociálnych predsudkov pri výbere a zaobchádzaní s rôznymi skupinami;

Pozmeňujúci návrh  142

 

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c) zavedú vhodné preventívne a ochranné opatrenia.

c) zavedú vhodné preventívne, nápravné a ochranné opatrenia.

Pozmeňujúci návrh  143

 

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a. Posúdenie vplyvu uvedené v odseku 1 zahŕňa záležitosti uvedené v odsekoch 1 a 2 a predkladá sa príslušným orgánom práce a orgánom na ochranu údajov a zástupcom pracovníkov.

Pozmeňujúci návrh  144

 

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 2 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b. Ak sa v posúdení vplyvu uvedenom v odseku 1 zistia riziká pre zdravie a bezpečnosť alebo základné práva, ktorým nemožno zabrániť ani ich zmierniť, ako sa uvádza v odseku 2, digitálna pracovná platforma okamžite ukončí používanie automatizovaného systému.

Pozmeňujúci návrh  145

 

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 2 c (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2c. Digitálne pracovné platformy nepoužívajú automatizované monitorovacie a rozhodovacie systémy žiadnym spôsobom, ktorý vytvára neprimeraný tlak na pracovníkov platforiem alebo inak ohrozuje fyzické a duševné zdravie pracovníkov platforiem.

Pozmeňujúci návrh  146

 

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty vyžadujú, aby digitálne pracovné platformy zabezpečili dostatok ľudských zdrojov na monitorovanie vplyvu jednotlivých rozhodnutí prijatých alebo podporovaných automatizovanými monitorovacími a rozhodovacími systémami v súlade s týmto článkom. Osoby, ktoré digitálna pracovná platforma poverí funkciou monitorovania, musia mať potrebnú spôsobilosť, odbornú prípravu a právomoc na výkon tejto funkcie. Požívajú ochranu pred prepustením, disciplinárnymi opatreniami alebo iným nepriaznivým zaobchádzaním v prípade zmeny automatizovaných rozhodnutí alebo návrhov rozhodnutí.

3. Členské štáty vyžadujú, aby digitálne pracovné platformy zabezpečili dostatok ľudských zdrojov na účinný dohľad nad vplyvom jednotlivých rozhodnutí prijatých alebo podporovaných automatizovanými monitorovacími a rozhodovacími systémami v súlade s týmto článkom. Osoby, ktoré digitálna pracovná platforma poverila vykonávaním posúdenia uvedeného v tomto článku a dohľadom nad rozhodovaním prijatým alebo podporovaným automatizovanými monitorovacími alebo automatizovanými rozhodovacími systémami alebo ich preskúmavaním, musia mať potrebnú spôsobilosť, odbornú prípravu a právomoc vykonávať túto funkciu vrátane možnosti zasahovať do týchto rozhodnutí a zvrátiť ich. Požívajú ochranu pred prepustením, disciplinárnymi opatreniami alebo iným nepriaznivým zaobchádzaním v prípade zmeny automatizovaných rozhodnutí alebo návrhov rozhodnutí.

Pozmeňujúci návrh  147

 

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a. Ak sa zistí, že hodnotenie vplyvu uvedené v odseku 1 nie je v súlade s týmto článkom, príslušné orgány na ochranu zdravia a bezpečnosti, údajov, orgány práce a ostatné príslušné orgány prijmú koordinované opatrenia na presadenie týchto ustanovení.

Pozmeňujúci návrh  148

 

Návrh smernice

Článok 8 – nadpis

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Preskúmanie významných rozhodnutí vykonávané človekom

Preskúmanie rozhodnutí človekom, ktoré majú významný vplyv na pracovné podmienky

Pozmeňujúci návrh  149

 

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 1 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby pracovníci platforiem mali právo získať od digitálnej pracovnej platformy vysvetlenie akéhokoľvek rozhodnutia prijatého alebo podporovaného automatizovaným rozhodovacím systémom, ktoré významne ovplyvňuje pracovné podmienky pracovníka platformy, ako sa uvádza v článku 6 ods. 1 písm. b). Členské štáty predovšetkým zabezpečia, aby digitálne pracovné platformy poskytovali pracovníkom platforiem prístup ku kontaktnej osobe, ktorú určí digitálna pracovná platforma, na diskusiu a objasnenie skutočností, okolností a dôvodov, ktoré viedli k rozhodnutiu. Digitálne pracovné platformy zabezpečia, aby tieto kontaktné osoby mali potrebnú spôsobilosť, odbornú prípravu a právomoc vykonávať túto funkciu.

Členské štáty zabezpečia, aby pracovníci platforiem mali právo dostať od digitálnej pracovnej platformy vysvetlenie akéhokoľvek rozhodnutia prijatého alebo podporovaného automatizovaným rozhodovacím systémom, ktoré významne ovplyvňuje pracovné podmienky pracovníka platformy, ako sa uvádza v článku 6 ods. 1 písm. b). Vysvetlenie sa predkladá transparentným a zrozumiteľným spôsobom použitím jasného a jednoduchého jazyka včas a najneskôr v prvý deň uplatňovania rozhodnutia. Členské štáty predovšetkým zabezpečia, aby digitálne pracovné platformy poskytovali pracovníkom platforiem prístup ku kontaktnej osobe, ktorú určí digitálna pracovná platforma, na diskusiu a objasnenie skutočností, okolností a dôvodov, ktoré viedli k rozhodnutiu. Digitálne pracovné platformy zabezpečia, aby tieto kontaktné osoby mali potrebnú spôsobilosť, odbornú prípravu a právomoc vykonávať túto funkciu.

Pozmeňujúci návrh  150

 

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 1 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Digitálne pracovné platformy poskytujú pracovníkovi platformy písomné odôvodnenie akéhokoľvek rozhodnutia prijatého alebo podporovaného automatizovaným rozhodovacím systémom o obmedzení, pozastavení alebo zrušení účtu pracovníka platformy, akéhokoľvek rozhodnutia o zamietnutí odmeny za prácu vykonanú pracovníkom platformy, akéhokoľvek rozhodnutia o zmluvnom postavení pracovníka platformy alebo akéhokoľvek rozhodnutia s podobnými účinkami.

Digitálne pracovné platformy poskytujú pracovníkovi platformy v náležitom čase a najneskôr v prvý deň uplatňovania písomné odôvodnenie akéhokoľvek rozhodnutia podporovaného automatizovaným rozhodovacím systémom o obmedzení prístupu k pracovným úlohám, obmedzení, pozastavení alebo zrušení účtu pracovníka platformy, akéhokoľvek rozhodnutia o zamietnutí odmeny za prácu vykonanú pracovníkom platformy, akéhokoľvek rozhodnutia o zmluvnom postavení pracovníka platformy, akéhokoľvek rozhodnutia majúceho vplyv na dohodnuté podmienky pracovnoprávneho vzťahu alebo akéhokoľvek rozhodnutia s podobnými účinkami. Tieto rozhodnutia sa prijímajú v súlade s vnútroštátnym právom alebo postupmi a platnými kolektívnymi zmluvami.

Pozmeňujúci návrh  151

 

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 2 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak pracovníci platforiem nie sú spokojní so získaným vysvetlením alebo písomným odôvodnením alebo sa domnievajú, že rozhodnutie uvedené v odseku 1 porušuje ich práva, majú právo požiadať digitálnu pracovnú platformu o preskúmanie tohto rozhodnutia. Digitálna pracovná platforma reaguje na takúto žiadosť tak, že pracovníkovi platformy poskytne odôvodnenú odpoveď bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného týždňa od prijatia žiadosti.

Pracovníci platformy a zástupcovia pracovníkov majú právo požiadať digitálnu pracovnú platformu o preskúmanie rozhodnutí uvedených v odseku 1. Digitálna pracovná platforma reaguje na takúto žiadosť tak, že pracovníkovi platformy poskytne dostatočne presnú a primerane odôvodnenú odpoveď bez zbytočného odkladu a v každom prípade do dvoch týždňov od prijatia žiadosti.

Pozmeňujúci návrh  152

 

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 2 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pokiaľ ide o digitálne pracovné platformy, ktoré sú mikropodnikmi, malými alebo strednými podnikmi, členské štáty môžu stanoviť, že lehota na odpoveď uvedená v prvom pododseku sa predĺži na dva týždne.

Pokiaľ ide o digitálne pracovné platformy, ktoré sú mikropodnikmi, malými alebo strednými podnikmi, členské štáty môžu stanoviť, že lehota sa predĺži na jeden mesiac.

Pozmeňujúci návrh  153

 

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Ak rozhodnutie uvedené v odseku 1 porušuje práva pracovníka platformy, digitálna pracovná platforma bezodkladne vykoná jeho nápravu, alebo ak takáto náprava nie je možná, ponúkne primeranú náhradu.

3. Ak rozhodnutie uvedené v odseku 1 porušuje práva pracovníka platformy, digitálna pracovná platforma bezodkladne vykoná jeho nápravu, alebo ak takáto náprava nie je možná, poskytne primeranú náhradu, ktorá by mala zodpovedať závažnosti porušenia.

Pozmeňujúci návrh  154

 

Návrh smernice

Článok 8 – pododsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Týmto článkom nie sú dotknuté postupy prepúšťania stanovené vo vnútroštátnom práve.

4. Týmto článkom nie sú dotknuté postupy prepúšťania alebo akékoľvek iné disciplinárne konania stanovené vo vnútroštátnom práve, postupe alebo platnej kolektívnej zmluve.

Pozmeňujúci návrh  155

 

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Bez toho, aby boli dotknuté práva a povinnosti podľa smernice 2002/14/ES, členské štáty zabezpečia, aby digitálne pracovné platformy poskytovali zástupcom pracovníkov platforiem alebo, ak takíto zástupcovia neexistujú, dotknutým pracovníkom platforiem informácie a zabezpečili konzultácie s nimi o rozhodnutiach, ktoré by mohli viesť k zavedeniu automatizovaných monitorovacích a rozhodovacích systémov uvedených v článku 6 ods. 1 alebo k podstatným zmenám v ich používaní, v súlade s týmto článkom.

1. Bez toho, aby boli dotknuté práva a povinnosti podľa smernice 89/391/EHS, 2002/14/ES a 2009/38/ES, členské štáty zabezpečia, aby sa pracovníci platforiem a zástupcovia pracovníkov včas informovali a účinne sa s nimi konzultovalo o rozhodnutiach, ktoré by mohli viesť k zavedeniu zmien ovplyvňujúcich pracovné podmienky a zdravie a bezpečnosť pri používaní automatizovaných monitorovacích a rozhodovacích systémov uvedených v článku 6 ods. 1 alebo k podstatným zmenám v ich používaní, v súlade s týmto článkom. Pri definovaní alebo vykonávaní praktických opatrení pre informovanie a konzultácie, digitálne pracovné platformy a zástupcovia pracovníkov spolupracujú a berú náležitý ohľad na svoje vzájomné práva a povinnosti, s prihliadnutím na záujmy digitálnej pracovnej platformy i pracovníkov.

Pozmeňujúci návrh  156

 

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Na účely tohto článku sa uplatňuje vymedzenie pojmov „informovanie“ (ďalej len „informácie“) a „porada“ (ďalej len „konzultácie“) stanovené v článku 2 písm. f) a g) smernice 2002/14/ES. Pravidlá stanovené v článku 4 ods. 1, 3 a 4, článku 6 a článku 7 smernice 2002/14/ES sa uplatňujú zodpovedajúcim spôsobom.

2. Na účely tohto článku sa uplatňuje vymedzenie pojmov „informovanie“ (ďalej len „informácie“) a „porada“ (ďalej len „konzultácie“) stanovené v článku 2 písm. f) a g) smernice 2002/14/ES. Pravidlá stanovené v článku 4 ods. 1, 3 a 4 a článku 7 smernice 2002/14/ES sa uplatňujú zodpovedajúcim spôsobom.

Pozmeňujúci návrh  157

 

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a. Digitálne pracovné platformy poskytujú zástupcom pracovníkov informácie uvedené v článku 6 ods. 1, 2, 5a a 5b a v článku 7 s dostatočným časom na dôkladné preskúmanie a účinné konzultácie. V prípade novozavedených automatizovaných systémov sa konzultácia uskutočňuje pred ich použitím a pred akýmikoľvek zmenami ovplyvňujúcimi pracovné podmienky, organizáciu práce alebo monitorovanie výkonu práce.

Pozmeňujúci návrh  158

 

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Zástupcom pracovníkov platformy alebo dotknutým pracovníkom platformy môže pomáhať odborník podľa ich výberu, v rozsahu, v akom je to pre nich potrebné na preskúmanie záležitosti, ktorá je predmetom informácií a konzultácií, a na formulovanie stanoviska. Ak má digitálna pracovná platforma v členskom štáte viac ako 500 pracovníkov platformy, náklady na odborníka znáša digitálna pracovná platforma za predpokladu, že sú primerané.

3. Zástupcom pracovníkov platformy alebo dotknutým pracovníkom platformy môže pomáhať odborník podľa ich výberu, v rozsahu, v akom je to pre nich potrebné na preskúmanie záležitosti, ktorá je predmetom informácií a konzultácií, a na formulovanie stanoviska. Ak má digitálna pracovná platforma v členskom štáte viac ako 250 pracovníkov, náklady na odborníka znáša digitálna pracovná platforma za predpokladu, že sú primerané.

Pozmeňujúci návrh  159

 

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a. Informovanie a účinné konzultácie sa zabezpečia bez ohľadu na automatizované monitorovacie a rozhodovacie systémy, ktoré spravuje digitálna pracovná platforma alebo poskytovateľ služieb, ktorý predáva platforme svoje služby riadenia.

Pozmeňujúci návrh  160

 

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Článok 6, článok 7 ods. 1 a 3 a článok 8 sa uplatňujú aj na osoby pracujúce pre platformy, ktoré nemajú pracovnú zmluvu ani nie sú v pracovnoprávnom vzťahu.

1. Články 6, 7 a 8 sa uplatňujú aj na osoby pracujúce pre platformy, ktoré nemajú pracovnú zmluvu ani nie sú v pracovnoprávnom vzťahu.

Pozmeňujúci návrh  161

 

Návrh smernice

Kapitola III a (nová) – nadpis

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Kapitola IIIa

 

PRESADZOVANIE KOLEKTÍVNEHO VYJEDNÁVANIA

Pozmeňujúci návrh  162

 

Návrh smernice

Článok 10a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 10a

 

Podpora kolektívneho vyjednávania v oblasti práce pre platformy

 

1. V súlade s vnútroštátnym právom a praxou členské štáty so zapojením sociálnych partnerov podporujú kolektívne vyjednávanie v práci pre platformy vrátane prvkov automatizovaných monitorovacích a rozhodovacích systémov s cieľom zlepšiť pracovné podmienky všetkými týmito subjektmi:

 

a) zabezpečenie toho, aby digitálne pracovné platformy s prihliadnutím na veľkosť a kapacitu príslušného podniku poskytovali zástupcom pracovníkov relevantné informácie s cieľom vykonávať ich právo na kolektívne vyjednávanie;

 

b) zabezpečenie toho, aby odborové zväzy mali právo na prístup k pracovníkom platforiem, právo stretávať sa s pracovníkmi a kontaktovať ich individuálne alebo kolektívne na účely organizovania pracovníkov, vyjednávania v ich mene a ich zastupovania;

 

c) stanovenie opatrení s cieľom zabezpečiť, aby právo na kolektívne vyjednávanie a kolektívnu akciu nebolo ohrozené žiadnym postupom.

 

2. Touto smernicou nie je dotknuté úplné rešpektovanie autonómie sociálnych partnerov ani ich právo vyjednávať a uzatvárať kolektívne zmluvy.

Pozmeňujúci návrh  163

 

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Bez toho, aby boli dotknuté nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/200469 a č. 987/200970, členské štáty vyžadujú, aby digitálne pracovné platformy, ktoré sú zamestnávateľmi, deklarovali prácu vykonávanú pracovníkmi platformy príslušným orgánom práce a sociálnej ochrany členského štátu, v ktorom sa práca vykonáva, a poskytovali týmto orgánom príslušné údaje v súlade s pravidlami a postupmi stanovenými v právnych predpisoch dotknutých členských štátov.

Bez toho, aby boli dotknuté nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/200469 a č. 987/200970, členské štáty vyžadujú, aby digitálne pracovné platformy deklarovali prácu vykonávanú osobami pracujúcimi pre platformy príslušným úradom práce, daňovým úradom a úradom sociálnej ochrany členského štátu, v ktorom sa práca vykonáva, informovali tieto úrady a práci vykonávanej osobami pracujúcimi pre platformu a o ich postavení v zamestnaní a poskytovali týmto úradom príslušné údaje v súlade s pravidlami a postupmi stanovenými v právnych predpisoch dotknutých členských štátov, a to aj s cieľom splniť ich daňové povinnosti a povinnosti sociálnej ochrany v súlade s vnútroštátnym právom alebo postupmi.

__________________

__________________

69 Nariadenie (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 166, 30.4.2004, s. 1).

69 Nariadenie (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 166, 30.4.2004, s. 1).

70 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 284, 30.10.2009, s. 1).

70 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 284, 30.10.2009, s. 1).

Pozmeňujúci návrh  164

 

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby digitálne pracovné platformy orgánom práce, sociálnej ochrany a iným príslušným orgánom pri vykonávaní ich funkcií, pokiaľ ide o zabezpečenie dodržiavania právnych povinností vzťahujúcich sa na postavenie v zamestnaní v prípade osôb pracujúcich pre platformy, a zástupcom osôb pracujúcich pre platformy pri vykonávaní ich zastupiteľských funkcií sprístupnili tieto informácie:

1. Členské štáty zabezpečia, aby digitálne pracovné platformy orgánom práce, zdravia a bezpečnosti a sociálnej ochrany a iným príslušným orgánom pri vykonávaní ich funkcií, pokiaľ ide o zabezpečenie dodržiavania právnych povinností vzťahujúcich sa na postavenie v zamestnaní v prípade osôb pracujúcich pre platformy, a zástupcom osôb pracujúcich pre platformy pri vykonávaní ich zastupiteľských funkcií sprístupnili tieto informácie bez ohľadu na krajinu usadenia platformy:

a) počet osôb pravidelne pracujúcich pre platformy prostredníctvom príslušnej digitálnej pracovnej platformy, a ich zmluvné postavenie alebo postavenie v zamestnaní;

a) počet osôb pracujúcich pre platformy prostredníctvom príslušnej digitálnej pracovnej platformy, a ich zmluvné postavenie alebo postavenie v zamestnaní;

 

aa) kópiu pracovných zmlúv v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679;

b) všeobecné podmienky uplatniteľné na tieto zmluvné vzťahy, pokiaľ sú tieto podmienky jednostranne určené digitálnou pracovnou platformou a uplatňujú sa na veľký počet zmluvných vzťahov.

b) všeobecné podmienky uplatniteľné na tieto zmluvné vzťahy.

 

ba) priemerné trvanie činnosti, priemerný týždenný počet hodín odpracovaných za osobu a priemerný príjem z činnosti osôb pravidelne pracujúcich pre platformy prostredníctvom príslušnej digitálnej pracovnej platformy;

Pozmeňujúci návrh  165

 

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Orgány práce, sociálnej ochrany a iné príslušné orgány a zástupcovia osôb pracujúcich pre platformy majú právo požiadať digitálne pracovné platformy o ďalšie objasnenia a podrobnosti týkajúce sa akýchkoľvek poskytnutých údajov. Digitálne pracovné platformy odpovedajú na takúto žiadosť v primeranej lehote poskytnutím odôvodnenej odpovede.

3.