Betänkande - A9-0301/2022Betänkande
A9-0301/2022

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om bättre arbetsvillkor för plattformsarbete

21.12.2022 - (COM(2021)0762 – C9‑0454/2021 – 2021/0414(COD)) - ***I

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
Föredragande: Elisabetta Gualmini

Förfarande : 2021/0414(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A9-0301/2022
Ingivna texter :
A9-0301/2022
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om bättre arbetsvillkor för plattformsarbete

(COM(2021)0762 – C9‑0454/2021 – 2021/0414(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2021)0762),

 med beaktande av artiklarna 294.2 och 153.2 b jämfört med artikel 153.1 b och artikel 16.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C9-0454/2021),

 med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

 med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

 med beaktande av yttrandet från utskottet för transport och turism,

 med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A9‑0301/2022),

 med beaktande av Arbetsdokument från kommissionens avdelningar: Impact Assessment Report (inte översatt till svenska) (SWD(2021)0396).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

 

Ändringsförslag  1

 

Förslag till direktiv

Skäl 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) Enligt artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen har unionen bl.a. som mål att främja folkens välfärd och verka för en hållbar utveckling i EU som bygger på en social marknadsekonomi med hög konkurrenskraft där full sysselsättning och sociala framsteg eftersträvas.

(1) Enligt artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen har unionen bl.a. som mål att främja folkens välfärd och verka för en hållbar utveckling i EU som bygger på en välavvägd ekonomisk tillväxt och en social marknadsekonomi med hög konkurrenskraft där full sysselsättning och sociala framsteg eftersträvas.

Ändringsförslag  2

 

Förslag till direktiv

Skäl 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) Detta direktiv står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och principer som erkänns framför allt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (stadgan). I artikel 31 i stadgan föreskrivs särskilt varje arbetstagares rätt till hälsosamma, säkra och värdiga arbetsförhållanden. Artikel 27 i stadgan skyddar arbetstagarnas rätt till information och samråd inom företaget. I artikel 8 i stadgan föreskrivs att var och en har rätt till skydd av de personuppgifter som rör honom eller henne. I artikel 16 i stadgan erkänns näringsfriheten.

(2) Detta direktiv står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och principer som erkänns framför allt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (stadgan). I artikel 31 i stadgan föreskrivs särskilt varje arbetstagares rätt till rättvisa, hälsosamma, säkra och värdiga arbetsförhållanden. Artikel 27 i stadgan skyddar arbetstagarnas rätt till information och samråd inom företaget. I artikel 8 i stadgan föreskrivs att var och en har rätt till skydd av de personuppgifter samt rätt att få tillgång till insamlade uppgifter som rör honom eller henne och att få rättelse av dem. I artikel 12 i stadgan föreskrivs att var och en har rätt till frihet att delta i fredliga sammankomster samt till föreningsfrihet på alla nivåer. Enligt artikel 15 i stadgan har var och en rätt att arbeta och utöva ett fritt valt eller accepterat yrke samt att tillhandahålla tjänster. I artikel 16 i stadgan erkänns näringsfriheten. I artikel 21 i stadgan föreskrivs rätten till icke-diskriminering.

Ändringsförslag  3

 

Förslag till direktiv

Skäl 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) I princip 5 i den europeiska pelaren för sociala rättigheter, som proklamerades i Göteborg den 17 november 201753, anges att arbetstagare, oberoende av anställningsförhållandets form och varaktighet, har rätt till rättvis och lika behandling när det gäller arbetsvillkor, tillgång till socialt skydd och utbildning; att, i överensstämmelse med lagstiftning och kollektivavtal, den flexibilitet arbetsgivare behöver för att anpassa sig snabbt till förändringar i ekonomiska förhållanden ska säkerställas; samt att innovativa arbetsformer som säkerställer goda arbetsvillkor ska främjas, att entreprenörskap och egenföretagande ska uppmuntras och att yrkesrörlighet ska underlättas. Vid det sociala toppmötet i Porto i maj 2021 välkomnades den handlingsplan som åtföljer den sociala pelaren54 som vägledning för dess genomförande.

(3) I princip 5 i den europeiska pelaren för sociala rättigheter (pelaren), som proklamerades i Göteborg den 17 november 201753, anges att arbetstagare, oberoende av anställningsförhållandets form och varaktighet, har rätt till rättvis och lika behandling när det gäller arbetsvillkor, tillgång till socialt skydd och utbildning; att, i överensstämmelse med lagstiftning och kollektivavtal, den flexibilitet arbetsgivare behöver för att anpassa sig snabbt till förändringar i ekonomiska förhållanden ska säkerställas; samt att innovativa arbetsformer som säkerställer goda arbetsvillkor ska främjas, att entreprenörskap och egenföretagande ska uppmuntras och att yrkesrörlighet ska underlättas, vilket bekräftar rätten att arbeta enligt artikel 15 i stadgan, och att anställningsförhållanden som leder till otrygga arbetsvillkor ska förhindras, bland annat genom förbud mot missbruk av atypiska anställningsformer. Vid det sociala toppmötet i Porto i maj 2021 välkomnades den handlingsplan som åtföljer den sociala pelaren54 som vägledning för dess genomförande.

__________________

__________________

53 Interinstitutionell proklamation av den europeiska pelaren för sociala rättigheter (EUT C 428, 13.12.2017, s. 10).

53 Interinstitutionell proklamation av den europeiska pelaren för sociala rättigheter (EUT C 428, 13.12.2017, s. 10).

54 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén, Handlingsplan för den europeiska pelaren för sociala rättigheter (COM(2021) 102 final, 4.3.2021).

54 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén, Handlingsplan för den europeiska pelaren för sociala rättigheter (COM(2021) 102 final, 4.3.2021).

Ändringsförslag  4

 

Förslag till direktiv

Skäl 3a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a) Enligt princip 7 i pelaren har arbetstagare när anställningen börjar rätt till skriftlig information om sina rättigheter och skyldigheter enligt anställningsförhållandet. Före eventuell uppsägning har arbetstagarna rätt till information om skälen och till en rimlig uppsägningstid, och de har rätt till ändamålsenlig och opartisk tvistlösning samt, vid uppsägning utan saklig grund, rätt till prövning och lämplig kompensation. I princip 10 i pelaren föreskrivs att arbetstagare har rätt till ett gott hälso- och säkerhetsskydd i arbetet och rätt till skydd av sina personuppgifter i samband med anställningen. I princip 12 i pelaren fastställs att oberoende av anställningsförhållandets form och varaktighet har arbetstagare och, när deras förhållanden är jämförbara, egenföretagare rätt till lämpligt socialt skydd.

Ändringsförslag  5

 

Förslag till direktiv

Skäl 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) Digitaliseringen förändrar arbetslivet, med ökad produktivitet och flexibilitet, samtidigt som den medför vissa risker för sysselsättnings- och arbetsvillkoren. Algoritmbaserad teknik, inbegripet automatiska övervaknings- och beslutssystem, har möjliggjort framväxten och tillväxten av digitala arbetsplattformar.

(4) Digitaliseringen förändrar arbetslivet, med ökad produktivitet och flexibilitet. Innovation på området digitala verktyg kan bidra till tillväxt i tider av kris och återhämtning. Nya former av digital interaktion och ny teknik i arbetslivet, inbegripet trenden mot distansarbete inom många sektorer, skulle, om de regleras och genomförs väl, kunna skapa möjligheter till tillgång till anständiga arbetstillfällen av god kvalitet för personer som traditionellt saknar sådan tillgång, inbegripet personer med funktionsnedsättning. Digitaliseringen medför dock också risker för anställnings- och arbetsvillkoren, för arbetstagarnas hälsa och säkerhet och för skyddet av deras grundläggande rättigheter, inbegripet rätten till integritet, samt för ett effektivt genomförande av den tillämpliga nationella arbets- och skatterätten, vilket också sätter press på det solidaritetsbaserade sociala trygghetssystemet för nuvarande och kommande generationer. Algoritmbaserad teknik, inbegripet automatiska övervaknings- och beslutssystem, har möjliggjort framväxten och tillväxten av digitala arbetsplattformar, men kan leda till maktobalans och dålig insyn i beslutsfattandet samt teknikbaserad övervakning som skulle kunna förvärra diskriminerande praxis och medföra risker för den personliga integriteten, arbetstagarnas hälsa och säkerhet och den mänskliga värdigheten och kan leda till negativa konsekvenser för arbetsvillkor och utnyttjande av arbetstagare.

Ändringsförslag  6

 

Förslag till direktiv

Skäl 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) Plattformsarbete utförs av enskilda personer genom de digitala arbetsplattformarnas digitala infrastruktur för att tillhandahålla en tjänst till kunderna. Genom algoritmer kan de digitala arbetsplattformarna, i mindre eller större utsträckning beroende på företagsmodell, kontrollera arbetets utförande, ersättningen och förhållandet mellan kunderna och de personer som utför arbetet. Plattformsarbete kan utföras uteslutande online med hjälp av elektroniska verktyg (”onlineplattformsarbete”) eller i en form som kombinerar onlinekommunikation med efterföljande verksamhet i den fysiska världen (”plattformsarbete på plats”). Många av de befintliga digitala arbetsplattformarna är internationella affärsaktörer som bedriver verksamhet och har infört företagsmodeller i flera medlemsstater eller över gränserna.

(5) Plattformsarbete utförs av enskilda personer genom de digitala arbetsplattformarnas digitala infrastruktur för att tillhandahålla en tjänst till kunderna. Tjänsten tillhandahålls, åtminstone delvis, på distans på elektronisk väg, till exempel en webbplats eller en mobilapplikation, som till och med kan vara osynlig för kunden eftersom den är integrerad på den webbplats som används av tjänstemottagaren. Plattformsarbete förekommer på många olika områden och kännetecknas av stora skillnader i typerna av digitala arbetsplattformar, de sektorer som omfattas och den verksamhet som bedrivs samt i profilerna hos de personer som utför plattformsarbete. Genom algoritmer och artificiell intelligens bevakar, övervakar och utvärderar de digitala arbetsplattformarna, i mindre eller större utsträckning beroende på företagsmodell, arbetets utförande, ersättningen och förhållandet mellan kunderna och de personer som utför arbetet samt personerna själva i samband med utförandet av arbetet och, i vissa fall, även utanför arbetstiden, i strid med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/6791a och nationell dataskyddslagstiftning. Traditionella reglerade fria yrken är i princip fria från tillsyn, styrning och kontroll från andra företag. Plattformsarbete utförs mestadels uteslutande online med hjälp av elektroniska verktyg (”onlineplattformsarbete”) eller i en form som kombinerar onlinekommunikation med efterföljande verksamhet i den fysiska världen (”plattformsarbete på plats”). Många av de befintliga digitala arbetsplattformarna är internationella affärsaktörer som bedriver verksamhet och har infört företagsmodeller i flera medlemsstater eller över gränserna.

 

__________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

Ändringsförslag  7

 

Förslag till direktiv

Skäl 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) Plattformsarbete kan ge möjlighet att lättare komma in på arbetsmarknaden och ge ytterligare inkomster genom en bisyssla eller viss flexibilitet i förläggningen av arbetstiden. Samtidigt medför plattformsarbete utmaningar, eftersom det kan sudda ut gränserna mellan anställning och egenföretagande respektive arbetsgivarnas och arbetstagarnas ansvar. Felaktig klassificering av sysselsättningsstatusen får konsekvenser för dem som berörs, eftersom det sannolikt kommer att begränsa tillgången till befintliga arbetstagarrättigheter och sociala rättigheter. Det leder också till ojämlika villkor när det gäller företag som klassificerar sina arbetstagare korrekt och får konsekvenser för medlemsstaternas system för förhållandet mellan arbetsmarknadens parter, deras skattebas samt täckningen av och hållbarheten i deras system för socialt skydd. Även om dessa utmaningar inte bara omfattar plattformsarbete, är de särskilt akuta och angelägna i plattformsekonomin.

(6) Plattformsarbete kan ge möjlighet till sysselsättning och att lättare komma in på arbetsmarknaden, särskilt för utsatta grupper, och ge ytterligare inkomster genom en bisyssla eller viss flexibilitet i förläggningen av arbetstiden. De flesta personer som utför plattformsarbete har ett annat arbete eller någon annan inkomstkälla och är i regel lågavlönade1a. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt ungdomar genom att säkerställa att de åtnjuter högsta möjliga sociala skydd när de utför plattformsarbete. Samtidigt medför plattformsarbete utmaningar, eftersom det kan leda till oförutsägbara arbetstider och sudda ut gränserna mellan anställning och egenföretagande respektive arbetsgivarnas och arbetstagarnas ansvar. Felaktig klassificering av sysselsättningsstatusen får konsekvenser för dem som berörs, eftersom det kommer att begränsa tillgången till befintliga arbetstagarrättigheter och sociala rättigheter. Det kan också leda till arbetskraftsexploatering, illojal konkurrens, som i synnerhet drabbar små och medelstora företag, och ojämlika villkor när det gäller företag som klassificerar sina arbetstagare korrekt och får konsekvenser för medlemsstaternas system för förhållandet mellan arbetsmarknadens parter, deras skattebas samt täckningen av och hållbarheten i deras system för socialt skydd. Även om dessa utmaningar inte bara omfattar plattformsarbete, är de särskilt akuta och angelägna i plattformsekonomin.

 

__________________

 

1a Arbetsdokument från kommissionens avdelningar: Impact Assessment Report (inte översatt till svenska) – följedokument till förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om förbättring av arbetsvillkoren för plattformsarbete i Europeiska unionen (SWD(2021)0396), s. 6; The Social Protection of Workers in the Platform Economy, studie beställd av EMPL-utskottet, Europaparlamentet, 2017 (https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/614184/IPOL_STU (2017) 614184_EN.pdf).

Ändringsförslag  8

 

Förslag till direktiv

Skäl 6a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a) Arbetsrätten och socialskyddslagstiftningen är i de flesta medlemsstater i allmänhet oförberedd för utmaningarna i den digitala världen, i synnerhet den digitaliserade arbetsmarknaden, vilket medför allvarliga risker för både dem som arbetar på den digitalt baserade arbetsmarknaden och för befintliga solidaritetsbaserade modeller för hälso- och sjukvård och social trygghet. Om dessa risker inte hanteras på lämpligt sätt kan de äventyra den europeiska sociala modellen och målen i pelaren, samtidigt som den tekniska utvecklingen också skulle kunna ge lösningar för att anpassa den europeiska sociala modellen till 2000-talets verklighet. De föreslagna lösningarna bör således bidra till att skydda situationen för personer som utför plattformsarbete och förbättra deras arbetsvillkor.

Ändringsförslag  9

 

Förslag till direktiv

Skäl 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) Domstolsärenden i flera medlemsstater har visat att det alltjämt förekommer felaktig klassificering av sysselsättningsstatusen inom vissa typer av plattformsarbete, särskilt i sektorer där de digitala arbetsplattformarna utövar en viss kontroll över ersättning och arbetets utförande. Trots att digitala arbetsplattformar ofta klassificerar personer som arbetar genom dem som egenföretagare eller ”oberoende entreprenörer” har många domstolar slagit fast att plattformarna utövar faktisk ledning och kontroll över dessa personer, och ofta involverar dem i den huvudsakliga affärsverksamheten och ensidigt fastställer ersättningsnivån. Domstolarna har därför klassificerat om förmenta egenföretagare som arbetstagare som är anställda av plattformarna. Nationell rättspraxis har dock lett till olika utfall, och de digitala arbetsplattformarna har anpassat sina företagsmodeller på olika sätt, vilket förvärrar bristen på rättssäkerhet i fråga om sysselsättningsstatus.

(7) Domstolsärenden i flera medlemsstater har visat att det alltjämt förekommer felaktig klassificering av sysselsättningsstatusen inom vissa typer av plattformsarbete, särskilt i sektorer där de digitala arbetsplattformarna utövar en viss styrning eller kontroll över ersättning och arbetets utförande. Trots att digitala arbetsplattformar ofta klassificerar personer som arbetar genom dem som egenföretagare eller ”oberoende entreprenörer” har många domstolar slagit fast att plattformarna utövar faktisk ledning och kontroll över dessa personer, och ofta involverar dem i den huvudsakliga affärsverksamheten och ensidigt fastställer ersättningsnivån. Domstolarna har därför klassificerat om förmenta egenföretagare som arbetstagare som är anställda av plattformarna. Nationell rättspraxis har dock lett till olika utfall, och de digitala arbetsplattformarna har anpassat sina företagsmodeller på olika sätt, vilket förvärrar bristen på rättssäkerhet i fråga om sysselsättningsstatus och hämmar lika villkor både på den inre marknaden och mellan digitala arbetsplattformar och traditionella företag.

Ändringsförslag  10

 

Förslag till direktiv

Skäl 8

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) Automatiska övervaknings- och beslutssystem som drivs av algoritmer ersätter i allt högre grad uppgifter som chefer vanligtvis utför på företag, t.ex. att fördela arbetsuppgifter, ge instruktioner, utvärdera det utförda arbetet, ge uppmuntran eller ålägga sanktioner. Digitala arbetsplattformar använder sådana algoritmiska system som standardmetod för att organisera och leda plattformsarbete genom sin infrastruktur. Personer som utför plattformsarbete med sådan algoritmisk verksamhetsledning saknar ofta information om hur algoritmerna fungerar, vilka personuppgifter som används och hur deras beteende påverkar beslut som fattas av automatiserade system. Arbetstagarnas företrädare och yrkesinspektioner har inte heller tillgång till denna information. Dessutom känner personer som utför plattformsarbete ofta inte till skälen till de beslut som fattas eller stöds av automatiserade system och saknar möjlighet att diskutera dessa beslut med en kontaktperson eller att bestrida dem.

(8) Automatiska övervaknings- och beslutssystem som drivs av algoritmer ersätter i allt högre grad uppgifter som chefer vanligtvis utför på företag, t.ex. att fördela arbetsuppgifter, prissätta enskilda uppgifter och arbetstider, ge instruktioner, utvärdera det utförda arbetet, ge uppmuntran eller ålägga sanktioner. I synnerhet digitala arbetsplattformar använder sådana algoritmiska system som standardmetod för att organisera och leda plattformsarbete genom sin infrastruktur. Personer som utför plattformsarbete med sådan algoritmisk verksamhetsledning saknar ofta tillgång till information om hur algoritmerna fungerar, vilka personuppgifter som används och hur deras beteende påverkar beslut som fattas av automatiserade system. Arbetstagarrepresentanter, företrädare för personer som utför plattformsarbete, yrkesinspektioner och behöriga tillsynsmyndigheter har inte heller tillgång till denna information. Dessutom känner personer som utför plattformsarbete ofta inte till skälen till de beslut som fattas eller stöds av automatiserade system och saknar möjlighet att få en förklaring till besluten, att diskutera dessa beslut med en kontaktperson eller att bestrida dem och erhålla rättelse och, i förekommande fall, gottgörelse. Personer som utför plattformsarbete och deras företrädare får ofta inte aktuell information eller möjlighet att diskutera, rådfrågas på ett effektivt sätt, förhandla om och se över de algoritmiska system som trots allt har en direkt inverkan på deras arbetsvillkor.

Ändringsförslag  11

 

Förslag till direktiv

Skäl 9

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) När plattformar är verksamma i flera medlemsstater eller över gränserna är det ofta oklart var plattformsarbetet utförs och av vem. Nationella myndigheter har inte heller enkel tillgång till uppgifter om digitala arbetsplattformar, t.ex. om antalet personer som utför plattformsarbete, deras sysselsättningsstatus och deras arbetsvillkor. Detta gör det svårt att säkerställa att tillämpliga regler följs, bl.a. i fråga om arbetsrätt och socialt skydd.

(9) När plattformar är verksamma i flera medlemsstater eller över gränserna är det ofta oklart var plattformsarbetet utförs och av vem, i synnerhet nätbaserat plattformsarbete. Nationella myndigheter har inte heller enkel tillgång till uppgifter om digitala arbetsplattformar, t.ex. om antalet personer som utför plattformsarbete, deras sysselsättningsstatus och deras arbetsvillkor. Detta gör det svårt att säkerställa att tillämpliga nationella och europeiska regler följs, bl.a. i fråga om arbets- och skatterätt och socialt skydd.

Ändringsförslag  12

 

Förslag till direktiv

Skäl 9a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a) Antalet aktiva plattformar i unionen har ökat från 463 under 2016 till 516 i mars 2021. Plattformsekonomin i unionen har nästan femdubblats under samma period, från uppskattningsvis 3,4 miljarder euro 2016 till cirka 14 miljarder euro 2020. Merparten av verksamheten på sådana plattformar handlar om taxitjänster och matleveranstjänster, som båda påverkades kraftigt av covid-19-pandemin (–35 % respektive +125 %). Plattformar som har sitt ursprung utanför unionen spelar en viktig roll i unionens plattformsekonomi.

Ändringsförslag  13

 

Förslag till direktiv

Skäl 10

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) Ett antal rättsliga instrument föreskriver miniminormer för arbetsvillkor och arbetstagares rättigheter i unionen. Detta innefattar särskilt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/115255 om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen, Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG56 om arbetstid, Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/104/EG57 om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag samt andra särskilda instrument om aspekter såsom hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, gravida arbetstagare, balans mellan arbete och privatliv, visstidsarbete, deltidsarbete, utstationering av arbetstagare, information till och samråd med arbetstagarna med mera. Även om dessa instrument ger arbetstagarna en viss nivå av skydd är de inte tillämpliga på äkta egenföretagare.

(10) Ett antal rättsliga instrument föreskriver miniminormer för arbetsvillkor och arbetstagares rättigheter i unionen. Detta innefattar särskilt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/115255 om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen, Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG56 om arbetstid, Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/104/EG57 om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag samt andra särskilda instrument om aspekter såsom hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, gravida arbetstagare, balans mellan arbete och privatliv, visstidsarbete, deltidsarbete, utstationering av arbetstagare, information till och samråd med arbetstagarna med mera. Dessa rättsliga instrument har tolkats av Europeiska unionens domstol (domstolen) i särskilt relevant rättspraxis där det konstateras att jourtid, då arbetstagarens möjligheter att utföra andra aktiviteter är betydligt begränsade, ska betraktas som arbetstid57a. Domstolens tolkning är särskilt relevant för plattformsarbetstagare, som tillbringar 8,9 timmar per vecka57b med att utföra obetalda uppgifter, såsom undersökande arbete, väntan på uppdrag, deltagande i tävlingar om uppdrag och genomläsning av platsannonser, vilket inte redovisas som arbetstid när de felaktigt klassificeras som egenföretagare. Även om dessa instrument ger arbetstagarna en viss nivå av skydd är de inte tillämpliga på äkta egenföretagare.

__________________

__________________

55 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1152 av den 20 juni 2019 om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen (EUT L 186, 11.7.2019, s. 105).

55 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1152 av den 20 juni 2019 om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen (EUT L 186, 11.7.2019, s. 105).

56 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG av den 4 november 2003 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden (EUT L 299, 18.11.2003, s. 9).

56 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG av den 4 november 2003 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden (EUT L 299, 18.11.2003, s. 9).

57 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/104/EG av den 19 november 2008 om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag (EUT L 327, 5.12.2008, s. 9).

57 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/104/EG av den 19 november 2008 om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag (EUT L 327, 5.12.2008, s. 9).

 

57a Domstolens dom av den 21 februari 2018, Ville de Nivelles mot Rudy Matzak, C-518/15, ECLI:EU:C:2018:82. Detta resonemang bekräftades och utvecklades i två domar från 2021: domstolens dom (stora avdelningen) av den 9 mars 2021, RJ mot Stadt Offenbach am Main, C-580/19, ECLI:EU:C:2021:183; domstolens dom (stora avdelningen) av den 9 mars 2021, D.J. mot Radiotelevizija Slovenija, C-344/19, ECLI:EU:C:2021:182.

 

57b Arbetsdokument från kommissionens avdelningar: Impact Assessment Report (inte översatt till svenska) – följedokument till förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om förbättring av arbetsvillkoren för plattformsarbete i Europeiska unionen (SWD(2021)0396, s. 2.

Ändringsförslag  14

 

Förslag till direktiv

Skäl 11

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) Enligt rådets rekommendation 2019/C 387/0158 om tillgång till socialt skydd för arbetstagare och egenföretagare rekommenderas medlemsstaterna att vidta åtgärder för att säkerställa formellt, effektivt och fullgott skydd samt öppenhet i systemen för socialt skydd för alla arbetstagare och egenföretagare. Medlemsstaterna har för närvarande varierande nivåer av socialt skydd för egenföretagare.

(11) Socialt skydd är ett solidaritetsbaserat trygghetsnät som gynnar inte bara den enskilde utan hela samhället. Enligt rådets rekommendation 2019/C 387/0158 om tillgång till socialt skydd för arbetstagare och egenföretagare rekommenderas medlemsstaterna att vidta åtgärder för att säkerställa formellt, effektivt och fullgott skydd samt öppenhet i systemen för socialt skydd för alla arbetstagare och egenföretagare. Medlemsstaterna har för närvarande varierande nivåer av socialt skydd för egenföretagare. Det är viktigt att säkerställa, och vid behov utvidga, tillgången till socialt skydd för personer som utför plattformsarbete, inbegripet för personer som övergår från en sysselsättningsstatus till en annan, för att säkerställa överförbarheten av ackumulerade sociala rättigheter och förmåner.

__________________

__________________

58 Rådets rekommendation av den 8 november 2019 om tillgång till socialt skydd för arbetstagare och egenföretagare 2019/C 387/01 (EUT C 387, 15.11.2019, s. 1).

58 Rådets rekommendation av den 8 november 2019 om tillgång till socialt skydd för arbetstagare och egenföretagare 2019/C 387/01 (EUT C 387, 15.11.2019, s. 1).

Ändringsförslag  15

 

Förslag till direktiv

Skäl 12

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/67959 (den allmänna dataskyddsförordningen) säkerställer skyddet för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter, och föreskriver särskilt vissa rättigheter och skyldigheter samt skyddsåtgärder avseende laglig, rättvis och transparent behandling av personuppgifter, även med avseende på automatiserat individuellt beslutsfattande. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/115060 främjar rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster som tillhandahålls av onlineplattformsaktörer. Europeiska kommissionen har föreslagit ytterligare lagstiftning som fastställer harmoniserade regler för leverantörer och användare av system för artificiell intelligens61.

(12) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 säkerställer skyddet för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter, och föreskriver särskilt vissa rättigheter och skyldigheter samt skyddsåtgärder avseende laglig, rättvis och transparent behandling av personuppgifter, även med avseende på automatiserat individuellt beslutsfattande. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/115060 främjar rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster som tillhandahålls av onlineplattformsaktörer. Europeiska kommissionen har föreslagit ytterligare lagstiftning som fastställer harmoniserade regler för leverantörer och användare av system för artificiell intelligens61, som kommer att tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av de mer specifika regler som fastställs i detta direktiv.

__________________

__________________

59 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

 

60 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1150 av den 20 juni 2019 om främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster (EUT L 186, 11.7.2019, s. 57).

60 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1150 av den 20 juni 2019 om främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster (EUT L 186, 11.7.2019, s. 57).

61 COM(2021) 206 final, 21.4.2021.

61 COM(2021) 206 final, 21.4.2021.

Ändringsförslag  16

 

Förslag till direktiv

Skäl 13

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13) Även om vissa allmänna skyddsåtgärder föreskrivs i befintliga eller föreslagna unionsrättsakter kräver utmaningarna inom plattformsarbete några ytterligare specifika åtgärder. För att skapa en lämplig ram för utvecklingen av plattformsarbete på ett hållbart sätt är det nödvändigt att unionen fastställer nya miniminormer för att hantera de utmaningar som uppstår till följd av plattformsarbete. Personer som utför plattformsarbete i unionen bör ges ett antal minimirättigheter som syftar till att säkerställa korrekt fastställande av sysselsättningsstatusen, till att främja insyn, rättvisa och redovisningsskyldighet i algoritmisk verksamhetsledning samt till att öka insynen inom plattformsarbete, även i gränsöverskridande situationer. Detta bör göras i syfte att förbättra rättssäkerheten, skapa lika villkor mellan digitala arbetsplattformar och offline-tillhandahållare av tjänster och stödja en hållbar tillväxt av digitala arbetsplattformar i unionen.

(13) Även om vissa allmänna skyddsåtgärder föreskrivs i befintliga eller föreslagna unionsrättsakter kräver utmaningarna inom plattformsarbete några ytterligare specifika åtgärder. För att skapa en lämplig ram för utvecklingen av plattformsarbete på ett hållbart sätt är det nödvändigt att unionen fastställer nya miniminormer för arbetsvillkoren för att hantera de utmaningar som uppstår till följd av plattformsarbete och för att skydda plattformsarbetstagarnas rättigheter. Plattformsarbetstagare och, i tillämpliga fall, personer som utför plattformsarbete bör ges ett antal minimirättigheter, ett korrekt fastställande av deras avtalsstatus samt rättvisa arbetsvillkor, för att främja insyn, rättvisa, redovisningsskyldighet och icke-diskriminering samt förebygga hälso- och säkerhetsrisker i algoritmisk verksamhetsledning, öka insynen inom plattformsarbete, även i gränsöverskridande situationer, och säkerställa rätten att förhandla kollektivt i enlighet med nationell rätt och praxis. Detta bör göras i syfte att förbättra rättssäkerheten, skapa lika villkor mellan digitala arbetsplattformar och offline-tillhandahållare av tjänster och stödja en hållbar tillväxt av digitala arbetsplattformar i unionen. För att uppnå detta bör personer som arbetar via en digital arbetsplattform klassificeras korrekt enligt sin avtalsstatus så att de får tillgång till tillämplig nationell arbetsrätt och socialskyddslagstiftning.

Ändringsförslag  17

 

Förslag till direktiv

Skäl 14

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14) Kommissionen har i enlighet med artikel 154 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt genomfört ett samråd i två steg med arbetsmarknadens parter om förbättring av arbetsvillkoren för plattformsarbete. Detta ledde inte till att arbetsmarknadens parter enades om att inleda förhandlingar i dessa frågor. Det är emellertid viktigt att vidta åtgärder på unionsnivå på detta område genom att anpassa den nuvarande rättsliga ramen till framväxten av plattformsarbete.

(14) Kommissionen har i enlighet med artikel 154 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt genomfört ett samråd i två steg med arbetsmarknadens parter om förbättring av arbetsvillkoren för plattformsarbete. Detta ledde inte till att arbetsmarknadens parter enades om att inleda förhandlingar i dessa frågor. Det är emellertid viktigt att vidta åtgärder på unionsnivå på detta område genom att anpassa den nuvarande rättsliga ramen till framväxten av plattformsarbete och användningen av automatiska övervaknings- och beslutssystem.

Ändringsförslag  18

 

Förslag till direktiv

Skäl 15

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15) Dessutom höll kommissionen omfattande diskussioner med relevanta berörda parter, däribland digitala arbetsplattformar, sammanslutningar av personer som utför plattformsarbete, experter från den akademiska världen, medlemsstaterna och internationella organisationer samt företrädare för det civila samhället.

(15) Dessutom höll kommissionen omfattande diskussioner med relevanta berörda parter, däribland digitala arbetsplattformar, sammanslutningar av personer som utför plattformsarbete, arbetsmarknadens parter, experter från den akademiska världen, medlemsstaterna och internationella organisationer samt företrädare för det civila samhället.

Ändringsförslag  19

 

Förslag till direktiv

Skäl 16

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16) Detta direktiv bör vara tillämpligt på personer som utför plattformsarbete i unionen och som har, eller som enligt en bedömning av sakförhållanden kan anses ha, ett anställningsavtal eller ett anställningsförhållande enligt definitionen i lagstiftning, kollektivavtal eller praxis som gäller i medlemsstaterna, med beaktande av Europeiska unionens domstols rättspraxis. Detta bör omfatta situationer där sysselsättningsstatusen för den person som utför plattformsarbete inte är tydlig, så att det blir möjligt att korrekt fastställa denna status. Bestämmelserna om algoritmisk verksamhetsledning som rör behandling av personuppgifter bör också vara tillämpliga på äkta egenföretagare och andra personer som utför plattformsarbete i unionen och som inte har något anställningsförhållande.

(16) Detta direktiv bör vara tillämpligt på personer som utför plattformsarbete i unionen och som har, eller som enligt en bedömning av sakförhållanden kan anses ha, ett anställningsavtal eller ett anställningsförhållande enligt definitionen i lagstiftning, kollektivavtal eller praxis som gäller i varje respektive medlemsstat, med beaktande av domstolens rättspraxis. Detta bör omfatta situationer där sysselsättningsstatusen för den person som utför plattformsarbete inte är tydlig, så att det blir möjligt att korrekt fastställa denna status. Bestämmelserna om algoritmisk verksamhetsledning som rör behandling av personuppgifter bör också vara tillämpliga på äkta egenföretagare och andra personer som utför plattformsarbete i unionen och som inte har något anställningsförhållande.

Ändringsförslag  20

 

Förslag till direktiv

Skäl 17a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(17a) Självständiga agenter som omfattas av rådets direktiv 86/653/EEG1a och som har varaktig behörighet att förhandla om försäljning eller köp av varor för en annan persons räkning eller att förhandla om och slutföra sådana affärsuppgörelser för den personens räkning och i den personens namn, bör inte omfattas av detta direktiv, förutsatt att en digital arbetsplattform inte organiserar handelsagenters eller mellanhänders arbete mellan sådana handelsagenter och deras huvudmän.

 

__________________

 

1a Rådets direktiv 86/653/EEG om samordning av medlemsstaternas lagar rörande självständiga handelsagenter (EGT L 382, 31.12.1986, s. 17).

Ändringsförslag  21

 

Förslag till direktiv

Skäl 17b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(17b) Taxiutsändningstjänster, som regleras i nationell rätt och praxis, kan särskiljas från digitala arbetsplattformar för taxitrafik, när de endast utgör ett tillägg till en befintlig tjänst och endast kopplar samman legitimerade taxiförare som är äkta egenföretagare med sina kunder och skickar de meddelanden som mottagits från personer som söker taxitjänster till legitimerade taxiförare, förutsatt att de inte utövar någon form av kontroll eller styrning, i enlighet med detta direktiv, över de legitimerade taxiförarna, det vill säga att, bland annat, tjänsteleverantören inte fastställer och samlar in kostnaden för resan och inte har kontroll över fordonens kvalitet eller förarnas utförande av arbetet. Taxiförare som är egenföretagare är vanligtvis fria att välja hur de ska generera sin omsättning tack vare de rättigheter som de vanligtvis får med sin legitimation, såsom rätten att fritt få tillgång till kunder genom invinkning på gatan, särskilda taxistopp eller motsvarande sätt.

Ändringsförslag  22

 

Förslag till direktiv

Skäl 17c (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(17c) Crowdwork kan definieras som organisering av utkontraktering eller fördelning av uppgifter som potentiellt kan tillhandahållas en stor grupp av kunder eller arbetsgivare via onlineplattformar. Crowdwork har många likheter med andra atypiska anställningsformer, såsom tillfälligt arbete, deltidsarbete eller arbete via bemanningsföretag. Det utförs vanligtvis över internet via en teknisk mellanhand som ofta är en plattform. Plattformar för mikroarbete eller crowdwork samordnar små onlineuppgifter. Dessa plattformar för mikrouppgifter är en typ av digital arbetsplattform på nätet som ger företag och andra kunder tillgång till en stor, flexibel arbetskraft (en folkmassa eller ”crowd”) för att utföra små uppgifter som kan utföras på distans med hjälp av en dator och internetanslutning. Uppgifterna fördelas på ett stort antal personer – den så kallade folkmassan – som kan utföra enskilda aktiviteter asynkront och på distans via sina persondatorer. Digitala arbetsplattformar som organiserar crowdwork bör omfattas av detta direktivs tillämpningsområde.

Ändringsförslag  23

 

Förslag till direktiv

Skäl 18

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18) Digitala arbetsplattformar skiljer sig från andra onlineplattformar genom att de organiserar arbete som utförs av enskilda personer på begäran, vid enstaka eller upprepade tillfällen, av mottagaren av en tjänst som tillhandahålls av plattformen. Organisering av arbete som utförs av enskilda personer bör som ett minimum innebära att inneha en central roll i att matcha efterfrågan på tjänsten med den arbetsinsats som en person som har ett avtalsförhållande med den digitala plattformen och som är tillgänglig för en viss arbetsuppgift kan erbjuda, och kan inbegripa annan verksamhet såsom hantering av betalningar. Onlineplattformar som inte organiserar arbete som utförs av enskilda personer, utan bara tillhandahåller resurser genom vilka tillhandahållaren av tjänsten kan nå slutanvändaren, t.ex. annonsering av erbjudanden eller begäranden om tjänster eller sammanställning och visning av tillgängliga tillhandahållare av tjänster inom ett visst område, utan ytterligare deltagande, bör inte betraktas som digitala arbetsplattformar. Definitionen av digitala arbetsplattformar bör inte omfatta tillhandahållare av en tjänst vars främsta syfte är att utnyttja eller dela resurser, såsom korttidsuthyrning av bostäder. Den bör vara begränsad till tillhandahållare av en tjänst för vilken organisationen av det arbete som utförs av enskilda personer, såsom person- eller varutransporter eller städning, utgör en nödvändig och väsentlig del och inte enbart en mindre och rent underordnad del.

(18) Digitala arbetsplattformar skiljer sig från andra onlineplattformar genom att de organiserar det arbete som utförs av enskilda personer på begäran av en tjänstemottagare eller genom tilldelning av arbete genom ett öppet, enstaka eller upprepat ansökningsförfarande på elektronisk väg, såsom en webbplats eller en mobilapplikation. Organisering av arbete som utförs av enskilda personer bör som ett minimum innebära att inneha en roll i att matcha efterfrågan med den arbetsinsats som en person som har ett avtalsförhållande med den digitala plattformen, oavsett vilken avtalad beteckning som används för förhållandet mellan den personen och den fysiska eller juridiska person som tillhandahåller tjänsten, och som är tillgänglig för en viss arbetsuppgift kan erbjuda, och kan inbegripa annan verksamhet såsom hantering av betalningar. Onlineplattformar som inte organiserar arbete som utförs av enskilda personer, utan bara tillhandahåller resurser för annonsering av erbjudanden eller begäranden om tjänster eller sammanställning och visning av tillgängliga tillhandahållare av tjänster inom ett visst område, utan ytterligare deltagande, bör inte betraktas som digitala arbetsplattformar. Definitionen av digitala arbetsplattformar bör inte omfatta tillhandahållare av en tjänst vars syfte är att utnyttja eller dela resurser, såsom korttidsuthyrning av bostäder eller återförsäljning av varor.

Ändringsförslag  24

 

Förslag till direktiv

Skäl 18a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(18a) Den frekventa felklassificeringen av personer som utför plattformsarbete, tillsammans med avsaknaden av en gemensam arbetsplats där plattformsarbetstagarna kan lära känna och kommunicera med varandra, bland annat i syfte att försvara sina intressen gentemot arbetsgivaren, gör fenomenet med företagsbaserade fackförbund eller arbetstagarrepresentanter som inrättas eller kontrolleras av arbetsgivaren, och i arbetsgivarens intresse snarare än i arbetstagarnas1a, särskilt allvarligt när det gäller plattformsarbete. Sådana företagsbaserade fackförbund eller arbetstagarrepresentanter strider mot artikel 2 i Internationella arbetsorganisationens (ILO) konvention nr 98 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/14/EG1b. När formerna för information eller samråd fastställs och genomförs bör arbetsgivarna och arbetstagarrepresentanterna arbeta i samförståndsanda med respekt för varandras ömsesidiga rättigheter och skyldigheter samt med beaktande av såväl företagets eller driftställets intressen som arbetstagarnas intressen. Digitala arbetsplattformar bör, tillsammans med de mest representativa fackförbunden, säkerställa att valet av arbetstagarrepresentanter uppfyller de grundläggande rättigheterna och friheterna samt är i linje med tillämplig nationell rätt och praxis.

 

__________________

 

1a Eurofounds definition, https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/industrial-relations-dictionary/company-union

 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/14/EG av den 11 mars 2002 om inrättande av en allmän ram för information till och samråd med arbetstagare i Europeiska gemenskapen – Gemensamt uttalande av Europaparlamentet, rådet och kommissionen om arbetstagarrepresentation (EGT L 80, 23.3.2002, s. 2).

Ändringsförslag  25

 

Förslag till direktiv

Skäl 18b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(18b) Social dialog och kollektivförhandlingar är av yttersta vikt för att uppnå målen i detta direktiv. Denna exklusiva behörighet för fackförbund bör bevaras, såsom deras rätt att delta i kollektivförhandlingar och ingå kollektivavtal. De rättigheter och den behörighet som fastställs för fackförbund och andra arbetstagarrepresentanter i detta direktiv bör säkerställas och respekteras i enlighet med ILO:s konventioner1a och Europarådets europeiska sociala stadga.

 

__________________

 

1a I synnerhet konvention nr 87 om föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten och konvention nr 98 om organisationsrätten och den kollektiva förhandlingsrätten, och med vederbörlig hänsyn till konvention nr 135 om arbetstagarrepresentanter, konvention nr 151 om anställningsvillkor i offentlig tjänst, konvention nr 154 om kollektiva förhandlingar och tillhörande ILO-rekommendationer.

Ändringsförslag  26

 

Förslag till direktiv

Skäl 18c (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(18c) Automatiska system för beslutsfattande och övervakning bör omfatta alla datormekanismer som använder datateknik eller dataset som kan påverka arbetsvillkoren, arbetsorganisationen och möjliggöra problemlösningsåtgärder eller rekommendationer som har en betydande inverkan på de personer som utför plattformsarbete. Sådant automatiserat beslutsfattande omfattar bland annat övervakning, resultatutvärdering, individuell profilering och tilldelning av uppgifter. Användningen av datorbaserade applikationer för utbyte av meddelanden (såsom e-postmeddelanden) betraktas i princip som ett kommunikationsmedel och innebär således inte att dessa applikationer i sig utgör automatiserade beslut.

Ändringsförslag  27

 

Förslag till direktiv

Skäl 19

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19) För att bekämpa falskt egenföretagande inom plattformsarbete och för att underlätta ett korrekt fastställande av sysselsättningsstatusen bör medlemsstaterna ha lämpliga förfaranden för att förhindra och åtgärda felaktig klassificering av sysselsättningsstatusen för personer som utför plattformsarbete. Syftet med dessa förfaranden bör vara att fastställa huruvida det föreligger ett anställningsförhållande enligt definitionen i nationell rätt, nationella kollektivavtal eller nationell praxis, med beaktande av domstolens rättspraxis, och, om ett sådant anställningsförhållande föreligger, att säkerställa full överensstämmelse med unionslagstiftning som är tillämplig på arbetstagare samt nationell arbetsrätt, nationella kollektivavtal och nationella bestämmelser om socialt skydd. Om egenföretagarstatus eller en intermediär sysselsättningsstatus – enligt definitionen på nationell nivå – är rätt sysselsättningsstatus, bör rättigheter och skyldigheter enligt denna status gälla.

(19) En person som utför plattformsarbete kan antingen vara en plattformsarbetstagare eller en äkta egenföretagare. I syfte att bekämpa falskt egenföretagande inom plattformsarbete och underlätta ett korrekt fastställande av sysselsättningsstatusen bör medlemsstaterna ha ändamålsenliga förfaranden för att förhindra och åtgärda felaktig klassificering av sysselsättningsstatusen för personer som utför plattformsarbete. Syftet med dessa förfaranden bör vara att säkerställa ett korrekt fastställande av sysselsättningsstatusen och fastställa huruvida det föreligger ett anställningsförhållande enligt definitionen i nationell och tillämplig internationell rätt, kollektivavtal eller praxis, med beaktande av domstolens rättspraxis, och, om ett sådant anställningsförhållande föreligger, att säkerställa full överensstämmelse med unionslagstiftning som är tillämplig på arbetstagare samt nationell arbetsrätt, nationella kollektivavtal och nationella bestämmelser om socialt skydd. Om egenföretagande – enligt definitionen på nationell nivå – är rätt sysselsättningsstatus, bör rättigheter och skyldigheter enligt denna status gälla.

Ändringsförslag  28

 

Förslag till direktiv

Skäl 20

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20) Domstolen har i sin rättspraxis fastställt kriterier för när en person ska anses ha status som arbetstagare62. Domstolens tolkning av dessa kriterier bör beaktas vid genomförandet av detta direktiv. Missbruk av statusen som egenföretagare, enligt definitionen i nationell rätt, antingen inom det egna landet eller över gränserna, är en form av falskdeklarerat arbete som ofta är förknippat med odeklarerat arbete. Det är fråga om falskt egenföretagande när en person deklareras som egenföretagare men i själva verket uppfyller villkor som är typiska för ett anställningsförhållande, i syfte att undvika vissa rättsliga skyldigheter eller skyldigheter att betala skatter och avgifter.

(20) Domstolen har i sin rättspraxis fastställt kriterier för när en person ska anses ha status som arbetstagare62. Domstolens tolkning av dessa kriterier bör beaktas vid genomförandet av detta direktiv. Missbruk av statusen som egenföretagare, enligt definitionen i nationell rätt, antingen inom det egna landet eller över gränserna, är en form av falskdeklarerat arbete som ofta är förknippat med odeklarerat arbete. Det är fråga om falskt egenföretagande när en person deklareras som egenföretagare men i själva verket uppfyller villkor som är typiska för ett anställningsförhållande, i syfte att undvika vissa rättsliga skyldigheter eller skyldigheter att betala skatter och avgifter, vilket skapar en situation med illojal konkurrens gentemot andra företag som respekterar lagen. Sådana personer bör omfattas av detta direktivs tillämpningsområde.

__________________

__________________

62 Domstolens domar av den 3 juli 1986, Deborah Lawrie-Blum mot Land Baden-Württemberg, C-66/85, ECLI:EU:C:1986:284; av den 14 oktober 2010, Union Syndicale Solidaires Isère mot Premier ministre m.fl., C-428/09, ECLI:EU:C:2010:612; av den 4 december 2014, FNV Kunsten Informatie en Media mot Staat der Nederlanden, C-413/13, ECLI:EU:C:2014:2411; av den 9 juli 2015, Ender Balkaya mot Kiesel Abbruch- und Recycling Technik GmbH, C-229/14, ECLI:EU:C:2015:455; av den 17 november 2016, Betriebsrat der Ruhrlandklinik gGmbH mot Ruhrlandklinik gGmbH, C-216/15, ECLI:EU:C:2016:883; av den 16 juli 2020, UX mot Governo della Repubblica italiana, C-658/18, ECLI:EU:C:2020:572 och domstolens beslut av den 22 april 2020, B mot Yodel Delivery Network Ltd, C-692/19, ECLI:EU:C:2020:288.

62 Domstolens domar av den 3 juli 1986, Deborah Lawrie-Blum mot Land Baden-Württemberg, C-66/85, ECLI:EU:C:1986:284; av den 14 oktober 2010, Union Syndicale Solidaires Isère mot Premier ministre m.fl., C-428/09, ECLI:EU:C:2010:612; av den 4 december 2014, FNV Kunsten Informatie en Media mot Staat der Nederlanden, C-413/13, ECLI:EU:C:2014:2411; av den 9 juli 2015, Ender Balkaya mot Kiesel Abbruch- und Recycling Technik GmbH, C-229/14, ECLI:EU:C:2015:455; av den 17 november 2016, Betriebsrat der Ruhrlandklinik gGmbH mot Ruhrlandklinik gGmbH, C-216/15, ECLI:EU:C:2016:883; av den 16 juli 2020, UX mot Governo della Repubblica italiana, C-658/18, ECLI:EU:C:2020:572 och domstolens beslut av den 22 april 2020, B mot Yodel Delivery Network Ltd, C-692/19, ECLI:EU:C:2020:288.

Ändringsförslag  29

 

Förslag till direktiv

Skäl 22

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22) Om ett anställningsförhållande fastställs på grundval av sakförhållanden bör den part som agerar som arbetsgivare vara tydligt identifierad och fullgöra alla de skyldigheter som följer av dess roll som arbetsgivare.

(22) Om ett anställningsförhållande fastställs på grundval av sakförhållanden bör den part eller de parter som agerar som arbetsgivare vara tydligt identifierad och fullgöra alla de skyldigheter som följer av deras roll som arbetsgivare enligt nationell rätt och relevanta nationella eller sektorsvisa kollektivavtal som gäller för den verksamhetssektor som ska fastställas av medlemsstaterna i samarbete med arbetsmarknadens parter, i enlighet med nationell rätt och praxis.

Ändringsförslag  30

 

Förslag till direktiv

Skäl 23

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23) Säkerställandet av korrekt fastställande av sysselsättningsstatusen bör inte utgöra ett hinder för bättre arbetsvillkor för äkta egenföretagare som utför plattformsarbete. Om en digital arbetsplattform, helt frivilligt eller i samförstånd med de berörda personerna, beslutar att betala för socialt skydd, olycksfallsförsäkring eller andra former av försäkring, utbildning eller liknande förmåner till egenföretagare som arbetar genom den plattformen, bör dessa förmåner i sig inte betraktas som avgörande faktorer som tyder på att det föreligger ett anställningsförhållande.

(23) Säkerställandet av korrekt fastställande av sysselsättningsstatusen bör inte utgöra ett hinder för bättre arbetsvillkor för äkta egenföretagare som utför plattformsarbete. Kollektivförhandlingar är ett viktigt verktyg för att förbättra arbetsvillkoren för personer som utför plattformsarbete, oavsett vilken avtalad beteckning som används för förhållandet och bör uppmuntras av kommissionen och medlemsstaterna. Kommissionens meddelande av den 30 september 2022 med riktlinjer om tillämpningen av unionens konkurrensrätt på kollektivavtal om arbetsvillkor för enskilda egenföretagare kan i detta syfte fungera som en användbar vägledning utan att det påverkar nationell rätt och praxis när det gäller omfattningen och formen för kollektiv representation och förutsatt att dessa avtal täcker äkta egenföretagare. Medlemsstaterna bör vidta åtgärder för att säkerställa ett effektivt skydd för personer som utför plattformsarbete, i synnerhet kvinnliga arbetstagare samt de mest utsatta arbetstagarna, unga arbetstagare, äldre arbetstagare, arbetstagare inom den informella ekonomin, migrerande arbetstagare och arbetstagare med funktionsnedsättning.

Ändringsförslag  31

 

Förslag till direktiv

Skäl 24

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24) Om digitala arbetsplattformar kontrollerar vissa delar av arbetets utförande agerar de som arbetsgivare i ett anställningsförhållande. Ledning och kontroll, eller underordnad ställning gentemot arbetsgivaren, är en central del av definitionen av ett anställningsförhållande i medlemsstaterna och i domstolens rättspraxis. Därför bör avtalsförhållanden där digitala arbetsplattformar utövar en viss grad av kontroll över vissa delar av arbetets utförande, genom en rättslig presumtion betraktas som ett anställningsförhållande mellan plattformen och den person som utför plattformsarbete genom plattformen. Därför bör denna person klassificeras som en arbetstagare som har alla rättigheter och skyldigheter i enlighet med den statusen, enligt vad som fastställs i nationell rätt och unionsrätten samt i kollektivavtal och praxis. Den rättsliga presumtionen bör gälla i alla relevanta administrativa och rättsliga förfaranden och bör gynna den person som utför plattformsarbete. Myndigheter med ansvar för att kontrollera eller se till att relevant lagstiftning följs, såsom yrkesinspektioner, socialskyddsmyndigheter eller skattemyndigheter, bör också kunna utgå från denna presumtion. Medlemsstaterna bör inrätta en nationell ram för att minska antalet rättstvister och öka rättssäkerheten.

(24) Om digitala arbetsplattformar bevakar eller utövar någon form av kontroll över vissa delar av arbetets utförande agerar de som arbetsgivare i ett anställningsförhållande. Ledning och kontroll, eller underordnad ställning gentemot arbetsgivaren, är en central del av definitionen av ett anställningsförhållande i medlemsstaterna och i domstolens rättspraxis. Därför bör avtalsförhållandena mellan personer som utför plattformsarbete och den digitala arbetsplattformen, genom en rättslig presumtion, betraktas som ett anställningsförhållande. De nationella myndigheterna ska tillämpa presumtionen när de anser att det kan finnas en felaktig klassificering av personer som utför plattformsarbete. Presumtionen bör också tillämpas när en person som utför plattformsarbete eller ett fackförbund som agerar för eller till stöd för flera personer som utför plattformsarbete bestrider deras klassificering i administrativa eller rättsliga förfaranden. Den rättsliga presumtionen bör gälla i alla relevanta förvaltningsförfaranden och administrativa och rättsliga förfaranden och bör gynna den person som utför plattformsarbete. Myndigheter med ansvar för att kontrollera eller se till att relevant lagstiftning följs, såsom yrkesinspektioner, socialskyddsmyndigheter eller skattemyndigheter, bör tillämpa presumtionen. Medlemsstaterna bör inrätta en nationell ram för att minska antalet rättstvister och öka rättssäkerheten som säkerställer en korrekt klassificering av personer som utför plattformsarbete från början av avtalsförhållandet. Den rättsliga presumtionen om ett anställningsförhållande bör inte leda till en automatisk klassificering av alla personer som utför plattformsarbete som arbetstagare, eftersom plattformen alltid har möjlighet att motbevisa presumtionen innan ett beslut om omklassificering fattas av den behöriga administrativa eller rättsliga myndigheten. Presumtionen bör inte omfatta situationer där de personer som utför plattformsarbete är äkta egenföretagare. Personer som utför plattformsarbete och som är äkta egenföretagare bör tillåtas att förbli det och kunna få tillgång till arbete via plattformar. Äkta egenföretagare är själva ansvariga gentemot kunderna för hur arbetet utförs och för kvaliteten på det utförda arbetet.

Ändringsförslag  32

 

Förslag till direktiv

Skäl 25

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25) Kriterier som anger att en digital arbetsplattform kontrollerar arbetets utförande bör ingå i direktivet för att den rättsliga presumtionen ska fungera i praktiken och för att underlätta säkerställandet av att arbetstagares rättigheter efterlevs. Dessa kriterier bör inspireras av rättspraxis på unionsnivå och nationell nivå och ta hänsyn till nationella begrepp avseende anställningsförhållandet. Kriterierna bör innehålla konkreta inslag som visar att den digitala arbetsplattformen t.ex. i praktiken bestämmer och inte bara rekommenderar arbetsvillkoren eller ersättningen, eller båda, att den ger instruktioner om hur arbetet ska utföras eller att den hindrar den person som utför plattformsarbete från att utveckla affärskontakter med potentiella kunder. För att presumtionen ska fungera i praktiken bör två kriterier alltid vara uppfyllda för att den ska börja tillämpas. Samtidigt bör kriterierna inte omfatta situationer där de personer som utför plattformsarbete är äkta egenföretagare. Äkta egenföretagare är själva ansvariga gentemot kunderna för hur arbetet utförs och för kvaliteten på det utförda arbetet. Friheten att välja arbetstid eller frånvarotid, välja bort arbetsuppgifter, använda underleverantörer eller ersättare eller att arbeta för en tredje part är kännetecknande för äkta egenföretagande. Att i praktiken begränsa detta handlingsutrymme genom ett antal villkor eller ett sanktionssystem bör också betraktas som en del i kontroll av arbetets utförande. Nära övervakning av arbetets utförande eller noggrann granskning av kvaliteten på resultaten av detta arbete, inbegripet på elektronisk väg, vilket inte uteslutande består i att använda tjänstemottagares omdömen eller betyg, bör också betraktas som en del i kontroll av arbetets utförande. Samtidigt bör digitala arbetsplattformar kunna utforma sina tekniska gränssnitt på ett sätt som garanterar en god konsumentupplevelse. Åtgärder eller regler som krävs enligt lag eller som är nödvändiga för att skydda tjänstemottagarnas hälsa och säkerhet bör inte uppfattas som kontroll av arbetets utförande.

(25) De myndigheter och behöriga institutioner som på grundval av en objektiv bedömning fastställer den korrekta klassificeringen av personer som utför plattformsarbete med avseende på förekomsten av ett anställningsförhållande enligt definitionen i tillämplig lag, gällande kollektivavtal eller praxis i den berörda medlemsstaten, med beaktande av domstolens rättspraxis, bör vägledas av faktiska omständigheter som visar att den digitala arbetsplattformen utövar kontroll och styrning över arbetets utförande. Dessa omständigheter bör inspireras av rättspraxis på unionsnivå och nationell nivå och ILO:s rekommendation om anställningsförhållanden (nr 198) från 2006 och ta hänsyn till nationella begrepp avseende anställningsförhållandet och dess ständiga utveckling samt även följa utvecklingen av automatiska övervaknings- och beslutssystem. Bland de konkreta inslag som kan ange att den digitala arbetsplattformen utövar kontroll och styrning över arbetets utförande finns det de som visar att den digitala arbetsplattformen t.ex. i praktiken bestämmer arbetsvillkoren eller ersättningen, eller båda, att den utfärdar periodiska utbetalningar till arbetstagaren, att den kräver att reglerna om inställelse eller uppförande respekteras, att den ger instruktioner om hur arbetet ska utföras, att den hindrar den person som utför plattformsarbete från att utveckla affärskontakter med potentiella kunder, bland annat genom att kontrollera eller begränsa kommunikationen mellan den person som utför plattformsarbetet och mottagaren av varor eller tjänster under och efter arbetets utförande, att den bevakar arbetets utförande med hjälp av elektroniska medel, att den följer eller bevakar den person som utför plattformsarbete i samband med att arbetet utförs, att den kontrollerar och organiserar affärsverksamheten med koppling till det plattformsarbete som utförs av individer eller innehar ansvaret för relaterade investeringar och förvaltning, att den förser den person som utför plattformsarbete med de verktyg, digitala medel, material eller maskiner som krävs för att utföra arbetet, eller att den begränsar friheten för den person som utför plattformsarbete att välja socialt skydd, olycksfallsförsäkring, pensionssystem eller andra former av försäkring, inbegripet genom negativa konsekvenser. Friheten att välja arbetstid eller frånvarotid, välja bort arbetsuppgifter, använda underleverantörer eller ersättare eller att arbeta för en tredje part är kännetecknande för äkta egenföretagande, utan att egentligen bevisa det. Att i praktiken begränsa detta handlingsutrymme för att organisera sitt arbete, särskilt rätten att välja arbetstid eller frånvaroperioder, acceptera eller välja bort arbetsuppgifter eller använda underleverantörer eller ersättare genom ett antal villkor eller ett påföljdssystem, inbegripet begränsning av tillgången till arbete, eller användning av kundvärderingssystem som ett kontrollverktyg och en grund för påföljder eller som ett verktyg för att fördela arbetsuppdrag, bör därför också beaktas som en indikator på kontroll och styrning av arbetets utförande. Granskning av kvaliteten på resultaten av detta arbete, inbegripet på elektronisk väg, bör också beaktas som en indikator på kontroll och styrning av arbetets utförande. Denna förteckning är icke uttömmande och andra relevanta inslag kan tyda på att den digitala arbetsplattformen utövar kontroll och styrning över arbetets utförande. Samtidigt bör digitala arbetsplattformar kunna utforma sina tekniska gränssnitt på ett sätt som garanterar att åtgärder eller regler som krävs enligt lag inte bör uppfattas som bevakning av arbetets utförande.

Ändringsförslag  33

 

Förslag till direktiv

Skäl 26

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26) Ett effektivt genomförande av den rättsliga presumtionen genom lämpliga åtgärder, t.ex. att sprida information till allmänheten, ta fram vägledning och stärka kontroller och fältinspektioner, är avgörande för att rättssäkerhet och insyn för alla berörda parter ska kunna garanteras. Dessa åtgärder bör ta hänsyn till den särskilda situationen för nystartade företag för att stödja företagarpotentialen och villkoren för hållbar tillväxt av digitala arbetsplattformar i unionen.

(26) Ett effektivt genomförande av den rättsliga presumtionen genom lämpliga åtgärder är avgörande för att rättssäkerhet och insyn för alla berörda parter ska kunna garanteras. Sådana åtgärder bör omfatta spridning av information till allmänheten, utarbetande av omfattande vägledning i form av konkreta och praktiska rekommendationer, stärkta kontroller, samarbete mellan olika nationella myndigheter samt mekanismer för personer som utför plattformsarbete och digitala arbetsplattformar för samråd med relevanta myndigheter och fältinspektioner. Dessa åtgärder bör ta hänsyn till den särskilda situationen för små och medelstora företag i den hållbara utvecklingen av digitala arbetsplattformar. Av rättviseskäl bör den rättsliga presumtionen inte leda till att vissa digitala arbetsplattformar införlivar ett underleverantörsföretag mellan plattformen och de personer som tillhandahåller tjänsten i syfte att kringgå de skyldigheter som fastställs i detta direktiv. Den digitala arbetsplattform till vilken arbetsgivaren är en underleverantör bör hållas ansvarig, utöver eller i stället för arbetsgivaren, för varje överträdelse av de rättigheter för plattformsarbetstagare som föreskrivs i detta direktiv, inbegripet med avseende på eventuell innestående lön och avgifter som ska betalas till arbetsmarknadsparternas gemensamma fonder eller institutioner.

Ändringsförslag  34

 

Förslag till direktiv

Skäl 26a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(26a) För att säkerställa att yrkesinspektioner genomförs ändamålsenligt bör medlemsstaterna ha tillräckligt med yrkesinspektörer i enlighet med ILO:s konvention nr 81 om arbetsinspektion och ILO:s rapport III om den 95:e internationella arbetskonferensen 2006, som rekommenderar att det finns en yrkesinspektör per 10 000 arbetstagare. Medlemsstaterna bör varje år fastställa ett nationellt mål för antalet inspektioner som ska genomföras med avseende på de verksamhetssektorer där digitala arbetsplattformar finns för att säkerställa den korrekta klassificeringen av arbetstagare. Förutom detta bör omklassificeringen av en person som utför plattformsarbete från egenföretagare till plattformsarbetstagare omedelbart föranleda att relevanta myndigheter utför en inspektion för att snabbt verifiera statusen hos övriga personer som utför plattformsarbete för samma digitala arbetsplattform.

Ändringsförslag  35

 

Förslag till direktiv

Skäl 26b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(26b) För att öka effektiviteten hos de inspektioner som genomförs med tillämpning av detta direktiv bör medlemsstaterna säkerställa att nationell rätt ger de behöriga myndigheterna tillräckliga befogenheter att utföra inspektionerna, att information om falskt egenföretagande, inbegripet resultatet av tidigare inspektioner, samlas in och behandlas för att detta direktiv ska genomföras på ett effektivt sätt samt att det finns tillgång till tillräcklig personal med de färdigheter och kvalifikationer som behövs för att effektivt genomföra inspektionerna. Med tanke på den höga förekomsten av felklassificering bör yrkesinspektörer åläggas att utveckla proaktiva kontroller.

Ändringsförslag  36

 

Förslag till direktiv

Skäl 27

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27) Av rättssäkerhetsskäl bör den rättsliga presumtionen inte ha några retroaktiva rättsverkningar före dagen för införlivande av detta direktiv och bör därför endast tillämpas på perioden från och med den dagen, även för avtalsförhållanden som ingåtts före och som fortfarande pågår den dagen. En talan som rör en eventuell förekomst av ett anställningsförhållande före den dagen bör därför endast bedömas på grundval av nationell lagstiftning och unionslagstiftning som föregår detta direktiv.

(27) Av rättssäkerhetsskäl bör den rättsliga presumtionen inte ha några retroaktiva rättsverkningar och bör därför endast tillämpas från och med den dag som anges i införlivandelagstiftningen, även för avtalsförhållanden som ingåtts före och som fortfarande pågår den dagen. En talan som rör en eventuell förekomst av ett anställningsförhållande före den dagen bör därför endast bedömas på grundval av nationell lagstiftning och unionslagstiftning som föregår detta direktiv, i synnerhet direktiv (EU) 2019/1152.

Ändringsförslag  37

 

Förslag till direktiv

Skäl 28

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28) Förhållandet mellan en person som utför plattformsarbete och en digital arbetsplattform uppfyller kanske inte kraven för ett anställningsförhållande i enlighet med definitionen i gällande lagstiftning, kollektivavtal eller praxis i respektive medlemsstat med beaktande av domstolens rättspraxis, även om den digitala arbetsplattformen kontrollerar arbetets utförande i fråga om en viss aspekt. Medlemsstaterna bör säkerställa att det finns möjlighet att motbevisa den rättsliga presumtionen i rättsliga eller administrativa förfaranden, eller båda, genom att på grundval av ovannämnda definition bevisa att förhållandet i fråga inte är ett anställningsförhållande. Att bevisbördan flyttas över till de digitala arbetsplattformarna motiveras av att de har en fullständig överblick över alla faktiska omständigheter som avgör förhållandet, särskilt de algoritmer genom vilka de leder sin verksamhet. Rättsliga och administrativa förfaranden som inleds av digitala arbetsplattformar i syfte att motbevisa den rättsliga presumtionen bör inte ha suspensiv verkan på tillämpningen av den rättsliga presumtionen. En motbevisad presumtion i administrativa förfaranden bör inte hindra att presumtionen tillämpas i efterföljande rättsliga förfaranden. Om den person som utför plattformsarbete som är föremål för presumtionen försöker motbevisa den rättsliga presumtionen, bör den digitala arbetsplattformen vara skyldig att bistå den personen, särskilt genom att tillhandahålla all relevant information som plattformen innehar om personen. Medlemsstaterna bör tillhandahålla nödvändig vägledning om förfarandena för motbevisning av den rättsliga presumtionen.

(28) Förhållandet mellan en person som utför plattformsarbete och en digital arbetsplattform uppfyller kanske inte kraven för ett anställningsförhållande i enlighet med definitionen i gällande lagstiftning, kollektivavtal eller praxis i respektive medlemsstat med beaktande av domstolens rättspraxis. Medlemsstaterna bör säkerställa att det finns möjlighet för alla parter att motbevisa den rättsliga presumtionen i rättsliga eller administrativa förfaranden, eller båda, genom att på grundval av ovannämnda definition bevisa att förhållandet i fråga inte är ett anställningsförhållande. Att bevisbördan flyttas över till de digitala arbetsplattformarna motiveras av att de har en fullständig överblick över alla faktiska omständigheter som avgör förhållandet, särskilt de algoritmer genom vilka de leder sin verksamhet. När en digital arbetsplattform överklagar ett administrativt eller rättsligt beslut där sysselsättningsstatusen fastställts för en person som utför plattformsarbete på grundval av tillämpning av presumtionen, bör detta förfarande inte ha suspensiv verkan på det beslutet. En motbevisad presumtion i administrativa förfaranden bör inte hindra att presumtionen tillämpas i efterföljande rättsliga förfaranden. Om den person som utför plattformsarbete som är föremål för presumtionen försöker motbevisa den rättsliga presumtionen, bör den digitala arbetsplattformen vara skyldig att bistå förfarandet, särskilt genom att tillhandahålla all relevant information som plattformen innehar om personen. Inom en gemensam europeisk ram bör medlemsstaterna tillhandahålla nödvändig vägledning om förfarandena för motbevisning av den rättsliga presumtionen och för att kunna bevisa att en person som utför plattformsarbete är äkta egenföretagare. Detta direktiv bör innehålla vissa inslag som visar på kontroll och styrning som ska beaktas vid motbevisandet. Dessa kriterier bör regelbundet bedömas av medlemsstaterna, ses över och vid behov kompletteras i samråd med arbetsmarknadens parter.

Ändringsförslag  38

 

Förslag till direktiv

Skäl 28a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(28a) Medlemsstaterna bör ha bestämmelser för kontroll av efterlevnaden som säkerställer att gynnsamma presumtioner används vid felklassificering av personer som utför plattformsarbete när de omklassificeras, däribland en presumtion att plattformsarbetstagaren har ett stadigvarande anställningsförhållande, att det inte finns någon provanställningsperiod eller att plattformsarbetstagaren har en heltidstjänst på företaget.

Ändringsförslag  39

 

Förslag till direktiv

Skäl 30

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(30) Utöver de rättigheter och skyldigheter som föreskrivs i detta direktiv fortsätter de rättigheter och skyldigheter som föreskrivs i förordning (EU) 2016/679 att gälla när personuppgifter behandlas. I enlighet med artiklarna 13, 14 och 15 i förordning (EU) 2016/679 måste den personuppgiftsansvarige säkerställa att registrerade har insyn när det gäller insamling och behandling av personuppgifter. I artikel 22.1 i förordning (EU) 2016/679 föreskrivs dessutom att den registrerade ska ha rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering, vilket har rättsliga följder för honom eller henne eller på liknande sätt i betydande grad påverkar honom eller henne, med förbehåll för de undantag som föreskrivs i punkt 2 i den artikeln. Dessa skyldigheter gäller även digitala arbetsplattformar.

(30) Utöver de rättigheter och skyldigheter som föreskrivs i detta direktiv fortsätter de rättigheter och skyldigheter som föreskrivs i förordning (EU) 2016/679 att gälla när personuppgifter behandlas. I artikel 9 i förordning (EU) 2016/679 fastställs särskilda regler för behandling av särskilda kategorier av personuppgifter. Med tanke på den inkräktande karaktären hos behandlingen av biometriska uppgifter, särskilt i ett arbetsförhållande, bör biometrisk identifiering aldrig vara obligatorisk. Arbetsgivarna bör alltid garantera mindre inkräktande sätt att uppnå det avsedda syftet med identifiering. Personer som utför plattformsarbete bör alltid erbjudas ett lättåtkomligt, fritt tillgängligt och effektivt alternativt sätt att identifiera sig, såsom identitetshandlingar, resehandlingar eller andra handlingar eller personlig verifiering, och de bör inte erbjudas några incitament att använda mekanismen för biometrisk identifiering eller drabbas av någon typ av negativ konsekvens. I enlighet med artiklarna 13, 14 och 15 i förordning (EU) 2016/679 måste den personuppgiftsansvarige säkerställa att registrerade har insyn när det gäller insamling och behandling av personuppgifter. Genom artiklarna 16–21 i förordning (EU) 2016/679 införs rätten till rättelse, radering, begränsning av behandling av uppgifter, dataportabilitet och att göra invändningar mot behandling av personuppgifter. I artikel 22.1 i förordning (EU) 2016/679 föreskrivs dessutom att den registrerade ska ha rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering, vilket har rättsliga följder för honom eller henne eller på liknande sätt i betydande grad påverkar honom eller henne, med förbehåll för de undantag som föreskrivs i punkt 2 i den artikeln. . Algoritmisk verksamhetsledning som inbegriper automatiserat beslutsfattande som har en betydande inverkan på individer utan medverkan av mänskliga chefer är därför olaglig enligt unionsrätten. I artikel 22.3 i förordning (EU) 2016/679 föreskrivs att den personuppgiftsansvarige ska genomföra lämpliga åtgärder för att säkerställa den registrerades rättigheter, friheter och legitima intressen, åtminstone rätten till personlig kontakt med den personuppgiftsansvarige för att kunna uttrycka sin åsikt och bestrida beslutet. Dessa rättigheter och skyldigheter gäller även digitala arbetsplattformar och personer som utför plattformsarbete.

Ändringsförslag  40

 

Förslag till direktiv

Skäl 30a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(30a) Användningen av algoritmiska planeringssystem ökar användningen av otrygga och korta skift samt instabila och oförutsägbara scheman1a. Algoritmisk styrning, utvärdering och disciplin intensifierar arbetsinsatsen genom att öka övervakningen, öka den takt som krävs av arbetstagare, minimera klyftan i arbetsflödet och utöka arbetsverksamheten utanför den vanliga arbetsplatsen och de vanliga arbetstiderna. Användningen av icke-transparenta algoritmer för att fatta ledningsbeslut skapar en känsla av osäkerhet bland arbetstagarna och kan leda till orättvis behandling och nekande av en förfarandemässigt korrekt process på arbetet. Det begränsade arbetsplatsbaserade lärandet och inflytandet över uppgifterna på grund av användningen av icke-transparenta algoritmer, arbetsintensifiering och osäkerhet kommer sannolikt att öka stressen och ångesten hos personalen samt vara skadligt för välbefinnandet och hälsan samt den mänskliga värdigheten och andra grundläggande rättigheter.

 

__________________

 

1a Algorithmic Management. Consequences for Work Organisation and Working Conditions, det gemensamma forskningscentrumet, Europeiska kommissionen (Sevilla, Spanien).

Ändringsförslag  41

 

Förslag till direktiv

Skäl 31

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(31) Detta direktiv påverkar inte tillämpningen av artiklarna 13, 14, 15 och 22 i förordning (EU) 2016/679, med undantag för artiklarna 13.2 f, 14.2 g och 15.1 h, i förhållande till vilka det i artikel 6 i detta direktiv föreskrivs mer specifika regler i samband med plattformsarbete, inbegripet för att säkerställa skyddet av rättigheter och friheter vid behandling av anställdas personuppgifter i den mening som avses i artikel 88 i förordning (EU) 2016/679.

(31) Detta direktiv påverkar inte tillämpningen av artiklarna 13, 14, 15 och 22 i förordning (EU) 2016/679, med undantag för artiklarna 13.2 f, 14.2 g och 15.1 h, i förhållande till vilka det i artikel 6 i detta direktiv föreskrivs mer specifika regler i samband med plattformsarbete, inbegripet för att säkerställa skyddet av rättigheter och friheter vid behandling av anställdas personuppgifter i den mening som avses i artikel 88 i förordning (EU) 2016/679, som möjliggör mer specifika regler för att säkerställa skyddet av rättigheter och friheter när det gäller behandlingen av arbetstagarnas personuppgifter inom ramen för anställningen, särskilt i syften som rör rekrytering, utförande av anställningsavtalet, däribland fullgörande av de skyldigheter som fastställs genom lag eller kollektivavtal, förvaltning, planering och organisering av arbetet, jämställdhet och mångfald på arbetsplatsen, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, skydd av arbetsgivarens eller kundens egendom och i syften som rör utövande och åtnjutande, på individuell eller kollektiv grund, av rättigheter och förmåner med avseende på anställning, och i syfte att avsluta anställningsförhållandet. Artikel 88 i förordning (EU) 2016/679 tillåter mer specifika regler i fråga om anställning. Detta direktiv fastställer specifika åtgärder avseende plattformsarbete för att skydda den mänskliga värdigheten, berättigade intressen och grundläggande rättigheter hos personer som utför plattformsarbete, varvid hänsyn särskilt ska tas till insyn i behandlingen, överföring av personuppgifter inom en koncern eller en grupp av företag som deltar i gemensam ekonomisk verksamhet samt övervakningssystem på arbetsplatsen. För att säkerställa maktbalansen i fråga om insyn i algoritmer och anställningsförhållanden får arbetstagarens informerade samtycke inte ersätta företagens skyldigheter i fråga om dataskydd i enlighet med detta direktiv.

Ändringsförslag  42

 

Förslag till direktiv

Skäl 32

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(32) Digitala arbetsplattformar bör omfattas av krav på insyn i samband med automatiska övervaknings- och beslutssystem som används för att övervaka, kontrollera eller utvärdera arbetets utförande på elektronisk väg och i samband med automatiserade beslutssystem som används för att fatta beslut som i betydande grad påverkar arbetsvillkoren, inbegripet tillgång för personer som utför plattformsarbete till arbetsuppgifter, inkomst, arbetsmiljö, arbetstid, befordran och avtalsstatus, inbegripet begränsning, tillfällig avstängning eller avslutande av deras konto. Utöver vad som föreskrivs i förordning (EU) 2016/679 bör information om sådana system också tillhandahållas i de fall där beslut inte enbart grundas på automatiserad behandling, förutsatt att de stöds av automatiserade system. Det bör också anges vilken typ av information som bör tillhandahållas personer som utför plattformsarbete rörande sådana automatiserade system samt i vilken form och när den bör tillhandahållas. Den personuppgiftsansvariges skyldighet enligt artiklarna 13, 14 och 15 i förordning (EU) 2016/679 att förse den registrerade med viss information om behandlingen av den registrerades personuppgifter och tillgången till sådana uppgifter bör fortsätta att gälla i samband med plattformsarbete. Information om automatiska övervaknings- och beslutssystem bör också på begäran lämnas till företrädare för personer som utför plattformsarbete och till nationella arbetsmarknadsmyndigheter, så att de kan utföra sina uppgifter.

(32) Digitala arbetsplattformar bör omfattas av krav på insyn i samband med automatiska övervaknings- och beslutssystem som används för att övervaka, kontrollera eller utvärdera arbetets utförande på elektronisk väg eller för att övervaka personerna själva som utför plattformsarbetet, och i samband med automatiserade beslutssystem som används för att fatta beslut som i betydande grad påverkar arbetsvillkoren, inbegripet tillgång för personer som utför plattformsarbete till arbetsuppgifter, inkomst, arbetsmiljö, arbetstid, befordran, socialt skydd och avtalsstatus, inbegripet begränsning, tillfällig avstängning eller avslutande av deras konto. Utöver vad som föreskrivs i förordning (EU) 2016/679 bör information och samråd om sådana system också tillhandahållas i de fall där beslut inte enbart grundas på automatiserad behandling, förutsatt att de stöds av automatiserade system. Det bör också anges vilken typ av information som bör tillhandahållas personer som utför plattformsarbete rörande sådana automatiserade system samt i vilken form och när den bör tillhandahållas. Den personuppgiftsansvariges skyldighet enligt artiklarna 13, 14 och 15 i förordning (EU) 2016/679 att förse den registrerade med viss information om behandlingen av den registrerades personuppgifter och tillgången till sådana uppgifter bör fortsätta att gälla i samband med plattformsarbete. Information om automatiska övervaknings- och beslutssystem bör också lämnas till företrädare för personer som utför plattformsarbete och till nationella arbetsmarknadsmyndigheter och behöriga tillsynsmyndigheter, så att de kan utföra sina uppgifter, samt på begäran till andra behöriga myndigheter. Enskilda plattformsarbetstagare bör få denna information i en koncis, enkel och begriplig form, om systemen och deras funktioner direkt påverkar dem och deras arbetsvillkor, så att de informeras på ett ändamålsenligt sätt. Eftersom mer detaljerad information är nödvändig för full transparens, för effektiva samråd och förhandlingar mellan parterna och för efterlevnadskontroll, bör digitala arbetsplattformar också tillhandahålla en detaljerad och robust rapport med denna information för plattformsarbetstagare, deras företrädare och behöriga myndigheter.

Ändringsförslag  43

 

Förslag till direktiv

Skäl 32a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(32a) Vissa beslut, såsom beslut som påverkar hälsa och säkerhet och avtalsförhållandet eller som inför ändringar i anställningsförhållandena, liksom beslut om att tillämpa disciplinära åtgärder, eller att begränsa, tillfälligt avbryta eller avsluta avtalsförhållandet och den person som utför plattformsarbetet, eller varje beslut som medför motsvarande skada, bör alltid fattas av människor, inte av automatiska system. Med tanke på konsekvenserna för arbetstagarna av sådana beslut, inbegripet deras försörjningsmöjligheter och grundläggande rättigheter, däribland sociala rättigheter, bör det alltid vara en person som är ansvarig för dessa beslut.

Ändringsförslag  44

 

Förslag till direktiv

Skäl 32b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(32b) Vissa typer av behandling av uppgifter på digitala arbetsplattformar kan innebära en hög risk för arbetstagarnas rättigheter och friheter. I artikel 35 i förordning (EU) 2016/679 fastställs att den personuppgiftsansvarige före behandlingen ska utföra en bedömning av den planerade behandlingens konsekvenser för skyddet av personuppgifter. Här fastställs även att den personuppgiftsansvarige, när det är lämpligt, ska inhämta synpunkter från de registrerade eller deras företrädare om den avsedda behandlingen, utan att det påverkar information som överförs konfidentiellt. Samrådet ska utföras på ett lämpligt sätt och med lämpligt innehåll för att i synnerhet ge arbetstagarrepresentanter möjlighet att göra en adekvat undersökning och, vid behov, förbereda för samrådet. Före varje införande av ett automatiskt övervakningssystem eller ett system för att fatta beslut eller bistå i beslutsfattandet och före eventuella förändringar som påverkar arbetsvillkoren, arbetets organisation eller övervakningen av arbetets utförande, bör digitala arbetsplattformar göra en konsekvensbedömning av systemets inverkan på uppgiftsskyddet.

Ändringsförslag  45

 

Förslag till direktiv

Skäl 33

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(33) Digitala arbetsplattformar bör inte vara skyldiga att uppge hur deras automatiska övervaknings- och beslutssystem fungerar i detalj, inbegripet algoritmer, eller andra detaljerade uppgifter som innehåller affärshemligheter eller som skyddas av immateriella rättigheter. Resultatet av dessa överväganden bör dock inte bli en vägran att tillhandahålla all den information som krävs enligt detta direktiv.

(33) Digitala arbetsplattformar bör vara skyldiga att uppge hur deras automatiska övervaknings- och beslutssystem fungerar i detalj, inbegripet algoritmer, som kan påverka de rättigheter som omfattas av detta direktiv. Information som överförs som konfidentiell till företrädare för personer som utför plattformsarbete och eventuella experter som biträder dem bör inte motivera en vägran att tillhandahålla all den information som krävs enligt detta direktiv. Medlemsstaterna bör fastställa en förteckning över objektiva kriterier för att fastställa den konfidentiella karaktären hos den information som företrädare för personer som utför plattformsarbete och eventuella experter inte har rätt att röja, vilken uttryckligen tillhandahållits dem i förtroende.

Ändringsförslag  46

 

Förslag till direktiv

Skäl 34a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(34a) Digitala arbetsplattformar bör under inga omständigheter föreskriva diskriminerande praxis vid behandling av personuppgifter. Digitala arbetsplattformar bör säkerställa verktyg för arbetstagare och arbetstagarrepresentanter för att underlätta en effektiv, maskinläsbar dataportabilitet som är kostnadsfri för att de ska kunna utöva sina rättigheter enligt detta direktiv och förordning (EU) 2016/679, särskilt rättigheterna enligt kapitel 3 i den förordningen. Personer som utför plattformsarbete bör ha rätt att både överföra uppgifter och inte överföra uppgifter eftersom det skulle kunna skada dem, till exempel när det gäller uppgifter om anseende.

Ändringsförslag  47

 

Förslag till direktiv

Skäl 35

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(35) Digitala arbetsplattformar använder i stor utsträckning automatiska övervaknings- och beslutssystem i personaladministrationen. Elektronisk övervakning kan vara inkräktande, och beslut som fattas eller stöds av sådana system påverkar direkt de personer som utför plattformsarbete, som kanske inte har direkt kontakt med en chef eller arbetsledare. Digitala arbetsplattformar bör därför regelbundet övervaka och utvärdera hur enskilda beslut som fattas eller stöds av automatiska övervaknings- och beslutssystem påverkar arbetsvillkoren. Digitala arbetsplattformar bör säkerställa att de har tillräckliga personalresurser för detta. Personer som av den digitala arbetsplattformen fått i uppgift att övervaka bör ha den kompetens, utbildning och befogenhet som krävs för den arbetsuppgiften, och bör skyddas mot uppsägning, disciplinåtgärder eller annan ogynnsam behandling om de avviker från automatiska beslut eller förslag till beslut. Utöver skyldigheterna enligt artikel 22 i förordning (EU) 2016/679 föreskrivs i artikel 7.1 och 7.3 i detta direktiv tydliga skyldigheter för arbetsplattformar, när det gäller mänsklig övervakning av effekterna av enskilda beslut som fattas eller stöds av automatiserade system, som ska gälla som särskilda regler i samband med plattformsarbete, inbegripet för att säkerställa skyddet av rättigheter och friheter vid behandling av anställdas personuppgifter i den mening som avses i artikel 88 i förordning (EU) 2016/679.

(35) Digitala arbetsplattformar använder i stor utsträckning automatiska övervaknings- och beslutssystem i personaladministrationen. Elektronisk övervakning kan vara inkräktande, och beslut som fattas eller stöds av sådana system påverkar direkt de personer som utför plattformsarbete, som kanske inte har direkt kontakt med en chef eller arbetsledare. Digitala arbetsplattformar bör därför säkerställa mänsklig tillsyn och tillsammans med arbetstagarrepresentanter utvärdera hur enskilda beslut som fattas eller stöds av automatiska övervaknings- och beslutssystem påverkar arbetsvillkoren och arbetstagarnas grundläggande rättigheter och friheter, däribland deras mänskliga värdighet och hälsa och säkerhet. Digitala arbetsplattformar bör säkerställa att de har tillräckliga personalresurser för detta. Personer som fått tillsynsansvar av den digitala arbetsplattformen bör ha den kompetens, utbildning och befogenhet som krävs för den arbetsuppgiften, och bör skyddas mot uppsägning, disciplinåtgärder eller annan ogynnsam behandling om de avviker från automatiska beslut eller förslag till beslut. Utöver skyldigheterna enligt artikel 22 i förordning (EU) 2016/679 föreskrivs i artikel 7.1 och 7.3 i detta direktiv tydliga skyldigheter för arbetsplattformar, när det gäller mänsklig övervakning av effekterna av enskilda beslut som fattas eller stöds av automatiserade system, som ska gälla som särskilda regler i samband med plattformsarbete, inbegripet för att säkerställa skyddet av rättigheter och friheter vid behandling av anställdas personuppgifter i den mening som avses i artikel 88 i förordning (EU) 2016/679.

Ändringsförslag  48

 

Förslag till direktiv

Skäl 36a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(36a) De personer som har ansvar för att granska beslut som väsentligt påverkar arbetsvillkoren bör vara delaktiga i att kontrollera systemets rekommendationer och bör inte tillämpa automatiska rekommendationer rutinmässigt på en individ. Granskarna bör delta aktivt och inte bara symboliskt. De bör ha faktiskt konkret inflytande över beslutet, och även beslutsrätt och kompetens att förkasta, dra tillbaka och ersätta det. Granskare bör väga upp och tolka rekommendationen, överväga alla tillgängliga ingångsdata och även ta hänsyn till andra ytterligare faktorer för att skydda rättigheterna för personer som utför plattformsarbete samt deras hälsa och säkerhet.

Ändringsförslag  49

 

Förslag till direktiv

Skäl 37

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(37) I detta sammanhang bör personer som utför plattformsarbete ha rätten att få en förklaring från den digitala arbetsplattformen gällande ett beslut, avsaknaden av ett beslut eller ett antal beslut som fattats eller stöds av automatiserade och som i betydande grad påverkar deras arbetsvillkor. I detta syfte bör den digitala arbetsplattformen ge dem möjlighet att diskutera och klargöra fakta, omständigheter och skäl för sådana beslut med en kontaktperson på den digitala arbetsplattformen. Dessutom bör digitala arbetsplattformar ge den person som utför plattformsarbete en skriftlig motivering till varje beslut om att begränsa, stänga av eller avsluta den personens konto, vägra ersättning för arbete som utförts av den personen eller till beslut som påverkar dennes avtalsstatus, eftersom sådana beslut sannolikt kommer att få betydande negativa konsekvenser för personer som utför plattformsarbete, särskilt när det gäller deras potentiella inkomster. Om den förklaring eller de skäl som erhålls inte är tillfredsställande eller om personer som utför plattformsarbete anser att deras rättigheter har överträtts bör de också ha rätt att begära att den digitala arbetsplattformen omprövar beslutet och att få ett motiverat svar inom rimlig tid. Om sådana beslut överträder dessa personers rättigheter, såsom arbetstagarrättigheter eller rätten till icke-diskriminering, bör den digitala arbetsplattformen rätta sådana beslut utan dröjsmål eller, om detta inte är möjligt, tillhandahålla skälig ersättning.

(37) I detta sammanhang bör personer som utför plattformsarbete ha rätten att få en mänsklig omprövning och en förklaring från den digitala arbetsplattformen gällande ett beslut, avsaknaden av ett beslut eller ett antal beslut som fattats eller stöds av automatiserade system och som i betydande grad påverkar deras arbetsvillkor så tidigt som möjligt och senast den dag då ett sådant beslut träder i kraft. I detta syfte bör den digitala arbetsplattformen ge dem möjlighet att diskutera och klargöra fakta, omständigheter och skäl för sådana beslut med en kontaktperson på den digitala arbetsplattformen. Dessutom bör digitala arbetsplattformar ge den person som utför plattformsarbete en skriftlig motivering till varje beslut om att begränsa tillgången till arbetsuppgifter, begränsa, stänga av eller avsluta den personens konto, neka arbete och vägra ersättning för arbete som utförts av den personen eller till beslut som påverkar personens avtalsstatus så tidigt som möjligt och senast den dag då ett sådant beslut träder i kraft, eftersom sådana beslut sannolikt kommer att få betydande negativa konsekvenser för personer som utför plattformsarbete, särskilt när det gäller deras potentiella inkomster. Den skriftliga motiveringen kan tillhandahållas och översändas på papper eller i elektronisk form, förutsatt att den är tillgänglig för den person som utför plattformsarbetet, att den kan lagras och skrivas ut och att plattformen behåller bevis på överföring eller mottagande. Om den förklaring eller de skäl som erhålls inte är tillfredsställande eller om personer som utför plattformsarbete anser att de har diskriminerats eller att deras rättigheter har överträtts bör de också ha rätt att begära att den digitala arbetsplattformen omprövar beslutet och att få ett motiverat svar utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter inom två veckor efter mottagandet av begäran, eller en månad när det gäller mikroföretag eller små och medelstora företag. Om sådana beslut överträder dessa personers rättigheter, såsom grundläggande rättigheter och friheter, arbetstagarrättigheter eller rätten till icke-diskriminering, bör den digitala arbetsplattformen rätta sådana beslut utan dröjsmål eller, om detta inte är möjligt, tillhandahålla skälig ersättning.

Ändringsförslag  50

 

Förslag till direktiv

Skäl 38

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(38) Genom rådets direktiv 89/391/EEG63 införs åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas arbetsmiljö, bl.a. arbetsgivarnas skyldighet att bedöma riskerna för hälsa och säkerhet i arbetet. Eftersom automatiska övervaknings- och beslutssystem kan ha en betydande inverkan på den fysiska och psykiska hälsan hos personer som utför plattformsarbete bör digitala arbetsplattformar utvärdera dessa risker, bedöma huruvida systemens skyddsåtgärder är lämpliga för att hantera dessa risker och vidta lämpliga förebyggande åtgärder och skyddsåtgärder.

(38) Genom rådets direktiv 89/391/EEG63 införs åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas arbetsmiljö, bl.a. arbetsgivarnas skyldighet att bedöma riskerna för hälsa och säkerhet i arbetet. Eftersom automatiska övervaknings- och beslutssystem kan ha en betydande inverkan på arbetstagares säkerhet och den fysiska och psykiska hälsan hos personer som utför plattformsarbete bör digitala arbetsplattformar undvika dessa risker, utvärdera och motverka de risker som inte kan undvikas, motverka riskerna vid källan, bedöma huruvida systemens skyddsåtgärder är lämpliga för att hantera dessa risker och vidta lämpliga förebyggande åtgärder, skyddsåtgärder och korrigerande åtgärder. I detta sammanhang är arbetsgivarens skyldighet att anpassa arbetet till individen särskilt relevant, framför allt när det gäller utformningen av arbetsplatser, valet av arbetsutrustning och valet av arbets- och produktionsmetoder, i syfte att i synnerhet minska det monotona arbetet och arbete som utförs i en förbestämd hastighet och att minska konsekvenserna av detta på hälsan. Detta direktiv kräver att arbetsgivarna ska inhämta synpunkter från arbetstagare och arbetstagarrepresentanter och låta dem delta i diskussioner om alla frågor som rör arbetsmiljön. I synnerhet bör planläggningen och införandet av ny teknik bli föremål för samråd med arbetstagarna och arbetstagarrepresentanter i fråga om följdverkningarna för arbetstagarnas säkerhet och hälsa i samband med val av utrustning, arbetsvillkoren och arbetsmiljön. Detta förutsätter samråd med arbetstagare, arbetstagares och arbetstagarrepresentanters rätt att lägga fram förslag och ett välavvägt deltagande i enlighet med detta direktiv samt nationell rätt och praxis. Arbetsgivaren ska dessutom säkerställa att varje arbetstagare får tillräcklig utbildning i arbetsmiljöfrågor, särskilt i form av information och instruktioner som specifikt avser arbetstagarens arbetsstation eller arbete om det införs ny teknik.

__________________

__________________

63 Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet (EGT L 183, 29.6.1989, s. 1).

63 Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet (EGT L 183, 29.6.1989, s. 1).

 

 

Ändringsförslag  51

 

Förslag till direktiv

Skäl 38a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(38a) De digitala arbetsplattformarna bör minst en gång per år göra en bedömning av hur enskilda beslut som fattas eller stöds av automatiska övervaknings- och beslutssystem påverkar arbetsvillkor, arbetsmiljö och grundläggande rättigheter, som ska inbegripa åtgärder för att motverka eventuella effekter på grundläggande rättigheter och hälsa och säkerhet, inbegripet psykisk hälsa. Om de möjliga effekterna på grundläggande rättigheter, hälsa och säkerhet, inbegripet psykisk hälsa, inte kan begränsas, bör systemen inte tas i bruk.

Ändringsförslag  52

 

Förslag till direktiv

Skäl 38b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(38b) Plattformsarbete, i synnerhet onlineplattformsarbete, medför en rad både befintliga och nya arbetsmiljörisker, såväl fysiska som psykosociala. Dessutom utsätts personer som arbetar via plattformar för särskilda arbetsmiljörisker. De får vanligtvis marginell eller ingen utbildning, och har små utsikter till karriärutveckling1a. Digitala arbetsplattformar bör inte använda automatiska övervaknings- och beslutssystem som på något sätt sätter onödig press på personer som utför plattformsarbete eller på annat sätt äventyrar plattformsarbetstagarnas fysiska och psykiska hälsa, till exempel genom användning av incitament, såsom extraordinära bonusar, eller straffmetoder, såsom betyg som påverkar arbetstiden och leder till tilldelning av mindre arbete. De bör säkerställa att automatiska övervaknings- och beslutssystem undviker alla diskriminerande beslut som fattas på grundval av sådan partiskhet eller praxis som kan förekomma.

 

__________________

 

1a Protecting Workers in EU Platform Economy, EU-Osha 2017, s. 28.

Ändringsförslag  53

 

Förslag till direktiv

Skäl 39

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(39) Genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/14/EG64 inrättas en allmän ram för information till och samråd med arbetstagare i unionen. När digitala arbetsplattformar inför eller gör väsentliga ändringar i hur automatiska övervaknings- och beslutssystem används får detta en direkt inverkan på plattformsarbetstagares organisation av arbetet och enskilda arbetsvillkor. Ytterligare åtgärder krävs för att säkerställa att digitala arbetsplattformar informerar och samråder med plattformsarbetstagare eller deras företrädare innan sådana beslut fattas, på lämplig nivå och, med tanke på komplexiteten i systemen för algoritmisk verksamhetsledning, vid behov med hjälp av en expert som valts ut av plattformsarbetstagarna eller deras företrädare på ett samordnat sätt.

(39) Genom direktiv 2002/14/EG inrättas en allmän ram för information till och samråd med arbetstagare i unionen. När digitala arbetsplattformar inför eller gör väsentliga ändringar i hur automatiska övervaknings- och beslutssystem används får detta en direkt inverkan på plattformsarbetstagares organisation av arbetet och enskilda arbetsvillkor. Ytterligare åtgärder krävs för att säkerställa att digitala arbetsplattformar informerar och effektivt samråder med arbetstagarrepresentanter i god tro innan sådana beslut fattas, på lämplig nivå och, med tanke på komplexiteten i systemen för algoritmisk verksamhetsledning, i god tid för att möjliggöra ett effektivt samråd och vid behov med hjälp av en expert som valts ut av arbetstagarrepresentanterna på ett samordnat sätt. I enlighet med direktiv 2002/14/EG är det meningen att dessa bestämmelser ska främja en effektiv dialog mellan arbetsmarknadens parter om dessa funktioner och, eftersom automatiska övervaknings- och beslutssystem har en direkt effekt på arbetsvillkoren, bör det vara möjligt att låta dem omfattas av kollektivförhandlingar.

__________________

 

64 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/14/EG av den 11 mars 2002 om inrättande av en allmän ram för information till och samråd med arbetstagare i Europeiska gemenskapen (EGT L 80, 23.3.2002, s. 29).

 

Ändringsförslag  54

 

Förslag till direktiv

Skäl 39a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(39a) I sin handlingsplan för den sociala ekonomin från 2021 erkände kommissionen den viktiga ekonomiska och sociala roll som entiteter inom den sociala ekonomin spelar som ett exempel på deltagarstyrda företag som utnyttjar digitala plattformar för att göra det lättare för medborgare att engagera sig samt för att sälja lokala varor och tjänster, i syfte att skapa bättre arbetsvillkor för sina medlemmar. Kooperativ skulle därför kunna utgöra ett viktigt instrument för nedifrån och upp-organisation av plattformsarbete och skulle kunna uppmuntra till konkurrens mellan plattformar. Medlemsstaterna bör skydda och främja kooperativa företag och hantverksföretag genom åtgärder för att skydda deras arbete och säkerställa deras kapacitet till hållbar utveckling och tillväxt.

Ändringsförslag  55

 

Förslag till direktiv

Skäl 40

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(40) Personer som saknar anställningsförhållande utgör ett betydande antal av de personer som utför plattformsarbete. De automatiska övervaknings- och beslutssystem som används av digitala arbetsplattformar påverkar deras arbetsvillkor och deras inkomstmöjligheter på ungefär samma sätt som för plattformsarbetstagare. Därför bör de rättigheter i artiklarna 6, 7 och 8 i detta direktiv som rör skyddet av fysiska personer vid behandling av personuppgifter i samband med algoritmisk verksamhetsledning, närmare bestämt de som rör insyn i automatiska övervaknings- och beslutssystem, begränsningar av behandling eller insamling av personuppgifter, mänsklig övervakning och omprövning av viktiga beslut, också gälla personer i unionen som utför plattformsarbete och som inte har något anställningsavtal eller anställningsförhållande. De rättigheter avseende arbetsmiljö samt information till och samråd med plattformsarbetstagarna eller deras företrädare som är specifika för arbetstagare enligt unionsrätten bör inte gälla dem. Förordning (EU) 2019/1150 föreskriver skyddsåtgärder avseende rättvisa villkor och transparens för egenföretagare som utför plattformsarbete, förutsatt att de betraktas som företagsanvändare i den mening som avses i den förordningen. Om sådana skyddsåtgärder strider mot delar av de specifika rättigheter och skyldigheter som fastställs i detta direktiv bör de särskilda bestämmelserna i förordning (EU) 2019/1150 ha företräde med avseende på företagsanvändare.

(40) De rättigheter i artiklarna 6, 7 och 8 i detta direktiv som rör skyddet av fysiska personer vid behandling av personuppgifter i samband med algoritmisk verksamhetsledning, närmare bestämt de som rör insyn i automatiska övervaknings- och beslutssystem, begränsningar av behandling eller insamling av personuppgifter, mänsklig övervakning och omprövning av viktiga beslut, bör också gälla personer i unionen som utför plattformsarbete och som inte har något anställningsavtal eller anställningsförhållande. De rättigheter avseende arbetsmiljö samt information till och samråd med plattformsarbetstagarna eller deras företrädare som är specifika för arbetstagare enligt unionsrätten bör inte gälla dem. Förordning (EU) 2019/1150 föreskriver skyddsåtgärder avseende rättvisa villkor och transparens för egenföretagare som utför plattformsarbete, förutsatt att de betraktas som företagsanvändare i den mening som avses i den förordningen. Om sådana skyddsåtgärder strider mot delar av de specifika rättigheter och skyldigheter som fastställs i detta direktiv bör de särskilda bestämmelserna i förordning (EU) 2019/1150 ha företräde med avseende på företagsanvändare.

Ändringsförslag  56

 

Förslag till direktiv

Skäl 41

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(41) För att säkerställa att digitala arbetsplattformar följer arbetsmarknadslagstiftningen och arbetsrättsliga bestämmelser, skyldigheter att betala sociala avgifter, samordning av socialt skydd och andra relevanta regler, särskilt om de är etablerade i ett annat land än den medlemsstat där plattformsarbetstagaren utför arbete, bör digitala arbetsplattformar deklarera arbete som utförs av plattformsarbetstagare till de behöriga arbetsmarknads- och socialskyddsmyndigheterna i den medlemsstat där arbetet utförs, i enlighet med de regler och förfaranden som fastställs i den berörda medlemsstatens lagstiftning.

(41) För att säkerställa att digitala arbetsplattformar följer arbetsmarknadslagstiftningen och arbetsrättsliga bestämmelser, skyldigheter att betala skatt och sociala avgifter, samordning av socialt skydd och andra relevanta regler, och i syfte att förebygga illojal konkurrens, särskilt om de är etablerade i ett annat land än den medlemsstat där plattformsarbetstagaren utför arbete, bör digitala arbetsplattformar deklarera arbete som utförs av plattformsarbetstagare till de behöriga arbetsmarknads- och socialskyddsmyndigheterna i den medlemsstat där arbetet utförs, i enlighet med de regler och förfaranden som fastställs i den berörda medlemsstatens lagstiftning. Med hänsyn till sådana gränsöverskridande fall inrättades Europeiska arbetsmyndigheten för att underlätta och stödja samarbetet mellan de behöriga nationella myndigheterna i verkställandet av relevant unionslagstiftning, för att säkerställa tillgång till information för arbetsgivare och arbetstagare om deras rättigheter och skyldigheter inom ramen för arbetskraftens rörlighet, för att samordna det europeiska nätverket för arbetsförmedlingar (Eures) och för att främja informationsutbytet mellan medlemsstaterna, bland annat genom att främja användningen av elektroniska verktyg för datautbyte mellan nationella myndigheter, såsom kommissionens informationssystem för den inre marknaden och systemet för elektroniskt utbyte av socialförsäkringsuppgifter, samt för att samordna och stödja samordnade eller gemensamma inspektioner i syfte att verkställa relevant unionslagstiftning.

Ändringsförslag  57

 

Förslag till direktiv

Skäl 42

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(42) Information om antalet personer som regelbundet utför plattformsarbete genom digitala arbetsplattformar, deras avtals- eller sysselsättningsstatus och de allmänna villkor som gäller för dessa avtalsförhållanden är av avgörande betydelse för att stödja yrkesinspektioner, socialskyddsmyndigheter och andra relevanta myndigheter när det gäller att korrekt fastställa sysselsättningsstatusen för personer som utför plattformsarbete och när det gäller att säkerställa att rättsliga skyldigheter efterlevs samt för att stödja företrädare för personer som utför plattformsarbete när de verkar i egenskap av företrädare, och bör därför göras tillgänglig för dem. Dessa myndigheter och företrädare bör också ha rätt att be digitala arbetsplattformar om ytterligare förtydliganden och preciseringar, såsom grundläggande uppgifter om arbetsvillkor avseende arbetstid och ersättning.

(42) De digitala arbetsplattformarna bör inkluderas i tillämpligt offentligt företagarregister, som ska innehålla relevant information om samtliga digitala arbetsplattformar med verksamhet i landet: information om antalet personer som utför plattformsarbete genom digitala arbetsplattformar, deras avtals- eller sysselsättningsstatus, kopia av anställningsavtal, genomsnittlig varaktighet för verksamheten och genomsnittlig inkomst från verksamheten och de allmänna villkor som gäller för dessa avtalsförhållanden. Sådan information är av avgörande betydelse för att stödja yrkesinspektioner, socialskyddsmyndigheter och andra relevanta myndigheter när det gäller att korrekt fastställa sysselsättningsstatusen för personer som utför plattformsarbete och när det gäller att säkerställa att rättsliga skyldigheter efterlevs samt för att stödja företrädare för personer som utför plattformsarbete, inbegripet fackförbund, när de verkar i egenskap av företrädare, och bör därför göras tillgänglig för dem. Dessa myndigheter och företrädare bör också ha rätt att be digitala arbetsplattformar om ytterligare förtydliganden och preciseringar, såsom grundläggande uppgifter om arbetsvillkor avseende arbetstid och ersättning. Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) och Europeiska arbetsmyndigheten bör, i enlighet med sina respektive befogenheter och mandat, stödja insamling och utbyte av dessa uppgifter, så att lämpliga riskbedömningsverktyg kan tas fram.

Ändringsförslag  58

 

Förslag till direktiv

Skäl 42a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(42a) Erfarenhet visar att användningen av underleverantörskedjor har fungerat som ett sätt att kringgå tillämpningen av arbetsrätt på plattformsarbetstagare när nationell rätt har infört presumtionen om ett anställningsförhållande för digitala arbetsplattformar1a. Användning av odeklarerat arbete inom leveransplattformar har också påvisats i flera medlemsstater. Denna metod utförs med hjälp av hyrda identiteter, dvs. plattformsarbetstagare eller personer med rätt att arbeta som registrerar sig på plattformen hyr ut sina konton till i huvudsak odokumenterade migranter och minderåriga1b. För att förhindra odeklarerat arbete och missbruk av underentreprenad som ett sätt att kringgå detta direktiv bör medlemsstaterna införa rättsliga bestämmelser om underentreprenad som föreskriver solidariskt ansvar och faktisk tillgång till rättslig prövning i alla underleverantörskedjor, så att entreprenörer i en underleverantörskedja kan hållas ansvariga för att betala löner, sociala avgifter och ekonomiska sanktioner utöver eller i stället för den direkta arbetsgivaren. I specifika fall som rör tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i EU kan alla entreprenörer som ingår i underleverantörskedjan hållas ansvariga för brott enligt vad som fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/52/EG1c. Medlemsstaterna bör säkerställa att papperslösa migranter kan få tillgång till rättslig prövning utan att frukta repressalier eller risk för deportering, även i enlighet med direktiv 2009/52/EG. För att bekämpa odeklarerat plattformsarbete bör digitala arbetsplattformar säkerställa tillförlitliga verifieringsprocesser för plattformsarbetstagares identitet.

 

__________________

 

1a EU-Osha, ”Spain: the ‘riders’ law’, new regulation on digital platform work”, 16.2.2022.

 

1b EESK, ”The definition of worker in the platform economy: Exploring workers’ risks and regulatory solutions”, 13.9.2021; Europeiska forumet för att bekämpa odeklarerat arbete (Europeiska arbetsmyndighetens arbetsgrupp), ”Thematic Review workshop: Undeclared work in the collaborative economy”, 19–20.5.2021.

 

1c Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/52/EG av den 18 juni 2009 om minimistandarder för sanktioner och åtgärder mot arbetsgivare för tredjelandsmedborgare som vistas olagligt (EUT L 168, 30.6.2009, s. 24).

Ändringsförslag  59

 

Förslag till direktiv

Skäl 43

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(43) Ett omfattande system av bestämmelser för efterlevnaden av unionens regelverk på sysselsättningsområdet har tagits fram, och delar av detta bör tillämpas på detta direktiv för att säkerställa att personer som utför plattformsarbete har tillgång till ändamålsenlig och opartisk tvistlösning och rätt till gottgörelse, inbegripet skälig ersättning. Med tanke på att rätten till ett ändamålsenligt rättsligt skydd har grundläggande betydelse, bör personer som utför plattformsarbete fortsätta att åtnjuta ett sådant skydd även efter slutet på det anställningsförhållande eller avtalsförhållande som gav upphov till en påstådd överträdelse av rättigheterna enligt detta direktiv.

(43) Ett omfattande system av bestämmelser för efterlevnaden av unionens regelverk på sysselsättningsområdet har tagits fram, och delar av detta bör tillämpas på detta direktiv för att säkerställa att personer som utför plattformsarbete har tillgång till lämplig, snabb, ändamålsenlig och opartisk tvistlösning och rätt till gottgörelse, inbegripet skälig ersättning. Tillgången till sådan tvistlösning och rätten till prövning bör vara kostnadsfri, åtminstone för personer som inte har tillräckliga medel. Med tanke på att rätten till ett ändamålsenligt rättsligt skydd har grundläggande betydelse, bör personer som utför plattformsarbete fortsätta att åtnjuta ett sådant skydd även efter slutet på det anställningsförhållande eller avtalsförhållande som gav upphov till en påstådd överträdelse av rättigheterna enligt detta direktiv.

Ändringsförslag  60

 

Förslag till direktiv

Skäl 44

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(44) Företrädare för personer som utför plattformsarbete bör kunna företräda en eller flera personer som utför plattformsarbete i alla domstolsförfaranden eller administrativa förfaranden om hävdande av rättigheter eller skyldigheter enligt detta direktiv. Att föra talan för eller att stödja flera personer som utför plattformsarbete är ett sätt att underlätta förfaranden som annars inte skulle ha inletts på grund av förfarandehinder, kostnadshinder eller rädsla för repressalier.

(44) Företrädare för personer som utför plattformsarbete, inbegripet fackförbund, bör kunna företräda en eller flera personer som utför plattformsarbete i alla domstolsförfaranden eller administrativa förfaranden om hävdande av rättigheter eller skyldigheter enligt detta direktiv. Att föra talan för eller att stödja flera personer som utför plattformsarbete är ett sätt att underlätta förfaranden som annars inte skulle ha inletts på grund av förfarandehinder, kostnadshinder eller rädsla för repressalier.

Ändringsförslag  61

 

Förslag till direktiv

Skäl 45

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(45) Plattformsarbete kännetecknas av att det saknas en gemensam arbetsplats där arbetstagarna kan lära känna varandra samt kommunicera med varandra och med sina företrädare, också när det gäller försvar av deras intressen gentemot arbetsgivaren. Det är därför nödvändigt att skapa digitala kommunikationskanaler, i linje med de digitala arbetsplattformarnas arbetsorganisation, där personer som utför plattformsarbete kan kommunicera med varandra och kontaktas av sina företrädare. Digitala arbetsplattformar bör skapa sådana kommunikationskanaler inom sin digitala infrastruktur eller genom liknande ändamålsenliga medel, samtidigt som de respekterar skyddet av personuppgifter och avstår från att bereda sig tillgång till eller övervaka sådan kommunikation.

(45) Plattformsarbete kännetecknas av att det saknas en gemensam arbetsplats där arbetstagarna kan lära känna varandra samt kommunicera med varandra och med sina företrädare, också när det gäller försvar av deras intressen gentemot arbetsgivaren. På vissa områden som förekommer inom plattformsarbete, såsom digitala fjärrtjänster eller formgivningsarbete, saknar många medlemsstater etablerade arbetstagarorganisationer eller fackförbund. Personer som utför plattformsarbete bör i enlighet med nationell rätt och praxis ha friheten att organisera sig, välja företrädare samt beaktas i den sociala dialogen och i kollektivförhandlingar, oavsett anställningsstatus. Personer som utför plattformsarbete kan också utsättas för en ökad risk för våld, inklusive könsrelaterat våld och trakasserier. Det är därför nödvändigt att skapa privata, säkra digitala kommunikations- och rapporteringskanaler, eventuellt genom kryptering, i linje med de digitala arbetsplattformarnas arbetsorganisation, där personer som utför plattformsarbete kan kommunicera med varandra och kontaktas av sina företrädare samt rapportera incidenter av våld och trakasserier. Digitala arbetsplattformar bör skapa sådana kommunikations- och rapporteringskanaler inom sin digitala infrastruktur eller genom liknande ändamålsenliga medel, samtidigt som de respekterar skyddet av personuppgifter och avstår från att bereda sig tillgång till eller övervaka sådan kommunikation. Av samma skäl bör kollektivförhandlingar främjas genom att säkerställa att fackförbund kan utöva sin roll på ett effektivt sätt.

Ändringsförslag  62

 

Förslag till direktiv

Skäl 46

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(46) I administrativa förfaranden eller domstolsförfaranden som rör korrekt fastställande av sysselsättningsstatusen för personer som utför plattformsarbete kan sådana uppgifter om arbetets organisation som möjliggör fastställandet av sysselsättningsstatusen, i synnerhet huruvida den digitala arbetsplattformen kontrollerar vissa delar av arbetets utförande, innehas av den digitala arbetsplattformen och eventuellt inte vara lättillgängliga för personer som utför plattformsarbete och för behöriga myndigheter. Nationella domstolar eller behöriga myndigheter bör därför kunna förelägga den digitala arbetsplattformen att lämna all relevant bevisning som de förfogar över, inbegripet konfidentiell information, med förbehåll för effektiva åtgärder för att skydda sådan information.

(46) I administrativa förfaranden eller domstolsförfaranden som rör korrekt fastställande av sysselsättningsstatusen för personer som utför plattformsarbete kan sådana uppgifter om arbetets organisation som möjliggör fastställandet av sysselsättningsstatusen, i synnerhet huruvida den digitala arbetsplattformen kontrollerar eller styr vissa delar av arbetets utförande, innehas av den digitala arbetsplattformen och eventuellt inte vara lättillgängliga för personer som utför plattformsarbete och för behöriga myndigheter. Nationella domstolar eller behöriga myndigheter bör därför kunna förelägga den digitala arbetsplattformen att lämna all relevant bevisning som de förfogar över, inbegripet konfidentiell information, med förbehåll för effektiva åtgärder för att skydda sådan information.

Ändringsförslag  63

 

Förslag till direktiv

Skäl 47

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(47) Med tanke på att det i artikel 6, artikel 7.1 och 7.3 samt artikel 8 i detta direktiv föreskrivs särskilda regler i samband med plattformsarbete för att säkerställa skyddet för anställdas personuppgifter i den mening som avses i artikel 88 i förordning (EU) 2016/679 och att artikel 10 i detta direktiv gör dessa skyddsåtgärder tillämpliga även på personer utan anställningsavtal eller anställningsförhållande, bör de nationella tillsynsmyndigheter som avses i artikel 51 i förordning (EU) 2016/679 ha befogenhet att övervaka tillämpningen av dessa skyddsåtgärder. Kapitlen VI, VII och VIII i förordning (EU) 2016/679 bör gälla i fråga om formerna för tillämpningen av dessa skyddsåtgärder, särskilt när det gäller mekanismerna för tillsyn, samarbete och enhetlighet samt rättsmedel, ansvar och sanktioner, inbegripet befogenheten att påföra administrativa sanktionsavgifter upp till det belopp som avses i artikel 83.5 i den förordningen.

(47) Med tanke på att det i artikel 6, artikel 7.1 och 7.3 samt artikel 8 i detta direktiv föreskrivs särskilda regler i samband med plattformsarbete för att säkerställa skyddet för anställdas personuppgifter i den mening som avses i artikel 88 i förordning (EU) 2016/679 och att artikel 10 i detta direktiv gör dessa skyddsåtgärder tillämpliga även på personer utan anställningsavtal eller anställningsförhållande, bör de nationella tillsynsmyndigheter som avses i artikel 51 i förordning (EU) 2016/679 ha befogenhet att övervaka tillämpningen av dessa skyddsåtgärder. Kapitlen VI, VII och VIII i förordning (EU) 2016/679 bör gälla i fråga om formerna för tillämpningen av dessa skyddsåtgärder samt de kommunikations- och rapporteringskanaler som inrättas i artikel 15 i detta direktiv, särskilt när det gäller mekanismerna för tillsyn, samarbete och enhetlighet samt rättsmedel, ansvar och sanktioner, inbegripet befogenheten att påföra administrativa sanktionsavgifter upp till det belopp som avses i artikel 83.5 i den förordningen.

Ändringsförslag  64

 

Förslag till direktiv

Skäl 48

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(48) Automatiska övervaknings- och beslutssystem som används i samband med plattformsarbete inbegriper behandling av personuppgifter och påverkar arbetsvillkoren och rättigheterna för personer som utför plattformsarbete. De väcker därför frågor som rör dataskyddslagstiftning samt arbets- och socialskyddslagstiftning. Dataskyddsmyndigheter och relevanta arbetsmarknads- och socialskyddsmyndigheter bör därför samarbeta i fråga om efterlevnaden av detta direktiv, bl.a. genom att utbyta relevant information med varandra, utan att det påverkar dataskyddsmyndigheternas oberoende.

(48) Automatiska övervaknings- och beslutssystem som används i samband med plattformsarbete inbegriper behandling av personuppgifter och påverkar arbetsvillkoren och rättigheterna för personer som utför plattformsarbete. De väcker därför frågor som rör dataskyddslagstiftning samt arbets- och socialskyddslagstiftning. Dataskyddsmyndigheter och relevanta arbetsmarknads- och socialskyddsmyndigheter bör därför samarbeta, även på gränsöverskridande nivå, i fråga om efterlevnaden av detta direktiv, bl.a. genom att utbyta relevant information med varandra, utan att det påverkar dataskyddsmyndigheternas oberoende.

Ändringsförslag  65

 

Förslag till direktiv

Skäl 48a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(48a) Eftersom enskilda personers rättigheter och friheter allvarligt kan undergrävas av automatiska övervaknings- eller beslutssystem är det viktigt att berörda personer har meningsfull tillgång till den berörda nationella myndighetens rapporterings- och prövningsmekanismer, oavsett om det är dataskyddsmyndigheten eller arbetsinspektionen. De bör kunna rapportera eventuella överträdelser av detta direktiv till den behöriga nationella myndigheten och ha rätt att bli hörda och informeras om resultatet av sitt klagomål samt till ett beslut som fattas i god tid.

Ändringsförslag  66

Förslag till direktiv

Skäl 49

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(49) Eftersom målet för detta direktiv, nämligen att förbättra arbetsvillkoren för plattformsarbete, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna själva utan snarare, på grund av behovet att fastställa gemensamma minimikrav, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(49) Eftersom ett av målen för detta direktiv, nämligen att förbättra arbetsvillkoren för plattformsarbete, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna själva utan snarare, på grund av behovet att fastställa gemensamma minimikrav, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. Minimiharmonisering på unionsnivå är nödvändig för att förbättra arbetsvillkoren för plattformsarbete och skydda arbetstagarnas rättigheter i hela unionen med tanke på att många digitala arbetsplattformar har en unionsomfattande dimension, för att undvika en kapplöpning mot botten i hela unionen vad gäller arbetsvillkor och för att skapa lika villkor för företag som respekterar sociala normer. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

Ändringsförslag  67

Förslag till direktiv

Skäl 51

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(51) Vid genomförandet av detta direktiv bör medlemsstaterna undvika sådana administrativa, finansiella och rättsliga åligganden som motverkar etableringen och utvecklingen av mikroföretag samt små och medelstora företag. Medlemsstaterna bör bedöma hur deras införlivandeåtgärder påverkar nystartade företag samt små och medelstora företag för att säkerställa att dessa inte blir oproportionerligt påverkade, och då vara särskilt uppmärksamma på mikroföretag och den administrativa bördan. Medlemsstaterna bör också offentliggöra resultaten av dessa bedömningar.

utgår

Ändringsförslag  68

 

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Syftet med detta direktiv är att förbättra arbetsvillkoren för personer som utför plattformsarbete genom att säkerställa korrekt fastställande av deras sysselsättningsstatus, genom att främja insyn, rättvisa och redovisningsskyldighet i algoritmisk verksamhetsledning av plattformsarbete och genom att förbättra insynen i plattformsarbete, även i gränsöverskridande situationer, och samtidigt stödja villkoren för hållbar tillväxt av digitala arbetsplattformar i unionen.

1. Syftet med detta direktiv är att förbättra arbetsvillkoren för personer som utför plattformsarbete genom att säkerställa ett korrekt fastställande av deras sysselsättningsstatus, genom att främja insyn, rättvisa, mänsklig tillsyn, säkerhet och redovisningsskyldighet i algoritmisk verksamhetsledning av plattformsarbete och genom att förbättra insynen i plattformsarbete, även i gränsöverskridande situationer, och samtidigt främja hållbar tillväxt av digitala arbetsplattformar i unionen.

Ändringsförslag  69

 

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 2 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I enlighet med artikel 10 gäller de rättigheter som fastställs i detta direktiv avseende skydd för fysiska personer i samband med behandling av personuppgifter under algoritmisk verksamhetsledning även för alla personer som utför plattformsarbete i unionen och som inte har något anställningsavtal eller anställningsförhållande.

I enlighet med artikel 10 gäller de rättigheter som fastställs i detta direktiv avseende skydd för fysiska personer under algoritmisk verksamhetsledning även för alla personer som utför plattformsarbete i unionen och som inte har något anställningsavtal eller anställningsförhållande.

Ändringsförslag  70

 

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 1 – led 1 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) Den tillhandahålls på begäran av en tjänstemottagare.

(b) Den tillhandahålls på begäran av en tjänstemottagare eller inbegriper arbetsfördelning genom ett öppet ansökningsförfarande.

Ändringsförslag  71

 

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 1 – led 1 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) Den inbegriper, som en nödvändig och väsentlig del, organisering av arbete som utförs av enskilda personer, oavsett om arbetet utförs via nätet eller på en viss plats.

(c) Den inbegriper organisering av arbete som utförs av enskilda personer, oavsett om arbetet utförs via nätet eller på en viss plats och oavsett vilken avtalad beteckning som används för förhållandet mellan den personen och den fysiska eller juridiska person som tillhandahåller tjänsten.

Ändringsförslag  72

 

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 1 – led 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) plattformsarbete: allt arbete som organiseras genom en digital arbetsplattform och utförs i unionen av en enskild person på grundval av ett avtalsförhållande mellan den digitala arbetsplattformen och den enskilda, oavsett om det finns ett avtalsförhållande mellan den enskilda och tjänstemottagaren.

(2) plattformsarbete: allt arbete som organiseras genom en digital arbetsplattform och utförs i unionen av en enskild person, oavsett om det finns ett avtalsförhållande mellan den enskilda och tjänstemottagaren.

Ändringsförslag  73

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 1 – led 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) företrädare: arbetstagarorganisationer eller arbetstagarrepresentanter som föreskrivs i nationell lagstiftning eller praxis, eller bägge.

(5) arbetstagarrepresentant: företrädare för erkända fackförbund i enlighet med nationell rätt och praxis eller andra personer som valts fritt eller utsetts av arbetstagarna i en organisation för att företräda dem i enlighet med nationell rätt eller praxis, eller bägge.

Ändringsförslag  74

 

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 1 – led 5a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a) representant för personer som utför plattformsarbete: företrädare för erkända fackförbund i enlighet med nationell rätt och praxis eller andra personer som valts fritt eller som utsetts av arbetstagarna eller egenföretagare som utför plattformsarbete i en organisation för att företräda dem i enlighet med nationell rätt eller praxis, eller bägge.

Ändringsförslag  75

 

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 1 – led 5b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5b) automatiska övervakningssystem: automatiska system som används för eller som stöder övervakning, tillsyn eller utvärdering av arbetets utförande.

Ändringsförslag  76

 

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 1 – led 5c (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5c) automatiska beslutssystem: automatiska system som används för att fatta beslut eller stödja beslutsfattande.

Ändringsförslag  77

 

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 1 – led 5d (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5d) biometriska uppgifter: biometriska uppgifter enligt definitionen i artikel 4.14 i förordning (EU) 2016/679.

Ändringsförslag  78

 

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 1 – led 5e (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5e) biometribaserade uppgifter: data som erhålls genom särskild teknisk behandling som rör en fysisk persons fysiska, fysiologiska eller beteendemässiga särdrag, signaler eller kännetecken, exempelvis ansiktsuttryck, rörelser, pulsfrekvens, röst, tangenttryckningar eller gångstil.

Ändringsförslag  79

 

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. I definitionen av digitala arbetsplattformar i punkt 1.1 ingår inte tillhandahållare av en tjänst vars främsta syfte är att utnyttja eller dela resurser. Den ska vara begränsad till tillhandahållare av en tjänst för vilken organisationen av det arbete som utförs av enskilda personer inte utgör en enbart mindre och rent underordnad del.

2. I definitionen av digitala arbetsplattformar i punkt 1.1 ingår inte tillhandahållare av en tjänst vars främsta syfte är att utnyttja eller dela resurser eller som tillåter enskilda individer att återförsälja varor. Den ska vara begränsad till tillhandahållare av en tjänst för vilken organisationen av det arbete som utförs av enskilda personer inte utgör en enbart mindre och rent underordnad del.

Ändringsförslag  80

 

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska ha lämpliga förfaranden för att kontrollera och säkerställa ett korrekt fastställande av sysselsättningsstatusen för personer som utför plattformsarbete, i syfte att fastställa om det föreligger ett anställningsförhållande enligt definitionen i gällande lagstiftning, kollektivavtal eller praxis i medlemsstaterna, med beaktande av domstolens rättspraxis, och säkerställa att de åtnjuter de rättigheter som följer av den unionsrätt som är tillämplig på arbetstagare.

1. Medlemsstaterna ska ha lämpliga och effektiva förfaranden för att kontrollera och säkerställa ett korrekt fastställande av sysselsättningsstatusen för personer som utför plattformsarbete, i syfte att tillämpa presumtionen om ett anställningsförhållande i enlighet med artikel 4.1 i syfte att fastställa om ett sådant förhållande föreligger enligt definitionen i tillämplig lag, kollektivavtal eller praxis i medlemsstaterna, och med beaktande av domstolens rättspraxis, och säkerställa att dessa personer åtnjuter de rättigheter som följer av den unionsrätt som är tillämplig på arbetstagare.

Ändringsförslag  81

 

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Fastställandet av förefintligheten av ett anställningsförhållande ska i första hand styras av sakförhållanden som rör det faktiska utförandet av arbetet, med beaktande av användningen av algoritmer i organisationen av plattformsarbete, oavsett hur förhållandet betecknas i ett eventuellt avtalsarrangemang som de ifrågavarande parterna kan ha ingått. Om det på grundval av sakförhållanden konstateras att ett anställningsförhållande föreligger, ska den part som innehar arbetsgivarens skyldigheter tydligt anges i enlighet med nationella rättssystem.

2. Fastställandet av förefintligheten av ett anställningsförhållande ska i första hand styras av sakförhållanden som rör det faktiska utförandet av arbetet, med beaktande av användningen av algoritmer i organisationen av plattformsarbete, oavsett hur förhållandet betecknas i ett eventuellt avtalsarrangemang som de ifrågavarande parterna kan ha ingått. Om det på grundval av sådana sakförhållanden konstateras att ett anställningsförhållande föreligger, ska den part eller de parter som innehar arbetsgivarens skyldigheter tydligt anges i enlighet med nationella rättssystem och med artikel 12b, och ska på lämpligt sätt fullgöra dessa skyldigheter.

Ändringsförslag  82

 

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Om en digital arbetsplattform anses utföra arbetsgivaruppgifter ska den uppfylla de skyldigheter som åläggs en arbetsgivare enligt nationell rätt och de kollektivavtal som är tillämpliga inom verksamhetssektorn, inbegripet när det gäller arbetsrätt, inkomstskatt och finansiering av socialt skydd. Plattformsarbetstagare ska fullt ut åtnjuta status som arbetstagare i enlighet med nationell rätt, kollektivavtal eller gällande praxis i medlemsstaterna, däribland rätten att ansluta sig till ett fackförbund, organisationsrätten och rätten att kollektivförhandla.

Ändringsförslag  83

 

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 2b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b. Förutom direktiv 2008/104/EG ska detta direktiv tillämpas fullt ut på digitala arbetsplattformar som fungerar som bemanningsföretag.

Ändringsförslag  84

 

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Avtalsförhållandet mellan en digital arbetsplattform som i den mening som avses i punkt 2 kontrollerar arbetets utförande och en person som utför plattformsarbete via den plattformen ska rättsligt presumeras vara ett anställningsförhållande. För detta ändamål ska medlemsstaterna fastställa en ram av åtgärder i enlighet med sina nationella rätts- och domstolssystem.

En person som utför plattformsarbete ska antingen vara en plattformsarbetstagare eller en verklig egenföretagare. Avtalsförhållandet mellan en digital arbetsplattform och en person som utför plattformsarbete via den plattformen ska rättsligt presumeras vara ett anställningsförhållande, och därför ska digitala arbetsplattformar presumeras vara arbetsgivare. För detta ändamål ska medlemsstaterna fastställa en ram av åtgärder i enlighet med sina nationella rätts- och domstolssystem, för att säkerställa att den rättsliga presumtionen kan åberopas av behöriga myndigheter och organ som kontrollerar efterlevnaden av eller genomför relevant lagstiftning, samt av personer som utför plattformsarbete och deras företrädare.

Ändringsförslag  85

 

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Om behöriga myndigheter och organ, inbegripet de som ansvarar för att registrera administrativa förfaranden, anser att en person som utför plattformsarbete kan vara felaktigt klassificerad, ska de tillämpa presumtionen. Om en person som utför plattformsarbete eller ett fackförbund som agerar för eller som stöd för flera personer som utför plattformsarbete, i enlighet med nationell rätt eller praxis, bestrider deras klassificering i ett administrativt eller rättsligt förfarande, ska presumtionen tillämpas.

Ändringsförslag  86

 

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den rättsliga presumtionen ska gälla i alla relevanta administrativa och rättsliga förfaranden. Behöriga myndigheter som kontrollerar efterlevnaden av eller genomdriver relevant lagstiftning ska kunna utgå från denna presumtion.

Tillämpningen av den rättsliga presumtionen ska inte leda till att alla personer som utför plattformsarbete automatiskt omklassificeras till plattformsarbetstagare. Digitala arbetsplattformar ska ha möjlighet att motbevisa presumtionen om anställning innan ett beslut om omklassificering fattas i administrativa eller rättsliga förfaranden. Den motbevisbara presumtionen om anställning ska gälla i alla relevanta förvaltningsförfaranden och administrativa och rättsliga förfaranden. Behöriga myndigheter och organ, inbegripet de med ansvar för att registrera förvaltningsförfaranden, som kontrollerar efterlevnaden av eller genomdriver relevant lagstiftning, inklusive kollektivavtal, ska effektivt tillämpa denna presumtion. För detta ändamål ska de behöriga myndigheterna och organen kräva att de digitala arbetsplattformarna tillhandahåller all relevant information så att myndigheterna, på grundval av en objektiv bedömning, kan göra en korrekt klassificering av de personer som utför plattformsarbete.

Ändringsförslag  87

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Kontroll av arbetets utförande i den mening som avses i punkt 1 ska anses föreligga när minst två av följande villkor är uppfyllda:

utgår

(a) I praktiken fastställa eller sätta övre gränser för ersättningsnivån.

 

(b) Ålägga den person som utför plattformsarbete att följa särskilda bindande regler om utseende, uppförande gentemot tjänstemottagaren eller arbetets utförande.

 

(c) Övervaka arbetets utförande eller kontrollera kvaliteten på resultaten av arbetet, även på elektronisk väg.

 

(d) I praktiken begränsa friheten, inbegripet genom sanktioner, att organisera arbetet, särskilt friheten att välja arbetstid eller frånvarotid, acceptera eller inte acceptera uppgifter eller anlita underleverantörer eller ersättare.

 

(e) I praktiken begränsa möjligheten att bygga upp en kundkrets eller utföra arbete för tredje man.

 

Ändringsförslag  88

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 3 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska vidta kompletterande åtgärder för att säkerställa ett effektivt genomförande av den rättsliga presumtion som avses i punkt 1, samtidigt som man tar hänsyn till konsekvenserna för nystartade företag, undviker att täcka in äkta egenföretagare och stöder hållbar tillväxt av digitala arbetsplattformar. De ska särskilt göra följande:

3. Medlemsstaterna ska vidta kompletterande åtgärder för att säkerställa ett effektivt genomförande av den rättsliga presumtion som avses i punkt 1, för att säkerställa ett effektivt skydd av arbetstagare som utför arbete inom ramen för ett anställningsförhållande. De ska särskilt göra följande:

Ändringsförslag  89

 

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 3 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) Utarbeta vägledning för digitala arbetsplattformar, personer som utför plattformsarbete och arbetsmarknadens parter för att förstå och tillämpa den rättsliga presumtionen, inbegripet om förfarandena för att motbevisa den i enlighet med artikel 5.

(b) Utarbeta omfattande vägledning, även i form av konkreta och praktiska rekommendationer, för digitala arbetsplattformar, personer som utför plattformsarbete och arbetsmarknadens parter för att förstå och tillämpa den rättsliga presumtionen, inbegripet om förfarandena för att motbevisa den i enlighet med artikel 5.

Ändringsförslag  90

 

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 3 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) Utarbeta vägledning för tillsynsmyndigheter att på eget initiativ gripa in mot och lagföra digitala arbetsplattformar som inte uppfyller kraven.

(c) Utarbeta vägledning, kapacitetsuppbyggnad och utbildning samt inrätta förfaranden för nationella behöriga myndigheter och tillsynsmyndigheter att på eget initiativ identifiera, gripa in mot och lagföra digitala arbetsplattformar i syfte att säkerställa effektiv efterlevnad av detta direktiv, bland annat genom att införa avskräckande sanktioner mot digitala arbetsplattformar som inte uppfyller kraven.

Ändringsförslag  91

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 3 – led ca (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca) Utarbeta vägledning och inrätta förfaranden för behöriga administrativa myndigheter och institutioner för att på eget initiativ tillämpa den rättsliga presumtionen på administrativa förfaranden och utbyta uppgifter med andra berörda myndigheter för att tillämpa den rättsliga presumtionen på behandlingen och registreringen av avtalsförhållanden och socialförsäkringsuppgifter.

Ändringsförslag  92

 

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 3 – led d

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d) Stärka de kontroller och fältinspektioner som utförs av yrkesinspektionerna eller de organ som ansvarar för efterlevnaden av arbetsrätten, samtidigt som det säkerställs att sådana kontroller och inspektioner är proportionella och icke-diskriminerande.

(d) Stärka de kontroller och fältinspektioner som utförs av yrkesinspektionerna eller de organ som ansvarar för efterlevnaden av arbetsrätten, samtidigt som det säkerställs att sådana kontroller och inspektioner är proportionella och icke-diskriminerande, och varje år fastställa ett nationellt mål för antalet inspektioner som ska utföras inom de verksamhetssektorer där digitala arbetsplattformar är verksamma, i syfte att göra en korrekt klassificering av arbetstagare.

Ändringsförslag  93

 

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 3 – led da (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da) Föreskriva inspektion som utförs av yrkesinspektioner eller de organ som ansvarar för efterlevnaden av arbetsrätten varje gång en person som utför plattformsarbete nyligen erkänts som plattformsarbetstagare, inom en månad efter erkännandet, för att kontrollera statusen för andra personer som utför plattformsarbete för samma digitala arbetsplattform.

Ändringsförslag  94

 

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 3 – led db (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(db) Tillhandahålla tillräckliga resurser och utbildning för yrkesinspektioner eller de organ som ansvarar för efterlevnaden av arbetsrätten för att stärka deras kapacitet, särskilt på det tekniska området, och ge dem möjlighet att effektivt efterleva leden d och da, även genom att genomföra rutinbesök eller aviserade besök.

Ändringsförslag  95

 

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 3 – led dc (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(dc) Säkerställa att tekniska experter och specialister med vederbörliga kvalifikationer, särskilt inom algoritmisk förvaltning, vid behov bistår yrkesinspektionerna i deras arbete.

Ändringsförslag  96

 

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. När det gäller avtalsförhållanden som ingåtts före och som fortfarande pågår den dag som anges i artikel 21.1 ska den rättsliga presumtion som avses i punkt 1 endast tillämpas på perioden från och med den dagen.

4. När det gäller avtalsförhållanden som ingåtts före och som fortfarande pågår den dag som anges i artikel 21.1 ska den rättsliga presumtion som avses i punkt 1 endast tillämpas på perioden från och med den dagen utan att det påverkar direktiv (EU) 2019/1152 som skulle kunna gälla för det datumet.

Ändringsförslag  97

 

Förslag till direktiv

Artikel 5 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att var och en av parterna har möjlighet att motbevisa den rättsliga presumtion som avses i artikel 4 i rättsliga eller administrativa förfaranden eller båda.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att var och en av parterna har möjlighet att motbevisa den rättsliga presumtion som avses i artikel 4 i rättsliga eller administrativa förfaranden eller båda.

(Stycke 1 i kommissionens text har blivit punkt 1 i stycke 1 i parlamentets ändringsförslag.)

Ändringsförslag  98

 

Förslag till direktiv

Artikel 5 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om den digitala arbetsplattformen gör gällande att avtalsförhållandet i fråga inte är ett anställningsförhållande enligt definitionen i gällande lagstiftning, kollektivavtal eller praxis i den berörda medlemsstaten, med beaktande av domstolens rättspraxis, ska bevisbördan vila på den digitala arbetsplattformen. Sådana förfaranden ska inte ha suspensiv verkan på tillämpningen av den rättsliga presumtionen.

Om den digitala arbetsplattformen gör gällande att avtalsförhållandet i fråga inte är ett anställningsförhållande, i enlighet med artikel 4.1 och enligt definitionen i tillämplig lag, kollektivavtal eller praxis i den berörda medlemsstaten, med beaktande av domstolens rättspraxis, ska bevisbördan vila på den digitala arbetsplattformen.

(Stycke 2 i kommissionens text har blivit punkt 2 i stycke 1 i parlamentets ändringsförslag.)

Ändringsförslag  99

 

Förslag till direktiv

Artikel 5 – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om den person som utför plattformsarbetet gör gällande att avtalsförhållandet i fråga inte är ett anställningsförhållande enligt definitionen i gällande lagstiftning, kollektivavtal eller praxis i den berörda medlemsstaten, med beaktande av domstolens rättspraxis, ska den digitala arbetsplattformen vara skyldig att bidra till en korrekt lösning av förfarandet, särskilt genom att tillhandahålla all relevant information som den förfogar över.

Om den person som utför plattformsarbetet gör gällande att avtalsförhållandet i fråga inte är ett anställningsförhållande i enlighet med artikel 4.1 och enligt definitionen i tillämplig lag, kollektivavtal eller praxis i den berörda medlemsstaten och domstolens rättspraxis, ska den digitala arbetsplattformen vara skyldig att bidra till en korrekt lösning av förfarandet, särskilt genom att tillhandahålla all relevant information som den förfogar över.

(Stycke 3 i kommissionens text har blivit punkt 3 i stycke 1 i parlamentets ändringsförslag.)

Ändringsförslag  100

 

Förslag till direktiv

Artikel 5 – stycke 3a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Medlemsstaterna ska säkerställa möjligheten att motbevisa den presumtion som avses i artikel 4 genom att visa att den person som utför plattformsarbete verkligen är egenföretagare eftersom båda följande kriterier är uppfyllda:

Ändringsförslag  101

 

Förslag till direktiv

Artikel 5 – stycke 3a – led a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(a) Avtalsförhållandet i fråga är inte ett anställningsförhållande enligt definitionen i tillämplig lag, kollektivavtal eller gällande praxis i den berörda medlemsstaten, med beaktande av domstolens rättspraxis, och den person som utför plattformsarbete varken kontrolleras eller styrs av den digitala arbetsplattformen i samband med utförandet av arbetet, både enligt avtalet för utförandet av arbetet och i praktiken.

Ändringsförslag  102

 

Förslag till direktiv

Artikel 5 – stycke 3a – led b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(b) Den person som utför plattformsarbete bedriver vanligtvis självständigt etablerad handels-, yrkes- eller näringsverksamhet av samma slag som den som det utförda arbetet avser.

Ändringsförslag  103

 

Förslag till direktiv

Artikel 5 – stycke 3b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b. Följande inslag som visar på kontroll och styrning i samband med arbetets utförande, i den mening som avses i artikel 5.2 a, ska beaktas:

Ändringsförslag  104

 

Förslag till direktiv

Artikel 5 – stycke 3b – led a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(a)  Att de facto bestämma eller fastställa övre gränser för ersättningsnivån eller göra periodiska utbetalningar av ersättning.

Ändringsförslag  105

 

Förslag till direktiv

Artikel 5 – stycke 3b – led b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(b)  Att de facto bestämma eller kontrollera arbetsvillkor, inbegripet begränsa tidsschemat och arbetstidens längd, eller se till att arbetet utförs, bland annat genom sanktioner eller incitament, begränsa tillgången till arbete eller använda rankingsystem som ett kontrollverktyg och en grund för sanktioner och som ett verktyg för att fördela arbetsuppgifter.

Ändringsförslag  106

 

Förslag till direktiv

Artikel 5 – stycke 3b – led c (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(c)  Att de facto hindra den person som utför plattformsarbete från att utveckla affärskontakter med potentiella kunder, bland annat genom att kontrollera eller begränsa kommunikationen mellan den person som utför plattformsarbetet och mottagaren av varor eller tjänster under eller efter arbetets utförande.

Ändringsförslag  107

 

Förslag till direktiv

Artikel 5 – stycke 3b – led d (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(d)  Att följa eller övervaka den person som utför plattformsarbete i samband med att arbetet utförs.

Ändringsförslag  108

 

Förslag till direktiv

Artikel 5 – stycke 3b – led e (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(e)  Att ålägga den person som utför plattformsarbete att följa särskilda regler om utseende, uppförande gentemot mottagaren av tjänsten eller vid arbetets utförande.

Ändringsförslag  109

 

Förslag till direktiv

Artikel 5 – stycke 3b – led f (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(f)  Att de facto begränsa användningen av underentreprenörer eller ersättare för att utföra arbetet.

Ändringsförslag  110

 

Förslag till direktiv

Artikel 5 – stycke 3b – led g (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(g)  Att de facto begränsa möjligheten för den person som utför plattformsarbete att utföra arbete för tredje part, inbegripet konkurrenter till de digitala arbetsplattformarna.

Ändringsförslag  111

 

Förslag till direktiv

Artikel 5 – stycke 3b – led h (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(h)  Att begränsa friheten för den person som utför plattformsarbete att välja socialförsäkring, olycksfallsförsäkring, pensionsförsäkring eller andra former av försäkring, bland annat genom att hota med negativa följder.

Ändringsförslag  112

 

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 1c (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1c.  Medlemsstaterna ska regelbundet granska, bedöma och vid behov komplettera det som anges i punkt 1b i samråd med arbetsmarknadens parter. När en digital arbetsplattform överklagar ett administrativt eller rättsligt beslut där sysselsättningsstatusen fastställts för en person som utför plattformsarbete, ska förfaranden som följer av en sådan överklagan inte ha suspensiv verkan på det beslutet.

Ändringsförslag  113

 

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar de digitala arbetsplattformarnas och plattformsarbetstagarnas skyldigheter och rättigheter enligt direktiv (EU) 2019/1152 ska medlemsstaterna ålägga digitala arbetsplattformar att informera plattformsarbetstagarna om

1. Utan att det påverkar de digitala arbetsplattformarnas och plattformsarbetstagarnas skyldigheter och rättigheter enligt förordning (EU) 2016/679 och direktiv 89/391/EEG, 2009/38/EG och (EU) 2019/1152ska medlemsstaterna ålägga digitala arbetsplattformar att informera plattformsarbetstagarna, arbetstagarrepresentanterna och yrkesinspektionen samt andra behöriga myndigheter om

Ändringsförslag  114

 

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) automatiska övervakningssystem som används för att övervaka, kontrollera eller utvärdera plattformsarbetstagarnas utförande av arbetet på elektronisk väg,

(a) automatiska övervakningssystem som används för eller som gör det lättare att övervaka, kontrollera eller utvärdera plattformsarbetstagarnas utförande av arbetet på elektronisk väg,

Ändringsförslag  115

 

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) automatiska beslutssystem som används för att fatta eller stödja beslut som i betydande grad påverkar plattformsarbetstagarnas arbetsvillkor, särskilt deras tillgång till arbetsuppgifter, inkomst, arbetsmiljö, arbetstid, befordran och avtalsstatus, inbegripet begränsning, tillfällig avstängning eller avslutande av deras konto.

(b) automatiska beslutssystem som används för att fatta eller stödja beslut som i betydande grad påverkar plattformsarbetstagarnas arbetsvillkor, särskilt deras rekrytering, deras tillgång till och organisation av arbetsuppgifter, deras inkomst, inklusive prissättningen av enskilda uppgifter, deras arbetsmiljö, arbetstid, befordran och avtalsstatus, inbegripet begränsning, tillfällig avstängning eller avslutande av deras konto.

Ändringsförslag  116

 

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Den information som avses i led a och b ska tillhandahållas oavsett om de automatiska övervaknings- och beslutssystem förvaltas av den digitala arbetsplattformen eller en tjänsteleverantör som säljer sina förvaltningstjänster till plattformen.

Ändringsförslag  117

 

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 2 – led a – led ii

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii) de kategorier av åtgärder som övervakas, kontrolleras eller utvärderas av sådana system, inbegripet tjänstemottagarens bedömning,

ii) de kategorier av uppgifter och åtgärder som övervakas, kontrolleras eller utvärderas av sådana system, inbegripet tjänstemottagarens bedömning,

Ändringsförslag  118

 

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 2 – led a – led iia (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(iia) syftet med övervakningen och hur systemet uppnår detta,

Ändringsförslag  119

 

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 2 – led a – led iib (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(iib) det funktionssätt och de arbetsmetoder som gäller funktioner som påverkar anställningsförhållandet, särskilt rekrytering, tillgång till arbetsuppgifter, inkomst, arbetsmiljö, arbetstid, befordran, rankning och begränsning, tillfällig avstängning eller avslutande av konton,

Ändringsförslag  120

 

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 2 – led b – led iii

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iii) de viktigaste parametrar som sådana system beaktar och den relativa betydelsen av dessa parametrar i det automatiska beslutsfattandet, inbegripet det sätt på vilket plattformsarbetstagarens personuppgifter eller beteende påverkar besluten,

iii) de kategorier av uppgifter och de viktigaste parametrar som sådana system beaktar och den relativa betydelsen av dessa parametrar i det automatiska beslutsfattandet, inbegripet det sätt på vilket plattformsarbetstagarens personuppgifter eller beteende påverkar besluten och mekanismer för utvärdering av resultat,

Ändringsförslag  121

 

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 2 – led b – led iv

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iv) skälen till beslut om att begränsa, tillfälligt stänga av eller avsluta plattformsarbetstagarens konto, om att vägra ersättning för arbete som utförts av plattformsarbetstagaren, om plattformsarbetstagarens avtalsstatus eller varje annat beslut med liknande verkan.

iv) skälen till beslut om att begränsa, tillfälligt stänga av eller avsluta plattformsarbetstagarens konto, om att vägra ersättning för arbete som utförts av plattformsarbetstagaren, om plattformsarbetstagarens avtalsstatus eller varje annat beslut med liknande verkan, skälen till befordran, arbetsfördelning och, om beslutsfattande stöds eller baseras på övervakning och utvärdering av resultat, hur beteendet har utvärderats och skälen till utvärderingen.

Ändringsförslag  122

 

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Beslut som inverkar på hälsa och säkerhet och på avtalsförhållandena eller medför ändringar i de överenskomna villkoren för anställningsförhållandet, och beslut om att tillämpa disciplinära åtgärder eller begränsa, tillfälligt upphäva eller avsluta avtalsförhållandet och plattformsarbetstagarens konto, eller beslut med liknande nackdel ska inte fattas av automatiska övervaknings- och beslutssystem och ska fattas i enlighet med nationell rätt och kollektivavtal.

Ändringsförslag  123

 

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Digitala arbetsplattformar ska tillhandahålla den information som avses i punkt 2 i form av ett dokument som får vara i elektroniskt format. De ska tillhandahålla denna information senast den första arbetsdagen, samt vid väsentliga ändringar och när som helst på begäran av plattformsarbetstagarna. Informationen ska 'presenteras i kortfattad, tydlig, begriplig och lättillgänglig form, med användning av ett klart och tydligt språk.

3. Digitala arbetsplattformar ska tillhandahålla den information som avses i punkt 2 i form av ett dokument som får vara i elektroniskt format. Informationen ska presenteras i tydlig, begriplig och lättillgänglig form, med användning av ett klart och tydligt språk. För automatiska system som nyligen införts ska informationen tillhandahållas innan dessa börjar användas och före eventuella ändringar som påverkar arbetsvillkoren, arbetets organisation eller övervakningen av arbetets utförande.

 

Enskilda plattformsarbetstagare ska få denna information från den digitala arbetsplattformen om systemen och deras funktioner direkt påverkar dem och deras arbetsvillkor senast den första arbetsdagen, eller före införandet av de ändringar som påverkar arbetsvillkoren, arbetets organisation eller övervakningen av arbetets utförande och när som helst på begäran av plattformsarbetstagarna. Informationen ska 'presenteras i kortfattad, tydlig, begriplig och lättillgänglig form, med användning av ett klart och tydligt språk. Denna information ska inte omfattas av de regler om konfidentialitet som fastställs i artikel 6a.

Ändringsförslag  124

 

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Digitala arbetsplattformar ska på begäran göra den information som avses i punkt 2 tillgänglig för plattformsarbetstagarnas företrädare och nationella arbetsmarknadsmyndigheter.

4. Digitala arbetsplattformar ska på begäran alltid göra den information som avses i punkt 2 tillgänglig för nationella arbetsmarknadsmyndigheter och andra nationella behöriga myndigheter.

Ändringsförslag  125

 

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 5 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) behandla personuppgifter om plattformsarbetstagarens emotionella eller psykologiska tillstånd,

(a) behandla personuppgifter om plattformsarbetstagarens emotionella eller psykologiska tillstånd eller dra slutsatser om plattformsarbetstagarens emotionella eller psykologiska tillstånd genom att använda personuppgifter som samlats in,

Ändringsförslag  126

 

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 5 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) behandla personuppgifter som rör privata samtal, inbegripet samtal med plattformsarbetstagarnas företrädare,

(c) behandla personuppgifter som rör privata samtal, inbegripet samtal med eller mellan plattformsarbetstagare och arbetstagarrepresentanter, även när det gäller möjligheten att organisera sig kollektivt och försvara sina rättigheter,

Ändringsförslag  127

 

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 5 – led ca (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca) behandla personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, migrationsstatus, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, funktionsnedsättning eller hälsotillstånd, inbegripet en kronisk sjukdom eller hiv, eller medlemskap i fackförbund, och behandla genetiska och biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en person, eller uppgifter om en persons sexualliv eller sexuella läggning,

Ändringsförslag  128

 

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 5 – led da (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da) använda obligatorisk biometrisk identifiering eller oproportionerlig eller omotiverad övervakning av arbetets utförande,

Ändringsförslag  129

 

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 5 – led db (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(db) under några omständigheter föreskriva diskriminerande metoder vid behandling av personuppgifter,

Ändringsförslag  130

 

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 5 – led dc (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(dc) behandla personuppgifter för att förutse, förhindra eller begränsa utövandet av grundläggande rättigheter, särskilt sociala rättigheter, såsom rätten till föreningsfrihet, rätten till kollektiva förhandlingar och åtgärder eller rätten till information och samråd,

Ändringsförslag  131

 

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 5 – led dd (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(dd) behandla biometribaserade data.

Ändringsförslag  132

 

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 5 – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Skyddet av personuppgifter som avses i denna punkt ska gälla för alla plattformsarbetstagare från rekryteringsskedet fram till dess att anställningsförhållandet inleds.

Ändringsförslag  133

 

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 5a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a. Digitala arbetsplattformar ska genomföra en konsekvensbedömning avseende dataskydd och inhämta synpunkter från de registrerade eller deras företrädare om den avsedda behandlingen. Bedömningen ska genomföras en gång innan behandlingen påbörjas och före eventuella ändringar som påverkar arbetsvillkoren, arbetets organisation eller övervakningen av arbetets utförande. Informationen i konsekvensbedömningen ska presenteras i kortfattad, tydlig, begriplig och lättillgänglig form, med användning av ett klart och tydligt språk för att ge plattformsarbetstagare och arbetstagarrepresentanter möjlighet att, om nödvändigt, förbereda för samråd.

Ändringsförslag  134

 

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 5b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5b. Digitala arbetsplattformar ska informera plattformsarbetstagare och arbetstagarrepresentanter om alla överföringar av personuppgifter inom en företagsgrupp eller en grupp företag som deltar i en gemensam ekonomisk verksamhet där automatiska övervakningssystem används.

Ändringsförslag  135

 

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 5c (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5c. Medlemsstaterna ska säkerställa att digitala arbetsplattformar ger plattformsarbetare ett gränssnitt och verktyg för att underlätta en effektiv, maskinläsbar dataportabilitet som är kostnadsfri, inbegripet när det gäller uppgifter om anseende, rätten till rättelse, radering och att bli bortglömd, i enlighet med förordning (EU) 2016/679. Plattformsarbetstagare ska också ha rätt att inte få dessa uppgifter överförda.

Ändringsförslag  136

 

Förslag till direktiv

Artikel 6a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 6a

 

Konfidentiella uppgifter

 

1. Medlemsstaterna ska, inom ramen för informations- och samrådsförfaranden och med förbehåll för de villkor och begränsningar som fastställs i unionsrätten och nationell rätt och enligt objektiva kriterier, ange att företrädare för personer som utför plattformsarbete och alla experter som biträder dem inte får avslöja någon information som, i företagets eller verksamhetens legitima intresse, uttryckligen har lämnats till dem i förtroende.

 

Denna punkt ska inte tillämpas på

 

(a)  kommunikation mellan arbetstagarrepresentanter och europeiska, nationella eller lokala företagsråd och de behöriga och erkända fackförbund om information som kan påverka arbetstagarnas anställning eller arbetsvillkor,

 

(b)  information om faktorer som kan påverka de rättigheter som skyddas av detta direktiv.

 

2.  Den digitala arbetsplattformen ska för arbetstagarrepresentanterna ange de objektiva kriterier som används för att besluta om informationens konfidentiella natur samt hur länge sekretessen gäller. Medlemsstaterna ska i lag fastställa förteckningen över sådana objektiva kriterier och se till att arbetstagarrepresentanterna har möjlighet att se över klassificeringen av en fråga genom ett brådskande administrativt eller rättsligt beslut.

Ändringsförslag  137

 

Förslag till direktiv

Artikel 7 – rubriken

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Mänsklig övervakning av automatiska system

Mänsklig tillsyn av automatiska system

Ändringsförslag  138

 

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt -1 (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1. Medlemsstaterna ska säkerställa att digitala arbetsplattformar tillhandahåller mänsklig tillsyn i alla beslut som påverkar arbetsvillkoren.

Ändringsförslag  139

 

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att digitala arbetsplattformar regelbundet övervakar och utvärderar hur enskilda beslut som fattas eller stöds av sådana automatiska övervaknings- och beslutssystem som avses i artikel 6.1 påverkar arbetsvillkoren.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att digitala arbetsplattformar, med deltagande av arbetstagarrepresentanter, regelbundet övervakar och genomför en bedömning, minst en gång om året, av hur enskilda beslut som fattas eller stöds av sådana automatiska övervaknings- och beslutssystem som avses i artikel 6.1 påverkar arbetsvillkoren, hälsa och säkerhet samt grundläggande rättigheter.

Ändringsförslag  140

 

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) utvärdera riskerna med automatiska övervaknings- och beslutssystem för plattformsarbetstagarnas säkerhet och hälsa, särskilt när det gäller eventuella risker för arbetsolyckor och psykosociala och ergonomiska risker,

(a) undvika riskerna, eller utvärdera och motverka de risker som inte kan undvikas, med automatiska övervaknings- och beslutssystem för plattformsarbetstagarnas säkerhet och hälsa, bland annat när det gäller eventuella risker för arbetsolyckor och psykosociala och ergonomiska risker,

Ändringsförslag  141

 

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1 – led aa (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa) utvärdera risken för diskriminering till följd av beslut som fattats med dessa system, bland annat i fråga om upprepad könsrelaterad, rasistisk och annan social diskriminering vid urval och behandling av olika grupper,

Ändringsförslag  142

 

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) vidta lämpliga förebyggande åtgärder och skyddsåtgärder.

(c) vidta lämpliga förebyggande och korrigerande åtgärder samt skyddsåtgärder.

Ändringsförslag  143

 

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Den konsekvensbedömning som avses i punkt 1 ska omfatta de frågor som avses i punkterna 1 och 2 och ska överlämnas till behöriga arbetsmarknads- och dataskyddsmyndigheter samt till arbetstagarrepresentanter.

Ändringsförslag  144

 

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 2b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b. Om det i den konsekvensbedömning som avses i punkt 1 konstateras risker för hälsa och säkerhet eller de grundläggande rättigheterna som inte kan undvikas eller begränsas, i enlighet med punkt 2, ska den digitala arbetsplattformen omedelbart upphöra att använda det automatiska systemet.

Ändringsförslag  145

 

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 7c (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2c. Digitala arbetsplattformar får inte använda automatiska övervaknings- och beslutssystem på ett sätt som utsätter plattformsarbetstagare för otillbörliga påtryckningar eller på annat sätt äventyrar plattformsarbetstagarnas fysiska och psykiska hälsa.

Ändringsförslag  146

 

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska ålägga de digitala arbetsplattformarna att avsätta tillräckliga personalresurser för att övervaka effekterna av enskilda beslut som fattas eller stöds av sådana automatiska övervaknings- och beslutssystem som avses i denna artikel. De personer som av den digitala arbetsplattformen fått i uppgift att övervaka effekterna ska ha den kompetens, utbildning och befogenhet som krävs för att utöva denna funktion. De ska åtnjuta skydd mot uppsägning, disciplinåtgärder eller annan ogynnsam behandling om de avviker från automatiska beslut eller förslag till beslut.

3. Medlemsstaterna ska ålägga de digitala arbetsplattformarna att avsätta tillräckliga personalresurser för ändamålsenlig tillsyn av effekterna av enskilda beslut som fattas eller stöds av sådana automatiska övervaknings- och beslutssystem som avses i denna artikel. De personer som av den digitala arbetsplattformen fått i uppgift att genomföra den bedömning som avses i denna artikel och att övervaka eller granska beslut som fattas eller stöds av automatiska övervaknings- eller beslutssystem ska ha den kompetens, utbildning och befogenhet som krävs för att utöva denna funktion, inbegripet möjligheten att ingripa i och häva dessa beslut. De ska åtnjuta skydd mot uppsägning, disciplinåtgärder eller annan ogynnsam behandling om de avviker från automatiska beslut eller förslag till beslut.

Ändringsförslag  147

 

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Om det konstateras att en sådan konsekvensbedömning som avses i punkt 1 inte uppfyller denna artikel ska berörda hälso- och säkerhetsmyndigheter, dataskydds-, och arbetsmarknadsmyndigheter och andra berörda myndigheter vidta samordnade åtgärder för att dessa bestämmelser efterlevs.

Ändringsförslag  148

 

Förslag till direktiv

Artikel 8 – rubriken

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Mänsklig omprövning av viktiga beslut

Mänsklig omprövning av beslut som väsentligt påverkar arbetsvillkoren

Ändringsförslag  149

 

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att plattformsarbetstagare har rätt att få en förklaring från den digitala arbetsplattformen av alla beslut som fattas eller stöds av ett automatiskt beslutssystem som i betydande grad påverkar plattformsarbetstagarens arbetsvillkor i enlighet med artikel 6.1 b. Medlemsstaterna ska särskilt säkerställa att digitala arbetsplattformar ger plattformsarbetstagarna tillgång till en kontaktperson som utsetts av den digitala arbetsplattformen för att diskutera och klargöra de fakta, omständigheter och skäl som lett till beslutet. Digitala arbetsplattformar ska säkerställa att sådana kontaktpersoner har den kompetens, utbildning och befogenhet som krävs för att utöva denna funktion.

Medlemsstaterna ska säkerställa att plattformsarbetstagare har rätt att få en förklaring från den digitala arbetsplattformen av alla beslut som fattas eller stöds av ett automatiskt beslutssystem som i betydande grad påverkar plattformsarbetstagarens arbetsvillkor i enlighet med artikel 6.1 b. Förklaringen ska i god tid och senast den första tillämpningsdagen för beslutet presenteras på ett tydligt och begriplig sätt, med användning av ett klart och tydligt språk. Medlemsstaterna ska särskilt säkerställa att digitala arbetsplattformar ger plattformsarbetstagarna tillgång till en kontaktperson som utsetts av den digitala arbetsplattformen för att diskutera och klargöra de fakta, omständigheter och skäl som lett till beslutet. Digitala arbetsplattformar ska säkerställa att sådana kontaktpersoner har den kompetens, utbildning och befogenhet som krävs för att utöva denna funktion.

Ändringsförslag  150

 

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 1 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Digitala arbetsplattformar ska ge plattformsarbetstagarna en skriftlig redogörelse för skälen till alla beslut som fattas eller stöds av ett automatiskt beslutssystem om att begränsa, tillfälligt stänga av eller avsluta plattformsarbetstagarens konto, alla beslut om att vägra ersättning för arbete som utförts av plattformsarbetstagaren, alla beslut om plattformsarbetstagarens avtalsstatus eller varje annat beslut med liknande verkan.

Digitala arbetsplattformar ska i god tid och senast den första tillämpningsdagen ge plattformsarbetstagarna en skriftlig redogörelse för skälen till alla beslut som stöds av ett automatiskt beslutssystem om att begränsa tillgången till arbetsuppgifter eller att begränsa, tillfälligt stänga av eller avsluta plattformsarbetstagarens konto, alla beslut om att vägra ersättning för arbete som utförts av plattformsarbetstagaren, alla beslut om plattformsarbetstagarens avtalsstatus, alla beslut som inverkar på de överenskomna villkoren för anställningsförhållandet eller varje annat beslut med liknande verkan. Dessa beslut ska fattas i enlighet med nationell rätt eller praxis samt gällande kollektivavtal.

Ändringsförslag  151

 

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om plattformsarbetstagarna inte är nöjda med den förklaring eller skriftliga redogörelse som erhållits eller anser att det beslut som avses i punkt 1 överträder deras rättigheter, ska de ha rätt att begära att den digitala arbetsplattformen omprövar beslutet. Den digitala arbetsplattformen ska reagera på en sådan begäran genom att ge plattformsarbetstagaren ett motiverat svar utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter inom en vecka från mottagandet av begäran.

Plattformsarbetstagarna och arbetstagarrepresentanterna ska ha rätt att begära att den digitala arbetsplattformen omprövar de beslut som avses i punkt 1. Den digitala arbetsplattformen ska reagera på en sådan begäran genom att ge plattformsarbetstagaren ett tillräckligt exakt och väl motiverat svar utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter inom två veckor från mottagandet av begäran.

Ändringsförslag  152

 

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 2 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När det gäller digitala arbetsplattformar som är mikroföretag eller små eller medelstora företag får medlemsstaterna föreskriva att den tidsfrist för svar som avses i första stycket ska förlängas till två veckor.

När det gäller digitala arbetsplattformar som är mikroföretag eller små eller medelstora företag får medlemsstaterna föreskriva att denna tidsfrist ska förlängas till en månad.

Ändringsförslag  153

 

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Om det beslut som avses i punkt 1 kränker plattformsarbetstagarens rättigheter ska den digitala arbetsplattformen utan dröjsmål rätta beslutet eller, om en sådan rättelse inte är möjlig, erbjuda skälig ersättning.

3. Om det beslut som avses i punkt 1 kränker plattformsarbetstagarens rättigheter ska den digitala arbetsplattformen utan dröjsmål rätta beslutet eller, om en sådan rättelse inte är möjlig, tillhandahålla skälig ersättning som ska vara proportionell i förhållande till överträdelsens allvar.

Ändringsförslag  154

 

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Denna artikel ska inte påverka tillämpningen av förfaranden för uppsägning enligt nationell lagstiftning.

4. Denna artikel ska inte påverka tillämpningen av förfaranden för uppsägning eller några andra disciplinära förfaranden enligt nationell lag, praxis eller gällande kollektivavtal.

Ändringsförslag  155

 

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar rättigheterna och skyldigheterna enligt direktiv 2002/14/EG ska medlemsstaterna i enlighet med denna artikel säkerställa att de digitala arbetsplattformarna informerar och samråder med plattformsarbetstagarnas företrädare eller, om sådana företrädare inte finns, de berörda plattformsarbetstagarna om beslut som sannolikt kommer att leda till införande av eller väsentliga ändringar i användningen av sådana automatiska övervaknings- och beslutssystem som avses i artikel 6.1.

1. Utan att det påverkar rättigheterna och skyldigheterna enligt direktiven 89/391/EEG, 2002/14/EG och 2009/38/EG ska medlemsstaterna i enlighet med denna artikel säkerställa snabb information till och ett effektivt samråd med plattformsarbetstagarna och arbetstagarrepresentanterna om beslut som sannolikt kommer att leda till att sådana automatiska övervaknings- och beslutssystem som avses i artikel 6.1 införs eller att användningen av dessa väsentligt ändras på ett sätt som påverkar arbetsvillkoren och hälsa och säkerhet. När formerna för information eller samråd fastställs och genomförs, ska de digitala arbetsplattformarna och arbetstagarrepresentanterna arbeta i samförstånd och med respekt för varandras ömsesidiga rättigheter och skyldigheter samt med beaktande av såväl den digitala arbetsplattformens intressen som arbetstagarnas intressen.

Ändringsförslag  156

 

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. I denna artikel ska definitionerna av information och samråd i artikel 2 f och g i direktiv 2002/14/EG gälla. Bestämmelserna i artikel 4.1, 4.3 och 4.4, artikel 6 och artikel 7 i direktiv 2002/14/EG ska gälla i tillämpliga delar.

2. I denna artikel ska definitionerna av information och samråd i artikel 2 f och g i direktiv 2002/14/EG gälla. Bestämmelserna i artikel 4.1, 4.3 och 4.4 och artikel 7 i direktiv 2002/14/EG ska gälla i tillämpliga delar.

Ändringsförslag  157

 

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Digitala arbetsplattformar ska i tillräckligt god tid tillhandahålla den information som avses i artikel 6.1, 6.2, 6.5a och 6.5b samt artikel 7 till arbetstagarrepresentanterna för att möjliggöra en grundlig granskning och ett effektivt samråd. För automatiska system som nyligen införts ska samrådet äga rum innan dessa börjar användas och före eventuella ändringar som påverkar arbetsvillkoren, arbetets organisation eller övervakningen av arbetets utförande.

Ändringsförslag  158

 

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Plattformsarbetstagarnas företrädare eller de berörda plattformsarbetstagarma får biträdas av en expert som de själva väljer, i den mån det är nödvändigt för dem att granska den fråga som är föremål för information och samråd och utarbeta ett yttrande. Om en digital arbetsplattform har mer än 500 plattformsarbetstagare i en medlemsstat ska expertens utgifter bäras av den digitala arbetsplattformen, förutsatt att de är rimliga.

3. Plattformsarbetstagarnas företrädare eller de berörda plattformsarbetstagarma får biträdas av en expert som de själva väljer, i den mån det är nödvändigt för dem att granska den fråga som är föremål för information och samråd och utarbeta ett yttrande. Om en digital arbetsplattform har mer än 250 arbetstagare i en medlemsstat ska expertens utgifter bäras av den digitala arbetsplattformen, förutsatt att de är rimliga.

Ändringsförslag  159

 

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Information och effektivt samråd ska säkerställas oavsett om de automatiska övervaknings- och beslutssystemen förvaltas av den digitala arbetsplattformen eller en tjänsteleverantör som säljer sina förvaltningstjänster till plattformen.

Ändringsförslag  160

 

Förslag till direktiv

Artikel 10 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Artikel 6, artikel 7.1 och 7.3 samt artikel 8 ska också tillämpas på personer som utför plattformsarbete men som inte har något anställningsavtal eller anställningsförhållande.

1. Artiklarna 6, 7 och 8 ska också tillämpas på personer som utför plattformsarbete men som inte har något anställningsavtal eller anställningsförhållande.

Ändringsförslag  161

 

Förslag till direktiv

Kapitel IIIa (nytt) – rubriken

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kapitel IIIa

 

FRÄMJANDE AV KOLLEKTIVFÖRHANDLINGAR

Ändringsförslag  162

 

Förslag till direktiv

Artikel 10a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 10a

 

Främjande av kollektivförhandlingar inom plattformsarbete

 

1. I enlighet med nationell rätt och praxis ska medlemsstaterna, med deltagande av arbetsmarknadens parter, främja kollektivförhandlingar inom plattformsarbete, inbegripet om funktionerna i automatiska övervaknings- och beslutssystem, i syfte att förbättra arbetsvillkoren, genom att

 

(a) säkerställa att digitala arbetsplattformar, med hänsyn till de berörda företagens storlek och kapacitet, förser arbetstagarrepresentanter med relevant information för att de ska kunna utöva sin rätt till kollektivförhandlingar,

 

(b) säkerställa att fackförbund har rätt att nå plattformsarbetstagare och att möta och kontakta arbetstagare enskilt eller kollektivt i syfte att organisera arbetstagare, förhandla på deras vägnar och företräda dem,

 

(c) erbjuda åtgärder för att säkerställa att rätten till kollektiva förhandlingar och åtgärder inte undergrävs av någon praxis.

 

2. Detta direktiv påverkar inte respekten för arbetsmarknadens parters oberoende eller deras rätt att förhandla om och ingå kollektivavtal.

Ändringsförslag  163

 

Förslag till direktiv

Artikel 11

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Utan att det påverkar tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 883/200469 och (EG) nr 987/200970 ska medlemsstaterna kräva att digitala arbetsplattformar som är arbetsgivare deklarerar arbete som utförs av plattformsarbetstagare till de behöriga arbetsmarknads- och socialskyddsmyndigheterna i den medlemsstat där arbetet utförs och att de utbyter relevanta uppgifter med dessa myndigheter, i enlighet med de regler och förfaranden som fastställs i den berörda medlemsstatens lagstiftning.

Utan att det påverkar tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 883/200469 och (EG) nr 987/200970 ska medlemsstaterna kräva att digitala arbetsplattformar deklarerar arbete som utförs av plattformsarbetstagare till de behöriga arbetsmarknads-, skatte- och socialskyddsmyndigheterna i den medlemsstat där arbetet utförs och att de informerar dessa myndigheter om det arbete som utförs av personer som utför plattformsarbete och om deras anställningsstatus, och att de utbyter relevanta uppgifter med dessa myndigheter, i enlighet med de regler och förfaranden som fastställs i den berörda medlemsstatens lagstiftning, även i syfte att fullgöra sina skyldigheter vad gäller skatter och sociala avgifter i enlighet med nationell rätt eller praxis.

__________________

__________________

69 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (EUT L 166, 30.4.2004, s. 1).

69 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (EUT L 166, 30.4.2004, s. 1).

70 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 av den 16 september 2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (EUT L 284, 30.10.2009, s. 1).

70 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 av den 16 september 2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (EUT L 284, 30.10.2009, s. 1).

Ändringsförslag  164

 

Förslag till direktiv

Artikel 12 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. När arbetsmarknadsmyndigheter, socialskyddsmyndigheter och andra relevanta myndigheter utför sina uppgifter att säkerställa efterlevnad av lagfästa skyldigheter som är tillämpliga på sysselsättningsstatus för personer som utför plattformsarbete och när företrädare för personer som utför plattformsarbete verkar i egenskap av företrädare, ska medlemsstaterna säkerställa att de digitala arbetsplattformarna gör följande information tillgänglig för dem:

1. När arbetsmarknadsmyndigheter, hälso- och säkerhetsmyndigheter, socialskyddsmyndigheter och andra relevanta myndigheter utför sina uppgifter att säkerställa efterlevnad av lagfästa skyldigheter som är tillämpliga på sysselsättningsstatus för personer som utför plattformsarbete och när företrädare för personer som utför plattformsarbete verkar i egenskap av företrädare, ska medlemsstaterna säkerställa att de digitala arbetsplattformarna gör följande information tillgänglig för dem oavsett i vilket land plattformen är etablerad:

(a) Antalet personer som regelbundet utför plattformsarbete via den digitala arbetsplattformen och deras avtals- eller sysselsättningsstatus.

(a) Antalet personer som utför plattformsarbete via den digitala arbetsplattformen och deras avtals- eller sysselsättningsstatus.

 

(aa) En kopia av anställningskontrakten, i enlighet med förordning (EU) nr 2016/679.

(b) De allmänna villkor som är tillämpliga på dessa avtalsförhållanden, förutsatt att dessa villkor ensidigt fastställs av den digitala arbetsplattformen och är tillämpliga på ett stort antal avtalsförhållanden.

(b) De allmänna villkor som är tillämpliga på dessa avtalsförhållanden.

 

(ba) Verksamhetens genomsnittliga varaktighet, genomsnittligt antal arbetade timmar per vecka och genomsnittlig inkomst från verksamheten för personer som regelbundet utför plattformsarbete genom den berörda digitala arbetsplattformen.

Ändringsförslag  165

 

Förslag till direktiv

Artikel 12 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Arbetsmarknadsmyndigheter, socialskyddsmyndigheter och andra relevanta myndigheter och företrädare för personer som utför plattformsarbete ska ha rätt att be de digitala arbetsplattformarna om ytterligare förtydliganden och preciseringar av de uppgifter som tillhandahållits. De digitala arbetsplattformarna ska reagera på en sådan begäran inom rimlig tid genom att lämna ett motiverat svar.

3. Arbetsmarknadsmyndigheter, socialskyddsmyndigheter och andra relevanta myndigheter och företrädare för personer som utför plattformsarbete ska ha rätt att be de digitala arbetsplattformarna om ytterligare förtydliganden och preciseringar av de uppgifter som tillhandahållits. De digitala arbetsplattformarna ska reagera på en sådan begäran genom att lämna ett motiverat svar utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter inom en månad efter mottagandet av begäran. Denna tidsfrist ska förlängas till två månader för mikroföretag och små företag.

Ändringsförslag  166

 

Förslag till direktiv

Artikel 12a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 12a

 

Samarbete i gränsöverskridande fall

 

1. De behöriga arbetsmyndigheterna, socialskyddsmyndigheterna och skattemyndigheterna ska utbyta information om personer som utför plattformsarbete i en annan medlemsstat än den där den digitala arbetsplattformen är etablerad. För detta ändamål ska de behöriga nationella myndigheterna kunna förlita sig på befintliga relevanta system för informationsutbyte, inbegripet kommissionens informationssystem för den inre marknaden och Eures.

 

2. Utan att det påverkar tillämpningen av förordning (EU) 2019/114, vid fall av gränsskridande relevans, ska Europeiska arbetsmyndigheten underlätta och stödja samarbete mellan de behöriga nationella myndigheter som ansvarar för att övervaka efterlevnaden av lagstiftning om arbetskraftens rörlighet och samordningen av de sociala trygghetssystemen samt att stödja samarbete mellan medlemsstaterna när det gäller att hantera odeklarerat arbete, underlätta tillgång till information om rättigheter och skyldigheter avseende arbetskraftens rörlighet runt om i unionen, även dem enligt unionsrätten, främja effektivt samarbete och informationsutbyte mellan medlemsstaterna samt koordinera och stödja samordnade och gemensamma inspektioner på begäran av en eller flera medlemsstater.

Ändringsförslag  167

 

Förslag till direktiv

Artikel 12b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 12b

 

Underentreprenörers ansvar

 

1.  Medlemsstaterna ska, efter samråd med relevanta arbetsmarknadsparter i enlighet med nationell rätt eller praxis, föreskriva åtgärder för att säkerställa att personer i underleverantörskedjan som utför plattformsarbete har tillgång till ett effektivt rättsmedel som innebär att den digitala arbetsplattform till vilken arbetsgivaren är en underentreprenör kan hållas ansvarig, vid sidan av eller i stället för arbetsgivaren, för överträdelser av plattformsarbetstagarens rättigheter enligt detta direktiv, inbegripet med avseende på eventuell innestående lön och avgifter som ska betalas till arbetsmarknadsparternas gemensamma fonder eller institutioner.

 

2.  De digitala arbetsplattformarnas ansvar enligt denna artikel ska begränsas till sådana rättigheter som arbetstagaren förvärvat under avtalsförhållandet mellan entreprenören och underentreprenören

 

3.  Medlemsstaterna får, i enlighet med unionsrätten, föreskriva striktare ansvarsbestämmelser enligt nationell rätt, om dessa är icke-diskriminerande och proportionella när det gäller räckvidden och omfattningen av underentreprenörernas ansvar.

 

4. Utan att det påverkar punkterna 1, 2 och 3 får medlemsstaterna i enlighet med unionsrätten och nationell rätt och praxis vidta andra lämpliga efterlevnadsåtgärder som i ett underentreprenörsförhållande möjliggör effektiva och proportionella sanktioner mot entreprenören, i syfte att komma tillrätta med bedrägerier och missbruk i situationer där det är svårt för arbetstagarna att hävda sina rättigheter.

Ändringsförslag  168

 

Förslag till direktiv

Artikel 13 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 79 och 82 i förordning (EU) 2016/679 ska medlemsstaterna säkerställa att personer som utför plattformsarbete, även sådana vars anställningsförhållande eller annat avtalsförhållande har upphört, har tillgång till ändamålsenlig och opartisk tvistlösning och rätt till gottgörelse, inbegripet skälig ersättning, i händelse av överträdelse av deras rättigheter enligt detta direktiv.

1.  Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 79 och 82 i förordning (EU) 2016/679 och artikel 13 i direktiv 2009/52/EG ska medlemsstaterna säkerställa att personer som utför plattformsarbete, även sådana vars anställningsförhållande eller annat avtalsförhållande har upphört, har tillgång till lämplig, snabb, ändamålsenlig och opartisk tvistlösning och rätt till gottgörelse, inbegripet skälig ersättning, i händelse av överträdelse av deras rättigheter enligt detta direktiv. Tillgången till sådan tvistlösning och rätten till gottgörelse ska vara kostnadsfri, åtminstone för arbetstagare som inte har tillräckliga medel.

Ändringsförslag  169

 

Förslag till direktiv

Artikel 13 – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Medlemsstaterna ska säkerställa att personer som utför plattformsarbete har rätt att lämna in klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Ändringsförslag  170

 

Förslag till direktiv

Artikel 14 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 80 i förordning (EU) 2016/679 ska medlemsstaterna säkerställa att företrädare för personer som utför plattformsarbete eller andra juridiska personer som i enlighet med kriterier i nationell lagstiftning eller praxis har ett legitimt intresse av att försvara rättigheterna för personer som utför plattformsarbete, får delta i alla domstolsförfaranden eller administrativa förfaranden om hävdande av rättigheter eller skyldigheter enligt detta direktiv. De får agera på uppdrag av eller till stöd för en person som utför plattformsarbete vid överträdelse av någon rättighet eller skyldighet som följer av detta direktiv, med den personens godkännande.

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 80 i förordning (EU) 2016/679 och artikel 13 i direktiv 2009/52/EG, och i enlighet med direktiv 2022/14/EG ska medlemsstaterna säkerställa att företrädare för personer som utför plattformsarbete eller andra juridiska personer som i enlighet med kriterier i nationell lagstiftning eller praxis har ett legitimt intresse av att försvara rättigheterna för personer som utför plattformsarbete, får delta i alla domstolsförfaranden eller administrativa förfaranden om hävdande av rättigheter eller skyldigheter enligt detta direktiv. De får agera på uppdrag av eller till stöd för en person som utför plattformsarbete vid överträdelse av någon rättighet eller skyldighet som följer av detta direktiv, med den personens godkännande, om relevant och i enlighet med nationell rätt eller praxis.

Ändringsförslag  171

 

Förslag till direktiv

Artikel 14 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Företrädare för personer som utför plattformsarbete ska också ha rätt att agera på uppdrag av eller till stöd för flera personer som utför plattformsarbete, med dessa personers godkännande.

2. Företrädare för personer som utför plattformsarbete ska också ha rätt att agera på uppdrag av eller till stöd för flera personer som utför plattformsarbete, i enlighet med nationell rätt eller praxis.

Ändringsförslag  172

 

Förslag till direktiv

Artikel 14 – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Punkterna 1 och 2 ska inte påverka tillämpningen av fackförbundens befogenheter enligt nationell rätt eller praxis.

Ändringsförslag  173

 

Förslag till direktiv

Artikel 14 – punkt 2b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b. Punkterna 1 och 2 ska inte påverka tillämpningen av nationella rättegångsregler om företrädande och försvar i förfaranden i domstol.

Ändringsförslag  174

 

Förslag till direktiv