HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om bemyndigelse af medlemsstaterne til i Den Europæiske Unions interesse at ratificere anden tillægsprotokol til konventionen om IT-kriminalitet vedrørende forstærket samarbejde og videregivelse af elektronisk bevismateriale

13.1.2023 - (06438/2022 – C9‑0146/2022 – 2021/0383(NLE)) - ***

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Ordfører: Juan Fernando López Aguilar

Procedure : 2021/0383(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A9-0002/2023
Indgivne tekster :
A9-0002/2023
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om bemyndigelse af medlemsstaterne til i Den Europæiske Unions interesse at ratificere anden tillægsprotokol til konventionen om IT-kriminalitet vedrørende forstærket samarbejde og videregivelse af elektronisk bevismateriale

(06438/2022 – C9‑0146/2022 – 2021/0383(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

 der henviser til udkast til Rådets afgørelse (06438/2022),

 der henviser til udkast til anden tillægsprotokol til konventionen om IT-kriminalitet vedrørende forstærket samarbejde og videregivelse af elektronisk bevismateriale

 der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 16, artikel 82, stk. 1, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C9‑0146/2022),

 der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 1 og 4, og artikel 114, stk. 7,

 der henviser til henstilling fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A9-0002/2023),

1. godkender udkastet til Rådets afgørelse;

2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Europarådet.

 


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Bemyndigelse af medlemsstaterne til i Den Europæiske Unions interesse at ratificere anden tillægsprotokol til konventionen om IT-kriminalitet vedrørende forstærket samarbejde og videregivelse af elektronisk bevismateriale

Referencer

06438/2022 – C9-0146/2022 – 2021/0383(NLE)

Dato for høring eller anmodning om godkendelse

6.4.2022

 

 

 

Korresponderende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

7.4.2022

 

 

 

Ordførere:

 Dato for valg

Juan Fernando López Aguilar

5.9.2019

 

 

 

Oprindelige ordførere

Birgit Sippel

Behandling i udvalg

31.1.2022

 

 

 

Dato for vedtagelse

12.1.2023

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

38

22

1

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Vladimír Bilčík, Malin Björk, Vasile Blaga, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Patricia Chagnon, Clare Daly, Lena Düpont, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Laura Ferrara, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Fabienne Keller, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Erik Marquardt, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Theresa Muigg, Maite Pagazaurtundúa, Paulo Rangel, Karlo Ressler, Domènec Ruiz Devesa, Isabel Santos, Birgit Sippel, Sara Skyttedal, Vincenzo Sofo, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Yana Toom, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Elena Yoncheva

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Loucas Fourlas, Andrzej Halicki, Beata Kempa, Ondřej Kovařík, Alessandra Mussolini, Matjaž Nemec, Sira Rego, Thijs Reuten, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 209, stk. 7)

Asim Ademov, Gunnar Beck, Isabel Benjumea Benjumea, Jorge Buxadé Villalba, Lukas Mandl, Marian-Jean Marinescu, René Repasi, Antonio Maria Rinaldi, Mounir Satouri, Petar Vitanov, Jörgen Warborn

Dato for indgivelse

13.1.2023

 


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

38

+

ECR

Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Beata Kempa, Vincenzo Sofo

ID

Gunnar Beck, Patricia Chagnon, Antonio Maria Rinaldi, Tom Vandendriessche

PPE

Asim Ademov, Isabel Benjumea Benjumea, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Lena Düpont, Loucas Fourlas, Andrzej Halicki, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Marian-Jean Marinescu, Nadine Morano, Alessandra Mussolini, Paulo Rangel, Karlo Ressler, Sara Skyttedal, Loránt Vincze, Jörgen Warborn, Tomáš Zdechovský

Renew

Malik Azmani, Fabienne Keller, Ondřej Kovařík, Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu

S&D

Evin Incir, Marina Kaljurand, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Petar Vitanov, Elena Yoncheva

 

22

-

NI

Milan Uhrík

Renew

Abir Al-Sahlani, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Yana Toom

S&D

Łukasz Kohut, Theresa Muigg, Matjaž Nemec, René Repasi, Thijs Reuten, Isabel Santos, Birgit Sippel

The Left

Malin Björk, Clare Daly, Sira Rego

Verts/ALE

Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Alice Kuhnke, Erik Marquardt, Mounir Satouri, Tineke Strik

 

1

0

NI

Laura Ferrara

 

Tegnforklaring:

+ : for

- : imod

0 : hverken/eller

 

 

Seneste opdatering: 16. januar 2023
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik