Tuarascáil - A9-0002/2023Tuarascáil
A9-0002/2023

MOLADH ar an dréachtchinneadh ón gComhairle lena n-údaraítear do na Ballstáit an Dara Prótacal Breise i ndáil le comhar feabhsaithe agus nochtadh fianaise leictreonaí a dhaingniú chun leas an Aontais Eorpaigh, Prótacal a ghabhann leis an gCoinbhinsiún maidir le Cibearchoireacht

13.1.2023 - (06438/2022 – C9‑0146/2022 – 2021/0383(NLE)) - ***

An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile
Rapóirtéir: Juan Fernando López Aguilar

Nós Imeachta : 2021/0383(NLE)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe :  
A9-0002/2023
Téacsanna arna gcur síos :
A9-0002/2023
Díospóireachtaí :
Téacsanna arna nglacadh :

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an dréachtchinneadh ón gComhairle lena n-údaraítear do na Ballstáit an Dara Prótacal Breise i ndáil le comhar feabhsaithe agus nochtadh fianaise leictreonaí a dhaingniú chun leas an Aontais Eorpaigh, Prótacal a ghabhann leis an gCoinbhinsiún maidir le Cibearchoireacht

(06438/2022 – C9‑0146/2022 – 2021/0383(NLE))

(Toiliú)

Tá Parlaimint na hEorpa,

 ag féachaint don dréachtchinneadh ón gComhairle (06438/2022),

 ag féachaint don dréacht den Dara Prótacal Breise a ghabhann leis an gCoinbhinsiún maidir le Cibearchoireacht a dhaingniú, Prótacal i ndáil le comhar feabhsaithe agus nochtadh fianaise leictreonaí (14898/2021),

 ag féachaint don iarraidh ar thoiliú a thíolaic an Chomhairle i gcomhréir le hAirteagal 16, Airteagal 82(1) agus Airteagal 218(6), an dara fomhír, pointe (a)(v), den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (C9‑0146/2022),

 ag féachaint do Riail 105(1) agus (4) agus Riail 114(7) dá Rialacha Nós Imeachta,

 ag féachaint don mholadh ón gCoiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile (A9-0002/2023),

1. Ag tabhairt a toilithe don dréachtchinneadh ón gComhairle;

2. á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig rialtais agus parlaimintí na mBallstát agus chuig Comhairle na hEorpa.

 


AN NÓS IMEACHTA - COISTE FREAGRACH

Teideal

Údarás a thabhairt do na Ballstáit an Dara Prótacal Breise i ndáil le comhar feabhsaithe agus nochtadh fianaise leictreonaí a dhaingniú chun leas an Aontais Eorpaigh, Prótacal a ghabhann leis an gCoinbhinsiún maidir le Cibearchoireacht

Tagairtí

06438/2022 – C9-0146/2022 – 2021/0383(NLE)

Dáta an chomhairliúcháin nó na hiarrata ar thoiliú

6.4.2022

 

 

 

An Coiste Freagrach

 Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

LIBE

7.4.2022

 

 

 

Rapóirtéirí

 Dáta an cheapacháin

Juan Fernando López Aguilar

5.9.2019

 

 

 

Rapóirtéirí roimhe seo

Birgit Sippel

Pléite sa choiste

31.1.2022

 

 

 

Dáta an ghlactha

12.1.2023

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

38

22

1

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Vladimír Bilčík, Malin Björk, Vasile Blaga, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Patricia Chagnon, Clare Daly, Lena Düpont, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Laura Ferrara, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Fabienne Keller, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Erik Marquardt, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Theresa Muigg, Maite Pagazaurtundúa, Paulo Rangel, Karlo Ressler, Domènec Ruiz Devesa, Isabel Santos, Birgit Sippel, Sara Skyttedal, Vincenzo Sofo, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Yana Toom, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Elena Yoncheva

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Loucas Fourlas, Andrzej Halicki, Beata Kempa, Ondřej Kovařík, Alessandra Mussolini, Matjaž Nemec, Sira Rego, Thijs Reuten, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský

Comhaltaí ionaid faoi Riail 209(7) a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Asim Ademov, Gunnar Beck, Isabel Benjumea Benjumea, Jorge Buxadé Villalba, Lukas Mandl, Marian-Jean Marinescu, René Repasi, Antonio Maria Rinaldi, Mounir Satouri, Petar Vitanov, Jörgen Warborn

Dáta don chur síos

13.1.2023

 


VÓTÁIL CHRÍOCHNAITHEACH LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

38

+

ECR

Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Beata Kempa, Vincenzo Sofo

ID

Gunnar Beck, Patricia Chagnon, Antonio Maria Rinaldi, Tom Vandendriessche

EPP

Asim Ademov, Isabel Benjumea Benjumea, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Lena Düpont, Loucas Fourlas, Andrzej Halicki, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Marian-Jean Marinescu, Nadine Morano, Alessandra Mussolini, Paulo Rangel, Karlo Ressler, Sara Skyttedal, Loránt Vincze, Jörgen Warborn, Tomáš Zdechovský

Renew

Malik Azmani, Fabienne Keller, Ondřej Kovařík, Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu

S&D

Evin Incir, Marina Kaljurand, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Petar Vitanov, Elena Yoncheva

 

22

-

NI

Milan Uhrík

Renew

Abir Al-Sahlani, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Yana Toom

S&D

Łukasz Kohut, Theresa Muigg, Matjaž Nemec, René Repasi, Thijs Reuten, Isabel Santos, Birgit Sippel

An Chlé

Malin Björk, Clare Daly, Sira Rego

Verts/ALE

Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Alice Kuhnke, Erik Marquardt, Mounir Satouri, Tineke Strik

 

1

0

NI

Laura Ferrara

 

Eochair:

+ : i bhfabhar

- : i gcoinne

0 : staonadh

 

 

An nuashonrú is déanaí: 13 Eanáir 2023
Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais