PRIPOROČILO o osnutku sklepa Sveta o pooblastitvi držav članic, da v interesu Evropske unije ratificirajo Drugi dodatni protokol h Konvenciji o kibernetski kriminaliteti, ki obravnava okrepljeno sodelovanje in razkritje elektronskih dokazov

13.1.2023 - (06438/2022 – C9‑0146/2022 – 2021/0383(NLE)) - ***

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Poročevalec: Juan Fernando López Aguilar

Postopek : 2021/0383(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A9-0002/2023
Predložena besedila :
A9-0002/2023
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o pooblastitvi držav članic, da v interesu Evropske unije ratificirajo Drugi dodatni protokol h Konvenciji o kibernetski kriminaliteti, ki obravnava okrepljeno sodelovanje in razkritje elektronskih dokazov

(06438/2022 – C9‑0146/2022 – 2021/0383(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

 ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (06438/2022),

 ob upoštevanju osnutka Drugega dodatnega protokola h Konvenciji o kibernetski kriminaliteti, ki obravnava okrepljeno sodelovanje in razkritje elektronskih dokazov (14898/2021),

 ob upoštevanju zahteve za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 16, členom 82(1) in točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C9‑0146/2022),

 ob upoštevanju člena 105(1) in (4) ter člena 114(7) Poslovnika,

 ob upoštevanju priporočila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A9‑0002/2023),

1. odobri osnutek sklepa Sveta;

2. naroči svoji predsednici, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in Svetu Evrope.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Pooblastitev držav članic, da v interesu Evropske unije ratificirajo Drugi dodatni protokol h Konvenciji o kibernetski kriminaliteti, ki obravnava okrepljeno sodelovanje in razkritje elektronskih dokazov

Referenčni dokumenti

06438/2022 – C9-0146/2022 – 2021/0383(NLE)

Datum posvetovanja oziroma zahteve za odobritev

6.4.2022

 

 

 

Pristojni odbor

 Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

7.4.2022

 

 

 

Poročevalec/-ka

 Datum imenovanja

Juan Fernando López Aguilar

5.9.2019

 

 

 

Nadomeščeni poročevalci/-ke

Birgit Sippel

Obravnava v odboru

31.1.2022

 

 

 

Datum sprejetja

12.1.2023

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

38

22

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Vladimír Bilčík, Malin Björk, Vasile Blaga, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Patricia Chagnon, Clare Daly, Lena Düpont, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Laura Ferrara, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Fabienne Keller, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Erik Marquardt, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Theresa Muigg, Maite Pagazaurtundúa, Paulo Rangel, Karlo Ressler, Domènec Ruiz Devesa, Isabel Santos, Birgit Sippel, Sara Skyttedal, Vincenzo Sofo, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Yana Toom, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Elena Jončeva (Elena Yoncheva)

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Lukas Furlas (Loucas Fourlas), Andrzej Halicki, Beata Kempa, Ondřej Kovařík, Alessandra Mussolini, Matjaž Nemec, Sira Rego, Thijs Reuten, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský

Namestniki (člen 209(7)), navzoči pri končnem glasovanju

Asim Ademov, Gunnar Beck, Isabel Benjumea Benjumea, Jorge Buxadé Villalba, Lukas Mandl, Marian-Jean Marinescu, René Repasi, Antonio Maria Rinaldi, Mounir Satouri, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Jörgen Warborn

Datum predložitve

13.1.2023

 


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

38

+

ECR

Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Beata Kempa, Vincenzo Sofo

ID

Gunnar Beck, Patricia Chagnon, Antonio Maria Rinaldi, Tom Vandendriessche

PPE

Asim Ademov, Isabel Benjumea Benjumea, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Lena Düpont, Lukas Furlas (Loucas Fourlas), Andrzej Halicki, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Marian-Jean Marinescu, Nadine Morano, Alessandra Mussolini, Paulo Rangel, Karlo Ressler, Sara Skyttedal, Loránt Vincze, Jörgen Warborn, Tomáš Zdechovský

Renew

Malik Azmani, Fabienne Keller, Ondřej Kovařík, Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu

S&D

Evin Incir, Marina Kaljurand, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Elena Jončeva (Elena Yoncheva)

 

22

-

NI

Milan Uhrík

Renew

Abir Al-Sahlani, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Yana Toom

S&D

Łukasz Kohut, Theresa Muigg, Matjaž Nemec, René Repasi, Thijs Reuten, Isabel Santos, Birgit Sippel

The Left

Malin Björk, Clare Daly, Sira Rego

Verts/ALE

Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Alice Kuhnke, Erik Marquardt, Mounir Satouri, Tineke Strik

 

1

0

NI

Laura Ferrara

 

Uporabljeni znaki:

+ : za

- : proti

0 : vzdržani

 

 

Zadnja posodobitev: 16. januar 2023
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov