ПРЕПОРЪКА относно проекта на решение на Съвета относно сключването на Споразумението между Европейския съюз, от една страна, и Нова Зеландия, от друга страна, относно обмена на лични данни между Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и органите на Нова Зеландия, компетентни за борбата с тежката престъпност и тероризма

13.1.2023 - (10092/2022 – C9‑0288/2022 – 2022/0157(NLE)) - ***

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Докладчик: Анализа Тардино

Процедура : 2022/0157(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A9-0003/2023
Внесени текстове :
A9-0003/2023
Разисквания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета относно сключването на Споразумението между Европейския съюз, от една страна, и Нова Зеландия, от друга страна, относно обмена на лични данни между Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и органите на Нова Зеландия, компетентни за борбата с тежката престъпност и тероризма

(10092/2022 – C9‑0288/2022 – 2022/0157(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

 като взе предвид проекта на решение на Съвета (10092/2022),

 като взе предвид проекта на Споразумението между Европейския съюз, от една страна, и Нова Зеландия, от друга страна, относно обмена на лични данни между Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и органите на Нова Зеландия, компетентни за борбата с тежката престъпност и тероризма (9269/2022),

 като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 16, параграф 2, член 88 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), както и член 218, параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС (C9‑0288/2022),

 като взе предвид своята незаконодателна резолюция от 10 юли 2020 г.[1] относно сключването на споразумение, по което се водят преговори, между Европейския съюз и Нова Зеландия относно обмена на лични данни между Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и новозеландските компетентни органи за борба с тежката престъпност и тероризма,

 като взе предвид член 105, параграфи 1 и 4 и член 114, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

 като взе предвид препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A9-0003/2023),

1. дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Нова Зеландия.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

 

Настоящото предложение се отнася до искането за одобрение на решението на Съвета за сключване на споразумение за стратегическо сътрудничество относно обмена на лични данни между Европол и органите на Нова Зеландия, компетентни за предотвратяването и борбата с престъпността, включително тежката престъпност и тероризма, за което се изисква съгласието на Европейския парламент.

Целта на споразумението е да се даде възможност за предаване на лични данни, за да се засилят действията на компетентните органи на ЕС и Нова Зеландия, както и тяхното сътрудничество помежду им, с цел предотвратяване и борба с престъпленията, включително тежката престъпност и тероризма, които стават все по-транснационални и дори глобални явления, като същевременно се гарантират подходящи гаранции по отношение на пълното зачитане на основните права и свободи на физическите лица, включително неприкосновеността на личния живот и защитата на данните, както е признато в Хартата на основните права на Европейския съюз.

Тъй като Европейският съюз и Нова Зеландия от години са изправени пред подобни предизвикателства в областта на сигурността, считаме, че сътрудничеството в областта на правоприлагането в областта на борбата с тероризма, предотвратяването и борбата с организираната престъпност и корупцията, трафика на наркотици, киберпрестъпността, изпирането на пари, финансирането на тероризма и незаконната миграция може да донесе значителни ползи и за двете страни и е в интерес на Европейския съюз.

Като цяло докладчикът счита, че постигнатото споразумение е задоволително, тъй като ще позволи предаването на лични данни между Европол и компетентните органи на Нова Зеландия, като същевременно се осигурят подходящи гаранции за неприкосновеността на личния живот и защитата на данните.

Докладчикът приветства факта, че препоръките, включени в резолюцията на Европейския парламент, приета на 10 юли 2022 г. (2020/2048 (INI)), са взети предвид по подходящ начин, по-специално по отношение на разпоредбите относно обхвата на споразумението, принципа на ограничаване на запазването на данни, както и задължението за уведомяване на субектите на данни.

Освен това докладчикът би желала да подчертае, че Нова Зеландия има добре установено законодателство за защита на данните и независим орган за защита на данните.

Накрая, следва да се отбележи, че Европейският надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) също потвърди в становището си относно предложението за решения на Съвета относно подписването и сключването на споразумението, че „то може да се използва и като модел за бъдещи споразумения относно обмена на лични данни за целите на правоприлагането“.

Следователно се препоръчва на Европейският парламент да даде одобрението си за сключването на споразумението.


 

ПОЗИЦИЯ НА МАЛЦИНСТВОТО

 

Съгласно член 55, параграф 4 от Правилника за дейността

Фабиен Келер (Renew Europe)

 

Като проевропейски член на Европейския парламент, убеден в интереса и значението на сътрудничеството между ЕС и Нова Зеландия с цел насърчаване на борбата с тежката престъпност и тероризма, напълно подкрепям предложението на Европейската комисия за сключване на ново споразумение относно обмена на лични данни между Европол и органите на Нова Зеландия, компетентни за борбата с тежката престъпност и тероризма. По тази причина подкрепих законодателния доклад, с който се одобрява сключването на споразумението. Въпреки това бих желала да заявя, че подкрепата ми за този доклад, чийто докладчик е от групата ID, не може по никакъв начин да ме свърже с тази политическа група и евроскептичните позиции, които тя поддържа, и на които категорично се противопоставям.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Пълни заглавия

Сключване на Споразумението между Европейския съюз, от една страна, и Нова Зеландия, от друга страна, относно обмена на лични данни между Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и органите на Нова Зеландия, компетентни за борбата с тежката престъпност и тероризма

Позовавания

10092/2022 – C9-0288/2022 – 2022/0157(NLE)

Дата на консултацията или на искането за одобрение

18.7.2022

 

 

 

Водеща комисия

 Дата на обявяване в заседание

LIBE

12.9.2022

 

 

 

Докладчици

 Дата на назначаване

Annalisa Tardino

13.7.2022

 

 

 

Разглеждане в комисия

16.6.2022

27.6.2022

25.10.2022

 

Дата на приемане

12.1.2023

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

50

3

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Abir Al-Sahlani, Vladimír Bilčík, Malin Björk, Vasile Blaga, Patrick Breyer, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Patricia Chagnon, Clare Daly, Lena Düpont, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Laura Ferrara, Andrzej Halicki, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Fabienne Keller, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Erik Marquardt, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Paulo Rangel, Karlo Ressler, Isabel Santos, Sara Skyttedal, Vincenzo Sofo, Ramona Strugariu, Yana Toom, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Elena Yoncheva

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Loucas Fourlas, Beata Kempa, Ondřej Kovařík, Alessandra Mussolini, Sira Rego, Domènec Ruiz Devesa, Loránt Vincze, Petar Vitanov, Tomáš Zdechovský

Заместници (чл. 209, пар. 7), присъствали на окончателното гласуване

Asim Ademov, Gunnar Beck, Isabel Benjumea Benjumea, Marian-Jean Marinescu, René Repasi, Antonio Maria Rinaldi, Mounir Satouri, Jörgen Warborn

Дата на внасяне

13.1.2023

 


 

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

 

50

+

ECR

Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Beata Kempa, Vincenzo Sofo

ID

Gunnar Beck, Patricia Chagnon, Antonio Maria Rinaldi, Tom Vandendriessche

NI

Laura Ferrara

PPE

Asim Ademov, Isabel Benjumea Benjumea, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Lena Düpont, Loucas Fourlas, Andrzej Halicki, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Marian-Jean Marinescu, Nadine Morano, Alessandra Mussolini, Paulo Rangel, Karlo Ressler, Sara Skyttedal, Loránt Vincze, Jörgen Warborn, Tomáš Zdechovský

Renew

Abir Al-Sahlani, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Yana Toom

S&D

Marina Kaljurand, Łukasz Kohut, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, René Repasi, Domènec Ruiz Devesa, Petar Vitanov, Elena Yoncheva

The Left

Malin Björk

Verts/ALE

Patrick Breyer, Alice Kuhnke, Erik Marquardt, Mounir Satouri

 

3

-

S&D

Isabel Santos

The Left

Clare Daly, Sira Rego

 

1

0

NI

Milan Uhrík

 

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“

 

 

Последно осъвременяване: 16 януари 2023 г.
Правна информация - Политика за поверителност