ΣΥΣΤΑΣΗ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της Νέας Ζηλανδίας, αφετέρου, όσον αφορά την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και των αρχών της Νέας Ζηλανδίας που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας

13.1.2023 - (10092/2022 – C9‑0288/2022 – 2022/0157(NLE)) - ***

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Εισηγήτρια: Annalisa Tardino

Διαδικασία : 2022/0157(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A9-0003/2023
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A9-0003/2023
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της Νέας Ζηλανδίας, αφετέρου, όσον αφορά την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και των αρχών της Νέας Ζηλανδίας που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας

(10092/2022 – C9‑0288/2022 – 2022/0157(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (10092/2022),

 έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της Νέας Ζηλανδίας, αφετέρου, όσον αφορά την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και των αρχών της Νέας Ζηλανδίας που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας (9269/2022),

 έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπεβλήθη από το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 16, παράγραφος 2, το άρθρο 88, το άρθρο 218, παράγραφος 6, δεύτερο εδάφιο, στοιχείο α), και το άρθρο 218, παράγραφος 7, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (C9‑0288/2022),

 έχοντας υπόψη το μη νομοθετικό ψήφισμα του, της 10ης Ιουλίου 2020[1], σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας, υπό διαπραγμάτευση, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νέας Ζηλανδίας σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και των αρχών της Νέας Ζηλανδίας που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 114 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A9-0003/2023),

1. εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2. αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Νέας Ζηλανδίας.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα πρόταση αφορά το αίτημα έγκρισης της απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ της Ευρωπόλ και των αρχών της Νέας Ζηλανδίας που είναι αρμόδιες για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εγκληματικότητας, συμπεριλαμβανομένου του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας, για την οποία απαιτείται η συναίνεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Στόχος της συμφωνίας είναι να καταστεί δυνατή η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προκειμένου να ενισχυθεί η δράση των αρμόδιων αρχών της ΕΕ και της Νέας Ζηλανδίας, καθώς και η μεταξύ τους συνεργασία, με σκοπό την πρόληψη και την καταπολέμηση εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων των σοβαρών εγκλημάτων και της τρομοκρατίας, τα οποία εξελίσσονται όλο και περισσότερο σε διακρατικά ή ακόμη και παγκόσμια φαινόμενα, διασφαλίζοντας παράλληλα επαρκείς εγγυήσεις όσον αφορά τον πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των ατόμων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων, όπως αναγνωρίζονται από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Νέα Ζηλανδία αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας εδώ και πολλά χρόνια, πιστεύουμε ότι η συνεργασία για την επιβολή του νόμου στους τομείς της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, της πρόληψης και της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς, της διακίνησης ναρκωτικών, του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της παράνομης μετανάστευσης μπορεί να αποφέρει σημαντικά οφέλη και για τα δύο μέρη και είναι προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνολικά, η εισηγήτρια θεωρεί ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε είναι ικανοποιητική, καθώς θα επιτρέψει τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ της Ευρωπόλ και των αρμόδιων αρχών της Νέας Ζηλανδίας, διασφαλίζοντας παράλληλα επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων.

Η εισηγήτρια εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι οι συστάσεις που περιλαμβάνονται στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε στις 10 Ιουλίου 2022 (2020/2048 (INI)) έχουν ληφθεί επαρκώς υπόψη, ιδίως όσον αφορά τις διατάξεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας, την αρχή του περιορισμού της διατήρησης δεδομένων, καθώς και την υποχρέωση ενημέρωσης των υποκειμένων των δεδομένων.

Επιπλέον, η εισηγήτρια θα ήθελε να τονίσει ότι η Νέα Ζηλανδία διαθέτει ισχυρή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων και ανεξάρτητη αρχή προστασίας δεδομένων.

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) επιβεβαίωσε επίσης, στη γνωμοδότησή του σχετικά με την πρόταση αποφάσεων του Συμβουλίου για την υπογραφή και τη σύναψη της συμφωνίας, ότι μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο για μελλοντικές συμφωνίες σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς επιβολής του νόμου.

Ως εκ τούτου, συνιστάται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δώσει την έγκρισή του για τη σύναψη της συμφωνίας.


 

ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

 

Σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 4 του Κανονισμού

Fabienne Keller (Renew Europe)

 

Ως φιλοευρωπαία βουλεύτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πεπεισμένη για την αναγκαιότητα και τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Νέας Ζηλανδίας για την προώθηση της καταπολέμησης του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας, υποστηρίζω πλήρως την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη σύναψη νέας συμφωνίας σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ της Ευρωπόλ και των αρχών της Νέας Ζηλανδίας που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Ως εκ τούτου, υποστήριξα τη νομοθετική έκθεση που εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας. Ωστόσο, θα ήθελα να δηλώσω ότι η στήριξή μου στην παρούσα έκθεση, η εισηγήτρια της οποίας προέρχεται από την ομάδα ID, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να μας συνδέσει με αυτήν την πολιτική ομάδα και τις ευρωσκεπτικιστικές θέσεις που εκφράζει και στις οποίες είμαι κατηγορηματικά αντίθετη.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της Νέας Ζηλανδίας, αφετέρου, όσον αφορά την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και των αρχών της Νέας Ζηλανδίας που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας

Έγγραφα αναφοράς

10092/2022 – C9-0288/2022 – 2022/0157(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης ή αίτησης έγκρισης

18.7.2022

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην Ολομέλεια

LIBE

12.9.2022

 

 

 

Εισηγητές

 Ημερομηνία ορισμού

Annalisa Tardino

13.7.2022

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

16.6.2022

27.6.2022

25.10.2022

 

Ημερομηνία έγκρισης

12.1.2023

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

50

3

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Abir Al-Sahlani, Vladimír Bilčík, Malin Björk, Vasile Blaga, Patrick Breyer, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Patricia Chagnon, Clare Daly, Lena Düpont, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Laura Ferrara, Andrzej Halicki, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Fabienne Keller, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Erik Marquardt, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Paulo Rangel, Karlo Ressler, Isabel Santos, Sara Skyttedal, Vincenzo Sofo, Ramona Strugariu, Yana Toom, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Elena Yoncheva

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Λουκάς Φουρλάς, Beata Kempa, Ondřej Kovařík, Alessandra Mussolini, Sira Rego, Domènec Ruiz Devesa, Loránt Vincze, Petar Vitanov, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές (άρθρο 209 παράγραφος 7 του Κανονισμού) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Asim Ademov, Gunnar Beck, Isabel Benjumea Benjumea, Marian-Jean Marinescu, René Repasi, Antonio Maria Rinaldi, Mounir Satouri, Jörgen Warborn

Ημερομηνία κατάθεσης

13.1.2023

 

 


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

50

+

ECR

Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Beata Kempa, Vincenzo Sofo

ID

Gunnar Beck, Patricia Chagnon, Antonio Maria Rinaldi, Tom Vandendriessche

NI

Laura Ferrara

PPE

Asim Ademov, Isabel Benjumea Benjumea, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Lena Düpont, Λουκάς Φουρλάς, Andrzej Halicki, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Marian-Jean Marinescu, Nadine Morano, Alessandra Mussolini, Paulo Rangel, Karlo Ressler, Sara Skyttedal, Loránt Vincze, Jörgen Warborn, Tomáš Zdechovský

Renew

Abir Al-Sahlani, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Yana Toom

S&D

Marina Kaljurand, Łukasz Kohut, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, René Repasi, Domènec Ruiz Devesa, Petar Vitanov, Elena Yoncheva

The Left

Malin Björk

Verts/ALE

Patrick Breyer, Alice Kuhnke, Erik Marquardt, Mounir Satouri

 

3

-

S&D

Isabel Santos

The Left

Clare Daly, Sira Rego

 

1

0

NI

Milan Uhrík

 

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 16 Ιανουαρίου 2023
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου