ZALECENIE w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską, z jednej strony, a Nową Zelandią, z drugiej strony, dotyczącej wymiany danych osobowych między Agencją Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) i organami Nowej Zelandii właściwymi ds. zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu

13.1.2023 - (10092/2022 – C9‑0288/2022 – 2022/0157(NLE)) - ***

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Sprawozdawczyni: Annalisa Tardino

Procedura : 2022/0157(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A9-0003/2023
Teksty złożone :
A9-0003/2023
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską, z jednej strony, a Nową Zelandią, z drugiej strony, dotyczącej wymiany danych osobowych między Agencją Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) i organami Nowej Zelandii właściwymi ds. zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu

(10092/2022 – C9‑0288/2022 – 2022/0157(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

 uwzględniając projekt decyzji Rady (10092/2022),

 uwzględniając projekt umowy między Unią Europejską, z jednej strony, a Nową Zelandią, z drugiej strony, dotyczącej wymiany danych osobowych między Agencją Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) i właściwymi organami ds. zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu w Nowej Zelandii (9269/2022),

 uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 16 ust. 2, art. 88 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) i art. 218 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C9‑0288/2022),

 uwzględniając swoją rezolucję nieustawodawczą z 10 lipca 2020 r.[1] w sprawie zawarcia umowy, w drodze negocjacji, między Unią Europejską a Nową Zelandią dotyczącej wymiany danych osobowych między Agencją Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) a właściwymi organami ds. zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu w Nowej Zelandii,

 uwzględniając art. 105 ust. 1 i 4 oraz art. 114 ust. 7 Regulaminu,

 uwzględniając zalecenie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A9-0003/2023),

1. wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2. zobowiązuje swoją przewodniczącą do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Nowej Zelandii.


UZASADNIENIE

 

Niniejszy wniosek dotyczy wniosku o zatwierdzenie decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy o współpracy strategicznej w zakresie wymiany danych osobowych między Europolem a właściwymi organami Nowej Zelandii ds. zapobiegania i zwalczania przestępczości, w tym poważnej przestępczości i terroryzmu, w odniesieniu do której wymagana jest zgoda Parlamentu Europejskiego.

Celem umowy jest umożliwienie przekazywania danych osobowych w celu wzmocnienia działań właściwych organów UE i Nowej Zelandii oraz ich wzajemnej współpracy w celu zapobiegania i zwalczania przestępczości, w tym poważnej przestępczości i terroryzmu, które stają się coraz bardziej ponadnarodowe, a nawet globalne, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiednich zabezpieczeń w odniesieniu do pełnego poszanowania podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w tym prywatności i ochrony danych, zgodnie z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej.

Ponieważ Unia Europejska i Nowa Zelandia od wielu lat zmagają się z podobnymi wyzwaniami w zakresie bezpieczeństwa, uważamy, że współpraca organów ścigania w dziedzinie zwalczania terroryzmu, zapobiegania przestępczości zorganizowanej i korupcji, handlowi narkotykami, cyberprzestępczości, praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i nielegalnej migracji i zwalczania tych zjawisk może przynieść znaczne korzyści obu stronom i leży w interesie Unii Europejskiej.

Ogólnie rzecz biorąc, sprawozdawczyni uważa, że osiągnięte porozumienie jest zadowalające, ponieważ umożliwi przekazywanie danych osobowych między Europolem a właściwymi organami Nowej Zelandii, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiednich zabezpieczeń prywatności i ochrony danych.

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje fakt, że zalecenia zawarte w rezolucji Parlamentu Europejskiego przyjętej 10 lipca 2022 r. (2020/2048(INI)) zostały odpowiednio uwzględnione, w szczególności w odniesieniu do postanowień dotyczących zakresu umowy, zasady ograniczenia zatrzymywania danych oraz obowiązku powiadamiania osób, których dane dotyczą.

Ponadto sprawozdawczyni pragnie podkreślić, że Nowa Zelandia posiada ugruntowane przepisy dotyczące ochrony danych oraz niezależny organ ochrony danych.

Ponadto należy wspomnieć, że Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) również potwierdził w swojej opinii w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie podpisania i zawarcia umowy, że umowa „może być także wzorcem dla przyszłych umów dotyczących wymiany danych osobowych do celów egzekwowania prawa”.

Zaleca się zatem Parlamentowi Europejskiemu wyrażenie zgody na zawarcie przedmiotowej umowy.


 

OPINIA MNIEJSZOŚCI

 

zgodnie z art. 55 ust. 4 Regulaminu

Fabienne Keller (Renew Europe)

 

Jako proeuropejska posłanka do Parlamentu Europejskiego, przekonana o interesie i znaczeniu współpracy między UE a Nową Zelandią w zakresie wspierania walki z poważną przestępczością i terroryzmem, w pełni popieram wniosek Komisji Europejskiej dotyczący zawarcia nowej umowy w sprawie wymiany danych osobowych między Europolem a właściwymi organami Nowej Zelandii odpowiedzialnymi za zwalczanie poważnej przestępczości i terroryzmu. W związku z tym poparłam sprawozdanie ustawodawcze zatwierdzające zawarcie umowy. Niemniej jednak chciałabym oświadczyć, że moje poparcie dla tego sprawozdania, którego sprawozdawczyni przynależy do grupy ID, nie może w żaden sposób łączyć nas z tą grupą polityczną i wyrażanymi przez nią eurosceptycznymi stanowiskami, którym zdecydowanie się sprzeciwiam.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Zawarcie umowy między Unią Europejską, z jednej strony, a Nową Zelandią, z drugiej strony, dotyczącej wymiany danych osobowych między Agencją Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) i właściwymi organami ds. zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu w Nowej Zelandii

Odsyłacze

10092/2022 – C9-0288/2022 – 2022/0157(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

18.7.2022

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

12.9.2022

 

 

 

Sprawozdawcy

 Data powołania

Annalisa Tardino

13.7.2022

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

16.6.2022

27.6.2022

25.10.2022

 

Data przyjęcia

12.1.2023

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

50

3

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Abir Al-Sahlani, Vladimír Bilčík, Malin Björk, Vasile Blaga, Patrick Breyer, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Patricia Chagnon, Clare Daly, Lena Düpont, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Laura Ferrara, Andrzej Halicki, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Fabienne Keller, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Erik Marquardt, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Paulo Rangel, Karlo Ressler, Isabel Santos, Sara Skyttedal, Vincenzo Sofo, Ramona Strugariu, Yana Toom, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Elena Yoncheva

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Loucas Fourlas, Beata Kempa, Ondřej Kovařík, Alessandra Mussolini, Sira Rego, Domènec Ruiz Devesa, Loránt Vincze, Petar Vitanov, Tomáš Zdechovský

Zastępcy (art. 209 ust. 7) obecni podczas głosowania końcowego

Asim Ademov, Gunnar Beck, Isabel Benjumea Benjumea, Marian-Jean Marinescu, René Repasi, Antonio Maria Rinaldi, Mounir Satouri, Jörgen Warborn

Data złożenia

13.1.2023

 


 

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

50

+

ECR

Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Beata Kempa, Vincenzo Sofo

ID

Gunnar Beck, Patricia Chagnon, Antonio Maria Rinaldi, Tom Vandendriessche

NI

Laura Ferrara

PPE

Asim Ademov, Isabel Benjumea Benjumea, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Lena Düpont, Loucas Fourlas, Andrzej Halicki, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Marian-Jean Marinescu, Nadine Morano, Alessandra Mussolini, Paulo Rangel, Karlo Ressler, Sara Skyttedal, Loránt Vincze, Jörgen Warborn, Tomáš Zdechovský

Renew

Abir Al-Sahlani, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Yana Toom

S&D

Marina Kaljurand, Łukasz Kohut, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, René Repasi, Domènec Ruiz Devesa, Petar Vitanov, Elena Yoncheva

The Left

Malin Björk

Verts/ALE

Patrick Breyer, Alice Kuhnke, Erik Marquardt, Mounir Satouri

 

3

-

S&D

Isabel Santos

The Left

Clare Daly, Sira Rego

 

1

0

NI

Milan Uhrík

 

Objaśnienie używanych znaków:

+ : za

- : przeciw

0 : wstrzymało się

 

 

Ostatnia aktualizacja: 16 stycznia 2023
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności