Betänkande - A9-0003/2023Betänkande
A9-0003/2023

REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen, å ena sidan, och Nya Zeeland, å andra sidan, om utbyte av personuppgifter mellan Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och de myndigheter i Nya Zeeland som är behöriga vad gäller bekämpning av grov brottslighet och terrorism

13.1.2023 - (10092/2022 – C9‑0288/2022 – 2022/0157(NLE)) - ***

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Föredragande: Annalisa Tardino

Förfarande : 2022/0157(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A9-0003/2023
Ingivna texter :
A9-0003/2023
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen, å ena sidan, och Nya Zeeland, å andra sidan, om utbyte av personuppgifter mellan Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och de myndigheter i Nya Zeeland som är behöriga vad gäller bekämpning av grov brottslighet och terrorism

(10092/2022 – C9‑0288/2022 – 2022/0157(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av förslaget till rådets beslut (10092/2022),

 med beaktande av utkastet till avtal mellan Europeiska unionen, å ena sidan, och Nya Zeeland, å andra sidan, om utbyte av personuppgifter mellan Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och de myndigheter i Nya Zeeland som är behöriga vad gäller bekämpning av grov brottslighet och terrorism (9269/2022),

 med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 16.2, 88 samt 218.6 andra stycket a och 218.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C9‑0288/2022),

 med beaktande av sin resolution av den 10 juli 2020[1] om Europaparlamentets rekommendation till rådet och kommissionen avseende ingående av ett avtal under förhandling mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland om utbyte av personuppgifter mellan Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och de myndigheter i Nya Zeeland som är behöriga vad gäller bekämpning av grov brottslighet och terrorism,

 med beaktande av artikel 105.1 och 105.4 samt artikel 114.7 i arbetsordningen,

 med beaktande av rekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A9-0003/2023).

1. Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Nya Zeeland.


MOTIVERING

 

Detta förslag avser en begäran om godkännande av rådets beslut om ingående av ett avtal om strategiskt samarbete för utbyte av personuppgifter mellan Europol och de myndigheter i Nya Zeeland som är behöriga att förebygga och bekämpa brott, inbegripet grov brottslighet och terrorism, för vilket Europaparlamentets samtycke krävs.

Syftet med avtalet är att möjliggöra överföring av personuppgifter för att stärka de åtgärder som vidtas av EU:s och Nya Zeelands behöriga myndigheter samt deras samarbete med varandra i syfte att förebygga och bekämpa brott, inbegripet grov brottslighet och terrorism, som är företeelser som blir alltmer gränsöverskridande och till och med globala, samtidigt som lämpliga skyddsåtgärder säkerställs så att enskildas grundläggande fri- och rättigheter, inbegripet integritets- och dataskydd, till fullo respekteras, i enlighet med Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

Eftersom Europeiska unionen och Nya Zeeland har stått inför liknande säkerhetsutmaningar under ett antal år anser vi att brottsbekämpande samarbete på områdena terrorismbekämpning, förebyggande och bekämpning av organiserad brottslighet och korruption, narkotikahandel, it-brottslighet, penningtvätt, finansiering av terrorism och olaglig migration kan innebära många fördelar för båda parter och ligger i Europeiska unionens intresse.

På det hela taget anser föredraganden att den överenskommelse som nåtts är tillfredsställande, eftersom den kommer att göra det möjligt att överföra personuppgifter mellan Europol och Nya Zeelands behöriga myndigheter samtidigt som lämpliga skyddsåtgärder för integritets- och uppgiftsskydd säkerställs.

Föredraganden ser positivt på att rekommendationerna i Europaparlamentets resolution av den 10 juli 2022 (2020/2048 (INI)) har beaktats på lämpligt sätt, särskilt när det gäller bestämmelserna om avtalets tillämpningsområde, principen om begränsad datalagring samt skyldigheten att underrätta registrerade.

Föredraganden vill dessutom betona att Nya Zeeland har en väletablerad dataskyddslagstiftning och en oberoende dataskyddsmyndighet.

Slutligen bör det nämnas att Europeiska datatillsynsmannen i sitt yttrande om förslaget till rådets beslut om undertecknande och ingående av avtalet också har bekräftat att det kan ”användas som en modell för framtida avtal om utbyte av personuppgifter i brottsbekämpande syfte”.

Därför rekommenderas att Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.


 

RESERVATION

 

i enlighet med artikel 55.4 i arbetsordningen

Fabienne Keller (Renew Europe)

 

Som proeuropeisk ledamot av Europaparlamentet, övertygad om intresset och vikten av samarbete mellan EU och Nya Zeeland för att främja kampen mot grov brottslighet och terrorism, stöder jag fullt ut Europeiska kommissionens förslag om ingående av ett nytt avtal om utbyte av personuppgifter mellan Europol och de myndigheter i Nya Zeeland som är behöriga vad gäller bekämpning av grov brottslighet och terrorism. I detta avseende stödde jag lagstiftningsbetänkandet där ingåendet av avtalet godkändes. Jag vill dock påpeka att mitt stöd till detta betänkande, vars föredragande är från ID-gruppen, inte på något sätt kopplar ihop oss med denna politiska grupp och de EU-skeptiska ståndpunkter som den förmedlar och som jag kraftigt motsätter mig.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Ingående av avtalet mellan Europeiska unionen, å ena sidan, och Nya Zeeland, å andra sidan, om utbyte av personuppgifter mellan Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och de myndigheter i Nya Zeeland som är behöriga vad gäller bekämpning av grov brottslighet och terrorism

Referensnummer

10092/2022 – C9-0288/2022 – 2022/0157(NLE)

Samråd eller begäran om godkännande

18.7.2022

 

 

 

Ansvarigt utskott

 Tillkännagivande i kammaren

LIBE

12.9.2022

 

 

 

Föredragande

 Utnämning

Annalisa Tardino

13.7.2022

 

 

 

Behandling i utskott

16.6.2022

27.6.2022

25.10.2022

 

Antagande

12.1.2023

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

50

3

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Abir Al-Sahlani, Vladimír Bilčík, Malin Björk, Vasile Blaga, Patrick Breyer, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Patricia Chagnon, Clare Daly, Lena Düpont, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Laura Ferrara, Andrzej Halicki, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Fabienne Keller, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Erik Marquardt, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Paulo Rangel, Karlo Ressler, Isabel Santos, Sara Skyttedal, Vincenzo Sofo, Ramona Strugariu, Yana Toom, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Elena Yoncheva

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Loucas Fourlas, Beata Kempa, Ondřej Kovařík, Alessandra Mussolini, Sira Rego, Domènec Ruiz Devesa, Loránt Vincze, Petar Vitanov, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 209.7)

Asim Ademov, Gunnar Beck, Isabel Benjumea Benjumea, Marian-Jean Marinescu, René Repasi, Antonio Maria Rinaldi, Mounir Satouri, Jörgen Warborn

Ingivande

13.1.2023

 


 

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTE

50

+

ECR

Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Beata Kempa, Vincenzo Sofo

ID

Gunnar Beck, Patricia Chagnon, Antonio Maria Rinaldi, Tom Vandendriessche

NI

Laura Ferrara

PPE

Asim Ademov, Isabel Benjumea Benjumea, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Lena Düpont, Loucas Fourlas, Andrzej Halicki, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Marian-Jean Marinescu, Nadine Morano, Alessandra Mussolini, Paulo Rangel, Karlo Ressler, Sara Skyttedal, Loránt Vincze, Jörgen Warborn, Tomáš Zdechovský

Renew

Abir Al-Sahlani, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Yana Toom

S&D

Marina Kaljurand, Łukasz Kohut, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, René Repasi, Domènec Ruiz Devesa, Petar Vitanov, Elena Yoncheva

The Left

Malin Björk

Verts/ALE

Patrick Breyer, Alice Kuhnke, Erik Marquardt, Mounir Satouri

 

3

-

S&D

Isabel Santos

The Left

Clare Daly, Sira Rego

 

1

0

NI

Milan Uhrík

 

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster

 

 

Senaste uppdatering: 16 januari 2023
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy