JELENTÉS a Nicolas Bay mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről

31.1.2023 - (2022/2054(IMM))

Jogi Bizottság
Előadó: Andrzej Halicki

Eljárás : 2022/2054(IMM)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A9-0015/2023
Előterjesztett szövegek :
A9-0015/2023
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

a Nicolas Bay mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről

(2022/2054(IMM))

Az Európai Parlament,

 tekintettel a francia igazságügyi minisztérium 2022. május 16-i levelében továbbított, a roueni fellebbviteli bíróság ügyészének egy előzetes vizsgálat keretében 2021. november 18-án benyújtott és 2022. június 8-án a plenáris ülésen bejelentett, a Nicolas Bay mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemre,

 miután eljárási szabályzata 9. cikke (6) bekezdésének megfelelően meghallgatta Nicolas Bay-t,

 tekintettel az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyv 8. és 9. cikkére, valamint az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló, 1976. szeptember 20-i okmány 6. cikkének (2) bekezdésére,

 tekintettel az Európai Unió Bírósága által 2008. október 21-én, 2010. március 19-én, 2011. szeptember 6-án, 2013. január 17-én és 2019. december 19-én hozott ítéletekre[1],

 tekintettel a Francia Köztársaság alkotmányának az 1995. augusztus 4-i 95-880. sz. alkotmányos törvénnyel módosított 26. cikkére,

 tekintettel eljárási szabályzata 5. cikkének (2) bekezdésére, 6. cikkének (1) bekezdésére és 9. cikkére,

 tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A9-0015/2023),

A. mivel a roueni (Normandia, Franciaország) fellebbviteli bíróság ügyésze Nicolas Bay francia európai parlamenti képviselő mentelmi jogának felfüggesztését kérte abból a célból, hogy előzetes vizsgálatot folytasson le származáson, etnikai, nemzeti, faji vagy vallási hovatartozáson alapuló, szóbeli, szöveges, képi vagy elektronikus nyilvános kommunikáció útján feltételezetten elkövetett gyűlöletre vagy erőszakra uszítás vádjával kapcsolatban;

B. mivel 2021. május 5-én Nicolas Bay videót tett közzé Twitter-oldalán és a Facebookon, amelyet a guinchainville-i mecset építésének helyszínén (Normandia, Franciaország) forgattak, amely állítólag olyan állításokat tartalmazott, amelyek a mecsetek építését a politikai iszlám francia területen való terjesztéséhez és terrorcselekmények elkövetéséhez kapcsolták; mivel a képviselő a videóban különösen egy évreux-i lakos meggyilkolására hivatkozott a bűnözés, a bűncselekmények és a terrorizmus bizonyítékaként; mivel a videó az idők során a közösségi médiában fennmaradt és gyűlöletkeltő megjegyzéseket váltott ki az olvasók részéről, amelyeket az iszlám valamennyi követőjének megsemmisítésére irányuló felhívások kísértek mind a Facebookon, mind a Twitteren;

C. mivel a normandiai regionális tanácsban 2021. június 20-án regionális választásokat tartottak; mivel a videóban szereplő megjegyzések felvételekor Nicolas Bay jelölt volt ezeken a regionális választásokon; mivel a videót Nicolas Bay választókerületének területén rögzítették;

D.  mivel Nicolas Bay-t 2021. szeptember 6-án az illetékes rendőri hatóságok kihallgatásra hívták, és mivel ezen indokolás nélkül nem vett részt; mivel 2021. szeptember 29-én másodszor is felkérték, hogy jelenjen meg, és mivel 2021. szeptember 21-én Nicolas Bay levélben tájékoztatta a rendőri hatóságokat arról, hogy parlamenti mentelmi jogára hivatkozva megtagadja a kihallgatáson való megjelenést;

E. mivel egyrészről a Parlamentet nem lehet bírósághoz hasonlítani, másrészről pedig a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló eljárásban az érintett képviselő nem tekinthető „vádlottnak”[2];

F. mivel a feltételezett bűncselekmények az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyv 8. cikke értelmében nem minősülnek Nicholas Bay európai parlamenti képviselői tisztségének gyakorlása során kifejtett véleménynek vagy szavazatnak, hanem regionális jellegű tevékenységhez kapcsolódnak;

G. mivel a parlamenti mentelmi jog célja a Parlament és képviselői megóvása a parlamenti megbízatás teljesítése során végzett, és e megbízatástól elválaszthatatlan tevékenységekkel összefüggésben velük szemben kezdeményezett jogi eljárásoktól;

H. mivel az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyv 9. cikke szerint az Európai Parlament képviselői saját államuk területén az adott állam parlamenti képviselőire vonatkozó mentességeket élvezik;

I. mivel a francia alkotmány 26. cikke úgy rendelkezik, hogy hivatalos feladatai ellátása során kifejtett vélemények vagy leadott szavazatok miatt egyetlen parlamenti képviselő sem vonható büntetőeljárás alá, ellene nem folytatható vizsgálat, nem tartóztatható le, nem vehető őrizetbe és nem indítható vele szemben bírósági eljárás, illetve hogy egyetlen parlamenti képviselőt sem lehet a Parlament engedélye nélkül bűncselekmény miatt letartóztatni és szabadságelvonással vagy a szabadság korlátozásával járó intézkedés alá vonni;

J. mivel a jelen esetben a Parlament nem talált fumus persecutionisra utaló bizonyítékot, azaz arra utaló tényeket, hogy az eljárás mögött a képviselő politikai tevékenysége és ezáltal az Európai Parlament hátráltatásának szándéka húzódna meg;

1. úgy határoz, hogy felfüggeszti Nicolas Bay mentelmi jogát;

2. utasítja elnökét, hogy haladéktalanul továbbítsa ezt a határozatot és az illetékes bizottsága jelentését a Francia Köztársaság igazságügyi miniszterének és Nicolas Bay-nek.

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

31.1.2023

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

18

5

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Pascal Arimont, Manon Aubry, Angel Dzhambazki, Ibán García Del Blanco, Virginie Joron, Sergey Lagodinsky, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Sabrina Pignedoli, Jiří Pospíšil, Franco Roberti, Raffaele Stancanelli, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Lara Wolters

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Alessandra Basso, Brando Benifei, Andrzej Halicki, Heidi Hautala

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (209. cikk, (7) bekezdés)

Jérémy Decerle, Frances Fitzgerald

 

 

Utolsó frissítés: 2023. február 1.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat