IZVJEŠĆE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju jedinstvene europske pristupne točke za centralizirani pristup javno dostupnim informacijama koje su relevantne za financijske usluge, tržišta kapitala i održivost

7.2.2023 - (COM(2021)0723 – C9‑0434/2021 – 2021/0378(COD)) - ***I

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
Izvjestitelj: Pedro Silva Pereira
Izvjestiteljica za mišljenje pridruženih odbora u skladu s člankom 57. Poslovnika:
Karen Melchior, Odbor za pravna pitanja


Postupak : 2021/0378(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A9-0026/2023
Podneseni tekstovi :
A9-0026/2023
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju jedinstvene europske pristupne točke za centralizirani pristup javno dostupnim informacijama koje su relevantne za financijske usluge, tržišta kapitala i održivost

(COM(2021)0723 – C9‑0434/2021 – 2021/0378(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

 uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2021)0723),

 uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C9‑0434/2021),

 uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

 uzimajući u obzir mišljenje Europske središnje banke od 7. lipnja 2022.[1],

 uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 23. ožujka 2022.[2],

 uzimajući u obzir članke 57. i 59. Poslovnika,

 uzimajući u obzir mišljenja Odbora za pravna pitanja i Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove,

 uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A9-0026/2023),

1. usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2. poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3. nalaže svojoj predsjednici da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

 

Amandman  1

AMANDMANI EUROPSKOG PARLAMENTA[*]

na Prijedlog Komisije

---------------------------------------------------------

2021/0378 (COD)

Prijedlog

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o uspostavi jedinstvene europske pristupne točke za centralizirani pristup javno dostupnim informacijama koje se odnose na financijske usluge, tržišta kapitala i održivost

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 114.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora[3],

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom,

budući da:

(1) U Akcijskom planu za uniju tržišta kapitala[4] Komisija je predložila poboljšanje javnog pristupa financijskim i nefinancijskim informacijama subjekata uspostavom jedinstvene europske pristupne točke (ESAP). Strategijom Komisije za digitalne financije[5] donesene su opće smjernice kojima se utvrđuje kako Europa može poduprijeti digitalnu transformaciju financija u nadolazećim godinama, posebno radi promicanja financiranja temeljenog na podacima. U strategiji za financiranje tranzicije prema održivom gospodarstvu[6], Komisija je održivo financiranje stavila u središte financijskog sustava kao ključno sredstvo za postizanje zelene tranzicije gospodarstva Unije u okviru zelenog plana[7]

(2) Jednostavan i strukturiran pristup podacima važan je kako bi donositelji odluka, profesionalni i mali ulagatelji, nevladine organizacije, organizacije civilnog društva, socijalne organizacije i organizacije za zaštitu okoliša, kao i drugi dionici u gospodarstvu i društvu, mogli donositi utemeljene, informirane te ekološki i društveno odgovorne odluke kojima se podupire učinkovito funkcioniranje tržišta. Pružanje pouzdanih i sistematiziranih izvora informacija također bi bilo posebno važno za istraživače i stručnjake u akademskoj zajednici koji se bave empirijskim ili teorijskim istraživanjima financijskih tržišta. Osiguravanje lakšeg pristupa javnim informacijama također je ključno kako bi se povećale mogućnosti za rast malih i srednjih poduzeća (MSP-ova) te za vidljivost i inovacije, uključujući lakši pristup informacijama koje se pružaju na dobrovoljnoj osnovi.

(2a) Uspostava zajedničkih podatkovnih prostora Unije u ključnim sektorima, uključujući financijski, služila bi svrsi pružanja pouzdanog i sistematiziranog izvora informacija. Ti su prostori namijenjeni spajanju trenutačno rascjepkanih i raspršenih podataka koji su relevantni za tržišta kapitala, financijske usluge i održivo financiranje. U tijeku je digitalna transformacija financijskog sektora, koja bi se trebala nastaviti u nadolazećim godinama, a Unija bi je trebala poduprijeti, posebno promicanjem financiranja temeljenog na podacima. Nadalje, stavljanje održivog financiranja u središte financijskog sustava ključno je za ostvarivanje zelene tranzicije gospodarstva Unije. Da bi se zelena tranzicija ostvarila održivim financiranjem, informacije o održivosti i društvenom upravljanju poduzeća moraju biti lako dostupne kako bi se ulagatelji i drugi ključni sudionici na tržištu kapitala bolje informirali pri donošenju odluka o ulaganjima. U tu je svrhu potrebno poboljšati javni pristup financijskim i nefinancijskim informacijama određenih subjekata ▌kao što su trgovačka društva, poduzeća i financijske institucije. Učinkovito sredstvo na razini Unije uspostava je centralizirane platforme odnosno jedinstvene europske pristupne točke („ESAP”), koja omogućuje elektronički pristup svim relevantnim informacijama te osigurava mjerljivost i usporedivost objavljenih podataka.

(3) ESAP bi javnosti trebao omogućiti jednostavan centralizirani pristup objavljenim informacijama o subjektima i njihovim proizvodima koje se odnose na financijske usluge, tržišta kapitala▌, održivost i raznolikost, ali ne i na marketinške informacije. Takav je pristup potreban kako bi se zadovoljila rastuća potražnja na tržištu za diversificiranim ekološkim, socijalnim i upravljačkim financijskim proizvodima u koje se može ulagati te kako bi se kapital usmjerio prema tim proizvodima. ESAP bi također trebao omogućiti pristup informacijama koje se odnose na financijske usluge i tržišta kapitala koje na dobrovoljnoj osnovi objavljuje bilo koji subjekt uređen pravom države članice, ako takav subjekt odluči te informacije učiniti dostupnima na ESAP-u. Takve informacije trebale bi biti ujednačene u formatu i usporedive u pogledu sadržaja, vrijednosti, korisnosti i pouzdanosti s informacijama koje se podnose na obveznoj osnovi. U tu bi svrhu Zajednički odbor europskih nadzornih tijela trebao izraditi nacrt provedbenih tehničkih standarda kako bi se odredili metapodaci koji se prilažu dostavljenim informacijama i, prema potrebi, formati ili predlošci koji će se upotrebljavati za sastavljanje takvih informacija. Zajednički odbor europskih nadzornih tijela također bi trebao uzeti u obzir postojeće standarde u odgovarajućem sektorskom zakonodavstvu, a posebno standarde namijenjene malim i srednjim poduzećima. ESAP kao sučelje trebao bi biti što je moguće jednostavniji za korištenje, uz visok stupanj usporedivosti podataka, i kriterije pretraživanja koji su relevantni za male ulagatelje.▌

(3a) ESAP ne bi trebao nametati nikakve nove obveze izvješćivanja u smislu sadržaja, već bi trebao nadograditi postojeće zahtjeve u skladu sa zakonodavnim aktima Unije navedenima u Prilogu. Važno je izbjeći dvostruko izvješćivanje kako bi se spriječilo dodatno administrativno i financijsko opterećenje za subjekte, posebno MSP-ove.

(4) Informacije ▌koje su javno dostupne na ESAP-u trebala bi prikupljati tijela za prikupljanje imenovana za potrebe prikupljanja informacija koje su subjekti obvezni objaviti ili koje su dostavljene dobrovoljno. Kako bi se osiguralo potpuno i troškovno učinkovito funkcioniranje ESAP-a, tijela za prikupljanje trebala bi automatski dostavljati informacije putem jedinstvenog aplikacijskog programskog sučelja, koristeći se, u mjeri u kojoj je to moguće, postojećim postupcima i infrastrukturama prikupljanja, na razini Unije i nacionalnoj razini, za prijenos informacija od tijela za prikupljanje ESMA-i. Za potrebe stavljanja na raspolaganje informacija na ESAP-u, imenovana tijela za prikupljanje trebala bi pohraniti informacije koje su dostavili subjekti ili sama tijela za prikupljanje, osim ako su pravom Unije već predviđeni odgovarajući alternativni mehanizmi pohrane. Od tijela za prikupljanje ne bi trebalo zahtijevati izgradnju novih sustava ako je moguće osloniti se na postojeće nacionalne mehanizme ili mehanizme Unije za pohranu informacija. Države članice trebale bi moći utvrditi barem jedno tijelo za prikupljanje informacija koje subjekti dostavljaju na dobrovoljnoj osnovi, a ta tijela za prikupljanje mogla bi biti ista kao tijela koja prikupljaju informacije koje subjekti dostavljaju obvezno.

(4a) Kako bi informacije javno dostupne na ESAP-u bile digitalno upotrebljive, subjekti bi ih trebali dostavljati u formatu iz kojeg se mogu izdvojiti podaci ili, ako je to propisano pravom Unije, u strojno čitljivom formatu. ▌Formati iz koji se mogu izdvojiti podaci ne zahtijevaju nužno da su informacije strukturirane na strojno čitljiv način, dok su strojno čitljivi formati strukturirani tako da softverska aplikacija može lako identificirati, prepoznati i iz njih izdvojiti određene podatke, uključujući pojedinačne činjenične navode i njihovu unutarnju strukturu. Kako bi se osigurao najširi raspon uporabe, oba formata trebala bi biti otvorena u smislu da su neovisna o platformi i stavljena na raspolaganje javnosti bez ikakvih ograničenja kojima se sprečava ponovna uporaba informacija sadržanih u njima. Zajednički odbor europskih nadzornih tijela trebao bi sastaviti nacrt provedbenih tehničkih standarda koji se podnose Komisiji i kojima se određuju značajke strojno čitljivih formata iz kojih se mogu izdvojiti podaci te se uzimaju u obzir svi tehnološki trendovi ili standardi koji se razvijaju. Kako bi se osiguralo da subjekti dostavljaju informacije u ispravnom formatu i kako bi se riješili mogući tehnički problemi s kojima se subjekti susreću, tijela za prikupljanje trebala bi provoditi automatske validacije u skladu s ovom Uredbom te subjektima koji dostavljaju informacije osigurati potrebnu pomoć.

(5) Osim informacija o financijskim uslugama, tržištima kapitala i održivosti koje je potrebno objaviti u skladu s pravom Unije, ulagatelji, sudionici na tržištu, savjetnici, akademska zajednica i šira javnost mogli bi biti zainteresirani za druge informacije koje subjekt želi učiniti javno dostupnima. Mikropoduzeća, mala i srednja poduzeća možda posebice žele učiniti javno dostupnima više informacija kako bi postala vidljivija potencijalnim ulagateljima i time povećala financiranje i diversificirala mogućnosti za financiranje. Isto tako, sudionici na tržištu možda žele pružiti više informacija nego što je propisano zakonom Unije ili objaviti informacije koje se zahtijevaju nacionalnim pravom, a nisu dostupne na razini Unije, kako bi dopunili informacije koje se pružaju javnosti na razini Unije. Iako se dostavljaju na dobrovoljnoj osnovi, takve bi informacije ipak trebale biti ujednačene i usporedive u pogledu sadržaja, vrijednosti, korisnosti i pouzdanosti s informacijama dostavljenima na obveznoj osnovi, bez obzira na to što prvospomenute informacije možda ne ispunjavaju nužno sve zahtjeve za podnošenje potonjih informacija. Stoga bi svakom subjektu trebalo omogućiti da na ESAP-u ▌objavi financijske informacije, informacije povezane s održivošću i druge relevantne informacije.

(5a) Subjekti koji dostavljaju informacije ESAP-u i dalje su odgovorni za točnost, potpunost i pouzdanost takvih informacija i metapodataka. U skladu s načelima smanjenja količine i zaštite podataka subjekti bi trebali osigurati da se ne uključuju osobni podaci, osim ako se ti podaci ne mogu anonimizirati i ako su nužan element informacija o gospodarskim aktivnostima subjekata, među ostalim ako je ime subjekta ujedno i ime vlasnika. Ako dostavljene informacije sadržavaju osobne podatke, subjekti bi trebali osigurati da se njihovo otkrivanje temelji na zakonitoj osnovi za obradu podataka iz članka 6. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća[8].

(6) Cilj je Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) štititi javni interes jačanjem stabilnosti i učinkovitosti financijskog sustava u korist gospodarstva Unije, njezinih građana i poduzeća. U tom kontekstu ESMA treba posebno doprinijeti osiguravanju integriteta, transparentnosti, učinkovitosti i urednog funkcioniranja financijskih tržišta. Njezina je zadaća, među ostalim, poboljšanje zaštite ulagatelja. Zbog tih bi razloga ESMA-i trebala biti dodijeljena zadaća osnivanja i upravljanja ESAP-om.

(7) Kako bi se subjektima i javnosti omogućilo da prepoznaju tijela za prikupljanje koja dostavljaju informacije ESAP-u, ESMA bi na svojoj internetskoj stranici trebala objaviti i ažurirati popis tih tijela za prikupljanje. Sve potrebne izmjene tog popisa trebalo bi provesti u najkraćem mogućem roku.

(8) ESAP bi mogao biti izložen povredama povjerljivosti, rizicima povezanima s integritetom ili rizicima povezanima s dostupnošću sustava i informacijama koje se u njemu obrađuju. Te prijetnje uključuju nezgode, pogreške, namjerne napade i prirodne događaje te se trebaju prepoznati kao operativni rizici. ESMA i tijela za prikupljanje trebali bi uvesti odgovarajuće i razmjerne politike, uključujući redovita preispitivanja, kojima bi osigurala da ESAP štiti obrađene informacije i funkcionira kako je predviđeno uz najviši odgovarajući standard.

(9) Kako bi se olakšalo pretraživanje, pronalaženje, dohvaćanje i upotreba podataka, ESMA bi trebala osigurati da ESAP nudi niz funkcija, uključujući pretraživanje, strojno prevođenje i mogućnosti izdvajanja informacija, kao i funkcije e-pristupačnosti dizajnirane za slabovidne osobe ili osobe s invaliditetom te potrebama pristupa. Funkcije pretraživanja trebale bi biti dostupne na svim službenim jezicima Unije i temeljiti se barem na metapodacima dostavljenima u skladu s direktivama i uredbama navedenima u Prilogu. ESMA bi do 31. prosinca 2025. trebala osigurati da ESAP korisnicima pruža minimalni skup funkcija koji treba biti dovršen do 31. prosinca 2026.

(9a) Pri osmišljavanju korisničkog sučelja za jedinstvenu europsku pristupnu točku trebalo bi imati na umu da će potencijalno imati na raspolaganju širok raspon korisnika, uključujući profesionalne i male ulagatelje, kao i akademske institucije i organizacije civilnog društva. Stoga bi korisničko sučelje i funkcija pretraživanja trebali biti osmišljeni tako da obuhvaćaju širok raspon potencijalnih korisnika.

(10) Uporabom i ponovnom uporabom informacija javno dostupnih na ESAP-u može se poboljšati funkcioniranje unutarnjeg tržišta i promicati razvoj novih usluga koje kombiniraju i primjenjuju takve informacije. Stoga je potrebno, ako je to u javnom interesu, dopustiti uporabu i ponovnu uporabu informacija koje su dostupne na ESAP-u za svrhe različite od onih za koje su informacije prikupljene. Takva uporaba i ponovna uporaba tih informacija trebala bi se međutim provoditi pod objektivnim, razmjernim i nediskriminirajućim uvjetima. U tu svrhu, primjenjuju se uvjeti koji odgovaraju onima utvrđenima u otvorenim standardnim dozvolama u smislu Direktive (EU) 2019/1024 Europskog parlamenta i Vijeća[9], ▌kojima se omogućuje da svatko i u bilo koji svrhu slobodno pristupa, koristi, mijenja i dijeli podatke i sadržaj. Ni ESMA ni tijela za prikupljanje ne bi trebali snositi nikakvu odgovornost za uporabu i ponovnu uporabu informacija dostupnih na ESAP-u.▌

(11) Informacije dostupne na ESAP-u trebale bi biti pravodobno dostupne javnosti. U tom pogledu, vremensko razdoblje između prikupljanja informacija od strane tijela za prikupljanje i njihova objavljivanja na ESAP-u trebalo bi biti razumno i što kraće, u mjeri u kojoj je to tehnički izvedivo. Kako bi se osigurala ujednačena kvaliteta informacija, tijela za prikupljanje trebala bi provoditi automatske validacije i odbacivati informacije koje nisu valjane. Valjanost informacija ne bi se trebala ocjenjivati na temelju njihova sadržaja, nego na temelju njihove usklađenosti s ovom Uredbom i svim popratnim izmjenama sektorskog zakonodavstva. Pri ocjenjivanju valjanosti informacija tijela za prikupljanje trebala bi zadržati diskrecijsko pravo pri odbacivanju informacija koje nisu obuhvaćene područjem primjene jedinstvene europske pristupne točke.

(12) ESAP bi se korisnicima trebao omogućiti besplatan i nediskriminirajući pristup informacijama te pretraživanje, pristup i preuzimanje informacija. Međutim, uzimajući u obzir potrebu da se ESMA zaštiti od prekomjernog financijskog opterećenja u pogledu troškova zadovoljavanja potreba intenzivnih korisnika, ESMA bi trebala imati mogućnost ostvarivanja prihoda. Stoga, odstupajući od načela da bi informacije trebale biti besplatno dostupne, ESMA-i bi trebalo dopustiti da nametne naknade za te određene usluge, uključujući usluge s visokim troškovima održavanja ili podrške zbog pretraživanja i preuzimanja vrlo velikih količina informacija ili zbog vrlo učestalog pristupa informacijama objavljenima na ESAP-u, posebno ako su takve informacije od komercijalne važnosti. Međutim, nametnute naknade ne bi trebale premašivati trošak usluge koju pruža ESMA i trebale bi se raspodijeliti kao doprinos cjelokupnom funkcioniranju ESAP-a. Mali ulagatelji, akademska zajednica, socijalni partneri i organizacije civilnog društva ne bi trebali podlijegati nikakvim naknadama. Izračun naknada trebao bi biti transparentan i temeljiti se na jasnim načelima.

(13) Kako bi se promicale inovacije u području financija utemeljene na podacima, pomoglo integrirati tržišta kapitala u Europskoj uniji, usmjerila ulaganja u održive aktivnosti i ostvarile učinkovitosti za potrošače i poduzeća, ESAP-om bi se trebao poboljšati pristup informacijama koje uključuju osobne podatke. ESAP bi, međutim, trebao samo poboljšati pristup osobnim podacima koji se moraju obrađivati u skladu s pravom Unije ili koji se obrađuju dobrovoljno pod uvjetom da postoji zakonita osnova za takvu obradu u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća. Pri svakoj obradi osobnih podataka u kontekstu pružanja informacija putem ESAP-a, ESMA u svojstvu voditelja obrade podataka ESAP-a i tijela za prikupljanje ▌trebali bi osigurati poštovanje Uredbe (EU) 2016/679 i Uredbe (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća[10]. Subjekti koji podnose podatke trebali bi biti odgovorni za utvrđivanje prisutnosti svih osobnih podataka u podnesenim informacijama i za obradu takvih osobnih podataka na temelju jedne od zakonitih osnova za obradu navedenih u članku 6. točki 1. Uredbe (EU) 2016/679. Tijela za prikupljanje ili jedinstvena europska pristupna točka ne bi trebali čuvati informacije popraćene metapodacima kojima se utvrđuje da sadržavaju osobne podatke dulje nego što je potrebno, a u svakom slučaju ne dulje od pet godina, osim ako je drukčije navedeno u pravnim aktima obuhvaćenima područjem primjene jedinstvene europske pristupne točke.

(14) Provedeno je savjetovanje s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka u skladu s člankom 42. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 2018/1725 te je on dao mišljenje 19. siječnja 2022.

(15) Kako bi se izgradilo i održalo povjerenje javnosti u ESAP te kako bi se svaki subjekt zaštitio od neopravdanih izmjena njegovih informacija, ESAP bi trebao jamčiti cjelovitost podataka i vjerodostojnost izvora informacija koje su subjekti dostavili tijelima za prikupljanje. Stoga bi informacije koje dostave subjekti trebale uključivati kvalificirani elektronički pečat pridružen dostavljenim informacijama kako je definirano u članku 3. točki 7. Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća[11] ako takav zahtjev postoji u nacionalnom zakonodavstvu. Posebna identifikacijska oznaka pravnog subjekta (LEI), ako je dostupna, trebala bi biti obvezan atribut tog certifikata. Taj pečat ili potpis dostavljen ESAP-u trebao bi biti dostupan korisnicima. Ako je dostupan, LEI bi se trebao temeljiti na globalno priznatom standardu kako bi se olakšala interoperabilnost. U nedostatku oznake LEI, trebalo bi utvrditi alternativne načine učinkovitog osiguravanja jedinstvene identifikacije predmetnih subjekata, kao što je upućivanje na skup nacionalnih i industrijskih identifikacijskih oznaka koji se obično upotrebljavaju i koji su stoga općenito dostupni u državama članicama, a koji objavljuje i održava ESB.

(16) Kako bi informacije bile kronološki usporedive, korisnici bi trebali imati pristup ranijim informacijama. Stoga je potrebno zahtijevati da ESAP omogući pristup informacijama u razumnom roku, u mjeri u kojoj je to u skladu s drugim primjenjivim odredbama prava Unije. U tu svrhu ESMA bi trebala osigurati da ▌se osobni podaci ne čuvaju niti stavljaju na raspolaganje na ESAP-u dulje nego što je to potrebno, kako je predviđeno pravom Unije, a u svakom slučaju ne dulje od pet godina, osim ako je u pravnim aktima obuhvaćenima područjem primjene ESAP-a navedeno drukčije. Kako bi se ESMA-i i tijelima za prikupljanje omogućilo da pripreme rad ESAP-a, ESAP bi trebao omogućiti pristup samo informacijama dostavljenima nakon 1. siječnja 2025.

(17) Kako bi se osigurala neometana obrada informacija koje su primila ili prikupila tijela za prikupljanje i stavila na raspolaganje ESAP-u, potrebno je utvrditi određene jasne i detaljne zahtjeve kojima se određuju format i metapodaci tih informacija i tijela za prikupljanje koja trebaju prikupljati takve informacije. Kako bi se osigurala kvaliteta informacija koje ESAP-u dostavljaju tijela za prikupljanje, također je potrebno definirati značajke automatiziranih validacija koje se provode za svaku informaciju koja stiže do tijela za prikupljanje, kao i značajke kvalificiranog elektroničkog pečata koji subjekti trebaju pridružiti tim informacijama. Kako bi se osigurala uporaba i ponovna uporaba podataka u ESAP-u, trebalo bi definirati popis određenih otvorenih standardnih dozvola. Kako bi se olakšalo pretraživanje, pronalaženje i pravodobno dohvaćanje podataka, bit će potrebno osmisliti i značajke aplikacijskog programskog sučelja te metapodatke koji će se primjenjivati. Bit će potrebno uvesti dodatne zahtjeve u pogledu učinkovitih funkcija pretraživanja, kao što su posebna identifikacijska oznaka pravnog subjekta, klasifikacija vrste informacija i ▌veličina subjekata prema kategorijama. U tu svrhu Zajednički odbor europskih nadzornih tijela trebao bi izraditi nacrt provedbenih tehničkih standarda. ESMA bi uz to trebala moći izraditi nacrt provedbenih tehničkih standarda kako bi se odredila priroda i opseg posebnih usluga za koje se mogu naplatiti naknade i struktura tih naknada. Takvim nacrtom provedbenih tehničkih standarda omogućio bi se globalni i interoperabilni pristup informacijama subjekata. Komisija bi trebala biti ovlaštena za donošenje tih provedbenih tehničkih standarda putem provedbenih akata na temelju članka 291. UFEU-a i u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća[12], br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća[13] i br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća[14].

(18) Cilj je ove Uredbe pridonijeti integraciji europskih financijskih usluga i tržišta kapitala pružanjem jednostavnog centraliziranog pristupa javnim informacijama o subjektima i njihovim proizvodima. S obzirom na to da taj cilj ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se zbog njegova opsega i učinaka on na bolji način može ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva,

 

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Jedinstvena europska pristupna točka (ESAP)

1. Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) do 31. prosinca 2025. uspostavlja i upravlja jedinstvenom europskom pristupnom točkom („ESAP”) koja omogućuje centralizirani elektronički pristup sljedećim informacijama:

(a) informacije ▌koje se objavljuju u skladu s odgovarajućim odredbama direktiva i uredbi navedenih u Prilogu i u skladu sa svakim budućim pravno obvezujućim aktom Unije kojim se predviđa centralizirani elektronički pristup informacijama putem ESAP-a;

(b) ostale informacije koje se odnose na financijske usluge koje se pružaju u Uniji ili tržišta kapitala Unije ili koje se odnose na održivost i raznolikost i uključenost na radnom mjestu, a koje subjekti dobrovoljno žele učiniti dostupnim na ESAP-u o svojim gospodarskim aktivnostima u skladu s člankom 3. stavkom 1.

2. Ako su dostupne, ESAP ▌omogućuje pristup informacijama dostavljenima prije 1. siječnja 2025. 

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe, primjenjuju se sljedeće definicije:

(1) „subjekt” znači svaka fizička ili pravna osoba koja je obvezna objaviti informacije u skladu s bilo kojim pravnim aktom iz članka 1. stavka 1. točke (a) ili svaka fizička ili pravna osoba koja tijelu za prikupljanje dobrovoljno dostavlja informacije iz članka 1. stavka 1. točke (b) u skladu s člankom 3. stavkom 1. kako bi informacije bile dostupne na ESAP-u;

(2) „tijelo za prikupljanje” znači svako tijelo Unije ili nacionalno tijelo ili registar koji su imenovani kao tijelo za prikupljanje u skladu s bilo kojim pravnim aktom iz članka 1. stavka 1. točke (a) ili od strane država članica u primjeni provedbenih tehničkih standarda iz članka 3. stavka 2.;

(3)  „format iz kojeg se mogu izdvojiti podaci” znači svaki elektronički otvoreni format kako je definiran u članku 2. točki 14. Direktive (EU) 2019/1024 koji je u širokoj uporabi ili propisan zakonom, koji omogućuje strojno izdvajanje podataka i koji nije samo čitljiv ljudima;

(4) „strojno čitljiv format” znači format kako je definiran u članku 2. točki 13. Direktive (EU) 2019/1024;

(5) „kvalificirani elektronički pečat” znači kvalificirani elektronički pečat kako je definiran u članku 3. točki 27. Uredbe (EU) br. 910/2014;

(6) „aplikacijsko programsko sučelje” znači skup funkcija, postupaka, definicija i protokola za komunikaciju među strojevima i neometanu razmjenu podataka;

(7) „metapodaci” znači strukturirane informacije koje olakšavaju dohvaćanje, uporabu, kontekstualizaciju ili upravljanje izvorom informacija, među ostalim opisivanjem, objašnjavanjem ili lociranjem tog izvora informacija.

(7a) „osobni podaci” znači osobni podaci kako su definirani u članku 4. točki 1. Uredbe (EU) 2016/679.

(7b) „povijesne informacije” znači informacije iz članka 1. stavka 1. točke (a) koje su objavljene najviše pet godina prije datuma početka primjene zahtjeva za dostavljanje tih informacija ESAP-u.

Članak 3.

Dobrovoljna dostava informacija koje će biti dostupne na ESAP-u

1. Od 1. siječnja 2027. svaki subjekt može tijelu za prikupljanje dostaviti informacije iz članka 1. stavka 1. točke (b) kako bi se te informacije učinile dostupnima na ESAP-u nakon njegove uspostave. Svaka država članica imenuje najmanje jedno tijelo za prikupljanje informacija dostavljenih na dobrovoljnoj osnovi. Sadržaj i oblik tih informacija usporediv je u pogledu vrijednosti i pouzdanosti s onim iz članka 1. stavka 1. točke (a). Pri dostavi tih informacija subjekt:

(a) tijelu za prikupljanje dostavlja minimalnu razinu metapodataka o dostavljenim informacijama, uključujući metapodatke u kojima se navodi dobrovoljna priroda podnošenja takvih informacija;

(b) tijelu za prikupljanje dostavlja svoju posebnu identifikacijsku oznaku pravnog subjekta kako je navedeno u članku 7. stavku 4.;

(c) informacije prikuplja barem u formatu iz kojeg se mogu izdvojiti podaci;

(ca) osigurava da su dostavljene informacije obuhvaćene područjem primjene članka 1. stavka 1. točke (b);

(d) osigurava da osobni podaci nisu uključeni, osim ako se to zahtijeva pravom Unije ili nacionalnim pravom ili čine nužan element informacija njezinim gospodarskim aktivnostima te da se podaci ne mogu anonimizirati.

(da) osigurava da su dostavljeni podaci točni i potpuni.

1a. Države članice do 31. prosinca 2026. imenuju najmanje jedno tijelo za prikupljanje informacija dostavljenih na dobrovoljnoj osnovi i o tome obavješćuju ESMA-u. Ta tijela za prikupljanje postupaju u skladu s člankom 5.

2. Zajednički odbor europskih nadzornih tijela izrađuje nacrt provedbenih tehničkih standarda kojim se pobliže određuje sljedeće:

(a) minimalna razina metapodataka koje treba dostaviti o dostavljenim informacijama;

(b) konkretni formati koji će se koristiti za prikupljanje informacija;

(c) 

(ca) standardi za automatsku identifikaciju osobnih podataka;

(cb) slučajevi u kojima se osobni podaci mogu uključiti u dobrovoljno dostavljene informacije;

(cc) posljedice netočnih ili obmanjujućih podataka.

Zajednički odbor europskih nadzornih tijela dostavlja Komisiji taj nacrt provedbenih tehničkih standarda do 30. lipnja 2025.

Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje provedbenih tehničkih standarda navedenih u prvom podstavku u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1093/2010, člankom 15. Uredbe (EU) br. 1094/2010 i člankom 15. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

2a. Zajednički odbor europskih nadzornih tijela prema potrebi donosi smjernice za subjekte kako bi se osiguralo da su dostavljeni metapodaci relevantni i da se pri izradi nacrta provedbenih standarda oslanjaju na postojeće tehničke standarde.

3. Ako informacije iz stavka 1. sadržavaju osobne podatke, subjekti osiguravaju da se obrada takvih podataka temelji na jednoj od zakonitih osnova za obradu iz članka 6. stavka 1. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća. Ovom Uredbom ne stvara se pravna osnova za obradu osobnih podataka koju provode ti subjekti.

Članak 4.

Popis tijela za prikupljanje

ESMA na internetskom portalu iz članka 7. stavka 1. točke (a) objavljuje popis tijela za prikupljanje i usklađeni lokator resursa (URL) za svako tijelo za prikupljanje na internetskom portalu iz članka 7. stavka 1. točke (a).

ESMA osigurava da popis iz prvog podstavka bude ažuran i obavješćuje Komisiju o svim izmjenama tog popisa.

Članak 5.

Zadaće tijela za prikupljanje 

1. Tijela za prikupljanje:

(a) prikupljaju i pohranjuju informacije koje su dostavili subjekti;

(b) provode tehničke automatske validacije dostavljenih informacija od strane subjekata kako bi se provjerilo jesu li u skladu sa svim sljedećim zahtjevima:

i. informacije su dostavljene barem u formatu iz kojeg se mogu izdvojiti podaci, ili, prema potrebi, u strojno čitljivom formatu utvrđenom u bilo kojem od pravnih akata iz članka 1. stavka 1. točke (a) u skladu s kojim se informacije dostavljaju ili u provedbenim tehničkim standardima iz članka 3. stavka 2. točke (b); 

i.a informacije sadržavaju odgovarajuću razinu vjerodostojnosti kako je utvrđeno u provedbenom tehničkom standardu iz članka 5. stavka 6., kao i odgovarajuću razinu dostupnosti, cjelovitosti i dokaza o podrijetlu;

ii. metapodaci utvrđeni u skladu sa stavkom 6. točkom (d) dostupni su i potpuni;

iii. informacije sadržavaju kvalificirani elektronički pečat, ako je dostupan;

(c) osiguravaju da uporaba i ponovna uporaba informacija dostavljenih ESAP-u ili ne podliježu uvjetima ili podliježu otvorenim standardnim dozvolama koje su istovjetne uvjetima za izdavanje dozvola iz članka 9.;

(d) uvode aplikacijsko programsko sučelje i pružaju ESAP, besplatno i u primjenjivim rokovima, dostavljaju informacije, metapodatke za te informacije i, prema potrebi, kvalificirani elektronički pečat;

(e) pružaju tehničku pomoć subjektima koji dostavljaju informacije barem u vezi s postupkom podnošenja, odbijanja i ponovnog podnošenja;

(f) osiguravaju da informacije iz članka 1. stavka 1. ostanu dostupne ESAP-u najmanje 10 godina, osim ako je drukčije navedeno u pravnim aktima iz članka 1. stavka 1. točke (a). Ako se metapodaci koji se prilažu informacijama dostavljenima u skladu s člankom 1. stavkom 1. odnose na bilo kakve osobne podatke ili ih sadržavaju, takve informacije ne zadržavaju se dulje nego što je to potrebno, a u svakom slučaju ne stavljaju se na raspolaganje na ESAP-u dulje od pet godina, osim ako je drukčije navedeno u pravnim aktima iz članka 1. stavka 1. točke (a).

Za potrebe točke (f), i u skladu s Uredbama (EU) 2016/679 i (EU) 2018/1725, tijela za prikupljanje poduzimaju odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurala da se informacije ne čuvaju niti stavljaju na raspolaganje dulje nego što je predviđeno u toj točki (f).

(fa) ukloniti sve informacije koje su prijavljene tijelu za prikupljanje jer su lažne ili sadržavaju pogreške.

2. Tijela za prikupljanje ne prihvaćaju podatke koje su dostavili subjekti u svakom od sljedećih slučajeva:

(a) ako se automatskom validacijom iz stavka 1. točke (b) otkrije da informacije nisu u skladu sa zahtjevima utvrđenima u toj točki (b) ili na temelju obavijesti primljene u skladu s člankom 10. stavkom 2.;

(b) ako su informacije▌ neprimjerene, uvredljive ili ▌izvan opsega informacija iz članka 1. stavka 1.

Tijela za prikupljanje u razumnom roku obavješćuju subjekte o odbijanju i razlozima odbijanja.

3. Ako tijelo za prikupljanje odbije informacije koje je dostavio subjekt, taj subjekt bez nepotrebne odgode ispravlja informacije i ponovno ih dostavlja . Tijelo za prikupljanje obavješćuje ESMA-u ako su informacije uklonjene ili zamijenjene. Korisnici koji su preuzeli informacije koje su naknadno uklonjene ili zamijenjene o tome se obavješćuju. Subjekti mogu informacije iz članka 1. stavka 1. točke (a) dostaviti bilo kojem od relevantnih tijela za prikupljanje samo jednom.

4. Subjekti koji podliježu obveznom izvješćivanju odgovorni su za osiguravanje točnosti informacija dostavljenih u skladu sa svojim pravnim obvezama u skladu s primjenjivim zakonodavnim aktima Unije navedenima u Prilogu ovoj Uredbi ili u skladu s nacionalnim pravom te preuzimaju odgovornost za točnost, potpunost i pouzdanost informacija koje dostavljaju tijelima za prikupljanje, kao i za popratne metapodatke. Subjekti također osiguravaju točnost informacija koje dostavljaju tijelima za prikupljanje na dobrovoljnoj osnovi.

 

5. U pogledu informacija obuhvaćenih ovom Uredbom, tijela za prikupljanje ne koriste pravo proizvođača baze podataka iz članka 7. stavka 1. Direktive 96/9/EZ Europskog parlamenta i Vijeća[15], i niti jedno drugo pravo intelektualnog vlasništva, kako bi spriječila ili ograničila uporabu i ponovnu uporabu sadržaja baze podataka ▌u skladu s člankom 9. ove Uredbe.

6. Zajednički odbor europskih nadzornih tijela izrađuje nacrt provedbenih tehničkih standarda kojima se određuje sljedeće: 

(a) način na koji će se provoditi automatske validacije iz stavka 1. točke (b) za svaku vrstu informacija koje dostave subjekti;

(b)  značajke kvalificiranog elektroničkog pečata iz stavka 1. točke (b) podtočke iii.;

(c) otvorene standardne dozvole iz stavka 1. točke (c);

(d) značajke aplikacijskog programskog sučelja koje će se uvesti u skladu sa stavkom 1. točkom (d) i metapodaci iz te točke;

(e) rokovi iz stavka 1. točke (d).

(ea) popis formata koji su prihvatljivi kao formati iz kojih se mogu izdvojiti podaci i kao strojno čitljivi formati u skladu sa stavkom 1. točkom (b) podtočkom i.

Zajednički odbor dostavlja Komisiji taj nacrt provedbenih tehničkih standarda u pogledu točaka (b), (c) i (d) do ... [Ured za publikacije: unijeti godina nakon stupanja na snagu], a u pogledu točaka (a) i (e) do ... [Ured za publikacije: unijeti dvije godine nakon stupanja na snagu].

Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje provedbenih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člankom 15. uredaba (EU) br. 1093/2010, (EU) br. 1094/2010 i (EU) br. 1095/2010.

6.a Pri izradi nacrta provedbenih tehničkih standarda iz stavka 6. Zajednički odbor europskih nadzornih tijela uzima u obzir standarde koji već postoje u odgovarajućem sektorskom zakonodavstvu, a osobito standarde posebno namijenjene malim i srednjim poduzećima.

6b. Tijela za prikupljanje koja su tijela, nadzorna tijela ili registri Unije mogu ESAP-u pružiti povijesne informacije. Te se informacije pripremaju u formatu iz kojeg se mogu izdvojiti podaci te im se prilažu metapodaci u kojima se navode imena subjekta, vrsta informacija prema klasifikaciji u skladu s člankom 7. stavkom 4. i, ako je dostupna, identifikacijska oznaka pravnog subjekta kako je utvrđeno u skladu s člankom 7. stavkom 4. te se navodi da su te informacije povijesne informacije. Odstupajući od članka 5. stavka 1. točke (f), povijesne informacije dostavljene ESAP-u ne smiju se stavljati na raspolaganje dulje od pet godina.

Članak 6.

Kibersigurnost

ESMA uvodi učinkovitu i proporcionalnu politiku informatičke sigurnosti za ESAP i osigurava odgovarajuće razine autentičnosti, dostupnosti, cjelovitosti i neosporivosti informacija koje su dostupne na ESAP-u te zaštite osobnih podataka. ESMA može provoditi periodična preispitivanja politike informatičke sigurnosti i kibersigurnosne situacije ESAP-a s obzirom na razvoj trendova u Uniji i međunarodnih trendova u području kibersigurnosti i najnovija kretanja.

Članak 7.

Funkcije ESAP-a

1. ESMA osigurava da ESAP pruža barem sljedeće funkcije:

(a) internetski portal sa sučeljem prilagođenim korisnicima, uzimajući u obzir osobe s invaliditetom i potrebe pristupa, na svim službenim jezicima Unije za pristup informacijama na ESAP-u;

(b) aplikacijsko programsko sučelje koje omogućuje jednostavan pristup informacijama na ESAP-u;

(c) funkcija pretraživanja na svim službenim jezicima Unije;

(d) preglednik informacija;

(e) usluge strojnog prevođenja pronađenih informacija;

(f) usluga preuzimanja, među ostalim velikih količina podataka;

(g) usluga obavješćivanja kojom se korisnike obavješćuje o svim novim informacijama na ESAP-u.

1a. ESMA uspostavlja odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi se izbjeglo prekomjerno otkrivanje osobnih podataka u okviru aplikacijskog programskog sučelja ili usluge preuzimanja podataka iz stavka 1. točaka (b) i (f).

2. ESMA osigurava da ESAP do 31. prosinca 2026. pruža funkcije iz stavka 1. točaka (e) i (g).

3. Funkcija pretraživanja iz stavka 1. točke (c) omogućuje pretraživanje na temelju sljedećih metapodataka:

(a) ime subjekta koji je dostavio informacije i na kojeg se informacije odnose;

(b) identifikacijska oznaka pravnog subjekta koji je dostavio informacije i, ako je primjenjivo, identifikacijska oznaka pravnog subjekta njegovih društava kćeri;

(c) vrsta informacija koje je dostavio subjekt, kako je predviđeno u članku 1. stavku 1. i uključujući informacije o održivosti, ako je primjenjivo, te obvezna ili dobrovoljna priroda podnošenja takvih informacija;

(d) datum kad je subjekt dostavio informacije tijelu za prikupljanje;

(e) veličina subjekta prema kategoriji koji je dostavio informacije i na kojeg se informacije odnose;

(ea) zemlja poslovnog nastana subjekta;

(eb) industrijski sektor/sektori gospodarskih djelatnosti subjekta;

(f) izvor dostavljenih informacija;

(fa) jezik na kojem je subjekt dostavio informacije;

4. Zajednički odbor europskih nadzornih tijela izrađuje nacrt provedbenih tehničkih standarda kojima se određuje sljedeće:

(a) značajke aplikacijskog programskog sučelja iz stavka 1. točke (b);

(b) posebna identifikacijska oznaka pravnog subjekta iz stavka 3. točke (b);

(c) klasifikacija vrsta informacija iz stavka 3. točke (c);

(d) kategorije veličine subjekata iz stavka 3. točke (e).

Zajednički odbor europskih nadzornih tijela dostavlja Komisiji taj nacrt provedbenih tehničkih standarda do [Ured za publikacije: unijeti godina dana nakon stupanja na snagu].

Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje provedbenih tehničkih standarda navedenih u prvom podstavku u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1093/2010, Uredbe (EU) br. 1094/2010 i Uredbe (EU) br. 1095/2010. 

4a. Zajednički odbor europskih nadzornih tijela savjetuje se s Europskom savjetodavnom skupinom za financijsko izvještavanje (EFRAG) o izradi tog nacrta provedbenih tehničkih standarda iz stavka 4. u svrhe utvrđivanja zahtjeva za formate za pristupačnost informacija o održivosti.

Članak 8.

Pristup informacijama dostupnima na ESAP-u

1. Kako bi se promicali transparentnost i neometano funkcioniranje tržišta kapitala u Uniji, ESMA osigurava da se ESAP-u može pristupiti bez diskriminacije.

1a. Pri uspostavi ESAP-a ESMA može od svih korisnika zahtijevati da ispune digitalnu izjavu u kojoj se navodi namjeravaju li se koristiti nekom od usluga iz stavka 2. za koje ESMA može naplaćivati naknade.

2. ESMA osigurava da svatko ima izravan i neposredan besplatan pristup informacijama dostupnima na ESAP-u. 

Međutim, ESMA može naplaćivati naknade za određene usluge koje imaju visoke troškove održavanja ili podrške ili koje uključuju pretraživanje i preuzimanje velikih količina informacija, posebno ako su te informacije od komercijalne važnosti, te za ponovnu uporabu podataka. Te naknade svode se na najmanju moguću mjeru i u svakom slučaju ne premašuju izravne ESMA-ine troškove pružanja usluge. Relevantni prihodi dodjeljuju se za doprinos sveukupnom funkcioniranju ESAP-a. Mali ulagatelji, akademska zajednica, socijalni partneri, organizacije civilnog društva i javna tijela ne podliježu naknadama. Druge okolnosti u kojima se naknade ne primjenjuju uključuju uporabu informacija koje su subjekti dostavili na ESAP-u tijekom ispunjavanja svojih regulatornih obveza.

3. Neovisno o stavku 2. drugom podstavku, ESMA svim sljedećim subjektima omogućuje besplatan, izravan i neposredan pristup ESAP-u u mjeri u kojoj je to potrebno kako bi ti subjekti ispunili svoje odgovornosti, mandate i obveze:

(a) bilo koja institucija, agencija ili drugo tijelo Unije;

(b) bilo koje nacionalno nadležno tijelo koje je imenovala država članica u skladu s pravnim aktima iz članka 1. stavka 1. točke (a);

(c) bilo koji član Europskog statističkog sustava kako su definirani u članku 4. Uredbe (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća[16];

(d) bilo koji član Europskog sustava središnjih banaka;

(e) sanacijska tijela imenovana u skladu s člankom 3. Direktive 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća[17].

(ea) bilo koja institucija, tijelo ili agencija vlade države članice;

(eb) bilo koja ustanova za obrazovanje i osposobljavanje isključivo u svrhu poučavanja i empirijskog ili teorijskog istraživanja, akademska zajednica, novinske organizacije i nevladine organizacije u mjeri u kojoj je pristup podacima potreban za obavljanje njihova posla.

4. Za potrebe stavka 2. drugog podstavka, ESMA izrađuje nacrt provedbenih tehničkih standarda kako bi se utvrdila priroda i opseg konkretnih usluga za koje se komercijalnim korisnicima mogu naplatiti naknade te kako bi se utvrdila struktura povezanih naknada.

ESMA taj nacrt provedbenih tehničkih standarda dostavlja Komisiji.

Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje provedbenih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

4a. Ako odluči naplaćivati naknade određenim korisnicima ESAP-a ili za određene usluge ESAP-a, ESMA na internetskim stranicama ESAP-a objavljuje, omogućujući jednostavan pristup, strukturu naknada, količinske pragove, ako je to relevantno, i cijenu, te na godišnjoj osnovi preispituje cijenu i pragove.

 

Članak 9.

Uporaba i ponovna uporaba informacija dostupnih na ESAP-u

Ni ESMA ni tijela za prikupljanje ne snose nikakvu odgovornost za uporabu i ponovnu uporabu informacija koje su subjekti stavili na raspolaganje i koje su dostupne na ESAP-u.

Osobni podaci iz ESAP-a upotrebljavaju se ili ponovno upotrebljavaju u skladu s Uredbom (EU) 2016/679. Osobni podaci koji se ponovno upotrebljavaju ne smiju se čuvati dulje nego što je potrebno, a u svakom slučaju ne dulje od pet godina, osim ako je zakonodavnim aktima iz članka 1. stavka 1. točke (a) ove Uredbe predviđeno drukčije.

ESMA osigurava da se uporabom i ponovnom uporabom informacija dostupnih na ESAP-u ne krše prava sui generis koja se odnose na bazu podataka u skladu s člankom 7. stavkom 1. Direktive 96/9/EZ i da ne podliježu nikakvim uvjetima osim ako ti uvjeti ispunjavaju sve sljedeće zahtjeve:

(a) uvjeti su objektivni i nediskriminirajući;

(b) uvjeti su opravdani ciljem javnog interesa;

(c) uvjeti odgovaraju uvjetima utvrđenima u otvorenim standardnim dozvolama u smislu članka 2. stavka 5. Direktive (EU) 2019/1024, kojima se omogućuje da svatko i u bilo koju svrhu slobodno upotrebljava, mijenja i dijeli te informacije.

Članak 10.

Kvaliteta informacija

1. ESMA osigurava da ESAP provodi periodične automatske provjere kako bi se provjerila usklađenost informacija koje su pružila tijela za prikupljanje, kako su ih dostavili subjekti, u skladu sa zahtjevima iz članka 5. stavka 1. točke (b).

2. ESMA provodi odgovarajuće tehničke postupke kako bi tijelo za prikupljanje bilo automatski obaviješteno da dostavljene informacije nisu u skladu sa zahtjevima iz članka 5. stavka 1. točke (b). U slučaju neusklađenosti s tim zahtjevima, subjekti koji obavješćuju odgovorni su za informacije sadržane na ESAP-u. Tijelo za prikupljanje obavješćuje subjekt koji podnosi informacije o odbijanju informacija i razlozima odbijanja u skladu s člankom 2. stavkom 2. drugim podstavkom.

2a. ESMA primjenjuje postupke za provjeru cjelovitosti i točnosti informacija koje dostavljaju tijela za prikupljanje. ESMA može provoditi i dodatne provjere kvalitete podataka, cjelovitosti i dokaza o podrijetlu te može obavijestiti i suspendirati objavu informacija ovisno o rezultatima tih provjera.

Članak 11.

Zadaće ESMA-e

1. ESMA u bliskoj suradnji s Europskim nadzornim tijelom za bankarstvo (EBA) i Europskim nadzornim tijelom za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA):

(a) osigurava da informacije koje prime tijela za prikupljanje, nakon podnošenja od strane subjekata, budu pravodobno dostupne na ESAP-u;

(aa) osigurava da su informacije stavljene na raspolaganje na ESAP-u cjelovite i točne;

(b) pruža podršku tijelima za prikupljanje;

(c) osigurava da je ESAP dostupan najmanje 97 % vremena mjesečno, ne uključujući slučajeve planiranog održavanja, ažuriranja sadržaja i nadogradnje stranice, pri čemu se korisnicima daje jasna obavijest o vjerojatnom trajanju prekida usluga koje pruža ESAP;

(d) prema potrebi savjetuje se s tijelima za prikupljanje radi rješavanja čestih problema i rasprave o zajedničkim načelima ponašanja, a posebno radi rasprave o:

i. svakodnevnom upravljanju ESAP-om;

ii. razvoju i provedbi politike kvalitete i, prema potrebi, sporazumima o razini usluga između ESMA-e i tijela za prikupljanje;

iii. 

iv. postojećim i novim prijetnjama u pogledu kibersigurnosti.

(e) prati uvođenje i funkcioniranje ESAP-a kako je navedeno u članku 12. te o tome svake godine izvješćuje Komisiju.

2. Za potrebe stavka 1., ESMA se savjetuje s Interesnom skupinom za vrijednosne papire i tržišta kapitala iz članka 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010 i osniva ad hoc savjetodavnu skupinu sastavljenu od stručnjaka i relevantnih dionika radi savjetovanja i potpore ESMA-i u tehničkoj provedbi ESAP-a.

3. ESMA osigurava da se informacije koje sadržavaju osobne podatke ne pohranjuju na ESAP-u osim ako je to potrebno za olakšavanje jednostavnog i pravodobnog pristupa informacijama na ESAP-u ili za provedbu ove Uredbe. ESMA poduzima odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurala da se obrada osobnih podataka putem ESAP-a provodi u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725 i da se informacije ne čuvaju niti stavljaju na raspolaganje dulje nego što je predviđeno u članku 5. stavku 1. točki (f) ove Uredbe.

3a. ESMA osigurava da je obrada osobnih podataka u skladu s pravnim okvirom za zaštitu osobnih podataka koje obrađuju institucije, tijela, uredi i agencije Unije.

Članak 12.

Praćenje uvođenja i funkcioniranja ESAP-a

1. ESMA u bliskoj suradnji s EBA-om i EIOPA-om prati funkcioniranje ESAP-a barem na temelju kvalitativnih i kvantitativnih pokazatelja utvrđenih u stavku 2. te objavljuje i podnosi Europskom parlamentu i Vijeću godišnje izvješće o funkcioniranju ESAP-a.

2. Kvalitativni i kvantitativni pokazatelji iz stavka 1. su sljedeći:

 

(a) broj posjetitelja, pretraživanja i preuzimanja;

(aa) vrsta informacija koje se pregledavaju i preuzimaju u postocima;

(ab) naknade iz članka 8. koje naplaćuje ESMA;

(b) postotak pretraživanja koja vode do pregleda ili preuzimanja podataka;

(c) broj i postotak strojno čitljivih informacija dostupnih na ESAP-u te broj i postotak strojno čitljivih pregleda i preuzimanja;

(d) udio obavijesti koje se odnose na automatske validacije iz članka 10.;

(e) svaka značajna neispravnost ili incident koji utječe na rad ili cjelokupnu učinkovitost ESAP-a;

(f) procjena dostupnosti, kvalitete, upotrebljivosti, pouzdanosti i pravodobnosti informacija na ESAP-u;

(g) procjena ispunjava li ESAP svoje ciljeve, s obzirom na to razvoj njegove uporabe te protok informacija unutar Unije;

(h) procjena zadovoljstva krajnjih korisnika;

(i) usporedba sa sličnim sustavima u trećim zemljama.

3. ESMA se prije podnošenja izvješća iz stavka 1. savjetuje s Interesnom skupinom za vrijednosne papire i tržišta kapitala iz članka 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010. i ad hoc savjetodavnom skupinom koju treba osnovati u skladu s člankom 11. ove Uredbe.

Članak 13.

Preispitivanje

Komisija do [Ured za publikacije: unijeti datum pet godina nakon stupanja na snagu ove Uredbe] u bliskoj suradnji s ESMA-om i uzimajući u obzir godišnje izvješće objavljeno u skladu s člankom 12. preispituje funkcioniranje ESAP-a, ocjenjuje njegovu učinkovitost i utvrđuje nedostatke u njegovoj uspješnosti. Uz to preispitivanje prilaže se pregled postojećih nedostataka u pogledu podataka u Uniji i strategija za njihovo rješavanje. Preispitivanje obuhvaća i procjenu učinka ove Uredbe na tržišni položaj privatnih pružatelja podataka u Uniji. Preispitivanje uključuje i doprinos ESAP-a povećanju vidljivosti MSP-ova prekograničnim ulagateljima, interoperabilnost ESAP-a sa sličnim platformama u svijetu i troškove ESMA-e za rad ESAP-a.

Komisija poduzima odgovarajuće mjere ako se preispitivanjem otkriju operativne poteškoće subjekata koji obavješćuju, tijela za prikupljanje ili ESMA-e.

Komisija izvješćuje Europski parlament i Vijeće o rezultatima tog preispitivanja.

U preispitivanju se daju preporuke o budućem razvoju ESAP-a, uključujući dodatne zahtjeve za izvješćivanje koje treba uključiti u područje primjene.

Članak 14.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu,

Za Europski parlament Za Vijeće

Predsjednica PredsjednikPRILOG

Popis zakonodavnih akata Unije u području primjene jedinstvene europske pristupne točke (ESAP) iz članka 1. stavka 1. točke (a)

DIO A – UREDBE

1. Uredba (EZ) br. 1060/2009 o agencijama za kreditni rejting[18]

2. Uredba (EU) br. 236/2012 o kratkoj prodaji i određenim aspektima kreditnih izvedenica na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza[19]

3. Uredba (EU) br. 648/2012 o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju[20]

4. Uredba (EU) br. 345/2013 o europskim fondovima poduzetničkog kapitala[21]

5. Uredba (EU) br. 346/2013 o europskim fondovima za socijalno poduzetništvo[22]

6. Uredba (EU) br. 575/2013 o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva[23]

7. Uredba (EU) br. 537/2014 o posebnim zahtjevima u vezi sa zakonskom revizijom subjekata od javnog interesa[24]

8. Uredba (EU) br. 596/2014 o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta)[25]

9. Direktiva (EU) br. 600/2014 o tržištima financijskih instrumenata[26]

10. Uredba (EU) br. 909/2014 o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira[27]

11. Uredba (EU) 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode (PRIIP-ovi)[28]

12. Uredba (EU) 2015/760 o europskim fondovima za dugoročna ulaganja[29]

13. Uredba (EU) 2015/2365 o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe[30]

14. Uredba (EU) 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima ili za mjerenje uspješnosti investicijskih fondova[31]

15. Uredba (EU) 2017/1129 o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu[32]

16. Uredba (EU ) 2017/1131 o novčanim fondovima[33]

16a. Uredba (EU) 2017/2402 o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju te o izmjeni direktiva 2009/65/EZ, 2009/138/EZ i 2011/61/EU te uredaba (EZ) br. 1060/2009 i (EU) br. 648/2012[34]

17. Uredba (EU) 2019/1238 o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP)[35]

18. Uredba (EU) 2019/2033 o bonitetnim zahtjevima za investicijska društva[36]

19. Uredba (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga[37]

20. Uredba (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja[38]

21. Uredba (EU) 2021/23 o okviru za oporavak i sanaciju središnjih drugih ugovornih strana[39]

21a. Uredba (EU) br. .../2023 o tržištima kriptoimovine i izmjeni uredbi (EU) br. 1093/2010 i (EU) br. 1095/2010 te direktiva 2013/36/EU i (EU) 2019/1937[40]

21b. Uredba (EU) br. .../2023 o europskim zelenim obveznicama[41]

 

DIO B – DIREKTIVE

1. Direktiva 2002/87/EZ o dodatnom nadzoru kreditnih institucija, društava za osiguranje i investicijskih društava u financijskom konglomeratu[42]

2. Direktiva 2004/25/EZ o ponudama za preuzimanje[43]

3. Direktiva 2004/109/EZ o usklađivanju zahtjeva za transparentnošću u vezi s informacijama o izdavateljima čiji su vrijednosni papiri uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu[44]

4. Direktiva 2006/43/EZ o zakonskim revizijama godišnjih financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja[45]

5. Direktiva 2007/36/EZ o izvršavanju pojedinih prava dioničara trgovačkih društava uvrštenih na burzu[46]

6. Direktiva 2009/65/EEZ o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS)[47]

7. Direktiva 2009/138/EZ o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II)[48]

8. Direktiva 2011/61/EU o upraviteljima alternativnih investicijskih fondova[49]

9. Direktiva 2013/34/EU o godišnjim financijskim izvještajima, konsolidiranim financijskim izvještajima i povezanim izvješćima za određene vrste poduzeća[50]

10. Direktiva 2013/36/EU o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama i investicijskim društvima[51]

11. Direktiva 2014/59/EU o uspostavi okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava[52]

12. Direktiva 2014/65/EU o tržištu financijskih instrumenata[53]

13. Direktiva (EU) 2016/97 o distribuciji osiguranja[54]

14. Direktiva (EU) 2016/2341 o djelatnostima i nadzoru institucija za strukovno mirovinsko osiguranje[55]

15. Direktiva (EU) 2019/2034 o bonitetnom nadzoru nad investicijskim društvima[56]

16. Direktiva (EU) 2019/2162 o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica[57]

16a. Direktiva (EU) .../... o dužnoj pažnji za održivo poslovanje i izmjeni Direktive (EU) 2019/1937[58]

16b. Direktiva (EU) .../... o uspostavi okvira za oporavak i sanaciju društava za osiguranje i društava za reosiguranje i o izmjeni direktiva 2002/47/EZ, 2004/25/EZ, 2009/138/EZ, (EU) 2017/1132 i uredaba (EU) br. 1094/2010 i (EU) br. 648/2012[59]

 

 

 

 


 


 


 


MIŠLJENJE ODBORA ZA PRAVNA PITANJA (30.11.2022.)

upućeno Odboru za ekonomsku i monetarnu politiku

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi jedinstvene europske pristupne točke za centralizirani pristup javno dostupnim informacijama koje se odnose na financijske usluge, tržišta kapitala i održivost

(COM(2021)0723 - C9-0434/2021 – 2021/0378(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Pascal Durand

(*) Pridruženi odbor – članak 57. Poslovnika

 

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Financijski sektori i poduzeća prolaze kroz sve bržu digitalnu transformaciju. Europska unija namjerava poduprijeti taj razvoj olakšavanjem pristupa podacima i dokumentima koji su uspostavom novih standarda izvješćivanja postali obavezni. Ključno je da informacije o korporativnoj održivosti budu dio nastojanja za postizanje transparentnosti kako bi i ulagači i potrošači bili bolje informirani pri donošenju odluka o ulaganju ili kupnji. Učinkovit način da se to postigne je stvaranje europske jedinstvene pristupne točke (ESAP), koja bi trebala olakšati pristup informacijama o financijama i o održivosti te bi trebala imati mogućnost strojne obrade tih podataka, kada je to moguće. 

Izvjestitelj za mišljenje odbora JURI predlaže izmjenu Uredbe o ESAP-u i skupnih direktiva i uredbi koncentriranjem prvenstveno na aspekte koji se odnose na format i prijenos podataka o održivosti, posebno kada se Direktivom o korporativnom izvješćivanju o održivosti uvode nove obveze izvješćivanja.

Kako bi se osigurala neometana obrada informacija koje su primila ili prikupila tijela za prikupljanje i koje su stavljene na raspolaganje na ESAP-u, Uredbom se utvrđuju određeni zahtjevi kojima se određuje format tih informacija i prvi popis metapodataka koje treba dostaviti.

Važno je da neke informacije o održivosti, na primjer planovi za klimatsku tranziciju ili određene informacije o korporativnom upravljanju, budu dostupne ne samo na internetu u digitaliziranim izvješćima o upravljanju, već i putem ESAP-ova alata za pretraživanje kao metapodaci. Slično tome, razina provjere revizija održivosti – ograničena ili razumna – važna je za procjenu pouzdanosti podataka koje dostavljaju poduzeća i napretka koji ostvaruju u postizanju razine izvješćivanja o održivosti koja je jednaka onoj financijskog izvještavanja. Te bi informacije stoga trebalo integrirati u alat za pretraživanje s pomoću posebnih metapodataka.

Kako bi se olakšalo pravodobno dohvaćanje i izvlačenje podataka, bit će potrebno osmisliti značajke programskog sučelja i izraditi popis digitalnih oznaka i metapodataka koji će se uvesti uz one koji se već zahtijevaju predloženom Uredbom. U tu će svrhu Zajednički odbor europskih nadzornih tijela (ESA-e, tj. ESMA, EBA i EIOPA) biti odgovoran za izradu nacrta tehničkih standarda. S obzirom na središnju ulogu Europske savjetodavne skupine za financijsko izvještavanje (EFRAG) u razvoju standarda izvješćivanja o održivosti, ona bi trebala biti uključena u odabir i razvoj tih novih značajki, posebno kad je riječ o utvrđivanju uvjeta za formate pristupačnosti za informacije o održivosti i odabiru strojno čitljivih oznaka u okviru izvješća o upravljanju.

Osim toga, Europska komisija razmatra primjenu korisničkih naknada iznad određene količine i učestalosti uporabe podataka na ESAP-u. Izvjestitelj predlaže da se takve naknade primjenjuju i kada se dostupni podaci (ponovno) upotrebljavaju u komercijalne svrhe. Slobodan pristup informacijama trebao bi se primjenjivati u svim drugim slučajevima. U tom bi pogledu ESMA trebala objaviti pragove volumena podataka i učestalosti preuzimanja podataka iznad kojih se primjenjuju naknade. Također bi trebala moći identificirati korisnike koji su uključivali veliku količinu informacija ili često ažuriranih informacija ili koji namjeravaju ponovno upotrijebiti podatke u komercijalne svrhe. Čini se da je pojedinačna digitalna deklaracija primjeren način za pouzdanu identifikaciju tih korisnika.

AMANDMANI

Odbor za pravna pitanja poziva Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman  1

 

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2.) Jednostavan pristup podacima važan je kako bi donositelji odluka u gospodarstvu i društvu mogli donositi utemeljene odluke kojima se podupire učinkovito funkcioniranje tržišta. Uspostava zajedničkih europskih podatkovnih prostora u ključnim sektorima, uključujući financijski, služila bi toj svrsi. U tijeku je digitalna transformacija financijskog sektora, koja bi se trebala nastaviti u nadolazećim godinama, a Unija bi je trebala poduprijeti, posebno promicanjem financiranja temeljenog na podacima. Nadalje, stavljanje održivog financiranja u središte financijskog sustava ključno je za ostvarivanje zelene tranzicije gospodarstva Unije. Da bi se zelena tranzicija ostvarila održivim financiranjem, informacije o održivosti poduzeća moraju biti lako dostupne kako bi se ulagatelji bolje informirali pri donošenju odluka o ulaganjima. Stoga je potrebno poboljšati mogućnost javnog pristupa informacijama o subjektima, primjerice financijskim i nefinancijskim informacijama o poduzećima i financijskim institucijama. Učinkovito sredstvo na razini Unije uspostava je centralizirane platforme, jedinstvene europske pristupne točke („ESAP”), koja omogućuje elektronički pristup svim relevantnim informacijama.

(2) Jednostavan pristup podacima važan je kako bi donositelji odluka u gospodarstvu i društvu mogli donositi utemeljene odluke kojima se podupire učinkovito i održivo funkcioniranje tržišta. Uspostava zajedničkih europskih podatkovnih prostora u ključnim sektorima, uključujući financijski, služila bi toj svrsi. U tijeku je digitalna transformacija financijskog sektora, koja bi se trebala nastaviti u nadolazećim godinama, a Unija bi je trebala poduprijeti, posebno promicanjem financiranja temeljenog na podacima. Nadalje, stavljanje održivog financiranja u središte financijskog sustava ključno je za ostvarivanje zelene tranzicije gospodarstva Unije i za to da se osigura da nitko ne bude zapostavljen. Da bi se zelena tranzicija ostvarila održivim financiranjem, informacije o održivosti poduzeća moraju biti lako dostupne kako bi se ulagatelji bolje informirali pri donošenju odluka o ulaganjima. Stoga je potrebno poboljšati mogućnost javnog pristupa informacijama o subjektima, primjerice financijskim i nefinancijskim informacijama o poduzećima i financijskim institucijama. Učinkovito sredstvo na razini Unije uspostava je centralizirane platforme, jedinstvene europske pristupne točke („ESAP”), koja omogućuje elektronički pristup svim relevantnim informacijama.

Amandman  2

 

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3) ESAP bi javnosti trebao omogućiti jednostavan centralizirani pristup objavljenim informacijama o subjektima i njihovim proizvodima koje se odnose na financijske usluge, tržišta kapitala i održivost. ESAP bi također trebao omogućiti pristup informacijama koje se odnose na financijske usluge i tržišta kapitala koje na dobrovoljnoj osnovi objavljuje bilo koji subjekt uređen pravom države članice, ako takav subjekt odluči te informacije učiniti dostupnima na ESAP-u. Kako je predstavljeno u Strategiji za digitalne financije, ESAP bi se trebao uspostaviti od 2024.

(3) ESAP bi javnosti trebao omogućiti jednostavan centralizirani pristup objavljenim informacijama o subjektima i njihovim proizvodima koje se odnose na financijske usluge, tržišta kapitala i održivost. ESAP bi također trebao omogućiti pristup informacijama koje se odnose na financijske usluge i tržišta kapitala koje na dobrovoljnoj osnovi objavljuje bilo koji subjekt uređen pravom države članice, ako takav subjekt odluči te informacije učiniti dostupnima na ESAP-u. Javnost bi u svakom trenutku trebala moći razlučiti između informacija koje se pružaju dobrovoljno i informacija koje se moraju obavezno dostaviti. Kako je predstavljeno u Strategiji za digitalne financije, ESAP bi se trebao uspostaviti od 2024. Njime bi se također trebala omogućiti veća usmjerenost relevantnih podataka na potrošače kako bi se zadovoljila sve veća potražnja za kvalitetnim informacijama, posebno kad je riječ o održivosti. To bi se trebalo preinačiti u sučelje koje je što je moguće jednostavnije za korištenje, uz visok stupanj usporedivosti podataka, i kriterije pretraživanja koji su relevantni za ulagače, sudionike na tržištu, savjetnike, civilno društvo i javnost u cjelini, uključujući potrošače.

Amandman  3

 

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3a) ESAP ne bi trebao nametati nikakve nove obveze izvješćivanja u smislu sadržaja, već bi trebao nadograditi postojeće zahtjeve u skladu sa zakonodavstvom Unije kako je navedeno u Prilogu. Važno je izbjeći dvostruko izvješćivanje kako bi se spriječilo dodatno administrativno i financijsko opterećenje za subjekte, posebno MSP-ove.

Amandman  4

 

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4) Informacije koje treba učiniti javno dostupnima na ESAP-u trebala bi prikupljati tijela za prikupljanje imenovana za potrebe prikupljanja informacija koje su subjekti obvezni objaviti. Kako bi se osiguralo učinkovito funkcioniranje ESAP-a, tijela za prikupljanje trebala bi mu automatski dostavljati informacije putem jedinstvenog aplikacijskog programskog sučelja. Kako bi informacije bile digitalno upotrebljive, subjekti bi ih trebali dostavljati u formatu iz kojeg se mogu izdvojiti podaci ili, ako je to propisano pravom Unije, u strojno čitljivom formatu. U usporedbi s formatima iz kojih se mogu izdvojiti podaci, strojno čitljiv format strukturiran je tako da ga softverska aplikacija može lako identificirati, prepoznati i iz njega izdvojiti određene podatke, uključujući pojedinačne činjenične navode i njihovu unutarnju strukturu. Kako bi se osiguralo da subjekti dostavljaju informacije u ispravnom formatu i kako bi se riješili mogući tehnički problemi s kojima se subjekti susreću, tijela za prikupljanje trebala bi tim subjektima osigurati pomoć.

(4) Informacije koje treba učiniti javno dostupnima na ESAP-u trebala bi prikupljati tijela za prikupljanje uspostavljena u skladu sa zakonodavstvom Unije ili koja imenovale države članice za potrebe prikupljanja informacija koje su subjekti zakonski obvezni objaviti ili koje dobrovoljno dostavljaju. Kako bi se osiguralo učinkovito funkcioniranje ESAP-a, tijela za prikupljanje trebala bi mu automatski dostavljati informacije putem jedinstvenog aplikacijskog programskog sučelja. Kako bi informacije bile digitalno upotrebljive, subjekti bi ih trebali dostavljati u formatu iz kojeg se mogu izdvojiti podaci ili, ako je to propisano pravom Unije, u strojno čitljivom formatu. U usporedbi s formatima iz kojih se mogu izdvojiti podaci, strojno čitljiv format strukturiran je tako da ga softverska aplikacija može lako identificirati, prepoznati i iz njega izdvojiti određene podatke, uključujući pojedinačne činjenične navode i njihovu unutarnju strukturu. Kako bi se osiguralo da subjekti dostavljaju informacije u ispravnom formatu i kako bi se riješili mogući tehnički problemi s kojima se subjekti susreću, tijela za prikupljanje trebala bi tim subjektima osigurati pomoć.

Amandman  5

 

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5) Osim informacija o financijskim uslugama, tržištima kapitala i održivosti koje je potrebno objaviti u skladu s pravom Unije, ulagatelji, sudionici na tržištu, savjetnici i šira javnost mogli bi biti zainteresirani za druge informacije koje subjekt želi učiniti dostupnima. Mala i srednja poduzeća možda žele učiniti javno dostupnima više informacija kako bi postala vidljivija potencijalnim ulagateljima i time povećala financiranje i diversificirala mogućnosti za financiranje. Isto tako, sudionici na tržištu možda žele pružiti više informacija nego što je propisano zakonom ili objaviti informacije koje se zahtijevaju nacionalnim pravom, a nisu dostupne na razini Unije, kako bi dopunili informacije koje se pružaju javnosti na razini Unije. Stoga bi svakom subjektu trebalo omogućiti da na ESAP-u objavi financijske informacije, informacije povezane s održivošću i druge relevantne informacije. U skladu s načelom smanjenja količine podataka subjekti bi trebali osigurati da se ne uključuju osobni podaci, osim ako su nužan element informacija o njihovim gospodarskim aktivnostima, među ostalim kada je ime subjekta ujedno i ime vlasnika. Ako takve informacije sadržavaju osobne podatke, subjekti bi trebali osigurati da se takvo otkrivanje temelji na zakonitoj osnovi za obradu podataka iz članka 6. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća26.

(5) Osim informacija o financijskim uslugama, tržištima kapitala i održivosti koje je potrebno objaviti u skladu s pravom Unije, ulagatelji, sudionici na tržištu, savjetnici i šira javnost, uključujući potrošače, mogli bi biti zainteresirani za druge informacije koje subjekt želi učiniti dostupnima. Mala i srednja poduzeća možda žele učiniti javno dostupnima više informacija kako bi postala vidljivija potencijalnim ulagateljima i time povećala financiranje i diversificirala mogućnosti za financiranje. Isto tako, sudionici na tržištu možda žele pružiti više informacija nego što je propisano zakonom ili objaviti informacije koje se zahtijevaju nacionalnim pravom, a nisu dostupne na razini Unije, kako bi dopunili informacije koje se pružaju javnosti na razini Unije. Stoga bi svakom subjektu trebalo omogućiti da na ESAP-u objavi financijske informacije, informacije povezane s održivošću i druge relevantne informacije. Subjekti koji žele dostaviti informacije kako bi one bile dostupne na ESAP-u trebali bi biti odgovorni za njihovu kvalitetu, cjelovitost i točnost. Informacije bi se trebale dostavljati u dobroj vjeri i trebale bi odražavati stvarno stanje stvari. U skladu s načelom smanjenja količine podataka i zakonodavstvom o zaštiti podataka subjekti bi trebali osigurati da se ne uključuju osobni podaci, osim ako su nužan element informacija o njihovim gospodarskim aktivnostima, među ostalim kada je ime subjekta ujedno i ime vlasnika. Ako takve informacije sadržavaju osobne podatke, subjekti bi trebali osigurati da se takvo otkrivanje temelji na zakonitoj osnovi za obradu podataka iz članka 6. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća26.

__________________

__________________

26 Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

26 Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

Amandman  6

 

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10) Ponovnom uporabom informacija dostupnih na ESAP-u može se poboljšati funkcioniranje unutarnjeg tržišta i promicati razvoj novih usluga koje kombiniraju i primjenjuju takve informacije. Stoga je potrebno, ako je to u javnom interesu, dopustiti ponovnu uporabu informacija koje su dostupne na ESAP-u za svrhe različite od onih za koje su informacije prikupljene. Međutim, uporaba i ponovna uporaba tih informacija trebala bi se provoditi pod objektivnim, razmjernim i nediskriminirajućim uvjetima. U tu svrhu trebali bi se primjenjivati uvjeti koji odgovaraju onima utvrđenima u otvorenim standardnim dozvolama u smislu Direktive (EU) 2019/1024 Europskog parlamenta i Vijeća27. Uvjeti za izdavanje tih standardnih dozvola trebali bi omogućiti da svatko i u bilo koji svrhu slobodno pristupa, koristi, mijenja i dijeli podatke i sadržaj. ESMA ne bi trebala snositi odgovornost za uporabu i ponovnu uporabu informacija dostupnih na ESAP-u. Dostava informacija koju provode tijela za prikupljanje ili ne bi trebala podlijegati uvjetima ili bi trebala podlijegati otvorenoj standardnoj dozvoli kojom se omogućuje primjena uvjeta za izdavanje dozvola na informacije dostupne u ESAP-u.

(10) Ponovnom uporabom informacija dostupnih na ESAP-u može se poboljšati funkcioniranje unutarnjeg tržišta i promicati razvoj novih usluga koje kombiniraju i primjenjuju takve informacije. Stoga je potrebno omogućiti ponovnu upotrebu informacija koje su dostupne na ESAP-u u druge svrhe povrh oni za koje su informacije prikupljene, osim ako je na temelju cilja od javnog interesa opravdano postaviti uvjete za uporabu ili ponovnu uporabu informacija. Ti uvjeti moraju biti opravdani, razmjerni i nediskriminirajući. U tu svrhu trebali bi se primjenjivati uvjeti koji odgovaraju onima utvrđenima u otvorenim standardnim dozvolama u smislu Direktive (EU) 2019/1024 Europskog parlamenta i Vijeća27. Uvjeti za izdavanje tih standardnih dozvola trebali bi biti u skladu s načelima FAIR (engl. findable, accessible, interoperable, reusable ) i omogućiti da svatko i u bilo koji svrhu slobodno pristupa, koristi, mijenja i dijeli podatke i sadržaj. ESMA ne bi trebala snositi odgovornost za uporabu i ponovnu uporabu informacija dostupnih na ESAP-u. Dostava informacija koju provode tijela za prikupljanje ili ne bi trebala podlijegati uvjetima ili bi trebala podlijegati otvorenoj standardnoj dozvoli kojom se omogućuje primjena uvjeta za izdavanje dozvola na informacije dostupne u ESAP-u.

__________________

__________________

27 Direktiva (EU) 2019/1024 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o otvorenim podatcima i ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (SL L 172, 26.6.2019., str. 56.).

27 Direktiva (EU) 2019/1024 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o otvorenim podatcima i ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (SL L 172, 26.6.2019., str. 56.).

Amandman  7

 

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12) ESAP bi se korisnicima trebao omogućiti besplatan i nediskriminirajući pristup informacijama te pretraživanje, pristup i preuzimanje informacija. Međutim, uzimajući u obzir potrebu da se ESMA zaštiti od prekomjernog financijskog opterećenja u pogledu troškova zadovoljavanja potreba intenzivnih korisnika, ESMA bi trebala imati mogućnost ostvarivanja prihoda. Stoga, odstupajući od načela da bi informacije trebale biti besplatno dostupne, ESMA-i bi trebalo dopustiti da nametne naknade za te određene usluge, uključujući usluge s visokim troškovima održavanja zbog pretraživanja vrlo velikih količina informacija ili zbog učestalog pristupa ESAP-u. Međutim, nametnute naknade ne bi trebale premašivati trošak pružene usluge.

(12) ESAP bi se korisnicima trebao omogućiti besplatan i nediskriminirajući pristup informacijama te pretraživanje, pristup i preuzimanje informacija. Međutim, uzimajući u obzir potrebu da se ESMA zaštiti od prekomjernog financijskog opterećenja u pogledu troškova zadovoljavanja potreba intenzivnih korisnika, ESMA bi trebala imati mogućnost ostvarivanja prihoda. Stoga, odstupajući od načela da bi informacije trebale biti besplatno dostupne, ESMA-i bi trebalo dopustiti da nametne naknade za te određene usluge, uključujući usluge s visokim troškovima održavanja zbog pretraživanja i izdvajanja vrlo velikih količina informacija ili zbog učestalog pristupa ESAP-u, osim ako ta pretraživanja i izvlačenja provode organizacije i tijela koja ispunjavaju svoje odgovornosti, mandate i obveze, kako je navedeno u ovoj Uredbi. U skladu s tim, ESMA bi trebala moći identificirati korisnike koji su pretraživali ili prikupili veliku količinu informacija ili informacije koje se često ažuriraju. Međutim, nametnute naknade ne bi trebale premašivati trošak pružanja pružene usluge.

Amandman  8

 

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17) Kako bi se osigurala neometana obrada informacija koje su primila ili prikupila tijela za prikupljanje i stavila na raspolaganje ESAP-u, potrebno je utvrditi određene zahtjeve kojima se određuju format i metapodaci tih informacija i tijela za prikupljanje koja trebaju prikupljati takve informacije. Kako bi se osigurala kvaliteta informacija koje ESAP-u dostavljaju tijela za prikupljanje, također je potrebno definirati značajke automatiziranih validacija koje se provode za svaku informaciju koja stiže do tijela za prikupljanje, kao i značajke kvalificiranog elektroničkog pečata koji subjekti trebaju pridružiti tim informacijama. Kako bi se osigurala uporaba i ponovna uporaba podataka u ESAP-u, trebalo bi definirati popis određenih otvorenih standardnih dozvola. Kako bi se olakšalo pretraživanje, pronalaženje i pravodobno dohvaćanje podataka, bit će potrebno osmisliti i značajke aplikacijskog programskog sučelja te metapodatke koji će se primjenjivati. Bit će potrebno uvesti dodatne zahtjeve u pogledu učinkovitih funkcija pretraživanja, kao što su posebna identifikacijska oznaka pravnog subjekta, klasifikacija vrste informacija i kategorije veličine subjekata. U tu svrhu Zajednički odbor europskih nadzornih tijela trebao bi izraditi nacrt provedbenih tehničkih standarda. ESMA bi uz to mogla izraditi nacrt provedbenih tehničkih standarda kako bi se odredila priroda i opseg posebnih usluga za koje se mogu naplatiti naknade i struktura tih naknada. Komisija bi trebala biti ovlaštena za donošenje tih provedbenih tehničkih standarda putem provedbenih akata na temelju članka 291. UFEU-a i u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća30, br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća31 i br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća32.

(17) Kako bi se osigurala neometana obrada informacija koje su primila ili prikupila tijela za prikupljanje i stavila na raspolaganje ESAP-u, potrebno je utvrditi određene zahtjeve kojima se određuju format i metapodaci tih informacija i tijela za prikupljanje koja trebaju prikupljati takve informacije. Kako bi se osigurala kvaliteta informacija koje ESAP-u dostavljaju tijela za prikupljanje, također je potrebno definirati značajke automatiziranih validacija koje se provode za svaku informaciju koja stiže do tijela za prikupljanje, kao i značajke kvalificiranog elektroničkog pečata koji subjekti trebaju pridružiti tim informacijama. Kako bi se osigurala uporaba i ponovna uporaba podataka u ESAP-u, trebalo bi definirati popis određenih otvorenih standardnih dozvola. Kako bi se olakšalo pretraživanje, pronalaženje i pravodobno dohvaćanje podataka, bit će potrebno osmisliti i značajke aplikacijskog programskog sučelja te metapodatke koji će se primjenjivati. Bit će potrebno uvesti dodatne zahtjeve u pogledu učinkovitih funkcija pretraživanja, kao što su posebna identifikacijska oznaka pravnog subjekta, klasifikacija vrste informacija i kategorije veličine subjekata. U tu svrhu Zajednički odbor europskih nadzornih tijela trebao bi izraditi nacrt provedbenih tehničkih standarda. U tu bi svrhu ESMA trebala provoditi redovita stalna savjetovanja s relevantnim dionicima, uključujući ulagače, sudionike na tržištu, savjetnike, socijalne partnere, civilno društvo i potrošače, kako bi se razvila i poboljšala upotrebljivost ESAP-a. Zajednički odbor europskih nadzornih tijela trebao bi se savjetovati s Europskom savjetodavnom skupinom za financijsko izvještavanje (EFRAG) o izradi tog nacrta provedbenih tehničkih standarda kada je riječ o utvrđivanju zahtjeva za formate za pristupačnost informacija o održivosti. ESMA bi uz to trebala izraditi nacrt provedbenih tehničkih standarda kako bi se odredila priroda i opseg posebnih usluga za koje se trebaju naplatiti naknade i struktura tih naknada. Kako bi se osigurala potpuna transparentnost slučajeva u kojima se mogu naplaćivati naknade, ESMA bi na jedinstvenoj europskoj pristupnoj točki trebala objaviti pragove količine informacija i učestalost primjene tih naknada. Komisija bi trebala biti ovlaštena za donošenje tih provedbenih tehničkih standarda putem provedbenih akata na temelju članka 291. UFEU-a i u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća30, br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća31 i br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća32.

__________________

__________________

30 Uredba (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 12.).

30 Uredba (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 12.).

31 Uredba (EU) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju Europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje), o izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i o stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/79/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 48.).

31 Uredba (EU) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju Europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje), o izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i o stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/79/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 48.).

32 Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).

32 Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).

Amandman  9

 

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a. Informacije koje se dobrovoljno dostavljaju tijelu za prikupljanje prikazuju se na način koji korisnicima omogućuje da ih razlikuju od informacija koje se prikupljaju obvezno.

Amandman  10

 

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3b. Zajednički odbor europskih nadzornih tijela izrađuje postupke kojima je cilj olakšati suradnju između tijela za prikupljanje i subjekata, pri čemu osobito uređuje dostavljanje dobrovoljno dostavljenih informacija, uključujući u relevantnim slučajevima odgovarajuće predloške. Pri razvoju takvih postupaka Zajednički odbor osobito uzima u obzir potrebe malih i srednjih poduzeća.

Amandman  11

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

ESMA na internetskom portalu iz članka 7. stavka 1. točke (a) objavljuje popis tijela za prikupljanje i usklađeni lokator resursa (URL) za svako tijelo za prikupljanje.

ESMA na internetskom portalu iz članka 7. stavka 1. točke (a) objavljuje popis tijela za prikupljanje s informacijama o nazivu, adresi, matičnoj državi članici i porijeklu i usklađenom lokatorm resursa (URL) za svako tijelo za prikupljanje.

Amandman  12

 

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka b – podtočka ii.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(ii) metapodaci utvrđeni u skladu sa stavkom 6. točkom (d) dostupni su i potpuni;

(ii) metapodaci utvrđeni u skladu sa stavkom 6. točkom (d) dostupni su, potpuni i čuvaju se samo onoliko dugo koliko su pohranjene informacije na koje se odnose;

Amandman  13

 

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Subjekti osiguravaju točnost informacija koje dostavljaju tijelima za prikupljanje.

4. Subjekti osiguravaju i odgovornosti su za kvalitetu, cjelovitost i točnost informacija koje dostavljaju tijelima za prikupljanje.

Amandman  14

 

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5. U pogledu informacija obuhvaćenih ovom Uredbom, tijela za prikupljanje ne koriste pravo proizvođača baze podataka iz članka 7. stavka 1. Direktive 96/9/EZ Europskog parlamenta i Vijeća33 kako bi spriječila ili ograničila ponovnu uporabu sadržaja baze podataka ili ograničila ponovnu uporabu tog sadržaja.

5. U pogledu informacija obuhvaćenih ovom Uredbom, tijela za prikupljanje ne koriste pravo proizvođača baze podataka iz članka 7. stavka 1. Direktive 96/9/EZ Europskog parlamenta i Vijeća33 i niti jedno drugo pravo intelektualnog vlasništva, kako bi spriječila ili ograničila ponovnu uporabu sadržaja baze podataka u skladu s člankom 9.

__________________

__________________

33 Direktiva 96/9/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 1996. o pravnoj zaštiti baza podataka (SL L 77, 27.3.1996., str. 20.).

33 Direktiva 96/9/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 1996. o pravnoj zaštiti baza podataka (SL L 77, 27.3.1996., str. 20.).

Amandman  15

 

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 6. – podstavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Zajednički odbor europskih nadzornih tijela (ESA) provodi javno savjetovanje prije podnošenja provedbenih tehničkih standarda.

Amandman  16

 

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 3. –uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Funkcija pretraživanja iz stavka 1. točke (c) omogućuje pretraživanje na temelju sljedećih metapodataka:

3. Funkcija pretraživanja iz stavka 1. točke (c) omogućuje pretraživanje na temelju najmanje sljedećih metapodataka:

Amandman  17

 

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 3. – točka aa (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa) naziv skupine poduzeća, ako je relevantno;

Amandman  18

 

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 4.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4a. Zajednički odbor europskih nadzornih tijela savjetuje se s Europskom savjetodavnom skupinom za financijsko izvještavanje (EFRAG) o izradi tog nacrta provedbenih standarda kada je riječ o utvrđivanju zahtjeva za formate za pristupačnost informacija o održivosti.

Amandman  19

 

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Međutim, ESMA može naplaćivati naknade za određene usluge koje uključuju pretraživanje vrlo velike količine informacija ili za često ažuriranje informacija. Te naknade ne premašuju ESMA-ine troškove pružanja usluge.

Međutim, ESMA naplaćuje naknade za određene usluge koje uključuju pretraživanje i izdvajanje vrlo velike količine informacija ili za često ažuriranje informacija, kada se te usluge koriste za komercijalnu ponovnu upotrebu podataka. Te naknade ne premašuju ESMA-ine troškove pružanja usluge.

Amandman  20

 

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2. – podstavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Pri osnivanju ESAP-a, ESMA razvija tehnička rješenja kojima će se moći identificirati korisnici koji su pretraživali ili prikupili veliku količinu informacija ili informacije koje se često ažuriraju.

Amandman  21

 

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a. ESMA na ESAP-u javno i na lako dostupan način objavljuje pragove količine informacija i učestalosti iznad kojih se primjenjuju naknade iz stavka 2.

Amandman  22

 

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 4. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Za potrebe stavka 2. drugog podstavka, ESMA može izraditi nacrt provedbenih tehničkih standarda kako bi se utvrdila priroda i opseg konkretnih usluga za koje se mogu naplatiti naknade te kako bi se utvrdila struktura povezanih naknada.

Za potrebe stavka 2. drugog podstavka, ESMA izrađuje nacrt provedbenih tehničkih standarda kako bi se utvrdila priroda i opseg konkretnih usluga za koje se mogu naplatiti naknade te kako bi se utvrdila struktura povezanih naknada.

Amandman  23

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) uvjeti odgovaraju uvjetima utvrđenima u otvorenim standardnim dozvolama u smislu članka 2. stavka 5. Direktive (EU) 2019/1024, kojima se omogućuje da svatko i u bilo koju svrhu slobodno upotrebljava, mijenja i dijeli te informacije.

(c) uvjeti odgovaraju dozvoli Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) u skladu s uvjetima utvrđenima u otvorenim standardnim dozvolama u smislu članka 2. stavka 5. Direktive (EU) 2019/1024, kojima se omogućuje da svatko i u bilo koju svrhu slobodno upotrebljava, mijenja i dijeli te informacije.

Amandman  24

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) osigurava da je ESAP dostupan najmanje 95 % vremena mjesečno;

(c) osigurava da je ESAP dostupan uvijek osim tijekom razdoblja nužnog tehničkog održavanja;

Amandman  25

 

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 2. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) broj posjetitelja i pretraživanja;

(a) broj posjetitelja, uključujući jedinstvene posjetitelje i pretraživanja;

Amandman  26

 

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a. ESMA redovito nastoji poboljšavati funkcioniranje i funkcije ESAP-a. U tu svrhu provodi redovita savjetovanja s relevantnim dionicima i uzima u obzir njihove zaključke.

Amandman  27

 

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija do [Ured za publikacije: unijeti datum pet godina nakon stupanja na snagu ove Uredbe] preispituje funkcioniranje ESAP-a i ocjenjuje njegovu učinkovitost. Komisija izvješćuje Europski parlament i Vijeće o rezultatima tog preispitivanja.

Komisija do [Ured za publikacije: unijeti datum pet godina nakon stupanja na snagu ove Uredbe] preispituje funkcioniranje ESAP-a, uključujući mogućnost da se korisnicima omogući usporedba podataka koje subjekti dostavljaju o određenom pitanju, u određenom trenutku i među subjektima i ocjenjuje njegovu učinkovitost. Komisija izvješćuje Europski parlament i Vijeće o rezultatima tog preispitivanja.

 

 


POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Uspostava jedinstvene europske pristupne točke za centralizirani pristup javno dostupnim informacijama koje se odnose na financijske usluge, tržišta kapitala i održivost

Referentni dokumenti

COM(2021)0723 – C9-0434/2021 – 2021/0378(COD)

Nadležni odbor

 Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

14.2.2022

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

 Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

14.2.2022

Pridruženi odbori - datum objave na plenarnoj sjednici

7.7.2022

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

 Datum imenovanja

Pascal Durand

28.2.2022

Razmatranje u odboru

13.7.2022

3.10.2022

 

 

Datum usvajanja

29.11.2022

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

17

0

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Pascal Arimont, Ilana Cicurel, Pascal Durand, Virginie Joron, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Sabrina Pignedoli, Jiří Pospíšil, Adrián Vázquez Lázara, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Javier Zarzalejos

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Alessandra Basso, Patrick Breyer, Angelika Niebler, Emil Radev, Nacho Sánchez Amor

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 209. st. 7.

João Albuquerque, Michael Gahler, Claude Gruffat

 


POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

17

+

ID

Alessandra Basso

NI

Sabrina Pignedoli

PPE

Pascal Arimont, Michael Gahler, Angelika Niebler, Jiří Pospíšil, Emil Radev, Marion Walsmann, Javier Zarzalejos

RENEW

Ilana Cicurel, Pascal Durand, Karen Melchior

S&D

João Albuquerque, Nacho Sánchez Amor, Tiemo Wölken,

VERTS/ALE

Patrick Breyer, Claude Gruffat

 

0

-

 

 

 

2

0

ID

Virginie Joron, Gilles Lebreton

 

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani

 

 

 

 

 


MIŠLJENJE ODBORA ZA GRAĐANSKE SLOBODE, PRAVOSUĐE I UNUTARNJE POSLOVE (12.1.2023)

upućeno Odboru za ekonomsku i monetarnu politiku

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi jedinstvene europske pristupne točke za centralizirani pristup javno dostupnim informacijama koje se odnose na financijske usluge, tržišta kapitala i održivost

(COM(2021)0723 – C9‑0434/2021 – 2021/0378(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Emil Radev

 

 

AMANDMANI

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove poziva Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman  1

 

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2) Jednostavan pristup podacima važan je kako bi donositelji odluka u gospodarstvu i društvu mogli donositi utemeljene odluke kojima se podupire učinkovito funkcioniranje tržišta. Uspostava zajedničkih europskih podatkovnih prostora u ključnim sektorima, uključujući financijski, služila bi toj svrsi. U tijeku je digitalna transformacija financijskog sektora, koja bi se trebala nastaviti u nadolazećim godinama, a Unija bi je trebala poduprijeti, posebno promicanjem financiranja temeljenog na podacima. Nadalje, stavljanje održivog financiranja u središte financijskog sustava ključno je za ostvarivanje zelene tranzicije gospodarstva Unije. Da bi se zelena tranzicija ostvarila održivim financiranjem, informacije o održivosti poduzeća moraju biti lako dostupne kako bi se ulagatelji bolje informirali pri donošenju odluka o ulaganjima. Stoga je potrebno poboljšati mogućnost javnog pristupa informacijama o subjektima, primjerice financijskim i nefinancijskim informacijama o poduzećima i financijskim institucijama. Učinkovito sredstvo na razini Unije uspostava je centralizirane platforme, jedinstvene europske pristupne točke („ESAP”), koja omogućuje elektronički pristup svim relevantnim informacijama.

(2) Jednostavan i strukturiran pristup podacima važan je kako bi donositelji odluka u gospodarstvu i društvu mogli donositi utemeljene, valjane te ekološki i društveno odgovorne investicijske odluke kojima se podupire učinkovito funkcioniranje tržišta. Uspostava zajedničkih europskih podatkovnih prostora u ključnim sektorima, uključujući financijski, služila bi toj svrsi. U tijeku je digitalna transformacija financijskog sektora, koja bi se trebala nastaviti u nadolazećim godinama, a Unija bi je trebala poduprijeti, posebno promicanjem financiranja temeljenog na podacima. Nadalje, stavljanje održivog financiranja u središte financijskog sustava ključno je za ostvarivanje zelene tranzicije gospodarstva Unije. Da bi se zelena tranzicija ostvarila održivim financiranjem, informacije o održivosti poduzeća moraju biti lako dostupne kako bi se ulagatelji bolje informirali pri donošenju odluka o ulaganjima. Stoga je potrebno poboljšati mogućnost javnog pristupa informacijama o subjektima, primjerice financijskim i nefinancijskim informacijama o poduzećima i financijskim institucijama. Učinkovito sredstvo na razini Unije uspostava je centralizirane platforme, jedinstvene europske pristupne točke („ESAP”), koja omogućuje elektronički pristup svim relevantnim informacijama.

Amandman  2

 

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2 a) Budući da se o novim zakonodavnim aktima, kao što je Uredba XXX o europskim zelenim obveznicama, trenutačno pregovara ili se oni dovršavaju, ali i da nisu navedeni u Prilogu ovoj Uredbi, Komisija bi trebala imati ovlasti da ažurira Prilog kako bi se dodalo novodoneseno zakonodavstvo koje se odnosi na pružanje financijskih usluga, tržišta kapitala i održivost.

Amandman  3

 

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4) Informacije koje treba učiniti javno dostupnima na ESAP-u trebala bi prikupljati tijela za prikupljanje imenovana za potrebe prikupljanja informacija koje su subjekti obvezni objaviti. Kako bi se osiguralo učinkovito funkcioniranje ESAP-a, tijela za prikupljanje trebala bi mu automatski dostavljati informacije putem jedinstvenog aplikacijskog programskog sučelja. Kako bi informacije bile digitalno upotrebljive, subjekti bi ih trebali dostavljati u formatu iz kojeg se mogu izdvojiti podaci ili, ako je to propisano pravom Unije, u strojno čitljivom formatu. U usporedbi s formatima iz kojih se mogu izdvojiti podaci, strojno čitljiv format strukturiran je tako da ga softverska aplikacija može lako identificirati, prepoznati i iz njega izdvojiti određene podatke, uključujući pojedinačne činjenične navode i njihovu unutarnju strukturu. Kako bi se osiguralo da subjekti dostavljaju informacije u ispravnom formatu i kako bi se riješili mogući tehnički problemi s kojima se subjekti susreću, tijela za prikupljanje trebala bi tim subjektima osigurati pomoć.

(4) Informacije koje treba učiniti javno dostupnima na ESAP-u trebala bi prikupljati tijela za prikupljanje imenovana za potrebe prikupljanja informacija koje su subjekti obvezni objaviti. Kako bi se osiguralo učinkovito funkcioniranje ESAP-a, tijela za prikupljanje trebala bi mu automatski dostavljati informacije putem jedinstvenog aplikacijskog programskog sučelja. Ako je to moguće i ovisno o odluci relevantne države članice, tijelima za prikupljanje imenovanima u svrhu prikupljanja informacija koje su subjekti obvezni objaviti trebalo bi povjeriti i prikupljanje dobrovoljno podnesenih informacija. Kako bi informacije bile digitalno upotrebljive, subjekti bi ih trebali dostavljati u formatu iz kojeg se mogu izdvojiti podaci ili, ako je to propisano pravom Unije, u strojno čitljivom formatu. U usporedbi s formatima iz kojih se mogu izdvojiti podaci, strojno čitljiv format strukturiran je tako da ga softverska aplikacija može lako identificirati, prepoznati i iz njega izdvojiti određene podatke, uključujući pojedinačne činjenične navode i njihovu unutarnju strukturu. Kako bi se osiguralo da subjekti dostavljaju informacije u ispravnom formatu i kako bi se riješili mogući tehnički problemi s kojima se subjekti susreću, tijela za prikupljanje trebala bi tim subjektima osigurati pomoć.

Amandman  4

 

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5) Osim informacija o financijskim uslugama, tržištima kapitala i održivosti koje je potrebno objaviti u skladu s pravom Unije, ulagatelji, sudionici na tržištu, savjetnici i šira javnost mogli bi biti zainteresirani za druge informacije koje subjekt želi učiniti dostupnima. Mala i srednja poduzeća možda žele učiniti javno dostupnima više informacija kako bi postala vidljivija potencijalnim ulagateljima i time povećala financiranje i diversificirala mogućnosti za financiranje. Isto tako, sudionici na tržištu možda žele pružiti više informacija nego što je propisano zakonom ili objaviti informacije koje se zahtijevaju nacionalnim pravom, a nisu dostupne na razini Unije, kako bi dopunili informacije koje se pružaju javnosti na razini Unije. Stoga bi svakom subjektu trebalo omogućiti da na ESAP-u objavi financijske informacije, informacije povezane s održivošću i druge relevantne informacije. U skladu s načelom smanjenja količine podataka subjekti bi trebali osigurati da se ne uključuju osobni podaci, osim ako su nužan element informacija o njihovim gospodarskim aktivnostima, među ostalim kada je ime subjekta ujedno i ime vlasnika. Ako takve informacije sadržavaju osobne podatke, subjekti bi trebali osigurati da se takvo otkrivanje temelji na zakonitoj osnovi za obradu podataka iz članka 6. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća26.

(5) Osim informacija o financijskim uslugama, tržištima kapitala i održivosti koje je potrebno objaviti u skladu s pravom Unije, ulagatelji, sudionici na tržištu, savjetnici i šira javnost mogli bi biti zainteresirani za druge informacije koje subjekt želi učiniti dostupnima. Mikropoduzeća te mala i srednja poduzeća možda žele učiniti javno dostupnima više informacija kako bi postala vidljivija potencijalnim ulagateljima i time povećala financiranje i diversificirala mogućnosti za financiranje. Isto tako, sudionici na tržištu možda žele pružiti više informacija nego što je propisano zakonom ili objaviti informacije koje se zahtijevaju nacionalnim pravom, a nisu dostupne na razini Unije, kako bi dopunili informacije koje se pružaju javnosti na razini Unije. Stoga bi svakom subjektu trebalo omogućiti da na ESAP-u objavi financijske informacije, informacije povezane s održivošću i druge relevantne informacije. Subjekti koji dobrovoljno dostavljaju informacije da budu dostupne na ESAP-u trebali bi biti odgovorni za njihovu kvalitetu, cjelovitost i točnost. Informacije bi se trebale dostavljati u dobroj vjeri i odražavati stvarno stanje stvari. U skladu s načelom smanjenja količine podataka subjekti bi trebali osigurati da se ne uključuju osobni podaci, osim ako su nužan element informacija o njihovim gospodarskim aktivnostima, među ostalim kada je ime subjekta ujedno i ime vlasnika. Ako takve informacije sadržavaju osobne podatke, subjekti bi trebali osigurati da se takvo otkrivanje temelji na zakonitoj osnovi za obradu podataka iz članka 6. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća26.

__________________

__________________

26Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

26Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

Amandman  5

 

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12) ESAP bi korisnicima trebao omogućiti besplatan i nediskriminirajući pristup informacijama te pretraživanje, pristup i preuzimanje informacija. Međutim, uzimajući u obzir potrebu da se ESMA zaštiti od prekomjernog financijskog opterećenja u pogledu troškova zadovoljavanja potreba intenzivnih korisnika, ESMA bi trebala imati mogućnost ostvarivanja prihoda. Stoga, odstupajući od načela da bi informacije trebale biti besplatno dostupne, ESMA-i bi trebalo dopustiti da nametne naknade za te određene usluge, uključujući usluge s visokim troškovima održavanja zbog pretraživanja vrlo velikih količina informacija ili zbog učestalog pristupa ESAP-u. Međutim, nametnute naknade ne bi trebale premašivati trošak pružene usluge.

(12) ESAP bi svim aktivnim sudionicima na europskom jedinstvenom tržištu, uključujući među ostalim ulagatelje, potrošače, organizacije civilnog društva, akademsku zajednicu i predstavnike medija, trebao omogućiti jednak, besplatan i nediskriminirajući pristup informacijama u svrhu obavljanja njihova posla i ostvarivanja njihovih interesa. Tim bi korisnicima kroz ESAP trebalo omogućiti pristup informacijama te njihovo pretraživanje i preuzimanje. Međutim, uzimajući u obzir potrebu da se ESMA zaštiti od prekomjernog financijskog opterećenja u pogledu troškova zadovoljavanja potreba intenzivnih korisnika, ESMA bi trebala imati mogućnost ostvarivanja prihoda. Stoga, odstupajući od načela da bi informacije trebale biti besplatno dostupne, ESMA-i bi trebalo dopustiti da nametne naknade za te određene usluge, uključujući usluge s visokim troškovima održavanja zbog pretraživanja vrlo velikih količina informacija ili zbog učestalog pristupa ESAP-u. Međutim, nametnute naknade ne bi trebale premašivati trošak pružene usluge.

Amandman  6

 

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13) Kako bi se promicale inovacije u području financija utemeljene na podacima, pomoglo integrirati tržišta kapitala u Europskoj uniji, usmjerila ulaganja u održive aktivnosti i ostvarile učinkovitosti za potrošače i poduzeća, ESAP-om bi se trebao poboljšati pristup informacijama koje uključuju osobne podatke. ESAP bi, međutim, trebao samo poboljšati pristup osobnim podacima koji se moraju obrađivati u skladu s pravom Unije ili koji se obrađuju dobrovoljno pod uvjetom da postoji zakonita osnova za takvu obradu u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća. Pri svakoj obradi osobnih podataka u kontekstu pružanja informacija putem ESAP-a, tijela za prikupljanje i ESMA u svojstvu upravitelja ESAP-a trebali bi osigurati poštovanje Uredbe (EU) 2016/679 i Uredbe (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća28.

(13) Kako bi se promicale inovacije u području financija utemeljene na podacima, pomoglo integrirati tržišta kapitala u Europskoj uniji, usmjerila ulaganja u održive aktivnosti i ostvarile učinkovitosti za potrošače i poduzeća, ESAP-om bi se trebao poboljšati pristup informacijama koje uključuju osobne podatke. ESAP bi, međutim, trebao samo poboljšati pristup osobnim podacima koji se moraju obrađivati u skladu s pravom Unije ili koji se obrađuju dobrovoljno pod uvjetom da postoji zakonita osnova za takvu obradu u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća. Pri svakoj obradi osobnih podataka u kontekstu pružanja informacija putem ESAP-a, tijela za prikupljanje i ESMA u svojstvu upravitelja ESAP-a, neovisno o tome djeluje li kao voditelj obrade, zajednički voditelj obrade ili izvršitelj obrade, trebali bi osigurati poštovanje Uredbe (EU) 2016/679 i Uredbe (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća28. ESMA bi posebice trebala uzimati u obzir načela tehničke i integrirane zaštite podataka.

__________________

__________________

28 Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (SL L 295, 21.11.2018., str. 39.).

28 Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (SL L 295, 21.11.2018., str. 39.).

Amandman  7

 

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14) Provedeno je savjetovanje s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka u skladu s člankom 42. stavkom 1. Uredbe (EU) 2018/1725 te je on dao mišljenje [unijeti datum].

(14) Provedeno je savjetovanje s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka u skladu s člankom 42. stavkom 1. Uredbe (EU) 2018/1725 te je on dao službeno očitovanje 19. siječnja 2022.

Amandman  8

 

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16) Kako bi informacije bile kronološki usporedive, korisnici bi trebali imati pristup ranijim informacijama. Stoga je potrebno zahtijevati da ESAP omogući pristup informacijama u razumnom roku, u mjeri u kojoj je to u skladu s drugim primjenjivim odredbama prava Unije. U tu svrhu ESMA bi trebala osigurati da osobni podaci ne budu dostupni dulje nego što je to potrebno, kako je predviđeno pravom Unije. Kako bi se ESMA-i i tijelima za prikupljanje omogućilo da pripreme rad ESAP-a, ESAP bi trebao omogućiti pristup samo informacijama dostavljenima nakon 1. siječnja 2024.

(16) Kako bi informacije bile kronološki usporedive, korisnici bi trebali imati pristup ranijim informacijama. Stoga je potrebno zahtijevati da ESAP omogući pristup informacijama u razumnom roku, u mjeri u kojoj je to u skladu s drugim primjenjivim odredbama prava Unije. U tu svrhu ESMA bi trebala osigurati da osobni podaci ne budu dostupni dulje nego što je to potrebno, kako je predviđeno pravom Unije. Kako bi se ESMA-i i tijelima za prikupljanje omogućilo da pripreme rad ESAP-a, ESAP bi trebao omogućiti pristup trenutačno dostupnim informacijama tek od 1. siječnja 2024.

Amandman  9

 

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka aa (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(a a) Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata radi izmjene priloga kako bi ažurirala popis zakonodavnih akata u trenutku stupanja na snagu bilo kojeg novog zakonodavstva koje se odnosi na pružanje financijskih usluga, tržišta kapitala i održivost.

Amandman  10

 

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. ESAP ne omogućuje pristup informacijama dostavljenima prije 1. siječnja 2024.

Briše se.

Amandman  11

 

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 7.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7 a) definicije iz Uredbe (EU) 2016/679;

Amandman  12

 

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Svaka fizička ili pravna osoba može tijelu za prikupljanje dostaviti informacije iz članka 1. stavka 1. točke (b) kako bi se te informacije učinile dostupnima na ESAP-u. Pri dostavi tih informacija fizička ili pravna osoba:

1. Svaka fizička ili pravna osoba koja djeluje kao sudionik na tržištu EU-a može tijelu za prikupljanje dostaviti informacije iz članka 1. stavka 1. točke (b) kako bi se te informacije učinile dostupnima na ESAP-u. Pri dostavi tih informacija fizička ili pravna osoba:

Amandman  13

 

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka ca (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(c a) ako je moguće, osigurava da se sve dobrovoljno dostavljene informacije dostavljaju u formatu predviđenom u postojećim predlošcima povezanima s relevantnim zakonodavnim aktom;

Amandman  14

 

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka d

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d) osigurava da osobni podaci nisu uključeni, osim ako čine nužan element informacija njezinim gospodarskim aktivnostima.

(d) osigurava da osobni podaci nisu uključeni, osim ako čine nužan element informacija njezinim gospodarskim aktivnostima, u skladu s načelom smanjenja količine podataka.

Amandman  15

 

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka ca (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(c a) standardi za tijela za prikupljanje kako bi ispunila svoje obveze iz članka 5. stavka 2. točaka (b) i (ba).

Amandman  16

 

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Zajednički odbor europskih nadzornih tijela dostavlja Komisiji taj nacrt provedbenih tehničkih standarda do [Ured za publikacije: unijeti datum tri godine nakon stupanja na snagu].

Zajednički odbor europskih nadzornih tijela dostavlja Komisiji taj nacrt provedbenih tehničkih standarda do [Ured za publikacije: unijeti datum dvije godine nakon stupanja na snagu].

Amandman  17

 

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3 a. Subjekti koji tijelu za prikupljanje dobrovoljno dostavljaju informacije postupaju u dobroj vjeri i osiguravaju da su informacije istinite, točne te da se objavljuju na jasan i nedvosmislen način.

Amandman  18

 

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3 b. Informacije koje se dobrovoljno dostavljaju tijelu za prikupljanje prikazuju se na način koji korisnicima omogućuje da ih razlikuju od informacija prikupljenih na obveznoj osnovi.

Amandman  19

 

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

ESMA na internetskom portalu iz članka 7. stavka 1. točke (a) objavljuje popis tijela za prikupljanje i usklađeni lokator resursa (URL) za svako tijelo za prikupljanje.

ESMA na internetskom portalu iz članka 7. stavka 1. točke (a) objavljuje popis tijela za prikupljanje s informacijama o nazivu, adresi, matičnoj državi članici i usklađenom lokatoru resursa (URL) za svako tijelo za prikupljanje.

Amandman  20

 

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka b – podtočka ii.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

ii. metapodaci utvrđeni u skladu sa stavkom 6. točkom (d) dostupni su i potpuni;

ii. metapodaci utvrđeni u skladu sa stavkom 6. točkom (d) dostupni su, potpuni i čuvaju se samo onoliko dugo koliko su pohranjene informacije na koje se odnose;

Amandman  21

 

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka f – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f) osiguravaju da informacije iz članka 1. stavka 1. ostanu dostupne ESAP-u najmanje 10 godina, osim ako je drukčije navedeno u pravnim aktima iz članka 1. stavka 1. točke (a). Osobni podaci u informacijama dostavljenima u skladu s člankom 1. stavkom 1. ne zadržavaju se i ne stavljaju na raspolaganje dulje od pet godina, osim ako je drukčije navedeno u pravnim aktima iz članka 1. stavka 1. točke (a).

(f) osiguravaju da informacije iz članka 1. stavka 1. ostanu dostupne ESAP-u najmanje 10 godina, osim ako je drukčije navedeno u pravnim aktima iz članka 1. stavka 1. točke (a). Osobni podaci u informacijama dostavljenima u skladu s člankom 1. stavkom 1. ne zadržavaju se dulje nego što je to potrebno, a u svakom slučaju ne stavljaju se na raspolaganje dulje od pet godina, osim ako je drukčije navedeno u pravnim aktima iz članka 1. stavka 1. točke (a).

Amandman  22

 

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Tijela za prikupljanje ne prihvaćaju podatke koje su dostavili subjekti u svakom od sljedećih slučajeva:

2. Tijela za prikupljanje ovlaštena su za provjeru podataka i ne prihvaćaju podatke koje su dostavili subjekti u svakom od sljedećih slučajeva:

Amandman  23

 

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2. – točka ba (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(b a) ako se pokaže da subjekti ne ispunjavaju obveze u vezi s dostavljanjem osobnih podataka kako je utvrđeno u članku 3. stavku 1. točki (d) i članku 3. stavku 3.

Amandman  24

 

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Subjekti osiguravaju točnost informacija koje dostavljaju tijelima za prikupljanje.

4. Subjekti osiguravaju kvalitetu, cjelovitost i točnost informacija koje dostavljaju tijelima za prikupljanje.

Amandman  25

 

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 6.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

6 a. Zajednički odbor europskih nadzornih tijela izrađuje postupke kojima je cilj olakšati suradnju između tijela za prikupljanje i subjekata, pri čemu osobito uređuje dostavljanje i povlačenje dobrovoljnih informacija, uključujući u relevantnim slučajevima odgovarajuće predloške. Pri izradi takvih postupaka Zajednički odbor osobito uzima u obzir potrebe malih i srednjih poduzeća.

Amandman  26

 

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

ESMA uvodi učinkovitu i proporcionalnu politiku informatičke sigurnosti za ESAP i osigurava odgovarajuće razine autentičnosti, dostupnosti, cjelovitosti i neosporivosti informacija koje su dostupne na ESAP-u te zaštite osobnih podataka.

ESMA uvodi učinkovitu i proporcionalnu politiku informatičke sigurnosti za ESAP i osigurava odgovarajuće razine autentičnosti, dostupnosti, cjelovitosti i neosporivosti informacija koje su dostupne na ESAP-u te zaštite osobnih podataka. ESMA provodi periodična preispitivanja politike informatičke sigurnosti i kibersigurnosne situacije ESAP-a s obzirom na razvoj europskih i međunarodnih trendova u području kibersigurnosti i najnovija kretanja.

Amandman  27

 

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) internetski portal sa sučeljem prilagođenim korisnicima na svim službenim jezicima Unije za pristup informacijama na ESAP-u;

(a) internetski portal sa sučeljem prilagođenim korisnicima, uzimajući u obzir posebne potrebe za pristup osoba s invaliditetom, na svim službenim jezicima Unije za pristup informacijama na ESAP-u;

Amandman  28

 

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. ESMA osigurava da ESAP do 31. prosinca 2025. pruža funkcije iz stavka 1. točaka (e) i (g).

2. ESMA osigurava da ESAP do 31. prosinca 2025. pruža funkcije iz stavka 1. točaka (e) i (g). ESMA uvodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi se spriječilo prekomjerno otkrivanje osobnih podataka u okviru usluge preuzimanja podataka i aplikacijskog programskog sučelja. ESMA osigurava i dodatne zaštitne mjere ako se otkrivanje osobnih podataka u okviru usluge preuzimanja i aplikacijskog programskog sučelja odnosi na osobne podatke osobito osjetljive prirode, kao što su informacije o upravnim mjerama ili drugim sankcijama za fizičke osobe.

Amandman  29

 

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 3. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Funkcija pretraživanja iz stavka 1. točke (c) omogućuje pretraživanje na temelju sljedećih metapodataka:

3. Funkcija pretraživanja iz stavka 1. točke (c) omogućuje pretraživanje na temelju najmanje sljedećih metapodataka:

Amandman  30

 

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. ESMA osigurava da se ESAP-u može pristupiti bez diskriminacije.

1. Kako bi se promicali transparentnost i neometano funkcioniranje tržišta kapitala u EU-u, ESMA osigurava da se ESAP-u može pristupiti bez diskriminacije.

Amandman  31

 

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 4. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Za potrebe stavka 2. drugog podstavka, ESMA može izraditi nacrt provedbenih tehničkih standarda kako bi se utvrdila priroda i opseg konkretnih usluga za koje se mogu naplatiti naknade te kako bi se utvrdila struktura povezanih naknada.

4. Za potrebe stavka 2. drugog podstavka, ESMA izrađuje nacrt provedbenih tehničkih standarda kako bi se utvrdila priroda i opseg konkretnih usluga za koje se mogu naplatiti naknade te kako bi se utvrdila struktura povezanih naknada.

Amandman  32

 

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. ESMA provodi automatske provjere kako bi provjerila usklađenost informacija koje su dostavila tijela za prikupljanje sa zahtjevima iz članka 5. stavka 1. točke (b).

1. ESMA provodi provjere, ako je moguće automatski, kako bi provjerila usklađenost informacija koje su dostavila tijela za prikupljanje sa zahtjevima iz članka 5. stavka 1. točke (b).

Amandman  33

 

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) osigurava da je ESAP dostupan najmanje 95 % vremena mjesečno;

(c) osigurava da je ESAP dostupan uvijek osim tijekom razdoblja nužnog tehničkog održavanja;

Amandman  34

 

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. ESMA ne pohranjuje informacije koje sadržavaju osobne podatke, osim za automatsku, privremenu i prijelaznu obradu, uključujući pohranu tih informacija u onoj mjeri u kojoj je to nužno u svrhu davanja pristupa informacijama koje su dostavila tijela za prikupljanje.

3. ESMA ne pohranjuje informacije koje sadržavaju osobne podatke, osim za automatsku, privremenu i prijelaznu obradu, uključujući pohranu tih informacija u onoj mjeri u kojoj je to nužno u svrhu davanja pristupa informacijama koje su dostavila tijela za prikupljanje. ESMA također poduzima odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurala da se informacije ne čuvaju ili ne stavljaju na raspolaganje na razdoblje dulje od onog predviđenog u članku 5. stavku 1. točki (f) ove Uredbe.

Amandman  35

 

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 2. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) broj posjetitelja i pretraživanja;

(a) broj posjetitelja, uključujući jedinstvenih posjetitelja, i broj pretraživanja;

Amandman  36

 

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija do [Ured za publikacije: unijeti datum pet godina nakon stupanja na snagu ove Uredbe] preispituje funkcioniranje ESAP-a i ocjenjuje njegovu učinkovitost. Komisija izvješćuje Europski parlament i Vijeće o rezultatima tog preispitivanja.

Komisija do [Ured za publikacije: unijeti datum pet godina nakon stupanja na snagu ove Uredbe] preispituje funkcioniranje ESAP-a i ocjenjuje njegovu učinkovitost. Uz preispitivanje se prilaže pregled postojećih nedostataka u pogledu podataka u ESAP-u i strategija za njihovo rješavanje. Preispitivanje može obuhvaćati i procjenu učinka ove Uredbe na tržišni položaj privatnih subjekata. Komisija izvješćuje Europski parlament i Vijeće o rezultatima tog preispitivanja.


POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Uspostava jedinstvene europske pristupne točke za centralizirani pristup javno dostupnim informacijama koje se odnose na financijske usluge, tržišta kapitala i održivost

Referentni dokumenti

COM(2021)0723 – C9-0434/2021 – 2021/0378(COD)

Nadležni odbor

 Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

14.2.2022

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

 Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

14.2.2022

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

 Datum imenovanja

Emil Radev

30.5.2022

Razmatranje u odboru

10.10.2022

 

 

 

Datum usvajanja

12.1.2023

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

59

0

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Vladimír Bilčík, Malin Björk, Vasile Blaga, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Patricia Chagnon, Clare Daly, Lena Düpont, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Laura Ferrara, Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Fabienne Keller, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Erik Marquardt, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Theresa Muigg, Maite Pagazaurtundúa, Paulo Rangel, Karlo Ressler, Isabel Santos, Birgit Sippel, Sara Skyttedal, Vincenzo Sofo, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Yana Toom, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Elena Yoncheva

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Loucas Fourlas, Beata Kempa, Ondřej Kovařík, Alessandra Mussolini, Matjaž Nemec, Sira Rego, Thijs Reuten, Domènec Ruiz Devesa, Loránt Vincze, Petar Vitanov, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 209. st. 7.

Asim Ademov, Gunnar Beck, Isabel Benjumea Benjumea, Marian-Jean Marinescu, René Repasi, Antonio Maria Rinaldi, Mounir Satouri, Jörgen Warborn


POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

59

+

ECR

Joachim Stanisław Brudziński, Patryk Jaki, Beata Kempa, Vincenzo Sofo

ID

Patricia Chagnon, Antonio Maria Rinaldi, Tom Vandendriessche

NI

Laura Ferrara

PPE

Asim Ademov, Isabel Benjumea Benjumea, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Lena Düpont, Loucas Fourlas, Andrzej Halicki, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Marian-Jean Marinescu, Nadine Morano, Alessandra Mussolini, Paulo Rangel, Karlo Ressler, Sara Skyttedal, Loránt Vincze, Jörgen Warborn, Tomáš Zdechovský

Renew

Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Yana Toom

S&D

Evin Incir, Marina Kaljurand, Łukasz Kohut, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Theresa Muigg, Matjaž Nemec, René Repasi, Thijs Reuten, Domènec Ruiz Devesa, Isabel Santos, Birgit Sippel, Petar Vitanov, Elena Yoncheva

The Left

Malin Björk, Clare Daly, Sira Rego

Verts/ALE

Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Alice Kuhnke, Erik Marquardt, Mounir Satouri, Tineke Strik

 

0

-

 

 

 

3

0

ECR

Jorge Buxadé Villalba

ID

Gunnar Beck

NI

Milan Uhrík

 

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani

 

 


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Uspostava jedinstvene europske pristupne točke za centralizirani pristup javno dostupnim informacijama koje se odnose na financijske usluge, tržišta kapitala i održivost

Referentni dokumenti

COM(2021)0723 – C9-0434/2021 – 2021/0378(COD)

Datum podnošenja EP-u

25.11.2021

 

 

 

Nadležni odbor

 Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

14.2.2022

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

 Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

14.2.2022

ITRE

14.2.2022

IMCO

14.2.2022

JURI

14.2.2022

 

LIBE

14.2.2022

 

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

 Datum odluke

BUDG

9.12.2021

ITRE

9.12.2021

IMCO

25.1.2022

 

Pridruženi odbori

 Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

7.7.2022

 

 

 

Izvjestitelji

 Datum imenovanja

Pedro Silva Pereira

2.12.2021

 

 

 

Razmatranje u odboru

30.6.2022

25.10.2022

1.12.2022

 

Datum usvajanja

31.1.2023

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

49

5

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Rasmus Andresen, Anna-Michelle Asimakopoulou, Gunnar Beck, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Gilles Boyer, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Frances Fitzgerald, Claude Gruffat, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Michiel Hoogeveen, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, France Jamet, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Aušra Maldeikienė, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Piernicola Pedicini, Kira Marie Peter-Hansen, Sirpa Pietikäinen, Eva Maria Poptcheva, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Dorien Rookmaker, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Inese Vaidere, Marco Zanni

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Nicola Beer, Damien Carême, Margarida Marques, Eva Maydell, Andżelika Anna Możdżanowska, Mikuláš Peksa, Jessica Polfjärd, Erik Poulsen, Mick Wallace

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 209. st. 7.

Andreas Glück, Camilla Laureti, Leopoldo López Gil, Lefteris Nikolaou-Alavanos

Datum podnošenja

7.2.2023


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

49

+

ID

France Jamet, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

NI

Enikő Győri

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, Danuta Maria Hübner, Leopoldo López Gil, Aušra Maldeikienė, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Jessica Polfjärd, Ralf Seekatz, Inese Vaidere

Renew

Nicola Beer, Gilles Boyer, Giuseppe Ferrandino, Andreas Glück, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Caroline Nagtegaal, Eva Maria Poptcheva, Erik Poulsen

S&D

Marek Belka, Jonás Fernández, Eero Heinäluoma, Camilla Laureti, Margarida Marques, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli

The Left

José Gusmão, Mick Wallace

Verts/ALE

Rasmus Andresen, Damien Carême, Claude Gruffat, Stasys Jakeliūnas, Piernicola Pedicini, Mikuláš Peksa, Kira Marie Peter-Hansen

 

5

-

ECR

Michiel Hoogeveen, Andżelika Anna Możdżanowska, Dorien Rookmaker

ID

Gunnar Beck

NI

Lefteris Nikolaou-Alavanos

 

0

0

 

 

 

Objašnjenje korištenih znakova:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani

 

Posljednje ažuriranje: 28. veljače 2023.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti