ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν

20.2.2023 - (2021/2231(INI))

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
Εισηγήτρια: Željana Zovko


Διαδικασία : 2021/2231(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A9-0037/2023
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A9-0037/2023
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν

(2021/2231(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1950, την οποία επικύρωσε το Αζερμπαϊτζάν το 2002,

 έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο του 1966 για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα,

 έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του 1984 κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας,

 έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών αριθ. 822 της 30ής Απριλίου 1993, 853 της 29ης Ιουλίου 1993, 874 της 14ης Οκτωβρίου 1993 και 884 της 12ης Νοεμβρίου 1993,

 έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών για τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία, συγκεκριμένα τα ψηφίσματα ES-11/1 και ES-11/2 του Μαρτίου του 2022, ES-11/3 του Απριλίου του 2022 και ES-11/4 του Οκτωβρίου του 2022,

 έχοντας υπόψη την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου (ΔΔ) της 7ης Δεκεμβρίου 2021,

 έχοντας υπόψη τις δραστηριότητες των συμπροέδρων της Ομάδας του Μινσκ του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ),

 έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 16ης Φεβρουαρίου 2006 σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά του Αζερμπαϊτζάν[1], της 20ής Μαΐου 2021 σχετικά με τους αιχμαλώτους πολέμου μετά την πιο πρόσφατη σύγκρουση μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν[2], της 17ης Φεβρουαρίου 2022 σχετικά με την εφαρμογή της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας – ετήσια έκθεση 2021[3], της 10ης Μαρτίου 2022 σχετικά με την καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς στο Ναγκόρνο Καραμπάχ[4], και της 8ης Ιουνίου 2022 σχετικά με την ασφάλεια στην περιοχή της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και τον ρόλο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας[5],

 έχοντας υπόψη τη συμφωνία για τη σύναψη εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, της 22ας Απριλίου 1996, μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, αφετέρου[6],

 έχοντας υπόψη τη σύσταση αριθ. 1/2018 του συμβουλίου συνεργασίας ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν, της 28ης Σεπτεμβρίου 2018, σχετικά με τις προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν[7],

 έχοντας υπόψη τη σύστασή του της 4ης Ιουλίου 2018 προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη συνολική συμφωνία ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν[8],

 έχοντας υπόψη τη σύστασή του της 15ης Νοεμβρίου 2017 όσον αφορά την ανατολική εταιρική σχέση, ενόψει της συνόδου κορυφής του Νοεμβρίου 2017[9],

 έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, της 18ης Μαρτίου 2020, με τίτλο «Πολιτική για την Ανατολική Εταιρική Σχέση μετά το 2020: Ενίσχυση της ανθεκτικότητας – Μια ανατολική εταιρική σχέση που αποφέρει αποτελέσματα για όλους» (JOIN(2020)0007),

 έχοντας υπόψη το Συμβούλιο Συνεργασίας ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν, της 19ης Ιουλίου 2022, και το κοινό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2022, με τίτλο «Έκθεση εφαρμογής της συνεργασίας για το Αζερμπαϊτζάν» (SWD(2022)0197),

 έχοντας υπόψη την κοινή γνώμη της Επιτροπής της Βενετίας και της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Κράτους Δικαίου (DGI) του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τον νόμο για τα μέσα ενημέρωσης, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή της Βενετίας κατά την 131η σύνοδο ολομέλειάς της στις 17-18 Ιουνίου 2022,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Μαρτίου 2022, σχετικά με τις εξωτερικές παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της παραπληροφόρησης, σε όλες τις δημοκρατικές διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση[10],

 έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Charles Michel, της 14ης Δεκεμβρίου 2021 και της 6ης Απριλίου 2022, καθώς και τις δηλώσεις του προς τον Τύπο της 22ας Μαΐου 2022, της 31ης Αυγούστου 2022 μετά την τριμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο Ilham Aliyev και τον Πρωθυπουργό Nikol Pashinyan, καθώς και τη δήλωση της 6ης Οκτωβρίου 2022 μετά την τετραμερή συνάντηση μεταξύ του Προέδρου Aliyev, του Πρωθυπουργού Pashinyan, του Προέδρου Macron και του Προέδρου Michel,

 έχοντας υπόψη τη δήλωση του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το Ναγκόρνο Καραμπάχ, της 19ης Νοεμβρίου 2020,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, σε συνέχεια της επίσκεψής της στο Αζερμπαϊτζάν από τις 8 έως τις 12 Ιουλίου 2019[11],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με το Αζερμπαϊτζάν, και συγκεκριμένα την υπόθεση του Mehman Huseynov[12], και τα άλλα ψηφίσματα σχετικά με το Αζερμπαϊτζάν και ιδίως εκείνα που αφορούν την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το κράτος δικαίου,

 έχοντας υπόψη το προσωρινό ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την εκτέλεση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ομάδα υποθέσεων Mammadli κατά Αζερμπαϊτζάν, της 22ας Σεπτεμβρίου 2022,

 έχοντας υπόψη την έκθεση του ανεξάρτητου φορέα διερεύνησης σχετικά με τους ισχυρισμούς διαφθοράς εντός της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 15ης Απριλίου 2018,

 έχοντας υπόψη τη Διάταξη του Διεθνούς Δικαστηρίου για την εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης για την κατάργηση πάσης μορφής φυλετικών διακρίσεων (Αρμενία κατά Αζερμπαϊτζάν), της 7ης Δεκεμβρίου 2021,

 έχοντας υπόψη τις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας (ECRI) του Συμβουλίου της Ευρώπης, ιδίως την έκθεση παρακολούθησης ανά χώρα του 2016 για το Αζερμπαϊτζάν,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ) με τίτλο «Alleged violations of the rights of LGBTI people in the Southern Caucasus» (Καταγγελλόμενες παραβιάσεις των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων στον Νότιο Καύκασο)[13],

 έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη σύμβαση-πλαίσιο για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων σχετικά με το Αζερμπαϊτζάν, η οποία δημοσιεύθηκε στις 4 Φεβρουαρίου 2019,

 έχοντας υπόψη την έκθεση του 2022 «Freedom in the World» (έκθεση για την ελευθερία στον κόσμο) και την έκθεση του 2022 με τίτλο «Nations in Transit» (Έθνη σε μετάβαση) του οργανισμού Freedom House,

 έχοντας υπόψη το πολυετές ενδεικτικό πρόγραμμα της Επιτροπής για το Αζερμπαϊτζάν (2021-2027),

 έχοντας υπόψη το κοινό υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της 2ας Ιουλίου 2021, με τίτλο «Ανάκτηση, ανθεκτικότητα και μεταρρύθμιση: προτεραιότητες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης μετά το 2020» (SWD(2021)0186),

 έχοντας υπόψη το μνημόνιο κατανόησης για στρατηγική εταιρική σχέση στον τομέα της ενέργειας, το οποίο υπογράφηκε μεταξύ της ΕΕ και του Αζερμπαϊτζάν στις 18 Ιουλίου 2022,

 έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, της 8ης Ιουνίου 2016, με τίτλο «Προς μια στρατηγική της ΕΕ για διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις» (JOIN(2016)0029),

 έχοντας υπόψη τους τακτικούς διμερείς διαλόγους υψηλού επιπέδου μεταξύ της ΕΕ και του Αζερμπαϊτζάν σχετικά με την ασφάλεια, την ενέργεια και τις μεταφορές,

 έχοντας υπόψη τον δείκτη του 2021 για την Ανατολική Εταιρική Σχέση,

 έχοντας υπόψη το οικονομικό και επενδυτικό σχέδιο που δημοσιεύτηκε στις 2 Ιουλίου 2021,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A9-0037/2023),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι εδώ και πάνω από τρεις δεκαετίες, η σύγκρουση στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ και ο πόλεμος μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν έχουν οδηγήσει στην κατοχή εδαφών που αναγνωρίζεται διεθνώς ότι ανήκουν στο κυρίαρχο έδαφος του Αζερμπαϊτζάν, έχουν δεκάδες χιλιάδες θύματα, και έχουν προκαλέσει τεράστιες καταστροφές, συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών και θρησκευτικών χώρων, και τον εκτοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να ξεσπούν περιοδικά θανάσιμες στρατιωτικές συγκρούσεις μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δήλωση κατάπαυσης του πυρός της 9ης Νοεμβρίου 2020, μετά τον πόλεμο των 44 ημερών που εξαπέλυσε το Αζερμπαϊτζάν το 2020, δεν έχει εφαρμοστεί πλήρως· λαμβάνοντας υπόψη, επιπλέον, ότι η κατάπαυση του πυρός έχει παραβιαστεί αρκετές φορές με αποτέλεσμα εκατοντάδες απώλειες και την κατοχή αρμενικών κυρίαρχων εδαφών στα ανατολικά και νοτιοανατολικά της χώρας από στρατεύματα του Αζερμπαϊτζάν· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τον Δεκέμβριο του 2022, η μη στρατιωτική κυκλοφορία μεταξύ Αρμενίας και Ναγκόρνο-Καραμπάχ στον διάδρομο Lachin έχει διακοπεί, γεγονός που έχει αρνητικό αντίκτυπο στις παραδόσεις τροφίμων και άλλων βασικών προμηθειών στην περιοχή·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στον απόηχο των συγκρούσεων τον Σεπτέμβριο του 2022, διατυπώθηκαν καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες πολλοί Αρμένιοι αιχμάλωτοι πολέμου υπέστησαν σωματική κακοποίηση και εκτέθηκαν σε ταπεινωτικές πράξεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι διατυπώθηκαν περαιτέρω καταγγελίες που αφορούν περιπτώσεις βασανιστηρίων και άλλης κακοποίησης κατά Αρμενίων πολιτών, μεταξύ άλλων κατά ηλικιωμένων, από τις δυνάμεις του Αζερμπαϊτζάν, καθώς και μια περίπτωση εξωδικαστικής εκτέλεσης στις αρχές του 2021· λαμβάνοντας υπόψη ότι ήρθαν επίσης στο φως της δημοσιότητας καταγγελίες για άλλες δώδεκα, τουλάχιστον, εξωδικαστικές εκτελέσεις Αρμενίων στρατιωτών και πολιτών το 2020 και στις αρχές του 2021·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ρωσικές ειρηνευτικές δυνάμεις που αναπτύχθηκαν στην περιοχή δεν κατάφεραν να αποτρέψουν περαιτέρω επιθέσεις από το Αζερμπαϊτζάν ούτε επέδειξαν προθυμία να το πράξουν, και ότι η παρουσία τους μειώνεται σταθερά, ιδίως από την έναρξη του εγκληματικού επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας είχε επιπτώσεις στον Νότιο Καύκασο και περιέπλεξε περαιτέρω την κατάσταση της ασφάλειας στην περιοχή·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι προσηλωμένη στην ενεργό προώθηση μιας ασφαλούς, σταθερής, ειρηνικής και ευημερούσας περιφέρειας στον Νότιο Καύκασο, με ισχυρούς οικονομικούς, πολιτικούς και πολιτιστικούς δεσμούς με την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να διαδραματίσει ενεργό ρόλο ως αξιόπιστος εμπορικός εταίρος και έντιμος μεσολαβητής στη διαμεσολάβηση για μια βιώσιμη ειρηνική επίλυση των διαφορών μεταξύ της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν, βασίζοντας τη δράση της στην προαγωγή της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ υποστηρίζει την ειρηνική επίλυση όλων των ανεπίλυτων περιφερειακών συγκρούσεων με διπλωματικά μέσα·

Η. λαμβάνοντας υπόψη τις συναντήσεις υψηλού επιπέδου που πραγματοποιήθηκαν στις Βρυξέλλες μεταξύ του Προέδρου Aliyev και του Πρωθυπουργού Pashinyan, με τη διαμεσολάβηση του Προέδρου Charles Michel, οι οποίες κατέληξαν στην ανάληψη δεσμεύσεων·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε συνέχεια της τετραμερούς συνεδρίασης μεταξύ του Προέδρου Aliyev, του Πρωθυπουργού Pashinyan, του Προέδρου Macron και του Προέδρου Michel, στις 6 Οκτωβρίου 2022 στην Πράγα, η ΕΕ ανέπτυξε προσωρινή ικανότητα παρακολούθησης κατά μήκος της αρμενικής πλευράς των διεθνών συνόρων με το Αζερμπαϊτζάν, με στόχο την παρακολούθηση, την ανάλυση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την κατάσταση στην περιοχή·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Μάρτιο του 2022 το Αζερμπαϊτζάν πρότεινε πέντε βασικές αρχές για την εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ του Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας, οι οποίες περιλάμβαναν την αμοιβαία αναγνώριση της εδαφικής ακεραιότητας, το απαραβίαστο των συνόρων και της πολιτικής ανεξαρτησίας, την αμοιβαία επιβεβαίωση μη διατύπωσης εδαφικών διεκδικήσεων εκατέρωθεν, την υποχρέωση να απέχουν από εκατέρωθεν απειλές όσον αφορά την εθνική ασφάλεια, τον καθορισμό και την οριοθέτηση των κρατικών συνόρων Αρμενίας-Αζερμπαϊτζάν και το άνοιγμα των συγκοινωνιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ενώ η Αρμενία είχε εκφράσει προκαταρκτική συμφωνία με τις εν λόγω αρχές, σε μεταγενέστερη απόκρισή της έθεσε πρόσθετες αρχές, οι οποίες περιλάμβαναν την ασφάλεια και τα δικαιώματα της αρμενικής εθνότητας στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ, τον καθορισμό του τελικού καθεστώτος της περιοχής, την επιστροφή αιχμαλώτων και την αποκατάσταση των επικοινωνιών·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιώσιμη εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν και η βάση για διαρκή και δίκαιη ειρήνη επιτάσσουν την παύση κάθε βίας, την επίλυση όλων των βαθύτερων αιτίων των συγκρούσεων και την πλήρη και εφαρμογή των συμφωνιών που έχουν επιτευχθεί μεταξύ των δύο μερών ώστε να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη αμφότερων των χωρών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας τέτοιος στόχος μπορεί να επιτευχθεί μόνον αν οι αρχές της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν εγγυηθούν την ειρηνική συνύπαρξη, την ασφάλεια και τον σεβασμό των δικαιωμάτων των μειονοτήτων·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ένοπλες συγκρούσεις μεταξύ της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν είχαν καταστροφικές επιπτώσεις στην πολιτιστική, θρησκευτική και ιστορική κληρονομιά ολόκληρης της περιοχής·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι διατυπώθηκαν σοβαρές καταγγελίες στη Διάταξη του Διεθνούς Δικαστηρίου της 7ης Δεκεμβρίου 2021 σχετικά με τη συμμετοχή των αρχών του Αζερμπαϊτζάν στην καταστροφή νεκροταφείων, εκκλησιών και ιστορικών μνημείων στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την εν λόγω Διάταξη, η Αρμενία υποχρεούται να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη της υποκίνησης και της προώθησης φυλετικού μίσους κατά ατόμων αζερικής εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιδόσεις του Αζερμπαϊτζάν όσον αφορά τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών εξακολουθούν να είναι εξαιρετικά αρνητικές και πρέπει να βελτιωθούν προτού η ΕΕ εμβαθύνει περαιτέρω την πολιτική και ενεργειακή εταιρική της σχέση με τη χώρα·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και το Αζερμπαϊτζάν έχουν συμφωνήσει από κοινού, μέσω της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας του 1996, επί της γενικής αρχής του σεβασμού της δημοκρατίας και των αρχών διεθνούς δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέρη δεσμεύτηκαν να συνεργάζονται για τον σεβασμό και την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μειονοτήτων·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, αψηφώντας το Σύνταγμα του Αζερμπαϊτζάν, στο οποίο κατοχυρώνονται οι ελευθερίες του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και του συνεταιρίζεσθαι, οι αρχές του Αζερμπαϊτζάν περιστέλλουν συστηματικά και σοβαρά τις ελευθερίες αυτές, δημιουργώντας συνθήκες που οδηγούν σε εκ των πραγμάτων απαγόρευση του συνέρχεσθαι· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Αζερμπαϊτζάν περιορίζεται σημαντικά ο χώρος για ανεξάρτητο ακτιβισμό, επικριτική δημοσιογραφία και για την πολιτική δραστηριότητα της αντιπολίτευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί ακτιβιστές, υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοσιογράφοι έχουν συλληφθεί και φυλακιστεί βάσει νόμων και κανονιστικών διατάξεων που περιορίζουν τις δραστηριότητες ανεξάρτητων ομάδων·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθεί να μην υπάρχει ανεξάρτητη δικαστική εξουσία στο Αζερμπαϊτζάν και ότι η παρέμβαση στο έργο και την ανεξαρτησία των δικηγόρων είναι διάχυτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κακομεταχείριση στα αστυνομικά κρατητήρια είναι ανεξέλεγκτη, φερόμενη να έχει ως σκοπό την απόσπαση εξαναγκαστικών ομολογιών, ενώ, ταυτόχρονα, οι κρατούμενοι δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στην οικογένειά τους, σε ανεξάρτητους δικηγόρους ή σε ανεξάρτητη ιατρική περίθαλψη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές συνήθως απορρίπτουν καταγγελίες για βασανιστήρια και άλλη κακομεταχείριση κατά την κράτηση και ότι η πρακτική αυτή συνεχίζεται και παραμένει ατιμώρητη·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές του Αζερμπαϊτζάν περιορίζουν συνεχώς τον πλουραλισμό των μέσων ενημέρωσης και την ελευθερία της έκφρασης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικοί αντίπαλοι της κυβέρνησης, ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα και δημοσιογράφοι γίνονται στόχος ρητορικής μίσους και πολιτικά υποκινούμενης βίας και φυλακίζονται αυθαίρετα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υποθέσεις τους δεν διερευνώνται επαρκώς· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιούλιο του 2021, το έργο υποβολής αναφορών για το οργανωμένο έγκλημα και τη διαφθορά ανέφερε ότι Αζέροι δημοσιογράφοι έγιναν στόχος παρακολούθησης με το εργαλείο κατασκοπευτικού λογισμικού Pegasus του ομίλου NSO·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δείκτης Rainbow Europe της Διεθνούς Ένωσης Λεσβιών, Ομοφυλόφιλων, Αμφιφυλόφιλων, Τρανς και Ίντερσεξ Ατόμων δείχνει ότι το Αζερμπαϊτζάν διαθέτει το χειρότερο έλλειμμα όσον αφορά τη νομοθεσία και την πολιτική που αποσκοπούν στην προστασία των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων, κατατάσσοντάς το στη χειρότερη θέση μεταξύ όλων των χωρών του Συμβουλίου της Ευρώπης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ρητορική μίσους και τα εγκλήματα μίσους κατά των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων στο Αζερμπαϊτζάν εξακολουθούν να υφίστανται και, λόγω της έλλειψης εμπιστοσύνης στις αρχές επιβολής του νόμου και της αδράνειας των εν λόγω αρχών, συνήθως δεν καταγγέλλονται και παραμένουν ατιμώρητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2022 η ΚΣΣΕ ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων στον Νότιο Καύκασο και έχει υποβάλει σειρά αιτημάτων στις αρχές για μεταρρύθμιση της νομοθεσίας προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτές οι παραβιάσεις·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Αζερμπαϊτζάν δεν τηρεί την υποχρέωση δέουσας επιμέλειας που υπέχει για την πρόληψη, τη διερεύνηση και την τιμωρία της βίας κατά των γυναικών και για τη διασφάλιση αποτελεσματικών νομικών μέτρων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έμφυλη βία παραμένει διαδεδομένη αλλά καταγγέλλεται ελλιπώς στο Αζερμπαϊτζάν· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσοστά γυναικοκτονιών έχουν αυξηθεί και η γυναικοκτονία είναι συχνά προμελετημένη από μέλη της οικογένειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά ελλείμματα ως προς την επίσημη αντιμετώπιση των γυναικοκτονιών, συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης προστασίας και προσφυγής σε στήριξη για τις επιζώσες·

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπερασπίστριες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στοχοποιούνται συστηματικά και αντιμετωπίζουν απειλές, εξαναγκασμό, ξυλοδαρμούς από την αστυνομία, παραβιάσεις του δικαιώματός τους στην ιδιωτική ζωή και εκστρατείες δυσφήμισης με βάση το φύλο προκειμένου να αμαυρωθεί η υπόληψή τους και να φιμωθούν· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες δημοσιογράφοι και άλλες γυναίκες παράγοντες των μέσων μαζικής επικοινωνίας αντιμετωπίζουν ιδιαίτερους κινδύνους που σχετίζονται με το φύλο, συμπεριλαμβανομένων σεξιστικής, μισογυνιστικής και ταπεινωτικής κακοποίησης, απειλών, εκφοβισμού, παρενόχλησης και σεξουαλικής επίθεσης και βίας·

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφθορά είναι διάχυτη στο Αζερμπαϊτζάν· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε έκθεση του ανεξάρτητου φορέα διερεύνησης σχετικά με τους ισχυρισμούς περί διαφθοράς στο πλαίσιο της ΚΣΣΕ, της 15ης Απριλίου 2018, διαπιστώνεται ότι «ορισμένα πρώην μέλη της ΚΣΣΕ [...] είχαν ενεργήσει κατά παράβαση του κώδικα δεοντολογίας της ΚΣΣΕ» και ότι «ορισμένα νυν και πρώην μέλη της ΚΣΣΕ είχαν εμπλακεί σε δραστηριότητες διαφθοράς» υπέρ του Αζερμπαϊτζάν·

ΚΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Νότιος Καύκασος κατέχει στρατηγική θέση στην παγκόσμια αγορά ενέργειας και ότι το Αζερμπαϊτζάν είναι στρατηγικός προμηθευτής ενέργειας (ιδίως πετρελαίου και φυσικού αερίου) της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία ως προς αυτόν τον ρόλο, δεδομένης της ανάγκης της ΕΕ να διαφοροποιήσει τον ενεργειακό της εφοδιασμό·

ΚΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ υποστηρίζει τη στενότερη οικονομική ολοκλήρωση με το Αζερμπαϊτζάν μέσω της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ) και της πρωτοβουλίας για την Ανατολική Εταιρική Σχέση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ο κύριος εμπορικός εταίρος του Αζερμπαϊτζάν και υποστηρίζει την προσχώρηση του Αζερμπαϊτζάν στον ΠΟΕ, καθώς και τη διαφοροποίηση, την ψηφιοποίηση και την απαλλαγή της οικονομίας του Αζερμπαϊτζάν από τις ανθρακούχες εκπομπές·

ΚΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η συνδεσιμότητα μεταξύ Ευρώπης και Ασίας με αποφυγή της διέλευσης από το ρωσικό έδαφος· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Αζερμπαϊτζάν κατέχει στρατηγική θέση για την προώθηση της ευρασιατικής συνδεσιμότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει ισχυρό συμφέρον να αναπτυχθούν αποδοτικοί εμπορικοί και ενεργειακοί διάδρομοι μεταξύ της Ευρώπης και της Ασίας, όπως καταδεικνύεται από τη διάσκεψη για τη συνδεσιμότητα μεταξύ της ΕΕ και της Κεντρικής Ασίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Σαμαρκάνδη στις 18 Νοεμβρίου 2022·

ΚΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και του Αζερμπαϊτζάν βρίσκονται σε εξέλιξη από το 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και του Αζερμπαϊτζάν θα πρέπει να προωθεί τα συμφέροντα της ΕΕ στην περιοχή, καθώς και να προάγει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δημοκρατικά πρότυπα και τις δημοκρατικές αρχές, τη μεγέθυνση και την οικονομική ανάπτυξη·

Επίλυση συγκρούσεων και εξομάλυνση των σχέσεων Αρμενίας-Αζερμπαϊτζάν

1. θεωρεί ότι η ένοπλη σύγκρουση μεταξύ της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν για το Ναγκόρνο-Καραμπάχ, η οποία με την πάροδο των ετών έχει προκαλέσει τεράστια δεινά και καταστροφή, έχει παρεμποδίσει σημαντικά την ανάπτυξη και τη σταθερότητα ολόκληρης της περιφέρειας του Νότιου Καυκάσου και έχει αντίκτυπο στην ευρύτερη ευρωπαϊκή σταθερότητα· είναι πεπεισμένο ότι μια βιώσιμη ειρήνη μεταξύ της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν δεν μπορεί να επιτευχθεί με στρατιωτικά μέσα και την απειλή χρήσης βίας, αλλά απαιτεί συνολική πολιτική διευθέτηση σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των αρχών που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι του ΟΑΣΕ του 1975, ιδίως των τριών αρχών της μη χρήσης βίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της αυτοδιάθεσης, των βασικών αρχών της Ομάδας του Μινσκ του ΟΑΣΕ του 2009, καθώς και όλων των συμφωνιών που συνήφθησαν μεταξύ των μερών, συμπεριλαμβανομένης της Διακήρυξης της Αλμάτυ του 1991· επαναβεβαιώνει ότι μια ολοκληρωμένη συνθήκη ειρήνης, προκειμένου να είναι αποτελεσματική, πρέπει να περιλαμβάνει διατάξεις που εγγυώνται την ακεραιότητα του κυρίαρχου εδάφους της Αρμενίας, τα δικαιώματα και την ασφάλεια του αρμενικού πληθυσμού που ζει στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ και σε άλλες περιοχές που πλήττονται από τις συγκρούσεις, και την άμεση και ασφαλή επιστροφή όλων των προσφύγων και των εσωτερικά εκτοπισθέντων στις εστίες τους· καλεί τη διεθνή κοινότητα να συνεχίσει να παρακολουθεί με προσοχή αυτήν τη σύγκρουση, η οποία επηρεάζει τη σταθερότητα και την ασφάλεια ολόκληρης της περιοχής·

2. επικροτεί τα πολυάριθμα μέτρα που έχουν ληφθεί από τις ηγεσίες της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν, προκειμένου να υπερβούν τις διαφορές τους και να επιτευχθεί διαρκής και βιώσιμη ειρήνη στην περιοχή, και επιδοκιμάζει τη διαρκή δέσμευσή τους σε συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις· καλεί και τα δύο μέρη να μην χάσουν την κεκτημένη δυναμική, να συμφωνήσουν επί συγκεκριμένων μέτρων προόδου και να διασφαλίσουν ένα ασφαλές, προστατευμένο περιβάλλον με ευημερία προς όφελος όλων των εθνοτικών πληθυσμών στην περιοχή·

3. καταδικάζει απερίφραστα την πρόσφατη στρατιωτική επίθεση μεγάλης κλίμακας από το Αζερμπαϊτζάν τον Σεπτέμβριο του 2022 κατά πολλαπλών στόχων στο κυρίαρχο έδαφος της Αρμενίας, η οποία αποτέλεσε σοβαρή παραβίαση της δήλωσης κατάπαυσης του πυρός του Νοεμβρίου του 2020 και αντέκρουσε προηγούμενες δεσμεύσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έγιναν στο πλαίσιο συνομιλιών υπό τη μεσολάβηση της ΕΕ· καταδικάζει τις στρατιωτικές παρεισφρύσεις που έχουν σημειωθεί κατά μήκος των μη οριοθετημένων συνόρων από τον Μάιο του 2021· απευθύνει έκκληση για την επιστροφή όλων των δυνάμεων στις αρχικές τους θέσεις· καταδικάζει κάθε προσπάθεια υπονόμευσης της ειρηνευτικής διαδικασίας και καλεί όλα τα αντιμαχόμενα μέρη να απόσχουν από περαιτέρω χρήση βίας· επαναλαμβάνει ότι η εδαφική ακεραιότητα της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν πρέπει να είναι πλήρως σεβαστή από όλα τα μέρη· υπογραμμίζει την προθυμία της ΕΕ να συμμετάσχει πιο ενεργά στη διευθέτηση των παρατεταμένων συγκρούσεων στην περιοχή· εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του για τον αποκλεισμό του διαδρόμου Lachin· καλεί τις αρχές του Αζερμπαϊτζάν να διασφαλίσουν την ελευθερία και την ασφάλεια της κυκλοφορίας κατά μήκος του διαδρόμου αυτού, όπως ορίζεται στην τριμερή δήλωση της 9ης Νοεμβρίου 2020· καλεί την Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν να αντιμετωπίσουν όλες τις ανησυχίες σχετικά με τη λειτουργία του διαδρόμου Lachin μέσω διαλόγου και διαβουλεύσεων με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη·

4. παροτρύνει την Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν να εφαρμόσουν πλήρως την τριμερή δήλωση κατάπαυσης του πυρός της 9ης Νοεμβρίου 2020 σε όλες τις πτυχές της· τονίζει την ανάγκη να προχωρήσουν οι συζητήσεις σχετικά με τη μελλοντική ειρηνευτική συνθήκη, να αντιμετωπιστούν τα βαθύτερα αίτια της σύγκρουσης και τα μέρη να απέχουν από οποιαδήποτε μέτρα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω κλιμάκωση· εμμένει στην επείγουσα ανάγκη τα μέρη να απέχουν από κάθε εχθρική ρητορική ή ενέργεια που μπορεί να θεωρηθεί ότι υποκινεί μίσος ή έκδηλη βία ή ότι στηρίζει την ατιμωρησία, ή από ενέργειες που απειλούν να υπονομεύσουν τις προσπάθειες για τη δημιουργία και την προώθηση μιας ατμόσφαιρας που να ευνοεί την εμπιστοσύνη, τη συμφιλίωση, τη συνεργασία και τη βιώσιμη ειρήνη, συμπεριλαμβανομένων των διαπροσωπικών επαφών· τονίζει ότι απαιτούνται επειγόντως αυξημένα και αξιόπιστα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πόλωση, η έλλειψη εμπιστοσύνης, καθώς και η ρητορική μίσους και άλλη εμπρηστική ρητορική· είναι της γνώμης ότι οι συνέπειες αυτών των εχθροπραξιών και η παρουσία ειρηνευτικών δυνάμεων της Ρωσίας επηρεάζουν επίσης τις πολιτικές εξελίξεις στην περιοχή· εκφράζει ανησυχία για την παρουσία των λεγόμενων ρωσικών «ειρηνευτικών δυνάμεων» και των δυνητικών τους επιπτώσεων στις πολιτικές εξελίξεις στον Νότιο Καύκασο και στο μέλλον της μεταρρυθμιστικής ατζέντας της περιοχής· 

5. χαιρετίζει τη δέσμευση του Αζερμπαϊτζάν για την εξομάλυνση των σχέσεων με την Αρμενία, συμπεριλαμβανομένης της πρότασης των πέντε βασικών αρχών του Μαρτίου 2022, και καλεί και τις δύο πλευρές να βρουν βιώσιμη λύση για τη σύνδεση της περιφέρειας Ναχιτσεβάν με το υπόλοιπο Αζερμπαϊτζάν· υπενθυμίζει τη δέσμευση της Αρμενίας να αποσύρει τις ένοπλες δυνάμεις της και να εγγυηθεί την ασφάλεια των μεταφορικών συνδέσεων μεταξύ των δυτικών περιφερειών της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν και της Αυτόνομης Δημοκρατίας του Ναχιτσεβάν, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη μετακίνηση πολιτών, οχημάτων και αγαθών αμφίδρομα· σημειώνει με ανησυχία το χαμηλό επίπεδο ακρίβειας των παρεχόμενων χαρτών ναρκών· καλεί την Επιτροπή να κινητοποιήσει βοήθεια για επιχειρήσεις εκκαθάρισης ναρκών στο πλαίσιο ανθρωπιστικής δράσης στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ·

6. καλεί την Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν να συνάψουν διαρκή ειρήνη και να επιτύχουν τη συμφιλίωση με τη δημιουργία ενός μεταβατικού δικαστικού μηχανισμού ως βήμα οικοδόμησης εμπιστοσύνης για την αναγνώριση των δεινών και των δύο πλευρών και να εργαστούν για τη συμφιλίωση με βάση μια τεκμηριωμένη αξιολόγηση των γεγονότων που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της ένοπλης σύγκρουσης, αρχής γενομένης από το 1988· συνιστά στην ΕΕ να παράσχει τη στήριξή της και να συμβάλει ώστε να διευκολυνθεί το έργο αυτό σε συνεργασία με άλλους φορείς, όπως ο ΟΗΕ, το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο ΟΑΣΕ, η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) και άλλοι σχετικοί διεθνείς οργανισμοί·

7. υπενθυμίζει ότι η παθητική στάση της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πολέμου το 2020 και αμέσως μετά έδωσε σε άλλους περιφερειακούς παράγοντες, όπως η Ρωσία, το Ιράν και η Τουρκία, την ευκαιρία να συνεχίσουν να ασκούν επιρροή στην περιοχή· υπενθυμίζει ότι μια πιο ενεργός ευρωπαϊκή προληπτική διπλωματία θα μπορούσε να έχει αποτρέψει αυτό το αποτέλεσμα·

8. τονίζει ότι, από την εισβολή πλήρους κλίμακας της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, το πλαίσιο στην περιοχή του Καυκάσου μεταβάλλεται, καθώς έχει πληγεί η ρωσική αξιοπιστία και η ικανότητά της Ρωσίας ως διαμεσολαβητή και έντιμου μεσολαβητή για την επίτευξη συμφωνίας· υπογραμμίζει ότι η Ρωσία διαδραματίζει ανέντιμο και επιζήμιο ρόλο στην περιοχή και δεν ενδιαφέρεται για την εξεύρεση ειρηνικής λύσης στη σύγκρουση για το Ναγκόρνο-Καραμπάχ, καθώς η παράτασή της δίνει στη Μόσχα σημαντικό πλεονέκτημα τόσο επί της Αρμενίας όσο και επί του Αζερμπαϊτζάν· προειδοποιεί, επομένως, ότι δεν πρέπει να συναφθεί καμία στρατηγική συμφωνία με τη Ρωσία, η οποία, μετά την εισβολή στην Ουκρανία, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως διεθνής παρίας·

9. καταδικάζει τον επεκτατικό και αποσταθεροποιητικό ρόλο της Τουρκίας στον Νότιο Καύκασο, μεταξύ άλλων μέσω της αποστολής Σύριων μισθοφόρων για να πολεμήσουν στο πλευρό του Αζερμπαϊτζάν κατά της Αρμενίας στον δεύτερο πόλεμο του Ναγκόρνο-Καραμπάχ το 2020· πιστεύει ότι, προκειμένου η Τουρκία να διαδραματίσει εποικοδομητικό ρόλο στην περιοχή, θα πρέπει να επανεξετάσει την άνευ όρων υποστήριξή της προς το Αζερμπαϊτζάν και να λάβει απτά μέτρα για την εξομάλυνση των σχέσεων με την Αρμενία·

10. υποστηρίζει ένθερμα, συνεπώς, την πρωτοβουλία που ανέλαβε ο Πρόεδρος Charles Michel να συγκαλέσει και να διαμεσολαβήσει σε διμερείς συναντήσεις των ηγετών της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν και ενθαρρύνει το επιτόπιο έργο του ειδικού εντεταλμένου της ΕΕ για τον Νότιο Καύκασο και την κρίση στη Γεωργία·

11. καλεί τον ΥΕ/ΑΠ και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να εντείνουν τις προσπάθειες για την επανέναρξη των σχετικών διαδικασιών και για την αποτελεσματική συμβολή στην ειρηνική επίλυση αυτής της σύγκρουσης, μεταξύ άλλων παρέχοντας στήριξη για τη σταθεροποίηση, την αποκατάσταση μετά τις συγκρούσεις, την ανασυγκρότηση, καθώς και μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης·

12. παροτρύνει τις κυβερνήσεις και των δύο χωρών να συμμετάσχουν πλήρως στην εκπόνηση μιας ολοκληρωμένης και αμοιβαία αποδεκτής ειρηνευτικής συνθήκης η οποία θα πρέπει να εξετάζει το ζήτημα των δικαιωμάτων και της ασφάλειας του συνόλου του πληθυσμού στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ, την επιστροφή των εσωτερικά εκτοπισθέντων και των προσφύγων, καθώς και την προστασία της πολιτιστικής, θρησκευτικής και ιστορικής κληρονομιάς· επικροτεί εν προκειμένω τις συναντήσεις των Υπουργών Εξωτερικών και των δύο χωρών στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 στη Γενεύη και στις 8 Νοεμβρίου 2022 στην Ουάσιγκτον· τονίζει ότι θα πρέπει να βρεθεί μια βιώσιμη νομική λύση όσον αφορά τα δικαιώματα και την ασφάλεια του πληθυσμού στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιώσιμη διευθέτηση της σύγκρουσης·

13. καλεί το Αζερμπαϊτζάν να διασφαλίσει την ασφάλεια και τον σεβασμό των δικαιωμάτων όλων των μειονοτήτων στην περιοχή του Ναγκόρνο-Καραμπάχ, καθώς αυτό αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία συνθηκών που ευνοούν τη μεταπολεμική αποκατάσταση και την πραγματική συμφιλίωση·

14. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σύσταση επιτροπών για την οριοθέτηση των συνόρων μεταξύ του Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας και σημειώνει την πρόοδο που έχει συντελεστεί σχετικά με τη διαδικασία οριοθέτησης των συνόρων· τονίζει ότι είναι σημαντικό να διεξάγονται τακτικότερα συνεδριάσεις των επιτροπών οριοθέτησης των συνόρων προκειμένου να αντιμετωπιστούν όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τα σύνορα, να βελτιωθεί η κατάσταση της ασφάλειας και να επιτευχθεί πρόοδος όσον αφορά τον καθορισμό των συνόρων· ζητεί να διευκολυνθεί σε διεθνές επίπεδο η διαδικασία οριοθέτησης των συνόρων από την ΕΕ προκειμένου να διασφαλιστούν η αξιοπιστία, η δικαιοσύνη και η βιωσιμότητα·

15. επαινεί το έργο της ικανότητας παρακολούθησης της ΕΕ στην Αρμενία, η οποία ολοκλήρωσε τις δραστηριότητές της στις 19 Δεκεμβρίου 2022· χαιρετίζει τη συμφωνία για την ανάπτυξη μη στρατιωτικής αποστολής της ΕΕ στην Αρμενία στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας κατά μήκος της αρμενικής πλευράς των διεθνών συνόρων με το Αζερμπαϊτζάν, με σκοπό τη συμβολή στη σταθερότητα στις παραμεθόριες περιοχές της Αρμενίας, την εδραίωση εμπιστοσύνης, την προώθηση της οικοδόμησης εμπιστοσύνης, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την καθιέρωση διαλόγου μεταξύ των δύο μερών, τα οποία ορίζουν αποκλειστικά την ειρηνευτική διαδικασία· επικροτεί την προθυμία της Αρμενίας να διευκολύνει την αποστολή στο έδαφός της και καλεί το Αζερμπαϊτζάν να επιτρέψει την παρουσία των επιτηρητών της ΕΕ και στη δική του πλευρά των συνόρων·

16. εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανθρωπιστική βοήθεια που παρέχει η ΕΕ στον πληθυσμό που έχει πληγεί λόγω των συγκρούσεων εντός και πέριξ του Ναγκόρνο-Καραμπάχ, και τον ηγετικό της ρόλο στην παροχή συνδρομής για επιχειρήσεις εκκαθάρισης ναρκών στο πλαίσιο ανθρωπιστικής δράσης στις περιοχές που έχουν πληγεί από τη σύγκρουση· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει πρόσθετη χρηματοδότηση και βοήθεια στις προσπάθειες εκκαθάρισης ναρκών, συμπεριλαμβανομένων εξοπλισμού, κατάρτισης και εκπαίδευσης σχετικά με τους κινδύνους· ζητεί πρόσθετη συνεργασία για την εκκαθάριση ναρκών με εμπειρογνώμονες από κράτη μέλη της ΕΕ και μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ)· καλεί την Αρμενία να παράσχει ακριβείς χάρτες ναρκοπεδίων στις περιφέρειες του Αζερμπαϊτζάν από τις οποίες έχουν αποχωρήσει τα κατοχικά στρατεύματα·

17. καλεί την Επιτροπή να αυξήσει τη βοήθεια της ΕΕ προς τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, μεταξύ άλλων στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ, να διευκολύνει την εφαρμογή πιο φιλόδοξων μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, να προαγάγει τον διαθρησκευτικό και τον διεθνοτικό διάλογο, να προστατεύσει τα δικαιώματα των μειονοτήτων και να ενισχύσει τις διαπροσωπικές επαφές μεταξύ των πολιτών ένθεν και ένθεν των συνόρων προκειμένου να τεθούν τα θεμέλια για βιώσιμη και ειρηνική συνύπαρξη· ζητεί την εξεύρεση αμοιβαία αποδεκτών λύσεων για την ασφαλή επιστροφή των εκτοπισμένων πληθυσμών·

18. ζητεί να επιτραπεί η πρόσβαση στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ σε διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις, ιδίως στα Ηνωμένα Έθνη, και υπενθυμίζει ότι, επί του παρόντος, η πρόσβαση στην περιοχή επιτρέπεται μόνο στη ΔΕΕΣ, κάτι που δεν επαρκεί για να καταστεί δυνατή η ακριβής αξιολόγηση των συνθηκών και των αναγκών του πληθυσμού που διαμένει εκεί·

19. εξακολουθεί να ανησυχεί για την τύχη των Αρμενίων κρατουμένων, στρατιωτικών και αμάχων, που τέθηκαν υπό κράτηση κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης και μετά και εξακολουθούν να κρατούνται από το Αζερμπαϊτζάν, και επικροτεί την αποφυλάκιση ορισμένων από αυτούς· υπενθυμίζει ότι τόσο η Αρμενία όσο και το Αζερμπαϊτζάν είναι συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης της Γενεύης (ΙΙΙ) περί μεταχειρίσεως των αιχμαλώτων πολέμου, η οποία ορίζει ότι οι αιχμάλωτοι πολέμου πρέπει να τυγχάνουν πάντα ανθρώπινης μεταχείρισης και πρέπει να απελευθερώνονται άνευ όρων και να επαναπατρίζονται χωρίς καθυστέρηση μετά την παύση των ενεργών εχθροπραξιών· καλεί όλες τις πλευρές να παράσχουν διευκρινίσεις σχετικά με το τι απέγιναν και το πού βρίσκονται τα άτομα που αγνοούνται και να αντιμετωπίζουν τις σορούς των νεκρών με αξιοπρέπεια· ζητεί την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των εναπομεινάντων κρατουμένων, συμπεριλαμβανομένων όσων συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των πρόσφατων στρατιωτικών συγκρούσεων, και την αντιμετώπισή τους σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο·

20. εκφράζει τον αποτροπιασμό του για το οπτικό υλικό που φαίνεται να απεικονίζει τα βασανιστήρια, τον ακρωτηριασμό και τη δολοφονία μιας Αρμένιας στρατιωτικού και άοπλων Αρμενίων αιχμαλώτων πολέμου από τις ένοπλες δυνάμεις του Αζερμπαϊτζάν, και καταδικάζει τη δημόσια διάδοσή του· ζητεί την πλήρη και αμερόληπτη διερεύνηση των βίντεο ώστε να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι και να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους· καταδικάζει όλες τις περιπτώσεις βασανιστηρίων και βίαιων εξαφανίσεων, ακόμη και όταν διαπράττονται κατά τη διάρκεια ενόπλων συγκρούσεων, καθώς και την κακομεταχείριση και τη βεβήλωση των σορών· τονίζει ότι οι εν λόγω πράξεις παραβιάζουν τις συμβάσεις της Γενεύης τις οποίες έχει επικυρώσει το Αζερμπαϊτζάν και ενδέχεται να αποτελούν εγκλήματα πολέμου·

21. εκφράζει δυσαρέσκεια για το άνοιγμα του αποκαλούμενου πάρκου τροπαίων στο Μπακού, το οποίο εγκαινιάστηκε στις 12 Απριλίου 2021, καθώς υπονομεύει την οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν· αναγνωρίζει την απόφαση να αφαιρεθούν τα απάνθρωπα κέρινα ομοιώματα και τα κράνη από το πάρκο τροπαίων μετά τη διεθνή κατακραυγή και την αγωγή που κατέθεσε η Αρμενία στο Διεθνές Δικαστήριο·

22. επιμένει ότι και τα δύο κράτη υπόκεινται σε διεθνείς υποχρεώσεις για τη διεξαγωγή ανεξάρτητων, άμεσων, δημόσιων και αποτελεσματικών ερευνών και την άσκηση δίωξης για όλους τους αξιόπιστους ισχυρισμούς που αφορούν σοβαρές παραβιάσεις των συμβάσεων της Γενεύης και άλλες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και εγκλήματα πολέμου, προκειμένου να διασφαλίζεται η λογοδοσία των υπευθύνων και η αποκατάσταση των θυμάτων·

23. καταγγέλλει την καταστροφή της αρμενικής και αζερικής πολιτιστικής, θρησκευτικής και ιστορικής κληρονομιάς από την έναρξη της σύγκρουσης του Ναγκόρνο-Καραμπάχ· απαιτεί το Αζερμπαϊτζάν και η Αρμενία να απέχουν από περαιτέρω καταστροφή και αλλοίωση κληρονομιάς και να εγγυηθούν ότι οι πολίτες δεν παρεμποδίζονται κατά την άσκηση της θρησκευτικής τους ελευθερίας ή της ελευθερίας πεποιθήσεων εν προκειμένω· παροτρύνει και τις δύο χώρες να δεσμευτούν πραγματικά για τη διατήρηση, την προστασία και την προώθηση αυτής της πλούσιας πολυμορφίας ανεξάρτητα από την προέλευσή της και χωρίς να προβαίνουν σε πράξεις υπεξαίρεσης ή εσφαλμένης κατηγοριοποίησης· ζητεί τη λογοδοσία όσον αφορά όλα τα εγκλήματα καταστροφής και αλλοίωσης, καθώς και τη διατήρηση και την αποκατάσταση των κατεστραμμένων χώρων σύμφωνα με τα πρότυπα και τις υποδείξεις της UNESCO, καθώς και μεγαλύτερη συμμετοχή της διεθνούς κοινότητας στη διατήρηση της πολιτιστικής, θρησκευτικής και ιστορικής κληρονομιάς στην περιοχή· καλεί την Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν να επιτρέψουν επειγόντως την αποστολή της UNESCO και στις δύο χώρες και να τη διευκολύνουν χωρίς προϋποθέσεις·

24. υπογραμμίζει, σε αυτό το πλαίσιο, τις υποχρεώσεις του Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας βάσει της απόφασης του Διεθνούς Δικαστηρίου, της 7ης Δεκεμβρίου 2021, σχετικά με την εφαρμογή μέτρων επείγοντος χαρακτήρα, που απαιτούν από το Αζερμπαϊτζάν να αποτρέπει και να τιμωρεί πράξεις βανδαλισμού και βεβήλωσης οι οποίες επηρεάζουν την αρμενική πολιτιστική κληρονομιά, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά εκκλησιών και άλλων τόπων λατρείας, μνημείων, ορόσημων, κοιμητηρίων και αντικειμένων· επιμένει ότι το Αζερμπαϊτζάν και η Αρμενία πρέπει να συμμορφωθούν πλήρως με τη σύμβαση της UNESCO του 1954 για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών σε περίπτωση ένοπλης σύρραξης, η οποία αναφέρεται συνήθως ως σύμβαση της Χάγης του 1954, η οποία απαιτεί από τα μέρη μιας σύγκρουσης να απέχουν από κάθε εχθροπραξία κατά των πολιτιστικών αγαθών·

25. ενθαρρύνει την αύξηση των διμερών επαφών μεταξύ των πολιτικών αρχών της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν, καθώς και πρωτοβουλίες που προάγουν τις διαπροσωπικές επαφές μεταξύ των δύο χωρών, ιδίως σε επίπεδο κοινωνίας των πολιτών, πανεπιστημίων, οργανώσεων νέων και ΜΚΟ· τονίζει την ανάγκη διαβούλευσης και συνεργασίας με την κοινωνία των πολιτών και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως σε ζητήματα επίλυσης συγκρούσεων, εδραίωσης της ειρήνης, συμφιλίωσης και ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς και τη σημασία της βιώσιμης χρηματοδότησης και της ελευθερίας των εν λόγω οργανώσεων να επιτελούν το έργο τους χωρίς περιορισμούς· καλεί, επομένως, την Επιτροπή να στηρίξει τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στην Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν που συμβάλλουν πραγματικά στη συμφιλίωση·

26. επισημαίνει τις ιδιαίτερες επιπτώσεις της σύγκρουσης για τις γυναίκες και τις περιθωριοποιημένες ομάδες, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της ενδοοικογενειακής βίας μετά τον πρόσφατο πόλεμου, καθώς και τον αποκλεισμό των γυναικών από την επίσημη ειρηνευτική διαδικασία· καλεί την κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν, καθώς και διεθνείς διαμεσολαβητές, να άρουν τα εμπόδια για τη συμμετοχή των γυναικών σε όλους τους τομείς, και να συμπεριλαμβάνουν συστηματικά γυναίκες εμπειρογνώμονες και υπερασπίστριες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις διαβουλεύσεις·

27. υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης των σχέσεων μεταξύ των γειτόνων και προαγωγής της περιφερειακής συνεργασίας·

Ανθρώπινα δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευθερίες

28. υπενθυμίζει ότι η συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και του Αζερμπαϊτζάν του 1996 βασίζεται στον σεβασμό για τη δημοκρατία και τις αρχές του διεθνούς δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα, και ότι τα ανωτέρω δεν τηρούνται συστηματικά στο Αζερμπαϊτζάν· τονίζει ότι οι εξωτερική δράση της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών της με χώρες εκτός της ΕΕ, θα πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ, συγκεκριμένα στον σεβασμό για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα· τονίζει την ανάγκη οποιαδήποτε περαιτέρω συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και του Αζερμπαϊτζάν να εξαρτάται από την ουσιαστική και απτή πρόοδο της χώρας όσον αφορά τον σεβασμό των διεθνών προτύπων και των διεθνών δεσμεύσεων, ιδίως εκείνων που σχετίζονται με τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, ιδίως την ελευθερία της έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι, τη χρηστή διακυβέρνηση, τα δικαιώματα των μειονοτήτων, την ελευθερία των μέσων επικοινωνίας και την ισότητα των φύλων·

29. σημειώνει τον πολυπολιτισμικό και πολυθρησκευτικό χαρακτήρα του Αζερμπαϊτζάν και, συνεπώς, καλεί τις αρχές του Αζερμπαϊτζάν να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να διασφαλίσουν τη μεταχείριση χωρίς διακρίσεις των εθνικών μειονοτήτων και να επιδιώξουν ενεργά τη διενέργεια ερευνών και την έκδοση καταδικαστικών αποφάσεων για εγκλήματα που υποκινούνται από μίσος για θρησκευτικούς, σχετικούς με το φύλο ή εθνοτικούς λόγους· καλεί τις αρχές του Αζερμπαϊτζάν να διασφαλίσουν ότι όλες οι μειονοτικές ομάδες λαμβάνουν εκπαίδευση στις εθνικές τους γλώσσες και απολαύουν ίσων ευκαιριών, καθώς και επαρκούς εκπροσώπησης στην πολιτική και την πολιτιστική ζωή, καθώς και στα δημόσια μέσα επικοινωνίας και στη διοίκηση· καλεί το Αζερμπαϊτζάν να προστατεύσει και να προωθήσει την υλική και άυλη πολιτιστική κληρονομιά, τις γλώσσες και τις παραδόσεις των εθνικών μειονοτήτων του·

30. επισημαίνει τις καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη των φυλετικών διακρίσεων, της 30ής Αυγούστου 2022, σχετικά με τη δέκατη έως τη δωδέκατη έκθεση για το Αζερμπαϊτζάν, στις οποίες εκφράζονται ανησυχίες σχετικά με την υποκίνηση σε φυλετικό μίσος και τη διάδοση ρατσιστικών στερεοτύπων κατά ατόμων αρμενικής εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, μεταξύ άλλων στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και από δημόσια πρόσωπα και κυβερνητικούς αξιωματούχους, και την έλλειψη λεπτομερών πληροφοριών για έρευνες, διώξεις, καταδίκες και κυρώσεις όσον αφορά τις εν λόγω πράξεις·

31. καλεί την κυβέρνηση και τις αρχές του Αζερμπαϊτζάν να υπερασπιστούν επειγόντως τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα και να απέχουν από κάθε αδικαιολόγητη εφαρμογή του ποινικού δικαίου για τον περιορισμό των εν λόγω δικαιωμάτων και ελευθεριών· εκφράζει βαθιά ανησυχία για το γεγονός ότι οι παραβιάσεις των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Αζερμπαϊτζάν ακολουθούν συστημικό και ευρέως διαδεδομένο μοτίβο και επηρεάζουν τα δικαιώματα των πολιτών στην ελευθερία και την ασφάλεια·

32. εκφράζει τη βαθιά του λύπη για την τρέχουσα κατάσταση της ελευθερίας των μέσων επικοινωνίας στο Αζερμπαϊτζάν· εκφράζει την ανησυχία του για τον νέο νόμο για τα μέσα ενημέρωσης που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2021, ο οποίος ουσιαστικά απαγορεύει όλες τις μορφές ανεξάρτητης δημοσιογραφίας και την άσκηση της εργασίας των Αζέρων εξόριστων δημοσιογράφων· υπογραμμίζει τη θεμελιώδη σημασία της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας των μέσων επικοινωνίας στις δημοκρατικές κοινωνίες· καλεί το Αζερμπαϊτζάν να καταβάλει περισσότερες προσπάθειες για τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου και πλουραλιστικού περιβάλλοντος των μέσων επικοινωνίας, σύμφωνα με τις συστάσεις που περιλαμβάνονται στη γνώμη της Επιτροπής της Βενετίας της 17ης και 18ης Ιουνίου 2022· παροτρύνει το Αζερμπαϊτζάν να σταματήσει τη δίωξη κατόχων-διαχειριστών ιστολογίων, συντακτών, δημοσιογράφων και οργανισμών μέσων ενημέρωσης, οι οποίοι τίθενται συχνά υπό κράτηση ή φυλακίζονται με διάφορες κατηγορίες, και να διασφαλίσει ότι έχουν ασφαλές εργασιακό περιβάλλον· καλεί το Αζερμπαϊτζάν να ελευθερώσει όλους τους δημοσιογράφους και τους κατόχους-διαχειριστές ιστολογίων που κρατούνται επί του παρόντος λόγω των απόψεων που έχουν εκφράσει·

33. καλεί την κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν να αποποινικοποιήσει τη δυσφήμιση και να εφαρμόσει τη σύσταση της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία της δημοσιογραφίας και την ασφάλεια των δημοσιογράφων και άλλων παραγόντων των μέσων ενημέρωσης·

34. καταδικάζει τη λογοκρισία στην πρόσβαση στην πληροφόρηση στο Αζερμπαϊτζάν και καλεί τις αρχές να βελτιώσουν την πρόσβαση στο διαδίκτυο και την κάλυψη των επικοινωνιών· καλεί τις αρχές του Αζερμπαϊτζάν να ευθυγραμμίσουν με τα ευρωπαϊκά πρότυπα τη νομοθεσία και την πρακτική που επηρεάζει την ελευθερία του διαδικτύου·

35. συνιστά στην ΕΥΕΔ, στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη να αυξήσουν τη στήριξή τους προς την κοινωνία των πολιτών και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να ενισχύσουν τη συνεργασία τους μαζί τους, ιδίως όσον αφορά τους περιορισμούς στο έργο τους· καλεί την κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν να καθιερώσει τακτικό και διεξοδικό πολιτικό διάλογο με την κοινωνία των πολιτών προκειμένου να ενθαρρυνθούν φιλόδοξες και ευρείας απήχησης μεταρρυθμίσεις με στόχο να καταστούν πιο δημοκρατικοί και ανεξάρτητοι οι θεσμοί, να προαχθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και η ελευθερία στα μέσα επικοινωνίας και να αναπτυχθεί ένα ρυθμιστικό περιβάλλον στο οποίο η κοινωνία των πολιτών μπορεί να λειτουργήσει χωρίς αθέμιτες παρεμβάσεις·

36. καταδικάζει απερίφραστα τις διώξεις και την καταστολή, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, πολιτικών ακτιβιστών, δημοσιογράφων, φοιτητών, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εκπροσώπων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων όσων συνελήφθησαν επειδή απηύθυναν δημόσιες εκκλήσεις για ειρήνη κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων τον Σεπτέμβριο του 2022, μέσω εκφοβισμού, συλλήψεων, βασανιστηρίων, κρατήσεων, εκστρατειών συκοφαντικής δυσφήμισης, απαγωγών, ταξιδιωτικών απαγορεύσεων χωρίς ενημέρωση των στοχευόμενων ατόμων και άσκησης αγωγών· προτρέπει το Αζερμπαϊτζάν να σταματήσει αυτές τις πρακτικές και να απελευθερώσει όλους τους πολιτικούς κρατούμενους και τους κρατούμενους για λόγους συνείδησης που κρατούνται επί του παρόντος· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Αζερμπαϊτζάν δεν έχει συμμορφωθεί πλήρως με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων· καλεί το Αζερμπαϊτζάν να εφαρμόσει πλήρως τις αποφάσεις αυτές και να εκκαθαρίσει τις εκκρεμείς υποθέσεις που έχουν συσσωρευθεί· προτρέπει το Αζερμπαϊτζάν να εξακολουθήσει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να αποτρέψει την πολιτικά υποκινούμενη αυθαίρετη εφαρμογή της νομοθεσίας· επαναλαμβάνει τη θέση του ότι η απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για τη νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και του Αζερμπαϊτζάν·

37. καλεί το Συμβούλιο να διερευνήσει στοχευμένες ατομικές κυρώσεις στο πλαίσιο του παγκόσμιου καθεστώτος κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα κατά Αζέρων αξιωματούχων, όπως οι αστυνομικοί υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν διαπράξει σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη την ευρέως διαδεδομένη αστυνομική βία εις βάρος πολιτικών ακτιβιστών, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοσιογράφων·

38. καλεί την αντιπροσωπεία της ΕΕ και τις αντιπροσωπείες των κρατών μελών στο Αζερμπαϊτζάν να αυξήσουν τη στήριξή τους στο έργο των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και, όπου ενδείκνυται, να διευκολύνουν τη χορήγηση θεωρήσεων έκτακτης ανάγκης και να παράσχουν προσωρινό καταφύγιο σε κράτη μέλη της ΕΕ· προτρέπει το Αζερμπαϊτζάν να επικυρώσει τη Διεθνή Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την προστασία όλων των προσώπων από αναγκαστική εξαφάνιση·

39. καταδικάζει απερίφραστα τον εκφοβισμό, τις απειλές κατά της ζωής και τις απόπειρες δολοφονίας εναντίον αντιπάλων της κυβέρνησης του Αζερμπαϊτζάν, μεταξύ άλλων σε ευρωπαϊκές χώρες και κατά πολιτών του Αζερμπαϊτζάν στους οποίους έχει χορηγηθεί πολιτικό άσυλο από κράτη μέλη, όπως ο Mahammad Mirzali στη Γαλλία· τονίζει ότι η αποτροπή κάθε ενέργειας αντιποίνων επί του εδάφους τους αποτελεί ζήτημα δημοκρατίας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ασφάλειας και κυριαρχίας για τα κράτη μέλη· επιμένει ότι η Ευρωπόλ θα πρέπει να παρακολουθεί στενά αυτό το ζήτημα·

40. επιμένει ότι το Αζερμπαϊτζάν πρέπει να διασφαλίσει το δικαίωμα του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και καλεί το Αζερμπαϊτζάν να σταματήσει την αποτροπή της πορείας για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας·

41. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντική η ισότητα των φύλων και η εκπροσώπηση των γυναικών σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής και πολιτικής ζωής· καλεί την κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν να επικυρώσει τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, να εγκρίνει το εθνικό σχέδιο δράσης σχετικά με το ψήφισμα 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, να εφαρμόσει τη στρατηγική του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για την ισότητα των φύλων 2022-2025 και να εγκρίνει και να εφαρμόσει πολιτικές για την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας και της βίας με βάση το φύλο· επιμένει σθεναρά ότι οι αρχές του Αζερμπαϊτζάν πρέπει να διενεργήσουν άμεση, αμερόληπτη και αποτελεσματική έρευνα για κάθε καταγγελλόμενο περιστατικό βίας, διακρίσεων και παρενόχλησης των γυναικών και να καταπολεμήσουν την ατιμωρησία· καλεί τις αρχές του Αζερμπαϊτζάν να σταματήσουν τη συστημική παρενόχληση των υπερασπιστριών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των γυναικών δημοσιογράφων και άλλων γυναικών παραγόντων στα μέσα επικοινωνίας, καθώς και να σταματήσουν εκστρατείες δυσφήμησης με βάση το φύλο, κρατήσεις, αυθαίρετες και παράνομες παραβιάσεις της ιδιωτικής ζωής, της αλληλογραφίας και άλλων ιδιωτικού χαρακτήρα επικοινωνιών·

42. υπενθυμίζει ότι η θέση του Κοινοβουλίου είναι σαφής σχετικά με την απαγόρευση των διακρίσεων όσον αφορά τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα, την προστασία τους από τις διακρίσεις στη νομοθεσία και στην πράξη, και τη δίωξη όλων των πράξεων κακοποίησης, ρητορικής μίσους και σωματικής βίας που διαπράττονται εναντίον τους· παροτρύνει, επομένως, τις αρχές του Αζερμπαϊτζάν να εγκρίνουν νομοθεσία κατά των διακρίσεων, συμπεριλαμβάνοντας τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα και έκφραση φύλου και τα χαρακτηριστικά φύλου ως απαγορευμένους λόγους διακρίσεων· παροτρύνει το Αζερμπαϊτζάν να θεσπίσει αστικές, διοικητικές και/ή ποινικές διαδικασίες για την προστασία των ανθρώπων από τη ρητορική μίσους και τα εγκλήματα μίσους· καλεί τις αρχές του Αζερμπαϊτζάν να μεταρρυθμίσουν την ποινική νομοθεσία με την προσθήκη των ανωτέρω λόγων ως επιβαρυντικές περιστάσεις και να καταπολεμήσουν τη βία λόγω φοβίας απέναντι στα ΛΟΑΤΚΙ άτομα· επαναλαμβάνει την έκκληση της ΚΣΣΕ προς τις αρχές του Αζερμπαϊτζάν να διερευνήσουν υποθέσεις παράνομης σύλληψης ΛΟΑΤΚΙ ατόμων και να αποτρέψουν και να καταπολεμήσουν την αστυνομική βία εναντίον αυτών των ατόμων·

43. καταδικάζει την παραπληροφόρηση που προέρχεται από το Αζερμπαϊτζάν με στόχο τη Δύση, ιδίως στον απόηχο του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας· σημειώνει ότι τα αφηγήματα που χρησιμοποιούνται κατά της Δύσης είναι πανομοιότυπα με αυτά της ρωσικής προπαγάνδας, συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων στα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ ή των υποτιθέμενων απειλών κατά των παραδοσιακών αξιών·

44. εκφράζει τη βαθιά του λύπη για την αποτυχία του Αζερμπαϊτζάν να εφαρμόσει πλήρως τη Σύμβαση-πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων, την οποία έχει επικυρώσει το Αζερμπαϊτζάν, γεγονός το οποίο συνιστά παραβίαση της δέσμευσης του Αζερμπαϊτζάν να προστατεύει τα δικαιώματα εθνοτικών μειονοτήτων όπως οι Λεζγκί, οι Ταλίς, οι Αρμένιοι και οι Κούρδοι·

45. καλεί το Αζερμπαϊτζάν να εξαλείψει τους υφιστάμενους περιορισμούς, να μειώσει τη διοικητική επιβάρυνση για τις ΜΚΟ και να αλλάξει την περιοριστική νομοθεσία, όσον αφορά την καταχώριση, τη λειτουργία και τη χρηματοδότηση των ΜΚΟ· καλεί το Αζερμπαϊτζάν να εξαλείψει επίσης τους περιορισμούς για τις θρησκευτικές κοινότητες, ιδίως όσον αφορά την καταχώριση και τη χρηματοδότησή τους· καλεί το Αζερμπαϊτζάν να εξαλείψει τους υφιστάμενους περιορισμούς στη νομοθεσία για χορηγούντα ιδρύματα και διεθνείς οργανισμούς που στηρίζουν το έργο της κοινωνίας των πολιτών· καλεί την Επιτροπή να επισπεύσει τις προσπάθειές της στο Αζερμπαϊτζάν για την άρση των περιορισμών στις δραστηριότητες της κοινωνίας των πολιτών, να προωθήσει την έγκριση νέων νόμων και να διασφαλίσει την ευρύτερη συμμετοχή ανεξάρτητων ΜΚΟ σε έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ και στην παρακολούθηση της εφαρμογής της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας·

46. εκφράζει βαθιά ανησυχία για το γεγονός ότι το σχέδιο νόμου για τα πολιτικά κόμματα ενδέχεται να περιορίσει περαιτέρω την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι των Αζέρων, καθώς δυσχεραίνει την καταχώριση πολιτικών κομμάτων· προτρέπει το Αζερμπαϊτζάν να μεταρρυθμίσει το εκλογικό νομικό του πλαίσιο ώστε να ευθυγραμμιστεί με τα διεθνή πρότυπα και τις υποχρεώσεις, να διασφαλίσει τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα και ελευθερίες και να υλοποιήσει τις εκκρεμείς συστάσεις του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Επιτροπής της Βενετίας· ζητεί εκλογές σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και για την τήρηση των δεσμεύσεων του Αζερμπαϊτζάν ως συμμετέχοντος στον ΟΑΣΕ κράτους·

Χρηστή διακυβέρνηση, δικαιοσύνη, κράτος δικαίου και καταπολέμηση της διαφθοράς

47. εκφράζει την ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη έλλειψη ανεξαρτησίας, αμεροληψίας και αποτελεσματικότητας του δικαστικού σώματος και την ελλιπή διαφάνεια των αποφάσεών του, καθώς και για τις συστημικές διαδικαστικές ανεπάρκειες· παροτρύνει το Αζερμπαϊτζάν να μεταρρυθμίσει το δικαστικό και εισαγγελικό σύστημα προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος, συμπεριλαμβανομένου του Δικαστικού και Νομικού Συμβουλίου, το οποίο δεν πρέπει να υφίσταται παρεμβάσεις των υπηρεσιών επιβολής του νόμου, προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στο δικαστικό σύστημα· προτρέπει, επίσης, το Αζερμπαϊτζάν να σταματήσει να περιορίζει την πρόσβαση στον δικηγορικό σύλλογο σε δικηγόρους που ασχολούνται με υποθέσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να σταματήσει να χρησιμοποιεί πειθαρχικές διαδικασίες ως μέσο άσκησης πίεσης στους εν λόγω δικηγόρους· παροτρύνει τις αρχές να ευθυγραμμίσουν τον κώδικα δεοντολογίας με τα διεθνή πρότυπα για την ελευθερία της έκφρασης· καλεί το Αζερμπαϊτζάν να διασφαλίζει και να κάνει εκτελεστό το δικαίωμα σε νομικές υπηρεσίες που παρέχονται από ανεξάρτητους δικηγόρους· σημειώνει τα μέτρα που ελήφθησαν για την ενίσχυση της ανεξαρτησίας του δικαστικού σώματος σε συμμόρφωση με το Προεδρικό Διάταγμα, της 3ης Απριλίου 2019, με τίτλο «Περί εμβάθυνσης των μεταρρυθμίσεων στο δικαστικό-νομικό σύστημα», συμπεριλαμβανομένων νομοθετικών και διοικητικών δράσεων που εφαρμόζονται για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας του δικαστικού σώματος και των δικαστών· ενθαρρύνει το Αζερμπαϊτζάν να συνεχίσει τις προσπάθειές του για την εφαρμογή των σχετικών συστάσεων της ομάδας χωρών κατά της διαφθοράς σε σχέση με την ενίσχυση της ανεξαρτησίας του δικαστικού σώματος·

48. εκφράζει τη λύπη του για την περιορισμένη πρόοδο που έχει σημειώσει το Αζερμπαϊτζάν όσον αφορά την πρόληψη και την καταπολέμηση της διαφθοράς· σημειώνει την έγκριση του ολοκληρωμένου εθνικού προγράμματος δράσης για την ενίσχυση της καταπολέμησης της διαφθοράς, το οποίο αποσκοπεί στην ενοποίηση και την ενίσχυση των προσπαθειών των αρχών για την καταπολέμηση της διαφθοράς· καλεί το Αζερμπαϊτζάν να αντιμετωπίσει την έλλειψη αποτελεσματικού συστήματος δημοσιοποίησης περιουσιακών στοιχείων για τους βουλευτές, τους δικαστές και τους εισαγγελείς, προκειμένου να ενισχυθεί ο ρόλος του δικαστικού σώματος εντός του Δικαστικού και Νομικού Συμβουλίου και να εξαλειφθεί η άσκηση αθέμιτης επιρροής της κυβέρνησης στην Εισαγγελία· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Αζερμπαϊτζάν δεν διαθέτει ένα διαφανές σύστημα δημόσιων οικονομικών, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις και τους διαγωνισμούς με υποβολή προσφορών·

49. καταδικάζει τις δραστηριότητες του Αζερμπαϊτζάν με τις οποίες επιδιώκει την άγρα μελών της ελίτ σε αρκετούς διεθνείς οργανισμούς με σκοπό τον μετριασμό των διεθνών επικρίσεων στο καθεστώς, ιδίως όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως καταδεικνύει η περίπτωση ορισμένων νυν και πρώην μελών της ΚΣΣΕ οι οποίοι «είχαν εμπλακεί σε δραστηριότητα διαφθοράς» υπέρ του Αζερμπαϊτζάν·

Ασφάλεια και γεωπολιτικές προκλήσεις

50. επικροτεί την επίσημη στήριξη του Αζερμπαϊτζάν για την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, καθώς και για την ανθρωπιστική βοήθεια που παρασχέθηκε στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια του συνεχιζόμενου πολέμου· εκφράζει, ωστόσο, έντονη ανησυχία για τη Διακήρυξη σχετικά με τη συμμαχική αλληλεπίδραση μεταξύ της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν και της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η οποία υπογράφηκε τον Φεβρουάριο του 2022 στη Μόσχα· σημειώνει, επιπλέον, την έλλειψη στήριξης από το Αζερμπαϊτζάν για τα ψηφίσματα που τέθηκαν σε ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και παροτρύνει το Αζερμπαϊτζάν να διασφαλίσει ότι δεν παρακάμπτονται οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας·

51. εκφράζει ανησυχία για τις αποσταθεροποιητικές και τρομοκρατικές ενέργειες στον Νότιο Καύκασο· καταδικάζει απερίφραστα κάθε τρομοκρατική ενέργεια· επικροτεί τη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας μεταξύ της ΕΕ, των κρατών μελών της και του Αζερμπαϊτζάν και υποστηρίζει πλήρως την περαιτέρω εμβάθυνση της αντιτρομοκρατικής συνεργασίας· ζητεί, ειδικότερα, να ενισχυθεί η συνεργασία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης και του ισλαμικού εξτρεμισμού·

52. καταδικάζει την παράνομη και σε μαζική κλίμακα ευρεία χρήση του λογισμικού παρακολούθησης Pegasus του ομίλου NSO και τις πρακτικές κατασταλτικής κυβερνοασφάλειας από το Αζερμπαϊτζάν κατά δημοσιογράφων, διαχειριστών-κατόχων ιστολογίων, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δικηγόρων και πολιτικών, και καλεί τις αρχές του Αζερμπαϊτζάν να απέχουν από τη χρήση του· προτρέπει, επίσης, εκ νέου την Επιτροπή να καταρτίσει κατάλογο λογισμικών παράνομης παρακολούθησης και να επικαιροποιεί συνεχώς τον εν λόγω κατάλογο· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν αυτόν τον κατάλογο προκειμένου να διασφαλίζουν την πλήρη τήρηση δέουσας επιμέλειας όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη διενέργεια κατάλληλου ελέγχου των εξαγωγών ευρωπαϊκών τεχνολογιών παρακολούθησης και τεχνικής βοήθειας και των εισαγωγών σε κράτη μέλη, που συνιστούν σαφή κίνδυνο για το κράτος δικαίου· επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις του για τη δημιουργία ενός εργαστηρίου πολιτών της ΕΕ, το οποίο θα περιλαμβάνει δημοσιογράφους, εμπειρογνώμονες σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εμπειρογνώμονες στον τομέα της ανάδρομης έρευνας σε κακόβουλο λογισμικό, και θα εργάζεται για τον εντοπισμό και την αποκάλυψη της μη σύννομης χρήσης λογισμικού για παράνομους σκοπούς παρακολούθησης·

53. υπενθυμίζει τον σημαντικό συντονιστικό ρόλο που διαδραμάτισε το Αζερμπαϊτζάν στους πολυμερείς οργανισμούς σε σχέση με την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19·

54. καταδικάζει απερίφραστα τις στρατιωτικές ασκήσεις του Ιράν κατά μήκος των συνόρων μεταξύ του Αζερμπαϊτζάν και του Ιράν βάσει επιθετικών σεναρίων· καλεί την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν να σταματήσει κάθε πρόκληση και να σεβαστεί την εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία του Αζερμπαϊτζάν·

Ενέργεια, εμπόριο, περιβάλλον, οικονομική συνεργασία και συνδεσιμότητα

55. αναγνωρίζει την ολοκλήρωση του νότιου διαδρόμου μεταφοράς φυσικού αερίου μεταξύ του Αζερμπαϊτζάν και της Ευρώπης και την πρώτη αποστολή αερίου τον Δεκέμβριο του 2020· αναγνωρίζει τον στρατηγικό ρόλο που διαδραματίζει το Αζερμπαϊτζάν ως προμηθευτής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα στην ΕΕ και εκφράζει την ικανοποίησή του για την προθυμία του να συμβάλει ακόμη περισσότερο στους στόχους της ΕΕ όσον αφορά την ασφάλεια, τη διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού και την κλιματική ουδετερότητα, όπως ορίζεται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η φιλοδοξία του Αζερμπαϊτζάν να καταστεί στρατηγικός εταίρος στον τομέα της ενέργειας δεν είναι αντίστοιχη των προσπαθειών του για δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις και τήρηση των θεμελιωδών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τις ξένες επενδύσεις από διεθνείς εταίρους οι οποίες αποσκοπούν στην ενίσχυση της συνδεσιμότητας μεταξύ της ΕΕ και του Αζερμπαϊτζάν· ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι δεν θα είναι δυνατό το ξέπλυμα του ρωσικού φυσικού αερίου, για το οποίο ισχύουν ευρωπαϊκές κυρώσεις, μέσω εισαγωγών φυσικού αερίου από χώρες εκτός της ΕΕ· καλεί το Αζερμπαϊτζάν να εφαρμόσει μεταρρυθμίσεις σύμφωνα με τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας·

56. σημειώνει το νέο μνημόνιο κατανόησης μεταξύ της ΕΕ και του Αζερμπαϊτζάν για στρατηγική εταιρική σχέση στον τομέα της ενέργειας, το οποίο υπογράφηκε από τον Πρόεδρο Aliyev και την Πρόεδρο της Επιτροπής, von der Leyen, στο Μπακού στις 18 Ιουλίου 2022, το οποίο θέτει τις βάσεις για μελλοντική συνεργασία στον τομέα της πράσινης ενέργειας και περιλαμβάνει δέσμευση για διπλασιασμό της δυναμικότητας του νότιου διαδρόμου μεταφοράς φυσικού αερίου για την παράδοση τουλάχιστον 20 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων φυσικού αερίου στην ΕΕ ετησίως έως το 2027· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι το μνημόνιο επικεντρώνεται μόνο στη συνεργασία στον τομέα της ενέργειας και δεν υπόκειται σε καμία προϋπόθεση· επικροτεί τη συμμετοχή του Αζερμπαϊτζάν στο πρόγραμμα EU4Energy και προτρέπει τη χώρα να σημειώσει μεγαλύτερη πρόοδο στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης·

57. τονίζει το δυναμικό του Αζερμπαϊτζάν ως παραγωγού και μελλοντικού εξαγωγέα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ιδίως υπεράκτιας αιολικής ενέργειας και ανανεώσιμου υδρογόνου, και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη συνεργασία ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν στον τομέα αυτό, προκειμένου να στηριχθούν οι προσπάθειες του Αζερμπαϊτζάν να εξελιχθεί από προμηθευτή πετρελαίου και φυσικού αερίου σε εταίρο ανανεώσιμης ενέργειας της ΕΕ· επισημαίνει ότι η χρήση ορυκτών καυσίμων απλώς θα επιδεινώσει την τρέχουσα κλιματική κατάσταση έκτακτης ανάγκης την οποία διανύουμε· τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να επενδύσει στην ανανεώσιμη ενέργεια προκειμένου να επιτευχθεί η δέσμευσή της για το κλίμα· καλεί τις αρχές του Αζερμπαϊτζάν να λάβουν κρίσιμα μέτρα για την επιτάχυνση της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης·

58. καλεί το Αζερμπαϊτζάν να ενισχύσει περαιτέρω τη δέσμευσή του για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και στην προστασία του περιβάλλοντος· ενθαρρύνει το Αζερμπαϊτζάν να αυξήσει τους στόχους μείωσης των εκπομπών του στο πλαίσιο της εθνικά καθορισμένης συνεισφοράς του και να δεσμευτεί σοβαρά για τη μείωση των εκπομπών·

59. λαμβάνει υπόψη την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για μια νέα διμερή συνολική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και του Αζερμπαϊτζάν και καλεί τα διαπραγματευόμενα μέρη να εξετάσουν το ενδεχόμενο ενισχυμένης συνεργασίας εκτός του ενεργειακού τομέα στη νέα συμφωνία· επιμένει ότι πρέπει να προταχθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου, η δημοκρατία και η χρηστή διακυβέρνηση· ενθαρρύνει την ενισχυμένη διακοινοβουλευτική συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και του Αζερμπαϊτζάν με ευρύ θεματολόγιο ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος· υπογραμμίζει ότι η χρηστή διακυβέρνηση και ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο και τα διεθνή πρότυπα είναι υψίστης σημασίας για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης με τις γειτονικές χώρες του Αζερμπαϊτζάν και στην ευρύτερη περιοχή·

60. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις σημαντικές εμπορικές ροές μεταξύ της ΕΕ και του Αζερμπαϊτζάν και το υψηλό επίπεδο επενδύσεων της ΕΕ στο Αζερμπαϊτζάν· υπογραμμίζει ότι στο πλαίσιο του οικονομικού και επενδυτικού σχεδίου για την Ανατολική Εταιρική Σχέση θα μπορούσαν να κινητοποιηθούν έως και 2 δισεκατομμύρια EUR σε πρόσθετες επενδύσεις για την οικοδόμηση μιας δυναμικής και ανθεκτικής οικονομίας, κάτι που θα αποφέρει απτά οφέλη για τον λαό του Αζερμπαϊτζάν και θα στηρίξει την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση της χώρας· καλεί την ΕΕ να συνεχίσει να στηρίζει την περιφερειακή ανάπτυξη στο Αζερμπαϊτζάν, συμπεριλαμβανομένης της αγροτικής ανάπτυξης, της γεωργίας και της ασφάλειας των τροφίμων, και επικροτεί τις εμβληματικές πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη στήριξη της οικονομικής βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας στο Αζερμπαϊτζάν· λαμβάνει υπόψη τις δυνατότητες για μελλοντική συνεργασία με ευρωπαϊκές εταιρείες και επενδυτές στο πλαίσιο σχεδίων αποκατάστασης και ανασυγκρότησης στο Αζερμπαϊτζάν·

61. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Αζερμπαϊτζάν έχει σημειώσει ελάχιστη πρόοδο στις προσπάθειες εξάλειψης των χειρότερων μορφών παιδικής εργασίας, σεξουαλικής εκμετάλλευσης και καταναγκαστικής επαιτείας·

62. σημειώνει ότι η άρση του αποκλεισμού των περιφερειακών συγκοινωνιών και των επικοινωνιακών συνδέσεων θα προσφέρει μια σημαντική ευκαιρία για κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη στον Νότιο Καύκασο· τονίζει ότι αυτό πρέπει να γίνει με απόλυτο σεβασμό στην κυριαρχία όλων των χωρών της περιοχής και να βασίζεται στην αρχή της αμοιβαιότητας· υπογραμμίζει ότι, στο πλαίσιο της τριμερούς δήλωσης κατάπαυσης του πυρός του Νοεμβρίου του 2020, η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν συμφώνησαν να άρουν τα εμπόδια στις συνδέσεις μεταξύ των δυτικών περιφερειών της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν και της Αυτόνομης Δημοκρατίας του Ναχιτσεβάν και να διασφαλίσουν τις συνδέσεις μεταξύ της Αρμενίας και του Ναγκόρνο-Καραμπάχ·

63. επικροτεί την πρωτοβουλία θέσπισης νέας περιφερειακής πλατφόρμας μεταξύ του Αζερμπαϊτζάν, της Γεωργίας και της Αρμενίας και καλεί την ΕΕ να στηρίξει την περιφερειακή συνεργασία για την προώθηση της ειρήνης, της ασφάλειας και της ευημερίας στην περιοχή·

64. αναγνωρίζει τη στρατηγική γεωγραφική θέση του Αζερμπαϊτζάν ως δυνητική πύλη μεταξύ της Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας και πέραν αυτής, στο πλαίσιο του λεγόμενου «Μεσαίου Διαδρόμου», ο οποίος, ωστόσο, για να καταστεί πλήρως λειτουργικός, απαιτεί επενδύσεις και χρηματοδότηση της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι ο «Μεσαίος Διάδρομος» θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων για τις εμπορικές διαδρομές που διέρχονται από τη Ρωσία·

65. παροτρύνει, επομένως, την ΕΕ να στηρίξει το Αζερμπαϊτζάν και τις γειτονικές του χώρες στις προσπάθειές τους να δημιουργήσουν διασυνδέσεις μέσω της Κασπίας και του Καυκάσου και να διατηρήσουν στενή επαφή με το Αζερμπαϊτζάν και τις χώρες της Κεντρικής Ασίας με σκοπό την ανάπτυξη έργων συνδεσιμότητας μεταξύ της Ευρώπης, του Νότιου Καυκάσου και της Κεντρικής Ασίας· ζητεί να σημειωθεί αποφασιστική πρόοδος όσον αφορά τη μελέτη για την κατασκευή του αγωγού μέσω της Κασπίας, ο οποίος θα συμβάλει στην ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού και στη διαφοροποίηση των προμηθευτών, των πηγών και των διαδρομών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να αποφευχθεί η διέλευση από το ρωσικό έδαφος· καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις διμερείς ανταλλαγές στο πλαίσιο του διαλόγου υψηλού επιπέδου για τις μεταφορές·

66. καλεί την κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν να αξιοποιήσει καλύτερα τα προγράμματα και τα σχέδια που διατίθενται στο πλαίσιο της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, ιδίως όσα προάγουν τις διαπροσωπικές επαφές μεταξύ της ΕΕ και του Αζερμπαϊτζάν, όπως είναι η διευκόλυνση των ταξιδιών και οι ακαδημαϊκές ανταλλαγές·

°

° °

67. αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και στην κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ  ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

9.2.2023

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

50

6

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alexander Alexandrov Yordanov, François Alfonsi, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Anna Bonfrisco, Reinhard Bütikofer, Fabio Massimo Castaldo, Susanna Ceccardi, Włodzimierz Cimoszewicz, Michael Gahler, Kinga Gál, Raphaël Glucksmann, Sandra Kalniete, Dietmar Köster, Ilhan Kyuchyuk, David Lega, Nathalie Loiseau, Leopoldo López Gil, Antonio López-Istúriz White, Lukas Mandl, David McAllister, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Sven Mikser, Francisco José Millán Mon, Matjaž Nemec, Gheorghe-Vlad Nistor, Δημήτρης Παπαδάκης, Tonino Picula, Thijs Reuten, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Andreas Schieder, Radosław Sikorski, Jordi Solé, Dominik Tarczyński, Hermann Tertsch, Harald Vilimsky, Viola von Cramon-Taubadel, Thomas Waitz, Charlie Weimers, Isabel Wiseler-Lima, Salima Yenbou, Željana Zovko

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Attila Ara-Kovács, Malik Azmani, Vladimír Bilčík, Dacian Cioloş, Rasa Juknevičienė, Andrey Kovatchev, Γεώργιοσ Κύρτσος, Erik Marquardt, Hannah Neumann, Juozas Olekas, Bert-Jan Ruissen

Αναπληρωτές (άρθρο 209 παράγραφος 7 του Κανονισμού) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Theresa Bielowski, Eero Heinäluoma, Gilles Lebreton, Javier Moreno Sánchez, Janina Ochojska, Samira Rafaela

 


 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ  ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

50

+

ECR

Bert‑Jan Ruissen

ID

Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi

RENEW

Petras Auštrevičius, Dacian Cioloş, Γεώργιος Κύρτσος, Ilhan Kyuchyuk, Samira Rafaela

S&D

Attila Ara‑Kovács, Theresa Bielowski, Włodzimierz Cimoszewicz, Raphaël Glucksmann, Eero Heinäluoma, Dietmar Köster, Sven Mikser, Javier Moreno Sánchez, Matjaž Nemec, Juozas Olekas, Δημήτρης Παπαδάκης, Tonino Picula, Thijs Reuten, Isabel Santos, Andreas Schieder, Nacho Sánchez Amor

PPE

Alexander Alexandrov Yordanov, Vladimír Bilčík, Traian Băsescu, Michael Gahler, Rasa Juknevičienė, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, David Lega, Leopoldo López Gil, Antonio López‑Istúriz White, Lukas Mandl, David McAllister, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Francisco José Millán Mon, Gheorghe‑Vlad Nistor, Janina Ochojska, Radosław Sikorski, Isabel Wiseler‑Lima, Željana Zovko

Verts/ALE

François Alfonsi, Reinhard Bütikofer, Erik Marquardt, Hannah Neumann, Jordi Solé, Thomas Waitz, Viola von Cramon‑Taubadel

 

6

-

ID

Gilles Lebreton, Harald Vilimsky

NI

Kinga Gál

RENEW

Malik Azmani, Nathalie Loiseau, Salima Yenbou

 

4

0

ECR

Dominik Tarczyński, Hermann Tertsch, Charlie Weimers

NI

Fabio Massimo Castaldo

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 13 Μαρτίου 2023
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου