ПРЕПОРЪКА относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Съюза на Споразумение между Европейския съюз и Съединените американски щати съгласно член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) (1994 г.) във връзка с изменението на отстъпките за всички тарифни квоти, включени в списък CLXXV на ЕС, вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз

2.3.2023 - (11723/2022 – C9‑0007/2023 – 2022/0231(NLE)) - ***

Комисия по международна търговия
Докладчик: Бернд Ланге

Процедура : 2022/0231(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A9-0042/2023
Внесени текстове :
A9-0042/2023
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Съюза на Споразумение между Европейския съюз и Съединените американски щати съгласно член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) (1994 г.) във връзка с изменението на отстъпките за всички тарифни квоти, включени в списък CLXXV на ЕС, вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз (11723/2022 – C9‑0007/2023 – 2022/0231(NLE))

 

(Одобрение)

Европейският парламент,

 като взе предвид проекта на решение на Съвета (11723/2022),

 като взе предвид споразумението между Европейския съюз и Съединените американски щати съгласно член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките за всички тарифни квоти, включени в списък CLXXV на ЕС, вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз (11724/2022),

 като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 207, параграф 4, първа алинея и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C9‑0007/2023),

 като взе предвид член 105, параграфи 1 и 4 и член 114, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

 като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия
(A9-0042/2023),

1. дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Съединените американски щати.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

С оглед на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз (ЕС), през октомври 2018 г. ЕС официално започна преговори съгласно член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. с редица членове на Световната търговска организация (СТО), сред които и Съединените американски щати (САЩ). Преговорите се провеждат въз основа на „съвместен подход“, разработен между ЕС и Обединеното кралство през 2017 г., относно начините за „разпределяне“ на количествените ангажименти, съдържащи се в списъка на СТО за ЕС-28 за 143-те тарифни квоти на ЕС за селското стопанство, рибата и промишлеността в рамките на СТО. Основата на този подход е, че съществуващият обем на всяка тарифна квота ще бъде изцяло запазен след оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС, но ще бъде разделен на две отделни митнически територии: ЕС-27 и Обединеното кралство.

Принципът на прилаганата методология се основава на търговските потоци към ЕС-27 и Обединеното кралство по време на представителен референтен период (от три години – от 2013 до 2015 г.) за всички тарифни квоти на СТО. Договорената методология за разпределяне е описана подробно в Регламент (ЕС) 2019/216 на Европейския парламент и на Съвета. По-конкретно, член 2, буква б) от посочения регламент оправомощава Комисията да изменя разпределението с цел да бъде взета предвид относимата информация, която тя може да получи или в контекста на преговорите съгласно член XXVIII от ГАТТ от 1994 г., или от други източници, имащи интерес към конкретна тарифна квота.

За по-голямата част от тарифните квоти, отнасящи се до САЩ, предложените от ЕС разпределени обеми бяха приети от САЩ. За някои тарифни квоти бяха договорени промени в обемите, най-вече с цел да се вземе предвид по-скорошен референтен период или да се избегнат нерентабилни от търговска гледна точка обеми за Обединеното кралство. Освен това делът на ЕС-27 в специфичната за всяка държава тарифна квота за говеждо месо в САЩ и Канада ще бъде преразгледан и ставката в рамките на erga omnes квотата за тарифната квота за говеждо месо ще бъде намалена.

Преговорите със САЩ завършиха със споразумение, което беше парафирано на 5 март 2021 г. в Женева („Споразумението“). Съответните регламенти — Регламент (ЕС) 2019/216 на Европейския парламент и на Съвета и регламентите за изпълнение (ЕС) 2020/761 и (ЕС) 2020/1988 на Комисията — ще бъдат изменени, за да отразят изменените обеми на тарифните квоти. В следствие на това Европейската комисия предлага на Съвета да разреши сключването на Споразумението.

В съответствие с член 218, параграф 6 от ДФЕС е необходимо Европейският парламент бързо да даде своето одобрение, за да може Съветът да приеме решение за сключване на Споразумението и то да влезе в сила своевременно.

С оглед на горепосоченото докладчикът препоръчва Парламентът да даде своето одобрение за сключването на Споразумението, без да се засяга демократичното му право на непрекъснат контрол.

 

 


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Споразумението между Съюза и Съединените американски щати във връзка с изменението на отстъпките за всички тарифни квоти, включени в списък CLXXV на ЕС, вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз

Позовавания

11723/2022 – C9-0007/2023 – 2022/0231(NLE)

Дата на консултацията или на искането за одобрение

18.1.2023

 

 

 

Водеща комисия

 Дата на обявяване в заседание

INTA

19.1.2023

 

 

 

Подпомагащи комисии

 Дата на обявяване в заседание

AGRI

19.1.2023

 

 

 

Недадени становища

 Дата на решението

AGRI

3.10.2022

 

 

 

Докладчици

 Дата на назначаване

Bernd Lange

22.3.2021

 

 

 

Дата на приемане

1.3.2023

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

29

1

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Barry Andrews, Tiziana Beghin, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Markéta Gregorová, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Karin Karlsbro, Bernd Lange, Thierry Mariani, Margarida Marques, Gabriel Mato, Emmanuel Maurel, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Catharina Rinzema, Inma Rodríguez-Piñero, Katarína Roth Neveďalová, Sven Simon, Kathleen Van Brempt, Jörgen Warborn, Jan Zahradil

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Markus Buchheit, José Manuel García-Margallo y Marfil, Enikő Győri, Yannick Jadot, Miapetra Kumpula-Natri, Liudas Mažylis, Joachim Schuster

Заместници (чл. 209, пар. 7), присъствали на окончателното гласуване

Massimiliano Salini

Дата на внасяне

6.3.2023

 


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

29

+

ECR

Jan Zahradil

NI

Tiziana Beghin, Enikő Győri, Carles Puigdemont i Casamajó

PPE

Daniel Caspary, Arnaud Danjean, José Manuel García-Margallo y Marfil, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Liudas Mažylis, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn

Renew

Barry Andrews, Jordi Cañas, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Catharina Rinzema

S&D

Paolo De Castro, Miapetra Kumpula-Natri, Bernd Lange, Margarida Marques, Katarína Roth Neveďalová, Inma Rodríguez-Piñero, Joachim Schuster, Kathleen Van Brempt

Verts/ALE

Markéta Gregorová, Yannick Jadot

 

1

-

The Left

Emmanuel Maurel

 

2

0

ID

Markus Buchheit, Thierry Mariani

 

Легенда на използваните на знаци:

+ : „за”

- : „против“

0 : „въздържал се“

 

 

Последно осъвременяване: 9 март 2023 г.
Правна информация - Политика за поверителност