HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater i henhold til artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 om ændring af indrømmelser for alle de toldkontingenter, der er omfattet af EU-liste CLXXV, som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union

2.3.2023 - (11723/2022 – C9‑0007/2023 – 2022/0231(NLE)) - ***

Udvalget om International Handel
Ordfører: Bernd Lange

Procedure : 2022/0231(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A9-0042/2023
Indgivne tekster :
A9-0042/2023
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater i henhold til artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 om ændring af indrømmelser for alle de toldkontingenter, der er omfattet af EU-liste CLXXV, som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union (11723/2022 – C9-0007/2023 – 2022/0231(NLE))

 

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

 der henviser til udkast til Rådets afgørelse (11723/2022),

 der henviser til aftalen mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater i henhold til artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 om ændring af indrømmelser for alle de toldkontingenter, der er omfattet af EU-liste CLXXV, som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union (11724/2022),

 der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 207, stk. 4, første afsnit, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C9-0007/2023),

 der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 1 og 4, og artikel 114, stk. 7,

 der henviser til henstilling fra Udvalget om International Handel (A9-0042/2023),

1. godkender indgåelsen af aftalen;

2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Amerikas Forenede Staters regering og parlament.


BEGRUNDELSE

Med henblik på Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union (EU) indledte EU i oktober 2018 formelt forhandlinger i henhold til artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 med en række medlemmer af Verdenshandelsorganisationen (WTO), herunder Amerikas Forenede Stater (USA). Det grundlæggende princip i forhandlingerne er "en fælles tilgang", der blev udviklet mellem EU og Det Forenede Kongerige i 2017, med hensyn til "fordelingen" af de kvantitative forpligtelser, der er indeholdt i EU28's WTO-liste over EU's 143 WTO-toldkontingenter for landbrugsprodukter, fisk og industriprodukter. Grundlaget for denne tilgang er, at den eksisterende mængde for hvert toldkontingent vil blive bibeholdt fuldt ud efter Det Forenede Kongeriges udtræden af EU, men fordelt på to forskellige toldområder: EU27 og Det Forenede Kongerige.

Princippet for den anvendte metode er baseret på handelsstrømmene til EU27 og Det Forenede Kongerige i en repræsentativ referenceperiode (på tre år fra 2013 til 2015) for alle WTO-toldkontingenter. Den aftalte metode for fordelingen er beskrevet i detaljer i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/216. Mere specifikt tillægger artikel 2, litra b), i denne forordning Kommissionen beføjelser til at ændre fordelingen under hensyntagen til relevante oplysninger, som Kommissionen måtte komme i besiddelse af enten i forbindelse med forhandlinger i henhold til artikel XXVIII i GATT 1994 eller fra andre kilder med interesse i et bestemt toldkontingent.

For størstedelen af toldkontingenterne vedrørende USA accepterede USA den fordeling af mængderne, som EU havde foreslået. Der er aftalt ændringer i mængderne for nogle toldkontingenter, hovedsageligt for at tage hensyn til en nyere referenceperiode eller for at undgå urentable mængder fra Det Forenede Kongeriges side. Desuden vil EU27-andelen af USA's og Canadas landespecifikke toldkontingent for oksekød blive revideret, og satsen for erga omnes-toldkontingentet for oksekød vil blive reduceret.

Forhandlingerne med USA mundede ud i en aftale, der blev paraferet den 5. marts 2021 i Genève ("aftalen"). Den relevante lovgivning, nemlig Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2016 og Kommissionens gennemførelsesforordninger (EU) 2020/761 og (EU) 2020/1988 vil blive ændret for at afspejle disse ændrede toldkontingentmængder. Europa-Kommissionen foreslår derfor, at Rådet giver bemyndigelse til undertegnelse af aftalen.

I henhold til artikel 218, stk. 6, i TEUF er en hurtig godkendelse fra Parlamentets side nødvendig for, at Rådet kan vedtage en afgørelse om indgåelse af aftalen og at denne kan træde i kraft rettidigt.

Ordføreren anbefaler på baggrund af ovenstående, at Parlamentet godkender indgåelsen af aftalen, uden at dette berører dets demokratiske ret til løbende kontrol.

 

 


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Aftale mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om ændring af indrømmelser for alle de toldkontingenter, der er omfattet af EU-liste CLXXV, som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union

Referencer

11723/2022 – C9-0007/2023 – 2022/0231(NLE)

Dato for høring eller anmodning om godkendelse

18.1.2023

 

 

 

Korresponderende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

19.1.2023

 

 

 

Rådgivende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

AGRI

19.1.2023

 

 

 

Ingen udtalelse

 Dato for afgørelse

AGRI

3.10.2022

 

 

 

Ordførere

 Dato for valg

Bernd Lange

22.3.2021

 

 

 

Dato for vedtagelse

1.3.2023

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

29

1

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Barry Andrews, Tiziana Beghin, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Markéta Gregorová, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Karin Karlsbro, Bernd Lange, Thierry Mariani, Margarida Marques, Gabriel Mato, Emmanuel Maurel, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Catharina Rinzema, Inma Rodríguez-Piñero, Katarína Roth Neveďalová, Sven Simon, Kathleen Van Brempt, Jörgen Warborn, Jan Zahradil

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Markus Buchheit, José Manuel García-Margallo y Marfil, Enikő Győri, Yannick Jadot, Miapetra Kumpula-Natri, Liudas Mažylis, Joachim Schuster

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere (forretningsordenens art. 209, stk. 7)

Massimiliano Salini

Dato for indgivelse

6.3.2023

 


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

29

+

ECR

Jan Zahradil

NI

Tiziana Beghin, Enikő Győri, Carles Puigdemont i Casamajó

PPE

Daniel Caspary, Arnaud Danjean, José Manuel García-Margallo y Marfil, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Liudas Mažylis, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn

Renew

Barry Andrews, Jordi Cañas, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Catharina Rinzema

S&D

Paolo De Castro, Miapetra Kumpula-Natri, Bernd Lange, Margarida Marques, Katarína Roth Neveďalová, Inma Rodríguez-Piñero, Joachim Schuster, Kathleen Van Brempt

Verts/ALE

Markéta Gregorová, Yannick Jadot

 

1

-

The Left

Emmanuel Maurel

 

2

0

ID

Markus Buchheit, Thierry Mariani

 

Tegnforklaring

+ : for

- : imod:

0 : hverken/eller:

 

 

Seneste opdatering: 9. marts 2023
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik