ΣΥΣΤΑΣΗ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής δυνάμει του άρθρου XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GATT) του 1994 σχετικά με την τροποποίηση των παραχωρήσεων για όλες τις δασμολογικές ποσοστώσεις που περιλαμβάνονται στον πίνακα CLXXV της ΕΕ ως συνέπεια της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση

2.3.2023 - (11723/2022 – C9‑0007/2023 – 2022/0231(NLE)) - ***

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
Εισηγητής: Bernd Lange

Διαδικασία : 2022/0231(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A9-0042/2023
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A9-0042/2023
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής δυνάμει του άρθρου XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GATT) του 1994 σχετικά με την τροποποίηση των παραχωρήσεων για όλες τις δασμολογικές ποσοστώσεις που περιλαμβάνονται στον πίνακα CLXXV της ΕΕ ως συνέπεια της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (11723/2022 – C9‑0007/2023 – 2022/0231(NLE))

 

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (11723/2022),

 έχοντας υπόψη τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής δυνάμει του άρθρου XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ) του 1994 σχετικά με την τροποποίηση των παραχωρήσεων για όλες τις δασμολογικές ποσοστώσεις που περιλαμβάνονται στον πίνακα CLXXV της ΕΕ ως συνέπεια της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (11724/2022),

 έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C9‑0007/2023),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 114 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A9-0042/2023),

1. εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2. αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), τον Οκτώβριο του 2018, η ΕΕ ξεκίνησε επίσημα διαπραγματεύσεις δυνάμει του άρθρου XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ) του 1994 με ορισμένα μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (ΗΠΑ). Βασική αρχή των διαπραγματεύσεων αποτελεί μια «κοινή προσέγγιση» που αναπτύχθηκε μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου το 2017 σχετικά με τον τρόπο «κατανομής» των ποσοτικών δεσμεύσεων που περιλαμβάνονται στον πίνακα ΠΟΕ της ΕΕ των 28 όσον αφορά τις 143 δασμολογικές ποσοστώσεις της ΕΕ στο πλαίσιο του ΠΟΕ για γεωργικά, αλιευτικά και βιομηχανικά προϊόντα. Η βάση αυτής της προσέγγισης συνίσταται στο να διατηρηθεί μεν πλήρως, μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, ο υφιστάμενος όγκος κάθε δασμολογικής ποσόστωσης, αλλά να κατανεμηθεί σε δύο χωριστά τελωνειακά εδάφη: την ΕΕ των 27 και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η αρχή της εφαρμοζόμενης μεθοδολογίας βασίζεται στις εμπορικές ροές προς την ΕΕ των 27 και το Ηνωμένο Βασίλειο κατά τη διάρκεια αντιπροσωπευτικής περιόδου αναφοράς (3 ετών από το 2013 έως το 2015) για όλες τις δασμολογικές ποσοστώσεις του ΠΟΕ. Η συμφωνηθείσα μεθοδολογία κατανομής περιγράφεται λεπτομερώς στον κανονισμό (ΕΕ) 2019/216 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Ειδικότερα, το άρθρο 2 στοιχείο β) του εν λόγω κανονισμού εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να τροποποιεί τα μερίδια κατανομής λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές πληροφορίες που μπορεί να λάβει είτε στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων δυνάμει του άρθρου XXVIII της ΓΣΔΕ του 1994 είτε από άλλες πηγές που ενδιαφέρονται για συγκεκριμένη δασμολογική ποσόστωση.

Για τις περισσότερες δασμολογικές ποσοστώσεις που αφορούν τις ΗΠΑ, οι όγκοι κατανομής που προτάθηκαν από την ΕΕ έγιναν αποδεκτοί από τις ΗΠΑ. Έχουν συμφωνηθεί αλλαγές στους όγκους για ορισμένες δασμολογικές ποσοστώσεις, κυρίως προκειμένου να ληφθεί υπόψη μια πιο πρόσφατη περίοδος αναφοράς ή να αποφευχθούν μη εμπορικά βιώσιμοι όγκοι από την πλευρά του Ηνωμένου Βασιλείου. Επιπλέον, το μερίδιο της ΕΕ των 27 στην ειδική ανά χώρα δασμολογική ποσόστωση για το βόειο κρέας των ΗΠΑ και του Καναδά θα αναθεωρηθεί και ο εντός ποσόστωσης συντελεστής για την erga omnes δασμολογική ποσόστωση για το βόειο κρέας θα μειωθεί.

Οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ κατέληξαν σε συμφωνία, η οποία μονογραφήθηκε στις 5 Μαρτίου 2021 στη Γενεύη («η συμφωνία»). Ο σχετικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/216 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και οι εκτελεστικοί κανονισμοί (ΕΕ) 2020/761 και (ΕΕ) 2020/1988 της Επιτροπής θα τροποποιηθούν ώστε να αντικατοπτρίζουν αυτούς τους τροποποιημένους όγκους δασμολογικών ποσοστώσεων. Επομένως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει στο Συμβούλιο να εγκρίνει την σύναψη της συμφωνίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 218 παράγραφος 6 της ΣΛΕΕ, απαιτείται η ταχεία έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου το Συμβούλιο να εκδώσει απόφαση για τη σύναψη της συμφωνίας και η συμφωνία να τεθεί σε ισχύ τον κατάλληλο χρόνο.

Με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν, ο εισηγητής συνιστά στο Κοινοβούλιο να εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας, υπό την επιφύλαξη του δημοκρατικού του δικαιώματος για συνεχή έλεγχο.

 


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με την τροποποίηση των παραχωρήσεων για όλες τις δασμολογικές ποσοστώσεις που περιλαμβάνονται στον πίνακα CLXXV της ΕΕ ως συνέπεια της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Έγγραφα αναφοράς

11723/2022 – C9-0007/2023 – 2022/0231(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης ή αίτησης έγκρισης

18.1.2023

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην Ολομέλεια

INTA

19.1.2023

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

 Ημερομ. αναγγελίας στην Ολομέλεια

AGRI

19.1.2023

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

 Ημερομηνία της απόφασης

AGRI

3.10.2022

 

 

 

Εισηγητές

 Ημερομηνία ορισμού

Bernd Lange

22.3.2021

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

1.3.2023

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

29

1

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Barry Andrews, Tiziana Beghin, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Markéta Gregorová, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Karin Karlsbro, Bernd Lange, Thierry Mariani, Margarida Marques, Gabriel Mato, Emmanuel Maurel, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Catharina Rinzema, Inma Rodríguez-Piñero, Katarína Roth Neveďalová, Sven Simon, Kathleen Van Brempt, Jörgen Warborn, Jan Zahradil

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Markus Buchheit, José Manuel García-Margallo y Marfil, Enikő Győri, Yannick Jadot, Miapetra Kumpula-Natri, Liudas Mažylis, Joachim Schuster

Αναπληρωτές (άρθρο 209 παράγραφος 7 του Κανονισμού) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Massimiliano Salini

Ημερομηνία κατάθεσης

6.3.2023

 

 


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

29

+

ECR

Jan Zahradil

NI

Tiziana Beghin, Enikő Győri, Carles Puigdemont i Casamajó

PPE

Daniel Caspary, Arnaud Danjean, José Manuel García-Margallo y Marfil, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Liudas Mažylis, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn

Renew

Barry Andrews, Jordi Cañas, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Catharina Rinzema

S&D

Paolo De Castro, Miapetra Kumpula-Natri, Bernd Lange, Margarida Marques, Katarína Roth Neveďalová, Inma Rodríguez-Piñero, Joachim Schuster, Kathleen Van Brempt

Verts/ALE

Markéta Gregorová, Yannick Jadot

 

1

-

The Left

Emmanuel Maurel

 

2

0

ID

Markus Buchheit, Thierry Mariani

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

Τελευταία ενημέρωση: 10 Μαρτίου 2023
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου