SUOSITUS esityksestä neuvoston päätökseksi kaikkiin tullitariffeja ja kauppaa koskevan vuoden 1994 yleissopimuksen (GATT-sopimus) EU:n luetteloon CLXXV sisältyviin tariffikiintiöihin liittyvien myönnytysten muuttamista GATT-sopimuksen XXVIII artiklan nojalla Yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisen vuoksi koskevan Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välisen sopimuksen tekemisestä unionin puolesta

2.3.2023 - (11723/2022 – C9‑0007/2023 – 2022/0231(NLE)) - ***

Kansainvälisen kaupan valiokunta
Esittelijä: Bernd Lange

Menettely : 2022/0231(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A9-0042/2023
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A9-0042/2023
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi kaikkiin tullitariffeja ja kauppaa koskevan vuoden 1994 yleissopimuksen (GATT-sopimus) EU:n luetteloon CLXXV sisältyviin tariffikiintiöihin liittyvien myönnytysten muuttamista GATT-sopimuksen XXVIII artiklan nojalla Yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisen vuoksi koskevan Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välisen sopimuksen tekemisestä unionin puolesta
(11723/2022 – C9‑0007/2023 – 2022/0231(NLE))

 

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (11723/2022),

 ottaa huomioon kaikkiin tullitariffeja ja kauppaa koskevan vuoden 1994 yleissopimuksen (GATT-sopimus) EU:n luetteloon CLXXV sisältyviin tariffikiintiöihin liittyvien myönnytysten muuttamista GATT-sopimuksen XXVIII artiklan nojalla Yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisen vuoksi koskevan Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välisen sopimuksen (11724/2022),

 ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 207 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C9‑0007/2023),

 ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 1 ja 4 kohdan sekä 114 artiklan 7 kohdan,

 ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan suosituksen (A9-0042/2023),

1. antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksille ja parlamenteille.


PERUSTELUT

Koska Yhdistynyt kuningaskunta oli eroamassa Euroopan unionista, EU käynnisti lokakuussa 2018 virallisesti neuvottelut tullitariffeja ja kauppaa koskevan vuoden 1994 yleissopimuksen (GATT-sopimus) XXVIII artiklan nojalla useiden Maailman kauppajärjestön (WTO) jäsenten kanssa, mukaan lukien Amerikan yhdysvallat (Yhdysvallat). Neuvottelut perustuvat EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan vuonna 2017 kehittämään ”yhteiseen lähestymistapaan” siitä, miten jaetaan EU28:n WTO-luetteloon sisältyvät määrälliset sitoumukset EU:n 143:sta WTO:n maatalous-, kalastus- ja teollisuuden alan tariffikiintiöstä. Tämän lähestymistavan perustana on se, että kunkin tariffikiintiön nykyinen määrä säilyisi täysin ennallaan Yhdistyneen kuningaskunnan EU:sta eroamisen jälkeen mutta se jaettaisiin kahdelle erilliselle tullialueelle: EU27:lle ja Yhdistyneelle kuningaskunnalle.

Sovelletun menetelmän periaate perustuu EU27:ään ja Yhdistyneeseen kuningaskuntaan suuntautuviin kauppavirtoihin edustavalla viitekaudella (vuosien 2013 ja 2015 välinen kolmen vuoden ajanjakso) kaikkien WTO:n tariffikiintiöiden osalta. Sovittua jakomenetelmää kuvataan yksityiskohtaisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2019/216. Tarkemmin sanottuna kyseisen asetuksen 2 artiklan b alakohdassa annetaan komissiolle toimivaltaa muuttaa jako-osuuksia ottaen huomioon merkitykselliset tiedot, jotka se saattaa saada GATT 1994 -sopimuksen XXVIII artiklan nojalla käytyjen neuvottelujen yhteydessä tai muista lähteistä, joille jollakin tullikiintiöllä on merkitystä.

Useimpien Yhdysvaltoja koskevien tariffikiintiöiden osalta Yhdysvallat hyväksyi EU:n ehdottaman jakomäärän. Joidenkin tariffikiintiöiden osalta on sovittu määrien muutoksista, joiden tarkoituksena on lähinnä ottaa huomioon myöhäisempi viitekausi tai välttää Yhdistyneen kuningaskunnan puolelta kaupallisesti kannattamattomia määriä. Lisäksi tarkistetaan EU27:n osuutta Yhdysvaltojen ja Kanadan maakohtaisesta naudanlihan tariffikiintiöstä ja alennetaan naudanlihan kaikkia koskevan tariffikiintiön kiintiötullia.

Yhdysvaltojen kanssa käytyjen neuvottelujen tuloksena tehtiin sopimus, joka parafoitiin 5. maaliskuuta 2021 Genevessä. Asiaa koskevaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2019/216 sekä komission täytäntöönpanoasetuksia (EU) 2020/761 ja (EU) 2020/1988 muutetaan näiden muutettujen tariffikiintiömäärien huomioon ottamiseksi. Euroopan komissio ehdottaa näin ollen, että neuvosto antaa luvan sopimuksen tekemiseen.

SEUT-sopimuksen 218 artiklan 6 kohdan mukaisesti Euroopan parlamentin on annettava nopeasti hyväksyntänsä, jotta neuvosto voi tehdä päätöksen sopimuksen tekemisestä ja jotta sopimus voi tulla voimaan oikea-aikaisesti.

Edellä esitetyn perusteella esittelijä suosittaa, että parlamentti antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle tämän rajoittamatta sen demokraattista oikeutta harjoittaa jatkuvaa valvontaa.

 

 


ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Kaikkiin EU:n luetteloon CLXXV sisältyviin tariffikiintiöihin liittyvien myönnytysten muuttamista Yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisen vuoksi koskeva Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välinen sopimus

Viiteasiakirjat

11723/2022 – C9-0007/2023 – 2022/0231(NLE)

Kuuleminen tai hyväksyntäpyyntö (pvä)

18.1.2023

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

19.1.2023

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AGRI

19.1.2023

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

 Päätös tehty (pvä)

AGRI

3.10.2022

 

 

 

Esittelijä(t)

 Nimitetty (pvä)

Bernd Lange

22.3.2021

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

1.3.2023

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

29

1

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Barry Andrews, Tiziana Beghin, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Markéta Gregorová, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Karin Karlsbro, Bernd Lange, Thierry Mariani, Margarida Marques, Gabriel Mato, Emmanuel Maurel, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Catharina Rinzema, Inma Rodríguez-Piñero, Katarína Roth Neveďalová, Sven Simon, Kathleen Van Brempt, Jörgen Warborn, Jan Zahradil

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Markus Buchheit, José Manuel García-Margallo y Marfil, Enikő Győri, Yannick Jadot, Miapetra Kumpula-Natri, Liudas Mažylis, Joachim Schuster

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (209 art. 7 kohta)

Massimiliano Salini

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

6.3.2023

 


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

29

+

ECR

Jan Zahradil

NI

Tiziana Beghin, Enikő Győri, Carles Puigdemont i Casamajó

PPE

Daniel Caspary, Arnaud Danjean, José Manuel García-Margallo y Marfil, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Liudas Mažylis, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn

Renew

Barry Andrews, Jordi Cañas, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Catharina Rinzema

S&D

Paolo De Castro, Miapetra Kumpula-Natri, Bernd Lange, Margarida Marques, Katarína Roth Neveďalová, Inma Rodríguez-Piñero, Joachim Schuster, Kathleen Van Brempt

Verts/ALE

Markéta Gregorová, Yannick Jadot

 

1

-

The Left

Emmanuel Maurel

 

2

0

ID

Markus Buchheit, Thierry Mariani

 

Symbolien selitys:

+ : puolesta

- : vastaan

0 : tyhjää

 

 

Päivitetty viimeksi: 8. maaliskuuta 2023
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö