Izvješće - A9-0042/2023Izvješće
A9-0042/2023

PREPORUKA o Prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država na temelju članka XXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) iz 1994. o izmjeni koncesija za sve carinske kvote uključene u raspored EU-a CLXXV. zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije

2.3.2023 - (11723/2022 – C9‑0007/2023 – 2022/0231(NLE)) - ***

Odbor za međunarodnu trgovinu
Izvjestitelj: Bernd Lange

Postupak : 2022/0231(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A9-0042/2023
Podneseni tekstovi :
A9-0042/2023
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država na temelju članka XXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) iz 1994. u vezi s izmjenom koncesija za sve carinske kvote uvrštene u raspored EU-a CLXXV. zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije (11723/2022 – C9‑0007/2023 – 2022/0231(NLE))

 

 (Suglasnost)

Europski parlament,

 uzimajući u obzir Nacrt odluke Vijeća (11723/2022),

 uzimajući u Sporazuma između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država na temelju članka XXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) iz 1994. o izmjeni koncesija za sve carinske kvote uključene u raspored EU-a CLXXV. zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije (11724/2022),

 uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 207. stavkom 4. prvim podstavkom i člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a)(v.), Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C9‑0007/2023),

 uzimajući u obzir članak 105. stavke 1. i 4. te članak 114. stavak 7. Poslovnika,

 uzimajući u obzir preporuku Odbora on međunarodnu trgovinu (A9‑0042/2023),

1. daje suglasnost za sklapanje sporazuma;

2. nalaže svojoj predsjednici da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Sjedinjenih Američkih Država.


OBRAZLOŽENJE

S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, EU je u listopadu 2018. službeno započeo pregovore u skladu s člankom XXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) iz 1994. s nizom članica Svjetske trgovinske organizacije (WTO), uključujući Sjedinjene Američke Države (SAD). Pregovori se temelje na načelu „zajedničkog pristupa” koji su EU i Ujedinjena Kraljevina razvili 2017. o tome kako „raspodijeliti” kvantitativne obveze iz rasporeda WTO-a za EU28 u pogledu 143 carinske kvote EU-a u okviru WTO-a za poljoprivredne, ribarske i industrijske proizvode. Taj se pristup temelji na tome da se postojeći opseg svake carinske kvote nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz EU-a u potpunosti zadrži, ali da se dijeli na dva zasebna carinska područja: EU27 i Ujedinjenu Kraljevinu.

Načelo upotrijebljene metodologije temelji se na trgovinskim tokovima u EU27 i Ujedinjenoj Kraljevini tijekom trogodišnjeg reprezentativnog referentnog razdoblja (od 2013. do 2015.) za sve carinske kvote WTO-a. Dogovorena metodologija raspodjele detaljno je opisana u Uredbi (EU) 2019/216 Europskog parlamenta i Vijeća. Točnije, člankom 2. točkom (b) te Uredbe Komisija se ovlašćuje za izmjenu udjela u raspodjeli, uzimajući u obzir relevantne informacije koje može primiti u kontekstu pregovora u skladu s člankom XXVIII. GATT-a iz 1994. ili iz drugih izvora koji su zainteresirani za određenu carinsku kvotu.

Za većinu carinskih kvota koje se odnose na Sjedinjene Američke Države, SAD je prihvatio dodijeljene količine koje je predložio EU. Promjene u obujmu dogovorene su za neke carinske kvote uglavnom kako bi se uzelo u obzir novije referentno razdoblje ili izbjegle količine koje nisu komercijalno održive u Ujedinjenoj Kraljevini. Osim toga, revidirat će se udio EU-27 u carinskim kvotama SAD-a i Kanade za goveđe meso za pojedine zemlje te će se smanjiti stopa unutar kvote za govedinu erga omnes.

Iz pregovora s SAD-om proizišao je Sporazum parafiran 5. ožujka 2021. u Ženevi („Sporazum”). Relevantna Uredba (EU) 2019/216 Europskog parlamenta i Vijeća i provedbene uredbe Komisije (EU) 2020/761 i (EU) 2020/1988 bit će izmijenjene kako bi odražavale te izmijenjene količine carinskih kvota. Europska komisija stoga predlaže Vijeću da odobri sklapanje ovog Sporazuma.

U skladu s člankom 218. stavkom 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU), Vijeću je potrebna suglasnost Europskog parlamenta za usvajanje odluke o sklapanju Sporazuma i njegovo pravovremeno stupanje na snagu.

Uzimajući u obzir sve navedeno, izvjestitelj preporučuje da Europski parlament da suglasnost za sklapanje ovog Sporazuma, ne dovodeći u pitanje svoje demokratsko pravo na stalni nadzor.

 

 

 


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Sporazum između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država o izmjeni koncesija za sve carinske kvote uključene u raspored EU-a CLXXV. zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije

Referentni dokumenti

11723/2022 – C9-0007/2023 – 2022/0231(NLE)

Datum savjetovanja ili zahtjeva za suglasnost

18.1.2023

 

 

 

Nadležni odbor

 Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

19.1.2023

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

 Datum objave na plenarnoj sjednici

AGRI

19.1.2023

 

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

 Datum odluke

AGRI

3.10.2022

 

 

 

Izvjestitelji

 Datum imenovanja

Bernd Lange

22.3.2021

 

 

 

Datum usvajanja

1.3.2023

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

29

1

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Barry Andrews, Tiziana Beghin, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Markéta Gregorová, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Karin Karlsbro, Bernd Lange, Thierry Mariani, Margarida Marques, Gabriel Mato, Emmanuel Maurel, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Catharina Rinzema, Inma Rodríguez-Piñero, Katarína Roth Neveďalová, Sven Simon, Kathleen Van Brempt, Jörgen Warborn, Jan Zahradil

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Markus Buchheit, José Manuel García-Margallo y Marfil, Enikő Győri, Yannick Jadot, Miapetra Kumpula-Natri, Liudas Mažylis, Joachim Schuster

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 209. st. 7.

Massimiliano Salini

Datum podnošenja

6.3.2023

 

 


POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

29

+

ECR

Jan Zahradil

NI

Tiziana Beghin, Enikő Győri, Carles Puigdemont i Casamajó

PPE

Daniel Caspary, Arnaud Danjean, José Manuel García-Margallo y Marfil, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Liudas Mažylis, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn

Renew

Barry Andrews, Jordi Cañas, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Catharina Rinzema

S&D

Paolo De Castro, Miapetra Kumpula-Natri, Bernd Lange, Margarida Marques, Katarína Roth Neveďalová, Inma Rodríguez-Piñero, Joachim Schuster, Kathleen Van Brempt

Verts/ALE

Markéta Gregorová, Yannick Jadot

 

1

-

The Left

Emmanuel Maurel

 

2

0

ID

Markus Buchheit, Thierry Mariani

 

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani

 

 

 

Posljednje ažuriranje: 9. ožujka 2023.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti