Pranešimas - A9-0042/2023Pranešimas
A9-0042/2023

REKOMENDACIJA dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo pagal Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT 1994) XXVIII straipsnį dėl visoms į ES skirtą CLXXV sąrašą įtrauktoms tarifinėms kvotoms taikomų nuolaidų pakeitimo, susijusio su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos, sudarymo Sąjungos vardu projekto

2.3.2023 - (11723/2022 – C9‑0007/2023 – 2022/0231(NLE)) - ***

Tarptautinės prekybos komiteto
Nuomonės referentas: Bernd Lange

Procedūra : 2022/0231(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A9-0042/2023
Pateikti tekstai :
A9-0042/2023
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo pagal Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT 1994) XXVIII straipsnį dėl visoms į ES skirtą CLXXV sąrašą įtrauktoms tarifinėms kvotoms taikomų nuolaidų pakeitimo, susijusio su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos, sudarymo Sąjungos vardu projekto (11723/2022 – C9‑0007/2023 – 2022/0231(NLE))

 

(Pritarimas)

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (11723/2022),

 atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimą pagal Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT 1994) XXVIII straipsnį dėl visoms į ES skirtą CLXXV sąrašą įtrauktoms tarifinėms kvotoms taikomų nuolaidų pakeitimo, susijusio su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos, (11724/2022),

 atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 207 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto v papunktį (C9‑0007/2023),

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 1 ir 4 dalis ir į 114 straipsnio 7 dalį,

 atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto rekomendaciją (A9-0042/2023),

1. pritaria susitarimo sudarymui;

2. paveda Pirmininkei perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybėms ir parlamentams.


AIŠKINAMOJI DALIS

Atsižvelgdama į Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos (ES), 2018 m. spalio mėn. ES oficialiai pradėjo derybų procesą pagal Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT 1994) XXVIII straipsnį su keliomis Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) narėmis, įskaitant Jungtines Amerikos Valstijas (JAV). Pagrindinis derybų principas – 2017 m. ES ir Jungtinės Karalystės suformuluotas bendras požiūris dėl to, kaip reikėtų paskirstyti kiekybinius įsipareigojimus, nurodytus 28 ES valstybių narių PPO sąraše, į kurį įtrauktos 143 ES žemės ūkio, žuvininkystės ir pramonės produktų PPO tarifinės kvotos. Laikantis šio požiūrio, esamas kiekvienos tarifinės kvotos kiekis po Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES būtų visapusiškai išlaikytas, tačiau būtų padalytas dviem atskiroms – 27 ES valstybių narių ir Jungtinės Karalystės – muitų teritorijoms.

Taikomos metodikos principas grindžiamas su visomis PPO tarifinėmis kvotomis susijusiais prekybos srautais į 27 ES valstybes nares ir Jungtinę Karalystę per reprezentatyvųjį ataskaitinį laikotarpį (treji metai nuo 2013 iki 2015 m.). Paskirstymo metodika, dėl kurios susitarta, išsamiai nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2019/216. Konkrečiau, šio reglamento 2 straipsnio b punkte, pagal kurį Komisijai suteikiami įgaliojimai iš dalies keisti paskirstytas dalis atsižvelgiant į susijusią informaciją, kuri gali būti jai pateikta vykstant deryboms pagal GATT 1994 XXVIII straipsnį arba gauta iš kitų šaltinių, kuriuos domina konkrečios tarifinės kvotos.

Atsižvelgiant į daugumą su JAV susijusių tarifinių kvotų, JAV pritarė ES pasiūlytiems paskirstytiems kiekiams. Susitarta dėl kai kurių tarifinių kvotų kiekių pakeitimo, visų pirma siekiant atsižvelgti į naujesnį ataskaitinį laikotarpį ir išvengti komerciniu požiūriu neperspektyvių Jungtinės Karalystės kiekių. Be to, bus persvarstyta 27 ES valstybėms narėms numatyta JAV ir Kanados konkrečiai šaliai skirtos jautienos tarifinės kvotos dalis ir bus sumažinta erga omnes jautienos tarifinei kvotai taikoma norma.

Derybos su JAV baigėsi susitarimu, kuris buvo parafuotas 2021 m. kovo 5 d. Ženevoje (toliau – susitarimas). Atitinkamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/216 ir Komisijos įgyvendinimo reglamentai (ES) 2020/761 ir (ES) 2020/1988 bus iš dalies pakeisti, kad atspindėtų šiuos pakeistus tarifinių kvotų kiekius. Todėl Europos Komisija siūlo Tarybai įgalioti sudaryti susitarimą.

Vadovaujantis SESV 218 straipsnio 6 dalimi, kad Taryba galėtų priimti sprendimą sudaryti minėtą susitarimą ir kad jis laiku įsigaliotų, ji turi nedelsiant gauti Europos Parlamento pritarimą.

Atsižvelgdamas į išdėstytas pastabas, pranešėjas rekomenduoja, kad Parlamentas pritartų susitarimo sudarymui, nedarant poveikio jo demokratinei teisei vykdyti nuolatinį tikrinimą.

 

 


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

– Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimas dėl visoms į ES skirtą CLXXV sąrašą įtrauktoms tarifinėms kvotoms taikomų nuolaidų pakeitimo, susijusio su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos

Nuorodos

11723/2022 – C9-0007/2023 – 2022/0231(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

18.1.2023

 

 

 

Atsakingas komitetas

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

19.1.2023

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AGRI

19.1.2023

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

 Sprendimo data

AGRI

3.10.2022

 

 

 

Pranešėjai

 Paskyrimo data

Bernd Lange

22.3.2021

 

 

 

Priėmimo data

1.3.2023

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

29

1

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Barry Andrews, Tiziana Beghin, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Markéta Gregorová, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Karin Karlsbro, Bernd Lange, Thierry Mariani, Margarida Marques, Gabriel Mato, Emmanuel Maurel, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Catharina Rinzema, Inma Rodríguez-Piñero, Katarína Roth Neveďalová, Sven Simon, Kathleen Van Brempt, Jörgen Warborn, Jan Zahradil

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Markus Buchheit, José Manuel García-Margallo y Marfil, Enikő Győri, Yannick Jadot, Miapetra Kumpula-Natri, Liudas Mažylis, Joachim Schuster

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (209 straipsnio 7 dalis)

Massimiliano Salini

Pateikimo data

6.3.2023

 


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

29

+

ECR

Jan Zahradil

NI

Tiziana Beghin, Enikő Győri, Carles Puigdemont i Casamajó

PPE

Daniel Caspary, Arnaud Danjean, José Manuel García-Margallo y Marfil, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Liudas Mažylis, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn

Renew

Barry Andrews, Jordi Cañas, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Catharina Rinzema

S&D

Paolo De Castro, Miapetra Kumpula-Natri, Bernd Lange, Margarida Marques, Katarína Roth Neveďalová, Inma Rodríguez-Piñero, Joachim Schuster, Kathleen Van Brempt

Verts/ALE

Markéta Gregorová, Yannick Jadot

 

1

-

The Left

Emmanuel Maurel

 

2

0

ID

Markus Buchheit, Thierry Mariani

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

 

 

Atnaujinta: 2023 m. kovo 10 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika