Ziņojums - A9-0042/2023Ziņojums
A9-0042/2023

IETEIKUMS par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm, panāktu, ievērojot 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT 1994) XXVIII pantu, par visu ES CLXXV sarakstā iekļauto tarifa kvotu koncesiju grozīšanu sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības

2.3.2023 - (11723/2022 – C9‑0007/2023 – 2022/0231(NLE)) - ***

Starptautiskās tirdzniecības komiteja
Referents: Bernd Lange

Procedūra : 2022/0231(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A9-0042/2023
Iesniegtie teksti :
A9-0042/2023
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm, panāktu, ievērojot 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT 1994) XXVIII pantu, par visu ES CLXXV sarakstā iekļauto tarifa kvotu koncesiju grozīšanu sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības (11723/2022 – C9‑0007/2023 – 2022/0231(NLE))

 

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (11723/2022),

 ņemot vērā Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm, panākts, ievērojot 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT 1994) XXVIII pantu, par visu ES CLXXV sarakstā iekļauto tarifa kvotu koncesiju grozīšanu sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības (11724/2022),

 ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 207. panta 4.  punktu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunkta v) punktu (C9‑0007/2023),

 ņemot vērā Reglamenta 105. panta 1. un 4. punktu 114. panta 7. punktu,

 ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ieteikumu (A9‑0042/2023),

1. sniedz piekrišanu nolīguma slēgšanai;

2. uzdod priekšsēdētājai Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Amerikas Savienoto Valstu valdībai un parlamentam.


PASKAIDROJUMS

2018. gada oktobrī Ženēvā Eiropas Savienība (ES) sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no ES oficiāli sāka sarunas (saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT) XXVIII pantu) ar vairākām Pasaules Tirdzniecības Organizācijas (PTO) dalībvalstīm, tostarp Amerikas Savienotajām Valstīm (ASV). Sarunu pamatprincips ir ES un Apvienotās Karalistes 2017. gadā izstrādātā “kopīgā pieeja” par to, kā “sadalīt” kvantitatīvās saistības, kas ietvertas ES 28 dalībvalstu PTO sarakstā attiecībā uz 143 ES lauksaimniecības, zivsaimniecības un rūpniecības tarifa kvotām (TK), kas noteiktas saskaņā ar PTO. Šī pieeja pamatojas uz principu, kas paredz pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES katras TK pašreizējo apjomu pilnībā saglabāt, tomēr sadalīt divās atsevišķās muitas teritorijās, proti, ES 27 dalībvalstīs un Apvienotajā Karalistē.

Izmantotās metodikas princips ir balstīts uz tirdzniecības plūsmām, kas reprezentatīvā atsauces periodā (proti, 3 gadu laikposmā no 2013. gada līdz 2015. gadam) ienāk ES 27 dalībvalstīs un Apvienotajā Karalistē attiecībā uz visām PTO tarifa kvotām. Sadalījuma metodika, par kuru panākta vienošanās, ir izsmeļoši izklāstīta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2019/216. Konkrētāk, ar šīs regulas 2. panta b) apakšpunktu Komisija ir pilnvarota grozīt sadalījuma daļas, ņemot vērā attiecīgo informāciju, ko tā var saņemt vai nu saistībā ar sarunām saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību XXVIII pantu, vai no citiem avotiem, kas ir ieinteresēti konkrētā tarifa kvotā.

Attiecībā uz lielāko daļu savu tarifa kvotu ASV ir piekritušas ES ierosinājumam par sadalījuma apjomiem. Attiecībā uz dažām tarifa kvotām ir panākta vienošanās par apjomu izmaiņām, lai ņemtu vērā nesenāku atsauces periodu vai izvairītos no komerciāli neilgtspējīga apjoma Apvienotās Karalistes pusē. Turklāt ES-27 daļa konkrētai valstij piemērojamā ASV vai Kanādas tarifa kvotā liellopu gaļai tiks pārskatīta, un kvotas likme attiecībā uz erga omnes liellopu gaļas tarifa kvotu tiks samazināta.

Pēc sarunām ar ASV 2021. gada 5. martā Ženēvā tika parafēts nolīgums (“nolīgums”). Attiecīgā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/216 un Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2020/761 un (ES) 2020/1988 tiks grozītas, lai atspoguļotu grozītos tarifa kvotu apjomus. Tādēļ Eiropas Komisija ierosina Padomei atļaut nolīguma slēgšanu.

Saskaņā ar LESD 218. panta 6. punktu ir nepieciešama Eiropas Parlamenta ātra piekrišana, lai Padome varētu pieņemt lēmumu par šā nolīguma noslēgšanu un lai tas pienācīgā laikā varētu stāties spēkā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, referents iesaka Parlamentam sniegt piekrišanu šā nolīguma noslēgšanai, neskarot Parlamenta demokrātiskās tiesības veikt pastāvīgu pārbaudi.

 


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Nolīgums starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm par visu ES CLXXV sarakstā iekļauto tarifa kvotu koncesiju grozīšanu sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības

Atsauces

11723/2022 – C9-0007/2023 – 2022/0231(NLE)

Apspriešanās vai piekrišanas pieprasījuma datums

18.1.2023

 

 

 

Atbildīgā komiteja

 Datums, kad paziņoja plenārsēdē

INTA

19.1.2023

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

 Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AGRI

19.1.2023

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

 Lēmuma datums

AGRI

3.10.2022

 

 

 

Referenti

 Iecelšanas datums

Bernd Lange

22.3.2021

 

 

 

Pieņemšanas datums

1.3.2023

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

29

1

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Barry Andrews, Tiziana Beghin, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Markéta Gregorová, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Karin Karlsbro, Bernd Lange, Thierry Mariani, Margarida Marques, Gabriel Mato, Emmanuel Maurel, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Catharina Rinzema, Inma Rodríguez-Piñero, Katarína Roth Neveďalová, Sven Simon, Kathleen Van Brempt, Jörgen Warborn, Jan Zahradil

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Markus Buchheit, José Manuel García-Margallo y Marfil, Enikő Győri, Yannick Jadot, Miapetra Kumpula-Natri, Liudas Mažylis, Joachim Schuster

Aizstājēji (209. panta 7. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Massimiliano Salini

Iesniegšanas datums

6.3.2023

 


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

29

+

ECR

Jan Zahradil

NI

Tiziana Beghin, Enikő Győri, Carles Puigdemont i Casamajó

PPE

Daniel Caspary, Arnaud Danjean, José Manuel García-Margallo y Marfil, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Liudas Mažylis, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn

Renew

Barry Andrews, Jordi Cañas, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Catharina Rinzema

S&D

Paolo De Castro, Miapetra Kumpula-Natri, Bernd Lange, Margarida Marques, Katarína Roth Neveďalová, Inma Rodríguez-Piñero, Joachim Schuster, Kathleen Van Brempt

Verts/ALE

Markéta Gregorová, Yannick Jadot

 

1

-

The Left

Emmanuel Maurel

 

2

0

ID

Markus Buchheit, Thierry Mariani

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+ : par

- : pret

0 : atturas

 

 

Pēdējā atjaunošana: 2023. gada 9. marts
Juridisks paziņojums - Privātuma politika