ZALECENIE w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki na podstawie artykułu XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 dotyczącej zmiany koncesji w odniesieniu do wszystkich kontyngentów taryfowych znajdujących się na liście koncesyjnej UE CLXXV w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej

2.3.2023 - (11723/2022 – C9‑0007/2023 – 2022/0231(NLE)) - ***

Komisja Handlu Międzynarodowego
Sprawozdawca: Bernd Lange

Procedura : 2022/0231(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A9-0042/2023
Teksty złożone :
A9-0042/2023
Debaty :
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki na podstawie artykułu XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 dotyczącej zmiany koncesji w odniesieniu do wszystkich kontyngentów taryfowych znajdujących się na liście koncesyjnej UE CLXXV w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej (11723/2022 – C9-0007/2023 – 2022/0231(NLE))

 

(Zgoda)

Parlament Europejski,

 uwzględniając projekt decyzji Rady (11723/2022),

 uwzględniając Umowę między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki na podstawie art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 dotyczącą zmiany koncesji w odniesieniu do wszystkich kontyngentów taryfowych znajdujących się na liście koncesyjnej UE CLXXV w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej (11724/2022),

 uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 207 ust. 4 akapit pierwszy i art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C9-0007/2023),

 uwzględniając art. 105 ust. 1 i 4 oraz art. 114 ust. 7 Regulaminu,

 uwzględniając zalecenie Komisji Handlu Międzynarodowego (A9-0042/2023),

1. wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2. zobowiązuje swoją przewodniczącą do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki.


UZASADNIENIE

W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej UE oficjalnie rozpoczęła w październiku 2018 r. negocjacje na mocy art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 z szeregiem członków Światowej Organizacji Handlu (WTO), w tym ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki (USA). Podstawową zasadą negocjacji jest „wspólne podejście” opracowane przez UE i Zjednoczone Królestwo w 2017 r., dotyczące sposobu podziału zobowiązań ilościowych znajdujących się na obowiązującej UE-28 liście koncesyjnej WTO odnoszącej się do 143 unijnych kontyngentów taryfowych WTO dotyczących rolnictwa, rybołówstwa i przemysłu. Podejście to opiera się na założeniu, że obecna wielkość każdego kontyngentu taryfowego zostanie w pełni utrzymana po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z UE, lecz zostanie podzielona między dwa odrębne obszary celne: UE-27 i Zjednoczone Królestwo.

Zasada leżąca u podstaw zastosowanej metody opiera się na przepływach handlowych do UE-27 i Zjednoczonego Królestwa w reprezentatywnym okresie odniesienia (trzyletnim, od 2013 do 2015 r.) dla wszystkich kontyngentów taryfowych WTO. Uzgodnioną metodę podziału opisano szczegółowo w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/216. Dokładniej rzecz ujmując, w art. 2 lit. b) tego rozporządzenia przyznano Komisji prawo do zmiany podziału w celu uwzględnienia istotnych informacji, które może ona otrzymać w kontekście negocjacji na podstawie art. XXVIII GATT 1994 lub z innych źródeł mających interes w danym kontyngencie taryfowym.

W przypadku większości kontyngentów taryfowych dotyczących Stanów Zjednoczonych podział wielkości zaproponowany przez UE został zaakceptowany przez USA. W przypadku niektórych kontyngentów taryfowych uzgodniono zmiany wielkości, głównie aby uwzględnić nowszy okres odniesienia lub uniknąć nieznaczących z handlowego punktu widzenia wielkości po stronie Zjednoczonego Królestwa. Ponadto zmieniony zostanie udział UE-27 w kontyngencie taryfowym na wołowinę dla USA i Kanady, a stawka celna w ramach kontyngentu w odniesieniu do kontyngentu taryfowego na wołowinę erga omnes zostanie obniżona.

Negocjacje z USA zakończyły się zawarciem porozumienia, które parafowano 5 marca 2021 r. w Genewie („porozumienie”). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/216 oraz rozporządzenia wykonawcze Komisji (UE) 2020/761 i (UE) 2020/1988 zostaną zmienione w celu odzwierciedlenia tych zmienionych wielkości kontyngentów taryfowych. W związku z tym Komisja Europejska wnioskuje do Rady o zgodę na zawarcie tego porozumienia.

Zgodnie z art. 218 ust. 6 TFUE, aby Rada mogła przyjąć decyzję o zawarciu porozumienia i aby porozumienie mogło wejść w życie w odpowiednim czasie, konieczna jest szybka zgoda Parlamentu Europejskiego.

W świetle powyższego sprawozdawca zaleca Parlamentowi wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia, z zastrzeżeniem demokratycznego prawa Parlamentu do stałej kontroli.

 

 


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Porozumienie między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie zmiany koncesji dotyczących wszystkich kontyngentów taryfowych znajdujących się na liście koncesyjnej UE CLXXV w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej

Odsyłacze

11723/2022 – C9-0007/2023 – 2022/0231(NLE)

Data skonsultowania się lub zwrócenia się o wyrażenie zgody

18.1.2023

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

19.1.2023

 

 

 

Komisje opiniodawcze

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

AGRI

19.1.2023

 

 

 

Rezygnacja z wydania opinii

 Data decyzji

AGRI

3.10.2022

 

 

 

Sprawozdawcy

 Data powołania

Bernd Lange

22.3.2021

 

 

 

Data przyjęcia

1.3.2023

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

29

1

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Barry Andrews, Tiziana Beghin, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Markéta Gregorová, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Karin Karlsbro, Bernd Lange, Thierry Mariani, Margarida Marques, Gabriel Mato, Emmanuel Maurel, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Catharina Rinzema, Inma Rodríguez-Piñero, Katarína Roth Neveďalová, Sven Simon, Kathleen Van Brempt, Jörgen Warborn, Jan Zahradil

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Markus Buchheit, José Manuel García-Margallo y Marfil, Enikő Győri, Yannick Jadot, Miapetra Kumpula-Natri, Liudas Mažylis, Joachim Schuster

Zastępcy (art. 209 ust. 7) obecni podczas głosowania końcowego

Massimiliano Salini

Data złożenia

6.3.2023

 


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

29

+

ECR

Jan Zahradil

NI

Tiziana Beghin, Enikő Győri, Carles Puigdemont i Casamajó

PPE

Daniel Caspary, Arnaud Danjean, José Manuel García-Margallo y Marfil, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Liudas Mažylis, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn

Renew

Barry Andrews, Jordi Cañas, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Catharina Rinzema

S&D

Paolo De Castro, Miapetra Kumpula-Natri, Bernd Lange, Margarida Marques, Katarína Roth Neveďalová, Inma Rodríguez-Piñero, Joachim Schuster, Kathleen Van Brempt

Verts/ALE

Markéta Gregorová, Yannick Jadot

 

1

-

The Left

Emmanuel Maurel

 

2

0

ID

Markus Buchheit, Thierry Mariani

 

Objaśnienie używanych znaków:

+ : za

- : przeciw

0 : wstrzymało się

 

 

Ostatnia aktualizacja: 10 marca 2023
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności