RECOMANDARE referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii în temeiul articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) din 1994 cu privire la modificarea concesiilor privind toate contingentele tarifare incluse în lista CLXXV a UE ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană

2.3.2023 - (11723/2022 – C9‑0007/2023 – 2022/0231(NLE)) - ***

Comisia pentru comerț internațional
Raportor: Bernd Lange

Procedură : 2022/0231(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A9-0042/2023
Texte depuse :
A9-0042/2023
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii în temeiul articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) din 1994 cu privire la modificarea concesiilor privind toate contingentele tarifare incluse în lista CLXXV a UE ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană (11723/2022 – C9‑0007/2023 – 2022/0231(NLE))

 

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

 având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (11723/2022),

 având în vedere Acordul între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii în temeiul articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) din 1994 cu privire la modificarea concesiilor privind toate contingentele tarifare incluse în lista CLXXV a UE ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană (11724/2022),

 având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 207 alineatul (4) primul paragraf și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C9‑0007/2023),

 având în vedere articolul 105 alineatele (1) și (4) și articolul 114 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere recomandarea Comisiei pentru comerț internațional (A9-0042/2023),

1. aprobă încheierea acordului;

2. încredințează Președintei sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și guvernului și parlamentului Statelor Unite ale Americii.


EXPUNERE DE MOTIVE

În perspectiva retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană (UE), în octombrie 2018 UE a lansat oficial negocieri [în temeiul articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) 1994] cu o serie de state membre ale Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), printre care se numără și Statele Unite ale Americii (SUA). Principiul de bază al negocierilor este o „abordare comună” pusă la punct între UE și Regatul Unit în 2017 cu privire la modul de „repartizare” a angajamentelor cantitative cuprinse în lista de 143 de contingente tarifare a OMC-UE-28 în agricultură, pescuit și industrie. Baza acestei abordări este că volumul actual al fiecărui contingent tarifar va fi menținut integral după retragerea Regatului Unit din UE, dar va fi împărțit în două teritorii vamale distincte: UE-27 și Regatul Unit.

Principiul metodologiei aplicate se bazează pe fluxurile comerciale înspre UE-27 și Regatul Unit în cursul unei perioade de referință reprezentative (de 3 ani – între 2013 și 2015) pentru toate contingentele tarifare OMC. Metodologia de repartizare convenită este descrisă în detaliu în Regulamentul (UE) 2019/216 al Parlamentului European și al Consiliului. Mai precis, articolul 2 litera (b) din respectivul regulament împuternicește Comisia să modifice cotele de repartizare, ținând seama de informațiile pertinente pe care le poate primi fie în contextul negocierilor în temeiul articolului XXVIII din GATT 1994, fie din alte surse cu un interes pentru un contingent tarifar specific.

Pentru majoritatea contingentelor tarifare care privesc SUA, volumele repartizate propuse de UE au fost acceptate de SUA. Au fost convenite și modificări ale volumelor pentru anumite contingente tarifare, în principal pentru a ține seama de o perioadă de referință mai recentă sau pentru a evita volume neviabile din punct de vedere comercial din partea Regatului Unit. În plus, cota UE-27 din contingentul tarifar pentru carnea de vită specific SUA și Canadei va fi revizuită, iar rata aplicabilă în cadrul contingentului tarifar pentru carnea de vită erga omnes va fi redusă.

Negocierile cu SUA au avut drept rezultat un acord parafat la 5 martie 2021 la Geneva („acordul”). Regulamentele relevante ale UE, și anume Regulamentul (UE) 2019/216 al Parlamentului European și al Consiliului și Regulamentele de punere în aplicare (UE) 2020/761 și (UE) 2020/1988 ale Comisiei vor fi modificate pentru a reflecta respectivele volume modificate din contingentele tarifare. În consecință, Comisia Europeană propune Consiliului să autorizeze încheierea acordului.

În conformitate cu articolul 218 alineatul (6) din TFUE, Consiliul are nevoie de aprobarea rapidă din partea Parlamentului European pentru a adopta o decizie privind încheierea acordului și pentru ca acordul să intre în vigoare în timp util.

Având în vedere cele de mai sus, raportorul recomandă ca Parlamentul să aprobe încheierea acordului, fără a se aduce atingere dreptului său democratic de control permanent.

 

 


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Acordul dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii referitor la modificarea concesiilor privind toate contingentele tarifare incluse în lista CLXXV a UE ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană

Referințe

11723/2022 – C9-0007/2023 – 2022/0231(NLE)

Data consultării sau a cererii de aprobare

18.1.2023

 

 

 

Comisie competentă

 Data anunțului în plen

INTA

19.1.2023

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

 Data anunțului în plen

AGRI

19.1.2023

 

 

 

Avize care nu au fost emise

 Data deciziei

AGRI

3.10.2022

 

 

 

Raportori

 Data numirii

Bernd Lange

22.3.2021

 

 

 

Data adoptării

1.3.2023

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

29

1

2

Membri titulari prezenți la votul final

Barry Andrews, Tiziana Beghin, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Markéta Gregorová, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Karin Karlsbro, Bernd Lange, Thierry Mariani, Margarida Marques, Gabriel Mato, Emmanuel Maurel, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Catharina Rinzema, Inma Rodríguez-Piñero, Katarína Roth Neveďalová, Sven Simon, Kathleen Van Brempt, Jörgen Warborn, Jan Zahradil

Membri supleanți prezenți la votul final

Markus Buchheit, José Manuel García-Margallo y Marfil, Enikő Győri, Yannick Jadot, Miapetra Kumpula-Natri, Liudas Mažylis, Joachim Schuster

Membri supleanți [articolul 209 alineatul (7)] prezenți la votul final

Massimiliano Salini

Data depunerii

6.3.2023

 


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

29

+

ECR

Jan Zahradil

NI

Tiziana Beghin, Enikő Győri, Carles Puigdemont i Casamajó

PPE

Daniel Caspary, Arnaud Danjean, José Manuel García-Margallo y Marfil, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Liudas Mažylis, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn

Renew

Barry Andrews, Jordi Cañas, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Catharina Rinzema

S&D

Paolo De Castro, Miapetra Kumpula-Natri, Bernd Lange, Margarida Marques, Katarína Roth Neveďalová, Inma Rodríguez-Piñero, Joachim Schuster, Kathleen Van Brempt

Verts/ALE

Markéta Gregorová, Yannick Jadot

 

1

-

The Left

Emmanuel Maurel

 

2

0

ID

Markus Buchheit, Thierry Mariani

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

 

 

Ultima actualizare: 10 martie 2023
Aviz juridic - Politica de confidențialitate