Betänkande - A9-0042/2023Betänkande
A9-0042/2023

REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater enligt artikel XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden när det gäller alla tullkvoter på EU:s lista CLXXV till följd av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen

2.3.2023 - (11723/2022 – C9‑0007/2023 – 2022/0231(NLE)) - ***

Utskottet för internationell handel
Föredragande: Bernd Lange

Förfarande : 2022/0231(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A9-0042/2023
Ingivna texter :
A9-0042/2023
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater enligt artikel XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden när det gäller alla tullkvoter på EU:s lista CLXXV till följd av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen (11723/2022 – C9‑0007/2023 – 2022/0231(NLE))

 

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av utkastet till rådets beslut (11723/2022),

 med beaktande av utkastet till avtal mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater enligt artikel XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden när det gäller alla tullkvoter på EU:s lista CLXXV till följd av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen (11724/2022),

 med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 207.4 första stycket och artikel 218.6 andra stycket led a led v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C9‑0007/2023),

 med beaktande av artikel 105.1 och 105.4 samt artikel 114.7 i arbetsordningen,

 med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel (A9‑0042/2023).

1. Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Amerikas förenta stater.


MOTIVERING

Med anledning av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen (EU) inledde EU i oktober 2018 formellt förhandlingar enligt artikel XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 med ett antal medlemmar i Världshandelsorganisationen (WTO), däribland Amerikas förenta stater (USA). Den underliggande principen för förhandlingarna är en ”gemensam strategi” som EU och Förenade kungariket utvecklade 2017 för fördelningen av de kvantitativa åtagandena för EU-28 i WTO:s lista för EU:s 143 WTO‑tullkvoter för jordbruk, fiske och industri. Grunden för denna strategi är att de befintliga volymerna för varje tullkvot helt och hållet ska bibehållas efter Förenade kungarikets utträde ur EU, men att de ska fördelas på två åtskilda tullområden: EU‑27 och Förenade kungariket.

Principen för den tillämpade metoden bygger på handelsflödena till EU-27 och Förenade kungariket under en representativ referensperiod (tre år mellan 2013 och 2015) för alla WTO-tullkvoter. Den överenskomna metoden för fördelningen beskrivs i detalj i rådets och Europaparlamentets förordning (EU) 2019/216. Närmare bestämt ger artikel 2b i denna förordning kommissionen befogenhet att ändra fördelningen av andelar med beaktande av relevanta uppgifter som den kan få antingen i samband med förhandlingar enligt artikel XXVIII i Gatt 1994 eller från andra källor av intresse när det gäller en särskild tullkvot.

För majoriteten av de tullkvoter där USA berörs godtog Förenta staterna de fördelade volymer som föreslagits av EU. Volymförändringar har överenskommits för vissa tullkvoter, främst för att ta hänsyn till en senare referensperiod eller för att undvika icke-kommersiellt lönsamma volymer från Förenade kungarikets sida. Dessutom kommer EU-27:s andel av USA:s och Kanadas landspecifika tullkvot för nötkött att ses över och tullsatsen inom kvoten för nötkött (erga omnes) kommer att sänkas.

Förhandlingarna med USA resulterade i ett avtal som paraferades den 5 mars 2021 i Genève (avtalet). Den berörda förordningen, dvs. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/216 och kommissionens genomförandeförordningar (EU) 2020/761 och (EU) 2020/1988 kommer att ändras för att återspegla dessa ändrade tullkvoter. Europeiska kommissionen föreslår därför att rådet bemyndigar ingåendet av avtalet.

I enlighet med artikel 218.6 i EUF-fördraget måste Europaparlamentet ge sitt snabba godkännande för att rådet ska kunna anta ett beslut om ingående av avtalet och för att avtalet ska kunna träda i kraft i rätt tid.

Mot bakgrund av ovanstående rekommenderar föredraganden att parlamentet ska godkänna att avtalet ingås, utan att det påverkar parlamentets demokratiska rätt till fortlöpande kontroll.

 


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om ändring av medgivanden när det gäller alla tullkvoter på EU:s lista CLXXV till följd av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen

Referensnummer

11723/2022 – C9-0007/2023 – 2022/0231(NLE)

Samråd eller begäran om godkännande

18.1.2023

 

 

 

Ansvarigt utskott

 Tillkännagivande i kammaren

INTA

19.1.2023

 

 

 

Rådgivande utskott

 Tillkännagivande i kammaren

AGRI

19.1.2023

 

 

 

Inget yttrande avges

 Beslut

AGRI

3.10.2022

 

 

 

Föredragande

 Utnämning

Bernd Lange

22.3.2021

 

 

 

Antagande

1.3.2023

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

29

1

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Barry Andrews, Tiziana Beghin, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Markéta Gregorová, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Karin Karlsbro, Bernd Lange, Thierry Mariani, Margarida Marques, Gabriel Mato, Emmanuel Maurel, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Catharina Rinzema, Inma Rodríguez-Piñero, Katarína Roth Neveďalová, Sven Simon, Kathleen Van Brempt, Jörgen Warborn, Jan Zahradil

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Markus Buchheit, José Manuel García-Margallo y Marfil, Enikő Győri, Yannick Jadot, Miapetra Kumpula-Natri, Liudas Mažylis, Joachim Schuster

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 209.7)

Massimiliano Salini

Ingivande

6.3.2023

 


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

29

+

ECR

Jan Zahradil

NI

Tiziana Beghin, Enikő Győri, Carles Puigdemont i Casamajó

PPE

Daniel Caspary, Arnaud Danjean, José Manuel García-Margallo y Marfil, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Liudas Mažylis, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn

Renew

Barry Andrews, Jordi Cañas, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Catharina Rinzema

S&D

Paolo De Castro, Miapetra Kumpula-Natri, Bernd Lange, Margarida Marques, Katarína Roth Neveďalová, Inma Rodríguez-Piñero, Joachim Schuster, Kathleen Van Brempt

Verts/ALE

Markéta Gregorová, Yannick Jadot

 

1

-

The Left

Emmanuel Maurel

 

2

0

ID

Markus Buchheit, Thierry Mariani

 

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster

 

 

Senaste uppdatering: 10 mars 2023
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy