SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o fluórovaných skleníkových plynoch, ktorým sa mení smernica (EÚ) 2019/1937 a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 517/2014

7.3.2023 - (COM(2022)0150 – C9‑0142/2022 – 2022/0099(COD)) - ***I

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Spravodajca: Bas Eickhout


Postup : 2022/0099(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A9-0048/2023

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o fluórovaných skleníkových plynoch, ktorým sa mení smernica (EÚ) 2019/1937 a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 517/2014

(COM(2022)0150 – C9‑0142/2022 – 2022/0099(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

 so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2022)0150),

 so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 192 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C9‑0142/2022),

 so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

 so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 15. júna 2022[1],

 po porade s Výborom regiónov,

 so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na stanovisko Výboru pre priemysel, výskum a energetiku,

 so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A9-0048/2023),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3. poveruje svoju predsedníčku, aby postúpila túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


Pozmeňujúci návrh  1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1) V Európskej zelenej dohode sa vytýčila nová stratégia rastu pre Úniu, ktorej cieľom je transformovať Úniu na spravodlivú a prosperujúcu spoločnosť s moderným a konkurencieschopným hospodárstvom, ktoré efektívne využíva zdroje. Znovu potvrdzuje ambíciu Komisie zvýšiť ciele v oblasti klímy a zmeniť Európu na prvý klimaticky neutrálny kontinent do roku 2050 a chrániť zdravie a blaho občanov pred rizikami a vplyvmi súvisiacimi so životným prostredím. Okrem toho sa EÚ zaviazala plniť Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj a jej ciele udržateľného rozvoja.

(1) Európskou zelenou dohodou sa začala realizovať nová stratégia rastu pre Úniu, ktorej cieľom je transformovať ju na spravodlivú a prosperujúcu spoločnosť s moderným a konkurencieschopným hospodárstvom, ktoré efektívne využíva zdroje. Znovu potvrdzuje ambíciu Komisie zmeniť Európu na prvý klimaticky neutrálny kontinent s nulovým znečisťovaním do roku 2050 a chrániť zdravie a blaho občanov pred rizikami a vplyvmi súvisiacimi so životným prostredím. Okrem toho sa EÚ zaviazala dodržiavať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/11191a („európsky právny predpis v oblasti klímy“), 8. environmentálny akčný program a Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj a jej ciele udržateľného rozvoja.

 

_________________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1119 z 30. júna 2021, ktorým sa stanovuje rámec na dosiahnutie klimatickej neutrality a menia nariadenia (ES) č. 401/2009 a (EÚ) 2018/1999 (európsky právny predpis v oblasti klímy) (Ú. v. EÚ L 243, 9.7.2021, s. 1).

Pozmeňujúci návrh  2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/201426 bolo prijaté s cieľom zvrátiť stúpajúci objem emisií fluórovaných skleníkových plynov. Zo záverov hodnotenia vypracovaného Komisiou vyplynulo, že nariadenie (EÚ) č. 517/2014 viedlo k medziročnému poklesu emisií fluórovaných skleníkových plynov. Dodávky fluórovaných uhľovodíkov (ďalej len „HFC“) sa od roku 2015 do roku 2019 znížili o 37 % v metrických tonách a o 47 % v tonách ekvivalentu CO2. V mnohých druhoch zariadení, v ktorých sa tradične používali fluórované skleníkové plyny, takisto jednoznačne došlo k prechodu na používanie alternatív s nižším potenciálom globálneho otepľovania (ďalej len „GWP“) vrátane prirodzených alternatív (napr. CO2, amoniak, uhľovodíky, voda).

(3) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/201426 bolo prijaté s cieľom zvrátiť stúpajúci objem emisií fluórovaných skleníkových plynov. Zo záverov hodnotenia vypracovaného Komisiou vyplynulo, že nariadenie (EÚ) č. 517/2014 viedlo k medziročnému poklesu emisií fluórovaných skleníkových plynov. Dodávky fluórovaných uhľovodíkov (ďalej len „HFC“) sa od roku 2015 do roku 2019 znížili o 37 % v metrických tonách a o 47 % v tonách ekvivalentu CO2. V mnohých druhoch zariadení, v ktorých sa tradične používali fluórované skleníkové plyny, takisto jednoznačne došlo k prechodu na používanie alternatív s nižším potenciálom globálneho otepľovania (ďalej len „GWP“) vrátane prirodzených alternatív (napr. vzduch, CO2, amoniak, uhľovodíky, voda).

_________________

_________________

26 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014 zo 16. apríla 2014 o fluórovaných skleníkových plynoch (Ú. v. EÚ L 150, 20.5.2014, s. 195).

26 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014 zo 16. apríla 2014 o fluórovaných skleníkových plynoch (Ú. v. EÚ L 150, 20.5.2014, s. 195).

Pozmeňujúci návrh  3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a) V pláne REPowerEU sa predpokladá, že do roku 2026 sa v Únii nainštaluje ďalších 20 miliónov nových tepelných čerpadiel a do roku 2030 takmer 60 miliónov. Úplné vyradenie HFC najneskôr do roku 2050 by malo byť v súlade s ambíciami Únie v oblasti energetickej účinnosti, ako sú stanovené okrem iného v Európskej zelenej dohode, smernici o energetickej efektívnosti (smernica 2012/27/EÚ) a smernici o energetickej hospodárnosti budov (smernica 2010/31/EÚ) a plánom REPowerEU a malo by tieto ambície dopĺňať, a to vrátane zavádzania aplikácií rekuperácie odpadového tepla s nízkym vplyvom na klímu, ako sú tepelné čerpadlá, ako aj investícií do elektrifikácie, rozšírenia rozvodnej siete a zvýšeného využívania batérií v odvetví energetiky a dopravy.

Pozmeňujúci návrh  4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6b) Je veľmi dôležité, aby Komisia vo svojich nadchádzajúcich legislatívnych návrhoch, ako je revízia nariadenia ES/1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (ďalej len „nariadenie REACH“) zohľadnila postupné vyraďovanie perfluóralkylovaných a polyfluóralkylových látok (PFAS).

Pozmeňujúci návrh  5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7) Na zabezpečenie súladu s požiadavkami na nahlasovanie podľa protokolu by sa mal potenciál globálneho otepľovania fluórovaných uhľovodíkov vypočítať podľa 100-ročného potenciálu globálneho otepľovania jedného kilogramu plynu v pomere k jednému kilogramu CO2 na základe štvrtej hodnotiacej správy prijatej IPCC. Pre ostatné látky by sa mala použiť najnovšia hodnotiaca správa IPCC. Ak je to možné, mal by sa poskytnúť 20-ročný potenciál globálneho otepľovania s cieľom lepšie informovať o tom, aký majú látky, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, vplyv na klímu.

(7) Na zabezpečenie súladu s požiadavkami na nahlasovanie podľa protokolu by sa mal potenciál globálneho otepľovania fluórovaných uhľovodíkov vypočítať podľa 100-ročného potenciálu globálneho otepľovania jedného kilogramu plynu v pomere k jednému kilogramu CO2 na základe štvrtej hodnotiacej správy prijatej IPCC. Pre ostatné látky by sa mala použiť najnovšia hodnotiaca správa IPCC. Ak je to možné, mal by sa poskytnúť 20-ročný potenciál globálneho otepľovania s cieľom lepšie informovať o tom, aký majú látky, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, vplyv na klímu. Komisia by sa mala zasadzovať za aktualizáciu na medzinárodnej úrovni hodnôt GWP fluórovaných skleníkových plynov v súlade so šiestou hodnotiacou správou, ktorú prijal IPCC.

Pozmeňujúci návrh  6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8) Zámerné uvoľňovanie fluórovaných látok, ak je nezákonné, je vážnym porušením tohto nariadenia a malo by byť výslovne zakázané. Prevádzkovatelia a výrobcovia zariadení by mali byť povinní v maximálnej možnej miere predchádzať úniku takýchto látok, a to aj prostredníctvom kontroly úniku na najdôležitejších zariadeniach.

(8) Zámerné uvoľňovanie fluórovaných látok, ak je nezákonné, je vážnym porušením tohto nariadenia a malo by byť výslovne zakázané. Prevádzkovatelia a výrobcovia zariadení by mali byť povinní v maximálnej možnej miere predchádzať úniku takýchto látok, a to aj prostredníctvom kontroly úniku na najdôležitejších zariadeniach a postupnej inštalácie systémov na zisťovanie úniku, a to aj na tepelných čerpadlách pre obytné budovy, ktoré by zabránili uvoľňovaniu škodlivých chladív do atmosféry, čím by používateľom pomohli minimalizovať ich vplyv na životné prostredie, ako aj zvýšiť životnosť a energetickú efektívnosť spotrebičov.

Pozmeňujúci návrh  7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9) Vzhľadom na to, že výrobný proces niektorých fluórovaných zlúčenín môže viesť k značným emisiám iných fluórovaných skleníkových plynov vznikajúcich ako vedľajšie produkty, podmienkou uvedenia fluórovaných skleníkových plynov na trh by malo byť zneškodnenie emisií tohto vedľajšieho produktu alebo ich zhodnotenie na ďalšie použitie. Výrobcovia a dovozcovia by mali mať povinnosť dokumentovať opatrenia prijaté na predchádzanie emisiám trifluórmetánu počas výrobného procesu.

(9) Vzhľadom na to, že výrobný proces niektorých fluórovaných zlúčenín môže viesť k značným emisiám iných fluórovaných skleníkových plynov vznikajúcich ako vedľajšie produkty, podmienkou uvedenia fluórovaných skleníkových plynov na trh by malo byť zneškodnenie emisií tohto vedľajšieho produktu alebo ich zhodnotenie na ďalšie použitie v súlade s protokolom. Výrobcovia a dovozcovia by mali mať povinnosť dokumentovať zmierňujúce opatrenia prijaté na predchádzanie emisiám trifluórmetánu počas výrobného procesu a poskytnúť dôkaz o zneškodnení a zhodnotení týchto skleníkových plynov vznikajúcich ako vedľajšie produkty v súlade s najlepšími dostupnými technikami.

Pozmeňujúci návrh  8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10) Na predchádzanie emisiám fluórovaných látok je potrebné zaviesť ustanovenia o zhodnotení látok z výrobkov a zariadení a o predchádzaní únikom takýchto látok. S penami obsahujúcimi fluórované skleníkové plyny by sa malo zaobchádzať v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ.30 Povinnosti zhodnotenia by sa mali rozšíriť aj na vlastníkov budov a zhotoviteľov stavieb pri odstraňovaní určitých pien z budov, aby sa maximalizovalo zníženie emisií.

(10) Na predchádzanie emisiám fluórovaných látok je potrebné zaviesť ustanovenia o zhodnotení látok z výrobkov a zariadení a o predchádzaní únikom takýchto látok. S penami obsahujúcimi fluórované skleníkové plyny by sa malo zaobchádzať v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ.30 Povinnosti zhodnotenia by sa mali rozšíriť aj na vlastníkov budov a zhotoviteľov stavieb pri odstraňovaní určitých pien z budov, aby sa maximalizovalo zníženie emisií. Systémy pre odpad z elektrických a elektronických zariadení v členských štátoch je potrebné výrazne zlepšiť, aby sa ešte viac uľahčilo zhodnocovanie, recyklácia a regenerácia chladív, a to aj z tepelných čerpadiel pre domácnosti.

_________________

_________________

30 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ zo 4. júla 2012 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (Ú. v. EÚ L 197, 24.7.2012, s. 38).

30 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ zo 4. júla 2012 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (Ú. v. EÚ L 197, 24.7.2012, s. 38).

Pozmeňujúci návrh  9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10a) Napriek vysokej hodnote GWP a rastúcemu používaniu sulfuryl-fluoridu neboli emisie tohto fluórovaného skleníkového plynu regulované ani monitorované a nevzťahujú sa na ne ani žiadne požiadavky na podávanie správ podľa Parížskej dohody. Od roku 2025 by prevádzkovatelia mali zabezpečiť, aby sa sulfuryl-fluorid po fumigácii obnovil, ak je to technicky možné a nie neprimerane nákladné.

Pozmeňujúci návrh  10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10 b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10b) Členské štáty by mali zabezpečiť, aby sa zaviedli systémy zodpovednosti výrobcu za spracovanie fluórovaných skleníkových plynov po skončení životnosti. Komisia by mala stanoviť minimálne požiadavky na tieto systémy zodpovednosti výrobcov vrátane požiadaviek na zber, regeneráciu, recykláciu, zariadenia na zneškodňovanie, poskytovanie vybavenia certifikovaným technikom, podávanie správ a zvyšovanie povedomia.

Pozmeňujúci návrh  11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11) S cieľom podporiť používanie technológií so žiadnym alebo menším vplyvom na klímu, ktoré môžu zahŕňať používanie látok, ktoré sú toxické, horľavé alebo pod vysokým tlakom, by odborná príprava fyzických osôb, ktoré pracujú s fluórovanými skleníkovými plynmi, mala zahŕňať technológie nahrádzajúce alebo znižujúce používanie fluórovaných skleníkových plynov vrátane informácií o aspektoch energetickej efektívnosti a platných predpisoch a technických normách. Certifikačné programy a programy odbornej prípravy ustanovené podľa nariadenia (EÚ) č. 517/2014, ktoré môžu byť začlenené do vnútroštátnych systémov odbornej prípravy, by sa mali preskúmať alebo upraviť tak, aby umožnili technikom bezpečne narábať s alternatívnymi technológiami.

(11) S cieľom podporiť používanie technológií so žiadnym alebo menším vplyvom na klímu, ktoré môžu zahŕňať používanie látok, ktoré sú toxické, horľavé alebo pod vysokým tlakom, členské štáty by mali zabezpečiť, aby bol vyškolený a certifikovaný vysoký počet fyzických osôb, ktoré vykonávajú činnosti zahŕňajúce fluórované skleníkové plyny, technológie nahrádzajúce alebo znižujúce používanie fluórovaných skleníkových plynov. Odborná príprava by mala zahŕňať informácie o aspektoch energetickej efektívnosti a platných predpisoch a technických normách. Certifikačné programy a programy odbornej prípravy ustanovené podľa nariadenia (EÚ) č. 517/2014, ktoré môžu byť začlenené do vnútroštátnych systémov odbornej prípravy, by sa mali preskúmať alebo upraviť tak, aby umožnili technikom bezpečne narábať s alternatívnymi technológiami.

Pozmeňujúci návrh  12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11a) V máji 2022 Európska komisia predstavila plán REPowerEU ako reakciu na ťažkosti a globálne narušenie trhu s energiou spôsobené inváziou Ruska na Ukrajinu, ktorého cieľom je ukončiť závislosť Únie od ruských fosílnych palív a riešiť klimatickú krízu. Plán zahŕňa cieľ zaviesť do roku 2027 10 miliónov hydronických tepelných čerpadiel a zdvojnásobiť mieru zavádzania tepelných čerpadiel do roku 2030. Hoci odvetvie tepelných čerpadiel začalo investovať do alternatív HFC, rýchle nahradenie výroby tepelných čerpadiel na báze HFC prírodnými alternatívami a dodávanie takého množstva tepelných čerpadiel na trh, na ktoré sa zameriava plán REPowerEU, by mohlo byť náročné. Komisia by preto mala pozorne monitorovať vývoj na trhu a mala by odvetviu tepelných čerpadiel poskytnúť dodatočné množstvo kvót HFC, ak by postupné znižovanie kvót na HFC stanovené v prílohe VII spôsobilo narušenie trhu Únie s tepelnými čerpadlami do takej miery, že by to ohrozilo dosiahnutie cieľov plánu REPowerEU v oblasti zavádzania tepelných čerpadiel.

Pozmeňujúci návrh  13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11 b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11b) Prechod na používanie alternatívnych fluórovaných uhľovodíkov povedie k úspore nákladov pre podniky v dôsledku vyhnutia sa nákupu kvót na HFC a povzbudí zelené inovácie a zamestnanosť. Členské štáty by však mali zabezpečiť spravodlivú a primeranú transformáciu pre pracovníkov zamestnaných v podnikoch, ktorí v transformácii na takéto prírodné alternatívy neuspejú, aby sa na nikoho nezabudlo.

Pozmeňujúci návrh  14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12) Existujúce zákazy špecifického používania fluoridu sírového, látky známej ako látka najviac poškodzujúca klímu, by sa mali zachovať a doplniť o ďalšie obmedzenia používania v kritickom odvetví distribúcie energie.

(12) Existujúce zákazy špecifického používania fluoridu sírového, látky známej ako látka najviac poškodzujúca klímu, by sa mali zachovať a doplniť o ďalšie obmedzenia používania v kritickom odvetví distribúcie energie. V tomto predpise sa nevyžaduje výmena rozvádzačov, ktoré sú už nainštalované v elektrickej rozvodnej sieti k dátumom uvedeným v prílohe IV. Od prevádzkovateľov sietí by sa malo vyžadovať, aby nainštalovali nové rozvádzače spĺňajúce požiadavky stanovené v uvedenej prílohe len vtedy, ak sa od dátumov v nej uvedených rozhodnú nahradiť už inštalované rozvádzače alebo inštalovať dodatočné rozvádzače v elektrickej rozvodnej sieti.

Pozmeňujúci návrh  15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12a) Zrýchlenie na trhu s klimatizačnými zariadeniami a tepelnými čerpadlami a technologický obrat v oblasti chladenia zdôrazňujú potrebu zvýšenia úsilia členských štátov o zabezpečenie dostatočných certifikačných programov a odbornej prípravy na splnenie cieľov Únie v oblasti klímy.

Pozmeňujúci návrh  16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13) Pokiaľ existujú vhodné alternatívy k používaniu konkrétnych fluórovaných skleníkových plynov, malo by sa zakázať uvádzať na trh nové chladiarenské, klimatizačné a protipožiarne zariadenia, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny alebo ktorých fungovanie od týchto plynov závisí. V prípade, ak alternatívy nie sú dostupné alebo ich nemožno použiť z technických alebo bezpečnostných dôvodov, alebo ak by použitie týchto alternatív spôsobilo neprimerané náklady, môže Komisia povoliť výnimku na to, aby sa umožnilo uvedenie takýchto výrobkov a zariadení na trh na obmedzené obdobie.

(13) Pokiaľ existujú vhodné alternatívy k používaniu konkrétnych fluórovaných skleníkových plynov, malo by sa zakázať uvádzať na trh nové chladiarenské, klimatizačné a protipožiarne zariadenia, peny a technické aerosóly, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny alebo ktorých fungovanie od týchto plynov závisí. V prípade, ak alternatívy nie sú dostupné alebo ich nemožno použiť z technických alebo bezpečnostných dôvodov, alebo ak by použitie týchto alternatív spôsobilo neprimerané náklady, môže Komisia povoliť výnimku na to, aby sa umožnilo uvedenie takýchto výrobkov a zariadení na trh na obdobie najviac štyroch rokov. Uvedenú výnimku by malo byť možné predĺžiť, ak po posúdení novej odôvodnenej žiadosti o výnimku Komisia prostredníctvom komitologického postupu dospeje k záveru, že alternatívy stále nie sú k dispozícii. 

Pozmeňujúci návrh  17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13a) Komisia by mala požiadať európske normalizačné organizácie, aby vypracovali a aktualizovali príslušné harmonizované normy s cieľom zabezpečiť bezproblémové vykonávanie obmedzení uvádzania na trh stanovených v tomto nariadení. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby sa vnútroštátne normy a stavebné predpisy aktualizovali tak, aby odrážali povolené limity nasýtenia horľavých chladív vrátane noriem IEC 60335-2-89 a IEC 60335-2-40, a mali by podávať správy o svojom úsilí na tento účel a o akýchkoľvek výnimkách z ich aktualizácie.

Pozmeňujúci návrh  18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13 b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13b) Pri skúmaní toho, či existujú alternatívy k používaniu konkrétnych fluórovaných skleníkových plynov, by Komisia mala zvážiť nielen to, či existuje technická alternatíva, ale aj to, či je táto alternatíva čo najširšia. Komisia by preto mala okrem iného zvážiť, či je alternatíva ekonomicky životaschopná a či ju možno z praktických dôvodov široko zaviesť. Komisia by pri posudzovaní toho, či je možné reálne uplatňovať alternatívu, mala zohľadniť najmä situáciu malých a stredných podnikov (MSP). Komisia by tiež mala mať možnosť poskytovať výnimky vzťahujúce sa na MSP.

Pozmeňujúci návrh  19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13 c (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13c) Pri výrobe dávkovacích inhalátorov na podávanie farmaceutických zložiek sa používa nezanedbateľný podiel všetkých HFC spotrebovaných v Únii. Priemyselné odvetvie však vyvíja dávkovacie inhalátory využívajúce fluórované skleníkové plyny s nižším GWP a prírodné alternatívy. Toto nariadenie zahŕňa odvetvie dávkovacích inhalátorov do systému kvót pre HFC, čím sa vytvára stimul pre toto odvetvie, aby napredovalo smerom k čistejším alternatívam. S cieľom umožniť hladký prechod na čisté alternatívy sa v prílohách VII a VIII k tomuto nariadeniu zavádza mechanizmus vyhradených kvót pre odvetvie dávkovacích inhalátorov na prvé dve obdobia prideľovania kvót. Odvetvie dávkovacích inhalátorov by malo mať možnosť získať množstvo kvót zodpovedajúce jeho celkovej súčasnej spotrebe počas prvého alokačného obdobia po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia a množstvo kvót zodpovedajúce 70 % jeho súčasnej spotreby počas druhého alokačného obdobia.

Pozmeňujúci návrh  20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13 d (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13d) Dávkovacie inhalátory sú lieky, ktoré podliehajú dôkladnému posudzovaniu vrátane klinických štúdií na zaistenie bezpečnosti pacientov. Komisia, členské štáty a ich príslušné orgány a Európska agentúra pre lieky (EMA) by mali úzko spolupracovať s cieľom zabezpečiť hladký proces schvaľovania dávkovacích inhalátorov používajúcich fluórované plyny s nízkym GWP a alternatívy k fluórovaným plynom, čím sa zabezpečí prechod na čisté riešenia bez toho, aby to malo vplyv na prístupnosť, dostupnosť a cenovú dostupnosť základných liekov.

Pozmeňujúci návrh  21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13 e (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13e) Niektoré chladiace zariadenia používané v spojení s batériami potrebnými na energetickú transformáciu Únie by mohli obsahovať fluórované plyny. Toto odvetvie sa však neanalyzovalo v posúdení vplyvu, ktoré je sprievodným dokumentom k tomuto nariadeniu. Komisia by vo svojej správe o vykonávaní tohto nariadenia, ktorú má predložiť do 1. januára 2027, mala posúdiť vplyv tohto nariadenia na trh Únie s batériami.

Pozmeňujúci návrh  22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13 f (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13f) Komisia vo svojom oznámení zo 14. októbra 2020 s názvom Chemikálie – stratégia udržateľnosti Na ceste k životnému prostrediu bez toxických látok poukázala na to, že PFAS si vyžadujú osobitnú pozornosť vzhľadom na veľký počet prípadov kontaminácie pôdy a vody – vrátane pitnej vody – v Únii a na celom svete, počet ľudí postihnutých plným spektrom chorôb a súvisiace spoločenské a hospodárske náklady, a stanovila cieľ postupného vyradenia PFAS v Únii, pokiaľ sa nepreukáže, že sú pre spoločnosť nevyhnutne dôležité. S cieľom zabezpečiť súlad s politikou Únie a vysokú úroveň ochrany zdravia a životného prostredia a vzhľadom na dostupnosť netoxických alternatív by sa týmto nariadením nemalo podporovať nahrádzanie HFC fluórovanými skleníkovými plynmi, ktoré sú takisto PFAS, ktorých výroba produkuje PFAS alebo sa pri nej iným spôsobom rozkladajú na PFAS. Ak zákazy v prílohe IV umožňujú uvádzať na trh a vyvážať výrobky a zariadenia obsahujúce PFAS, je dôležité, aby členské štáty spolupracovali s odvetvím na nasmerovaní investícií do alternatív. Tým sa zabráni aj uviaznutým aktívam, ak by sa revíziou nariadenia REACH zaviedli zákazy PFAS. Ihneď po prijatí revidovaného nariadenia REACH by Komisia mala posúdiť súdržnosť medzi týmto nariadením a uvedeným nariadením.

Pozmeňujúci návrh  23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15) Jednorazové nádoby na látky poškodzujúce ozónovú vrstvu by sa mali zakázať vzhľadom na to, že v týchto nádobách po vyprázdnení nevyhnutne zostáva určité množstvo chladiva, ktoré sa potom uvoľňuje do atmosféry. V tejto súvislosti by sa týmto nariadením mal zakázať ich dovoz, uvedenie na trh, následné dodávanie alebo sprístupnenie na trhu, používanie okrem použití na laboratórne a analytické účely, ako aj ich vývoz.

(15) Jednorazové nádoby s fluórovanými skleníkovými plynmiby sa mali zakázať vzhľadom na to, že v týchto nádobách po vyprázdnení nevyhnutne zostáva určité množstvo chladiva, ktoré sa potom uvoľňuje do atmosféry. V tejto súvislosti by sa týmto nariadením mal zakázať ich dovoz, uvedenie na trh, následné dodávanie alebo sprístupnenie na trhu, používanie okrem použití na laboratórne a analytické účely, ako aj ich vývoz. S cieľom zabrániť tomu, aby sa nádoby, ktoré možno opätovne plniť, nevyhadzovali, ale namiesto toho sa opätovne naplnili, by sa od podnikov malo vyžadovať, aby pri uvádzaní nádob, ktoré možno opätovne plniť, na trh predložili vyhlásenie o zhode vrátane dôkazov o opatreniach na vrátenie na účely opätovného naplnenia.

Pozmeňujúci návrh  24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(15a) Keďže tretie krajiny, najmä rozvojové, nemusia mať prísne povinnosti zhodnocovania fluórovaných skleníkových plynov ani primeranú infraštruktúru na nakladanie s týmito plynmi na konci životnosti, vývoz produktov a zariadení obsahujúcich tieto plyny do tretích krajín by mohol viesť k uvoľňovaniu týchto plynov do atmosféry. V rámci celosvetového úsilia Únie o zmiernenie zmeny klímy by sa preto zákazy výrobkov a zariadení stanovené v prílohe IV mali uplatňovať na ich uvádzanie na trh Únie, ako aj na ich vývoz z Únie do tretích krajín.

Pozmeňujúci návrh  25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17) Na vykonávanie protokolu vrátane postupného znižovania množstva HFC by Komisia mala pokračovať v prideľovaní kvót na uvádzanie HFC na trh jednotlivým výrobcom a dovozcom, pričom zabezpečí, aby sa neprekročil celkový množstevný limit povolený v protokole. V záujme ochrany konzistentnosti postupného znižovania množstva HFC uvádzaných na trh by sa mali HFC obsiahnuté v zariadeniach naďalej započítavať v rámci systému kvót.

(17) Na vykonávanie protokolu vrátane postupného znižovania množstva HFC by Komisia mala pokračovať v prideľovaní kvót na uvádzanie HFC na trh jednotlivým výrobcom a dovozcom, pričom zabezpečí, aby sa neprekročil celkový množstevný limit povolený v protokole. Komisia by mala mať možnosť výnimočne povoliť výnimku na maximálne štyri roky týkajúcu sa vylúčenia uhľovodíkov zo systému kvót na použitie v špecifických aplikáciách alebo špecifických kategóriách výrobkov alebo zariadení. Uvedenú výnimku by malo byť možné predĺžiť, ak po posúdení novej odôvodnenej žiadosti o výnimku Komisia prostredníctvom komitologického postupu dospeje k záveru, že alternatívy stále nie sú k dispozícii. V záujme ochrany konzistentnosti postupného znižovania množstva HFC uvádzaných na trh by sa mali HFC obsiahnuté v zariadeniach naďalej započítavať v rámci systému kvót.

Pozmeňujúci návrh  26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20) Vzhľadom na trhovú hodnotu pridelených kvót je vhodné požadovať cenu za ich pridelenie. Tým sa zabráni ďalšej fragmentácii trhu na úkor tých podnikov, ktoré potrebujú dodávky HFC a ktoré sú už závislé od obchodu s HFC na upadajúcom trhu. Predpokladá sa, že podniky, ktoré sa rozhodnú nepožadovať a nezaplatiť žiadnu kvótu, na ktorú by mali nárok v roku (rokoch) pred výpočtom referenčných hodnôt, sa rozhodli opustiť trh, a teda im nebude pridelená nová referenčná hodnota. Príjmy by sa mali použiť na pokrytie administratívnych nákladov.

(20) Vzhľadom na trhovú hodnotu pridelených kvót je vhodné požadovať cenu za ich pridelenie. Tým sa zabráni ďalšej fragmentácii trhu na úkor tých podnikov, ktoré potrebujú dodávky HFC a ktoré sú už závislé od obchodu s HFC na upadajúcom trhu. Predpokladá sa, že podniky, ktoré sa rozhodnú nepožadovať a nezaplatiť žiadnu kvótu, na ktorú by mali nárok v roku (rokoch) pred výpočtom referenčných hodnôt, sa rozhodli opustiť trh, a teda im nebude pridelená nová referenčná hodnota. Táto cena kvót by sa mala časom zvyšovať, aby sa zabezpečil stabilný tok príjmov. Príjmy by sa mali použiť na pokrytie administratívnych nákladov, na podporu budovania kapacít, vykonávania a presadzovania, ako aj na urýchlenie zavádzania alternatív k fluórovaným skleníkovým plynom.

Pozmeňujúci návrh  27

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25) Malo by sa vyžadovať overenie treťou stranou, aby sa zabezpečilo, že správy, ktorými sa nahlasujú značné množstvá látok, budú presné a že množstvo HFC obsiahnuté vo vopred naplnenom zariadení sa zohľadní v rámci systému kvót Únie.

(25) Malo by sa vyžadovať overenie nezávislou treťou stranou, aby sa zabezpečilo, že správy, ktorými sa nahlasujú značné množstvá látok, budú presné a že množstvo HFC obsiahnuté vo vopred naplnenom zariadení sa zohľadní v rámci systému kvót Únie.

Pozmeňujúci návrh  28

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(28a) Colné orgány by mali monitorovať, či výrobky, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie a ktoré sú deklarované ako v tranzite, skutočne opustili colné územie Únie. Na tento účel vedú colné orgány záznamy o podniku, ktorý tranzit vykonáva.

Pozmeňujúci návrh  29

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(29) Členské štáty by mali zabezpečiť, aby colné orgány vykonávajúce kontroly podľa tohto nariadenia mali primerané zdroje a znalosti, napríklad prostredníctvom odbornej prípravy, ktorá im bude k dispozícii, a aby boli dostatočne vybavené na riešenie prípadov nezákonného obchodu s plynmi, výrobkami a zariadeniami, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. Členské štáty by mali určiť colné úrady, ktoré spĺňajú uvedené podmienky, a preto sú poverené vykonávaním colných kontrol dovozu, vývozu a v prípadoch tranzitu.

(29) Členské štáty by mali zabezpečiť, aby colné orgány vykonávajúce kontroly podľa tohto nariadenia mali primerané zdroje a znalosti, napríklad prostredníctvom odbornej prípravy, ktorá im bude k dispozícii, a aby boli dostatočne vybavené na riešenie prípadov nezákonného obchodu s plynmi, výrobkami a zariadeniami, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

Pozmeňujúci návrh  30

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 32

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(32) Dovoz HFC, ako aj výrobkov a zariadení, ktoré obsahujú HFC alebo ktorých fungovanie od týchto plynov závisí, zo štátu, ktorý nie je zmluvnou stranou protokolu, a ich vývoz do takéhoto štátu by sa mal od roku 2028 zakázať. Súbežný zákaz predpokladaný v protokole od roku 2033 sa teda posunul na skorší termín, aby sa zabezpečilo, že globálne opatrenia na zníženie HFC uvedené v Kigalskom dodatku čo najskôr prinesú predpokladaný úžitok pre klímu.

(32) Dovoz HFC, ako aj výrobkov a zariadení, ktoré obsahujú HFC alebo ktorých fungovanie od týchto plynov závisí, zo štátu, ktorý nie je zmluvnou stranou protokolu, a ich vývoz do takéhoto štátu by sa mal od roku 2028 zakázať. V protokole sa tento zákaz stanovuje od roku 2033, pričom účelom jeho skoršieho uplatňovania podľa tohto nariadenia je zabezpečiť, aby globálne opatrenia na zníženie HFC uvedené v Kigalskom dodatku čo najskôr priniesli predpokladaný úžitok pre klímu.

Pozmeňujúci návrh  31

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 34 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(34a) Bez toho, aby boli dotknuté právomoci a zvrchovanosť členských štátov, by sankcie mali byť čo najkonzistentnejšie. Komisia by preto mala každé štyri roky zmapovať rozdiely v sankciách medzi členskými štátmi a predložiť správu Európskemu parlamentu a Rade.

Pozmeňujúci návrh  32

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 37

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(37) Oznamovatelia môžu upozorniť príslušné orgány na nové informácie, ktoré môžu týmto orgánom pomôcť odhaliť porušenia tohto nariadenia a umožniť im ukladať sankcie. Malo by sa zabezpečiť zavedenie primeraných opatrení, ktoré oznamovateľom umožnia upozorniť príslušné orgány na skutočné alebo potenciálne porušenia tohto nariadenia a ktoré oznamovateľov ochránia pred protiopatreniami. Na tento účel by sa v tomto nariadení malo stanoviť, že smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/193736 sa vzťahuje na nahlasovanie porušení tohto nariadenia a na ochranu osôb, ktoré takéto porušenia nahlasujú.

(37) Oznamovatelia môžu upozorniť príslušné orgány na nové informácie, ktoré môžu týmto orgánom pomôcť odhaliť porušenia tohto nariadenia a umožniť im ukladať sankcie. Malo by sa zabezpečiť zavedenie primeraných opatrení, ktoré oznamovateľom umožnia upozorniť príslušné orgány na skutočné alebo možné porušenia tohto nariadenia a účinne ich ochránia pred odvetnými opatreniami. Na tento účel by sa v tomto nariadení malo stanoviť, že smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/193736 sa vzťahuje na nahlasovanie porušení tohto nariadenia a na ochranu osôb, ktoré takéto porušenia nahlasujú.

_________________

_________________

36 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1937 z 23. októbra 2019 o ochrane osôb, ktoré nahlasujú porušenia práva Únie (Ú. v. EÚ L 305, 26.11.2019, s. 17).

36 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1937 z 23. októbra 2019 o ochrane osôb, ktoré nahlasujú porušenia práva Únie (Ú. v. EÚ L 305, 26.11.2019, s. 17).

Pozmeňujúci návrh  33

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 37 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(37a) V oznámení Komisie zo 14. októbra 2020 o zlepšovaní prístupu k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia v EÚ a jej členských štátoch sa zdôraznila potreba zahrnúť ustanovenia o prístupe k spravodlivosti do legislatívnych návrhov EÚ týkajúcich sa nových alebo revidovaných právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia. Toto nariadenie obsahuje ustanovenia o prístupe k spravodlivosti s cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky prístupu k spravodlivosti v členských štátoch v súlade s Dohovorom o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (Aarhuský dohovor).

Pozmeňujúci návrh  34

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 39

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(39) Pri vykonávaní tohto nariadenia by mala Komisia zriadiť takzvané konzultačné fórum na zabezpečenie vyváženej účasti zástupcov členských štátov a zástupcov občianskej spoločnosti vrátane environmentálnych organizácií, zástupcov výrobcov, prevádzkovateľov a osôb s osvedčením.

(39) Komisia by mala zriadiť takzvané konzultačné fórum na uľahčenie vykonávania tohto nariadenia. Konzultačné fórum by malo zabezpečiť vyváženú účasť zástupcov členských štátov a všetkých príslušných zainteresovaných strán vrátane zástupcov environmentálnych organizácií, združení pacientov a organizácií zdravotníckych pracovníkov, zástupcov výrobcov, prevádzkovateľov a osôb s osvedčením. Konzultačné fórum by malo spolupracovať s príslušnými agentúrami EÚ, najmä s agentúrou EMA.

Pozmeňujúci návrh  35

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 40

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(40) S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa na Komisiu mali preniesť vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o dôkazy, ktoré sa majú poskytnúť o zneškodnení alebo zhodnotení vedľajšej produkcie trifluórmetánu počas výroby iných fluórovaných látok; požiadavky na kontroly úniku;  formát záznamov, ich vytvorenie a vedenie; minimálne požiadavky na certifikačné programy a osvedčenia o odbornej príprave;  formát oznamovania certifikačných programov a programov odbornej prípravy;  výnimky pre výrobky a zariadenia, na ktoré sa vzťahuje zákaz uvedenia na trh; formát označení; určenie výrobných práv pre výrobcov HFC; výnimky z kvóty pre HFC na používanie v špecifických aplikáciách alebo špecifických kategóriách výrobkov alebo zariadení; stanovenie referenčných hodnôt pre výrobcov a dovozcov na uvádzanie HFC na trh; spôsoby a podrobné dojednania pre platbu dlžnej sumy; podrobné opatrenia týkajúce sa vyhlásenia o zhode pre vopred naplnené zariadenia a jeho overenia, ako aj opatrenia týkajúce sa akreditácie overovateľov;  hladké fungovanie registra; povoľovanie obchodu so subjektmi, na ktoré sa nevzťahuje protokol; podrobnosti o overovaní nahlasovania a o akreditácii overovateľov a formát podávania správ. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011.37

(40) S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa na Komisiu mali preniesť vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o dôkazy, ktoré sa majú poskytnúť o zneškodnení alebo zhodnotení vedľajšej produkcie trifluórmetánu počas výroby iných fluórovaných látok; požiadavky na kontroly úniku; formát záznamov, ich vytvorenie a vedenie; minimálne požiadavky na certifikačné programy a osvedčenia o odbornej príprave; formát oznamovania certifikačných programov a programov odbornej prípravy; výnimky pre výrobky a zariadenia, na ktoré sa vzťahuje zákaz uvedenia na trh; formát označení; určenie výrobných práv pre výrobcov HFC; určenie podrobností vyhlásenia o zhode pre opätovne naplniteľné nádoby na fluórované skleníkové plyny vrátane dôkazov potvrdzujúcich, že sú zavedené opatrenia na vrátenie tejto nádoby na účely opätovného plnenia; výnimky z kvóty pre HFC na používanie v špecifických aplikáciách alebo špecifických kategóriách výrobkov alebo zariadení; stanovenie referenčných hodnôt pre výrobcov a dovozcov na uvádzanie HFC na trh; spôsoby a podrobné dojednania pre platbu dlžnej sumy; podrobné opatrenia týkajúce sa vyhlásenia o zhode pre vopred naplnené zariadenia a jeho overenia, ako aj opatrenia týkajúce sa akreditácie overovateľov; hladké fungovanie registra; povoľovanie obchodu so subjektmi, na ktoré sa protokol nevzťahuje; podrobnosti o overovaní nahlasovania a o akreditácii overovateľov a formát podávania správ. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011.37

_________________

_________________

37 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

37 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

Pozmeňujúci návrh  36

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 41

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(41) S cieľom zmeniť určité nepodstatné prvky tohto nariadenia by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“), pokiaľ ide o vytvorenie zoznamu výrobkov a zariadení, pre ktoré je zhodnocovanie plynov alebo ich zneškodnenie technicky a ekonomicky uskutočniteľné, a špecifikácia technológií, ktoré sa majú použiť; požiadavky na označovanie; vyňatie HFC z požiadaviek na kvóty v súlade s rozhodnutiami zmluvných strán protokolu; v súvislosti so sumami splatnými za pridelenie kvóty a s mechanizmom prideľovania zostávajúcich kvót; dodatočné opatrenia na monitorovanie látok a výrobkov a zariadení prepustených do režimu dočasného uskladnenia a colných režimov; pravidlá uplatniteľné na prepustenie výrobkov a zariadení do voľného obehu, ktoré boli dovezené od akéhokoľvek subjektu a vyvezené pre akýkoľvek subjekt, na ktoré sa nevzťahuje protokol; aktualizácia potenciálu globálneho otepľovania uvedených látok. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva38. Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematický prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(41) S cieľom zmeniť určité nepodstatné prvky tohto nariadenia by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“), pokiaľ ide o vytvorenie zoznamu výrobkov a zariadení, pre ktoré je zhodnocovanie plynov alebo ich zneškodnenie technicky a ekonomicky uskutočniteľné, a špecifikácia technológií, ktoré sa majú použiť; stanovenie minimálnych požiadaviek na systémy zodpovednosti výrobcu na zhodnocovanie, recykláciu, regeneráciu alebo likvidáciu určitých fluórovaných skleníkových plynov vrátane požiadaviek na zber, regeneráciu, recykláciu, zariadenia na zneškodňovanie, poskytovanie zariadení certifikovaným technikom, podávanie správ a zvyšovanie informovanosti; požiadavky na označovanie; vyňatie HFC z požiadaviek na kvóty v súlade s rozhodnutiami zmluvných strán protokolu; vylúčenie zo systému kvót uvádzanie fluórovaných polovodičových materiálov alebo komôr na depozíciu z plynnej fázy na trh v odvetví polovodičov, ak v určitých prípadoch dochádza k nedostatku alebo prerušeniu dodávok polovodičových materiálov alebo komôr na depozíciu z plynnej fázy na trh Únie;  v určitých prípadoch zvýšenie kvót na uvádzanie fluórovaných uhľovodíkov na trh Únie, ktoré sa majú používať v tepelných čerpadlách do roku 2029; sumy splatné za pridelenie kvóty a mechanizmus prideľovania zostávajúcich kvót; dodatočné opatrenia na monitorovanie látok a výrobkov a zariadení prepustených do režimu dočasného uskladnenia a colných režimov; pravidlá uplatniteľné na prepustenie výrobkov a zariadení do voľného obehu, ktoré boli dovezené od akéhokoľvek subjektu a vyvezené pre akýkoľvek subjekt, na ktoré sa nevzťahuje protokol; prijatie spoločného všeobecného rámca pre návrh centralizovaných elektronických systémov na zaznamenávanie informácií zozbieraných v súlade s týmto nariadením; a aktualizácia potenciálu globálneho otepľovania uvedených látok a posilnenie zákazov uvádzania takýchto látok na trh. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, najmä konzultácie s konzultačným fórom zriadeným podľa článku 33 tohto nariadenia, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva38. Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematický prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

_________________

_________________

38 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

38 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

Pozmeňujúci návrh  37

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Toto nariadenie sa vzťahuje na fluórované skleníkové plyny uvedené v prílohách I, II a II, či už samotné alebo v zmesi.

1. Toto nariadenie sa vzťahuje na fluórované skleníkové plyny uvedené v prílohách I, II a III, či už samotné alebo v zmesi.

Pozmeňujúci návrh  38

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Toto nariadenie sa vzťahuje aj na výrobky a zariadenia a ich časti, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny alebo ktorých fungovanie od týchto plynov závisí.

2. Toto nariadenie sa vzťahuje aj na výrobky a zariadenia, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny alebo ktorých fungovanie od týchto plynov čiastočne alebo úplne závisí.

Pozmeňujúci návrh  39

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. „prevádzkovateľ“ je podnik, ktorý má skutočnú právomoc nad technickým fungovaním výrobkov a zariadení, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, alebo vlastník, ak členský štát určil, že za záväzky prevádzkovateľa je v konkrétnych situáciách zodpovedný vlastník;

5. „prevádzkovateľ“ je podnik, ktorý má skutočnú právomoc nad technickým fungovaním výrobkov a zariadení, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, alebo subjekt, ak členský štát určil, že za záväzky prevádzkovateľa je v konkrétnych situáciách zodpovedný subjekt;

Pozmeňujúci návrh  40

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6. „uvedenie na trh“ je prvé spoplatnené či nespoplatnené dodanie alebo sprístupnenie inej osobe v rámci Únie, colné prepustenie do voľného obehu v Únii a použitie vyrobených látok alebo použitie výrobkov alebo zariadení vyrobených na vlastné použitie;

6. „uvedenie na trh“ je dodávka alebo sprístupnenie inej osobe v Únii po prvýkrát za úhradu alebo bezplatne, colné prepustenie do voľného obehu v Únii a použitie vyrobených látok alebo využitie výrobkov alebo zariadení vyrobených na vlastné využitie;

Pozmeňujúci návrh  41

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 27

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

27. „východisková surovina“ je akýkoľvek fluórovaný skleníkový plyn uvedený v prílohách I a II, ktorý prejde chemickou premenou v procese, v ktorom sa úplne zmení zo svojho pôvodného zloženia a ktorého emisie sú zanedbateľné;

27. „východisková surovina“ je akýkoľvek fluórovaný skleníkový plyn uvedený v prílohách I a II, ktorý prejde chemickou premenou v procese, v ktorom sa úplne zmení zo svojho pôvodného zloženia;

Pozmeňujúci návrh  42

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 5 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na účel poskytnutia týchto dôkazov dovozcovia a výrobcovia vypracujú vyhlásenie o zhode a spoja podpornú dokumentáciu o výrobnom zariadení a zmierňujúcich opatreniach prijatých na predchádzanie emisiám trifluórmetánu. Výrobcovia a dovozcovia uchovávajú vyhlásenie o zhode a podpornú dokumentáciu najmenej päť rokov od uvedenia na trh a na požiadanie ich sprístupnia príslušným vnútroštátnym orgánom a Komisii.

Na účel poskytnutia týchto dôkazov dovozcovia a výrobcovia vypracujú vyhlásenie o zhode a pripoja podpornú dokumentáciu s:

 

a) informáciami o výrobnom zariadení;

 

b) dôkazom o dostupnosti a prevádzke najlepšej dostupnej technológie znižovania emisií vo výrobnom zariadení;

 

c) dôkazom o zmierňujúcich opatreniach prijatých na predchádzanie emisiám trifluórmetánu v súlade s najlepšími dostupnými technikami;

 

d) dôkazom o zničení alebo zhodnotení akéhokoľvek množstva emitovaného trifluórmetánu v súlade s najlepšími dostupnými technikami a v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 8 ods. 7.

 

Výrobcovia a dovozcovia uchovávajú vyhlásenie o zhode a podpornú dokumentáciu najmenej päť rokov od uvedenia na trh a na požiadanie ich sprístupnia príslušným vnútroštátnym orgánom a Komisii.

Pozmeňujúci návrh  43

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 5 – pododsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov určiť podrobné opatrenia týkajúce sa vyhlásenia o zhode a podpornej dokumentácie, ktoré sa uvádzajú v druhom pododseku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s článkom 34 ods. 2.

Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov určí podrobné opatrenia týkajúce sa vyhlásenia o zhode a podpornej dokumentácie, ktoré sa uvádzajú v druhom pododseku, a ich podrobné prvky. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s článkom 34 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh  44

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 6 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a. Bez toho, aby boli dotknuté odseky 1 až 6, prevádzkovatelia zabezpečia, aby sa sulfuryl-fluorid po fumigácii zachytával a zhodnocoval. Prevádzkovatelia zabezpečia, aby zhodnotenie vykonávali primerane kvalifikované fyzické osoby s cieľom recyklovať, regenerovať alebo zneškodniť plyny.

 

Na účely poskytnutia dôkazov o zničení prevádzkovatelia vypracujú vyhlásenie o zhode a pripoja podpornú dokumentáciu s informáciami o zariadení, doklade o dostupnosti a prevádzke najlepšej dostupnej technológie zhodnocovania v zariadení a o opatreniach prijatých na zhodnotenie emisií sulfuryl-fluoridu. Účinnosť systému sa nezávisle vedecky overuje.

 

Ak zhodnotenie nie je technicky alebo ekonomicky uskutočniteľné, prevádzkovatelia použijú alternatívne možnosti spracovania, pokiaľ takéto alternatívne možnosti spracovania nie sú k dispozícii. V takom prípade prevádzkovateľ vypracuje dokumentáciu poskytujúcu dôkaz o nemožnosti zhodnotenia sulfuryl-fluoridu a o neexistencii alternatívnych možností spracovania.

 

Prevádzkovateľ uchováva vyhlásenie o zhode a dokumentáciu päť rokov a na požiadanie ich sprístupní príslušným orgánom členského štátu a Komisii.

Pozmeňujúci návrh  45

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 - pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Prevádzkovatelia zariadení, ktoré obsahujú 5 ton ekvivalentu CO2 alebo viac fluórovaných skleníkových plynov uvedených v prílohe I alebo 1 kilogram alebo viac fluórovaných skleníkových plynov uvedených v oddiele I prílohy II v inej ako penovej forme, zabezpečia v týchto zariadeniach vykonávanie kontrol úniku.

Výrobcovia a prevádzkovatelia zariadení, ktoré obsahujú 5 ton ekvivalentu CO2 alebo viac fluórovaných skleníkových plynov uvedených v prílohe I alebo 1 kilogram alebo viac fluórovaných skleníkových plynov uvedených v oddiele I prílohy II v inej ako penovej forme, zabezpečia v týchto zariadeniach vykonávanie kontrol úniku, a to aj počas ich výroby.

Pozmeňujúci návrh  46

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Hermeticky uzavreté zariadenia, ktoré obsahujú menej ako 10 ton ekvivalentu CO2 fluórovaných skleníkových plynov uvedených v prílohe I alebo 2 kilogramy fluórovaných skleníkových plynov uvedených v oddiele I prílohy II, nepodliehajú kontrolám úniku za predpokladu, že tieto zariadenia sú označené ako hermeticky uzavreté a že ich pripojené časti majú preskúšanú mieru úniku menej ako 3 gramy za rok pod tlakom aspoň jednej štvrtiny maximálneho povoleného tlaku.

Hermeticky uzavreté zariadenia v obytných budovách, ktoré obsahujú menej ako 10 ton ekvivalentu CO2 fluórovaných skleníkových plynov uvedených v prílohe I alebo 2 kilogramy fluórovaných skleníkových plynov uvedených v oddiele I prílohy II, nepodliehajú kontrolám úniku za predpokladu, že tieto zariadenia sú označené ako hermeticky uzavreté a že ich pripojené časti majú preskúšanú mieru úniku menej ako 3 gramy za rok pod tlakom aspoň jednej štvrtiny maximálneho povoleného tlaku.

Pozmeňujúci návrh  47

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – pododsek 3 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c) obsahuje menej ako 6 kilogramov fluórovaných skleníkových plynov uvedených v prílohe I.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh  48

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno e

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e) chladiace jednotky chladiarenských nákladných vozidiel a prípojných vozidiel;

e) chladiace jednotky chladiarenských nákladných vozidiel, prípojných vozidiel, dodávok a lodí;

Pozmeňujúci návrh  49

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno e a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea) klimatizačné zariadenia v metre, vo vlakoch, v lodiach, lietadlách a vo vozidlách cestnej dopravy s výnimkou tých, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/40/ES*;

 

*Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/40/ES zo 17. mája 2006 o emisiách z klimatizačných systémov v motorových vozidlách, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 70/156/EHS (Ú. v. EÚ L 161, 14.6.2006, s. 12).

Pozmeňujúci návrh  50

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Prevádzkovatelia zariadení uvedených v článku 5 ods. 2 písm. f) a g), ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny uvedené v prílohe I v množstve 500 ton ekvivalentu CO2 alebo vo väčšom množstve a ktoré boli nainštalované od 1. januára 2017, zabezpečia, aby boli tieto zariadenia vybavené systémom detekcie úniku, ktorý prevádzkovateľa alebo servisnú spoločnosť upozorní na akýkoľvek únik.

2. Prevádzkovatelia zariadení uvedených v článku 5 ods. 2 písm. f) a g), ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny uvedené v prílohe I v množstve 500 ton ekvivalentu CO2 alebo vo väčšom množstve a ktoré boli nainštalované od 1. januára 2017, zabezpečia, aby boli tieto zariadenia vybavené systémom detekcie úniku, ktorý prevádzkovateľa alebo servisnú spoločnosť upozorní na akýkoľvek únik. Na účely článku 5 ods. 2 písm. g) musí mať systém na zisťovanie úniku vyššiu citlivosť ako zariadenie na monitorovanie tlaku alebo hustoty.

Pozmeňujúci návrh  51

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) množstvo plynov pridaných počas inštalácie, údržby alebo servisu, alebo z dôvodu úniku;

b) množstvo plynov pridaných počas inštalácie, údržby alebo servisu, alebo z dôvodu úniku vrátane presného určenia času tohto pridania;

Pozmeňujúci návrh  52

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c) či množstvo plynov bolo recyklované alebo regenerované, ako aj meno a adresu podniku v Únii, ktorý túto recykláciu alebo regeneráciu vykonal, a v príslušných prípadoch aj číslo osvedčenia;

c) či zachytené plyny boli recyklované alebo regenerované a v akom množstve, ako aj meno a adresu podniku v Únii, ktorý túto recykláciu alebo regeneráciu vykonal, a v príslušných prípadoch aj číslo osvedčenia;

Pozmeňujúci návrh  53

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 - pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Prevádzkovatelia stacionárnych zariadení alebo chladiacich jednotiek chladiarenských nákladných vozidiel a prípojných vozidiel obsahujúcich fluórované skleníkové plyny uvedené v prílohe I a v oddiele 1 prílohy II v inej ako penovej podobe zabezpečia, aby zhodnotenie týchto plynov vykonávali fyzické osoby, ktoré sú držiteľmi príslušných osvedčení podľa článku 10, s cieľom zaistiť recykláciu, regeneráciu alebo zneškodnenie týchto plynov.

Prevádzkovatelia stacionárnych zariadení alebo chladiacich jednotiek chladiarenských dodávok, nákladných vozidiel, prípojných vozidiel a lodí obsahujúcich fluórované skleníkové plyny uvedené v prílohe I a v oddiele 1 prílohy II v inej ako penovej podobe zabezpečia, aby zhodnotenie týchto plynov vykonávali fyzické osoby, ktoré sú držiteľmi príslušných osvedčení podľa článku 10, s cieľom zaistiť recykláciu, regeneráciu alebo zneškodnenie týchto plynov.

Pozmeňujúci návrh  54

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) chladiace okruhy chladiacich jednotiek chladiarenských nákladných vozidiel a prípojných vozidiel;

b) chladiace okruhy chladiacich jednotiek chladiarenských dodávok, nákladných vozidiel, prípojných vozidiel a lodí;

Pozmeňujúci návrh  55

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 8

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 32 s cieľom doplniť toto nariadenie vytvorením zoznamu výrobkov a zariadení, v prípade ktorých sa zhodnotenie fluórovaných skleníkových plynov uvedených v prílohe I a v oddiele 1 prílohy II alebo zneškodnenie výrobkov a zariadení obsahujúcich takéto plyny bez ich predchádzajúceho zhodnotenia považujú za technicky a ekonomicky uskutočniteľné, pričom sa v prípade potreby uvedú technológie, ktoré sa majú použiť.

8. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 32 s cieľom doplniť toto nariadenie vytvorením zoznamu výrobkov a zariadení, v prípade ktorých sa zhodnotenie fluórovaných skleníkových plynov uvedených v prílohe I a v prílohe II alebo zneškodnenie výrobkov a zariadení obsahujúcich takéto plyny bez ich predchádzajúceho zhodnotenia považujú za technicky a ekonomicky uskutočniteľné, pričom sa v prípade potreby uvedú technológie, ktoré sa majú použiť.

Pozmeňujúci návrh  56

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 9

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

9. Členské štáty podporujú zhodnotenie, recykláciu, regeneráciu a zneškodnenie fluórovaných skleníkových plynov uvedených v prílohe I a v oddiele 1 prílohy II.

9. Členské štáty podporujú zhodnotenie, recykláciu, regeneráciu a zneškodnenie fluórovaných skleníkových plynov uvedených v prílohe I a v prílohe II.

Pozmeňujúci návrh  57

Návrh nariadenia

Článok 9 – nadpis

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Systém zodpovednosti výrobcov

Systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov

Pozmeňujúci návrh  58

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Bez toho, aby boli dotknuté existujúce právne predpisy Únie, členské štáty nabádajú na tvorbu systémov zodpovednosti výrobcov na účely zhodnotenia fluórovaných skleníkových plynov uvedených v prílohách I a II, ich recyklácie, regenerácie alebo zneškodnenia.

Bez toho, aby boli dotknuté existujúce právne predpisy Únie, členské štáty vyžadujú, aby sa do 31. decembra 2027 zaviedli systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcov na účely zhodnotenia, recyklácie, regenerácie alebo zneškodnenia fluórovaných skleníkových plynov uvedených v prílohách I a II, pričom zohľadňujú už uplatniteľné systémy zodpovednosti výrobcov.

Pozmeňujúci návrh  59

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Komisia do 31. decembra 2025 prijme delegované akty v súlade s článkom 32 s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením minimálnych požiadaviek na tieto systémy zodpovednosti výrobcov uvedené v odseku 1, a to aj pokiaľ ide o zber, regeneráciu, recykláciu, zariadenia na zneškodňovanie, poskytovanie vybavenia certifikovaným technikom, podávanie správ a zvyšovanie informovanosti.

Pozmeňujúci návrh  60

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Členské štáty zabezpečia, aby výrobcovia a dovozcovia fluórovaných skleníkových plynov uvedených v prílohách I a II pokryli náklady podľa ustanovení o rozšírenej zodpovednosti výrobcu v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES* a, pokiaľ ešte nie sú zahrnuté, pokryli aspoň tieto náklady:

 

____________________

 

*Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3).

Pozmeňujúci návrh  61

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 b – písmeno a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

a) náklady na zber vrátane zabezpečenia prístupných zberných miest, skladovania a prepravy;

Pozmeňujúci návrh  62

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 b – písmeno b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

b) náklady na recyklačné jednotky pre fyzické osoby certifikované v súlade s článkom 10 na účely recyklácie na mieste.

Pozmeňujúci návrh  63

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty informujú Komisiu o udelených výnimkách.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh  64

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty na základe minimálnych požiadaviek uvedených v odseku 5 zriadia alebo upravia certifikačné programy vrátane hodnotiacich postupov a zabezpečia dostupnosť odbornej prípravy týkajúcej sa praktických zručností a teoretických vedomosti pre fyzické osoby, ktoré vykonávajú tieto úlohy zahŕňajúce fluórované skleníkové plyny uvedené v prílohe I a v oddiele 1 prílohy II a iné príslušné alternatívy fluórovaných skleníkových plynov:

1. Členské štáty na základe minimálnych požiadaviek uvedených v odseku 5 zriadia alebo upravia certifikačné programy vrátane hodnotiacich postupov a zabezpečia dostupnosť odbornej prípravy týkajúcej sa praktických zručností a teoretických vedomosti pre fyzické osoby, ktoré vykonávajú tieto úlohy zahŕňajúce fluórované skleníkové plyny uvedené v prílohe I a v prílohe II a iné príslušné alternatívy fluórovaných skleníkových plynov:

Pozmeňujúci návrh  65

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečia dostupnosť programov odbornej prípravy pre fyzické osoby, ktoré zhodnocujú fluórované skleníkové plyny uvedené v prílohe I a v oddiele 1 prílohy II z klimatizačných zariadení motorových vozidiel, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/40/ES,  a to v súlade s odsekom 5.

2. Členské štáty zabezpečia dostupnosť programov odbornej prípravy pre fyzické osoby, ktoré zhodnocujú fluórované skleníkové plyny uvedené v prílohe I a v oddiele 1 prílohy II a iné príslušné alternatívy fluórovaných skleníkových plynov z klimatizačných zariadení motorových vozidiel, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/40/ES, a to v súlade s odsekom 5.

_________________

_________________

42 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/40/ES zo 17. mája 2006 o emisiách z klimatizačných systémov v motorových vozidlách, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 70/156/EHS (Ú. v. EÚ L 161, 14.6.2006, s. 12).

42 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/40/ES zo 17. mája 2006 o emisiách z klimatizačných systémov v motorových vozidlách, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 70/156/EHS (Ú. v. EÚ L 161, 14.6.2006, s. 12).

Pozmeňujúci návrh  66

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 3 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Certifikačné programy a odborná príprava podľa odsekov 1 a 2 zahŕňajú:

3. Certifikačné programy a odborná príprava podľa odsekov 1 a 2 zahŕňajú aspoň:

Pozmeňujúci návrh  67

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 3 – písmeno e a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea) certifikáciu prírodných alternatív vrátane ich vlastností a prínosov v porovnaní s používaním fluórovaných skleníkových plynov a ich bezpečné zaobchádzanie počas inštalácie, servisu, údržby, opravy a vyraďovania z prevádzky.

Pozmeňujúci návrh  68

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 6 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a. Členské štáty zavedú alebo v prípade potreby upravia systémy certifikácie a programy odbornej prípravy podľa odsekov 1, 2, 3 a 6 do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh  69

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7. Existujúce osvedčenia a potvrdenia o absolvovaní odbornej prípravy vydané v súlade s nariadením (ES) č. 517/2014 ostávajú v platnosti v súlade s podmienkami, za ktorých boli pôvodne vydané.

7. Existujúce potvrdenia o absolvovaní odbornej prípravy vydané v súlade s nariadením () č. 517/2014 ostávajú v platnosti v súlade s podmienkami, za akých boli pôvodne vydané. Platnosť existujúcich osvedčení môže podliehať dodatočným požiadavkám, aby sa zohľadnilo rozšírenie certifikačného systému na iné príslušné alternatívy fluórovaných skleníkových plynov.

Pozmeňujúci návrh  70

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 8 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty do 1. januára [Úrad pre publikácie: vložte dátum –⁠ jeden rok od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] oznámia Komisii certifikačné programy a programy odbornej prípravy.

Členské štáty do 1. januára [Úrad pre publikácie: vložte dátum –⁠ jeden rok od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] oznámia Komisii certifikačné programy a programy odbornej prípravy, a počet certifikovaných a vyškolených osôb pre fluórované skleníkové plyny a príslušné alternatívy v každom sektore. Ak certifikácia a odborná príprava príslušných alternatív klesne pod minimálnu prahovú hodnotu, členské štáty priložia k oznámeniu plán vypracovaný po konzultácii s príslušnými zainteresovanými stranami vrátane sociálnych partnerov, v ktorom sa stanovia opatrenia na zvýšenie certifikácie a odbornej prípravy v oblasti príslušných alternatív od nasledujúceho kalendárneho roka.

Pozmeňujúci návrh  71

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 9

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

9. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov určiť formát oznámenia uvedeného v odseku 8. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 34 ods. 2.

9. Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov určí minimálnu prahovú hodnotu pre opatrenia na zvýšenie certifikácie a odbornej prípravy v oblasti príslušných alternatív a formát oznámenia uvedeného v odseku 8. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 34 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh  72

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 10

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

10. Akýkoľvek podnik, ktorý pridelí úlohu uvedenú v odseku 1 inému podniku, podnikne vhodné kroky na to, aby sa ubezpečil, že druhý podnik je na požadované úlohy držiteľom potrebných osvedčení podľa tohto článku.

10. Podnik môže prideliť úlohu uvedenú v odseku 1 inému podniku iba po overení, že tento iný podnik je na účely požadovaných úloh držiteľom potrebných osvedčení podľa odseku 1.

Pozmeňujúci návrh  73

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Odchylne od prvého pododseku sa uvádzanie na trh častí zariadení potrebných na opravy a servis existujúcich zariadení povoľuje na obdobie do 10 rokov od dátumu uvedenia na trh zákazov uvedených v prílohe IV za predpokladu, že oprava alebo servis nepovedie k zvýšeniu kapacity zariadenia alebo zvýšeniu množstva fluórovaných plynov obsiahnutých v zariadení alebo použitých fluórovaných plynov.

Pozmeňujúci návrh  74

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1 – pododsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Dva roky po jednotlivých dátumoch uvedených v prílohe IV bude následné dodanie alebo sprístupnenie výrobkov alebo zariadení zákonne uvedených na trh pred dátumom uvedeným v prvom pododseku inej strane v Únii za úhradu alebo bezplatne povolené len vtedy, ak sa predloží dôkaz o tom, že výrobok alebo zariadenie boli pred týmto dátumom zákonne uvedené na trh.

Šesť mesiacov po jednotlivých dátumoch uvedených v prílohe IV bude následné dodanie alebo sprístupnenie výrobkov alebo zariadení zákonne uvedených na trh pred dátumom uvedeným v prvom pododseku inej strane v Únii za úhradu alebo bezplatne povolené len vtedy, ak sa predloží dôkaz o tom, že výrobok alebo zariadenie boli pred týmto dátumom zákonne uvedené na trh.

Pozmeňujúci návrh  75

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 3 - pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Okrem zákazu uvádzania na trh stanoveného v bode 1 prílohy IV sa zakazuje dovoz, uvádzanie na trh, akékoľvek následné dodávanie alebo sprístupnenie iným osobám v rámci Únie za úhradu alebo bezplatne, používanie alebo vývoz jednorazových nádob na fluórované skleníkové plyny uvedené v prílohe I a v oddiele 1 prílohy II, ktoré sú prázdne alebo úplne či čiastočne naplnené. Takéto nádoby možno skladovať alebo prepravovať len na následné zneškodnenie. Tento zákaz sa nevzťahuje na nádoby na laboratórne alebo analytické použitie.

3. Okrem zákazu uvádzania na trh stanoveného v bode 1 prílohy IV sa zakazuje dovoz, uvádzanie na trh, akékoľvek následné dodávanie alebo sprístupnenie iným osobám v rámci Únie za úhradu alebo bezplatne, používanie alebo vývoz jednorazových nádob na fluórované skleníkové plyny, ktoré sú prázdne alebo úplne či čiastočne naplnené. Takéto nádoby možno skladovať alebo prepravovať len na následné zneškodnenie. Tento zákaz sa nevzťahuje na nádoby na laboratórne alebo analytické použitie.

Pozmeňujúci návrh  76

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a Podniky, ktoré uvádzajú na trh opätovne naplniteľné nádoby na látky poškodzujúce ozónovú vrstvu, predložia vyhlásenie o zhode, ktoré obsahuje dôkazy potvrdzujúce zavedené opatrenia na vrátenie uvedenej nádoby na účely opätovného naplnenia. Uvedené opatrenia obsahujú záväzné povinnosti pre dodávateľa nádob voči konečnému užívateľovi dodržiavať tieto opatrenia.

 

Podniky uvedené v prvom pododseku uchovávajú vyhlásenie o zhode najmenej päť rokov od uvedenia týchto opätovne naplniteľných nádob na trh a na požiadanie ich sprístupnia príslušným orgánom členských štátov a Komisii. Dodávatelia nádob koncovým používateľom uchovávajú dôkazy o dodržiavaní týchto opatrení počas obdobia najmenej piatich rokov od ich dodania koncovému používateľovi a na požiadanie ich sprístupnia príslušným orgánom členských štátov a Komisii.

 

Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov doplniť toto nariadenie určením podrobností vyhlásenia o zhode. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s článkom 34 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh  77

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 4 – pododsek 1 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na základe podloženej žiadosti príslušného orgánu členského štátu a s ohľadom na ciele tohto nariadenia môže Komisia v mimoriadnych prípadoch prostredníctvom vykonávacích aktov povoliť výnimku v trvaní najviac štyroch rokov na umožnenie uvádzania výrobkov a zariadení uvedených v prílohe IV vrátane ich častí na trh, ak tieto výrobky a zariadenia obsahujú fluórované skleníkové plyny alebo ak ich fungovanie závisí od takýchto plynov, a to v prípade, ak sa preukázalo, že:

Bez toho, aby bola dotknutá výnimka pre náhradné diely uvedená v pododseku 1a, na základe podloženej žiadosti príslušného orgánu členského štátu a s ohľadom na ciele tohto nariadenia môže Komisia v mimoriadnych prípadoch prostredníctvom vykonávacích aktov povoliť výnimku v trvaní najviac štyroch rokov na umožnenie uvádzania výrobkov a zariadení uvedených v prílohe IV na trh, ak tieto výrobky a zariadenia obsahujú fluórované skleníkové plyny alebo ak ich fungovanie závisí od takýchto plynov, a to v prípade, ak sa preukázalo, že:

Pozmeňujúci návrh  78

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 6 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a. Podnikom sa povoľuje uvádzať na trh a predávať fluórované skleníkové plyny vo veľkom množstve len vtedy, ak:

 

a) sú podniky buď držiteľmi osvedčenia alebo potvrdenia o odbornej príprave požadovanými podľa článku 10, alebo zamestnávajú osoby, ktoré sú držiteľmi takéhoto osvedčenia alebo potvrdenia o odbornej príprave a

 

b) sú podniky usadené v Únii alebo poverili jediného zástupcu usadeného v Únii, ktorý preberá plnú zodpovednosť za dodržiavanie tohto nariadenia.

 

Jediný zástupca môže byť zástupca poverený podľa článku 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006.

Pozmeňujúci návrh  79

Návrh nariadenia

Článok 11 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 11a

 

Obmedzenie vývozu určitých výrobkov a zariadení obsahujúcich fluórované skleníkové plyny

 

Vývoz výrobkov a zariadení uvedených v prílohe IV vrátane ich častí s výnimkou vojenského vybavenia sa zakazuje od dátumu určeného v uvedenej prílohe, v prípade potreby odlíšeného podľa typu alebo potenciálu globálneho otepľovania plynov, ktoré tieto výrobky a zariadenia obsahujú.

Pozmeňujúci návrh  80

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Výrobky alebo zariadenia, ktoré podliehajú výnimke podľa článku 11 ods. 4, sa podľa toho označia a obsahujú informáciu, že uvedené výrobky alebo zariadenia možno použiť len na účely, na ktoré sa udelila výnimka podľa uvedeného článku.

2. Výrobky alebo zariadenia, ktoré podliehajú výnimke podľa článku 11 ods. 4, sa podľa toho označia s uvedením obdobia platnosti výnimky a obsahujú informáciu, že uvedené výrobky alebo zariadenia možno použiť len na účely, na ktoré sa udelila výnimka podľa uvedeného článku.

Pozmeňujúci návrh  81

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c) od 1. januára 2017 množstvo vyjadrené hmotnosťou a ekvivalentom CO2 fluórovaných skleníkových plynov obsiahnutých vo výrobku alebo v zariadení alebo množstvo fluórovaných skleníkových plynov, na ktoré je takéto zariadenie navrhnuté, a potenciál globálneho otepľovania týchto plynov.

c) od 1. januára 2017 množstvo vyjadrené hmotnosťou a ekvivalentom CO2 fluórovaných skleníkových plynov obsiahnutých vo výrobku alebo v zariadení alebo množstvo fluórovaných skleníkových plynov, na ktoré je takéto zariadenie navrhnuté, a potenciál globálneho otepľovania týchto plynov, a to v 100-ročnom aj 20-ročnom časovom rámci.

Pozmeňujúci návrh  82

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 3 – pododsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Ak je to relevantné, dodatočne vybavené výrobky alebo zariadenia obsahujúce fluórované skleníkové plyny sa opätovne označia aktualizovanými informáciami uvedenými v tomto odseku.

Pozmeňujúci návrh  83

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 5 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a. V prípade potreby sa opätovne naplnené nádoby s fluórovanými skleníkovými plynmi opätovne označia aktualizovanými informáciami, ako sa uvádza v prvom pododseku.

Pozmeňujúci návrh  84

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 10

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

10. Fluórované skleníkové plyny uvedené na trh na použitie pri leptaní polovodičových materiálov alebo čistení komôr na chemickú depozíciu z plynnej fázy v sektore výroby polovodičov sa označia informáciou, že obsah nádoby možno použiť len na tento účel.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh  85

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 13 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V prípade fluórovaných uhľovodíkov označenie uvedené v odsekoch 7 až 11 obsahuje informáciu „vyňaté z kvóty podľa nariadenia (EÚ) …/… [Úrad pre publikácie:  pridať odkaz na toto nariadenie]“.

V prípade fluórovaných uhľovodíkov označenie uvedené v odsekoch 7 až 9 a 11 obsahuje informáciu „vyňaté z kvóty podľa nariadenia (EÚ) …/… [Úrad pre publikácie: pridať odkaz na toto nariadenie]“.

Pozmeňujúci návrh  86

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 13 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak neexistujú požiadavky na označovanie uvedené v prvom pododseku a v odsekoch 7 a 11, fluórované uhľovodíky podliehajú požiadavkám na kvóty podľa článku 16 ods. 1.

Ak neexistujú požiadavky na označovanie uvedené v prvom pododseku a v odsekoch 7 až 9 a 11, fluórované uhľovodíky podliehajú požiadavkám na kvóty podľa článku 16 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh  87

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 3 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Od 1. januára 2024 sa zakazuje používanie fluórovaných skleníkových plynov uvedených v prílohe I s potenciálom globálneho otepľovania 2 500 alebo viac na účely servisu alebo údržby chladiacich zariadení.

Od 1. januára 2024 sa zakazujú tieto použitia:

 

a)  servis alebo údržba stacionárnych chladiacich zariadení, s výnimkou chladičov, ktoré používajú fluórované skleníkové plyny uvedené v prílohe I, s potenciálom globálneho otepľovania 150 alebo viac;

 

b)  servis alebo údržba klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel, mobilných chladiacich zariadení a chladičov, ktoré používajú fluórované skleníkové plyny uvedené v prílohe I, s potenciálom globálneho otepľovania 2500 alebo viac.

Pozmeňujúci návrh  88

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 3 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Tento odsek sa neuplatňuje na vojenské vybavenie alebo zariadenia určených do aplikácií na chladenie výrobkov na teploty nižšie ako –50 °C .

Tento odsek sa neuplatňuje na vojenské vybavenie alebo zariadenia určené do aplikácií na chladenie liekov na teploty nižšie ako –50 °C alebo zariadenia určené do aplikácií na chladenie jadrových elektrární.

Pozmeňujúci návrh  89

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 3 – pododsek 3 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) regenerované fluórované skleníkové plyny uvedené v prílohe I s potenciálom globálneho otepľovania 2 500 alebo viac a používané na vykonávanie údržby alebo servisu existujúcich chladiacich zariadení, ak boli označené v súlade s článkom 12 ods. 6;

a) regenerované fluórované skleníkové plyny uvedené v prílohe I s potenciálom globálneho otepľovania 150 alebo viac a používané na vykonávanie údržby alebo servisu existujúcich stacionárnych chladiacich zariadení s výnimkou chladičov, ak boli označené v súlade s článkom 12 ods. 6;

Pozmeňujúci návrh  90

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 3 – pododsek 3 – písmeno a a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa) regenerované fluórované skleníkové plyny uvedené v prílohe I s potenciálom globálneho otepľovania 1500 alebo viac a používané na vykonávanie údržby alebo servisu existujúcich chladiacich zariadení, ak boli označené v súlade s článkom 12 ods. 6;

Pozmeňujúci návrh  91

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 3 – pododsek 3 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) recyklované fluórované skleníkové plyny uvedené v prílohe I s potenciálom globálneho otepľovania 2 500 alebo viac a používané na vykonávanie údržby alebo servisu existujúcich chladiacich zariadení, ak boli zhodnotené z takýchto zariadení. Takéto recyklované plyny môže používať len podnik, ktorý vykonal ich zhodnotenie v rámci údržby alebo servisu, alebo podnik, pre ktorý sa zhodnotenie v rámci údržby alebo servisu uskutočnilo.

b) recyklované fluórované skleníkové plyny uvedené v prílohe I s potenciálom globálneho otepľovania 150 alebo viac a používané na vykonávanie údržby alebo servisu existujúcich stacionárnych chladiacich zariadení s výnimkou chladičov, ak boli zhodnotené z takýchto zariadení. Takéto recyklované plyny môže používať len podnik, ktorý vykonal ich zhodnotenie v rámci údržby alebo servisu, alebo podnik, pre ktorý sa zhodnotenie v rámci údržby alebo servisu uskutočnilo;

Pozmeňujúci návrh  92

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 3 – pododsek 3 – písmeno b a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba) recyklované fluórované skleníkové plyny uvedené v prílohe I s potenciálom globálneho otepľovania 2 500 alebo viac a používané na vykonávanie údržby alebo servisu existujúcich zariadení, ak boli zhodnotené z takýchto zariadení. Takéto recyklované plyny môže používať len podnik, ktorý vykonal ich zhodnotenie v rámci údržby alebo servisu, alebo podnik, pre ktorý sa zhodnotenie v rámci údržby alebo servisu uskutočnilo.

Pozmeňujúci návrh  93

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Používanie desfluranu ako inhalačného anestetika sa zakazuje od 1. januára 2026 okrem prípadov, keď je takéto použitie striktne nevyhnutné a z lekárskych dôvodov nemožno použiť žiadne iné anestetikum. Používateľ na požiadanie poskytne dôkaz o lekárskom odôvodnení príslušnému orgánu členského štátu a Komisii.

4. Používanie desfluranu ako inhalačného anestetika sa zakazuje od 1. januára 2026 a povoľuje sa len v prípadoch, keď je takéto použitie striktne nevyhnutné a z lekárskych dôvodov nemožno použiť žiadne iné anestetikum. Zdravotnícke zariadenie uchováva dôkazy o lekárskom odôvodnení a na požiadanie ich poskytuje príslušnému orgánu členského štátu a Komisii.

Pozmeňujúci návrh  94

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 4 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a. Od 1. januára 2030 sa zakazuje používanie sulfuryl-fluoridu na fumigáciu po zbere a ošetrovanie dreva a výrobkov z dreva proti zamoreniu škodcami s výnimkou prípadov, keď sa takéto použitie nevyhnutne vyžaduje na účely fytosanitárneho osvedčenia a nemožno použiť žiadne iné ošetrenie.

Pozmeňujúci návrh  95

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 2 – písmeno e

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e) fluórované uhľovodíky dodávané priamo zo strany výrobcu alebo dovozcu pre podnik na použitie pri leptaní polovodičových materiálov alebo čistení komôr na chemickú depozíciu z plynnej fázy v sektore výroby polovodičov;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh  96

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 3 – pododsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Komisia nepretržite monitoruje trh Únie s dodávkami polovodičov. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 32 s cieľom zmeniť odsek 2 tohto článku a vylúčiť zo systému kvót stanoveného v odseku 1 tohto článku polovodičové materiály alebo komory na depozíciu z plynnej fázy v odvetví polovodičov, ak zistí, že v dôsledku začlenenia odvetvia polovodičov do systému kvót pre fluórované uhľovodíky dochádza k nedostatku alebo narušeniu dodávok polovodičových materiálov alebo komôr na depozíciu z plynnej fázy na trh Únie.

Pozmeňujúci návrh  97

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 4 – pododsek 1 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na základe podloženej žiadosti príslušného orgánu členského štátu a s ohľadom na ciele tohto nariadenia môže Komisia v mimoriadnych prípadoch prostredníctvom vykonávacích aktov povoliť výnimku v trvaní najviac štyroch rokov na oslobodenie fluórovaných uhľovodíkov na použitie v špecifických aplikáciách alebo špecifických kategórií výrobkov alebo zariadení od požiadavky na kvóty uvedenej v odseku 1, a to v prípade, ak sa v žiadosti preukáže, že:

Na základe podloženej žiadosti príslušného orgánu členského štátu alebo agentúry EÚ a s ohľadom na ciele tohto nariadenia môže Komisia v mimoriadnych prípadoch prostredníctvom vykonávacích aktov povoliť výnimku v trvaní najviac štyroch rokov na oslobodenie fluórovaných uhľovodíkov na použitie v špecifických aplikáciách alebo špecifických kategórií výrobkov alebo zariadení od požiadavky na kvóty uvedenej v odseku 1, a to v prípade, ak sa v žiadosti preukáže, že:

Pozmeňujúci návrh  98

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) pri týchto konkrétnych aplikáciách, výrobkoch alebo zariadeniach nie sú dostupné alternatívy alebo ich nemožno použiť z technických alebo bezpečnostných dôvodov, a

a) pre tieto konkrétne aplikácie, výrobky alebo zariadenia nie sú dostupné alternatívy alebo ich nemožno použiť z technických alebo bezpečnostných dôvodov alebo vzhľadom na riziká pre verejné zdravie, a

Pozmeňujúci návrh  99

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 5 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pridelenie kvót podlieha úhrade splatnej sumy, ktorá sa rovná trom eurám za každú tonu ekvivalentu CO2 kvóty, ktorá sa má prideliť. Dovozcovia a výrobcovia budú prostredníctvom portálu pre fluórované skleníkové plyny informovaní o celkovej sume splatnej za ich vypočítané maximálne pridelenie kvót na nasledujúci kalendárny rok a o termíne na uskutočnenie platby. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov určiť spôsoby a podrobné opatrenia na platbu dlžnej sumy. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 34 ods. 2.

Pridelenie kvót podlieha úhrade splatnej sumy, ktorá sa rovná piatim eurám za každú tonu ekvivalentu CO2 kvóty, ktorá sa má prideliť v období 2024 – 2026, a potom sa každé tri roky zvyšuje, aby sa zabezpečil stály príjem vzhľadom na postupné znižovanie kvót stanovené v prílohe VII. Dovozcovia a výrobcovia budú prostredníctvom portálu pre fluórované skleníkové plyny informovaní o celkovej sume splatnej za ich vypočítané maximálne pridelenie kvót na nasledujúci kalendárny rok a o termíne na uskutočnenie platby. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov určiť spôsoby a podrobné opatrenia na platbu dlžnej sumy. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 34 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh  100

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 32 s cieľom zmeniť odsek 5, pokiaľ ide o sumy splatné na pridelenie kvóty a mechanizmus prideľovania zostávajúcich kvót, ak je to potrebné na zabránenie veľkým narušeniam trhu s fluórovanými uhľovodíkmi, alebo ak mechanizmus neplní svoj účel a má nežiaduce alebo nezamýšľané účinky.

6. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 32 s cieľom zmeniť odsek 5, pokiaľ ide o sumy splatné na pridelenie kvóty a mechanizmus prideľovania zostávajúcich kvót, ak je to potrebné na zabránenie veľkým narušeniam trhu s fluórovanými uhľovodíkmi, alebo ak mechanizmus neplní svoj účel a má nežiaduce alebo nezamýšľané účinky, a to aj na verejné zdravie a na používateľov dávkovacích inhalátorov.

Pozmeňujúci návrh  101

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 6 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a. Do ... [jeden rok po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia] a potom každý rok Komisia po konzultácii s príslušnými zainteresovanými stranami posúdi vplyv postupného znižovania kvót na HFC na trh Únie s tepelnými čerpadlami a predloží správu Európskemu parlamentu a Rade.

 

Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 32 s cieľom zmeniť prílohu VII a povoliť obmedzené množstvo dodatočných kvót na uvádzanie fluórovaných uhľovodíkov na trh Únie, ktoré sa majú používať v tepelných čerpadlách do roku 2029, ak sa v posúdení uvedenom v prvom pododseku dospeje k záveru, že postupné znižovanie kvót na HFC stanovené v prílohe VII spôsobuje narušenia na trhu Únie s tepelnými čerpadlami do takej miery, že by to ohrozilo dosiahnutie cieľov plánu REPowerEU v oblasti zavádzania tepelných čerpadiel.

 

V správe uvedenej v prvom pododseku Komisia zdôvodní svoje rozhodnutie prijať alebo neprijať delegované akty uvedené v druhom pododseku.

 

Ak Komisia prijme delegované akty uvedené v druhom pododseku, dodatočné kvóty sa rozdelia medzi výrobcov a dovozcov na základe ich žiadostí, ktoré sa podajú na portáli pre fluórované skleníkové plyny spolu s dôkazmi vo forme kúpnych zmlúv o tom, že kvóty sa majú použiť na tepelné čerpadlá. 

Pozmeňujúci návrh  102

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7. Príjmy z pridelenej kvóty predstavujú vonkajšie pripísané príjmy v súlade s článkom 21 ods. 5 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 2018/1046. Tieto príjmy sa pridelia programu LIFE a okruhu 7 viacročného finančného rámca (Európska verejná správa) na pokrytie nákladov na externých zamestnancov pracujúcich na riadení prideľovania kvót, IT služieb a systémov udeľovania povolení na účely vykonávania tohto nariadeniazabezpečenie súladu s protokolom. Všetky príjmy zostávajúce po úhrade týchto nákladov sa zahrnú do všeobecného rozpočtu Únie.

7. Príjmy z pridelenej kvóty predstavujú vonkajšie pripísané príjmy v súlade s článkom 21 ods. 5 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 2018/1046. Tieto príjmy sa pridelia programu LIFE a okruhu 7 viacročného finančného rámca (Európska verejná správa):

 

a)  na pokrytie nákladov na externých zamestnancov pracujúcich na riadení prideľovania kvót, IT služieb a systémov udeľovania povolení na účely vykonávania tohto nariadenia;

 

b)  na pokrytie nákladov na zabezpečenie súladu s protokolom;

 

c)  na podporu budovania kapacít na vnútroštátnej úrovni a vykonávanie a presadzovanie tohto nariadenia členskými štátmi, a to aj v súvislosti s bojom proti online predaju nelegálnych fluórovaných plynov a so zneškodnením zaistených nelegálnych fluórovaných plynov; a

 

d)  na urýchlenie zavádzania alternatív fluórovaných plynov, najmä v odvetviach s vysokými nákladmi na zmiernenie následkov a v odvetví tepelných čerpadiel vrátane zvýšenia výroby potrebných zariadení, uľahčenia prístupu k financovaniu, zníženia cien pre spotrebiteľov, odbornej prípravy a certifikácie fyzických osôb podľa článku 10 a rekvalifikácie inštalatérov plynových kotlov.

 

Všetky príjmy zostávajúce po úhrade týchto nákladov sa zahrnú do všeobecného rozpočtu Únie.

Pozmeňujúci návrh  103

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Kvóty sa prideľujú len výrobcom alebo dovozcom, ktorí sú usadení v Únii alebo ktorí poverili jediného zástupcu, ktorý je usadený v Únii a ktorý preberá plnú zodpovednosť za dodržiavanie tohto nariadenia. Jediný zástupca môže byť rovnaký ako zástupca poverený podľa článku 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/200643.

1. Kvóty sa prideľujú len výrobcom alebo dovozcom, ktorí sú usadení v Únii alebo ktorí poverili jediného zástupcu, ktorý je usadený v Únii a ktorý preberá plnú zodpovednosť za dodržiavanie tohto nariadenia a požiadaviek uvedených v hlave II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Jediný zástupca môže byť rovnaký ako zástupca poverený podľa článku 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/200643.

_________________

_________________

43 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).

43 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).

Pozmeňujúci návrh  104

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Chladiace a klimatizačné zariadenia a tepelné čerpadlá naplnené fluórovanými uhľovodíkmi sa neuvádzajú na trh, ak sa fluórované uhľovodíky, ktorými sú tieto zariadenia naplnené, nezapočítavajú do systému kvót uvedeného v tejto kapitole.

1. Chladiace a klimatizačné zariadenia, dávkovacie inhalátory a tepelné čerpadlá naplnené fluórovanými uhľovodíkmi sa neuvádzajú na trh, ak sa fluórované uhľovodíky, ktorými sú tieto zariadenia naplnené, nezapočítavajú do systému kvót uvedeného v tejto kapitole.

Odôvodnenie

Zmena zosúlaďuje tento odsek so zámerom Komisie zahrnúť dávkovacie inhalátory do systému kvót, okrem iného s cieľom motivovať k využívaniu alternatív šetrných ku klíme, ktoré sú už k dispozícii a ktoré by si nevyžadovali žiadne úpravy dávkovacích inhalátorov používaných pacientmi (pozri pracovný dokument útvarov Komisie SWD/2022/96 final, ktorý je k tomuto návrhu pripojený).

Pozmeňujúci návrh  105

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 2 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Keď sa zariadenia plnené vopred, ktoré sú uvedené v odseku 1, uvádzajú na trh, výrobcovia a dovozcovia zariadení zabezpečia úplnú dokumentáciu súladu s odsekom 1 a v tejto súvislosti vypracujú vyhlásenie o zhode.

Keď sa zariadenia alebo výrobky plnené vopred, ktoré sú uvedené v odseku 1, uvádzajú na trh, výrobcovia a dovozcovia zariadení alebo výrobkov zabezpečia úplnú dokumentáciu súladu s odsekom 1 a v tejto súvislosti vypracujú vyhlásenie o zhode.

Pozmeňujúci návrh  106

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 2 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Vypracovaním vyhlásenia o zhode prevezmú výrobcovia a dovozcovia zariadení zodpovednosť za súlad s týmto odsekom a s odsekom 1.

Vypracovaním vyhlásenia o zhode prevezmú výrobcovia a dovozcovia zariadení alebo výrobkov zodpovednosť za súlad s týmto odsekom a s odsekom 1.

Pozmeňujúci návrh  107

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 2 – pododsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Výrobcovia a dovozcovia zariadení uchovávajú túto dokumentáciu a vyhlásenie o zhode najmenej päť rokov od uvedenia týchto zariadení na trh a na požiadanie ich sprístupnia príslušným orgánom členských štátov a Komisii.

Výrobcovia a dovozcovia zariadení alebo výrobkov uchovávajú túto dokumentáciu a vyhlásenie o zhode najmenej päť rokov od uvedenia týchto zariadení alebo výrobkov na trh a na požiadanie ich sprístupnia príslušným orgánom členských štátov a Komisii.

Pozmeňujúci návrh  108

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 3 - pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak fluórované uhľovodíky obsiahnuté v zariadení uvedenom v odseku 1 neboli uvedené na trh pred naplnením zariadenia, dovozcovia tohto zariadenia zabezpečia, aby do 30. apríla [Úrad pre publikácie: vložte rok začatia uplatňovania tohto nariadenia] a následne každý rok nezávislý audítor registrovaný na portáli pre fluórované skleníkové plyny potvrdil presnosť dokumentácie, vyhlásenie o zhode a pravdivosť ich správy podľa článku 26 za predchádzajúci kalendárny rok s primeranou mierou istoty.

Ak fluórované uhľovodíky obsiahnuté v zariadení alebo výrobkoch uvedených v odseku 1 neboli uvedené na trh pred naplnením zariadenia, dovozcovia tohto zariadenia alebo výrobkov zabezpečia, aby do 30. apríla [Úrad pre publikácie: vložte rok začatia uplatňovania tohto nariadenia] a následne každý rok nezávislý audítor registrovaný na portáli pre fluórované skleníkové plyny potvrdil presnosť dokumentácie, vyhlásenie o zhode a pravdivosť ich správy podľa článku 26 za predchádzajúci kalendárny rok s primeranou mierou istoty.

Pozmeňujúci návrh  109

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Dovozcovia zariadení alebo výrobkov uvedených v odseku 1, ktorí nie sú usadení v Únii, poveria jediného zástupcu, ktorý je usadený v Únii a ktorý preberá plnú zodpovednosť za dodržiavanie tohto nariadenia. Jediný zástupca môže byť rovnaký ako zástupca poverený podľa článku 8 nariadenia (ES) č. 1907/2006.

5. Dovozcovia zariadení alebo výrobkov uvedených v odseku 1, ktorí nie sú usadení v Únii, poveria jediného zástupcu, ktorý je usadený v Únii a ktorý preberá plnú zodpovednosť za dodržiavanie tohto nariadenia. Jediný zástupca môže byť rovnaký ako zástupca poverený podľa článku 8 nariadenia (ES) č. 1907/2006.

Pozmeňujúci návrh  110

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6. Tento článok sa nevzťahuje na podniky, ktoré uviedli na trh menej ako 100 ton ekvivalentu CO2 fluórovaných uhľovodíkov za rok, ktoré sú obsiahnuté v zariadeniach uvedených v odseku 1.

6. Tento článok sa nevzťahuje na podniky, ktoré uviedli na trh menej ako 100 ton ekvivalentu CO2 fluórovaných uhľovodíkov za rok, ktoré sú obsiahnuté v zariadeniach alebo výrobkoch uvedených v odseku 1.

Pozmeňujúci návrh  111

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 4 – pododsek 1 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Podniky musia mať platnú registráciu na portáli pre fluórované skleníkové plyny pred dovozom alebo vývozom fluórovaných skleníkových plynov a výrobkov a zariadení obsahujúcich fluórované skleníkové plyny alebo výrobkov a zariadení, ktorých fungovanie závisí od týchto plynov, s výnimkou prípadov dočasného uskladnenia a týchto činností:

Podniky musia mať platnú registráciu na portáli pre fluórované skleníkové plyny pred dovozom alebo vývozom fluórovaných skleníkových plynov a výrobkov a zariadení obsahujúcich fluórované skleníkové plyny alebo výrobkov a zariadení, ktorých fungovanie závisí od týchto plynov, s výnimkou týchto činností:

Pozmeňujúci návrh  112

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c) dodávanie alebo prijímanie fluórovaných uhľovodíkov na účely uvedené v článku 16 ods. 2 písm. a) až e);

c) dodávanie alebo prijímanie fluórovaných uhľovodíkov na účely uvedené v článku 16 ods. 2 písm. a) až d);

Pozmeňujúci návrh  113

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 7 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia a príslušné orgány členských štátov zabezpečia dôvernosť údajov uvedených na portáli pre fluórované skleníkové plyny.

Komisia a príslušné orgány členských štátov zabezpečia, aby boli verejne dostupné tieto údaje uvedené na portáli pre fluórované skleníkové plyny:

 

a)  pravidelne aktualizované prideľovanie kvót a prevody kvót;

 

b)  zoznam registrovaných dovozcov a výrobcov;

 

c)  údaje o dovoze vrátane miest vstupu a typu HFC;

 

d)  údaje o dočasnom uskladnení;

 

e)  údaje o chemickej likvidácii na úrovni zariadenia.

Pozmeňujúci návrh  114

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Dovoz a vývoz fluórovaných skleníkových plynov a výrobkov a zariadení, ktoré tieto plyny obsahujú alebo ktorých fungovanie závisí od týchto plynov, okrem prípadov dočasného uskladnenia, podlieha predloženiu platného povolenia colným orgánom podľa článku 20 ods. 4.

Dovoz a vývoz fluórovaných skleníkových plynov a výrobkov a zariadení, ktoré tieto plyny obsahujú alebo ktorých fungovanie závisí od týchto plynov, podlieha predloženiu platného povolenia colným orgánom podľa článku 20 ods. 4.

Pozmeňujúci návrh  115

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Odchylne od prvého odseku tohto článku a článku 20 Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví zjednodušené pravidlá registrácie na portáli pre fluórované skleníkové plyny v prípade dočasného uskladnenia vymedzeného v článku 5 bode 17 nariadenia (EÚ) č. 952/2013. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 34.

Pozmeňujúci návrh  116

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6. Dovozcovia fluórovaných skleníkových plynov uvedených v zozname v prílohe I a v oddiele 1 prílohy II dovážaných v nádobách, ktoré možno opätovne plniť, colným orgánom v čase predloženia colného vyhlásenia týkajúceho sa prepustenia do voľného obehu sprístupnia vyhlásenie o zhode vrátane dôkazov potvrdzujúcich zavedené opatrenia v súvislosti s vrátením nádoby na účely jej opätovného plnenia.

6. Dovozcovia fluórovaných skleníkových plynov dovážaných v nádobách, ktoré možno opätovne plniť, colným orgánom v čase predloženia colného vyhlásenia týkajúceho sa prepustenia do voľného obehu sprístupnia vyhlásenie o zhode vrátane dôkazov potvrdzujúcich zavedené opatrenia v súvislosti s vrátením nádoby na účely jej opätovného plnenia

Pozmeňujúci návrh  117

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 12 - pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Colné orgány zhabú alebo zaistia jednorazové nádoby zakázané týmto nariadením na účely nakladania s nimi v súlade s článkami 197 a 198 nariadenia (EÚ) č. 952/2013. Orgány dohľadu nad trhom takisto takéto nádoby stiahnu z trhu alebo od používateľa v súlade s článkom 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/102045.

Colné orgány zhabú alebo zaistia jednorazové nádoby zakázané týmto nariadením na účely nakladania s nimi v súlade s článkami 197 a 198 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 a zničia ich.  Orgány dohľadu nad trhom takisto takéto nádoby stiahnu z trhu alebo od používateľa v súlade s článkom 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/102045.  

_________________

_________________

45 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1020 z 20. júna 2019 o dohľade nad trhom a súlade výrobkov a o zmene smernice 2004/42/ES a nariadení (ES) č. 765/2008 a (EÚ) č. 305/2011 (Ú. v. EÚ L 169, 25.6.2019, s. 1).

45 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1020 z 20. júna 2019 o dohľade nad trhom a súlade výrobkov a o zmene smernice 2004/42/ES a nariadení (ES) č. 765/2008 a (EÚ) č. 305/2011 (Ú. v. EÚ L 169, 25.6.2019, s. 1).

Pozmeňujúci návrh  118

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 12 - pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V prípade iných látok, ako aj výrobkov a zariadení, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, možno prijať alternatívne opatrenia na predchádzanie nezákonnému dovozu, ďalšiemu dodávaniu alebo vývozu, a to najmä v prípadoch fluórovaných uhľovodíkov, ktoré sú uvedené na trh vo veľkých objemoch alebo naplnené vo výrobkoch a zariadeniach v rozpore s kvótou a požiadavkami na povoľovanie stanovenými v tomto nariadení.

V prípade iných látok, ako aj výrobkov a zariadení, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, colné orgány v súlade so [smernicou o trestných činoch proti životnému prostrediu 2021/0422(COD)] zaistia a skonfiškujú fluórované skleníkové plyny dovážané alebo vyvážané v rozpore s týmto nariadením s cieľom predchádzať nezákonnému dovozu, ďalšiemu dodávaniu alebo vývozu, a to najmä v prípadoch fluórovaných uhľovodíkov, ktoré sú uvedené na trh vo veľkých objemoch alebo naplnené vo výrobkoch a zariadeniach v rozpore s kvótou a požiadavkami na povoľovanie stanovenými v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh  119

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek –1 (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

–1. Komisia do 30. júna 2025 predloží správu, v ktorej posúdi potenciálne riziká nezákonného obchodu a určí ďalšie opatrenia na zníženie týchto rizík spojených s pohybom fluórovaných skleníkových plynov a výrobkov a zariadení, ktoré tieto plyny obsahujú alebo ktorých fungovanie závisí od týchto plynov, keď sú umiestnené v dočasnom uskladnení alebo sú v colnom režime vrátane colného uskladnenia, v režime slobodného pásma alebo v tranzite cez colné územie Únie, a to vrátane metodík sledovania plynov uvedených na trh, ako sú QR kódy.

Pozmeňujúci návrh  120

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 1 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Každý výrobca, dovozca a vývozca, ktorý v predchádzajúcom kalendárnom roku vyrobil, doviezol alebo vyviezol fluórované uhľovodíky alebo množstvá iných fluórovaných skleníkových plynov presahujúce jednu metrickú tonu alebo 100 ton ekvivalentu CO2, do 31. marca [Úrad pre publikácie: vložte rok začatia uplatňovania tohto nariadenia] a potom každý rok nahlási Komisii údaje uvedené v prílohe IX za každú z týchto látok za daný kalendárny rok. Tento odsek sa uplatňuje aj na všetky podniky, ktoré získali kvóty podľa článku 21 ods. 1.

Každý výrobca, dovozca a vývozca, ktorý v predchádzajúcom kalendárnom roku vyrobil, doviezol alebo vyviezol fluórované skleníkové plyny, do 31. marca [Úrad pre publikácie: vložte rok začatia uplatňovania tohto nariadenia] a potom každý rok nahlási Komisii údaje uvedené v prílohe IX za každú z týchto látok za daný kalendárny rok. Tento odsek sa uplatňuje aj na všetky podniky, ktoré získali kvóty podľa článku 21 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh  121

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Každý podnik, ktorý v predchádzajúcom kalendárnom roku zneškodnil fluórované uhľovodíky alebo množstvá iných fluórovaných skleníkových plynov presahujúce jednu metrickú tonu alebo 100 ton ekvivalentu CO2, do 31. marca [Úrad pre publikácie: vložte rok začatia uplatňovania tohto nariadenia] a potom každý rok nahlási Komisii údaje uvedené v prílohe IX za každú z týchto látok za daný kalendárny rok.

2. Každý podnik, ktorý v predchádzajúcom kalendárnom roku zneškodnil fluórované skleníkové plyny, do 31. marca [Úrad pre publikácie: vložte rok začatia uplatňovania tohto nariadenia] a potom každý rok nahlási Komisii údaje uvedené v prílohe IX za každú z týchto látok za daný kalendárny rok.

Pozmeňujúci návrh  122

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Každý podnik, ktorý v predchádzajúcom kalendárnom roku použil ako východiskovú surovinu fluórované skleníkové plyny uvedené v prílohe I v množstve 1 000 ton ekvivalentu CO2 alebo viac, do 31. marca [Úrad pre publikácie: vložte rok začatia uplatňovania tohto nariadenia] nahlási Komisii údaje uvedené v prílohe IX za každú z týchto látok za daný kalendárny rok.

3. Každý podnik, ktorý v predchádzajúcom kalendárnom roku použil ako východiskovú surovinu fluórované skleníkové plyny uvedené v prílohe I, do 31. marca [Úrad pre publikácie: vložte rok začatia uplatňovania tohto nariadenia] nahlási Komisii údaje uvedené v prílohe IX za každú z týchto látok za daný kalendárny rok.

Pozmeňujúci návrh  123

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Každý podnik, ktorý v predchádzajúcom kalendárnom roku uviedol na trh fluórované uhľovodíky v množstve 100 ton ekvivalentu CO2 alebo viac alebo iné fluórované skleníkové plyny v množstve 500 ton ekvivalentu CO2 alebo viac, ktoré boli obsiahnuté vo výrobkoch alebo zariadeniach, do 31. marca [Úrad pre publikácie: vložte rok začatia uplatňovania tohto nariadenia] nahlási Komisii údaje uvedené v prílohe IX za každú z týchto látok za daný kalendárny rok.

4. Každý podnik, ktorý v predchádzajúcom kalendárnom roku uviedol na trh fluórované skleníkové plyny, ktoré boli obsiahnuté vo výrobkoch alebo zariadeniach, do 31. marca [Úrad pre publikácie: vložte rok začatia uplatňovania tohto nariadenia] nahlási Komisii údaje uvedené v prílohe IX za každú z týchto látok za daný kalendárny rok.

Pozmeňujúci návrh  124

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6. Každý podnik, ktorý regeneroval množstvá fluórovaných skleníkových plynov presahujúce jednu metrickú tonu alebo 100 ton ekvivalentu CO2, do 31. marca [Úrad pre publikácie: vložte rok začatia uplatňovania tohto nariadenia] a potom každý rok nahlási Komisii údaje uvedené v prílohe IX za každú z týchto látok za daný kalendárny rok.

6. Každý podnik, ktorý regeneroval fluórované skleníkové plyny, do 31. marca [Úrad pre publikácie: vložte rok začatia uplatňovania tohto nariadenia] a potom každý rok nahlási Komisii údaje uvedené v prílohe IX za každú z týchto látok za daný kalendárny rok.

Pozmeňujúci návrh  125

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7. Každý dovozca zariadení, ktorý uviedol na trh vopred plnené zariadenia, ako sa uvádzajú v článku 19, ktoré obsahujú fluórované uhľovodíky v množstve aspoň 1 000 ton ekvivalentu CO2, pričom tieto fluórované uhľovodíky neboli uvedené na trh pred naplnením týchto zariadení, do 30. apríla [Úrad pre publikácie: vložte rok začatia uplatňovania tohto nariadenia] predloží Komisii overovaciu správu vydanú podľa článku 19 ods. 3.

7. Každý dovozca zariadení, ktorý uviedol na trh vopred plnené zariadenia, ako sa uvádzajú v článku 19, ktoré obsahujú fluórované uhľovodíky, pričom tieto fluórované uhľovodíky neboli uvedené na trh pred naplnením týchto zariadení, do 30. apríla [Úrad pre publikácie: vložte rok začatia uplatňovania tohto nariadenia] predloží Komisii overovaciu správu vydanú podľa článku 19 ods. 3.

Pozmeňujúci návrh  126

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 8 – pododsek 1 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Každý podnik, ktorý podľa odseku 1 nahlasuje, že v predchádzajúcom kalendárnom roku uviedol na trh fluórované uhľovodíky v množstve 1 000 ton ekvivalentu CO2 alebo viac, okrem toho do 30. apríla [Úrad pre publikácie: vložte rok začatia uplatňovania tohto nariadenia] a potom každý rok zabezpečí potvrdenie správnosti svojej správy s primeranou mierou istoty nezávislým audítorom. Audítor je zaregistrovaný na portáli pre fluórované skleníkové plyny a je buď:

Každý podnik, ktorý podľa odseku 1 nahlasuje, že v predchádzajúcom kalendárnom roku uviedol na trh fluórované uhľovodíky, okrem toho do 30. apríla [Úrad pre publikácie: vložte rok začatia uplatňovania tohto nariadenia] a potom každý rok zabezpečí potvrdenie správnosti svojej správy s primeranou mierou istoty nezávislým audítorom. Audítor je zaregistrovaný na portáli pre fluórované skleníkové plyny a je buď:

Pozmeňujúci návrh  127

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Komisia do 31. decembra 2024 prijme prostredníctvom delegovaného aktu spoločný všeobecný rámec, na základe ktorého členské štáty navrhnú centralizované elektronické systémy.

Pozmeňujúci návrh  128

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Príslušné orgány členských štátov vykonávajú kontroly s cieľom zistiť, či podniky plnia svoje povinnosti podľa tohto nariadenia.

1. Príslušné orgány členských štátov vykonávajú pravidelné kontroly s cieľom zistiť, či si podniky plnia svoje povinnosti podľa tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh  129

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 3 - pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Kontroly uvedené v odsekoch 1 a 2 zahŕňajú primerane časté návštevy prevádzok na mieste a overovanie príslušnej dokumentácie a zariadení.

Kontroly uvedené v odsekoch 1 a 2 zahŕňajú primerane časté návštevy prevádzok na mieste a overovanie príslušnej dokumentácie a zariadení.

Pozmeňujúci návrh  130

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Členský štát môže na žiadosť iného členského štátu vykonať kontroly podnikov podozrivých z účasti na nezákonnom pohybe plynov a výrobkov a zariadení, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, pôsobiacich na území daného členského štátu.  Žiadajúci členský štát sa informuje o výsledku kontroly.

5. Členský štát na žiadosť iného členského štátu vykoná kontroly podnikov podozrivých z účasti na nezákonnom pohybe plynov a výrobkov a zariadení, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, pôsobiacich na území daného členského štátu. Žiadajúci členský štát sa informuje o výsledku kontroly.

Pozmeňujúci návrh  131

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 7 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7a. Členské štáty poskytnú Komisii do 1. apríla každého roka ročný súhrn údajov zozbieraných z lodných denníkov. Komisia uverejní ročný súhrn a posúdenie údajov získaných od členských štátov. 

Pozmeňujúci návrh  132

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 5 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V prípade nezákonnej výroby, dovozu, vývozu, uvedenia na trh alebo používania fluórovaných skleníkových plynov alebo výrobkov a zariadení, ktoré tieto plyny obsahujú alebo ktorých fungovanie závisí od týchto plynov, členské štáty stanovia maximálne správne pokuty vo výške najmenej päťnásobku trhovej hodnoty dotknutých plynov alebo dotknutých výrobkov a zariadení.  V prípade opakovaného porušenia v rámci päťročného obdobia členské štáty stanovia maximálne správne pokuty vo výške najmenej osemnásobku hodnoty dotknutých plynov alebo výrobkov a zariadení.

V prípade nezákonnej výroby, dovozu, vývozu, uvedenia na trh alebo používania fluórovaných skleníkových plynov alebo výrobkov a zariadení, ktoré tieto plyny obsahujú alebo ktorých fungovanie závisí od týchto plynov, členské štáty stanovia minimálne správne pokuty vo výške najmenej štvornásobku trhovej hodnoty dotknutých plynov alebo výrobkov a dotknutých zariadení a maximálne správne pokuty vo výške najmenej šesťnásobku trhovej hodnoty dotknutých plynov alebo dotknutých výrobkov a zariadení. V prípade opakovaného porušenia v rámci päťročného obdobia členské štáty stanovia minimálne správne pokuty vo výške najmenej sedemnásobku hodnoty dotknutých plynov alebo výrobkov a dotknutých zariadení a maximálne správne pokuty vo výške najmenej desaťnásobku hodnoty dotknutých plynov alebo výrobkov a zariadení.

Pozmeňujúci návrh  133

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 8 ods. 8, článku 12 ods. 17, článku 16 ods. 3, článku 17 ods. 6, článku 24, článku 25 ods. 2 a článku 35 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú [od dátumu začatia uplatňovania nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 8 ods. 8, článku 9 ods. 1a, článku 12 ods. 17, článku 16 ods. 3, článku 16 ods. 3 druhom pododseku, článku 17 ods. 6, článku 17 ods. 6a, článku 24, článku 25 ods. 2, článku 27 treťom pododseku, článku 35 ods. 1, článku 35 ods. 1a a článku 35 ods. 1b sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú [od dátumu začatia uplatňovania nariadenia].

Pozmeňujúci návrh  134

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Delegovanie právomoci uvedené v článku 8 ods. 8, článku 12 ods. 17, článku 16 ods. 3, článku 17 ods. 6, článku 24, článku 25 ods. 2 a článku 35 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

3. Delegovanie právomoci uvedené v článku 8 ods. 8, článku 9 ods. 1a, článku 12 ods. 17, článku 16 ods. 3, článku 16 ods. 3 druhom pododseku, článku 17 ods. 6, článku 17 ods. 6a, článku 24, článku 25 ods. 2, článku 27 treťom pododseku, článku 35 ods. 1, článku 35 ods. 1a a článku 35 ods. 1b môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

Pozmeňujúci návrh  135

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6. Delegovaný akt prijatý podľa článku 8 ods. 8, článku 12 ods. 17, článku 16 ods. 3, článku 17 ods. 6, článku 24, článku 25 ods. 2 a článku 35 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

6. Delegovaný akt prijatý podľa článku 8 ods. 8, článku 9 ods. 1a, článku 12 ods. 17, článku 16 ods. 3, článku 16 ods. 3 druhého pododseku, článku 17 ods. 6, článku 17 ods. 6a, článku 24, článku 25 ods. 2, článku 27 tretieho pododseku, článku 35 ods. 1, článku 35 ods. 1a a článku 35 ods. 1b nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Pozmeňujúci návrh  136

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia zriadi konzultačné fórum na účely poskytovania poradenstva a odborných znalostí v súvislosti s vykonávaním tohto nariadenia. Komisia vypracuje rokovací poriadok konzultačného fóra, ktorý sa uverejní.

Komisia zriadi konzultačné fórum na účely poskytovania poradenstva a odborných znalostí v súvislosti s vykonávaním tohto nariadenia. Konzultačné fórum má vyváženú účasť:

 

i) zástupcov členských štátov;

 

ii)  zástupcov všetkých príslušných zainteresovaných strán vrátane environmentálnych organizácií, združení pacientov a organizácií zdravotníckych pracovníkov, zástupcov výrobcov a prevádzkovateľov.

 

Konzultačné fórum úzko spolupracuje s príslušnými agentúrami EÚ. Komisia vypracuje rokovací poriadok konzultačného fóra, ktorý sa uverejní.

Pozmeňujúci návrh  137

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. Komisia priebežne monitoruje technologický vývoj a vývoj na trhu v súvislosti s používaním fluórovaných skleníkových plynov a ich prírodných alternatív v Únii. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 32 s cieľom zmeniť toto nariadenie a posilniť zákaz uvádzania fluórovaných skleníkových plynov s vysokým GWP v dotknutých výrobkoch alebo zariadeniach na trh, ak zistí dôkazy o výskyte alebo urýchlení používania fluórovaných skleníkových plynov s nízkym GWP alebo prírodných alternatív vo výrobkoch a zariadeniach uvádzaných na trh Únie.

Pozmeňujúci návrh  138

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 1 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 32 s cieľom zmeniť prílohy I, II a III presunom fluórovaných skleníkových plynov z prílohy III do príloh I alebo II alebo zaradením fluórovaných skleníkových plynov do príloh I alebo II, ak má dôkazy o uvedení fluórovaných skleníkových plynov uvedených v prílohe III alebo fluórovaných skleníkových plynov neuvedených v prílohách I, II alebo III k tomuto nariadeniu na trh.

Pozmeňujúci návrh  139

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 1 c (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1c. Komisia najneskôr tri mesiace po prijatí revidovaného nariadenia REACH posúdi, či je toto nariadenie v súlade s uvedeným nariadením. Komisia v prípade potreby pripojí k svojmu posúdeniu legislatívny návrh na zmenu tohto nariadenia, ak dospeje k záveru, že toto nariadenie nie je v súlade s potenciálnymi novými obmedzeniami používania PFAS stanovenými v uvedenom nariadení.

Pozmeňujúci návrh  140

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia do 1. januára 2027 uverejní správu o vykonávaní tohto nariadenia.

Komisia do 1. januára 2027 uverejní správu o vykonávaní tohto nariadenia, a to aj v súvislosti s vplyvom tohto nariadenia na sektor zdravotníctva, najmä dostupnosť dávkovacích inhalátorov na podávanie zložiek farmaceutických výrobkov, ako aj o vplyve chladiacich zariadení používaných v spojení s batériami na trh.

Pozmeňujúci návrh  141

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a. Európska vedecká poradná rada pre zmenu klímy zriadená podľa článku 10a nariadenia (ES) č. 401/2009 (ďalej len „poradná rada“) môže z vlastnej iniciatívy poskytovať vedecké poradenstvo alebo vydávať správy o súlade tohto nariadenia s cieľmi nariadenia (ES) č. 401/2009 a s medzinárodnými záväzkami Únie podľa Parížskej dohody a informovať o každom budúcom preskúmaní tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh  142

Návrh nariadenia

Príloha I – oddiel 3

Text predložený Komisiou

Oddiel 3: Ostatné plnofluórované zlúčeniny

 

fluorid sírový

SF6

25 200

18 300

Pozmeňujúci návrh

Oddiel 3: Ostatné (plno)fluórované zlúčeniny a fluórované ketóny

 

fluorid sírový

SF6

25 200

18 300

 

heptafluórizobutyronitril [2,3,3,3-tetrafluór-2-(trifluórmetyl)-propánnitril]

Iso-C3F7CN

2 750

4 580

 

1,1,1,3,4,4,4-heptafluór-3-(trifluórmetyl)bután-2-ón

CF3C(O)CF(CF3)2

0,29(1)

(*)

__________________

1 Ren a kol. (2019). Atmospheric Fate and Impact of Perfluorinated Butanone and Pentanone (Vplyv plnofluórovaného butanónu a pentanónu a ich osud v atmosfére). Environ. Sci. Technol. 2019, 53, 15, 8862 – 8871

Odôvodnenie

Fluóronitril a fluóroketón sa používajú v rozvodných zariadeniach ako alternatívy SF6. Ich používanie by sa malo nielen monitorovať, ale aj kontrolovať. Preto by sa mali presunúť z prílohy III do prílohy I. Fluóronitril je PFAS, takže jeho kontrola prinesie nielen klimatické, ale aj environmentálne a zdravotné výhody.

Pozmeňujúci návrh  143

Návrh nariadenia

Príloha III – oddiel 1 – riadok 37

Text predložený Komisiou

1,1,1,3,4,4,4-heptafluór-3-(trifluórmetyl)bután-2-ón

CF3C(O)CF(CF3)2

0,29(1)

(*)

__________________

Ren a kol. (2019). Atmospheric Fate and Impact of Perfluorinated Butanone and Pentanone (Vplyv plnofluórovaného butanónu a pentanónu a ich osud v atmosfére).  Environ. Sci. Technol. 2019, 53, 15, 8862 – 8871

Pozmeňujúci návrh

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh  144

Návrh nariadenia

Príloha III – oddiel 2 – riadok 4

Text predložený Komisiou

heptafluórizobutyronitril [2,3,3,3-tetrafluór-2-(trifluórmetyl)-propánnitril]

Iso-C3F7CN

2 750

4 580

Pozmeňujúci návrh

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh  145

Návrh nariadenia

Príloha IV – tabuľka

Text predložený Komisiou

Výrobky a zariadenia

V prípade potreby sa GWP zmesí obsahujúcich fluórované skleníkové plyny vypočíta v súlade s prílohou VI v zmysle článku 3 bodu 1.

Dátum zákazu

1. Jednorazové nádoby na fluórované skleníkové plyny uvedené v prílohe I, prázdne, čiastočne naplnené alebo plné, používané na servis, údržbu alebo plnenie chladiacich a klimatizačných zariadení, tepelných čerpadiel, systémov protipožiarnej ochrany alebo rozvádzačov alebo na použitie ako rozpúšťadlá. 

4. júl 2007

2.  Neuzatvorené systémy priameho odparovania, ktoré obsahujú HFC a PFC ako chladivá

4. júl 2007

3.  Protipožiarne zariadenia

obsahujúce PFC

4. júl 2007

obsahujúce HFC-23

1. január 2016

obsahujúce alebo využívajúce ostatné fluórované skleníkové plyny uvedené v prílohe I, okrem prípadov, keď je ich použitie nevyhnutné na splnenie bezpečnostných noriem

1. január 2024

4.  Okná do obytných budov obsahujúce fluórované skleníkové plyny uvedené v prílohe I

4. júl 2007

5.  Ostatné okná obsahujúce fluórované skleníkové plyny uvedené v prílohe I.

4. júl 2008

6.  Obuv obsahujúca fluórované skleníkové plyny uvedené v prílohe I.

4. júl 2006

7.  Pneumatiky obsahujúce fluórované skleníkové plyny uvedené v prílohe I.

4. júl 2007

8.  Jednozložkové peny obsahujúce fluórované skleníkové plyny uvedené v prílohe I, ktorých GWP je 150 alebo viac, okrem prípadov, keď je ich použitie nevyhnutné na splnenie vnútroštátnych bezpečnostných noriem.

4. júl 2008

9.  Aerosólové rozprašovače, ktoré sa predávajú a sú určené na predaj širokej verejnosti na zábavné a dekoratívne účely v zmysle bodu 40 prílohy XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006, a varovné akustické zariadenia obsahujúce HFC, ktorých GWP je 150 alebo viac.

4. júl 2009

10.  Chladiace a mraziace zariadenia do domácnosti obsahujúce HFC, ktorých GWP je 150 alebo viac.

1. január 2015

11.  Chladiace a mraziarenské systémy na komerčné použitie (samostatné zariadenia)

obsahujúce HFC, ktorých GWP je 2 500 alebo viac

1. január 2020

– obsahujúce HFC, ktorých GWP je 150 alebo viac

1. január 2022

– obsahujúce ostatné fluórované skleníkové plyny, ktorých GWP je 150 alebo viac.

 

1. január 2024

12.  Všetky samostatné chladiace zariadenia obsahujúce fluórované skleníkové plyny, ktorých GWP je 150 alebo viac.

1. január 2025

13.  Stacionárne chladiace zariadenia, ktoré obsahujú HFC s GWP 2 500 alebo viac alebo ktorých fungovanie od týchto HFC závisí, okrem zariadení určených do aplikácií na chladenie výrobkov na teploty nižšie ako – 50 °C.

1. január 2020

14.  Stacionárne chladiace zariadenia, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny s GWP 2 500 alebo viac alebo ktorých fungovanie od týchto plynov závisí, okrem zariadení určených do aplikácií na chladenie výrobkov na teploty nižšie ako – 50 °C.

1. január 2024

15.  Združené centralizované chladiace systémy na komerčné použitie s nominálnou kapacitou 40 kW alebo viac, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny s GWP 150 alebo viac uvedené v prílohe I alebo ktorých fungovanie od týchto plynov závisí, s výnimkou primárneho chladiaceho okruhu kaskádových systémov, v ktorom možno použiť fluórované skleníkové plyny s GWP menej ako 1 500.

1. január 2022

16.   Dobíjateľné interiérové klimatizačné zariadenia (samostatné zariadenia), ktoré môže koncový používateľ prenášať z miestnosti do miestnosti) obsahujúce HFC, ktorých GWP je 150 alebo viac.

1. január 2020

17.  Dobíjateľné interiérové a ostatné samostatné klimatizačné zariadenia a tepelné čerpadlá obsahujúce fluórované skleníkové plyny, ktorých GWP je 150 alebo viac.

1. január 2025

18.  Stacionárne rozdelené klimatizačné zariadenia a rozdelené tepelné čerpadlá:

a)  jednoduché rozdelené systémy obsahujúce menej ako 3 kg fluórovaných skleníkových plynov uvedených v prílohe I, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny uvedené v prílohe I s GWP 750 alebo viac alebo ktorých fungovanie od týchto plynov závisí;

1. január 2025

b)  rozdelené systémy s nominálnou kapacitou až 12 kW vrátane, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny s GWP 150 alebo viac alebo ktorých fungovanie od týchto plynov závisí, okrem prípadov, keď je ich použitie nevyhnutné na splnenie bezpečnostných noriem;

c)  rozdelené systémy s nominálnou kapacitou viac ako 12 kW, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny s GWP 750 alebo viac alebo ktorých fungovanie od týchto plynov závisí, okrem prípadov, keď je ich použitie nevyhnutné na splnenie bezpečnostných noriem.

1. január 2027

19.  Peny, ktoré obsahujú HFC s GWP 150 alebo viac s výnimkou na účely splnenia vnútroštátnych bezpečnostných noriem

– extrudovaný polystyrén (XPS)

1. január 2020

– iné peny

1. január 2023

20. Technické aerosóly obsahujúce HFC s GWP 150 alebo viac, okrem prípadov, keď je ich použitie nevyhnutné na splnenie vnútroštátnych bezpečnostných noriem alebo keď sa používajú na lekárske účely.

1. január 2018

21.  Výrobky určené na osobnú hygienu (t. j. tužidlá, krémy, peny) obsahujúce fluórované skleníkové plyny

1. január 2024

22.   Zariadenia používané na ochladzovanie pokožky, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny s GWP 150 alebo viac alebo ktorých fungovanie od týchto plynov závisí, okrem prípadov, keď sa používajú na lekárske účely.

1. január 2024

23.   Inštalácia a výmena týchto elektrických rozvádzačov:

a)   strednonapäťových rozvádzačov na primárnu a sekundárnu distribúciu až 24 kV s izolačným alebo prerušovacím materiálom, v ktorých sa používajú plyny, ktorých GWP je 10 alebo viac, prípadne 2 000 alebo viac, alebo ktorých fungovanie od týchto plynov závisí, ak sa neposkytnú dôkazy o tom, že z technického hľadiska nie sú k dispozícii žiadne vhodné alternatívy v nižších uvedených rozsahoch GWP;

1. január 2026

b)   strednonapäťových rozvádzačov na primárnu a sekundárnu distribúciu od viac ako 24 kV do 52 kV s izolačným alebo prerušovacím materiálom, v ktorých sa používajú plyny, ktorých GWP je 10 alebo viac, prípadne viac ako 2 000, alebo ktorých fungovanie od týchto plynov závisí, ak sa neposkytnú dôkazy o tom, že z technického hľadiska nie sú k dispozícii žiadne vhodné alternatívy v nižších uvedených rozsahoch GWP;

1. január 2030

c)  vysokonapäťových rozvádzačov od 52 kV do 145 kV a až 50 kA skratového prúdu s izolačným alebo prerušovacím materiálom, v ktorých sa používajú plyny, ktorých GWP je 10 alebo viac, prípadne viac ako 2 000, alebo ktorých fungovanie od týchto plynov závisí, ak sa neposkytnú dôkazy o tom, že z technického hľadiska nie sú k dispozícii žiadne vhodné alternatívy v uvedených nižších rozsahoch GWP;

1. január 2028

d)   vysokonapäťových rozvádzačov s viac ako 145 kV alebo viac ako 50 kA skratového prúdu s izolačným alebo prerušovacím materiálom, v ktorých sa používajú plyny, ktorých GWP je 10 alebo viac, prípadne viac ako 2 000, alebo ktorých fungovanie od týchto plynov závisí, ak sa neposkytnú dôkazy o tom, že z technického hľadiska nie sú k dispozícii žiadne vhodné alternatívy v uvedených nižších rozsahoch GWP.

1. január 2031

Pozmeňujúci návrh

Výrobky a zariadenia

V prípade potreby sa GWP zmesí obsahujúcich fluórované skleníkové plyny vypočíta v súlade s prílohou VI v zmysle článku 3 bodu 1.

Dátum zákazu

1. Jednorazové nádoby na fluórované skleníkové plyny uvedené v prílohe I, prázdne, čiastočne naplnené alebo plné, používané na servis, údržbu alebo plnenie chladiacich a klimatizačných zariadení, tepelných čerpadiel, systémov protipožiarnej ochrany alebo rozvádzačov alebo na použitie ako rozpúšťadlá.

4. júl 2007

2.  Neuzatvorené systémy priameho odparovania, ktoré obsahujú HFC a PFC ako chladivá

4. júl 2007

3.  Protipožiarne zariadenia

obsahujúce PFC

4. júl 2007

obsahujúce HFC-23

1. január 2016

obsahujúce alebo využívajúce ostatné fluórované skleníkové plyny uvedené v prílohe I, okrem prípadov, keď je ich použitie nevyhnutné na splnenie bezpečnostných noriem

1. január 2024

4.  Okná do obytných budov obsahujúce fluórované skleníkové plyny uvedené v prílohe I

4. júl 2007

5.   Ostatné okná obsahujúce fluórované skleníkové plyny uvedené v prílohe I.

4. júl 2008

6.  Obuv obsahujúca fluórované skleníkové plyny uvedené v prílohe I.

4. júl 2006

7.  Pneumatiky obsahujúce fluórované skleníkové plyny uvedené v prílohe I.

4. júl 2007

8.  Jednozložkové peny obsahujúce fluórované skleníkové plyny uvedené v prílohe I, ktorých GWP je 150 alebo viac, okrem prípadov, keď je ich použitie nevyhnutné na splnenie vnútroštátnych bezpečnostných noriem.

4. júl 2008

9.  Aerosólové rozprašovače, ktoré sa predávajú a sú určené na predaj širokej verejnosti na zábavné a dekoratívne účely v zmysle bodu 40 prílohy XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006, a varovné akustické zariadenia obsahujúce HFC, ktorých GWP je 150 alebo viac.

4. júl 2009

10.  Chladiace a mraziace zariadenia do domácnosti obsahujúce HFC, ktorých GWP je 150 alebo viac.

1. január 2015

10a.  Domáce chladničky a mrazničky obsahujúce fluórované skleníkové plyny.

1. január 2025

11.  Stacionárne chladiace a mraziarenské systémy na komerčné účely (samostatné zariadenia)

– obsahujúce HFC, ktorých GWP je 2 500 alebo viac

1. január 2020

– obsahujúce HFC, ktorých GWP je 150 alebo viac

1. január 2022

– obsahujúce fluórované skleníkové plyny.

1. január 2024

12.  Všetky samostatné stacionárne chladiace zariadenia obsahujúce fluórované skleníkové plyny.

1. január 2025

13.  Stacionárne chladiace zariadenia, ktoré obsahujú HFC s GWP 2 500 alebo viac alebo ktorých fungovanie od týchto HFC závisí, okrem zariadení určených do aplikácií na chladenie výrobkov na teploty nižšie ako – 50 °C.

1. január 2020

14.  Stacionárne chladiace zariadenia, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny alebo ktorých fungovanie od týchto plynov závisí, okrem zariadení určených do aplikácií na chladenie výrobkov na teploty nižšie ako – 50 °C

1. január 2025

14a.   Stacionárne chladiace zariadenia, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny alebo ktorých fungovanie od týchto plynov závisí. 

1. január 2027

15.  Združené centralizované chladiace systémy na komerčné použitie s nominálnou kapacitou 40 kW alebo viac, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny s GWP 150 alebo viac uvedené v prílohe I alebo ktorých fungovanie od týchto plynov závisí, s výnimkou primárneho chladiaceho okruhu kaskádových systémov, v ktorom možno použiť fluórované skleníkové plyny s GWP menej ako 1 500.

1. január 2022

15a.  Prepravné chladiace jednotky

v dodávkach a lodiach, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny alebo ktorých fungovanie od týchto plynov závisí.

1. január 2027

 v nákladných autách, prívesoch a chladiarenských kontajneroch, ktoré obsahujú fluórované plyny alebo ktorých fungovanie od týchto plynov závisí.

1. január 2029

16.  Dobíjateľné interiérové klimatizačné zariadenia (samostatné zariadenia), ktoré môže koncový používateľ prenášať z miestnosti do miestnosti) obsahujúce HFC, ktorých GWP je 150 alebo viac.

1. január 2020

17.  Dobíjateľné interiérové, monoblokové a ostatné samostatné klimatizačné zariadenia a tepelné čerpadlá obsahujúce fluórované skleníkové plyny.

1. január 2026

18.  Stacionárne rozdelené klimatizačné zariadenia a rozdelené tepelné čerpadlá:

a)  jednoduché rozdelené systémy vrátane fixných dvojkanálových systémov obsahujúcich menej ako 3 kg fluórovaných skleníkových plynov uvedených v prílohe I, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny alebo ktorých fungovanie od týchto plynov závisí;

1. január 2027

b)  rozdelené systémy s nominálnou kapacitou až 12 kW vrátane, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny alebo ktorých fungovanie od týchto plynov závisí;

c)  rozdelené systémy s nominálnou kapacitou viac ako 12 a až 200 kW, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny s GWP 750 alebo viac alebo ktorých fungovanie od týchto plynov závisí, okrem prípadov, keď je ich použitie nevyhnutné na splnenie bezpečnostných noriem;

ca) rozdelené systémy s nominálnou kapacitou viac ako 200 kW, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny alebo ktorých fungovanie od týchto plynov závisí.

1. január 2028

19. Peny, ktoré obsahujú HFC s GWP 150 alebo viac s výnimkou na účely splnenia vnútroštátnych bezpečnostných noriem.

– extrudovaný polystyrén (XPS)

1. január 2020

– iné peny

1. január 2023

19a. Peny obsahujúce fluórované skleníkové plyny, okrem prípadov, keď je ich použitie nevyhnutné na splnenie národných bezpečnostných noriem.

1. január 2030

20. Technické aerosóly obsahujúce HFC s GWP 150 alebo viac, okrem prípadov, keď je ich použitie nevyhnutné na splnenie vnútroštátnych bezpečnostných noriem alebo keď sa používajú na lekárske účely.

1. január 2018

 20a. Technické aerosóly obsahujúce fluórované skleníkové plyny, okrem prípadov, keď je ich použitie nevyhnutné na splnenie vnútroštátnych bezpečnostných noriem alebo keď sa používajú na lekárske účely.

1. január 2030

22. Výrobky určené na osobnú hygienu (t. j. tužidlá, krémy, peny) obsahujúce fluórované skleníkové plyny

1. január 2024

22.  Zariadenia používané na ochladzovanie pokožky, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny s GWP 150 alebo viac alebo ktorých fungovanie od týchto plynov závisí, okrem prípadov, keď sa používajú na lekárske účely.

1. január 2024

23.  Inštalácia a výmena týchto elektrických rozvádzačov:

a)  strednonapäťových rozvádzačov na primárnu a sekundárnu distribúciu až 24 kV vrátane s izolačným alebo prerušovacím materiálom, v ktorých sa používajú fluórované skleníkové plyny alebo ktorých fungovanie od týchto plynov závisí;

1. január 2026

b)  strednonapäťových rozvádzačov na primárnu a sekundárnu distribúciu od viac ako 24 kV do 52 kV vrátane s izolačným alebo prerušovacím materiálom, v ktorých sa používajú fluórované skleníkové plyny alebo ktorých fungovanie od týchto plynov závisí;

1. január 2028

c)  vysokonapäťových rozvádzačov od 52 kV do 145 kV vrátane a až 50 kA skratového prúdu s izolačným alebo prerušovacím materiálom, v ktorých sa používajú fluórované skleníkové plyny alebo ktorých fungovanie od týchto plynov závisí, ak sa neposkytnú dôkazy o tom, že z technického hľadiska nie sú k dispozícii žiadne vhodné alternatívy, a v takom prípade sa môžu použiť plyny s GWP až do 1 000;

1. január 2028

d)  vysokonapäťových rozvádzačov s viac ako 145 kV alebo viac ako 50 kA skratového prúdu s izolačným alebo prerušovacím materiálom, v ktorých sa používajú fluórované skleníkové plyny alebo ktorých fungovanie od týchto plynov závisí, ak sa neposkytnú dôkazy o tom, že nie sú k dispozícii žiadne vhodné alternatívy, a v takom prípade sa môžu použiť plyny s GWP až do 1 000.

1. január 2031

23a.  Mobilné klimatizačné zariadenia na osobných a nákladných lodiach, v autobusoch, električkách a vo vlakoch, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny alebo ktorých fungovanie od týchto plynov závisí.

1. január 2029

23b. Miniatúrne, prenosné a odstredivé chladiace zariadenia, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny alebo ktorých fungovanie od týchto plynov závisí.

1. január 2027

Pozmeňujúci návrh  146

Návrh nariadenia

Príloha IV – bod 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Dôkazy uvedené v bode 23 zahŕňajú dokumentáciu, v ktorej sa stanovuje, že po verejnej výzve na predkladanie ponúk nebola k dispozícii žiadna vhodná alternatíva z technického hľadiska, pokiaľ ide o preukázané špecifickosti použitia, ktorá by spĺňala podmienky stanovené v bode 23. Dokumentáciu prevádzkovateľ uchováva aspoň päť rokov a na vyžiadanie ju sprístupní príslušnému orgánu členského štátu a Komisii.

2. Výnimku uvedenú v bode 23 písm. c) a d) môže povoliť príslušný orgán členského štátu na základe odôvodnenej žiadosti prevádzkovateľa. Žiadosť prevádzkovateľa obsahuje dokumentáciu, v ktorej sa stanovuje, že po verejnej výzve na predkladanie ponúk s lehotou na predkladanie ponúk po dátumoch uvedených v bode 23 nebola k dispozícii žiadna vhodná alternatíva z technického hľadiska, pokiaľ ide o preukázané špecifickosti použitia, ktorá by spĺňala podmienky stanovené v bode 23 písm. c) a d), alebo do dvoch rokov od dátumov uvedených v bode 23 písm. c) a d) bola na takýto rozvádzač s izolačným alebo prerušovacím materiálom, v ktorom sa nepoužívajú fluórované skleníkové plyny alebo ktorého fungovanie nezávisí od fluórovaných skleníkových plynov, predložená len jedna ponuka. Príslušný orgán na požiadanie sprístupní dokumentáciu Komisii.

Pozmeňujúci návrh  147

Návrh nariadenia

Príloha V – odsek 1 – písmeno d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d) od 1. januára 2036 a po tomto dátume je to 15 % ročného priemeru jeho výroby za obdobie 2011  2013.

d) od 1. januára 2036 do 31. decembra 2049 je to 15 % ročného priemeru jeho výroby za obdobie 2011 2013.

Pozmeňujúci návrh  148

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 1 – písmeno d a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da) od 1. januára 2050 a po tomto dátume je to 0 % ročného priemeru jeho výroby za obdobie 2011 – 2013.

Pozmeňujúci návrh  149

Návrh nariadenia

Príloha VI – názov

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Spôsob výpočtu celkového GWP zmesi uvedený v článku 3 bode 1

Spôsob výpočtu celkového GWP zmesi uvedený v článku 3 bode 2

Odôvodnenie

Chyba v uvedenom odseku.

Pozmeňujúci návrh  150

Návrh nariadenia

Príloha VII

Text predložený Komisiou

Roky

Maximálne množstvo

v tonách ekvivalentu CO2

2024 – 2026

41 701 077

2027 – 2029

17 688 360

2030 – 2032

9 132 097

2033 – 2035

8 445 713

2036 – 2038

6 782 265

2039 – 2041

6 136 732

2042 – 2044

5 491 199

2045 – 2047

4 845 666

Od roku 2048

4 200 133

Pozmeňujúci návrh

Roky

Maximálne množstvo

v tonách ekvivalentu CO2

2024 – 2026

41 701 077

2027 – 2029

20 888 360

2030 – 2032

9 132 097

2033 – 2035

8 445 713

2036 – 2038

6 782 265

2039 – 2041

4 138 941

2042 – 2044

3 247 259

2045 – 2047

1 623 629

2048 – 2049

811 814

Od roku 2050

0

Pozmeňujúci návrh  151

Návrh nariadenia

Príloha VIII – bod 1 – odsek 2 – zarážka 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 okrem toho, v prípade potreby, kvóta zodpovedajúca referenčnej hodnote uvedenej v prílohe VII bode 4 písm. ii) sa vynásobí maximálnym množstvom za rok, na ktorý sa kvóta prideľuje, a vydelí sa maximálnym množstvom za rok 2024.

 okrem toho, v prípade potreby, kvóta zodpovedajúca referenčnej hodnote uvedenej v prílohe VII bode 4 písm. ii). Od roku 2027 sa takáto kvóta získa vynásobením referenčnej hodnoty koeficientom 0, 7. Od roku 2030 takáto kvóta zodpovedá referenčnej hodnote vynásobenej maximálnym množstvom za rok, na ktorý sa kvóta prideľuje, a vydelí sa maximálnym množstvom za rok 2024.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Fluórované plyny sú silné skleníkové plyny, ktorých účinok na globálne otepľovanie je až 25 000-krát vyšší ako CO2, čo predstavuje približne 2,5 % emisií skleníkových plynov v Únii. Vďaka právnym predpisom o fluórovaných skleníkových plynoch emisie týchto plynov od roku 2015 klesajú. Úsilie Európy o obmedzenie týchto plynov vyvolalo medzinárodné opatrenia v rámci Montrealského protokolu prijatím Kigaliho dodatku, ktorý podľa odhadov zabráni ďalšiemu otepleniu až o 0,4 °C do konca storočia. Niekoľko priemyselných odvetví rýchlo prešlo k nízkemu potenciálu globálneho otepľovania (GWP) alebo prírodným alternatívam. 

 

S cieľom dosiahnuť súlad s medzinárodným dodatkom z Kigali a prijať opatrenia podľa európskeho právneho predpisu v oblasti klímy Európska komisia v apríli 2022 uverejnila revidovaný návrh. Komisia chce okrem iného bojovať proti nezákonnému obchodu posilnením obchodných ustanovení, zvýšiť ambície v oblasti klímy urýchlením postupného ukončovania výroby fluórovaných uhľovodíkov (HFC) a poskytnúť investičnú istotu viacerým odvetviam tým, že navrhne zákazy uvádzania na trh. 

 

Komisia vo svojom posúdení vplyvu tvrdí, že vysoké ambície v nariadení o fluórovaných skleníkových plynoch zvýšia HDP a zamestnanosť v EÚ a zároveň významne neovplyvnia spotrebiteľské ceny. Posilnia sa vývozné príležitosti pre európskych výrobcov, keďže dodatok z Kigali povedie k celosvetovému dopytu po technológiách šetrných ku klíme. Okrem toho ambiciózna revízia nasmeruje tieto odvetvia na cestu klimatickej neutrality. Spravodajca preto uznáva návrh Komisie ako dobrý základ pre budúce diskusie, ale zdôrazňuje aj niekoľko aspektov, ktoré možno ďalej zlepšiť. 

 

Touto správou chce spravodajca riešiť tieto výzvy:

 

 Urýchlenie prechodu na klimaticky neutrálne hospodárstvo: hoci postupným znižovaním spotreby HFC, ktoré navrhla Komisia, by sa nariadenie zosúladilo s dodatkom z Kigali, návrh nezavádza HFC do roku 2050, a preto nie je v súlade s európskym cieľom klimatickej neutrality. Hoci zažívame zrýchľujúcu sa zmenu klímy, je jasné, že ešte sme len na začiatku riešenia tejto výzvy v plnej miere. Odvetvia, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, sa ukázali ako inovatívne a môžu ťažiť z rýchlych opatrení v oblasti klímy. Európa by preto mala ísť príkladom a postupne ukončiť výrobu aj spotrebu HFC do roku 2050. Spravodajca okrem toho navrhuje urýchliť postupné znižovanie spotreby HFC v súlade s tým, čo je v súčasnosti technologicky uskutočniteľné. 

 

 Obmedziť riziko odkázanosti na prechodné riešenia a poskytnúť istotu spotrebiteľom a investorom: zákazy uvedené v prílohe IV sa ukázali ako najúčinnejšie opatrenie v nariadení o fluórovaných skleníkových plynoch, ktoré MSP poskytuje jasné trhové signály a investičnú istotu a zároveň obmedzuje dopyt po HFC na čiernom trhu. Spravodajca preto pridáva zákazy pre odvetvia, pre ktoré je podľa rôznych štúdií vrátane prípravnej štúdie k tomuto návrhu technicky a ekonomicky uskutočniteľné prejsť na riešenia bez fluórovaných skleníkových plynov. Ďalšie zákazy sa sprísňujú s cieľom prekonať rastúce riziko zablokovania medziproduktov, ktoré sú v mnohých prípadoch perfluóralkylovanými a polyfluóralkylovanými látkami (PFAS). S cieľom nezopakovať chyby z minulosti spravodajca navrhuje presunúť niekoľko (pod)odvetví, ako sú chladenie, klimatizácia, tepelné čerpadlá a rozvádzače, na alternatívy bez fluórovaných skleníkových plynov. Spravodajca si je vedomý obáv viacerých zainteresovaných strán v súvislosti s týmito zákazmi. Vzhľadom na obavy týkajúce sa životného prostredia a zdravia, pokračujúce prispôsobovanie bezpečnostných noriem, technologický vývoj, dostupnosť kvót, zvýšenú dostupnosť odbornej prípravy, zvýšené financovanie z príjmov z predaja kvót a existujúce záruky v nariadení sú však tieto zákazy účinné a uskutočniteľné. 

 

 Prevziať medzinárodnú zodpovednosť za zastavenie vývozu znečistenia: v návrhu Komisie sa uvádzajú diferencované harmonogramy výroby a spotreby HFC, čo vedie k vývoznému prebytku, ktorý možno použiť na výrobu HFC pre globálny trh. Okrem toho vývoz plynov s vysokým GWP v použitých zariadeniach je čoraz väčším problémom pre rozvojové krajiny, ktoré nemajú prostriedky na kontrolu, recykláciu alebo zničenie týchto plynov. Podľa názoru spravodajcu by Európa mala využívať svoj spoločný trh na vytváranie udržateľných riešení pre zvyšok sveta, pričom by nemala oslabovať ambície v oblasti klímy v iných krajinách v súvislosti s vývozom znečisťujúcich výrobkov a látok. Nielen že by sa mala výroba zosúladiť s obmedzením spotreby, ale spravodajca navrhuje aj zastaviť vývoz HFC s GWP vyšším ako 2500. 

 

 Predchádzanie nezákonnému obchodu: návrh Komisie už nariadenie výrazne posilňuje. Spravodajca však chce prijať ďalšie opatrenia v oblasti nezákonného obchodu navrhnutím minimálnych sankcií za nedodržiavanie predpisov, zrušením výnimiek a prahových hodnôt pre podávanie správ a zvýšením investícií do ciel a monitorovania.