ZPRÁVA o žádosti, aby byla Anna Júlia Donáthová zbavena imunity

23.3.2023 - (2022/2208(IMM))

Výbor pro právní záležitosti
Zpravodaj: Sergey Lagodinsky

Postup : 2022/2208(IMM)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A9-0071/2023
Předložené texty :
A9-0071/2023
Rozpravy :
Hlasování :
Přijaté texty :

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o žádosti, aby byla Anna Júlia Donáthová zbavena imunity

(2022/2208(IMM))

Evropský parlament,

 s ohledem na žádost okresního soudu v maďarském městě Kecskemét ze dne 21.  října  2022 o zbavení Anny Júlie Donáthové imunity v souvislosti s trestním řízením zahájeném proti ní na základě soukromé žaloby probíhající před okresním soudem ve městě Kecskemét, jež byla oznámena na plenárním zasedání dne 24. listopadu 2022,

 s ohledem na to, že se Anna Júlia Donáthová vzdala podle čl. 9 odst. 6 jednacího řádu svého práva být vyslechnuta,

 s ohledem na články 8 a 9 protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie a na čl. 6 odst. 2 aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách,

 s ohledem na § 4 odst. 2 maďarské ústavy, § 10 odst. 2 a § 12 odst. 1 aktu č. LVII z roku 2004 o právním postavení maďarských poslanců Evropského parlamentu a § 74 aktu č. XXXVI z roku 2012 o Maďarském národním shromáždění,

 s ohledem na rozsudky Soudního dvora Evropské unie ze dne 21. října 2008, 19. března 2010, 6. září 2011, 17. ledna 2013 a 19. prosince 2019[1],

 s ohledem na čl. 5 odst. 2, čl. 6 odst. 1 a článek 9 jednacího řádu,

 s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A9-0071/2023),

A. vzhledem k tomu, že dne 21. října 2022 předložil okresní soud v maďarském Kecskemétu žádost o zbavení poslankyně Evropského parlamentu zvolené za Maďarsko Anny Júlie Donáthové imunity v souvislosti s trestním řízením pro pomluvu, které proti ní bylo zahájeno na základě soukromé žaloby; vzhledem k tomu, že žádost obsahuje předchozí žádost téhož okresního soudu o zbavení Anny Júlie Donáthové imunity ze dne 28. června 2022, kterou však Evropský parlament podle všeho nikdy neobdržel;

B. vzhledem k tomu, že dne 20. ledna 2022 vydal výkonný výbor strany Hnutí Momentum (Momentum Mozgalom) prohlášení, v němž poukázal na pozastavení členství žalobce ve straně a uvedl, že k němu došlo poté, co byla v online novinách strany a na její facebookové stránce zveřejněna ze strany žalobce řada prohlášení, která porušují etické zásady; vzhledem k tomu, že se zdá, že v období od 21. listopadu 2021 do 29. května 2022 vykonávala Anna Júlia Donáthová funkci předsedkyně výkonného výboru strany Hnutí Momentum;

C. vzhledem k tomu, že dne 31. ledna 2022 podal žalobce proti Anně Júlii Donáthové jakožto předsedkyni výkonného výboru strany Hnutí Momentum u Okresního soudu ve městě Kecskemét soukromou žalobu, v níž tvrdil, že došlo k trestnému činu veřejné pomluvy podle § 226 odst. 2 písm. b) zákona C z roku 2012 o maďarském trestním zákoníku; vzhledem k tomu, že podle § 231 odst. 2 maďarského trestního zákoníku lze tento trestný čin stíhat pouze v rámci řízení zahájeného soukromým žalobcem;

D. vzhledem k tomu, že smyslem poslanecké imunity je chránit Parlament a jeho poslance před soudními řízeními týkajícími se činnosti vykonávané v rámci parlamentního mandátu, s nímž je neoddělitelně spjata;

E. vzhledem k tomu, že údajný trestný čin nepředstavuje názor nebo hlasování Anny Júlie Donáthové při výkonu funkce poslankyně Evropského parlamentu ve smyslu článku 8 protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie; vzhledem k tomu, že údajný trestný čin se místo toho týká činnosti vnitrostátní povahy, kterou vykonávala jako předsedkyně své celostátní strany;

F. vzhledem k tomu, že podle článku 9 protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie požívají poslanci Evropského parlamentu na území vlastního státu imunit přiznávaných poslancům parlamentu vlastního státu a na území všech ostatních členských států nemohou být zadrženi ani soudně stíháni; vzhledem k tomu, že imunity se nelze dovolávat v případě přistižení při činu a že Evropský parlament je i přes imunitu oprávněn svého poslance imunity zbavit;

G. vzhledem k tomu, že podle § 4 odst. 2 maďarské ústavy požívají poslanci maďarského parlamentu imunity; vzhledem k tomu, že podle § 10 odst. 2 zákona č. LVII z roku 2004 o právním postavení maďarských poslanců Evropského parlamentu požívají poslanci Evropského parlamentu stejné imunity jako poslanci maďarského parlamentu, a vzhledem k tomu, že podle § 12 odst. 1 téhož zákona rozhoduje o tom, zda bude poslanec Evropského parlamentu zbaven imunity, Evropský parlament; vzhledem k tomu, že podle § 74 odst. 1 zákona č. XXXVI z roku 2012 o maďarském Národním shromáždění lze trestní stíhání poslance zahájit pouze s předchozím souhlasem Národního shromáždění;

H. vzhledem k tomu, že Parlament v tomto případě nenalezl žádný důkaz fumus persecutionis, tedy skutečnosti nasvědčující tomu, že řízení může být vedeno s úmyslem poškodit politickou činnost dané osoby coby poslankyně Evropského parlamentu;

I. vzhledem k tomu, že rozhodnutí o zbavení imunity přísluší v daném případě pouze Parlamentu; vzhledem k tomu, že Parlament může při rozhodování o tom, zda poslance zbaví imunity, přiměřeně zohlednit jeho postoj[2]; vzhledem k tomu, že Anna Júlia Donáthová prohlásila, že nemá námitky proti tomu, aby byla zbavena své poslanecké imunity;

J. vzhledem k tomu, že na jedné straně Evropský parlament nelze považovat za soud a že na straně druhé poslanec nemůže být v rámci řízení o zbavení imunity považován za obžalovaného[3];

1. rozhodl, aby byla Anna Júlia Donáthová zbavena imunity;

2. pověřuje svou předsedkyni, aby ihned předala toto rozhodnutí a zprávu příslušného výboru příslušnému orgánu Maďarska a Anně Júlii Donáthové.


 

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

21.3.2023

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

21

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Pascal Arimont, Manon Aubry, Ilana Cicurel, Virginie Joron, Sergey Lagodinsky, Gilles Lebreton, Maria-Manuel Leitão-Marques, Karen Melchior, Raffaele Stancanelli, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Lara Wolters

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Daniel Buda, Pascal Durand, Antonius Manders, Emil Radev, René Repasi

Náhradníci (čl. 209 odst. 7) přítomní při konečném hlasování

Frances Fitzgerald, Fabienne Keller

 

 

Poslední aktualizace: 28. března 2023
Právní upozornění - Ochrana soukromí