JELENTÉS a Donáth Anna Júlia mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről

23.3.2023 - (2022/2208(IMM))

Jogi Bizottság
Előadó: Sergey Lagodinsky

Eljárás : 2022/2208(IMM)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A9-0071/2023
Előterjesztett szövegek :
A9-0071/2023
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

a Donáth Anna Júlia mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről

(2022/2208(IMM))

Az Európai Parlament,

 tekintettel a magyarországi Kecskeméti Járásbíróság 2022. október 21-i, a 2022. november 24-i plenáris ülésen bejelentett kérelmére, amelyben a bíróság Donáth Anna Júlia mentelmi jogának felfüggesztését kérte a vele szemben indított, jelenleg zajló magánvádas büntetőeljárással összefüggésben,

 tekintettel arra, hogy Donáth Anna Júlia az eljárási szabályzat 9. cikkének (6) bekezdésével összhangban lemondott a meghallgatáshoz való jogáról,

 tekintettel az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyv 8. és 9. cikkére, valamint az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló, 1976. szeptember 20-i okmány 6. cikkének (2) bekezdésére,

 tekintettel Magyarország Alaptörvénye 4. cikkének (2) bekezdésére, az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény 10. § (2) bekezdésére és 12. § (1) bekezdésére, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 74. paragrafusára,

 tekintettel az Európai Unió Bírósága által 2008. október 21-én, 2010. március 19-én, 2011. szeptember 6-án, 2013. január 17-én és 2019. december 19-én hozott ítéletekre[1],

 tekintettel eljárási szabályzata 5. cikkének (2) bekezdésére, 6. cikkének (1) bekezdésére és 9. cikkére,

 tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A9-0071/2023),

A. mivel 2022. október 21-én a Kecskeméti Járásbíróság Donáth Anna Júlia Magyarországon megválasztott európai parlamenti képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelmet nyújtott be a vele szemben rágalmazás miatt indított magánvádas büntetőeljárással összefüggésben; mivel a kérelem magában foglal egy, a Donáth Anna Júlia mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló korábbi, ugyanezen járásbíróság által 2022. június 28-án benyújtott kérelmet is, amelyet azonban úgy tűnik, hogy az Európai Parlament nem kapott meg;

B. mivel 2022. január 20-án a párt online újságában és Facebook-oldalán közzétették a Momentum Mozgalom Párt elnökségének nyilatkozatát a felperes párttagságának felfüggesztéséről és arról, hogy a felfüggesztésre a felperes sorozatos etikai vétségei után került sor; mivel 2021. november 21. és 2022. május 29. között Donáth Anna Júlia volt a Momentum Mozgalom elnökségének elnöke;

C. mivel 2022. január 31-én a felperes magánkeresetet indított a Kecskeméti Járásbíróságon Donáth Anna Júlia, a Momentum Mozgalom Párt elnökségének akkori elnöke ellen a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 226. § (2) bekezdés b) pontjába ütköző, nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás miatt; mivel a magyar Büntető Törvénykönyv 231. § (2) bekezdése értelmében e bűncselekmény csak magánindítványra büntethető büntethető;

D. mivel a parlamenti mentelmi jog célja a Parlament és képviselői megóvása a parlamenti megbízatás teljesítése során végzett, és e megbízatástól elválaszthatatlan tevékenységekkel összefüggésben velük szemben kezdeményezett jogi eljárásoktól;

E. mivel a feltételezett bűncselekmények az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyv 8. cikke értelmében nem minősülnek Donáth Anna Júlia európai parlamenti képviselői tisztségének gyakorlása során kifejtett véleménynek vagy szavazatnak; mivel az állítólagos bűncselekmény nemzeti jellegű tevékenységekre vonatkozik, amelyeket nemzeti pártjának elnökeként végzett;

F. mivel az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyv 9. cikkének értelmében az Európai Parlament képviselői saját államuk területén az országuk parlamentjének képviselőire vonatkozó mentességet élvezik, és a többi tagállam területén mentességet élveznek mindenfajta őrizetbe vételre és bírósági eljárásra irányuló intézkedés alól; mivel nem lehet hivatkozni a mentességre olyan esetben, amikor valamely képviselőt bűncselekmény elkövetésében tetten érnek, továbbá a mentesség nem akadályozhatja meg az Európai Parlamentet azon jogának gyakorlásában, hogy valamely tagjának mentességét felfüggessze;

G. mivel Magyarország Alaptörvénye 4. cikkének (2) bekezdése értelmében a magyar országgyűlési képviselőket mentelmi jog illeti meg; mivel az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény 10. § (2) bekezdése szerint az európai parlamenti képviselőt az országgyűlési képviselővel azonos mentelmi jog illeti meg, valamint mivel a 12. § (1) bekezdése szerint az európai parlamenti képviselő mentelmi jogának felfüggesztése tárgyában az Európai Parlament dönthet; mivel az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 74. § (1) bekezdése értelmében a képviselő ellen csak az Országgyűlés előzetes hozzájárulásával indítható büntetőeljárás;

H. mivel a jelen esetben a Parlament nem talált fumus persecutionis-ra utaló bizonyítékot, azaz arra utaló tényeket, hogy az eljárás mögött a képviselő európai parlamenti képviselőként végzett politikai tevékenysége hátráltatásának szándéka húzódna meg;

I. mivel kizárólag a Parlament hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy egy konkrét esetben felfüggeszti-e a mentelmi jogot vagy sem; mivel a Parlament a mentelmi jog felfüggesztésével kapcsolatos határozata meghozatalánál észszerű módon figyelembe veheti a képviselő álláspontját[2]; mivel Donáth Anna Júlia kijelentette, hogy nem kifogásolja parlamenti mentelmi jogának felfüggesztését;

J. mivel egyrészről a Parlamentet nem lehet bírósághoz hasonlítani, másrészről pedig a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló eljárásban az érintett képviselő nem tekinthető „vádlottnak”[3];

1. úgy határoz, hogy megvonja Donáth Anna Júlia mentességét;

2. utasítja elnökét, hogy haladéktalanul továbbítsa ezt a határozatot és az illetékes bizottság jelentését Magyarország illetékes hatóságának és Donáth Anna Júliának.


INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

21.3.2023

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

21

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Pascal Arimont, Manon Aubry, Ilana Cicurel, Virginie Joron, Sergey Lagodinsky, Gilles Lebreton, Maria-Manuel Leitão-Marques, Karen Melchior, Raffaele Stancanelli, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Lara Wolters

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Daniel Buda, Pascal Durand, Antonius Manders, Emil Radev, René Repasi

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (209. cikk, (7) bekezdés)

Frances Fitzgerald, Fabienne Keller

 

 

Utolsó frissítés: 2023. március 28.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat