RAPORT referitor la cererea de ridicare a imunității Annei Júlia Donáth

23.3.2023 - (2022/2208(IMM))

Comisia pentru afaceri juridice
Raportor: Sergey Lagodinsky

Procedură : 2022/2208(IMM)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A9-0071/2023
Texte depuse :
A9-0071/2023
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind cererea de ridicare a imunității Annei Júlia Donáth

(2022/2208(IMM))

Parlamentul European,

 având în vedere cererea din 21 octombrie 2022 a Tribunalului districtual Kecskemét din Ungaria de ridicare a imunității Annei Júlia Donáth în legătură cu o procedură penală inițiată împotriva sa printr-un act de acuzare privat aflat pe rolul Tribunalului districtual din Kecskemét și anunțată în plen la 24 noiembrie 2022,

 având în vedere faptul că Anna Júlia Donáth a renunțat la dreptul de a fi audiată în conformitate cu articolul 9 alineatul (6) din Regulamentul de procedură,

 având în vedere articolele 8 și 9 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, precum și articolul 6 alineatul (2) din Actul din 20 septembrie 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct,

 având în vedere articolul 4 alineatul (2) din Legea fundamentală a Ungariei, articolul 10 alineatul (2) și articolul 12 alineatul (1) din Legea LVII din 2004 privind statutul juridic al deputaților unguri în Parlamentul European și articolul 74 din Legea XXXVI din 2012 privind Adunarea Națională a Ungariei,

 având în vedere hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene din 21 octombrie 2008, 19 martie 2010, 6 septembrie 2011, 17 ianuarie 2013 și 19 decembrie 2019[1],

 având în vedere articolul 5 alineatul (2), articolul 6 alineatul (1) și articolul 9 din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A9-0071/2023),

A. întrucât, la 21 octombrie 2022, Tribunalul districtual din Kecskemét, Ungaria, a depus o cerere de ridicare a imunității parlamentare a Annei Júlia Donáth, deputată în Parlamentul European aleasă pentru Ungaria, în contextul procedurilor penale pentru defăimare inițiate împotriva sa prin act de acuzare privat; întrucât cererea include o cerere anterioară de ridicare a imunității Annei Júlia Donáth din partea aceluiași tribunal districtual, din data de 28 iunie 2022, care, cu toate acestea, pare să nu fi fost primită niciodată de Parlamentul European;

B. întrucât, la 20 ianuarie 2022, a fost publicată în ziarul online și pe pagina de Facebook al Momentum Mozgalom Párt o declarație a comitetului executiv al partidului Momentum Mozgalom referitoare la suspendarea reclamantului din calitatea de membru al partidului și care susținea că această suspendare survenise după o serie de încălcări etice comise de reclamant; întrucât se pare că, între 21 noiembrie 2021 și 29 mai 2022, Anna Júlia Donáth a ocupat funcția de președinte al comitetului executiv al Momentum Mozgalom Párt;

C. întrucât, la 31 ianuarie 2022, reclamantul a introdus o acțiune privată la Tribunalul districtual din Kecskemét împotriva Annei Júlia Donáth, în calitatea sa de președintă a comitetului executiv al Momentum Mozgalom Párt, pentru infracțiunea de defăimare în public, în temeiul articolului 226 alineatul (2) litera (b) din Legea C din 2012 privind Codul penal al Ungariei; întrucât, în temeiul articolului 231 alineatul (2) din Codul penal al Ungariei, această infracțiune se pedepsește numai în urma unei acțiuni private;

D. întrucât scopul imunității parlamentare este acela de a proteja Parlamentul și deputații săi de proceduri judiciare inițiate în legătură cu activitățile desfășurate în exercitarea funcțiilor parlamentare, activități care nu pot fi disociate de aceste funcții;

E. întrucât presupusa infracțiune nu constituie o opinie sau un vot exprimat în cadrul exercitării de Anna Júlia Donáth a funcției de deputată în Parlamentul European în sensul articolului 8 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene; întrucât presupusa infracțiune este legată, în schimb, de activități la nivel național, desfășurate în calitatea sa de președintă a partidului său național;

F. întrucât, în conformitate cu articolul 9 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, membrii Parlamentului European se bucură, pe teritoriul lor național, de imunitățile acordate membrilor parlamentului țării lor și, pe teritoriul oricărui alt stat membru, de imunitate în fața oricărei măsuri de detenție și în fața procedurilor judiciare; întrucât imunitatea nu poate fi invocată în caz de flagrant delict și nici nu poate constitui o piedică pentru Parlamentul European de a ridica imunitatea unuia dintre membri;

G. întrucât, în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Legea fundamentală a Ungariei, deputații în parlamentul Ungariei beneficiază de imunitate; întrucât, în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) din Legea LVII din 2004 privind statutul juridic al deputaților ungari în Parlamentul European, aceștia au dreptul la aceeași imunitate ca deputații în parlamentul ungar, iar, în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) din aceeași lege, decizia de suspendare a imunității unui deputat în Parlamentul European este de competența Parlamentului European; întrucât, în conformitate cu articolul 74 alineatul (1) din Legea XXXVI din 2012 privind Adunarea Națională a Ungariei, o acțiune penală poate fi inițiată împotriva deputatului numai cu acordul prealabil al Adunării Naționale;

H. întrucât, în cazul de față, Parlamentul nu a găsit nicio dovadă de fumus persecutionis, și anume elemente de fapt care să indice că intenția care stă la baza procedurii judiciare ar putea fi subminarea activității sale politice în calitatea ei de deputată în Parlamentul European;

I. întrucât este de competența exclusivă a Parlamentului să decidă dacă să ridice sau nu imunitatea într-un anumit caz; întrucât, pentru a adopta decizia de a ridica sau nu imunitatea unui deputat, Parlamentul poate lua, în mod rezonabil, în considerare poziția acestuia[2]; întrucât Anna Júlia Donáth a declarat că nu se opune ridicării imunității sale parlamentare;

J. întrucât, pe de o parte, Parlamentul nu poate fi echivalat cu un tribunal și, pe de altă parte, în contextul unei proceduri de ridicare a imunității, deputatul în cauză nu poate fi considerat drept „acuzat”[3],

1. hotărăște să ridice imunitatea Annei Júlia Donáth;

2. încredințează Președintei sarcina de a transmite imediat prezenta decizie, precum și raportul comisiei competente autorității competente a Ungariei și Annei Júlia Donáth.


INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

21.3.2023

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

21

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Pascal Arimont, Manon Aubry, Ilana Cicurel, Virginie Joron, Sergey Lagodinsky, Gilles Lebreton, Maria-Manuel Leitão-Marques, Karen Melchior, Raffaele Stancanelli, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Lara Wolters

Membri supleanți prezenți la votul final

Daniel Buda, Pascal Durand, Antonius Manders, Emil Radev, René Repasi

Membri supleanți [articolul 209 alineatul (7)] prezenți la votul final

Frances Fitzgerald, Fabienne Keller

 

 

Ultima actualizare: 28 martie 2023
Aviz juridic - Politica de confidențialitate